Procedura : 2005/0167(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0101/2010

Teksty złożone :

A7-0101/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.32
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0122

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 754kWORD 449k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Brian Simpson

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0482),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 71 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0161/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady, zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0101/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia załączone do niniejszego projektu rezolucji legislacyjnej;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom krajowym państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych rozszerzyła zakres stosowania postanowień niektórych umów międzynarodowych na ruch krajowy w celu harmonizacji warunków transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego towarów niebezpiecznych na terenie Wspólnoty.

(3) Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych rozszerzyła zakres stosowania postanowień niektórych umów międzynarodowych na ruch krajowy w celu harmonizacji warunków transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego towarów niebezpiecznych na terenie Unii.

Uzasadnienie

Zmiana ta odnosi się do całego tekstu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Badania okresowe i kontrole specjalne ciśnieniowych urządzeń transportowych należy przeprowadzać zgodnie z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE i z niniejszą dyrektywą w celu zapewnienia ciągłej zgodności z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa.

(11) Badania okresowe, kontrole śródokresowe i kontrole specjalne ciśnieniowych urządzeń transportowych należy przeprowadzać zgodnie z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE i z niniejszą dyrektywą w celu zapewnienia ciągłej zgodności z zawartymi w nich wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do ciśnieniowych urządzeń transportowych wprowadzonych do obrotu przed datą wdrożenia dyrektywy 1999/36/WE i niepodlegających ponownej ocenie zgodności.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Istniejące ciśnieniowe urządzenia transportowe, które uprzednio nie zostały poddane ocenie zgodności z dyrektywą 1999/36/WE, powinny zostać poddane ponownej ocenie zgodności i oznakowane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy w celu wykazania ich zgodności z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i zapewnienia swobodnego przepływu i użytkowania.

(13) Jeżeli istniejące ciśnieniowe urządzenia transportowe, które uprzednio nie zostały poddane ocenie zgodności z dyrektywą 1999/36/WE, mają podlegać swobodnemu przepływowi i swobodnemu użytkowaniu, powinny zostać poddane ponownej ocenie zgodności.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podejmowania środków w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzenia do obrotu i używania urządzeń, jeżeli stwarzają one zagrożenie dla bezpieczeństwa w pewnych określonych okolicznościach.

(18) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podejmowania środków w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzenia do obrotu i używania urządzeń, jeżeli stwarzają one zagrożenie dla bezpieczeństwa w pewnych określonych okolicznościach, również w przypadku, gdy urządzenia te są zgodne z dyrektywą 2008/68/WE oraz z niniejszą dyrektywą.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Komisja powinna sporządzić specjalne wytyczne, aby ułatwić praktyczne wdrożenie przepisów technicznych niniejszej dyrektywy, z uwzględnieniem wyników wymiany doświadczeń przewidzianej w art. 28 i 29.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

skreślony

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Komisję należy upoważnić w szczególności do dostosowywania załączników do postępu naukowego i technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez uzupełnienie jej nowymi innymi niż istotne elementami, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(20) Komisję należy upoważnić do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do niektórych dostosowań załączników. Szczególnie istotne jest, by w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje, w tym również z ekspertami.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Zgodnie z ust. 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa zachęca się państwa członkowskie do sporządzania na własne potrzeby, a także w interesie Unii, własnych tabel ilustrujących w miarę możliwości korelacje między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji oraz do ich publicznego udostępniania.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ciśnieniowych urządzeń transportowych określonych w art. 2 ust. 1 posiadających znaki zgodności określonych w niniejszej dyrektywie lub w dyrektywach 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527 EWG lub 99/36/WE do celów badań okresowych, kontroli specjalnych i użytkowania;

b) ciśnieniowych urządzeń transportowych określonych w art. 2 ust. 1 posiadających znaki zgodności określone w niniejszej dyrektywie lub w dyrektywach 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG lub 99/36/WE do celów badań okresowych, kontroli śródokresowych, kontroli specjalnych i użytkowania;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wszelkie naczynia ciśnieniowe, w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie określone w rozdziale 6.2 załączników do dyrektywy 2008/68/WE,

a) wszelkie naczynia ciśnieniowe, w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte rozdziałem 6.2 załączników do dyrektywy 2008/68/WE,

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zbiorniki, pojazdy/wagony-baterie, wieloelementowe kontenery do transportu gazu (MEGC), w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie określone w rozdziale 6.8 załączników do dyrektywy 2008/68/WE, jeżeli urządzenia określone w lit. a) i b) są używane zgodnie z wymienionymi załącznikami w transporcie gazów klasy 2, z wyłączeniem gazów i artykułów mających w kodzie klasyfikacji cyfry 6 i 7, oraz w transporcie towarów niebezpiecznych innych klas określonych w załączniku I do niniejszej dyrektywy;

b) zbiorniki, pojazdy/wagony-baterie, wieloelementowe kontenery do transportu gazu (MEGC), w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte rozdziałem 6.8 załączników do dyrektywy 2008/68/WE, jeżeli urządzenia określone w lit. a) i b) są używane zgodnie z wymienionymi załącznikami w transporcie gazów klasy 2, z wyłączeniem gazów i artykułów mających w kodzie klasyfikacji cyfry 6 i 7, oraz w transporcie towarów niebezpiecznych innych klas określonych w załączniku I do niniejszej dyrektywy;

 

Ciśnieniowe urządzenia transportowe obejmują naboje gazowe (nr UN 2037), ale nie obejmują aerozoli (nr UN 1950), otwartych naczyń kriogenicznych, butli gazowych do respiratorów, gaśnic (nr UN 1044), ciśnieniowych urządzeń transportowych wyłączonych zgodnie z pkt 1.1.3.2 załączników do dyrektywy 2008/68/WE i ciśnieniowych urządzeń transportowych wyłączonych z zakresu stosowania zasad budowy i badań opakowań zgodnie z przepisami szczególnymi działu 3.3. załączników do dyrektywy 2008/68/WE.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14. „podmioty gospodarcze” oznaczają producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów, właścicieli lub użytkowników, prowadzących działalność gospodarczą odpłatnie lub nieodpłatnie;

14. „podmioty gospodarcze” oznaczają producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów, właścicieli lub użytkowników, prowadzących działalność gospodarczą lub świadczących usługi publiczne odpłatnie lub nieodpłatnie;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17. „ponowna ocena zgodności” oznacza podjętą na wniosek właściciela procedurę późniejszej oceny zgodności ciśnieniowego urządzenia transportowego wyprodukowanego i wprowadzonego do obrotu przed datą wdrożenia dyrektywy 1999/36/WE;

17. „ponowna ocena zgodności” oznacza podjętą na wniosek właściciela lub użytkownika procedurę późniejszej oceny zgodności ciśnieniowego urządzenia transportowego wyprodukowanego i wprowadzonego do obrotu przed datą wdrożenia dyrektywy 1999/36/WE;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18a. „kontrola śródokresowa” oznacza kontrolę śródokresową i procedury regulujące kontrolę śródokresową, określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21. „akredytacja” oznacza poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka notyfikowana spełnia wymagania określone w pkt 1.8.6.4 akapit drugi załączników do dyrektywy 2008/68/WE;

21. „akredytacja” oznacza poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka notyfikowana spełnia wymagania określone w pkt 1.8.6.8 akapit drugi załączników do dyrektywy 2008/68/WE;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ostatni ustęp

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ciśnieniowe urządzenia transportowe obejmują naboje gazowe (nr UN 2037), ale nie obejmują aerozoli (nr UN 1950), otwartych naczyń kriogenicznych, butli gazowych do respiratorów, gaśnic (nr UN 1044), ciśnieniowych urządzeń transportowych wyłączonych zgodnie z pkt 1.1.3.2 załączników do dyrektywy 2008/68/WE i ciśnieniowych urządzeń transportowych wyłączonych z zakresu stosowania zasad budowy i badań opakowań zgodnie z przepisami szczególnymi działu 3.3. załączników do dyrektywy 2008/68/WE.

skreślony

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Producenci, którzy uważają lub mają powody, aby sądzić, że wprowadzone przez nich do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe nie są zgodne z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE i z niniejszą dyrektywą, natychmiast podejmują niezbędne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności ciśnieniowych urządzenia transportowych, wycofania ich z obrotu lub odzyskania w stosownych przypadkach. Jeżeli, ponadto, ciśnieniowe urządzenia transportowe stwarzają zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których ciśnieniowe urządzenia transportowe zostały przez nich udostępnione, podając dokładne informacje, w szczególności na temat niezgodności i podjętych środków naprawczych.

4. Producenci, którzy uważają lub mają powody, aby sądzić, że wprowadzone przez nich do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe nie są zgodne z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE lub z niniejszą dyrektywą, natychmiast podejmują niezbędne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, wycofania ich z obrotu lub odzyskania w stosownych przypadkach. Jeżeli ponadto ciśnieniowe urządzenia transportowe stwarzają zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których ciśnieniowe urządzenia transportowe zostały przez nich udostępnione, podając dokładne informacje, w szczególności na temat niezgodności i podjętych środków naprawczych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki określone w art. 4 ust. 1 oraz sporządzanie dokumentacji technicznej nie wchodzą w zakres pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela.

Obowiązki określone w art. 4 ust. 1 i 2 oraz sporządzanie dokumentacji technicznej nie wchodzą w zakres pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przechowywanie dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych organów nadzoru przez co najmniej 20 lat od daty produkcji ciśnieniowego urządzenia transportowego;

a) przechowywanie dokumentacji technicznej do dyspozycji krajowych organów nadzoru co najmniej przez okres ustanowiony dla producentów w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Importerzy przechowują kopię dokumentacji technicznej do dyspozycji organów nadzoru rynku i zapewniają dostępność dokumentacji technicznej na żądanie tych organów przez co najmniej 20 lat od daty produkcji ciśnieniowego urządzenia transportowego.

6. Importerzy przechowują kopię dokumentacji technicznej do dyspozycji organów nadzoru rynku i zapewniają dostępność dokumentacji technicznej na żądanie tych organów co najmniej przez okres ustanowiony dla producentów w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dystrybutor uważa lub ma powody, aby sądzić, że ciśnieniowe urządzenie transportowe nie jest zgodne z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE lub z niniejszą dyrektywą, nie udostępnia danego ciśnieniowego urządzenia transportowego na rynku do momentu zapewnienia jego zgodności. Ponadto jeżeli ciśnieniowe urządzenie transportowe stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera oraz organy nadzoru rynku.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do osób prywatnych wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać ciśnieniowe urządzenia transportowe do celów osobistych, do użytku domowego, do uprawiania sportu lub rekreacji.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na żądanie organu nadzoru rynku podmioty gospodarcze przez okres określony w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE dokonują identyfikacji:

Na żądanie organu nadzoru rynku podmioty gospodarcze przez okres co najmniej 10 lat dokonują identyfikacji:

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) spełniają odpowiednie wymagania oceny zgodności, badań okresowych i kontroli specjalnych określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE oraz rozdziałach 3 i 4 niniejszej dyrektywy.

1. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) spełniają odpowiednie wymagania oceny zgodności, badań okresowych, kontroli śródokresowych i kontroli specjalnych określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE oraz rozdziałach 3 i 4 niniejszej dyrektywy.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) są zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji, zgodnie z którą wyprodukowano urządzenia. Urządzenia podlegają badaniom okresowym, kontrolom specjalnym i wymaganiom określonym w rozdziałach 3 i 4 niniejszej dyrektywy.

2. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) są zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji, zgodnie z którą wyprodukowano urządzenia. Urządzenia podlegają badaniom okresowym, kontrolom śródokresowym i kontrolom specjalnym zgodnie z załącznikami do dyrektywy 2008/68/WE oraz wymaganiom określonym w rozdziałach 3 i 4 niniejszej dyrektywy.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wydane przez jednostkę notyfikowaną certyfikaty oceny zgodności i ponownej oceny zgodności oraz sprawozdania z badań okresowych i kontroli specjalnych są ważne we wszystkich państwach członkowskich.

3. Wydane przez jednostkę notyfikowaną certyfikaty oceny zgodności i ponownej oceny zgodności oraz sprawozdania z badań okresowych, kontroli śródokresowych i kontroli specjalnych są ważne we wszystkich państwach członkowskich.

W odniesieniu do rozbieralnych części ciśnieniowych urządzeń transportowych można przeprowadzić oddzielne oceny zgodności.

W odniesieniu do rozbieralnych części ciśnieniowych urządzeń transportowych z możliwością ponownego napełnienia można przeprowadzić oddzielne oceny zgodności.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Znak zgodności Pi umieszcza się na rozbieralnych częściach spełniających bezpośrednio funkcję bezpieczeństwa.

6. Znak zgodności Pi umieszcza się na rozbieralnych częściach ciśnieniowych urządzeń transportowych z możliwością ponownego napełnienia spełniających bezpośrednio funkcję bezpieczeństwa.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Znak zgodności Pi umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na ciśnieniowym urządzeniu transportowym, jego tablicy znamionowej lub rozbieralnych częściach spełniających bezpośrednio funkcję bezpieczeństwa.

4. Znak zgodności Pi umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na ciśnieniowym urządzeniu transportowym, jego tablicy znamionowej oraz na rozbieralnych częściach ciśnieniowych urządzeń transportowych z możliwością ponownego napełnienia spełniających bezpośrednio funkcję bezpieczeństwa.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Znak zgodności Pi umieszcza się przed wprowadzeniem do obrotu nowego ciśnieniowego urządzenia transportowego lub jego rozbieralnych części spełniających bezpośrednio funkcję bezpieczeństwa.

5. Znak zgodności Pi umieszcza się przed wprowadzeniem do obrotu nowego ciśnieniowego urządzenia transportowego lub rozbieralnych części ciśnieniowych urządzeń transportowych z możliwością ponownego napełnienia spełniających bezpośrednio funkcję bezpieczeństwa.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Oznakowanie daty badania okresowego umieszcza się obok numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badanie okresowe.

7. Oznakowanie daty badania okresowego lub – w odpowiednich przypadkach – kontroli śródokresowej umieszcza się obok numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badanie okresowe.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) działalności związanej z oceną zgodności i ponowną oceną zgodności;

a) działalności związanej z oceną zgodności, badaniami okresowymi, kontrolami śródokresowymi, kontrolami specjalnymi i ponowną oceną zgodności;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) procedur związanych z lit. a) powyżej, w tym badaniami okresowymi, kontrolami specjalnymi i ponowną oceną zgodności;

b) procedur związanych z lit. a) powyżej;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do notyfikacji dołącza się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności związanej z oceną zgodności, badaniami okresowymi lub kontrolami specjalnymi, stosowanych procedur, odnośnych ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz stosowne poświadczenie kompetencji.

3. Do notyfikacji dołącza się informacje wymagane na mocy art. 21 ust. 2.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jednostki notyfikowane przeprowadzają oceny zgodności, badania okresowe i kontrole specjalne zgodnie z warunkami notyfikacji i procedurami oceny zgodności określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE.

1. Jednostki notyfikowane przeprowadzają oceny zgodności, badania okresowe, kontrole śródokresowe i kontrole specjalne zgodnie z warunkami notyfikacji i procedurami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) o każdym przypadku żądania informacji na temat działalności związanej z oceną zgodności, które otrzymały one od organów nadzoru rynku;

c) o każdym wniosku o udzielenie informacji o przeprowadzonych działaniach, który otrzymały one od organów nadzoru rynku;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) na żądanie, o działalności związanej z oceną zgodności wykonywanej w zakresie ich notyfikacji oraz o innej wykonywanej działalności, w tym o działalności transgranicznej i podwykonawstwie.

d) na żądanie, o działalności wykonywanej w zakresie ich notyfikacji oraz o innej wykonywanej działalności, w tym o działalności transgranicznej i podwykonawstwie.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na mocy niniejszej dyrektywy jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym prowadzącym podobną działalność w zakresie oceny zgodności, badań okresowych i kontroli specjalnych, obejmującą te same ciśnieniowe urządzenia transportowe, informacje na temat kwestii związanych z negatywnymi, a na żądanie również z pozytywnymi, wynikami oceny zgodności.

2. Na mocy niniejszej dyrektywy jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym prowadzącym podobną działalność w zakresie oceny zgodności, badań okresowych, kontroli śródokresowych i kontroli specjalnych, obejmującą te same ciśnieniowe urządzenia transportowe, informacje na temat kwestii związanych z negatywnymi, a na żądanie również z pozytywnymi wynikami oceny zgodności.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zapewnia organizację wymiany doświadczeń między krajowymi organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za:

Komisja zapewnia organizację wymiany doświadczeń między krajowymi organami państw członkowskich odpowiedzialnymi na mocy niniejszej dyrektywy za:

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w art. 30 ust. 3 i 4 zgłaszane są zastrzeżenia wobec środka podjętego przez państwo członkowskie lub jeżeli Komisja uznaje krajowy środek za sprzeczny z prawodawstwem wspólnotowym, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i właściwym podmiotem gospodarczym lub właściwymi podmiotami gospodarczymi oraz poddaje środek krajowy ocenie. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek jest uzasadniony.

1. Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w art. 30 ust. 3 i 4 zgłaszane są zastrzeżenia wobec środka podjętego przez państwo członkowskie lub jeżeli Komisja uznaje krajowy środek za sprzeczny z wiążącym prawnie aktem Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i właściwym podmiotem gospodarczym lub właściwymi podmiotami gospodarczymi oraz poddaje środek krajowy ocenie. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek jest uzasadniony.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) znak zgodności Pi został umieszczony z naruszeniem art. 12, 13 lub 14;

a) znak zgodności Pi został umieszczony z naruszeniem art. 12, 13, 14 lub 15;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) nie zostały spełnione wymagania określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE.

d) nie zostały spełnione wymagania określone w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE oraz niniejszej dyrektywy.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może dostosować załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego, szczególnie biorąc pod uwagę zmiany w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 36 ust. 2.

Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dostosowań załączników do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowań załączników do dyrektywy 2008/68/WE

 

Do aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule, zastosowanie mają procedury ustanowione w art. 36, 36a i 36b.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komitet

Wykonywanie oddelegowanych uprawnień

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja jest wspierana przez Komitet do Spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych powołany na mocy art. 9 dyrektywy 2008/68/WE.

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 35, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o nim jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c) oraz ust. 4 lit. b) i e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio jeden miesiąc, jeden miesiąc i dwa miesiące.

 

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 36a i 36b.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 36a

 

Odwołanie oddelegowanych uprawnień

 

1. Parlament Europejski lub Rada może w dowolnym momencie odwołać oddelegowane uprawnienia, o których mowa w art. 35.

 

2. Instytucja wszczynająca procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o odwołaniu oddelegowanych uprawnień informuje o tym fakcie drugą instytucję oraz Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując, których oddelegowanych uprawnień może dotyczyć odwołanie, oraz ewentualne powody odwołania.

 

 

3. Decyzja o odwołaniu kładzie kres delegacji uprawnień w niej wymienionych. Wchodzi ona w życie bezzwłocznie lub z dniem w niej określonym. Nie ma ona wpływu na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 36b

 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

 

1. W terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia Parlament Europejski lub Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady okres ten można przedłużyć o dwa miesiące.

 

2. Jeżeli po upływie tego okresu Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego okresu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu.

 

3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady akt delegowany nie wchodzi w życie. Instytucja zgłaszająca sprzeciw wobec aktu delegowanego określa powody zgłoszenia sprzeciwu.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Świadectwa homologacji wzoru EWG dla ciśnieniowych urządzeń transportowych wydane zgodnie z dyrektywami 84/525/EWG, 84/526/EWG i 84/527/EWG oraz certyfikaty badania projektu WE wydane zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE uznaje się za równoważne ze świadectwami homologacji typu, o których mowa w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE.

1. Świadectwa homologacji wzoru EWG dla ciśnieniowych urządzeń transportowych wydane zgodnie z dyrektywami 84/525/EWG, 84/526/EWG i 84/527/EWG oraz certyfikaty badania projektu WE wydane zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE uznawane są za równoważne ze świadectwami homologacji typu, o których mowa w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE, i podlegają określonym w tych załącznikach przepisom dotyczącym ograniczonemu w czasie uznawaniu homologacji typu.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38a

 

Obowiązki państw członkowskich

 

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że odnośne podmioty gospodarcze stosują się do przepisów określonych w rozdziałach 2 i 5. Państwa członkowskie zapewniają również podjęcie niezbędnych środków wykonawczych w odniesieniu do art. 12 do 15 w rozdziale 3.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Annex I - UN No 1790

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

KWAS FLUOROWODOROWY W ROZTWORZE ZAWIERAJĄCYM PONAD 85% KWASU FLUOROWODOROWEGO

KWAS FLUOROWODOROWY ZAWIERAJĄCY PONAD 85% FLUOROWODORU

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W niniejszym załączniku określa się metodę zapewnienia zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c), wyprodukowanych i wprowadzonych do eksploatacji przed datami wdrożenia dyrektywy 1999/36/WE z odpowiednimi przepisami załączników do dyrektywy 2008/68/WE mającymi zastosowanie w czasie ponownej oceny.

1. W niniejszym załączniku określa się metodę zapewnienia zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c), wyprodukowanych i wprowadzonych do eksploatacji przed datami wdrożenia dyrektywy 1999/36/WE, z odpowiednimi przepisami załączników do dyrektywy 2008/68/WE i odpowiednimi przepisami niniejszej dyrektywy mającymi zastosowanie w czasie ponownej oceny.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściciel, jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie lub użytkownik musi udostępnić jednostce notyfikowanej spełniającej normę EN ISO/IEC 17020:2004 typ A informacje dotyczące ciśnieniowych urządzeń transportowych, które umożliwią tej jednostce dokładną identyfikację urządzenia (pochodzenie, zasady jego projektowania, a w przypadku butli do acetylenu również szczegółowe dane dotyczące masy porowatej). W stosownych przypadkach informacje obejmują wszelkie zalecane ograniczenia użytkowania oraz wszelkie zapisy dotyczące ewentualnych uszkodzeń lub przeprowadzonych napraw.

2. Właściciel lub użytkownik musi udostępnić jednostce notyfikowanej spełniającej normę EN ISO/IEC 17020:2004 typ A, notyfikowanej do ponownej oceny zgodności, informacje dotyczące ciśnieniowych urządzeń transportowych, które umożliwią tej jednostce dokładną identyfikację urządzenia (pochodzenie, zasady jego projektowania, a w przypadku butli do acetylenu również szczegółowe dane dotyczące masy porowatej). W stosownych przypadkach informacje obejmują wszelkie zalecane ograniczenia użytkowania oraz wszelkie zapisy dotyczące ewentualnych uszkodzeń lub przeprowadzonych napraw.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jednostka notyfikowana typu A ocenia, czy ciśnieniowe urządzenie transportowe zapewnia przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE. Ocenę przeprowadza się na podstawie informacji przedstawionych zgodnie z pkt 2 oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowych kontroli.

3. Jednostka notyfikowana typu A, notyfikowana do ponownej oceny zgodności, ocenia, czy ciśnieniowe urządzenie transportowe zapewnia przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE. Ocenę przeprowadza się na podstawie informacji przedstawionych zgodnie z ust. 2 oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowych kontroli.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli naczynia ciśnieniowe były produkowane seryjnie, państwa członkowskie mogą zezwolić na przeprowadzenie oceny zgodności pojedynczych naczyń ciśnieniowych, w tym również ich zaworów i innego wyposażenia używanych do przewozu, przez jednostkę notyfikowaną spełniającą normę EN ISO/IEC 17020:2004 typ B, pod warunkiem że zgodność typu została oceniona przed jednostkę notyfikowaną typu A zgodnie z pkt 3.

skreślony

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli wyniki ocen, o których mowa w pkt 3 i 4, są zadowalające, ciśnieniowe urządzenia transportowe podlegają badaniom okresowym, o których mowa w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE, i zostają opatrzone znakiem zgodności Pi przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za badania okresowe zgodnie z art. 14 ust. 1-5. Obok znaku zgodności Pi umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej typu A odpowiedzialnej za ponową ocenę zgodności oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badania okresowe, jeżeli są to różne jednostki.

5. Jeżeli wyniki ocen są zadowalające, ciśnieniowe urządzenia transportowe podlegają badaniom okresowym, o których mowa w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE. Jeżeli spełnione są wymagania badań okresowych, urządzenia te zostają opatrzone znakiem zgodności Pi przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za badania okresowe lub pod nadzorem takiej jednostki zgodnie z art. 14 ust. 1-5 . Obok znaku zgodności Pi umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badania okresowe.

 

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badania okresowe wydaje świadectwo ponownej oceny zgodności zgodnie z ust. 6.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Jeżeli naczynia ciśnieniowe były produkowane seryjnie, państwa członkowskie mogą zezwolić na przeprowadzenie ponownej oceny zgodności pojedynczych naczyń ciśnieniowych, w tym również ich zaworów i innego wyposażenia używanego do przewozu, przez jednostkę notyfikowaną do przeprowadzania badań okresowych odpowiednich przewoźnych naczyń ciśnieniowych, pod warunkiem, że zgodność typu została oceniona zgodnie z ust. 3 przez jednostkę notyfikowaną typu A, odpowiedzialną za ponowną ocenę zgodności, oraz że zostało wydane świadectwo ponownej oceny typu. Obok znaku zgodności Pi umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badania okresowe.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Wydaje się świadectwo ponownej oceny zgodności.

Jeżeli zastosowanie ma procedura określona w ust. 4, jednostka notyfikowana typu A wydaje świadectwo ponownej oceny zgodności zawierające co najmniej:

6. We wszystkich przypadkach jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badania okresowe wydaje świadectwo ponownej oceny zgodności zawierające co najmniej:

a) dane identyfikacyjne jednostki notyfikowanej;

a) dane identyfikacyjne jednostki notyfikowanej wydającej świadectwo oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej typu A odpowiedzialnej za ponowną ocenę zgodności zgodnie z ust. 3, jeżeli są to różne jednostki;

b) nazwę i adres producenta i posiadacza oryginalnej homologacji typu dla ciśnieniowych urządzeń transportowych poddanych ponownej ocenie, jeżeli posiadacz nie jest producentem;

b) nazwę i adres właściciela lub użytkownika określonego w ust. 2;

 

c) w przypadku zastosowania procedury określonej w ust. 5a – dane identyfikacyjne świadectwa ponownej oceny typu;

c) dane identyfikacyjne ciśnieniowego urządzenia transportowego należącego do serii; oraz

 

d) dane identyfikacyjne ciśnieniowego urządzenia transportowego, które opatrzono znakiem zgodności Pi, w tym co najmniej numer lub numery seryjne; oraz

d) datę wydania.

e) datę wydania.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. We wszystkich innych przypadkach jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badania okresowe wydaje świadectwo ponownej oceny zgodności, zawierające co najmniej:

 

7. Wydaje się świadectwo ponownej oceny typu.

 

Jeżeli zastosowanie ma procedura określona w ust. 5a, jednostka notyfikowana typu A odpowiedzialna za ponowną ocenę zgodności wydaje świadectwo ponownej oceny typu zawierające co najmniej:

a) dane identyfikacyjne jednostki notyfikowanej;

a) dane identyfikacyjne jednostki notyfikowanej wydającej świadectwo;

b) nazwę i adres właściciela, jego upoważnionego przedstawiciela mającego swoją siedzibę Wspólnocie lub użytkownika określonego w pkt. 2;

 

b) nazwę i adres producenta i posiadacza oryginalnej homologacji typu dla ciśnieniowych urządzeń transportowych poddanych ponownej ocenie, jeżeli posiadacz nie jest producentem;

c) dane identyfikacyjne ciśnieniowego urządzenia transportowego, które opatrzono znakiem zgodności Pi, w tym co najmniej numer lub numery seryjne; oraz

c) dane identyfikacyjne ciśnieniowego urządzenia transportowego należącego do serii; oraz

d) datę wydania

d) datę wydania;

 

e) następujące zdanie: „Niniejsze świadectwo nie upoważnia do wytwarzania ciśnieniowych urządzeń transportowych lub ich części”.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 7 – ostatnia część

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poprzez umieszczenie znaku zgodności Pi właściciel lub użytkownik wskazuje, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność ciśnieniowego urządzenia transportowego ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie mającymi zastosowanie w czasie ponownej oceny.

skreślony

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Poprzez umieszczenie znaku zgodności Pi właściciel lub użytkownik wskazuje, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność ciśnieniowego urządzenia transportowego ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami określonymi w załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE i w niniejszej dyrektywie mającymi zastosowanie w czasie ponownej oceny.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. W odpowiednich przypadkach uwzględnia się przepisy załącznika II ust. 2 i stosuje się oznakowanie dotyczące niskiej temperatury, o którym mowa w tym załączniku.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik do projektu rezolucji legislacyjnej

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 TFUE

 

Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie bez uszczerbku dla jakichkolwiek przyszłych stanowisk tych instytucji dotyczących wdrażania art. 290 TFUE lub pojedynczych aktów prawnych zawierających takie przepisy.

 

 

 

Oświadczenie Komisji dotyczące powiadamiania o aktach delegowanych

 

 

 

Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że za wyjątkiem przypadków, gdy akt delegowany przewiduje procedurę pilną, Parlament Europejski i Rada uznają, iż powiadomienie o aktach delegowanych uwzględnia przerwy w działalności (wakacje letnie, ferie zimowe, wybory do Parlamentu Europejskiego), by zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie możliwość wykonywania ich prerogatyw w terminach ustanowionych w odpowiednich aktach ustawodawczych, i jest gotowa dostosować swoje działania do tego faktu.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej

Transport urządzeń ciśnieniowych, takich jak zbiorniki, naczynia i butle, regulowany jest obecnie przez dyrektywę 1999/36/WE. Dyrektywa ta określa wymogi bezpieczeństwa dotyczące transportu drogowego i kolejowego. Ponadto dyrektywa ta gwarantuje swobodny przepływ takich urządzeń we Wspólnocie, w tym wprowadzanie ich do obrotu, poprzez ustanowienie wspólnych norm w zakresie budowy, konstrukcji i późniejszych kontroli.

Niektóre przepisy techniczne obowiązującej dyrektywy stoją w sprzeczności z międzynarodowymi przepisami w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, które zostały włączone do prawodawstwa wspólnotowego za pomocą niedawno przyjętej dyrektywy 2008/68/WE w sprawie transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego towarów niebezpiecznych. W związku z tym Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy, który uchylałby obowiązującą dyrektywę w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych i szereg innych dyrektyw powiązanych.

Wniosek ten nie zawiera żadnych gruntownych zmian istniejących ram prawnych, jeżeli chodzi o zakres i przepisy podstawowe. Jego głównym celem jest usunięcie wspomnianych powyżej niespójności poprzez dostosowanie wymogów technicznych do międzynarodowych przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto wniosek ten ma na celu uproszczenie i usprawnienie przepisów, w szczególności w odniesieniu do procedur oceny zgodności. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie tych urządzeń w operacjach transportowych na rynku wewnętrznym, do wniosku włączono przepisy tzw. „rozporządzenia w sprawie nowych ram prawnych” (765/2008/WE). Rozporządzenie to ustanawia ogólne ramy dotyczące wprowadzania produktów do obrotu na jednolitym rynku europejskim.

Rada

Po wielu debatach na temat wniosku grupa robocza Rady przygotowała projekt tekstu, który generalnie odpowiada treści tekstu zaproponowanego przez Komisję i wprowadza zaledwie kilka zmian. Zmiany te dotyczą między innymi:

·   uściślenia definicji „ciśnieniowych urządzeń transportowych”;

·   dodania niezbędnych odniesień do „kontroli śródokresowych”;

·   wyjaśnień dotyczących ponownej oceny zgodności istniejących ciśnieniowych urządzeń transportowych niepoddanych uprzednio ocenie na mocy obowiązującej dyrektywy;

·   możliwości wprowadzania przez państwa członkowskie ograniczeń lub zakazów dotyczących wprowadzenia do obrotu i użytkowania urządzeń w przypadku, gdy stwarzają one zagrożenie dla bezpieczeństwa w pewnych określonych okolicznościach;

·   przepisu wyłączającego osoby prywatne z obowiązków spoczywających na właścicielach ciśnieniowych urządzeń transportowych, jeżeli urządzenia te wykorzystywane są do użytku prywatnego lub do rekreacji.

Ponadto Rada zmodyfikowała procedurę dostosowywania załączników do nowych przepisów dotyczących komitologii po wejściu w życie traktatu lizbońskiego („akty delegowane”).

Ocena sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera cele, jakim służy przegląd dyrektywy w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych, i uważa, że po przyjęciu odnośny wniosek zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz ich użytkowników. Ponadto – za wyjątkiem przepisów dotyczących komitologii – sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje powyższe wyjaśnienia zaproponowane przez Radę, co odzwierciedlają poprawki przedstawione w niniejszym projekcie sprawozdania. Z tego względu poprawki odpowiadają projektowi tekstu Rady, za wyjątkiem następujących trzech elementów:

·   Po pierwsze, proponuje się modyfikację brzmienia punktu 13 preambuły dotyczącego ponownej oceny zgodności poprzez dodanie odniesienia do „swobodnego użytkowania”, aby wyjaśnić, że ponowna ocena nie jest konieczna w przypadkach, gdy istniejące urządzenia wykorzystywane są w skali krajowej lub regionalnej (zob. poprawka 4).

·   Po drugie, sprawozdawca proponuje nowy punkt preambuły (18a), wzywający Komisję do przygotowania wytycznych ułatwiających praktyczne wdrożenie przepisów, co przewiduje już obowiązująca dyrektywa.

·   Po trzecie, jeżeli chodzi o nowe przepisy dotyczące komitologii, sprawozdawca wprowadził za radą służb prawnych Parlamentu modyfikacje mające na celu utrzymanie prerogatyw Parlamentu i spełnienie wymogów proceduralnych zarówno w zakresie odwołania uprawnień oddelegowanych Komisji, jak i sprzeciwu wobec aktów delegowanych.

Podsumowanie

Sprawozdawca ocenia, że w oczekiwaniu na międzyinstytucjonalne rozwiązanie horyzontalne w sprawie brzmienia nowych przepisów dotyczących komitologii prace nad tym dossier powinny zostać zakończone jak najszybciej poprzez porozumienie w pierwszym czytaniu. W związku z tym komisja proszona jest o przyjęcie sprawozdania bez dodatkowych poprawek i o upoważnienie sprawozdawcy do rozpoczęcia na tej podstawie negocjacji z Radą.


PROCEDURA

Tytuł

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Odsyłacze

COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Data przedstawienia w PE

18.9.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

7.10.2009

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Data złożenia

26.3.2010

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności