Betänkande - A7-0100/2010Betänkande
A7-0100/2010

BETÄNKANDE om skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008

26.3.2010 - (2009/2167(INI))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Andrea Cozzolino


Förfarande : 2009/2167(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0100/2010
Ingivna texter :
A7-0100/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008

(2009/2167(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om de föregående årsrapporterna från kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),

–   med beaktande av kommissionens rapport av den 15 juli 2009 till Europaparlamentet och rådet om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (KOM(2009)0372), med bilagor (SEK(2009)1002 och SEK(2009)1003),

–   med beaktande av Olafs verksamhetsrapport för 2008[1] och dess andra rapport av den 19 juni 2008 om tillämpningen av rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter samt av riktlinjerna som ersätter Olafs lathund (Vademecum),

–   med beaktande av verksamhetsrapporten från Olafs övervakningskommitté för perioden juni 2008 till maj 2009[2],

–   med beaktande av verksamhetsrapporten från Olafs övervakningskommitté för perioden juni 2007–maj 2008[3],

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2008 samt institutionernas svar[4],

–   med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet[5]”, särskilt kapitlet om ekonomisk brottslighet och korruption,

–   med beaktande av artiklarna 319.3 och 325.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[6],

–   med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7-0021/2010).

En allmän iakttagelse: Beloppen för de anmälda oegentligheterna

1. Europaparlamentet noterar att de uppskattade ekonomiska effekterna av oegentligheterna, i den mån de har uppdagats, minskade från 1 024 miljoner EUR för 2007 till 783,2 miljoner EUR för 2008 (minskningen avser samtliga områden med undantag för direkta utgifter och föranslutningsstödet), enligt följande:

Egna medel: 351 miljoner EUR (12,5 procent mindre än för 2007).

Jordbruksutgifter: 102,3 miljoner EUR (34 procent mindre än för 2007).

Strukturåtgärder: 585,2 miljoner EUR (27 procent mindre än för 2007).

Föranslutningsstödet: 61 miljoner EUR (90,6 procent mer än för 2007).

Direkta utgifter: 34,7 miljoner EUR (5,15 procent mer än för 2007).

2. Europaparlamentet betonar behovet av att inkludera information om oegentligheter som uppger den andel av de totala resurserna som står för felaktigheter och misstänkta bedrägerier inom de olika utgiftsområdena och i de olika medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet understryker att kampen mot bedrägeri och korruption är en viktig uppgift för EU-institutionerna och samtliga medlemsstater, vilka måste tillhandahålla alla nödvändiga resurser för att motverka dessa företeelser effektivt i syfte att skydda unionens ekonomiska intressen och dess skattebetalare och för att bekämpa den organiserade brottsligheten, vars kapacitet att ingå överenskommelser inom EU‑institutionerna ökar enligt nationella indikatorer, i synnerhet när det gäller att genomföra bedrägerier riktade mot gemenskapsbudgeten.

4. Europaparlamentet beklagar att en stor mängd EU-stöd fortfarande betalas ut felaktigt, och uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att kräva tillbaka detta stöd.

Egna medel

5. Europaparlamentet välkomnar att den uppskattade effekten av oegentligheterna var 12,5 procent mindre än för 2007. Parlamentet noterar dock att det största antalet oegentligheter, liksom under tidigare år, avsåg tv-apparater och monitorer, och uppmanar följaktligen kommissionen att i synnerhet övervaka dessa varor och vidta de åtgärder som behövs för att eventuellt återvinna egna medel eller räntor. Parlamentet ber för övrigt kommissionen att verka för en lämplig balans mellan fysiska kontroller vid import och revisioner efter klarering av ekonomiska aktörer. Parlamentet uppmanar även medlemsstaterna att tillhandahålla bättre statistik på detta område.

6. Europaparlamentet anser att effektiv lagstiftning måste införas för att förbättra det administrativa samarbetet mot skadlig skattepraxis och garantera att den inre marknaden fungerar på ett smidigt sätt. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det förslag till rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning (KOM(2009)0029) som kommissionen lagt fram. Parlamentet betonar att man noggrant bör kontrollera de fall där medlemsstater vägrar att överlämna särskild information eller göra en administrativ undersökning, och att parlamentet systematiskt bör få tydlig och övergripande information om alla sådana fall.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till omarbetning av rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (KOM(2009)0427). Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att se till att medlemsstaterna blir mer ansvarsskyldiga, först och främst när det gäller kvaliteten på den information som förs in i databaserna. Parlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera informationens korrekthet och se till att all moms verkligen drivs in.

8. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att tillhandahålla detaljerade uppgifter för att jämföra medlemsstaternas kostnader för att samla in traditionella egna medel med det belopp som behålls för att täcka insamlingskostnaderna.

Jordbruksutgifter

9. Europaparlamentet välkomnar att den uppskattade effekten av oegentligheterna var 34 procent mindre än för 2007. Parlamentet betonar att det relativt låga antalet oegentligheter huvudsakligen verkar bero på det högre tröskelvärdet för skyldighet att lämna information (10 000 EUR). Detta tröskelvärde infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006 av den 14 december 2006 om oegentligheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om organisationen av ett uppgiftssystem på detta område[7].

10. Europaparlamentet betonar vikten av att respektera skyldigheten att rapportera oegentligheter och beklagar de brister som registrerats i Österrike, Sverige, Slovakien och Ungern.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att garantera ett effektivt genomförande av förordning (EG) nr 1975/2006[8] om införande av nya kontrollregler för stöd för landsbygdsutveckling i syfte att garantera att mottagarna uppfyller sina skyldigheter.

12. Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens konstaterande i punkt 5.20 i dess ovan nämnda årsrapport, att det integrerade systemet för administration och kontroll (SIGC) endast är effektivt för att begränsa riskerna för felaktigheter och oegentliga utgifter om systemet tillämpas på ett korrekt sätt och om korrekta och tillförlitliga uppgifter förs in i det. Parlamentet beklagar de väsentliga bristerna i systemen i Förenade kungariket (Skottland), Bulgarien och Rumänien. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta stränga åtgärder om dessa problem kvarstår.

Strukturåtgärder

13. Europaparlamentet välkomnar att den uppskattade ekonomiska effekten av oegentligheterna enligt kommissionen var 27 procent mindre än för 2007. Parlamentet noterar att felfrekvensen för sammanhållningspolitiken när det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet enligt revisionsrättens revisionsförklaring (DAS) för 2008 fortfarande är högre än 5 procent. Parlamentet beklagar att Italien, Polen, Förenade kungariket och Spanien rapporterade flest oegentligheter. Parlamentet välkomnar samtidigt det goda samarbete som vissa av dessa medlemsstater har inlett med kommissionen för att lösa dessa problem och litar på att de andra medlemsstaterna kommer att göra likadant. Parlamentet erinrar om att strukturåtgärderna är det utgiftsområde i EU:s budget som har de strängaste reglerna och mest komplicerade förvaltningsförfarandena, vilket även revisionsrätten har betonat, och att, i enlighet med vad kommissionen betonat, det faktum att man hittat ett stort antal finansiella oegentligheter i en medlemsstat inte nödvändigtvis betyder att det förekommer ett större antal fel och bedrägerier än i andra medlemsstater utan kan vara resultatet av noggrannare och strängare kontroller. Parlamentet betonar också att revisionsrättens rapport om genomförandet av budgeten för 2008 inte beaktar programplaneringsperioden för 2007–2013, för vilken det infördes nya förvaltnings- och kontrollsystem för utgifter. Parlamentet noterar den höga förekomsten av fel i samband med stöd som inte var berättigade och överträdelser mot reglerna om offentlig upphandling, och anser därför att kommissionen bör införa förebyggande riktlinjer för medlemsstaterna och de lokala myndigheterna för att klargöra hur dessa regler ska tillämpas och för att förhindra att stöd som nekats av kommissionen som oberättigade ersätts av förvaltningsmyndigheterna med nya oberättigade stöd.

14. Europaparlamentet betonar att förseningarna i godkännandet av förvaltnings- och kontrollsystemen för programmen 2007–2013 kan ha gjort det svårare att upptäcka fel och eventuella bedrägerier i utgifterna i samband med förskottsbetalningar. Parlamentet anser dessutom att de förseningar i de mellanliggande betalningarna som detta leder till skulle kunna ge upphov till en överdriven spendering precis innan tidsfristen för återtagande går ut. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att överväga en översyn av reglerna om återtagande för att förbättra kvaliteten på utgifterna och garantera att de kvantitativa målen uppfylls.

15. Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som vissa medlemsstater har gjort när det gäller att harmonisera sina system för rapportering av oegentligheter, genom att utnyttja AFIS i ökad utsträckning. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte har infört ett elektroniskt rapporteringssystem att snarast möjligt göra detta med tanke på de positiva effekter sådana system hittills visat sig ha för uppgifternas kvalitet och för att rapporterna färdigställs i tid.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förse kommissionen med mer detaljerad och tillförlitlig information om finansiella korrigeringar för perioden 2000‑2006. Parlamentet begär även att kommissionen ska vara strikt med att kräva att medlemsstaterna tillhandahåller fullständig information och noggrant tillämpar finansiella korrigeringar i samband med verksamhetsprogrammen.

17. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen i samarbete med Olaf inrättat en särskild gemensam strategi för bedrägeribekämpning när det gäller strukturåtgärder, och understryker vikten av ett effektivare samarbete med regionala myndigheter och behöriga nationella rättsliga myndigheter.

Föranslutningsstödet

18. Europaparlamentet beklagar att det uppskattade belopp som avsåg oegentligheter som rapporterats ökade med 8 procent för EU‑10 och 152 procent för EU-2, medan de återvunna beloppen minskade med 15,6 procent jämfört med 2007. Parlamentet uppmanar i synnerhet Bulgarien och Rumänien att bygga upp sin administrativa kapacitet för att förvalta EU‑medel, avlägsna befintliga eller potentiella intressekonflikter när det gäller förvaltning av medlen, förbättra kontrollen och insynen när det gäller förfarandena för offentlig upphandling på central, regional och lokal nivå och snabbt införa och informera kommissionen om de säkerhets-, korrigerings- och/eller disciplinåtgärder som behövs. Parlamentet erkänner och stöder de åtgärder som Bulgarien och Rumänien vidtagit för att förbättra standarderna för gemensam förvaltning och finansiell kontroll som svar på kommissionens rekommendationer.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att minska riskerna i samband med den mycket föränderliga miljö som GD Utvidgning arbetar i, för att garantera en effektiv flerårig planering av internrevisionen. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att snabbt anta en särskild politik för efterhandskontroller inom ramen för den centraliserade förvaltningen, på grundval av erfarenheterna från 2008 och med beaktande av kostnadseffektiviteten.

20. Europaparlamentet betonar att de strategiska målen för föranslutningsstöd måste definieras ytterligare enligt vad som föreskrivs i revisionsrättens särskilda rapport om föranslutningsstöd till Turkiet, för att underlätta bedömningen av genomförda projekt i förhållande till de övergripande målen. Parlamentet anser att målen och resultaten måste uppges på ett transparent sätt.

21. Europaparlamentet understryker att kommissionen bör gå vidare med initiativ för att förbättra utformningen och genomförandet av projekten. Det är också nödvändigt att förbättra förfarandet för rapportering om hur projekten genomförts och hur man redogör för den verksamhet som bedrivits och de resultat som uppnåtts. Parlamentet anser att man bör se till att projektutfallen (resultat och konsekvenser) rapporteras i slutet av varje projekt och vid lämpliga tidpunkter därefter för att tillhandahålla information om resultaten av verksamheten som grund för planeringen av framtida åtgärder.

Direkta utgifter

22. Europaparlamentet framhåller att externt bistånd är ett område där det i allt högre grad förekommer oegentligheter och bedrägerier.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmärksamma problemet med dubbel finansiering av projekt.

24. Europaparlamentet understryker det faktum att EU har bidragit med mer än 1 miljard euro årligen till FN under de senaste fem åren. Parlamentet upprepar därför att det är nödvändigt att förstärka Olafs mandat internationellt och att förse Olaf med nödvändiga rättsliga medel för att byrån ska kunna utföra sina skyldigheter vad gäller granskning av dessa ökande direkta utgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att förse Europaparlamentet med uppdaterade uppgifter om detta ärende.

Mot en integrerad ram för intern kontroll

25. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens meddelande om acceptabel risk (KOM(2008)0866) gett ett underlag för en debatt om detta ärende, och uppmanar kommissionen att fortsätta att tillhandahålla information om detta. Parlamentet stöder förslaget att det ska inrättas olika tröskelvärden för acceptabel risk för varje område, med beaktande av deras respektive egenskaper och regler. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta ytterligare aspekter för att förbättra förvaltningen av Europeiska unionens medel (till exempel förbättra kontrollsystemens effektivitet och rikta in dem på kvalitet när det gäller utgifter samt förenkla lagstiftningen).

26. Europaparlamentet anser att de årliga sammanfattningar som medlemsstaterna överlämnar till kommissionen bör ha en starkare rättslig grund än vad som nu är fallet (artikel 53b.3 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordningen). I samband med översynen av budgetförordningen begär parlamentet följaktligen att sammanfattningarna ska innehålla en djupgående kvalitativ analys av resultaten av medlemsstaternas revision. Parlamentet anser dessutom att kommissionen måste fortsätta att främja förtroendekontrakten med medlemsstaterna när det gäller strukturfonderna och samtidigt erhålla ytterligare garantier från de nationella kontrollsystemen genom att upprätta närmare förbindelser med de oberoende högre revisionsorganen.

Större transparens och kampen mot bedrägerier, korruption och finansiell brottslighet

27. Europaparlamentet noterar att offentlig upphandling är det område som är mest riskutsatt för vanskötsel, bedrägerier och korruption, och att dessa olagliga verksamheter snedvrider marknaden, ökar priserna och avgifterna för varor och tjänster för konsumenterna och leder till misstro mot Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att noggrant utvärdera de nuvarande reglerna om offentlig upphandling och lägga fram förslag till förbättringar. Parlamentet medger att det gjorts framsteg mot större transparens när det gäller mottagare av EU-stöd och uppmanar kommissionen att utveckla ett system för att offentliggöra förteckningar över mottagare på en enda webbplats, oberoende av förvaltningsmyndighet, där alla medlemsstater lämnar tydlig och jämförbar information på minst ett av EU:s arbetsspråk. Parlamentet ber dessutom kommissionen att ingripa för att se till att alla medlemsstater lämnar tillförlitlig och enhetlig information om mottagare av EU-stöd som ska tas med i systemet för tidig varning och databasen för uteslutning.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda tidiga diskussioner och samråd med berörda parter, däribland det civila samhället, om alla aspekter som rör inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa brott som skadar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med artikel 86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och att intensifiera alla åtgärder som behövs för att inrätta denna myndighet.

29. Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att ge kommissionen befogenhet att förhandla fram, och snarast möjligt fullfölja, bedrägeribekämpningsavtal med Andorra, Monaco och San Marino, och att förhandla fram ett mer långtgående avtal med Schweiz.

30. Europaparlamentet understryker att ett aktivt skydd av EU:s ekonomiska intressen kräver en förstärkt kamp mot finansiell och ekonomisk brottslighet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut införa unionsinstrumenten, däribland konventionen om ömsesidig rättslig hjälp från 2000 och dess protokoll om banktransaktioner, samt rambeslutet om beslut om förverkande (2006/783/RIF)[9] och rambeslutet om bötesstraff (2005/214/RIF)[10].

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett förslag till ömsesidigt godkännande av diskvalifikationer, särskilt inom yrken på det finansiella området, t.ex. genom att utesluta personer som gjort sig skyldiga till bedrägeri från att inneha poster som verkställande direktörer.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en konsekvensbedömning och utarbeta ett förslag om att utöka EU:s regelverk med allmänna definitioner av överträdelser inom finansiell och ekonomisk brottslighet.

33. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att stoppa skatteflykten och den illegala verksamheten i skatteparadis för att kunna skydda unionens ekonomiska intressen. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett förbud för företag vilkas verksamhet bedrivs via skatteparadis att ingå affärsavtal med företag med säte i EU, om deras utlokalisering ensidigt kommer att fördröja godkännandet av samarbetsavtal med unionen.

34. Europaparlamentet noterar att 78 procent av medborgarna enligt Eurobarometern för 2009 instämmer med att korruption är ett stort problem i deras land. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att åta sig att tillhandahålla de resurser som behövs för att se till att EU-stödet inte utsätts för korruption, trappa upp förverkandet av kriminellas tillgångar som kan kopplas till bedrägerier, skattesmitning och penningtvätt och liknande brott, samt att tillämpa klara och öppna regler för politiskt utsatta personer i enlighet med tredje direktivet om penningtvätt (direktiv 2005/60/EG)[11]. Parlamentet uppmanar kommissionen att så snabbt som möjligt utveckla indikatorer som kvantifierar ansträngningarna för att bekämpa korruption, särskilt inom offentlig upphandling, i enlighet med bestämmelserna i Stockholmsprogrammet. Parlamentet uppmanar till större samarbete mellan kontoren för återvinning av tillgångar, så att förverkandet av tillgångar blir effektivare. Parlamentet begär att kommissionen omedelbart ska vidta åtgärder för att främja goda styrelseformer i skattefrågor, i enlighet med parlamentets resolution av den 10 februari 2010[12] om detta ärende, i synnerhet när det gäller problemet med skatteparadis.

Olafs verksamhet

35. Europaparlamentet erkänner och uttrycker sitt stöd för Olafs verksamhet, och nödvändigheten att garantera dess fullständiga operativa oberoende i genomförandet av sina uppgifter, som har en viktig roll för att skydda Europeiska unionens, och därmed EU‑medborgarnas, ekonomiska intressen och för att värna om EU-institutionernas rykte. Parlamentet anser därför att det bör utarbetas en strategi för personalresurser och garanterar att den nuvarande höga kvaliteten bibehålls när det gäller anställda.

36. Europaparlamentet anser att Olaf huvudsakligen bör utgå från kommissionens internrevision för att inleda undersökningar, i stället för att främst förlita sig på information från tjänstemän eller medlemsstaterna. Parlamentet anser att det är viktigt att övervaka om och hur kommissionens internrevisionstjänst beaktar Olafs rekommendationer. Parlamentet uppmanar därför Olaf att tillhandahålla relevant statistik i sina framtida årsrapporter.

37. Europaparlamentet anser att man kan göra Olafs arbete ännu mer effektivt genom att se till att undersökningarna planeras noggrant och i detalj, genom att anta en ad hoc‑förfarandebestämmelse som bindande vägledning, främja användningen av SMART-mål och RACER-indikatorer för undersökningarna, förstärka samarbetet och datautbytet mellan Olaf och de nationella rättsliga myndigheterna i början av undersökningsprocessen och snabbt börja tillämpa en minimipolitik och uppföljningsförfaranden i början av Olafs undersökningar så att småskaliga bedrägerier behandlas av andra organ, medan återkommande småskaliga bedrägerier som genererar stora summor på grund av strukturella oegentligheter kan vara av intresse för Olafs undersökningar. Parlamentet uppmanar därför Olaf att i sin kommande rapport uppge de framsteg som gjorts i detta sammanhang och hur detta har beaktats i Olafs framtida verksamhetshandbok som ska offentliggöras inom en nära framtid.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt inkludera Olaf i förhandlingarna om alla samarbetsavtal som gäller bedrägeribekämpning och i utbytet av information om skatteärenden

Olafs förbindelser med Europol och Eurojust

39. Europaparlamentet välkomnar de praktiska arrangemang för närmare samordning och samarbete i kampen mot ekonomiska bedrägerier som Olaf och Eurojust kommit överens om.

40. Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan Olaf och Europol. Parlamentet noterar att kombinationen av Europols analytiska resurser och Olafs operativa erfarenhet ger medlemsstaterna en effektiv tjänst och innebär att man undviker dubbelarbete. Parlamentet uppmanar Olaf att i sin kommande årsrapport uppge de praktiska följderna av Europols statusbyte den 1 januari 2010.

Olafs samarbete med medlemsstaterna

41. Europaparlamentet beklagar de uppenbara bristerna i bilaga I till årsrapporten för 2009 (SEK(2009)1002) om medlemsstaternas tillämpning av artikel 280 i EG-fördraget, både när det gäller det sätt på vilket medlemsstaterna besvarar kommissionens frågor och de typer av frågor som kommissionen ställer, eftersom frågorna inte leder till ett användbart svar eller lätt kan undvikas av medlemsstaterna. Parlamentet ber kommissionen att överväga en ändring av frågorna i samarbete med medlemsstaternas myndigheter för att se till att detta arbete blir effektivt.

42. Europaparlamentet uppmanar Olaf att i sin kommande rapport lägga fram en detaljerad analys av de strategier som tillämpas och de åtgärder som vidtagits i varje medlemsstat för att bekämpa bedrägerier och för att förebygga och identifiera oegentligheter i hur EU‑stödet har använts, även där dessa orsakats av korruption. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet ska fästas vid genomförandet av jordbruks- och strukturfonderna. Parlamentet menar att rapporten med sina 27 landsprofiler bör innehålla en analys av den strategi som de nationella rätts- och utredningsorganen följt, kvaliteten och kvantiteten för de kontroller som genomförts, samt statistiken och skälen bakom de fall där de nationella myndigheterna inte följt upp Olafs rapporter. Parlamentet anser dessutom att rapporten bör tillhandahålla en kunskapsbas som ska användas för att bättre fastställa Olafs strategi och prioriteringarna för särskilda utredningar och för att inleda skräddarsydda initiativ, samt för att förbättra samarbetet med medlemsstaterna samt Olafs och de lokala kontrollmyndigheternas effektivitet.

43. Europaparlamentet noterar att gemenskapslagstiftningen kräver att medlemsstaterna rapporterar alla oegentligheter senast två månader efter det kvartal under vilket oegentligheten varit föremål för en första administrativ eller rättslig utredning och/eller nya upplysningar om en tidigare rapporterad oegentlighet blir kända. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska det befintliga tidsintervallet mellan den tidpunkt när en oegentlighet uppdagas och när den rapporteras, däribland effektivisering av de nationella administrativa förfarandena.

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt inleda förfarandet för antagandet av direktivet om straffrättsligt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (2001/0115(COD)) som blockerats av rådet sedan 2002, och av förordningen om ömsesidigt administrativt bistånd för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen (2004/0172(COD)) som blockerats av rådet sedan 2005.

oo   o

45. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska gemenskapernas domstol, Europeiska revisionsrätten, Olafs övervakningskommitté och Olaf.

 • [1]  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2008/EN.pdf
 • [2]  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup_comm/2008-2009/Activity-report_en.pdf
 • [3]  EUT C 295, 18.11.2008, s. 1.
 • [4]  EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
 • [5]  Antagna texter, P7_TA(2009)0090.
 • [6]  EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.
 • [7]  EUT L 355, 15.12.2006, s. 56.
 • [8]  Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (EUT L 368, 23.12.2006, s. 74).
 • [9]  EUT L 328, 24.11.2006, s. 59.
 • [10]  EUT L 76, 22.3.2005, s. 16.
 • [11]  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.
 • [12]  Antagna texter, P7_TA(2010)0020.

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (27.1.2009)

till budgetkontrollutskottet

över skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008
(2009/2167(INI))

Föredragande: Erminia Mazzoni

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar med oro att de oegentligheter som har rapporterats till kommissionen i samband med strukturfonderna ökade med 6,7 procent 2008 jämfört med 2007, och de högsta procenttalen gällde, liksom tidigare år, ERUF och ESF. Dock är det tillfredsställande att konstatera att de ekonomiska konsekvenserna av oegentligheter minskade med 27 procent.

2.  Europaparlamentet uppfattar den totala ökningen av rapporterade oegentligheter som ett tecken på medlemsstaternas ansträngningar att förbättra sina kontrollsystem, och är övertygat om att de nya bestämmelser som införs genom strukturfondsförordningen för perioden 2007–2013 kommer att bidra till att minska antalet oegentligheter under de kommande åren. Eftersom den utvärdering som kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och sysselsättning, socialfrågor och lika möjligheter gjorde av hur effektivt förvaltnings- och kontrollsystemen fungerade i 545 operativa program visade att endast 31 procent av dessa program fungerade bra 2008, måste medlemsstaterna göra allvarliga ansträngningar att få sina förvaltnings- och kontrollsystem att fungera bättre. Därför efterlyser parlamentet en striktare kontroll från de berörda tillsynsmyndigheternas och andra kontrollorgans sida för att garantera bättre transparens när det gäller utnyttjandet av EU-medel och för att begränsa missbruk av medlen så långt det går. Med syftet att göra en korrekt jämförelse av uppgifterna över oegentligheter i de olika medlemsstaterna har kommissionen framhållit att stora rapporterade belopp gällande oegentligheter inte behöver betyda att fler bedrägerier och oegentligheter äger rum i vissa länder än i andra. Skälet kan i stället vara fler kontroller[1].

3.  Europaparlamentet har tagit del av revisionsrättens rapport om genomförandet av budgeten för 2008, och beklagar den 11-procentiga felnivån som revisionsrätten har lyft fram i kapitlet om sammanhållningspolitiken. Parlamentet betonar att de oegentligheter som revisionsrätten har visat på i vissa situationer kan leda till bedrägerier, och anser därför att man måste göra allvarliga ansträngningar för att minska felnivån. Parlamentet är dock medvetet om att revisionsrättens rapport om genomförandet av budgeten för 2008 inte analyserar perioden 2007–2013 då kontrollmekanismerna har förbättrats.

4.  Europaparlamentet konstaterar att ett effektivt utnyttjande av strukturfonderna har medfört betydande utmaningar, särskilt för de nya medlemsstaterna som måste uppfylla strikta och ofta komplicerade krav för att kunna utnyttja tillgängliga medel. Därför välkomnar parlamentet de insatser som dessa medlemsstater har gjort för att förbättra sin genomförandekapacitet, och uppmanar dem att intensifiera detta arbete för att kunna visa upp påtagliga resultat inom rimlig tid.

5.  Europaparlamentet noterar också att enligt revisionsrättens rapport om genomförandet av budgeten för 2008 beror den uppskattade felnivån till stor del på fel avseende stödberättigande. Parlamentet betonar att kommissionen, för att minska risken för vissa fel i samband med stödberättigande och brott mot bestämmelserna om offentlig upphandling, inte endast bör inrikta sin egen granskning mer specifikt på dessa områden utan också införa förebyggande riktlinjer för medlemsstaterna och deras regionala och lokala myndigheter för hur de bör tillämpa bestämmelserna på ett korrekt sätt.

6.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen inskränker den praxis som revisionsrätten lyfter fram och som går ut på att medlemsstaterna, utan en riktig förhandskontroll, ersätter utgifter som inte var stödberättigade och som förkastades av kommissionen, med nya utgifter som inte heller är stödberättigade.

7.  Europaparlamentet beklagar att nästan 18 procent av fallen ligger efter med rapporteringen med mer än två år. Det är viktigt att minska gapet mellan upptäckt och rapportering av oegentligheter, så att kommissionen kan göra korrekta analyser i rätt tid av de förändrade trenderna och mönstren när det gäller oegentligheter och bedrägerier.

8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 16 december 2008 med titeln ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” (KOM(2008)0866), och delar uppfattningen att en separat acceptabel risk bör fastställas för varje politikområde med hänsyn till respektive områdes särdrag och bestämmelser. Parlamentet stöder en 5‑procentig acceptabel risk för strukturfonderna, men rekommenderar att en högre acceptabel nivå ska tillåtas för innovativa projekt – som genom sin experimentella natur medför större risk för fel – så att deras potential inte undergrävs.

9.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som vissa medlemsstater har gjort när det gäller att harmonisera sina system för rapportering av oegentligheter, genom att utnyttja AFIS i ökad utsträckning. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte har infört ett elektroniskt rapporteringssystem att snarast möjligt göra detta med tanke på de positiva effekter sådana system hittills visat sig ha för uppgifternas kvalitet och för att rapporterna färdigställs i tid.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att agera med fullt ansvarstagande och öka sina ansträngningar för att undvika oegentligheter, administrativa misstag och fel, och efterfrågar en tydligare skiljelinje mellan begreppen oegentligheter, misstag och bedrägeri. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skynda på rättsliga reformer och intensifiera kampen mot bedrägerier, och uppmanar kommissionen att vidta korrigerande åtgärder när oegentligheter upptäcks och se till att nya misstag inte uppkommer genom denna process.

11. Europaparlamentet kritiserar att de få medlemsstater som är särskilt berörda inte nämns vid namn på ett tidigare stadium och straffas hårdare. När det gäller medlemsstater som har blivit uppmärksammade vid ett flertal tillfällen måste kommissionen, revisionsrätten, Olaf och parlamentet snarast se till att skräddarsy särskilda inspektions- och kontrollmekanismer för varje enskilt land.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och revisionsrätten att mer noggrant övervaka de nationella åtagandena att offentliggöra stödet från EU:s strukturfonder. Kommissionen uppmanas också i detta sammanhang att genomföra intensivare kontroller av huruvida det stöd som ges är lagligt enligt strukturfondsförordningen.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

25.1.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Veronica Lope Fontagné, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

 • [1]  SEK(2009)1003, s. 87.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Petru Constantin Luhan, Iosif Matula