ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар

26.3.2010 - (COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Wolf Klinz


Процедура : 2009/0132(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0102/2010
Внесени текстове :
A7-0102/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар

(COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0491),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 44 и 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0170/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и членове 50 и 114 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка[1],

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0102/2010),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а) Следвайки заключенията на доклада на групата на високо равнище относно финансовия надзор в ЕС („групата de Larosière“), Комисията представи конкретни законодателни предложения на 23 септември 2009 г. с цел създаване на Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), която се състои от мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи заедно с новите Европейски надзорни органи. В допълнение, новосъздаденият Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) следва да замени Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За целите на частното пласиране на ценни книжа инвестиционните дружества и кредитните институции следва да бъдат оправомощени да третират като квалифицирани инвеститори тези физически или юридически лица, които се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива, или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета. В тази връзка адаптирането на съответните разпоредби от Директиви 2003/71/ЕО и 2004/39/ЕО би намалило сложността и разходите за инвестиционните дружества при частни пласирания, тъй като фирмите ще могат да определят лицата, към които пласирането ще бъде насочено, въз основа на собствения си списък с професионални клиенти и подходящи контрагенти. Следователно дефиницията на квалифицирани инвеститори в Директива 2003/71/ЕО следва да бъде разширена, за да обхване и тези лица.

(6) За целите на частното пласиране на ценни книжа инвестиционните дружества и кредитните институции следва да бъдат оправомощени да третират като квалифицирани инвеститори тези физически или юридически лица, които се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива, или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти. В тази връзка адаптирането на съответните разпоредби от Директиви 2003/71/ЕО и 2004/39/ЕО би намалило сложността и разходите за инвестиционните дружества при частни пласирания, тъй като фирмите ще могат да определят лицата, към които пласирането ще бъде насочено, въз основа на собствения си списък с професионални клиенти и подходящи контрагенти. Емитентът следва да може да се позовава на списъка с професионални клиенти и подходящи контрагенти, съставен в съответствие с приложение ІІ към Директива 2004/39/ЕО. Следователно дефиницията на квалифицирани инвеститори в Директива 2003/71/ЕО следва да бъде разширена, за да обхване и тези лица, като не следва да се води отделен регистър.

Обосновка

Следва да е ясно, че емитентът не е в състояние да провери дали даден професионален клиент или подходящ контрагент правилно е бил класифициран като такъв. Следователно той не трябва да поема отговорност за погрешна класификация.

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) За да се увеличи ефикасността и гъвкавостта при емитиране на дълг в Общността, следва да отпадне ограничението при определянето на държава-членка по произход за емисии на ценни книжа, несвързани с дялово участие, чиято деноминация е по-малка от 1 000 EUR. Механизмът за определяне на държавите-членки по произход и на приемащите държави-членки в Директива 2004/109/ЕО следва да бъде съответно изменен.

заличава се

Обосновка

Премахването на прага от 1 000 евро, от който емитентите на ценни книжа, несвързани с дялово участие, могат да избират своя компетентен орган, има вероятност да отслаби защитата на инвеститорите, и по-специално защитата на инвеститорите на дребно чрез увеличаване на възможностите емитентът да започне регулаторен арбитраж в ущърб на най-близкия орган.

Изменение  4

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Наличието на валиден проспект, изготвен от емитента или от предлагащата страна и публично достъпен по време на окончателното пласиране на ценните книжа посредством финансовите посредници или при всяка последваща препродажба на ценните книжа, предоставя необходимата информация на инвеститорите за вземане на информирани инвестиционни решения. Следователно финансовите посредници, пласиращи или осъществяващи последваща препродажба на ценни книжа, следва да имат право да се позовават на първоначалния проспект, публикуван от емитента или от предлагащата страна, докато проспектът е валиден и надлежно допълван съгласно член 9 и член 16 от Директива 2003/71/ЕО и емитентът или отговорната за неговото съставяне предлагаща страна одобряват неговото използване. В този случай не следва да се изискват други проспекти. Ако обаче емитентът или предлагащата страна, която е отговорна за съставянето на първоначалния проспект, не одобрява неговото използване, финансовият посредник следва да бъде задължен да публикува нов проспект.

(8) Наличието на валиден проспект, изготвен от емитента или от предлагащата страна и публично достъпен по време на окончателното пласиране на ценните книжа посредством финансовите посредници или при всяка последваща препродажба на ценните книжа, предоставя необходимата информация на инвеститорите за вземане на информирани инвестиционни решения. Следователно финансовите посредници, пласиращи или осъществяващи последваща препродажба на ценни книжа, следва да имат право да се позовават на първоначалния проспект, публикуван от емитента или от предлагащата страна, докато проспектът е валиден и надлежно допълван съгласно членове 9 и 16 от Директива 2003/71/ЕО и емитентът или отговорната за неговото съставяне предлагаща страна, както и всяка друга структура, която по силата на националното право носи отговорност за точността на определена част от съдържанието на този проспект, одобряват неговото използване. Емитентът или предлагащата страна следва да може да обвързва своето съгласие с определени условия. В случай, че е дадено съгласие за използването на проспекта, емитентът или предлагащата страна, отговорна за изготвянето на първоначалния проспект, следва да носи отговорност за заявената в него информация и не следва да се изискват други проспекти. Ако независимо от това съгласие окончателните условия на проспекта трябва да бъдат актуализирани, като се включи специфична информация за препродажбата, тогава финансовият посредник, използващ проспекта, следва да носи отговорност за тази допълнителна информация. Ако обаче емитентът или предлагащата страна, която е отговорна за съставянето на първоначалния проспект, не одобрява неговото използване, финансовият посредник следва да бъде задължен да публикува нов проспект. Ако финансовият посредник реши да използва първоначалния проспект без да е получил съгласие, посредникът следва да носи отговорност за информацията, заявена в първоначалния проспект.

Обосновка

Следва изрично да се посочи, че ако не изпълнява условията, обвързани със съгласието на емитента или предлагащата страна, посредникът носи отговорност.

Изменение  5

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) С цел да се позволи ефективно прилагане на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар1 (Директива за прозрачността) и Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)2 (Директива за пазарните злоупотреби) и да се изяснят скрити проблеми, свързани с диференциация или припокривания, Комисията следва да представи дефиниция на „първичен пазар“, „вторичен пазар“ и „публично предлагане“.

 

ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

2 ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

Изменение  6

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Режимите на гражданска отговорност в държавите-членки са доста различни поради националната компетентност в гражданското право. С цел да се идентифицират и наблюдават съответните разпоредби в държавите-членки, ЕОЦКП изготвя сравнителна таблица на режимите на държавите-членки.

Изменение  7

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Обобщението на проспекта е ключов източник на информация за инвеститорите на дребно. То трябва да е кратко, просто и лесноразбираемо за целевите инвеститори. Следва да се съсредоточава върху ключовата информация, от която инвеститорите се нуждаят, за да могат да вземат информирани инвестиционни решения. Неговото съдържание не трябва да е ограничено до предварително определен брой думи. Формата и съдържанието на обобщението следва да бъдат определени по начин, осигуряващ съпоставимост с други инвестиционни продукти, които са подобни на инвестиционното предложение, описано в проспекта. Поради това държавите-членки следва да обвържат гражданската отговорност с обобщението, не само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, но също и когато то не предоставя ключовата информация, позволяваща на инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения и да сравняват ценните книжа с други инвестиционни продукти.

(10) Обобщението на проспекта следва да бъде заменено от основен информационен документ, който ще представлява ключов източник на информация за инвеститорите на дребно. То трябва да е кратко, просто, ясно и лесноразбираемо за целевите инвеститори. Следва да се съсредоточава върху съществените елементи, необходими на инвеститорите за вземане на решение кои от предлаганите ценни книжа да бъдат допълнително разгледани. То следва да бъде стегнато и да представя информацията по специфично определен начин, с което да позволява хармонизация във възможно най-голяма степен и да улеснява съпоставимостта. ЕОЦКП следва да предоставя консултации на Комисията относно възможностите инициативата, свързана с пакетите инвестиционни продукти на дребно, да получи допълнително развитие в контекста на предстоящото преразглеждане на Директива 2004/39/ЕО, както и относно делегираните актове, касаещи определянето на формата и съдържанието на основния информационен документ, посочен в тази директива. Комисията и ЕОЦКП следва да осигурят максимално съответствие на делегираните актове с резултатите от инициативата, свързана с пакетите инвестиционни продукти на дребно, без това да доведе до обременяващо дублиране на регулативните мерки. Държавите-членки гарантират, че само въз основа на основния информационен документ, включително и всеки негов превод, не възниква гражданска отговорност за отделни лица, освен ако той е подвеждащ, неточен или несъответстващ на останалите части от проспекта. Ключовата информация за инвеститорите следва да съдържа ясно предупреждение в това отношение.

Изменение  8

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Инициативата, свързана с пакетите инвестиционни продукти на дребно, ще изясни по какъв начин да се осигури подходяща защита за инвеститорите, както и съпоставимост с други инвестиционни продукти на преддоговорния етап. Аспектът "разпределение" е от първостепенно значение при осигуряването на защита на инвеститорите на дребно. Директива 2003/71/ЕО и Диркетива 2004/109/ЕО следва да бъдат своевременно изменени в това отношение от хоризонтална мярка.

Изменение  9

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Основният информационен документ следва да замени обобщението на проспекта за целите на процеса на уведомяване. Окончателните условия следва да допълнят основния информационен документ, когато тези условия не са известни към момента на изготвяне на основния информационен документ. Съдържащата се в окончателните условия информация следва да бъде представена в същия формат като основния информационен документ на основния проспект.

Обосновка

Тъй като основният информационен документ ще замени обобщението и в процедурата на уведомяване, информацията, която не е на разположение при изготвянето на основния информационен документ, следва да бъде оповестена в окончателните условия. Следователно, окончателните условия следва да са със същата структура като основния информационен документ, за да бъдат хармонизирани документите.

Изменение  10

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За да се подобри ефикасността при трансгранично емитиране на права и да се отчете по подходящ начин размерът на емитентите, по-специално кредитните институции, емитиращи споменатите в член 1, параграф 2, буква й) от Директива 2003/71/ЕО ценни книжа — под или над посочения в този член лимит, и дружествата с ограничена пазарна капитализация, следва да бъде въведен пропорционален режим на оповестяване при емитирането на права, при предлагането на акции на емитенти с ограничена пазарна капитализация, както и при предлагане на посочените в член 1, параграф 2, буква й) от Директива 2003/71/ЕО ценни книжа, несвързани с дялово участие, емитирани от кредитни институции — под или над посочения в този член лимит.

(11) За да се отчете по подходящ начин размерът на емитентите, по-специално кредитните институции, емитиращи споменатите в член 1, параграф 2, буква й) от Директива 2003/71/ЕО ценни книжа — под или над посочения в този член лимит, и дружествата с ограничена пазарна капитализация, следва да бъде въведен пропорционален режим на оповестяване при предлагането на акции на МСП, посочени в член 2, параграф 1, буква е) от Директива 2003/71/ЕО и на емитенти с ограничена пазарна капитализация, както и при предлагане на посочените в член 1, параграф 2, буква й) от Директива 2003/71/ЕО ценни книжа, несвързани с дялово участие, емитирани от кредитни институции — под или над посочения в този член лимит.

Обосновка

Следва да се избягват действия, които намаляват прозрачността и равнището на защита на акционерите и спестителите. Преференциалните права на записване на практика са търгуеми ценни книжа, затова увеличаването на капитала с преференциални права на записване представлява пълно публично предлагане на ценни книжа, поради което е необходимо равностойно равнище на информация, за да се гарантира защитата на инвеститорите.

Изменение  11

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Пропорционалният режим на оповестяване следва да отчита във възможно най-голяма степен специалните потребности на МСП. Делегираните актове за създаване на модела за облекчен режим за МСП следва да отчитат и ролята на малките и средните емитенти.

Изменение  12

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Имайки предвид различните национални пазари, прагът, който следва да бъде определен съгласно членове 24, 24а и 24б по отношение на ограничената пазарна капитализация, не трябва да води до приемане на различни прагове в рамките на Съюза.

Изменение  13

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Тъй като съгласно Директива 2003/71/ЕО проспектът може да бъде актуализиран чрез притурка, не съществува опасност той да загуби своята актуалност. Следователно, като се отчетат времето и разходите за подготовка и одобрение на проспект, срокът на валидност на проспекта, на основния проспект и на регистрационния документ следва да бъде удължен от 12 на 24 месеца, при условие че те биват надлежно допълвани.

(13) Тъй като съгласно Директива 2003/71/ЕО проспектът може да бъде актуализиран чрез притурка, не съществува опасност той да загуби своята актуалност. 12-месечният срок на валидност на проспекта следва да не се променя. Въпреки това, като се отчетат времето и разходите за подготовка и одобрение на проспект, 12-месечният срок на валидност на основния проспект и на регистрационния документ следва да бъде удължен на 24 месеца, при условие че те биват надлежно допълвани.

Изменение  14

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) С цел подобряване на правната сигурност, валидността на проспекта следва да започва да тече от момента на неговото одобряване, което може лесно да бъде установено от компетентния орган.

Изменение  15

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да бъде изяснено дали изискването за публикуване на притурка към проспекта отпада със започването на търговията на ценните книжа на регулиран пазар, независимо дали е приключил периодът на предлагане, изискването за притурка към проспекта следва да отпадне при окончателното приключване на периода на предлагане или към момента на започване на търговията на тези ценни книжа на регулиран пазар, което от двете събития настъпи по-рано.

(15) За да бъде изяснено дали изискването за публикуване на притурка към проспекта отпада със започването на търговията на ценните книжа на регулиран пазар, независимо дали е приключил периодът на предлагане, изискването за притурка към проспекта следва да отпадне при окончателното приключване на периода на предлагане или към момента на започване на търговията на тези ценни книжа на регулиран пазар, което от двете събития настъпи по-рано. Изискването за допълване на проспекта престава да се прилага от момента, в който се прилагат задълженията за прозрачност, установени с Директива 2004/109/ЕО и Директива 2003/6/ЕО.

Изменение  16

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)     При наличието на притурка към проспект хармонизирането на ниво на Общността на времевата рамка за упражняване на правото на оттегляне на предишно съгласие от страна на инвеститора би осигурило правна сигурност на емитентите, предлагащи трансгранично ценни книжа. В тази връзка, за да се предостави допълнителна гъвкавост на емитентите от страни с традиционно по-дълги времеви рамки, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар, следва да може доброволно да удължи срока за упражняване на това право.

(16) При наличието на притурка към проспект хармонизирането на ниво на Общността на времевата рамка за упражняване на правото на оттегляне на предишно съгласие от страна на инвеститора би осигурило правна сигурност на емитентите, предлагащи трансгранично ценни книжа. В тази връзка, за да се предостави допълнителна гъвкавост на емитентите от страни с традиционно по-дълги времеви рамки, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар, следва да може доброволно да удължи срока за упражняване на това право. С цел подобряване на правната сигурност, притурката към проспекта следва да уточнява кога изтича правото на оттегляне.

Изменение  17

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/486/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

(18) В съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията се установяват предварително в регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. До приемането на този нов регламент, продължават да се прилагат разпоредбите на Решение 1999/486/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, с изключение на процедурата по регулиране с контрол.

Изменение  18

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) По-специално, за да бъде отчитано техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури единното прилагане на Директива 2003/71/ЕО, Комисията следва да бъде упълномощена да приеме правоприлагащи мерки във връзка с актуализиране на установените в тази директива лимити. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/71/ЕО чрез допълването й с нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/EО.

(19) За да бъде отчитано техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури единното прилагане на Директива 2003/71/ЕО, Комисията следва да бъде упълномощена да приеме делегирани актове в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на актуализирането на установените в Директива 2003/71/ЕО лимити, като се уточнява подробното съдържание и точната форма на основния информационен документ, след приключване на инициативата, свързана с пакетите инвестиционни продукти на дребно, чрез която съдържанието и формата на основния информационен документ за ценни книжа се привеждат в съответствие с този резултат във възможно най-голяма степен, като се избягва дублиране на документи и евентуално объркване на инвеститорите и се минимизират разходите.

Изменение  19

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1 – буква а – подточка i

Директива 2003/71/ЕО

Член 1 – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) ценни книжа, които са включени в оферта, когато съвкупната стойност на офертата в Общността е по-малка от 2 500 000 EUR, който праг се изчислява за период от 12 месеца;

з) ценни книжа, които са включени в оферта, когато съвкупната стойност на офертата в Общността е по-малка от 5 000 000 EUR, който праг се изчислява за период от 12 месеца;

Обосновка

Прагът, който в момента е в сила за освобождаването, е от 2003 г. Поради развитието на пазара и необходимостта от преодоляване на недостига по отношение на финансирането за малките и средни предприятия, набирането на сумата изглежда разумно.

Изменение  20

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1 – буква а – подточка ii

Директива 2003/71/ЕО

Член 1 – параграф 2 – буква й - встъпителна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) ценни книжа, несвързани с дялово участие, които се издават с определена продължителност или повторяемост от кредитни институции, когато съвкупната стойност на офертата в Общността не надвишава 50 000 000 EUR, който праг се изчислява за период от 12 месеца, при условие че тези ценни книжа:

й) ценни книжа, несвързани с дялово участие, които се издават с определена продължителност или повторяемост от кредитни институции, когато съвкупната стойност на офертата в Общността не надвишава 100 000 000 EUR, който праг се изчислява за период от 12 месеца, при условие че тези ценни книжа:

Изменение  21

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1 – буква б)

Директива 2003/71/ЕО

Член 1 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За да бъде отчитано техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури единното прилагане на директивата, Комисията приема правоприлагащи мерки във връзка с коригирането на лимитите, посочени в член 1, параграф 2, букви з) и й). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

4. За да бъде отчитано техническото развитие на финансовите пазари и да се осигури единното прилагане на директивата, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки във връзка с коригирането на лимитите, посочени в член 1, параграф 2, букви з) и й).

Изменение  22

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква а – подточка i

Директива 2003/71/ЕО

Член 2 – параграф 1 – буква д - подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(i) физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с член 24 от Директива 2004/39/ЕО.

i) физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с член 24 от Директива 2004/39/ЕО, освен когато те са поискали да бъдат третирани като непрофесионални клиенти. Инвестиционните дружества и кредитните институции следва да оповестят класификацията си на своите клиенти, както и на емитента, при поискване от негова страна.

Обосновка

Това е пояснение на формулировката, което привежда текста в съответствие с приложение ІІ към директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) и дава правна сигурност на емитента.

Изменение  23

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква а – подточка ii

Директива 2003/71/ЕО

Член 2 – параграф 1 – буква д - подточки ii и iii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ii) подточки ii) и iii) се заличават.

ii) подточки ii) до v) се заличават.

Изменение  24

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква a а) (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 2 – параграф 1 – буква е а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) вмъква се следната точка:

 

„еа) „дружество с ограничена пазарна капитализация“ означава дружество, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар и което е имало средна пазарна капитализация по-ниска от 100 000 000 евро въз основа на котировките в края на годината през трите предходни календарни години.“

Изменение  25

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 2 – параграфи 2 и 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В член 2 параграфи 2 и 3 се заличават.

Обосновка

Изменението на член 2, параграф 1, буква д) от Директивата за проспектите е съобразено с Директивата за пазарите на финансови инструменти (MIFID).

Изменение  26

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б а) (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 2 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) Член 2, параграф 4 се заменя със следното:

 

"4. За да бъде отчетено техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира единно прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24 б, определенията, посочени в параграф 1, включително корекция на цифрите, ползвани за определянето на МСП, като се отчитат общностното законодателство и препоръките, както и икономическото развитие [...].“

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  27

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква -а) (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 3 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а) В параграф 2 буква б) се заменя със следното:

 

"б) оферта на ценни книжа, адресирани до по-малко от 250 физически или юридически лица за всяка държава-членка, които са различни от квалифицирани инвеститори; и/или"

Изменение  28

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква a а) (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 3 – параграф 2 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) В параграф 2 се добавя следната буква:

 

"да) предлагане на ценни книжа на емитент или посредник, действащ от името на емитента, след публикуване на проспект във връзка с ценните книжа на този емитент, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар."

Обосновка

За да се избегне несигурността по отношение на отговорността и да се предотвратят ограниченията пред предлагането на ценни книжа посредством препродажба на дребно („retail cascade“), следва да бъде въведено освобождаване от задължението за представяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа, ако във връзка с въпросните ценни книжа вече има публикуван проспект. Съществуващият проспект няма да бъде „използван” от никой друг, но със своето съществуване осигурява освобождаване от задължението. Инвеститорите са достатъчно защитени от Директивата за пазарните злоупотреби и прозрачността.

Изменение  29

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква б)

Директива 2003/71/ЕО

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Държава-членка не изисква друг проспект при всяка такава последваща препродажба на ценни книжа или окончателно пласиране на ценни книжа посредством финансови посредници, ако е налице валиден проспект в съответствие с член 9 и емитентът или отговорната за неговото съставяне предлагаща страна одобряват неговото използване.

Държава-членка не изисква друг проспект при всяка такава последваща препродажба на ценни книжа или окончателно пласиране на ценни книжа посредством финансови посредници, ако е налице валиден проспект в съответствие с член 9 и емитентът или отговорната за неговото съставяне предлагаща страна и, ако е приложимо, всяка друга структура, която по силата на националното право носи отговорност за точността на определена част от съдържанието на този проспект, одобряват неговото използване. Ако независимо от това съгласие е необходимо окончателните условия на проспекта да бъдат актуализирани, като се включи специфична информация за препродажбата, тогава финансовият посредник, използващ проспекта, носи отговорност за тази допълнителна информация.

Обосновка

Добавеният текст отразява факта, че при всяка препродажба се прилагат допълнителни условия, като нова цена или нов срок на съгласие. Затова текстът пояснява, че финансовият посредник носи отговорност за предоставянето на тази допълнителна информация.

Изменение  30

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква б а) (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 3 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) добавя се следният параграф:

 

„3а. За да бъде отчетено техническото развитие на финансовите пазари, в т.ч. инфлацията, Комисията приема посредством делегирани актове в съответствие с членове 24а, 24б и 24в мерки по отношение на праговете по член 3, параграф 2, букви от в) до д).”

Обосновка

Прагът от 50 000 евро не отразява адекватно сумата, отличаваща потребител на дребно от професионален инвеститор. Всъщност задължението за представяне на проспект изглежда умишлено се избягва от някои емитенти, което доведе до многобройни сериозни инциденти в няколко държави-членки. За да се предотврати размиването на този праг с течение на времето, следва да се включи и периодичен преглед.

Изменение  31

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. В член 4, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

 

"а) акции или акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки по отношение на акции, които са издадени за заместване на вече издадени акции от същия клас, в случай че издаването на такива нови акции не води до увеличаване на емитирания капитал;"

Обосновка

Определението за акции, използвано в член 4, следва да бъде хармонизирано с определението по член 4, параграф 1, точка 18 от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО). Трябва да се даде пояснение за случаите на освобождаване по член 4, за да се предотврати дискриминация на някои емитенти чрез отдаване на предпочитания на определени корпоративни структури спрямо други.

Изменение  32

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 б (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. В член 4, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

 

„в) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени във връзка със сливане или разделяне, при условие че е налице документ, който съдържа информация, която се приема от компетентния орган като еквивалентна на тази от проспекта, като се вземат предвид изискванията на законодателството на Съюза;"

Обосновка

Същата обосновка като за сливанията.

Изменение  33

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 в (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. В член 4, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

 

"г) акции или акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки по отношение на акции, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени безплатно на акционерите, както и дивиденти, платени под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плаща дивидентът, при условие че е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на акциите, както и причината и подробностите за офертата;"

Обосновка

Определението за акции, използвано в член 4 от Директивата за проспектите, следва да бъде хармонизирано с определението на акции по член 4, параграф 1, точка 18 от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО). Трябва да се даде пояснение за случаите на освобождаване по член 4, за да се предотврати дискриминация на някои емитенти чрез отдаване на предпочитания на определени корпоративни структури спрямо други.

Изменение  34

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. В член 4, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

 

"а) акции или акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки по отношение на акции, които представляват в продължение на период от 12 месеца по-малко от 10 % от количеството акции от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар;"

Обосновка

Определението за акции, използвано в член 4 от Директивата за проспектите, следва да бъде хармонизирано с определението на акции по член 4, параграф 1, точка 18 от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО). Трябва да се даде пояснение за случаите на освобождаване по член 4, за да се предотврати дискриминация на някои емитенти чрез отдаване на предпочитания на определени корпоративни структури спрямо други.

Изменение  35

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4 б (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. В член 4, параграф 2 буква б) се заменя със следното:

 

"б) акции или акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки по отношение на акции, които са издадени в замяна на акции от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, при условие че издаването на такива акции не води до каквото и да е увеличение на издадения капитал;"

Обосновка

Определението за акции, използвано в член 4 от Директивата за проспектите, следва да бъде хармонизирано с определението на акции по член 4, параграф 1, точка 18 от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО). Трябва да се даде пояснение за случаите на освобождаване по член 4, за да се предотврати дискриминация на някои емитенти чрез отдаване на предпочитания на определени корпоративни структури спрямо други.

Изменение  36

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4 в (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 2 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в. В член 4, параграф 2, буква д) се заменя със следното:

 

"д) акции или акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки по отношение на акции, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени безплатно на акционерите, както и дивиденти, платени под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плаща дивидентът, при условие че е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на акциите, както и причината и подробностите за офертата;"

Обосновка

Определението за акции, използвано в член 4 от Директивата за проспектите, следва да бъде хармонизирано с определението на акции по член 4, параграф 1, точка 18 от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО). Трябва да се даде пояснение за случаите на освобождаване по член 4, за да се предотврати дискриминация на някои емитенти чрез отдаване на предпочитания на определени корпоративни структури спрямо други.

Изменение  37

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4 г (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 2 – буква ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4г. В член 4, параграф 2 буква ж) се заменя със следното:

 

„ж) акции или акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки по отношение на акции, които са следствие от конверсията или размяната на други ценни книжа или са следствие от упражняването на правата, предоставени от други ценни книжа, при условие че посочените акции са от същия клас като акциите, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар;"

Обосновка

Определението на акции, използвано в член 4 от Директивата за проспектите, следва да бъде хармонизирано с определението на акции по член 4, параграф 1, точка 18 от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО). Трябва да се даде пояснение за случаите на освобождаване по член 4, за да се предотврати дискриминация между емитентите чрез отдаване на предпочитания на определени корпоративни структури спрямо други.

Изменение  38

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4 д (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 2 – буква з – точка v

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Замяната на „обобщение“ с „основен информационен документ“ се прилага за целия текст

 

4д. Точка v) от член 4, параграф 2, буква з) се заменя със следния текст:

 

„v) че лицето, което иска допускането на ценни книжа за търгуване на регулиран пазар по силата на това изключение, публично предостави основен информационен документ на език, който е приет от компетентния орган на държавата-членка на регулирания пазар, на който се иска допускане;“

Изменение  39

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4 e (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4е. Член 4, параграф 3 се заменя със следното:

 

"3. За да се отчете техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира еднообразно прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки за изпълнение по отношение на параграф 1, букви б) и в), параграф 2, букви в) и г), особено във връзка със значението на еквивалентността. [...]"

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  40

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Директива 2003/71/ЕО

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Проспектът съдържа информация относно емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или които се допускат до търгуване на регулиран пазар. Той включва и обобщение. Обобщението следва кратко и не на технически език да представя основните белези на емитента, всеки гарант и ценните книжа, както и рисковете във връзка с тях на езика, на който първоначално е съставен проспектът. Формата и съдържанието на обобщението на проспекта предоставят ключова информация, позволяваща на инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения и да сравняват ценните книжа с други инвестиционни продукти.

2. Проспектът съдържа информация относно емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или които се допускат до търгуване на регулиран пазар. Проспектът включва и основен информационен документ. Основният информационен документ представя кратко и не на технически език основните белези на емитента, всеки гарант и ценните книжа, както и рисковете във връзка с тях. Той се изготвя в общ формат на езика, на който първоначално е съставен проспектът. Формата и съдържанието на основния информационен документ на проспекта предоставят, заедно с проспекта, подходяща информация относно основните елементи на съответните ценни книжа, за да се подпомогнат инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

 

Основният информационен документ включва информация относно следните съществени елементи по отношение на съответните ценни книжа:

 

- съществена информация относно емитента, в т.ч. активите, пасивите и финансовата позиция, а в приложимите случаи - относно гаранта, както и относно ценните книжа, които се предлагат публично или които се допускат до търгуване на регулиран пазар;

 

- кратко описание на рисковете, свързани с инвестицията в съответните ценни книжа и нейните основни характеристики, ако и доколкото това може да е от полза за инвеститора;

 

- подробности относно предлагането и допускането до търговия;

 

- причините за офертата и евентуалната употреба на постъпленията, при необходимост;

 

- всички права, произтичащи от ценните книжа; както и

 

- общите условия и прилежащите разходи.

Обобщението също така съдържа предупреждение, че:

Основният информационен документ също така съдържа предупреждение, че:

Изменение  41

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 5 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 5 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Член 5, параграф 3 се заменя със следното:

 

"[...] „[...] Емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, могат да изготвят проспекта като единен документ или като отделни документи. Проспект, който се състои от няколко документа, следва да разделя изискваната информация на регистрационен документ, обява за ценните книжа и обобщение. Регистрационният документ съдържа информацията относно емитента. Обявата за ценни книжа съдържа информацията относно ценните книжа, които се предлагат публично или които следва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар.”

Обосновка

Възможността да се използва документ от три части следва да бъде разширена и за основния проспект. Това става още по-ясно, ако заличим препратката „при условията на параграф 4” в началото на член 5, параграф 3.

Изменение  42

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 5 б (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 5 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б. Член 5, параграф 5 се заменя със следното:

 

„5. За да се вземе предвид техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира еднообразно прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки относно формата на проспекта или основния проспект и притурките. [...]”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  43

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 5 в (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 5 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5c. В член 5 се добавя следният параграф:

 

„5а. С оглед постигането на целите на настоящата директива Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки за установяване на:

 

а) подробното съдържание и конкретната форма на основния информационен документ, посочен в параграфи 2 и 3; както и

 

б) подробното съдържание и конкретната форма на основния информационен документ по отношение на:

 

i) структурирани ценни книжа и основни проспекти;

 

ii) акции, и

 

iii) облигации.

 

Тези делегирани актове се приемат до …*.

 

* ОВ, моля въведете дата: 18 месеца след влизането в сила на настоящата директива.”

Изменение  44

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6

Директива 2003/71/ЕО

Член 6 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въпреки това държавите-членки гарантират, че никое лице няма да носи каквато и да било гражданска отговорност единствено въз основа на обобщението, включително и негов превод, освен ако то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, и когато то не предоставя ключовата информация, позволяваща на инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения и да сравняват ценните книжа с други инвестиционни продукти.

Въпреки това държавите-членки гарантират, че никое лице няма да носи каквато и да било гражданска отговорност единствено въз основа на основния информационен документ, включително и негов превод, освен ако то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта. Основната информация за инвеститорите съдържа ясно предупреждение в това отношение.

Изменение  45

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Комисията приема делегирани актове относно специфичната информация, която следва да бъде включена в проспекта, като не се допуска дублиране на информация, когато проспектът се състои от няколко документа в съответствие с членове 24, 24а и 24б. [...]”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  46

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 7 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. Член 7, параграф 3 се заменя със следното:

 

„3. Делегираните актове, указани в параграф 1, следва да се основават на стандартите в областта на финансовата и нефинансовата информация, установена от международните организации за комисии по ценни книжа, и по-специално МОКЦК, както и на примерните приложения към настоящата директива.“

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непроменен текст от изменяния акт.)

Изменение  47

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Директива 2003/71/ЕО

Член 8 – параграф 3 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. В член 8 след параграф 3 се вмъква следният параграф 3а:

8. В член 8 след параграф 3 се вмъкват следните параграфи :

„3а. Ако ценните книжа са гарантирани от държава-членка, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар, са оправомощени да не включват информация относно такива гаранти, когато в съответствие с член 1, параграф 3 изготвят проспекта.“

„3а. Ако ценните книжа са гарантирани от държава-членка, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар, са оправомощени да не включват информация относно такива гаранти, когато в съответствие с член 1, параграф 3 изготвят проспекта.

 

3б. Не се изисква проспектът или притурките към него да съдържат информация за инструментите за кредитиране или ликвидност на дадена централна банка, предоставени на определена кредитна институция от централна банка от ЕСЦБ.”

Обосновка

Инструментите на централните банки за кредитиране и ликвидност трябва да бъдат третирани като поверителни, за да се защити стабилността и функционирането на финансовите пазари. Това изменение изрично подчертава изключението за централните банки.

Изменение  48

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8 а (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 8 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. Член 8, параграф 4 се заменя със следното:

 

„4. За да се вземе предвид техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира еднообразно прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки по отношение на параграф 2. [...]

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  49

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 9 – буква а)

Директива 2003/71/ЕО

Член 9 – параграфи 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всеки проспект е валиден в продължение на 24 месеца след публикуването си за целите на публични оферти или за допускане до търгуване на регулиран пазар, при условие че проспектът е допълнен от притурките съобразно член 16.

1. Всеки проспект е валиден в продължение на 12 месеца след публикуването си за целите на публични оферти или за допускане до търгуване на регулиран пазар, при условие че проспектът е допълнен от притурките съобразно член 16.

2. В случая на офертна програма, предварително депозираният основен проспект е валиден за период не повече от 24 месеца.

2. В случая на офертна програма, предварително депозираният основен проспект е валиден за период не повече от 12 месеца.

Обосновка

Срокът на валидност от 12 месеца следва да се запази. Удължаването му на 24 месеца увеличава риска от това проспектът да изгуби своята актуалност, тъй като не всички данни могат да бъдат коригирани чрез притурка. Освен това, удължаването на срока на валидност значително увеличава броя на притурките, което оказва отрицателно влияние върху разбирането от страна на инвеститорите и разбираемостта на проспекта.

Изменение  50

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 9 – буква б)

Директива 2003/71/ЕО

Член 9 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Даден регистрационен документ, както се посочва в член 5, параграф 3, който преди това е депозиран и одобрен, ще бъде валиден за период не повече от 24 месеца, при условие че е бил допълван в съответствие с член 16. Приема се, че регистрационен документ, при необходимост допълнен в съответствие с член 16, заедно с обява за ценни книжа и обобщение към него представляват валиден проспект.

4. Даден регистрационен документ, както се посочва в член 5, параграф 3, който преди това е депозиран и одобрен, ще бъде валиден за период не повече от 12 месеца, при условие че е бил допълван в съответствие с член 16. Приема се, че регистрационен документ, при необходимост допълнен в съответствие с член 16, заедно с обява за ценни книжа и обобщение към него представляват валиден проспект.

Обосновка

Срокът на валидност от 12 месеца следва да се запази. Удължаването му на 24 месеца увеличава риска от това проспектът да изгуби своята актуалност, тъй като не всички данни могат да бъдат коригирани чрез притурка. Освен това, удължаването на срока на валидност значително увеличава броя на притурките, което оказва отрицателно влияние върху разбирането от страна на инвеститорите и разбираемостта на проспекта.

Изменение  51

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 11 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 11 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а. Член 11, параграф 3 се заменя със следното:

 

"3. За да се вземе предвид техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира еднообразно прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки относно информацията, която следва да бъде включена чрез препращане. [...]"

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  52

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 12

Директива 2003/71/ЕО

Член 12 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В такъв случай регистрационният документ се допълва в съответствие с член 16. Ценните книжа и обобщителните бележки подлежат на отделно одобрение.

2. В такъв случай регистрационният документ се допълва в съответствие с член 16. Обявата за ценни книжа и основният информационен документ подлежат на отделно одобрение.

Изменение  53

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 12 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 13 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а. В член 13, параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

 

„В случая по параграф 2 компетентният орган уведомява емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, че документите са непълни или е необходима допълнителна информация, в рамките на 10 работни дни след подаването на заявлението.”

Изменение  54

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 12 б (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 13 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12б. Член 13, параграф 7 се заменя със следното:

 

"7. За да се вземе предвид техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира еднообразно прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки по отношение на условията, съобразно които могат да бъдат изменяни сроковете. [...]"

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  55

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 12 в (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 14 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12c. В член 14, параграф 2, буква в) се заменя със следното:

 

„в) в електронна форма на интернет страницата на емитента или, в приложимите случаи, на интернет страницата на финансовите посредници, които пласират или продават ценни книжа, включително платежни агенти; или”

Обосновка

Интернет страницата на емитента следва да достигне равнище на много достъпен канал за публикуване. До момента този вариант не можеше да бъде използван на практика, тъй като беше свързан с едновременно публикуване на интернет страниците на всички участващи финансови посредници и агенти, което не беше технически и логистично постижимо.

Изменение  56

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 13 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 14 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

13а. Член 14, параграф 8 се заменя със следното:

 

"7. За да се вземе предвид техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира еднообразно прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки относно параграфи 1, 2, 3 и 4. [...]"

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  57

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 13 б (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 15 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

13б. Член 15, параграф 7 се заменя със следното:

 

"7. За да се вземе предвид техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира единно прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки по отношение на разпространяването на рекламите, с които се съобщава намерението публично да се предложат ценни книжа или допускането до търгуване на регулиран пазар, по-специално преди проспектът да е публично представен или преди откриването на записването и относно параграф 4. [...]"

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  58

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Директива 2003/71/ЕО

Член 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всеки съществен нов фактор, съществена грешка или неточност във връзка с информацията, включена в проспекта, която може да засегне оценката на ценните книжа и която възниква или бъде забелязана в периода между одобряването на проспекта и окончателното публично закриване на офертата или, съобразно конкретния случай, започването на търговията на регулирания пазар, което от тези събития настъпи по-рано, се посочват в притурка към проспекта. Такава притурка се одобрява по същия начин като проспекта в рамките на не повече от седем работни дни и се публикува в съответствие най-малко със същите разпоредби, каквито са приложени при публикуването на оригиналния проспект. Обобщението, както и всякакви негови преводи, следва също така да бъдат добавени, ако е налице необходимост да се вземе предвид новата информация, включена в притурката.

1. Всеки съществен нов фактор, съществена грешка или неточност във връзка с информацията, включена в проспекта, която може да засегне оценката на ценните книжа и която възниква или бъде забелязана в периода между одобряването на проспекта и окончателното публично закриване на офертата или, съобразно конкретния случай, започването на търговията на регулирания пазар, което от тези събития настъпи по-рано, се посочват в притурка към проспекта. В случай че допускането до търговия на регулиран пазар се осъществява преди окончателното приключване на периода на публично предлагане, на датата на допускане следва да отпадне изискването за притурка към проспекта и от този момент следва да се прилагат задълженията за предоставяне на информация, посочени в Директива 2004/109/EО и Директива 2003/6/EО. Такава притурка незабавно се представя на компетентния орган и се публикува в съответствие най-малко със същите разпоредби, каквито са приложени при публикуването на оригиналния проспект. Основният информационен документ, както и всякакви негови преводи, следва също така да бъдат добавени, ако е налице необходимост да се вземе предвид новата информация, включена в притурката.

2. Инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на притурката, разполагат с правото, което могат да упражнят в рамките на два работни дни след публикуването на притурката, да оттеглят своите съгласия. Този период може да бъде удължен от емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар.

2. За публичното предлагане инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на притурката или на информацията в съответствие с глава III от Директива 2004/109/EО или член 6 от Директива 2003/6/EО, разполагат с правото, което могат да упражнят в рамките на два работни дни след публикуването на притурката или на информацията в съответствие с глава III от Директива 2004/109/EО или член 6 от Директива 2003/6/EО, да оттеглят своите съгласия, при условие че новият фактор, съществената грешка или неточност, посочени в параграф 1, са възникнали преди окончателното приключване на периода на публично предлагане и все още не е било извършено плащане или доставка. Този период може да бъде удължен от емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар. Продължителността по отношение на правото на оттегляне се посочва в притурката.

Изменение  59

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 15 a (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 20 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Член 20, параграф 3 се заменя със следното:

 

"3. За да се гарантира еднообразното прилагане на настоящата директива, Комисията постановява, посредством делегирани актове в съответствие с членове 24, 24а и 24б, мерки за определяне на общи критерии за еквивалентност, въз основа на изискванията, предвидени в членове 5 и 7. [...]

 

Въз основа на критериите, посочени в първата алинея, Комисията може, в съответствие с членове 24, 24а и 24б, да декларира, че трета страна гарантира равнозначността на проспектите, изготвени в тази страна, с настоящата директива по смисъла на настоящото й право или на практиките или процедурите, основани на международните стандарти, установени от международни организации, включително стандартите за оповестяване на МОКЦК“

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  60

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 15 б (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 24 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящото изменение се прилага към целия текст

 

15б. Член 24, параграф 1 се заменя със следното:

 

"1. Комисията получава помощ от Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-долу „Органа“).“

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  61

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 15 в

Директива 2003/71/ЕО

Член 24 – параграф 2 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

15в. Член 24, параграф 2, буква а) се заменя със следното:

 

„2а. Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в член 1, параграф 3а, член 2, параграф 4, член 4, параграф 3, член 5, параграф 5, член 5, параграф 5а, член 7, параграф 1, член 7, параграф 3, член 8, параграф 4, член 11, параграф 3, член 13, параграф 7, член 14, параграф 8, член 15, параграф 7 и член 20, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

 

2б. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета относно този акт.

 

2в. Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията, ако са спазени условията, посочени в членове 24а и 24б.”

Изменение  62

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 15 г (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 24 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

15г. Параграф 3 от член 24 се заличава.

Изменение  63

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 15 д (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 24 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

15д. След член 24 се създава следният член:

 

„Член 24a

 

Отмяна на делегирането

 

1. Делегирането на правомощие, посочено в член 1, параграф 3а, член 2, параграф 4, член 4, параграф 3, член 5, параграф 5, член 5, параграф 5а,, член 7, параграф 1, член 7, параграф 3, член 8, параграф 4, член 11, параграф 3, член 13, параграф 7, член 14, параграф 8, член 15, параграф 7 и член 20, параграф 3, може да бъде отменено от Европейския парламент или Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да отмени делегирането на правомощия, уведомява другата институция и Комисията, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени.

 

3. С решението за отмяна се прекратява делегирането на правомощия, посочено в това решение. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.“

Обосновка

Законодателят не следва да е задължен да дава обяснения за всяко решение за отмяна на делегирането на правомощия.

Изменение  64

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 15 e (нова)

Директива 2003/71/ЕО

Член 24 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

15е. След член 24а се създава следният член:

 

„Член 24б

 

Възражения срещу делегирани актове

 

1. Европейският парламент или Съветът могат да представят възражения срещу делегиран акт в срок от четири месеца от датата на уведомяването. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този период се удължава с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения срещу делегирания акт, той влиза в сила на датата, посочена в него.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът повдигне възражения срещу делегиран акт, този акт не влиза в сила.”

Обосновка

Законодателят следва да реши дали да посочи причините за повдигане на възражения срещу делегиран акт. За да не се претоварва контролният механизъм, законодателят следва да не бъде задължен да посочва причините за отхвърляне на дадена мярка.

Изменение  65

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 а (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 2 – параграф 3 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Алинея трета от член 2, параграф 3 се заменя със следното:

 

Мерките, посочени във втора алинея, букви а) и б) [...] се определят чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б.”.

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  66

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 б (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 5 – параграф 6 – алинеи 3 и 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. В член 5, параграф  6, втора и трета алинея се заменят със следния текст:

 

„Мерките, посочени в буква а), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 27, параграф 2. Мерките, посочени в букви б) и в) [...] , се приемат чрез делегирани актове в съответствие с член 27, член 27а и член 27б.

 

При необходимост, Комисията може също да адаптира петгодишния период, посочен в параграф 1 чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б.”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  67

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 в (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 8 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. В член 8 се добавя следният параграф:

 

„3а. Не се изисква информацията, предоставяна съгласно членове 4, 5 и 6, да съдържа информация за инструментите за кредитиране или ликвидност на дадена централна банка, предоставени на определена кредитна институция от централна банка от ЕСЦБ.”

Обосновка

Инструментите на централните банки за кредитиране и ликвидност трябва да бъдат третирани като поверителни, за да се защити стабилността и функционирането на финансовите пазари. Това изменение изрично подчертава изключението за централните банки.

Изменение  68

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 г (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 9 — параграф 7 — алинеи 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г. В член 9, параграф 7 се заменя със следния текст:

 

„7. Комисията постановява, посредством делегирани актове съгласно членове 27, 27а и 27б, мерки, за да вземе под внимание техническото развитие на финансовите пазари и да гарантира еднообразното прилагане на параграфи 2, 4 и 5. [...].

 

Комисията определя също така максималната продължителност на „краткия цикъл на уреждане на плащанията“, посочен в параграф 4 от настоящия член, както и съответните механизми за контрол от страна на държавата-членка на местопребиваване чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27 б.”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  69

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 д (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1д. Член 11, параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Членове 9 и 10, буква в) не се отнасят за акции, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ в изпълнение на техните функции на парични органи, включително акциите, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ по силата на залог, обратно изкупуване или друго подобно споразумение за ликвидност, дадени за целите на монетарната политика или в рамките на система за плащане, или в контекста на други инструменти за кредитиране или ликвидност на централна банка."

Обосновка

Инструментите на централните банки за кредитиране и ликвидност трябва да бъдат третирани като поверителни, за да се защити стабилността и функционирането на финансовите пазари. Това изменение изрично подчертава изключението за централните банки.

Изменение  70

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 e (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 12 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1е. Член 12, параграф 8 се заменя със следното:

 

„8. За да се вземе под внимание техническото развитие на финансовите пазари и за да се гарантира справедливото прилагане на параграфи 1, 2, 4, 5 и 6 от настоящия член, Комисията определя посредством делегирани актове, в съответствие с членове 27, 24а и 24б, мерки:

 

а) за въвеждане на стандартна форма, която ще се използва в Общността при съобщаване на издателя на информацията, изисквана по параграф 1, или при представяне на информацията по член 19, параграф 3;

 

б) за определяне на календар на търговските дни за всички държави-членки;

 

в) за определяне в кои случаи акционерът или физическото или юридическо лице по член 10, или всички те, трябва да извършат необходимата нотификация до издателя;

 

г) за изясняване на обстоятелствата, при които акционерът или физическото или юридическо лице по член 10 трябва да са узнали за придобиването или освобождаването;

 

д) за изясняване на условията за независимост, които трябва да бъдат изпълнени от управляващите дружества и техните предприятия майки или от инвестиционните посредници и техните предприятия майки, за да се възползват от изключенията по параграфи 4 и 5.

 

[...]."

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  71

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 ж (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 13 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1ж. Член 13, параграф 2 се заменя със следното:

 

„2. Комисията определя чрез делегирани актове съгласно членове 27, 27а и 27 мерки, за да отчете техническото развитие на финансовите пазари и да гарантира справедливото прилагане на параграф 1. Тя определя по-специално:

 

а) видовете финансови инструменти, предвидени в параграф 1, и тяхното обединяване;

 

б) естеството на финансовите договори, предвидени в параграф 1;

 

в) съдържанието на нотификацията, която трябва да се направи с въвеждането на стандартен формуляр, предназначен за ползване за тази цел в цялата Общност;

 

г) периодът на нотификация;

 

д) на кого трябва да се изпрати нотификацията.

 

[...].”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  72

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 з (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1з. Член 14, параграф 2 се заменя със следното:

 

„2. Комисията определя чрез делегирани актове съгласно членове 27, 27а и 27 б мерки, за да отчете техническото развитие на финансовите пазари и да гарантира справедливото прилагане на параграф 1. [...]”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  73

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 и (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 17 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1и. Член 17, параграф 4 се заменя със следното:

 

„4. Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б мерки за прилагане, за да отчете техническото развитие на финансовите пазари, да отчете развитието в информационната и комуникационната технология и да гарантира справедливото прилагане на параграфи 1, 2 и 3. По-специално тя определя видовете финансови институции, чрез които акционерът може да упражни финансовите права, предвидени в параграф 2, буква в). [...]”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  74

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 й (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 18 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1й. Член 18, параграф 5 се заменя със следното:

 

„5. Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б мерки по прилагане, за да отчете техническото развитие на финансовите пазари, да отчете развитието в информационната и комуника-ционната технология и да гарантира справедливото прилагане на параграфи 1 до 4. По-специално тя определя видовете финансови институции, чрез които притежателят на обезпечения за дълг може да упражни финансовите права, предвидени в параграф 2, буква в). [...]”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, в които текстът е бил заличен.)

Изменение  75

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 к (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 19 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1к. В член 19, параграф 4, първа алинея се заменя със следното:

 

„4. Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б мерки, с цел да гарантира еднообразно прилагане на параграфи 1, 2 и 3 [...].”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  76

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 л (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 19 – параграф 4 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1л. В член 19, параграф 4, се заличава третата алинея.

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  77

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 м (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 21 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1м. В член 21, параграф 4, първа алинея се заменя със следното:

 

„4. С цел да отчете техническото развитие на финансовите пазари, да отчете развитието на информационната и комуникационната технология и да гарантира справедливото прилагане на параграфи 1, 2 и 3, Комисията определя мерки посредством делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б [...].”

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  78

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – параграф 1 н (нов)

Директива 2004/109/ЕО

Член 21 – параграф 4 – последна алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1н. В член 21, параграф 4, се заличава третата алинея.

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  79

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 о (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 23 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1о. Член 23, параграф 4 се заменя със следното:

 

„4. С цел да гарантира справедливо прилагане на параграф 1, Комисията определя чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б мерки [...]:

 

i) за въвеждане на механизъм за гарантиране на еквивалентност на информацията, изисквана по настоящата директива, включително финансови декларации и информация, включваща финансовите декларации, изисквани съгласно законовите, подзаконовите и административните разпоредби на трета страна;

 

ii) за указване, че по силата на вътрешните законови, подзаконови и административни разпоредби или на практиките или процедурите, основаващи се на международните стандарти, въведени от международните организации, третата страна, в която е регистриран издателят, осигурява еквивалентността на изискванията по отношение на информацията, предвидени в настоящата директива.

 

Във връзка с подточка ii) от първа алинея Комисията определя, чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б, мерки [...] относно оценката на стандартите,приложими по отношение на емитентите от повече от една страна. [...]

 

В съответствие с членове 27, 27а и 27б, Комисията взема необходимите решения за еквивалентността на счетоводните стандарти, използвани от издатели от трета страна съгласно условията, предвидени в член 30, параграф 3 най-късно пет години след датата, предвидена в член 31. Ако Комисията реши, че счетоводните стандарти на третата страна не са еквивалентни, тя може да разреши на въпросните издатели да продължат да използват тези счетоводни стандарти в рамките на подходящ преходен период.

 

Във връзка с третата алинея Комисията определя също чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б мерки, насочени към определянето на общи критерии за еквивалентност за счетоводните стандарти, приложими по отношение на емитентите от повече от една страна. [...]

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  80

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 п (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 23 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1п. Член 23, параграф 5 се заменя със следното:

 

„5. С цел да се гарантира справедливо прилагане на параграф 2, Комисията може да приеме чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б мерки за прилагане, определящи вида на информацията, обявена на трета страна, която е от значение за обществото в Общността. [...]

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  81

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 р (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 23 – параграф 7 – втора алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1р. В член 23, параграф 7 втората алинея се заменя със следното:

 

„Комисията приема също чрез делегирани актове в съответствие с членове 27, 27а и 27б мерки, насочени към определянето на общи критерии за еквивалентност за целите на първа алинея. [...]

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт. Знакът [...] указва местата, в които текстът е бил заличен.)

Изменение  82

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 с (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 27 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1с. Член 27, параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Комисията получава помощ от Европейския орган за ценни книжа и пазари.“

(Текстът, отбелязан с получер шрифт, е непромененият текст от изменяния акт.)

Изменение  83

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 т (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 27 – параграф 2 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1т. В член 27, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

 

„2а. Правомощието за приемане на делегирани актове съгласно член 2, параграф 3, член 5, параграф 6, член 9, параграф 7, член 12, параграф 8, член 13, параграф 2, член 14, параграф 2, член 17, параграф 4, член 18, параграф 5, член 19, параграф 4, член 21, параграф 4, член 23, параграфи 4, 5 и 7 се предоставя на Комисията за неопределен срок.

 

2б. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета относно този акт.

 

2в. Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията, ако са спазени условията, посочени в членове 27а и 27б.“

Изменение  84

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – параграф 1 у (нов)

Директива 2004/109/ЕО

Член 27 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1у. Член 27, параграф 3 се заличава.

Знакът [...] указва местата, на които текстът е бил заличен.)

Изменение  85

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 ф (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 27 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1ф. След член 27 се създава следният член:

 

„Член 27a

 

Отмяна на делегирането

 

1. Делегирането на правомощие, посочено в член 2, параграф 3, член 5, параграф 6, член 9, параграф 7, член 12, параграф 8, член 13, параграф 2, член 14, параграф 2, член 17, параграф 4, член 18, параграф 5, член 19, параграф 4, член 21, параграф 4, член 23, параграф 4, член 23, параграф 5, и член 23, параграф 7, може да бъде отменено от Европейския парламент или Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да отмени делегирането на правомощия, уведомява другата институция и Комисията, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени.

 

3. С решението за отмяна се прекратява делегирането на правомощия, посочено в това решение. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.“

Обосновка

Законодателят не следва да е задължен да дава обяснения за всяко решение за отмяна на делегирането на правомощия.

Изменение  86

Предложение за директива – акт за изменение

Член 2 – точка 1 х (нова)

Директива 2004/109/ЕО

Член 27 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1х. След член 27а се създава следният член:

 

„Член 27б

 

Възражения срещу делегирани актове

 

1. Европейският парламент или Съветът могат да представят възражения срещу делегиран акт в срок от четири месеца от датата на уведомяването. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този период се удължава с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт, той влиза в сила на датата, посочена в него.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът повдигне възражения срещу делегиран акт, този акт не влиза в сила.”

Обосновка

Законодателят следва да реши дали да посочи причините за повдигане на възражения срещу делегиран акт. За да не се претоварва контролният механизъм, законодателят следва да не бъде задължен да посочва причините за отхвърляне на дадена мярка.

Изменение  87

Предложение за директива – акт за изменение

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Преразглеждане

 

Пет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията прави оценка на изпълнението на директивата, по-конкретно що се отнася до приложението и последствията от правилата относно основния информационен документ. Освен това Комисията разработва определения на термините „публично предлагане“, „първичен пазар“ и „вторичен пазар“ и във връзка с това изяснява напълно връзките между настоящата директива и Директиви 2004/109/ЕО и 2003/6/ЕО. След извършването на оценка, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, придружен, ако е необходимо, от предложения за преразглеждане на настоящата директива.

  • [1]       ОВ C19, 26.1.2010 г., стр. 1.
  • [2]       Становище от 18.2.2010 г. (все още непубликувано в ОВ).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

А. Кратко описание на контекста

Директива 2003/71/ЕО (Директивата за проспектите) урежда публичното предлагане на ценни книжа и приемането им на регулиран пазар в Общността. Проспектите са като паспорти, които дават достъп до всички пазари в ЕС след регистрация и получаване на разрешение в държавата-членка по произход, като е необходимо единствено да се изпрати уведомление до държавата-членка домакин.

Преразглеждането на Директивата за проспектите е предвидено в член 31, с който се въвежда клауза за преразглеждане след изтичане на срок от пет години. В съответствие с принципа на по-добро регулиране и намаляване на бюрокрацията предложението на Комисията е съсредоточено върху премахването на правната несигурност, намаляване на неоснователно високите разходи и тежести за сектора, като същевременно се запазва същото равнище на защита на инвеститорите.

Б. Позиция на докладчика

Докладчикът приветства преразглеждането от Европейската комисия и свързаната с него работа.

Докладчикът изразява съгласие с повечето от предложенията за опростяване и поясняване, внесени от Комисията.

По-конкретно той изразява съгласие с уточняването на праговете, възможността за избор на държава-членка по произход в случаите с ценни книжа, несвързани с дялово участие, опростяването на режима, свързан със схемата за предоставяне на акции на заети лица, опростяването на извънредно тежките изисквания за оповестяване при държавно гарантиране, привеждането в съответствие с Директивата за прозрачността и премахването на несигурността относно уведомяването на държавата-членка домакин.

По следните въпроси докладчикът има някои забележки и предлага подобряване на предложението на Комисията.

Препродажба на дребно

Необходимо е да се уточни отговорността в случаи на последваща препродажба на ценните книжа. За последващата препродажба на ценни книжа чрез финансови посредници Комисията предлага първоначалният проспект да може да се използва докато е актуален и емитентът е съгласен с употребата му.

Докладчикът застъпва освен това становището, че в случаи на използване на първоначалния проспект от страна на финансов посредник без такова съгласие или при издаването на нов проспект, посредникът носи отговорност за този проспект.

Привеждане в съответствие на квалифицираните инвеститори

Докладчикът изразява съгласие с предложението на Комисията да се приведе Директивата за проспектите в съответствие с определението в Директивата относно пазарите на финансови инструменти, но предлага да се отиде по-далеч и да се заличи отделният регистър, тъй като на практика той показа много ниска стойност.

Емитиране на права

Комисията въвежда опростено изискване за публикуване при емитиране на права. Докладчикът застъпва становището, че емитирането на права следва да бъде напълно освободено от задължението да се публикува проспект, тъй като информацията е достъпна за лицата, които вече са акционери.

Валидност на проспекта

Периодът на валидност е удължен на 24 месеца както за проспектите, така и за основните проспекти. Докладчикът желае валидността на основните проспекти да се увеличи на 36 месеца.

Притурки към проспектите

Задължението да се актуализират проспектите води до закриване на публичното предлагане или до допускането до търговия на регулиран пазар, което от двете събития настъпи по-рано. Освен това правото на оттегляне в случай на притурка към проспект е уеднаквено на два работни дни с възможност емитентът да удължи този срок. Докладчикът изразява съгласие с предложението на Комисията, но внася допълнителното пояснение, че съществуващият проспект може да се използва в случаи на окончателно публично закриване на офертата преди съответните ценни книжа да са допуснати до търговия на регулиран пазар.

Режим на гражданска отговорност

Докладчикът отправя искане към новият Европейски надзорен орган да състави сравнителна таблица, в която да се посочат разликите в националните режими на отговорност. Става въпрос за отговорност, а действителните различия в националното гражданско право, които оказват съществено влияние, са пренебрегнати.

Първични пазари срещу вторични пазари

Докладчикът изразява становището, че проблемът, който лежи в основата на определението на първични и вторични пазари, следва да бъде незабавно решен. За целта той прибавя клауза за преразглеждане, в която е предвидена допълнителна работа по определяне на първичните пазари, вторичните пазари и термина „публично предлагане“ с цел да се носи по-голяма отговорност за нерешения проблем и да се преодолеят тези неясноти.

Основен документ за инвеститорите

Понятието, което въвежда Комисията в инициативата за пакетите инвестиционни продукти на дребно[1] за предоставяне на основна информация на инвеститорите на дребно за всички инвестиционни продукти на дребно, която беше включена в основния информационен документ в Директивата за ПКИПЦК[2], е важна идея.

Комисията добавя повече изисквания към обобщението на проспекта в настоящата директива. В обобщението следва да предоставя основна информация, така че инвеститорът да може да сравни ценните книжа с други продукти и да направи информирано решение за инвестиция. Комисията разширява също така режима на отговорност, като включва предоставянето на такава основна информация.

Докладчикът застъпва становището, че вместо да се включват елементи на основна информация в обобщението, то би следвало да бъде заменено от основен информационен документ. Подробното съдържание и форма се определят на второ равнище, но включват до голяма степен информацията в изискваното понастоящем обобщение. Становището на новия Европейски орган за ценни книжа и пазари относно мерките на второ равнище следва надлежно да вземе предвид развитието на дебата относно пакетите инвестиционни продукти на дребно. По концепцията за съпоставимост между инвестиционните продукти най-добре се работи в рамките на инициативата относно пакетите инвестиционни продукти на дребно като хоризонтална мярка, поради което този въпрос би следвало да се решава своевременно именно по този начин.

Делегиране и актове за изпълнение

Поради влизането в сила на Договора от Лисабон се въвежда възможността законодателят да делегира на Комисията правомощията за приемане на незаконодателни актове с цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от законодателните актове.

При все това член 291 изисква влизането в сила на приет регламент. Следователно разпоредбите относно актовете за изпълнение остава в рамките на процедурата по комитология и привеждането в съответствие се отлага за следващ преглед на директивите.

ЕОЦКП

Предвид последното предложение на Комисията вследствие на препоръките на групата De Larosière да се учреди Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), която се състои от мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи заедно с новите Европейски надзорни органи, докладчикът подкрепя новата интегрирана надзорна рамка и по тази причина включи Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на мястото на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).

  • [1]  Съобщение на Комисията от 29 април 2009 г.
  • [2]  Директива 2009/65/ЕО на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (9.3.2010)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар
(COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

Докладчик по становище: Sebastian Valentin Bodu

КРАТКА ОБОСНОВКА

КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

Основната цел на лансирания от Европейската комисия през 2007 г. План за действие, целящ намаляване на административната тежест, наложена от действащото в ЕС законодателство, беше постигането на по-добро законотворчество като част от стратегията за икономически растеж и осигуряване на заетост.

Също през 2007 г. Съветът прие цел да се намали с 25% административната тежест до 2010 г. с оглед подобряване на конкурентоспособността на различните дружества в Общността.

Въпреки че общата оценка на цялостното въздействие на директивата, осъществена 5 години след влизането й в сила, беше положителна, бяха установени редица правни неясноти и обременителни изисквания, от които произтича увеличаване на разходите и неефективност и които засягат процеса на набиране на средства на пазара на ценни книжа от страна на дружествата и финансовите посредници в ЕС. Като се има предвид необходимостта от увеличаване на защитата на инвеститорите, необходимо е да се опрости обобщението на проспекта, за да се отговори ефикасно на настоящата финансова криза.

Настоящото предложение на Комисията е резултат от постоянен диалог и от консултации с основните заинтересовани страни, с участниците на пазара и с потребителите. Съставянето му се основава на анализа на докладите, публикувани от Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа и от Европейската експертна група за пазарите на ценни книжа. Бяха взети също така пред вид и заключенията на проучване, осъществено от Център за изследвания и консултации, както и от осъществено по интернет допитване до общественото мнение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

Общата цел на настоящото предложение е опростяване и подобряване на прилагането на директивата, като се отчете необходимостта от подобряване равнището на защита на инвеститорите, предвидена в директивата, и от гарантиране на това, че предоставената информация е достатъчна и подходяща, за да отговори на потребностите на инвеститорите за справяне със сътресенията на финансовия пазар. Очаква се и се цели посоченото опростяване имплицитно да донесе и значителни ползи, като например:

- намаляването на изискванията за предоставяне на информация за дружества с ограничена пазарна капитализация се очаква да доведе до икономии от 173 млн. евро на всеки две години,

- премахването на правилата, налагащи двойни задължения за прозрачност, ще доведе до отпадане на ненужни разходи за дружествата на стойност 30 млн. евро,

- освобождаването на схемите за предоставяне на акции на заети лица от задължението за публикуване на проспект ще доведе до спестяването на близо 18 млн. евро,

- намаляване на изискванията за предоставяне на информация при набиране на капитал чрез емитиране на права ще доведе до икономии от почти 80 млн. евро,

- чрез отпадане на задължението за предоставяне на подробна информация за финансовото състояние на гаранта при схемите на държавно гарантиране ще бъдат спестени още 800 000 евро.

Всички посочени спестявания се оценяват на 302 млн. евро годишно.

През септември 2008 г. Групата на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административната тежест посъветва Комисията да вземе предвид премахването на:

1 - задължението да се предоставя екземпляр от проспекта на хартиен носител;

2 - задължението да се предостави превод на резюмето за случаите на трансгранични оферти.

Премахването на първото задължение би оказало отрицателно въздействие върху доверието на потребителите, тъй като би породило дискриминация между инвеститорите по отношение на достъпа им до интернет, въпреки че би довело до намаляване на административната тежест за лицата, които трябва да предоставят проспекта на инвеститора.

По отношение на задължението за превод на резюмето, то също би било неблагоприятно за защитата на инвеститорите, тъй като от важно значение е те да получат поне резюмето на език, който разбират, въпреки че по този начин биха се спестили разходи за съответните преводи.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Предложението се основава на членове 44 и 95 от Договора за ЕО (понастоящем на членове 50 и 114 от ДФЕС).

Предложението е съобразено с принципите на субсидиарност и пропорционалност, които са формулирани в член 5 от Договора за ДФЕС.

ПРЕПОРЪКИ:

Като лична забележка, политиката за изменение е насочена към въпроси от основно значение за областта на проспектите и прозрачността, така че съображенията по въпроси от незначителна важност не съответстват на целта на предложението.

Разгледах предложените изменения и анализирах изменените текстове на двете директиви. Заключението ми е, че изразените становища и посочените решения отразяват основните актуални потребности на заинтересованите страни в рамките на капиталовите пазари в Европейския съюз.

Предложението за Директива на Комисията 71/2003/ЕО относно проспекта може да претърпи няколко изменения, с които да се отстранят малки несъвършенства. По отношение на Директива 109/2004/ЕО относно прозрачността, за момента не се налага никакъв коментар или изменение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Директива 2003/71/EO

Член 16 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на притурката, разполагат с правото, което могат да упражнят в рамките на два работни дни след публикуването на притурката, да оттеглят своите съгласия. Този период може да бъде удължен от емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар.

 

2. Инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на притурката, разполагат с правото, което могат да упражнят в рамките на два работни дни след публикуването на притурката, да оттеглят своите съгласия. Този период може да бъде удължен от емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар, но не трябва да надвишава десет работни дни, считано от датата на публикуването на притурката.

Обосновка

Като има предвид, че правото на удължаване на срока изглежда е въведено в полза на емитента, то не следва да ощетява лицето, записващо ценни книжа, така че посоченият срок следва да бъде определен в полза на двете страни.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО)

Позовавания

COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.10.2009 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Sebastian Valentin Bodu

14.12.2009 г.

 

 

Дата на приемане

8.3.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО)

Позовавания

COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.9.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

7.10.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.10.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Wolf Klinz

20.10.2009

 

 

Разглеждане в комисия

2.12.2009

27.1.2010

17.3.2010

 

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Pervenche Berès, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Jan Kozłowski, Philippe Lamberts

Дата на внасяне

26.3.2010