Postup : 2009/2072(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0097/2010

Predkladané texty :

A7-0097/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0095

SPRÁVA     
PDF 158kWORD 78k
26.3.2010
PE 430.315v03-00 A7-0097/2010

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008 (1),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (C7–0176/2009)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0097/2010),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2008;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov

(C7‑0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(6),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (C7–0176/2009)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch uskutočnených v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0097/2010),

1. konštatuje, že v roku 2008 mal Dvor audítorov k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 133 miliónov EUR (122 miliónov EUR v roku 2007; 114 miliónov EUR v roku 2006) s mierou využitia 90,66 %, čo je menej ako priemer ostatných inštitúcií (95,67 %);;

2. pripomína, že pokiaľ ide o rozpočtový rok 2008, účtovná závierka Dvora audítorov bola podrobená auditu externej firmy PricewaterhouseCoopers (tak ako v roku 2007; predtým audit vykonala spoločnosť KPMG), ktorá dospela k týmto záverom:

(a)       čo sa týka presnosti účtov za rozpočtový rok 2008, „podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne finančnú situáciu Európskeho dvora audítorov k 31. decembru 2008 a výsledok hospodárenia a peňažné toky za uvedený rozpočtový rok v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie uvedeného nariadenia Rady, a účtovnými zásadami Európskeho dvora audítorov“; a

(b)      čo sa týka použitia rozpočtových zdrojov pridelených Dvoru audítorov a primeranosti kontrolných postupov uplatňovaných v rozpočtovom roku 2008, „sme nezistili žiadnu skutočnosť, ktorá by nás vo všetkých významných hľadiskách a na základe uvedených kritérií viedla k presvedčeniu, že a) zdroje pridelené Dvoru audítorov sa nepoužili na plánované účely; a b) uplatňované kontrolné postupy neposkytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami“;

3.  pripomína svoj návrh, aby sa zvážila možnosť vypracovať racionálnejšiu štruktúru Dvora audítorov, a žiada Dvor audítorov, aby preskúmal alternatívne modely s cieľom znížiť celkový počet členov stanovením stropu pre počet členov a prijatím napr. rotačného systému založeného na zásade rovnosti medzi členmi;

4.  berie na vedomie úsilie Dvora audítorov o zlepšenie postupu zverejňovania a predkladania svojich výročných správ; dúfa, že pre túto rozhodujúcu fázu postupu udelenia absolutória je možné vytvoriť do budúcna dohodnutý postup, a to s náležitým ohľadom na absolútnu nezávislosť Dvora audítorov a výhradné práva príslušného výboru;

5.  poznamenáva, že i keď sa prostredníctvom súčasného postupu zverejňovania a predkladania osobitných správ Dvora audítorov posilňuje identita a viditeľnosť Dvora audítorov, zároveň vznikajú i určité obavy: zatiaľ čo Parlament v plnej miere rešpektuje právo Dvora audítorov kedykoľvek predkladať pripomienky v podobe osobitných správ, domnieva sa, že súčasný postup, ktorý začína verejným predložením osobitnej správy a tlačovou konferenciou Dvora audítorov v dostatočnom predstihu pred predložením osobitnej správy adresovanej Výboru pre kontrolu rozpočtu, celkom neodráža úlohu Dvora audítorov ako inštitúcie, ktorá podáva správy a podporuje Parlament a Radu pri výkone ich právomocí kontroly nad plnením rozpočtu;

6.  víta skutočnosť, že v správe o partnerskom preskúmaní vypracovanej medzinárodným tímom pre partnerské preskúmania (predloženej v decembri 2008) sa dospelo k celkovému záveru a konštatovalo sa, že väčšina odporúčaní bola predvídaná už v rámci akčného plánu vypracovaného ešte pred preskúmaním; víta zámer Dvora audítorov začleniť ostatné odporúčania do stratégie auditu na roky 2009 – 2012 a jeho úsilie o ich vykonávanie počas tohto obdobia;

7.  poznamenáva, že hoci Dvor audítorov v roku 2008 prijal 97 zamestnancov (48 úradníkov, 18 dočasných zamestnancov, 31 zmluvných zamestnancov), celkový počet neobsadených pozícií na konci roka 2008 (69) bol vyšší než na konci roka 2007 (56); berie na vedomie, že Dvor audítorov získal 22 dodatočných pozícií (spolu 853), ako aj nedostatok vhodných uchádzačov, ktorý Dvoru audítorov zabránil v tom, aby prijal plánovaný počet nových zamestnancov; žiada Dvor audítorov, aby podal správu o dosiahnutom pokroku pri skracovaní omeškaní v procese prijímania zamestnancov;

8.  víta vytvorenie spoločného výboru pre rovnaké príležitosti, pokrok dosiahnutý v oblastiach IT a telekomunikácií a účinnú správu kancelárskych priestorov;

9.  poznamenáva, že správa interného audítora Dvora audítorov za rok 2008 sa niesla v prevažne pozitívnom duchu, a v tejto súvislosti víta skutočnosť, že väčšina odporúčaní, ktoré predložil interný audítor, bola akceptovaná a začlenená do nápravných akčných plánov; víta vytvorenie rámca na monitorovanie účinnosti vnútorných kontrol, ako aj prijatie kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

10. víta nový integrovaný systém riadenia a finančnej kontroly (SAP), ktorý je v prevádzke od 1. januára 2008 a ktorý umožnil úspory v rozpočte a vyššiu efektívnosť troch zainteresovaných inštitúcií (Rady, Dvora audítorov a Súdneho dvora), vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov nezaviedol tento systém už skôr;

11. víta prebiehajúcu úspešnú medziinštitucionálnu spoluprácu so Súdnym dvorom Európskej únie, pokiaľ ide o oblasť odbornej prípravy;

12. v súvislosti s vyhláseniami o finančných záujmoch členov pripomína, že v súlade s etickým kódexom Dvora audítorov odovzdávajú členovia Dvora audítorov vyhlásenie o svojich finančných záujmoch predsedovi Dvora audítorov, ktorý ich uchováva v dôvernosti, a že tieto vyhlásenia sa nezverejňujú; opätovne potvrdzuje svoje stanovisko, že v záujme transparentnosti by vyhlásenia o finančných záujmoch členov všetkých inštitúcií EÚ mali byť prostredníctvom verejného registra dostupné na internete, a vyzýva Dvor audítorov, aby v tejto súvislosti prijal potrebné kroky;

13. vyjadruje uznanie Dvoru audítorov za kvalitu jeho výročnej správy o činnosti a víta zaradenie kapitoly, v ktorej informuje o opatreniach v priebehu roka nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Parlamentu o absolutóriu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.

(2)

Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 269, 10. 11. 2009, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

Ú. v. EÚ L 248, 16.09.2002, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.

(7)

Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

Ú. v. EÚ C 269, 10. 11. 2009, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

Ú. v. EÚ L 248, 16.09.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia