Procedūra : 2005/0167(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0101/2010

Pateikti tekstai :

A7-0101/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.32
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0122

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 725kWORD 413k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl gabenamųjų slėginių įrenginių

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Brian Simpson

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl gabenamųjų slėginių įrenginių

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0482),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 71 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0161/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 91 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7‑0101/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  atsižvelgia į pareiškimus, pridedamus prie šio teisėkūros rezoliucijos projekto;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais išplėstas tam tikrų tarptautinių susitarimų nuostatų taikymas įtraukiant vidaus vežimą, siekiant suderinti pavojingų prekių vežimo keliais, geležinkeliu ir vidaus vandenų keliais sąlygas visoje Bendrijoje.

(3) 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais išplėstas tam tikrų tarptautinių susitarimų nuostatų taikymas įtraukiant vidaus vežimą, siekiant suderinti pavojingų prekių vežimo keliais, geležinkeliu ir vidaus vandenų keliais sąlygas visoje Sąjungoje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas bus taikomas visam tekstui.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Gabenamųjų slėginių įrenginių periodiški ir išimtiniai tikrinimai turėtų būti atliekami pagal Direktyvos 2008/68/EB priedus ir šią direktyvą, siekiant užtikrinti nuolatinę atitiktį jų saugos reikalavimams.

(11) Gabenamųjų slėginių įrenginių periodiški, tarpiniai ir išimtiniai tikrinimai turėtų būti atliekami pagal Direktyvos 2008/68/EB priedus ir šią direktyvą, siekiant užtikrinti nuolatinę atitiktį jų saugos reikalavimams.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Ši direktyva netaikoma gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurie pateikti į rinką iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos ir kurių atitiktis nebuvo pakartotinai įvertinta.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Esami gabenamieji slėginiai įrenginiai, kurių atitiktis Direktyvai 1999/36/EB anksčiau nebuvo vertinta, turėtų būti pakartotinai vertinami ir ženklinami pagal šios direktyvos nuostatas, siekiant įrodyti atitiktį saugos reikalavimams ir užtikrinti laisvą judėjimą ir naudojimą.

(13) Jei esamiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurių atitiktis Direktyvai 1999/36/EB anksčiau nebuvo vertinta, turi būti taikomi laisvo judėjimo ir laisvo naudojimo principai, jų atitiktis turėtų būti vertinama pakartotinai.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Valstybės narės turėtų gebėti imtis priemonių, kuriomis būtų ribojamas ar draudžiamas įrangos pateikimas į rinką ir naudojimas tais atvejais, kai tai tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis kelia pavojų saugai.

(18) Valstybės narės turėtų gebėti imtis priemonių, kuriomis būtų ribojamas ar draudžiamas įrangos pateikimas į rinką ir naudojimas tais atvejais, kai tai tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis kelia pavojų saugai, įskaitant tuos atvejus, kai įranga atitinka Direktyvos 2008/68/EB ir šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) Atsižvelgdama į dalijimosi patirtimi, numatyto 28 ir 29 straipsniuose, rezultatus, Komisija turėtų parengti specialias gaires siekdama supaprastinti šios direktyvos techninių nuostatų praktinį įgyvendinimą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Priemonės, kurių reikia šiai direktyvai įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Visų pirma Komisija turėtų turėti galių suderinti priedus su mokslo ir technikos pažanga. Kadangi tos priemonės yra bendrojo pobūdžio ir skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, papildant ją naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, kaip nustatyta Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

(20) Komisijai turėtų turėti galių priimti deleguotuosius aktus, susijusius su tam tikrais priedų derinimais, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktą, valstybės narės yra skatinamos savo ir Sąjungos interesų labui parengti lenteles, kurios kiek įmanoma geriau iliustruotų šios direktyvos bei perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio koreliaciją, ir viešai tas lenteles paskelbti.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurie paženklinti šioje direktyvoje ar direktyvose 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB arba 99/36/EB nustatytais atitikties ženklais, jų periodiško tikrinimo, išimtinio tikrinimo ir naudojimo tikslais;

(b) 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurie paženklinti šioje direktyvoje ar direktyvose 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB arba 99/36/EB nustatytais atitikties ženklais, jų periodiško tikrinimo, tarpinio tikrinimo, išimtinio tikrinimo ir naudojimo tikslais;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) visos slėginės talpyklos, jų sklendės ir, jei tinka, kiti priedai, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/68/EB priedų 6.2 skyriuje,

(a) visos slėginės talpyklos, jų sklendės ir, jei tinka, kiti priedai, kaip numatyta Direktyvos 2008/68/EB priedų 6.2 skyriuje,

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) cisternos, sujungtų konteinerių transporto priemonės arba vagonai, daugiaelementės dujų talpyklos, jų sklendės ir, jei tinka, kiti priedai, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/68/EB priedų 6.8 skyriuje, kai a arba b punktuose nurodyti įrenginiai pagal nurodytuosius priedus naudojami 2 klasės dujoms, išskyrus dujas ar gaminius, kurių klasifikacijos koduose yra skaitmenys 6 ir 7, ir kitų klasių, nurodytų šios direktyvos I priede, pavojingoms medžiagoms gabenti;

(b) cisternos, sujungtų konteinerių transporto priemonės arba vagonai, daugiaelementės dujų talpyklos, jų sklendės ir, jei tinka, kiti priedai, kaip numatyta Direktyvos 2008/68/EB priedų 6.8 skyriuje, kai a arba b punktuose nurodyti įrenginiai pagal nurodytuosius priedus naudojami 2 klasės dujoms, išskyrus dujas ar gaminius, kurių klasifikacijos koduose yra skaitmenys 6 ir 7, ir kitų klasių, nurodytų šios direktyvos I priede, pavojingoms medžiagoms gabenti;

 

Laikoma, kad gabenamieji slėginiai gaminiai apima dujų balionėlius (Nr. JT 2037) ir neapima aerozolių (JT Nr. 1950), atvirų kriogeninių talpyklų, kvėpavimo aparatams skirtų dujų balionų, gesintuvų (JT Nr. 1044), gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriems netaikomi reikalavimai pagal Direktyvos 2008/68/EB priedų 1.1.3.2 punktą, ir gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriems netaikomos pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai pagal specialiąsias Direktyvos 2008/68/EB priedų 3.3 punkto nuostatas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14. ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas, platintojas, savininkas ar naudotojas, vykdantys komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

14. ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas, platintojas, savininkas ar naudotojas, vykdantys komercinę veiklą ar teikiantis viešąsias paslaugas už atlygį arba be jo;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17. pakartotinis atitikties vertinimas – vėlesnio gabenamųjų slėginių įrenginių, pagamintų ir pateiktų į rinką iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos, atitikties vertinimo procedūra, kurios imamasi savininko prašymu;

17. pakartotinis atitikties vertinimas – vėlesnio gabenamųjų slėginių įrenginių, pagamintų ir pateiktų į rinką iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos, atitikties vertinimo procedūra, kurios imamasi savininko ar naudotojo prašymu;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 18 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a. tarpinis tikrinimas – tarpinis tikrinimas ir procedūros, kuriomis reglamentuojamas tarpinis tikrinimas, kaip nustatyta Direktyvos 2008/68/EB prieduose;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 21 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21. akreditavimas – nacionalinės akreditacijos įstaigos patvirtinimas, kad notifikuotoji įstaiga atitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų 1.8.6.4 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus reikalavimus;

21. akreditavimas – nacionalinės akreditacijos įstaigos patvirtinimas, kad notifikuotoji įstaiga atitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų 1.8.6.8 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus reikalavimus;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, kad gabenamieji slėginiai gaminiai apima dujų balionėlius (Nr. JT 2037) ir neapima aerozolių (JT Nr. 1950), atvirų kriogeninių talpyklų, kvėpavimo aparatams skirtų dujų balionų, gesintuvų (JT Nr. 1044), gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriems netaikomi reikalavimai pagal Direktyvos 2008/68/EB priedų 1.1.3.2 punktą, ir gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriems netaikomos pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai pagal specialiąsias Direktyvos 2008/68/EB priedų 3.3 punkto nuostatas.

Išbraukta.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Gamintojai, kurie mano ar turi priežasčių manyti, kad į rinką pateikti gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų ir šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai užtikrinti, jiems pašalinti ar susigražinti, jei to reikia. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai informuoja valstybių narių, kuriose jie tiekė tuos gabenamuosius slėginius įrenginius, kompetentingas nacionalines institucijas ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir visas taisomąsias priemones, kurių imtasi.

4. Gamintojai, kurie mano ar turi priežasčių manyti, kad į rinką pateikti gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų arba šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai užtikrinti, jiems pašalinti ar susigražinti, jei to reikia. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai informuoja valstybių narių, kuriose jie tiekė tuos gabenamuosius slėginius įrenginius, kompetentingas nacionalines institucijas ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir visas taisomąsias priemones, kurių imtasi.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgaliotojo atstovo įgaliojimas neapima 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių ir techninių dokumentų rengimo.

Įgaliotojo atstovo įgaliojimas neapima 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų prievolių ir techninių dokumentų rengimo.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) bent 20 metų nuo gabenamųjų slėginių įrenginių pagaminimo dienos saugoti techninius dokumentus, kad galėtų juos pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms;

(a) bent Direktyvos 2008/68/EB prieduose gamintojams nustatytą laikotarpį saugoti techninius dokumentus, kad galėtų juos pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Importuotojai bent 20 metų nuo gabenamųjų slėginių įrenginių pagaminimo dienos saugo techninius dokumentus, kad galėtų juos pateikti rinkos priežiūros institucijoms, ir užtikrina, kad techninius dokumentus būtų galima pateikti toms institucijoms, jei jos to paprašytų.

6. Importuotojai bent Direktyvos 2008/68/EB prieduose gamintojams nustatytą laikotarpį saugo techninius dokumentus, kad galėtų juos pateikti rinkos priežiūros institucijoms, ir užtikrina, kad techninius dokumentus būtų galima pateikti toms institucijoms, jei jos to paprašytų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei platintojas mano ar turi priežasčių manyti, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų ar šios direktyvos, jis netiekia rinkai tokių gabenamųjų slėginių įrenginių, kol neužtikrinama jų atitiktis. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, platintojas apie tai informuoja gamintoją ar importuotoją ir rinkos priežiūros institucijas.

Jei platintojas mano ar turi priežasčių manyti, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų ar šios direktyvos, jis netiekia rinkai tokių gabenamųjų slėginių įrenginių, kol neužtikrinama jų atitiktis. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, platintojas apie tai informuoja gamintoją ar importuotoją ir rinkos priežiūros institucijas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Šis straipsnis netaikomas privatiems asmenims, ketinantiems naudoti ar naudojantiems gabenamuosius slėginius įrenginius savo asmeniniams tikslams ar namų ūkyje, laisvalaikiu ar vykdydami sportinę veiklą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojai, rinkos priežiūros institucijos prašymu, už Direktyvos 2008/68/EB prieduose nurodytą laikotarpį nurodo:

Ekonominės veiklos vykdytojai, rinkos priežiūros institucijos prašymu, už bent 10 metų laikotarpį nurodo:

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šios direktyvos 3 ir 4 skyriuose nustatytus atitikties vertinimo, periodiško tikrinimo ir išimtinio tikrinimo reikalavimus.

1. 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šios direktyvos 3 ir 4 skyriuose nustatytus atitikties vertinimo, periodiško tikrinimo, tarpinio tikrinimo ir išimtinio tikrinimo reikalavimus.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai atitinka dokumentų, pagal kuriuos pagaminti, specifikacijas. Atliekami periodiški įrenginių tikrinimai ir išimtiniai tikrinimai, ir jiems taikomi šios direktyvos 3 ir 4 skyrių reikalavimai.

2. 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai atitinka dokumentų, pagal kuriuos pagaminti, specifikacijas. Atliekami periodiški įrenginių tikrinimai, tarpiniai tikrinimai ir išimtiniai tikrinimai pagal Direktyvos 2008/68/EB priedų nuostatas, ir jiems taikomi šios direktyvos 3 ir 4 skyrių reikalavimai.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atitikties vertinimo sertifikatai ir atitikties pakartotinio vertinimo sertifikatai, taip pat periodiškų tikrinimų ir išimtinių tikrinimų ataskaitos, kurias išduoda notifikuotoji įstaiga, galioja visose valstybėse narėse.

3. Atitikties vertinimo sertifikatai ir atitikties pakartotinio vertinimo sertifikatai, taip pat periodiškų tikrinimų, tarpinių tikrinimų ir išimtinių tikrinimų ataskaitos, kurias išduoda notifikuotoji įstaiga, galioja visose valstybėse narėse.

Gabenamųjų slėginių įrenginių nuimamų dalių atitikties vertinimas gali būti atliekamas atskirai.

Pakartotinai užpildomų gabenamųjų slėginių įrenginių nuimamų dalių atitikties vertinimas gali būti atliekamas atskirai.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nuimamos dalys, atliekančios tiesioginę apsaugos funkciją, žymimos ženklu Pi.

6. Pakartotinai užpildomų gabenamųjų slėginių įrenginių nuimamos dalys, atliekančios tiesioginę apsaugos funkciją, žymimos ženklu Pi.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Ženklas Pi žymimas ant gabenamųjų slėginių įrenginių ar ant jų duomenų plokštelės, taip pat ant nuimamų gabenamųjų slėginių įrenginių dalių, atliekančių tiesioginę apsaugos funkciją, matomai, įskaitomai ir nenutrinamai.

4. Ženklas Pi žymimas ant gabenamųjų slėginių įrenginių ar ant jų duomenų plokštelės, taip pat ant nuimamų pakartotinai užpildomų gabenamųjų slėginių įrenginių dalių, atliekančių tiesioginę apsaugos funkciją, matomai, įskaitomai ir nenutrinamai.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Ženklu Pi paženklinama prieš tai, kai gabenamieji slėginiai įrenginiai ar nuimamos gabenamųjų slėginių įrenginių dalys, atliekančios tiesioginę apsaugos funkciją, pateikiami į rinką.

5. Ženklu Pi paženklinama prieš tai, kai gabenamieji slėginiai įrenginiai ar nuimamos pakartotinai užpildomų gabenamųjų slėginių įrenginių dalys, atliekančios tiesioginę apsaugos funkciją, pateikiami į rinką.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Po paženklintos periodiško tikrinimo datos nurodomas už periodišką tikrinimą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.

7. Kartu su paženklinta periodiško tikrinimo arba, prireikus, tarpinio tikrinimo, data nurodomas už periodišką tikrinimą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) su atitikties vertinimu ir pakartotiniu atitikties vertinimu susijusi veikla;

(a) su atitikties vertinimu, periodišku, tarpiniu ir išimtiniu tikrinimu ir pakartotiniu atitikties vertinimu susijusi veikla;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) procedūros, susijusios su pirmesniu a punktu, įskaitant periodišką tikrinimą, išimtinius tikrinimus ir pakartotinį atitikties vertinimą;

(b) procedūros, susijusios su pirmesniu a punktu;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Notifikavimo pranešime pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimą, periodiško tikrinimo ir išimtinio tikrinimo veiklą, taikomas procedūras, atitinkamus gabenamuosius slėginius įrenginius ir atitinkamą kompetencijos patvirtinimą.

3. Notifikavimo pranešime pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal 21 straipsnio 2 dalį;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimus, periodiškus tikrinimus ir išimtinius tikrinimus atlieka laikydamosi savo notifikavimo sąlygų ir atitikties vertinimo procedūrų, nustatytų Direktyvos 2008/68/EB prieduose.

1. Notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimus, periodiškus tikrinimus, tarpinius tikrinimus ir išimtinius tikrinimus atlieka laikydamosi savo notifikavimo sąlygų ir procedūrų, nustatytų Direktyvos 2008/68/EB prieduose.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) bet kokius prašymus dėl informacijos apie atitikties vertinimo veiklą, kuriuos jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų;

(c) bet kokius prašymus dėl informacijos apie vykdomą veiklą, kuriuos jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) esant prašymui, atitikties vertinimo veiklą, vykdomą jų notifikavimo srityje, ir visą kitą vykdomą veiklą, pvz., tarpvalstybinę veiklą ir subrangos sutarčių sudarymą.

(d) esant prašymui, veiklą, vykdomą jų notifikavimo srityje, ir visą kitą vykdomą veiklą, pvz., tarpvalstybinę veiklą ir subrangos sutarčių sudarymą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotoms įstaigoms, kurios vykdo panašią atitikties vertinimo, periodiško tikrinimo ir išimtinio tikrinimo veiklą ir vertina tuos pačius gabenamuosius slėginius įrenginius, teikia atitinkamą informaciją klausimais, susijusiais su neigiamais ir, esant prašymui, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

2. Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotoms įstaigoms, kurios vykdo panašią atitikties vertinimo, periodiško tikrinimo, tarpinio tikrinimo ir išimtinio tikrinimo veiklą ir vertina tuos pačius gabenamuosius slėginius įrenginius, teikia atitinkamą informaciją klausimais, susijusiais su neigiamais ir, esant prašymui, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad būtų organizuojamas dalijimasis patirtimi valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už:

Komisija užtikrina, kad būtų organizuojamas dalijimasis patirtimi valstybių narių nacionalinių institucijų, pagal šią direktyvą atsakingų už:

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu užbaigus 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Bendrijos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis bei atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne.

1. Jeigu užbaigus 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja teisiškai privalomam Sąjungos teisės aktui, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis bei atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) ženklu Pi paženklinta pažeidžiant 12, 13 arba 14 straipsnius;

(a) ženklu Pi paženklinta pažeidžiant 12, 13, 14 arba 15 straipsnius;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) nesilaikyta Direktyvos 2008/68/EB priedų reikalavimų.

(d) nesilaikyta Direktyvos 2008/68/EB priedų ir šios direktyvos reikalavimų.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali suderinti šios direktyvos priedus su mokslo ir technikos pažanga, visų pirma atsižvelgdama į Direktyvos 2008/68/EB priedų pakeitimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, papildant direktyvą, patvirtinamos taikant 36 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Komisija gali patvirtinti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, susijusius su šios direktyvos priedų derinimu su mokslo ir technikos pažanga, visų pirma atsižvelgdama į Direktyvos 2008/68/EB priedų pakeitimus.

 

Šiame straipsnyje nurodytiems deleguotiesiems aktams taikomos 36 straipsnyje, 36a ir 36b straipsniuose nurodytos procedūros.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komitetas

Perdavimas

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai padeda pagal Direktyvos 2008/68/EB 9 straipsnį sudarytas Pavojingų krovinių vežimo komitetas.

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus, minėtus 35 straipsnyje, Komisijai suteikiamas neribotam laikotarpiui.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2. Komisija, kai tik priima deleguotąjį aktą, apie priimtą aktą tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b ir e punktuose numatytas laikotarpis – atitinkamai vienas mėnuo, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

 

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami laikantis 36a ir 36b straipsniuose nustatytų sąlygų.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

36a straipsnis

 

Perdavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 35 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoti kitą instituciją ir Komisiją apie tai, kokie deleguotieji įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir apie galimas atšaukimo priežastis.

 

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėliau sprendime nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

36b straipsnis

 

Prieštaravimai dėl deleguotųjų aktų

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo akto per tris mėnesius nuo pranešimo datos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams.

 

2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame numatytą dieną.

Deleguotasis aktas gali būti paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti nepasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu prieš tai tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją apie savo ketinimą nepareikšti prieštaravimo.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo deleguotajam aktui priežastis.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EEB modelio gabenamųjų slėginių įrenginių patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal direktyvas 84/525/EEB, 84/526/EEB ir 84/527/EEB ir EB projekto tyrimo sertifikatai, išduoti pagal Direktyvą 1999/36/EB pripažįstami lygiaverčiais tipo patvirtinimo sertifikatams, nurodytiems Direktyvos 2008/68/EB prieduose.

1. EEB modelio gabenamųjų slėginių įrenginių patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal direktyvas 84/525/EEB, 84/526/EEB ir 84/527/EEB ir EB projekto tyrimo sertifikatai, išduoti pagal Direktyvą 1999/36/EB pripažįstami lygiaverčiais tipo patvirtinimo sertifikatams, nurodytiems Direktyvos 2008/68/EB prieduose, ir jiems turi būti taikomos tuose prieduose numatytos nuostatos dėl terminuoto tipo patvirtinimo pripažinimo.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38a straipsnis

 

Valstybių narių įsipareigojimai

 

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai laikytųsi 2 ir 5 skyriuose nurodytų nuostatų. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad būtų imtasi būtinų įgyvendinimo priemonių laikantis 3 skyriaus 12 ir 15 straipsnių.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo JT Nr. 1790

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, TIRPALAS, TURINTIS DAUGIAU KAIP 85 % VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIES

VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, TURINTI DAUGIAU KAIP 85 % VANDENILIO FLUORIDO

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiame priede nustatomas metodas, kuriuo užtikrinama, kad 1 straipsnio 2 dalies c punkte minimų gabenamųjų slėginių įrenginių, pagamintų ir pradėtų naudoti iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos, pakartotinis atitikties vertinimas atitiktų susijusias Direktyvos 2008/68/EB priedų nuostatas, galiojančias pakartotinio vertinimo metu.

1. Šiame priede nustatomas metodas, kuriuo užtikrinama, kad 1 straipsnio 2 dalies c punkte minimų gabenamųjų slėginių įrenginių, pagamintų ir pradėtų naudoti iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos, pakartotinis atitikties vertinimas atitiktų susijusias Direktyvos 2008/68/EB priedų ir susijusias šios direktyvos nuostatas, galiojančias pakartotinio vertinimo metu.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bendrijoje įsisteigęs savininkas ar jo įgaliotasis atstovas arba turėtojas privalo suteikti notifikuotajai įstaigai, atitinkančiai EN ISO/IEC 17020:2004 A tipą, informacijos apie gabenamuosius slėginius įrenginius, kuri jai leistų tiksliai identifikuoti tuos įrenginius (informaciją apie kilmę, projektavimo taisykles, o apie acetileno cilindrus – ir informaciją apie poringąją medžiagą). Tam tikrais atvejais ši informacija apima visus nustatytus naudojimo apribojimus ir visas pastabas dėl galimų pakenkimų ar atlikto remonto.

2. Savininkas arba naudotojas privalo suteikti notifikuotajai įstaigai, atitinkančiai EN ISO/IEC 17020:2004 A tipą, notifikuotai atlikti pakartotinį atitikties vertinimą, informacijos apie gabenamuosius slėginius įrenginius, kuri jai leistų tiksliai identifikuoti tuos įrenginius (informaciją apie kilmę, projektavimo taisykles, o apie acetileno cilindrus – ir informaciją apie poringąją medžiagą). Tam tikrais atvejais ši informacija apima visus nustatytus naudojimo apribojimus ir visas pastabas dėl galimų pakenkimų ar atlikto remonto.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. A tipo notifikuotoji įstaiga patikrina, ar gabenamieji slėginiai įrenginiai yra tokio pat saugos lygio kaip ir Direktyvos 2008/68/EB prieduose nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai. Toks vertinimas atliekamas tikrinant pagal 2 punktą pateiktą informaciją ir tam tikrais atvejais – surengiant papildomus tikrinimus.

3. A tipo notifikuotoji įstaiga, notifikuota atlikti pakartotinį atitikties vertinimą, patikrina, ar gabenamieji slėginiai įrenginiai yra tokio pat saugos lygio kaip ir Direktyvos 2008/68/EB prieduose nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai. Toks vertinimas atliekamas tikrinant pagal 2 dalį pateiktą informaciją ir tam tikrais atvejais – surengiant papildomus tikrinimus.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai slėginės talpyklos yra serijinės gamybos, valstybės narės gali leisti pakartotinį pavienių talpyklų, taip pat jų sklendžių ir kitų vežimo tikslais naudojamų priedų atitikties vertinimą atlikti notifikuotajai įstaigai, atitinkančiai EN ISO/IEC 17020:2004 B tipą, jei tipo atitiktį pagal 3 punktą yra įvertinusi A tipo notifikuotoji įstaiga.

Išbraukta.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jei 3 ir 4 punktuose nurodyto vertinimo rezultatai patenkinami, atliekamas periodiškas gabenamųjų slėginių įrenginių tikrinimas, nustatytas Direktyvos 2008/68/EB prieduose, o ženklu Pi ženklina notifikuotoji įstaiga, atsakinga už periodišką tikrinimą pagal 14 straipsnio 1–5 dalis. Po ženklo Pi nurodomas A tipo notifikuotosios įstaigos, atsakingos už pakartotinį atitikties vertinimą, identifikavimo numeris ir notifikuotosios įstaigos, atsakingos už periodišką tikrinimą, identifikavimo numeris, jei jis skiriasi.

5. Jei vertinimo rezultatai patenkinami, atliekamas periodiškas gabenamųjų slėginių įrenginių tikrinimas, nustatytas Direktyvos 2008/68/EB prieduose Jei atitinkami šio periodiško tikrinimo reikalavimai, ženklu Pi ženklina arba šį ženklinimą prižiūri notifikuotoji įstaiga, atsakinga už periodišką tikrinimą pagal 14 straipsnio 1–5 dalis. Po ženklo Pi nurodomas notifikuotosios įstaigos, atsakingos už periodišką tikrinimą, identifikavimo numeris.

 

Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už periodišką tikrinimą, išduoda pakartotinio atitikties vertinimo sertifikatą laikantis 6 dalies nuostatų.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kai slėginės talpyklos yra serijinės gamybos, valstybės narės gali leisti pakartotinį pavienių talpyklų, įskaitant jų sklendes ir kitus vežimo tikslais naudojamus priedus, atitikties vertinimą atlikti notifikuotajai įstaigai, notifikuotai atlikti atitinkamų gabenamųjų slėginių talpyklų periodišką tikrinimą, jei tipo atitiktį pagal 3 dalį yra įvertinusi A tipo notifikuotoji įstaiga, atsakinga už pakartotinį atitikties vertinimą, ir buvo išduotas pakartotinio tipo atitikties vertinimo sertifikatas. Po ženklo Pi nurodomas notifikuotosios įstaigos, atsakingos už periodišką tikrinimą, identifikavimo numeris.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Išduodamas pakartotinio atitikties vertinimo sertifikatas.

Jei taikoma 4 punkto procedūra, A tipo įstaiga išduoda pakartotinio atitikties vertinimo sertifikatą, kuriame nurodoma bent ši informacija:

6. Visais kitais atvejais už periodišką tikrinimą atsakinga notifikuotoji įstaiga išduoda pakartotinio atitikties vertinimo sertifikatą, kuriame nurodoma bent ši informacija:

(a) notifikuotosios įstaigos identifikavimo duomenys;

(a) notifikuotosios įstaigos, išduodančios sertifikatą, identifikavimo duomenys ir, jei skiriasi, A tipo notifikuotosios įstaigos, atsakingos už pakartotinį atitikties vertinimą, identifikavimo numeris, laikantis 3 dalies nuostatų;

(b) gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie dar kartą vertinami, gamintojo ir originalaus tipo patvirtinimo turėtojo, kai turėtojas nėra gamintojas, pavadinimas ir adresas;

(b) savininko ar 2 dalyje nurodyto naudotojo pavadinimas ir adresas;

 

(c) jei taikoma 5a dalyje numatyta procedūra, pakartotinio tipo atitikties vertinimo sertifikato identifikavimo duomenys;

(c) duomenys, kuriais identifikuojami serijai priklausantys gabenamieji slėginiai įrenginiai; ir

 

(d) gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie paženklinti ženklu Pi, identifikavimo duomenys, įskaitant bent jau serijos numerį ar numerius; ir

(d) išdavimo data.

(e) išdavimo data.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Visais kitais atvejais už periodišką tikrinimą atsakinga notifikuotoji įstaiga išduoda pakartotinio atitikties vertinimo sertifikatą, kuriame nurodoma bent ši informacija:

 

7. Išduodamas pakartotinio tipo atitikties vertinimo sertifikatas.

 

Jei taikoma 5a dalies procedūra, A tipo įstaiga, atsakinga už pakartotinį atitikties vertinimą, išduoda pakartotinio tipo atitikties vertinimo sertifikatą, kuriame nurodoma bent ši informacija:

(a) notifikuotosios įstaigos identifikavimo duomenys;

(a) notifikuotosios įstaigos, išduodančios sertifikatą, identifikavimo duomenys;

(b) Bendrijoje įsisteigusio savininko arba jo įgaliotojo atstovo arba 2 punkte nurodyto turėtojo pavadinimas ir adresas;

 

(b) gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie dar kartą vertinami, gamintojo ir originalaus tipo patvirtinimo turėtojo, kai turėtojas nėra gamintojas, pavadinimas ir adresas;

(c) gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie paženklinti ženklu Pi, identifikavimo duomenys, įskaitant bent jau serijos numerį ar numerius; ir

(c) duomenys, kuriais identifikuojami serijai priklausantys gabenamieji slėginiai įrenginiai; ir

(d) išdavimo data.

(d) išdavimo data,

 

(e) žodžiai: „šis sertifikatas nesuteikia teisės gaminti gabenamuosius slėginius įrenginius ar jų dalis“.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 7 dalies paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ženklindamas arba paženklinęs ženklu Pi gamintojas, savininkas arba naudotojas nurodo, kad prisiima atsakomybę už gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktį visiems Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams, galiojantiems pakartotinio vertinimo metu.

Išbraukta.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Ženklindamas arba paženklinęs ženklu Pi gamintojas, savininkas arba naudotojas nurodo, kad prisiima atsakomybę už gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktį visiems Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams, galiojantiems pakartotinio vertinimo metu.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Prireikus atsižvelgiama į II priedo 2 dalies nuostatas ir taip pat ženklinama šiame priede numatytu neigiamos temperatūros ženklu.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

Teisėkūros rezoliucijos projekto priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnio

 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškia, kad šio reglamento nuostatos nepažeidžia jokios būsimos institucijų pozicijos dėl SESV 290 straipsnio, taip pat pavienių teisės aktų, kuriuose įrašytos tokios nuostatos, įgyvendinimo.

 

 

 

Komisijos pareiškimas dėl pranešimo apie deleguotuosius teisės aktus

 

 

 

Europos Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktą numatyta neatidėliotina procedūra, Europos Parlamentas ir Taryba mano, jog paskelbiant deleguotuosius aktus turi būti atsižvelgiama į institucijų darbo pertraukas (žiemos, vasaros ir Europos Parlamento rinkimų) siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Taryba gali pasinaudoti savo išimtinėmis teisėmis per laikotarpį, nustatytą atitinkamame teisės akte, ir yra pasirengę imtis atitinkamų veiksmų.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

Slėginės įrangos, pvz., cisternų, talpyklų ir cilindrų vežimas šiuo metu reglamentuojamas Direktyvoje 1999/36/EB. Direktyvoje numatyti gabenimo keliais ir geležinkeliais saugos reikalavimai. Be to, nustatant bendras projektavimo, konstrukcijos ir vėlesnio tikrinimo normas direktyvoje užtikrinamas laisvas tokių įrenginių judėjimas Bendrijoje, įskaitant jų pateikimą į rinką.

Kai kurios dabartinės direktyvos techninės nuostatos prieštarauja pavojingų krovinių vežimo tarptautinėms taisyklėms, kurios, be to, jau įtrauktos į Bendrijos teisės aktus neseniai priėmus Direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais, geležinkeliais ir vidaus vandens keliais. Todėl Komisija pateikė pasiūlymą dėl persvarstytos direktyvos, kuria būtų panaikinama galiojanti direktyva dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir daug kitų susijusių direktyvų.

Pasiūlyme nepateikta jokių esminių dabartinės reguliavimo sistemos pakeitimų, susijusių su apimtimi ir pagrindinėmis nuostatomis. Jo pagrindinis tikslas – pašalinti minėtus neatitikimus techninius reikalavimus suderinant su pavojingų krovinių vežimo tarptautinėmis taisyklėmis. Be to, juo siekiama supaprastinti ir modernizuoti kai kurias nuostatas, visų pirma nuostatas, kurios susijusios su atitikties vertinimo procedūromis. Galiausiai, kalbant apie įrangos naudojimą vežimo operacijoms vidaus rinkoje pasiūlyme numatytos vadinamojo naujos teisės aktų sistemos reglamento (765/2008/EB) nuostatos. Pastarajame nustatyta bendroji produktų pardavimo bendrojoje Europos rinkoje sistema.

Taryba

Ne kartą apsvarsčiusi pasiūlymą Tarybos darbo grupė parengė teksto projektą, kuris apskritai atitinka Komisijos siūlomą tekstą, ir įtraukė tik kelis pakeitimus. Jie be kita ko susiję su:

· tikslesne „gabenamųjų slėginių įrenginių“ apibrėžtimi;

· būtinų nuorodų į „tarpinį tikrinimą“ įtraukimu;

· esamų gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie anksčiau nebuvo vertinami pagal galiojančią direktyvą, pakartotinio atitikties vertinimo paaiškinimais;

· valstybių narių galimybe apriboti arba uždrausti įrangos pateikimą į rinką ir naudojimą, kai tai tam tikromis aplinkybėmis kelia pavojų saugai;

· nuostata, kurią taikant privatūs asmenys atleidžiami nuo gabenamųjų slėginių įrenginių savininkų prievolių, jei įrenginiai naudojami privačiai arba užsiimant laisvalaikio veikla;

Be to, Taryba pakeitė priedų suderinimo procedūrą, siekdama, kad jie atitiktų naujas nuostatas dėl komitologijos įsigaliojus Lisabonos sutarčiai („deleguotieji aktai“).

Pranešėjo vertinimas

Pranešėjas remia tikslus, kurių siekiama persvarstant Gabenamųjų įrenginių direktyvą ir mano, kad priėmus pasiūlymą bus užtikrintas aukštas gabenamųjų slėginių įrenginių ir jų naudotojų saugos lygis. Be to, išskyrus nuostatas dėl komitologijos, pranešėjas teigiamai vertina minėtus Tarybos pasiūlytus paaiškinimus, kurie atspindimi šiame pranešimo projekte pasiūlytuose pakeitimuose. Taigi pakeitimai atitinka Tarybos teksto projektą, išskyrus pakeitimus, susijusius su šiais trimis punktais:

· pirma, siūloma 13 konstatuojamosios dalies dėl pakartotinio atitikties vertinimo formuluotę pakoreguoti įtraukiant nuorodą į laisvą naudojimą, siekiant paaiškinti, kad pakartotinis vertinimas nėra būtinas tais atvejais, kai esama įranga naudojama vien tik nacionaliniu ar regioniniu pagrindu (žr. 4 pakeitimą);

· antra, pranešėjas siūlo naują 18a konstatuojamąją dalį, kurioje Komisija raginama parengti gaires, kurias taikant supaprastinamas praktinis nuostatų įgyvendinimas, kaip tai jau numatyta pagal dabartinę direktyvą;

· galiausiai, vadovaudamasis Parlamento teisės tarnybos patarimu taikyti horizontalųjį metodą pranešėjas įtraukė naujų nuostatų dėl komitologijos pakeitimų, kurių tikslas – išsaugoti Parlamento prerogatyvas ir atitikti procedūrinius reikalavimus, susijusius su įgaliojimų perdavimo Komisijai atšaukimu ir prieštaravimais dėl deleguotųjų aktų.

Išvada

Pranešėjas mano, kad kadangi nerastas horizontalusis sprendimas tarp institucijų dėl naujų nuostatų dėl komitologijos formuluotės, sprendimas dėl dokumento turėtų būti priimtas kuo greičiau, pasiekiant susitarimą per pirmąjį svarstymą. Todėl komitetas raginamas priimti pranešimą nepateikiant papildomų pakeitimų ir įgalioti pranešėją jo pagrindu pradėti derybas su Taryba.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gabenamieji slėginiai įrenginiai

Nuorodos

KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.9.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

7.10.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Pateikimo data

26.3.2010

Teisinė informacija - Privatumo politika