Διαδικασία : 2005/0167(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0101/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0101/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.32
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0122

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 826kWORD 483k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Brian Simpson

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0482),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0161/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (CΟΜ(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7‑0101/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων επεκτάθηκε η εφαρμογή των διατάξεων ορισμένων διεθνών συμφωνιών, ώστε να καλύπτεται η εθνική κυκλοφορία προκειμένου να εναρμονισθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι όροι υπό τους οποίους μεταφέρονται οδικώς, σιδηροδρομικώς και μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

(3) Με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων επεκτάθηκε η εφαρμογή των διατάξεων ορισμένων διεθνών συμφωνιών, ώστε να καλύπτεται η εθνική κυκλοφορία προκειμένου να εναρμονισθούν σε επίπεδο Ένωσης οι όροι υπό τους οποίους μεταφέρονται οδικώς, σιδηροδρομικώς και μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή ισχύει για το σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι περιοδικοί και οι έκτακτοι έλεγχοι του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, ώστε η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας να διασφαλίζεται σε συνεχή βάση.

(11) Οι περιοδικοί, οι ενδιάμεσοι και οι έκτακτοι έλεγχοι του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, ώστε η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας να διασφαλίζεται σε συνεχή βάση.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που τέθηκε σε εμπορία πριν από την εφαρμογή της οδηγίας 1999/36/ΕΚ και, για τον οποίο δεν έχει διενεργηθεί επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Ο υφιστάμενος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, για τον οποίο δεν έχει διενεργηθεί προηγουμένως αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/36/ΕΚ, πρέπει να επαναξιολογηθεί και να σημανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις ασφαλείας και να εξασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση του.

(13) Στην περίπτωση που ο υφιστάμενος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, για τον οποίο δεν έχει διενεργηθεί προηγουμένως αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/36/ΕΚ πρόκειται να κυκλοφορήσει και να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, πρέπει να υποβληθεί σε επαναξιολόγηση συμμόρφωσης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση εξοπλισμού ο οποίος παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια υπό ορισμένες ειδικές περιστάσεις.

(18) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση εξοπλισμού ο οποίος παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια υπό ορισμένες ειδικές περιστάσεις, περιλαμβανομένης της περίπτωσης που ο εξοπλισμός συμμορφούται με την οδηγία 2008/68/ΕΚ και την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  6

Πρόταση Οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18a) Η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανταλλαγής εμπειριών όπως προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να προσαρμόζει τα παραρτήματα στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και είναι σχεδιασμένα για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων, με τη συμπλήρωσή της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να υιοθετούνται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(20) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, σε σχέση με ορισμένες προσαρμογές των παραρτημάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εκπονήσουν, για λογαριασμό τους και προς το συμφέρον της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες που στο μέτρο του δυνατού, θα απεικονίζουν τη συσχέτιση της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, και να δημοσιοποιήσουν τους πίνακες αυτούς.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ο οποίος φέρει τα σήματα συμμόρφωσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή στις οδηγίες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ ή 99/36/ΕΚ, με σκοπό τους περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους και τη χρήση του·

β) το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ο οποίος φέρει τα σήματα συμμόρφωσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή στις οδηγίες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ ή 99/36/ΕΚ, με σκοπό τους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους και τη χρήση του·

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) κάθε δοχείο πίεσης, οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

α) κάθε δοχείο πίεσης, οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 6.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) δεξαμενές, οχήματα-συστοιχίες/βαγόνια-συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs), οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6.8 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· όταν ο εξοπλισμός που εμπίπτει στα σημεία α) ή β) χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα εν λόγω παραρτήματα για τη μεταφορά αερίων κλάσης 2, εξαιρουμένων αερίων ή ειδών με τους αριθμούς 6 και 7 στον κωδικό ταξινόμησης, καθώς και για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων άλλων κλάσεων που προσδιορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας·

β) δεξαμενές, οχήματα-συστοιχίες/βαγόνια-συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs), οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 6.8 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· όταν ο εξοπλισμός που εμπίπτει στα σημεία α) ή β) χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα εν λόγω παραρτήματα για τη μεταφορά αερίων κλάσης 2, εξαιρουμένων αερίων ή ειδών με τους αριθμούς 6 και 7 στον κωδικό ταξινόμησης, καθώς και για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων άλλων κλάσεων που προσδιορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας·

 

Ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση θεωρείται ότι περιλαμβάνει φύσιγγες αερίου (UN αριθ. 2037) και εξαιρούνται τα αερολύματα (UN αριθ. 1950), τα ανοικτά κρυογονικά δοχεία, οι κύλινδροι αερίου για αναπνευστικές συσκευές, οι πυροσβεστήρες (UN αριθ. 1044), ο μεταφερόμενος εξοπλισμός που εξαιρείται σύμφωνα με το σημείο 1.1.3.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και ο μεταφερόμενος εξοπλισμός που εξαιρείται από τους κανόνες για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 3.3 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14. "οικονομικοί φορείς": ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας, ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας που ενεργεί στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

14. "οικονομικοί φορείς": ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας, ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας που ενεργεί στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας ή δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17. "επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης": η διαδικασία που κινείται, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, για την επακόλουθη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που έχει κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ·

17. "επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης": η διαδικασία που κινείται, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη ή φορέα εκμετάλλευσης, για την επακόλουθη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που έχει κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ·

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

18α. "ενδιάμεσος έλεγχος" νοείται ο ενδιάμεσος έλεγχος και οι διαδικασίες που τον διέπουν, όπως ορίζεται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21. "διαπίστευση": βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.8.6.4 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

21. "διαπίστευση": βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.8.6.8 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση θεωρείται ότι περιλαμβάνει φύσιγγες αερίου (UN αριθ. 2037) και εξαιρούνται τα αερολύματα (UN αριθ. 1950), τα ανοικτά κρυογονικά δοχεία, οι κύλινδροι αερίου για αναπνευστικές συσκευές, οι πυροσβεστήρες (UN αριθ. 1044), ο μεταφερόμενος εξοπλισμός που εξαιρείται σύμφωνα με το σημείο 1.1.3.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και ο μεταφερόμενος εξοπλισμός που εξαιρείται από τους κανόνες για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 3.3 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

διαγράφεται

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, για να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

4. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, για να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία κατασκευής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση·

α) να τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο τουλάχιστον που προβλέπεται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ για τους κατασκευαστές·

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία κατασκευής του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των εποπτικών αρχών της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

6. Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο τουλάχιστον που προβλέπεται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ για τους κατασκευαστές, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των εποπτικών αρχών της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή την παρούσα οδηγία, τότε μπορεί να καθιστά διαθέσιμο το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση στην αγορά μόνο κατόπιν συμμόρφωσής του. Περαιτέρω, ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα σχετικά, καθώς και τις εποπτικές αρχές της αγοράς, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο.

Όταν ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή με την παρούσα οδηγία, τότε μπορεί να καθιστά διαθέσιμο το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση στην αγορά μόνο κατόπιν συμμόρφωσής του. Περαιτέρω, ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα σχετικά, καθώς και τις εποπτικές αρχές της αγοράς, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στους μεμονωμένους ιδιώτες που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ή χρησιμοποιούν μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση για προσωπική ή οικιακή χρήση, για αναψυχή ή στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οικονομικοί φορείς, κατόπιν αιτήματος των εποπτικών αρχών της αγοράς, αναφέρουν στις εν λόγω αρχές την ταυτότητα των κάτωθι για την περίοδο που προσδιορίζεται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Οι οικονομικοί φορείς, κατόπιν αιτήματος των εποπτικών αρχών της αγοράς, αναφέρουν στις εν λόγω αρχές την ταυτότητα των κάτωθι για μια περίοδο 10 τουλάχιστον ετών.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο αναφερόμενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις περί αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των περιοδικών και έκτακτων ελέγχων που ορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και τα κεφάλαια 3 και 4 της παρούσας οδηγίας.

1. Ο αναφερόμενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις περί αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων ελέγχων που ορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και τα κεφάλαια 3 και 4 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο αναφερόμενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της τεκμηρίωσης σύμφωνα με την οποία κατασκευάσθηκε ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός υπόκειται σε περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους, καθώς και στις απαιτήσεις των κεφαλαίων 3 και 4 της παρούσας οδηγίας.

2. Ο αναφερόμενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της τεκμηρίωσης σύμφωνα με την οποία κατασκευάσθηκε ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός υπόκειται σε περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ καθώς και στις απαιτήσεις των κεφαλαίων 3 και 4 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και οι εκθέσεις περιοδικών και έκτακτων ελέγχων που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Τα πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και οι εκθέσεις περιοδικών ενδιάμεσων και έκτακτων ελέγχων που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

Για τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση μπορεί να διενεργηθεί ξεχωριστή αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Για τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών χρήσεων μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση μπορεί να διενεργηθεί ξεχωριστή αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα αποσυναρμολογούμενα μέρη, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, φέρουν σήμανση π.

6. Τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών χρήσεων μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, φέρουν σήμανση π.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η σήμανση π τοποθετείται ώστε να είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη στο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή στην πινακίδα των δεδομένων του, καθώς και στα αποσυναρμολογούμενα μέρη του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια.

4. Η σήμανση π τοποθετείται ώστε να είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη στο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή στην πινακίδα των δεδομένων του, καθώς και στα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών χρήσεων μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η σήμανση π τοποθετείται προτού διατεθεί στην αγορά ο νέος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ή τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια.

5. Η σήμανση π τοποθετείται προτού διατεθεί στην αγορά ο νέος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ή τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών χρήσεων εξοπλισμού, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η σήμανση της ημερομηνίας του περιοδικού ελέγχου συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο.

7. Η σήμανση της ημερομηνίας του περιοδικού ελέγχου ή όπου χρειάζεται, του ενδιάμεσου ελέγχου συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης·

α) των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους και την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης·

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) των διαδικασιών που σχετίζονται με το σημείο α) ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών και έκτακτων ελέγχων και της επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β) των διαδικασιών που σχετίζονται με το σημείο α) ανωτέρω·

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τις δραστηριότητες περιοδικών και έκτακτων ελέγχων, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, το συγκεκριμένο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας.

3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 21, παράγραφος 2.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους σύμφωνα με τους όρους της κοινοποίησής τους και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους σύμφωνα με τους όρους της κοινοποίησής τους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση που έλαβαν από τις εποπτικές αρχές της αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τις ασκηθείσες δραστηριότητες που έλαβαν από τις εποπτικές αρχές της αγοράς·

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) κατόπιν αιτήματος, τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.

δ) κατόπιν αιτήματος, τις δραστηριότητες που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει της παρούσας οδηγίας οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους και καλύπτουν τον ίδιο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν τα αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, τα θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει της παρούσας οδηγίας οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους και καλύπτουν τον ίδιο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν τα αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, τα θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για:

Η Επιτροπή μεριμνά για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες βάσει της παρούσας οδηγίας για:

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 30 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν αντιρρήσεις για ένα εθνικό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το εθνικό μέτρο είναι αντίθετο με την κοινοτική νομοθεσία, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον(-ους) σχετικό(-ούς) οικονομικό(-ούς) φορέα(-είς) και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, αναφέροντας κατά πόσο το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

1. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 30 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν αντιρρήσεις για ένα εθνικό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το εθνικό μέτρο είναι αντίθετο με μια νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον(-ους) σχετικό(-ούς) οικονομικό(-ούς) φορέα(-είς) και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, αναφέροντας κατά πόσο το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η σήμανση π έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 12, του άρθρου 13 ή του άρθρου 14·

α) η σήμανση π έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 12, του άρθρου 13, του άρθρου 14 ή του άρθρου 15·

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ δεν έχουν τηρηθεί.

δ) οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και η παρούσα οδηγία δεν έχουν τηρηθεί.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόσει τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τις προσαρμογές των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

 

Για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 36, 36α και 36β.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιτροπή

Εξουσιοδότηση

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

1. Οι εξουσίες έγκρισης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο άρθρο 35 εκχωρούνται στην Επιτροπή επ' αόριστον.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

2. Μόλις εγκρίνει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι διάρκειας ενός μηνός, ενός μηνός και δύο μηνών αντιστοίχως.

 

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι εξουσίες έγκρισης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρούνται στην Επιτροπή υπό τους όρους που προβλέπουν τα άρθρα 36α και 36β.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 36α

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 35 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν και κατά πόσο θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους για την ανάκληση..

 

3. Η απόφαση της ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη καθοριζόμενη ημερομηνία. Δεν θίγει το κύρος των κατ'εξουσιοδότηση πράξεων που είναι ήδη σε ισχύ. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 36β

 

Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

 

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που αναφέρεται εκεί.

 

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΟΚ για το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που εκδόθηκαν δυνάμει των οδηγιών 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ και 84/527/ΕΟΚ και τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδόθηκαν δυνάμει της οδηγίας 1999/36/ΕΚ αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που αναφέρονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

1. Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΟΚ για το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που εκδόθηκαν δυνάμει των οδηγιών 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ και 84/527/ΕΟΚ και τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδόθηκαν δυνάμει της οδηγίας 1999/36/ΕΚ αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που αναφέρονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και υπόκεινται στις διατάξεις περί χρονικά περιορισμένης αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα αυτά.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 38α

 

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των ενδιαφερομένων φορέων με τις διατάξεις των Κεφαλαίων 2 και 5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης τη λήψη των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής όσον αφορά τα άρθρα 12-15 του Κεφαλαίου 3.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2011. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2011. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – Αριθμός UN 1790

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΔΙΑΛΥΜΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 85% ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 85% ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟ

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στο παρόν παράρτημα καθορίζεται η μέθοδος με την οποία εξασφαλίζεται ότι ο αναφερόμενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύουν τη στιγμή της επαναξιολόγησης.

1. Στο παρόν παράρτημα καθορίζεται η μέθοδος με την οποία εξασφαλίζεται ότι ο αναφερόμενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όπως ισχύουν τη στιγμή της επαναξιολόγησης.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα ή ο κάτοχος οφείλουν να θέσουν στη διάθεση ενός κοινοποιημένου οργανισμού που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 τύπου A τις πληροφορίες που αφορούν το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση οι οποίες επιτρέπουν τη σαφή αναγνώρισή του από τον εν λόγω οργανισμό (καταγωγή, κανόνες που εφαρμόστηκαν κατά το σχεδιασμό και, όσον αφορά τους κυλίνδρους ακετυλενίου, ενδείξεις για την πορώδη μάζα). Στα στοιχεία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, τυχόν επιβαλλόμενοι περιορισμοί χρήσης και οι σημειώσεις που αφορούν τις τυχόν ζημίες ή τις τυχόν διεξαχθείσες επισκευές.

2. Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλουν να θέσουν στη διάθεση ενός κοινοποιημένου οργανισμού που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 τύπου A και είναι κοινοποιημένος για επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης τις πληροφορίες που αφορούν το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση οι οποίες επιτρέπουν τη σαφή αναγνώρισή του από τον εν λόγω οργανισμό (καταγωγή, κανόνες που εφαρμόστηκαν κατά το σχεδιασμό και, όσον αφορά τους κυλίνδρους ακετυλενίου, ενδείξεις για την πορώδη μάζα). Στα στοιχεία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, τυχόν επιβαλλόμενοι περιορισμοί χρήσης και οι σημειώσεις που αφορούν τις τυχόν ζημίες ή τις τυχόν διεξαχθείσες επισκευές.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός τύπου A αξιολογεί κατά πόσο ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό ασφάλειας όπως και ο αναφερόμενος στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει των πληροφοριών που παράγονται σύμφωνα με το σημείο 2 και, κατά περίπτωση, βάσει περαιτέρω ελέγχων.

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός τύπου A, ο οποίος είναι κοινοποιημένος για επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης αξιολογεί κατά πόσο ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό ασφάλειας όπως και ο αναφερόμενος στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει των πληροφοριών που παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και, κατά περίπτωση, βάσει περαιτέρω ελέγχων.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που τα δοχεία πίεσης κατασκευάσθηκαν εν σειρά, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της συμμόρφωσης μεμονωμένων δοχείων πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των στροφίγγων τους και των λοιπών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, από κοινοποιημένο οργανισμό που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 τύπου B υπό την προϋπόθεση ότι η συμμόρφωση του τύπου έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 από κοινοποιημένο οργανισμό τύπου A.

διαγράφεται

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Αν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των παραγράφων 3 και 4 είναι ικανοποιητικά, ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση υπόκειται στον περιοδικό έλεγχο που προβλέπεται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και η σήμανση π τοποθετείται από τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5. Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τύπου Α ο οποίος είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης και, εάν είναι διαφορετικός, τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο.

5. Αν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων είναι ικανοποιητικά, ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση υπόκειται στον περιοδικό έλεγχο που προβλέπεται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. Στην περίπτωση που τηρούνται οι απαιτήσεις του περιοδικού αυτού ελέγχου, η σήμανση π τοποθετείται από τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο, ή υπό την εποπτεία του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5. Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο.

 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Σε περίπτωση που τα δοχεία πίεσης κατασκευάσθηκαν εν σειρά, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης μεμονωμένων δοχείων πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των στροφίγγων τους και των λοιπών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, από κοινοποιημένο για περιοδικό έλεγχο των σχετικών δοχείων οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμόρφωση τύπου έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 από κοινοποιημένο οργανισμό τύπου A ο οποίος είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης, και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου. Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εκδίδεται πιστοποιητικό επαναξιολόγησης.

Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 4, ο οργανισμός τύπου A εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

6. Σε κάθε περίπτωση, ο κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιημένου οργανισμού·

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικό και σε διαφορετική περίπτωση, τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τύπου Α που είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3·

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του κατόχου της αρχικής έγκρισης τύπου του υπό επαναξιολόγηση μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση όταν ο κάτοχος δεν είναι ο κατασκευαστής·

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή του φορέα εκμετάλλευσης που διευκρινίζονται στην παρ. 2·

 

γ) σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 5α, τα στοιχεία του πιστοποιητικού επαναξιολόγησης τύπου·

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ο οποίος ανήκει στη σειρά, και

δ) τα στοιχεία για την αναγνώριση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση στον οποίο εφαρμόστηκε η σήμανση π, συμπεριλαμβανομένου(-ων) τουλάχιστον του(των) σειριακού(-ών) αριθμού(-ών) και

δ) την ημερομηνία έκδοσης.

ε) την ημερομηνία έκδοσης.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

7. Εκδίδεται πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου.

 

Στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 5α, ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση συμμόρφωσης εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιημένου οργανισμού·

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικό·

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα ή του κατόχου που ορίζεται στην παράγραφο 2·

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του κατόχου της αρχικής έγκρισης τύπου του υπό επαναξιολόγηση μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση όταν ο κάτοχος δεν είναι ο κατασκευαστής·

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, στον οποίο έχει τοποθετηθεί σήμανση π, συμπεριλαμβανομένου(-ων) τουλάχιστον του(των) σειριακού(-ών) αριθμού(-ών), και

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ο οποίος ανήκει στη σειρά, και

δ) την ημερομηνία έκδοσης.

δ) την ημερομηνία έκδοσης,

 

ε) τις λέξεις: "το παρόν πιστοποιητικό δεν επιτρέπει την κατασκευή μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ή εξαρτημάτων αυτού".

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 7 – τελευταίο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης, τοποθετώντας τη σήμανση π ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και στην παρούσα οδηγία, όπως ισχύουν τη στιγμή της επαναξιολόγησης.

διαγράφεται

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης, τοποθετώντας τη σήμανση π ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και στην παρούσα οδηγία, όπως ισχύουν τη στιγμή της επαναξιολόγησης.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β. Όπου χρειάζεται, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ (2) και τοποθετείται επίσης η προβλεπόμενη στο παράρτημα αυτό σήμανση χαμηλής θερμοκρασίας.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκό δηλώνουν ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προδικάζουν οιαδήποτε μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν τέτοιου τύπου διατάξεις.

 

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η νομοθετική πράξη προβλέπει διαδικασία επείγοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι η κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων λαμβάνει υπόψη τις περιόδους διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (χειμερινές και θερινές διακοπές, καθώς και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο των προθεσμιών που καθορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις και είναι έτοιμη να ενεργήσει αναλόγως


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόταση της Επιτροπής

Η μεταφορά εξοπλισμού υπό πίεση όπως δεξαμενές, δοχεία και κύλινδροι διέπεται σήμερα από την οδηγία 1999/36/ΕΚ. Η οδηγία προβλέπει τις απαιτήσεις ασφαλείας για τη μεταφορά οδικώς και σιδηροδρομικώς. Επιπλέον, η οδηγία εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση του εξοπλισμού αυτού εντός Κοινότητας, περιλαμβανομένης της διάθεσής του στην αγορά, θεσπίζοντας κοινούς κανόνες για το σχεδιασμό του, την κατασκευή και τους επακόλουθους ελέγχους.

Ορισμένες τεχνικές διατάξεις της ισχύουσας οδηγίας έρχονται σε αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων, οι οποίοι επιπροσθέτως, επεκτάθηκαν στην κοινοτική νομοθεσία με την προσφάτως εγκριθείσα οδηγία 2008/68/ΕΚ σχετικά με τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων οδικώς, σιδηροδρομικώς και δια της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η Επιτροπή υπέβαλε ως εκ τούτου πρόταση αναθεωρημένης οδηγίας που θα καταργεί την υφιστάμενη οδηγία για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και ορισμένες άλλες συναφείς οδηγίες.

Η πρόταση δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις κύριες διατάξεις. Ο σημαντικότερος στόχος της είναι η άρση των προαναφερθεισών ασυνεπειών ευθυγραμμίζοντας τις τεχνικές απαιτήσεις με τους διεθνείς κανόνες για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων. Επιπλέον στόχος της είναι να απλοποιήσει και να ενοποιήσει ορισμένες διατάξεις, ιδιαίτερα εκείνες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Τέλος, όσον αφορά τη χρήση του εξοπλισμού για μεταφορικές δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά, η πρόταση ενσωματώνει διατάξεις του "Νέου Κανονιστικού Πλαισίου" (765/2008/ΕΚ). Με το τελευταίο ορίζεται ένα γενικό πλαίσιο για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων στο πλαίσιο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.

Συμβούλιο

Αφού εξέτασε κατ' επανάληψη την πρόταση, η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου εξεπόνησε ένα σχέδιο κειμένου το οποίο συμφωνεί σε γενικές γραμμές με το κείμενο της Επιτροπής εισάγοντας απλώς λίγες τροποποιήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων :

· Μια διευκρίνιση του ορισμού του "μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση"·

· Τη συμπερίληψη των αναγκαίων αναφορών στους "ενδιάμεσους ελέγχους"·

· Διευκρινίσεις σχετικά με την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης του υφισταμένου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που δεν είχε προηγουμένως αξιολογηθεί βάσει της ισχύουσας οδηγίας·

· Τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του εξοπλισμού σε περιπτώσεις που τούτο παρουσιάζει κίνδυνο σε ορισμένες περιστάσεις·

· Μια διάταξη που εξαιρεί τα μεμονωμένα άτομα από τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση στο βαθμό που ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για ιδιωτική χρήση ή για λόγους ψυχαγωγίας·

Επιπλέον, το Συμβούλιο τροποποίησε στη διαδικασία προσαρμογής των παραρτημάτων προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τις νέες διατάξεις περί επιτροπολογίας μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ("κατ' εξουσιοδότηση πράξεις").

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει τους στόχους της αναθεώρησης της οδηγίας περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση (TPED) και πιστεύει ότι μόλις η πρόταση εγκριθεί, θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφαλείας σε σχέση με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και τους χρήστες του. Επιπροσθέτως, με εξαίρεση τις διατάξεις περί επιτροπολογίας, ο εισηγητής θεωρεί ευπρόσδεκτες τις παραπάνω διευκρινίσεις που εισηγήθηκε το Συμβούλιο, οι οποίες και αντικατοπτρίζονται στις τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσής του. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες αντιστοιχούν στο σχέδιο κειμένου του Συμβουλίου με εξαίρεση τα 3 κάτωθι σημεία:

· Κατά πρώτο λόγο, προτείνεται η προσαρμογή της διατύπωσης της αιτιολογικής σκέψης13 σχετικά με την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης εισάγοντας μια αναφορά στην "ελεύθερη χρήση" προκειμένου να διευκρινισθεί ότι η επαναξιολόγηση δεν είναι αναγκαία στις περιπτώσεις όπου ο υφιστάμενος εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε καθαρά εθνική ή περιφερειακή βάση (βλ. τροπολογία 4).

· Κατά δεύτερο λόγο, ο εισηγητής προτείνει μια νέα αιτιολογική σκέψη 18α δια της οποίας η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή των διατάξεων που ήδη προβλέπονται στην ισχύουσα οδηγία.

· Τέλος, όσον αφορά τις νέες διατάξεις περί επιτροπολογίας, ο εισηγητής εισάγει τροποποιήσεις κατόπιν οριζόντιας γνωμοδότησης των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, με σκοπό τη διατήρηση των προνομίων του Κοινοβουλίου και προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικαστικές απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την ανάκληση των εξουσιών της Επιτροπής όσο και τις αντιρρήσεις σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής εκτιμά ότι, εν αναμονή οριζόντιας λύσης μεταξύ των οργάνων σχετικά με τη διατύπωση των νέων διατάξεων περί επιτροπολογίας, το θέμα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα με συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Η επιτροπή καλείται συνεπώς να εγκρίνει την έκθεση χωρίς πρόσθετες τροπολογίες και δίνει εντολή στον εισηγητή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε αυτή τη βάση.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.9.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

7.10.2009

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Γεώργιος Τούσσας

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Ημερομηνία κατάθεσης

26.3.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου