Postopek : 2005/0167(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0101/2010

Predložena besedila :

A7-0101/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.32
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0122

POROČILO     ***I
PDF 714kWORD 403k
26.3.2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o premični tlačni opremi

(KOM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Brian Simpson

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o premični tlačni opremi

(KOM(2009)0482 – C7‑0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0482),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 71 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0161/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju člena 294(3) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7‑0101/2010),

1.  sprejme stališče na prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  je seznanjen z izjavami, priloženimi temu osnutku zakonodajne resolucije;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom držav članic.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga je razširila področje veljavnosti določb nekaterih mednarodnih sporazumov tudi na notranji promet, s čimer je uskladila pogoje prevoza nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh po vsej Skupnosti;

(3) Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga je razširila področje veljavnosti določb nekaterih mednarodnih sporazumov tudi na notranji promet, s čimer je uskladila pogoje prevoza nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh po vsej Uniji;

Obrazložitev

Ta sprememba bo veljala za celotno besedilo.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Redni inšpekcijski pregledi in izredna preverjanja premične tlačne opreme, s katerimi se zagotavlja trajna skladnost z varnostnimi zahtevami, naj se izvajajo v skladu s prilogami k Direktivi 2008/68/ES in s to direktivo;

(11) Redni inšpekcijski pregledi, vmesni inšpekcijski pregledi in izredna preverjanja premične tlačne opreme, s katerimi se zagotavlja trajna skladnost z varnostnimi zahtevami, naj se izvajajo v skladu s prilogami k Direktivi 2008/68/ES in s to direktivo;

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Ta direktiva ne bi smela veljati za premično tlačno opremo, ki je bila dana na trg pred datumom začetka izvajanja Direktive 1999/36/ES in za katero ni bilo opravljeno ponovno ugotavljanje skladnosti;

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Pri obstoječi premični tlačni opremi, katere skladnost še ni bila ugotovljena po določbah Direktive 1999/36/ES; naj se v dokaz skladnosti z varnostnimi zahtevami ter za zagotovitev prostega pretoka in uporabe ponovno ugotovi skladnost ter se taka oprema označi po določbah te direktive;

(13) Če naj bo obstoječa premična tlačna oprema, katere skladnost še ni bila ugotovljena po določbah Direktive 1999/36/ES, deležna prostega pretoka in proste uporabe, bi bilo treba ponovno ugotoviti njeno skladnost;

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Države članice bi morale imeti možnost z ustreznimi ukrepi omejiti ali prepovedati dajanje opreme na trg v primerih, kjer ta oprema v določenih okoliščinah predstavlja varnostno tveganje;

(18) Države članice bi morale imeti možnost z ustreznimi ukrepi omejiti ali prepovedati dajanje opreme na trg v primerih, kjer ta oprema v določenih okoliščinah predstavlja varnostno tveganje, tudi kadar je oprema v skladu z Direktivo 2008/68/ES in to direktivo;

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Komisija bi morala izdelati posebne smernice, da olajša praktično izvedbo tehničnih določb te direktive, ter pri tem upoštevati rezultate izmenjave izkušenj, določenih v členih 28 in 29;

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil;

črtano

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Komisija mora biti zlasti pooblaščena za prilagajanje prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošne narave in namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov te direktive, med drugim z dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi elementi, se jih sprejema po regulativnem postopku s pregledom, v skladu s členom 5a Sklepa 1999/468/ES;

(20) Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju EU glede nekaterih prilagoditev prilog. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravah opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na ravni strokovnjakov;

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje se države članice spodbujajo, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj, kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo;

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) premično tlačno opremo, opredeljeno v členu 2(1), ki ima nameščene oznake skladnosti, predpisane v tej direktivi oziroma v direktivah 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS oziroma 99/36/ES, za namene rednih inšpekcijskih pregledov, izrednih preverjanj in uporabe opreme,

(b) premično tlačno opremo, opredeljeno v členu 2(1), ki ima nameščene oznake skladnosti, predpisane v tej direktivi oziroma v direktivah 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS oziroma 99/36/ES, za namene rednih inšpekcijskih pregledov, vmesnih inšpekcijskih pregledov, izrednih preverjanj in uporabe opreme,

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vse tlačne posode, njihove ventile in drug ustrezni pribor, opredeljene v poglavju 6.2 prilog k Direktivi 2008/68/ES,

(a) vse tlačne posode, njihove ventile in drug ustrezni pribor iz poglavja 6.2 prilog k Direktivi 2008/68/ES,

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) cisterne, akumulatorska vozila/vagone, večprekatne plinske posode (MEGC), njihove ventile in drug ustrezni pribor, opredeljene v poglavju 6.8 prilog k Direktivi 2008/68/ES, kadar se oprema iz točk (a) oziroma (b) uporablja v skladu z omenjenimi prilogami za prevoz plinov razreda 2, razen plinov in blaga s števkama 6 ali 7 v klasifikacijski kodi, ali za prevoz nevarnih snovi drugih razredov, določenih v Prilogi I k tej direktivi,

(b) cisterne, akumulatorska vozila/vagone, večprekatne plinske posode (MEGC), njihove ventile in drug ustrezni pribor iz poglavja 6.8 prilog k Direktivi 2008/68/ES, kadar se oprema iz točk (a) oziroma (b) uporablja v skladu z omenjenimi prilogami za prevoz plinov razreda 2, razen plinov in blaga s števkama 6 ali 7 v klasifikacijski kodi, ali za prevoz nevarnih snovi drugih razredov, določenih v Prilogi I k tej direktivi.

 

Premična tlačna oprema zajema plinske pločevinke (št. UN 2037), ne zajema pa aerosolov (št. UN 1950), odprtih kriogenih posod, jeklenk za dihalne aparate in gasilne aparate (št. UN 1044), premične tlačne opreme, izvzete po določbah 1.1.3.2 prilog k Direktivi 2008/68/ES in premične tlačne opreme, izvzete iz določb o izdelavi in preizkušanju embalaže po posebni določbi iz 3.3 prilog k Direktivi 2008/68/ES,

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

14. „gospodarski subjekt“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika, distributerja, lastnika ali upravljavca, ki sodeluje v gospodarski dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno,

14. „gospodarski subjekt“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika, distributerja, lastnika ali upravljavca, ki sodeluje v gospodarski dejavnosti ali dejavnosti javne službe, bodisi odplačno ali neodplačno,

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17. „ponovno ugotavljanje skladnosti“ pomeni postopke, ki se opravljajo na zahtevo lastnika, za naknadno ugotovitev skladnosti premične tlačne opreme, ki je bila izdelana in dana na trg pred začetkom izvajanja Direktive 1999/36/ES,

17. „ponovno ugotavljanje skladnosti“ pomeni postopke, ki se opravljajo na zahtevo lastnika ali upravljavca, za naknadno ugotovitev skladnosti premične tlačne opreme, ki je bila izdelana in dana na trg pred začetkom izvajanja Direktive 1999/36/ES,

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

18a. „vmesni inšpekcijski pregled“ pomeni vmesni inšpekcijski pregled in postopke, ki urejajo vmesne inšpekcijske preglede, določene v prilogah k Direktivi 2008/68/ES,

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

21. „akreditacija“ pomeni potrdilo nacionalnega akreditacijskega organa, da priglašeni organ izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka točke 1.8.6.4 prilog k Direktivi 2008/68/ES,

21. „akreditacija“ pomeni potrdilo nacionalnega akreditacijskega organa, da priglašeni organ izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka točke 1.8.6.8 prilog k Direktivi 2008/68/ES,

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 2 – zadnji odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Premična tlačna oprema zajema plinske pločevinke (št. UN 2037), ne zajema pa aerosolov (št. UN 1950), odprtih kriogenih posod, jeklenk za dihalne aparate in gasilne aparate (št. UN 1044), premične tlačne opreme, izvzete po določbah 1.1.3.2 prilog k Direktivi 2008/68/ES in premične tlačne opreme, izvzete iz določb o izdelavi in preizkušanju embalaže po posebni določbi iz 3.3 prilog k Direktivi 2008/68/ES.

črtano

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Proizvajalci, ki menijo ali z razlogom domnevajo, da premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES in s to direktivo, nemudoma z ustreznimi popravnimi ukrepi zagotovijo skladnost premične tlačne opreme, ali pa tako opremo umaknejo oziroma odpokličejo. Nadalje, v primeru, da premična tlačna oprema predstavlja tveganje, proizvajalci o tem nemudoma obvestijo pristojne organe držav članic, v katerih so dali premično tlačno opremo na trg, in v obvestilu navedejo zlasti neskladnosti in morebitne opravljene popravne ukrepe.

4. Proizvajalci, ki menijo ali z razlogom domnevajo, da premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES ali s to direktivo, nemudoma z ustreznimi popravnimi ukrepi zagotovijo skladnost premične tlačne opreme, ali pa tako opremo umaknejo oziroma odpokličejo. Nadalje, v primeru, da premična tlačna oprema predstavlja tveganje, proizvajalci o tem nemudoma obvestijo pristojne organe držav članic, v katerih so dali premično tlačno opremo na trg, in v obvestilu navedejo zlasti neskladnosti in morebitne opravljene popravne ukrepe.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti iz člena 4(1) in sestavljanje tehnične dokumentacije niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

Obveznosti iz člena 4(1) in (2) in sestavljanje tehnične dokumentacije niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) hraniti tehnično dokumentacijo na voljo nacionalnim nadzornim organom vsaj 20 let od datuma proizvodnje premične tlačne opreme,

(a) hraniti tehnično dokumentacijo na voljo nacionalnim nadzornim organom vsaj v obdobju, ki je v prilogah k Direktivi 2008/68/ES določeno za proizvajalce,

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Uvozniki vsaj 20 let od datuma proizvodnje premične tlačne opreme hranijo kopijo tehnične dokumentacije na voljo organu za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija navedenim organom na zahtevo dostopna.

6. Uvozniki vsaj v obdobju, ki je v prilogah k Direktivi 2008/68/ES določeno za proizvajalce, hranijo kopijo tehnične dokumentacije na voljo organu za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija navedenim organom na zahtevo dostopna.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če distributer meni ali z razlogom domneva, da premična tlačna oprema ni skladna s prilogami k Direktivi 2008/68/ES ali s to direktivo, premične tlačne opreme ne da na trg, dokler oprema ni usklajena. Nadalje, če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca in uvoznika ter organe za nadzor trga.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Ta člen se ne uporablja za zasebnike, ki nameravajo prenosno tlačno opremo uporabiti ali jo uporabljajo za svojo osebno ali domačo uporabo oziroma za svoje prostočasne ali športne dejavnosti.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 11 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti na zahtevo organom za nadzor trga v obdobju, predpisanem v prilogah k Direktivi 2008/68/ES; navedejo:

Gospodarski subjekti na zahtevo organa za nadzor trga za obdobje najmanj 10 let navedejo:

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Premična tlačna oprema, navedena v členu 1(2) (a), mora izpolnjevati ustrezne zahteve glede ugotavljanja skladnosti, rednih pregledov in izrednih preverjanj iz prilog k direktivi 2008/68/ES in iz 3. ter 4. poglavja te direktive.

1. Premična tlačna oprema, navedena v členu 1(2) (a), mora izpolnjevati ustrezne zahteve glede ugotavljanja skladnosti, rednih inšpekcijskih pregledov, vmesnih inšpekcijskih pregledov in izrednih preverjanj iz prilog k direktivi 2008/68/ES in iz 3. ter 4. poglavja te direktive.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Premična tlačna oprema, navedena v členu 1(2) (b), mora izpolnjevati tehnične zahteve iz dokumentacije, po kateri je bila izdelana. Za opremo veljajo zahteve glede rednih pregledov in izrednih preverjanj iz 3. ter 4. poglavja te direktive.

2. Premična tlačna oprema, navedena v členu 1(2) (b), mora izpolnjevati tehnične zahteve iz dokumentacije, po kateri je bila izdelana. Na opremi se opravljajo redni inšpekcijski pregledi, vmesni inšpekcijski pregledi in izredna preverjanja v skladu s prilogami k Direktivi 2008/68/ES ter zanjo veljajo zahteve iz poglavij 3 in 4 te direktive.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Potrdila o ugotavljanju skladnosti in potrdila o ponovnem ugotavljanju skladnosti ter poročila o rednih pregledih in izrednih preverjanjih, ki jih izda priglašeni organ, veljajo v vseh državah članicah.

3. Potrdila o ugotavljanju skladnosti in potrdila o ponovnem ugotavljanju skladnosti ter poročila o rednih inšpekcijskih pregledih, vmesnih inšpekcijskih pregledih in izrednih preverjanjih, ki jih izda priglašeni organ, veljajo v vseh državah članicah.

Za snemljive dele premične tlačne opreme se lahko opravi ločeno ugotavljanje skladnosti.

Za snemljive dele premične tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, se lahko opravi ločeno ugotavljanje skladnosti.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Snemljivi deli z neposrednimi varnostnimi funkcijami morajo imeti oznake „pi“.

6. Snemljivi deli prenosne tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, z neposrednimi varnostnimi funkcijami morajo imeti oznako "pi".

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Oznaka „pi“ se namesti vidno, čitljivo in trajno na premično tlačno opremo ali na njeno tablico s podatki ter na vse snemljive dele premične tlačne opreme z neposrednimi varnostnimi funkcijami.

4. Oznaka "pi" se namesti vidno, čitljivo in trajno na premično tlačno opremo ali na njeno tablico s podatki ter na vse snemljive dele premične tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, z neposrednimi varnostnimi funkcijami.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Oznaka „pi“ se namesti na premično tlačno opremo in na snemljive dele premične tlačne opreme z neposrednimi varnostnimi funkcijami, preden se oprema oziroma snemljivi deli dajo na trg.

5. Oznaka "pi" se namesti na novo premično tlačno opremo in na snemljive dele premične tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, z neposrednimi varnostnimi funkcijami, preden se oprema oziroma snemljivi deli dajo na trg.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Za oznako datuma rednega pregleda je navedena identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za redne preglede.

7. Oznako datuma rednega inšpekcijskega pregleda ali, kadar je to potrebno, vmesnega inšpekcijskega pregleda spremlja identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za redne inšpekcijske preglede.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) dejavnosti, povezanih z ugotavljanjem skladnosti in ponovnim ugotavljanjem skladnosti,

(a) dejavnosti, povezanih z ugotavljanjem skladnosti, rednimi inšpekcijskimi pregledi, vmesnimi inšpekcijskimi pregledi, izrednimi preverjanji in ponovnim ugotavljanjem skladnosti,

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) postopkov, povezanih s točko (a), vključno z rednimi pregledi, izrednimi preverjanji in ponovnim ugotavljanjem skladnosti,

(b) postopkov, povezanih s točko (a),

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, rednih pregledov in izrednih preverjanj, uporabljanih postopkih, zajeti premični tlačni opremi ter ustrezna potrdila o usposobljenosti.

3. Priglasitev vključuje podatke, zahtevane v skladu s členom 21(2).

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Priglašeni organi morajo izvajati ugotavljanja skladnosti, redne inšpekcijske preglede in izredna preverjanja v skladu s pogoji priglasitve in s postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so določeni v prilogah k Direktivi 2008/68/ES.

1. Priglašeni organi morajo izvajati ugotavljanja skladnosti, redne inšpekcijske preglede, vmesne inšpekcijske preglede in izredna preverjanja v skladu s pogoji priglasitve in postopki, ki so določeni v prilogah k Direktivi 2008/68/ES.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vseh zahtevkih po informacijah v zvezi z opravljenimi dejavnostmi na področju ugotavljanja skladnosti, ki so jih prejeli od organov za nadzor trga,

(c) vseh zahtevkih po informacijah o opravljenih dejavnostih, ki so jih prejeli od organov za nadzor trga,

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) na zahtevo o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v okviru njihove priglasitve, in o kakršnih koli drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.

(d) na zahtevo o dejavnostih, izvedenih v okviru njihove priglasitve, in vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Priglašeni organi drugim organom, ki so priglašeni v okviru te direktive ter ki izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti, rednih inšpekcijskih pregledov in izrednih preverjanj ter zajemajo enako premično tlačno opremo, zagotavljajo pomembne informacije o zadevah v zvezi s pozitivnimi ali negativnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.

2. Priglašeni organi drugim organom, ki so priglašeni v okviru te direktive ter ki izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti, rednih inšpekcijskih pregledov, vmesnih inšpekcijskih pregledov in izrednih preverjanj ter zajemajo enako premično tlačno opremo, zagotavljajo pomembne informacije o zadevah v zvezi s pozitivnimi ali negativnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 28 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zagotovi izmenjavo izkušenj med nacionalnimi organi držav članic, ki so pristojni za:

Komisija zagotovi izmenjavo izkušenj med nacionalnimi organi držav članic, ki so v skladu s to direktivo pristojni za:

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če so ob zaključku postopka iz člena 30(3) in (4) vloženi ugovori zoper nacionalni ukrep države članice ali če Komisija meni, da je ukrep v nasprotju z zakonodajo Skupnosti, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in ustreznimi gospodarskimi subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

1. Če so ob zaključku postopka iz člena 30(3) in (4) vloženi ugovori zoper nacionalni ukrep države članice ali če Komisija meni, da je ukrep v nasprotju s pravno zavezujočim aktom Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in ustreznimi gospodarskimi subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) oznaka „pi“ je nameščena tako, da je kršen člen 12, člen 13 ali člen 14,

(a) oznaka "pi" je nameščena tako, da je kršen člen 12, člen 13, člen 14 ali člen 15,

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zahteve iz prilog k Direktivi 2008/68/ES niso izpolnjene.

(d) zahteve iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive niso izpolnjene.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko prilagodi priloge k tej direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku, zlasti ob upoštevanju sprememb prilog k Direktivi 2008/68/ES. Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov te direktive, med drugim z dopolnjevanjem, se sprejemajo po regulativnem postopku s pregledom, navedenem v členu 36(2).

Komisija lahko sprejme delegirane akte v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju EU za prilagoditev prilog k tej direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku, zlasti ob upoštevanju sprememb prilog k Direktivi 2008/68/ES.

 

Za delegirane akte iz tega člena se uporabljajo postopki iz členov 36, 36a in 36b.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 36 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odbor

Izvrševanje prenosa pooblastil

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za prevoz nevarnega blaga, ustanovljen s členom 9 Direktive 2008/68/ES.

1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 35 se na Komisijo prenesejo za nedoločen čas.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5a(1) do (4) in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

Časovni roki, določeni v členih 5a(3)(c) in (4)(b) ter (e) Sklepa 1999/468/ES, so en mesec, en mesec oziroma dva meseca.

 

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenesejo pod pogoji iz členov 36a in 36b.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 36a

 

Preklic prenosa pooblastil

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastil iz člena 35.

 

2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločitev o preklicu prenosa pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v doglednem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede, katera prenesena pooblastila bi lahko bila preklicana ter morebitne razloge za preklic.

 

 

3. S sklepom o preklicu se konča prenos pooblastil, ki so navedena v tem sklepu. Veljati začne takoj ali na poznejši datum, naveden v tem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 36 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 36b

 

Nasprotovanje delegiranim aktom

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta je mogoče obdobje podaljšati za dva meseca.

 

2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, naveden v tem aktu.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega obdobja, če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da mu ne nameravata nasprotovati.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Potrdila o odobritvi EGS za vzorec, izdani za premično tlačno opremo po direktivah 84/525/EGS, 84/526/EGS in 84/527/EGS ter potrdila ES o pregledu načrtov, izdani po Direktivi 1999/36/ES; se štejejo za enakovredne potrdilom o odobritvi tipa, omenjenim v prilogah k Direktivi 2008/68/ES.

1. Potrdila o odobritvi EGS za vzorec, izdana za premično tlačno opremo v skladu z direktivami 84/525/EGS, 84/526/EGS in 84/527/EGS, ter potrdila o ES–pregledu načrtovanja, izdana v skladu z Direktivo 1999/36/ES, se štejejo za enakovredna potrdilom o homologaciji, omenjenim v prilogah k Direktivi 2008/68/ES, in zanje veljajo določbe o časovno omejenem priznavanju homologacij iz teh prilog.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38a

 

Obveznosti držav članic

 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da zadevni gospodarski subjekti upoštevajo določbe iz poglavij 2 in 5. Države članice prav tako zagotovijo, da se potrebni izvedbeni ukrepi sprejmejo ob upoštevanju členov 12 do 15 iz poglavja 3.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2011. Komisiji nemudoma pošljejo besedila teh predpisov in korelacijsko tabelo skladnosti med temi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2011. Komisiji nemudoma pošljejo besedila teh predpisov.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Priloga I – Številka UN 1790

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

FLUOROVODIKOVA KISLINA, RAZTOPINA, Z VEČ KOT 85 % FLUOROVODIKOVE KISLINE

FLUOROVODIKOVA KISLINA Z VEČ KOT 85 % VODIKOVEGA FLUORIDA

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V tej prilogi je predpisan postopek, s katerim se zagotovi, da je premična tlačna oprema, navedena v členu 1(2) (c), izdelana in dana v uporabo pred začetkom izvajanja Direktive 1999/36/ES, skladna z ustreznimi določbami prilog k Direktivi 2008/68/ES, ki veljajo v času ponovnega ugotavljanje skladnosti.

1. V tej prilogi je predpisan postopek, s katerim se zagotovi, da je premična tlačna oprema, navedena v členu 1(2) (c), izdelana in dana v uporabo pred začetkom izvajanja Direktive 1999/36/ES, skladna z ustreznimi določbami prilog k Direktivi 2008/68/ES in ustreznimi določbami te direktive, ki veljajo v času ponovnega ugotavljanja skladnosti.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Lastnik ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti ali imetnik mora priglašenemu organu, ki izpolnjuje zahteve EN ISO/IEC 17020:2004, vrsta A, predložiti informacije o premični tlačni opremi, ki omogočajo priglašenemu organu natančno identificirati opremo (poreklo, pravila projektiranja, pri jeklenkah za acetilen pa tudi podatke o poroznosti materiala). Informacije morajo po potrebi vsebovati tudi vse predpisane omejitve uporabe ter opombe o morebitnih poškodbah ali popravilih, ki so bila opravljena.

2. Lastnik ali upravljavec mora priglašenemu organu, ki izpolnjuje zahteve EN ISO/IEC 17020:2004, vrsta A, in je priglašen za ponovno ugotavljanje skladnosti, predložiti informacije o premični tlačni opremi, ki omogočajo priglašenemu organu natančno identificirati opremo (poreklo, pravila projektiranja, pri jeklenkah za acetilen pa tudi podatke o poroznosti materiala). Informacije morajo po potrebi vsebovati tudi vse predpisane omejitve uporabe ter opombe o morebitnih poškodbah ali popravilih, ki so bila opravljena.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Priglašeni organ vrste A presodi, ali premična tlačna oprema zagotavlja vsaj enako raven varnosti kot premična tlačna oprema, navedena v prilogah k Direktivi 2008/68/ES. Presoja se opravi na podlagi informacij, predloženih v skladu s točko 2, in po potrebi na podlagi nadaljnjih pregledov.

3. Priglašeni organ vrste A, priglašen za ponovno ugotavljanje skladnosti, presodi, ali premična tlačna oprema zagotavlja vsaj enako raven varnosti kot premična tlačna oprema, navedena v prilogah k Direktivi 2008/68/ES. Presoja se opravi na podlagi informacij, predloženih v skladu z odstavkom 2, in po potrebi na podlagi nadaljnjih inšpekcijskih pregledov.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če so bile tlačne posode izdelane serijsko, lahko država članica odobri presojo skladnosti posameznih posod, vključno z njihovimi ventili in drugim priborom, ki se uporablja za prevoz, pri priglašenem organu po EN ISO/IEC 17020:2004, vrsta B, če je skladnost tipa že ugotovil organ vrste A v skladu z odstavkom 3.

črtano

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Če so rezultati presoje iz odstavkov 3 in 4 zadovoljivi, premična tlačna oprema postane predmet rednih pregledov, predpisanih v prilogah k Direktivi 2008/68/ES, priglašeni organ, odgovoren za redne inšpekcijske preglede, pa na opremo v skladu s členom 14(1) – (5) namesti oznako „pi“. Oznaki „pi“ sledi identifikacijska številka priglašenega organa vrste A, odgovornega za ponovno ugotavljanje skladnosti, in, če se razlikuje, identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega ta redne inšpekcijske preglede.

5. Če so rezultati presoje zadovoljivi, premična tlačna oprema postane predmet rednih inšpekcijskih pregledov, predpisanih v prilogah k Direktivi 2008/68/ES. Če so zahteve rednega inšpekcijskega pregleda izpolnjene, priglašeni organ, odgovoren za redne inšpekcijske preglede, na opremo v skladu s členom 14(1) – (5) namesti oznako „pi“ ali to namestitev nadzoruje. Oznaki „pi“ sledi identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za redne inšpekcijske preglede.

 

Priglašeni organ, odgovoren za redne inšpekcijske preglede, v skladu z odstavkom 6 izda potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Če so bile tlačne posode izdelane serijsko, lahko države članice odobrijo ponovno ugotavljanje skladnosti posameznih tlačnih posod, vključno z njihovimi ventili in drugim priborom, ki se uporablja za prevoz, pri organu, priglašenem za redne inšpekcijske preglede ustreznih premičnih tlačnih posod, če je priglašeni organ vrste A, odgovoren za ponovno ugotavljanje skladnosti, v skladu z odstavkom 3 ugotovil skladnost tipa in je bilo izdano potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti tipa. Oznaki „pi“ sledi identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za redne inšpekcijske preglede.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Izda se potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti.

Če je uporabljen postopek iz odstavka 4, organ vrste A izda potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti, ki vsebuje najmanj:

6. V vseh primerih priglašeni organ, odgovoren za redne inšpekcijske preglede, izda potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti, ki vsebuje najmanj:

(a) identifikacijske podatke priglašenega organa,

(a) identifikacijske podatke priglašenega organa, ki izdaja potrdilo, in – če se razlikuje – identifikacijsko številko priglašenega organa vrste A, ki je odgovoren za ponovno ugotavljanje skladnosti v skladu z odstavkom 3,

(b) ime in naslov proizvajalca in imetnika prvotne tipske odobritve premične tlačne opreme, ki je predmet ponovnega ugotavljanja skladnosti, če imetnik in proizvajalec nista ista oseba,

(b) ime in naslov lastnika ali upravljavca iz odstavka 2,

 

(c) če se uporablja postopek iz odstavka 5a, podatke o potrdilu o ponovnem ugotavljanju skladnosti tipa,

(c) podatke za identifikacijo premične tlačne opreme, ki spada v serijo, in

 

(d) podatke za identifikacijo premične tlačne opreme, na katero je bila nameščena oznaka „pi“, med drugim vsaj serijsko številko oziroma številke, in

(d) datum izdaje.

(e) datum izdaje.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. V vseh drugih primerih priglašeni organ, odgovoren za redne inšpekcijske preglede, izda potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti, ki vsebuje najmanj:

7. Izda se potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti tipa.

 

Če se uporablja postopek iz odstavka 5a, organ vrste A, odgovoren za ponovno ugotavljanje skladnosti, izda potrdilo o ponovnem ugotavljanju skladnosti tipa, ki vsebuje najmanj:

(a) identifikacijske podatke priglašenega organa,

(a) identifikacijske podatke priglašenega organa, ki izdaja potrdilo,

(b) ime in naslov lastnika ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Skupnosti oziroma imetnika, omenjenega v odstavku 2,

(b) ime in naslov proizvajalca in imetnika prvotne homologacije za premično tlačno opremo, ki je predmet ponovnega ugotavljanja skladnosti, če imetnik in proizvajalec nista ista oseba,

(c) podatke za identifikacijo premične tlačne opreme, na katero je bila nameščena oznaka „pi“, vključno s serijsko številko oziroma številkami, in

(c) podatke za identifikacijo premične tlačne opreme, ki spada v serijo, in

(d) datum izdaje.

(d) datum izdaje,

 

(e) besede: „s tem potrdilom ni dovoljeno izdelovati premične tlačne opreme ali njenih delov“.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 7 – zadnji del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z namestitvijo oznake „pi“ lastnik oziroma upravljavec prevzame odgovornost za skladnost premične tlačne opreme z vsemi zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive, ki veljajo ob času ponovnega ugotavljanja skladnosti.

črtano

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Z namestitvijo oznake „pi“ lastnik ali upravljavec izkazuje, da prevzema odgovornost za skladnost premične tlačne opreme z vsemi zahtevami iz prilog k Direktivi 2008/68/ES in iz te direktive, ki veljajo ob času ponovnega ugotavljanja skladnosti.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Priloga III – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Po potrebi se upoštevajo določbe iz Priloge II (2) in namesti oznaka hladnosti, navedena v tej prilogi.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Priloga k osnutku zakonodajne resolucije

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 

Evropski parlament, Svet in Komisija izjavljajo, da določbe te uredbe ne vplivajo na katero koli prihodnje stališče institucij glede izvajanja člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali na posamezne zakonodajne akte, ki vsebujejo omenjene določbe.

 

Izjava Komisije v zvezi z uradnim obveščanjem o delegiranih aktih

 

Evropska komisija je seznanjena z mnenjem Evropskega parlamenta in Sveta, da je treba pri uradnih obvestilih o delegiranih aktih – razen v primerih, ko zakonodajni akt predpisuje nujni postopek – upoštevati obdobja počitnic institucij (zimske in poletne počitnice, evropske volitve), in tako zagotoviti Evropskemu parlamentu in Svetu možnost, da izvajata svoja pooblastila v rokih, določenih v ustreznih zakonodajnih aktih, ter je pripravljena ravnati v skladu s tem.


OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Prevoz tlačne opreme, kot so cisterne, posode in jeklenke, zdaj ureja Direktiva 1999/36/ES. V njej so določene varnostne zahteve za cestni in železniški prevoz. Poleg tega ta direktiva z enotnimi normativi za načrtovanje, izdelavo in preverjanje med uporabo zagotavlja prost pretok te opreme v Skupnosti, vključno z njenim dajanjem v promet.

Nekatere tehnične določbe obstoječe direktive so v nasprotju z mednarodnimi predpisi glede prevoza nevarnega blaga, ki so z nedavno sprejeto Direktivo 2008/68/ES o prevozu nevarnega blaga po cestah, železnicah in celinskih plovnih poteh postali del zakonodaje Skupnosti. Komisija je zato predložila predlog za revidirano direktivo, ki bi razveljavil obstoječo direktivo o premični tlačni opremi in številne druge s tem povezane direktive.

Predlog ne prinaša bistvenih sprememb obstoječega regulativnega okvira glede področja uporabe in glavnih določb. Najpomembnejši cilj predloga je odpraviti zgoraj omenjene nedoslednosti z uskladitvijo tehničnih zahtev z mednarodnimi predpisi glede prevoza nevarnega blaga. Nadaljnji cilj predloga sta poenostavitev in posodobitev nekaterih določb, zlasti določb v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti. Nazadnje pa predlog glede uporabe opreme pri prevozih na notranjem trgu vključuje določbe t. i. uredbe novega zakonodajnega okvira (765/2008/ES), ki določa splošni okvir za trženje proizvodov na enotnem evropskem trgu.

Svet

Delovna skupina Sveta, ki je predlog preučila večkrat, je pripravila osnutek, ki se v glavnem ujema s predlaganim besedilom Komisije in prinaša le nekaj sprememb. Te se med drugim nanašajo na:

· pojasnitev opredelitve „premične tlačne opreme“;

· vključitev potrebnih sklicevanj na „vmesne inšpekcijske preglede“;

· pojasnitve v zvezi s ponovnim ugotavljanjem skladnosti obstoječe premične tlačne opreme, za katero ugotavljanje skladnosti še ni bilo opravljeno v skladu z obstoječo direktivo;

· možnost, da države članice omejijo ali prepovejo dajanje opreme v promet in njeno uporabo, kadar je zaradi nje v nekaterih okoliščinah ogrožena varnost;

· določbo, na podlagi katere za zasebnike ne veljajo obveznosti lastnikov premične tlačne opreme, če se ta uporablja zasebno ali za prostočasne dejavnosti.

Svet je poleg tega spremenil postopek za prilagoditev prilog, da bi jih uskladili z novimi določbami o komitologiji po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe (delegirani akti).

Ocena poročevalca

Poročevalec podpira cilje revizije direktive o premični opremi in meni, da bo predlog, ko bo sprejet, zagotavljal visoko raven varnosti za premično tlačno opremo in njene uporabnike. Poročevalec razen določb o komitologiji pozdravlja omenjene pojasnitve, ki jih predlaga Svet in ki se zato tudi odražajo v predlogih sprememb v osnutku njegovega poročila. Predlogi sprememb torej ustrezajo osnutku besedila Sveta, razen v naslednjih treh točkah:

· Predlagana je prilagoditev besedila uvodne izjave 13 o ponovnem ugotavljanju skladnosti z vstavitvijo sklicevanja na „prosto uporabo“, s katero se pojasni, da ponovno ugotavljanje ni potrebno, če se obstoječa oprema uporablja na povsem nacionalni ali regionalni osnovi (gl. predlog spremembe 4).

· Poročevalec predlaga novo uvodno izjavo 18a, s katero se Komisijo poziva, naj pripravi smernice za lažjo praktično izvajanje določb, kakor je že predvideno v obstoječi direktivi.

· V zvezi z novimi določbami o komitologiji pa je poročevalec na podlagi horizontalnega nasveta pravne službe Parlamenta uvedel spremembe, katerih namen je ohranitev pristojnosti Parlamenta in izpolnitev njegovih postopkovnih zahtev tako glede preklica prenosa pristojnosti Komisiji kot glede ugovorov zoper delegirane akte.

Sklep

Poročevalec ocenjuje, da bi bilo treba do horizontalne medinstitucionalne rešitve glede besedila novih določb komitologije obravnavano vprašanje čim prej končati s sporazumom v prvi obravnavi. Odbor je zato pozvan, naj poročilo sprejme brez dodatnih predlogov sprememb, poročevalcu pa podeli mandat za pogajanja s Svetom na tej podlagi.


POSTOPEK

Naslov

Premična tlačna oprema

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Datum predložitve EP

18.9.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

7.10.2009

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Obravnava v odboru

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Datum predložitve

26.3.2010

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov