Procedure : 2005/0167(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0101/2010

Indgivne tekster :

A7-0101/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/05/2010 - 13.32
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0122

BETÆNKNING     ***I
PDF 489kWORD 347k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om transportabelt trykbærende udstyr

(KOM(2009)0482 – C7–0161/2009 – 2009/0131(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Brian Simpson

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om transportabelt trykbærende udstyr

(KOM(2009)0482 – C7–0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0482),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0161/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7–0101/2010),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  tager de erklæringer, der er vedføjet dette forslag til lovgivningsmæssig beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) For at harmonisere vilkårene for transport af farligt gods ad vej, med jernbane og ad indre vandveje på fællesskabsplan blev det ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods bestemt, at forskrifterne i visse internationale aftaler også skulle gælde den nationale trafik.

(3) For at harmonisere vilkårene for transport af farligt gods ad vej, med jernbane og ad indre vandveje på unionsplan blev det ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods bestemt, at forskrifterne i visse internationale aftaler også skulle gælde den nationale trafik.

Begrundelse

Denne ændring vedrører hele teksten.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Der bør udføres periodiske og ekstraordinære eftersyn af transportabelt trykbærende udstyr i henhold til bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv for at sikre, at sikkerhedskravene til stadighed er opfyldt.

(11) Der bør udføres periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn af transportabelt trykbærende udstyr i henhold til bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv for at sikre, at sikkerhedskravene til stadighed er opfyldt.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Dette direktiv bør ikke finde ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr, som var bragt i omsætning inden gennemførelsesdatoen for direktiv 1999/36/EF, og som der ikke er foretaget en fornyet overensstemmelsesvurdering af.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Der bør foretages fornyet vurdering af eksisterende transportabelt trykbærende udstyr, som ikke tidligere er vurderet med hensyn til overensstemmelse med direktiv 1999/36/EF, og det bør mærkes efter bestemmelserne i nærværende direktiv for at godtgøre, at det opfylder sikkerhedskravene, og sikre dets frie bevægelighed og anvendelse.

(13) Hvis eksisterende trykbærende udstyr, som ikke tidligere er vurderet med hensyn til overensstemmelse med direktiv 1999/36/EF skal nyde godt af fri bevægelighed og fri anvendelse, bør det underkastes en overensstemmelsesvurdering.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør kunne træffe foranstaltninger til at begrænse eller forbyde omsætning og anvendelse af udstyr, hvis det under ganske bestemte omstændigheder udgør en særlig sikkerhedsrisiko.

(18) Medlemsstaterne bør kunne træffe foranstaltninger til at begrænse eller forbyde omsætning og anvendelse af udstyr, hvis det under ganske bestemte omstændigheder udgør en særlig risiko, herunder hvis udstyret er i overensstemmelse med direktiv 2008/68/EF og dette direktiv.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Kommissionen bør udforme særlige retningslinjer for at lette den praktiske gennemførelse af de tekniske bestemmelser i dette direktiv under hensyntagen til resultaterne af erfaringsudvekslingen som fastsat i artikel 28 og 29.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

udgår

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(20) Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvad angår visse tilpasninger af bilagene. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertplan.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Unionens interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) transportabelt trykbærende udstyr som defineret i artikel 2, nr. 1, som er forsynet med overensstemmelsesmærker som omhandlet i dette direktiv eller direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF eller 1999/36/EF, for så vidt angår periodiske og ekstraordinære eftersyn af det og anvendelse af det

(b) transportabelt trykbærende udstyr som defineret i artikel 2, nr. 1, som er forsynet med overensstemmelsesmærker som omhandlet i dette direktiv eller direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF eller 1999/36/EF, for så vidt angår periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn af det og anvendelse af det

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) alle trykbeholdere og dertil hørende ventiler og eventuelt andet tilbehør, jf. kapitel 6.2 i bilagene til direktiv 2008/68/EF

a) (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) tanke, batterikøretøjer og multielement gascontainere (MEGC's) og dertil hørende ventiler og eventuelt andet tilbehør, jf. kapitel 6.8 i bilagene til direktiv 2008/68/EF, når udstyr under litra a) eller b) anvendes i overensstemmelse med disse bilag til transport af gasser i klasse 2, men ikke gasser og genstande med tallene 6 og 7 i klassificeringskoden, og til transport af de farlige stoffer i andre klasser, som er anført i bilag I

b) (Vedrører ikke den danske tekst)

 

Transportabelt trykbærende udstyr omfatter tillige gaspatroner (UN nr. 2037), men ikke aerosoler (UN nr. 1950), åbne kryogenbeholdere, gasflasker til åndedrætsudstyr, ildslukkere (UN nr. 1044), transportabelt trykbærende udstyr, der er undtaget ifølge punkt 1.1.3.2 i bilagene til direktiv 2008/68/EF, samt transportabelt trykbærende udstyr, der er undtaget fra reglerne for konstruktion og prøvning af emballager ifølge en særlig bestemmelse i punkt 3.3 i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14. "erhvervsdrivende": en fabrikant, en bemyndiget repræsentant, en importør, en distributør, en ejer eller en bruger, der handler som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

14. "erhvervsdrivende": en fabrikant, en bemyndiget repræsentant, en importør, en distributør, en ejer eller en bruger, der handler som led i erhvervsvirksomhed eller offentlig service mod eller uden vederlag

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17. "fornyet overensstemmelsesvurdering": den procedure, der har til formål, efter anmodning fra ejeren, efterfølgende at vurdere overensstemmelsen af transportabelt trykbærende udstyr, der er fremstillet og bragt i omsætning inden gennemførelsesdatoen for direktiv 1999/36/EF

17. "fornyet overensstemmelsesvurdering": den procedure, der har til formål, efter anmodning fra ejeren eller operatøren, efterfølgende at vurdere overensstemmelsen af transportabelt trykbærende udstyr, der er fremstillet og bragt i omsætning inden gennemførelsesdatoen for direktiv 1999/36/EF

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a. "periodiske eftersyn": periodiske eftersyn og proceduren for periodiske eftersyn som fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21. "akkreditering": en attestering foretaget af et nationalt akkrediteringsorgan af, at et bemyndiget organ opfylder de krav, der er fastsat i punkt 1.8.6.4, andet afsnit, i bilagene til direktiv 2008/68/EF

21. "akkreditering": en attestering foretaget af et nationalt akkrediteringsorgan af, at et bemyndiget organ opfylder de krav, der er fastsat i punkt 1.8.6.8, andet afsnit, i bilagene til direktiv 2008/68/EF

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 2 - sidste afsnit

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Transportabelt trykbærende udstyr omfatter tillige gaspatroner (UN nr. 2037), men ikke aerosoler (UN nr. 1950), åbne kryogenbeholdere, gasflasker til åndedrætsudstyr, ildslukkere (UN nr. 1044), transportabelt trykbærende udstyr, der er undtaget ifølge punkt 1.1.3.2 i bilagene til direktiv 2008/68/EF, samt transportabelt trykbærende udstyr, der er undtaget fra reglerne for konstruktion og prøvning af emballager ifølge en særlig bestemmelse i punkt 3.3 i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

udgår

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF og dette direktiv, træffer han straks de nødvendige foranstaltninger for at bringe udstyret i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort udstyret tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

4. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF eller dette direktiv, træffer han straks de nødvendige foranstaltninger for at bringe udstyret i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort udstyret tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 5, stk. 1, afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forpligtelserne i henhold til artikel 4, stk. 1, og udarbejdelsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

Forpligtelserne i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, og udarbejdelsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at sørge for, at den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i mindst 20 år regnet fra fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr

a) at sørge for, at den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i mindst det i bilagene til direktiv 2008/68/EF anførte tidsrum for producenter

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Importøren opbevarer i mindst 20 år efter fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr en kopi af den tekniske dokumentation, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikrer, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

6. Importøren opbevarer i mindst det i bilagene til direktiv 2008/68/EF anførte tidsrum for producenter, en kopi af den tekniske dokumentation, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikrer, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 7, stk. 1, afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF eller nærværende direktiv, må han først gøre udstyret tilgængeligt på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, når det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren herom samt markedsovervågningsmyndighederne.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF eller med nærværende direktiv, må han først gøre udstyret tilgængeligt på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, når det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren herom samt markedsovervågningsmyndighederne.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Denne artikel gælder ikke for privatpersoner, der agter at bruge eller bruger transportabelt trykbærende udstyr til personlig eller hjemlig brug eller i forbindelse med fritids- eller sportsaktiviteter.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 11 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning fra markedsovervågningsmyndighederne skal erhvervsdrivende i det i bilagene til direktiv 2008/68/EF anførte tidsrum identificere:

Efter anmodning fra markedsovervågningsmyndighederne skal erhvervsdrivende i en periode på mindst 10 år identificere:

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede transportable trykbærende udstyr skal opfylde de relevante krav til overensstemmelsesvurdering, periodiske eftersyn og ekstraordinære eftersyn i bilagene til direktiv 2008/68/EF og kapitel 3 og 4 i nærværende direktiv.

1. Det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede transportable trykbærende udstyr skal opfylde de relevante krav til overensstemmelsesvurdering, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og ekstraordinære eftersyn i bilagene til direktiv 2008/68/EF og kapitel 3 og 4 i nærværende direktiv.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede transportable trykbærende udstyr skal opfylde specifikationerne i den dokumentation, som det er fremstillet i henhold til. Udstyret skal underkastes periodiske eftersyn og ekstraordinære eftersyn og opfylde kravene i kapitel 3 og 4.

2. Det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede transportable trykbærende udstyr skal opfylde specifikationerne i den dokumentation, som det er fremstillet i henhold til. Udstyret skal underkastes periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og ekstraordinære eftersyn i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF og opfylde kravene i kapitel 3 og 4.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Attester vedrørende overensstemmelsesvurdering og fornyet overensstemmelses­vurdering samt rapporter om periodiske og ekstraordinære eftersyn, som udstedes af et bemyndiget organ, er gyldigt i alle medlemsstaterne.

3. Attester vedrørende overensstemmelsesvurdering og fornyet overensstemmelses­vurdering samt rapporter om periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn, som udstedes af et bemyndiget organ, er gyldigt i alle medlemsstaterne.

Aftagelige dele af transportabelt trykbærende udstyr kan underkastes en særskilt overensstemmelsesvurdering.

Aftagelige dele af genopfyldeligt transportabelt trykbærende udstyr kan underkastes en særskilt overensstemmelsesvurdering.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Aftagelige dele, der har direkte indflydelse på sikkerheden, skal være pi-mærket.

6. Aftagelige dele af genopfyldeligt transportabelt trykbærende udstyr, der har direkte indflydelse på sikkerheden, skal være pi-mærket.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Pi-mærkningen anbringes på det transportable trykbærende udstyr eller på mærkepladen samt på aftagelige dele af transportabelt trykbærende udstyr, der har direkte indflydelse på sikkerheden, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.

4. Pi-mærkningen anbringes på det transportable trykbærende udstyr eller på mærkepladen samt på aftagelige dele af genopfyldeligt transportabelt trykbærende udstyr, der har direkte indflydelse på sikkerheden, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Pi-mærkningen anbringes, før nyt transportabelt trykbærende udstyr eller aftagelige dele af transportabelt trykbærende udstyr, der har direkte indflydelse på sikkerheden, bringes i omsætning.

5. Pi-mærkningen anbringes, før nyt transportabelt trykbærende udstyr eller aftagelige dele af genopfyldeligt transportabelt trykbærende udstyr, der har direkte indflydelse på sikkerheden, bringes i omsætning.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Efter datoen for det periodiske eftersyn anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der er ansvarligt for det periodiske eftersyn.

7. Efter datoen for det periodiske eftersyn eller, hvor det er passende, det mellemliggende eftersyn, anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der er ansvarligt for det periodiske eftersyn.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) dets aktiviteter vedrørende overensstemmelsesvurdering og fornyet overensstemmelsesvurdering

a) dets aktiviteter vedrørende overensstemmelsesvurdering, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn, ekstraordinære eftersyn og fornyet overensstemmelsesvurdering

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) dets procedurer for aktiviteterne i litra a), herunder periodiske eftersyn, ekstraordinære eftersyn og fornyet overensstemmelsesvurdering

b) dets procedurer for aktiviteterne i litra a)

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Notifikationen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om aktiviteterne vedrørende overensstemmelsesvurdering, periodiske og ekstraordinære eftersyn, de benyttede procedurer, det pågældende transportable trykbærende udstyr og den relevante dokumentation for kompetencen.

3. Notifikationen skal indeholde de oplysninger, der kræves i artikel 21, stk. 2.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bemyndigede organer foretager overensstemmelsesvurderinger og periodiske og ekstraordinære eftersyn i overensstemmelse med notifikationsdokumentet og de overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

1. Bemyndigede organer foretager overensstemmelsesvurderinger og periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn i overensstemmelse med notifikationsdokumentet og de procedurer, der er fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) anmodninger om information om udførte overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, som de har modtaget fra markedsovervågningsmyndighederne

c) anmodninger om information om udførte aktiviteter, som de har modtaget fra markedstilsynsmyndighederne

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) efter anmodning, overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der er udført inden for det område, deres notifikation omfatter, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise.

d) efter anmodning, aktiviteter, der er udført inden for det område, deres notifikation omfatter, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bemyndigede organer giver de øvrige organer, som er notificeret i henhold til dette direktiv, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, periodiske eftersyn og ekstraordinære eftersyn og dækker samme transportable trykbærende udstyr, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative og, efter anmodning, positive overensstemmelsesvurderingsresultater.

2. Bemyndigede organer giver de øvrige organer, som er notificeret i henhold til dette direktiv, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og ekstraordinære eftersyn og dækker samme transportable trykbærende udstyr, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative og, efter anmodning, positive overensstemmelsesvurderingsresultater.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 28 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sørger for, at der foregår erfaringsudveksling mellem medlemsstaternes nationale myndigheder med ansvar for

Kommissionen sørger for, at der foregår erfaringsudveksling mellem medlemsstaternes nationale myndigheder, der i henhold til dette direktiv har ansvar for

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 30, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med fællesskabslovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

1. Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 30, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med en juridisk bindende EU-retsakt, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) pi-mærkningen er anbragt i modstrid med artikel 12, 13 eller 14

a) pi-mærkningen er anbragt i modstrid med artikel 12, 13, 14 eller 15;

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF er ikke opfyldt.

d) kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og dette direktiv er ikke opfyldt.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan tilpasse bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling, særlig af hensyn til ændringer i bilagene til direktiv 2008/68/EF. Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved supplering af det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 36, stk. 2.

Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter, jf. traktatens artikel 290, hvad angår tilpasning af bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling, særlig af hensyn til ændringer i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

 

Proceduren i artikel 36, 36a og 36b finder anvendelse på de delegerede retsakter, der er omhandlet i dette stykke.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 36 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udvalg

Udøvelse af delegation

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Transport af Farligt Gods, der er nedsat ved artikel 9 i direktiv 2008/68/EF.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 35 i et ubestemt tidsrum.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt om den vedtagne retsakt.

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til henholdsvis en måned, en måned og to måneder.

 

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med forbehold af betingelserne i artikel 36a og 36b.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 36a

 

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 35 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Den institution, der har indledt en intern procedure for at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på i god tid inden den endelige afgørelse træffes at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom med angivelse af, hvilke delegerede beføjelser der vil kunne tilbagekaldes samt de eventuelle grunde til tilbagekaldelse.

 

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den træder i kraft øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 36 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 36b

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden tre måneder fra underretningen herom. På initiativ fra Europa-Parlamentet eller Rådet forlænges denne periode med to måneder.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den deri angivne dato. Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden udløbet af denne periode, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har underrettet Kommissionen om deres hensigter om ikke at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder denne ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene til at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EØF-typegodkendelsesattester for transportabelt trykbærende udstyr, som er udstedt i medfør af direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF, og EF-konstruktionsafprøvningsattester, der er udstedt i medfør af direktiv 1999/36/EF, anerkendes som ækvivalente med de typegodkendelsesattester, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

1. EØF-typegodkendelsesattester for transportabelt trykbærende udstyr, som er udstedt i medfør af direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF, og EF-konstruktionsafprøvningsattester, der er udstedt i medfør af direktiv 1999/36/EF, anerkendes som ækvivalente med de typegodkendelsesattester, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF og er underlagt de bestemmelser om tidsbegrænset anerkendelse af typegodkendelser, der er fastlagt i disse bilag.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38a

 

Medlemsstaternes forpligtelser

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de berørte økonomiske operatører opfylder de betingelser, der er fastlagt i kapitel 2 og 5. Medlemsstaterne sikrer også, at de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger træffes i henhold til artikel 12 og artikel 15 i kapitel 3.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2011. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2011. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Bilag I - FN-nummer 1790

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

FLUSSYRE MED MERE END 85 % HYDROGENFLUORID

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Bilag III, punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det sikres ved metoden i dette bilag, at det i artikel 1, stk. 2, litra c), omhandlede transportable trykbærende udstyr, som er fremstillet og taget i brug inden datoerne for gennemførelse af direktiv 1999/36/EF, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bilagene til direktiv 2008/68EF, som finder anvendelse på tidspunktet for fornyet vurdering.

1. Det sikres ved metoden i dette bilag, at det i artikel 1, stk. 2, litra c), omhandlede transportable trykbærende udstyr, som er fremstillet og taget i brug inden datoerne for gennemførelse af direktiv 1999/36/EF, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bilagene til direktiv 2008/68EF og de relevante bestemmelser i dette direktiv, som finder anvendelse på tidspunktet for fornyet vurdering.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Bilag III, punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ejeren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren giver et bemyndiget organ, der er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17020:2004 type A, sådanne oplysninger vedrørende det transportable trykbærende udstyr, at det er muligt at foretage en præcis identifikation (oprindelse, anvendte regler i forbindelse med konstruktion og, for så vidt angår acetylenflasker, også angivelser vedrørende fyldmassen). Oplysningerne skal, hvor det er relevant, omfatte foreskrevne restriktioner for anvendelsen og påtegninger vedrørende eventuelle skader eller foretagne reparationer.

2. Ejeren eller operatøren giver et bemyndiget organ, der er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17020:2004 type A og bemyndiget til fornyet overensstemmelsesvurdering, sådanne oplysninger vedrørende det transportable trykbærende udstyr, at det er muligt at foretage en præcis identifikation (oprindelse, anvendte regler i forbindelse med konstruktion og, for så vidt angår acetylenflasker, også angivelser vedrørende fyldmassen). Oplysningerne skal, hvor det er relevant, omfatte foreskrevne restriktioner for anvendelsen og påtegninger vedrørende eventuelle skader eller foretagne reparationer.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Bilag III, punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det bemyndigede organ af type A vurderer, om det transportable trykbærende udstyr er mindst lige så sikkert som det transportable trykbærende udstyr, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF. Vurderingen skal foretages på grundlag af de oplysninger, der er fremlagt i henhold til punkt 2 og, hvor det er relevant, på grundlag af supplerende eftersyn.

3. Det bemyndigede organ af type A, bemyndiget til fornyet overensstemmelsesvurdering, vurderer, om det transportable trykbærende udstyr er mindst lige så sikkert som det transportable trykbærende udstyr, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF. Vurderingen skal foretages på grundlag af de oplysninger, der er fremlagt i henhold til punkt 2 og, hvor det er relevant, på grundlag af supplerende eftersyn.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Bilag III, punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis trykbeholderne er seriefremstillet, kan medlemsstaterne tillade, at overensstemmelsesvurderingen af de enkelte beholdere, herunder ventiler dertil og andet tilbehør til brug ved transport, udføres af et bemyndiget organ, der er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17020:2004 type B, på betingelse af at typeoverensstemmelsesvurderingen er udført af et bemyndiget organ af type A i henhold til punkt 3.

udgår

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Bilag III, punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis vurderingen i punkt 3 og 4 fører til et tilfredsstillende resultat, skal det transportable trykbærende udstyr underkastes de periodiske eftersyn, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF, og pi-mærkningen anbringes af det bemyndigede organ, der er ansvarligt for de periodiske eftersyn, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1-5. Efter pi-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ af type A, som er ansvarligt for den fornyede overensstemmelsesvurdering, samt identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der er ansvarligt for det periodiske eftersyn, hvis det ikke er det samme.

5. Hvis vurderingen fører til et tilfredsstillende resultat, skal det transportable trykbærende udstyr underkastes de periodiske eftersyn, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF. Hvis kravene i forbindelse med det periodiske eftersyn er opfyldt, anbringes pi-mærkningen af eller under overvågning af det bemyndigede organ, der er ansvarligt for de periodiske eftersyn, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1-5 Efter pi-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som er ansvarligt for det periodiske eftersyn.

 

Det bemyndigede organ, der er ansvarligt for periodisk eftersyn, udsteder en attest for fornyet overensstemmelsesvurdering i overensstemmelse med punkt 6.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Bilag III – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Hvor trykbeholdere serieproduceres, kan medlemsstaterne tillade fornyet overensstemmelsesvurdering af enkelte trykbeholdere til transport samt ventiler og andet tilbehør, som foretages af en bemyndiget myndighed, der er ansvarlig for periodiske eftersyn af de relevante transportable trykbeholdere, forudsat at denne types overensstemmelse er blevet vurderet i henhold til stk. 3 af en bemyndiget type A-myndighed, der er ansvarlig for fornyet overensstemmelsesvurdering, og der er udstedt en attest på fornyet vurdering af denne type. Efter pi-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som er ansvarligt for det periodiske eftersyn.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Bilag III, punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Der udstedes en attest for fornyet vurdering.

Har proceduren i punkt 4 været fulgt, udsteder organet af type A attesten for fornyet vurdering, som mindst indeholder følgende:

6. I samtlige tilfælde udsteder det bemyndigede organ, der er ansvarligt for det periodiske eftersyn, attesten for fornyet vurdering, som mindst indeholder følgende:

a) det bemyndigede organs identitet

a) Identiteten af det bemyndigede organ, der udsteder attesten, og, hvis der ikke er tale om det samme organ, identiteten af den type A-organ, der er ansvarligt for den fornyede overensstemmelsesvurdering, i henhold til punkt 3.

b) navn og adresse på fabrikanten og på indehaveren af den oprindelige typegodkendelse af det transportable trykbærende udstyr, der er genstand for den fornyede vurdering, hvis indehaveren ikke er fabrikanten

b) navn og adresse på ejeren eller operatøren omhandlet i punkt 2,

 

c) i tilfælde af anvendelse af proceduren i punkt 5a de data, der identificerer attesten for den fornyede typevurdering;

c) data, der identificerer det transportable trykbærende udstyr, serien består af samt

 

d) data, der identificerer det transportable trykbærende udstyr, som har været forsynet med pi-mærkningen, herunder mindst serienummer eller -numre samt

d) udstedelsesdatoen.

e) udstedelsesdatoen.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Bilag III, punkt 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. I alle andre tilfælde udsteder det bemyndigede organ, der er ansvarligt for det periodiske eftersyn, attesten for fornyet vurdering, som mindst indeholder følgende:

 

7. Der udstedes en attest for fornyet vurdering.

 

Har proceduren i punkt 5 været fulgt, udsteder organet af type A, der er ansvarligt for fornyet overensstemmelsesvurdering, attesten for fornyet vurdering, som mindst indeholder følgende:

a) det bemyndigede organs identitet

a) identiteten af det bemyndigede organ, der udsteder attesten

b) navn og adresse på ejeren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren, jf. punkt 2

 

b) navn og adresse på fabrikanten og på indehaveren af den oprindelige typegodkendelse af det transportable trykbærende udstyr, der er genstand for den fornyede vurdering, hvis indehaveren ikke er fabrikanten

c) data, der identificerer det transportable trykbærende udstyr, som har været forsynet med pi-mærkningen, herunder mindst serienummer eller -numre samt

c) data, der identificerer det transportable trykbærende udstyr, serien består af samt

d) udstedelsesdatoen.

d) udstedelsesdatoen.

 

e) følgende påtegning: “denne attest bemyndiger ikke til fremstilling af transportabelt trykbærende udstyr eller dele heraf”.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Bilag III, punkt 7 – sidste del

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved at anbringe eller få anbragt pi-mærkningen angiver ejeren eller brugeren, at han tager ansvaret for det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med alle de gældende krav i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv, som er gældende på tidspunktet for fornyet vurdering.

udgår

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Bilag III – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Ved at anbringe eller få anbragt pi-mærkningen angiver ejeren eller brugeren, at han tager ansvaret for det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med alle de gældende krav i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv, som er gældende på tidspunktet for fornyet vurdering.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Bilag – punkt 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Hvor det er passende, tages bestemmelserne i bilag II, punkt 2, i betragtning, og kuldemærkningen i henhold til dette bilag påføres også.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Bilag til forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at denne forordnings bestemmelser ikke anfægter institutionernes fremtidige holdninger for så vidt angår gennemførelsen af artikel 290 i TEUF eller enkelte retsakter, som indeholder sådanne bestemmelser.

 

Erklæring fra Kommissionen om meddelelse af delegerede retsakter

 

Europa-Kommissionen noterer sig, at Europa-Parlamentet og Rådet, undtagen i tilfælde, hvor retsakten foreskriver anvendelse af en hasteprocedure, mener, at der ved meddelelse af delegerede retsakter skal tages hensyn til institutionernes pauser (vinter, sommer og valg til Europa-Parlamentet) for at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet kan udøve deres beføjelser inden for de tidsfrister, der er fastsat i de relevante retsakter, og er rede til at handle i overensstemmelse hermed.


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Transport af trykbærende udstyr, såsom tanke, beholdere og gasflasker, er på nuværende tidspunkt underlagt direktiv 1999/36/EF. Dette direktiv fastlægger også sikkerhedskrav for vej- og jernbanetransport. Endvidere sikrer direktivet den frie bevægelighed for dette udstyr inden for Fællesskabet, herunder markedsføring, ved at opstille fælles normer for design, konstruktion og gentagne kontrolundersøgelser.

Nogle tekniske bestemmelser i det eksisterende direktiv er i modstrid med internationale bestemmelser om transport af farligt gods, der desuden er udvidet til fællesskabslovgivning gennem det nyligt vedtagne direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods ad landeveje, jernbaner og indre vandveje. Kommissionen har derfor fremlagt et forslag til et revideret direktiv, der ville erstatte det nuværende direktiv om transportabelt trykbærende udstyr og en række direktiver i forbindelse hermed.

Forslaget indebærer ingen væsentlige ændringer af den eksisterende lovramme, hvad angår anvendelsesområde og hovedbestemmelser. Det vigtigste formål er at fjerne den ovennævnte mangel på konsekvens i bestemmelserne ved at bringe de tekniske krav i overensstemmelse med de internationale bestemmelser om transport af farligt gods. Endvidere tager det sigte på at forenkle og ensrette visse bestemmelser, især de bestemmelser, der vedrører procedurer i forbindelse med overensstemmelsesvurdering. Endelig indarbejdes der i forslaget, hvad angår brugen af udstyr til transportoperationer på det indre marked, nogle bestemmelser fra forordningen om den såkaldte "nye lovgivningsramme" (765/2008/EF). Sidstnævnte udstikker generelle rammer for markedsføring af produkter på det indre marked.

Rådet

Efter at have drøftet forslaget ved adskillige lejligheder udarbejdede Rådets arbejdsgruppe et tekstudkast, der i det store og hele svarer til den tekst, der er foreslået af Kommissionen, kun med et par få ændringer. De vedrører blandt andet følgende:

·   En klarlægning af definitionen på “transportabelt trykbærende udstyr”;

·   indføjelse af nødvendige henvisninger til "mellemliggende eftersyn";

·   klarlægning vedrørende fornyet overensstemmelsesvurdering af eksisterende transportabelt trykbærende udstyr, der ikke tidligere er blevet vurderet under det eksisterende direktiv;

·   at medlemsstaterne skal have mulighed for at begrænse eller forbyde markedsføring og brug af udstyr i tilfælde af, at det medfører risici for sikkerheden under visse omstændigheder;

·   en bestemmelse, der fritager privatpersoner fra de forpligtelser, der påhviler ejere af transportabelt trykbærende udstyr, såfremt det bruges i privat øjemed eller i forbindelse med fritidsaktiviteter;

Desuden ændrede Rådet proceduren for vedtagelse af bilagene for at bringe dem i overensstemmelse med de nye bestemmelser om komitologi efter Lissabontraktatens ikrafttræden ("delegerede retsakter").

Ordførerens vurdering

Ordføreren støtter de mål, der tilstræbes ved revisionen af direktivet for transportabelt trykbærende udstyr, og mener, at forslaget, når det en gang vedtages, vil sikre et højt niveau af sikkerhed for transportabelt trykbærende udstyr og dets brugere. Bortset fra komitologibestemmelserne bifalder ordføreren de ovennævnte præciseringer, som Rådet foreslår, og som således afspejles i ændringsforslagene i dette udkast til betænkning. Ændringsforslagene svarer altså til Rådets tekst bortset fra følgende tre punkter:

·   For det første foreslås det at justere ordlyden af betragtning 13 om fornyet overensstemmelsesvurdering ved at indføje en henvisning til ”fri anvendelse” for at gøre det klart, at en fornyet vurdering ikke er nødvendig i tilfælde, hvor det eksisterende udstyr kun bruges på nationalt eller regionalt plan (se ændringsforslag 4).

·   For det andet foreslår ordføreren en ny betragtning 18, hvor Kommissionen opfordres til at opstille retningslinjer, der letter den praktiske gennemførelse af bestemmelserne, hvilket allerede indgår i det nuværende direktiv.

·   Endelig har ordføreren, hvad angår de nye komitologibestemmelser, indført ændringer inspireret af rådgivning fra Parlamentets juridiske tjenester, der har til formål at bevare Parlamentets prærogativer og opfylde dets proceduremæssige krav, hvad angår såvel tilbagekaldelsen af delegerede beføjelser til Kommissionen som indvendinger imod delegerede retsakter.

Konklusion

Ordføreren mener, at proceduren, idet der endnu ikke foreligger en horisontal afgørelse fra institutionerne med hensyn til ordlyden af de nye komitologibestemmelser, bør afsluttes så hurtigt som muligt med enighed ved første behandling. Udvalget anmodes derfor om at vedtage betænkningen uden yderligere ændringer og give ordføreren mandat til at optage forhandlinger med Rådet på dette grundlag.


PROCEDURE

Titel

Transportabelt trykbærende udstyr

Referencer

KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Dato for høring af EP

18.9.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

7.10.2009

Ordfører

       Dato for valg

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Dato for vedtagelse

23.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Dato for indgivelse

26.3.2010

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik