Betänkande - A7-0102/2010Betänkande
A7-0102/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

26.3.2010 - (KOM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 209/0132(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Wolf Klinz


Förfarande : 2009/0132(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0102/2010
Ingivna texter :
A7-0102/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

(KOM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 209/0132(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0491),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 44 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0170/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken[1],

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén[2],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0102/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Till följd av slutsatserna i rapporten från högnivågruppen för finansiell tillsyn i EU (de Larosière-gruppen) lade kommissionen den 23 september 2009 fram konkreta lagstiftningsförslag för att inrätta ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) bestående av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsmyndigheter som arbetar tillsammans med de nya europeiska tillsynsmyndigheterna. Dessutom ska den nyligen inrättade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) ersätta Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För privata placeringar av värdepapper bör värdepappersföretag och kreditinstitut ha rätt att som kvalificerade investerare behandla de juridiska eller fysiska personer som de anser vara eller behandlar som professionella kunder, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. En sådan tillnärmning av de relevanta bestämmelserna i direktiven 2003/71/EG och 2004/39/EG skulle minska komplexiteten och kostnaderna för värdepappersföretag i samband med privata placeringar, eftersom företagen skulle kunna identifiera de personer till vilka placeringen ska riktas utifrån sina egna förteckningar över professionella kunder och godtagbara motparter. Därför bör definitionen av kvalificerade investerare i direktiv 2003/71/EG utvidgas till att omfatta dessa personer.

(6) För privata placeringar av värdepapper bör värdepappersföretag och kreditinstitut ha rätt att som kvalificerade investerare behandla de juridiska eller fysiska personer som de anser vara eller behandlar som professionella kunder, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument. En sådan tillnärmning av de relevanta bestämmelserna i direktiven 2003/71/EG och 2004/39/EG skulle minska komplexiteten och kostnaderna för värdepappersföretag i samband med privata placeringar, eftersom företagen skulle kunna identifiera de personer till vilka placeringen ska riktas utifrån sina egna förteckningar över professionella kunder och godtagbara motparter. Emittenten bör kunna förlita sig på den förteckning över professionella kunder och godtagbara motparter som upprättats i enlighet med bilaga II i direktiv 2004/39/EG. Därför bör definitionen av kvalificerade investerare i direktiv 2003/71/EG utvidgas till att omfatta dessa personer och inget separat register bör föras.

Motivering

Det bör stå klart att emittenten inte har möjligheter att kontrollera huruvida en klassificering som professionell kund eller godtagbar motpart är korrekt. Emittenten bör således inte behöva ådra sig ansvar för en möjlig felaktig klassificering.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att öka effektiviteten och flexibiliteten vid utfärdande av skuldebrev i gemenskapen bör begränsningen vid fastställande av hemmedlemsstat för emittenter av icke-aktierelaterade värdepapper med ett nominellt värde som understiger 1 000 euro tas bort. Mekanismen för att fastställa hem- och värdmedlemsstater enligt direktiv 2004/109/EG bör ändras i enlighet med detta.

utgår

Motivering

Att ta bort gränsen på 1 000 euro över vilken en emittent av icke-aktierelaterade värdepapper kan välja sin behöriga myndighet skulle försvaga investerarskyddet, särskilt för småspararna, och istället gynna den emittent som vill ägna sig åt regelarbitrage och välja bort den närmaste myndigheten.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att investerare ska kunna göra en välgrundad investeringsbedömning ges tillräcklig information i ett giltigt prospekt, upprättat av emittenten eller erbjudaren och tillgängligt för allmänheten vid den slutliga placeringen av värdepapper via finansiella mellanhänder eller vid en efterföljande återförsäljning av värdepapper. Därför ska de finansiella mellanhänder som placerar och därefter säljer värdepapper vidare ha rätt att förlita sig på det ursprungliga prospekt som offentliggjordes av emittenten eller erbjudaren, om detta är giltigt och kompletteras med i enlighet med artiklarna 9 och artikel 16 i direktiv 2003/71/EG och om emittenten eller erbjudaren medger att detta prospekt används. I detta fall krävs inga ytterligare prospekt. Om emittenten eller erbjudaren med ansvar för att upprätta ett sådant ursprungligt prospekt inte medger att det används måste dock den finansiella mellanhanden offentliggöra ett nytt prospekt.

(8) För att investerare ska kunna göra en välgrundad investeringsbedömning ges tillräcklig information i ett giltigt prospekt, upprättat av emittenten eller erbjudaren och tillgängligt för allmänheten vid den slutliga placeringen av värdepapper via finansiella mellanhänder eller vid en efterföljande återförsäljning av värdepapper. Därför ska de finansiella mellanhänder som placerar och därefter säljer värdepapper vidare ha rätt att förlita sig på det ursprungliga prospekt som offentliggjordes av emittenten eller erbjudaren, om detta är giltigt och kompletteras med i enlighet med artiklarna 9 och artikel 16 i direktiv 2003/71/EG och om emittenten eller erbjudaren och någon annan instans som enligt nationell lag är ansvarig för riktigheten i någon viss del av innehållet i ett sådant prospekt medger att detta prospekt används.

 

Emittenten eller erbjudaren bör kunna knyta villkor till sitt medgivande. Om användning av prospektet har medgivits bör emittenten eller erbjudaren som ansvarat för att upprätta det ursprungliga prospektet hållas ansvarig för informationen i detta och då krävs inga ytterligare prospekt. Om det trots ett sådant medgivande krävs att de slutgiltiga villkoren i prospektet uppdateras med specifik information om en återförsäljning bör den finansiella mellanhand som utnyttjar prospektet vara ansvarig för denna ytterligare information i prospektet. Om emittenten eller erbjudaren med ansvar för att upprätta ett sådant ursprungligt prospekt inte medger att det används måste dock den finansiella mellanhanden offentliggöra ett nytt prospekt. Om den finansiella mellanhanden väljer att använda det ursprungliga prospektet utan medgivande bör mellanhanden hållas ansvarig även för informationen i det ursprungliga prospektet.

Motivering

Det bör sägas uttryckligen att mellanhanden blir ansvarig om denne inte respekterar villkoren som är förknippade med emittentens eller erbjudarens medgivande.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Kommissionen bör presentera en definition av primär marknad, sekundär marknad och erbjudande till allmänheten i syfte att möjliggöra en effektiv tillämpning av direktiv 2003/71/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad1 (transparensdirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)2 (marknadsmissbruksdirektivet) och för att klarlägga underliggande problem med differentiering och överlappningar.

 

______________

1 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

2 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Ansvarssystem i medlemsstaterna uppvisar betydande skillnader på grund av nationell behörighet inom civilrätten. För att kunna identifiera och övervaka systemen i medlemsstaterna bör Esma skapa en jämförande tabell med medlemsstaternas olika system.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Prospektsammanfattningen är en viktig informationskälla för icke‑professionella investerare. Den ska vara kort, enkel och lättbegriplig för målgruppen bland investerare. Den ska fokusera på nyckelinformation som investerarna behöver för att kunna göra välgrundade investeringsbedömningar. Den ska inte vara begränsad till något förutbestämt ordantal. Sammanfattningens format och innehåll ska väljas på ett sätt som möjliggör jämförelse med andra investeringsprodukter som motsvarar de investeringsförslag som beskrivs i prospektet. Medlemsstaterna ska därför se till att civilrättsligt ansvar gäller för sammanfattningen, inte bara om den är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet utan också om den inte ger den nyckelinformation som gör det möjligt för investerare att göra en välgrundad investeringsbedömning och att jämföra värdepapperen med andra investeringsprodukter.

(10) Prospektsammanfattningen bör ersättas av ett dokument med basfakta, som blir en viktig informationskälla för icke-professionella investerare. Det ska vara kort, enkelt, tydligt och lättbegripligt för målgruppen bland investerare. Det ska fokusera på centrala moment som investerare behöver för att kunna bestämma vilka värdepapperserbjudanden som är värda att närmare överväga. Det bör vara koncist och presentera informationen i en viss ordning för att uppnå största möjliga harmonisering och underlätta jämförelser. Esma bör ge råd till kommissionen om potentialen för PRIP-initiativet att vidareutvecklas inom ramen för den kommande översynen av 2004/39/EG och om de delegerade akterna avseende definitionen av dokumentet med basfaktas innehåll och format enligt detta direktiv. Både kommissionen och Esma se till att resultaten av PRIP-initiativet i så hög grad som möjligt kommer till uttryck i de delegerade akterna så att betungande reglering som innebär dubbelarbete kan undvikas. Medlemsstaterna bör se till att inget civilrättsligt ansvar ska kunna åläggas en person enbart på grundval av dokumentet med basfakta och ej heller av en översättning av detta, såvida det inte är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de andra delarna av prospektet. Dokumentet med basfakta ska innehålla en tydlig varning i detta avseende.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) PRIP-initiativet kommer att klargöra hur lämpligt investerarskydd och jämförbarhet med andra investeringsprodukter kan säkerställas innan ett avtal ingås. Distributionsaspekten är av yttersta betydelse för att säkra skyddet av icke‑professionella investerare. Direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG bör vid lämplig tidpunkt ändras genom en övergripande åtgärd.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Dokumentet med basfakta bör ersätta prospektsammanfattningen i anmälningsförfarandet. De slutliga villkoren bör komma som tillägg till dokumentet med basfakta om dessa villkor inte är kända när dokumentet med basfakta upprättas. Informationen i de slutliga villkoren bör ges i samma format som grundprospektets dokument med basfakta.

Motivering

Eftersom dokumentet med basfakta kommer att ersätta sammanfattningen även i anmälningsförfarandet bör den information som inte finns tillgänglig när dokumentet med basfakta upprättas ges i de slutliga villkoren. De slutliga villkoren bör därför ha samma struktur som dokumentet med basfakta så att dokumenten harmoniseras.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att effektivisera gränsöverskridande nyemissioner och ta tillräcklig hänsyn till emittenternas storlek, bland annat kreditinstitut som emitterar värdepapper enligt artikel 1.2 j i direktiv 2003/71/EG vid eller över det tröskelvärde som fastställs i den artikeln och företag med begränsat börsvärde, bör ett proportionerligt system för offentliggörande införas för nyemissioner, för erbjudanden om aktier från emittenter med begränsat börsvärde och för erbjudanden om icke-aktierelaterade värdepapper enligt artikel 1.2 j i direktiv 2003/71/EG som emitteras av kreditinstitut vid eller över den gräns som fastställs i den artikeln.

(11) För att ta tillräcklig hänsyn till emittenternas storlek, bland annat kreditinstitut som emitterar värdepapper enligt artikel 1.2 j i direktiv 2003/71/EG vid eller över det tröskelvärde som fastställs i den artikeln och företag med begränsat börsvärde, bör ett proportionerligt system för offentliggörande införas för erbjudanden om aktier i små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 2.1 f i direktiv 2003/71/EG och från emittenter med begränsat börsvärde och för erbjudanden om icke‑aktierelaterade värdepapper enligt artikel 1.2 j i direktiv 2003/71/EG som emitteras av kreditinstitut vid eller över den gräns som fastställs i den artikeln.

Motivering

Man bör inte försvaga transparensen och skyddet av investerare och sparare. Teckningsrätter vid nyemissioner är överlåtbara värdepapper och kapitalökningar med teckningsrätter utgör således egna erbjudanden till allmänheten och samma informationsnivå krävs alltså för att trygga investerarskyddet.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Det proportionerliga systemet för offentliggörande bör i största möjliga mån ta hänsyn till små och medelstora företags särskilda behov. De delegerade akterna för att skapa ett förenklat system för små och medelstora företag bör också beakta rollen för små och medelstora emittenter.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Den hänsyn som tas till olika nationella marknader för de tröskelvärden som ska sättas i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b avseende begränsat börsvärde bör inte leda till att olika tröskelvärden antas i EU.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Eftersom prospektet enligt direktiv 2003/71/EG kan uppdateras med tillägg, finns det ingen risk för att det ska bli föråldrat. Med tanke på den tid och de kostnader som är förenade med att upprätta och godkänna ett prospekt bör därför giltighetstiden på tolv månader för prospekt, grundprospekt och registreringsdokument förlängas till 24 månader, förutsatt att dokumenten kompletteras på ett korrekt sätt.

(13) Eftersom prospektet enligt direktiv 2003/71/EG kan uppdateras med tillägg, finns det ingen risk för att det ska bli föråldrat. Giltighetstiden på tolv månader för prospekt bör vara oförändrad. Med tanke på den tid och de kostnader som är förenade med att upprätta och godkänna ett prospekt bör dock giltighetstiden på tolv månader för grundprospekt och registreringsdokument förlängas till 24 månader, förutsatt att de kompletteras på ett korrekt sätt.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) För att förbättra rättssäkerheten bör giltighetstiden för ett prospekt börja då det godkänns, något som lätt kan kontrolleras av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det bör klargöras om skyldigheten att offentliggöra ett tillägg till prospektet upphör i och med att handeln med värdepapperen på en reglerad marknad påbörjas, oavsett om erbjudandet till allmänheten har upphört eller inte. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till ett prospekt bör därför upphöra i och med det slutliga upphörandet av erbjudandet eller när handeln med värdepapperen på en reglerad marknad påbörjas, beroende på vad som inträffar först.

(15) Det bör klargöras om skyldigheten att offentliggöra ett tillägg till prospektet upphör i och med att handeln med värdepapperen på en reglerad marknad påbörjas, oavsett om erbjudandet till allmänheten har upphört eller inte. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till ett prospekt bör därför upphöra i och med det slutliga upphörandet av erbjudandet eller när handeln med värdepapperen på en reglerad marknad påbörjas, beroende på vad som inträffar först. Kravet på att komma med tillägg till prospektet bör upphöra så snart transparenskraven i direktiv 2004/109/EG och 2003/6/EG börjat gälla.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Vid tillägg till ett prospekt skulle harmonisering på gemenskapsnivå av tidsramen för investerares rätt att återkalla sitt tidigare godkännande innebära att emittenter som erbjuder värdepapper över nationsgränser skulle kunna vara säkra på vilken tidsram som gäller. Emittenter från medlemsstater som av tradition tillämpar en längre tidsram i detta avseende bör erbjudas flexibilitet, varför emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad bör ha rätt att frivilligt förlänga tidsramen för att utöva denna rättighet.

(16) Vid tillägg till ett prospekt skulle harmonisering på gemenskapsnivå av tidsramen för investerares rätt att återkalla sitt tidigare godkännande innebära att emittenter som erbjuder värdepapper över nationsgränser skulle kunna vara säkra på vilken tidsram som gäller. Emittenter från medlemsstater som av tradition tillämpar en längre tidsram i detta avseende bör erbjudas flexibilitet, varför emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad bör ha rätt att frivilligt förlänga tidsramen för att utöva denna rättighet. För att förbättra rättssäkerheten bör det i tilläggen till prospekten specificeras när rätten att återkalla ett godkännande upphör.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

(18) Enligt artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska regler och allmänna principer avseende medlemsstaternas mekanismer för kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter fastställas i förväg genom en förordning som antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I väntan på att denna nya förordning antas ska bestämmelserna i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter fortsätta att gälla, med undantag för det föreskrivande förfarande med kontroll.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Med hänsyn till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet gäller särskilt att kommissionen ska ha befogenhet att anta tillämpningsåtgärder för att uppdatera de gränser som fastställs i det direktivet. Eftersom de bestämmelserna har allmän räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2003/71/EG genom tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som föreskrivs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(19) Med hänsyn till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet bör kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller uppdatering av de gränser som fastställs i direktiv 2003/71/EG och specificering av dokumentet med basfaktas innehåll och specifika format till följd av resultaten från PRIPinitiativet så att dokumentet med basfaktas innehåll och form för värdepapper anpassas i så hög grad som möjligt till detta resultat och man därmed undviker att dokument behöver framställas på nytt och att investerarna blir förvirrade samt att man minimerar kostnaderna.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led a – led i

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 1 – punkt 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Värdepapper som ingår i ett erbjudande när det sammanlagda vederlaget för erbjudandet i gemenskapen understiger 2 500 000 euro, en gräns som ska beräknas för en tolvmånadersperiod.

h) Värdepapper som ingår i ett erbjudande när det sammanlagda vederlaget för erbjudandet i gemenskapen understiger 5 000 000 EUR, en gräns som ska beräknas för en tolvmånadersperiod.

Motivering

Det nuvarande tröskelvärdet för undantaget är från 2003. Med tanke på marknadsutvecklingen och behovet av att överbrygga ett finansieringsgap för små och medelstora företag vore det klokt att höja beloppet.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led a – led ii

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 1 – punkt 2 – led j – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”j) Icke-aktierelaterade värdepapper som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen emitteras av kreditinstitut, när det sammanlagda vederlaget i gemenskapen understiger 50 000 000 euro, en gräns som ska beräknas för en tolvmånadersperiod, förutsatt att dessa värdepapper

j) Icke-aktierelaterade värdepapper som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen emitteras av kreditinstitut, när det sammanlagda vederlaget i gemenskapen understiger 100 000 000 EUR, en gräns som ska beräknas för en tolvmånadersperiod, förutsatt att dessa värdepapper

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 1 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För att hänsyn ska kunna tas till den tekniska utvecklingen av finansmarknaderna och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen anta genomförandeåtgärder för ändring av de gränser som avses i artikel 1.2 h och 1.2 j. Eftersom dessa åtgärder är avsedda att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom tillägg måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

4. För att hänsyn ska kunna tas till den tekniska utvecklingen av finansmarknaderna och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder för ändring av de gränser som avses i artikel 1.2 h och 1.2 j.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – led a – led i

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Personer eller företag som anses vara eller på begäran behandlas som professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt artikel 24 i direktiv 2004/39/EG.

i) Personer eller företag som anses vara eller på begäran behandlas som professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt artikel 24 i direktiv 2004/39/EG, såvida de inte har begärt att bli behandlade som icke‑professionella kunder. Värdepappersföretag och kreditinstitut ska meddela sina kunder deras klassificering och på begäran emittenterna.

Motivering

Detta är ett klarläggande av formuleringen och anpassar texten till bilaga II i MiFID och ger rättssäkerhet för emittenten.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – led a – led ii

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led e – leden ii och iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Leden ii och iii ska utgå.

ii) Leden ii-v ska utgå.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Följande led ska läggas till:

 

fa) företag med begränsat börsvärde: ett företag som är noterat på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt börsvärde på högst 100 000 000 EUR beräknat på slutkursen för kalenderåret under de tre föregående åren.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 2 – punkterna 2 and 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Punkterna 2 och 3 i artikel 2 ska utgå.

Motivering

Ändring av artikel 2.1e i prospektdirektivet, så att anpassning till MiFID sker.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 2 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Artikel 2.4 ska ersättas med följande:

 

4. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa definitionerna i punkt 1, inklusive justeringar av beloppen i definitionen av små och medelstora företag, med beaktande av gemenskapslagstiftningen och rekommendationer samt den ekonomiska utvecklingen [...].

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 3 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) I punkt 2 ska led b ersättas med följande:

 

(b) erbjudanden av värdepapper som riktas till färre än 250 fysiska eller juridiska personer, som inte är kvalificerade investerare, per medlemsstat, och/eller

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) I punkt 2 ska följande led läggas till efter led e:

 

”ea) ett erbjudande om värdepapper från en emittent eller mellanhand som agerar på emittentens vägnar efter offentliggörande av ett prospekt för denna emittents värdepapper som redan är upptagna till handel på en reglerad marknad.”

Motivering

För att undvika osäkerhetsmoment avseende ansvar och hindra begränsningar av vidare distribution via mellanhänder (”retail cascade”) bör ett undantag införas från skyldigheten att upprätta ett prospekt för ett värdepapperserbjudande till allmänheten om prospektet för värdepapperet i fråga redan är offentliggjort. Det befintliga prospektet skulle inte ”användas” av någon annan, utan utgöra ett undantag genom att det redan finns. Investerare får tillräckligt skydd genom marknadsmissbruks- och transparensdirektiven.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte begära ytterligare ett prospekt vid någon sådan efterföljande återförsäljning av värdepapper eller slutlig placering av värdepapper via finansiella mellanhänder, så länge ett giltigt prospekt finns tillgängligt enligt artikel 9 och emittenten eller den person som ansvarar för upprättandet av ett sådant prospekt godkänner att det används.

Medlemsstaterna får inte begära ytterligare ett prospekt vid någon sådan efterföljande återförsäljning av värdepapper eller slutlig placering av värdepapper via finansiella mellanhänder, så länge ett giltigt prospekt finns tillgängligt enligt artikel 9 och emittenten eller den person som ansvarar för upprättandet av ett sådant prospekt och någon annan instans som enligt nationell lag ansvarar för riktigheten i någon viss del av innehållet i ett sådant prospekt godkänner att det används. Om det, trots ett sådant godkännande, krävs att de slutliga villkoren i prospektet uppdateras med specifik information om en återförsäljning, ska den finansiella mellanhanden som använder sig av prospektet vara ansvarig för denna ytterligare information.

 

 

Motivering

Den tillagda texten återspeglar det faktum att i varje form av återförsäljning kommer ytterligare villkor att gälla, t.ex. ett nytt pris eller en ny period för godkännande. Därför klarlägger texten att den finansiella mellanhanden ansvarar för att tillhandahålla sådan ytterligare information.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande punkt ska införas efter artikel 3:

 

”3a. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna, inbegripet inflation, ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24a, 24b och 24c, anta åtgärder avseende gränsvärdena i artiklarna 3.2 c−e.”

Motivering

Gränsen på 50 000 EUR återspeglar inte på ett rättvisande sätt det belopp som skiljer en icke-professionell kund från en professionell investerare. Kravet på att tillhandahålla ett prospekt verkar kringgås av vissa investerare, något som har lett till många allvarliga incidenter i flera medlemsstater. För att undvika en urvattning av denna gräns över tiden bör en regelbunden översyn inkluderas.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. I artikel 4.1 ska led a ersättas med följande:

 

”a) Aktier, eller andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, som ges ut i utbyte mot redan emitterade aktier av samma kategori, om utgivandet av sådana nya aktier inte innebär någon total ökning av aktiekapitalet.”

Motivering

Definitionen av aktier i artikel 4 bör göra enhetlig med definitionen i artikel 4.1.18 i MiFID‑direktivet (2004/39/EG). Man behöver klarlägga undantagen i artikel 4 för att undvika diskriminering bland emittenter genom att sätta vissa företagsstrukturer före andra.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Artikel 4.1 b ska ersättas med följande

 

”c) Värdepapper som erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas i samband med en fusion eller fission, under förutsättning att det föreligger ett dokument som den behöriga myndigheten anser innehålla information som är likvärdig med den i prospektet med beaktande av kraven i EU-lagstiftningen.”

Motivering

Samma sak ska gälla för företagsfissioner.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. I artikel 4.1 ska led d ersättas med följande:

 

”d) aktier, eller aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier som erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas utan kostnad till de befintliga aktieägarna och utdelning som betalas i form av aktier av samma kategori som de aktier som utdelningen gäller, under förutsättning att ett dokument som innehåller information om aktiernas antal och art samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt.”

Motivering

Definitionen av aktier i artikel 4 bör göras enhetlig med definitionen i artikel 4.1.18 i MiFID‑direktivet (2004/39/EG). Man behöver klarlägga undantagen i artikel 4 för att undvika diskriminering bland emittenter genom att sätta vissa företagsstrukturer före andra.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. I artikel 4.2 ska led a ersättas med följande:

 

”a) Aktier, eller andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, som, beräknat för en tolvmånadersperiod, motsvarar mindre än tio procent av det antal aktier av samma kategori som redan har upptagits till handel på samma reglerade marknad.”

Motivering

Definitionen av aktier i artikel 4 bör göras enhetlig med definitionen i artikel 4.1.18 i MiFID direktivet (2004/39/EG). Man behöver klarlägga undantagen i artikel 4 för att undvika diskriminering bland emittenter genom att sätta vissa företagsstrukturer före andra.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. I artikel 4.2 ska led b ersättas med följande:

 

”b) Aktier eller andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, som ges ut i utbyte mot redan emitterade aktier av samma kategori, om utgivandet av sådana nya aktier inte innebär någon total ökning av aktiekapitalet.”

Motivering

Definitionen av aktier i artikel 4 bör göras enhetlig med definitionen i artikel 4.1.18 i MiFID direktivet (2004/39/EG). Man behöver klarlägga undantagen i artikel 4 för att undvika diskriminering bland emittenter genom att sätta vissa företagsstrukturer före andra.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4c (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. I artikel 4.2 ska led e ersättas med följande:

 

”e) Aktier eller andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, som erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas utan kostnad till de befintliga aktieägarna och utdelning som betalas i form av aktier av samma kategori som de aktier som utdelningen gäller, under förutsättning av att dessa aktier är av samma kategori som de aktier som redan upptagits till handel på samma reglerade marknad och att ett dokument som innehåller information om aktiernas antal och art samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt.”

Motivering

Definitionen av aktier i artikel 4 bör göras enhetlig med definitionen i artikel 4.1.18 i MiFID‑direktivet (2004/39/EG). Man behöver klarlägga undantagen i artikel 4 för att undvika diskriminering bland emittenter genom att sätta vissa företagsstrukturer före andra.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4d (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d. I artikel 4.2 ska led g ersättas med följande:

 

”g) Aktier eller andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier som uppkommer efter konvertering eller utbyte av andra värdepapper eller efter utövande av rättigheter som är förenade med andra värdepapper, under förutsättning att dessa aktier är av samma kategori som de aktier som redan upptagits till handel på samma reglerade marknad.”

Motivering

Definitionen av aktier i artikel 4 bör göras enhetlig med definitionen i artikel 4.1.18 i MiFID‑direktivet (2004/39/EG). Man behöver klarlägga undantagen i artikel 4 för att undvika diskriminering bland emittenter genom att sätta vissa företagsstrukturer före andra.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4e (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 2 – led h – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sammanfattningen ersätts med basfakta genom hela texten.

 

4e. I artikel 4.2 h ska led v ersättas med följande:

 

v) Att den person som ansöker om upptagande av ett värdepapper till handel på en reglerad marknad enligt detta undantag gör dokumentet med basfakta tillgängligt för allmänheten på ett språk som godtagits av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den reglerade marknad för vilken upptagande till handel söks är belägen.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4f (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4f. Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

 

3. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om punkterna 1 b, 1 c, 2 c och 2 d, främst om innebörden av likvärdighet. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Prospektet ska innehålla information om emittenten och om de värdepapper som ska erbjudas allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Det ska även innehålla en sammanfattning. Sammanfattningen ska, på det språk på vilket prospektet ursprungligen upprättades, vara kortfattad och skriven med ett icke-tekniskt språk, och den ska förmedla väsentliga karakteristika och risker förenade med emittenten, eventuell garant och värdepapperen. Prospektsammanfattningens format och innehåll ska ge nyckelinformation som gör det möjligt för investerare att göra välgrundade investeringsbedömningar och jämföra värdepapperen med andra investeringsprodukter.

2. Prospektet ska innehålla information om emittenten och om de värdepapper som ska erbjudas allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospektet ska även innehålla ett dokument med basfakta. Dokumentet med basfakta ska vara kortfattat och skrivet med ett icke‑tekniskt språk, och det ska förmedla väsentliga karakteristika och risker förenade med emittenten, eventuell garant och värdepapperen. Det ska ha ett standardiserat format och vara på det språk på vilket prospektet ursprungligen upprättades. Dokumentets format och innehåll ska, i förening med prospektet, ge lämplig information om värdepapprets väsentliga element för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

 

Dokumentet med basfakta ska omfatta uppgifter om följande väsentliga element avseende värdepappret i fråga:

 

Väsentlig information om emittenten, inbegripet tillgångar, skulder och finansiell ställning, och i förekommande fall om garanten samt om värdepappret som erbjuds allmänheten eller som ska upptas till handel på en reglerad marknad.

 

En kort beskrivning av de risker som är förknippade med investeringen i värdepappret och investeringens väsentliga egenskaper.

 

Närmare upplysningar om erbjudandet och upptagandet till handel.

 

Motiven till erbjudandet och i förekommande fall den avsedda användningen av de medel som emissionen tillför.

 

Eventuella rättigheter som värdepappren medför.

 

Allmänna villkor och kostnader.

Sammanfattningen ska också innehålla en varning om

Dokumentet med basfakta ska också innehålla en varning om

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

 

”[...]Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad kan upprätta prospektet som ett sammanhängande eller flera separata dokument. I ett prospekt som består av separata dokument skall den begärda informationen delas upp i ett registreringsdokument, en värdepappersnot och en sammanfattning. Registreringsdokumentet skall innehålla information som rör emittenten. Värdepappersnoten skall innehålla informationen om de värdepapper som erbjuds allmänheten eller som skall upptas till handel på en reglerad marknad.”

Motivering

Möjligheten att använda sig av ett tredelat dokument bör utsträckas till grundprospektet. Detta blir tydligare om vi stryker referensen ”med förbehåll för punkt 4” i början av artikel 5.3.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 5 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Artikel 5.5 ska ersättas med följande:

 

5. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om utformningen av prospekt eller grundprospekt samt tillägg. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5c (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c. I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

5a. För att uppfylla målen i detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b även fastställa åtgärder för att bestämma

 

a) det närmare innehållet och det specifika formatet för det dokument med basfakta som avses i punkterna 2 och 3,

 

b) det närmare innehållet och specifika formatet för detta dokument vad avser

 

i) strukturerade värdepapper och grundprospekt,

 

ii) aktier och

 

iii) obligationer.

 

Dessa delegerade akter ska antas senast …*.

 

_________

* EUT, för in datum: 18 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska dock säkerställa att inget civilrättsligt ansvar ska kunna åläggas en person enbart på grund av sammanfattningen, inklusive översättningen därav, om den inte är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte ger den nyckelinformation som gör det möjligt för investerare att göra en välgrundad investeringsbedömning och att jämföra värdepapperen med andra investeringsprodukter.

Medlemsstaterna ska dock även säkerställa att inget civilrättsligt ansvar ska kunna åläggas en person enbart på grundval av dokumentet med basfakta och ej heller av en översättning av detta, såvida den inte är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de andra delarna av prospektet. Basfakta ska innehålla en tydlig varning i detta avseende.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

 

1. Detaljerade delegerade akter avseende vilka specifika uppgifter som måste ingå i prospekten och för undvikande av dubblering av information när ett prospekt består av separata dokument ska antas av kommissionen i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Artikel 7.3 ska ersättas med följande:

 

”3. De delegerade akter som avses i punkt 1 ska bygga på de standarder för finansiell och icke-finansiell information som fastställts av internationella organisationer för tillsyn av värdepappersmarknaden, särskilt IOSCO och på de icke uttömmande bilagorna till detta direktiv.”

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 8 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Efter artikel 8.3 ska följande läggas till:

8. Efter artikel 8.3 ska följande punkter läggas till:

”3a. Om värdepapper garanteras av en medlemsstat ska en emittent, en erbjudare eller en person som ansöker om upptag till handel på en reglerad marknad ha rätt att utelämna information om en sådan garantigivare vid upprättandet av ett prospekt enligt artikel 1.3.”

3a. Om värdepapper garanteras av en medlemsstat ska en emittent, en erbjudare eller en person som ansöker om upptag till handel på en reglerad marknad ha rätt att utelämna information om en sådan garantigivare vid upprättandet av ett prospekt enligt artikel 1.3.”

 

3b. Det ska inte finnas några krav på att prospektet eller några tillägg till detta innehåller information om lån från centralbanker eller någon annan likviditetsfacilitet till ett visst kreditinstitut från en centralbank som ingår i ECBS.

Motivering

Lån och kreditfaciliteter från centralbanker behöver hållas konfidentiella för att finansmarknadernas stabilitet och funktion ska kunna garanteras.    Detta ändringsförslag gör undantaget för centralbanker uttryckligt.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. Artikel 8.4 ska ersättas med följande:

 

”4. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om punkt 2.”

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9 – led a

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 9 – punkterna 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Prospekt ska vara giltiga i 24 månader efter offentliggörandet när det gäller erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad, förutsatt att de vid behov kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 16.

1. Prospekt ska vara giltiga i 12 månader efter offentliggörandet när det gäller erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad, förutsatt att de vid behov kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 16.

2. När det gäller emissionsprogram ska det i förväg ingivna grundprospektet vara giltigt i högst 24 månader.

2. När det gäller emissionsprogram ska det i förväg ingivna grundprospektet vara giltigt i högst 12 månader.

Motivering

Giltighetstiden på 12 månader bör behållas. Genom att förlänga giltighetstiden till 24 månader löper man en risk att prospektet blir inaktuellt eftersom all information inte kan justeras genom ett tillägg. Dessutom leder en längre giltighetstid till betydligt fler tillägg, vilket gör prospekten mindre begripliga och lättlästa för investerarna.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 9 – led b

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ett registreringsdokument enligt artikel 5.3 som ingivits i förväg och godkänts ska vara giltigt i högst 24 månader, förutsatt att det har kompletterats enligt artikel 16. Registreringsdokumentet, vid behov kompletterat enligt artikel 16, ska tillsammans med värdepappersnoten och sammanfattningen betraktas som ett giltigt prospekt.

4. Ett registreringsdokument enligt artikel 5.3 som ingivits i förväg och godkänts ska vara giltigt i högst 12 månader, förutsatt att det har kompletterats enligt artikel 16. Registreringsdokumentet, vid behov kompletterat enligt artikel 16, ska tillsammans med värdepappersnoten och sammanfattningen betraktas som ett giltigt prospekt.

Motivering

Giltighetstiden på 12 månader bör behållas. Genom att förlänga giltighetstiden till 12 månader löper man en risk att prospektet blir inaktuellt eftersom all information inte kan justeras genom ett tillägg. Dessutom leder en längre giltighetstid till betydligt fler tillägg, vilket gör prospekten mindre begripliga och lättlästa för investerarna.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Artikel 11.3 ska ersättas med följande:

 

”3. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om den information som ska införlivas genom hänvisning. [...]”

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 12 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I detta fall ska tillägg enligt artikel 16 göras till registreringsdokumentet. Värdepappersnoten och sammanfattningen ska godkännas separat.”

2. I detta fall ska tillägg enligt artikel 16 göras till registreringsdokumentet. Värdepappersnoten och dokumentet med basfakta ska godkännas separat.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 13 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a. Artikel 13.4 ska det andra stycket ersättas med följande:

 

I det fall som avses punkt 2 ska den behöriga myndigheten informera emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad om dokumenten är ofullständiga eller om ytterligare information behövs inom 10 dagar från det att ansökan lämnats in.”

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 13 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a. Artikel 13.7 ska ersättas med följande:

 

7. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om villkoren för justering av tidsfristerna. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 12c (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 14 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12c. I artikel 14.2 ska led c ersättas med följande:

 

”c) i elektronisk form på emittentens webbplats eller, i tillämpliga fall, på webbplatsen för de finansiella mellanhänder, däribland betalningsombud, som placerar eller säljer värdepapperen, eller”

Motivering

Emittentens webbplats bör uppvärderas då den är en mycket tillgänglig kommunikationskanal. Hittills har denna möjlighet inte kunnat utnyttjas i praktiken eftersom den var kopplad till att informationen skulle offentliggöras samtidigt på samtliga berörda finansiella mellanhänders och ombuds webbplatser, något som inte var tekniskt och logistiskt genomförbart.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 14 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13a. Artikel 14.8 ska ersättas med följande:

 

”8. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om punkterna 1, 2, 3 och 4. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 13b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 15 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13b. Artikel 15.7 ska ersättas med följande:

 

7. För att kunna beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder i fråga om spridning av annonser som gäller planerade erbjudanden av värdepapper till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad, framför allt innan prospekten har gjorts tillgängliga för allmänheten eller innan teckningstiden inletts samt i fråga om punkt 4. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje ny omständighet av betydelse, sakfel eller förbiseende i samband med informationen i ett prospekt som kan påverka bedömningen av värdepapperen och som uppkommer eller uppmärksammas mellan tidpunkten för godkännandet av prospektet och det slutliga upphörandet av erbjudandet till allmänheten respektive den tidpunkt då handeln på en reglerad marknad påbörjas, beroende på vad som inträffar först, ska uppges i ett tillägg till prospektet. Sådana tillägg ska godkännas på samma sätt som det ursprungliga prospektet inom högst sju arbetsdagar och offentliggöras på åtminstone samma sätt som när det offentliggjordes. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, ska också kompletteras om så är nödvändigt för att beakta den nya informationen i tillägget.

1. Varje ny omständighet av betydelse, sakfel eller förbiseende i samband med informationen i ett prospekt som kan påverka bedömningen av värdepapperen och som uppkommer eller uppmärksammas mellan tidpunkten för godkännandet av prospektet och det slutliga upphörandet av erbjudandet till allmänheten respektive den tidpunkt då handeln på en reglerad marknad påbörjas, beroende på vad som inträffar först, ska uppges i ett tillägg till prospektet. Om upptagandet till handel på en reglerad marknad sker före det slutliga upphörandet av erbjudandet till allmänheten ska skyldigheten att komplettera prospektet upphöra på dagen för upptagandet, och informationskraven i direktiv 2004/109/EG och 2003/6/EG ska gälla från och med detta. Sådana tillägg ska genast översändas till den behöriga myndigheten och ska offentliggöras på åtminstone samma sätt som när det offentliggjordes. Dokumentet med basfakta, och eventuella översättningar av detta, ska också kompletteras om så är nödvändigt för att beakta den nya informationen i tillägget.

2. Investerare som redan har samtyckt till att köpa eller teckna sig för värdepapperen innan tillägget offentliggörs ska ha rätt att återkalla sina godkännanden inom två arbetsdagar efter det att tillägget offentliggjorts. Denna period kan förlängas av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad.”

2. För erbjudanden till allmänheten ska investerare som redan har samtyckt till att köpa eller teckna sig för värdepapperen innan tillägget eller informationen enligt kapitel III i direktiv 2004/109/EG eller artikel 6 i direktiv 2003/6/EG offentliggörs ha rätt att återkalla sina godkännanden inom två arbetsdagar efter det att tillägget informationen enligt kapitel III i direktiv 2004/109/EG eller artikel 6 i direktiv 2003/6/EG offentliggjorts, förutsatt att den nya omständigheten, sakfelet eller förbiseendet i punkt 1 faktiskt inträffade före det slutliga upphörandet av erbjudandet till allmänheten och att leveransen eller avvecklingen av värdepapperen ännu inte ägt rum. Denna period kan förlängas av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad. Hur länge rätten till återkallande gäller ska specificeras i tillägget.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15a (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 20 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15a. Artikel 20.3 ska ersättas med följande:

 

3. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b fastställa åtgärder som syftar till att bestämma allmänna ekvivalenskriterier på grundval av de krav som fastställs i artiklarna 5 och 7. [...]

 

På grundval av de kriterier som anges i första stycket får kommissionen i enlighet med artiklarna 24, 24a och 24b förklara att ett tredje land säkerställer att prospekt upprättade i det landet står i överensstämmelse med detta direktiv, antingen genom landets nationella lagstiftning eller för att praxis och förfaranden i landet följer internationella standarder utarbetade av internationella organisationer, såsom IOSCO:s informationsstandarder.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15b (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna ändring berör hela texten

 

15b. Artikel 24 ska ersättas med följande:

 

1. Kommissionen ska biträdas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad ESMA).

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15c (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15c. I artikel 24 ska följande punkt 2a läggas till:

 

2a. De befogenheter att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.3a, 2.4, 4.3, 5.5, 5.5a, 7.1, 7.3, 8.4, 11.3, 13.7, 14.8, 15.7 och 20.3 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

 

2b. Så snart som den antar en delegerad akt ska kommissionen vid samma tidpunkt underrätta Europaparlamentet och rådet.

 

2c. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som fastställs i artiklarna 24a och 24b.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15d (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15d. I artikel 24 ska punkt 3 utgå.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15e (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15e. Följande artikel ska införas efter artikel 24:

 

”Artikel 24a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 1.3a, 2.4, 4.3, 5.5, 5.5a, 7.1, 7.3, 8.4, 11.3, 13.7, 14.8, 15.7 och 20.3 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att avgöra huruvida delegeringen av befogenheter ska återkallas ska bemöda sig om att informera den andra institutionen och kommissionen samt uppge vilka delegerade befogenheter som kan omfattas av återkallande.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att den delegering av befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten hos delegerade akter som redan är i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

Motivering

Lagstiftaren ska inte behöva ange skälen till beslut att återkalla delegering av befogenheter.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15f (nytt)

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 24b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15f. Följande artikel ska införas efter artikel 24a:

 

”Artikel 24b

 

Invändningar mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra invändningar mot en delegerad akt inom fyra månader efter anmälningsdatum. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet gjort invändningar mot den delegerade akten när denna frist löpt ut ska akten träda ikraft den dag som anges i denna.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet gör invändningar mot den delegerade akten ska den inte träda i kraft.

Motivering

Det bör vara lagstiftarens beslut att ange skäl för en invändning mot en delegerad akt. För att inte överbelasta kontrollmekanismen bör lagstiftaren inte behöva ange skälen för att avslå en åtgärd.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 2.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

De åtgärder i andra stycket punkt a och b […] ska fastställas genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 5 – punkt 6 – styckena 3 och 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. I artikel 5.6 ska de tredje och fjärde styckena ersättas med följande:

 

De åtgärder som avses i punkt a ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2. De åtgärder som avses i led b och c […] ska antas genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b.

 

I förekommande fall får kommissionen även anpassa den femårsperiod som avses i punkt 1 genom en delegerad akt i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. I artikel 8 ska följande punkt läggas till efter punkt 3:

 

”3a. Det ska inte finnas några krav på att informationen som ges i enlighet med artiklarna 4, 5 och 6 innehåller information om lån från centralbanker eller någon annan likviditetsfacilitet till ett visst kreditinstitut från en centralbank som ingår i ECBS.”

Motivering

Lån och kreditfaciliteter från centralbanker behöver hållas konfidentiella för att finansmarknadernas stabilitet och funktion ska kunna garanteras.    Detta ändringsförslag gör undantaget för centralbanker uttryckligt.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 9 – punkt 7 – styckena 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Artikel 9.7 ska ersättas med följande:

 

7. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 2, 4 och 5. [...].

 

Kommissionen ska även specificera den maximala längden på den korta avvecklingstid som avses i punkt 4 och lämpliga kontrollmekanismer för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1e (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 11 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e. Artikel 11.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Artiklarna 9 och 10 c skall inte tillämpas på aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS när de fullföljer sina uppgifter som monetära myndigheter, inklusive aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS enligt avtal om pant eller återköp eller något liknande likviditetsavtal för penningpolitiska syften eller inom ett betalningssystem eller i samband med andra lån eller likviditetsfaciliteter från centralbanker.”

Motivering

Lån och kreditfaciliteter från centralbanker behöver hållas konfidentiella för att finansmarknadernas stabilitet och funktion ska kunna garanteras.    Detta ändringsförslag gör undantaget för centralbanker uttryckligt.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1f (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 12 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1f. Artikel 12.8 ska ersättas med följande:

 

8. I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa följande åtgärder:

 

a) ta fram ett standardformulär som ska användas i hela gemenskapen när emittenten underrättas enligt punkt 1 eller när information enligt artikel 19.3 registreras,

 

b) fastställa en sammanställning över handelsdagar för samtliga medlemsstater,

 

c) fastställa när aktieägaren, den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 10, eller båda ska verkställa den nödvändiga underrättelsen till emittenten,

 

d) klargöra under vilka omständigheter som aktieägaren eller den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 10 borde ha fått reda på förvärvet eller avyttringen,

 

e) klargöra de villkor för oberoende som ska uppfyllas av förvaltningsbolag och deras moderföretag eller av värdepappersföretag och deras moderbolag för att kunna omfattas av undantagen i punkterna 4 och 5.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1g (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 13 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1g. Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

 

2. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera en enhetlig tillämpning av punkt 1. Den ska i synnerhet fastställa

 

a) vilka typer av finansiella instrument som avses i punkt 1 och deras sammanläggning,

 

b) vad som avses med formellt avtal enligt punkt 1,

 

c) innehållet i underrättelsen genom att upprätta ett standardformulär som ska användas över hela gemenskapen för detta ändamål,

 

d) underrättelseperioden,

 

e) vem som ska erhålla underrättelsen.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1h (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 14 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1h. Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

 

2. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera en enhetlig tillämpning av punkt 1. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1i (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 17 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1i. Artikel 17.4 ska ersättas med följande:

 

4. I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken, samt för att kunna försäkra sig om att punkterna 13 tillämpas enhetligt, ska kommissionen fastställa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b. Kommissionen ska särskilt precisera genom vilka kategorier av finansiella institut en aktieägare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1j (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 18 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1j. Artikel 18.5 ska ersättas med följande:

 

5. I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken, samt för att kunna försäkra sig om att punkterna 14 tillämpas enhetligt, ska kommissionen fastställa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b. Kommissionen ska särskilt precisera genom vilka kategorier av finansiella institut en skuldebrevsinnehavare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1k (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1k. Artikel 19.4 första stycket ska ersättas med följande:

 

4. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder i syfte att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 1–3 [...].

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1l (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1l. I artikel 19.4 ska tredje stycket utgå.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1m (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1m. Artikel 21.4 första stycket ska ersättas med följande text:

 

4. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknader och utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 [...].

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1n (nytt))

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 21 – punkt 4 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1n. I artikel 21.4 ska tredje stycket utgå.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1o (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 23 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1o. Artikel 23.4 ska ersättas med följande:

 

4. För att kunna garantera att punkt 1 i denna artikel tillämpas enhetligt ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder

 

i) genom vilka en mekanism införs som garanterar likvärdigheten mellan de krav på information som fastställs i detta direktiv inbegripet finansiell redovisning och information, inbegripet finansiell redovisning, som krävs enligt lag eller administrativa bestämmelser i tredjeland,

 

ii) där det anges att det tredjeland där emittenten är registrerad garanterar att informationskrav likvärdiga dem som fastställs i detta direktiv ska tillämpas enligt dess lagar och andra författningar eller enligt praxis och rutiner som är grundade på de internationella standarder som fastställts av internationella organisationer.

 

I det sammanhang som omfattas av första stycket led ii ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder för bedömningen av standarder som är relevanta för emittenter i mer än ett land. [...].

 

Kommissionen ska i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fatta de beslut som krävs, enligt de villkor som fastställs i artikel 30.3, om huruvida de redovisningsstandarder som används av emittenter i tredjeland motsvarar gemenskapsbestämmelserna, senast fem år efter det datum som anges i artikel 31. Om kommissionen beslutar att redovisningsstandarderna i tredjeland inte motsvarar gemenskapsbestämmelserna kan den tillåta att de berörda emittenterna fortsätter att använda sådana redovisningsstandarder under en lämplig övergångsperiod.

 

I det sammanhang som omfattas av tredje stycket ska kommissionen också genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder som syftar till att upprätta allmänna likvärdighetskriterier avseende redovisningsstandarder som är relevanta för emittenter i mer än ett land. [...].

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1p (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 23 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1p. Artikel 23.5 ska ersättas med följande:

 

5. För att tillämpningen av punkt 2 ska kunna bli enhetlig kan kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder där det fastställs vilken typ av information som offentliggjorts i ett tredjeland och som är viktig för allmänheten i gemenskapen. […]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1q (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 23 – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1q. I artikel 23.7 ska andra stycket ersättas med följande:

 

Kommissionen ska också genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 27, 27a och 27b fastställa åtgärder som syftar till att upprätta allmänna likvärdighetskriterier för första stycket. [...]

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras. Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1r (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1r. Artikel 27.1 ska ersättas med följande:

 

1. Kommissionen ska biträdas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(Det fetmarkerade textavsnittet återinförs oförändrat från den rättsakt som ska ändras.)

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1s (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1s. I artikel 27 ska punkt 2a ersättas med följande:

 

2a. De befogenheter att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.3, 5.6, 9.7, 12.8, 13.2, 14.2, 17.4, 18.5, 19.4, 21.4, 23.4, 23.5 och 23.7 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

 

2b. Så snart som den antar en delegerad akt ska kommissionen vid samma tidpunkt underrätta Europaparlamentet och rådet.

 

2c. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen på de villkor som fastställs i artiklarna 27a och 27b.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1t (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1t. Artikel 27.3 ska utgå.

(Text som utgår i sådana textavsnitt markeras med hakparentes […].)

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1u (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1u. Följande artikel ska införas efter artikel 27:

 

”Artikel 27a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 2.3, 5.6, 9.7, 12.8, 13.2, 14.2, 17.4, 18.5, 19.4, 21.4, 23.4, 23.5 och 23.7 kan återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att avgöra huruvida delegeringen av befogenheter ska återkallas ska bemöda sig om att informera den andra institutionen och kommissionen samt uppge vilka delegerade befogenheter som kan omfattas av återkallande.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att den delegering av befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten hos delegerade akter som redan är i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

Motivering

Lagstiftaren ska inte behöva ange skälen till beslut att återkalla delegering av befogenheter.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 1v (nytt)

Direktiv 2004/109/EG

Artikel 27b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1v. Följande artikel ska införas efter artikel 27a:

 

”Artikel 27b

 

Invändningar mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på fyra månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten ska den träda i kraft den dag som anges i den.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten ska den inte träda i kraft.

Motivering

Det bör vara lagstiftarens beslut att ange skäl för en invändning mot en delegerad akt. För att inte överbelasta kontrollmekanismen bör lagstiftaren inte behöva ange skälen för att avslå en åtgärd.

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Översyn

 

Fem år efter det att detta direktiv trätt i kraft ska kommissionen utvärdera tillämpningen av detta direktiv, särskilt vad avser tillämpningen och effekterna av reglerna om dokumentet med basfakta. Kommissionen ska vidare utveckla definitionerna av termerna erbjudande till allmänheten, primär marknad och sekundär marknad och i detta sammanhang fullt klarlägga kopplingarna mellan detta direktiv och direktiven 2004/109/EG och 2003/6/EG. Efter denna utvärdering ska kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av förslag till ändringar av detta direktiv.

  • [1]  EUT C 19, 26.1.2010, s. 1.
  • [2]  Yttrande av den 18.2.2010 (ännu ej offentliggjord i EUT).

MOTIVERING

A. Kort bakgrund

Direktiv 2003/71/EG, prospektdirektivet, reglerar erbjudanden till allmänhet av värdepapper och upptagande till handel av dessa på en reglerad marknad inom gemenskapen. Prospektet fungerar som ett pass och ger tillträde till alla marknader inom EU, och efter registrering och auktorisation i hemmedlemsstaten behövs bara en anmälan i värdmedlemsstaten.

Översynen av prospektdirektivet togs upp i artikel 31 med vilken det infördes en klausul om översyn efter fem år. I enlighet med principerna om bättre reglering och minskad byråkrati fokuserar kommissionens förslag på att eliminera rättslig osäkerhet, sänka omotiverat höga kostnader och bördor för branschen samtidigt som samma nivå på investerarskyddet upprätthålls.

B. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens översyn och det arbete som ligger bakom denna översyn.

Föredraganden instämmer med huvuddelen av de förenklingar och förtydliganden som kommissionen företagit.

Särskilt välkomnas förtydligandet av tröskelvärden, möjligheten att välja hemmedlemsstat för andra värdepapper än aktier, förenklingen av programmet för aktier riktade till anställda, förenklingen av de överdrivet betungande rapporteringskraven för statliga garantier, anpassning till transparensdirektivet och undanröjd osäkerhet vad avser anmälan till värdmedlemsstaten.

För följande punkter har föredraganden några kommentarer och föreslår att kommissionens nuvarande formuleringar förbättras:

Retails cascade

Ansvaret vid en påföljande återförsäljning behöver förtydligas. För påföljande återförsäljning av värdepapper via finansiella mellanhänder föreslår kommissionen att det ursprungliga prospektet kan användas så länge det är aktuellt och emittenten har medgivit att det får användas.

Föredraganden anser vidare att om en finansiell mellanhand utnyttjar det ursprungliga prospektet utan medgivande eller om denne har utarbetat ett nytt prospekt ska mellanhanden bära ansvaret för prospektet.

Kvalificerad investerare - anpassning

Föredraganden stöder kommissionens förslag att anpassa prospektdirektivet till definitionen i direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID), men vill gå längre och ta bort det separata registret eftersom det har visat sig vara av mycket begränsat värde i praktiken.

Nyemission

Kommissionen inför förenklade publiceringskrav för nyemissioner. Föredraganden anser att vi helt och hållet bör undanta nyemissioner från kravet på att offentliggöra ett prospekt eftersom informationen redan finns tillgänglig för existerande aktieägare.

Giltighetstid för prospekt

Giltighetstiden förlängs till 24 månader både för prospekt och grundprospekt. Föredraganden vill förlänga giltighetstiden för grundprospekt till 36 månader.

Tillägg till prospekt

Kravet på att hålla prospekten aktuella upphör endera då erbjudandet till allmänheten löper ut eller vid upptagandet till handel på en reglerad marknad, beroende på vad som inträffar först. Rätten till återkallande i fallet med ett tillägg till prospektet harmoniseras till två arbetsdagar med en möjlighet för emittenten att förlänga denna period. Föredraganden stöder kommissionens förslag men inför ett ytterligare klarläggande att det befintliga prospektet kan användas om det slutliga erbjudandet till allmänheten upphör innan detta värdepapper upptas till handel på en reglerad marknad.

System för civilrättsligt ansvar

Föredraganden uppmanar den nya europeiska tillsynsmyndigheten (ESA) att sammanställa en jämförande tabell för att påvisa skillnader i nationella ansvarssystem. När vi diskuterar ansvar bortses från de faktiska skillnader i nationell civilrätt som har avgörande betydelse.

Primära vs sekundära marknader

Föredraganden anser att det brådskar att ta upp det grundläggande problemet med definitionen av primära och sekundära marknader. I detta syfte har det införts en översynsklausul som innebär ytterligare insatser för att definiera primära marknader, sekundära marknader och termen erbjudande till allmänheten så att man på ett bättre satt kan ta itu med olösta problem och hitta lösningar på denna brist på tydlighet.

Dokumentet med basfakta

Detta viktiga koncept för att ge information till icke-professionella investerare om alla investeringsprodukter för denna grupp infördes av kommissionen i initiativet ”PRIP”[1] (paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare) och har tagits över från UCITS-direktivet[2] och dess dokument ”basfakta”.

I detta direktiv inför kommissionen skärpta krav för prospektsammanfattningen. Sammanfattningen ska ge basfakta så att investeraren ska kunna jämföra värdepappret med andra produkter och fatta väl underbyggda investeringsbeslut. Kommissionen utvidgar också ansvarssystemet till tillhandahållet av sådana basfakta.

Föredraganden anser att sammanfattningen bör ersättas av dokumentet med basfakta istället för att några delar med basfakta införs i sammanfattningen. Det detaljerade innehållet och format ska bestämmas på nivå 2, men ska till stor del omfatta informationen i den nuvarande sammanfattningen. När den nya ESMA (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) ger råd om nivå 2-åtgärder ska utvecklingen i PRIP-debatten beaktas på lämpligt sätt. Idén om att investeringsprodukter ska vara jämförbara förverkligas bäst inom ramen för PRIP-initiativet som en övergripande åtgärd och så bör man vid lämplig tidpunkt också ta sig an detta.

Delegerande akter och genomförandeakter

På grund av Lissabonfördragets ikraftträdande införs möjligheten för lagstiftaren att delegera befogenheten att anta icke-lagstiftningsakter till kommissionen för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten.

Artikel 291 kommer dock att kräva att en förordning antas för att den ska träda i kraft. Bestämmelserna om genomförandeakter kommer att finnas kvar inom kommittéförfarandet och anpassningen skjuts upp till en senare översyn av direktiven.

ESMA

I ljuset av kommissions förslag till följd av rekommendationerna från de Larosière-gruppen om att inrätta ett europeiskt system för finansiell tillsyn som arbetar tillsammans med nya ESA (europeiska tillsynsmyndigheter) stöder föredraganden den nya integrerade tillsynsramen och har därför redan infört Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) som ersättare till Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).

  • [1]  Kommissionens meddelande av den 29 april 2009.
  • [2]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (9.3.2010)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
(KOM(2009)0491 – C7‑0170/2009 – 2009/0132(COD))

Föredragande: Sebastian Valentin Bodu

KORTFATTAD MOTIVERING

BAKGRUND

Det huvudsakliga syftet med det åtgärdsprogram för att minska administrativa bördor till följd av den befintliga lagstiftningen i EU som kommissionen lanserade 2007 var att uppnå bättre lagstiftning som en del av strategin för tillväxt och sysselsättning.

2007 enades rådet om målet att minska de administrativa bördorna med 25 procent senast 2012 i syfte att förbättra flera olika företags konkurrenskraft i gemenskapen.

Även om den allmänna utvärderingen av direktivets övergripande effekt, genomförd fem år efter att direktivet trätt i kraft, har varit positiv har det identifierats en rad rättsliga oklarheter och omotiverat betungande krav som ökar kostnaderna och skapar ineffektivitet, vilket i sin tur hämmar företags och finansiella mellanhänders finansiering på värdepappersmarknaderna i EU. Skyddet av investerare måste förbättras och därför måste prospektsammanfattningarna förenklas i syfte att snabbt och effektivt bemöta den pågående finanskrisen.

Kommissionens förslag är resultatet av en kontinuerlig dialog och samråd med de viktigaste intressenterna och med marknadsdeltagare och konsumenter. Förslaget grundar sig på en analys av de rapporter som publicerats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och expertgruppen för de europeiska säkerhetsmarknaderna. Förslaget beaktar även resultaten av en studie som genomförts av det brittiska företaget Centre for Strategy & Evaluation Services samt offentliga samråd online.

FÖRSLAGETS INNEHÅLL

Det övergripande målet för detta förslag är att förenkla och förbättra tillämpningen av direktivet, med hänsyn tagen till vikten av att stärka det skydd för investerarna som föreskrivs i direktivet och säkerställa att den information som tillhandahålls är tillräcklig och adekvat för att möta investerarnas behov av att kunna hantera turbulensen på de finansiella marknaderna. Avsikten är att denna förenkling underförstått även ska resultera i sådana betydande fördelar som exempelvis följande:

–   Minskade krav på offentliggörande för företag med begränsat börsvärde förväntas leda till besparingar på 173 miljoner euro vartannat år.

–   Avskaffande av regler om dubbla skyldigheter när det gäller öppenhet och insyn kommer att eliminera onödiga kostnader på 30 miljoner euro för företagen.

–   Undantagande av program för aktier riktade till anställda från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt, vilket kommer att innebära en besparing på omkring 18 miljoner euro.

–   Sänkta krav på offentliggörande i samband med finansiering genom nyemission kommer att innebära en besparing på nästan 80 miljoner euro.

–   Utöver dessa siffror tillkommer besparingar på ytterligare ca 800 000 euro till följd av att detaljerade upplysningar om garantigivarens finansiella situation utesluts för statliga garantisystem.

Sammanlagt beräknas detta leda till besparingar på 302 miljoner euro per år.

I september 2008 rekommenderade högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor kommissionen att överväga att avskaffa följande:

1.  Skyldigheten att tillhandahålla prospektet i tryckt form.

2.  Skyldigheten att tillhandahålla en översättning av prospektsammanfattningen när värdepapper erbjuds över nationsgränserna.

Avskaffandet av den första skyldigheten skulle kunna inverka negativt på konsumentförtroendet eftersom det skulle innebära att åtskillnad görs mellan investerare beroende på om de har åtkomst till Internet eller inte, även om det skulle leda till en minskning av den administrativa bördan för den person som ansvarar för att tillhandahålla investeraren prospektet.

När det gäller avskaffandet av skyldigheten att översätta sammanfattningen skulle även detta vara negativt för skyddet av investerarna eftersom det är viktigt för dem att få åtminstone sammanfattningen på ett för dem begripligt språk, även om man skulle slippa kostnaderna för översättning.

RÄTTSLIG GRUND

Förslaget grundar sig på artiklarna 44 och 95 i EG-fördraget (för närvarande artiklarna 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Förslaget följer subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

REKOMMENDATIONER

Personligen är jag av den uppfattningen att strategin med ändringsförslag rör frågor som är av stor betydelse när det gäller prospekt och insynskrav. Kommentarer som gäller frågor av mindre betydelse ligger således inte i linje med förslagets syfte.

Jag har tittat på de föreslagna ändringarna och beaktat det ändrade innehållet i de två direktiven. Jag har dragit slutsatsen att de synpunkter som framkommit och de lösningar som identifierats speglar de viktigaste krav som för närvarande ställs av berörda aktörer på Europeiska unionens kapitalmarknader.

Flera ändringsförslag kan komma att läggas fram till kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/71/EG om prospekt, i syfte att undanröja vissa mindre brister. När det gäller direktiv 2004/109/EG om transparenskrav krävs det för närvarande inga kommentarer eller ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14

Direktiv 2003/71/EG

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Investerare som redan har samtyckt till att köpa eller teckna sig för värdepapperen innan tillägget offentliggörs ska ha rätt att återkalla sina godkännanden inom två arbetsdagar efter det att tillägget offentliggjorts. Denna period kan förlängas av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad.

2. Investerare som redan har samtyckt till att köpa eller teckna sig för värdepapperen innan tillägget offentliggörs ska ha rätt att återkalla sina godkännanden inom två arbetsdagar efter det att tillägget offentliggjorts. Denna period kan förlängas av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, men ska inte överskrida tio arbetsdagar från datumet då tillägget offentliggjorts.

Motivering

Rätten att förlänga perioden verkar ha utformats till förmån för emittenten. Den får dock inte skada den person som tecknat sig för värdepapper, och tidsfristen måste således fastställas så att den gynnar båda parter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG)

Referensnummer

KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

7.10.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sebastian Valentin Bodu

14.12.2009

 

 

Antagande

8.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG)

Referensnummer

KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD)

Framläggande för parlamentet

23.9.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

7.10.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

7.10.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Wolf Klinz

20.10.2009

 

 

Behandling i utskott

2.12.2009

27.1.2010

17.3.2010

 

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sophie Auconie, Pervenche Berès, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Jan Kozłowski, Philippe Lamberts

Ingivande

26.3.2010