Procedura : 2009/2072(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0097/2010

Teksty złożone :

A7-0097/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0095

SPRAWOZDANIE     
PDF 151kWORD 80k
26.3.2010
PE 430.315v03-00 A7-0097/2010

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2008 – Tom I (C7–0176/2009)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw wydane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, a także art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0097/2010),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu tej instytucji na rok budżetowy 2008;

2.  swoje uwagi przedstawia w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008(6),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2008 – Tom I (C7–0176/2009)(7),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedziami instytucji(8),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw wydane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(9),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, a także art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0097/2010),

1. zauważa, że w 2008 r. Trybunał Obrachunkowy dysponował środkami na zobowiązania wynoszącymi ogółem 133 mln EUR (2007 r.: 122 mln EUR; 2006 r.: 114 mln EUR), przy stopie wykorzystania wynoszącej 90,66%, co jest poniżej średniej innych instytucji (95,67%);

2. przypomina, że jeśli chodzi o rok budżetowy 2008, audyt sprawozdania finansowego Trybunału Obrachunkowego przeprowadziła firma zewnętrzna, PricewaterhouseCoopers (jak również w 2007 r.; w poprzednich latach – KPMG), która doszła do następujących wniosków:

(a)       w odniesieniu do poprawności sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2008, „naszym zdaniem przedstawione sprawozdania finansowe dają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2008 r., a także jego wyników finansowych i przepływów pieniężnych na zakończony rok, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania wspomnianego rozporządzenia oraz zasadami rachunkowości Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”; oraz

(b)      w odniesieniu do wykorzystania środków finansowych przyznanych Trybunałowi oraz rzetelności procedur kontrolnych funkcjonujących w trakcie roku budżetowego 2008 „nie zwróciło naszej uwagi nic, co dawałoby nam podstawy, by sądzić, że we wszystkich istotnych aspektach i na podstawie (określonych) kryteriów, (a) zasoby przeznaczone na potrzeby Trybunału nie zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem ani że (b) stosowane procedury kontroli nie dają niezbędnych gwarancji zapewniających zgodność operacji finansowych z obowiązującymi zasadami i przepisami”;

3.  ponawia propozycję rozważenia możliwości opracowania bardziej racjonalnej struktury Trybunału i zwraca się do Trybunału o rozważenie alternatywnych modeli w celu zmniejszenia całkowitej liczby członków poprzez ograniczenie ich liczby i przyjęcie, na przykład sytemu rotacyjnego opartego na zasadzie równości członków;

4.  zauważa wysiłki Trybunału zmierzające do usprawnienia procedury publikowania i prezentowania sprawozdań rocznych; ma nadzieję, że w przyszłości uda się wprowadzić uzgodnioną procedurę dotyczącą tego decydującego etapu procesu udzielania absolutorium w poszanowaniu całkowitej niezależności Trybunału i prerogatyw właściwej komisji;

5.  zauważa, że obecna procedura publikacji i prezentacji specjalnych sprawozdań Trybunału, choć przyczynia się do zwiększenia tożsamości i widoczności Trybunału, budzi pewne zastrzeżenia: chociaż Parlament w pełni respektuje prawo Trybunału do przedłożenia w każdej chwili uwag w formie specjalnego sprawozdania, uważa on, że obecna procedura, która rozpoczyna się od publicznej prezentacji specjalnego sprawozdania i konferencji prasowej Trybunału jeszcze przed przedstawieniem specjalnego sprawozdania Komisji Kontroli Budżetowej, może nie w pełni odzwierciedlać rolę Trybunału jako instytucji sprawozdawczej pomagającej Parlamentowi i Radzie w wykonywaniu ich kompetencji kontrolnych w odniesieniu do wykonania budżetu;

6.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w sprawozdaniu z wzajemnej weryfikacji dokonanej przez międzynarodowy zespół przeprowadzający wzajemną weryfikację (dostarczonym w grudniu 2008 r.) wyciągnięto ogólne wnioski i stwierdzono, iż większość zaleceń przewidziano w ramach planu działania opracowanego przed weryfikacją; z zadowoleniem przyjmuje zamiar włączenia przez Trybunał innych zaleceń do strategii kontroli na okres 2009-2012 oraz jego dążenia do ich wdrożenia w tym okresie;

7.  zauważa, że pomimo zatrudnienia przez Trybunał 97 pracowników w 2008 r. (48 urzędników, 18 pracowników czasowych, 31 pracowników kontraktowych), ogólna liczba nieobsadzonych stanowisk na koniec 2008 r. (69) była wyższa niż na koniec 2007 r. (56); bierze pod uwagę fakt, że Trybunał otrzymał 22 dodatkowe stanowiska (ogółem 853), a także niedobór odpowiednich kandydatów, który nie pozwolił Trybunałowi na rekrutację zaplanowanej liczby nowych pracowników; zwraca się do Trybunału o informowanie go o postępach w skracaniu opóźnień w procesie rekrutacyjnym;

8.  z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie wspólnego komitetu ds. równości szans, dokonane postępy w dziedzinie IT i telekomunikacji oraz skuteczne zarządzanie przestrzenią biurową;

9.  zauważa, że sprawozdanie wewnętrznego biegłego rewidenta Trybunału za rok 2008 było w znacznej mierze pozytywne i w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że większość zaleceń wewnętrznego biegłego rewidenta została zaakceptowana i uwzględniona w programach naprawczych; przyjmuje z zadowoleniem ustanowienie ram monitorowania skuteczności kontroli wewnętrznych, a także przyjęcie kluczowych wskaźników wydajności;

10. z zadowoleniem przyjmuje nowy zintegrowany system zarządzania i kontroli finansowej (SAP), działający od dnia 1 stycznia 2008 r., który pozwolił uzyskać oszczędności budżetowe oraz większą skuteczność trzech zaangażowanych instytucji (Rady, Trybunału Obrachunkowego oraz Trybunału Sprawiedliwości), lecz ubolewa, że Trybunał nie wprowadził tego systemu wcześniej;

11. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą pomyślną współpracę międzyinstytucjonalną z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie szkoleń;

12. przypomina, w odniesieniu do oświadczeń majątkowych członków, że zgodnie z kodeksem postępowania przyjętym przez Trybunał, jego członkowie składają oświadczenia majątkowe na ręce prezesa Trybunału, który zapewnia ich tajność, oraz że oświadczenia te nie są podawane do publicznej wiadomości; potwierdza swe stanowisko, że w interesie przejrzystości deklaracje majątkowe członków wszystkich instytucji UE powinny być dostępne w internecie za pośrednictwem rejestru publicznego oraz wzywa Radę do podjęcia niezbędnych kroków w tej sprawie;

13. wyraża zadowolenie z jakości rocznego sprawozdania z działalności Trybunału oraz umieszczenia rozdziału zawierającego szczegółowe informacje z wykonywania w ciągu roku wcześniejszych decyzji Parlamentu dotyczących absolutorium.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. L 71 z 14.3.2008.

(2)

Dz.U. C 273 z 13.11.2009, s. 1.

(3)

Dz.U. C 269 z 10.11.2009, s. 1.

(4)

Dz.U. C 273 z 13.11.2009, s. 122.

(5)

Dz.U. C 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 71 z 14.3.2008.

(7)

Dz.U. C 273 z 13.11.2009, s. 1.

(8)

Dz.U. C 269 z 10.11.2009, s. 1.

(9)

Dz.U. C 273 z 13.11.2009, s. 122.

(10)

Dz.U. C 248 z 16.9.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności