Procedūra : 2009/2076(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0098/2010

Pateikti tekstai :

A7-0098/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0097

PRANEŠIMAS     
PDF 146kWORD 71k
26.3.2010
PE 430.319v02-00 A7-0098/2010

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(C7‑0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(C7‑0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7‑0180/2009)(2),

–   atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir į 274, 275 bei 276 straipsnius, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 bei 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0098/2009),

1.  suteikia patvirtinimą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(C7‑0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(6),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7‑0180/2009)(7),

–   atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais(8),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį(9) pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir į 274, 275 bei 276 straipsnius, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 bei 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0098/2010),

1.  pažymi, kad 2008 m. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) turėti įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 5,3 mln. EUR (2007 m. – 5 mln. EUR(11)), iš kurių 86,14 proc. panaudota, o tai mažiau už kitų institucijų vidurkį (95,67 proc.);

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2007 m. (29 etatai) iki 2008 m. (33 etatai) nenutrūkstamai didėja nuolatinių EDAPP skirtų etatų skaičius; palankiai vertina tai, kad visi šie etatai užimti, ir atkreipia dėmesį į tai, kad ribojamas užduočių ir darbuotojų kiekio didėjimas pasinaudojant augimo kontrole ir užtikrinama, kad nauji darbuotojai būtų atitinkamai integruojami ir mokomi; tačiau pažymi, kad lėšų, įrašytų į biudžeto eilutę „Kiti darbuotojai“, panaudojimo lygis nesiekia vidurkio (51,98 proc.);

3.  pažymi, kad Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, jog atlikus EDAPP institucijos auditą ypatingų pastabų teikti nereikėjo;

4.  džiaugiasi, kad įtvirtintas finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymas ir kad 2008 m. pagerėjo vidaus kontrolės sistemos veikla ir jos efektyvumas; tikisi, kad ateityje bus plėtojami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai ir vidaus darbo procesai, nes tai sritys, kurias EDAPP įrašė tarp pagrindinių savo 2009 m. tikslų;

5.  primena, kad pagal 2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos, Parlamento ir Tarybos generalinių sekretorių kartu su EDAPP dar 3 metų laikotarpiui pasirašytą administracinio bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 2007 m. sausio 16 d., visų EDAPP misijų administracinį tvarkymą užtikrina Komisijos individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras;

6.  primena, kad EDAPP Vidaus audito tarnybai (kuri, remiantis administracinio bendradarbiavimo susitarimu, yra Komisijos vidaus auditorius) atlikus vertinimą, nustatyta, kad ši vidaus kontrolės sistema veikia ir yra efektyvi ir pagal ją deramai užtikrinama, kad institucijos tikslai būtų pasiekti, ir laukia pakartotinio audito rezultatų; džiaugiasi tuo, kad vidaus kontrolės ataskaitoje įrašyta, jog įgyvendinta 80 proc. vidaus rekomendacijų;

7.  palankiai vertina tai, kad renkami institucijos nariai (EDAPP ir EDAPP padėjėjas) kiekvienais metais skelbia savo finansinių interesų deklaracijas, kuriose pateikiama svarbi informacija tokiais klausimais, kaip deklaruotina profesinė veikla ir atlyginamos pareigos arba veikla;

8.  prašo, kad EDAPP į savo kitą veiklos 2009 finansiniais metais ataskaitą įtrauktų skyrių, kuriame būtų išsamiai išdėstyti veiksmai, kurių atitinkamais metais imtasi remiantis Parlamento ankstesniais sprendimais dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL L 71, 2008 3 14.

(2)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(3)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(4)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(5)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)

OL L 71, 2008 3 14.

(7)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(8)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(9)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

2006 m. – 4,1 mln. EUR.

Teisinė informacija - Privatumo politika