Procedūra : 2005/0167(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0101/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0101/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.32
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0122

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 729kWORD 413k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārvietojamām spiediena iekārtām

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Brian Simpson

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārvietojamām spiediena iekārtām

(COM(2009)0482 – C7–0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0482),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 71. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0161/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 91. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–   ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7‑0101/2010),

1.  pieņem šeit izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  ņem vērā šim normatīvās rezolūcijas projektam pievienotos paziņojumus;

3.  aicina Komisiju vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem atsevišķu starptautisko nolīgumu noteikumu piemērošanu attiecināja arī uz iekšzemes pārvadājumiem, lai visā Kopienā saskaņotu noteikumus par bīstamo preču pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem atsevišķu starptautisko nolīgumu noteikumu piemērošanu attiecināja arī uz iekšzemes pārvadājumiem, lai visā Savienībā saskaņotu noteikumus par bīstamo preču pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

Pamatojums

Šī izmaiņa piemērojama visā tekstā.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) lai pastāvīgi nodrošinātu atbilstību drošības prasībām, ir jāveic pārvietojamo spiediena iekārtu periodiskas pārbaudes un ārkārtas pārbaudes atbilstoši Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem un šai direktīvai.

(11) Lai pastāvīgi nodrošinātu atbilstību drošības prasībām, ir jāveic pārvietojamo spiediena iekārtu periodiskas pārbaudes, starpposma pārbaudes un ārkārtas pārbaudes atbilstoši Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem un šai direktīvai.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz pārvietojamām spiediena iekārtām, kas laistas tirgū pirms Direktīvas 1999/36/EK spēkā stāšanās datuma un kuru atbilstība nav pārvērtēta.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) lai pierādītu tādu esošu pārvietojamo spiediena iekārtu atbilstību drošības prasībām, kuru atbilstība iepriekš nav novērtēta saskaņā Direktīvu 1999/36/EK, un nodrošinātu to brīvu apriti un izmantošanu, tās ir vēlreiz jānovērtē un jāmarķē atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem.

(13) Lai esošās pārvietojamās spiediena iekārtas, kuru atbilstība iepriekš nav novērtēta saskaņā Direktīvu 1999/36/EK, varētu gūt labumu no brīvas aprites un izmantošanas, būtu vēlreiz jānovērtē to atbilstība.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Dalībvalstīm ir jāspēj veikt pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot vai aizliegt iekārtu laišanu tirgū un izmantošanu gadījumos, kad noteiktos apstākļos tās apdraud drošību.

(18) Dalībvalstīm ir jāspēj veikt pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot vai aizliegt iekārtu laišanu tirgū un izmantošanu gadījumos, kad noteiktos apstākļos tās apdraud drošību, arī gadījumos, kad šīs iekārtas atbilst Direktīvai 2008/68/EK un šai direktīvai.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Komisijai būtu jāizstrādā īpašas pamatnostādnes, lai veicinātu šīs direktīvas tehnisko noteikumu praktisku īstenošanu, ņemot vērā 28. un 29. pantā paredzētās pieredzes apmaiņas rezultātus.

 

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Šīs direktīvas ieviešanai nepieciešamie pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

svītrots

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Jo īpaši Komisijai ir jābūt tiesīgai pielāgot pielikumus zinātnes un tehnikas progresam. Tā kā šie pasākumi ir vispārēji, un to mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus šajā direktīvā, inter alia, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie ir jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

(20) Attiecībā uz pielikumos veicamiem konkrētiem pielāgojumiem Komisijai ir jābūt tiesīgai pieņemt deleģētus aktus atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam. Īpaši svarīgi ir, lai Komisija, veicot sagatavošanās darbus, pienācīgu apspriestos, tostarp arī ar ekspertiem.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu dalībvalstīm ir ieteikts gan pašu, gan arī Savienības vajadzībām sastādīt tabulas, kas pēc iespējas labāk rādītu atbilstību starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, kā arī darīt šīs tabulas pieejamas sabiedrībai.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pārvietojamām spiediena iekārtām, kas definētas 2. panta 1. punktā un kurām ir atbilstības zīmes, kā noteikts šajā direktīvā vai Direktīvās 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK vai 99/36/EK, attiecībā uz to periodiskām pārbaudēm, ārkārtas pārbaudēm un izmantošanu;

b) pārvietojamām spiediena iekārtām, kas definētas 2. panta 1. punktā un kurām ir atbilstības zīmes, kā noteikts šajā direktīvā vai Direktīvās 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK vai 99/36/EK, attiecībā uz to periodiskām pārbaudēm, starpposma pārbaudēm, ārkārtas pārbaudēm un izmantošanu;

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) visi spiediena trauki un attiecīgā gadījumā to vārsti un citas pierīces, kā definēts Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 6.2. nodaļā,

a) visi spiediena trauki un attiecīgā gadījumā to vārsti un citas pierīces, kā minēts Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 6.2. nodaļā,

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) cisternas, baterijtransportlīdzekļi/baterijvagoni, daudzelementu gāzu konteineri (MEGC) un attiecīgā gadījumā to vārsti un citas pierīces, kā definēts Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 6.8. nodaļā,

ja a) un b) apakšpunktā minētās iekārtas saskaņā ar šiem pielikumiem izmanto 2. klases gāzu pārvadāšanai, izņemot to gāzu vai preču pārvadāšanai, kas klasifikācijas kodā apzīmētas ar ciparu 6 un 7, un citu tādu klašu bīstamu vielu pārvadāšanai, kas minētas šīs direktīvas I pielikumā;

b) cisternas, baterijtransportlīdzekļi/baterijvagoni, daudzelementu gāzu konteineri (MEGC) un attiecīgā gadījumā to vārsti un citas pierīces, kā minēts Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 6.8. nodaļā,

ja a) un b) apakšpunktā minētās iekārtas saskaņā ar šiem pielikumiem izmanto 2. klases gāzu pārvadāšanai, izņemot to gāzu vai preču pārvadāšanai, kas klasifikācijas kodā apzīmētas ar ciparu 6 un 7, un citu tādu klašu bīstamu vielu pārvadāšanai, kas minētas šīs direktīvas I pielikumā;

 

Pārvietojamas spiediena iekārtas jēdzienā ietilpst gāzes patronas (ANO Nr. 2037), bet neietilpst aerosoli (ANO Nr. 1950), atvērta tipa kriogēnie trauki, gāzes baloni elpošanas aparātiem, ugunsdzēšamie aparāti (ANO Nr. 1044), pārvietojamas spiediena iekārtas, kurām saskaņā ar Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 1.1.3.2. pantu ir noteikti atbrīvojumi, kā arī pārvietojamas spiediena iekārtas, kas saskaņā ar īpašiem noteikumiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 3.3. pantā ir atbrīvotas no konstrukcijas un iepakojuma pārbaudes noteikumiem.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. „uzņēmējs” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs, izplatītājs, īpašnieks vai pārvadātājs, kas par samaksu vai bez tās piedalās komerciālās darbībās;

14. „uzņēmējs” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs, izplatītājs, īpašnieks vai pārvadātājs, kas par samaksu vai bez tās piedalās komerciālās vai sabiedrisko pakalpojumu darbībās;

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17. „atbilstības pārvērtēšana” ir procedūra, kas paredzēta, lai pēc īpašnieka lūguma turpmāk novērtētu tādas pārvietojamas spiediena iekārtas atbilstību, kas ražota un laista tirgū pirms Direktīvas 1999/36/EK ieviešanas dienas;

17. „atbilstības pārvērtēšana” ir procedūra, kas paredzēta, lai pēc īpašnieka vai operatora lūguma turpmāk novērtētu tādas pārvietojamas spiediena iekārtas atbilstību, kas ražota un laista tirgū pirms Direktīvas 1999/36/EK ieviešanas dienas;

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

18.a „starpposma pārbaude” ir starpposma pārbaudes un starpposma pārbaužu veikšanas kārtība, kā noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos;

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21. „akreditācija” ir valsts akreditācijas iestādes apliecinājums, ka paziņotā iestāde atbilst prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikuma 1.8.6.4 panta otrajā daļā;

21. „akreditācija” ir valsts akreditācijas iestādes apliecinājums, ka paziņotā iestāde atbilst prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikuma 1.8.6.8 panta otrajā daļā;

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

2. pants – pēdējais punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārvietojamas spiediena iekārtas jēdzienā ietilpst gāzes patronas (ANO Nr. 2037), bet neietilpst aerosoli (ANO Nr. 1950), atvērta tipa kriogēnie trauki, gāzes baloni elpošanas aparātiem, ugunsdzēšamie aparāti (ANO Nr. 1044), pārvietojamas spiediena iekārtas, kurām saskaņā ar Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 1.1.3.2. pantu ir noteikti atbrīvojumi, kā arī pārvietojamas spiediena iekārtas, kas saskaņā ar īpašiem noteikumiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 3.3. pantā ir atbrīvotas no konstrukcijas un iepakojuma pārbaudes noteikumiem.

svītrots

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ražotāji, kas uzskata vai kuriem ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta, ko tie laiduši tirgū, neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem un šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, izņemtu to no tirdzniecības vai atsauktu. Turklāt, gadījumā, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās viņi pārvietojamo spiediena iekārtu darījuši pieejamu, sniedzot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

4. Ražotāji, kas uzskata vai kuriem ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta, ko tie laiduši tirgū, neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem vai šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, izņemtu to no tirdzniecības vai atsauktu. Turklāt, gadījumā, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās viņi pārvietojamo spiediena iekārtu darījuši pieejamu, sniedzot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts –2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 4. panta 1. punktā minētie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 4. panta 1. un 2. punktā minētie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) vismaz 20 gadus pēc pārvietojamās spiediena iekārtas izgatavošanas datuma glabā tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

a) glabā tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm, vismaz tik ilgi, cik tas izgatavotājiem noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos;

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Importētāji vismaz 20 gadus pēc pārvietojamās spiediena iekārtas izgatavošanas datuma glabā tehniskās dokumentācijas kopiju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm, un nodrošina, ka šo tehnisko dokumentāciju pēc pieprasījuma var iesniegt minētajām iestādēm.

6. Importētāji vismaz tik ilgi, cik tas izgatavotājiem noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos, glabā tehniskās dokumentācijas kopiju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm, un nodrošina, ka šo tehnisko dokumentāciju pēc pieprasījuma var iesniegt minētajām iestādēm.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem vai šai direktīvai, viņš nedara pārvietojamo spiediena iekārtu pieejamu tirgū līdz brīdim, kad ir nodrošināta tās atbilstība. Turklāt, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, izplatītājs informē par to ražotāju, importētāju un tirgus uzraudzības iestādes.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Šis pants neattiecas uz privātpersonām, kuras pārvietojamās spiediena iekārtas ir iecerējušas lietot vai arī lieto personiskajām vai mājsaimniecības vajadzībām, kā arī atpūtai vai sporta aktivitātēm.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

11. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma uzņēmēji par Direktīvas 2008/68/EK pielikumos minēto laikposmu sniedz šādu informāciju, norādot:

Pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma uzņēmēji sniedz šādu informāciju vismaz par 10 gadus ilgu laikposmu, norādot:

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas atbilst attiecīgajām atbilstības novērtējuma, periodisko pārbaužu un ārkārtas pārbaužu prasībām, kas noteiktas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šīs direktīvas 3. un 4. nodaļā.

1. Šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas atbilst attiecīgajām atbilstības novērtējuma, periodisko pārbaužu, starpposma pārbaužu un ārkārtas pārbaužu prasībām, kas noteiktas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šīs direktīvas 3. un 4. nodaļā.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šīs direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas atbilst tās dokumentācijas specifikācijām, saskaņā ar kuru šīs iekārtas ir ražotas. Iekārtām piemēro periodiskās pārbaudes, ārkārtas pārbaudes un šīs direktīvas 3. un 4. nodaļā izklāstītās prasības.

2. Šīs direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas atbilst tās dokumentācijas specifikācijām, saskaņā ar kuru šīs iekārtas ir ražotas. Iekārtām piemēro periodiskās pārbaudes, starpposma pārbaudes un ārkārtas pārbaudes atbilstoši Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem, kā arī šīs direktīvas 3. un 4. nodaļā izklāstītās prasības.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Paziņotās iestādes izdotie atbilstības novērtēšanas sertifikāti un atbilstības pārvērtēšanas sertifikāti, kā arī ziņojumi par periodiskajām pārbaudēm un ārkārtas pārbaudēm ir derīgi visās dalībvalstīs.

3. Paziņotās iestādes izdotie atbilstības novērtēšanas sertifikāti un atbilstības pārvērtēšanas sertifikāti, kā arī ziņojumi par periodiskajām pārbaudēm, starpposma pārbaudēm un ārkārtas pārbaudēm ir derīgi visās dalībvalstīs.

Pārvadājamās spiediena iekārtas nomontējamām daļām var veikt atsevišķu atbilstības novērtēšanu.

Atkārtoti uzpildāmas pārvadājamās spiediena iekārtas nomontējamām daļām var veikt atsevišķu atbilstības novērtēšanu.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. „Pi” zīme jāuzliek tām nomontējamām daļām, kam ir tieša drošības funkcija.

6. „Pi” zīmi uzliek tām atkārtoti uzpildāmas pārvadājamās spiediena iekārtas nomontējamām daļām, kam ir tieša drošības funkcija.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. „Pi” zīmi saredzamā, salasāmā un pastāvīgā veidā piestiprina pārvietojamai spiediena iekārtai vai tās datu platei, kā arī tām pārvietojamās spiediena iekārtas nomontējamām daļām, kurām ir tieša drošības funkcija.

4. „Pi” zīmi saredzamā, salasāmā un pastāvīgā veidā piestiprina pārvietojamai spiediena iekārtai vai tās datu platei, kā arī tām atkārtoti uzpildāmas pārvietojamās spiediena iekārtas nomontējamām daļām, kurām ir tieša drošības funkcija.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. „Pi” zīme jāpiestiprina, pirms laiž tirgū jaunas pārvietojamās spiediena iekārtas vai tādas pārvietojamās spiediena iekārtas nomontējamās daļas, kurām ir tieša drošības funkcija.

5. „Pi” zīmi piestiprina, pirms laiž tirgū jaunas pārvietojamās spiediena iekārtas vai tādas atkārtoti uzpildāmas pārvietojamās spiediena iekārtas nomontējamās daļas, kurām ir tieša drošības funkcija.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Aiz periodiskās pārbaudes datuma marķējuma jānorāda par periodiskajām pārbaudēm atbildīgās paziņotās iestādes identifikācijas numurs.

7. Blakus periodiskās pārbaudes vai, attiecīgā gadījumā, starpposma pārbaudes datuma marķējumam norāda par periodiskajām pārbaudēm atbildīgās paziņotās iestādes identifikācijas numuru.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

21. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) to darbību aprakstu, kas attiecas uz atbilstības novērtēšanu un atbilstības pārvērtēšanu;

a) to darbību aprakstu, kas attiecas uz atbilstības novērtēšanu, periodiskajām pārbaudēm, starpposma pārbaudēm, ārkārtas pārbaudēm un atbilstības pārvērtēšanu;

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

21. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) to procedūru aprakstu, kas attiecas uz iepriekš a) apakšpunktā minēto, tostarp periodiskajām pārbaudēm, ārkārtas pārbaudēm un atbilstības pārvērtēšanu;

b) to procedūru aprakstu, kas attiecas uz iepriekš a) apakšpunktā minēto;

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanu, periodiskajām pārbaudēm un ārkārtas pārbaudēm, izmantotajām procedūrām, attiecīgo pārvietojamo spiediena iekārtu un attiecīgo kompetences apliecinājumu.

3. Paziņojumā iekļauj informāciju, kas paredzēta 21. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Paziņotās iestādes veic atbilstības novērtēšanu, periodiskas pārbaudes un ārkārtas pārbaudes atbilstīgi to paziņošanas noteikumiem un atbilstības novērtēšanas procedūrai, kas noteikta Direktīvas 2008/68/EK pielikumos.

1. Paziņotās iestādes veic atbilstības novērtēšanu, periodiskas pārbaudes, starpposma pārbaudes un ārkārtas pārbaudes atbilstīgi to paziņošanas noteikumiem un procedūrai, kas noteikta Direktīvas 2008/68/EK pielikumos.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) no tirgus uzraudzības iestādēm saņemtajiem informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām;

c) visiem informācijas pieprasījumiem par paveiktajām darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņojuma darbības jomas ietvaros, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

d) darbībām, kas veiktas paziņojuma darbības jomas ietvaros, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Paziņotās iestādes sniedz citām iestādēm, kas paziņotas atbilstīgi šai direktīvai un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, periodiskās pārbaudes un ārkārtas pārbaudes, kuras attiecas uz tām pašām pārvietojamām spiediena iekārtām, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un pēc pieprasījuma arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

2. Paziņotās iestādes sniedz citām iestādēm, kas paziņotas atbilstīgi šai direktīvai un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, periodiskās pārbaudes, starpposma pārbaudes un ārkārtas pārbaudes, kuras attiecas uz tām pašām pārvietojamām spiediena iekārtām, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un pēc pieprasījuma arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

28. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp tām dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par:

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp tām dalībvalstu iestādēm, kas saskaņā ar šo direktīvu ir atbildīgas par:

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja, pabeidzot 30. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, tiek celti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka kāds valsts pasākums ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtējumu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu, vai valsts pasākums ir pamatots.

1. Ja, pabeidzot 30. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, tiek celti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā kādam juridiski saistošam Savienības tiesību aktam, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtējumu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu, vai valsts pasākums ir pamatots.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) „pi” zīme ir uzlikta, pārkāpjot 12., 13. vai 14. pantu;

a) „pi” zīme ir uzlikta, pārkāpjot 12., 13., 14. vai 15. pantu;

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) nav izpildītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos noteiktās prasības.

d) nav izpildītas Direktīvas 2008/68/EK un šīs direktīvas pielikumos noteiktās prasības.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

35. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var pielāgot šīs direktīvas pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai, jo īpaši ņemot vērā grozījumus Direktīvas 2008/68/EK pielikumos. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus elementus šajā direktīvā, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 36. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Attiecībā uz šīs direktīvas pielikumu pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai Komisija var pieņemt deleģētos aktus atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam, jo īpaši ņemot vērā grozījumus Direktīvas 2008/68/EK pielikumos.

 

Šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 36., 36.a un 36.b pantā noteiktās procedūras.

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

36. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komiteja

Deleģējuma izpilde

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisijai palīdz Bīstamo kravu pārvadājumu komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/68/EK 9. pantu.

1. Pilnvaras pieņemt 35. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izdarot atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

2. Pieņemot kādu deleģēto aktu, Komisija par to nekavējoties un vienlaicīgi informē gan Eiropas Parlamentu, gan Padomi.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un 4. punkta b) un e) apakšpunktā paredzētie termiņi ir, attiecīgi, viens mēnesis, viens mēnesis un divi mēneši.

 

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

36. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 36.a un 36.b pantā izklāstītos nosacījumus.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

36.a pants

 

Deleģēšanas atsaukšana

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt Regulas 35. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu jebkurā laikā.

 

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru atsaukšanu, par to informē otru likumdevēju un Komisiju saprātīgā termiņā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot to, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, un šīs atsaukšanas iespējamos iemeslus.

 

 

3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā tūlītēji vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

36.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

36.b pants

 

Iebildumi pret deleģētiem aktiem

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var paust iebildumus pret deleģēto aktu triju mēnešu laikā kopš paziņošanas dienas.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvu šo periodu var pagarināt par diviem mēnešiem.

 

2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne Eiropas Parlaments, ne Padome iebildumus pret deleģēto aktu nav paudusi, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā datumā.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā pirms tā termiņa beigām, kura laikā Eiropas Parlaments un Padome ir informējuši Komisiju par to, ka ir nolēmuši neizteikt iebildumus.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kura pauž iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pārvietojamo spiediena iekārtu EEK tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvām 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK, un EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 1999/36/EK, atzīst par līdzvērtīgiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumos minētajiem tipa apstiprinājuma sertifikātiem.

1. Pārvietojamo spiediena iekārtu EEK tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvām 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK, un EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 1999/36/EK, atzīst par līdzvērtīgiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumos minētajiem tipa apstiprinājuma sertifikātiem un uz tiem attiecas šajos pielikumos paredzētie noteikumi par tipa apstiprinājuma atzīšanu uz noteiktu laiku.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.a pants

 

Dalībvalstu pienākumi

 

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbilstīgie uzņēmēji ievēro 2. un 5. nodaļā paredzētos noteikumus. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka, veicot nepieciešamos īstenošanas pasākumus, tiek ņemts vērā 3. nodaļas 12. līdz 15. pants.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai ne vēlāk kā līdz 2011. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai ne vēlāk kā līdz 2011. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – ANO numurs 1790

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE, ŠĶĪDUMS, KAS SATUR VAIRĀK NEKĀ 85 % FLUORŪDEŅRAŽA

FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE, KAS SATUR VAIRĀK NEKĀ 85 % FLUORŪDEŅRAŽA

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šajā pielikumā ir izklāstīta metode, kas jāpiemēro, lai nodrošinātu to, ka 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas, kas ražotas un nodotas ekspluatācijā pirms Direktīvas 1999/36/EK ieviešanas, atbilst tiem attiecīgajiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumu noteikumiem, kas ir spēkā pārvērtēšanas brīdī.

1. Šajā pielikumā ir izklāstīta metode, kas jāpiemēro, lai nodrošinātu to, ka 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas, kas ražotas un nodotas ekspluatācijā pirms Direktīvas 1999/36/EK ieviešanas, atbilst tiem attiecīgajiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumu noteikumiem un attiecīgajiem šīs direktīvas noteikumiem, kas ir spēkā pārvērtēšanas brīdī.

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Īpašniekam vai tādam viņa pilnvarotajam pārstāvim, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, vai tipa apstiprinājuma turētājam ir pienākums paziņotajai iestādei, kas atbilst EN ISO/IEC 17020:2004 standarta A tipam, darīt pieejamu tādu informāciju par pārvietojamu spiediena iekārtu, kas ļautu iestādei precīzi identificēt iekārtu (izcelsmi, normas, kas piemērotas attiecībā uz konstrukciju, un acetilēna baloniem — arī norādes attiecībā uz poraino masu). Vajadzības gadījumā ir jāpaziņo visi ierobežojumi, kas paredzēti attiecībā uz lietošanu, un jānosūta visas piezīmes par iespējamo bojājumu vai veiktu remontu.

2. Īpašniekam vai operatoram ir pienākums paziņotajai iestādei, kura atbilst EN ISO/IEC 17020:2004 standarta A tipam un kurai uzticēta atbilstības pārvērtēšana, darīt pieejamu tādu informāciju par pārvietojamu spiediena iekārtu, kas ļautu iestādei precīzi identificēt iekārtu (izcelsmi, normas, kas piemērotas attiecībā uz konstrukciju, un acetilēna baloniem — arī norādes attiecībā uz poraino masu). Vajadzības gadījumā ir jāpaziņo visi ierobežojumi, kas paredzēti attiecībā uz lietošanu, un jānosūta visas piezīmes par iespējamo bojājumu vai veiktu remontu.

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. A tipa paziņotā iestāde novērtē, vai pārvietojamā spiediena iekārta nodrošina vismaz tādu drošības pakāpi, kādu nodrošina pārvietojamās spiediena iekārtas, kas minētas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos. Novērtējumu veic, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta saskaņā ar 2. punktu, un attiecīgā gadījumā — papildu pārbaudēm.

3. A tipa paziņotā iestāde, kurai uzticēta atbilstības pārvērtēšana, novērtē, vai pārvietojamā spiediena iekārta nodrošina vismaz tādu drošības pakāpi, kādu nodrošina pārvietojamās spiediena iekārtas, kas minētas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos. Novērtējumu veic, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta saskaņā ar 2. punktu, un attiecīgā gadījumā — papildu pārbaudēm.

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja spiediena trauki ir ražoti sērijās, dalībvalstis var atļaut atsevišķu spiediena trauku, tostarp to vārstu un citu pārvadāšanā izmantotu pierīču, atbilstības pārbaudi veikt paziņotajai iestādei, kas atbilst EN ISO/IEC 17020:2004 standarta B tipam, ja vien tipa atbilstību saskaņā ar 3. punktu ir novērtējusi A tipa paziņotā iestāde.

svītrots

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja 3. un 4. punktā minēto novērtējumu rezultāti ir apmierinoši, pārvietojamajai spiediena iekārtai veic periodisko pārbaudi, kas paredzēta Direktīvas 2008/68/EK pielikumos, un par periodisko pārbaudi atbildīgā paziņotā iestāde uzliek „pi” zīmi saskaņā ar 14. panta 1.–5. punktu. Aiz „pi” zīmes norāda par atbilstības pārvērtēšanu atbildīgās A tipa paziņotās iestādes identifikācijas numuru un, ja tas atšķiras, par periodisko pārbaudi atbildīgās paziņotās iestādes identifikācijas numuru.

5. Ja novērtējumu rezultāti ir apmierinoši, pārvietojamajai spiediena iekārtai veic periodisko pārbaudi, kas paredzēta Direktīvas 2008/68/EK pielikumos. Ja prasības attiecībā uz šīm periodiskajām pārbaudēm ir ievērotas, par periodisko pārbaudi atbildīgā paziņotā iestāde vai arī kāds cits tās uzraudzībā uzliek „pi” zīmi saskaņā ar 14. panta 1.–5. punktu. Aiz „pi” zīmes norāda par periodisko pārbaudi atbildīgās paziņotās iestādes identifikācijas numuru.

 

Par periodisko pārbaudi atbildīgā paziņotā iestāde saskaņā ar 6. punktu izdod pārvērtēšanas sertifikātu.

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Ja spiediena trauki ir ražoti sērijās, dalībvalstis var atļaut atsevišķu spiediena trauku, tostarp to vārstu un cita pārvadāšanā izmantota papildu aprīkojuma, atbilstības pārvērtēšanu veikt paziņotajai iestādei, kam uzticēts veikt attiecīgo pārvadājamo spiediena trauku periodiskās pārbaudes, ja vien tipa atbilstību saskaņā ar 3. punktu ir novērtējusi A tipa paziņotā iestāde, kas ir atbildīga par atbilstības pārvērtēšanu, un tiek izdots tipa pārvērtēšanas sertifikāts. Aiz „pi” zīmes norāda par periodisko pārbaudi atbildīgās paziņotās iestādes identifikācijas numuru.

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Tiek izdots pārvērtēšanas sertifikāts.

Ja piemēro 4. punktā minēto procedūru, A tipa iestāde izdod pārvērtēšanas sertifikātu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

6. Visos gadījumos par periodiskajām pārbaudēm atbildīgā iestāde izdod pārvērtēšanas sertifikātu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

a) paziņotās iestādes identifikācijas dati;

a) paziņotās iestādes, kura izdevusi sertifikātu, identifikācijas dati, bet ja to izdevis kāds cits, tad identifikācijas numurs tai A tipa paziņotajai iestādei, kura saskaņā ar 3. punktu ir atbildīga par atbilstības pārvērtēšanu;

b) pārvērtētās pārvietojamās spiediena iekārtas ražotāja nosaukums un adrese un sākotnējā tipa apstiprinājuma turētāja nosaukums un adrese gadījumā, ja turētājs nav ražotājs;

b) šā pielikuma 2. punktā norādītā īpašnieka vai operatora nosaukums un adrese;

 

c) gadījumā, ja piemēro 5.a punkta procedūru, dati, pēc kuriem var noteikt tipa pārvērtēšanas sertifikātu;

c) sērijā ietvertās pārvietojamās spiediena iekārtas identifikācijas dati; un

 

d) tādas pārvietojamās spiediena iekārtas identifikācijas dati, kurai ir uzlika „pi” zīme, tostarp, vismaz sērijas numurs vai numuri; un

d) izdošanas datums.

e) izdošanas datums.

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Visos citos gadījumos par periodiskajām pārbaudēm atbildīgā iestāde izdod pārvērtēšanas sertifikātu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

 

7. Tiek izdots tipa pārvērtēšanas sertifikāts.

 

Ja 5.a punktā minēto procedūru piemēro A tipa iestāde, par atbilstības pārvērtēšanu atbildīgais izdod tipa pārvērtēšanas sertifikātu, kurā ir iekļauti vismaz šādi dati:

a) paziņotās iestādes identifikācijas dati;

a) paziņotās iestādes, kura izdevusi sertifikātu, identifikācijas dati

b) īpašnieka vai tāda viņa pilnvarotā pārstāvja, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, vai 2. punktā minētā turētāja vārds un adrese;

 

b) pārvērtētās pārvietojamās spiediena iekārtas ražotāja nosaukums un adrese un sākotnējā tipa apstiprinājuma turētāja nosaukums un adrese gadījumā, ja turētājs nav ražotājs;

c) tādas pārvietojamās spiediena iekārtas identifikācijas dati, kurai ir uzlika „pi” zīme, tostarp, vismaz sērijas numurs vai numuri; un

c) sērijā ietvertās pārvietojamās spiediena iekārtas identifikācijas dati; un

d) izdošanas datums.

d) izdošanas datums,

 

e) vārdi: „šis sertifikāts nedod tiesības ražot pārvietojamu spiediena iekārtu vai tās daļas”.

Grozījums Nr.  62

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 7. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzliekot vai liekot uzlikt „pi” zīmi, īpašnieks vai pārvadātājs norāda, ka viņš uzņemas atbildību par pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību visām tām piemērojamām prasībām Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām, kas ir spēkā pārvērtēšanas brīdī.

svītrota

Grozījums Nr.  63

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a Uzliekot vai liekot uzlikt „pi” zīmi, īpašnieks vai operators norāda, ka viņš uzņemas atbildību par pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību visām tām piemērojamām prasībām, kas izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā un kas ir spēkā pārvērtēšanas brīdī.

Grozījums Nr.  64

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b Attiecīgajā gadījumā ņem vērā II pielikuma 2. punkta noteikumus un uzliek arī šajā pielikumā paredzēto zemākās temperatūras marķējumu.

Grozījums Nr.  65

Direktīvas priekšlikums

Normatīvās rezolūcijas projekta pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums par LESD 290. pantu

 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paziņo, ka šīs regulas noteikumi neskar nekādas turpmākas iestāžu nostājas attiecībā uz to, kā tiek īstenots LESD 290. pants vai atsevišķi leģislatīvi akti, kas ietver minētos noteikumus.

 

 

 

Komisijas paziņojums par deleģēto aktu paziņošanu

 

 

 

Eiropas Komisija ņem vērā, ka, izņemot gadījumus, kad leģislatīvs akts paredz ārkārtas procedūru, Eiropas Parlaments un Padome uzskata, ka deleģēto aktu paziņošanai notiek, ievērojot iestāžu darba pārtraukumus (ziemas un vasaras brīvdienas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas), lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments un Padome var īstenot savas prerogatīvas, ievērojot attiecīgajos leģislatīvajos aktos noteiktos termiņus, un ir gatava atbilstīgi rīkoties.


PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums.

Spiediena iekārtu, piemēram, cisternu, tvertņu, un cilindru pārvadāšanu šobrīd reglamentē Direktīva 1999/36/EK. Šajā direktīvā ir noteiktas drošības prasības pārvadājumiem pa autoceļiem un dzelzceļiem. Turklāt, nosakot kopējus standartus pārvietojamo spiediena iekārtu projektēšanai, ražošanai un turpmākām pārbaudēm, ar minēto direktīvu nodrošina šo iekārtu brīvu apriti Kopienas teritorijā, tostarp tās laišanu tirgū.

Dažas pašlaik spēkā esošās direktīvas tehniskās prasības ir pretrunā ar starptautiskajiem noteikumiem par bīstamu preču pārvadāšanu, kuri turklāt ar nesen pieņemto Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem ir iekļauti Kopienas tiesību aktos. Tādēļ Komisija ir iesniegusi priekšlikumu pārskatītai direktīvai, ar kuru atcels spēkā esošo direktīvu par pārvietojamām spiediena iekārtām un vairākas citas ar to saistītas direktīvas.

Šajā priekšlikumā nav iekļautas nekādas būtiskas izmaiņas jau pastāvošajos reglamentējošajos noteikumos attiecībā uz darbības jomu un pamatnoteikumiem. Galvenais mērķis ir novērst iepriekš minētās neatbilstības, saskaņojot tehniskās prasības ar starptautiskajiem noteikumiem par bīstamu preču pārvadāšanu. Turklāt šā priekšlikuma mērķis ir arī vienkāršot un racionalizēt dažus noteikumus, jo īpaši noteikumus attiecībā uz atbilstības novērtēšanas procedūru. Visbeidzot, attiecībā uz iekārtām, kas nepieciešamas iekšējā tirgū veiktiem transporta pārvadājumiem, šajā priekšlikumā ir iekļauti noteikumi no tā sauktās „Jaunā tiesiskā regulējuma regulas” (765/2008/EC). Minētajā regulā noteikti vispārējie ražojumu tirdzniecības principi vienotajā Eiropas tirgū.

Padome

Vairākkārt apspriedusi šo priekšlikumu, Padomes darba grupa sagatavoja teksta projektu, kurš vispārējos vilcienos atbilst Komisijas ierosinātajam tekstam, ieviešot tajā tikai dažas izmaiņas. Tie ir arī saistīti ar:

· pārvietojamas spiediena iekārtas definīcijas precizējumu;

· iekļautajām nepieciešamajām atsaucēm uz „starpposma pārbaudēm”;

· precizējumiem attiecībā uz to esošo pārvietojamo spiediena iekārtu atbilstības pārvērtēšanu, kuru pārbaude spēkā esošajā direktīvā nebija paredzēta;

· iespēju dalībvalstīm veikt pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot vai aizliegt iekārtu laišanu tirgū un izmantošanu gadījumos, kad noteiktos apstākļos tās apdraud drošību;

· noteikumu, kas atbrīvo privātpersonas no pārvietojamas spiediena iekārtas īpašniekam noteiktās prasības, ja šī iekārta tiek izmantota privātām vajadzībām vai izklaides pasākumiem.

Turklāt Padome ir grozījusi šo pielikumu pieņemšanas procedūru, lai tos saskaņotu ar jaunajiem noteikumiem par komitoloģiju (deleģētajiem aktiem), kuri ir saistoši pēc tam, kad spēkā stājās Lisabonas līgums.

Referenta novērtējums

Referents atbalsta Pārvadājamo iekārtu direktīvas (TPED) pārskatīšanas mērķus un uzskata, ka ar šā priekšlikuma pieņemšanu tiks nodrošināts augsts drošības līmenis pārvietojamām spiediena iekārtām un to lietotājiem. Turklāt, izņemot noteikumus par komitoloģiju, referents atzinīgi vērtē Padomes iepriekš minētos precizējumus, kuri tika atspoguļoti referenta iesniegtajā ziņojuma projektā. Tādējādi šie grozījumi atbilst Padomes teksta projektam, izņemot trīs sekojošos punktus:

· pirmkārt, ir ierosināts precizēt 13. apsvēruma tekstu attiecībā uz atbilstības pārvērtēšanu, iekļaujot atsauci uz „brīvu izmantošanu”, lai precizētu, ka pārvērtēšanas nav nepieciešama gadījumos, kad esošās iekārtas izmanto vienā dalībvalstī vai reģionā (sk. 4. grozījumu);

· otrkārt, referents ierosina jaunu 18.a apsvērumu, kurā Komisija tiek aicināta izstrādāt vadlīnijas, kas veicinātu šo noteikumu praktisko īstenošanu, kā tas jau ir paredzēts spēkā esošajā direktīvā;

· visbeidzot, attiecībā uz jaunajiem noteikumiem par komitoloģiju referents atbilstīgi Parlamenta juridiskā dienesta ieteikumam par horizontālu pieeju ieviesa izmaiņas, kuru mērķis ir saglabāt Parlamenta privilēģijas un ievērot tā procedūras prasības attiecībā gan uz Komisijai deleģēto pilnvaru atsaukšanu, gan uz iebildumiem pret deleģētajiem aktiem.

Nobeigums

Referents uzskata, ka pēc tam, kad iestādes savstarpēji vienosies par to, kāda būs jauno noteikumu par komitoloģiju redakcija, šī lieta ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk, panākot vienošanos jau pirmajā lasījumā. Tādēļ viņš aicina Komisiju pieņemt šo ziņojumu bez papildu grozījumiem un uzticēt referentam pilnvaras sākt sarunas ar Padomi, pamatojoties uz šo dokumentu.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Pārvietojamas spiediena iekārtas

Atsauces

COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

18.9.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

7.10.2009

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Pieņemšanas datums

23.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Juridisks paziņojums - Privātuma politika