MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta

26.3.2010 - (KOM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Wolf Klinz


Menettely : 2009/0132(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0102/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0102/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta

(KOM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0491),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0170/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 50 artiklan 114 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[1],

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0102/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Komissio esitti EU:n rahoitusvalvontaa käsittelevän korkean tason työryhmän (de Larosièren ryhmän) raportin päätelmien johdosta 23 päivänä syyskuuta 2009 konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia sellaisen Euroopan finanssivalvontajärjestelmän (EFVJ) perustamiseksi, jossa finanssialan kansalliset valvontaviranomaiset verkottuvat uusien Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Lisäksi hiljattain perustetulla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on tarkoitus korvata Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Arvopapereiden suunnattua antia varten sijoituspalveluyrityksillä ja luottolaitoksilla olisi oltava oikeus kohdella kokeneina sijoittajina luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joita pidetään tai joita ne kohtelevat ammattimaisina asiakkaina tai jotka ovat tunnustettuja hyväksyttäviä vastapuolia rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY mukaisesti. Direktiivien 2003/71/EY ja 2004/39/EY säännösten yhdenmukaistaminen tältä osin yksinkertaistaisi tilannetta sijoituspalveluyritysten kannalta ja vähentäisi niiden kustannuksia suunnattujen antien yhteydessä, koska nämä yritykset voisivat määritellä henkilöt, joille anti on tarkoitus suunnata, oman ammattimaisia asiakkaita ja hyväksyttäviä vastapuolia koskevan luettelonsa pohjalta. Sen vuoksi direktiivissä 2003/71/EY esitettyä kokeneiden sijoittajien määritelmää olisi laajennettava käsittämään kyseiset henkilöt.

(6) Arvopapereiden suunnattua antia varten sijoituspalveluyrityksillä ja luottolaitoksilla olisi oltava oikeus kohdella kokeneina sijoittajina luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joita pidetään tai joita ne kohtelevat ammattimaisina asiakkaina tai jotka ovat tunnustettuja hyväksyttäviä vastapuolia rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY mukaisesti. Direktiivien 2003/71/EY ja 2004/39/EY säännösten yhdenmukaistaminen tältä osin yksinkertaistaisi tilannetta sijoituspalveluyritysten kannalta ja vähentäisi niiden kustannuksia suunnattujen antien yhteydessä, koska nämä yritykset voisivat määritellä henkilöt, joille anti on tarkoitus suunnata, oman ammattimaisia asiakkaita ja hyväksyttäviä vastapuolia koskevan luettelonsa pohjalta. Liikkeeseenlaskijan olisi voitava luottaa direktiivin 2004/39/EY liitteen II mukaisesti laadittuun ammattimaisten asiakkaiden ja hyväksyttävien vastapuolten luetteloon. Sen vuoksi direktiivissä 2003/71/EY esitettyä kokeneiden sijoittajien määritelmää olisi laajennettava käsittämään kyseiset henkilöt eikä tarvitsisi ylläpitää erillistä rekisteriä.

Perustelu

Pitäisi olla selvää, että liikkeeseenlaskija ei pysty tarkistamaan ammattimaisen asiakkaan tai hyväksyttävän vastapuolen luokituksen oikeellisuutta. Sitä ei näin ollen voida pitää vastuussa luokitusvirheestä.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Velkapapereiden liikkeeseenlaskun tehostamiseksi ja joustavoimiseksi yhteisössä olisi poistettava kotijäsenvaltion määrittämistä koskeva rajoitus yksikkökohtaiselta nimellisarvoltaan alle 1 000 euron suuruisten muiden kuin oman pääoman ehtoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskun osalta. Direktiivissä 2004/109/EY säädettyä kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion määrittämismenetelmää olisi muutettava vastaavasti.

Poistetaan.

Perustelu

Jos poistetaan 1 000 euron raja, josta alkaen muiden kuin pääoman ehtoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskija voi valita toimivaltaisen viranomaisen, heikennetään sijoittajien ja erityisesti "suurta yleisöä" edustavien sijoittajien suojaa. Samalla liikkeeseenlaskija etsii entistä todennäköisemmin itselleen suotuisinta sääntelyä lähimmän viranomaisen asemaa heikentävällä tavalla.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Liikkeeseenlaskijan tai tarjoajan laatima esite, joka on voimassa ja yleisön saatavilla silloin, kun arvopapereiden lopullinen sijoittaminen tapahtuu rahoituksenvälittäjien kautta, tai arvopapereiden myöhemmän jälleenmyynnin yhteydessä, antaa sijoittajille riittävästi tietoa perusteltujen sijoituspäätösten tekemiseen. Sen vuoksi rahoituksenvälittäjillä, jotka sijoittavat arvopapereita tai myyvät niitä myöhemmin uudelleen, olisi oltava oikeus käyttää liikkeeseenlaskijan tai tarjoajan julkistamaa alkuperäistä esitettä, jos esite on voimassa ja sitä on täydennetty direktiivin 2003/71/EY 9 ja 16 artiklan mukaisesti ja esitteen laatimisesta vastaava liikkeeseenlaskija tai tarjoaja antaa suostumuksensa sen käyttöön. Tällöin ei tulisi vaatia toista esitettä. Jos alkuperäisen esitteen laatimisesta vastaava liikkeeseenlaskija tai tarjoaja ei kuitenkaan anna suostumustaan sen käyttöön, olisi vaadittava, että rahoituksenvälittäjä julkistaa uuden esitteen.

(8) Liikkeeseenlaskijan tai tarjoajan laatima esite, joka on voimassa ja yleisön saatavilla silloin, kun arvopapereiden lopullinen sijoittaminen tapahtuu rahoituksenvälittäjien kautta, tai arvopapereiden myöhemmän jälleenmyynnin yhteydessä, antaa sijoittajille riittävästi tietoa perusteltujen sijoituspäätösten tekemiseen. Sen vuoksi rahoituksenvälittäjillä, jotka sijoittavat arvopapereita tai myyvät niitä myöhemmin uudelleen, olisi oltava oikeus käyttää liikkeeseenlaskijan tai tarjoajan julkistamaa alkuperäistä esitettä, jos esite on voimassa ja sitä on täydennetty direktiivin 2003/71/EY 9 ja 16 artiklan mukaisesti ja esitteen laatimisesta vastaava liikkeeseenlaskija tai tarjoaja ja muu elin, joka kansallisen lainsäädännön mukaan on vastuussa tällaisen esitteen sisällön erityisen osan oikeellisuudesta, antaa suostumuksensa sen käyttöön. Liikkeeseenlaskijalla tai tarjoajalla olisi oltava mahdollisuus asettaa suostumukselleen ehtoja. Jos suostumus esitteen käyttöön on annettu, alkuperäisen esitteen laatimisesta vastaavan liikkeeseenlaskijan tai tarjoajan olisi vastattava siinä esitetyistä tiedoista eikä toista esitettä tulisi vaatia. Jos esitteeseen sisältyvien jälleenmyyntiä koskevien erityisten tietojen lopulliset ehdot on saatettava ajan tasalle, esitettä käyttävän rahoituksenvälittäjän olisi vastattava näistä lisätiedoista, vaikka suostumus olisi annettu. Jos alkuperäisen esitteen laatimisesta vastaava liikkeeseenlaskija tai tarjoaja ei kuitenkaan anna suostumustaan sen käyttöön, olisi vaadittava, että rahoituksenvälittäjä julkistaa uuden esitteen. Jos rahoituksenvälittäjä päättää käyttää alkuperäistä esitettä ilman suostumusta, hänen olisi oltava vastuussa siinä olevista tiedoista.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että rahoituksenvälittäjä ottaa vastuun, jos hän ei noudata liikkeeseenlaskijan tai tarjoajan suostumukseen liittyviä ehtoja.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Komission olisi määriteltävä 'ensimarkkinat', 'jälkimarkkinat' ja 'julkiset tarjoukset', jotta direktiiviä 2003/71/EY, markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/109/EY1 (avoimuusdirektiivi) sekä sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)2 28 päivänä tammikuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/6/EY (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) voitaisiin soveltaa tehokkaasti ja selvittää taustalla olevat erottamista ja päällekkäisyyttä koskevat ongelmat.

 

1EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

2 EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Jäsenvaltioiden vahinkovastuujärjestelmissä on merkittäviä eroja, jotka johtuvat siviilioikeutta koskevasta kansallisesta toimivallasta. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi luotava vertailutaulukko jäsenvaltioiden järjestelmistä jäsenvaltioiden järjestelyjen tunnistamista ja valvomista varten.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Esitteestä laadittu tiivistelmä on yksityissijoittajille keskeinen tiedonlähde. Sen olisi oltava lyhyt, yksinkertainen ja kohderyhmänä olevien sijoittajien kannalta helppotajuinen. Sen tulisi painottua keskeisiin tietoihin, joita sijoittajat tarvitsevat voidakseen tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä. Sen sisältöä ei saisi rajoittaa ennalta määrättyyn sanamäärään. Tiivistelmän muoto ja sisältö olisi määrättävä sellaisiksi, että niillä varmistetaan vertailukelpoisuus muiden sijoitustuotteiden kanssa, jotka ovat samankaltaisia kuin esitteessä kuvattu sijoitusehdotus. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi sovellettava siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmän perusteella paitsi silloin, kun tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen muihin osiin, myös silloin, kun siinä ei esitetä keskeisiä tietoja, jotka antaisivat sijoittajille mahdollisuuden tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja verrata kyseisiä arvopapereita muihin sijoitustuotteisiin.

(10) Esitteestä laadittu tiivistelmä olisi korvattava keskeiset tiedot sisältävällä asiakirjalla, joka on yksityissijoittajille keskeinen tiedonlähde. Sen olisi oltava lyhyt, yksinkertainen, selkeä ja kohderyhmänä olevien sijoittajien kannalta helppotajuinen. Siinä olisi keskityttävä olennaisiin seikkoihin, joita sijoittajat tarvitsevat voidakseen päättää, mihin arvopaperitarjouksiin tutustuvat lähemmin. Sen tulisi olla ytimekäs ja siinä esitetyn tiedon olisi oltava tietyssä järjestyksessä, jotta se olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja vertailtavuus helpottuisi. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi annettava komissiolle neuvoja paketoituja sijoitustuotteita koskevan aloitteen mahdollisesta jatkokehityksestä, kun direktiiviä 2004/39/EY tulevaisuudessa tarkistetaan, ja delegoiduista säädöksistä, jotka koskevat tässä direktiivissä tarkoitetun keskeisiä tietoja sisältävän asiakirjan muodon ja sisällön määrittelyä. Komission ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi varmistettava, että delegoidut säädökset vastaavat mahdollisimman hyvin paketoituja sijoitustuotteita koskevan aloitteen lopputulosta eivätkä aiheuta sääntelyssä raskasta päällekkäisyyttä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei siviilioikeudellista vastuuta sovelleta kehenkään pelkästään keskeisiä tietoja sisältävän asiakirjan perusteella, sen käännös mukaan luettuna, ellei se ole harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen olennaisiin osiin. Sijoittajalle annettavissa keskeisissä tiedoissa olisi oltava tätä koskeva selvä varoitus.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Paketoituja sijoitustuotteita koskevalla aloitteella selkeytetään sitä, miten varmistetaan riittävä sijoittajansuoja ja vertailukelpoisuus muiden sijoitustuotteiden kanssa sopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa. Jakelu on huomattavan tärkeä näkökohta yksityissijoittajien suojelua varmistettaessa. Direktiiviä 2003/71/EY ja 2004/109/EY olisi vastaavasti muutettava tältä osin laaja-alaisella toimenpiteellä.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b) Keskeiset tiedot sisältävän asiakirjan olisi korvattava esitteen tiivistelmä ilmoittamismenettelyssä. Lopullisten ehtojen olisi täydennettävä keskeiset tiedot sisältävää asiakirjaa, jos nämä ehdot eivät ole tiedossa keskeiset tiedot sisältävän asiakirjan laatimisen ajankohtana. Lopullisiin ehtoihin sisältyvät tiedot olisi annettava samassa muodossa kuin perusesitteen keskeiset tiedot sisältävä asiakirja.

Perustelu

Koska keskeiset tiedot sisältävä asiakirja korvaa yhteenvedon myös ilmoittamismenettelyissä, sen laatimisen ajankohtana puuttuvat tiedot olisi esitettävä lopullisissa ehdoissa. Asiakirjojen yhdenmukaistamiseksi lopullisilla ehdoilla olisi siten oltava sama rakenne kuin keskeiset tiedot sisältävällä asiakirjalla.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin tehostaa rajatylittäviä uusmerkintöjä ja ottaa asianmukaisesti huomioon liikkeeseenlaskijoiden koko erityisesti silloin, kun on kyse luottolaitoksista, jotka laskevat liikkeeseen direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa mainittuja arvopapereita vähintään kyseisessä artiklassa vahvistetusta arvosta, ja yhtiöistä, joilla on vähäinen pörssiarvo, olisi otettava käyttöön suhteutettu julkistamisjärjestelmä uusmerkintöjä ja sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osaketarjouksia varten, joilla on vähäinen pörssiarvo, sekä sellaiseen tarjouksia varten, jotka koskevat direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitettuja luottolaitosten liikkeeseen laskemia muita kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, kun tarjouksen arvo on vähintään sama kuin kyseisessä artiklassa vahvistettu arvo.

(11) Jotta voitaisiin ottaa asianmukaisesti huomioon liikkeeseenlaskijoiden koko erityisesti silloin, kun on kyse luottolaitoksista, jotka laskevat liikkeeseen direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa mainittuja arvopapereita vähintään kyseisessä artiklassa vahvistetusta arvosta, ja yhtiöistä, joilla on vähäinen pörssiarvo, olisi otettava käyttöön suhteutettu julkistamisjärjestelmä direktiivin 2003/71/EY 2 artiklan 1 kohdan f kohdassa tarkoitettujen pk-yritysten osaketarjouksia ja sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osaketarjouksia varten, joilla on vähäinen pörssiarvo, sekä sellaiseen tarjouksia varten, jotka koskevat direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitettuja luottolaitosten liikkeeseen laskemia muita kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, kun tarjouksen arvo on vähintään sama kuin kyseisessä artiklassa vahvistettu arvo.

Perustelu

Avoimuutta ja sijoittajien ja tallettajien suojaa ei saa heikentää. Merkintäoikeudet ovat arvopapereita, joilla käydään kauppaa, joten pääoman lisääminen merkintäoikeuksien avulla vastaa siis täysin tarjoamista yleisölle, jolloin sijoittajien suojan takaaminen edellyttää samaa tiedottamisen tasoa.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Suhteutetussa julkistamisjärjestelmässä olisi otettava mahdollisimman laajasti huomioon pk-yritysten erityistarpeet. Pk-yrityksille tarkoitetun kevennetyn järjestelmän mallia kehittävissä delegoiduissa säädöksissä olisi myös otettava huomioon pienten ja keskisuurten liikkeeseenlaskijoiden rooli.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Kun otetaan huomioon erilaiset kansalliset markkinat, 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti asetettavien vähäistä markkina-arvoa koskevien kynnysten ei pitäisi johtaa siihen, että unionissa otetaan käyttöön erilaisia kynnyksiä.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Koska esite voidaan direktiivin 2003/71/EY mukaan saattaa ajan tasalle täydennysten avulla, ei ole olemassa sitä vaaraa, että se vanhentuisi. Ottaen huomioon esitteen laatimiseen ja hyväksymiseen tarvittava aika ja kustannukset, esitteen, ohjelmaesitteen ja perusesitteen 12 kuukauden pituinen voimassaoloaika olisi pidennettävä 24 kuukauteen, jos niitä on täydennetty asianmukaisesti

(13) Koska esite voidaan direktiivin 2003/71/EY mukaan saattaa ajan tasalle täydennysten avulla, ei ole olemassa sitä vaaraa, että se vanhentuisi. Esitteen 12 kuukauden pituinen voimassaoloaika olisi säilytettävä. Ottaen huomioon esitteen laatimiseen ja hyväksymiseen tarvittava aika ja kustannukset, esitteen, ohjelmaesitteen ja perusesitteen 12 kuukauden pituinen voimassaoloaika olisi kuitenkin pidennettävä 24 kuukauteen, jos niitä on täydennetty asianmukaisesti.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Oikeusvarmuuden lisäämiseksi esitteen voimassaoloajan pitäisi alkaa sen hyväksymisestä, mikä toimivaltaisen viranomaisen on helppo varmistaa.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Sen selventämiseksi, päättyykö velvollisuus julkistaa esitteen täydennys silloin, kun arvopapereilla aletaan käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, riippumatta siitä, onko tarjouksen voimassaoloaika päättynyt, esitteen täydentämisvelvollisuuden olisi päätyttävä silloin, kun tarjouksen voimassaoloaika päättyy lopullisesti tai kun kyseisillä arvopapereilla aletaan käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin.

(15) Sen selventämiseksi, päättyykö velvollisuus julkistaa esitteen täydennys silloin, kun arvopapereilla aletaan käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, riippumatta siitä, onko tarjouksen voimassaoloaika päättynyt, esitteen täydentämisvelvollisuuden olisi päätyttävä silloin, kun tarjouksen voimassaoloaika päättyy lopullisesti tai kun kyseisillä arvopapereilla aletaan käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Esitteen täydentämisvelvollisuuden olisi päätyttävä, kun aletaan soveltaa direktiivien 2004/109/EY ja 2003/6/EY avoimuusvelvoitteita.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Yhdenmukaistamalla määräaika, jonka kuluessa sijoittajilla on oikeus peruuttaa aiemmat päätöksensä esitteen täydentämisen yhteydessä, annettaisiin varmuutta liikkeeseenlaskijoille, jotka tekevät rajatylittäviä arvopaperitarjouksia. Jotta sellaisista jäsenvaltioista olevat liikkeeseenlaskijat, joissa kyseinen määräaika on yleensä ollut pitempi, saisivat liikkumavaraa, liikkeeseenlaskijalla, tarjoajalla tai säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla osapuolella olisi oltava mahdollisuus pidentää vapaaehtoisesti kyseistä määräaikaa, jonka kuluessa mainittua oikeutta voidaan käyttää.

(16) Yhdenmukaistamalla määräaika, jonka kuluessa sijoittajilla on oikeus peruuttaa aiemmat päätöksensä esitteen täydentämisen yhteydessä, annettaisiin varmuutta liikkeeseenlaskijoille, jotka tekevät rajatylittäviä arvopaperitarjouksia. Jotta sellaisista jäsenvaltioista olevat liikkeeseenlaskijat, joissa kyseinen määräaika on yleensä ollut pitempi, saisivat liikkumavaraa, liikkeeseenlaskijalla, tarjoajalla tai säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla osapuolella olisi oltava mahdollisuus pidentää vapaaehtoisesti kyseistä määräaikaa, jonka kuluessa mainittua oikeutta voidaan käyttää. Oikeusvarmuuden lisäämiseksi esitteen täydennyksessä olisi ilmoitettava, milloin peruuttamisoikeus päättyy.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(18) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, on vahvistettava etukäteen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella. Tämän uuden asetuksen hyväksymistä odotettaessa sovelletaan edelleen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY säännöksiä lukuun ottamatta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jotta voitaisiin erityisesti ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa direktiivin 2003/71/EY yhdenmukainen soveltaminen, komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä mainitussa direktiivissä vahvistettujen kynnysarvojen saattamiseksi ajan tasalle. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/71/EY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(19) Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa direktiivin 2003/71/EY yhdenmukainen soveltaminen, komissiolle olisi annettava valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat direktiivissä 2003/71/EY vahvistettujen kynnysarvojen ajan tasalle saattamista ja joissa paketoituja sijoitustuotteita koskevan aloitteen valmistuttua sen lopputulosta yhdenmukaistetaan mahdollisimman laajalti arvopapereiden keskeisiä tietoja sisältävän asiakirjan sisällön ja muodon kanssa, jotta asiakirjat eivät sisältäisi päällekkäisyyksiä eikä sijoittajille aiheutuisi epäselvyyksiä ja jotta kustannukset minimoitaisiin.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/71/EY

1 artikla – 2 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) "arvopapereihin, jotka sisältyvät tarjoukseen, jonka yhteenlaskettu vasta-arvo yhteisössä on alle 2 500 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta;"

h) "arvopapereihin, jotka sisältyvät tarjoukseen, jonka yhteenlaskettu vasta-arvo yhteisössä on alle 5 000 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta;".

Perustelu

Nykyinen poikkeusta koskeva kynnys on vuodelta 2003. Koska markkinat ovat kehittyneet ja koska on paikattava pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen aukko, määrän korotus vaikuttaa järkevältä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2003/71/EY

1 artikla – 2 kohta – j alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

j) "muihin kuin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, joita luottolaitokset laskevat liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjouksen yhteenlaskettu vasta-arvo yhteisössä on alle 50 000 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta edellyttäen, että nämä arvopaperit:

j) "muihin kuin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, joita luottolaitokset laskevat liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjouksen yhteenlaskettu vasta-arvo yhteisössä on alle 100 000 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta edellyttäen, että nämä arvopaperit:

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/71/EY

1 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat 1 artiklan 2 kohdan h ja j alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen mukauttamista. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksyttäisiin päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan kohdassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat 1 artiklan 2 kohdan h ja j alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen mukauttamista.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/71/EY

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"i) henkilöitä tai yksiköitä, joita pidetään tai kohdellaan pyynnöstä ammattimaisina asiakkaina direktiivin 2004/39/EY liitteen II mukaisesti, tai joita pidetään hyväksyttävinä vastapuolina direktiivin 2004/39/EY 24 artiklan mukaisesti."

i) henkilöitä tai yksiköitä, joita pidetään tai kohdellaan pyynnöstä ammattimaisina asiakkaina direktiivin 2004/39/EY liitteen II mukaisesti, tai joita pidetään hyväksyttävinä vastapuolina direktiivin 2004/39/EY 24 artiklan mukaisesti, jolleivät he ole pyytäneet, että heitä kohdellaan muina kuin ammattimaisina asiakkaina. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten on ilmoitettava asiakkailleen ja pyynnöstä liikkeeseenlaskijalle näiden luokituksesta.

Perustelu

Täsmennetään sanamuotoa ja saatetaan teksti lähemmäs rahoitusmarkkinadirektiivin liitettä II ja tarjotaan liikkeeseenlaskijalle oikeusvarmuutta.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2003/71/EY

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii-iii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii) Poistetaan ii ja iii alakohta.

ii) Poistetaan ii–v alakohta.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

"f a) "yhtiöllä, jolla on vähäinen pörssiarvo" tarkoitetaan yritystä, joka on noteerattu säännellyillä markkinoilla ja jonka keskimääräinen pörssiarvo on ollut pienempi kuin 100 000 000 euroa vuoden lopussa tehdyissä noteerauksissa kuluneen kolmen kalenterivuoden aikana."

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

2 artikla – 2-3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Poistetaan 2 artiklan 2 ja 3 kohta.

Perustelu

Esitedirektiivin 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan muutos rahoitusmarkkinadirektiiviä vastaavasti.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

2 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Korvataan 2 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 1 kohdassa tarkoitetut määritelmät, mukaan lukien pk-yritysten määritelmissä käytettyjen lukujen mukauttaminen, ja ottaa tällöin huomioon yhteisön lainsäädännön ja suositukset sekä talouden kehityksen [...]."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

 

"b) arvopapereiden tarjoaminen luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia ja joiden määrä on jäsenvaltiota kohti alle 250; ja/tai"

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

3 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"e a) liikkeeseenlaskijan tai liikkeeseenlaskijan puolesta toimivan välittäjän arvopapereiden tarjoaminen tämän liikkeeseenlaskijan sellaisia arvopapereita koskevan esitteen julkaisemisen jälkeen, jotka on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla."

Perustelu

Jotta vältetään vastuisiin liittyvät epäselvyydet ja estetään myyntiketjuilla tapahtuvan jakelun rajoittaminen, esitteen julkaisemista koskevasta velvollisuudesta olisi voitava poiketa, kun kyseessä on julkinen arvopapereiden tarjoaminen sillä edellytyksellä, että kyseisiin arvopapereihin liittyvä esite on jo julkaistu. Olemassa olevaa esitettä ei "käyttäisi" kukaan muu, mutta sen olemassaolo mahdollistaisi poikkeuksen. Markkinoiden väärinkäyttöä ja avoimuutta koskeva direktiivi tarjoaa riittävän suojan sijoittajille.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/71/EY

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"Jäsenvaltiot eivät saa vaatia toista esitettä tällaisessa tapauksessa, jossa arvopapereita myydään edelleen tai arvopapereiden lopullinen sijoittaminen tapahtuu rahoituksenvälittäjien kautta, jos saatavilla on 9 artiklan mukainen voimassa oleva esite ja jos liikkeeseenlaskija tai esitteen laatimisesta vastaava henkilö antaa suostumuksensa sen käyttöön."

"Jäsenvaltiot eivät saa vaatia toista esitettä tällaisessa tapauksessa, jossa arvopapereita myydään edelleen tai arvopapereiden lopullinen sijoittaminen tapahtuu rahoituksenvälittäjien kautta, jos saatavilla on 9 artiklan mukainen voimassa oleva esite ja jos liikkeeseenlaskija tai esitteen laatimisesta vastaava henkilö ja tarvittaessa muu elin, joka kansallisen lain mukaan on vastuussa tällaisen esitteen sisällön erityisen osan oikeellisuudesta, antaa suostumuksensa sen käyttöön. Jos esitteeseen sisältyvien jälleenmyyntiä koskevien erityisten tietojen lopulliset ehdot on saatettava ajan tasalle, esitettä käyttävä rahoituksenvälittäjä on vastuussa esitteessä olevista lisätiedoista, vaikka suostumus olisi annettu. "

Perustelu

Lisätty teksti heijastelee sitä, että kaikessa jälleenmyynnissä sovelletaan joitakin lisäehtoja, kuten uutta hintaa tai uutta hyväksymisaikaa. Siksi tekstillä täsmennetään, että rahoituksenvälittäjä vastaa tällaisten lisätietojen esittämisestä.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

"3 a. Rahoitusmarkkinoilla tapahtuvan teknisen kehityksen, inflaatio mukaan luettuna, huomioon ottamiseksi komissio hyväksyy 24 a, 24 b ja 24 c artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat 3 artiklan 2 kohdan c–e alakohdan kynnyksiä."

Perustelu

50 000 euron kynnys ei riittävässä määrin vastaa summaa, joka erottaa vähittäisasiakkaan ammattimaisesta sijoittajasta. Itse asiassa jotkut liikkeeseenlaskijat pyrkivät ilmeisesti tahallaan kiertämään esitteen julkistamisvelvollisuutta, mikä on eri jäsenvaltioissa johtanut useisiin vakaviin tilanteisiin. Jotta tämä kynnys ei ajan myötä alene, sitä olisi tarkistettava säännöllisesti.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

"a) osakkeet tai yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset, jotka lasketaan liikkeeseen korvauksena jo liikkeeseen lasketuista samanlajisista osakkeista, jos tällaisten uusien osakkeiden liikkeeseenlasku ei merkitse osakepääoman korottamista;"

Perustelu

4 artiklassa käytetty osakkeiden määritelmä olisi saatettava vastaamaan rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (2004/39/EY) 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan määritelmää. 4 artiklan mukaisia poikkeuksia on täsmennettävä, jotta vältetään liikkeeseenlaskijoiden välinen syrjintä, jota aiheutuisi, jos tietty yritysrakenne asetettaisiin muita edullisempaan asemaan.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Korvataan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

 

"c) arvopaperit, jotka tarjotaan, luovutetaan tai aiotaan luovuttaa sulautumisen tai purkamisen yhteydessä, jos saatavilla on asiakirja, joka toimivaltaisen viranomaisen mukaan sisältää esitettä vastaavat tiedot ottaen huomioon unionin lainsäädännön vaatimukset;"

Perustelu

Sama peruste koskee sulautumisia.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 c kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c. Korvataan 4 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

 

"d) osakkeet tai yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset, jotka tarjotaan, luovutetaan tai aiotaan luovuttaa korvauksetta nykyisille osakkeenomistajille, ja osingot, jotka maksetaan samanlajisina osakkeina kuin osingon tuottaneet osakkeet, jos julkistetaan asiakirja, joka sisältää osakkeiden lukumäärää ja ominaisuuksia koskevat tiedot sekä tarjouksen perustelut ja sitä koskevat tiedot;"

Perustelu

Esitedirektiivin 4 artiklassa käytetty osakkeiden määritelmä olisi saatettava vastaamaan rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (2004/39/EY) 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan mukainen osakkeiden määritelmää. 4 artiklan mukaisia poikkeuksia on täsmennettävä, jotta vältetään liikkeeseenlaskijoiden välinen syrjintä, jota aiheutuisi, jos tietty yritysrakenne asetettaisiin muita edullisempaan asemaan.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Korvataan 4 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

"a) osakkeet tai yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset, joiden määrä kahdentoista kuukauden jaksolla on alle 10 prosenttia samoilla säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi jo otetuista samanlajisista osakkeista;"

Perustelu

Esitedirektiivin 4 artiklassa käytetty osakkeiden määritelmä olisi saatettava vastaamaan rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (2004/39/EY) 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan mukainen osakkeiden määritelmää. 4 artiklan mukaisia poikkeuksia on täsmennettävä, jotta vältetään liikkeeseenlaskijoiden välinen syrjintä, jota aiheutuisi, jos tietty yritysrakenne asetettaisiin muita edullisempaan asemaan.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Korvataan 4 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

 

"b) osakkeet tai yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset, jotka on laskettu liikkeeseen korvauksena sellaisista samanlajisista osakkeista, jotka on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi samoilla säännellyillä markkinoilla, jos tällaisten uusien osakkeiden liikkeeseenlasku ei merkitse osakepääoman korottamista;"

Perustelu

Esitedirektiivin 4 artiklassa käytetty osakkeiden määritelmä olisi saatettava vastaamaan rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (2004/39/EY) 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan mukainen osakkeiden määritelmää. 4 artiklan tarkoittamia poikkeuksia on täsmennettävä, jotta vältetään liikkeeseenlaskijoiden välinen syrjintä, jota aiheutuisi, jos tietty yritysrakenne asetettaisiin muita edullisempaan asemaan.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 c kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c. Korvataan 4 artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

 

"e) osakkeet tai yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset, jotka tarjotaan, luovutetaan tai aiotaan luovuttaa vastikkeetta nykyisille osakkeenomistajille, ja osingot, jotka maksetaan samanlajisina osakkeina kuin osingon tuottaneet osakkeet, jos mainitut arvopaperit ovat samanlajisia kuin samoilla säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi jo otetut arvopaperit ja jos julkistetaan asiakirja, joka sisältää osakkeiden lukumäärää ja ominaisuuksia koskevat tiedot sekä tarjouksen perustelut ja sitä koskevat tiedot;"

Perustelu

Esitedirektiivin 4 artiklassa käytetty osakkeiden määritelmä olisi saatettava vastaamaan rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (2004/39/EY) 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan mukainen osakkeiden määritelmää. 4 artiklan mukaisia poikkeuksia on täsmennettävä, jotta vältetään liikkeeseenlaskijoiden välinen syrjintä, jota aiheutuisi, jos tietty yritysrakenne asetettaisiin muita edullisempaan asemaan.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 d kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 2 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d. Korvataan 4 artiklan 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

 

"g) osakkeet tai yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset, jotka ovat tulosta muiden arvopapereiden muuntamisesta tai vaihtamisesta tai muiden arvopapereiden tuottamien oikeuksien käyttämisestä, jos mainitut osakkeet ovat samanlajisia kuin samoilla säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi jo otetut arvopaperit;"

Perustelu

Esitedirektiivin 4 artiklassa käytetty osakkeiden määritelmä olisi saatettava vastaamaan rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (2004/39/EY) 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan mukainen osakkeiden määritelmää. 4 artiklan tarkoittamia poikkeuksia on täsmennettävä, jotta vältetään liikkeeseenlaskijoiden välinen syrjintä, jota aiheutuisi, jos tietty yritysrakenne asetettaisiin muita edullisempaan asemaan.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 e kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 2 kohta – h alakohta – v alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

'Tiivistelmä' on korvattu 'keskeiset tiedot sisältävällä asiakirjalla' kaikkialla tekstissä.

 

4 e. Korvataan 4 artiklan 2 kohdan h alakohdan v alakohta seuraavasti:

 

"v) kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista tämän poikkeuksen nojalla hakeva osapuoli asettaa yleisön saataville keskeiset tiedot sisältävän asiakirjan sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä, jossa ne säännellyt markkinat ovat, joilla tapahtuvan kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan;"

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 f kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 f. Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa ja 2 artiklan c ja d alakohtaa erityisesti vastaavuuden osalta. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 2003/71/EY

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2. "Esitteen on sisällettävä tiedot liikkeeseenlaskijasta sekä arvopapereista, joita tarjotaan yleisölle tai jotka on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. Sen on lisäksi sisällettävä tiivistelmä. Tiivistelmästä on käytävä lyhyesti ja yleiskielellä ilmi liikkeeseenlaskijaan, mahdolliseen takaajaan sekä arvopapereihin liittyvät olennaiset tiedot ja riskit, ja se on laadittava samalla kielellä kuin esite on alun perin laadittu. Esitteen on oltava muodoltaan ja sisällöltään sellainen, että siinä annetaan keskeiset tiedot, joiden avulla sijoittajat voivat tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja verrata kyseisiä arvopapereita muihin sijoitustuotteisiin.

2. "Esitteen on sisällettävä tiedot liikkeeseenlaskijasta sekä arvopapereista, joita tarjotaan yleisölle tai jotka on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. Esitteen on lisäksi sisällettävä keskeiset tiedot sisältävä asiakirja. Keskeiset tiedot sisältävästä asiakirjasta on käytävä lyhyesti ja yleiskielellä ilmi liikkeeseenlaskijaan, mahdolliseen takaajaan sekä arvopapereihin liittyvät olennaiset tiedot ja riskit. Sen esitystavassa on noudatettava yhtenäistä muotoa, ja se on laadittava samalla kielellä kuin esite on alun perin laadittu. Esitteen keskeisiä tietoja sisältävän asiakirjan on yhdessä esitteen kanssa oltava muodoltaan ja sisällöltään sellainen, että siinä annetaan kyseisten arvopaperien olennaisia seikkoja koskevat asianmukaiset tiedot, jotta sijoittajia autetaan silloin, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin.

 

Keskeiset tiedot sisältävässä asiakirjassa on oltava seuraavat kyseisiä arvopapereita koskevat olennaiset seikat:

 

– keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta, mukaan luettuina varat, velat ja taloudellinen asema, ja tarvittaessa takaajasta sekä yleisölle tarjottavista tai säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavista arvopapereista;

 

– lyhyt kuvaus kyseiseen arvopaperiin liittyvän sijoituksen riskeistä ja olennaisista ominaisuuksista, jos ja siinä määrin kuin se on sijoittajan kannalta hyödyllistä;

 

– tarjousta ja kaupankäyntiä koskevat tiedot;

 

– syyt tarjouksen esittämiseen ja tarvittaessa varojen mahdollinen käyttö;

 

– tiedot arvopapereihin liittyvistä oikeuksista; ja

 

– yleiset ehdot sekä aiheutuvat kustannukset.

Tiivistelmän on lisäksi sisällettävä varoitus, jonka mukaan

Keskeiset tiedot sisältävän asiakirjan on lisäksi sisällettävä varoitus, jonka mukaan

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"Liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva osapuoli voi päättää laatia esitteen yhtenä tai useana erillisenä asiakirjana [...]. Erillisinä asiakirjoina laaditussa esitteessä on vaaditut tiedot jaettava perusosaksi, arvopaperiliitteeksi ja tiivistelmäksi. Perusosan on sisällettävä tiedot liikkeeseenlaskijasta. Arvopaperiliitteen on sisällettävä tiedot arvopapereista, joita tarjotaan yleisölle tai jotka on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla."

Perustelu

Mahdollisuutta käyttää kolmiosaista asiakirjaa tulisi laajentaa ohjelmaesitteeseen. Tämä käy selvemmäksi, jos poistetaan 5 artiklan 3 kohdasta viittaus "jollei 4 kohdasta muuta johdu".

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

5 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Korvataan 5 artiklan 5 kohta seuraavasti:

 

"5. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat esitteen tai ohjelmaesitteen ja niiden täydennysten muotoa. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 c kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

5 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c. Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"5 a. Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi komissio hyväksyy lisäksi 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan:

 

a) 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun keskeiset tiedot sisältävän asiakirjan yksityiskohtainen sisältö ja tarkka muoto; ja

 

b) keskeiset tiedot sisältävän asiakirjan yksityiskohtainen sisältö ja tarkka muoto seuraavista:

 

i) strukturoidut arvopaperit ja ohjelmaesitteet,

 

ii) osakkeet sekä

 

iii) joukkovelkakirjat.

 

Kyseiset delegoidut säädökset annetaan …* mennessä.

 

EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä: 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta."

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/71/EY

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, ettei siviilioikeudellista vastuuta sovelleta kehenkään pelkästään tiivistelmän perusteella, sen käännös mukaan luettuna, paitsi jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen muihin osiin eikä siinä anneta keskeisiä tietoja, joiden avulla sijoittajat voisivat tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja verrata kyseisiä arvopapereita muihin sijoitustuotteisiin.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, ettei siviilioikeudellista vastuuta sovelleta kehenkään pelkästään keskeiset tiedot sisältävän asiakirjan perusteella, sen käännös mukaan luettuna, ellei tiivistelmä ole harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen muihin osiin. Sijoittajalle annettavissa keskeisissä tiedoissa on oltava tätä koskeva selvä varoitus.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Komissio antaa 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti yksityiskohtaiset delegoidut säädökset esitteeseen sisällytettäväksi vaadittavien tietojen osalta, samalla kun huolehditaan, ettei samoja tietoja esitetä useaan kertaan silloin, kun esite koostuu useasta erillisestä asiakirjasta. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 7 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on perustuttava arvopaperimarkkinoita valvovien kansainvälisten organisaatioiden ja erityisesti arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisten kansainvälisen yhteistyöjärjestön IOSCO:n (International Organisation of Securities Commissions) antamiin taloudellisia ja muita tietoja koskeviin standardeihin sekä tämän direktiivin ohjeellisiin liitteisiin."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 2003/71/EY

8 artikla – 3 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8. Lisätään 8 artiklan 3 kohdan jälkeen 3 a kohta seuraavasti:

8. Lisätään 8 artiklan 3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

"3 a. Jos arvopapereiden takaajana on jäsenvaltio, liikkeeseenlaskijalla, tarjoajalla tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla osapuolella on oikeus jättää pois tällaista takaajaa koskevat tiedot laatiessaan esitettä 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.”

"3 a. Jos arvopapereiden takaajana on jäsenvaltio, liikkeeseenlaskijalla, tarjoajalla tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla osapuolella on oikeus jättää pois tällaista takaajaa koskevat tiedot laatiessaan esitettä 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

 

3 b. Esitteen tai sitä täydentävien osien ei tarvitse sisältää tietoja keskuspankin lainanannosta tai muista likviditeettisopimuksista, joita jokin EKPJ:n keskuspankki myöntää tietylle luottolaitokselle."

Perustelu

Keskuspankkien lainananto ja likviditeettisopimukset on pidettävä luottamuksellisina, jotta voidaan turvata rahoitusmarkkinoiden vakaus ja toiminta. Tarkistuksella ilmaistaan nimenomaisesti keskuspankkeja koskeva poikkeus.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a. Korvataan 8 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, komissio antaa 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/71/EY

9 artikla – 1-2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Esite on voimassa 24 kuukautta sen julkistamisesta, kun kyse on arvopapereiden tarjoamisesta yleisölle tai niiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, edellyttäen kuitenkin, että esitteeseen on liitetty kaikki 16 artiklassa vaaditut täydennykset.

1. Esite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta, kun kyse on arvopapereiden tarjoamisesta yleisölle tai niiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, edellyttäen kuitenkin, että esitteeseen on liitetty kaikki 16 artiklassa vaaditut täydennykset.

2. Kun kyseessä on liikkeeseenlaskuohjelma, aikaisemmin toimitettu ohjelmaesite on voimassa enintään 24 kuukautta."

2. Kun kyseessä on liikkeeseenlaskuohjelma, aikaisemmin toimitettu ohjelmaesite on voimassa enintään 12 kuukautta."

Perustelu

Voimassaoloajan olisi edelleen oltava 12 kuukautta. Voimassaoloajan pidentäminen 24 kuukauteen lisää vaaraa siitä, että esite vanhenee, koska kaikkia tietoja ei voida muuttaa täydennyksellä. Lisäksi voimassaoloajan jatkaminen lisää merkittävästi täydennysten määrää, mikä heikentää sijoittajien käsitystä asiasta sekä esitteen luettavuutta.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/71/EY

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu perusesite, joka on toimitettu ja hyväksytty aikaisemmin, on voimassa enintään 24 kuukautta sillä edellytyksellä, että sitä on täydennetty 16 artiklan mukaisesti. Perusesitteen, jota on tarvittaessa täydennetty 16 artiklan mukaisesti, ja siihen liitetyn arvopaperiliitteen sekä tiivistelmän katsotaan muodostavan voimassa olevan esitteen."

4. Edellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu perusesite, joka on toimitettu ja hyväksytty aikaisemmin, on voimassa enintään 12 kuukautta sillä edellytyksellä, että sitä on täydennetty 16 artiklan mukaisesti. Perusesitteen, jota on tarvittaessa täydennetty 16 artiklan mukaisesti, ja siihen liitetyn arvopaperiliitteen sekä tiivistelmän katsotaan muodostavan voimassa olevan esitteen."

Perustelu

Voimassaoloajan olisi edelleen oltava 12 kuukautta. Voimassaoloajan pidentäminen 24 kuukauteen lisää vaaraa siitä, että esite vanhenee, koska kaikkia tietoja ei voida muuttaa täydennyksellä. Lisäksi voimassaoloajan jatkaminen lisää merkittävästi täydennysten määrää, mikä heikentää sijoittajien käsitystä asiasta sekä esitteen luettavuutta.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

11 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a. Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat esitteessä viittauksin esitettäviä tietoja.[...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2003/71/EY

12 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Perusesitettä on tällöin täydennettävä 16 artiklan mukaisesti. Arvopaperiliite ja tiivistelmä hyväksytään erikseen.

2. Perusesitettä on tällöin täydennettävä 16 artiklan mukaisesti. Arvopaperiliite ja keskeiset tiedot sisältävä asiakirja hyväksytään erikseen.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 12 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

13 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a. Korvataan 13 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai henkilölle, joka hakee lupaa kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyillä markkinoilla, jos asiakirjat ovat puutteelliset tai jos tarvitaan lisätietoja, 10 työpäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä."

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 12 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

13 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b. Korvataan 13 artiklan 7 kohta seuraavasti:

 

"7. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat edellytyksiä, joiden mukaisesti määräaikoja voidaan mukauttaa. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 12 c kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 c. Korvataan 14 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

 

"c) sähköisessä muodossa liikkeeseenlaskijan verkkosivustossa tai mahdollisten arvopapereita sijoittavien tai myyvien rahoituksenvälittäjien verkkosivustoissa, maksuasiamiehet mukaan luettuna; tai"

Perustelu

Liikkeeseenlaskijan verkkosivuston merkitystä tulisi korostaa, sillä se takaa helposti saatavissa olevan julkaisukanavan. Toistaiseksi tätä vaihtoehtoa ei ole voitu soveltaa käytännössä, koska se on liitetty samanaikaiseen julkistamiseen kaikkien asianomaisten rahoituksenvälittäjien ja asiamiesten verkkosivuilla, mikä on ollut teknisesti ja logistisesti mahdotonta.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 13 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

14 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a. Korvataan 14 artiklan 8 kohta seuraavasti:

 

"7. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä, komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat 1, 2, 3 ja 4 kohtaa. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 13 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

15 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b. Korvataan 15 artiklan 7 kohta seuraavasti:

 

"7. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat sellaisten mainosten levittämistä, joissa tiedotetaan aikomuksesta tarjota arvopapereita yleisölle tai ottaa niitä kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, erityisesti silloin, kun mainonta tapahtuu ennen kuin esite on saatettu yleisön saataville tai ennen kuin merkintöjen vastaanottaminen on aloitettu, sekä toimenpiteitä, jotka koskevat 4 kohtaa. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2003/71/EY

16 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikki esitteen sisältämiin tietoihin liittyvät merkitykselliset uudet seikat, olennaiset asiavirheet tai epätarkkuudet, jotka voivat vaikuttaa arvopapereista muodostettavaan arvioon ja jotka ilmenevät tai havaitaan esitteen hyväksymisen jälkeen mutta ennen yleisölle tehdyn tarjouksen voimassaoloajan lopullista päättymistä tai, soveltuvissa tapauksissa, säännellyillä markkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin aloittamista sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin, on mainittava esitteen täydennyksessä. Tämä täydennys on hyväksyttävä seitsemän työpäivän kuluessa samoin menettelyin kuin alkuperäinen esite ja julkistettava noudattamalla vähintään niitä järjestelyjä, joita on noudatettu alkuperäistä esitettä julkistettaessa. Tiivistelmää ja sen mahdollisia käännöksiä on myös tarpeen mukaan täydennettävä täydennykseen sisältyvien uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

1. Kaikki esitteen sisältämiin tietoihin liittyvät merkitykselliset uudet seikat, olennaiset asiavirheet tai epätarkkuudet, jotka voivat vaikuttaa arvopapereista muodostettavaan arvioon ja jotka ilmenevät tai havaitaan esitteen hyväksymisen jälkeen mutta ennen yleisölle tehdyn tarjouksen voimassaoloajan lopullista päättymistä tai, soveltuvissa tapauksissa, säännellyillä markkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin aloittamista sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin, on mainittava esitteen täydennyksessä. Jos kaupankäynnin kohteeksi ottaminen säännellyillä markkinoilla tapahtuu ennen yleisölle tehdyn tarjouksen voimassaoloajan lopullista päättymistä, kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva päivämäärä lopettaa velvoitteen täydentää esitettä ja siitä lähtien sovelletaan direktiiveissä 2004/109/EY ja 2003/6/EY vahvistettuja tiedotusvelvollisuuksia. Tämä täydennys on toimitettava viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle ja julkistettava noudattamalla vähintään niitä järjestelyjä, joita on noudatettu alkuperäistä esitettä julkistettaessa. Keskeiset tiedot sisältävää asiakirjaa ja sen mahdollisia käännöksiä on myös tarpeen mukaan täydennettävä täydennykseen sisältyvien uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

2. Sijoittajilla, jotka ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen julkistamista, on oltava oikeus peruuttaa päätöksensä kahden työpäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakeva osapuoli voi pidentää tätä määräaikaa.

2. Yleisölle tarjottaessa sijoittajilla, jotka ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen tai direktiivin 2004/109/EY III luvun tai direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan mukaisten tietojen julkistamista, on oltava oikeus peruuttaa päätöksensä kahden työpäivän kuluessa täydennyksen tai direktiivin 2004/109/EY III luvun tai direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan mukaisten tietojen julkistamisesta edellyttäen, että 1 kohdassa tarkoitettu uusi seikka, olennainen asiavirhe tai epätarkkuus on ilmennyt ennen yleisölle tarjoamisen määräajan lopullista päättymistä ja selvitystä tai toimittamista. Liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakeva osapuoli voi pidentää tätä määräaikaa. Peruuttamisoikeuden kesto mainitaan täydennyksessä.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 15 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

20 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a. Korvataan 20 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio hyväksyy 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 5 ja 7 artiklassa tarkoitettuihin vaatimuksiin perustuvat yleiset vastaavuutta koskevat arviointiperusteet. [...]

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen perusteiden nojalla komissio voi 24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti ilmoittaa, että kolmas maa varmistaa kansallisella lainsäädännöllään tai kansainvälisten organisaatioiden antamiin standardeihin, myös IOSCO:n tiedonantostandardeihin, perustuvin menettelytavoin, että kyseisessä maassa laaditut esitteet vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 15 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

24 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.

 

15 b. Korvataan 24 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Komissiota avustaa [...] Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä "viranomainen"."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 15 c kohta

Direktiivi 2003/71/EY

24 artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 c. Korvataan 24 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 1 artiklan 3 a kohdassa, 2 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 5 a kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 7 kohdassa, 14 artiklan 8 kohdassa, 15 artiklan 7 kohdassa ja 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä määräämättömän ajan.

 

2 b. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

2 c. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 24 a ja 24 b artiklassa asetettuja ehtoja."

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 15 d kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

24 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 d. Poistetaan 24 artiklan 3 kohta.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 15 e kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

24 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 e. Lisätään 24 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

 

"24 a artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 1 artiklan 3 a kohdassa, 2 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 5 ja 5 a kohdassa, 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 7 kohdassa, 14 artiklan 8 kohdassa, 15 artiklan 7 kohdassa ja 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

 

3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä mainitun säädösvallan siirron. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä."

Perustelu

Lainsäätäjän ei tarvitse selittää säädösvallan siirron peruuttamista koskevaa päätöstä.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 15 f kohta (uusi)

Direktiivi 2003/71/EY

24 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 f. Lisätään 24 a artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

 

"24 b artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti eikä neuvosto ole määräajan umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä, se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan."

Perustelu

Lainsäätäjän olisi voitava päättää, perusteleeko se delegoidun säädöksen vastustamisen vai ei. Jotta valvontamekanismia ei ylikuormitettaisi, lainsäätäjän ei tarvitse ilmoittaa syitä toimenpiteen hylkäämiseen.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

2 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Korvataan 2 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

 

"Toisen alakohdan a ja b kohdassa tarkoitetut toimenpiteet [...] vahvistetaan 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

5 artikla – 6 kohta – 3-4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Korvataan 5 artiklan 6 kohdan kolmas ja neljäs alakohta seuraavasti:

 

"Edellä a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet [...] vahvistetaan 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä."

 

Tarvittaessa komissio voi myös mukauttaa viiden vuoden ajanjaksoa, johon viitataan 1 kohdassa, 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 c kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"3 a. Edellä 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti annettujen tietojen ei tarvitse sisältää tietoja keskuspankin lainanannosta tai muista likviditeettisopimuksista, joita jokin EKPJ:n keskuspankki myöntää tietylle luottolaitokselle."

Perustelu

Keskuspankkien lainananto ja likviditeettisopimukset on pidettävä luottamuksellisina, jotta voidaan turvata rahoitusmarkkinoiden vakaus ja toiminta. Tarkistuksella ilmaistaan nimenomaisesti keskuspankkeja koskeva poikkeus.

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 d kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

9 artikla – 7 kohta – 1-2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d. Korvataan 9 artiklan 7 kohta seuraavasti:

 

"7. Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 2, 4 ja 5 kohdan yhtenäinen soveltaminen. [...].

 

Komissio myös määrittää tämän artiklan 4 kohdassa mainitun "lyhyen selvitysjakson" enimmäispituuden sekä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen soveltamat asianmukaiset valvontajärjestelmät 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 e kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

11 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 e. Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Edellä 9 artiklaa ja 10 artiklan c alakohtaa ei sovelleta osakkeisiin, joita Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsenet hankkivat tai luovuttavat rahaviranomaisen tehtäviään hoitaessaan, mukaan lukien osakkeet, joita EKPJ:n jäsenet hankkivat tai luovuttavat rahapoliittisiin tarkoituksiin myönnetyn pantti- tai takaisinostosopimuksen tai vastaavan likviditeettiä lisäävän sopimuksen mukaisesti tai maksujärjestelmän puitteissa tai keskuspankin muun lainanannon tai likviditeettisopimusten yhteydessä."

Perustelu

Keskuspankkien lainananto ja likviditeettisopimukset on pidettävä luottamuksellisina, jotta voidaan turvata rahoitusmarkkinoiden vakaus ja toiminta. Tarkistuksella ilmaistaan nimenomaisesti keskuspankkeja koskeva poikkeus.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 f kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

12 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 f. Korvataan 12 artiklan 8 kohta seuraavasti:

 

"8. Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa tämän artiklan 1, 2, 4, 5 ja 6 kohdan yhtenäinen soveltaminen, komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta

 

a) laaditaan vakiomuotoinen lomake, jota käytetään koko yhteisön alueella ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle 1 kohdan mukaiset tiedot tai rekisteröitäessä 19 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja;

 

b) tehdään luettelo kaikkien jäsenvaltioiden "kaupankäyntipäivistä";

 

c) vahvistetaan tapaukset, joissa joko osakkeenomistajan tai 10 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taikka näiden molempien on tehtävä tarvittava ilmoitus liikkeeseenlaskijalle;

 

d) täsmennetään, mitkä ovat ne olosuhteet, jotka huomioon ottaen osakkeenomistajan tai 10 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön olisi pitänyt saada tietää hankinnasta tai luovutuksesta;

 

e) täsmennetään riippumattomuusvaatimukset, jotka rahastoyhtiöiden ja niiden emoyritysten tai sijoituspalveluyritysten ja niiden emoyritysten on täytettävä, jotta ne saisivat 4 ja 5 kohdan mukaiset vapautukset.

 

[...]."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 g kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

13 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 g. Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 1 kohdan yhtenäinen soveltaminen. Sen on erityisesti määriteltävä

 

a) 1 kohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden tyypit ja niiden yhdistäminen;

 

b) 1 kohdassa tarkoitetun nimenomaisen sopimuksen luonne;

 

c) tehtävän ilmoituksen sisältö ja laadittava vakiomuotoinen lomake, jota käytetään tähän tarkoitukseen koko yhteisön alueella;

 

d) ilmoituksen antamisen määräaika;

 

e) kenelle ilmoitus on tehtävä.

 

[...]."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 h kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

14 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 h. Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 1 kohdan yhtenäinen soveltaminen. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 i kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

17 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 i. Korvataan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja varmistaa 1, 2 ja 3 kohdan yhtenäinen soveltaminen. Se määrittää erityisesti ne rahoituslaitostyypit, joiden kautta osakkeenomistajat voivat käyttää 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja taloudellisia oikeuksiaan. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 j kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

18 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 j. Korvataan 18 artiklan 5 kohta seuraavasti:

 

"5. Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja varmistaa 1–4 kohdan yhtenäinen soveltaminen. Se määrittää erityisesti ne rahoituslaitostyypit, joiden kautta velkapaperin haltija voi käyttää 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja taloudellisia oikeuksiaan. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 k kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 k. Korvataan 19 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"4. Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa 1, 2 ja 3 kohdan yhtenäinen soveltaminen [...]."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 l kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

19 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 l. Poistetaan 19 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta.

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 m kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 m. Korvataan 21 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"4. Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja varmistaa 1, 2 ja 3 kohdan yhtenäinen soveltaminen."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 n kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

21 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 n. Poistetaan 21 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta.

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 o kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

23 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 o. Korvataan 23 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 1 kohdan yhtenäinen soveltaminen, komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä

 

i) sellaisen järjestelmän perustamiseksi, jolla varmistetaan tämän direktiivin nojalla vaadittujen tietojen, myös tilinpäätösasiakirjojen, vastaavuus yhteisön ulkopuolisen maan lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla vaadittujen tietojen, myös tilinpäätösasiakirjojen, kanssa,

 

ii) sen toteamiseksi, että liikkeeseenlaskijan kotipaikkana oleva yhteisön ulkopuolinen maa varmistaa kansallisten lakiensa, asetustensa, hallinnollisten määräystensä tai kansainvälisten organisaatioiden asettamiin kansainvälisiin standardeihin perustuvien käytänteiden tai menettelyjen perusteella tietojen vastaavuuden tämän direktiivin tiedonantovaatimusten kanssa.

 

Ensimmäisen alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa yhteydessä komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta olennaisten standardien arviointia. [...]

 

Komissio tekee 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti tarpeelliset päätökset yhteisön ulkopuolisen maan liikkeeseenlaskijoiden 30 artiklan 3 kohdassa esitettyjen edellytysten mukaisesti käyttämien tilinpäätösstandardien vastaavuudesta viimeistään viiden vuoden kuluttua 31 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä. Jos komissio päättää, että yhteisön ulkopuolisen maan tilinpäätösstandardeja ei voida pitää vastaavina, se voi sallia asianomaisten liikkeeseenlaskijoiden käyttää kyseisiä tilinpäätösstandardeja asianmukaisen siirtymäkauden ajan.

 

Kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa yhteydessä komissio myös hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa yleiset vastaavuutta koskevat kriteerit, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta olennaisia tilinpäätösstandardeja. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 p kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

23 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 p. Korvataan 23 artiklan 5 kohta seuraavasti:

 

"5. Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan yhdenmukainen soveltaminen, komissio voi hyväksyä 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joissa määritellään minkä tyyppisillä yhteisön ulkopuolisessa maassa julkistettavilla tiedoilla on merkitystä yleisölle yhteisössä. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 q kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

23 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 q. Korvataan 23 artiklan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

Komissio myös hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan yleiset vastaavuutta koskevat kriteerit ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi. [...]"

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 r kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

27 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 r. Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Komissiota avustaa [...] Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen."

(Lihavoitu teksti on otettu muutoksitta muutettavasta säädöksestä.)

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 s kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

27 artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 s. Korvataan 27 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

 

Siirretään komissiolle valta antaa 2 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 12 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa sekä 23 artiklan 4, 5 ja 7 kohdassa tarkoitettuja säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä määräämättömän ajan.

 

2 b. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

2 c. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 27 a ja 27 b artiklassa säädettyjä ehtoja."

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 t kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

27 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 t. Poistetaan 27 artiklan 3 kohta.

Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.)

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 u kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

27 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 u. Lisätään 27 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

 

"27 a artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 12 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa sekä 23 artiklan 4, 5 ja 7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle sekä mainitsee samalla, mitä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

 

3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä mainitun säädösvallan siirron. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä."

Perustelu

Lainsäätäjän ei tarvitse selittää säädösvallan siirron peruuttamista koskevaa päätöstä.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artikla – 1 v kohta (uusi)

Direktiivi 2004/109/EY

27 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 v. Lisätään 27 a artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

 

"27 b artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti eikä neuvosto ole määräajan umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä, se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan."

Perustelu

Lainsäätäjän olisi voitava päättää, perusteleeko se delegoidun säädöksen vastustamisen vai ei. Jotta valvontamekanismia ei ylikuormitettaisi, lainsäätäjän ei tarvitse ilmoittaa syitä toimenpiteen hylkäämiseen.

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio arvioi tämän direktiivin soveltamista viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta kiinnittäen erityistä huomiota keskeiset tiedot sisältävää asiakirjaa koskevien sääntöjen soveltamiseen ja vaikutuksiin. Lisäksi komissio määrittelee käsitteet 'julkinen tarjous', 'ensimarkkinat' ja 'jälkimarkkinat' ja selvittää tältä osin tarkasti tämän direktiivin ja direktiivien 2004/109/EY ja 2003/6/EY yhteydet. Arviointinsa jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

  • [1]  EUVL C19, 26.1.2010, s. 1.
  • [2]  Lausunto 18.2.2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

PERUSTELUT

A. Taustaa lyhyesti

Direktiivillä 2003/71/EY (tarjousesitedirektiivi) säännellään arvopapereiden yleisölle tarjoamista ja niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista yhteisön säännellyillä markkinoilla. Esite toimii passina, joka avaa pääsyn kaikille EU:n markkinoille; kotijäsenvaltioissa rekisteröinnin ja hyväksymisen jälkeen riittää pelkkä ilmoitus vastaanottavalle jäsenvaltiolle.

Tarjousesitedirektiivin uudelleentarkastelu sisältyy 31 artiklaan, jossa säädetään sen uudelleentarkastelusta viiden vuoden kuluttua. Paremman lainsäädännön periaatteen mukaisesti ja byrokratian vähentämiseksi komission ehdotuksessa pyritään ennen kaikkea poistamaan oikeudellista epävarmuutta sekä alentamaan alaan kohdistuvia perusteettoman korkeita kustannuksia ja rasitteita taaten kuitenkin samantasoisen sijoittajansuojan.

B. Esittelijän kanta

Esittelijä pitää komission suorittamaa uudelleentarkastelua ja siihen liittyvää taustatyötä myönteisenä.

Esittelijä hyväksyy useimmat komission yksinkertaistukset ja selvennykset.

Hän kannattaa erityisesti kynnysarvojen täsmentämistä, mahdollisuutta valita kotijäsenvaltio muiden kuin oman pääoman ehtoisten arvopapereiden osalta, työntekijöiden osakeomistusjärjestelmän yksinkertaistamista, valtiontakauksia koskevien liian raskaiden julkistamisvaatimusten yksinkertaistamista, yhdenmukaistamista avoimuusdirektiivin kanssa sekä vastaanottavalle jäsenvaltiolle tehtävää ilmoitusta koskevan epävarmuuden poistamista.

Seuraavista kohdista esittelijällä on joitakin huomautuksia, ja hän ehdottaa komission nykyisen sanamuodon parantamista:

Myyntiketju

On tarpeen selventää vastuuta tapauksessa, jossa arvopapereita myydään edelleen. Komissio ehdottaa, että tapauksissa, joissa arvopapereita myydään edelleen rahoituksenvälittäjien kautta, voidaan käyttää alkuperäistä esitettä, jos se on ajan tasalla ja liikkeeseenlaskija on antanut suostumuksensa sen käyttöön.

Esittelijä katsoo lisäksi, että rahoituksenvälittäjän olisi oltava vastuussa esitteestä, jos hän käyttää alkuperäistä esitettä ilman suostumusta tai hän on laatinut uuden esitteen.

Kokeneen sijoittajan määritelmän yhdenmukaistaminen     

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta, että tarjousesitedirektiivi yhdenmukaistetaan rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin määritelmän kanssa, mutta hän ehdottaa, että mennään pidemmälle ja poistetaan erillinen rekisteri, koska sillä ei käytännössä ole ollut juuri mitään arvoa.

Uusmerkinnät

Komissio esittää uusmerkintöjä koskevien julkistamisvaatimusten yksinkertaistamista. Esittelijä katsoo, että uusmerkinnät olisi vapautettava kokonaan esitteen julkistamisvelvollisuudesta, sillä tiedot ovat jo nykyisten osakkeenomistajien saatavilla.

Esitteen voimassaoloaika

Sekä esitteiden että ohjelmaesitteiden voimassaoloaika pidennetään 24 kuukauteen. Esittelijä haluaa pidentää ohjelmaesitteiden voimassaoloajan 36 kuukauteen.

Esitteen täydennys

Velvoite pitää esite ajan tasalla päättyy joko yleisölle tehdyn tarjouksen voimassaoloajan tai säännellyillä markkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin päättyessä sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Lisäksi peruuttamisoikeus esitteen täydennyksen osalta yhdenmukaistetaan kahteen työpäivään siten, että liikkeeseenlaskija voi pidentää tätä määräaikaa. Esittelijä kannattaa komission ehdotusta mutta esittää lisäselvennystä, jonka mukaan olemassa olevaa esitettä voidaan käyttää, jos yleisölle tehdyn lopullisen tarjouksen voimassaoloaika päättyy ennen kyseisen arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.

Siviilioikeudellista vastuuta koskevat järjestelmät

Esittelijä pyytää uutta Euroopan valvontaviranomaista laatimaan vertailutaulukon kansallisten vastuujärjestelmien eroista. Puhuttaessa vastuusta jätetään huomiotta kansallisen siviilioikeuden käytännön erot, joilla on merkittävä vaikutus.

Ensi- ja jälkimarkkinat

Esittelijän mielestä ensi- ja jälkimarkkinoiden määrittelyn perusongelma on ratkaistava pikaisesti. Tätä varten hän esittää uudelleentarkastelulauseketta, jonka mukaan on jatkettava työtä ensimarkkinoiden, jälkimarkkinoiden ja termin 'julkinen tarjous' määrittelemiseksi, jotta tämä ratkaisematon ongelma voidaan ottaa paremmin huomioon ja epäselvyydet saadaan ratkaistua.

Sijoittajalle annettavat keskeiset tiedot sisältävä asiakirja

Komissio esitteli vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevassa aloitteessa mallin, jossa yksityissijoittajille annetaan keskeisiä tietoja kaikista vähittäismarkkinoille tarkoitetuista sijoitustuotteista. Malli otettiin käyttöön yhteissijoitusyritysdirektiivissä[1], jossa säädettiin sijoittajille annettavat avaintiedot sisältävästä asiakirjasta. Kyseessä on tärkeä ajatus.

Komissio asettaa tässä direktiiville lisää vaatimuksia esitteen tiivistelmälle. Tiivistelmässä on annettava keskeiset tiedot, joiden perusteella sijoittaja voi verrata arvopaperia muihin tuotteisiin ja tehdä perustellun sijoituspäätöksen. Komissio myös ulottaa vastuujärjestelmän koskemaan myös tällaisten keskeisten tietojen toimittamista.

Esittelijän mielestä tiivistelmä olisi korvattava keskeiset tiedot sisältävällä asiakirjalla sen sijaan, että siihen otetaan mukaan joitakin keskeisiä tietoja. Asiakirjan tarkempi sisältö ja muoto määritetään toisessa vaiheessa, mutta siihen otetaan mukaan suuri osa nykyisessä tiivistelmässä olevista tiedoista. Uuden Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava asianmukaisesti huomioon paketoiduista sijoitustuotteista käytävän keskustelun eteneminen antaessaan neuvoja toisen vaiheen toimenpiteistä. Eri sijoitustuotteiden vertailukelpoisuutta on parasta käsitellä paketoituja sijoitustuotteita koskevan aloitteen yhteydessä, koska kyseessä on laaja-alainen toimenpide, jota olisi aikanaan käsiteltävä laaja-alaisesti.

Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan hyväksyä muita kuin lainsäädäntötoimia, joilla täydennetään tai muutetaan säädösten tiettyjä muita kuin keskeisiä osia.

Sopimuksen 291 artiklassa edellytetään kuitenkin asetuksen antamista ja voimaantuloa. Siten täytäntöönpanosäädöksiä koskevat säännökset pysyvät komitologian piirissä ja yhdenmukaistamista lykätään direktiivien tulevan tarkistamisen yhteyteen.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Komissio antoi hiljattain de Larosièren ryhmän suositusten perusteella ehdotuksen Euroopan finanssivalvontajärjestelmän (EFVJ) perustamisesta. Järjestelmässä kansalliset finanssialan valvontaviranomaiset verkottuvat uusien Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Esittelijä tukee tätä uutta yhdennettyä valvontajärjestelmää ja esittääkin, että Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea korvataan jo nyt Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella.

  • [1]  Direktiivi 2009/65/ETY 13. päivältä heinäkuuta 2009 arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta.

oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunto (9.3.2010)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta
(KOM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

Valmistelija: Sebastian Valentin Bodu

LYHYET PERUSTELUT

EHDOTUKSEN TAUSTA

Komissio käynnisti vuonna 2007 Euroopan unionin nykyisestä sääntelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vähentämään tarkoitetun toimintaohjelman, jonka päätavoitteena oli tarjota parempaa sääntelyä osana kasvuun ja työpaikkojen luomiseen tähtäävää strategiaa.

Komissio hyväksyi lisäksi vuonna 2007 tavoitteen, jonka mukaan hallinnollista taakkaa olisi vähennettävä vuoteen 2012 mennessä 25 prosentilla yhteisön yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Vaikka viiden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta suoritettu yleinen arvio sen kokonaisvaikutuksista on ollut positiivinen, on kuitenkin yksilöity joukko oikeudellisia epävarmuustekijöitä ja perusteettoman rasittavia vaatimuksia. Nämä lisäävät kustannuksia ja aiheuttavat tehottomuutta ja heikentävät siten EU:n yritysten ja rahoituksenvälittäjien kykyä hankkia varoja arvopaperimarkkinoilta. Kun otetaan huomioon tarve parantaa sijoittajien suojelua, esitteen yhteenvetoa olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan reagoida tehokkaasti vallitsevaan talouskriisiin.

Tämä komission ehdotus pohjautuu jatkuvaan vuoropuheluun ja kuulemiseen keskeisten sidosryhmien sekä markkinatoimijoiden ja kuluttajien kanssa. Se perustuu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja arvopaperimarkkinoita käsittelevän eurooppalaisen asiantuntijaryhmän julkaisemissa raporteissa esitettyihin analyyseihin. Siinä otetaan huomioon myös konsulttiyrityksen Centre for Strategy & Evaluation Services laatiman tutkimuksen sekä julkisen online-kuulemisen tulokset.

EHDOTUKSEN SISÄLTÖ

Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa direktiivin täytäntöönpanoa, kun otetaan huomioon, että on tärkeää parantaa direktiivissä säädettyä sijoittajien suojaa ja varmistaa, että annetut tiedot ovat asianmukaisia ja riittäviä täyttämän sijoittajien tarpeet, jotta he pystyvät toimimaan rahoitusmarkkinoiden myllerryksessä. Tarkoituksena on, että tämä yksinkertaistaminen johtaisi myös epäsuorasti muun muassa seuraaviin merkittäviin etuihin:

–   lieventämällä pörssiarvoltaan vähäisiä yhtiöitä koskevia julkistamisvaatimuksia saavutetaan yhteensä 173 miljoonan euron säästöt kahden vuoden välein,

–   poistamalla päällekkäisiin avoimuusvaatimuksiin johtavat säännöt vältetään yhteensä 30 miljoonan euron tarpeettomat kustannukset yrityksille,

–   vapauttamalla työntekijöiden osakeomistusjärjestelmät esitteen julkistamisvelvollisuudesta säästetään 18 miljoonaa euroa,

–   lieventämällä uusmerkintöjen avulla tapahtuvaa pääoman hankkimista koskevia julkistamisvaatimuksia säästetään lähes 80 miljoonaa euroa,

–   kaiken tämän lisäksi säästetään noin 800 000 euroa, kun luovutaan vaatimuksesta, jonka mukaan takaajan taloudellisesta tilanteesta on annettava yksityiskohtaiset tiedot silloinkin, kun valtio toimii takaajana.

Kaikkien näiden säästöjen oletetaan olevan 302 miljoonaa euroa vuodessa.

Hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevä riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmä kehotti syyskuussa 2008 komissiota harkitsemaan seuraavien velvollisuuksien poistamista:

1.  esitteen paperiversio,

2.  esitteen tiivistelmän käännös, kun on kyse rajatylittävästä tarjouksesta.

Ensimmäisen velvoitteen poistaminen vaikuttaisi kielteisesti kuluttajien luottamukseen, koska se saattaisi sijoittajat eriarvoiseen asemaan sen mukaan, onko heillä käytettävissään internet vai ei, vaikka se vähentäisi hallinnollista taakkaa henkilöiltä, joilla on velvollisuus luovuttaa esite sijoittajalle.

Mitä tulee esitteen yhteenvedon kääntämisvelvoitteen poistamiseen, niin tämäkin heikentäisi sijoittajien suojaa, vaikka siinä säästettäisiinkin käännöskustannuksissa, koska on tärkeää, että sijoittajat saavat vähintäänkin yhteenvedon esitteestä kielellä, jota he ymmärtävät.

OIKEUSPERUSTA

Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 44 ja 95 artiklaan (nyttemmin SEUT:n 50 ja 114 artikla).

Ehdotuksessa noudatetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, joista määrätään SEUT:n 5 artiklassa.

SUOSITUKSET

Henkilökohtaisesti sanoisin, että tarkistusehdotus koskee esitteiden ja avoimuuden kannalta erittäin tärkeitä asioita; vähemmän tärkeitä seikkoja koskevat huomautukset eivät siten vastaa ehdotuksen tavoitetta.

Olen tutustunut ehdotettuihin muutoksiin ja tarkastellut kahden direktiivin muutettua tekstiä. Olen todennut, että esitetyt näkemykset ja yksilöidyt ratkaisut heijastelevat EU:n pääomamarkkinoiden sidosryhmien keskeisiä tämänhetkisiä vaatimuksia.

Komission ehdotukseen esitettä koskevan direktiivin 71/2003/EY muuttamisesta voitaisiin tehdä useita tarkistuksia joidenkin vähäisten puutteiden korjaamiseksi. Avoimuutta koskevan direktiivin 109/2004/EY osalta huomautukset tai tarkistukset eivät ole tällä hetkellä tarpeen.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2003/71/EY

16 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Sijoittajilla, jotka ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen julkistamista, on oltava oikeus peruuttaa päätöksensä kahden työpäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakeva osapuoli voi pidentää tätä määräaikaa.

2. Sijoittajilla, jotka ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen julkistamista, on oltava oikeus peruuttaa päätöksensä kahden työpäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakeva osapuoli voi pidentää tätä määräaikaa, mutta se ei saa ylittää kymmentä työpäivää täydennyksen julkistamispäivästä.

 

 

Perustelu

Oikeudella pidentää määräaikaa pyritään ilmeisesti palvelemaan liikkeeseenlaskijoiden etua. Sen ei kuitenkaan pitäisi olla merkitsijöiden kannalta haitallinen, ja siksi tämä määräaika olisi asetettava molemmille osapuolille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.10.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Sebastian Valentin Bodu

14.12.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.9.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

7.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Wolf Klinz

20.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

2.12.2009

27.1.2010

17.3.2010

 

Hyväksytty (pvä)

23.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sophie Auconie, Pervenche Berès, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Jan Kozłowski, Philippe Lamberts

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.3.2010