ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū

26.3.2010 - (COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD)) - ***I

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Wolf Klinz


Procedūra : 2009/0132(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0102/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0102/2010
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū

(COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0491),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 44. un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0170/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 50. un 114. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu[1],

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[2],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7‑0102/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Ņemot vērā secinājumus, kas izklāstīti Finanšu uzraudzības jautājumu augsta līmeņa darba grupas (De Larosière grupas) ziņojumā, Komisija 2009. gada 23. septembrī iesniedza konkrētus likumdošanas priekšlikumus, lai izveidotu Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), kuru veidotu valstu finanšu uzraudzības iestāžu tīkls, kas strādātu kopā ar jaunajām Eiropas uzraudzības iestādēm. Turklāt Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK) paredzēts aizstāt ar jaunizveidoto Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI).

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Privātu vērtspapīru izvietojumu vajadzībām ieguldījumu sabiedrībām un kredītiestādēm jāpiešķir tiesības uzskatīt par kvalificētiem ieguldītājiem tās fiziskās vai juridiskās personas, kuras tiek uzskatītas par profesionāliem klientiem vai pret kurām tās izturas kā pret profesionāliem klientiem, vai kuras ir atzītas par tiesīgiem darījumu partneriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK. Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/39/EK attiecīgo noteikumu saskaņošana šajā ziņā mazinātu sarežģījumus un ieguldījumu sabiedrību izmaksas privāto izvietojumu gadījumā, jo sabiedrības spētu noteikt personas, kurām izvietojums jāadresē, paļaujoties uz savu profesionālo klientu un tiesīgo darījumu partneru sarakstu. Tāpēc kvalificētu ieguldītāju definīcija Direktīvā 2003/71/EK jāpaplašina tā, lai ietvertu šīs personas.

(6) Privātu vērtspapīru izvietojumu vajadzībām ieguldījumu sabiedrībām un kredītiestādēm jāpiešķir tiesības uzskatīt par kvalificētiem ieguldītājiem tās fiziskās vai juridiskās personas, kuras tiek uzskatītas par profesionāliem klientiem vai pret kurām tās izturas kā pret profesionāliem klientiem, vai kuras ir atzītas par tiesīgiem darījumu partneriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem. Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/39/EK attiecīgo noteikumu saskaņošana šajā ziņā mazinātu sarežģījumus un ieguldījumu sabiedrību izmaksas privāto izvietojumu gadījumā, jo sabiedrības spētu noteikt personas, kurām izvietojums jāadresē, paļaujoties uz savu profesionālo klientu un tiesīgo darījumu partneru sarakstu. Emitentam ir jāvar paļauties uz profesionālo klientu un tiesīgo darījumu partneru sarakstu, kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikumu. Tāpēc kvalificētu ieguldītāju definīcija Direktīvā 2003/71/EK jāpaplašina tā, lai ietvertu šīs personas, un nav jāuztur atsevišķs reģistrs.

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka emitentam nav pienākuma pārbaudīt profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera klasifikācijas pareizību. Tādējādi tam nav jāuzņemas atbildība par kļūdainu klasifikāciju.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai paaugstinātu parāda vērtspapīru emisijas efektivitāti un elastīgumu Kopienā, ir jāatceļ ierobežojums par izcelsmes dalībvalsts noteikšanu vērtspapīru, kuri nav kapitāla vērtspapīri, emisijai ar nominālvērtību, kas ir mazāka par 1 000 euro. Attiecīgi jāgroza arī Direktīvā 2004/109/EK paredzētais mehānisms izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts noteikšanai.

svītrots

Pamatojums

Atceļot EUR 1000 robežvērtību, no kuras sākot, vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, emitenti var izvēlēties kompetento iestādi, visticamāk, tiks pavājināta ieguldītāju, sevišķi privāto ieguldītāju, aizsardzība, palielinot emitenta iespējas iesaistīties regulējuma arbitrāžas procesā un tā kaitējot izcelsmes dalībvalsts ziņā tuvākajai kompetentajai iestādei.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Derīgā emitenta vai piedāvātāja sagatavotā prospektā, kas publiski pieejams vērtspapīru galīgā izvietojuma brīdī caur finanšu starpniekiem vai jebkuras vērtspapīru tālākpārdošanas brīdī, ieguldītājiem ir sniegta pietiekama informācija, lai viņi spētu pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus. Tāpēc finanšu starpniekiem, kuri vērtspapīrus izvieto vai pārdod tālāk, jāpiešķir tiesības paļauties uz sākotnējo emitenta vai piedāvātāja publicēto prospektu, ja vien tas ir derīgs un pienācīgi papildināts saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 9. un 16. pantu un ja emitents vai par šāda prospekta sagatavošanu atbildīgais piedāvātājs piekrīt tā izmantošanai. Tādā gadījumā cits prospekts netiek pieprasīts. Taču, ja emitents vai par šāda sākotnējā prospekta sagatavošanu atbildīgais piedāvātājs nepiekrīt tā izmantošanai, finanšu starpniekam tiek pieprasīts publicēt jaunu prospektu.

(8) Derīgā emitenta vai piedāvātāja sagatavotā prospektā, kas publiski pieejams vērtspapīru galīgā izvietojuma brīdī caur finanšu starpniekiem vai jebkuras vērtspapīru tālākpārdošanas brīdī, ieguldītājiem ir sniegta pietiekama informācija, lai viņi spētu pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus. Tāpēc finanšu starpniekiem, kuri vērtspapīrus izvieto vai pārdod tālāk, jāpiešķir tiesības paļauties uz sākotnējo emitenta vai piedāvātāja publicēto prospektu, ja vien tas ir derīgs un pienācīgi papildināts saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 9. un 16. pantu un ja emitents vai par šāda prospekta sagatavošanu atbildīgais piedāvātājs un ikviena cita persona, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīga par konkrētas prospekta satura daļas pareizību, piekrīt tā izmantošanai. Emitentam vai piedāvātājam jābūt iespējai izvirzīt nosacījumus, ar kādiem tas sniedz piekrišanu. Ja ir sniegta piekrišana prospekta izmantošanai, emitentam vai par sākotnējā prospekta sagatavošanu atbildīgajam piedāvātājam jābūt atbildīgam par prospektā norādīto informāciju un cits prospekts netiek pieprasīts. Ja, neraugoties uz sniegto piekrišanu, tomēr nākas atjaunināt prospekta galīgos nosacījumus, lai iekļautu tajos specifisku informāciju attiecībā uz vērtspapīru tālākpārdošanu, par šādu papildinformāciju atbildība jāuzņemas finanšu starpniekam, kurš izmanto prospektu. Taču, ja emitents vai par šāda sākotnējā prospekta sagatavošanu atbildīgais piedāvātājs nepiekrīt tā izmantošanai, finanšu starpniekam tiek pieprasīts publicēt jaunu prospektu. Ja finanšu starpnieks nolemj izmantot sākotnējo prospektu, nesaņemot piekrišanu, tam jāuzņemas atbildība par sākotnējā prospektā norādīto informāciju.

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka tad, ja starpnieks neievēro nosacījumus, ar kādiem emitents vai piedāvātājs ir sniedzis piekrišanu, starpnieks pats uzņemas atbildību.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Lai varētu efektīvi piemērot Direktīvu 2003/71/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū,1 (Atklātības prasību direktīvu) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)2 (Direktīvu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) un lai precizētu ar diferenciāciju un pārklāšanos saistītās pamatproblēmas, Komisijai ir jādefinē jēdzieni „primārais tirgus”, „sekundārais tirgus” un „publiskais piedāvājums”.

 

OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

2 OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b) Ņemot vērā, ka civiltiesību joma ir valstu kompetencē, atbildības režīmi dalībvalstīs ir visai atšķirīgi. Lai apzinātu un pārraudzītu dalībvalstīs spēkā esošos režīmus, EVTI izveidos salīdzinošu pārskatu par šiem režīmiem.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Prospekta kopsavilkums ir galvenais informācijas avots privātajiem ieguldītājiem. Tam ir jābūt īsam, vienkāršam un potenciālajiem ieguldītājiem viegli saprotamam. Kopsavilkumam ir jākoncentrējas uz galveno informāciju, kas ir nepieciešama ieguldītājiem, lai viņi spētu pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus. Tā saturam nevajadzētu būt ierobežotam ar jebkādu iepriekš noteiktu vārdu skaitu. Kopsavilkuma formātam un saturam jābūt noteiktam tā, ka tiek nodrošināta salīdzināmība ar citiem ieguldījumu produktiem, kuri ir līdzīgi prospektā aprakstītajam ieguldījumu priekšlikumam. Tāpēc dalībvalstīm būtu jānosaka civiltiesiskā atbildība par kopsavilkumu ne tikai tad, kad tas ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs, to lasot kopā ar pārējām prospekta daļām, bet arī tad, ja tas nesniedz galveno informāciju, kas dod ieguldītājiem iespēju pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus un salīdzināt vērtspapīrus ar citiem ieguldījumu produktiem.

(10) Prospekta kopsavilkums ir jāaizstāj ar pamatinformācijas dokumentu, kas būs galvenais informācijas avots privātajiem ieguldītājiem. Tam ir jābūt īsam, vienkāršam, skaidram un potenciālajiem ieguldītājiem viegli saprotamam. Kopsavilkumam ir jākoncentrējas uz būtiskākajiem aspektiem, kas ieguldītājiem ir jāzin, lai viņi spētu izlemt, kurus vērtspapīru piedāvājumus turpināt apsvērt. Tam jābūt kodolīgam, un informācijai vajadzētu būt izklāstītai konkrētā secībā, lai varētu veikt iespējami lielāku saskaņošanu un lai atvieglotu salīdzināmību. EVTI ir jāsniedz Komisijai konsultācijas par iespējām turpināt standartizētu privāto ieguldījumu produktu iniciatīvas pilnveidi saistībā ar gaidāmo Direktīvas 2004/39/EK pārskatīšanu un par deleģētajiem aktiem attiecībā uz šajā direktīvā minētā pamatinformācijas dokumenta formāta un satura noteikšanu. Komisijas un EVTI uzdevums būtu nodrošināt deleģēto aktu maksimālu atbilstību standartizētu privāto ieguldījumu produktu iniciatīvas rezultātiem, raugoties, lai netiktu veidots lieki apgrūtinošs dubults regulējums. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka civiltiesiskā atbildība negulstas uz jebkuru personu, pamatojoties tikai uz pamatinformācijas dokumentu, tostarp tā tulkojumu, izņemot gadījumus, kad tas ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunā attiecīgajām prospekta daļām. Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā ir jāiekļauj skaidrs brīdinājums šajā sakarībā.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Standartizētu privāto ieguldījumu produktu iniciatīvā tiks precizēts, kā nodrošināt ieguldītāju pienācīgu aizsardzību un iespēju šos produktus salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem laikposmā pirms līguma slēgšanas. Nodrošinot privāto ieguldītāju aizsardzību, sevišķi liela nozīme ir izplatīšanai. Šajā sakarībā ar horizontālu darbību ir laikus jāgroza Direktīva 2003/71/EK un Direktīva 2004/109/EK.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b) Paziņošanas procesa vajadzībām prospekta kopsavilkums ir jāaizstāj ar pamatinformācijas dokumentu. Ja, sagatavojot pamatinformācijas dokumentu, nav zināmi galīgie nosacījumi, tie pamatinformācijas dokumentam ir jāpievieno papildinājuma veidā. Galīgajos nosacījumos iekļautā informācija ir jāsniedz tādā pašā veidā, kādā tā sniegta pamatprospekta pamatinformācijas dokumentā.

Pamatojums

Tā kā pamatinformācijas dokuments aizstās kopsavilkumu arī paziņošanas procesā, informācija, kas nav pieejama pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas brīdī, ir jāiekļauj galīgajos nosacījumos. Tādējādi, lai dokumentus saskaņotu, galīgo nosacījumu struktūrai ir jābūt tādai pašai, kas ievērota, izstrādājot pamatinformācijas dokumentu.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai uzlabotu akciju pārrobežu emisijas efektivitāti un atbilstoši ņemtu vērā emitentu lielumu, sevišķi attiecībā uz kredītiestādēm, kuras emitē Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētos vērtspapīrus atbilstīgi minētajā pantā noteiktajam ierobežojumam vai to pārsniedzot, un uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, jāievieš proporcionāls informācijas sniegšanas režīms jaunu akciju emisijai un akciju piedāvājumiem, ko veic emitenti ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, kā arī Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētajiem to vērtspapīru piedāvājumiem, kuri nav kapitāla vērtspapīri, ko emitējušas kredītiestādes atbilstīgi minētajā pantā noteiktajam ierobežojumam vai to pārsniedzot.

(11) Lai atbilstoši ņemtu vērā emitentu lielumu, sevišķi attiecībā uz kredītiestādēm, kuras emitē Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētos vērtspapīrus atbilstīgi minētajā pantā noteiktajam ierobežojumam vai to pārsniedzot, un uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, jāievieš proporcionāls informācijas sniegšanas režīms akciju piedāvājumiem, ko veic Direktīvas 2003/71/EK 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētie mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un emitenti ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, kā arī Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētajiem to vērtspapīru piedāvājumiem, kuri nav kapitāla vērtspapīri, ko emitējušas kredītiestādes atbilstīgi minētajā pantā noteiktajam ierobežojumam vai to pārsniedzot.

Pamatojums

Ir jāatturas no darbībām, kas mazina pārredzamību un akcionāru un noguldītāju aizsardzību. Parakstīšanās pirmtiesības faktiski ir tirgojami vērtspapīri, tāpēc kapitāla palielināšana ar parakstīšanās pirmtiesībām pilnībā atbilst publiska piedāvājuma kritērijiem un ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanai tātad ir vajadzīgs tieši tāds pats informācijas apjoms.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Nosakot proporcionālu informācijas sniegšanas režīmu, iespējami lielākā mērā ir jāņem vērā MVU īpašās vajadzības. Deleģētajos aktos, ar ko izstrādā modeli MVU paredzētam vieglam režīmam, ir jāņem vērā arī mazo un vidējo emitentu loma.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) Ņemot vērā valstu atšķirīgos tirgus, robežvērtība, kas saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu ir jānosaka attiecībā uz samazinātu tirgus kapitalizāciju, nedrīkst kļūt par iemeslu tam, ka ES teritorijā tiek pieņemtas atšķirīgas robežvērtības.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK prospektu var atjaunināt ar papildinājumiem, tādējādi nepastāv risks, ka tas varētu kļūt novecojis. Tāpēc, ņemot vērā prospekta sagatavošanas un apstiprināšanas laiku un izmaksas, prospekta, pamatprospekta un reģistrācijas dokumenta 12 mēnešu derīguma termiņš būtu jāpagarina līdz 24 mēnešiem, ja tie tiek pienācīgi papildināti.

(13) Saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK prospektu var atjaunināt ar papildinājumiem, tādējādi nepastāv risks, ka tas varētu kļūt novecojis. Prospekta 12 mēnešu derīguma termiņam būtu jāpaliek nemainīgam. Tomēr, ņemot vērā prospekta sagatavošanas un apstiprināšanas laiku un izmaksas, pamatprospekta un reģistrācijas dokumenta 12 mēnešu derīguma termiņš būtu jāpagarina līdz 24 mēnešiem, ja tie tiek pienācīgi papildināti.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Lai nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību, prospektam jābūt derīgam no tā apstiprināšanas dienas, ko kompetentā iestāde var viegli pārbaudīt.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai precizētu, vai prasība publicēt prospekta papildinājumu beidzas ar vērtspapīru tirdzniecības sākumu regulētā tirgū neatkarīgi no tā, vai piedāvājuma periods ir noslēdzies, pienākums papildināt prospektu ir jāpārtrauc galīgajās piedāvājuma perioda beigās vai brīdī, kad sākas šādu vērtspapīru tirdzniecība regulētā tirgū, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

(15) Lai precizētu, vai prasība publicēt prospekta papildinājumu beidzas ar vērtspapīru tirdzniecības sākumu regulētā tirgū neatkarīgi no tā, vai piedāvājuma periods ir noslēdzies, pienākums papildināt prospektu ir jāpārtrauc galīgajās piedāvājuma perioda beigās vai brīdī, kad sākas šādu vērtspapīru tirdzniecība regulētā tirgū, atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Prasība papildināt prospektu vairs nav jāpiemēro, līdzko sāk piemērot Direktīvā 2004/109/EK un Direktīvā 2003/6/EK noteiktās atklātības prasības.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)     Papildinot prospektu, ieguldītāju iepriekšējo akceptu atsaukšanas tiesību izmantošanas termiņa saskaņošana Kopienas līmenī sniegtu skaidrību emitentiem, kuri izdara pārrobežu vērtspapīru piedāvājumus. Lai nodrošinātu elastīgumu emitentiem no dalībvalstīm ar tradicionāli garāku termiņu šajā ziņā, emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju vērtspapīru tirdzniecībai regulētā tirgū, ir jādod iespēja šo tiesību izmantošanas termiņu brīvprātīgi pagarināt.

(16) Papildinot prospektu, ieguldītāju iepriekšējo akceptu atsaukšanas tiesību izmantošanas termiņa saskaņošana Kopienas līmenī sniegtu skaidrību emitentiem, kuri izdara pārrobežu vērtspapīru piedāvājumus. Lai nodrošinātu elastīgumu emitentiem no dalībvalstīm ar tradicionāli garāku termiņu šajā ziņā, emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju vērtspapīru tirdzniecībai regulētā tirgū, ir jādod iespēja šo tiesību izmantošanas termiņu brīvprātīgi pagarināt. Lai nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību, prospekta papildinājumā ir jāprecizē atsaukšanas tiesību izmantošanas termiņš.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Šīs direktīvas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

(18) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantu normas un vispārīgus principus attiecībā uz dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu, paredz iepriekš, pieņemot regulu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Līdz brīdim, kad būs pieņemta šāda jauna regula, turpina piemērot Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, izņemot noteikumus par regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Jo īpaši, lai ņemtu vērā tehniskos pilnveidojumus finanšu tirgos un nodrošinātu Direktīvas 2003/71/EK vienotu piemērošanu, Komisija jāpilnvaro pieņemt īstenošanas pasākumus, lai atjauninātu šajā direktīvā noteiktos ierobežojumus. Šie pasākumi ir vispārīgi, un to mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus Direktīvā 2003/71/EK, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tāpēc tie jāpieņem atbilstoši Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzētajai regulatīvajai kontroles procedūrai.

(19) Lai ņemtu vērā tehniskos pilnveidojumus finanšu tirgos un nodrošinātu Direktīvas 2003/71/EK vienotu piemērošanu, Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jāpilnvaro pieņemt deleģētоs aktus, kuri attieksies uz Direktīvā 2003/71/EK noteikto ierobežojumu atjaunināšanu un kuros, ievērojot standartizētu privāto ieguldījumu produktu iniciatīvas rezultātus, tiks sīki precizēts pamatinformācijas dokumenta saturs un formāts, nodrošinot, ka vērtspapīru pamatinformācijas dokumenta saturs un formāts ir maksimāli pielāgots minētās iniciatīvas rezultātiem, lai novērstu dokumentācijas dubultošanos un ieguldītāju mulsināšanu un lai mazinātu izmaksas.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Direktīva 2003/71/EK

1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) vērtspapīriem, kas iekļauti piedāvājumā, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu Kopienā ir mazāka nekā 2 500 000 euro;

h) vērtspapīriem, kas iekļauti piedāvājumā, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu Kopienā ir mazāka nekā EUR 5 000 000;

Pamatojums

Pašreizējā robežvērtība atbrīvojumam no direktīvas piemērošanas ir noteikta 2003. gadā. Ņemot vērā tirgus norises un nepieciešamību nodrošināt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem trūkstošo finansējumu, šķiet prātīgi šo summu palielināt.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2003/71/EK

1. pants – 2. punkts – j apakšpunkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j) vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri un ko nepārtraukti vai atkārtoti emitējušas kredītiestādes, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu Kopienā ir mazāka nekā EUR 50 000 000, ar nosacījumu, ka šie vērtspapīri:

j) vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri un ko nepārtraukti vai atkārtoti emitējušas kredītiestādes, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu Kopienā ir mazāka nekā EUR 100 000 000, ar nosacījumu, ka šie vērtspapīri:

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2003/71/EK

1. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lai ņemtu vērā tehniskos pilnveidojumus finanšu tirgos un nodrošinātu šīs direktīvas vienotu piemērošanu, Komisija pieņem īstenošanas pasākumus attiecībā uz 1. panta 2. punkta h) un j) apakšpunktā norādīto ierobežojumu pielāgošanu. Šie pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu nebūtiskus direktīvas elementus, to papildinot, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. Lai ņemtu vērā tehniskos pilnveidojumus finanšu tirgos un nodrošinātu šīs direktīvas vienotu piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz 1. panta 2. punkta h) un j) apakšpunktā norādīto ierobežojumu pielāgošanu.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Direktīva 2003/71/EK

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) juridiskas personas vai tiesību subjekti, kas tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem vai pret kuriem pēc pieprasījuma izturas kā pret profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikumu, vai kuri tiek atzīti par tiesīgiem darījumu partneriem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 24. pantu;

i) juridiskas personas vai tiesību subjekti, kas tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem vai pret kuriem pēc pieprasījuma izturas kā pret profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikumu, vai kuri tiek atzīti par tiesīgiem darījumu partneriem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 24. pantu, izņemot gadījumus, kad tie ir pieprasījuši, lai pret tiem izturētos kā pret neprofesionāliem klientiem. Ieguldījumu sabiedrības un kredītiestādes savu klasifikāciju dara zināmu klientiem un pēc pieprasījuma — emitentam;

Pamatojums

Precīzāka teksta redakcija, kas to saskaņo ar Direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem II pielikuma tekstu un sniedz emitentam juridisko noteiktību.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2003/71/EK

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii un iii daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) apakšpunkta ii) un iii) daļu svītro;

ii) apakšpunkta ii) līdz v) daļu svītro;

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

2. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) iestarpina šādu apakšpunktu:

 

„fa) „uzņēmums ar samazinātu tirgus kapitalizāciju” ir regulētā tirgū biržas sarakstā iekļauts uzņēmums, kura tirgus kapitalizācijas vidējā vērtība, kas noteikta, pamatojoties uz iepriekšējo triju kalendāro gadu laikā gada beigās veiktas kotēšanas rezultātiem, bijusi mazāka par EUR 100 000 000;”

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

2. pants – 2. un 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Direktīvas 2. panta 2. un 3. punktu svītro.

Pamatojums

Prospekta direktīvas 2. panta 1. punkta e) apakšpunkta grozījums, konsekventai saskaņošanai ar Direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

2. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) Direktīvas 2. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„4. Lai ņemtu vērā tehniskās izmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka definīcijas, kas minētas 1. punktā, tostarp attiecībā uz to rādītāju koriģēšanu, ko izmanto MVU noteikšanai, ņemot vērā Kopienas tiesību aktus un ieteikumus, kā arī ekonomikas attīstību [..].”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a) 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„b) vērtspapīru piedāvājums, kas katrā dalībvalstī attiecas uz mazāk nekā 250 fiziskām vai juridiskām personām, kuras nav kvalificēti ieguldītāji; un/vai”

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ea) emitenta vai starpnieka, kurš darbojas emitenta vārdā, vērtspapīru piedāvājums, kas veikts pēc tam, kad ticis publicēts prospekts par šā emitenta vērtspapīriem, kurus jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū.”

Pamatojums

Lai novērstu neskaidrības attiecībā uz atbildības uzņemšanos un nepieļautu ierobežojumus izplatīšanai ar mazumtirdzniecības kaskādes palīdzību, vajadzētu ieviest atbrīvojumu no pienākuma sagatavot prospektu publiskam vērtspapīru piedāvājumam, ja par konkrētajiem vērtspapīriem prospekts jau ir publicēts. Jau publicēto prospektu neviens „nelietotu” — tas, ka šāds prospekts ir, nodrošinātu atbrīvojumu. Direktīva par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Atklātības prasību direktīva nodrošina ieguldītājiem pietiekamu aizsardzību.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2003/71/EK

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nepieprasa citu prospektu nekādā vērtspapīru tālākā pārdošanā vai vērtspapīru galīgā izvietošanā ar finanšu starpnieku palīdzību, ja ir pieejams derīgs prospekts saskaņā ar 9. pantu un ja emitents vai par šāda prospekta sagatavošanu atbildīgā persona piekrīt tā izmantošanai.

Dalībvalstis nepieprasa citu prospektu nekādā vērtspapīru tālākā pārdošanā vai vērtspapīru galīgā izvietošanā ar finanšu starpnieku palīdzību, ja ir pieejams derīgs prospekts saskaņā ar 9. pantu un ja emitents vai par šāda prospekta sagatavošanu atbildīgā persona un attiecīgā gadījumā ikviena cita persona, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīga par konkrētas prospekta satura daļas pareizību, piekrīt tā izmantošanai. Ja, neraugoties uz sniegto piekrišanu, tomēr ir nepieciešams atjaunināt prospekta galīgos nosacījumus, lai iekļautu tajos specifisku informāciju attiecībā uz vērtspapīru tālākpārdošanu, par šo papildinformāciju ir atbildīgs finanšu starpnieks, kurš izmanto prospektu.

Pamatojums

Ar klātpievienoto tekstu tiek norādīts, ka ikvienā tālākpārdošanas gadījumā būs daži papildnosacījumi, piemēram, jauna cena vai jauns piedāvājuma pieņemšanas laikposms. Tāpēc ar šo tekstu tiek precizēts, ka par šādas papildinformācijas sniegšanu ir atbildīgs finanšu starpnieks.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

3. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) pievieno šādu punktu:

 

„3.a Lai ņemtu vērā tehniskās izmaiņas finanšu tirgos, tostarp inflāciju, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24.a, 24.b un 24.c pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz 3. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunktā minētajām robežvērtībām.”

Pamatojums

EUR 50 000 robežvērtība nav atbilstīgs ekvivalents summai, kas ļauj nošķirt privātu patērētāju no profesionāla ieguldītāja. Patiesībā šķiet, ka daži emitenti tīši izvairās no pienākuma publicēt prospektu, tādēļ vairākās dalībvalstīs ir bijuši daudzi nopietni starpgadījumi. Lai šī robežvērtība ar laiku nezaudētu savu jēgu, tā būtu periodiski jāpārskata.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„a) akcijām vai daļām uzņēmumos un citiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi daļām uzņēmumos, līgumsabiedrībās vai citās organizācijās, un depozitārija kvītīm par akciju iegādi, kuras emitē jau emitētu tās pašas klases akciju vietā, ja šādu jaunu akciju emisija nepalielina emitēto akciju kapitālu;”

Pamatojums

Akciju definīciju, kas izmantota direktīvas 4. pantā, vajadzētu saskaņot ar Direktīvas (2004/39/EK) par finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 1. punkta 18. daļā iekļauto definīciju. Saskaņā ar 4. pantu piemērojamie atbrīvojumi ir jāprecizē, lai nepieļautu emitentu diskriminēšanu, dažām korporatīvām struktūrām piešķirot priekšrocības, kas citām nav pieejamas.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„c) vērtspapīriem, kas piedāvāti, piešķirti vai piešķirami saistībā ar apvienošanos vai sadalīšanu, ar nosacījumu, ka ir pieejams dokuments, kas satur informāciju, kuru kompetentās iestādes uzskata par līdzvērtīgu tai, kas ir prospektos, ņemot vērā Savienības tiesību aktu prasības;”

Pamatojums

Tā pati motivācija, ko attiecina uz apvienošanās gadījumiem.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c Direktīvas 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„d) akcijām vai daļām uzņēmumos un citiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi daļām uzņēmumos, līgumsabiedrībās vai citās organizācijās, un depozitārija kvītīm par akciju iegādi, kuras bez maksas piedāvātas, piešķirtas vai piešķiramas pašreizējiem akcionāriem, un dividendēm, ko izmaksā tā veida akcijās, par kurām šādas dividendes tiek izmaksātas, ar nosacījumu, ka ir darīts pieejams dokuments, kas satur informāciju par akciju skaitu un veidu un par piedāvājuma iemesliem un informāciju par piedāvājumu;”

Pamatojums

Akciju definīciju, kas izmantota Prospekta direktīvas 4. pantā, vajadzētu saskaņot ar akciju definīciju, kura iekļauta Direktīvas (2004/39/EK) par finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 1. punkta 18. daļā. Saskaņā ar 4. pantu piemērojamie atbrīvojumi ir jāprecizē, lai nepieļautu emitentu diskriminēšanu, dažām korporatīvām struktūrām piešķirot priekšrocības, kas citām nav pieejamas.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Direktīvas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„a) akcijām vai daļām uzņēmumos un citiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi daļām uzņēmumos, līgumsabiedrībās vai citās organizācijās, un depozitārija kvītīm par akciju iegādi, kas 12 mēnešu laika posmā veido mazāk nekā 10 procentus no tādas pašas klases akciju skaita, kas jau pielaistas tirdzniecībai tajā pašā regulētajā tirgū;”

Pamatojums

Akciju definīciju, kas izmantota Prospekta direktīvas 4. pantā, vajadzētu saskaņot ar akciju definīciju, kura iekļauta Direktīvas (2004/39/EK) par finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 1. punkta 18. daļā. Saskaņā ar 4. pantu piemērojamie atbrīvojumi ir jāprecizē, lai nepieļautu emitentu diskriminēšanu, dažām korporatīvām struktūrām piešķirot priekšrocības, kas citām nav pieejamas.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Direktīvas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„b) akcijām vai daļām uzņēmumos un citiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi daļām uzņēmumos, līgumsabiedrībās vai citās organizācijās, un depozitārija kvītīm par akciju iegādi, ko emitē tās pašas klases akciju vietā, kuras jau pielaistas tirdzniecībai tajā pašā regulētajā tirgū, ja šādu akciju emisija nepalielina emitēto akciju kapitālu;”

Pamatojums

Akciju definīciju, kas izmantota Prospekta direktīvas 4. pantā, vajadzētu saskaņot ar akciju definīciju, kura iekļauta Direktīvas (2004/39/EK) par finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 1. punkta 18. daļā. Saskaņā ar 4. pantu piemērojamie atbrīvojumi ir jāprecizē, lai nepieļautu emitentu diskriminēšanu, dažām korporatīvām struktūrām piešķirot priekšrocības, kas citām nav pieejamas.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c Direktīvas 4. panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„e) akcijām vai daļām uzņēmumos un citiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi daļām uzņēmumos, līgumsabiedrībās vai citās organizācijās, un depozitārija kvītīm par akciju iegādi, kas bez maksas piedāvātas, piešķirtas vai piešķiramas pašreizējiem akcionāriem, un dividendēm, ko izmaksā tā veida akcijās, par kurām šādas dividendes tiek izmaksātas, ar noteikumu, ka minētās akcijas ir tāda paša veida kā akcijas, kas jau pielaistas tirdzniecībai tajā pašā regulētajā tirgū, un ka ir darīts pieejams dokuments, kas satur informāciju par akciju skaitu un veidu un piedāvājuma iemesliem un informāciju par piedāvājumu;”

Pamatojums

Akciju definīciju, kas izmantota Prospekta direktīvas 4. pantā, vajadzētu saskaņot ar akciju definīciju, kura iekļauta Direktīvas (2004/39/EK) par finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 1. punkta 18. daļā. Saskaņā ar 4. pantu piemērojamie atbrīvojumi ir jāprecizē, lai nepieļautu emitentu diskriminēšanu, dažām korporatīvām struktūrām piešķirot priekšrocības, kas citām nav pieejamas.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.d Direktīvas 4. panta 2. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„g) akcijām vai daļām uzņēmumos un citiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi daļām uzņēmumos, līgumsabiedrībās vai citās organizācijās, un depozitārija kvītīm par akciju iegādi, kas rodas citu vērtspapīru konversijas vai apmaiņas rezultātā vai to tiesību izmantošanas rezultātā, ko piešķir citi vērtspapīri, ja minētās akcijas ir tādas pašas klases kā akcijas, kas jau pielaistas tirdzniecībai tajā pašā regulētā tirgū;”

Pamatojums

Akciju definīciju, kas izmantota Prospekta direktīvas 4. pantā, vajadzētu saskaņot ar akciju definīciju, kura iekļauta Direktīvas (2004/39/EK) par finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 1. punkta 18. daļā. Saskaņā ar 4. pantu piemērojamie atbrīvojumi ir jāprecizē, lai nepieļautu emitentu diskriminēšanu, dažām korporatīvām struktūrām piešķirot priekšrocības, kas citām nav pieejamas.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4.e punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 2. punkts – h apakšpunkts – v daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jēdziena „kopsavilkums” aizstāšana ar jēdzienu „pamatinformācijas dokuments” visā tekstā

 

4.e Direktīvas 4. panta 2. punkta h) apakšpunkta v) daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„v) persona, kas lūdz vērtspapīra pielaidi tirdzniecībai regulētā tirgū atbilstoši šim atbrīvojumam, dara sabiedrībai pieejamu pamatinformācijas dokumentu valodā, ko par pieņemamu noteikusi tā regulētā tirgus dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ir lūgta pielaide;”

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4.f punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.f Direktīvas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. Lai ņemtu vērā tehniskās izmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz 1. punkta b) apakšpunktu, 1. punkta c) apakšpunktu, 2. punkta c) apakšpunktu un 2. punkta d) apakšpunktu, īpaši attiecībā uz līdzvērtīguma nozīmi. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Direktīva 2003/71/EK

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Prospektā ietver informāciju par emitentu un vērtspapīriem, kas tiks publiski piedāvāti vai pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū. Tajā ietver arī kopsavilkumu. Kopsavilkumā īsi un bez speciālās terminoloģijas valodā, kādā sākotnēji tika sagatavots prospekts, atspoguļo būtiskās pazīmes un riskus, kas saistīti ar emitentu, jebkuru galvotāju un vērtspapīriem. Prospekta kopsavilkuma formāts un saturs sniedz galveno informāciju, dodot ieguldītājiem iespēju pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus un salīdzināt vērtspapīrus ar citiem ieguldījumu produktiem.

2. Prospektā ietver informāciju par emitentu un vērtspapīriem, kas tiks publiski piedāvāti vai pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū. Prospektā ietver arī pamatinformācijas dokumentu. Pamatinformācijas dokumentā īsi un bez speciālās terminoloģijas atspoguļo būtiskās pazīmes un riskus, kas saistīti ar emitentu, jebkuru galvotāju un vērtspapīriem. Tas ir vienotas formas dokuments valodā, kādā sākotnēji sagatavots prospekts. Prospekta pamatinformācijas dokumenta formāts un saturs, lasot šo dokumentu kopā ar prospektu, sniedz atbilstošu informāciju par attiecīgo vērtspapīru būtiskajiem aspektiem, palīdzot ieguldītājiem izprast, vai ir vērts ieguldīt šajos vērtspapīros.

 

Pamatinformācijas dokumentā iekļauj informāciju par šādiem attiecīgo vērtspapīru būtiskajiem aspektiem:

 

– būtiska informācija par emitentu, tostarp ziņas par aktīviem, pasīviem un finansiālo stāvokli, un attiecīgā gadījumā — par galvotāju, un vērtspapīriem, kas tiks publiski piedāvāti vai pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū;

 

– īss apraksts par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem attiecīgajos vērtspapīros, un šo ieguldījumu būtiskajām pazīmēm, ja šāds apraksts ieguldītājam var zināmā mērā noderēt;

 

– sīkāka informācija par piedāvājumu un pielaidi tirdzniecībai;

 

– attiecīgā gadījumā ziņas par piedāvājuma iemesliem un ieņēmumu paredzamo izmantošanu;

 

– ar vērtspapīriem saistītās tiesības, kā arī

 

– vispārējie nosacījumi un saistītās izmaksas.

Kopsavilkumā ietver arī brīdinājumu par to, ka

Pamatinformācijas dokumentā ietver arī brīdinājumu par to, ka:

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

5. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Direktīvas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„[..] Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai regulētā tirgū, var sastādīt prospektu kā vienu dokumentu vai kā atsevišķus dokumentus. Prospektā, kas sastāv no atsevišķiem dokumentiem, vajadzīgo informāciju sadala reģistrācijas dokumentā, vērtspapīru aprakstā un kopsavilkumā. Reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas attiecas uz emitentu. Vērtspapīru aprakstā ietver informāciju par vērtspapīru, kas publiski piedāvāts vai pielaists tirdzniecībai regulētā tirgū.”

Pamatojums

Iespēju izmantot trīsdaļīgu dokumentu vajadzētu attiecināt arī uz pamatprospektu. Tas tiek skaidrāk noteikts, 5. panta 3. punkta sākumā svītrojot vārdus „Ievērojot 4. punktu,”.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

5. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b Direktīvas 5. panta 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„5. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz prospekta vai pamatprospekta un papildinājumu formātu. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

5. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c Direktīvas 5. pantā iestarpina šādu punktu:

 

„5.a Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka arī pasākumus, ar kuriem paredz:

 

a) šā panta 2. un 3. punktā minētā pamatinformācijas dokumenta detalizētu saturu un konkrētu šā dokumenta formātu, kā arī

 

b) pamatinformācijas dokumenta detalizētu saturu un konkrētu šā dokumenta formātu attiecībā uz:

 

i) strukturētiem vērtspapīriem un pamatprospektiem,

 

ii) akcijām, kā arī

 

iii) obligācijām.

 

Šos deleģētos aktus pieņem līdz ...*.

 

* OV (lūdzu ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā)”

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts

Direktīva 2003/71/EK

6. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr dalībvalstis nodrošina, ka civiltiesiskā atbildība negulstas uz jebkuru personu, pamatojoties tikai uz kopsavilkumu, tostarp tā tulkojumu, izņemot gadījumus, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs, lasot to kopā ar pārējām prospekta daļām, un ja tas nesniedz galveno informāciju, dodot ieguldītājiem iespēju pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus un salīdzināt vērtspapīrus ar citiem ieguldījumu produktiem.

Tomēr dalībvalstis nodrošina, ka civiltiesiskā atbildība negulstas uz jebkuru personu, pamatojoties tikai uz pamatinformācijas dokumentu, tostarp tā tulkojumu, izņemot gadījumus, ja pamatinformācijas dokuments ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs, lasot to kopā ar pārējām prospekta daļām. Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā iekļauj skaidru brīdinājumu šajā sakarībā.

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

7. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Sīki izstrādātus deleģētos aktus attiecībā uz konkrēto informāciju, kas jāietver prospektā, novēršot informācijas atkārtošanos, ja prospekts ir sastādīts no atsevišķiem dokumentiem, pieņem Komisija saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

7. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a Direktīvas 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. Deleģētajiem aktiem, kas minēti 1. punktā, par pamatu izmanto finanšu un nefinanšu informācijas jomas standartus, ko izklāstījušas starptautiskas vērtspapīru komisijas organizācijas, un jo īpaši IOSCO, un kas minēti šīs direktīvas norādošajos pielikumos.”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Direktīva 2003/71/EK

8. pants – 3.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Direktīvas 8. pantā aiz 3. punkta iestarpina šādu 3.a punktu:

8. Direktīvas 8. pantā aiz 3. punkta iestarpina šādus punktus:

„3.a Ja vērtspapīrus garantē dalībvalsts, tad emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju tirdzniecībai regulētā tirgū, sagatavojot prospektu saskaņā ar 1. panta 3. punktu, tiek dotas tiesības izlaist informāciju par šādu galvotāju.”

„3.a Ja vērtspapīrus garantē dalībvalsts, tad emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju tirdzniecībai regulētā tirgū, sagatavojot prospektu saskaņā ar 1. panta 3. punktu, tiek dotas tiesības izlaist informāciju par šādu galvotāju.

 

3.b Prospektā vai tā papildinājumos netiek prasīts iekļaut informāciju par centrālās bankas aizdevumiem vai citiem likviditātes nodrošinājumiem, ko konkrētajai kredītiestādei piešķīrusi kāda no Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) centrālajām bankām.

Pamatojums

Lai garantētu finanšu tirgu stabilitāti un spēju darboties, informācijai par centrālo banku piešķirtiem aizdevumiem un likviditātes nodrošinājumiem ir jābūt konfidenciālai. Šajā grozījumā ir precīzi formulēts atbrīvojums attiecībā uz centrālajām bankām.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

8. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a Direktīvas 8. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„4. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz 2. punktu. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2003/71/EK

9. pants – 1. un 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Prospekts ir derīgs 24 mēnešus pēc tā publikācijas attiecībā uz publiskiem piedāvājumiem vai pielaidēm tirdzniecībai regulētā tirgū, ja prospekts ir papildināts ar papildinājumiem, kas vajadzīgi saskaņā ar 16. pantu.

1. Prospekts ir derīgs 12 mēnešus pēc tā publikācijas attiecībā uz publiskiem piedāvājumiem vai pielaidēm tirdzniecībai regulētā tirgū, ja prospekts ir papildināts ar papildinājumiem, kas vajadzīgi saskaņā ar 16. pantu.

2. Piedāvājuma programmas gadījumā pamatprospekts, kas iesniegts iepriekš, ir derīgs laika posmā līdz 24 mēnešiem.

2. Piedāvājuma programmas gadījumā pamatprospekts, kas iesniegts iepriekš, ir derīgs laika posmā līdz 12 mēnešiem.

Pamatojums

Jāsaglabā 12 mēnešu derīguma termiņš. Ja derīguma termiņu pagarina līdz 24 mēnešiem, ir lielāks risks, ka prospekts zaudē aktualitāti, jo ne visu informāciju var precizēt, pievienojot papildinājumu. Turklāt, pastāvot ilgākam derīguma termiņam, ievērojami palielinās papildinājumu skaits, tādēļ prospekts ieguldītājiem kļūst mazāk saprotams un grūtāk lasāms.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2003/71/EK

9. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Reģistrācijas dokuments, kas minēts 5. panta 3. punktā un kas iesniegts un apstiprināts iepriekš, ir derīgs laika posmā līdz 24 mēnešiem, ja tas ir papildināts saskaņā ar 16. pantu. Uzskata, ka reģistrācijas dokuments, kas nepieciešamības gadījumā papildināts saskaņā ar 16. pantu, kopā ar vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu veido derīgu prospektu.

4. Reģistrācijas dokuments, kas minēts 5. panta 3. punktā un kas iesniegts un apstiprināts iepriekš, ir derīgs laika posmā līdz 12 mēnešiem, ja tas ir papildināts saskaņā ar 16. pantu. Uzskata, ka reģistrācijas dokuments, kas nepieciešamības gadījumā papildināts saskaņā ar 16. pantu, kopā ar vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu veido derīgu prospektu.

Pamatojums

Jāsaglabā 12 mēnešu derīguma termiņš. Ja derīguma termiņu pagarina līdz 24 mēnešiem, ir lielāks risks, ka prospekts zaudē aktualitāti, jo ne visu informāciju var precizēt, pievienojot papildinājumu. Turklāt, pastāvot ilgākam derīguma termiņam, ievērojami palielinās papildinājumu skaits, tādēļ prospekts ieguldītājiem kļūst mazāk saprotams un grūtāk lasāms.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

11. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a Direktīvas 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz informāciju, kas iekļaujama ar atsauci. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/71/EK

12. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šajā gadījumā reģistrācijas dokuments tiek papildināts saskaņā ar 16. pantu. Vērtspapīru aprakstus un kopsavilkumu apstiprina atsevišķi.

2. Šajā gadījumā reģistrācijas dokuments tiek papildināts saskaņā ar 16. pantu. Vērtspapīru aprakstu un pamatinformācijas dokumentu apstiprina atsevišķi.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

13. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a Direktīvas 13. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

Šā panta 2. punktā minētajā gadījumā, ja dokumenti ir nepilnīgi vai ir vajadzīga papildu informācija, kompetentā iestāde to paziņo emitentam, piedāvātājam vai personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai regulētā tirgū, 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

13. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.b Direktīvas 13. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„7. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem var pielāgot termiņus. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.c punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

14. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.c Direktīvas 14. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„c) elektroniskā veidā emitenta tīmekļa vietnē vai attiecīgā gadījumā to finanšu starpnieku tīmekļa vietnē, kas izvieto vai pārdod vērtspapīrus, tajā skaitā pie pilnvarotajiem maksātājiem; vai”

Pamatojums

Emitenta tīmekļa vietni vajadzētu uzlabot, to veidojot kā ļoti pieejamu publicēšanas kanālu. Šo iespēju līdz šim praksē nevarēja izmantot, jo prospekts vienlaicīgi bija jāpublicē arī visu iesaistīto finanšu starpnieku un aģentu tīmekļa vietnēs, ko nevarēja nodrošināt nedz tehniski, nedz no loģistikas viedokļa.

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 13.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

14. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.a Direktīvas 14. panta 8. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„7. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu vienādu direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz 1., 2., 3. un 4. punktu. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 13.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

15. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.b Direktīvas 15. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„7. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz to sludinājumu izplatīšanu, ar ko paziņo par nodomu publiski piedāvāt vērtspapīrus vai par pielaidi tirdzniecībai regulētā tirgū, jo īpaši, pirms prospekts ir darīts pieejams sabiedrībai vai pirms parakstīšanās sākuma, un attiecībā uz 4. punktu. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 14. punkts

Direktīva 2003/71/EK

16. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Visus svarīgus jaunus faktorus, būtiskas kļūdas vai neprecizitātes, kas saistītas ar informāciju, kura ietverta prospektā, un kas var ietekmēt vērtspapīru novērtējumu, un kas rodas vai ir pamanītas laikā starp brīdi, kad tiek apstiprināts prospekts, un galīgām publiskā piedāvājuma beigām vai attiecīgi brīdi, kad sākas tirdzniecība regulētā tirgū, atkarībā no tā, kas notiek vispirms, piemin prospekta papildinājumā. Šādu papildinājumu apstiprina tādā pašā veidā, ilgākais, septiņu darbdienu laikā un publicē, ievērojot vismaz tos pašus pasākumus, kas tika piemēroti brīdī, kad tika publicēts sākotnējais prospekts. Kopsavilkumu un visus tā tulkojumus arī papildina, ja nepieciešams ņemt vērā jauno informāciju, kas ietverta papildinājumā.

1. Visus svarīgus jaunus faktorus, būtiskas kļūdas vai neprecizitātes, kas saistītas ar informāciju, kura ietverta prospektā, un kas var ietekmēt vērtspapīru novērtējumu, un kas rodas vai ir pamanītas laikā starp brīdi, kad tiek apstiprināts prospekts, un galīgām publiskā piedāvājuma beigām vai attiecīgi brīdi, kad sākas tirdzniecība regulētā tirgū, atkarībā no tā, kas notiek vispirms, piemin prospekta papildinājumā. Ja pielaide tirdzniecībai regulētā tirgū notiek pirms publiskā piedāvājuma beigām, tad pielaides dienā prasība attiecībā uz prospekta papildinājumu zaudē spēku, un no šīs dienas sāk piemērot Direktīvā 2004/109/EK un Direktīvā 2003/6/EK paredzētās informācijas prasības. Šādu papildinājumu nekavējoties iesniedz kompetentajai iestādei un publicē, ievērojot vismaz tos pašus pasākumus, kas tika piemēroti brīdī, kad tika publicēts sākotnējais prospekts. Pamatinformācijas dokumentu un visus tā tulkojumus arī papildina, ja nepieciešams ņemt vērā jauno informāciju, kas ietverta papildinājumā.

2. Ieguldītājiem, kuri jau piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties uz tiem, pirms ir publicēts papildinājums, ir tiesības, kas izmantojamas divu darbdienu laikā pēc papildinājuma publicēšanas, atsaukt savus akceptus. Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi vērtspapīru tirdzniecībai regulētā tirgū, var pagarināt šo termiņu.

2. Publiskā piedāvājuma gadījumā ieguldītājiem, kuri jau piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties uz tiem, pirms ir publicēts papildinājums vai Direktīvas 2004/109/EK III nodaļā vai Direktīvas 2003/6/EK 6. pantā noteiktā informācija, ir tiesības, kas izmantojamas divu darbdienu laikā pēc papildinājuma vai Direktīvas 2004/109/EK III nodaļā vai Direktīvas 2003/6/EK 6. pantā noteiktās informācijas publicēšanas, atsaukt savus akceptus ar nosacījumu, ka šā panta 1. punktā minētais jaunais faktors, būtiskā kļūda vai neprecizitāte ir radusies pirms publiskā piedāvājuma galīgajām beigām, un vēl nav izdarīti norēķini vai vērtspapīru piegāde. Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi vērtspapīru tirdzniecībai regulētā tirgū, var pagarināt šo termiņu. Atsaukšanas tiesību izmantošanas ilgumu norāda papildinājumā.

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 15.a punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

20. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a Direktīvas 20. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. Lai nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus, lai izveidotu vispārīgus atbilstības kritērijus, kuru pamatā ir 5. un 7. pantā izklāstītās prasības. [..]

 

Pamatojoties uz pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, Komisija saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu var noteikt, ka trešā valsts saistībā ar saviem tiesību aktiem, praksi vai procedūrām, kas pamatojas uz starptautisku organizāciju noteiktiem starptautiskiem standartiem, to skaitā uz IOSCO informācijas izpaušanas standartiem, nodrošina tajā izstrādāto prospektu atbilstību šai direktīvai.”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 15.b punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

24. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.

 

15.b Direktīvas 24. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (turpmāk — „Iestāde”).”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 15.c punkts

Direktīva 2003/71/EK

24. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.c Direktīvas 24. panta 2.a punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„2.a Pilnvaras pieņemt 1. panta 3.a punktā, 2. panta 4. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 5. punktā, 5. panta 5.a punktā, 7. panta 1. punktā, 7. panta 3. punktā, 8. panta 4. punktā, 11. panta 3. punktā, 13. panta 7. punktā, 14. panta 8. punktā, 15. panta 7. punkta un 20. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

 

2.b Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

2.c Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 24.a un 24.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Grozījums Nr.  62

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 15.d punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

24. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.d Direktīvas 24. panta 3. punktu svītro.

Grozījums Nr.  63

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 15.e punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

24.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.e Aiz 24. panta iestarpina šādu pantu:

 

„24.a pants

 

Deleģējuma atsaukšana

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 1. panta 3.a punktā, 2. panta 4. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 5. un 5.a punktā, 7. panta 1. un 3. punktā, 8. panta 4. punktā, 11. panta 3. punktā, 13. panta 7. punktā, 14. panta 8. punktā, 15. panta 7. punktā un 20. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģējumu.

 

2. Iestāde, kas uzsākusi iekšēju procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas par to informēt otru iestādi un Komisiju, norādot deleģētās pilnvaras, uz kurām varētu attiekties atsaukšana.

 

3. Ar lēmumu par atsaukšanu aptur tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Likumdevējai iestādei nav jāsniedz paskaidrojumi par savu lēmumu atsaukt pilnvaru deleģējumu.

Grozījums Nr.  64

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 15.f punkts (jauns)

Direktīva 2003/71/EK

24.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.f Aiz 24.a panta iestarpina šādu pantu:

 

„24.b pants

 

Iebildumi pret deleģētiem aktiem

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var paust iebildumus pret deleģētu aktu četru mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav paudusi iebildumus pret deleģēto aktu, deleģētais akts stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Pamatojums

Likumdevējai iestādei pašai vajadzētu lemt, vai norādīt iemeslus, kuru dēļ tā iebilst pret deleģētu aktu, vai ne. Lai nepārslogotu kontroles mehānismu, nevajadzētu noteikt likumdevējai iestādei pienākumu norādīt iemeslus, kuru dēļ tā noraida kādu konkrētu pasākumu.

Grozījums Nr.  65

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

2. pants – 3. punkts – 3. daļa)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Direktīvas 2. panta 3. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Šā punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā minētos pasākumus [..] nosaka, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu.”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  66

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.b punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

5. pants – 6. punkts – 3. un 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Direktīvas 5. panta 6. punkta trešo un ceturto daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Pasākumus, kas minēti a) apakšpunktā, pieņem saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Pasākumus, kas minēti b) un c) apakšpunktā [..], nosaka, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu.

 

Attiecīgā gadījumā Komisija var arī piemērot 1. punktā minēto piecu gadu periodu, pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu.”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  67

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.c punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

8. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Direktīvas 8. pantam pievieno šādu punktu:

 

„3.a Netiek prasīts, lai saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu sniegtajā informācijā būtu iekļautas ziņas par centrālās bankas aizdevumiem vai citiem likviditātes nodrošinājumiem, ko konkrētajai kredītiestādei piešķīrusi kāda no Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) centrālajām bankām.”

Pamatojums

Lai garantētu finanšu tirgu stabilitāti un spēju darboties, informācijai par centrālo banku piešķirtiem aizdevumiem un likviditātes nodrošinājumiem ir jābūt konfidenciālai. Šajā grozījumā ir precīzi formulēts atbrīvojums attiecībā uz centrālajām bankām.

Grozījums Nr.  68

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.d punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

9. pants – 7. punkts – 1. un 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.d Direktīvas 9. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„7. Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā tehnisko attīstību finanšu tirgos un nodrošinātu šā panta 2., 4. un 5. punkta vienādu piemērošanu. [..]

 

Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka arī šā panta 4. punktā minētā īsā norēķinu cikla maksimālo ilgumu, kā arī atbilstīgus mehānismus kontrolei, ko veic izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  69

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.e punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

11. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.e Direktīvas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Šīs direktīvas 9. pantu un 10. panta c) punktu nepiemēro akcijām, kas piešķirtas ECBS dalībniekiem vai ko tie piešķīruši, veicot savas funkcijas kā monetārās iestādes, tostarp akcijām, kas piešķirtas ECBS dalībniekiem vai ko tie piešķīruši saskaņā ar ķīlas līgumu, pārdošanas ar atpirkšanu līgumu vai līdzīgu vienošanos saistībā ar likviditāti, kas sniegta monetārās politikas mērķiem vai maksājumu sistēmā, vai saistībā ar citas centrālās bankas aizdevumu vai likviditātes nodrošinājumu.”

Pamatojums

Lai garantētu finanšu tirgu stabilitāti un spēju darboties, informācijai par centrālo banku piešķirtiem aizdevumiem un likviditātes nodrošinājumiem ir jābūt konfidenciālai. Šajā grozījumā ir precīzi formulēts atbrīvojums attiecībā uz centrālajām bankām.

Grozījums Nr.  70

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.f punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

12. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.f Direktīvas 12. panta 8. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„8. Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību finanšu tirgos un lai nodrošinātu šī panta 1., 2., 4., 5. un 6. punkta vienādu piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus:

 

a) lai izveidotu standarta veidlapu, ko izmanto visā Kopienā, kad emitentam tiek paziņota 1. punktā prasītā informācija vai tiek iesniegta informācija saskaņā ar 19. panta 3. punktu;

 

b) lai noteiktu „tirdzniecības dienu” kalendāru visām dalībvalstīm;

 

c) lai noteiktu, kuros gadījumos akcionārs vai fiziska vai juridiska persona, kas minēta 10. pantā, vai abi veic vajadzīgo paziņojumu emitentam;

 

d) lai precizētu apstākļus, kādos akcionāram vai fiziskai vai juridiskai personai, kas minēta 10. pantā, būtu vajadzējis uzzināt par akciju iegūšanu vai atsavināšanu;

 

e) lai precizētu neatkarības nosacījumus, kuriem jāatbilst pārvaldības sabiedrībām un to mātessabiedrībām vai ieguldījumu sabiedrībām un to mātessabiedrībām, lai varētu izmantot 4. un 5. punktā paredzētos atbrīvojumus.

 

[..].”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  71

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.g punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

13. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.g Direktīvas 13. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„2. Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā tehnisko attīstību finanšu tirgos un lai nodrošinātu šā panta 1. punkta vienādu piemērošanu. Tā jo īpaši nosaka:

 

a) šā panta 1. punktā minēto finanšu instrumentu veidus un to apkopojumu;

 

b) šā panta 1. punktā minētās formālas vienošanās būtību;

 

c) iesniedzamā paziņojuma saturu, izveidojot standarta veidlapu, ko izmantotu šim mērķim visā Kopienā;

 

d) paziņojuma sniegšanas laikposmu;

 

e) adresātu, kam paziņojums jāiesniedz.

 

[..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  72

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.h punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

14. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.h Direktīvas 14. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„2. Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā tehnisko attīstību finanšu tirgos un lai nodrošinātu 1. punkta vienādu piemērošanu. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  73

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.i punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

17. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.i Direktīvas 17. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„4. Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā tehnisko attīstību finanšu tirgos un informācijas un komunikācijas tehnoloģijā un lai nodrošinātu 1., 2. un 3. punkta vienādu piemērošanu. Tā jo īpaši nosaka to finanšu iestāžu veidus, caur kurām akcionārs var izmantot finansiālās tiesības, kā paredzēts 2. punkta c) apakšpunktā. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  74

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.j punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

18. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.j Direktīvas 18. panta 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„5. Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā tehnisko attīstību finanšu tirgos un informācijas un komunikācijas tehnoloģijā un lai nodrošinātu 1. līdz 4. punkta vienādu piemērošanu. Tā jo īpaši nosaka to finanšu iestāžu veidus, caur kurām parāda vērtspapīru turētāji var izmantot finansiālās tiesības, kā paredzēts 2. punkta c) apakšpunktā. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  75

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.k punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

19. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.k Direktīvas 19. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„4. Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus, lai nodrošinātu 1., 2. un 3. punkta vienādu piemērošanu [..].”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  76

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.l punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

19. pants – 4. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.l Direktīvas 19. panta 4. punkta trešo daļu svītro.

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  77

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.m punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

21. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.m Direktīvas 21. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„4. Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā tehnisko attīstību finanšu tirgos un attīstību informācijas un komunikāciju tehnoloģijā un lai nodrošinātu 1., 2. un 3. punkta vienādu piemērošanu [..].”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  78

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.n punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

21. pants – 4. punkts – pēdējā daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.n Direktīvas 21. panta 4. punkta trešo daļu svītro.

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  79

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.o punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

23. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.o Direktīvas 23. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„4. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus,

 

i) ar ko izveido mehānismu, lai noteiktu, vai ar šo direktīvu prasītā informācija, tostarp finanšu pārskati, ir līdzvērtīga informācijai, tostarp finanšu pārskatiem, ko prasa ar trešās valsts normatīvajiem un administratīvajiem noteikumiem;

 

ii) ar ko konstatē, ka, ņemot vērā normatīvos un administratīvos noteikumus vai praksi vai procedūras, kas balstītas uz starptautiskiem standartiem, ko noteikušas starptautiskas organizācijas, trešā valsts, kurā emitents ir reģistrēts, nodrošina līdzvērtību informācijas prasībām, kas paredzētas šajā direktīvā.

 

Saistībā ar pirmās daļas ii) apakšpunktu Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, nosaka pasākumus attiecībā uz standartu novērtēšanu, kas ir svarīgi emitentiem vairāk nekā vienā valstī. [..]

 

Vēlākais piecus gadus pēc 31. pantā minētās dienas Komisija saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu pieņem vajadzīgos lēmumus attiecībā uz to grāmatvedības standartu līdzvērtību, ko izmanto trešo valstu emitenti, ievērojot 30. panta 3. punktā izklāstītos nosacījumus. Ja Komisija nolemj, ka trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi, tā var atļaut attiecīgajiem emitentiem turpināt izmantot šādus grāmatvedības standartus atbilstīga pārejas perioda laikā.

 

Saistībā ar šā punkta trešo daļu Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, arī nosaka pasākumus, lai izveidotu vispārīgus līdzvērtības kritērijus attiecībā uz grāmatvedības standartiem, kas ir svarīgi emitentiem vairāk nekā vienā valstī. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  80

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.p punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

23. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.p Direktīvas 23. panta 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„5. Lai nodrošinātu 2. punkta vienādu piemērošanu, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, var noteikt pasākumus, ar kuriem nosaka tās informācijas veidus, kas darīta zināma trešajā valstī un kas ir svarīga sabiedrībai Kopienā. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  81

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.q punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

23. pants – 7. punkts – otrā daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.q Direktīvas 23. panta 7. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, arī nosaka pasākumus, lai izveidotu vispārīgus līdzvērtības kritērijus pirmajā daļā minētajā nolūkā. [..]”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā. Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  82

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.r punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

27. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.r Direktīvas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

(Tiesību akta, kurā tiek izdarīti grozījumi, nemainītā teksta redakcija ir treknrakstā.)

Grozījums Nr.  83

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.s punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

27. pants – 2.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.s Direktīvas 27. panta 2.a punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„2.a Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā, 5. panta 6. punktā, 9. panta 7. punktā, 12. panta 8. punktā, 13. panta 2. punktā, 14. panta 2. punktā, 17. panta 4. punktā, 18. panta 5. punktā, 19. panta 4. punktā, 21. panta 4. punktā un 23. panta 4., 5. un 7. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

 

2.b Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

2.c Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 27.a un 27.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Grozījums Nr.  84

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.t punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

27. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.t Direktīvas 27. panta 3. punktu svītro.

(Ar [..] norādīts, kura teksta daļa ir svītrota.)

Grozījums Nr.  85

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.u punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

27.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.u Aiz 27. panta iekļauj šādu pantu:

 

„27.a pants

 

Deleģējuma atsaukšana

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 2. panta 3. punktā, 5. panta 6. punktā, 9. panta 7. punktā, 12. panta 8. punktā, 13. panta 2. punktā, 14. panta 2. punktā, 17. panta 4. punktā, 18. panta 5. punktā, 19. panta 4. punktā, 21. panta 4. punktā un 23. panta 4., 5. un 7. punktā minēto pilnvaru deleģējumu.

 

2. Iestāde, kas uzsākusi iekšēju procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas par to informēt otru iestādi un Komisiju, norādot deleģētās pilnvaras, uz kurām varētu attiekties atsaukšana.

 

3. Ar lēmumu par atsaukšanu aptur tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Pamatojums

Likumdevējai iestādei nav jāsniedz paskaidrojumi par savu lēmumu atsaukt pilnvaru deleģējumu.

Grozījums Nr.  86

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1.v punkts (jauns)

Direktīva 2004/109/EK

27.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.v Aiz 27.a panta iestarpina šādu pantu:

 

„27.b pants

 

Iebildumi pret deleģētiem aktiem

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var paust iebildumus pret deleģētu aktu četru mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav paudusi iebildumus pret deleģēto aktu, deleģētais akts stājas spēkā tajā norādītajā dienā.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Pamatojums

Likumdevējai iestādei pašai vajadzētu lemt, vai norādīt iemeslus, kuru dēļ tā iebilst pret deleģētu aktu, vai ne. Lai nepārslogotu kontroles mehānismu, nevajadzētu noteikt likumdevējai iestādei pienākumu norādīt iemeslus, kuru dēļ tā noraida kādu konkrētu pasākumu.

Grozījums Nr.  87

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Pārskatīšana

 

Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā Komisija novērtē šīs direktīvas piemērošanu, jo īpaši to, kā tiek piemēroti noteikumi, kas ir spēkā attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu, un kāda ir šo noteikumu ietekme. Turklāt Komisija izstrādā jēdzienu „publiskais piedāvājums”, „primārais tirgus” un „sekundārais tirgus” definīcijas un šajā sakarībā pilnībā precizē saikni starp šo direktīvu un Direktīvu 2004/109/EK un 2003/6/EK. Veikusi novērtējumu, Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā tam pievienojot priekšlikumus grozījumu izdarīšanai šajā direktīvā.

  • [1]  OV C 19, 26.1.2010., 1. lpp.
  • [2]  2010. gada 18. februāra atzinums („Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts).

PASKAIDROJUMS

A. Īsa pamatinformācija

Direktīva 2003/71/EK (Prospekta direktīva) reglamentē vērtspapīru publisko piedāvājumu un to pielaidi tirdzniecībai Kopienā regulētā tirgū. Prospekts pilda pases funkcijas, nodrošinot pieeju visiem ES tirgiem; pēc reģistrācijas un atļaujas saņemšanas izcelsmes dalībvalstī ir tikai jāsniedz paziņojums uzņēmējai dalībvalstij.

Prospekta direktīvas pārskatīšana bija paredzēta 31. pantā, ar ko ieviesa noteikumus par pārskatīšanu pēc pieciem gadiem. Atbilstoši labāka regulējuma un birokrātijas samazināšanas principam Komisijas priekšlikumā uzmanība pievērsta tam, lai novērstu juridisko nenoteiktību, samazinātu nepamatoti lielās izmaksas un apgrūtinājumus uzņēmumiem, vienlaikus nemainīgu saglabājot ieguldītāju aizsardzības līmeni.

B. Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas veikto pārskatīšanu un ar to saistīto darbu.

Referents piekrīt lielākajai daļai Komisijas veikto vienkāršojumu un precizējumu.

Jo īpaši referents piekrīt tam, ka tiek precizētas robežvērtības, tiek nodrošināta iespēja izvēlēties izcelsmes dalībvalsti attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, tiek vienkāršota kārtība attiecībā uz darbiniekiem piešķirto vērtspapīru shēmām, tiek vienkāršota pārāk apgrūtinošā informācijas sniegšanas prasība valdības garantiju saņemšanai, tiek nodrošināta saskaņošana ar Atklātības direktīvu un tiek novērsta nenoteiktība attiecībā uz paziņojuma sniegšanu uzņēmējai dalībvalstij.

Attiecībā uz turpmāk izklāstīto referentam ir dažas piezīmes un viņš ierosina uzlabot pašreizējo Komisijas priekšlikuma tekstu.

Mazumtirdzniecības kaskāde

Ir jāprecizē atbildība vērtspapīru tālākas pārdošanas gadījumā. Attiecībā uz vērtspapīru tālāku pārdošanu ar finanšu starpnieku palīdzību Komisija ierosina, ka sākotnējo prospektu drīkst izmantot, ja vien tas tiek atjaunināts un emitents ir piekritis prospekta izmantošanai.

Turklāt referents uzskata, ka gadījumā, ja finanšu starpnieks izmanto sākotnējo prospektu, nesaņemot piekrišanu, vai ir sagatavojis jaunu prospektu, starpniekam būtu jāuzņemas atbildība par šo prospektu.

Kvalificēta ieguldītāja definīcijas saskaņošana

Referents piekrīt Komisijas priekšlikumam Prospekta direktīvā iekļauto saskaņot ar definīciju, kas noteikta Direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID), tomēr papildus tam ierosina svītrot norādi uz atsevišķo reģistru, jo praksē tas nav bijis īpaši noderīgs.

Jaunu akciju emisija

Komisija ievieš vienkāršotas publicēšanas prasības attiecībā uz jaunu akciju emisiju. Referents uzskata, ka uz jaunu akciju emisiju vispār nevajadzētu attiecināt pienākumu publicēt prospektu, jo šī informācija ir pieejama jau esošajiem akcionāriem.

Prospekta derīgums

Gan prospektiem, gan pamatprospektiem derīguma termiņš ir pagarināts līdz 24 mēnešiem. Referents vēlas, lai pamatprospektu derīgums tiktu pagarināts līdz 36 mēnešiem.

Prospekta papildinājums

Pienākums atjaunināt prospektu vairs nav jāpilda līdz ar publiskā piedāvājuma slēgšanu vai pielaidi tirdzniecībai regulētā tirgū — atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Turklāt ir saskaņota atsaukšanas tiesību izmantošana prospekta papildinājuma gadījumā, nosakot divu darbdienu laika posmu, ko emitentam ir iespēja pagarināt. Referents piekrīt Komisijas priekšlikumam, tomēr ievieš papildu precizējumu, proti, ka jau sagatavotu prospektu drīkst izmantot, ja publiskais piedāvājums noslēdzas pirms attiecīgo vērstpapīru pielaides tirdzniecībai regulētā tirgū.

Civiltiesiskās atbildības režīmi

Referents prasa, lai jaunā Eiropas Uzraudzības iestāde sagatavotu salīdzinošu tabulu, kurā būtu atspoguļotas valsts tiesību aktos noteikto atbildības režīmu atšķirības. Tiek spriests par atbildību, bet netiek ņemtas vērā praksē vērojamās atšķirības valstu civillikumos, kurām ir būtiska ietekme.

Primārais tirgus pretstatā sekundārajam tirgum

Referents uzskata, ka ir steidzami jārisina problēma, kas saistīta ar primārā un sekundārā tirgus definēšanu. Šajā nolūkā referents ir iekļāvis pārskatīšanas klauzulu, kas paredz, ka ir jāturpina darbs, cenšoties definēt primāros tirgus, sekundāros tirgus un publiskā piedāvājuma jēdzienu, lai labāk ņemtu vērā neatrisināto problēmu un rastu risinājumus šī skaidrības trūkuma novēršanai.

Ieguldītājiem paredzētais pamatdokuments

Svarīga nozīme ir koncepcijai, ko Komisija ierosināja iniciatīvā par standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem[1] attiecībā uz pamatinformācijas sniegšanu privātajiem ieguldītājiem par visiem privāto ieguldījumu produktiem un ko ar PVKIU direktīvu[2] iekļāva pamatinformācijas dokumentā.

Komisija šajā direktīvā ievieš stingrākas prasības attiecībā uz prospekta kopsavilkumu. Kopsavilkumā ir jāsniedz pamatinformācija, lai ieguldītājs vērtspapīrus varētu salīdzināt ar citiem produktiem un pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldīšanu. Turklāt Komisija paplašina atbildības režīmu, to attiecinot arī uz šādas pamatinformācijas sniegšanu.

Referents uzskata, ka kopsavilkumu vajadzētu aizstāt ar pamatinformācijas dokumentu, nevis iekļaut kopsavilkumā dažus pamatinformācijas elementus. Detalizēts saturs un formāts nosakāms otrajā līmenī, bet dokumentā lielā mērā ir iekļaujama pašlaik kopsavilkumā sniegtā informācija. Jaunajai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, sniedzot konsultācijas par otrā līmeņa pasākumiem, vajadzētu pienācīgi ņemt vērā standartizētu privāto ieguldījumu produktu apspriešanas gaitu. Ieguldījumu produktu salīdzināmības koncepcijas kā horizontāla pasākuma veiksmīgākais risinājums rodams standartizētu privāto ieguldījumu produktu iniciatīvā, un tāpēc tā šādā veidā ir savlaicīgi jārisina.

Deleģētie un īstenošanas akti

Tā kā ir stājies spēkā Lisabonas līgums, tiek iekļauta iespēja likumdevējai iestādei deleģēt nenormatīvu aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai, lai papildinātu vai grozītu atsevišķus nebūtiskus tiesību aktu elementus.

Tomēr, lai 291. pants stātos spēkā, būs jāpieņem regula. Tātad īstenošanas aktiem joprojām būs piemērojami ar komitoloģijas procedūru pieņemtie noteikumi un saskaņošana ir atlikta uz kādu no nākamajām direktīvu pārskatīšanas reizēm.

EVTI

Ņemot vērā neseno Komisijas priekšlikumu, kas sagatavots pēc De Larosière grupas ieteikumiem, proti, izveidot Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), kuru veidotu valstu finanšu uzraudzības iestāžu tīkls, kas strādātu kopā ar jaunajām Eiropas uzraudzības iestādēm, referents atbalsta jauno integrēto uzraudzības struktūru un tāpēc jau ir ierosinājis Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK) aizstāt ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI).

  • [1]  Komisijas 2009. gada 29. aprīļa paziņojums.
  • [2]  Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU).

JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (9.3.2010)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū
(COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

Atzinumu sagatavoja: Sebastian Valentin Bodu

ĪSS PAMATOJUMS

PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Eiropas Komisijas 2007. gada janvārī uzsāktās rīcības programmas Eiropas Savienībā esošā regulējuma radītā administratīvā sloga samazināšanai galvenais mērķis bija nodrošināt labāku regulējumu kā daļu no „Izaugsmes un darbavietu stratēģijas”.

Turklāt 2007. gadā Padome pieņēma mērķi līdz 2012. gadam samazināt uzņēmumu administratīvo slogu par 25 %, lai uzlabotu Kopienas uzņēmumu konkurētspēju.

Lai gan direktīvas vispārējās ietekmes novērtējums, kas tika veikts piecus gadus pēc tās spēkā stāšanās, bija pozitīvs, tika konstatēta virkne juridisku nenoteiktību un nepamatotu apgrūtinošu prasību. Tās palielina izmaksas un rada neefektivitāti, aizkavējot līdzekļu piesaisti no vērtspapīru tirgiem ES uzņēmumiem un finanšu starpniekiem. Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot ieguldītāju aizsardzību, prospekta kopsavilkums jāvienkāršo, lai efektīvi reaģētu uz pašreizējo finanšu krīzi.

Šis Komisijas priekšlikums ir izveidots pēc pastāvīga dialoga un apspriešanās ar svarīgākajām ieinteresētajām personām, tirgus dalībniekiem un patērētājiem. Tas ir balstīts uz Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas un Eiropas Vērtspapīru tirgu ekspertu grupas publicētajos ziņojumos ietverto analīzi. Priekšlikuma sagatavošanā izmantoti arī Stratēģijas un novērtēšanas pakalpojumu centra veiktā pētījuma un tiešsaistē notikušas sabiedriskās apspriešanas rezultāti.

PRIEKŠLIKUMA BŪTĪBA

Šī priekšlikuma galvenais mērķis ir vienkāršot un uzlabot direktīvas īstenošanu, ņemot vērā direktīvā paredzētā ieguldītāju aizsardzības līmeņa uzlabošanas nozīmīgumu un nodrošinot, ka sniegtā informācija ir atbilstoša un pietiekama, lai apmierinātu privāto ieguldītāju vajadzības un palīdzētu viņiem tikt galā ar satricinājumiem finanšu tirgos. Tiek sagaidīts un plānots, ka šī vienkāršošana varētu arī netieši radīt ievērojamas priekšrocības, piemēram:

–         samazināt informācijas izpaušanas prasības uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, kas ļautu ietaupīt EUR 173 miljonu apmērā ik pēc diviem gadiem;

–         atcelt noteikumus, kas rada dubultus pārskatāmības pienākumus, samazinot uzņēmumu nevajadzīgās izmaksas par EUR 30 miljoniem;

–         atbrīvot darbiniekiem piešķirto vērtspapīru shēmas no pienākuma publicēt prospektu, ietaupot apmēram EUR 18 miljonus;

–         samazināt informācijas izpaušanas prasības attiecībā uz kapitāla piesaisti ar jaunu akciju emisijas palīdzību, ietaupot gandrīz EUR 80 miljonus;

–         izslēgt detalizētu informāciju attiecībā uz galvotāja finansiālo stāvokli valdības garantiju shēmu gadījumā, papildus visām minētajām summām ietaupot apmēram EUR 800 000.

Saskaņā ar aplēsēm visu šo ietaupījumu apmērs sasniegs EUR 302 miljonus gadā.

Augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupa ar administratīvo slogu saistītos jautājumos 2008. gada septembrī ieteica Eiropas Komisijai izskatīt iespēju atcelt pienākumu:

1)        iesniegt prospekta eksemplāru papīra formātā;

2)        nodrošināt kopsavilkuma tulkojumu pārrobežu piedāvājumu gadījumā.

Pirmā pienākuma atcelšana negatīvi ietekmētu patērētāju uzticēšanos, jo tā radītu diskrimināciju starp ieguldītājiem atkarībā no tā, vai viņiem ir interneta piekļuve, lai gan tādējādi tiktu samazināts administratīvais slogs personām, kuru pienākums ir iesniegt prospektu investoram.

Attiecībā uz pienākumu tulkot prospekta kopsavilkumu jāatzīmē, ka, ja arī šā pienākuma atcelšana ļautu ietaupīt tulkojumu izmaksas, tas arī radītu kaitējumu ieguldītāju aizsardzībai, jo ir ārkārtīgi svarīgi, ka vismaz prospekta kopsavilkumu ieguldītāji saņem viņiem saprotamā valodā.

JURIDISKAIS PAMATS

Priekšlikumā pamatā ir EK līguma 44. un 95. pants (pašlaik LESD 50. un 114. pants).

Priekšlikums atbilst LESD 5. pantā izklāstītajiem subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem.

IETEIKUMI

Atzinuma sniedzēja personīgais novērojums ir tāds, ka grozījumu politika attiecas uz ļoti nozīmīgiem jautājumiem saistībā ar prospektiem un pārredzamību. Tādēļ jebkādi komentāri par mazāk svarīgiem jautājumiem neatbilst priekšlikuma mērķim.

Atzinuma sniedzējs ir pārskatījis ierosinātos grozījumus un uzskata abu direktīvu tekstus par grozītiem. Viņš secina, ka paustie viedokļi un rastie risinājumi atbilst pašreizējām pamatprasībām, kas jāpilda ES kapitāla tirgos ieinteresētajām personām.

Lai likvidētu dažus nelielus trūkumus Komisijas priekšlikumā, ar ko groza Direktīvu Nr. 71/2003/EK par prospektiem, var tikt izdarīti vairāki grozījumi. Attiecībā uz Direktīvu Nr. 109/2004/EK par pārredzamību vēl nav nepieciešami nekādi komentāri vai grozījumi.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 14. punkts

Direktīva 2003/71/EK

16. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ieguldītājiem, kuri jau piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties uz tiem, pirms ir publicēts papildinājums, ir tiesības, kas izmantojamas divu darbdienu laikā pēc papildinājuma publicēšanas, atsaukt savus akceptus. Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi vērtspapīru tirdzniecībai regulētā tirgū, var pagarināt šo termiņu.

2. Ieguldītājiem, kuri jau piekrituši pirkt vērtspapīrus vai parakstīties uz tiem, pirms ir publicēts papildinājums, ir tiesības, kas izmantojamas divu darbdienu laikā pēc papildinājuma publicēšanas, atsaukt savus akceptus. Emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi vērtspapīru tirdzniecībai regulētā tirgū, var pagarināt šo termiņu, nepārsniedzot 10 darbdienas no papildinājuma publicēšanas dienas.

Pamatojums

Tiesības pagarināt termiņu, acīmredzot, noteica, lai radītu priekšrocības emitentiem. Taču tas nedrīkst kaitēt parakstītājiem, un tādēļ šāds termiņš būtu jānosaka abām pusēm.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana)

Atsauces

COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Atbildīgā komiteja

ECON

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

7.10.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Sebastian Valentin Bodu

14.12.2009

 

 

Pieņemšanas datums

8.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

PROCEDŪRA

Virsraksts

Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana)

Atsauces

COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.9.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

7.10.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

7.10.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Wolf Klinz

20.10.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

2.12.2009

27.1.2010

17.3.2010

 

Pieņemšanas datums

23.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

6

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sophie Auconie, Pervenche Berès, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Jan Kozłowski, Philippe Lamberts

Iesniegšanas datums

26.3.2010