Procedură : 2005/0167(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0101/2010

Texte depuse :

A7-0101/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.32
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0122

RAPORT     ***I
PDF 736kWORD 427k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

Comisia pentru transport şi turism

Raportor: Brian Simpson

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile

(COM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0482),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 71 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0161/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 91 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0101/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziţia prezentată mai jos;

2. ia act de declaraţiile anexate la prezentul proiect de rezoluţie legislativă;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale ale statelor membre poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase a extins domeniul de aplicare al dispoziţiilor anumitor acorduri internaţionale pentru a include traficul naţional, în vederea armonizării condiţiilor care reglementează transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase în întreaga Comunitate.

(3) Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase a extins domeniul de aplicare al dispoziţiilor anumitor acorduri internaţionale pentru a include traficul naţional, în vederea armonizării condiţiilor care reglementează transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase în întreaga Uniune.

Justificare

Această modificare se aplică întregului text legislativ.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Trebuie efectuate inspecţii periodice şi verificări excepţionale în conformitate cu anexele la Directiva 2008/68/CE şi cu prezenta directivă, pentru a se asigura conformitatea permanentă cu cerinţele privind siguranţa prevăzute de directivele respective.

(11) Ar trebui efectuate inspecţii periodice, inspecţii intermediare şi verificări excepţionale în conformitate cu anexele la Directiva 2008/68/CE şi cu prezenta directivă, pentru a se asigura conformitatea permanentă cu cerinţele privind siguranţa prevăzute de directivele respective.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice echipamentelor sub presiune transportabile care au fost introduse pe piaţă înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE şi care nu au făcut obiectul unei reevaluări a conformităţii.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Echipamentele sub presiune transportabile existente care nu au făcut obiectul unei evaluări a conformităţii cu Directiva 1999/36/CE trebuie reevaluate şi marcate în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor respective cu cerinţele privind siguranţa şi pentru a se asigura libera circulaţie şi utilizare a acestora.

(13) În măsura în care echipamentele sub presiune transportabile existente care nu au făcut obiectul unei evaluări a conformităţii cu Directiva 1999/36/CE ar trebui să beneficieze de libera circulaţie şi libera utilizare, acestea ar trebui să facă obiectul unei reevaluări a conformităţii.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Statele membre trebuie să poată lua măsuri pentru a limita sau a interzice introducerea pe piaţă şi utilizarea echipamentelor, în cazul în care acestea prezintă un risc pentru siguranţă în anumite situaţii specificate.

(18) Statele membre ar trebui să poată lua măsuri pentru a limita sau a interzice introducerea pe piaţă şi utilizarea echipamentelor, în cazul în care acestea prezintă un risc pentru siguranţă în anumite situaţii specificate, inclusiv în situaţiile în care echipamentele sunt în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2008/68/CE şi cu dispoziţiile prezentei directive.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Comisia ar trebui să elaboreze orientări specifice pentru a facilita punerea efectivă în aplicare a dispoziţiilor tehnice ale prezentei directive, ţinând seama de rezultatele schimbului de experienţă prevăzut la articolele 28 şi 29.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Măsurile necesare pentru implementarea prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

eliminat

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) În special, Comisia trebuie să fie împuternicită să adapteze anexele la progresul ştiinţific şi tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu de aplicare general şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, inter alia, prin completarea acesteia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(20) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE referitoare la anumite adaptări ale anexelor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) În conformitate cu alineatul (34) din Acordul interinstituţional privind o legiferare mai bună, statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele şi în interesul Uniunii, propriile tabele care, pe cât posibil, să ilustreze corelaţia dintre prezenta directivă şi măsurile de transpunere şi să le facă publice.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) echipamentelor sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1), care poartă marcajele de conformitate prevăzute de prezenta directivă sau de Directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE sau 99/36/CE, în scopul inspecţiilor periodice, al controalelor excepţionale şi al utilizării acestora.

(b) echipamentelor sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1), care poartă marcajele de conformitate prevăzute de prezenta directivă sau de Directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE sau 99/36/CE, în scopul inspecţiilor periodice, al inspecţiilor intermediare, al controalelor excepţionale şi al utilizării acestora.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) toate recipientele sub presiune, ventilele acestora şi alte accesorii, dacă este cazul, aşa cum sunt definite în capitolul 6.2 din anexele la Directiva 2008/68/CE;

(a) toate recipientele sub presiune, ventilele acestora şi alte accesorii, dacă este cazul, aşa cum sunt prevăzute în capitolul 6.2 din anexele la Directiva 2008/68/CE;

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul ] – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cisternele, vehiculele/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu elemente multiple (CGEM), ventilele acestora și alte accesorii, dacă este cazul, așa cum sunt definite în capitolul 6.8 din anexele la Directiva 2008/68/CE, atunci când echipamentele menționate la literele (a) sau (b) sunt utilizate, în conformitate cu anexele respective, pentru transportul gazelor din clasa 2, cu excepția gazelor sau articolelor al căror cod de clasificare conține cifrele 6 și 7, precum și pentru transportul substanțelor periculoase din alte clase specificate în anexa I la prezenta directivă;

(b) cisternele, vehiculele/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu elemente multiple (CGEM), ventilele acestora şi alte accesorii, dacă este cazul, aşa cum sunt prevăzute în capitolul 6.8 din anexele la Directiva 2008/68/CE, atunci când echipamentele menţionate la literele (a) sau (b) sunt utilizate, în conformitate cu anexele respective, pentru transportul gazelor din clasa 2, cu excepţia gazelor sau articolelor al căror cod de clasificare conţine cifrele 6 şi 7, precum şi pentru transportul substanţelor periculoase din alte clase specificate în anexa I la prezenta directivă;

 

În noţiunea de „echipamente sub presiune transportabile” sunt incluse buteliile de gaz (Nr. ONU 2037), dar nu şi aerosolii (Nr. ONU 1950), recipientele criogenice deschise, buteliile de gaz pentru aparate respiratorii, stingătoarele de incendii (Nr. ONU 1044), echipamentele sub presiune transportabile exceptate în conformitate cu punctul 1.1.3.2 din anexele la Directiva 2008/68/CE şi echipamentele sub presiune transportabile exceptate de la normele privind confecţionarea şi testarea ambalajelor, în conformitate cu dispoziţiile speciale de la punctul 3.3 din anexele la Directiva 2008/68/CE.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul, proprietarul sau operatorul care intervin în cursul unei activităţi comerciale, fie contra unei plăţi, fie în mod gratuit;

(14) „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul, proprietarul sau operatorul care intervin în cursul unei activităţi comerciale sau al unui serviciu public, fie contra unei plăţi, fie în mod gratuit;

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) „reevaluarea conformităţii” înseamnă procedura, iniţiată la cererea proprietarului, de evaluare ulterioară a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile fabricate şi introduse pe piaţă înainte de data implementării Directivei 1999/36/CE;

(17) „reevaluarea conformităţii” înseamnă procedura, iniţiată la cererea proprietarului sau a operatorului, de evaluare ulterioară a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile fabricate şi introduse pe piaţă înainte de data implementării Directivei 1999/36/CE;

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) „inspecţii intermediare” înseamnă inspecţiile intermediare şi procedurile care guvernează inspecţiile intermediare, după cum se prevede în anexele la Directiva 2008/68/CE;

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) „acreditare” înseamnă atestarea, de către un organism naţional de acreditare, a faptului că un organism notificat îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctul 1.8.6.4 al doilea paragraf din anexele la Directiva 2008/68/CE;

(21) „acreditare” înseamnă atestarea, de către un organism naţional de acreditare, a faptului că un organism notificat îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctul 1.8.6.8 al doilea paragraf din anexele la Directiva 2008/68/CE;

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se înţelege că în noţiunea de „echipamente sub presiune transportabile” sunt incluse buteliile de gaz (Nr. ONU 2037), dar nu şi aerosolii (Nr. ONU 1950), recipientele criogenice deschise, buteliile de gaz pentru aparate respiratorii, stingătoarele de incendii (Nr. ONU 1044), echipamentele sub presiune transportabile exceptate în conformitate cu punctul 1.1.3.2 din anexele la Directiva 2008/68/CE şi echipamentele sub presiune transportabile exceptate de la normele privind confecţionarea şi testarea ambalajelor, în conformitate cu dispoziţiile speciale de la punctul 3.3 din anexele la Directiva 2008/68/CE.

eliminat

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piaţă nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE şi cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, producătorii comunică de îndată acest lucru autorităţilor naţionale competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective, prezentând, în special, informaţii detaliate cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

(4) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piaţă nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE sau cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, producătorii comunică de îndată acest lucru autorităţilor naţionale competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective, prezentând, în special, informaţii detaliate cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligaţiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) şi întocmirea documentaţiei tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

Obligaţiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) şi alineatul (2) şi întocmirea documentaţiei tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 5 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere pentru o perioadă de cel puţin 20 de ani de la data fabricării echipamentelor sub presiune transportabile;

(a) să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere cel puţin pentru perioada prevăzută în anexele la Directiva 2008/68/CE pentru producători;

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Importatorii menţin o copie a documentaţiei tehnice la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei, pentru o perioadă de cel puţin 20 de ani de la data fabricării echipamentelor sub presiune transportabile, şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia autorităţilor respective, la cererea acestora.

(6) Importatorii menţin o copie a documentaţiei tehnice la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei, cel puţin pentru perioada prevăzută în anexele la Directiva 2008/68/CE pentru producători, şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia autorităţilor respective, la cererea acestora.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE sau cu prezenta directivă, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorul comunică acest lucru producătorului sau importatorului, precum şi autorităţilor de supraveghere a pieţei.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Prezentul articol nu se aplică persoanelor private care intenţionează să folosească sau folosesc echipamentele sub presiune transportabile pentru uz personal, pentru uz casnic sau pentru activităţi de agrement sau sportive.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ca urmare a unei cereri din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, operatorii economici identifică, pentru perioada specificată în anexele la Directiva 2008/68/CE:

Ca urmare a unei cereri din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, operatorii economici identifică, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani:

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Echipamentele sub presiune transportabile menţionate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) trebuie să îndeplinească cerinţele pertinente privind evaluarea conformităţii, inspecţiile periodice şi verificările excepţionale, prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE şi în capitolele 3 şi 4 din prezenta directivă.

(1) Echipamentele sub presiune transportabile menţionate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) trebuie să îndeplinească cerinţele pertinente privind evaluarea conformităţii, inspecţiile periodice, inspecţiile intermediare şi verificările excepţionale, prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE şi în capitolele 3 şi 4 din prezenta directivă.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Echipamentele sub presiune transportabile menţionate ala articolul 1 alineatul (2) litera (b) trebuie să respecte specificaţiile pe baza cărora au fost fabricate. Echipamentele respective trebuie să facă obiectul unor inspecţii periodice şi al unor verificări excepţionale şi să se conformeze cerinţelor prevăzute în capitolele 3 şi 4 din prezenta directivă.

(2) Echipamentele sub presiune transportabile menţionate ala articolul 1 alineatul (2) litera (b) trebuie să respecte specificaţiile pe baza cărora au fost fabricate. Echipamentele respective trebuie să facă obiectul unor inspecţii periodice, al unor inspecţii intermediare şi al unor verificări excepţionale în conformitate cu anexele la Directiva 2008/68/CE şi să se conformeze cerinţelor prevăzute în capitolele 3 şi 4 din prezenta directivă.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Certificatele de evaluare a conformităţii şi certificatele de reevaluare a conformităţii, precum şi rapoartele privind inspecţiile periodice şi verificările excepţionale, emise de un organism notificat, sunt valabile în toate statele membre.

(3) Certificatele de evaluare a conformităţii şi certificatele de reevaluare a conformităţii, precum şi rapoartele privind inspecţiile periodice, inspecţiile intermediare şi verificările excepţionale, emise de un organism notificat, sunt valabile în toate statele membre.

Părţile demontabile ale echipamentelor sub presiune transportabile pot face obiectul unei evaluări separate a conformităţii.

Părţile demontabile ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile pot face obiectul unei evaluări separate a conformităţii.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Marcajul „pi” se aplică şi părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă.

(6) Marcajul „pi” se aplică şi părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Marcajul „pi” se aplică în mod vizibil, lizibil şi permanent echipamentelor sub presiune transportabile sau plăcuţelor cu datele tehnice ale acestora, precum şi părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor respective.

(4) Marcajul „pi” se aplică în mod vizibil, lizibil şi permanent echipamentelor sub presiune transportabile sau plăcuţelor cu datele tehnice ale acestora, precum şi părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Marcajul „pi” se aplică înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor sub presiune transportabile sau a părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale acestora.

(5) Marcajul „pi” se aplică înainte de introducerea pe piaţă a noilor echipamentelor sub presiune transportabile sau a părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Marcajul care indică data inspecţiei periodice trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu efectuarea inspecţiei periodice.

(7) Marcajul care indică data inspecţiei periodice sau, după caz, a inspecţiei intermediare, trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu efectuarea inspecţiei periodice.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 21 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) activităţile legate de evaluarea şi reevaluarea conformităţii;

(a) activităţile legate de evaluarea conformităţii, de inspecţiile periodice, de inspecţiile intermediare, de verificările excepţionale şi de reevaluarea conformităţii;

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) procedurile legate de activităţile menţionate la litera (a) de mai sus, inclusiv inspecţii periodice, verificări excepţionale şi reevaluarea conformităţii;

(b) procedurile legate de activităţile menţionate la litera (a) de mai sus;

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Notificarea include detalii complete privind activităţile legate de evaluarea conformităţii, de inspecţiile periodice şi de verificările excepţionale, procedurile utilizate, echipamentele sub presiune transportabile în cauză, precum şi atestarea relevantă a competenţei.

(3) Notificarea include informaţiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2).

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii, inspecţii periodice şi verificări excepţionale în conformitate cu termenii notificării acestora şi cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE.

(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii, inspecţii periodice, inspecţii intermediare şi verificări excepţionale în conformitate cu termenii notificării acestora şi cu procedurile prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) orice cerere de informare primită de la autorităţile de supraveghere a pieţei cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii;

(c) orice cerere de informare primită de la autorităţile de supraveghere a pieţei cu privire la activităţile realizate;

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare al notificării şi orice altă activitate realizată, inclusiv activităţile şi subcontractările transfrontaliere.

(d) la cerere, activităţile realizate în limita domeniului de aplicare al notificării şi orice altă activitate realizată, inclusiv activităţile şi subcontractările transfrontaliere.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Organismele notificate comunică celorlalte organisme notificate în temeiul prezentei directive care realizează acelaşi gen de activităţi de evaluare a conformităţii, de inspecţii periodice şi de verificări excepţionale, al căror obiect îl fac aceleaşi echipamente sub presiune transportabile, informaţii relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative şi, la cerere, pozitive ale evaluării conformităţii.

(2) Organismele notificate comunică celorlalte organisme notificate în temeiul prezentei directive care realizează acelaşi gen de activităţi de evaluare a conformităţii, de inspecţii periodice, de inspecţii intermediare şi de verificări excepţionale, al căror obiect îl fac aceleaşi echipamente sub presiune transportabile, informaţii relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative şi, la cerere, pozitive ale evaluării conformităţii.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 28 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia asigură organizarea unui schimb de experienţă între autorităţile naţionale ale statelor membre responsabile cu:

Comisia asigură organizarea unui schimb de experienţă între autorităţile naţionale ale statelor membre responsabile, în temeiul prezentei directive, cu:

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 30 alineatele (3) şi (4), se ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură naţională contravine legislaţiei comunitare, Comisia iniţiază fără întârziere consultări cu statele membre şi cu operatorul sau operatorii economici pertinenţi şi evaluează măsura naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura naţională este justificată sau nu.

(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 30 alineatele (3) şi (4), se ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură naţională contravine unui act al Uniunii cu caracter juridic obligatoriu, Comisia iniţiază fără întârziere consultări cu statele membre şi cu operatorul sau operatorii economici pertinenţi şi evaluează măsura naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura naţională este justificată sau nu.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 33 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) marcajul „pi” a fost aplicat cu încălcarea articolelor 12, 13 sau 14;

(a) marcajul „pi” a fost aplicat cu încălcarea articolelor 12, 13, 14 sau 15;

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) cerinţele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE nu au fost respectate.

(d) cerinţele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE şi la prezenta directivă nu au fost respectate.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adapta anexele la prezenta directivă la progresul ştiinţific şi tehnic, ţinând seama, în special, de modificările anexelor la Directiva 2008/68/CE. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, inter alia prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 36 alineatul (2).

Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE cu privire la adaptările anexelor la prezenta directivă la progresul ştiinţific şi tehnic, ţinând seama, în special, de modificările anexelor la Directiva 2008/68/CE.

 

Procedurile stabilite la articolele 36, 36a şi 36b se aplică actelor delegate menţionate la prezentul articol.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 36 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitet

Exercitarea competenţelor delegate

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul pentru transportul mărfurilor periculoase, instituit prin articolul 9 din Directiva 2008/68/CE.

(1) Competenţa de a adopta acte delegate menţionate la articolul 35 este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) şi alineatul (4) literele (b) şi (e) din Decizia 1999/468/CE vor fi de o lună, o lună şi, respectiv, două luni.

 

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Competenţa de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condiţiilor prevăzute la articolele 36a şi 36b.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 36a

 

Revocarea competenţelor delegate

 

(1) Delegarea competenţelor menţionată la articolul 35 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă intenţionează să revoce delegarea de competenţe informează celălalt legislator şi Comisia în timp util înaintea adoptării deciziei finale, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi motivele acesteia.

 

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 36b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 36b

 

Obiecţiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se pot opune actului delegat în termen de trei luni de la data notificării.

La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungeşte cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-au opus actului delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data prevăzută în dispoziţiile acestuia.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi poate intra în vigoare înainte de expirarea perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia cu privire la intenţia lor de a nu ridica obiecţiuni.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opun actului delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituţia care formulează obiecţiuni îşi expune motivele care au stat la baza acestora.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Certificatele de aprobare de tip CEE pentru echipamentele sub presiune transportabile, eliberate în temeiul Directivelor 84/525/CEE, 84/526/CEE şi 84/527/CEE şi certificatele CE de examinare a proiectului eliberate în temeiul Directivei 1999/36/CE sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de omologare prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE.

(1) Certificatele de aprobare CEE de model pentru echipamentele sub presiune transportabile, eliberate în temeiul Directivelor 84/525/CEE, 84/526/CEE şi 84/527/CEE şi certificatele CE de examinare a proiectului eliberate în temeiul Directivei 1999/36/CE sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de omologare prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE şi fac obiectul dispoziţiilor privind perioada de timp limitată de recunoaştere a omologărilor de tip stabilite în respectivele anexe.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 38a

 

Obligaţiile statelor membre

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că operatorii economici în cauză respectă dispoziţiile stabilite în capitolele 2 şi 5. Statele membre se asigură, de asemenea, că sunt luate măsurile de punere în aplicare necesare cu privire la articolele 12-15 din capitolul 3.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoarea a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2011. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele acte şi prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoarea a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2011. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziţii.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Anexa I – Nr. ONU 1790

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ACID FLUORHIDRIC, SOLUŢIE, CU PESTE 85% ACID FLUORHIDRIC

ACID FLUORHIDRIC CU PESTE 85% FLUORURĂ DE HIDROGEN

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În prezenta anexă se stabileşte metoda de garantare a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile menţionate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), fabricate şi puse în funcţiune înainte de data implementării Directivei 1999/36/CE, cu dispoziţiile corespunzătoare din anexele la Directiva 2008/68/CE, aplicabile în momentul reevaluării.

(1) În prezenta anexă se stabileşte metoda de garantare a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile menţionate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), fabricate şi puse în funcţiune înainte de data implementării Directivei 1999/36/CE, cu dispoziţiile corespunzătoare din anexele la Directiva 2008/68/CE şi cu dispoziţiile relevante din prezenta directivă, aplicabile în momentul reevaluării.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Proprietarul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate sau deţinătorul trebuie să pună la dispoziţia unui organism notificat care se conformează standardului EN ISO/IEC 17020:2004 tip A informaţiile cu privire la echipamentele sub presiune transportabile care permit organismului respectiv să le identifice cu precizie (origine, norme de proiectare şi, în plus, pentru buteliile cu acetilenă, detalii cu privire la materialul poros). Informaţiile trebuie să includă, dacă este cazul, restricţiile de utilizare prescrise şi notele cu privire la eventualele deteriorări sau la eventualele reparaţii efectuate.

(2) Proprietarul sau operatorul trebuie să pună la dispoziţia unui organism notificat care se conformează standardului EN ISO/IEC 17020:2004 tip A, notificat pentru reevaluării conformităţii, informaţiile cu privire la echipamentele sub presiune transportabile care permit organismului respectiv să le identifice cu precizie (origine, norme de proiectare şi, în plus, pentru buteliile cu acetilenă, detalii cu privire la materialul poros). Informaţiile trebuie să includă, dacă este cazul, restricţiile de utilizare prescrise şi notele cu privire la eventualele deteriorări sau la eventualele reparaţii efectuate.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Organismul notificat de tip A verifică dacă echipamentele sub presiune transportabile prezintă cel puţin acelaşi nivel de siguranţă ca şi echipamentele sub presiune transportabile menţionate în anexele la Directiva 2008/68/CE. Verificarea se efectuează pe baza informaţiilor prezentate în conformitate cu punctul 2 şi, dacă este cazul, pe baza unor inspecţii suplimentare.

(3) Organismul notificat de tip A, notificat pentru reevaluarea conformităţii, verifică dacă echipamentele sub presiune transportabile prezintă cel puţin acelaşi nivel de siguranţă ca şi echipamentele sub presiune transportabile menţionate în anexele la Directiva 2008/68/CE. Verificarea se efectuează pe baza informaţiilor prezentate în conformitate cu punctul 2 şi, dacă este cazul, pe baza unor inspecţii suplimentare.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care recipientele sub presiune au fost fabricate în serie, statele membre pot autoriza un organism notificat care se conformează standardului EN ISO/IEC 17020:2004 tip B să realizeze evaluarea conformităţii unor recipiente sub presiune individuale, inclusiv a ventilelor acestora şi a altor accesorii utilizate pentru transport, cu condiţia ca un organism notificat de tip A să fi realizat evaluarea conformităţii de tip, în conformitate cu punctul 3.

eliminat

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la punctele 3 şi 4 sunt satisfăcătoare, echipamentele sub presiune transportabile trebuie să facă obiectul inspecţiilor periodice prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE, iar organismul notificat responsabil cu inspecţiile periodice aplică marcajul „pi” în conformitate cu articolul 14 alineatele (1) – (5). Marcajul „pi” trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat de tip A responsabil cu reevaluarea conformităţii şi, dacă este diferit, de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu inspecţiile periodice.

(5) În cazul în care rezultatele evaluărilor sunt satisfăcătoare, echipamentele sub presiune transportabile fac obiectul inspecţiilor periodice prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE. Dacă sunt îndeplinite cerinţele inspecţiilor periodice în cauză, organismul notificat responsabil cu inspecţiile aplică marcajul „pi” sau marcajul se aplică sub supravegherea sa în conformitate cu articolul 14 alineatele (1)(5). Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu inspecţiile periodice.

 

Organismul notificat responsabil de inspecţiile periodice eliberează un certificat de reevaluare în conformitate cu dispoziţiile de la punctul 6.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În cazul în care recipientele sub presiune au fost fabricate în serie, statele membre pot autoriza un organism notificat pentru inspecţiile periodice ale recipientelor sub presiune transportabile relevante să realizeze reevaluarea conformităţii unor recipiente sub presiune individuale, inclusiv a ventilelor acestora şi a altor accesorii utilizate pentru transport, cu condiţia ca un organism notificat de tip A responsabil de reevaluarea conformităţii să fi realizat evaluarea conformităţii de tip în conformitate cu punctul 3 şi să se fi emis un certificat de reevaluare a tipului. Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspecţiile periodice.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Se eliberează un certificat de reevaluare.

În cazul în care se aplică procedura descrisă la punctul 4, certificatul de reevaluare este eliberat de organismul de tip A şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

(6) În toate cazurile, certificatul de reevaluare se eliberează de către organismul notificat responsabil de inspecţiile periodice şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

(a) numărul de identificare al organismului notificat;

(a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul, şi dacă acesta este diferit, numărul de identificare al organismului notificat de tip A responsabil cu reevaluarea conformităţii în conformitate cu dispoziţiile de la punctul 3;

(b) denumirea şi adresa producătorului şi ale deţinătorului certificatului de omologare iniţial pentru echipamentele sub presiune transportabile aflate în curs de reevaluare, în cazul în care deţinătorul nu este aceeaşi persoană cu producătorul;

(b) denumirea şi adresa proprietarului sau operatorului menţionat la alineatul (2);

 

(c) datele de identificare ale certificatului de reevaluare de tip, în cazul aplicării procedurii de la punctul 5a;

(c) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile care aparţin seriei respective; precum şi că

 

(d) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile cărora li s-a aplicat marcajul „pi”, inclusiv, cel puţin, numărul sau numerele de serie; şi

(d) data eliberării.

(e) data eliberării.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În toate celelalte cazuri, certificatul de reevaluare este eliberat de organismul notificat responsabil cu inspecţiile periodice şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

 

(7) Se eliberează un certificat de reevaluare de tip.

 

În cazul în care se aplică procedura descrisă la punctul 5a, certificatul de reevaluare de tip se eliberează de către organismul de tip A responsabil cu reevaluarea conformităţii şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

(a) numărul de identificare al organismului notificat;

(a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul;

(b) denumirea şi adresa proprietarului, ale reprezentantului autorizat al acestuia stabilit în Comunitate sau ale deţinătorului specificat la punctul 2;

 

(b) denumirea şi adresa producătorului şi ale deţinătorului certificatului de omologare iniţial pentru echipamentele sub presiune transportabile aflate în curs de reevaluare, în cazul în care deţinătorul nu este aceeaşi persoană cu producătorul;

(c) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile cărora li s-a aplicat marcajul „pi”, inclusiv, cel puţin, numărul sau numerele de serie; precum şi că

(c) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile care aparţin seriei respective; şi

(d) data eliberării.

(d) data eliberării;

 

(e) menţiunea: „prezentul certificat nu autorizează producerea de echipamente sub presiune transportabile sau de părţi ale acestora”.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 7 - ultima frază

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, proprietarul sau operatorul arată că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerinţele prevăzute de prezenta directivă şi în anexele la Directiva 2008/68/CE aplicabile în momentul reevaluării.

eliminat

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, proprietarul sau operatorul arată că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerinţele prevăzute de prezenta directivă şi în anexele la Directiva 2008/68/CE aplicabile în momentul reevaluării.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. După caz, se ţine seama de dispoziţiile anexei II punctul 2 şi se aplică, de asemenea, marcajul referitor la frig prevăzut în respectiva anexă.

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Anexa la proiectul de rezoluţie legislativă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Declaraţia Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei privind articolul 290 din TFUE

 

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia declară că dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere vreunei viitoare poziţii a instituţiilor în ceea ce priveşte aplicarea articolului 290 din TFUE sau a diverselor acte legislative care conţin astfel de dispoziţii.

 

 

 

Declaraţia Comisiei privind notificarea actelor delegate

 

 

 

Comisia Europeană ia act de faptul că, cu excepţia cazurilor în care actul legislativ prevede o procedură de urgenţă, Parlamentul European şi Consiliul consideră că notificarea actelor delegate va ţine seama de perioadele de vacanţă ale instituţiilor (iarnă, vară şi alegerile europene), astfel încât Parlamentul European şi Consiliul să fie în măsură să îşi exercite prerogativele în termenele stabilite în actele legislative relevante şi este dispusă să acţioneze în consecinţă.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Transportul echipamentelor sub presiune, cum ar fi cisternele, recipientele şi buteliile, este reglementat în prezent de Directiva 1999/36/CE. Directiva stabileşte cerinţe privind siguranţa pentru transportul rutier şi feroviar. În plus, directiva garantează libera circulaţie a acestor echipamente pe teritoriul Comunităţii, inclusiv introducerea lor pe piaţă, prin stabilirea de norme comune privind proiectarea, construcţia şi verificările ulterioare.

Anumite dispoziţii tehnice din directiva actuală contravin unor norme internaţionale privind transportul de mărfuri periculoase, care au fost deja incluse în legislaţia comunitară prin Directiva 2008/68/CE privind transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase. Comisia a prezentat o propunere de revizuire a directivei, care va abroga actuala directivă privind echipamentele sub presiune transportabile şi o serie de alte directive.

Propunerea nu prevede schimbări de substanţă ale cadrului de reglementare actual în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi principalele dispoziţii. Cel mai important obiectiv ale acesteia este eliminarea incoerenţelor menţionate anterior prin alinierea cerinţelor tehnice la normele internaţionale privind transportul de mărfuri periculoase. În plus, propunerea urmăreşte simplificarea şi raţionalizarea anumitor dispoziţii, în special cele referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii. În sfârşit, propunerea include dispoziţii din aşa-numitul „regulament privind noul cadru legislativ” (765/2008/CE) în ceea ce priveşte echipamentele pentru operaţiuni de transport pe piaţa internă. Acesta din urmă stabileşte un cadru general pentru comercializarea produselor pe piaţa unică europeană.

Consiliul

După ce a analizat propunerea în mai multe ocazii, grupul de lucru din cadrul Consiliului a elaborat un proiect de text care corespunde în linii mari textului propus de Comisie, introducând numai câteva modificări. Acestea privesc printre altele:

· clarificarea definiţiei „echipamentelor sub presiune transportabile”;

· includerea referirilor necesare la „inspecţiile intermediare”;

· clarificări privind reevaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile existente care nu erau evaluate în conformitate cu dispoziţiile directivei în vigoare;

· posibilitatea ca statele membre să limiteze sau să interzică introducerea pe piaţă şi utilizarea echipamentelor în cazurile în care aceasta prezintă riscuri privind siguranţa în anumite condiţii;

· o dispoziţie care exceptează persoanele private de la obligaţiile proprietarilor de echipamente sub presiune transportabile, dacă acestea sunt utilizate în mod privat sau pentru activităţi de agrement;

În plus, Consiliul a modificat procedura de adaptare a anexelor pentru a le alinia la noile dispoziţii privind comitologia după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona („actele delegate”).

Evaluarea raportorului

Raportorul sprijină obiectivele urmărite prin revizuirea directivei privind echipamentele sub presiune transportabile (DEPT) şi consideră că propunerea va asigura, după adoptare, un nivel înalt de siguranţă pentru echipamentele sub presiune transportabile şi utilizatorii acestora. În plus, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la comitologie, raportorul salută clarificările de mai sus sugerate de Consiliu, care se reflectă astfel în amendamentele propuse în proiectul de raport. Prin urmare, amendamentele corespund proiectului de text al Consiliului cu excepţia următoarelor trei puncte:

· în primul rând, se propune adaptarea formulării considerentului (13) privind reevaluarea conformităţii prin introducerea unei referiri la „libera utilizare” pentru a clarifica faptul că reevaluarea nu este necesară în cazurile în care echipamentele existente sunt folosite pe bază exclusiv naţională sau regională (a se vedea amendamentul 4);

· în al doilea rând, raportorul propune un nou considerent (18a) care invită Comisia să elaboreze orientări pentru a facilita punerea în aplicare practică a dispoziţiilor, astfel cum prevede deja directiva în vigoare;

· în sfârşit, în ceea ce priveşte noile dispoziţii privind comitologia, raportorul a introdus o serie de modificări, ca urmare a avizelor orizontale transmise de serviciul juridic al Parlamentului, care urmăresc menţinerea prerogativelor Parlamentului şi respectarea cerinţelor sale procedurale în ceea ce priveşte atât revocarea competenţelor delegate Comisiei, cât şi obiecţiunile la actele delegate.

Concluzie

Raportorul consideră că, în funcţie de găsirea unei soluţii orizontale între instituţii cu privire la formularea noilor dispoziţii referitoare la comitologie, dosarul ar trebui să se finalizeze cât mai curând posibil, printr-un acord în primă lectură. Prin urmare, comisia este invitată să adopte raportul fără alte amendamente şi să confere raportorului mandatul necesar pentru a iniţia negocieri cu Consiliul în aceste condiţii.


PROCEDURĂ

Titlu

Echipamente sub presiune transportabile

Referinţe

COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Data prezentării la PE

18.9.2009

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

TRAN

7.10.2009

Raportor(i)

Data numirii

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Examinare în comisie

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Aviz juridic - Politica de confidențialitate