Menettely : 2005/0167(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0101/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0101/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.32
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0122

MIETINTÖ     ***I
PDF 479kWORD 353k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuljetettavista painelaitteista

(KOM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Brian Simpson

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuljetettavista painelaitteista

(KOM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0482),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0161/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 91 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7‑0101/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tähän lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnokseen liitetyt lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/68/EY laajennettiin tiettyjen kansainvälisten sopimusten soveltamisalaa myös kansallisiin kuljetuksiin, jotta voitaisiin yhdenmukaistaa ehdot, joilla vaarallisia aineita kuljetetaan tie-, raide- ja sisävesiliikenteessä yhteisössä.

(3) Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/68/EY laajennettiin tiettyjen kansainvälisten sopimusten soveltamisalaa myös kansallisiin kuljetuksiin, jotta voitaisiin yhdenmukaistaa ehdot, joilla vaarallisia aineita kuljetetaan tie-, raide- ja sisävesiliikenteessä unionissa.

Perustelu

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kuljetettaville painelaitteille olisi tehtävä direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin mukaisesti määräaikais- ja erityistarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että ne jatkuvasti täyttävät turvallisuusvaatimukset.

(11) Kuljetettaville painelaitteille olisi tehtävä direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin mukaisesti määräaikais-, väli- ja erityistarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että ne jatkuvasti täyttävät turvallisuusvaatimukset.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa kuljetettaviin painelaitteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanoa ja joiden vaatimustenmukaisuutta ei ole arvioitu uudelleen.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Sellaiset olemassa olevat kuljetettavat painelaitteet, joita ei ole aiemmin arvioitu direktiivin 1999/36/EY vaatimusten täyttymisen suhteen, olisi arvioitava ja merkittävä tämän direktiivin säännösten mukaisesti, jotta voidaan osoittaa, että ne täyttävät turvallisuusvaatimukset, sekä varmistaa niiden vapaa liikkuvuus ja käyttö.

(13) Jos sellaisten olemassa olevien kuljetettavien painelaitteiden osalta, joita ei ole aiemmin arvioitu direktiivin 1999/36/EY vaatimusten täyttymisen suhteen, aiotaan hyödyntää vapaata liikkuvuutta ja käyttöä, niiden vaatimustenmukaisuus olisi arvioitava uudelleen.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi tietyissä määritellyissä olosuhteissa voitava rajoittaa laitteiden markkinoille saattamista ja käyttöä tai estää se tilanteissa, joissa turvallisuus vaarantuu.

(18) Jäsenvaltioiden olisi tietyissä määritellyissä olosuhteissa voitava rajoittaa laitteiden markkinoille saattamista ja käyttöä tai estää se tilanteissa, joissa turvallisuus vaarantuu, myös silloin kun laitteet ovat direktiivin 2008/68/EY ja tämän direktiivin mukaisia.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Komission olisi laadittava erityiset ohjeet, joilla helpotetaan tämän direktiivin teknisten säännösten täytäntöönpanoa, ja otettava tällöin huomioon 28 ja 29 artiklassa tarkoitetusta kokemusten vaihdosta saadut tulokset.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Komissiolle olisi erityisesti annettava valtuudet mukauttaa tämän direktiivin liitteitä tieteen ja tekniikan kehitykseen. Koska kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(20) Komissiolle olisi annettava valtuudet antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjen mukautusten tekemiseksi liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan kuulee asiantuntijoita ja muita asianmukaisia tahoja.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn sopimuksen 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja unionin edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan taulukot.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) laitteiden määräaikaistarkastuksia, erityistarkastuksia ja käyttöä varten jäljempänä 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin kuljetettaviin painelaitteisiin, joilla on tämän direktiivin tai direktiivin 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY tai 1999/36/EY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä;

b) laitteiden määräaikaistarkastuksia, välitarkastuksia, erityistarkastuksia ja käyttöä varten jäljempänä 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin kuljetettaviin painelaitteisiin, joilla on tämän direktiivin tai direktiivin 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY tai 1999/36/EY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä;

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kaikkia paineistettuja astioita, niiden venttiilejä ja soveltuvin osin muita lisälaitteita direktiivin 2008/68/EY liitteiden kohdassa 6.2 määritellyn mukaisesti,

a) kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteiden 6.2 kohdassa tarkoitettuja paineistettuja astioita, niiden venttiilejä ja soveltuvin osin muita lisälaitteita,

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja/-vaunuja, monisäiliökontteja (MEG-kontteja), niiden venttiilejä ja soveltuvin osin muita lisälaitteita direktiivin 2008/68/EY liitteiden kohdassa 6.8 määritellyn mukaisesti, kun a ja b kohdan laitteita käytetään mainittujen liitteiden mukaisesti luokan 2 kaasujen, lukuun ottamatta numerot 6 ja 7 luokituskoodissaan sisältäviä kaasuja tai tuotteita, kuljettamiseen tai muihin tämän direktiivin liitteessä I määriteltyihin luokkiin kuuluvien vaarallisten aineiden kuljettamiseen;

b) direktiivin 2008/68/EY liitteiden 6.8 kohdassa tarkoitettuja säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja/-vaunuja, monisäiliökontteja (MEG-kontteja), niiden venttiilejä ja soveltuvin osin muita lisälaitteita, kun a ja b kohdan laitteita käytetään mainittujen liitteiden mukaisesti luokan 2 kaasujen, lukuun ottamatta numerot 6 ja 7 luokituskoodissaan sisältäviä kaasuja tai tuotteita, kuljettamiseen tai muihin tämän direktiivin liitteessä I määriteltyihin luokkiin kuuluvien vaarallisten aineiden kuljettamiseen;

 

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat aerosolipullot (UN 2037), mutta eivät aerosolit (UN 1950), avoimet kryoastiat, hengityslaitteiden kaasupullot, sammuttimet (UN 1044), direktiivin 2008/68/EY liitteissä olevan 1.1.3.2 kohdan mukaisesti poikkeuksen saaneet kuljetettavat painelaitteet sekä direktiivin 2008/68/EY liitteissä olevan 3.3 kohdan erityissäännöksillä pakkausten rakenne- ja testausvaatimuksista vapautetut kuljetettavat painelaitteet.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

14. "talouden toimijalla" liiketoiminnan yhteydessä maksua vastaan tai maksutta toimivaa valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa, jälleenmyyjää, omistajaa tai käyttäjää;

14. "talouden toimijalla" liiketoiminnan tai julkisen palvelun yhteydessä maksua vastaan tai maksutta toimivaa valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa, jälleenmyyjää, omistajaa tai käyttäjää;

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta –17 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

17. "vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnilla" menettelyä, jonka tarkoituksena on omistajan pyynnöstä jälkikäteen arvioida sellaisen kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuus, joka on valmistettu ja saatettu markkinoille ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanoa;

17. "vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnilla" menettelyä, jonka tarkoituksena on omistajan tai käyttäjän pyynnöstä jälkikäteen arvioida sellaisen kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuus, joka on valmistettu ja saatettu markkinoille ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanoa;

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta –18 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a. "välitarkastuksella" direktiivin 2008/68/EY liitteissä määriteltyä välitarkastusta ja siinä noudatettavaa menettelyä;

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta –21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

21. "akkreditoinnilla" kansallisen akkreditointielimen myöntämää todistusta siitä, että ilmoitettu laitos täyttää direktiivin 2008/68/EY liitteissä olevan 1.8.6.4 kohdan toisessa alakohdassa asetetut vaatimukset;

21. ”akkreditoinnilla” kansallisen akkreditointielimen myöntämää todistusta siitä, että ilmoitettu laitos täyttää direktiivin 2008/68/EY liitteiden 1.8.6.8 kohdan toisessa alakohdassa asetetut vaatimukset;

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat aerosolipullot (UN 2037), mutta eivät aerosolit (UN 1950), avoimet kryoastiat, hengityslaitteiden kaasupullot, sammuttimet (UN 1044), direktiivin 2008/68/EY liitteissä olevan 1.1.3.2 kohdan mukaisesti poikkeuksen saaneet kuljetettavat painelaitteet sekä direktiivin 2008/68/EY liitteissä olevan 3.3 kohdan erityissäännöksillä pakkausten rakenne- ja testausvaatimuksista vapautetut kuljetettavat painelaitteet.

Poistetaan.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Valmistajan, joka katsoo tai jolla on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite, jonka se on saattanut markkinoille, ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen kuljetettavan painelaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja sen palautuksen järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, valmistajan on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se asetti kuljetettavan painelaitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

4. Valmistajan, joka katsoo tai jolla on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite, jonka se on saattanut markkinoille, ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden tai tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen kuljetettavan painelaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja sen palautuksen järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli kuljetettava painelaite aiheuttaa riskin, valmistajan on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se asetti kuljetettavan painelaitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja teknisen dokumentaation laatiminen eivät saa sisältyä valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

Edellä 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja teknisen dokumentaation laatiminen eivät saa sisältyä valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) teknisen dokumentaation pitäminen kansallisten valvontaviranomaisten saatavilla vähintään kahdenkymmenen vuoden ajan kuljetettavan painelaitteen valmistuspäivästä;

a) teknisen dokumentaation pitäminen kansallisten valvontaviranomaisten saatavilla vähintään direktiivin 2008/68/EY liitteissä valmistajia varten määrätyn ajan;

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Maahantuojan on vähintään kahdenkymmenen vuoden ajan kuljetettavan painelaitteen valmistuspäivästä säilytettävä kopio teknisestä dokumentaatiosta markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekninen dokumentaatio voidaan toimittaa kyseisille viranomaisille niiden sitä pyytäessä.

6. Maahantuojan on vähintään direktiivin 2008/68/EY liitteissä valmistajia varten määrätyn ajan säilytettävä kopio teknisestä dokumentaatiosta markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekninen dokumentaatio voidaan toimittaa kyseisille viranomaisille niiden sitä pyytäessä.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jälleenmyyjä katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että kuljetettava painelaite ei ole direktiivin 2008/68/EY liitteiden tai tämän direktiivin vaatimusten mukainen, jälleenmyyjä ei saa asettaa kyseistä kuljetettavaa painelaitetta saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun kuljetettavaan painelaitteeseen liittyy riski, jälleenmyyjän on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a) Tätä artiklaa ei sovelleta yksityishenkilöihin, jotka aikovat käyttää tai käyttävät kuljetettavaa painelaitetta henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa tai kotitaloustarkoituksiin taikka vapaa-ajan toiminnassaan tai urheillessaan.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Talouden toimijoiden on direktiivin 2008/68/EY liitteissä määrätyltä ajalta toimitettava markkinavalvontaviranomaiselle sen pyynnöstä tiedot seuraavista:

Talouden toimijoiden on vähintään 10 vuoden ajalta toimitettava markkinavalvontaviranomaiselle sen pyynnöstä tiedot seuraavista:

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden on täytettävä direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tämän direktiivin 3 ja 4 luvussa asetetut vaatimustenmukaisuuden arviointiin, määräaikaistarkastuksiin ja erityistarkastuksiin liittyvät vaatimukset.

1. Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden on täytettävä direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tämän direktiivin 3 ja 4 luvussa asetetut vaatimustenmukaisuuden arviointiin, määräaikaistarkastuksiin, välitarkastuksiin ja erityistarkastuksiin liittyvät vaatimukset.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden on vastattava siinä dokumentaatiossa esitettyjä teknisiä eritelmiä, joiden mukaan laitteet on valmistettu. Laitteille on tehtävä määräaikaistarkastuksia ja erityistarkastuksia ja niiden on täytettävä tämän direktiivin 3 ja 4 luvussa asetetut vaatimukset.

2. Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden on vastattava siinä dokumentaatiossa esitettyjä teknisiä eritelmiä, joiden mukaan laitteet on valmistettu. Laitteille on tehtävä määräaikaistarkastuksia, välitarkastuksia ja erityistarkastuksia ja niiden on täytettävä direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tämän direktiivin 3 ja 4 luvussa asetetut vaatimukset.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ilmoitetun laitoksen antamien vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja uudelleenarviointiin perustuvien todistusten ja määräaikaistarkastuksia ja erityistarkastuksia koskevien raporttien on oltava päteviä kaikissa jäsenvaltioissa.

3. Ilmoitetun laitoksen antamien vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja uudelleenarviointiin perustuvien todistusten ja määräaikaistarkastuksia välitarkastuksia ja erityistarkastuksia koskevien raporttien on oltava päteviä kaikissa jäsenvaltioissa.

Kuljetettavien painelaitteiden irrotettaville osille voidaan tehdä erillinen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Uudelleen täytettävien kuljetettavien painelaitteiden irrotettaville osille voidaan tehdä erillinen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Irrotettavat osat, joilla on suora vaikutus turvallisuuteen, on pii-merkittävä.

6. Uudelleen täytettävien kuljetettavien painelaitteiden irrotettavat osat, joilla on suora vaikutus turvallisuuteen, on pii-merkittävä.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Pii-merkki on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi kuljetettavaan painelaitteeseen tai sen tietolevyyn sekä sellaisiin kuljetettavan painelaitteen irrotettaviin osiin, joilla on suora vaikutus turvallisuuteen.

4. Pii-merkki on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi kuljetettavaan painelaitteeseen tai sen tietolevyyn sekä sellaisiin uudelleen täytettävän kuljetettavan painelaitteen irrotettaviin osiin, joilla on suora vaikutus turvallisuuteen.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Pii-merkki on kiinnitettävä ennen kuin uusi kuljetettava painelaite tai sellainen kuljetettavan painelaitteen irrotettava osa, jolla on suora vaikutus turvallisuuteen, saatetaan markkinoille.

5. Pii-merkki on kiinnitettävä ennen kuin uusi kuljetettava painelaite tai sellainen uudelleen täytettävän kuljetettavan painelaitteen irrotettava osa, jolla on suora vaikutus turvallisuuteen, saatetaan markkinoille.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Määräaikaistarkastuksen päiväyksen jälkeen on ilmoitettava määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

7. Määräaikaistarkastuksen tai tarvittaessa välitarkastuksen päiväyksen lisäksi on ilmoitettava määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumerolla.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja uudelleenarviointiin liittyvästä laitoksen toiminnasta;

a) kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointiin, määräaikais-, väli- ja erityistarkastuksiin sekä vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointiin liittyvästä laitoksen toiminnasta;

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kuvaus edellä a alakohtaan liittyvistä menettelyistä, mukaan luettuina määräaikaistarkastukset, erityistarkastukset ja vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit;

b) kuvaus edellä a alakohtaan liittyvistä menettelyistä;

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimustenarvioinnista, määräaikaistarkastuksiin ja erityistarkastuksiin liittyvästä toiminnasta, noudatettavista menettelyistä, kyseeseen tulevista kuljetettavista painelaitteista ja asianmukaisesta pätevyystodistuksesta.

3. Ilmoituksen on sisällettävä 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellytetyt tiedot.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ilmoitetun laitoksen on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, määräaikaistarkastukset ja erityistarkastukset noudattaen laitosta koskevassa ilmoituksessa asetettuja ehtoja ja direktiivin 2008/68/EY liitteissä määriteltyjä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

1. Ilmoitetun laitoksen on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, määräaikaistarkastukset, välitarkastukset ja erityistarkastukset noudattaen laitosta koskevassa ilmoituksessa asetettuja ehtoja ja direktiivin 2008/68/EY liitteissä määriteltyjä menettelyjä.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta;

c) harjoitettua toimintaa koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta;

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminta niitä koskevan ilmoituksen alalla ja mahdollisesti harjoitettu muu toiminta, mukaan luettuna rajat ylittävä toiminta sekä alihankinta.

d) pyynnöstä niitä koskevan ilmoituksen alalla harjoitettu toiminta ja mahdollisesti harjoitettu muu toiminta, mukaan luettuna rajat ylittävä toiminta sekä alihankinta.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ilmoitettujen laitosten on toimitettava muille tämän direktiivin nojalla ilmoitetuille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisille kuljetettaville painelaitteille samanlaisia vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja määräaikais- ja erityistarkastuksia, asiaankuuluvat tiedot vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisistä tuloksista ja pyynnöstä myös myönteisistä tuloksista.

2. Ilmoitettujen laitosten on toimitettava muille tämän direktiivin nojalla ilmoitetuille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisille kuljetettaville painelaitteille samanlaisia vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja määräaikais-, väli- ja erityistarkastuksia, asiaankuuluvat tiedot vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisistä tuloksista ja pyynnöstä myös myönteisistä tuloksista.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio huolehtii kokemusten vaihdon järjestämisestä seuraavista aloista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välillä:

Komissio huolehtii kokemusten vaihdon järjestämisestä seuraavista aloista tämän direktiivin mukaisesti vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välillä:

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos 30 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn päättyessä on esitetty jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä koskevia vastalauseita tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on yhteisön lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai toimijoita ja arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.

1. Jos 30 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn päättyessä on esitetty jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä koskevia vastalauseita tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on oikeudellisesti sitovan unionin säädöksen vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai toimijoita ja arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) pii-merkintä on kiinnitetty 12, 13 tai 14 artiklan vastaisesti;

a) pii-merkintä on kiinnitetty 12, 13, 14 tai 15 artiklan vastaisesti;

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) direktiivin 2008/68/EY liitteiden vaatimuksia ei ole noudatettu.

d) direktiivin 2008/68/EY liitteiden ja tämän direktiivin vaatimuksia ei ole noudatettu.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

35 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi mukauttaa tämän direktiivin liitteitä tieteen ja tekniikan kehitykseen erityisesti direktiivin 2008/68/EY liitteisiin tehtävien muutosten huomioon ottamiseksi. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen erityisesti direktiivin 2008/68/EY liitteisiin tehtävien muutosten huomioon ottamiseksi.

 

Tässä artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten osalta sovelletaan 36, 36 a ja 36 b artiklassa esitettyjä menettelyjä.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Komitea

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissiota avustaa direktiivin 2008/68/EY 9 artiklalla perustettu vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä komitea.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 35 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artikla.

2. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

 

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 36 a ja 36 b artiklassa säädettyjä ehtoja.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

36 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

36 a artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 35 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee ja mahdolliset peruuttamisen syyt.

 

 

3. Toimivallan siirtoa koskevalla päätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä määritelty toimivallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

36 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

36 b artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston aloitteesta tätä aikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole määräajan umpeutuessa vastustaneet delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan loppua, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat tiedottaneet parlamentille, että ne eivät aio vastustaa säädöstä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kuljetettaville painelaitteille direktiivien 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY mukaisesti myönnettyjen ETY-tyyppihyväksyntätodistusten ja direktiivin 1999/36/EY mukaisesti myönnettyjen EY-suunnittelutarkastustodistusten katsotaan vastaavan direktiivin 2008/68/EY liitteissä tarkoitettuja tyyppihyväksyntätodistuksia.

1. Kuljetettaville painelaitteille direktiivien 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY mukaisesti myönnettyjen ETY‑tyyppihyväksyntätodistusten ja direktiivin 1999/36/EY mukaisesti myönnettyjen EY‑suunnittelutarkastustodistusten katsotaan vastaavan direktiivin 2008/68/EY liitteissä tarkoitettuja tyyppihyväksyntätodistuksia ja niihin sovelletaan mainituissa liitteissä vahvistettuja säännöksiä tyyppihyväksynnän määräaikaisesta hyväksymisestä.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

38 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 a artikla

 

Jäsenvaltioita koskevat velvoitteet

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimet varmistaakseen, että asianosaiset talouden toimijat noudattavat 2 ja 5 luvun säännöksiä. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 3 luvun 12–15 artiklaa koskevat tarvittavat täytäntöönpanotoimet toteutetaan.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – UN Nro 1790

Komission teksti

Tarkistus

FLUORIVETYHAPPO, LIUOS yli 85 % fluorivetyhappoa sisältävä

FLUORIVETYHAPPO, yli 85 % fluorivetyä sisältävä

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä liitteessä esitetään menettely, jossa varmistetaan, että 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanopäivää valmistetut ja käyttöönotetut kuljetettavat painelaitteet vastaavat direktiivin 2008/68/EY liitteiden vaatimuksia sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

1. Tässä liitteessä esitetään menettely, jossa varmistetaan, että 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut ennen direktiivin 1999/36/EY täytäntöönpanopäivää valmistetut ja käyttöönotetut kuljetettavat painelaitteet vastaavat direktiivin 2008/68/EY liitteiden vaatimuksia ja tämän direktiivin asiaa koskevia säännöksiä sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan tai haltijan on annettava EN ISO/IEC 17020:2004 -standardin mukaisen A-tyyppiin kuuluvan ilmoitetun laitoksen käyttöön kuljetettavia painelaitteita koskevat tiedot, joiden avulla kyseinen ilmoitettu laitos voi tunnistaa laitteet täsmällisesti (alkuperä, suunnittelua koskevat säännöt ja asetyleenipullojen osalta myös huokoista materiaalia koskevat tiedot). Tarvittaessa on ilmoitettava mahdolliset määrätyt käyttörajoitukset sekä mahdollisia vahinkoja ja suoritettuja korjauksia koskevat tiedot.

2. Omistajan tai käyttäjän on annettava EN ISO/IEC 17020:2004 -standardin mukaisen A-tyyppiin kuuluvan vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia varten ilmoitetun laitoksen käyttöön kuljetettavia painelaitteita koskevat tiedot, joiden avulla kyseinen ilmoitettu laitos voi tunnistaa laitteet täsmällisesti (alkuperä, suunnittelua koskevat säännöt ja asetyleenipullojen osalta myös huokoista materiaalia koskevat tiedot). Tarvittaessa on ilmoitettava mahdolliset määrätyt käyttörajoitukset sekä mahdollisia vahinkoja ja suoritettuja korjauksia koskevat tiedot.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. A-tyypin ilmoitetun laitoksen on arvioitava, ovatko kuljetettavat painelaitteet turvallisuudeltaan vähintään samaa tasoa kuin direktiivin 2008/68/EY liitteissä tarkoitetut kuljetettavat painelaitteet. Arviointi on suoritettava 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen perusteella ja tarvittaessa lisätarkastuksia tehden.

3. A-tyypin ilmoitetun laitoksen, joka on ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia varten, on arvioitava, ovatko kuljetettavat painelaitteet turvallisuudeltaan vähintään samaa tasoa kuin direktiivin 2008/68/EY liitteissä tarkoitetut kuljetettavat painelaitteet. Arviointi on suoritettava 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen perusteella ja tarvittaessa lisätarkastuksia tehden.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos paineistetut säiliöt ovat sarjavalmistettuja, jäsenvaltiot voivat sallia, että yksittäisten paineistettujen säiliöiden sekä kuljetuksessa käytettävien niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa EN ISO/IEC 17020:2004 -standardin mukainen B-tyyppiin kuuluva ilmoitettu laitos, jos tyypin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut A-tyypin ilmoitettu laitos edellä olevan 3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos edellä 3 ja 4 kohdassa mainittujen arviointien tulokset ovat tyydyttäviä, kuljetettaville painelaitteille on tehtävä direktiivin 2006/68/EY liitteissä säädetty määräaikaistarkastus, ja määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä pii-merkintä 14 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti. Pii-merkinnän jälkeen on ilmoitettava vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaavan A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnusnumero sekä määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos kyseessä on eri laitos.

5. Jos arviointien tulokset ovat tyydyttäviä, kuljetettaville painelaitteille on tehtävä direktiivin 2006/68/EY liitteissä säädetty määräaikaistarkastus. Jos määräaikaistarkastusta koskevat vaatimukset täyttyvät, määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä pii‑merkintä tai valvottava sen kiinnittämistä 14 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti. Pii‑merkinnän jälkeen on ilmoitettava määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

 

Määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on annettava uudelleenarvioinnista 6 kohdan mukainen todistus.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jos paineistetut astiat ovat sarjavalmistettuja, jäsenvaltiot voivat sallia, että yksittäisten paineistettujen astioiden, mukaan luettuna venttiilit ja muut kuljetuksessa käytettävät lisälaitteet, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa kyseisten kuljetettavien paineistettujen astioiden määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos edellyttäen, että tyypin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin ilmoitettu laitos 3 kohdan mukaisesti ja että tyypin uudelleenarvioinnista on annettu todistus. Pii-merkinnän jälkeen on ilmoitettava määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Uudelleenarvioinnista on annettava todistus.

Jos sovelletaan 4 kohdan mukaista menettelyä, uudelleenarviointitodistuksen antaa A-tyypin laitos ja siinä on oltava vähintään:

6. Uudelleenarviointitodistuksen antaa kaikissa tapauksissa määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos ja siinä on oltava vähintään:

a) ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

a) todistuksen antaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero sekä siinä tapauksessa, että kyseessä on eri laitos, vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista 3 kohdan mukaisesti vastaavan A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

b) uudelleenarvioidun kuljetettavan painelaitteen valmistajan nimi ja osoite sekä alkuperäisen tyyppihyväksynnän haltijan nimi ja osoite, jos sen haltija ei ole sama kuin valmistaja;

b) edellä 2 kohdassa määritellyn omistajan tai käyttäjän nimi ja osoite;

 

c) jos sovelletaan 5 a kohdan menettelyä, tyypin uudelleenarviointitodistuksen tunnistetiedot;

c) kyseiseen sarjaan kuuluvien kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot; ja

 

d) pii-merkinnällä varustettujen kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot, mukaan lukien vähintään sarjanumero tai -numerot; ja

d) myöntämispäivä.

e) myöntämispäivä.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Kaikissa muissa tapauksissa uudelleenarviointitodistuksen antaa määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos ja siinä on oltava vähintään:

 

7. Tyypin uudelleenarvioinnista on annettava todistus.

 

Jos sovelletaan 5 a kohdan mukaista menettelyä, tyypin uudelleenarviointitodistuksen antaa vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin laitos ja siinä on oltava vähintään:

a) ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

a) todistuksen antavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

b) edellä 2 kohdassa mainitun omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan tai haltijan nimi ja osoite;

 

b) uudelleenarvioitavan kuljetettavan painelaitteen valmistajan nimi ja osoite sekä alkuperäisen tyyppihyväksynnän haltijan nimi ja osoite, jos sen haltija ei ole sama kuin valmistaja;

c) pii-merkinnällä varustettujen kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot, mukaan lukien vähintään sarjanumero tai -numerot; ja

c) kyseiseen sarjaan kuuluvien kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot; ja

d) myöntämispäivä;

d) myöntämispäivä,

 

e) seuraava ilmaisu: "Tämä todistus ei valtuuta kuljetettavien painelaitteiden tai niiden osien valmistamiseen".

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä pii-merkinnän valmistaja tai käyttäjä osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite vastaa direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädettyjä kaikkia sovellettavia vaatimuksia sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

Poistetaan.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä pii-merkinnän valmistaja tai käyttäjä osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite vastaa direktiivin 2008/68/EY liitteissä ja tässä direktiivissä säädettyjä kaikkia sovellettavia vaatimuksia sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b. Tarvittaessa on otettava huomioon liitteen II 2 kohdan määräykset ja myös mainitussa liitteessä tarkoitettu kylmyysrajaa osoittava merkintä.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

Liite luonnokseen lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma SEUT:n 290 artiklasta

 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat, että tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta SEUT:n 290 artiklan tai tällaisia säännöksiä sisältävien erillisten säädösten täytäntöönpanoa koskeviin toimielinten mahdollisiin tuleviin kantoihin.

 

 

 

Komission lausuma delegoitujen säädösten tiedoksi antamisesta

 

 

 

Euroopan komissio panee merkille, että erittäin kiireellistä menettelyä edellyttäviä säädöksiä lukuun ottamatta Euroopan parlamentti ja neuvosto katsovat, että delegoiduista säädöksistä tiedoksi antamisessa on otettava huomioon toimielinten loma-ajat (talvi, kesä ja Euroopan parlamentin vaalit) sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat käyttää oikeuksiaan asiaankuuluvissa säädöksissä vahvistettujen määräaikojen puitteissa, ja on valmis toimimaan sen mukaisesti.


PERUSTELUT

Komission ehdotus

Painelaitteiden, kuten tankkien, astioiden ja sylinterien, kuljetuksista säädetään nykyisin direktiivillä 1999/36/EY. Direktiivissä vahvistetaan tie- ja rautatiekuljetuksia koskevia turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi sillä varmistetaan tällaisten laitteiden vapaa liikkuvuus ja markkinoille saattaminen yhteisössä vahvistamalla yhteiset normit laitteiden suunnittelulle, rakentamiselle ja tarkastuksille.

Eräät nykyisen direktiivin teknisistä määräyksistä ovat ristiriidassa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien kansainvälisten määräysten kanssa, ja lisäksi määräyksistä on tehty yhteisön lainsäädäntöä, sillä äskettäin hyväksyttiin direktiivi 2008/68/EY, joka koskee vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksia. Komissio on siksi tehnyt ehdotuksen muutetuksi direktiiviksi, jolla kumottaisiin nykyinen kuljetettavista painelaitteista annettu direktiivi ja eräitä muita asiaa koskevia direktiivejä.

Ehdotuksesta ei aiheudu tuntuvia muutoksia nykyisen sääntelykehyksen soveltamisalaan eikä sen tärkeimpiin säännöksiin. Ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena on poistaa edellä mainitut epäjohdonmukaisuudet saattamalla tekniset vaatimukset vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien kansainvälisten määräysten mukaisiksi. Lisäksi sillä pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään eräitä säännöksiä ja etenkin yhdenmukaisuuden arvioimismenettelyjä koskevia säännöksiä. Mitä tulee laitteiden käyttöön sisämarkkinakuljetuksissa, ehdotuksella sisällytetään lopuksi yhteisön lainsäädäntöön niin sanotun uusia sääntelypuitteita koskevan asetuksen (N:o 765/2008/EY) säännökset. Asetuksella luodaan yleinen kehys tuotteiden saattamiseksi markkinoilla Euroopan yhteismarkkinoilla.

Neuvosto

Neuvoston työryhmä käsitteli ehdotusta useaan otteeseen ja laati tekstiluonnoksen, joka pitkälti vastaa komission ehdottamaa tekstiä ja jossa on vain muutama muutos. Muutokset koskevat muun muassa seuraavia aiheita:

·   "kuljetettavien painelaitteiden" määritelmän selkeyttäminen;

·   tarvittavien "välitarkastuksia" koskevien viittausten sisällyttäminen tekstiin;

·   täsmennykset sellaisten nykyisten kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista, joita ei ole aiemmin arvioitu nykyisen direktiivin mukaisesti;

·   jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa laitteiden markkinoille saattamista ja käyttöä tai kieltää ne kokonaan, jos niistä aiheutuu tietyissä oloissa turvallisuusriski;

·   yksityishenkilöiden vapauttaminen kuljetettavien painelaitteiden omistajia koskevista velvollisuuksista, kunhan laitteet ovat yksityiskäytössä tai niitä käytetään vapaa-ajan harrasteisiin.

Lisäksi neuvosto muutti liitteiden mukauttamista koskevaa menettelyä, jotta se vastaisi uusia komiteamenettelyyn sovellettavia sääntöjä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan (delegoidut säädökset).

Esittelijän arvio

Esittelijä kannattaa tavoitteita, joihin kuljetettavia painelaitteita koskevan direktiivin muuttamisella pyritään, ja uskoo, että kun ehdotus on hyväksytty, sillä varmistetaan kuljetettavien painelaitteiden ja niiden käyttäjien hyvä turvallisuus. Lisäksi esittelijä pitää – komiteamenettelyä koskevia säännöksiä lukuun ottamatta – neuvoston ehdottamia selkeytyksiä myönteisinä, mikä näkyy mietintöluonnoksessa ehdotetuissa tarkistuksissa. Siten tarkistukset vastaavat neuvoston tekstiluonnosta lukuun ottamatta kolmea seuraavaa kohtaa:

·   ensinnäkin ehdotetaan vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia koskevan johdanto-osan 13 kappaleen sanamuodon muuttamista sisällyttämällä siihen "vapaata käyttöä" koskeva viittaus; tällä selvennetään, että uudelleenarviointi ei ole tarpeen kun jo olemassa olevaa laitetta käytetään pelkästään kansalliselta tai alueelliselta pohjalta (ks. tarkistus 4);

·   toiseksi esittelijä ehdottaa uutta johdanto-osan 18 a kappaletta, jolla kehotetaan komissiota laatimaan ohjeet helpottamaan säännösten täytäntöönpanoa (kuten jo nykyisessä direktiivissä säädetään);

·   lopuksi esittelijä ehdotti parlamentin oikeudelliselta yksiköltä kattavia neuvoja saatuaan uusiin komiteamenettelysäännöksiin muutoksia, joilla pyritään vaalimaan parlamentin valtaoikeuksia ja huolehtimaan menettelyvaatimuksista sekä komissiolle siirretyn säädösvallan peruuttamisen että delegoitujen säädösten vastustamisen suhteen.

Päätelmät

Esittelijä arvion mukaan aineiston käsittely olisi saatava mahdollisimman pian päätökseen sopimalla siitä ensimmäisessä käsittelyssä samalla kun odotetaan, että toimielimet pääsevät keskenään kattavaan ratkaisuun uusien komiteamenettelysäännösten sanamuodosta. Siksi valiokuntaa pyydetään hyväksymään mietintö ilman lisätarkistuksia ja antamaan esittelijälle valtuudet käydä neuvoston kanssa neuvotteluja tämän perusteella.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kuljetettavat painelaitteet

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.9.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

7.10.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.3.2010

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö