Procedūra : 2009/2130(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0105/2010

Pateikti tekstai :

A7-0105/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0100

PRANEŠIMAS     
PDF 163kWORD 81k
26.3.2010
PE 430.462v02-00 A7-0105/2010

dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą(3), ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0105/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7‑0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą(7), ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0105/2010),

1.  pritaria Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7‑0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą(11), ypač į jo 36 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0105/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Agentūros 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir savo prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimo pridėtoje rezoliucijoje, inter alia:

- atkreipė dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad Agentūra nenumatė atitinkamų procedūrų, kad būtų nustatyta lėšų perkėlimo tvarka ir dėl to mažiausiai 125 000 eurų buvo perkelta be teisinių įsipareigojimų;

- pažymėjo, kad Audito Rūmai mano, jog Agentūra dar nepakankamai dokumentais pagrindė savo vidaus kontrolės procedūras;

Veikla

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad Agentūra nerengia daugiametės darbo programos; taigi pabrėžia, jog svarbu rengti šį dokumentą, kad Agentūra galėtų veiksmingai įgyvendinti savo strategiją ir siekti tikslų; vis dėlto sveikina Agentūrą dėl priimto sprendimo parengti šį dokumentą remiantis savo Administracinės tarybos vidutinės trukmės strategija;

2.  be to, ragina Agentūrą apsvarstyti galimybę planuojant visą savo veiklą naudoti Gantto diagramą tam, kad būtų galima greitai nustatyti laiką, kurį kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui, ir skatinti naudoti į rezultatus orientuotą metodą;

3.  prašo Agentūros lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, pateikti operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, siekiant biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai suteikti galimybę geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra turėtų pašalinti savo veiklos planavimo trūkumus tam, jog ateityje biudžeto planavimo procedūros būtų pakankamai griežtos ir nereikėtų didinti arba mažinti į jos biudžeto eilutes įrašytų asignavimų kiekio; taip pat pabrėžia, kad tai neatitinka konkretumo principo; be to, pažymi, kad, neatsižvelgiant į galiojančias taisykles, Administracinės tarybos nebuvo prašoma leisti atlikti perkėlimus ar jai apie juos nebuvo pranešama; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra įsipareigojo tobulinti savo biudžeto planavimą ir priežiūrą ir sumažinti biudžeto pakeitimų skaičių;

5.  taip pat atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame ji norėjo pabrėžti, kad dėl persikėlimo į nuolatinę būstinę 2008 m. buvo itin sunku planuoti biudžetą;

6.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad, priešingai nei nurodoma Finansiniame reglamente, tam tikri teisiniai įsipareigojimai (iš viso 1 400 000 EUR sumai) buvo prisiimti nepatvirtinus atitinkamų biudžetinių įsipareigojimų;

Vidaus auditas

7.  pripažįsta, kad Vidaus audito tarnyba (VAT) Agentūrai pateikė 15 rekomendacijų, iš kurių 9 įvertintos kaip labai svarbios ir susijusios su poreikiu parengti visą Agentūros veiklą apimančių rodiklių rinkinį, vidaus organizacijos ir procedūrų struktūra, kuri padėtų užtikrinti patikinimą dėl valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymu (įdarbinimo procedūrų ir dokumentacijos sistemų tobulinimas) ir su poreikiu numatyti vidaus procedūras, padėsiančių sumažinti Agentūros pavėluotų mokėjimų kiekį;

Žmogiškieji ištekliai

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. personalo įdarbinimo tempas buvo daug greitesnis, negu planuota iš pradžių, ir nepakankamai įvertinta atlyginimų išlaidoms reikalinga asignavimų suma, kuri numatyta daugiau nei 35 proc. (apie 1 300 000 EUR) mažesnė nei reikalinga suma; taigi ragina Agentūrą pagerinti savo biudžeto vykdymo priežiūrą;

oo   o

9.   pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 1.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 1.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 1.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 202.

(14)

Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2010)...

Teisinė informacija - Privatumo politika