Procedūra : 2009/2124(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0104/2010

Pateikti tekstai :

A7-0104/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0103

PRANEŠIMAS     
PDF 176kWORD 103k
26.3.2010
PE 430.465v02-00 A7-0104/2010

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, įsteigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(3), ypač į jo 23 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(4) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0104/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, įsteigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(7), ypač į jo 23 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(8) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0104/2010),

1.  pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, įsteigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(11), ypač į jo 23 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(12) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0104/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą(13) dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Centro 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas, ir prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje savo rezoliucijoje Parlamentas, be kita ko:

- pažymėjo, kad Centro biudžetas padidėjo nuo 17 100 000 EUR 2006 m. iki 28 900 000 EUR 2007 m.;

- pažymėjo, kad 2006 m. asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį rodiklis buvo apie 45 proc. ir kad 2007 m. padėtis iš esmės nepagerėjo, nes šis rodiklis buvo apie 43 proc., o tai rodė, kad Centras, vykdydamas savo biudžetą, susiduria su sunkumais;

- atkreipė dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad biudžeto pataisų kiekis parodė biudžeto vykdymo priežiūros trūkumus,

1.  reiškia savo pasitenkinimą dėl sėkmingų penktųjų Centro veiklos metų; pažymi, kad Centro biudžetas padidėjo nuo 17 100 000 EUR 2006 m. iki 28 900 000 EUR 2007 m. ir 40 700 000 EUR 2008 m.;

Veikla

2   taigi pažymi, kad Centras sustiprino savo funkcijas visuomenės sveikatos srityje, padidino ligoms skirtų programų pajėgumus, toliau plėtojo partnerystę ir patobulino savo valdymo sistemą;

3.  ragina Centrą lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, pateikti operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių metų operacijomis, siekiant biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai suteikti galimybę geriau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais;

Asignavimų perkėlimas

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nurodė, jog maždaug 16 200 000 EUR (arba 40 proc. viso Centro biudžeto) turėjo būti perkelta į kitus metus; taigi yra susirūpinęs dėl to, kad tokia padėtis neatitinka metinio periodiškumo principo ir iš jos galima matyti programavimo ir Centro biudžeto vykdymo kontrolės trūkumų;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. Centro įplaukos iš palūkanų sudarė 313 000 EUR ir kad vadovaujantis Finansiniu reglamentu 307 000 EUR vėl turėjo būti grąžinta Komisijai; atsižvelgdamas į metinę finansinę ataskaitą ir į palūkanų dydį, daro išvadą, kad Centras nuolat turi itin didelį grynųjų pinigų kiekį; pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. Centro grynieji pinigai sudarė 16 705 090,95 EUR; prašo Komisijos, vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 15 straipsnio 5 dalimi, išnagrinėti galimybes, kaip galima padėti užtikrinti, jog grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į poreikius, ir kaip reikėtų keisti metodą, kad Centro kasoje nuolat būtų kuo mažiau grynųjų pinigų;

6.  atkreipia dėmesį į Centro pastangas 2009 m. pradžioje užbaigti 2008 m. pradėtą viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo veiklą siekiant sumažinti asignavimų perkėlimo lygį;

Centro būstinė

7.  nerimauja dėl to, kad 2008 m. gruodžio 31 d. Centras su Švedijos vyriausybe vis dar nebuvo sudaręs susitarimo dėl būstinės, kadangi vis dar lieka daug neišspręstų klausimų, kuriems būtinos tolesnės derybos; norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija jau patvirtindama 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymą pareiškė esanti susirūpinusi dėl Audito Rūmų pastabos, kad Centras sumokėjo 500 000 EUR už pastatų, išnuomotų jo patalpoms, atnaujinimo darbus, ir dėl to, kad sprendimas dėl šių darbų, kaip ir 2006 m., buvo priimtas tiesiogiai susitarus Centrui ir savininkui, konkrečiai nenustačius darbų pobūdžio ir terminų bei mokėjimo sąlygų; vis dėlto palankiai vertina tai, kad 2009 m. kovo mėn. sudarytas tarpinis susitarimas dėl asmens tapatybės numerių ir pritaria Centro pastangoms surasti geriausius sprendimus su Švedijos vyriausybe;

8.  primena decentralizuotų agentūrų klausimams veikiančiai tarpinstitucinei darbo grupei, kad ji privalo šią problemą bendrais bruožais aptarti savo diskusijose;

Žmogiškieji ištekliai

9.  pabrėžia, kad vis dar yra įdarbinimo procedūrų planavimo trūkumų; ypač susirūpinęs dėl to, kad 2008 m. pabaigoje iš 130 numatytų darbo vietų buvo užimta tik 101;

10. atkreipia dėmesį į pastangas 2008 m. įgyvendinti patvirtintą personalo planą, kuriame nurodyta 130 etatų; palankiai vertina tai, kad papildomai įdarbinti 54 darbuotojai (laikini darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir deleguoti nacionaliniai ekspertai) ir 2008 m. pabaigoje jau buvo užimtas 101 etatas ir tai padeda užtikrinti Centro veiklą ir sudaromos sąlygos vykdyti jam pavestus uždavinius; apgailestauja dėl to, kad 16 įdarbinimo konkursų reikėjo skelbti iš naujo; remia Centro priemones, skirtas padėčiai pagerinti; palankiai vertina tai, kad Centras peržiūrėjo savo vidaus organizacinę struktūrą;

Vidaus auditas

11. apgailestauja dėl to, kad Centras iki šiol nevisiškai įvykdė savo įsipareigojimą už biudžeto įvykdymo patvirtinimą atsakingai institucijai perduoti Centro direktoriaus parengtą ataskaitą, kurioje apibendrintai nurodomas vidaus auditoriaus atliktų vidaus auditų skaičius, kaip nurodyta Finansinio pagrindų reglamento 72 straipsnio 5 dalyje; vis dėlto pripažįsta, kad Centras pateikė šiek tiek informacijos dėl šešių dar neįvykdytų rekomendacijų, kurias Komisijos Vidaus audito tarnyba laiko labai svarbiomis; atkreipia dėmesį į tai, kad šios rekomendacijos susijusios su valdymo kokybe (su mokslinėmis konsultacijomis, informavimu sveikatos klausimais, šiuo metu taikomos skubaus rizikos (grėsmių) įvertinimo procedūros tobulinimu), tolesniais veiksmais nustatant tam tikrus vidaus kontrolės reikalavimus (pvz., su finansinių procedūrų nustatymu) ir kitų vidaus kontrolės reikalavimų įgyvendinimu (pvz., su trūkumų nustatymu ir metinės veiklos ataskaitos struktūra);

oo  o

12. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

23.2.2010

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Nuomonės referentė: Jutta Haug

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  reiškia savo pasitenkinimą dėl sėkmingų penktųjų Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) veiklos metų; atkreipia dėmesį į tai, kad Centro biudžetas padidėjo nuo 27 mln. EUR 2007 m. iki 40,2 mln. EUR 2008 m. ir pabrėžia, kad, kalbant apie įsipareigojimų asignavimus, biudžeto vykdymas siekė 97 proc.;

2. tačiau apgailestauja dėl to, kad mokėjimų vykdymo lygis yra mažesnis, negu ankstesniais metais, ir siekia 82 proc. arba 33,2 mln. EUR; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 16,2 mln. EUR sumą Centras perkėlė į kitus metus; taigi primena metinio periodiškumo principą, kuris nustatytas visoms Europos Bendrijos įstaigoms taikomame Finansiniame reglamente;

3. taigi atkreipia dėmesį į Centro pastangas 2009 m. pradžioje užbaigti 2008 m. pradėtą viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo veiklą siekiant sumažinti asignavimų perkėlimo lygį;

4. atkreipia dėmesį į pastangas 2008 m. įgyvendinti patvirtintą personalo planą, kuriame nurodyta 130 etatų; palankiai vertina tai, kad papildomai įdarbinti 54 darbuotojai (laikini darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir deleguoti nacionaliniai ekspertai) ir 2008 m. pabaigoje jau buvo užimtas 101 etatas ir tai padeda užtikrinti Centro veiklą ir sudaromos sąlygos vykdyti jam pavestus uždavinius; apgailestauja dėl to, kad 16 įdarbinimo konkursų reikėjo skelbti iš naujo; remia Centro priemones, skirtas padėčiai pagerinti; palankiai vertina tai, kad ELPKC peržiūrėjo savo vidaus organizacinę struktūrą;

5.  mano, kad ELPKC atlieka svarbų vaidmenį gerinant ir plėtojant Europos ligų stebėjimą siekiant įvertinti esamus ir atsirandančius infekcinių ligų keliamus pavojus žmonių sveikatai ir pranešti apie juos; pabrėžia, kad daugelis svarbių pasiekimų rodo, jog 2008 m. ELPKC darbo rezultatai buvo geresni ir jis sėkmingai patenkino poreikį greičiau reaguoti į užkrečiamų ligų pavojų Europoje;

6.  taigi pažymi, kad Centras sustiprino savo funkcijas visuomenės sveikatos srityje, padidino ligoms skirtų programų pajėgumus, toliau plėtojo partnerystę ir patobulino savo valdymo sistemą;

7.  atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais ELPKC susidūrė 2008 m. dėl to, kad Švedijos vyriausybė ir Centras nesudarė susitarimo dėl būstinės; palankiai vertina tai, kad 2009 m. kovo mėn. sudarytas tarpinis susitarimas dėl asmens tapatybės numerių ir pritaria Centro pastangoms surasti geriausius sprendimus su Švedijos vyriausybe; primena tarpinstitucinei darbo grupei dėl decentralizuotų agentūrų, kad ji diskutuodama bendrai spręstų šį klausimą;

8.  remdamasis turimais duomenimis, mano, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui gali būti suteiktas ELPKC 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.2.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jutta Haug, Anna Záborská

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 112.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 112.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 112.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 133.

(14)

Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)...

Teisinė informacija - Privatumo politika