SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

26.3.2010 - (COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Wolf Klinz


Procedura : 2009/0132(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0102/2010
Teksty złożone :
A7-0102/2010
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

(COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0491),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 i art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0170/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 50 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego[1],

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[2],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0102/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) W następstwie wniosków ze sprawozdania grupy wysokiego szczebla w sprawie nadzoru finansowego w UE (grupa de Larosière’a) Komisja w dniu 23 września 2009 r. przedstawiła konkretne wnioski legislacyjne w celu ustanowienia Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego (ESONF) obejmującego sieć krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi europejskimi organami nadzoru. Ponadto nowo utworzony Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ma zastąpić Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Do celów plasowania papierów wartościowych na rynku niepublicznym należy uprawnić firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe do traktowania jako inwestorów kwalifikowanych osób fizycznych lub prawnych, które są uznawane za klientów branżowych lub traktowane przez te firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe jako klienci branżowi, lub też które zostały uznane za uprawnionych kontrahentów zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającą dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG. Dostosowanie odpowiednich przepisów dyrektyw 2003/71/WE i 2004/39/WE w tym zakresie zmniejszyłoby złożoność procedury i koszty ponoszone przez firmy inwestycyjne w przypadku plasowania na rynku niepublicznym, gdyż firmy te mogłyby określać krąg osób, u których pragną plasować emisję na podstawie swych własnych wykazów klientów branżowych i uprawnionych kontrahentów. Należy zatem rozszerzyć definicję inwestorów kwalifikowanych zawartą w dyrektywie 2003/71/WE, tak aby objąć nią te osoby.

(6) Do celów plasowania papierów wartościowych na rynku niepublicznym należy uprawnić firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe do traktowania jako inwestorów kwalifikowanych osób fizycznych lub prawnych, które są uznawane za klientów branżowych lub traktowane przez te firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe jako klienci branżowi, lub też które zostały uznane za uprawnionych kontrahentów zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dostosowanie odpowiednich przepisów dyrektyw 2003/71/WE i 2004/39/WE w tym zakresie zmniejszyłoby złożoność procedury i koszty ponoszone przez firmy inwestycyjne w przypadku plasowania na rynku niepublicznym, gdyż firmy te mogłyby określać krąg osób, u których pragną plasować emisję na podstawie swych własnych wykazów klientów branżowych i uprawnionych kontrahentów. Emitent powinien móc oprzeć się na wykazie klientów branżowych i uprawnionych kontrahentów, sporządzonym zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 2004/39/WE. Należy zatem rozszerzyć definicję inwestorów kwalifikowanych zawartą w dyrektywie 2003/71/WE, tak aby objąć nią te osoby, oraz zaniechać utrzymywania oddzielnego rejestru.

Uzasadnienie

Należy dokładniej wyjaśnić, że emitent nie jest uprawniony do sprawdzania poprawności klasyfikacji klientów branżowych i uprawnionych kontrahentów. Nie powinno to zatem powodować odpowiedzialności za jakąkolwiek błędną klasyfikację.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Aby zwiększyć efektywność i elastyczność emisji długu we Wspólnocie, należy usunąć ograniczenie dotyczące ustalania macierzystego państwa członkowskiego dla emisji nieudziałowych papierów wartościowych o nominale poniżej 1 000 EUR. Należy również odpowiednio zmienić mechanizm ustalania macierzystego i przyjmującego państwa członkowskiego w dyrektywie 2004/109/WE.

skreślony

Uzasadnienie

Usunięcie progu w wysokości 1000 euro, od którego emitenci niekapitałowych papierów wartościowych mogą wybrać swój właściwy przedmiotowo organ, najprawdopodobniej osłabi ochronę inwestorów, zwłaszcza ochronę inwestorów detalicznych, poprzez zwiększenie możliwości ze strony emitenta w zakresie odwołania się do arbitrażu regulacyjnego ze szkodą dla najbliższego organu.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Ważny prospekt emisyjny sporządzony przez emitenta lub oferującego, udostępniony do publicznej wiadomości w momencie ostatecznego plasowania papierów wartościowych poprzez pośredników finansowych lub podczas każdej późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych, dostarcza inwestorom wystarczających informacji do tego, by mogli oni podejmować przemyślane decyzje inwestycyjne. Pośrednicy finansowi plasujący papiery wartościowe lub poddający je dalszej odsprzedaży powinni być zatem uprawnieni do korzystania z pierwotnego prospektu emisyjnego opublikowanego przez emitenta lub oferującego, tak długo, jak prospekt ten pozostaje ważny i należycie uzupełniony suplementem zgodnie z art. 9 i 16 dyrektywy 2003/71/WE, a emitent lub oferujący odpowiedzialny za sporządzenie takiego prospektu wyraża zgodę na jego wykorzystanie. W takich przypadkach nie powinien być wymagany żaden inny prospekt emisyjny. Jednakże od pośrednika finansowego należy wymagać opublikowania nowego prospektu emisyjnego, w przypadku gdy emitent lub oferujący odpowiedzialny za sporządzenie prospektu pierwotnego nie wyrazi zgody na jego wykorzystanie.

(8) Ważny prospekt emisyjny sporządzony przez emitenta lub oferującego, udostępniony do publicznej wiadomości w momencie ostatecznego plasowania papierów wartościowych poprzez pośredników finansowych lub podczas każdej późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych, dostarcza inwestorom wystarczających informacji do tego, by mogli oni podejmować przemyślane decyzje inwestycyjne. Pośrednicy finansowi plasujący papiery wartościowe lub poddający je dalszej odsprzedaży powinni być zatem uprawnieni do korzystania z pierwotnego prospektu emisyjnego opublikowanego przez emitenta lub oferującego, tak długo, jak prospekt ten pozostaje ważny i należycie uzupełniony suplementem zgodnie z art. 9 i 16 dyrektywy 2003/71/WE, a emitent lub oferujący odpowiedzialny za sporządzenie takiego prospektu lub jakikolwiek inny podmiot, który zgodnie z krajowym prawodawstwem jest odpowiedzialny za prawidłowość określonej części treści takiego prospektu, wyraża zgodę na jego wykorzystanie. Emitent lub oferujący powinni mieć możliwość obwarowania swojej zgody warunkami. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie prospektu emitent lub oferujący odpowiedzialny za sporządzenie pierwotnego prospektu powinien odpowiadać za zawarte w nim informacje i nie powinien być wymagany żaden inny prospekt emisyjny. W przypadku gdy pomimo wydania takiej zgody ostateczne warunki prospektu muszą zostać zaktualizowane poprzez umieszczenie szczegółowych informacji dotyczących odsprzedaży, pośrednik finansowy korzystający z prospektu jest odpowiedzialny za dodatkowe informacje. Jednakże od pośrednika finansowego należy wymagać opublikowania nowego prospektu emisyjnego, w przypadku gdy emitent lub oferujący odpowiedzialny za sporządzenie prospektu pierwotnego nie wyrazi zgody na jego wykorzystanie. Jeżeli pośrednik finansowy postanowi skorzystać z pierwotnego prospektu bez zgody, tenże pośrednik powinien być odpowiedzialny za informacje zawarte w pierwotnym prospekcie.

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie stwierdzić, że pośrednik bierze na siebie odpowiedzialność, jeżeli nie spełni warunków załączonych do zgody emitenta lub oferującego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Komisja powinna przedstawić definicje „rynku pierwotnego”, „rynku wtórnego” i „publicznej oferty” w celu umożliwienia skutecznego stosowania dyrektywy 2003/71/WE, dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym1 (dyrektywa w sprawie przejrzystości) oraz dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)2 (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) oraz w celu wyjaśnienia podstawowych problemów ze zróżnicowaniem i dublowaniem się.

 

1 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

2 Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Systemy odpowiedzialności w państwach członkowskich są znacznie zróżnicowane z uwagi na przynależność prawa cywilnego do kompetencji krajowych. W celu określenia i monitorowania rozwiązań w państwach członkowskich Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanawia tabelę porównawczą systemów obowiązujących w państwach członkowskich.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Podsumowanie prospektu jest kluczowym źródłem informacji dla inwestorów detalicznych. Powinno być ono krótkie, proste i łatwe do zrozumienia dla docelowych inwestorów, oraz skupiać się na informacjach kluczowych dla inwestorów celem umożliwienia im podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Jego treść nie powinna być ograniczona do z góry określonej liczby słów. Format i treść podsumowania powinny być ustalone w sposób zapewniający porównywalność z innymi produktami inwestycyjnymi podobnymi do oferty inwestycyjnej opisanej w prospekcie emisyjnym. Państwa członkowskie powinny zatem wiązać odpowiedzialnością cywilną osoby sporządzające podsumowanie nie tylko, w przypadku gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego, lecz również gdy nie dostarcza kluczowych informacji umożliwiających inwestorom podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych oraz porównywanie papierów wartościowych z innymi produktami inwestycyjnymi.

(10) Podsumowanie prospektu powinno zostać zastąpione przez dokument dotyczący kluczowych informacji, który będzie głównym źródłem informacji dla inwestorów detalicznych. Powinien on być krótki, prosty, jasny i łatwy do zrozumienia dla docelowych inwestorów. Powinien skupiać się na najważniejszych elementach, których inwestor potrzebuje do podjęcia decyzji, które oferty papierów wartościowych zamierza rozważyć. Powinien być zwięzły i przedstawiać informacje w określonym porządku dla umożliwienia jak największej harmonizacji i ułatwienia możliwości porównań. ESMA powinna udzielać Komisji porad związanych z możliwością dalszego rozwoju inicjatywy dotyczącej detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach w kontekście zbliżającego się przeglądu dyrektywy 2004/39/WE oraz z aktami delegowanymi odnoszącymi się do formatu i treści dokumentu dotyczącego kluczowych informacji, o którym mowa w niniejszej dyrektywie. Zarówno Komisja jak i ESMA powinny zadbać o jak największą zbieżność aktów delegowanych z wynikami inicjatywy dotyczącej detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach bez doprowadzania do uciążliwego powielania przepisów. Państwa członkowskie nie powinny wiązać odpowiedzialnością cywilną żadnej osoby sporządzającej dokument dotyczący kluczowych informacji, w tym jego tłumaczenie, chyba że jest on wprowadzający w błąd, niedokładny lub niezgodny z istotnymi częściami prospektu emisyjnego. Kluczowa informacja dla inwestora powinna zawierać odnośne jednoznaczne ostrzeżenie.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Inicjatywa w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach sprecyzuje, w jaki sposób zapewnić odpowiednią ochronę inwestorów i porównywalność z innymi produktami inwestycyjnymi na etapie poprzedzającym zawarcie umowy. Aspekt dystrybucji ma pierwszorzędne znaczenie, jeżeli chodzi o zagwarantowanie ochrony inwestorów detalicznych. W odpowiednim czasie dyrektywy 2003/71/WE i 2004/109/WE powinny zostać zmienione w tym zakresie przez środek horyzontalny.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b) Dokument dotyczący kluczowych informacji powinien zastąpić podsumowanie prospektu emisyjnego do celów procesu powiadomienia. Ostateczne warunki powinny uzupełniać dokument dotyczący kluczowych informacji w przypadku, gdy warunki te nie są znane w czasie sporządzania dokumentu dotyczącego kluczowych informacji. Informacja zawarta w ostatecznych warunkach powinna być udzielona w tym samym formacie co dokument dotyczący kluczowych informacji z podstawowego prospektu emisyjnego.

Uzasadnienie

Ponieważ dokument dotyczący kluczowych informacji zastąpi podsumowanie również w procedurze powiadomienia, informacje niedostępne w czasie sporządzania dokumentu dotyczącego kluczowych informacji powinny zostać udzielone na etapie ostatecznych warunków. Ostateczne warunki powinny zatem mieć taką samą strukturę jak dokument dotyczący kluczowych informacji, by zadbać o jednolitość tych dokumentów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Aby poprawić efektywność transgranicznej emisji akcji z prawem poboru i aby odpowiednio uwzględnić wielkość emitentów, w szczególności instytucji kredytowych emitujących papiery wartościowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j) dyrektywy 2003/71/WE w ramach oferty, której całkowita wartość jest równa ograniczeniu określonemu w tym artykule lub je przekracza oraz spółek o obniżonej kapitalizacji rynkowej, należy wprowadzić proporcjonalny system obowiązków informacyjnych dla emisji akcji z prawem poboru i dla ofert akcji emitentów o obniżonej kapitalizacji rynkowej, jak również dla ofert nieudziałowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j) dyrektywy 2003/71/WE, emitowanych przez instytucje kredytowe w ramach oferty, której całkowita wartość jest równa ograniczeniu określonemu w tym artykule lub je przekracza.

(11) Aby odpowiednio uwzględnić wielkość emitentów, w szczególności instytucji kredytowych emitujących papiery wartościowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j) dyrektywy 2003/71/WE w ramach oferty, której całkowita wartość jest równa ograniczeniu określonemu w tym artykule lub je przekracza oraz spółek o obniżonej kapitalizacji rynkowej, należy wprowadzić proporcjonalny system obowiązków informacyjnych dla ofert akcji MŚP, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2003/71/WE, oraz emitentów o obniżonej kapitalizacji rynkowej, jak również dla ofert nieudziałowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j) dyrektywy 2003/71/WE, emitowanych przez instytucje kredytowe w ramach oferty, której całkowita wartość jest równa ograniczeniu określonemu w tym artykule lub je przekracza.

Uzasadnienie

Należy unikać osłabienia przejrzystości i ochrony akcjonariuszy i osób oszczędzających. Prawa poboru akcji są w rzeczywistości zbywalnymi papierami wartościowymi, tak więc wzrost kapitału poprzez prawa poboru akcji stanowi jak najbardziej ofertę publiczną i wymagany jest taki sam poziom informacji w celu zapewnienia ochrony inwestorów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Proporcjonalny system obowiązków informacyjnych powinien uwzględniać w jak najszerszym stopniu specjalne potrzeby MŚP. Akty delegowane ustanawiające szczegółowy model regulacji uproszczonych dla MŚP powinny również uwzględnić rolę drobnych i średnich emitentów.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Uwzględniając różne rynki krajowe, próg, który należy ustanowić zgodnie z art. 24, 24a oraz 24b i dotyczący obniżonej kapitalizacji rynkowej, nie powinien prowadzić do przyjęcia różnych progów na obszarze Unii.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Jako że zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE prospekt może być aktualizowany poprzez suplement, nie ma zagrożenia, że mógłby się on zdezaktualizować. Biorąc zatem pod uwagę czas i koszty związane ze sporządzeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego, 12-miesięczny okres ważności prospektu emisyjnego, podstawowego prospektu emisyjnego i dokumentu rejestracyjnego należy przedłużyć do 24 miesięcy, pod warunkiem że będą one odpowiednio uzupełniane.

(13) Jako że zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE prospekt może być aktualizowany poprzez suplement, nie ma zagrożenia, że mógłby się on zdezaktualizować. Dwunastomiesięczny okres ważności prospektu emisyjnego powinien pozostać niezmieniony. Biorąc jednak pod uwagę czas i koszty związane ze sporządzeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego, 12-miesięczny okres ważności podstawowego prospektu emisyjnego i dokumentu rejestracyjnego należy przedłużyć do 24 miesięcy, pod warunkiem że będą one odpowiednio uzupełniane.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) W celu zwiększenia pewności prawnej okres ważności prospektu powinien rozpoczynać się wraz z jego zatwierdzeniem, co może zostać łatwo sprawdzone przez właściwy organ.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Celem wyjaśnienia czy wymóg publikacji suplementu do prospektu emisyjnego wygasa wraz z rozpoczęciem obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym bez względu na to czy termin ofert upłynął, czy nie, należy ustanowić, że wymóg uzupełniania prospektu kończy się wraz z ostatecznym upływem terminu ofert lub momentem rozpoczęcia obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

(15) Celem wyjaśnienia czy wymóg publikacji suplementu do prospektu emisyjnego wygasa wraz z rozpoczęciem obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym bez względu na to czy termin ofert upłynął, czy nie, należy ustanowić, że wymóg uzupełniania prospektu kończy się wraz z ostatecznym upływem terminu ofert lub momentem rozpoczęcia obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wymóg uzupełniania prospektu powinien zakończyć się wraz z wejściem w życie wymogów w zakresie przejrzystości ustanowionych dyrektywami 2004/109/WE i 2003/6/WE.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W przypadku uzupełniania prospektu emisyjnego harmonizacja na poziomie Wspólnoty terminu przysługującego inwestorom na skorzystanie z prawa wycofania wcześniejszej zgody dałaby pewność emitentom składającym transgraniczne oferty papierów wartościowych. Aby zapewnić elastyczność emitentom z państw członkowskich, w których obowiązuje tradycyjnie dłuższy termin w tym zakresie, emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym powinni mieć możliwość dobrowolnego przedłużenia terminu przysługującego na skorzystanie z tego prawa.

(16) W przypadku uzupełniania prospektu emisyjnego harmonizacja na poziomie Wspólnoty terminu przysługującego inwestorom na skorzystanie z prawa wycofania wcześniejszej zgody dałaby pewność emitentom składającym transgraniczne oferty papierów wartościowych. Aby zapewnić elastyczność emitentom z państw członkowskich, w których obowiązuje tradycyjnie dłuższy termin w tym zakresie, emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym powinni mieć możliwość dobrowolnego przedłużenia terminu przysługującego na skorzystanie z tego prawa. Dla zwiększenia pewności prawnej w suplemencie do prospektu należy sprecyzować, kiedy ustaje prawo do wycofania zgody.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Środki konieczne dla wdrożenia niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

(18) Zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy i ogólne zasady dotyczące mechanizmów kontroli wykonywania uprawnień wykonawczych Komisji sprawowanej przez państwa członkowskie ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą. W oczekiwaniu na przyjęcie nowego rozporządzenia nadal stosuje się postanowienia decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, za wyjątkiem postanowień dotyczących procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Aby uwzględnić postęp techniczny na rynkach finansowych i zapewnić jednolite stosowanie dyrektywy 2003/71/WE, należy w szczególności uprawnić Komisję do przyjmowania środków wykonawczych mających na celu aktualizację ograniczeń ustanowionych w tej dyrektywie. Ponieważ są to środki o zasięgu ogólnym i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów dyrektywy 2003/71/WE poprzez uzupełnienie jej o nowe, inne niż istotne elementy, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(19) Aby uwzględnić postęp techniczny na rynkach finansowych i zapewnić jednolite stosowanie dyrektywy 2003/71/WE, należy uprawnić Komisję do przyjmowania zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej aktów delegowanych dotyczących aktualizacji ograniczeń ustanowionych w tej dyrektywie i precyzujących szczegółową treść i określony format dokumentu dotyczącego kluczowych informacji, zgodnie z wynikami inicjatywy dotyczącej detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach, maksymalnie dostosowując treść i format dokumentu dotyczącego kluczowych informacji o papierach wartościowych do tych wyników, unikając powielania dokumentów i możliwego wprowadzania inwestorów w błąd, a także minimalizując ponoszone koszty.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a) – podpunkt (i)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera h)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) papierów wartościowych ujętych w ofercie, której całkowita wartość we Wspólnocie jest mniejsza niż 2 500 000 EUR, przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy;

h) papierów wartościowych ujętych w ofercie, której całkowita wartość we Wspólnocie jest mniejsza niż 5 000 000 EUR, przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy;

Uzasadnienie

Obowiązujący obecnie próg wyłączenia został ustanowiony w 2003 r. Ze względu na rozwój sytuacji na rynku oraz potrzebę udostępnienia brakujących funduszy małym i średnim przedsiębiorstwom rozsądne wydaje się podwyższenie tego progu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera j) – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) nieudziałowych papierów wartościowych emitowanych w sposób ciągły lub powtarzalny przez instytucje kredytowe, w przypadku gdy całkowita wartość oferty we Wspólnocie jest mniejsza niż 50 000 000 EUR, przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy, pod warunkiem że takie papiery wartościowe:

j) nieudziałowych papierów wartościowych emitowanych w sposób ciągły lub powtarzalny przez instytucje kredytowe, w przypadku gdy całkowita wartość oferty we Wspólnocie jest mniejsza niż 100 000 000 EUR, przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy, pod warunkiem że takie papiery wartościowe:

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 1 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W celu uwzględnienia rozwoju technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy, Komisja przyjmuje środki wykonawcze dotyczące dostosowywania ograniczeń, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. h) i j). Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy przez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

4. W celu uwzględnienia rozwoju technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki dotyczące dostosowywania ograniczeń, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. h) i j).

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) – podpunkt (i)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e) – podpunkt (i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) osoby lub podmioty, które są uznawane za klientów branżowych lub traktowane na życzenie jako klienci branżowi zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 2004/39/WE lub które zostały uznane za uprawnionych kontrahentów zgodnie z art. 24 dyrektywy 2004/39/WE.

(i) osoby lub podmioty, które są uznawane za klientów branżowych lub traktowane na życzenie jako klienci branżowi zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 2004/39/WE lub które zostały uznane za uprawnionych kontrahentów zgodnie z art. 24 dyrektywy 2004/39/WE, chyba że wyraziły życzenie traktowania ich jako klientów niebranżowych. Firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe informują swoich klientów i, na życzenie, emitenta o klasyfikacji.

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu brzmienia i dostosowaniu tekstu do załącznika II MiFID oraz zagwarantowaniu pewności prawnej emitentowi.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) – podpunkt (ii)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e) – podpunkt (ii) i (iii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) skreśla się ppkt (ii) i (iii).

(ii) skreśla się ppkt (ii) do (v).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a a) (nowa)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) dodaje się literę w brzmieniu:

 

„fa) „spółka o obniżonej kapitalizacji rynkowej” oznacza spółkę notowaną na rynku regulowanym, której średnia kapitalizacja rynkowa wynosi poniżej 100 000 000 euro w oparciu o notowania z końca roku w trzech poprzednich latach kalendarzowych.”

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 2 – ustępy 2 i 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. w art. 2 skreśla się pkt 2 i 3.

Uzasadnienie

Poprawka do art. 2 części 1 lit. e) dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego, spójna z MIFID.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b a) (nowa)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 2 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) artykuł 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b definicje, o których mowa w ust. 1, w tym dostosowania wartości wykorzystanych do zdefiniowania MŚP, biorąc pod uwagę wspólnotowe prawodawstwo i zalecenia, a także rozwój gospodarczy [...].”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 – litera -a) (nowa)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) w ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

„b) oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 250 osób fizycznych lub prawnych na Państwo Członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani; i/lub”

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 – litera a a) (nowa)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ea) oferty papierów wartościowych emitenta lub pośrednika działającego w imieniu emitenta po publikacji prospektu dotyczącego takich papierów wartościowych tego emitenta, które są już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.”

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepewności co do odpowiedzialności oraz zapobiec restrykcjom wobec dystrybucji poprzez oferty kaskadowe należy wprowadzić wyłączenie w odniesieniu do obowiązku sporządzenia prospektu dla publicznej oferty papierów wartościowych jeżeli opublikowano już prospekt odnoszący się do tych papierów wartościowych. Istniejący prospekt nie zostałby wówczas „wykorzystany” przez nikogo innego, lecz zapewniłby odstępstwo z racji swojego istnienia. Inwestorzy są chronieni w sposób wystarczający na mocy dyrektywy o nadużyciach rynkowych i przejrzystości.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku takiej późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ostatecznego ich plasowania poprzez pośredników finansowych państwa członkowskie nie wymagają sporządzenia kolejnego prospektu emisyjnego, jeżeli dostępny jest ważny prospekt emisyjny zgodnie z art. 9, a emitent lub osoba odpowiedzialna za sporządzenie takiego prospektu wyraża zgodę na jego wykorzystanie.

W przypadku takiej późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ostatecznego ich plasowania poprzez pośredników finansowych państwa członkowskie nie wymagają sporządzenia kolejnego prospektu emisyjnego, jeżeli dostępny jest ważny prospekt emisyjny zgodnie z art. 9, a emitent lub osoba odpowiedzialna za sporządzenie takiego prospektu oraz, w stosownym przypadku, każdy inny podmiot, który na mocy prawa krajowego odpowiada za rzetelność określonej części treści takiego prospektu, wyraża zgodę na jego wykorzystanie. W przypadku gdy pomimo wydania takiej zgody konieczne jest zaktualizowanie ostatecznych warunków prospektu poprzez umieszczenie szczegółowych informacji dotyczących odsprzedaży, pośrednik finansowy korzystający z prospektu jest odpowiedzialny za dodatkowe informacje.

Uzasadnienie

Dodany tekst odzwierciedla fakt, że w przypadku wszelkiej odsprzedaży będą miały zastosowanie pewne dodatkowe warunki, takie jak nowa cena lub nowy okres akceptacji. W związku z tym dodany tekst wyjaśnia, że pośrednik finansowy jest odpowiedzialny za udzielenie wspomnianych dodatkowych informacji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b a) (nowa)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. W celu uwzględnienia rozwoju technicznego na rynkach finansowych, w tym inflacji, Komisja przyjmuje – na mocy aktów delegowanych zgodnie z art. 24a, 24b i 24c – środki dotyczące progów, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c)-e).”

Uzasadnienie

Próg 50 000 euro nie odzwierciedla w odpowiedni sposób wartości, która odróżnia konsumenta detalicznego od profesjonalnego inwestora. W rzeczywistości niektórzy emitenci wydają się umyślnie unikać obowiązku udostępnienia prospektu, co skutkuje licznymi poważnymi incydentami, które zaistniały w szeregu państw członkowskich. W celu uniknięcia obniżania tego progu wraz z upływem czasu należy zapewnić jego okresowy przegląd.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. artykuł 4 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

 

„a) akcji lub akcji spółek i innych papierów wartościowych równoważnych akcjom spółek, spółek osobowych i innych podmiotów oraz kwitów depozytowych dotyczących akcji emitowanych w celu zastąpienia akcji tej samej klasy już wyemitowanych, jeżeli emisja takich nowych akcji nie prowadzi do zwiększenia emitowanego kapitału;”

Uzasadnienie

Definicję akcji użytą w art. 4 należy dostosować do definicji w art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE). Należy wyjaśnić wyjątki przewidziane w art. 4 w celu zapobiegania dyskryminacji emitentów poprzez priorytetowe traktowanie niektórych struktur korporacyjnych.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. artykuł 4 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

„c) papierów wartościowych oferowanych w związku z przejęciem lub podziałem poprzez ofertę wymiany, pod warunkiem, że dostępny jest dokument zawierający informacje uznawane przez właściwy organ za równoważne zawartym w prospekcie emisyjnym, uwzględniając wymagania unijnego prawodawstwa;”

Uzasadnienie

Te same przesłanki odnoszą się do przejęć.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c. artykuł 4 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

 

„d) akcji lub akcji spółek i innych papierów wartościowych równoważnych akcjom spółek, spółek osobowych i innych podmiotów oraz kwitów depozytowych dotyczących akcji oferowanych, przydzielonych lub tych, które zostaną przydzielone bez opłat obciążających obecnych akcjonariuszy oraz dywidend płatnych w formie akcji tej samej klasy co akcje, w odniesieniu do których płacone są dywidendy, pod warunkiem że dostępny jest dokument zawierający informacje w sprawie liczby i charakteru akcji oraz przyczyn i szczegółów oferty;”

Uzasadnienie

Definicję akcji użytą w art. 4 dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego należy dostosować do definicji akcji użytej w art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE). Należy wyjaśnić wyjątki przewidziane w art. 4 w celu zapobiegania dyskryminacji emitentów poprzez priorytetowe traktowanie niektórych struktur korporacyjnych.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. artykuł 4 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

 

„a) akcji lub akcji spółek i innych papierów wartościowych ekwiwalentnych do akcji spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwitów depozytowych dotyczących akcji reprezentujących w okresie 12 miesięcy mniej niż 10 % liczby akcji tej samej klasy dopuszczonych już do obrotu na tym samym rynku regulowanym;”

Uzasadnienie

Definicję akcji użytą w art. 4 dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego należy dostosować do definicji akcji użytej w art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE). Należy wyjaśnić wyjątki przewidziane w art. 4 w celu zapobiegania dyskryminacji emitentów poprzez priorytetowe traktowanie niektórych struktur korporacyjnych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 b (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. artykuł 4 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

„b) akcji lub akcji spółek i innych papierów wartościowych ekwiwalentnych do akcji spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwitów depozytowych dotyczących akcji wyemitowanych w celu zastąpienia akcji tej samej klasy dopuszczonych już do obrotu na tym samym rynku regulowanym, jeżeli emisja takich akcji nie prowadzi do zwiększenia emitowanego kapitału;”

Uzasadnienie

Definicję akcji użytą w art. 4 dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego należy dostosować do definicji akcji użytej w art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE). Należy wyjaśnić wyjątki przewidziane w art. 4 w celu zapobiegania dyskryminacji emitentów poprzez priorytetowe traktowanie niektórych struktur korporacyjnych.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 c (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c. artykuł 4 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

 

„e) akcji lub akcji spółek i innych papierów wartościowych ekwiwalentnych do akcji spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwitów depozytowych dotyczących akcji oferowanych, przydzielonych lub akcji, które zostaną przydzielone bez opłat obciążających obecnych akcjonariuszy oraz dywidend płatnych w formie akcji tej samej klasy co akcje, w odniesieniu do których płacone są dywidendy, pod warunkiem że wspomniane akcje są tej samej klasy co akcje dopuszczone już do obrotu na tym samym rynku regulowanym i że dostępny jest dokument zawierający informacje w sprawie liczby i charakteru akcji oraz przyczyn i szczegółów oferty;”

Uzasadnienie

Definicję akcji użytą w art. 4 dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego należy dostosować do definicji akcji użytej w art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE). Należy wyjaśnić wyjątki przewidziane w art. 4 w celu zapobiegania dyskryminacji emitentów poprzez priorytetowe traktowanie niektórych struktur korporacyjnych.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 d (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4d. artykuł 4 ust. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

 

„g) akcji lub akcji spółek i innych papierów wartościowych ekwiwalentnych do akcji spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwitów depozytowych dotyczących akcji wynikających z zamiany lub wymiany innych papierów wartościowych lub z wykorzystania prawa przenoszonego przez inne papiery wartościowe, pod warunkiem że wspomniane akcje są tej samej klasy co akcje dopuszczone już do obrotu na tym samym rynku regulowanym;”

Uzasadnienie

Definicję akcji użytą w art. 4 dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego należy dostosować do definicji akcji użytej w art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE). Należy wyjaśnić wyjątki przewidziane w art. 4 w celu zapobiegania dyskryminacji emitentów poprzez priorytetowe traktowanie niektórych struktur korporacyjnych.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 e (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera h) – podpunkt v)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W całym tekście wyraz „podsumowanie” należy zastąpić sformułowaniem „dokument dotyczący kluczowych informacji”.

 

4e. artykuł 4 ust. 2 lit. h) pkt (v) otrzymuje brzmienie:

 

„(v) osoba wnioskująca o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na mocy niniejszego wyłączenia udostępnia do publicznej wiadomości dokument dotyczący kluczowych informacji w języku zaakceptowanym przez właściwy organ Państwa Członkowskiego rynku regulowanego, którego dotyczy wniosek o dopuszczenie;”

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 f (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4f. artykuł 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b, środki [...] dotyczące ust. 1 lit. b), c), ust. 2 lit. c) oraz d), w szczególności w odniesieniu do znaczenia równoważności. [...]

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Prospekt emisyjny zawiera informacje dotyczące emitenta i papierów wartościowych objętych publiczną ofertą lub papierów wartościowych, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Zawiera on również podsumowanie. Podsumowanie przedstawia w sposób zwięzły i nietechnicznym językiem istotne właściwości i ryzyka związane z emitentem, każdym poręczycielem i papierami wartościowymi w języku, w którym pierwotnie sporządzono prospekt emisyjny. Format i treść podsumowania prospektu emisyjnego dostarcza kluczowych informacji umożliwiających inwestorom podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych oraz porównywanie papierów wartościowych z innymi produktami inwestycyjnymi.

2. Prospekt emisyjny zawiera informacje dotyczące emitenta i papierów wartościowych objętych publiczną ofertą lub papierów wartościowych, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt zawiera również dokument dotyczący kluczowych informacji. Dokument dotyczący kluczowych informacji przedstawia w sposób zwięzły i nietechnicznym językiem istotne właściwości i ryzyka związane z emitentem, każdym poręczycielem i papierami wartościowymi. Jest on sporządzany w jednolitym formacie i w języku, w którym pierwotnie sporządzono prospekt emisyjny. Format i treść dokumentu dotyczącego kluczowych informacji prospektu emisyjnego dostarcza wraz z prospektem odpowiednich informacji na temat podstawowych elementów danych papierów wartościowych, pomagających inwestorom w rozważeniu inwestycji w papiery wartościowe.

 

Dokument dotyczący kluczowych informacji zawiera informacje na temat następujących podstawowych elementów w odniesieniu do danych papierów wartościowych:

 

– istotne informacje dotyczące emitenta, w tym aktywów, zobowiązań i sytuacji finansowej oraz w stosownych przypadkach poręczyciela, i papierów wartościowych, które mają być objęte publiczną ofertą lub które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

 

– krótki opis ryzyka związanego z inwestycją w dany papier wartościowy oraz podstawowe cechy takiej inwestycji, jeśli i w stopniu, w jakim może być to przydatne dla inwestora;

 

– szczegóły oferty oraz dopuszczenia do obrotu;

 

– przyczyny oferty i przyszłe wykorzystanie wpływów, w stosownych przypadkach;

 

– wszelkie prawa związane z papierami wartościowymi oraz

 

– ogólne warunki i koszty pochodne.

Podsumowanie zawiera również następujące ostrzeżenie:

Dokument dotyczący kluczowych informacji zawiera również następujące ostrzeżenie:

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. artykuł 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„[...]Emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym może sporządzić prospekt emisyjny jako jednolity dokument lub oddzielne dokumenty. Prospekt emisyjny złożony z oddzielnych dokumentów dzieli wymagane informacje na dokument rejestracyjny, opis papierów wartościowych i podsumowanie. Dokument rejestracyjny zawiera informacje odnoszące się do emitenta. Opis papierów wartościowych zawiera informacje dotyczące papierów wartościowych objętych publiczną ofertą lub papierów wartościowych, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Uzasadnienie

Należy umożliwić stosowanie trzyczęściowego dokumentu w przypadku podstawowego prospektu emisyjnego. Będzie to jaśniejsze, jeśli wykreślimy „z zastrzeżeniem ust. 4” na początku art. 5 ust. 3.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 5 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. artykuł 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki [...] dotyczące formy prospektu emisyjnego lub podstawowego prospektu emisyjnego i suplementów. [...]”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 c (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c. w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

5a. W celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy Komisja Europejska określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki na rzecz ustanowienia:

 

(a) szczegółowej treści i określonego formatu dokumentu dotyczącego kluczowych informacji, o którym mowa w ust. 2 i 3; oraz

 

(b) szczegółowej treści i określonego formatu dokumentu dotyczącego kluczowych informacji w odniesieniu do:

 

(i) strukturyzowanych papierów wartościowych i podstawowych prospektów emisyjnych;

 

ii) akcji; oraz

 

iii) obligacji.

 

Akty delegowane przyjmuje się do dnia ...*.

 

Dz.U.: proszę wstawić datę: 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.”

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają jednak, że żadna osoba nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na podstawie podsumowania ani jego tłumaczenia, chyba że jest ono wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego i nie dostarcza kluczowych informacji umożliwiających inwestorom podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych oraz porównywanie papierów wartościowych z innymi produktami inwestycyjnymi.

Państwa członkowskie zapewniają jednak, że żadna osoba nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na podstawie dokumentu dotyczącego kluczowych informacji ani jego tłumaczenia, chyba że jest on wprowadzający w błąd, niedokładny lub niezgodny w zestawieniu z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego. Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają wyraźne ostrzeżenie w tym zakresie.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. artykuł 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b Komisja przyjmuje szczegółowe akty delegowane dotyczące szczególnych informacji, które muszą być zawarte w prospekcie emisyjnym, aby uniknąć podwajania informacji, w przypadku gdy prospekt emisyjny składa się z oddzielnych dokumentów. [...]”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. artykuł 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Akty delegowane określone w ust. 1 oparte są na standardach w dziedzinie informacji finansowych i niefinansowych określonych przez międzynarodowe organizacje Komisji papierów wartościowych, w szczególności przez IOSCO, i na załącznikach informacyjnych do niniejszej dyrektywy.”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 8 – ustęp 3a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. w art. 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

8. w art. 8 po ust. 3 dodaje się ustępy brzmieniu:

„3a. Jeśli gwarantem papierów wartościowych jest państwo członkowskie, podczas sporządzania prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 3 emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest uprawniona do pominięcia informacji na temat takich gwarantów.

„3a. Jeśli gwarantem papierów wartościowych jest państwo członkowskie, podczas sporządzania prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 3 emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest uprawniona do pominięcia informacji na temat takich gwarantów.

 

3b. Nie wymaga się, aby prospekty emisyjne lub jakiekolwiek suplementy do nich zawierały informacje o pożyczkach banków centralnych lub innych instrumentach wsparcia płynności przyznanych jakiejś instytucji kredytowej przez bank centralny ESBC.”

Uzasadnienie

Należy zachować poufność instrumentów pożyczkowych i wsparcia płynności w celu ochrony stabilności i funkcjonowania rynków finansowych. Poprawka ta jednoznacznie wyklucza banki centralne.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a. artykuł 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki [...] dotyczące ust. 2. [...]”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9 – litera a)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 9 – ustępy 1 i 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Prospekt emisyjny ważny jest przez 24 miesiące od opublikowania w przypadku publicznych ofert lub dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym, pod warunkiem że prospekt emisyjny został uzupełniony o suplementy wymagane na podstawie art. 16.

1. Prospekt emisyjny ważny jest przez 12 miesięcy od opublikowania w przypadku publicznych ofert lub dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym, pod warunkiem że prospekt emisyjny został uzupełniony o suplementy wymagane na podstawie art. 16.

2. W przypadku programu ofertowego przedstawiony uprzednio podstawowy prospekt emisyjny ważny jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

2. W przypadku programu ofertowego przedstawiony uprzednio podstawowy prospekt emisyjny ważny jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Uzasadnienie

Należy utrzymać 12-miesięczny okres ważności. Wydłużenie okresu ważności do 24 miesięcy zwiększa ryzyko, że prospekt emisyjny stanie się nieaktualny, ponieważ nie wszystkie informacje można dostosować w dodatku. Poza tym przedłużenie okresu ważności znacznie zwiększa liczbę suplementów, co negatywnie wpływa na zrozumienie przez inwestorów oraz na czytelność prospektu.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9 – litera b)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 9 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przedstawiony do zatwierdzenia i zatwierdzony uprzednio dokument rejestracyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 3, ważny jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, pod warunkiem że jest on uzupełniany zgodnie z art. 16. Dokument rejestracyjny z załączoną notą o papierach wartościowych i podsumowaniem, uzupełniony w razie konieczności zgodnie z art. 16, uważa się za ważny prospekt emisyjny.

4. Przedstawiony do zatwierdzenia i zatwierdzony uprzednio dokument rejestracyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 3, ważny jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, pod warunkiem że jest on uzupełniany zgodnie z art. 16. Dokument rejestracyjny z załączoną notą o papierach wartościowych i podsumowaniem, uzupełniony w razie konieczności zgodnie z art. 16, uważa się za ważny prospekt emisyjny.

Uzasadnienie

Należy utrzymać 12-miesięczny okres ważności. Wydłużenie okresu ważności do 24 miesięcy zwiększa ryzyko, że prospekt emisyjny stanie się nieaktualny, ponieważ nie wszystkie informacje można dostosować w dodatku. Poza tym przedłużenie okresu ważności znacznie zwiększa liczbę suplementów, co negatywnie wpływa na zrozumienie przez inwestorów oraz na czytelność prospektu.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 11 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a. artykuł 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki [...] dotyczące informacji włączanych przez odniesienie.

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W takim przypadku dokument rejestracyjny jest uzupełniany zgodnie z art. 16. Nota o papierach wartościowych i podsumowanie podlegają osobnemu zatwierdzeniu.

2. W takim przypadku dokument rejestracyjny jest uzupełniany zgodnie z art. 16. Nota o papierach wartościowych i dokument dotyczący kluczowych informacji podlegają osobnemu zatwierdzeniu.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a. w art. 13 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„W przypadku określonym w ust. 2 właściwy organ powiadamia emitenta, oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, że dokumenty nie są kompletne lub że potrzebne są dodatkowe informacje, w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia wniosku.”

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 13 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12b. artykuł 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

 

„7. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki [...] dotyczące warunków, zgodnie z którymi mogą być ustalane terminy.

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12 c (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12c. artykuł 14 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

 

„c) w formie elektronicznej na stronie internetowej emitenta lub, tam gdzie ma to zastosowanie, na stronach internetowych pośredników finansowych, łącznie z upoważnionymi płatnikami, lokujących lub sprzedających papiery wartościowe albo”

Uzasadnienie

Strona internetowa emitenta powinna zostać zmodernizowana, tak by stała się dostępnym kanałem publikacji. Opcja ta jak na razie nie mogła być wykorzystana w praktyce, ponieważ związana była z jednoczesną publikacją na stronach internetowych wszystkich zainteresowanych pośredników finansowych i agentów, co było nieosiągalne z technicznego i logistycznego punktu widzenia.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 14 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a. artykuł 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

 

„8. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki [...] dotyczące ust. 1, 2, 3 oraz 4. [...]

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13 b (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 15 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13b. artykuł 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

 

„7. W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki [...] dotyczące upowszechniania reklam zapowiadających zamiar publicznego oferowania papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w szczególności przed podaniem do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub przed otwarciem subskrypcji oraz środki dotyczące ust. 4. [...]

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które powstały lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem prospektu emisyjnego a ostatecznym zamknięciem publicznej oferty lub, w odpowiednim przypadku, rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, umieszcza się w suplemencie do prospektu emisyjnego. Taki suplement jest zatwierdzany w ten sam sposób w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych i publikowany zgodnie z co najmniej takimi samymi regułami jak zastosowane do pierwotnego prospektu emisyjnego w momencie jego publikacji. W razie potrzeby do podsumowania i jego tłumaczeń również dodaje się suplement w celu uwzględnienia nowych informacji zawartych w suplemencie do prospektu emisyjnego.

1. Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które powstały lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem prospektu emisyjnego a ostatecznym zamknięciem publicznej oferty lub, w odpowiednim przypadku, rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, umieszcza się w suplemencie do prospektu emisyjnego. W przypadku gdy dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ma miejsce przed ostatecznym zamknięciem oferty publicznej, w dniu dopuszczenia kończy się obowiązek uzupełniania prospektu i od tego momentu mają zastosowanie obowiązki dotyczące informowania określone w dyrektywach 2004/109/WE i 2003/6/WE. Taki suplement jest niezwłocznie przedkładany właściwemu organowi i publikowany zgodnie z co najmniej takimi samymi regułami jak zastosowane do pierwotnego prospektu emisyjnego w momencie jego publikacji. W razie potrzeby do dokumentu dotyczącego kluczowych informacji i jego tłumaczeń również dodaje się suplement w celu uwzględnienia nowych informacji zawartych w suplemencie do prospektu emisyjnego.

2. Inwestorzy, którzy zgodzili się już na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed publikacją suplementu, mają prawo do wycofania swojej zgody, które mogą wykonać w terminie dwóch dni roboczych od publikacji suplementu. Termin ten może zostać przedłużony przez emitenta, oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

2. W przypadku oferty publicznej inwestorzy, którzy zgodzili się już na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed publikacją suplementu lub informacji zgodnie z rozdziałem III dyrektywy 2004/109/WE lub art. 6 dyrektywy 2003/6/WE, mają prawo do wycofania swojej zgody, które mogą wykonać w terminie dwóch dni roboczych od publikacji suplementu lub informacji zgodnie z rozdziałem III dyrektywy 2004/109/WE lub art. 6 dyrektywy 2003/6/WE, pod warunkiem że nowy czynnik, błąd rzeczowy lub niedokładność, o których mowa w ustępie 1, pojawiły się przed ostatecznym zamknięciem publicznej oferty i rozliczeniem lub dostawą papierów wartościowych. Termin ten może zostać przedłużony przez emitenta, oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Okres obowiązywania prawa do wycofania zgody jest określony w suplemencie.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 20 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15a. artykuł 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Aby zapewnić jednolite stosowanie niniejszej dyrektywy Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b środki w celu ustanowienia ogólnych kryteriów równoważności w oparciu o wymogi określone w art. 5 i 7. [...]

 

Na podstawie kryteriów, o których mowa pierwszym akapicie, Komisja może stwierdzić zgodnie z postanowieniami art. 24, 24a i 24b, że państwo trzecie zapewnia równoważność prospektów emisyjnych sporządzonych w tym państwie z niniejszą dyrektywą, na podstawie jego prawa krajowego lub praktyki albo procedur opartych na międzynarodowych standardach ustalonych przez organizacje międzynarodowe, łącznie ze standardami informacyjnymi IOSCO.”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 b (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 24 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza poprawka dotyczy całego tekstu.

 

15b. artykuł 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja wspomagana jest przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [...] (zwany dalej „Organem”).”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 c

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 24 – ustęp 2 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15c. artykuł 24 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

 

„2a. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 3a, art. 2 ust. 4, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 5, art. 5 ust. 5a, art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 7 i art. 20 ust. 3, są przyznawane Komisji na czas nieokreślony.

 

2b. Bezzwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

2c. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przekazywane są Komisji na warunkach określonych w art. 24a i 24b.”

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 d (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 24 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15d. artykuł 24 ust. 3 skreśla się.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 e (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 24 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15e. po art. 24 dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 24a

 

Odwołanie przekazanych uprawnień

 

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 1 ust.3a, art. 2 ust. 4, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 5 i 5a, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 7 i art. 20 ust. 3 może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji o odwołaniu przekazanych uprawnień stara się informować drugą instytucję i Komisję wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

 

3. Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje odwołanie uprawnień w niej wymienionych. Ma ona skutek natychmiastowy lub jest skuteczna od późniejszej daty w niej określonej. Nie wpływa na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

Uzasadnienie

Prawodawca nie powinien być zobligowany do tłumaczenie się z jakiejkolwiek decyzji w sprawie odwołania uprawnień.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 f (nowy)

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 24 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15f. po art. 24a dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 24b

 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w ciągu czterech miesięcy od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten wydłuża się o dwa miesiące.

 

2. Jeżeli do końca tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, wchodzi on w życie z dniem w nim określonym.

 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada zgłoszą zastrzeżenia wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie.”

Uzasadnienie

To prawodawca powinien decydować, czy chce podać powody sprzeciwu wobec delegowanego aktu. Aby nie obciążać nadmiernie mechanizmu kontroli prawodawca nie powinien być zmuszony do podawania powodów odrzucenia jakiegoś środka.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. artykuł 2 ust. 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

 

„Środki, o których mowa w akapicie drugim lit. a) i b), [...] są określane w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b.”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 b (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapity trzeci i czwarty

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. W art. 5 ust. 6 akapity trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

 

„Środki, o których mowa w lit. a) przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 27 ust. 2. Środki, o których mowa w lit. b) i c), [...] są określane w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b.

 

Komisja może również, w razie potrzeby, dostosować pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1, w formie aktu delegowanego i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b.”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 c (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Nie wymaga się, aby informacje dostarczone zgodnie z art. 4, 5 i 6 obejmowały informacje o pożyczkach banków centralnych lub innych instrumentach wsparcia płynności przyznanych jakiejś instytucji kredytowej przez bank centralny ESBC.”

Uzasadnienie

Należy zachować poufność instrumentów pożyczkowych i wsparcia płynności w celu ochrony stabilności i funkcjonowania rynków finansowych. Poprawka ta jednoznacznie wyklucza banki centralne.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 d (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 9 – ustęp 7 – akapity pierwszy i drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. artykuł 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

 

„7. Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki w celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 2, 4 i 5. [...].

 

Komisja określa również maksymalną długość „krótkiego cyklu rozliczeniowego”, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, jak również odpowiednie mechanizmy sprawowania kontroli przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b.”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 e (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1e. artykuł 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Art. 9 i art. 10 lit. c) nie mają zastosowania wobec akcji przekazywanych członkom ESCB lub też przez nich, w ramach realizacji polityki pieniężnej, w tym także akcji przekazywanych członkom ESCB lub przez nich na mocy umowy zastawu lub odkupu, lub też innej podobnej umowy, której celem jest utrzymanie płynności w ramach polityki pieniężnej lub w ramach systemu płatności lub w kontekście innych instrumentów pożyczkowych lub wsparcia płynności banków centralnych.”

Uzasadnienie

Należy zachować poufność instrumentów pożyczkowych i wsparcia płynności w celu ochrony stabilności i funkcjonowania rynków finansowych. Poprawka ta jednoznacznie wyklucza banki centralne.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 f (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 12 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1f. artykuł 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

 

„8. [...] Dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz do zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, 2, 4, 5 i 6 niniejszego artykułu, Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...] w celu:

 

a) ustanowienia wspólnotowego wzoru zawiadomienia służącego przekazywaniu wymaganych informacji emitentowi zgodnie z ust. 1 lub w celu przedstawienia informacji, o których mowa w art. 19 ust. 3;

 

b) określenia kalendarza „dni sesyjnych” dla wszystkich państw członkowskich;

 

c) wskazania przypadków, w których akcjonariusz lub osoba fizyczna albo prawna, o której mowa w art. 10, lub też obydwa te podmioty, dokonują niezbędnego zawiadomienia emitenta;

 

d) określenia okoliczności, w których akcjonariusz, osoba fizyczna albo prawna, o której mowa w art. 10, powinna była dowiedzieć się o nabyciu lub zbyciu akcji;

 

e) określenia warunków niezależności, jakie spełniać powinny spółki zarządzające oraz ich podmioty dominujące lub firmy inwestycyjne i ich podmioty dominujące, których spełnienie stwarza możliwość korzystania ze zwolnień, o których mowa w ust. 4 i 5.

 

[...].”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 g (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 13 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1g. artykuł 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. [...] Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...], dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ust. 1. W szczególności określa ona:

 

a) rodzaje instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich konsolidacji;

 

b) charakter formalnej umowy, o której mowa w ust. 1;

 

c) treść zawiadomienia, jakiego należy dokonać, ustanawiając wzór, którego należy w tym celu używać we Wspólnocie;

 

d) okres zawiadomienia;

 

e) osobę będącą adresatem takiego zawiadomienia.

 

[...].”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 h (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 14 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1h. artykuł 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. [...] Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...], dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego stosowania pierwszego ustępu niniejszego artykułu. [...]”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 i (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 17 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1i. artykuł 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. [...] Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...], dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz postępu w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacyjnych, a także zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, 2 i 3. W szczególności określa ona rodzaje instytucji finansowych, za pośrednictwem których akcjonariusz może korzystać ze swoich praw finansowych, przewidzianych w przepisach ust. 2 lit. c). [...]”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 j (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 18 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1j. artykuł 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. [...] Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...], dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych oraz postępu w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacyjnych, a także zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1-4. W szczególności określa ona rodzaje instytucji finansowych, za pośrednictwem których posiadacz dłużnych papierów wartościowych może wykonywać swoje prawa finansowe, przewidziane w przepisach ust. 2 lit. c). [...]”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 k (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1k. w art. 19 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

 

„4. Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...], dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, 2 i 3 [...].”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 l (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1l. w art. 19 ust. 4 skreśla się akapit trzeci.

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 m (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1m. w art. 21 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

 

„4. [...] Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...], dążąc do uwzględnienia postępu technicznego na rynkach finansowych, oraz postępu w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikowania się, a także zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, 2 i 3 [...].”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 n (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 21 – ustęp 4 – ostatni akapit

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1n. w art. 21 ust. 4 skreśla się akapit trzeci.

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 o (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 23 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1o. artykuł 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. [...] Dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1, Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b następujące środki [...]:

 

i) uruchomienie mechanizmu zapewniającego równoważność informacji wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy, w tym także sprawozdań finansowych oraz informacji obejmujących sprawozdania finansowe i wymaganych zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi kraju trzeciego;

 

ii) stwierdzające, że z uwagi na krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, lub też praktyki bądź procedury oparte na międzynarodowych standardach wyznaczonych przez organizacje międzynarodowe, kraj trzeci, w którym zarejestrowany jest emitent zapewnia równoważność wymagań informacyjnych, o których mowa w niniejszej dyrektywie.

 

W związku z akapitem pierwszym pkt ii) Komisja określa w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...] w odniesieniu do oceny standardów, które dotyczą emitentów z więcej niż jednego kraju [...]

 

Zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b Komisja podejmuje niezbędne decyzje w sprawie równoważności standardów rachunkowości określonych w art. 30 ust. 3 wykorzystywanych przez emitentów z krajów trzecich nie później niż w ciągu pięciu lat od dnia, o którym mowa w art. 31. Jeżeli Komisja zadecyduje, iż standardy rachunkowości kraju trzeciego nie są równoważne, może ona pozwolić emitentom na dalsze stosowanie tych standardów przez odpowiedni okres przejściowy.

 

W związku z [...] akapitem trzecim Komisja określa również w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...] mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów równoważności w odniesieniu do standardów rachunkowości, które dotyczą emitentów z więcej niż jednego kraju [...]

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 p (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 23 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1p. artykuł 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 2 Komisja może określić w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...] określające rodzaj informacji ujawnianych w kraju trzecim, które mogą posiadać istotne znaczenie dla opinii publicznej we Wspólnocie. [...]

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 1 q (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 23 – ustęp 7 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1q. w art. 23 ust. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„Do celów akapitu pierwszego Komisja określa również w formie aktów delegowanych i zgodnie z postanowieniami art. 27, 27a i 27b środki [...] mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów równoważności. [...]

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu. (Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  82

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 r (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 27 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1r. artykuł 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja wspomagana jest przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [...].”

(Sformułowania zaznaczone wytłuszczonym drukiem są zaczerpnięte bez zmian ze zmienianego aktu.)

Poprawka  83

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 s (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 27 – ustęp 2 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1s. artykuł 27 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

 

„2a. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 7, art. 12 ust. 8 art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 19 ust. 4, art. 21 ust. 4 oraz art. 23 ust. 4, 5 i 7, przekazywane są Komisji na czas nieokreślony.

 

2b. Bezzwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

2c. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przekazywane są Komisji na warunkach określonych w art. 27a i 27b.”

Poprawka  84

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 1 t (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 27 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1t. artykuł 27 ust. 3 skreśla się.

(Symbol [...] oznacza miejsca, w których tekst został skreślony.)

Poprawka  85

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 u (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 27 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1u. po art. 27 dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 27a

 

Odwołanie przekazanych uprawnień

 

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 3, art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 7, art. 12 ust. 8, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 19 ust. 4, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 4, 5 i 7 może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji o odwołaniu przekazanych uprawnień stara się informować drugą instytucję i Komisję, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane.

 

3. Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje odwołanie uprawnień w niej wymienionych. Ma ona skutek natychmiastowy lub jest skuteczna od późniejszej daty w niej określonej. Nie wpływa na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

Uzasadnienie

Prawodawca nie powinien być zobligowany do tłumaczenie się z jakiejkolwiek decyzji w sprawie odwołania uprawnień.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 v (nowy)

Dyrektywa 2004/109/WE

Artykuł 27 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1v. po art.27a dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 27b

 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w ciągu czterech miesięcy od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten wydłuża się o dwa miesiące.

 

2. Jeżeli do końca tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, wchodzi on w życie z dniem w nim określonym.

 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada zgłoszą zastrzeżenia wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie.”

Uzasadnienie

To prawodawca powinien decydować, czy chce podać powody sprzeciwu wobec delegowanego aktu. Aby nie obciążać nadmiernie mechanizmu kontroli prawodawca nie powinien być zmuszony do podawania powodów odrzucenia jakiegoś środka.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Przegląd

 

W pięć lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja ocenia jej stosowanie, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania i skutków przepisów w zakresie dokumentu dotyczącego kluczowych informacji. Komisja ponadto opracowuje definicje terminów: „publiczna oferta”, „rynek pierwotny” i „rynek wtórny”, i w tym zakresie dokładnie precyzuje powiązania między niniejszą dyrektywą a dyrektywami 2004/109/WE i 2003/6/WE. Po dokonaniu oceny Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.

  • [1]       Dz.U. C 19 z 26.1.2010, s. 1
  • [2]       Opinia z dnia 18.2.2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dz.U.).

UZASADNIENIE

A. Krótkie wprowadzenie

Dyrektywa 2003/71/WE (dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego) reguluje publiczną ofertę papierów wartościowych i dopuszczanie ich do obrotu na rynku regulowanym we Wspólnocie. Prospekt emisyjny spełnia funkcję paszportu, umożliwiającego dostęp do wszystkich rynków UE: po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu zezwolenia w macierzystym państwie członkowskim konieczne jest tylko powiadomienie przyjmującego państwa członkowskiego.

Przegląd dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego był przewidziany w jej art. 31, w którym wprowadzono klauzulę o przeglądzie po upływie pięciu lat. Zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa i ograniczania biurokracji wniosek Komisji skupia się na wyeliminowaniu niepewności prawnej, obniżeniu nieproporcjonalnie wysokich kosztów i zmniejszeniu obciążeń dla sektora przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionego poziomu ochrony inwestorów.

B. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem przegląd dokonany przez Komisję Europejską i prace przeprowadzone w tym celu.

Sprawozdawca zgadza się z większością uproszczeń i wyjaśnień wprowadzonych przez Komisję.

W szczególności zgadza się z doprecyzowaniem progów, możliwością wyboru macierzystego państwa członkowskiego w przypadku nieudziałowych papierów wartościowych, uproszczeniem programów akcji pracowniczych, uproszczeniem nadmiernie obciążającego obowiązku informacyjnego dotyczącego państwowych gwarancji, dostosowaniem do dyrektywy w sprawie przejrzystości i usunięciem niepewności w zakresie powiadamiania przyjmującego państwa członkowskiego.

Sprawozdawca ma pewne uwagi i proponuje wprowadzenie poprawek do obecnego projektu Komisji w odniesieniu do poniższych punktów.

Oferty kaskadowe

Należy sprecyzować kwestię odpowiedzialności w przypadku późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych. W odniesieniu do późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych poprzez pośredników finansowych Komisja proponuje, aby pierwotny prospekt emisyjny mógł być wykorzystywany, dopóki jest on aktualny, a emitent wyraził zgodę na jego wykorzystanie.

Sprawozdawca jest ponadto zdania, że w przypadku gdy pośrednik finansowy korzysta z pierwotnego prospektu emisyjnego bez zgody lub sporządza nowy prospekt, to właśnie on powinien ponosić zań odpowiedzialność.

Dostosowanie definicji inwestora kwalifikowanego 

Sprawozdawca zgadza się z propozycją Komisji w zakresie dostosowania dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego do definicji zawartej w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych, proponuje jednak, aby pójść dalej i zrezygnować z osobnego rejestru, ponieważ w praktyce jego wartość okazuje się niewielka.

Emisje akcji z prawem poboru

Komisja wprowadza uproszczone wymogi publikacji w przypadku emisji akcji z prawem poboru. Sprawozdawca jest zdania, że należy całkowicie zwolnić emisje akcji z prawem poboru z obowiązku publikowania prospektu emisyjnego, jako że informacje są już dostępne dla istniejących akcjonariuszy.

Ważność prospektu

Okres ważności przedłuża się do 24 miesięcy zarówno dla prospektów emisyjnych jak i prospektów podstawowych. Zamiarem sprawozdawcy jest, aby ważność podstawowych prospektów emisyjnych została przedłużona do 36 miesięcy.

Suplement do prospektu

Obowiązek aktualizacji prospektu wygasa wraz z zamknięciem publicznej oferty lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ponadto zharmonizowane zostaje prawo do wycofania zgody w przypadku suplementu do prospektu; termin jego wykonania wynosi dwa dni robocze z możliwością przedłużenia go przez emitenta. Sprawozdawca zgadza się z propozycją Komisji, ale wprowadza dalsze wyjaśnienie, że istniejący prospekt może być wykorzystany w przypadku, gdy ostateczne zamknięcie publicznej oferty następuje przed dopuszczeniem tego samego papieru wartościowego do obrotu na rynku regulowanym.

Systemy odpowiedzialności cywilnej

Sprawozdawca zwraca się do nowego europejskiego organu nadzoru o sporządzenie tabeli porównawczej przedstawiającej różnice między krajowymi systemami odpowiedzialności. Ubolewa nad faktem, że w dyskusji nad odpowiedzialnością pomijane są konkretne różnice w krajowym prawie cywilnym, mające zasadnicze skutki.

Rynek pierwotny a rynek wtórny

Zdaniem sprawozdawcy należy pilnie zająć się nierozwiązanym problemem definicji rynków pierwotnych i wtórnych. W tym celu sprawozdawca wprowadził klauzulę przeglądową, zakładającą dalsze prace nad definicją rynków pierwotnych, rynków wtórnych i publicznej oferty w celu lepszego uwzględnienia tej nierozstrzygniętej kwestii i zaradzenia niejasnościom w tym zakresie.

Dokument dotyczący kluczowych informacji dla inwestorów

Istotnym pomysłem jest koncepcja wprowadzona przez Komisję w ramach inicjatywy dotyczącej detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach[1], zakładająca dostarczanie inwestorom detalicznym kluczowych informacji o wszystkich detalicznych produktach inwestycyjnych: została ona wprowadzona w formie dokumentu dotyczącego kluczowych informacji w dyrektywie UCITS[2].

W niniejszej dyrektywie Komisja wprowadza zwiększone wymogi dotyczące podsumowania prospektu. Podsumowanie ma dostarczać kluczowych informacji umożliwiających inwestorom porównanie papieru wartościowego z innymi produktami i podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej. Komisja rozszerza również system odpowiedzialności na dostarczanie takich kluczowych informacji.

Sprawozdawca jest zdania, że zamiast wprowadzać elementy kluczowych informacji do podsumowania, należy zastąpić je dokumentem dotyczącym kluczowych informacji. Szczegółowa treść i format zostaną określone na poziomie 2., ale będą obejmować w znacznej mierze informacje, które zawierało dotychczasowe podsumowanie. Doradztwo nowego Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie środków poziomu 2. powinno należycie uwzględniać zmiany w kontekście debaty nad detalicznymi produktami inwestycyjnymi w pakietach. Koncepcję porównywalności produktów inwestycyjnych najlepiej rozpatrywać jako środek horyzontalny w ramach inicjatywy dotyczącej detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach i w taki też sposób należy ją w odpowiednim czasie potraktować.

Akty delegowane i wykonawcze

W następstwie wejścia w życie traktatu z Lizbony wprowadzona zostaje możliwość uprawnienia Komisji przez prawodawcę do przyjmowania aktów nielegislacyjnych celem uzupełnienia lub zmiany innych niż istotne elementów aktów legislacyjnych.

Jednakże aby wszedł w życie art. 291, konieczne jest przyjęcie rozporządzenia. W związku z tym przepisy dotyczące aktów wykonawczych pozostaną objęte procedurą komitologii, a ich dostosowanie jest odroczone do momentu późniejszego przeglądu dyrektyw.

ESMA

W świetle niedawnej propozycji Komisji – w następstwie zaleceń grupy de Larosière’a – dotyczącej ustanowienia Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego (ESONF) obejmującego sieć krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi europejskimi organami nadzoru, sprawozdawca popiera nowe zintegrowane ramy nadzoru, proponuje zatem zastąpienie Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

  • [1]  Komunikat Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r.
  • [2]  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

OPINIA Komisji Prawnej (9.3.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym
(COM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

Sprawozdawca: Sebastian Valentin Bodu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

KONTEKST WNIOSKU

Głównym celem programu działania na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych wynikających z przepisów istniejących w Unii Europejskiej, rozpoczętego w roku 2007 przez Komisję, jest ustanowienie lepszych regulacji jako część strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Ponadto w roku 2007 Komisja przyjęła cel, jakim było zmniejszenie ciężaru administracyjnego o 25% do roku 2012, żeby zwiększyć konkurencyjność poszczególnych przedsiębiorstw we Wspólnocie.

Nawet jeśli generalna ocena ogólnych skutków dyrektywy, przeprowadzona pięć lat po jej wejściu w życie, była pozytywna, stwierdzono pewien stopień niepewności prawnej oraz istnienie nieuzasadnionych uciążliwych wymogów. Zwiększa to koszty i tworzy nieskuteczne rozwiązania hamujące proces pozyskiwania funduszy z rynku papierów wartościowych przez przedsiębiorstwa i pośredników finansowych w UE. Biorąc pod uwagę konieczność poprawy ochrony inwestorów, podsumowanie prospektu emisyjnego powinno zostać uproszczone, żeby stanowiło skuteczną odpowiedź na obecny kryzys finansowy.

Przedmiotowy wniosek Komisji jest rezultatem trwającego dialogu i konsultacji z głównymi podmiotami oraz uczestnikami rynku i konsumentami. Opiera się on na analizach zawartych w sprawozdaniach opublikowanych przez Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych i przez grupę ekspertów ds. europejskich rynków papierów wartościowych. Zostały w nim również uwzględnione wyniki badania przeprowadzonego przez Centre for Strategy & Evaluation Services, a także konsultacji publicznych online.

TREŚĆ WNIOSKU

Nadrzędnym celem obecnego wniosku jest uproszczenie i udoskonalenie stosowania dyrektywy, zważywszy na znaczenie poprawy poziomu ochrony inwestorów przewidzianego w dyrektywie i dopilnowanie, aby udostępniane informacje były wystarczające i odpowiednie do zaspokojenia potrzeb inwestorów w kontekście zmagań z zawirowaniami na rynkach finansowych. Oczekuje się i zakłada, że uproszczenie to pośrednio przyniesie takie znaczące korzyści, jak:

–         zredukowanie obowiązków informacyjnych dla spółek o obniżonej kapitalizacji rynkowej przyniesie w sumie oszczędności w kwocie 173 mln euro w każdym dwuletnim okresie;

–         usunięcie przepisów powodujących powielanie wymogów w zakresie przejrzystości i wyeliminowanie w ten sposób ponoszonych przez przedsiębiorstwa niepotrzebnych kosztów o łącznej wartości 30 mln euro;

–         wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego dotyczące programów akcji pracowniczych przyniesie dalsze oszczędności w kwocie ponad 18 mln euro;

–         zredukowanie obowiązków informacyjnych nakładanych w fazie pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji z prawem poboru stanie się źródłem oszczędności równych prawie 80 mln euro;

–         zwolnienie z obowiązku podawania szczegółowych informacji na temat finansowej sytuacji gwaranta w przypadku państwowych programów gwarancji pozwoli dodatkowo zaoszczędzić około 800 000 euro.

Wszystkie te oszczędności zostały oszacowane na 302 mln euro rocznie.

We wrześniu 2008 r. grupa wysokiego szczebla niezależnych partnerów ds. obciążeń administracyjnych doradziła Komisji wyeliminowanie:

1.        obowiązku udostępniania papierowego egzemplarza prospektu emisyjnego;

2.        obowiązku udostępnienia tłumaczenia podsumowania w przypadku ofert          transgranicznych.

Zniesienie tego obowiązku miałoby negatywny wpływ na zaufanie konsumentów, gdyż spowodowałoby ono dyskryminację inwestorów nieposiadających dostępu do Internetu, nawet jeśli pociągnie za sobą zmniejszenie obciążeń administracyjnych spoczywających na osobach zobowiązanych do przekazywania prospektu emisyjnego inwestorowi.

Jeżeli chodzi o wyeliminowanie obowiązku tłumaczenia podsumowania prospektu emisyjnego, to zniesienie go pozwoliłoby zaoszczędzić na kosztach tłumaczenia, ale stanowiłoby poważny uszczerbek dla ochrony inwestorów, dla których kluczowe znaczenie ma otrzymywanie w zrozumiałym dla nich języku przynajmniej podsumowania prospektu.

PODSTAWA PRAWNA

Wniosek jest oparty na art. 44 i 95 traktatu UE (obecne art. 50 i 114 TFUE).

Wniosek jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, określonymi w art. 5 TFUE.

ZALECENIA

Chciałbym uczynić osobistą uwagę, że zmiany dotyczą kwestii niesłychanie istotnych dla prospektów emisyjnych i przejrzystości; w związku z tym wszelkie uwagi dotyczące kwestii o mniejszym znaczeniu nie są spójne z celem wniosku.

Dokonałem przeglądu złożonych poprawek i przeanalizowałem zmienione w ten sposób teksty obu dyrektyw. Doszedłem do wniosku, że wyrażone opinie i ustalone rozwiązania odzwierciedlają obecne podstawowe wymagania zainteresowanych podmiotów na rynkach kapitałowych UE.

Można złożyć kilka poprawek do wniosku Komisji dotyczącego zmiany dyrektywy 2003/71/WE w sprawie prospektów emisyjnych, żeby wyeliminować pewne drobne niedoskonałości. Nie mam natomiast uwag ani poprawek do wniosku dotyczącego dyrektywy 2004/109/WE w sprawie przejrzystości.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2003/71/WE

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Inwestorzy, którzy zgodzili się już na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed publikacją suplementu, mają prawo do wycofania swojej zgody, które mogą wykonać w terminie dwóch dni roboczych od publikacji suplementu. Termin ten może zostać przedłużony przez emitenta, oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

2. Inwestorzy, którzy zgodzili się już na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed publikacją suplementu, mają prawo do wycofania swojej zgody, które mogą wykonać w terminie dwóch dni roboczych od publikacji suplementu. Termin ten może zostać przedłużony przez emitenta, oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, ale nie może przekraczać 10 dni roboczych liczonych od dnia publikacji suplementu.

Uzasadnienie

Prawo do przedłużenia terminu zostało przewidziane na korzyść emitenta. Nie powinno jednakże przynosić szkody subskrybentom, i dlatego powyższe terminy są przewidziane dla obu stron.

PROCEDURA

Tytuł

Publiczna oferta papierów wartościowych i harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109WE)

Odsyłacze

COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Sebastian Valentin Bodu

14.12.2009

 

 

Data przyjęcia

8.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

PROCEDURA

Tytuł

Publiczna oferta papierów wartościowych i harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109WE)

Odsyłacze

COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Data przedstawienia w PE

23.9.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

7.10.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Wolf Klinz

20.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.12.2009

27.1.2010

17.3.2010

 

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sophie Auconie, Pervenche Berès, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Jan Kozłowski, Philippe Lamberts