BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked

26.3.2010 - (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Wolf Klinz


Procedure : 2009/0132(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0102/2010
Indgivne tekster :
A7-0102/2010
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked

(KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0491),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44 og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0170/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 50 og 114 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank[1],

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[2],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0102/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Som følge af konklusionerne på rapporten fra Højniveaugruppen vedrørende Finansielt Tilsyn (de Larosière-gruppen) forelagde Kommissionen den 23. september 2009 konkrete lovforslag rettet mod oprettelse af Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), herunder et netværk af nationale finanstilsyn, der skulle arbejde sammen med nye europæiske tilsynsmyndigheder. Endvidere skal Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er nyoprettet, erstatte Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) I forbindelse med private placeringer af værdipapirer bør investeringsselskaber og kreditinstitutter have ret til at behandle fysiske eller juridiske personer som kvalificerede investorer, hvis de anses for at være eller behandles som professionelle kunder eller er godkendte modparter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. En harmonisering af de relevante bestemmelser i direktiv 2003/71/EF og 2004/39/EF med henblik herpå vil ved private placeringer kunne forenkle investeringsselskabernes forretningsgang og reducere deres omkostninger, fordi de ud fra deres egen liste over professionelle kunder og godkendte modparter vil kunne definere de personer, som er målgruppe for deres placeringer. Derfor bør definitionen af kvalificerede investorer i direktiv 2003/71/EF udvides til at omfatte disse personer.

(6) I forbindelse med private placeringer af værdipapirer bør investeringsselskaber og kreditinstitutter have ret til at behandle fysiske eller juridiske personer som kvalificerede investorer, hvis de anses for at være eller behandles som professionelle kunder eller er godkendte modparter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. En harmonisering af de relevante bestemmelser i direktiv 2003/71/EF og 2004/39/EF med henblik herpå vil ved private placeringer kunne forenkle investeringsselskabernes forretningsgang og reducere deres omkostninger, fordi de ud fra deres egen liste over professionelle kunder og godkendte modparter vil kunne definere de personer, som er målgruppe for deres placeringer. Udstederen skal kunne henholde sig til denne liste over professionelle kunder og godkendte modparter, som er blevet udarbejdet i henhold til bilag II i direktiv 2004/39/EF. Derfor bør definitionen af kvalificerede investorer i direktiv 2003/71/EF udvides til at omfatte disse personer, hvorfor intet separat register skal opretholdes.

Begrundelse

Det skal fremgå klart, at udstederen ikke er i stand til at kontrollere en klassificerings korrekthed i egenskab af professionel kunde eller godkendt modpart. Derfor bør disse ikke kunne drages til ansvar i tilfælde af forkert klassificering.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at øge effektiviteten og fleksibiliteten i udstedelsen af gældsbeviser i Fællesskabet bør begrænsningen i valget af hjemland ved udstedelse af værdipapirer, som ikke er kapitalandele, med en pålydende værdi på under 1 000 EUR ophæves. Desuden bør mekanismen til bestemmelse af hjemlandet og værtslandet, der er omhandlet i direktiv 2004/109/EF, ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Begrundelse

Afskaffelse af tærskelværdien på 1000 EUR for at en udsteder af værdipapirer, som ikke er kapitalandele, kan vælge den kompetente myndighed, kan svække beskyttelsen af investorerne, navnlig "detailinvestorer" ved at fremme udstederens mulighed for at anvende tilsynsarbitrage til skade for den nærmeste myndighed.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Et gyldigt prospekt, der er udarbejdet af udstederen eller udbyderen, og som ved den endelige placering af værdipapirerne via finansielle formidlere eller ved et eventuelt videresalg af værdipapirerne stilles til rådighed for offentligheden, skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at investorerne kan træffe kvalificerede investeringsbeslutninger. Finansielle formidlere, der placerer eller videresælger værdipapirerne, bør således kunne anvende det oprindelige prospekt, som er udsendt af udstederen eller udbyderen, så længe det er gyldigt og behørigt suppleret med tillæg i overensstemmelse med artikel 9 og 16 i direktiv 2003/71/EF, og den udsteder eller udbyder, som har udarbejdet prospektet, erklærer sig indforstået med dets anvendelse. I dette tilfælde bør der ikke kræves noget nyt prospekt. Såfremt den udsteder eller udbyder, der har udarbejdet det oprindelige prospekt, imidlertid ikke erklærer sig indforstået med dets anvendelse, bør den finansielle formidler være forpligtet til at offentliggøre et nyt prospekt.

(8) Et gyldigt prospekt, der er udarbejdet af udstederen eller udbyderen, og som ved den endelige placering af værdipapirerne via finansielle formidlere eller ved et eventuelt videresalg af værdipapirerne stilles til rådighed for offentligheden, skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at investorerne kan træffe kvalificerede investeringsbeslutninger. Finansielle formidlere, der placerer eller videresælger værdipapirerne, bør således kunne anvende det oprindelige prospekt, som er udsendt af udstederen eller udbyderen, så længe det er gyldigt og behørigt suppleret med tillæg i overensstemmelse med artikel 9 og 16 i direktiv 2003/71/EF, og den udsteder eller udbyder, som har udarbejdet prospektet, og enhver anden enhed, der i henhold til den nationale lovgivning er ansvarlig for nøjagtigheden af en bestemt del prospektets indhold, giver sit samtykke til dets anvendelse. Udstederen eller udbyderen skal kunne knytte betingelser til sit samtykke. I tilfælde af, at der er givet samtykke til at anvende prospektet, er det den udsteder eller udbyder, der har udarbejdet det oprindelige prospekt, der er ansvarlig for de heri anførte oplysninger, og der bør ikke kræves noget nyt prospekt. Såfremt de endelige betingelser i prospektet efter et sådant samtykke skal ajourføres med specifikke oplysninger vedrørende et videresalg, bør den finansielle formidler, der anvender prospektet, være ansvarlig for sådanne supplerende oplysninger. Såfremt den udsteder eller udbyder, der har udarbejdet det oprindelige prospekt, imidlertid ikke giver sit samtykke til dets anvendelse, bør den finansielle formidler være forpligtet til at offentliggøre et nyt prospekt. Såfremt den finansielle formidler vælger at anvende det oprindelige prospekt uden samtykke, bør vedkommende være ansvarlig for de heri anførte oplysninger.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) For at muliggøre en effektiv gennemførelse af direktiv 2003/71/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked1 (gennemsigtighedsdirektivet) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)2 (markedsmisbrugsdirektivet) og præcisere underliggende problemer vedrørende differentiering og overlap bør Kommissionen forelægge en definition af ”primært marked”, ”sekundært marked” og ”udbydelse til offentligheden”.

 

1EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

2EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Regler om ansvar i medlemsstaterne er yderst forskellige pga. de nationale kompetencer på det civilretlige område. Med henblik på at identificere og kontrollere medlemsstaternes ordninger udarbejder ESMA en sammenlignende oversigt over disse ordninger.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)     Resuméet af prospektet er en vigtig informationskilde for private investorer. Det bør være kort, enkelt og letforståeligt for målgruppen af investorer. Det bør indeholde de vigtigste oplysninger, investorer har behov for for at kunne træffe kvalificerede investeringsbeslutninger. Indholdet bør ikke begrænses til et bestemt antal ord. Resuméets form og indhold bør være fastlagt på en sådan måde, at det er muligt at foretage sammenligninger med andre investeringsprodukter, der kan sidestilles med investeringsforslaget i prospektet. Medlemsstaterne bør derfor ikke blot lægge resuméet til grund for et civilretligt ansvar, hvis det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med andre dele af prospektet, men også hvis det ikke indeholder de vigtigste oplysninger, som sætter investorerne i stand til at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger og sammenligne værdipapirerne med andre investeringsprodukter.

(10) Resuméet af prospektet bør erstattes af et dokument med centrale oplysninger, som skal være en vigtig informationskilde for private investorer. Det bør være kort, enkelt, klart og letforståeligt for målgruppen af investorer. Det bør indeholde væsentlige elementer, som investorer har behov for for at kunne afgøre, hvilke tilbud om værdipapirer der skal overvejes videre. Det bør være koncist og fremlægge oplysningerne i en bestemt rækkefølge for at skabe en så høj grad af harmonisering som muligt og gøre det lettere at foretage sammenligninger. ESMA bør yde rådgivning til Kommissionen vedrørende muligheden for yderligere udvikling af initiativet om pakkeprodukter for private investorer i lyset af den kommende revision af direktiv 2004/39/EF samt om delegerede retsakter vedrørende fastlæggelse af formatet og indholdet af det dokument med centrale oplysninger, der er nævnt i dette direktiv. Både Kommissionen og ESMA bør tilstræbe den største mulige grad af overensstemmelse mellem de delegerede retsakter og resultatet af initiativet om pakkeprodukter for private investorer uden at skabe byrdefuld dobbeltregulering. Medlemsstaterne bør sikre, at der ikke påhviler nogen person noget civilretligt ansvar udelukkende på grundlag af dokumentet med centrale oplysninger, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de relevante dele af prospektet. De centrale investoroplysninger bør indeholde en klar advarsel herom.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Initiativet om pakkeprodukter for private investorer skal skabe klarhed over, hvordan der skabes tilstrækkelig investorbeskyttelse og sammenlignelighed med andre investeringsprodukter på stadiet forud for indgåelse af aftaler. Distributionsaspektet er af afgørende betydning, når private investorer skal sikres beskyttelse. Direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF bør med henblik herpå ændres i tilstrækkelig god tid ved en horisontal foranstaltning.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b) Dokumentet med centrale oplysninger bør erstatte resuméet i prospektet med henblik på indberetningsprocessen. De endelige betingelser bør supplere dokumentet med centrale oplysninger i de tilfælde, hvor betingelserne ikke kendes ved udarbejdelsen af dokumentet med centrale oplysninger. Oplysningerne i de endelige betingelser bør være i samme format som dokumentet med centrale oplysninger i basisprospektet.

Begrundelse

Da den centrale investorinformation også vil erstatte resuméet under indberetningsproceduren, skal de oplysninger, der ikke er tilgængelige ved udarbejdelse af den centrale investorinformation, anføres i de endelige betingelser. De endelige betingelser skal derfor have samme opbygning som den centrale investorinformation med henblik på harmonisering af dokumenterne.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at effektivisere grænseoverskridende emissioner på basis af tegningsretter og tage behørigt højde for udstedernes størrelse, navnlig kreditinstitutter, der udsteder de værdipapirer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra j), i direktiv 2003/71/EF inden for eller over den grænse, der er fastsat i nævnte artikel, og selskaber med ringe markedsværdi, bør der derfor indføres en passende oplysningspligt for emissioner på basis af tegningsretter og for aktier, der udbydes af udstedere med ringe markedsværdi og for udbud af værdipapirer, som ikke er kapitalandele, jf. artikel 1, stk. 2, litra j), i direktiv 2003/71/EF, udstedt af kreditinstitutter inden for eller over den i nævnte artikel fastsatte grænse.

(11) For at tage behørigt højde for udstedernes størrelse, navnlig kreditinstitutter, der udsteder de værdipapirer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra j), i direktiv 2003/71/EF inden for eller over den grænse, der er fastsat i nævnte artikel, og selskaber med ringe markedsværdi, bør der derfor indføres en passende oplysningspligt for aktier, der udbydes af SMV'er, jf. artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 2003/71/EF, og af udstedere med ringe markedsværdi, og for udbud af værdipapirer, som ikke er kapitalandele, jf. artikel 1, stk. 2, litra j), i direktiv 2003/71/EF, udstedt af kreditinstitutter inden for eller over den i nævnte artikel fastsatte grænse.

Begrundelse

Det bør undgås at svække gennemsigtigheden og beskyttelsen af aktionærerne og opsparerne. Fortegningsretten er omsættelig, hvilket vil sige, at kapitaludvidelser med fortegningsret således udgør et udbud til offentligheden, og derfor kræves de samme oplysninger for at sikre beskyttelsen af investorerne.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Det forholdsmæssige oplysningskrav bør så vidt muligt tage hensyn til SMV'ernes særlige behov. De delegerede retsakter, der sigter mod udarbejdelse af en forenklet ordning for SMV'er, bør også tage små og mellemstore udstederes rolle i betragtning.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Under hensyn til de forskellige nationale markeder bør den grænseværdi vedrørende ringe markedsværdi, der skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 24, 24a og 24b, ikke føre til vedtagelse af forskellige grænseværdier inden for EU.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)     Da prospektet i overensstemmelse med direktiv 2003/71/EF kan ajourføres med tillæg, er der ikke risiko for, at de bliver forældede. I betragtning af den tid, det tager, og de omkostninger, der er forbundet med at udforme og godkende et prospekt, bør gyldighedsperioden på 12 måneder for et prospekt, et basisprospekt og et registreringsdokument derfor forlænges til 24 måneder, under forudsætning af at nævnte dokumenter suppleres korrekt.

(13) Da prospektet i overensstemmelse med direktiv 2003/71/EF kan ajourføres med tillæg, er der ikke risiko for, at de bliver forældede. Gyldighedsperioden på 12 måneder for et prospekt bør forblive uændret. I betragtning af den tid, det tager, og de omkostninger, der er forbundet med at udforme og godkende et prospekt, bør den 12 måneders gyldighedsperiode for basisprospektet og registreringsdokumentet dog forlænges til 24 måneder under forudsætning af, at nævnte dokumenter suppleres korrekt.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) For at forbedre retssikkerheden bør prospektet være gyldigt fra tidspunktet for dets godkendelse, hvilket let kan kontrolleres af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at fastslå, hvorvidt kravet om at offentliggøre et tillæg til et prospekt ophører ved påbegyndelsen af handelen med værdipapirerne på et reguleret marked, uanset om udbudsperioden er udløbet, bør forpligtelsen til at supplere et prospekt derfor ophøre ved udbudsperiodens endelige udløb eller ved påbegyndelsen af handelen med sådanne værdipapirer på et reguleret marked, alt efter hvad der sker først.

(15) For at fastslå, hvorvidt kravet om at offentliggøre et tillæg til et prospekt ophører ved påbegyndelsen af handelen med værdipapirerne på et reguleret marked, uanset om udbudsperioden er udløbet, bør forpligtelsen til at supplere et prospekt derfor ophøre ved udbudsperiodens endelige udløb eller ved påbegyndelsen af handelen med sådanne værdipapirer på et reguleret marked, alt efter hvad der sker først. Kravet om at supplere prospektet bør bortfalde, når gennemsigtighedsforpligtelserne i henhold til direktiv 2004/109/EF og 2003/6/EF finder anvendelse.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)     En harmonisering på fællesskabsniveau af bestemmelserne om tidsrammen for investorers udøvelse af retten til at trække deres tidligere accept tilbage i forbindelse med supplering af et prospekt med et tillæg vil derfor skabe større retssikkerhed for udstedere, der udbyder værdipapirer på tværs af grænserne. For at give udstedere fra lande med tradition for en længere tidsramme en vis fleksibilitet bør udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder op optagelse til handel på et reguleret marked, have mulighed for på frivillig basis at udvide tidsrammen for udøvelse af denne ret.

(16) En harmonisering på fællesskabsniveau af bestemmelserne om tidsrammen for investorers udøvelse af retten til at trække deres tidligere accept tilbage i forbindelse med supplering af et prospekt med et tillæg vil derfor skabe større retssikkerhed for udstedere, der udbyder værdipapirer på tværs af grænserne. For at give udstedere fra lande med tradition for en længere tidsramme en vis fleksibilitet bør udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder op optagelse til handel på et reguleret marked, have mulighed for på frivillig basis at udvide tidsrammen for udøvelse af denne ret. For at forbedre retssikkerheden bør tillægget til prospektet præcisere, hvornår retten til at trække en tidligere accept tilbage ophører.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)     De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

(18) I henhold til artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af dens gennemførelsesbeføjelser, fastsættes på forhånd ved en forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure. Indtil en sådan ny forordning er vedtaget, finder bestemmelserne i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, fortsat anvendelse, dog med undtagelse af forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til opdatering af de grænser, som er fastsat i direktiv 2003/71/EF, for at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2003/71/EF ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(19) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende ajourføring af de grænser, som er fastsat i direktiv 2003/71/EF, for at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet og for at præcisere det nærmere indhold og den specifikke udformning af dokumentet med centrale oplysninger, således at dette, når resultatet af initiativet vedrørende pakkeprodukter for private investorer foreligger, i størst muligt omfang kan bringes på linje med dette resultat med henblik på at undgå overlapning mellem dokumenter og potentiel forvirring blandt investorer samt for at minimere de hermed forbundne omkostninger.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 1 – litra a – litra i

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 1 – stk. 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) værdipapirer, der indgår i en udstedelse, hvor den samlede værdi af udstedelsen i Fællesskabet beløber sig til under 2 500 000 EUR, idet denne grænse beregnes over en periode på 12 måneder

h) værdipapirer, der indgår i en udstedelse, hvor den samlede værdi af udstedelsen i Fællesskabet beløber sig til under 5 000 000 EUR, idet denne grænse beregnes over en periode på 12 måneder

Begrundelse

Den nugældende grænse for undtagelse er fra 2003. På grund af udviklingen på markedet og behovet for at slå bro over en finansieringskløft for små og mellemstore virksomheder forekommer det fornuftigt at hæve beløbet.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 1 – litra a – litra ii

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 1 – stk. 2 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter, hvor den samlede værdi af udstedelsen i Fællesskabet beløber sig til under 50 000 000 EUR, idet denne grænse beregnes over en periode på 12 måneder, forudsat at disse værdipapirer:

j) værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter, hvor den samlede værdi af udstedelsen i Fællesskabet beløber sig til under 100 000 000 EUR, idet denne grænse beregnes over en periode på 12 måneder, forudsat at disse værdipapirer:

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 1 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af dette direktiv vedtager Kommissionen gennemførelsesforanstaltninger vedrørende tilpasningen af de grænser, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra h) og j). Foranstaltningerne, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af dette direktiv fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 24, 24a og 24b, foranstaltninger vedrørende tilpasningen af de grænser, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra h) og j).

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 – litra a – litra i

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) Personer eller enheder, der betragtes som eller efter anmodning behandles som professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF.

(i) Personer eller enheder, der betragtes som eller efter anmodning behandles som professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF, medmindre de har anmodet om at blive behandlet som ikke-professionelle kunder. Investeringsselskaber og kreditinstitutter skal meddele deres klassifikation til deres kunder samt, efter anmodning, til udstederen.

Begrundelse

Dette er en præcisering af ordlyden og bringer teksten i overensstemmelse med Bilag II i MiFID samt sikrer udstederen retssikkerhed.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra a – nr. ii

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) Nr. ii) og iii) udgår.

ii) Nr. ii) til v) udgår.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Som litra fa) indsættes:

 

"fa) »selskab med ringe markedsværdi«: et selskab, der er noteret på et reguleret marked og har en gennemsnitlig markedsværdi på under 100 000 000 EUR baseret på kursværdien ved årets udgang i de seneste tre kalenderår."

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 2 – stk. 2 og 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I artikel 2 udgår stk. 2 og 3.

Begrundelse

Ændring af artikel 2, del 1, litra e), i prospektdirektivet for at bringe den i overensstemmelse med MIFID.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 2 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Artikel 2, stk. 4, affattes således:

 

"4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 24, 24a og 24b, de i stk. 1 omhandlede definitioner, herunder justering af de tal, der anvendes for definitionen af SMV'er, under hensyntagen til EF-lovgivningen og henstillinger samt den generelle økonomiske udvikling […].

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver tekst, der skal udgå.)

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 – litra -a (ny)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) Stk. 2, litra b), affattes således:

 

"(b) udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 250 fysiske eller juridiske personer pr. medlemsstat, som ikke er kvalificerede investorer"

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 – litra a a (ny)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) I stk. 2 indsættes følgende litra efter litra e):

 

"(ea) udbud af værdipapirer foretaget af en udsteder eller af en formidler, der handler på udstederens vegne, efter offentliggørelse af et prospekt vedrørende værdipapirer fra denne udsteder, der i forvejen er optaget til handel på et reguleret marked."

Begrundelse

For at undgå usikkerhed med hensyn til forpligtelser og for at forhindre begrænsninger af distributionen på grund af "retail cascade" bør der indføres en undtagelse fra forpligtelsen til at udarbejde et prospekt ved offentlige udbud af værdipapirer, så længe prospektet for de pågældende værdipapirer offentliggøres i forvejen. Det eksisterende prospekt vil ikke blive "brugt" af andre, men udgør en undtagelse ved sin blotte eksistens. Investorerne er tilstrækkeligt beskyttet af direktivet om markedsmisbrug og gennemsigtighed.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 – litra b

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke kræve et nyt prospekt ved videresalg af værdipapirer eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere, når der foreligger et gyldigt prospekt i overensstemmelse med artikel 9, og den udsteder eller den person, som er ansvarlig for udarbejdelsen af dette prospekt, erklærer sig indforstået med anvendelsen heraf.

Medlemsstaterne kan ikke kræve et nyt prospekt ved videresalg af værdipapirer eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere, når der foreligger et gyldigt prospekt i overensstemmelse med artikel 9, og den udsteder eller den person, som er ansvarlig for udarbejdelsen af dette prospekt og i relevant omfang enhver anden enhed, som i henhold til den nationale lovgivning er ansvarlig for nøjagtigheden af en bestemt del af indholdet i sådanne prospekter, giver sit samtykke til anvendelsen heraf. Såfremt det efter et sådant samtykke viser sig nødvendigt at ajourføre de endelige betingelser i prospektet med specifikke oplysninger vedrørende et videresalg, skal den finansielle formidler, der anvender prospektet, være ansvarlig for sådanne supplerende oplysninger.

Begrundelse

Tilføjelsen afspejler det forhold, at der ved ethvert videresalg vil gælde en række yderligere betingelser såsom en ny pris eller en ny frist. Derfor præciseres det i teksten, at den finansielle formidler er ansvarlig for at stille sådanne supplerende oplysninger til rådighed.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 – litra b a (ny)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Følgende stykke indsættes:

 

"3a. For at tage højde for den tekniske udvikling på de finansielle markeder, herunder inflationen, vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 24a, 24b og 24c, foranstaltninger vedrørende beløbsgrænserne i artikel 3, stk. 2, litra c) til e)."

Begrundelse

Grænsen på 50 000 EUR afspejler ikke tilstrækkeligt tydeligt det beløb, der adskiller en detailkunde fra en professionel investor. Visse udstedere synes rent faktisk at omgå forpligtelsen til at stille et prospekt til rådighed, hvilket har medført talrige alvorlige hændelser i visse medlemsstater. For at forhindre at denne grænseværdi udvandes med tiden, bør der indføres en regelmæssig revision.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 4, stk. 1, litra a), affattes således:

 

"g) aktier eller aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser udstedt med henblik på ombytning af allerede udstedte aktier af samme klasse, såfremt udstedelsen af disse nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital;"

Begrundelse

Definitionen af aktier i artikel 4 i prospektdirektivet skal bringes i overensstemmelse med definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 18, i MiFID-direktivet (2004/39/EF). Der er behov for en præcisering af undtagelserne under artikel 4 for at forhindre forskelsbehandling af udstedere, idet visse selskabsstrukturer gives forrang frem for andre.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Artikel 4, stk. 1, litra b), affattes således:

 

"(c) værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusion eller opsplitning af en virksomhed, såfremt der tilvejebringes et dokument indeholdende oplysninger, som af den kompetente myndighed anses for at svare til prospektets, under hensyn til kravene i EU-lovgivningen;"

Begrundelse

Samme begrundelse som for fusioner.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 c (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. Artikel 4, stk. 1, litra d), affattes således:

 

"d) aktier, eller aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer, og udbytte, der udbetales i form af aktier af samme klasse som de udbyttegivende aktier, såfremt der gives adgang til et dokument indeholdende oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen;"

Begrundelse

Definitionen af aktier i artikel 4 i prospektdirektivet skal bringes i overensstemmelse med definitionen af aktier i artikel 4, stk. 1, nr. 18, i MiFID-direktivet (2004/39/EF). Der er behov for en præcisering af undtagelserne under artikel 4 for at forhindre forskelsbehandling af udstedere, idet visse selskabsstrukturer gives forrang frem for andre.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Artikel 4, stk. 2, litra a), affattes således:

 

"a) aktier eller aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser, der over en periode på tolv måneder udgør mindre end 10 % af antallet af aktier af samme klasse, der allerede er optaget til handel på det samme regulerede marked;"

Begrundelse

Definitionen af aktier i artikel 4 i prospektdirektivet skal bringes i overensstemmelse med definitionen af aktier i artikel 4, stk. 1, nr. 18, i MiFID-direktivet (2004/39/EF). Der er behov for en præcisering af undtagelserne under artikel 4 for at forhindre forskelsbehandling af udstedere, idet visse selskabsstrukturer gives forrang frem for andre.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4 b (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Artikel 4, stk. 2, litra b), affattes således:

 

"g) aktier eller aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser udstedt med henblik på ombytning af aktier af samme klasse, som allerede er optaget til handel på det samme regulerede marked, såfremt udstedelsen af disse nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital;"

Begrundelse

Definitionen af aktier i artikel 4 i prospektdirektivet skal bringes i overensstemmelse med definitionen af aktier i artikel 4, stk. 1, nr. 18, i MiFID-direktivet (2004/39/EF). Der er behov for en præcisering af undtagelserne under artikel 4 for at forhindre forskelsbehandling af udstedere, idet visse selskabsstrukturer gives forrang frem for andre.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4 c (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c. Artikel 4, stk. 2, litra e), affattes således:

 

"e) aktier, eller aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer, og udbytte, der udbetales i form af aktier af samme klasse som de udbyttegivende aktier, såfremt de nævnte aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til handel på det samme regulerede marked, og der gives adgang til et dokument indeholdende oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen;"

Begrundelse

Definitionen af aktier i artikel 4 i prospektdirektivet skal bringes i overensstemmelse med definitionen af aktier i artikel 4, stk. 1, nr. 18, i MiFID-direktivet (2004/39/EF). Der er behov for en præcisering af undtagelserne under artikel 4 for at forhindre forskelsbehandling af udstedere, idet visse selskabsstrukturer gives forrang frem for andre.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4 d (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 2 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d. Artikel 4, stk. 2, litra g), affattes således:

 

"g) aktier, eller aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser, der udstedes ved konvertering eller ombytning af andre værdipapirer eller som følge af udøvelsen af rettigheder i henhold til andre værdipapirer, såfremt de nævnte aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til handel på det samme regulerede marked;"

Begrundelse

Definitionen af aktier i artikel 4 i prospektdirektivet skal bringes i overensstemmelse med definitionen af aktier i artikel 4, stk. 1, nr. 18, i MiFID-direktivet (2004/39/EF). Der er behov for en præcisering af undtagelserne under artikel 4 for at forhindre forskelsbehandling af udstedere, idet visse selskabsstrukturer gives forrang frem for andre.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4 e (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 2 – litra h – nr. v

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udskiftningen af “resumé” med “dokument med centrale oplysninger” gælder hele teksten.

 

4e. Artikel 4, stk. 2, litra h), nr. v, affattes således:

 

"v) at den person, der anmoder om at få optaget et værdipapir til handel på et reguleret marked under henvisning til denne undtagelse, udarbejder et dokument med centrale oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden på et sprog, der er accepteret af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det regulerede marked er etableret, som anmodningen om optagelse er rettet mod"

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 f (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4f. Artikel 4, stk. 3, affattes således:

 

"3. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet fastsætter Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 24, 24a og 24b, foranstaltninger vedrørende stk. 1, litra b) og c), og stk. 2, litra c) og d), navnlig for så vidt angår betydningen af ækvivalens. […]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 5

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prospektet skal indeholde oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked. Det skal også indeholde et resumé. I dette resumé, der skal være kortfattet og i et ikke-teknisk sprog, fremlægges de vigtigste forhold og risici i forbindelse med udstederen, en eventuel garant og værdipapirerne på det sprog, som prospektet oprindelig blev udarbejdet på. Resuméet skal have en form og et indhold, som giver investorerne de vigtigste oplysninger, således at de kan træffe kvalificerede investeringsbeslutninger og sammenligne værdipapirerne med andre investeringsprodukter.

Prospektet skal indeholde oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked. Prospektet skal også indeholde et dokument med centrale oplysninger. I dette dokument med centrale oplysninger, der skal være kortfattet og i et ikke-teknisk sprog, fremlægges de vigtigste forhold og risici i forbindelse med udstederen, en eventuel garant og værdipapirerne på det sprog, som prospektet oprindelig blev udarbejdet på. Dokumentet med centrale oplysninger skal sammen med prospektet have en form og et indhold, som giver investorerne passende oplysninger om de væsentligste elementer i forbindelse med de pågældende værdipapirer, således at de lettere kan tage stilling til, om de vil investere i sådanne værdipapirer.

 

Dokumentet med centrale oplysninger skal omfatte oplysninger om følgende væsentlige elementer i forbindelse med de pågældende værdipapirer:

 

- væsentlige oplysninger om udstederen, herunder aktiver, passiver, finansiel stilling og resultat – og eventuelt om garanten – samt de værdipapirer, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked

 

- en kort beskrivelse af risici og væsentlige forhold i forbindelse med investeringen i det relevante værdipapir, hvis og kun i det omfang, det er relevant for investoren

 

- nærmere oplysninger om udbuddet og optagelsen til handel

 

- årsagerne til udbuddet og eventuel anvendelse af provenuet, hvis det er relevant

 

- rettigheder i tilknytning til værdipapirerne, samt

 

- generelle betingelser og omkostninger.

Resuméet skal ligeledes indeholde en advarsel om:

Dokumentet med centrale oplysninger skal ligeledes indeholde en advarsel om:

 

 

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Artikel 5, stk. 3, affattes således:

 

"[...]Udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, kan udarbejde prospektet som et enkelt dokument eller som særskilte dokumenter. I et prospekt, der består af særskilte dokumenter, skal de påkrævede oplysninger anføres i et registreringsdokument, en værdipapirnote og en resuménote. Registreringsdokumentet skal indeholde oplysninger om udstederen. Værdipapirnoten skal indeholde oplysninger om de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller skal optages til handel på et reguleret marked."

Begrundelse

Muligheden for at anvende et trepartsdokument bør udvides til også at omfatte basisprospektet. Dette tydeliggøres, hvis vi sletter referencen "med forbehold af stk. 4" i begyndelsen af artikel 5, stk. 3.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 5 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Artikel 5, stk. 5, affattes således:

 

"5. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af dette direktiv fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 24, 24a og 24b, foranstaltninger vedrørende formatet for prospektet eller basisprospektet og dertil hørende tillæg. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"5a. For at opfylde dette direktivs formål fastlægger Kommissionen ligeledes ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 24, 24a og 24b, foranstaltninger med henblik på fastlæggelse af:

 

a) det nærmere indhold og den konkrete udformning af det i stk. 2 og 3 omhandlede dokument samt

 

b) det nærmere indhold og den konkrete udformning af dokumentet med centrale oplysninger for så vidt angår:

 

i) strukturerede værdipapirer og basisprospekter

 

ii) aktier og

 

iii) obligationer.

 

Disse delegerede retsakter vedtages inden … *.

 

* EUT, indsæt venligst dato: 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden."

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Medlemsstaterne sikrer dog, at der ikke skal påhvile nogen person noget civilretligt ansvar udelukkende på grundlag af resuméet, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med andre dele af prospektet, og ikke indeholder de vigtigste oplysninger, som sætter investorerne i stand til at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger og sammenligne værdipapirerne med andre investeringsprodukter."

"Medlemsstaterne sikrer dog, at der ikke skal påhvile nogen person noget civilretligt ansvar udelukkende på grundlag af dokumentet med centrale oplysninger, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med andre dele af prospektet. De centrale investoroplysninger skal indeholde en klar advarsel herom."

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Artikel 7, stk. 1, affattes således:

 

"1. Detaljerede delegerede retsakter om de specifikke oplysninger, der skal indgå i prospektet, og som skal hindre gentagelse af oplysninger, når et prospekt består af særskilte dokumenter, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 24, 24a og 24b. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 7 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Artikel 7, stk. 3, affattes således:

 

"3. De delegerede retsakter i stk. 1 baseres på de standarder for finansielle og andre oplysninger, der fastlægges af internationale børstilsynsorganisationer, navnlig IOSCO, og på de vejledende bilag til dette direktiv."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 8

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 8 – stk. 3 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. I artikel 8 indsættes som stykke 3a:

8. I artikel 8 indsættes følgende stykker efter stk. 3:

"3a. Hvis værdipapirer er dækket af en garanti fra en medlemsstat, kan en udsteder, en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, ved udformning af et prospekt i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, undlade at opgive oplysninger om sådanne garanter."

"3a. Hvis værdipapirer er dækket af en garanti fra en medlemsstat, kan en udsteder, en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, ved udformning af et prospekt i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, undlade at opgive oplysninger om sådanne garanter.

 

3b. Der er intet krav om, at prospektet eller eventuelle tillæg hertil skal indeholde information om centralbankudlån eller andre likviditetsfaciliteter ydet til et bestemt kreditinstitut af en centralbank i ESCB."

Begrundelse

Centralbankers udlån og likviditetsfaciliteter skal holdes fortrolige for at sikre de finansielle markeders stabilitet og funktion. Dette ændringsforslag fritager eksplicit centralbanker.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 8 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 8 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. Artikel 8, stk. 4, affattes således:

 

"4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af dette direktiv fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og efter proceduren i artikel 24, 24a og 24b, foranstaltninger vedrørende stk. 2. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 9 – litra a

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 9 – stk. 1 og 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et prospekt er gyldigt i 24 måneder fra offentliggørelsen for så vidt angår udbud til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked, såfremt prospektet er udarbejdet uden noget krav om et tillæg i henhold til artikel 16.

1. Et prospekt er gyldigt i 12 måneder fra offentliggørelsen for så vidt angår udbud til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked, såfremt prospektet er udarbejdet uden noget krav om et tillæg i henhold til artikel 16.

2. I tilfælde af et udbudsprogram er det tidligere indgivne basisprospekt gyldigt i en periode på indtil 24 måneder.

2. I tilfælde af et udbudsprogram er det tidligere indgivne basisprospekt gyldigt i en periode på indtil 12 måneder.

Begrundelse

Gyldighedsperioden på 12 måneder skal bibeholdes. Ved at udvide gyldighedsperioden til 24 måneder stiger risikoen for, at prospektet forældes, idet det ikke er muligt at tilpasse alle oplysninger via et tillæg. Derudover medfører en udvidelse af gyldighedsperioden en betydelig stigning i antallet af tillæg, hvilket på negativ vis påvirker investorernes forståelse og læseligheden af prospektet.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 9 – litra b

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 9 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Et tidligere indgivet og godkendt registreringsdokument som omhandlet i artikel 5, stk. 3, er gyldigt i en periode på indtil 24 måneder, såfremt det er blevet suppleret i overensstemmelse med artikel 16. Registreringsdokumentet, om nødvendigt suppleret i overensstemmelse med artikel 16, ledsaget af værdipapirnoten samt resuménoten, anses som et gyldigt prospekt.

4. Et tidligere indgivet og godkendt registreringsdokument som omhandlet i artikel 5, stk. 3, er gyldigt i en periode på indtil 12 måneder, såfremt det er blevet suppleret i overensstemmelse med artikel 16. Registreringsdokumentet, om nødvendigt suppleret i overensstemmelse med artikel 16, ledsaget af værdipapirnoten samt resuménoten, anses som et gyldigt prospekt.

Begrundelse

Gyldighedsperioden på 12 måneder bør bibeholdes. Ved at udvide gyldighedsperioden til 24 måneder stiger risikoen for, at prospektet forældes, idet det ikke er muligt at tilpasse alle oplysninger via et tillæg. Derudover medfører en udvidelse af gyldighedsperioden en betydelig stigning i antallet af tillæg, hvilket på negativ vis påvirker investorernes forståelse og læseligheden af prospektet.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. Artikel 11, stk. 3, affattes således:

 

"3. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og efter proceduren i artikel 24, 24a og 24b foranstaltninger vedrørende de oplysninger, der kan integreres ved henvisning. […]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I dette tilfælde skal registreringsdokumentet suppleres i overensstemmelse med artikel 16. Værdipapirnoten og resuménoten godkendes særskilt."

2. I dette tilfælde skal registreringsdokumentet suppleres i overensstemmelse med artikel 16. Værdipapirnoten og dokumentet med centrale oplysninger godkendes særskilt."

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 13 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a. Artikel 13, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

 

"Hvis dokumenterne er ufuldstændige, eller der er behov for supplerende oplysninger, giver den kompetente myndighed i det i stk. 2 omhandlede tilfælde udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, meddelelse herom inden ti arbejdsdage efter indgivelsen af ansøgningen."

 

 

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 13 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12b. Artikel 13, stk. 7, affattes således:

 

"7. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og efter proceduren i artikel 24, 24a og 24b foranstaltninger vedrørende betingelserne for justering af fristerne. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12 c (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12c. Artikel 14, stk. 2, litra c), affattes således:

 

"(c) i elektronisk form på udstederens netsted eller i givet fald på netsteder tilhørende de finansielle formidlere, der placerer eller sælger værdipapirerne, herunder pengeinstitutter, eller"

Begrundelse

Udstederens netsted bør opgraderes til en meget tilgængelig publikationskanal. Indtil videre har denne mulighed ikke kunnet anvendes i praksis, da den var forbundet med den samtidige publikation på netsteder tilhørende alle de involverede finansielle formidlere og institutter, hvilket teknisk og logisk set ikke var realiserbart.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 14 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a. Artikel 14, stk. 8, affattes således:

 

"8. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og efter proceduren i artikel 24, 24a og 24b foranstaltninger vedrørende stk. 1, 2, 3 og 4. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 13 b (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 15 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13b. Artikel 15, stk. 7, affattes således:

 

"7. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og efter proceduren i artikel 24, 24a og 24b foranstaltninger vedrørende udsendelse af annoncer om hensigten om udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til handel på et reguleret marked, navnlig før prospektet er gjort tilgængeligt for offentligheden eller før tegningens påbegyndelse, samt gennemførelsesforanstaltninger for stk. 4. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 14

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 16 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller i givet fald starten af handelen på et reguleret marked, afhængigt af hvad der sker først, skal angives i et tillæg til prospektet. Et sådant tillæg godkendes efter samme fremgangsmåde inden for syv arbejdsdage og offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelser, som mindst svarer til de gældende bestemmelser på tidspunktet for det oprindelige prospekts udsendelse. Resuméet og de eventuelle oversættelser heraf skal også om nødvendigt ajourføres for at tage hensyn til de nye oplysninger i tillægget.

1. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller i givet fald starten af handelen på et reguleret marked, afhængigt af hvad der sker først, skal angives i et tillæg til prospektet. I tilfælde af, at optagelsen til handel på et reguleret marked finder sted inden den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, ophører forpligtelsen til at udarbejde et tillæg til prospektet på datoen for optagelsen, og oplysningskravene i direktiv 2004/109/EF og 2003/6/EF finder herefter anvendelse. Et sådant tillæg skal straks indsendes til den kompetente myndighed og skal offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelser, som mindst svarer til de gældende bestemmelser på tidspunktet for det oprindelige prospekts udsendelse. Dokumentet med centrale informationer og de eventuelle oversættelser heraf skal også om nødvendigt ajourføres for at tage hensyn til de nye oplysninger i tillægget.

2. Investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer allerede inden offentliggørelsen af tillægget, har i to arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse ret til at trække deres accept tilbage. Denne periode kan forlænges af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder op optagelse til handel på et reguleret marked.

2. For så vidt angår udbud til offentligheden har investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer allerede inden offentliggørelsen af tillægget eller af de oplysninger, der kræves i henhold til kapitel III i direktiv 2004/109/EF eller artikel 6 i direktiv 2003/6/EF, i to arbejdsdage efter tillæggets eller de nævnte oplysningers offentliggørelse ret til at trække deres accept tilbage, såfremt den i stk. 1 nævnte nye omstændighed, materielle fejl eller ukorrekthed indtrådte eller konstateredes inden den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, og forudsat at afvikling eller levering endnu ikke har fundet sted. Denne periode kan forlænges af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder op optagelse til handel på et reguleret marked. Varigheden af retten til at trække en accept tilbage skal fremgå af tillægget.

Begrundelse

Kommissionens forslag har til formål at fjerne udstederens pligt til at ajourføre prospektet i tilfælde af en "retail cascade". Det vil have den negative konsekvens, at investorens beskyttelse reduceres. Ved udbud til offentligheden skal prospektet ajourføres, uanset om værdipapirerne er blevet optaget til handel på et reguleret marked eller ej.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 20 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15a. Artikel 20, stk. 3, affattes således:

 

"3. For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og efter proceduren i artikel 24, 24a og 24b foranstaltninger med henblik på fastsættelse af generelle ækvivalenskriterier på grundlag af kravene i artikel 5 og 7. [...]

 

På baggrund af de i første afsnit nævnte kriterier kan Kommissionen efter proceduren i artikel 24, 24a og 24b erklære, at et tredjeland sikrer, at prospekter udarbejdet i det pågældende land er i overensstemmelse med dette direktiv, enten på grund af landets nationale lovgivning eller praksis og procedurer baseret på internationale standarder fastlagt af internationale organisationer, herunder IOSCO’s oplysningsstandarder."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 15 b (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 24 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette ændringsforslag gælder hele teksten

 

15b. Artikel 24, stk. 1, affattes således:

 

"1. Kommissionen bistås af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (i det følgende benævnt »myndigheden«)."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 15 c

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 24 – stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15c. Artikel 24, stk. 2a, affattes således:

 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 1, stk. 3a, artikel 2, stk. 4, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 5, artikel 5, stk. 5a, artikel 7, stk. 1, artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 7, artikel 14, stk. 8, artikel 15, stk. 7, og artikel 20, stk. 3, for en ubegrænset periode.

 

2b. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

2c. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 24a og 24b anførte betingelser.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 15 d (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 24 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15d. Artikel 24, stk. 3, udgår.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 15 e (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 24 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15e. Følgende artikel indsættes efter artikel 24:

 

"Artikel 24a

 

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 1, stk. 3, litra a), artikel 2, stk. 4, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 5, artikel 5, stk. 5, litra a), artikel 7, stk. 1 og 3, artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 7, artikel 14, stk. 8, artikel 15, stk. 7, og artikel 20, stk. 3, kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Indleder en institution en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.”

Begrundelse

Lovgiveren er ikke forpligtet til at begrunde beslutninger om ophævelse af delegeringsbeføjelser.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 15 f (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 24 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15f. Følgende artikel indsættes efter artikel 24a:

 

"Artikel 24b

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden fire måneder fra underretningen. Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, træder den delegerede retsakt i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder retsakten ikke i kraft."

Begrundelse

Lovgiveren beslutter selv, hvorvidt denne ønsker at begrunde indsigelsen mod en delegeret retsakt. For ikke at overbebyrde kontrolmekanismen er lovgiveren ikke forpligtet til at angive årsager til afvisning af en foranstaltning.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 2 – stk. 3 – tredje afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Artikel 2, stk. 3, tredje afsnit, affattes således:

 

"De foranstaltninger, der henvises til i andet afsnit, litra a) og b), […] fastlægges ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 3 og 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) Artikel 5, stk. 6, afsnit 3 og 4, affattes således:

 

De foranstaltninger, der henvises til i litra a), vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 27, stk. 2. De foranstaltninger, der henvises til i litra b) og c), [...] fastlægges ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b."

 

Kommissionen kan i givet fald også justere den i stk. 1 nævnte femårsperiode ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. I artikel 8 indsættes følgende stykke:

 

"3a. Der er intet krav om, at informationen i artikel 4, 5 og 6 skal omfatte oplysninger om centralbankudlån eller andre likviditetsfaciliteter ydet til et bestemt kreditinstitut af en centralbank i ESCB."

Begrundelse

Centralbankers udlåns- og likviditetsfaciliteter skal holdes fortrolige for at sikre de finansielle markeders stabilitet og funktion. Denne ændring gør centralbankers fritagelse eksplicit.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 d (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 1 og 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d) Artikel 9, stk. 7, affattes således:

 

"7. Kommissionen fastlægger ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 27, 27a og 27b, foranstaltninger til at tage hensyn til den tekniske udvikling på finansmarkederne og sikre ensartet anvendelse af stk. 2, 4 og 5. [...].

 

Kommissionen fastlægger også den maksimale længde af den i stk. 4 omhandlede korte afviklingscyklus, samt passende kontrolmekanismer, der forvaltes af hjemlandets kompetente myndighed, ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 e (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1e. Artikel 11, stk. 1, affattes således:

 

"1. Artikel 9 og artikel 10, litra c), finder ikke anvendelse på aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmerne af ESCB under udførelsen af deres opgave som pengepolitisk myndighed, herunder aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmer af ESCB i henhold til en pante- eller tilbagekøbsaftale eller en lignende likviditetsaftale, der er indrømmet med et pengepolitisk formål eller inden for et betalingssystem eller i forbindelse med andre former for lån eller likviditetsfaciliteter stillet til rådighed af centralbanker."

Begrundelse

Centralbankers udlåns- og likviditetsfaciliteter skal holdes fortrolige for at sikre de finansielle markeders stabilitet og funktion. Dette ændringsforslag undtager eksplicit centralbanker.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 f (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 12 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1f) Artikel 12, stk. 8 affattes således:

 

"8. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af stk. 1, 2, 4, 5 og 6 fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 27, 27a og 27b, foranstaltninger med henblik på at:

 

a) udfærdige en standardformular til brug overalt i Fællesskabet ved anmeldelse af de krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 1, eller ved indgivelse af oplysningerne i artikel 19, stk. 3

 

b) fastsætte en "handelsdagskalender" for samtlige medlemsstater.

 

c) fastsætte, i hvilke tilfælde aktionæren eller den fysiske person eller juridiske enhed som omhandlet i artikel 10 eller begge parter skal foretage den nødvendige anmeldelse til udstederen

 

d) præcisere, under hvilke omstændigheder aktionæren eller den fysiske person eller juridiske enhed som omhandlet i artikel 10 burde have været bekendt med erhvervelsen eller afhændelsen

 

e) klarlægge, hvilke betingelser for uafhængighed administrationsselskaber og deres moderselskaber eller investeringsselskaber og deres moderselskaber skal opfylde for at kunne drage fordel af undtagelserne i stk. 4 og 5.

 

[...]."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 g (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 13 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1g) Artikel 13, stk. 2, affattes således:

 

"2. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af stk. 1 fastlægger Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b. Kommissionen fastlægger navnlig:

 

a) arten og sammenlægningen af de i stk. 1 omhandlede finansielle instrumenter

 

b) arten af den i stk. 1 omhandlede formelle aftale

 

c) anmeldelsernes indhold, idet der udarbejdes en standardformular til brug i hele Fællesskabet

 

d) anmeldelsesfristen

 

e) hvem anmeldelsen skal indgives til.

 

[...]."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 h (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 14 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1h) Artikel 14, stk. 2, affattes således:

 

"2. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af stk. 1 fastsætter Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 i (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 17 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1i. Artikel 17, stk. 4, affattes således:

 

"4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi samt sikre ensartet anvendelse af stk. 1-3 fastlægger Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b. Den skal navnlig som omhandlet i stk. 2, litra c), præcisere, gennem hvilke typer pengeinstitutter aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 j(nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 18 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1j) Artikel 18, stk. 5, affattes således:

 

"5. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi samt sikre ensartet anvendelse af stk. 1-4 fastlægger Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b. Den skal navnlig som omhandlet i stk. 2, litra c), præcisere, gennem hvilke typer pengeinstitutter gældsbevisindehavere kan udøve deres finansielle rettigheder. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 k (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1k) Artikel 19, stk. 4, afsnit 1, affattes således:

 

"4. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1–3 fastlægger Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b.

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 l (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1l) I artikel 19, stk. 4, udgår afsnit 3.

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 m (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1m) Artikel 21, stk. 4, afsnit 1, affattes således:

 

"4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi samt sikre ensartet anvendelse af stk. 1-3 fastlægger Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b.

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 n (nyt) – litra b (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 21 – stk. 4 – sidste afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1n) i artikel 21, stk. 4, udgår afsnit 3.

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 o (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 23 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1o) Artikel 23, stk. 4, affattes således:

 

"4. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 fastlægger Kommissionen foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b,

 

i) hvorved der etableres en mekanisme, der sikrer ækvivalens mellem oplysningskravene, herunder til årsregnskaber, i dette direktiv og oplysningskravene, herunder til årsregnskaber, i henhold til et tredjelands love eller administrative bestemmelser

 

ii) som fastslår, at det tredjeland, hvor udsteder er registreret, som følge af sine nationale love og administrative bestemmelser eller praksis eller procedurer baseret på de internationale standarder som er opstillet af internationale organisationer, sikrer ækvivalens med oplysningskravene i dette direktiv.

 

Med henblik på nr. ii) i første afsnit fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b foranstaltninger vedrørende vurdering af standarder, som er relevante for udstedere i mere end et land. [...].

 

Kommissionen træffer efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b de nødvendige afgørelser på betingelserne i artikel 30, stk. 3, om ækvivalens med de regnskabsstandarder der benyttes af tredjelandsudstedere senest fem år efter datoen i artikel 31. Hvis Kommissionen fastslår, at regnskabsstandarderne i et tredjeland ikke er ækvivalente, kan den give den pågældende udsteder tilladelse til fortsat at benytte disse regnskabsstandarder i en passende overgangsperiode.

 

Med henblik på det tredje afsnit fastlægger Kommissionen også ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b foranstaltninger med henblik på at fastsætte generelle ækvivalenskriterier for regnskabsstandarder, som er relevante for udstedere i mere end et land. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 p (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 23 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1p) Artikel 23, stk. 5, affattes således:

 

"5. For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 2 kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b fastlægge foranstaltninger, som definerer, hvilken type oplysninger offentliggjort i et tredjeland der har betydning for offentligheden i Fællesskabet. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 q (nyt) – litra c (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 23 – stk. 7 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1q) Artikel 23, stk. 7, afsnit 2, affattes således:

 

Kommissionen fastlægger også ved hjælp af delegerede retsakter og efter proceduren i artikel 27, 27a og 27b foranstaltninger med henblik på at fastsætte generelle ækvivalenskriterier, for så vidt angår første afsnit. [...]"

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres. Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 r (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 27 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1r) Artikel 27, stk. 1, affattes således:

 

"1. Kommissionen bistås af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed."

(Teksten med fede typer er uændret tekst fra den retsakt, der ændres.)

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 s (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 27 – stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1s) Artikel 27, stk. 2a, affattes således:

 

"2a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 2, stk. 3, artikel 5, stk. 6, artikel 9, stk. 7, artikel 12, stk. 8, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 4, artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 4, artikel 23, stk. 5 og artikel 23, stk. 7, for en ubegrænset periode.

 

2b. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

2c. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 27a og 27b anførte betingelser."

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 t (nyt)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 27 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1t) Artikel 27, stk. 3, udgår.

(Symbolet […] angiver udgået tekst.)

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 u (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 27 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1u. Følgende artikel indsættes efter artikel 27:

 

"Artikel 27a

 

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 2, stk. 3, artikel 5, stk. 6, artikel 9, stk. 7, artikel 12, stk. 8, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 4, artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 4, artikel 23, stk. 5, og artikel 23, stk. 7, kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.”

Begrundelse

Lovgiveren er ikke forpligtet til at begrunde beslutninger om ophævelse af delegeringsbeføjelser.

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1 v (nyt)

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 27 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1v. Følgende artikel indsættes efter artikel 27a:

 

"Artikel 27b

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden fire måneder fra underretningen. Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, træder den delegerede retsakt i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder retsakten ikke i kraft."

Begrundelse

Lovgiveren beslutter selv, hvorvidt vedkommende ønsker at begrunde indsigelsen mod en delegeret retsakt. For ikke at overbebyrde kontrolmekanismen er lovgiveren ikke forpligtet til at angive årsager til afvisning af en foranstaltning.

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Evaluering

 

Fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden vurderer Kommissionen anvendelsen af direktivet, især hvad angår anvendelsen og indvirkningen af bestemmelserne vedrørende dokumentet med centrale oplysninger. Kommissionen skal endvidere udarbejde definitioner af begreberne "udbud til offentligheden", "primært marked" og "sekundært marked" og i denne forbindelse skabe fuldstændig klarhed over forbindelserne mellem nærværende direktiv og direktiv 2004/109/EF og 2003/6/EF. Efter denne evaluering forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af forslag til ændring af dette direktiv.

  • [1]  EUT C 19 af 26.1.2010, s. 1.
  • [2]  Udtalelse af 18.2.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

BEGRUNDELSE

A. Baggrunden for forslaget

Direktiv 2003/71/EF, prospektdirektivet, fastlægger reglerne for udbud til offentligheden af værdipapirer og disses optagelse til handel på et reguleret marked i Fællesskabet. Prospektet fungerer som et pas, der tillader adgang til alle markeder i EU, og det er efter registrering og godkendelse i hjemlandet kun nødvendigt at indgive anmeldelse i værtslandet.

Revisionen af prospektdirektivet blev fastsat i artikel 31 med en klausul om revision efter fem år. Kommissionens forslag fokuserer i tråd med princippet om forbedret lovgivning og begrænsning af bureaukratiet på at fjerne juridisk usikkerhed, reducere grundløst høje omkostninger og tunge byrder for branchen, samtidig med at graden af investorbeskyttelse fastholdes.

B. Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens revision og forarbejdet hertil.

Ordføreren bifalder størsteparten af de forenklinger og præciseringer, som Kommissionen har foretaget. Han bifalder i særdeleshed præciseringen af tærskler, muligheden for at vælge hjemlandet for værdipapirer, der ikke er kapitalandele, forenklingen af medarbejderaktieordninger, forenklingen af yderst byrdefulde krav om offentliggørelse af oplysninger for statsgarantiordninger, harmoniseringen med gennemsigtighedsdirektivet og fjernelsen af usikkerheden vedrørende anmeldelsen i værtslandet.

Ordføreren knytter kommentarer til og foreslår forbedringer af Kommissionens forslag på følgende områder:

Retails cascade – videreplacering af værdipapirer

Ansvarets placering i tilfælde af videresalg af et værdipapir skal præciseres. Hvad angår videresalg af værdipapirer via finansielle formidlere, foreslår Kommissionen, at det oprindelige prospekt kan anvendes, så længe det er ajourført og udstederen erklærer sig indforstået med anvendelsen.

Ordføreren er endvidere af den mening, at i det tilfælde hvor en finansiel formidler anvender det oprindelige prospekt uden udstederens godkendelse, eller hvor vedkommende har udarbejdet et nyt prospekt, placeres ansvaret for prospektet hos formidleren.

Harmonisering af kvalificerede investorer    

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag om at harmonisere prospektdirektivet med definitionen indeholdt i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID), men foreslår at gå endnu videre og ophæve det separate register, eftersom det kun har været til ringe nytte i praksis.

Emissioner på basis af tegningsretter

Kommissionen vil indføre forenklede krav til offentliggørelse af emissioner på basis af tegningsretter. Ordføreren mener, at disse emissioner helt skal fritages fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, eftersom oplysningerne står til rådighed for allerede eksisterende aktionærer.

Gyldighedsperiode for prospekter

Gyldighedsperioden forlænges til 24 måneder, både for prospekter og basisprospekter. Ordføreren ønsker at forlænge gyldighedsperioden for basisprospekter til 36 måneder.

Tillæg til prospekter

Forpligtelsen til at ajourføre prospektet ophører enten ved afslutningen af udbuddet til offentligheden eller ved optagelsen til handel på et reguleret marked, alt efter hvad der indtræffer først. Retten til at trække accept tilbage i tilfælde af tillæg til prospektet harmoniseres endvidere til to dage, med mulighed for at udstederen kan forlænge denne periode. Ordføreren bifalder Kommissionens forslag, men tilføjer som en yderligere præcisering, at det eksisterende prospekt kan anvendes, i tilfælde af at et endeligt udbud til offentligheden afsluttes, inden det samme værdipapir optages i handel på et reguleret marked.

Civilretligt ansvar

Ordføreren anmoder den nye europæiske tilsynsmyndighed om at udarbejde en sammenligningstabel over forskellene mellem de nationale ordninger vedrørende civilretligt ansvar. I denne forbindelse tages der ikke højde for de faktiske forskelle af afgørende betydning i national civilret.

Primære og sekundære markeder

Ordføreren mener, at det underliggende problem vedrørende definitionen af primære og sekundære markeder skal behandles snarest muligt. Til dette formål indsættes en revisionsklausul, der omfatter yderligere arbejde på definitionen af primære og sekundære markeder og udtrykket udbud til offentligheden, hvormed det uafklarede problem bedre kan løses, og der kan findes løsninger på uklarhederne.

Central investorinformation

Det er en vigtig ide, som Kommissionen har fremlagt med initiativet om pakkeprodukter for private investorer[1] om fremskaffelsen af centrale oplysninger til private investorer om alle privatinvesteringsprodukter, og som indførtes med den centrale investorinformation indeholdt i direktivet om samordning af love og bestemmelser vedrørende kollektiv investering i værdipapirer[2]. Kommissionen vil med dette direktiv indføre øgede krav til resuméet af prospektet. Formålet med resuméet er at fremlægge centrale oplysninger, der sætter investoren i stand til at sammenligne værdipapiret med andre produkter og træffe en velunderbygget beslutning. Kommissionen udvider også bestemmelserne om civilretligt ansvar til at omfatte fremskaffelse af sådanne centrale oplysninger.

Ordføreren mener, at i stedet for at indføre elementer om central information i resuméet, bør resuméet erstattes af et dokument med centrale oplysninger. Det detaljerede indhold og format fastlægges på andet trin, men skal for en stor dels vedkommende omfatte de oplysninger, der på nuværende tidspunkt indgår i den nuværende resuménote. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds råd om foranstaltninger på trin to skal i behørigt omfang behandle udviklingen i drøftelserne om pakkeprodukter for private investorer. Spørgsmålet om sammenlignelighed med andre investeringsprodukter håndteres bedst i forbindelse med initiativet om pakkeprodukter for private investorer i form af en horisontal foranstaltning, og bør tages op på denne måde i rette tid.

Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Med Lissabontraktatens ikrafttræden er der åbnet mulighed for, at lovgiveren kan uddelegere beføjelsen til at vedtage ikke-lovgivningsmæssige retsakter til Kommissionen, der udbygger eller ændrer ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt.

I henhold til artikel 291 kræves der imidlertid vedtagelse af en forordning for ikrafttræden. Som følge heraf er bestemmelserne vedrørende gennemførelsesretsakter fortsat underlagt komitologiproceduren, og harmoniseringen udskydes til en fremtidig revision af direktiverne.

ESMA

På baggrund af Kommissionens nyligt fremlagte forslag, der følger anbefalingerne fra de Larosière-gruppen, om at oprette et Europæisk Finanstilsynssystem (ESFS) bestående af et netværk af nationale finanstilsyn, der arbejder sammen med nye europæiske tilsynsmyndighed, støtter ordføreren de nye rammer om et integreret tilsyn og dermed den allerede oprettede Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) som afløser for Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).

  • [1]  Kommissionens meddelelse af 29. april 2009.
  • [2]  Direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET (9.3.2010)

til Økonomi- og Valutaudvalgetom ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked(KOM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))Rådgivende ordfører: Sebastian Valentin Bodu

KORT BEGRUNDELSE

BAGGRUND FOR FORSLAGET

Hovedformålet med handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i forbindelse med den eksisterende lovgivning i EU, som Kommissionen lancerede i 2007, var at sørge for bedre lovgivning som led i strategien for vækst og beskæftigelse.

I 2007 vedtog Rådet desuden en målsætning om at reducere de administrative byrder med 25 % i 2012 for at forbedre konkurrenceevnen for de forskellige virksomheder i Fællesskabet.

Selv om den generelle vurdering af direktivets overordnede virkning, som blev foretaget fem år efter dets ikrafttræden, har været positiv, er der alligevel blevet identificeret visse juridiske usikkerheder og urimeligt byrdefulde krav. Disse krav øger omkostningerne og hæmmer effektiviteten, således at det bliver vanskeligere for selskaberne og de finansielle formidlere i EU at tilvejebringe midler fra værdipapirmarkederne. For at øge investorbeskyttelsen og således reagere effektivt på den aktuelle finanskrise bør resuméet af prospektet forenkles.

Kommissionens forslag er resultatet af en vedvarende dialog med og høring af de vigtigste interesserede parter samt markedsdeltagerne og forbrugerne. Det bygger på analysen i de rapporter, der er offentliggjort af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg og af Ekspertgruppen vedrørende de Europæiske Værdipapirmarkeder. I forslaget tages der også højde for resultaterne af en undersøgelse foretaget af Centre for Strategy & Evaluation Services og for en offentlig internethøring.

FORSLAGETS INDHOLD

Det overordnede mål med dette forslag er at forenkle og forbedre direktivets gennemførelse, eftersom det er vigtigt at øge omfanget af den investorbeskyttelse, som direktivet omhandler, og sikre, at der formidles tilstrækkelige og passende oplysninger til at dække investorernes behov for at kunne håndtere uroen på de finansielle markeder. Det forventes og ønskes, at denne forenkling indirekte også bør medføre betydelige besparelser såsom:

–         færre krav om offentliggørelse af oplysninger for virksomheder med ringe markedsværdi, hvilket vil føre til en samlet besparelse på 173 mio. EUR hvert andet år

–         afskaffelse af de bestemmelser, som fører til dobbeltkrav om gennemsigtighed, hvorved unødvendige omkostninger for virksomhederne på i alt 30 mio. EUR bortfalder

–         fritagelse af medarbejderaktieordninger for pligten til at offentliggøre et prospekt, hvorved der vil kunne spares over 18 mio. EUR

–         færre krav om offentliggørelse af oplysninger ved tilvejebringelse af kapital gennem emissioner på basis af tegningsretter, hvilket vil indebære en besparelse på næsten 80 mio. EUR

–         hertil kommer, at der kan spares over 800 000 EUR ved at udelade detaljerede oplysninger om garanters finansielle situation i tilfælde af statsgarantiordninger.

Det anslås, at de samlede byrdebesparelser udgør 302 mio. EUR om året.

I september 2008 rådede gruppen på højt plan af uafhængige interessenter vedrørende administrative byrder Kommissionen til at overveje at fjerne:

1.        kravet om at levere prospektet i trykt udgave

2.        kravet om at sørge for en oversættelse af resuméet, såfremt der er tale om et    grænseoverskridende udbud.

Hvis førstnævnte krav bliver fjernet, vil det få en negativ indvirkning på forbrugernes tillid, for der ville blive tale om forskelsbehandling af investorer, afhængigt af om de har internetadgang eller ej, selv om det ville mindske den administrative byrde for den person, der er forpligtet til at levere prospektet til investoren.

Hvis kravet om at oversætte resuméet af prospektet bliver fjernet, spares udgifterne til oversættelse ganske vist, men investorbeskyttelsen vil blive alvorlig forringet, eftersom det er afgørende for investorerne, at de i det mindste modtager resuméet af prospektet på et sprog, som de kan forstå.

RETSGRUNDLAG

Forslaget er baseret på EF-traktatens artikel 44 og 95 (nu artikel 50 og 114 i TEUF).

Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, sådan som de fremgår af artikel 5 i TEUF.

HENSTILLINGER

Som en personlig bemærkning vil jeg sige, at ændringspolitikken vedrører spørgsmål af stor vigtighed for så vidt angår prospekter og gennemsigtighed. Derfor er alle kommentarer om spørgsmål af mindre vigtighed ikke i tråd med forslagets målsætning.

Jeg har gennemgået de ændringsforslag, der er blevet stillet, og behandlet teksten i de to ændrede direktiver. Min konklusion er, at de synspunkter, der gives udtryk for, og de løsninger, der er fundet, afspejler de aktuelle hovedkrav, som de interesserede parter har på EU's kapitalmarkeder.

Der kan foretages en række ændringer af Kommissionens forslag om ændring af direktiv 71/2003/EF om prospektet med henblik på at fjerne nogle små mangler. Hvad angår direktiv 109/2004/EF om gennemsigtighed, er det på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt at fremsætte nogen bemærkninger eller ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 14

Direktiv 2003/71/EF

Artikel 16 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer allerede inden offentliggørelsen af tillægget, har i to arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse ret til at trække deres accept tilbage. Denne periode kan forlænges af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder op optagelse til handel på et reguleret marked.

2. Investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer allerede inden offentliggørelsen af tillægget, har i to arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse ret til at trække deres accept tilbage. Denne periode kan forlænges af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, men må ikke overstige 10 arbejdsdage regnet fra datoen for offentliggørelse af tillægget.

Begrundelse

Retten til at forlænge denne periode blev sandsynligvis indført for at give udstederne en fordel. Den må dog ikke være til skade for tegnerne, og derfor bør denne frist fastsættes for begge parter.

PROCEDURE

Titel

Værdipapirer, der udbydes til offentligheden, og harmonisering af gennemsigtighedskrav (ændring af direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF)

Referencer

KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

7.10.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Sebastian Valentin Bodu

14.12.2009

 

 

Dato for vedtagelse

8.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

PROCEDURE

Titel

Værdipapirer, der udbydes til offentligheden, og harmonisering af gennemsigtighedskrav (ændring af direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF)

Referencer

KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Dato for høring af EP

23.9.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

7.10.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

7.10.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Wolf Klinz

20.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

2.12.2009

27.1.2010

17.3.2010

 

Dato for vedtagelse

23.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sophie Auconie, Pervenche Berès, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Jan Kozłowski, Philippe Lamberts

Dato for indgivelse

26.3.2010