ДОКЛАД относно защитата на финансовите интереси на Общността и борбата срещу измамите – Годишен доклад за 2008 г.

26.3.2010 - (2009/2167(INI))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Andrea Cozzolino


Процедура : 2009/2167(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0100/2010
Внесени текстове :
A7-0100/2010
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно защитата на финансовите интереси на Общността и борбата срещу измамите – Годишен доклад за 2008 г.

(2009/2167(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции относно предишните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

–   като взе предвид доклада на Комисията от 15 юли 2009 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Общността - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2008 г.“ (COM(2009)0372), включително приложенията към него (SEC(2009)1002 и SEC(2009)1003),

–   като взе предвид докладa за дейността на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за 2008 г.[1] и втория й доклад от 19 юни 2008 г. относно прилагането на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности, както и насоките, заменящи Ръководството на OLAF,

–   като взе предвид доклада за дейността на Надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите за периода от юни 2008 г. до май 2009 г.[2],

–   като взе предвид доклада за дейността на Надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите за периода от юни 2007 г. до май 2008 г.[3],

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета през финансовата 2008 година[4],

   като взе предвид резолюцията си от 25 ноември 2009 г. относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите – Програма от Стокхолм[5], в частност главата относно икономическата престъпност и корупцията,

–   като взе предвид член 319, параграф 3 и член 325, параграф 5 от Договора за ЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[6],

–   като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на своята комисия по бюджетен контрол и становището на комисията по регионално развитие (A7‑0100/2010),

Общи съображения: размер на обявените нередности

1.  отбелязва факта, че финансовото въздействие на нередностите, доколкото те са установени, е намаляло от 1 024 милиона евро през 2007 г. на 783,2 милиона евро през 2008 г. (това намаление засяга всички сектори, с изключение на преките разходи и предприсъединителните фондове). По-специално:

  

Собствени ресурси: 351 милиона евро (12,5% по-малко спрямо 2007 г.),

  

Селскостопански разходи: 102,3 милиона евро (34 % по-малко спрямо 2007 г.),

  

Структурни действия: 585,2 милиона евро (27% по-малко спрямо 2007 г.),

  

Предприсъединителни фондове: 61 милиона евро (90,6% повече спрямо 2007 г.),

  

Преки разходи: 34,7 милиона евро (5,15% повече спрямо 2007 г.),

2.  подчертава необходимостта от интегриране на данните за нередностите, като се изяснят допуснатите грешки и съмненията за измами за всички ресурси, мобилизирани в отделните разходни области и различните държави-членки;

3.  подчертава, че борбата с измамите и корупцията е важно задължение на европейските институции и на всички държави-членки, които трябва да предоставят всички необходими ресурси за провеждането на ефективна борба с този бич за обществото, така че да се защитят финансовите интереси на Съюза и неговите данъкоплатци и да се води борба с организираната престъпност, която според националните показатели засилва капацитета си за договаряне на тайни споразумения в рамките на институциите чрез измами, насочени срещу бюджета на Общността;

4.  изразява съжаление по повод факта, че продължава неправомерното изплащане на големи суми от средствата на ЕС, и призовава Комисията да предприеме необходимите действия за възстановяването на тези средства;

Собствени ресурси

5.  приветства обстоятелството, че съответната прогнозна сума на нередностите е намаляла с 12,5% спрямо 2007 г.; все пак отбелязва, че подобно на предходните години е регистриран по-голям брой нередности при закупуването на телевизори и монитори, и следователно изисква от Комисията да наблюдава систематично тези сектори и да предприеме необходимите мерки за събирането на сумите на собствените ресурси или на дължимата лихва; освен това изисква от Комисията да подкрепи търсенето на подходящ баланс между физическия контрол по вноса и извършването на проверки на стопанските субекти, освобождаващи след това стоките от митница; също така изисква от държавите-членки да предоставят по-добра статистическа информация по този въпрос;

6.  счита за необходимо да се създаде ефективен правен инструмент, с цел подобряване на административното сътрудничество за борба срещу вредните данъчни практики и гарантиране на добро функциониране на вътрешния пазар; в тази връзка приветства предложението за Директива на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2009)0029), представено от Комисията; подчертава необходимостта от извършването на ефективен мониторинг в случаите, когато държавите-членки отказват да предадат изискваната конкретна информация или да извършат административно разследване, като информират редовно, компетентно и по прозрачен начин Парламента;

7.  оценява положително предложението на Комисията за преработване на Регламента на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2009)0427); в тази връзка подчертава, че е важно държавите-членки да носят по-голяма отговорност за качеството на информацията, въвеждана в базите данни; призовава Комисията да разгледа достоверността на тази информация и да гарантира правилното събиране на цялата сума на дължимия ДДС;

8.  изисква също така от Комисията да представи цялостна оценка, която позволява да се разгледа съотношението между разходите, извършвани от държавите-членки при обезпечаване на традиционните собствени ресурси, и сумата, удържана като компенсация за осигуряването на тези ресурси;

Селскостопански разходи

9.  приветства обстоятелството, че съответната прогнозна сума на нередностите е намаляла с 34% спрямо 2007 г.; подчертава, че относително малкият брой нередности изглежда се дължи основно на по-високия праг за задължително уведомяване (10 000 евро), въведен с Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията от 14 декември 2006 г. относно нередностите и възстановяването на неправомерно изплатени суми във връзка с финансирането на общата селскостопанска политика и създаването на информационна система в тази област[7];

10. подчертава, че е важно да се изпълняват изискванията по отношение на докладването на нередности и изразява съжаление за пропуските на Австрия, Швеция, Словакия и Унгария;

11. изисква от Комисията да вземе последващи мерки за ефикасното и ефективно прилагане на Регламент (EО) № 1975/2006[8], който чрез нови правила за контрол по отношение на мерките за развитие на селските райони цели да гарантира, че бенефициентите изпълняват своите задължения;

12. подкрепя позицията на Сметната палата (точка 5.64 от горепосочения годишен доклад), съгласно която интегрираната система за управление и контрол ограничава ефективно риска от допускане на грешки или извършване на неправомерни разходи, само ако се прилага правилно и ако в нея са въведени точни и надеждни данни; изразява съжаление за значителните пропуски, констатирани в системите на Обединеното кралство (Шотландия), България и Румъния; настоятелно приканва Комисията да се намеси решително, ако тези проблеми продължават да съществуват;

Структурни действия

13. приветства факта, че финансовото отражение на нередностите, отчетено от Комисията, е намаляло с 27% в сравнение с 2007 г.; отбелязва, че процентът на грешка във връзка със законосъобразността и редовността, посочен от Сметната палата в раздел "Сближаване" на декларацията за достоверност за 2008 г., все още надвишава 5%; изразява съжаление по повод факта, че за Италия, Полша, Обединеното кралство и Испания е установен най-голям брой нередности; същевременно приветства доброто сътрудничество, установено от някои от тези държави-членки с Комисията с цел разрешаване на посочените проблеми и изразява увереност, че други държави-членки ще постъпят по същия начин; изтъква, че както беше подчертано от Сметната палата, структурните действия представляват разходен дял, който в рамките на бюджета на ЕС, подлежи на най-строго регулиране и на най-сложни процедури за управление и, че както беше посочено от Комисията, голям брой нередности, установени в дадена държава-членка, не предполага задължително по-голям брой грешки и измами в сравнение с други държави, а може да се окаже резултат от по-детайлни и стриктни проверки; изтъква също така, че докладът на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за 2008 г. не отчита програмния период 2007-2013 г., по време на който бяха въведени нови системи за управление и контрол на разходите; отбелязва големия брой грешки, свързани с недопустими разходи и нарушения на разпоредбите относно възлагането но обществени поръчки и следователно счита за уместно Комисията да въведе превантивни насоки, предназначени за държавите-членки и местните органи с оглед изясняване на приложението на регламентите и за да се избегне положение, при което разходи, отхвърлени от Комисията като недопустими да се заменят от органите по управление с нови недопустими разходи;

14. подчертава, че е възможно забавянето на одобрението на системите за управление и контрол за програмите за периода 2007-2013 г. да е довело до намаляване на ефективността при установяването на грешките и на евентуалните измами при авансовите разходи; счита също така, че последвалото забавено стартиране на междинните плащания може да доведе до прибързани разходи преди изтичането на крайния срок за отмяна на поетите бюджетни задължения; следователно призовава Комисията да предвиди евентуално преразглеждане на правилата за отмяна на поетите бюджетни задължения, с цел да се гарантира по-добро качество на разходите, както и изпълнение на количествените цели;

15. приветства подобренията, постигнати от някои държави-членки при хармонизирането на техните системи за докладване на нередности благодарение на по-широко използване на информационни системи за борба със злоупотребите (AFIS); настоятелно приканва държавите-членки, които все още не са въвели електронни системи за докладване, да направят това при първа възможност, предвид положителните резултати до момента, постигнати с въвеждането на тези системи по отношение на качеството на данните и спазването на сроковете;

16. призовава държавите-членки да предоставят по-подробна и надеждна информация на Комисията относно финансовите корекции, отнасящи се за периода 2000 - 2006 г.; призовава освен това Комисията да бъде категорична в изискването си към държавите-членки да предоставят изчерпателна информация и да прилагат стриктно механизмите за коригиране на оперативните програми;

17. приветства Комисията за въвеждането на специфична обща стратегия за предотвратяване на измамите със средства от структурните фондове, изготвена в сътрудничество с ОЛАФ, и подчертава важното значение на по-ефективното сътрудничество с компетентните регионални органи и компетентните национални съдебни органи;

Предприсъединителни фондове

18. изразява съжаление по повод факта, че прогнозната сума на нередностите, отчетена за ЕС-10, е нараснала с 8%, а тази за ЕС-2 се е увеличила със 152 %, докато възстановяването е намаляло с 15,6% в сравнение с 2007 г.; призовава по-конкретно България и Румъния да: укрепят административния си капацитет за управление на средствата на Европейския съюз, да премахнат съществуващите или потенциални мрежи на конфликти на интереси в управлението на средствата, да подобрят контрола и прозрачността на процедурите в областта на възлагането на обществени поръчки на централно, регионално и местно равнище, както и да приемат бързо необходимите предпазни, корективни и/или дисциплинарни мерки и да информират за това Комисията; признава и подкрепя стъпките, предприети от България и Румъния в отговор на препоръките на Комисията за подобряване на стандарта на съвместно управление и финансов надзор;

19. призовава Комисията да приеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, свързани с изключително бързо променящата се среда на работа на ГД "Разширяване", с цел да се гарантира ефективно многогодишно планиране на дейностите по вътрешен одит; призовава също Комисията да приеме бързо специфична политика за последващия контрол в рамките на централизирано управление въз основа на придобития през 2008 г. опит и като вземе надлежно предвид съотношението разходи/ползи;

20. изтъква, че стратегическите цели по отношение на предприсъединителните средства трябва да се определят допълнително, както се посочва в специалния доклад на Сметната палата относно средствата от предприсъединителните фондове, предназначени за Турция, за да се улесни извършването на оценка на изпълнените проекти по отношение на общите цели; счита, че целите и резултатите трябва да се съобщават по прозрачен начин;

21. подчертава, че Комисията следва да продължи с инициативи за подобряване на изготвянето и изпълнението на проектите; изтъква, че е необходимо да се подобри механизмът за докладване във връзка с изпълнението на проектите и представянето на дейностите и постигнатите от тях резултати; счита, че следва да се гарантира предоставянето на сведения относно постиженията на проектите (резултатите и въздействието) в края на всеки проект, а след това на подходящи интервали от време, за да се осигури информация за изпълнението, която да бъде от полза за изготвянето на бъдещи проекти;

Преки разходи

22. подчертава, че външната помощ представлява сектор, който все повече е засегнат от нередности и измами;

23. изисква от Комисията да обърне внимание на проблема с двойното финансиране на проекти;

24. подчертава факта, че през последните пет години вноските на ЕС в бюджета на ООН надвишават 1 милиард евро годишно; следователно отново потвърждава необходимостта от засилване на мандата на ОЛАФ в международен контекст, както и необходимостта от обезпечаване на ОЛАФ с всички необходими средства за изпълнението на нейните задължения, свързани с контролирането на тези нарастващи преки разходи; призовава Комисията да предостави на Европейския парламент актуализирана информация по този въпрос;

Към рамка на интегриран вътрешен контрол

25. приветства факта, че чрез съобщението относно допустимия риск от грешки (COM (2008)0866) Комисията постави основите на дебат по въпроса и призовава Комисията да продължи да предоставя допълнителни сведения по този въпрос; споделя позицията, че за всеки сектор може да бъде определен праг на допустим риск от грешки, като се отчетат съответните характеристики и правила; призовава Комисията да вземе предвид допълнителните стъпки, които следва да бъдат предприети с оглед подобряване на финансовото управление на средствата на Европейския съюз (напр. подобряване на ефективността на системите за контрол и ориентирането им към качеството на разходите, или опростяването на законодателството в тази област);

26. счита за необходимо годишните обобщения на одитите, предоставяни от всяка държава-членка на Комисията ,да съдържат по-солидно правно основание от приложимото към момента (член 53 в, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент); следователно призовава, в рамките на преразглеждането на Финансовия регламент, посочените обобщения да предоставят подробен качествен анализ на резултатите от дейността по одит, осъществена от всяка държава-членка; счита също така за необходимо Комисията да продължи да насърчава „договорите за доверие“ с държавите-членки за структурните фондове, като същевременно получи допълнителни гаранции от националните системи за контрол чрез установяване на по-тесни контакти с независимите върховни одитни институции;

Повишаване на прозрачността и борбата срещу измамите, корупцията и финансовите престъпления

27. отбелязва, че секторът на обществените поръчки е най-изложен на опасност от лошо управление, измами и корупция, и че подобни неправомерни действия нарушават пазара, водят до повишаване на цените и тарифите, плащани от потребителите за покупка на стоки и услуги, и разпространяват недоверие в Европейския съюз; следователно призовава Комисията и държавите-членки да оценят внимателно действащите разпоредби по отношение на обществените поръчки и да разработят предложения за подобрение; признава също така, постигнатият напредък за повече прозрачност относно бенефициерите на европейски средства и призовава Комисията да разработи система, която да позволява публикуването на списъци на бенефициери на един и същи интернет сайт, независимо от конкретния орган по управление, и съдържаща ясна и съпоставима информация, предоставена от всички държави-членки на поне един от работните езици на ЕС; призовава също така Комисията да предприеме действия, които да гарантират, че всички държави-членки предоставят достоверна и последователна информация относно бенефициерите на европейски средства, която следва да бъде включена в система за ранно предупреждение и в централната база данни на изключванията;

28. призовава Комисията да започне да провежда обсъждания и консултации със заинтересованите страни на ранен етап, включително с гражданското общество, относно всички аспекти, свързани с учредяването на Европейска прокуратура, която да води борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в член 86 от ДФЕС, и да ускори приемането на всички необходими за създаването на тази служба мерки;

29. призовава председателството на Съвета да предостави на Комисията мандат за водене на преговори и сключване във възможно най-кратки срокове на споразумения за борба срещу измамите с Андора, Монако и Сан Марино и да води преговори за сключване на ново, включващо допълнителни клаузи споразумение с Швейцария;

30. изтъква, че активната защита на финансовите интереси на ЕС изисква водене на засилена борба с финансовата и икономическата престъпност; призовава държавите-членки да прилагат изцяло съответните инструменти на Съюза, включително Конвенцията относно правната взаимопомощ от 2000 г. и нейния Протокол относно банковите транзакции, Рамковото решение относно решенията за конфискация (2006/783/ПВР)[9] и Рамковото решение относно финансовите санкции (2005/214/ПВР)[10];

31. призовава Комисията да изготви предложение относно взаимното признаване на лишаването от право за упражняване на дадена професия, по-специално по отношение на професии във финансовата сфера, като например лишаването на лица, осъждани за измами, от правото да заемат длъжност генерален директор;

32. призовава Комисията да изготви оценка на въздействието и предложение за разширяване обхвата на достиженията на правото на ЕС относно общи определения за престъпленията в сферата на финансовата и икономическата престъпност;

33. счита, че е необходимо да се спрат укриването на данъци и незаконните дейности, които се извършват през офшорни зони, за да се защитят финансовите интереси на Съюза; призовава Комисията да разгледа възможността за забрана на дружествата, извършващи дейност през офшорни зони, да сключват търговски споразумения с дружества, регистрирани в Европейския съюз, ако офшорната зона, в която се намира тяхното седалище, забавя едностранно приемането на споразумения за сътрудничество със Съюза;

34. отбелязва, че според проучване на Евробарометър от 2009 г. 78% от гражданите на ЕС са на мнение, че корупцията представлява един от най-големите проблеми за страната им; призовава Комисията и държавите-членки да положат усилия и да гарантират необходимите ресурси, така че изразходването на европейски средства да не бъде засегнато от корупция, да ускорят конфискацията на незаконно придобито имущество, предмет или средство за извършване на измами, укриване на данъци, изпиране на пари и подобни престъпления, и да прилагат ясни и прозрачни правила по отношение на видни политически личности в съответствие с указанията на Третата директива относно изпирането на пари (Директива 2005/60/ЕО)[11]; призовава Комисията да разработи възможно най-бързо показатели за отчитане на усилията в борбата срещу корупцията, като обърне особено внимание на обществените поръчки, в съответствие със Стокхолмската програма; призовава за по-тясно сътрудничество между службите за възстановяване на активи с цел постигане на по-ефикасно отнемане на активи; призовава Комисията да предприеме незабавни действия за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане, в съответствие с резолюцията на Парламента от 10 февруари 2010 г.[12] и по-конкретно относно проблемите с данъчните убежища;

Дейност на ОЛАФ

35. признава и подкрепя дейността на ОЛАФ и необходимостта от гарантиране на нейната пълна независимост при изпълнението на задачите й и счита, че тя е необходима за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, и следователно - на неговите граждани, като същевременно е важна за защита на репутацията на европейските институции; следователно счита за необходимо да бъде изработена стратегия за човешките ресурси, която да поддържа високото равнище на качеството;

36. изразява становището, че когато започва разследване, ОЛАФ следва да използва в по-голяма степен работата в областта на вътрешния одит, извършена от службите на Комисията, а не да си служи основно с информация, предоставена от служители или държави-членки; счита за еднакво важно да се контролира дали и как се оценяват препоръките на ОЛАФ от вътрешния одит на Комисията; следователно призовава ОЛАФ в следващите си годишни доклади да предостави статистически данни по въпроса;

37. счита, че за постигане на още по-голяма ефективност на дейността на ОЛАФ от съществено значение е правилното и детайлно планиране на разследванията, чрез приемане на специален процедурен регламент, който да служи като наръчник, чрез насърчаването на целите SMART и показателите RACER за самите разследвания, подобряването на сътрудничеството и обмена на данни между ОЛАФ и националните съдебни органи още в първата фаза на процеса на разследване, бързото прилагане на политика „минимум“, както и процедури за последващи действия по време на началния етап на разследванията, провеждани от ОЛАФ, като случаите на злоупотреби в малки мащаби бъдат оставени за разглеждане от други служби, докато често срещани злоупотреби в малки мащаби, пораждащи нередности с големи суми, дължащи се на структурни проблеми могат да представляват интерес за разследванията на ОЛАФ; следователно призовава ОЛАФ да представи в следващия си доклад постигнатия в тази област напредък и да посочи как той е отразен в бъдещия оперативен наръчник на ОЛАФ, който се очаква да бъде публикуван скоро;

38. призовава Комисията да включи активно ОЛАФ в преговорите по всички споразумения за сътрудничество, чийто предмет са борбата с измамите и обменът на информация по данъчни въпроси;

Отношенията на ОЛАФ с Европол и Евроюст

39. отбелязва със задоволство, че ОЛАФ и Евроюст постигнаха съгласие по конкретни методи за по-нататъшно засилване на координацията и сътрудничеството в борбата срещу финансовите измами;

40. приветства сътрудничеството между ОЛАФ и Европол; признава, че съчетаването на аналитичните ресурси на Европол с оперативния опит на ОЛАФ позволява да се предложи ефикасна услуга на държавите-членки и да се избегне дублирането; призовава ОЛАФ да представи в следващия си годишен доклад практическите последици от изменението на правилника на Европол от 1 януари 2010 г.;

Сътрудничеството на ОЛАФ с държавите-членки

41. изразява съжаление, че приложение 1 на годишния доклад за 2008 г. (Прилагане през 2008 г. на член 280 от Договора от страна на държавите-членки - SEC (2009)1002) съдържа пропуски както по отношение на начина, по който държавите-членки отговарят на въпросника на Комисията, така и по отношение на вида въпроси, поставени от Комисията, които не предполагат съдържателен отговор или които държавата-членка лесно може да заобиколи; следователно призовава Комисията да оцени необходимостта от изменение на посочения въпросник в сътрудничество с администрацията на държавите-членки, така че усилието да бъде едновременно ефикасно и ефективно;

42. призовава ОЛАФ да представи в следващия си доклад подробен анализ на стратегиите и мерките, приложени от всяка държава-членка в борбата срещу измамите и превенцията и установяването на нередности в изразходването на европейски средства, включително дължащите се на корупция нередности; счита, че следва да се обръща специално внимание на реализирането на средства от земеделски и структурни фондове; счита, че докладът, допълнен с 27 схеми за отделните държави, следва да анализира подходът, следван във всяка държава от съдебните и разследващи органи, и качеството на осъществения надзор, така и статистическите данни и мотивите за случаи, при които националните органи не са предприели необходимите действия след сигнал на ОЛАФ; счита също така, че докладът трябва да предоставя полезна познавателна основа за по-доброто определяне на стратегията на ОЛАФ, на приоритетите, които трябва да се следват при специализирани разследвания и за предприемане на инициативи „по мярка“, както и за подобряване на сътрудничеството с държавите-членки и ефикасността на ОЛАФ и на местните органи за надзор;

43. подчертава, че европейското законодателство изисква държавите-членки да докладват за всички нарушения в срок не по-късно от два месеца след приключване на тримесечието, през което във връзка с нарушението е било образувано предварително административно или съдебно производство и/или през което са били разкрити нови факти относно нарушение, за което вече е било съобщено; следователно призовава държавите-членки да положат усилия за намаляване на времевия период между установяването на дадена нередност и съобщаването за нея, включително за рационализиране на националните административни процедури;

44. призовава Комисията отново да стартира процедурата по приемането на директивата относно защита на финансовите интереси на Общностите чрез средствата на наказателното право (2001/0115(COD)), блокирана от Съвета от 2002 г., както и на регламента относно административната взаимопомощ за защита на финансовите интереси на Общностите (2004/0172 (COD)), блокиран от Съвета от 2005 г.;

o

o   o

45. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите и Европейската служба за борба с измамите.

 • [1]  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2008/EN.pdf
 • [2]  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup_comm/2008-2009/Activity-report_en.pdf
 • [3]  ОВ C 295, 18.11.2008 г., стр. 1.
 • [4]  ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
 • [5]  Приети текстове, P7_TA(2009)0090.
 • [6]  ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1.
 • [7]  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 56.
 • [8]  Регламент (EО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 74).
 • [9]  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59.
 • [10]             ОВ L 76, 22.03.2005 г., стр. 16.
 • [11]             ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
 • [12]             Приети текстове, P7_TA(2010)0020.

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (27.1.2010)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно защитата на финансовите интереси на Общностите — Борба с измамите – Годишен доклад за 2008 г.
(2009/2167(INI))

Докладчик по становище: Erminia Mazzoni

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва със загриженост, че нередностите, за които е уведомена Комисията във връзка със структурните фондове, са се увеличиха с 6,7% през 2008 г. в сравнение с 2007 г., като най-високите проценти се отнасят, както и в предходните години, до Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ); със задоволство отбелязва обаче, че финансовото въздействие на нередностите е намаляло с 27%;

2.  счита, че общото увеличение на докладваните нередности е знак за усилията, положени от държавите-членки за подобряване на системите им за контрол, и изразява увереност, че новите разпоредби, установени в нормативните актове за структурните фондове за периода 2007-2013 г., ще помогнат за намаляване на нивото на нередности през следващите години; отбелязва обаче, че тъй като заключенията от оценките на ефективното функциониране на системите за управление и контрол при изпълнението на 545 оперативни програми, направени от генералните дирекции на Комисията за регионална политика и социални въпроси и равни възможности, сочат, че през 2008 г. едва 31°% от тези системи са работили добре, са необходими значителни усилия от страна на държавите-членки за подобряване на работата на техните системи за управление и контрол; в тази връзка призовава за засилен контрол от страна на съответните одитни органи и други контролиращи органи, който да гарантира по-голяма прозрачност в използването на европейските фондове и доколкото е възможно ограничаване на злоупотребите в тази област; посочва също така, че с оглед правилното сравнение на данните относно нередностите в отделните държави-членки Комисията подчертава, че големият размер докладвани нередовно отпуснати суми не означава непременно, че в дадена държава има повече измами и нередности отколкото в друга държава. „Причина за това би могъл да бъде по-големият брой на извършените проверки.”[1];

3.  отбелязва доклада на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджет 2008 и изразява съжаление по повод установеното равнище на грешки, достигащо 11°%, посочено от Сметната палата в главата относно политиката на сближаване; подчертава, че при определени обстоятелства нередностите, установени от Сметната палата, могат да доведат до измами и поради това счита за необходимо предприемането на решителни действия за намаляване на процента от грешки; отчита обаче обстоятелството, че докладът на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджет 2008 не включва периода 2007-2013, през който бяха подобрени механизмите за контрол;

4. признава, че ефективното усвояване на структурни фондове е свързано със значителни предизвикателства, особено за новите държави-членки, от които се изисква да спазват строги и често сложни изисквания, за да използват наличните средства; в тази връзка приветства усилията на тези държави-членки за повишаване на техния капацитет за прилагане и ги приканва да отбележат напредък в тази дейност, за да могат да постигнат осезаеми резултати в приемлив срок;

5. отбелязва също така, че според доклада на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджет 2008 установеният процент грешки се дължи до голяма степен на грешки, свързани с допустимостта; подчертава, че за да намали риска от определени грешки, свързани с допустимостта, и нарушенията на правилата за възлагане на обществени поръчки, Комисията следва не само да насочи собствената си одиторска дейност по-специално към тези области, но и да изготви насоки с превантивен характер за държавите-членки и техните регионални и местни органи относно правилното прилагане на тези правила;

6. настоява Комисията да ограничи практиката, посочена от Сметната палата, държавите-членки да заменят без ефективна предварителна проверка недопустимите разходи, отхвърлени от Комисията, с нови разходи, които също така са недопустими;

7. изразява съжаление относно факта, че в почти 18% от случаите все още се докладва за закъснения от повече от две години; подчертава, че е важно да се скъси периодът от време между откриването на нередностите и уведомяването за тях с цел да се даде възможност на Комисията да анализира точно и своевременно развитието на тенденциите и видовете нередности и измами;

8. приветства съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г., озаглавено „Към общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки” (COM(2008)0866), и споделя становището, че следва да се приеме различна допустима степен на риск от грешки за всеки сектор, като надлежно се отчитат техните съответни характеристики и правила; одобрява приемлива степен на риск от 5 % по отношение на структурните фондове, но препоръчва разрешаването на по-висока степен за новаторските проекти, – които поради експерименталния си характер предполагат по-висок риск от грешки – за да не се подкопава техният потенциал;

9. приветства подобренията, постигнати от някои държави-членки при хармонизирането на техните системи за докладване на нередности благодарение на по-широко използване на информационни системи за борба със злоупотребите (AFIS); настоятелно приканва държавите-членки, които все още не са въвели електронни системи за докладване, да направят това при първа възможност, предвид положителните резултати до момента, постигнати с въвеждането на тези системи по отношение на качеството на данните и спазването на сроковете;

10. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да действат напълно отговорно и да увеличат усилията си за избягване на нередностите, административните грешки и пропуските; изисква установяването на по-ясно разграничение между понятията „нередност”, „грешка” и „измама”; настоятелно призовава държавите-членки да ускорят съдебната реформа и засилят борбата срещу измамите и настоятелно призовава Комисията да предприеме коригиращи действия там, където са установени нередности, и да гарантира, че този процес няма да доведе до нови грешки;

11. критикува факта, че няколкото особено засегнати държави-членки не са били посочени на по-ранен етап и не са били санкционирани по-строго; счита, че в случая с държави-членки, които няколкократно са посочвани, е необходимо без отлагане Комисията, Сметната палата, ОЛАФ и Парламентът да разполагат със специални механизми за инспекция и контрол, съобразени със спецификите на отделните държави;

12. призовава Комисията и Сметната палата да следят по-отблизо изпълнението на националните задължения за публикуване на подкрепата, предоставяна в рамките на структурните фондове на ЕС; призовава също така Комисията, в тази връзка, да провежда по-интензивни проверки и относно законността на подкрепата в съответствие с регламентите за структурните фондове;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Veronica Lope Fontagné, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

 • [1]  SEC(2009)1003, стp. 87.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Petru Constantin Luhan, Iosif Matula