Процедура : 2005/0167(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0101/2010

Внесени текстове :

A7-0101/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.32
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0122

ДОКЛАД     ***I
PDF 764kWORD 421k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно транспортируемото оборудване под налягане

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Brian Simpson

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно транспортируемото оборудване под налягане

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)482),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението пред Парламента (C7‑0161/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено "Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход" (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0101/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2    Приема за сведение декларациите, приложени към настоящия проект на законодателна резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията и на националните парламенти на държавите-членки.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С Директива 2008/68/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари прилагането на разпоредбите от определени международни споразумения бе разширено, за да обхване вътрешния транспорт, с цел условията, при които се превозват опасни товари посредством автомобилен, железопътен и вътрешноводен транспорт, да се хармонизират в цялата Общност.

(3) С Директива 2008/68/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари прилагането на разпоредбите от определени международни споразумения бе разширено, за да обхване вътрешния транспорт, с цел условията, при които се превозват опасни товари посредством автомобилен, железопътен и вътрешноводен транспорт, да се хармонизират в целия Съюз.

Обосновка

Тази промяна важи за целия текст.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Следва да се провеждат периодични инспекции и извънредни проверки на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие с приложенията към Директива 2008/68/EО и настоящата директива, за да се гарантира непрекъснато съблюдаване на изискванията за безопасност.

(11) Следва да се провеждат периодични инспекции, междинни инспекции и извънредни проверки на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие с приложенията към Директива 2008/68/EО и настоящата директива, за да се гарантира непрекъснато съблюдаване на изискванията за безопасност.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Настоящата директива не следва да се прилага за транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара преди датата на прилагане на Директива 1999/36/ЕО и което не е подложено на преоценяване на съответствието.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Съществуващото транспортируемо оборудване под налягане, което не е оценено по-рано съгласно Директива 1999/36/ЕО, следва да бъде преоценено и обозначено съгласно разпоредбите на настоящата директива, за да се покаже, че отговаря на изискванията за безопасност, и за да се гарантира свободното му движение и използване.

(13) За да може съществуващото транспортируемо оборудване под налягане, което не е оценено по-рано съгласно Директива 1999/36/ЕО, да се ползва от режима на свободно движение и свободно използване, то следва да подлежи на преоценяване на съответствието.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Държавите-членки следва да са в състояние да предприемат мерки за налагане на ограничения или забрана върху пускането на пазара и ползването на оборудването в случаите, когато то представлява особен риск за безопасността при определени конкретни обстоятелства.

(18) Държавите-членки следва да са в състояние да предприемат мерки за налагане на ограничения или забрана върху пускането на пазара и ползването на оборудването в случаите, когато то представлява особен риск за безопасността при определени конкретни обстоятелства, включително в случаите, в които оборудването е в съответствие с изискванията на Директива 2008/68/ЕО и на настоящата директива.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) Комисията следва да изготви специфични насоки, за да улесни практическото прилагане на техническите разпоредби на настоящата директива, като вземе предвид резултатите от обмена на опит, предвиден в членове 28 и 29.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

заличава се

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) По-специално на Комисията следва да се предостави правомощието да адаптира приложенията към научно-техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, включително чрез допълването Й с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(20) На Комисията следва да се предостави правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, що се отнася до някои приспособявания към приложенията. От съществено значение е Комисията да проведе съответните консултации по време на подготвителните работи, включително и такива на равнище експерти.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а) В съответствие с параграф 34 от междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество държавите-членки се приканват да разработят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които ще илюстрират, доколкото е възможно, връзката между настоящата директива и мерките по транспонирането, и да предоставят на обществеността достъп до тях.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) транспортируемото оборудване под налягане, в съответствие с определението, дадено в член 2, параграф 1, което е обозначено с маркировките за съответствие, предвидени в настоящата директива или в Директиви 84/525/EИО, 84/526/EИО, 84/527/EИО или 99/36/ЕО, за целите на периодичните им инспекции, извънредни проверки и използване;

б) транспортируемото оборудване под налягане, в съответствие с определението, дадено в член 2, параграф 1, което е обозначено с маркировките за съответствие, предвидени в настоящата директива или в Директиви 84/525/EИО, 84/526/EИО, 84/527/EИО или 99/36/ЕО, за целите на периодичните им инспекции, междинни инспекции, извънредни проверки и използване;

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) всички съдове под налягане, техни клапани и други допълнителни средства, ако е приложимо, в съответствие с определението, дадено в глава 6.2 от приложенията към Директива 2008/68/ЕО,

а) всички съдове под налягане, техни клапани и други допълнителни средства, ако е приложимо, в съответствие с обхвата на глава 6.2 от приложенията към Директива 2008/68/ЕО,

Изменение  12

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) цистерни, превозни средства/вагони с акумулатори, многоелементни газови контейнери („MEGC“), техни клапани и други допълнителни средства, ако е приложимо, в съответствие с определенията, дадени в глава 6.8 от приложенията към Директива 2008/68/ЕО, когато посоченото в букви a) или б) оборудване се използва в съответствие с приложенията за превоз на газове от клас 2, без газове или предмети с цифрите 6 и 7 в кода за класифициране, и за превоз на опасни вещества от други класове, посочени в приложение І към настоящата директива

б) цистерни, превозни средства/вагони с акумулатори, многоелементни газови контейнери („MEGC“), техни клапани и други допълнителни средства, ако е приложимо, в съответствие с обхвата на глава 6.8 от приложенията към Директива 2008/68/ЕО, когато посоченото в букви a) или б) оборудване се използва в съответствие с приложенията за превоз на газове от клас 2, без газове или предмети с цифрите 6 и 7 в кода за класифициране, и за превоз на опасни вещества от други класове, посочени в приложение І към настоящата директива;

 

Под транспортируемо оборудване под налягане се разбират също и газови патрони (ООН № 2037), но не и аерозоли (ООН № 1950), отворени криогенни съдове, газови бутилки за дихателни апарати, пожарогасители (ООН № 1044), транспортируемо оборудване под налягане, което е изключено съгласно точка 1.1.3.2 от приложенията към Директива 2008/68/EО, както и транспортируемо оборудване под налягане, което не подлежи на правилата за изработката и тестването на опаковки съгласно специалните разпоредби в точка 3.3 от приложенията към Директива 2008/68/EО.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 2 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14. „икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител, вносителят, дистрибуторът, собственикът или операторът, които извършват търговска дейност, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно;

14. „икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител, вносителят, дистрибуторът, собственикът или операторът, които извършват търговска дейност или обществена услуга, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно;

Изменение  14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17. „преоценяване на съответствието“ е процедурата, извършвана по искане на собственика за последващо оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено и пуснато на пазара преди датата на прилагане на Директива 1999/36/ЕО;

17. „преоценяване на съответствието“ е процедурата, извършвана по искане на собственика или оператора за последващо оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено и пуснато на пазара преди датата на прилагане на Директива 1999/36/ЕО;

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

18а. „междинна инспекция“ означава междинната инспекция и приложимите за нея процедури съгласно приложенията към Директива 2008/68/EО;

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

21. „акредитация“ означава атестация от национален орган по акредитация за това, че нотифициран орган отговаря на изискванията, посочени в 1.8.6.4, алинея втора от приложенията към Директива 2008/68/ЕО;

21. „акредитация“ означава атестация от национален орган по акредитация за това, че нотифициран орган отговаря на изискванията, посочени в 1.8.6.8, алинея втора от приложенията към Директива 2008/68/ЕО;

Изменение  17

Предложение за директива

Член 2 - последен параграф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Под транспортируемо оборудване под налягане се разбират също и газови патрони (ООН № 2037), но не и аерозоли (ООН № 1950), отворени криогенни съдове, газови бутилки за дихателни апарати, пожарогасители (ООН № 1044), транспортируемо оборудване под налягане, което е изключено съгласно точка 1.1.3.2 от приложенията към Директива 2008/68/EО, както и транспортируемо оборудване под налягане, което не подлежи на правилата за изработката и тестването на опаковки съгласно специалните разпоредби в точка 3.3 от приложенията към Директива 2008/68/EО.

заличава се

Изменение  18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Производители, които считат или имат основание да вярват, че транспортируемо оборудване под налягане, което са пуснали на пазара, не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО и на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, да го изтеглят от пазара или да го изземат от потребителите, ако това е необходимо. Освен това когато от съответното транспортируемо оборудване под налягане произтича риск, производителите незабавно информират компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предоставили на пазара това транспортируемо оборудване под налягане, като осигуряват подробни сведения, по-специално относно несъответствието и взетите корективни мерки.

4. Производители, които считат или имат основание да вярват, че транспортируемо оборудване под налягане, което са пуснали на пазара, не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО или на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, да го изтеглят от пазара или да го изземат от потребителите, ако това е необходимо. Освен това когато от съответното транспортируемо оборудване под налягане произтича риск, производителите незабавно информират компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предоставили на пазара това транспортируемо оборудване под налягане, като осигуряват подробни сведения, по-специално относно несъответствието и взетите корективни мерки.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 5 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задълженията, посочени в член 4, параграф 1, и изготвянето на техническа документация не са част от мандата на упълномощения представител.

Задълженията, посочени в член 4, параграфи 1 и 2, и изготвянето на техническа документация не са част от мандата на упълномощения представител.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 5 - параграф 2 - буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) съхраняване на техническата документация на разположение на националните органи за надзор за период от най-малко 20 години след датата на производството на транспортируемото оборудване под налягане;

а) съхраняване на техническата документация на разположение на националните органи за надзор най-малко за периода, посочен в приложенията към Директива 2008/68/EО за производителите;

Изменение  21

Предложение за директива

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Вносителите съхраняват копие от техническата документация на разположение на националните органи за надзор за период от най-малко 20 години след датата на производството на транспортируемото оборудване под налягане и гарантират, че техническата документация може да бъде предоставена на тези органи при поискване.

6. Вносителите съхраняват копие от техническата документация на разположение на националните органи за надзор най-малко за периода, посочен в приложенията към Директива 2008/68/EО за производителите и гарантират, че техническата документация може да бъде предоставена на тези органи при поискване.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 7 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато дистрибутор счита или има основание да вярва, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО или на настоящата директива, той не предоставя транспортируемото оборудване под налягане на пазара, докато не бъде приведено в съответствие. Освен това, когато транспортируемото оборудване под налягане представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

Не се отнася за българския текст.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а) Настоящият член не се прилага за частни лица, възнамеряващи да ползват или ползващи транспортируемо оборудване под налягане за лични или домашни нужди или за развлекателни или спортни дейности.

Изменение  24

Предложение за директива

~

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При поискване от органа за надзор на пазара икономическите оператори му предоставят следните данни, валидни за посочения в приложенията към Директива 2008/68/ЕО период:

При поискване от органа за надзор на пазара икономическите оператори му предоставят следните данни, валидни най-малко за период от 10 години.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Транспортируемото оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква a), трябва да отговаря на съответните изисквания за оценка на съответствието, периодични инспекции и извънредни проверки, посочени в приложенията към Директива 2008/68/EО и в глави 3 и 4 на настоящата директива.

1. Транспортируемото оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква a), отговаря на съответните изисквания за оценка на съответствието, периодични инспекции, междинни инспекции и извънредни проверки, посочени в приложенията към Директива 2008/68/EО и в глави 3 и 4 на настоящата директива.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Транспортируемото оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква б), трябва да отговаря на спецификациите от документацията, съгласно която оборудването е произведено. Оборудването подлежи на периодични инспекции и извънредни проверки и трябва да изпълнява изискванията на глави 3 и 4 на настоящата директива.

2. Транспортируемото оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква б), отговаря на спецификациите от документацията, съгласно която оборудването е произведено. Оборудването подлежи на периодични инспекции, междинни инспекции и извънредни проверки в съответствие с приложенията към Директива 2008/68/ЕО и трябва да изпълнява изискванията на глави 3 и 4 на настоящата директива.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Сертификатите за оценка на съответствието и преоценка на съответствието, както и докладите от периодичните инспекции и извънредните проверки, издадени от нотифициран орган, са валидни във всички държави-членки.

3. Сертификатите за оценка на съответствието и преоценка на съответствието, както и докладите от периодичните инспекции, междинните инспекции и извънредните проверки, издадени от нотифициран орган, са валидни във всички държави-членки.

За разглобяемите части на транспортируемо оборудване под налягане може да се извършва отделно оценяване на съответствието.

За разглобяемите части на транспортируемо оборудване под налягане за многократно пълнене може да се извършва отделно оценяване на съответствието.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Разглобяемите части, чието действие има пряко отношение към безопасността, се обозначават с маркировката „Pi“.

6. Разглобяемите части на транспортируемото оборудване под налягане за многократно пълнене, чието действие има пряко отношение към безопасността, се обозначават с маркировката „Pi“.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Маркировката „Pi“ се поставя така, че да бъде видима, четлива и незаличима, върху самото транспортируемо оборудване под налягане или неговата табела с данни, както и върху разглобяемите части на транспортируемото оборудване под налягане, чието действие има пряко отношение към безопасността.

4. Маркировката „Pi“ се поставя така, че да бъде видима, четлива и незаличима, върху самото транспортируемо оборудване под налягане или неговата табела с данни, както и върху разглобяемите части на транспортируемото оборудване под налягане за многократно пълнене, чието действие има пряко отношение към безопасността.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Маркировката „Pi“ се поставя преди пускането на пазара на ново транспортируемо оборудване под налягане или разглобяеми части на транспортируемо оборудване под налягане, чието действие има пряко отношение към безопасността.

5. Маркировката „Pi“ се поставя преди пускането на пазара на ново транспортируемо оборудване под налягане или разглобяеми части на транспортируемо оборудване под налягане за многократно пълнене, чието действие има пряко отношение към безопасността.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. След датата на периодичната инспекция се посочва идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната инспекция.

7. Датата на периодичната инспекция или съответно на междинната инспекция се придружава от идентификационния номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната инспекция.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 21 - параграф 2 - буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) дейностите по оценяването на съответствието и преоценяването на съответствието;

а) дейностите по оценяването на съответствието, периодичните инспекции, извънредните проверки и преоценяването на съответствието;

Изменение  33

Предложение за директива

Член 21 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) процедурите във връзка с буква а), включително периодичните инспекции, извънредните проверки и преоценяването на съответствието;

б) процедурите във връзка с буква а);

Изменение  34

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Нотифицирането включва пълни данни за дейностите по оценяването на съответствието, периодичните инспекции и извънредните проверки, за използваните процедури, въпросното транспортируемо оборудване под налягане и съответното удостоверение на компетентността.

3. Нотифицирането включва информацията, която се изисква съгласно член 21, параграф 2.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Нотифицираните органи извършват оценки на съответствието, периодични инспекции и извънредни проверки в съответствие с условията на нотификацията им и с процедурите по оценяване на съответствието, посочени в приложенията към Директива 2008/68/EО.

1. Нотифицираните органи извършват оценки на съответствието, периодични инспекции, междинни инспекции и извънредни проверки в съответствие с условията на нотификацията им и с процедурите, посочени в приложенията към Директива 2008/68/EО.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1– буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) всякакви искания за информация, получени от органите за надзор на пазара, във връзка с дейности за оценяване на съответствието;

в) всякакви искания за информация относно извършените дейности, получени от органите за надзор на пазара;

Изменение  37

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в рамките на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително трансгранични и възлагане на дейност на подизпълнители.

г) при поискване – дейностите, извършени в рамките на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително трансгранични и възлагане на дейност на подизпълнители.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата директива и осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, периодични инспекции и извънредни проверки и чийто предмет е същото транспортируемо оборудване под налягане, съответната информация по въпроси, свързани с негативни и, при поискване, позитивни резултати от оценки на съответствието.

2. Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата директива и осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, периодични инспекции, междинни инспекции и извънредни проверки и чийто предмет е същото транспортируемо оборудване под налягане, съответната информация по въпроси, свързани с негативни и, при поискване, позитивни резултати от оценки на съответствието.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 28 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията организира обмена на опит между националните органи на държавите-членки, отговорни за

Комисията организира обмена на опит между националните органи на държавите-членки, отговорни съгласно настоящата директива за

Изменение  40

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 30, параграфи 3 и 4, са повдигнати възражения срещу мярка, предприета от държава-членка, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Общността, Комисията без забавяне започва консултации с държавите-членки и със съответния икономически оператор или оператори и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.

1. Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 30, параграфи 3 и 4, са повдигнати възражения срещу мярка, предприета от държава-членка, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на юридически задължителен акт на ЕС, Комисията без забавяне започва консултации с държавите-членки и със съответния икономически оператор или оператори и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 33 - параграф 1 - буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) маркировката „Pi“ е поставена в нарушение на член 12, член 13 или член 14;

а) маркировката „Pi“ е поставена в нарушение на член 12, член 13, член 14 или член 15;

Изменение  42

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) не са изпълнени изискванията съгласно приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

г) не са изпълнени изискванията на приложенията към Директива 2008/68/ЕО и на настоящата директива.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да адаптира приложенията към настоящата директива към научно-техническия прогрес, по-специално като взема предвид измененията на приложенията към Директива 2008/68/EО. Такива мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването Й. се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 36, параграф 2.

Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на приспособяването на приложенията към настоящата директива към научно-техническия прогрес, по-специално като взема предвид измененията на приложенията към Директива 2008/68/EО.

 

За делегираните актове, посочени в настоящия член, се прилагат процедурите, определени в членове 36, 36а и 36б.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 36 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комитет

Упражняване на делегирани правомощия

Изменение  45

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от Комитет по транспорта на опасни товари, създаден съгласно член 9 от Директива 2008/68/ЕО.

1. Правомощията за приемане на делегирани актове, посочени в член 35, се предоставят на Комисията за неопределен срок.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1–4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2. Веднага след приемането на делегиран акт Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

Сроковете, предвидени в член 5a, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/EО, са съответно един месец, един месец и два месеца.

 

Изменение  47

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Правомощията по приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, определени в членове 36а и 36б.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 36 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 36а

 

Отмяна на делегираните правомощия

 

1. Делегирането на правомощия, посочено в член 35, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение относно отмяна на делегиране на правомощие, се стреми да информира другата институция и Комисията в рамките на разумен срок преди вземането на окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които биха могли да бъдат отменени и възможните причини за отмяната.

 

 

3. С решението относно отмяната се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. То влиза в сила незабавно или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 36 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 36б

 

Възражения срещу делегирани актове

 

1. Европейският парламент или Съветът могат да направят възражение срещу делегиран акт в срок от три месеца от датата на уведомяването им.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този период се удължава с два месеца.

 

2. Ако след изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са направили възражение срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на този срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът направят възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, направила възражението, посочва причините за възражението срещу делегирания акт.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Сертификатите на ЕИО за допускане до производство на транспортируемо оборудване под налягане, издадени съгласно Директиви 84/525/EИО, 84/526/EИО и 84/527/EИО, и сертификатите за ЕО изпитване на проект, издадени съгласно Директива 1999/36/EО, се признават като равностойни на сертификатите за типово одобрение, посочени в приложенията към Директива 2008/68/EО.

1. Сертификатите на ЕИО за допускане до производство на транспортируемо оборудване под налягане, издадени съгласно Директиви 84/525/EИО, 84/526/EИО и 84/527/EИО, и сертификатите за ЕО изпитване на проект, издадени съгласно Директива 1999/36/EО, се признават като равностойни на сертификатите за типово одобрение, посочени в приложенията към Директива 2008/68/EО и за тях се прилагат разпоредбите относно ограниченото по време признаване на типови одобрения, предвидени в тези приложения.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 38 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 38а

 

Задължения на държавите-членки

 

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че съответните икономически оператори изпълняват разпоредбите, предвидени в глави 2 и 5. Държавите-членки също така гарантират, че необходимите мерки по прилагането се предприемат в съответствие с членове 12 – 15 от глава 3.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 2011 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 2011 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение  53

Предложение за директива

Приложение І – ООН № 1790

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ХИДРОФЛУОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР С НАД 85 % ХИДРОФЛУОРНА КИСЕЛИНА

ХИДРОФЛУОРНА КИСЕЛИНА С НАД 85% ФЛУОРОВОДОРОД

Изменение  54

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Методът, чрез който се гарантира, че посоченото в член 1, параграф 2, буква в) транспортируемо оборудване под налягане, произведено и пуснато в експлоатация преди датата на прилагане на Директива 1999/36/ЕО, отговаря на съответните разпоредби от приложенията към Директива 2008/68/EО във версията, валидна към момента на преоценяването, се определя в настоящото приложение.

1. Методът, чрез който се гарантира, че посоченото в член 1, параграф 2, буква в) транспортируемо оборудване под налягане, произведено и пуснато в експлоатация преди датата на прилагане на Директива 1999/36/ЕО, отговаря на съответните разпоредби от приложенията към Директива 2008/68/EО и съответните разпоредби от настоящата директива във версията, валидна към момента на преоценяването, се определя в настоящото приложение.

Изменение  55

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят трябва да предостави на нотифициран орган, отговарящ на EN ISO/IEC 17020:2004 тип A, информацията относно транспортируемото оборудване под налягане, която дава възможност на този орган да идентифицира с точност оборудването (произход, правила при проектирането, а за цилиндри с ацетилен — и подробности относно порестата маса). Информацията включва, когато е необходимо, всички предписани ограничения за ползване и всички бележки относно вероятни увреждания или ремонти, които са настъпили.

2. Собственикът или операторът трябва да предостави на нотифициран орган, отговарящ на EN ISO/IEC 17020:2004 тип A, нотифициран за преоценяване на съответствието, информацията относно транспортируемото оборудване под налягане, която дава възможност на този орган да идентифицира с точност оборудването (произход, правила при проектирането, а за цилиндри с ацетилен – и подробности относно порестата маса). Информацията включва, когато е необходимо, всички предписани ограничения за ползване и всички бележки относно вероятни увреждания или ремонти, които са настъпили.

Изменение  56

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Нотифицираният орган от тип А оценява дали транспортируемото оборудване под налягане позволява най-малко същото равнище на безопасност, както транспортируемото оборудване под налягане, посочено в приложенията към Директива 2008/68/EО. Оценката се извършва въз основа на информацията, представени в съответствие с точка 2, и, когато е необходимо, въз основа на допълнителни проверки.

3. Нотифицираният орган от тип А, нотифициран за преоценяване на съответствието, оценява дали транспортируемото оборудване под налягане позволява най-малко същото равнище на безопасност, както транспортируемото оборудване под налягане, посочено в приложенията към Директива 2008/68/EО. Оценката се извършва въз основа на информацията, представени в съответствие с параграф 2, и когато е необходимо, въз основа на допълнителни проверки.

Изменение  57

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато дадени съдове под налягане са част от серийно производство, държавите-членки могат да разрешат оценяването на съответствието на отделни съдове под налягане, включително на техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, да се извършва от нотифициран орган, отговарящ на EN ISO/IEC 17020:2004 тип Б, ако съответствието на типа е оценено съгласно параграф 3 от нотифициран орган от тип А.

заличава се

Изменение  58

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако резултатите от оценките съгласно параграфи 3 и 4 са задоволителни, транспортируемото оборудване под налягане подлежи на периодичната инспекция, предвидена в приложенията към Директива 2008/68/EО и му се поставя маркировката „Pi“ от нотифицирания орган, отговорен за периодичната инспекция съгласно член 14, параграфи от 1 до 5. След маркировката „Pi“ се поставя идентификационният номер на нотифицирания орган от тип А, отговорен за преоценката на съответствието, и, ако не е същият орган, идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната инспекция.

5. Ако резултатите от оценките са задоволителни, транспортируемото оборудване под налягане подлежи на периодичната инспекция, предвидена в приложенията към Директива 2008/68/EО. Ако изискванията на периодичната инспекция са спазени, му се поставя маркировката „Pi“ – или от нотифицирания орган, отговорен за периодичната инспекция съгласно член 14, параграфи от 1 до 5, или под негово наблюдение. След маркировката „Pi“ се посочва идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната инспекция.

 

Нотифицираният орган, отговорен за периодичната инспекция, издава сертификат за преоценката в съответствие с параграф 6.

Изменение  59

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Когато дадени съдове под налягане са част от серийно производство, държавите-членки могат да разрешат преоценяването на съответствието на отделни съдове под налягане, включително на техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, да се извършва от нотифициран орган, нотифициран за периодична инспекция на съответните транспортируеми съдове под налягане, при условие че съответствието на типа е оценено съгласно параграф 3 от нотифициран орган от тип А, отговорен за преоценката на съответствието, и е издаден сертификат за преоценка на типа. След маркировката „Pi“ се посочва идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната инспекция.

Изменение  60

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Издава се сертификат за преоценката.

Когато се прилага процедурата съгласно параграф 4, органът от тип А издава сертификата за преоценката, съдържащ най-малко следното:

6. Във всички случаи нотифицираният орган, отговорен за периодичната инспекция, издава сертификата за преоценката, съдържащ най-малко следното:

а) идентификацията на нотифицирания орган;

а) идентификацията на нотифицирания орган, издаващ сертификата, и в случай че се различава, идентификационния номер на нотифицирания орган от тип А, отговорен за преоценката на съответствието в съответствие с параграф 3;

б) името и адреса на производителя и притежателя на първоначалния сертификат за типово одобрение на транспортируемото оборудване под налягане, подлежащо на преоценяване, ако притежателят на сертификата не е производителят;

б) името и адреса на собственика или оператора, посочен в параграф 2;

 

в) в случай че се прилага процедурата по параграф 5а, данните за идентифициране на сертификата за преоценка на типа;

в) данните за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, което е част от дадена серия; както и

 

г) данните за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, на което е поставена маркировката „Pi“, включително най-малко серийния номер (серийните номера); както и

г) датата на издаване.

д) датата на издаване.

Изменение  61

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Във всички останали случаи нотифицираният орган, отговорен за периодичната инспекция, издава сертификата за преоценката, съдържащ най-малко следното:

 

7. Издава се сертификат за преоценка на типа.

 

Когато се прилага процедурата съгласно параграф 5а, органът от тип А, отговорен за преоценяването на съответствието, издава сертификата за преоценката на типа, съдържащ най-малко следното:

а) идентификацията на нотифицирания орган;

а) идентификацията на нотифицирания орган, издаващ сертификата;

б) името и адреса на собственика или негов упълномощен представител, установен в Общността, или на посочения в параграф 2 притежател;

 

б) името и адреса на производителя и притежателя на първоначалния сертификат за типово одобрение на транспортируемото оборудване под налягане, подлежащо на преоценяване, ако притежателят на сертификата не е производителят;

в) данните за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, на което е поставена маркировката „Pi“, включително най-малко серийния номер (серийните номера); както и

в) данните за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, което е част от дадена серия; както и

г) датата на издаване.

г) датата на издаване,

 

д) формулировката: „настоящият сертификат не разрешава производство на транспортируемото оборудване под налягане или части от него”.

Изменение  62

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 7 – заключителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Като поставя или е поставил маркировката „Pi“, собственикът или операторът показва, че поема отговорност за съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с всички приложими изисквания, посочени в приложенията към Директива 2008/68/EО и в настоящата директива, във версиите, валидни към момента на преоценяването.

заличава се

Изменение  63

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. Като поставя или е поставил маркировката „Pi“, собственикът или операторът показва, че поема отговорност за съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с всички приложими изисквания, посочени в приложенията към Директива 2008/68/EО и в настоящата директива, в редакциите, валидни към момента на преоценяването.

Изменение  64

Предложение за директива

Приложение ІІІ – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. При целесъобразност разпоредбите на приложение ІІ, параграф 2 се вземат предвид и се поставя и предвидената в това приложение маркировка за студ.

Изменение  65

Предложение за директива

Приложение към проекта на законодателна резолюция

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно член 290 от ДФЕС

 

Европейският парламент, Съветът и Комисията декларират, че разпоредбите на настоящия регламент не противоречат на никоя бъдеща позиция на институциите относно прилагането на член 290 от ДФЕС или индивидуални законодателни актове с такива разпоредби.

 

 

 

Изявление на Комисията относно уведомленията за делегирани актове

 

 

 

Европейската комисия взема под внимание, че с изключение на случаите, когато законодателният акт предвижда извънредна процедура, Европейският парламент и Съветът считат, че в уведомленията за делегиран акт се вземат предвид периодите на прекъсване на работата на институциите (през зимата, лятото и по време на европейските избори) с цел да се гарантира, че Европейският парламент и Съветът могат да упражнят прерогативите си в рамките на срока, посочен в съответните законодателни актове, и е готова да действа съобразно това.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение на Комисията

Превозът на оборудване под налягане, например цистерни, съдове и цилиндри, понастоящем се урежда от Директива 1999/36/ЕО. Директивата определя изискванията за безопасност при автомобилен и железопътен транспорт. Освен това директивата гарантира свободното движение на подобно оборудване в рамките на Общността, включително пускането му на пазара, като установява общи стандарти за проектиране, изработване и последващи инспекции.

Някои технически разпоредби на съществуващата директива са в противоречие с международните правила относно превоза на опасни товари, които освен това бяха включени в законодателството на Общността чрез приетата наскоро Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. По тази причина Комисията представи предложение за преразгледана директива, която да отмени съществуващата директива относно транспортируемото оборудване под налягане и редица други свързани директиви.

Предложението не е свързано с никакви съществени промени към съществуващата регулаторна рамка по отношение на обхвата и основните разпоредби. Неговата най-важна цел е да премахне горепосочените противоречия, като приведе техническите изисквания в съответствие с международните правила относно превоза на опасни товари. Освен това то има за цел да опрости и направи по-резултатни някои разпоредби, по-специално разпоредбите, свързани с процедурите за оценяване на съответствието. В заключение, по отношение на използването на оборудване за транспортни дейности на вътрешния пазар, предложението включва разпоредби на т.нар. „Регламент за нова законодателна рамка” (765/2008/ЕО). Последният определя основна рамка за предлагането на продукти на единния европейски пазар.

Съветът

След като по различни поводи разгледа предложението, работната група на Съвета състави проект, който като цяло съответства на текста, предложен от Комисията, включващ само няколко промени. Те се отнасят до:

· изясняване на определението за „транспортируемо оборудване под налягане”;

· включване на необходими позовавания на „междинни инспекции”;

· пояснения относно преоценяването на съответствието на съществуващо транспортируемо оборудване под налягане, което преди това не е било оценено съгласно съществуващата директива;

· възможността държавите-членки да ограничават или забраняват пускането на пазара и използването на оборудване в случаите, когато то представлява риск за безопасността при някои обстоятелства;

· разпоредба, която освобождава частните лица от задълженията на собствениците на транспортируемото оборудване под налягане в случаите, когато го използват за лични цели или за развлекателни дейности;

В допълнение Съветът промени процедурата за приспособяване на приложенията с цел те да бъдат приведени в съответствие с новите разпоредби на комитология вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон („делегирани актове”).

Оценка на докладчика

Докладчикът подкрепя целите, които се преследват с преразглеждането на Директивата за транспортируемо оборудване (TPED) и вярва, че след като бъде прието, предложението ще гарантира висока степен на безопасност за транспортируемото оборудване под налягане и за потребителите му. Освен това, с изключение на разпоредбите относно комитологията, докладчикът приветства поясненията, предложени от Съвета, които съответно са отразени в измененията, предложени в неговия проектодоклад. От това следва, че измененията съответстват на проекта на Съвета с оглед на следните три точки:

· първо, предлага се приспособяване на текста на съображение 13 относно преоценяването на съответствието чрез включване на позоваване на „свободна употреба” с оглед поясняване, че не е необходимо преоценяване в случаите, когато съществуващото оборудване се използва на чисто национална или регионална основа (вж. изменение 4).

· второ, докладчикът предлага ново съображение 18 а, с което Комисията се призовава да състави насоки за улесняване на практическото прилагане на разпоредбите, както вече е предвидено съгласно съществуващата директива.

· накрая, доколкото това се отнася до новите разпоредби относно комитологията, докладчикът въвежда промени след хоризонталния съвет от страна на правната служба на Парламента, с които се цели запазване на прерогативите на Парламента и изпълняване на неговите процедурни изисквания по отношение както на отменяне на делегирането на правомощия на Комисията, така и на възражения срещу делегирани актове.

Заключение

Докладчикът счита, че в очакване на хоризонтално решение между институциите по отношение на текста на новите разпоредби относно комитологията, досието следва да бъде приключено възможно най-бързо със споразумение на първо четене. Следователно Комисията се призовава да приеме доклада без допълнителни изменения и упълномощава докладчика да започне преговори със Съвета на тази основа.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Транспортируемо оборудване под налягане

Позовавания

COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.9.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

7.10.2009

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Разглеждане в комисия

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Дата на внасяне

26.3.2010

Правна информация - Политика за поверителност