VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten

9.4.2010 - (COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD)) - ***I

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Renate Sommer


Procedure : 2008/0028(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0109/2010

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten

(COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0040),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0039/2008),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld "Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

–   gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0109/2010),

1.  keurt onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het vrije verkeer van veilig en gezond voedsel is een wezenlijk aspect van de interne markt, dat een aanzienlijke bijdrage levert tot de gezondheid en het welzijn van de burgers en hun sociale en economische belangen.

(2) Het vrije verkeer van veilig voedsel is een wezenlijk aspect van de interne markt, dat een aanzienlijke bijdrage levert tot de gezondheid en het welzijn van de burgers en hun sociale en economische belangen. Deze verordening dient zowel de belangen van de interne markt, doordat zij zorgt voor vereenvoudiging van de rechtspraak, voor rechtszekerheid en terugdringing van de bureaucratie, als van de burgers doordat zij een heldere, begrijpelijke en leesbare etikettering van levensmiddelen voorschrijft.

Motivering

"Gezond voedsel" wordt niet gedefinieerd; "gezond" wordt daarom al door het begrip "veilig" tot uiting gebracht, omdat hiermee de afwezigheid van ziekmakende ingrediënten wordt aangegeven, en ook dat er geen hygiënische bezwaren zijn. Het is van belang erop te wijzen dat de verordening bedoeld is om de consument beter te beschermen en om de interne markt te harmoniseren.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consumenten te bereiken en hun recht op informatie te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de consumenten de nodige informatie krijgen over de levensmiddelen die zij consumeren. De keuzes van de consumenten kunnen onder meer door gezondheids-, economische, milieu-, sociale en ethische overwegingen worden beïnvloed.

(3) Om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consumenten te bereiken en hun recht op informatie te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de consumenten de nodige informatie krijgen over de levensmiddelen die zij consumeren. Koopbeslissingen kunnen onder meer door gezondheids-, economische, milieu-, sociale en ethische overwegingen worden beïnvloed.

Motivering

Het gaat hier in de eerste plaats om koopbeslissingen; de beslissing tot koop is tevens de keuze om te consumeren.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Hoewel de oorspronkelijke doelstellingen en de kernelementen van de huidige etiketteringwetgeving nog steeds geldig zijn, is het nodig dat de wetgeving wordt gestroomlijnd om te zorgen voor een gemakkelijkere naleving en een grotere duidelijkheid voor de belang­hebbenden en om haar te moderniseren teneinde rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de voedselinformatie.

(9) Hoewel de oorspronkelijke doelstellingen en de kernelementen van de huidige etiketteringwetgeving nog steeds geldig zijn, is het nodig dat de wetgeving wordt gestroomlijnd om te zorgen voor een gemakkelijkere toepassing en een grotere rechtszekerheid voor de belanghebbenden en om haar te moderniseren teneinde rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de voedselinformatie.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Er bestaat publieke belangstelling voor het verband tussen voeding en gezondheid en voor de keuze van een aan de individuele behoeften aangepast voedingspakket. In het Witboek van de Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties staat dat voedingswaarde-etikettering een belangrijk instrument is om de consumenten te informeren over de samenstelling van de levensmiddelen en hen te helpen een goed doordachte keuze te maken. In de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 is onderstreept dat het voor een doeltreffende concurrentie en de welvaart van de consumenten van essentieel belang is dat de consumenten in staat worden gesteld om goed doordachte keuzes te maken. Kennis van de grondbeginselen van de voeding en een adequate voedingswaarde-informatie op levensmiddelen zou er op significante wijze toe bijdragen dat de consument in staat wordt gesteld een dergelijke goed doordachte keuze te maken.

(10) Er bestaat onder de burgers belangstelling voor het verband tussen voeding en gezondheid en voor de keuze van een aan de individuele behoeften aangepast voedingspakket. In het Witboek van de Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties staat dat voedingswaarde-etikettering één van de methodes is om de consumenten te informeren over de samenstelling van de levensmiddelen en hen te helpen een goed doordachte keuze te maken. Voorlichtings- en informatie campagnes vormen een belangrijk mechanisme voor het verbeteren van het inzicht van de consument in gegevens over voedsel. In de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 is onderstreept dat het voor een doeltreffende concurrentie en de welvaart van de consumenten van essentieel belang is dat de consumenten in staat worden gesteld om goed doordachte keuzes te maken. Kennis van de grondbeginselen van de voeding en een adequate voedingswaarde-informatie op levensmiddelen zou er op significante wijze toe bijdragen dat de consument in staat wordt gesteld een dergelijke goed doordachte keuze te maken. Voorts is het zinnig en juist dat consumenten in de lidstaten om antwoord te krijgen op specifieke vragen over voedsel, gebruik kunnen maken van een neutrale informatiebron. Daarom moeten de lidstaten zorgen voor adequate hotlines. De levensmiddelensector kan eventueel bijdragen aan de financiering hiervan.

Motivering

De voeding van de consument en de begrijpelijkheid van de gegevens over voedingswaarde van levensmiddelen kunnen niet alleen door etikettering van levensmiddelen worden verbeterd. Nog steeds begrijpen consumenten bepaalde informatie op de etiketten niet en het is van wezenlijk belang dat de lidstaten in hogere mate betrokken worden bij voorlichtingscampagnes ter verbetering van het inzicht van de consument.

Het moet duidelijk zijn dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor informatie- en voorlichtingsprogramma's, opdat de uitstroom van middelen uit de EU-begroting beperkt wordt.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Voor het volgen van een omvattende en evolutieve aanpak bij de verstrekking van informatie aan de consumenten over de levensmiddelen die zij consumeren, is het nodig dat wordt gezorgd voor een brede definitie van voedingsinformatiewetgeving, die voorschriften van algemene en specifieke aard omvat alsook voor een brede definitie van voedingsinformatie, die ook informatie omvat die door andere middelen dan het etiket wordt verstrekt.

(14) Voor het volgen van een omvattende en evolutieve aanpak bij de verstrekking van informatie aan de consumenten over de levensmiddelen die zij consumeren, is het nodig dat wordt gezorgd voor een brede definitie van voedingsinformatiewetgeving, die voorschriften van algemene en specifieke aard omvat alsook voor een brede definitie van voedingsinformatie en -voorlichting, die ook informatie omvat die door andere middelen dan het etiket wordt verstrekt.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De communautaire voorschriften zijn alleen van toepassing op ondernemingen waarvan de opzet een bepaalde continuïteit van de activiteiten en een bepaalde organisatiegraad impliceert. Activiteiten zoals het occasioneel behandelen, serveren en verkopen van levensmiddelen door privépersonen tijdens evenementen zoals charitatieve activiteiten, buurtfeesten en vergaderingen, vallen niet onder deze verordening.

(15) De Unitaire voorschriften zouden alleen van toepassing mogen zijn op ondernemingen waarvan de opzet een bepaalde continuïteit van de activiteiten en een bepaalde organisatiegraad impliceert. Activiteiten zoals het occasioneel leveren van levensmiddelen aan derden, het serveren van maaltijden en het verkopen van levensmiddelen door privépersonen, bij voorbeeld tijdens charitatieve activiteiten of buurtfeesten en vergaderingen, alsook de verkoop van levensmiddelen in de diverse vormen van rechtstreekse verkoop vanuit boerenbedrijven vallen niet onder deze verordening. Om met name kleine en middelgrote ondernemingen in de ambachtelijke levensmiddelensector en de detailhandel in levensmiddelen, waartoe eveneens de grootkeukens worden gerekend, niet overmatig te belasten, dienen niet-voorverpakte producten van de etiketteringsplicht te worden vrijgesteld.

Motivering

Belangrijk is hier niet de behandeling van voedsel, maar de levering ervan aan derden; Overlappingen moeten worden voorkomen. Aan landbouwbedrijven die hun producten rechtstreeks verkopen (op de boerderij, op markten, langs de weg, aan de deur) zouden te hoge eisen worden gesteld als zij deze verordening zouden moeten naleven. Aangezien dit een belangrijke bron van aanvullende inkomsten is voor landbouwbedrijven, moet de rechtstreekse verkoop van levensmiddelen door boerenbedrijven principieel van deze verordening worden uitgezonderd.

In bedrijven van de detailhandel in levensmiddelen en van de ambachtelijke levensmiddelensector, met inbegrip van grootkeukens, worden niet-voorverpakte producten geproduceerd om onmiddellijk aan de consument te worden overhandigd. Daarbij is geen sprake van standaardprocedures; ingrediënten veranderen dagelijks. Voorts dient te worden bedacht dat met name de ambachtelijke levensmiddelensector het behoud van regionale specialiteiten waarborgt, creativiteit en innovatie vertegenwoordigt en aldus toeziet op verscheidenheid van het aanbod. Daarom is het belangrijk deze producten uit te sluiten van de verplichting betreffende de voedingswaardedeclaratie.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Cateringdiensten die worden geleverd door transportbedrijven, mogen alleen onder deze verordening vallen, als zij worden geleverd op routes tussen twee punten op het grondgebied van de Unie.

Motivering

Op routes die beginnen of eindigen in een land buiten de EU, kunnen transportbedrijven mogelijkerwijs geen leveranciers vinden die aan de informatievoorschriften voldoen. Als ondernemingen die deze verbindingen aanbieden zouden moeten voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van onderhavige verordening, dan zou dit kunnen leiden tot mededingingsnadelen voor in de EU gevestigde vervoersondernemingen, aangezien uitsluitend zij verplicht zouden zijn tot naleving van de verordening.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De voedselinformatie moet voldoende flexibiliteit bieden om te kunnen voldoen aan nieuwe informatie-eisen van de consumenten en om te kunnen zorgen voor een evenwicht tussen de bescherming van de interne markt en de verschillen in de perceptie van de consumenten in de lidstaten.

(16) De wetgeving inzake voedselinformatie moet eveneens gebaseerd zijn op informatie-eisen van de consumenten en ervoor zorgen dat de innovatie in de b bedrijfstak levensmiddelen niet wordt verstikt. Doordat exploitanten in de levensmiddelenindustrie vrijwillige aanvullende gegevens kunnen verstrekken wordt aanvullende soepelheid mogelijk.

Motivering

Innovaties zijn in het voordeel van de consument. Voldoende soepelheid in verband met de nieuwe wetgeving is uitsluitend gewaarborgd als de levensmiddelenbedrijven beschikken over de mogelijkheid om via vrijwillige aanvullende informatie in te gaan op wensen van de consument.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Het hoofddoel van het voorschrijven van verplichte voedselinformatie moet zijn de consumenten in staat te stellen een levensmiddel te identificeren en er passend gebruik van te maken en keuzes te maken die aan hun individuele voedingsbehoeften zijn aangepast.

(17) Het doel van het voorschrijven van verplichte voedselinformatie is de consumenten in staat te stellen bewuste koopbesluiten te nemen die aansluiten op hun individuele voedingswensen en -behoeften.

Motivering

Verkorting en verduidelijking.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Om het mogelijk te maken dat de voedselinformatiewetgeving wordt aangepast aan de veranderende informatiebehoeften van de consumenten moet er bij overwegingen over de noodzaak van verplichte voedselinformatie ook rekening mee worden gehouden dat de meerderheid van de consumenten grote belangstelling toont voor openbaarmaking van bepaalde informatie.

(18) Om het mogelijk te maken dat de voedselinformatiewetgeving wordt aangepast aan de informatiebehoeften van de consumenten en om te voorkomen dat er overbodig verpakkingsafval ontstaat, moet de verplichte etikettering van levensmiddelen beperkt worden tot de vermelding van basisgegevens, die aantoonbaar van groot belang zijn voor de meeste consumenten.

Motivering

Een overdosis gegevens op verpakkingen is zinledig.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte voedselinformatie mogen echter alleen worden vastgesteld als dat nodig is, overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en duurzaamheid.

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte voedselinformatie of nieuwe vormen van presentatie van informatie over levensmiddelen mogen echter alleen als dat nodig is, worden vastgesteld overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid, doorzichtigheid en duurzaamheid.

Motivering

Ook bij de invoering van nieuwe vormen waarin de voedselinformatie wordt weergegeven moet aan de genoemde principes worden voldaan.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) De voorschriften inzake voedselinformatie moeten het gebruik van informatie verbieden die de consument misleidt of aan levensmiddelen een geneeskrachtige werking toeschrijft. Om doeltreffend te zijn moet dit verbod ook gelden voor de presentatie van levensmiddelen en de reclame die ervoor wordt gemaakt.

(20) In aanvulling op de reeds bestaande regelingen tegen misleidende reclame moeten de voorschriften inzake voedselinformatie de vermelding van bijzonderheden verbieden die de consument misleiden, in het bijzonder informatie met betrekking tot de energetische waarde, de herkomst of de samenstelling van de levensmiddelen. Om doeltreffend te zijn moet dit verbod ook gelden voor de presentatie van levensmiddelen en de reclame die ervoor wordt gemaakt.

Motivering

Er moet op gewezen worden dat er al regelingen bestaan die misleidende reclame tegengaan. Het maken van reclame voor een product met geneeskrachtige eigenschappen wordt al geregeld door Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) Van een aantal levensmiddelen wordt beweerd dat de consumptie ervan gunstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Dit soort beweringen moet zodanig worden geformuleerd dat gewaarborgd is dat de gevolgen van gebruik van deze producten meetbaar of controleerbaar zijn.

Motivering

Voor een aantal in de handel zijnde levensmiddelen (bvb. graanvlokken) wordt geclaimd dat men bij langdurige consumptie ervan zou afvallen. Dergelijke marketingclaims kunnen de consumenten om de tuin leiden. Normaliter moet de wetgever bepalen dat dergelijke vermeldingen verplicht vergezeld moeten gaan van een dieetprogramma, waarin duidelijk wordt gemaakt op welke voorwaarden de claim verwezenlijkt kan worden.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Om een versnippering van de voorschriften betreffende de verantwoordelijkheid van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven ten aanzien van voedselinformatie te voorkomen, is het dienstig dat de verantwoordelijkheden van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven op dit gebied worden verduidelijkt.

(21) Om een versnippering van de voorschriften betreffende de verantwoordelijkheid van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven ten aanzien van foute, misleidende of ontbrekende voedselinformatie te voorkomen, is het van wezenlijk belang dat de verantwoordelijkheden van de levensmiddelenbedrijven op dit gebied helder worden vastgelegd. Onverminderd artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 reageren de exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor detailhandels- en distributieactiviteiten die niet van invloed zijn op de voedselinformatie, onmiddellijk wanneer zij vernemen dat dergelijke informatie niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze verordening.

 

-----

(1) PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1.

Motivering

Om de betrokkenen rechtszekerheid te verschaffen, moeten hun plichten ondubbelzinnig worden vastgelegd. De bedoeling is eveneens dat handelsondernemingen voor deze situatie niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld, omdat zij hiervoor niet verantwoordelijk zijn en hierop geen invloed hebben. Het arrest in de zaak „Lidl-Italia“ van het Europees Hof van Justitie onderstreept de thans ontoereikende rechtszekerheid van levensmiddelhandelaren bij de geldende wetgeving.

Het is noodzakelijk te verduidelijken onder welke omstandigheden exploitanten van levensmiddelenbedrijven die niet van invloed zijn op de voedselinformatie moeten bijdragen aan overeenstemming met de voorschriften van deze verordening. Het is ook van belang aan te geven dat de bepalingen van artikel 8 geen verzwakking betekenen van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 19 van Verordening (EG) nr.178/2002 waaraan de detailhandel moet voldoen.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) Er moet een lijst worden opgesteld van alle verplichte informatie die in beginsel moet worden verstrekt voor alle levensmiddelen die zijn bestemd voor de eindverbruiker en grootcateraars. Op die lijst moet de informatie blijven staan die reeds krachtens de bestaande wetgeving wordt voorgeschreven, aangezien die over het algemeen wordt beschouwd als een waardevol acquis voor de consumenteninformatie.

(22) Er moet een lijst worden opgesteld van alle verplichte informatie die moet worden verstrekt voor alle levensmiddelen die zijn bestemd voor de eindverbruiker en grootcateraars. Op die lijst moet de informatie blijven staan die reeds krachtens de bestaande wetgeving wordt voorgeschreven, aangezien die over het algemeen wordt beschouwd als een waardevol acquis voor de consumenteninformatie.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22bis) Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen een belangrijke rol spelen bij het overbrengen van aanvullende informatie aan de consument, aangezien de uitwisseling van informatie dankzij deze technologieën snel en goedkoop kan gebeuren. Het is denkbaar dat consumenten aanvullende informatie krijgen via in supermarkten geplaatste terminals. Deze terminals zouden door het lezen van de streepjescode, informatie over het product in kwestie verschaffen. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de consumenten via een specifieke webpagina toegang wordt geboden tot aanvullende informatie.

Motivering

De nieuwe technologieën kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen dat de consumenten de informatie met betrekking tot de producten die zij kopen, beter begrijpen.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Om rekening te houden met veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de voedsel­informatie moeten bepalingen worden vastgesteld om de Commissie te machtigen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van vermeldingen en om het mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden gesteld. Raadpleging van de belanghebbenden moet tijdige en doelgerichte wijzigingen van de voedselinformatievoorschriften vergemakkelijken.

Schrappen

Motivering

Zie amendement op artikel 9, lid 3.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Wanneer sommige ingrediënten of andere stoffen bij de vervaardiging van levensmiddelen worden gebruikt en hierin nog aanwezig zijn, veroorzaken zij allergieën of intoleranties bij de consumenten, en sommige van deze allergieën of intoleranties vormen een gevaar voor de gezondheid van de mensen die eraan lijden. Het is belangrijk dat informatie over de aanwezigheid van levensmiddelenadditieven, technische hulpstoffen en andere stoffen met een allergene werking wordt verstrekt om consumenten die aan een voedselallergie of -intolerantie lijden in staat te stellen doordachte en veilige keuzes te maken.

(24) Wanneer sommige ingrediënten of andere stoffen bij de vervaardiging van levensmiddelen worden gebruikt en hierin nog aanwezig zijn, dan kunnen zij allergieën of intoleranties veroorzaken en in sommige gevallen zelfs de gezondheid van de betrokkenen in gevaar brengen. Het is dus belangrijk dat informatie over de aanwezigheid van levensmiddelenadditieven, technische hulpstoffen en andere stoffen met een wetenschappelijk bewezen allergene werking of die ziekterisico kunnen doen stijgen wordt verstrekt om met name consumenten die aan een voedselallergie of -intolerantie lijden in staat te stellen doelgericht levensmiddelen uit te kiezen die voor hen veilig zijn. Ook sporen van deze stoffen moeten aangegeven worden, zodat personen met ernstiger allergieën een veilige keuze kunnen maken. Hiervoor moeten gemeenschappelijke regels worden uitgewerkt.

Motivering

Allergene stoffen veroorzaken uitsluitend bij mensen die allergisch zijn allergieën en intoleranties.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten kunnen helpen bij het maken van beter doordachte voedsel- en voedingskeuzes. Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van het etiket een belangrijk element is om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op het etiket vermelde informatie de doelgroep beïnvloedt en dat een kleine lettergrootte één van de belangrijkste oorzaken van de ontevredenheid van de consumenten met voedseletiketten is.

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten kunnen helpen bij het maken van gerichte voedsel- en voedingskeuzes. Uit studies blijkt dat de goede leesbaarheid van het etiket een belangrijk element is om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op het etiket vermelde informatie de doelgroep beïnvloedt en dat onleesbare productinformatie één van de belangrijkste oorzaken van de ontevredenheid van de consumenten met voedseletiketten is. Bijgevolg moeten elementen zoals lettertype, kleur en contrast samen worden beschouwd.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) Om te zorgen voor de verstrekking van voedselinformatie is het nodig dat aandacht wordt besteed aan alle wijzen waarop voedsel aan de consumenten wordt geleverd, inclusief de verkoop van levensmiddelen op afstand. Hoewel het duidelijk is dat via verkoop op afstand geleverde levensmiddelen aan dezelfde informatievoorschriften moeten voldoen als in winkels verkochte levensmiddelen, moet worden verduidelijkt dat in dergelijke gevallen de relevante verplichte voedsel­informatie ook beschikbaar moet zijn voordat de aankoop plaatsvindt.

(26) Om te zorgen voor de verstrekking van voedselinformatie is het nodig dat ook rekening wordt gehouden met de verkoop van levensmiddelen op afstand. Hoewel het duidelijk is dat via verkoop op afstand geleverde levensmiddelen aan dezelfde informatievoorschriften moeten voldoen als in winkels verkochte levensmiddelen, is het nodig dat wordt verduidelijkt dat in dergelijke gevallen de relevante verplichte voedselinformatie ook beschikbaar moet zijn voordat de aankoop plaatsvindt.

Motivering

Belangrijk voor de koopbeslissing is de verplichting dat informatie beschikbaar wordt gesteld voordat de koop wordt gesloten. Stroomlijning van de tekst.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis) In aansluiting op de eerdere resolutie van het Europees Parlement, het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité*, de werkzaamheden van de Commissie en de algemene bezorgdheid van het publiek over de schadelijke gevolgen van alcohol voor met name jonge en kwetsbare consumenten stelt de Commissie samen met de lidstaten een definitie vast voor dranken zoals speciaal voor jongeren bestemde "alcopops". Gezien hun alcoholgehalte moeten voor "alcopops" strengere etiketteringseisen gelden en moeten deze in winkels duidelijk van frisdranken worden gescheiden.

 

____________________

PB C 77 van 31.3.2009, blz. 73.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de consumenten informatie over de andere alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. Het is ook belangrijk dat aan de consumenten informatie over de andere alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. Er bestaan reeds specifieke communautaire voorschriften betreffende de etikettering van wijn. In Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt wordt een exhaustief stel technische normen vastgesteld die betrekking hebben op alle oenologische procedés, productiemethoden en wijzen van presentatie en etikettering van wijnen, zodat alle fasen in de keten worden bestreken en zodat de consumenten worden beschermd en naar behoren worden geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft met name op precieze en exhaustieve wijze de stoffen die in het productieproces worden gebruikt, tezamen met de voorwaarden voor het gebruik daarvan via een positieve lijst van oenologische procedés en behandelingen; niet in deze lijst opgenomen procedés zijn verboden. Daarom moet wijn in dit stadium worden vrijgesteld van de verplichting om een lijst van ingrediënten te vermelden en een voedingswaardedeclaratie te verstrekken. Wat betreft bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. nr. […] van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/892 van de Raad, moeten dezelfde vrijstellingen van toepassing zijn om te zorgen voor een consistente aanpak en de nodige coherentie met de voor wijn vastgestelde voorwaarden. De Commissie zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag opstellen en kan, zo nodig, in de context van deze verordening specifieke voorschriften voorstellen.

(28) Het is ook belangrijk dat aan de consumenten informatie over de andere alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. Er bestaan reeds specifieke unitaire voorschriften betreffende de etikettering van wijn. In Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt1 wordt een exhaustieve reeks technische normen vastgesteld die betrekking hebben op alle oenologische procedés, productiemethoden en wijzen van presentatie en etikettering van wijnen

zodat alle fasen in de keten worden bestreken en zodat de consumenten worden beschermd en naar behoren worden geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft met name op precieze en exhaustieve wijze de stoffen die in het productieproces worden gebruikt, tezamen met de voorwaarden voor het gebruik daarvan via een positieve lijst van oenologische procedés en behandelingen; niet in deze lijst opgenomen procedés zijn verboden. Daarom moet wijn in dit stadium worden vrijgesteld van de verplichting om een lijst van ingrediënten te vermelden en een voedingswaardedeclaratie te verstrekken. Wat betreft bier, likeurwijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit andere vruchten dan druiven verkregen producten, vruchtenbier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/8922 van de Raad moeten dezelfde vrijstellingen van toepassing zijn om te zorgen voor een consistente aanpak en de nodige coherentie met de voor wijn vastgestelde voorwaarden. De Commissie zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag opstellen en kan, zo nodig, in de context van deze verordening specifieke voorschriften voorstellen.

____________________

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

____________________

1PB L 148 van 6-6-2008, blz. 1.

2PB L […] van […], blz. […].”

2 PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.

Motivering

De gearomatiseerde wijnen, waarvan wijn het hoofdbestanddeel is en waaraan een beperkt aantal natuurlijke ingrediënten wordt toegevoegd, zouden gediscrimineerd worden ten opzichte van bier en gedistilleerde dranken waarin kunstmatige additieven mogen worden gebruikt. Daardoor kunnen sommige producten in een commercieel onvoordelige situatie terecht komen.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) De vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel is vereist wanneer de afwezigheid daarvan de consumenten zou kunnen misleiden wat het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van dat product betreft. In andere gevallen wordt de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst overgelaten aan het oordeel van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven. In alle gevallen moet het land van oorsprong of de plaats van herkomst worden vermeld op een wijze die de consument niet misleidt en op grond van duidelijk omschreven criteria, zodat voor het gehele bedrijfsleven dezelfde voorwaarden gelden en de consumenten de informatie over het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke criteria mogen echter niet gelden voor de aanduidingen in verband met de naam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

(29) Onverminderd de bestaande bindende sectorale regelingen over vermelding van de herkomst is de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vereist wanneer de afwezigheid daarvan de consumenten zou kunnen misleiden wat het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van dat product betreft, ook wat het basisingrediënt van de verwerkte producten betreft. In andere gevallen moet het land van oorsprong of de plaats van herkomst worden vermeld op een wijze die de consument niet misleidt en op grond van duidelijk omschreven criteria, zodat voor het gehele bedrijfsleven dezelfde voorwaarden gelden en de consumenten de informatie over het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke criteria gelden echter niet voor de aanduidingen in verband met de naam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

Motivering

De vermelding van oorsprong/herkomst wordt al geregeld door de bestaande sectorale voorschriften. Consumenten mogen niet worden misleid.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) In sommige gevallen kan het zijn dat de exploitanten van levensmiddelenbedrijven willen aangeven dat een levensmiddel afkomstig is uit de Europese Gemeenschap om de aandacht van de consumenten te vestigen op de kwaliteiten van hun product en de productienormen van de Europese Unie. Dergelijke aanduidingen moeten ook aan geharmoniseerde criteria voldoen.

(30) Als exploitanten van levensmiddelenbedrijven aangeven dat een levensmiddel afkomstig is uit de Europese Unie om de aandacht van de consumenten te vestigen op de kwaliteiten van hun product en de productienormen van de Europese Unie moeten dergelijke aanduidingen aan geharmoniseerde criteria voldoen. Hetzelfde geldt, indien van toepassing, voor de aanduiding van de lidstaat.

Motivering

Als vrijwillig wordt aangegeven dat de herkomst van een product de "Europese Unie" en/of een "lidstaat" is, dan is het ter wille van de begrijpelijkheid, rechtszekerheid en compatibiliteit met de interne markt noodzakelijk, dat zulks in een uniforme en voorgeschreven vorm gebeurt.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) De niet-preferentiële regels van oorsprong van de Europese Gemeenschap zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek. De bepaling van het land van oorsprong moet zijn gebaseerd op deze voorschriften, die bij de handelaren en de overheidsinstanties goed bekend zijn en de toepassing zullen vergemakkelijken.

(31) De niet-preferentiële regels van oorsprong van de Europese Unie zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek2. De bepaling van het land van oorsprong moet zijn gebaseerd op deze voorschriften, die bij de handelaren en de overheidsinstanties goed bekend zijn en de toepassing zullen vergemakkelijken. Voor vlees en levensmiddelen die vlees bevatten, gelden meer gedifferentieerde regels, rekening houdend met de plaats van geboorte, opfokken en slachting.

Motivering

Voor vlees mag niet slechts één plaats van oorsprong worden opgegeven, als de plaatsen van geboorte, opfokken en slachten verschillend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de plaatsen waar dieren zijn geboren, opgefokt en geslacht van groot belang zijn voor consumenten.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) De voedingswaardedeclaratie op een levensmiddel betreft informatie over de aanwezigheid van energie en bepaalde nutriënten in levensmiddelen. De verplichte verstrekking van voedingswaarde-informatie moet maatregelen op het gebied van de voedingseducatie van het grote publiek ondersteunen en het maken van doordachte voedselkeuzes bevorderen.

(32) De voedingswaardedeclaratie op een levensmiddel betreft informatie over de aanwezigheid van energie en bepaalde nutriënten en ingrediënten in levensmiddelen. De verplichte verstrekking van voedingswaarde-informatie op de voor- en achterzijde van de verpakking moet gesteund worden door maatregelen van de lidstaten, zoals een actieplan voeding als onderdeel van het nationale volksgezondheidsbeleid, waar specifieke aanbevelingen uit kunnen worden afgeleid op het gebied van de voedingseducatie van het grote publiek, en dat het maken van doordachte voedselkeuzes zal bevorderen.

Motivering

Zout is bij voorbeeld geen nutriënt, maar een ingrediënt.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) In het Witboek van de Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties wordt bijzondere aandacht besteed aan bepaalde voedingselementen die van belang zijn voor de volksgezondheid. Daarom is het dienstig dat de voorschriften inzake de verplichte verstrekking van voedingswaarde-informatie rekening houden met deze elementen.

(33) In het Witboek van de Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties wordt bijzondere aandacht besteed aan bepaalde voedingselementen die van belang zijn voor de volksgezondheid. Daarom is het dienstig dat de voorschriften inzake de verplichte verstrekking van voedingswaarde-informatie stroken met de aanbevelingen van het Witboek.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Over het algemeen zijn de consumenten zich niet bewust van de potentiële bijdrage van alcohol­houdende dranken aan hun totale voeding. Daarom is het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat informatie over de nutriënteninhoud van met name alcoholhoudende mengdranken wordt verstrekt.

(34) Over het algemeen zijn de consumenten zich niet bewust van de potentiële bijdrage van alcohol­houdende dranken aan hun totale voeding. Daarom zou het nuttig zijn als de producenten de informatie over het energiegehalte van alcoholhoudende dranken verstrekten.

Motivering

Hoewel deze verordening niet van toepassing is op alcoholhoudende dranken, kunnen deze een aanzienlijke bijdrage leveren tot de opname van energie. Vrijwillige informatie van de producent over het energiegehalte van alcoholhoudende dranken zou getuigen van consumentvriendelijkheid.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) Voor de consistentie en de samenhang van de communautaire wetgeving moet de vrijwillige vermelding van voedings- en gezondheidsclaims op voedseletiketten geschieden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

(35) Voor de rechtszekerheid en de samenhang van de Unitaire wetgeving moet de vrijwillige vermelding van voedings- en gezondheidsclaims op voedseletiketten geschieden overeen­komstig Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Motivering

Het gaat hier ondubbelzinnig om de rechtszekerheid van betrokkenen.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) Om onnodige lasten voor het bedrijfsleven te vermijden is het dienstig dat bepaalde categorieën van levensmiddelen die niet verwerkt zijn of waarvoor de voedingswaarde-informatie geen beslissende factor voor de keuze van de consument is, worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, tenzij de verplichting om dergelijke informatie te verstrekken wordt voorgeschreven door andere communautaire wetgeving.

(36) Om onnodige lasten voor de levensmiddelenproducenten en de handel te vermijden is het dienstig dat bepaalde categorieën van levensmiddelen die niet verwerkt zijn of waarvoor de voedingswaarde-informatie geen beslissende factor voor de aankoopbeslissing van de consument is, dan wel waarvan de buitenste verpakking of het etiket te klein is om er alle verplichte informatie op aan te brengen, worden vrijgesteld van een verplichte voedingswaardedeclaratie, tenzij de verplichting om dergelijke informatie te verstrekken wordt voorgeschreven door andere unitaire wetgeving.

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat in de toekomst de verpakkingen of de standaardetiketten voor levensmiddelen niet in omvang toenemen alleen omdat er meer gegevens op moeten worden vermeld. Het resultaat hiervan zou zijn meer verpakkingsafval, eventueel grotere porties per verpakking en ook nepverpakkingen.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) Om de gemiddelde consument aan te spreken en het informatieve doel te dienen waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het huidige niveau van de kennis over voeding moet de verstrekte informatie eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de consumenten vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of op de voorkant van de verpakking aangebrachte informatie nuttig is bij het nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te zorgen dat de consumenten de essentiële voedingswaarde-informatie gemakkelijk kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen kopen, moet dergelijke informatie in het hoofdgezichtsveld van het etiket worden aangebracht.

(37) Om de gemiddelde consument aan te spreken en het informatieve doel te dienen waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het huidige niveau van de kennis over voeding moet de verstrekte informatie voor de gemiddelde consument gemakkelijk te begrijpen zijn. Het lijkt zinvol de informatie in een en hetzelfde gezichtsveld weer te geven, zodat gewaarborgd is dat de consumenten de essentiële voedingswaarde-informatie meteen zien wanneer zij levensmiddelen kopen.

Motivering

Het zou aanmatigend zijn als hier beoordeeld zou worden hoe het met de kennis van de burgers van de Europese Unie gesteld is. Verder moet de verwijzing naar onderzoek worden geschrapt, omdat dit blijkbaar niet nader gespecificeerd kon worden; in ieder geval bestaat tot dusver geen onderzoek over het gedrag van de consument bij het kopen van levensmiddelen waarin gegevens uit alle lidstaten zijn verwerkt (zie ook overweging 38). Verder kan, gezien het grote aantal verschillende levensmiddelenverpakkingen, nauwelijks een algemene definitie van het "hoofdgezichtsveld" worden gegeven, net zomin als bij menige verpakking duidelijk uit te maken valt wat de voorkant is.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied van de uitdrukking van de voedingswaardedeclaratie, anders dan per 100g/100ml/portie, door sommige lidstaten en organisaties in de levensmiddelensector suggereren dat dergelijke regelingen de consumenten bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen bij het snel maken van goed doordachte keuzes. Er zijn echter geen gegevens in de gehele Gemeenschap beschikbaar over de wijze waarop de gemiddelde consument de alternatieve uitdrukking van de informatie begrijpt en gebruikt. Daarom is het dienstig dat de ontwikkeling van verschillende regelingen wordt toegestaan en dat verder onderzoek naar de begrijpelijkheid van de informatie voor de consument in verschillende lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, zo nodig, geharmoniseerde regelingen kunnen worden ingevoerd.

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied van de uitdrukking van de voedingswaardedeclaratie, anders dan per 100g/100ml/portie, door sommige lidstaten en organisaties in de levensmiddelensector suggereren dat dergelijke regelingen de consumenten bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen bij het snel maken van snelle keuzes. Er zijn echter geen wetenschappelijke gegevens voor de gehele Unie beschikbaar over de wijze waarop de gemiddelde consument de alternatieve uitdrukking van de informatie begrijpt en gebruikt. Om producten in verpakkingen van verschillende grootte gemakkelijker te kunnen vergelijken, is het dan ook zinnig de verplichte vermelding van de voedingswaarde per 100g/100 ml te behouden, en indien nodig aanvullende vermeldingen per portie toe te staan. Als het levensmiddel als afzonderlijke portie is voorverpakt, moet ook de voedingswaarde per portie verplicht worden vermeld. Om te voorkomen dat misleidende gegevens worden verstrekt over de omvang van de portie, moeten door middel van een raadplegingsprocedure voor de hele Unie geldende normen voor de omvang van porties worden vastgesteld.

Motivering

Met de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g of per 100 ml kan de consument producten direct vergelijken. Daarom moet deze vermelding principieel ook bij verpakkingen in porties verplicht worden gesteld. De aanvullende vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per portie moet natuurlijk vooral voor verpakkingen in porties mogelijk zijn. Om de consument in staat te stellen zich gemakkelijker te informeren, moet de grootte van de porties verplicht worden vermeld indien individuele porties in multipacks worden aangeboden.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38bis) De Commissie moet een EU-dekkend verbod op kunstmatige transvetzuren voorstellen. Tot de inwerkingtreding van dit verbod moet etikettering van transvetzuren verplicht zijn.

Motivering

In zijn verslag over het witboek inzake gezondheidsproblemen in verband met voeding, overgewicht en obesitas heeft het Europees Parlement aangedrongen op een Europawijd verbod op kunstmatige transvetzuren. Daar kunstmatige transvetzuren schadelijk voor de gezondheid en vermijdbaar zijn, moet er ter bescherming van de consument een Europawijd verbod komen. Ter bescherming van de consument moet de etikettering van kunstmatige transvetzuren verplicht zijn totdat dit verbod in werking treedt.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht behouden om afhankelijk van de plaatselijke praktische voorwaarden en omstandigheden voorschriften voor het verstrekken van informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen vast te stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de vraag van de consument om andere informatie beperkt is, wordt informatie over potentiële allergenen als zeer belangrijk beschouwd. Uit beschikbare gegevens blijkt dat de meeste voorvallen in verband met voedselallergieën terug te voeren zijn op niet-voorverpakte levensmiddelen. Daarom moet dergelijke informatie altijd aan de consument worden verstrekt.

(41) Ook bij niet-voorverpakte levensmiddelen en het aanbod van grote cateringbedrijven is informatie over mogelijke allergenen zeer belangrijk voor personen met een allergie. Daarom moet dergelijke informatie altijd voor de consument beschikbaar zijn.

Motivering

Speciale nationale regelingen in de lidstaten zouden schadelijk zijn voor de interne markt en zouden deze verordening tot in het absurde voeren.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) De lidstaten mogen geen andere bepalingen goedkeuren dan die welke door deze verordening worden vastgesteld op het gebied dat zij harmoniseert, tenzij specifiek anders aangegeven in deze verordening.

(42) De lidstaten mogen geen andere bepalingen goedkeuren dan die welke door deze verordening worden vastgesteld op het gebied dat zij harmoniseert, tenzij specifiek anders aangegeven in deze verordening. Aangezien nationale etiketteringseisen aanleiding kunnen geven tot belemmeringen voor het vrije verkeer in de interne markt, is het bovendien wenselijk dat de lidstaten aantonen waarom dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn en kenbaar maken wat zij zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat de genomen maatregelen de handel zo weinig mogelijk hinderen.

Motivering

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het huidige voorstel behelst de vereenvoudiging van de regelgeving met het oog op een goede werking van de interne markt. Aangezien nationale regels tot hogere kosten leiden voor bedrijven en het vrije verkeer van goederen bemoeilijken, moet worden geëist dat de lidstaten aantonen waarom de invoering van dergelijke nationale bepalingen gerechtvaardigd is en hoe de uitvoering ervan verenigbaar is met het vrije verkeer van goederen.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(49) Om de belanghebbende partijen, vooral kleine en middelgrote bedrijven, in staat te stellen om voedingswaarde-informatie op hun producten aan te brengen, moet de toepassing van de maatregelen om de vermelding van voedingswaarde-informatie verplicht te stellen via uitgebreide overgangsperioden geleidelijk worden ingevoerd, waarbij voor microbedrijven nog in een bijkomende overgangsperiode moet worden voorzien.

(49) Om de belanghebbende partijen, vooral kleine en middelgrote bedrijven, in staat te stellen om voedingswaarde-informatie op hun producten aan te brengen, moet de toepassing van de maatregelen om de vermelding van voedingswaarde-informatie verplicht te stellen via aangepaste overgangsperioden geleidelijk worden ingevoerd, waarbij voor microbedrijven nog in een bijkomende overgangsperiode moet worden voorzien. Voorts moet voorzien worden in Unitaire financiële steun om deze kleine en middelgrote bedrijven uit de landbouwsector te helpen de wetenschappelijke kennis te verwerven die ze nodig hebben om de voedingswaarde van hun producten te kunnen evalueren. Bovendien moeten ondernemers uit de landbouwsector gebruik kunnen maken van opleidingsprogramma's om hun kennis op dit vlak te verbeteren.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(49 bis) Natuurlijk kunnen ook producten van de traditionele voedingsproductiesector en verse producten van de kleinhandel in voeding die rechtstreeks op de plaats van verkoop worden geproduceerd, stoffen bevatten die bij gevoelige personen allergische of intolerantiereacties veroorzaken. Aangezien met name niet-voorverpakte producten evenwel in rechtstreeks contact met de klant worden verkocht, moet de desbetreffende informatie bijvoorbeeld worden verstrekt via het verkoopsgesprek of via een duidelijk zichtbaar bord in de verkoopszone dan wel via informatiemateriaal dat is uitgestald.

Motivering

Het zou vrijwel onmogelijk zijn voor alle niet-voorverpakte producten gedetailleerde allergie-informatie te verstrekken en dit zou met name voor kleine en middelgrote ondernemingen een aanzienlijk concurrentienadeel opleveren en de kosten van deze ondernemingen doen oplopen. Bovendien kan kruisbesmetting niet worden uitgesloten op plaatsen waar de voor verwerking beschikbare ruimte beperkt is.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze verordening legt de basis voor de waarborging van een hoog niveau van consumenten­bescherming ten aanzien van voedselinformatie, rekening houdend met de verschillen in de perceptie van de consumenten en hun informatiebehoeften, en zorgt daarbij ook voor het soepel functioneren van de interne markt.

Schrappen

Motivering

In artikel 1, lid 2, wordt een doelstelling bepaald, zonder dat duidelijke regels worden vastgesteld. Deze moet volgens de letter van de wet dan ook worden geschrapt uit het normatieve deel van de verordening.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op alle stadia van de voedselketen waar de activiteiten van de levensmiddelenbedrijven de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten betreffen.

3. Deze verordening is van toepassing op alle stadia van de voedselketen waar het gaat om de verstrekking van voedselinformatie aan de eindverbruiker.

Zij is van toepassing op alle voor de eindverbruiker bestemde levensmiddelen, inclusief door grootcateraars geleverde levensmiddelen en voor levering aan grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Zij is van toepassing op alle voorverpakte levensmiddelen die voor afgifte aan de eindverbruiker bestemd zijn, alsmede voor levensmiddelen die voor levering aan grootcateraars bestemd zijn.

 

Zij is niet van toepassing op levensmiddelen die rechtstreeks op de plaats van verkoop vóór de aflevering aan de eindverbuiker worden verpakt.

 

Cateringdiensten die worden geleverd door transportbedrijven, mogen alleen onder deze verordening vallen, als zij worden geleverd op routes tussen twee punten op het grondgebied van de Unie.

 

3 bis. Deze verordening is niet van toepassing op levensmiddelen die worden bereid in het kader van een andere dan commerciële activiteit, waarbij het begrip "commerciële activiteit" een bepaalde continuïteit van de activiteiten en een bepaalde organisatie impliceert. Activiteiten zoals het occasioneel behandelen, serveren en verkopen van levensmiddelen door privépersonen tijdens evenementen zoals charitatieve activiteiten, buurtfeesten en vergaderingen, vallen niet onder deze verordening.

Motivering

Stroomlijning en redactionele verbetering van de tekst. Juist in de levensmiddelenhandel worden producten die op de plaats van verkoop zelf worden vervaardigd voor onmiddellijke afgifte, voorzien van een verpakking. Op deze manier worden producten om de consument tegemoet te komen (sneller inkopen, gemakkelijker vast te houden) vooraf in porties verdeeld (broodbeleg) of in een folie verpakt (broodjes). Dergelijke, kort voor de verkoop verpakte producten dienen principieel buiten het toepassingsgebied van deze verordening te worden gehouden, daar zij geenszins gelijk kunnen worden gesteld met industrieel voorverpakte producten. Op routes die beginnen of eindigen in een land buiten de EU, kunnen transportbedrijven mogelijkerwijs geen leveranciers vinden die aan de informatievoorschriften voldoen. Als bedrijven die deze verbindingen verzorgen onder de verordening vallen, zou dit voor in de EU gevestigde ondernemingen mededingingsnadelen met zich meebrengen, daar alleen zij verplicht zijn de verordening na te leven.

Doel van dit amendement is rekening te houden met overweging 15, volgens welke charitatieve activiteiten en soortgelijke evenementen niet onder deze verordening vallen.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. Levensmiddelen die afkomstig zijn uit derde landen mogen pas in de Unie worden verdeeld als zij voldoen aan de vereisten van deze verordening.

Motivering

In het belang van de consument moet ervoor worden gezorgd dat ook levensmiddelen uit derde landen aan de etiketteringsvoorschriften beantwoorden.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Deze verordening is van toepassing onverminderd de etiketteringsvoorschriften die zijn vastgesteld in specifieke communautaire wetgeving voor bijzondere levensmiddelen.

4. Deze verordening is van toepassing onverminderd de etiketteringsvoorschriften die zijn vastgesteld in specifieke communautaire wetgeving voor bijzondere levensmiddelen. Uiterlijk op [datum van inwerkingtreding van deze verordening] publiceert de Commissie een lijst van alle etiketteringsvoorschriften die in specifieke Unitaire wetgeving voor bijzondere levensmiddelen zijn vastgesteld en biedt zij inzage in deze lijst via internet.

Motivering

Wegens het grote aantal specifieke wettelijke voorschriften lijkt een dergelijke lijst nodig om de betrokkenen in de levensmiddelenketen duidelijkheid en rechtszekerheid te geven.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Uiterlijk ...* publiceert de Commissie een volledige en bijgewerkte lijst van etiketteringseisen waarin wordt voorzien door specifieke wetgeving van de Unie die geldt voor bepaalde levensmiddelen. Uiterlijk …** dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de mate waarin die specifieke etiketteringseisen voldoen aan de onderhavige verordening. Zo nodig voegt de Commissie een desbetreffend voorstel bij dat verslag.

 

___________

*

** 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Vereenvoudiging is een van de hoofddoelen van dit voorstel. Te veel sectorspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen bevatten etiketteringsbepalingen. Deze moeten allemaal worden verzameld, hun logische aansluiting op algemene beginselen moet worden onderzocht en dit enorme aantal eisen moet gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor alle exploitanten en belanghebbenden in de voedselketen, rekening houdend met eventueel gebrek aan samenhang met de algemene voorschiften.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) "voedselinformatie": informatie over een levensmiddel, die ter beschikking van de eindverbruiker wordt gesteld door middel van een etiket, ander begeleidend materiaal of andere middelen, waaronder moderne technologie-instrumenten of mondelinge communicatie. Zij bestrijkt geen commerciële communicatie als omschreven in Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt;

a) "voedselinformatie": informatie over een levensmiddel, die ter beschikking van de eindverbruiker wordt gesteld door middel van een etiket, ander begeleidend materiaal of andere middelen, waaronder moderne technieken of mondelinge communicatie. Zij bestrijkt geen commerciële communicatie als omschreven in Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt;

Motivering

Het gaat hier niet om technische instrumenten, maar om technieken.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"voedselinformatiewetgeving": de communautaire bepalingen over voedselinformatie, met name etikettering, waaronder voorschriften van algemene aard die van toepassing zijn op alle levensmiddelen of nader gespecificeerde levensmiddelen en voorschriften die alleen op specifieke levensmiddelen van toepassing zijn;

Schrappen

Motivering

Deze bepaling is overbodig. De betekenis van de term “voedselinformatiewetgeving” is duidelijk door de inhoud van de desbetreffende bepalingen. Artikel 2, lid 2, letter b), dient daarom te worden geschrapt.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) "verplichte voedselinformatie": de gegevens die uit hoofde van de communautaire wetgeving aan de eindverbruiker moeten worden verstrekt;

Schrappen

Motivering

Deze bepaling is overbodig. De definitie geeft alleen aan dat verplichte voedselinformatie informatie is die bij wet is vastgelegd (een pleonasme). Artikel 2, lid 2, letter c), dient derhalve te worden geschrapt.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 2- lid 2 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) "grootcateraars": bedrijven of instellingen (inclusief voertuigen en vaste of mobiele kramen), zoals restaurants, kantines, scholen en ziekenhuizen, waar in het kader van de normale bedrijfsactiviteit voedsel voor aflevering aan de eindverbruiker wordt bereid, dat zonder verdere bereiding klaar voor consumptie is;

 

d)d) „grootcateraars“: bedrijven of instellingen (inclusief automaten, voertuigen en vaste of mobiele kramen), zoals restaurants, kantines, scholen, ziekenhuizen en cateringbedrijven waar in het kader van de normale bedrijfsactiviteit voedsel wordt bereid dat voor directe consumptie door de eindverbruiker is bestemd;

Motivering

Verduidelijking en noodzakelijke aanvulling. Ook cateringbedrijven zijn grootcateraars.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) "voorverpakt levensmiddel": een verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en aan grootcateraars te worden aangeboden en bestaat uit een levensmiddel en het verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens ten verkoop te worden aangeboden, is verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal het levensmiddel geheel of ten dele kan bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast;

e)e) „voorverpakt levensmiddel“: een verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en grootcateraars te worden aangeboden en bestaat uit een levensmiddel in het verpakkingsmateriaal, waarbij dit verpakkingsmateriaal het levensmiddel geheel of ten dele kan bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast;

Motivering

Vereenvoudiging.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis) "niet-voorverpakte levensmiddelen": levensmiddelen die zonder verpakking aan de eindverbruiker te koop worden aangeboden en eventueel pas op het moment van de verkoop aan de eindverbruiker worden verpakt, en levensmiddelen en verse producten die op de plaats van verkoop tevoren worden verpakt met het oog op onmiddellijke verkoop;

Motivering

In winkels worden levensmiddelen ook voorverpakt en in de regel dicht bij door verkopers bemande toonbanken te koop aangeboden, om lange wachttijden voor de klanten aan de toonbank te voorkomen. Evenals bij levensmiddelen die naar de wens van de individuele consument verpakt zijn, is het door de verscheidenheid van het productaanbod, de vervaardiging met de hand en het per dag wisselende aanbod in de praktijk onmogelijk, de gegevens te vermelden die voor voorverpakte levensmiddelen dwingend zijn voorgeschreven.

De beperking betreffende het verpakken op de plaats van verkoop is niet duidelijk genoeg. In handelszaken met verscheidene winkels, worden de levensmiddelen vaak op de dag van verkoop in de centrale productieplaats verpakt vooraleer ze in de winkels worden geleverd. In Nederland bijvoorbeeld hebben de autoriteiten besloten dat de vermeldingen "dagelijks vers" en "niet-voorverpakt" dezelfde betekenis hebben.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) "ingrediënt": elke stof, waaronder levensmiddelenadditieven en voedingsenzymen, en elk bestanddeel van een samengesteld ingrediënt, die/dat bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel wordt gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig is, zelfs in een veranderde vorm;

f) "ingrediënt": elke stof, waaronder levensmiddelenadditieven en voedingsenzymen, en elk ingrediënt van een samengesteld ingrediënt, die/dat bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel wordt gebruikt en in het eindproduct aanwezig is, zelfs in een veranderde vorm;

Motivering

Een wijziging van de definitie van "ingrediënt" zou in ongewenste gevolgen hebben in de Gemeenschapswetgeving, waarin wordt verwezen naar de definitie van ingrediënt (bij voorbeeld verordening 1829/2003). Het concept van residuen moet in deze definitie worden geschrapt, om deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving. In de definitie van artikel 2 van deze verordening staat dat levensmiddelen geen "residuen en contaminanten" bevatten.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) "plaats van herkomst": de plaats waarvan een levensmiddel volgens de aanduiding afkomstig is en die niet het "land van oorsprong" is, als bepaald overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 26 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad;

g) "plaats van herkomst": de plaats, het land of de streek waar de producten of ingrediënten van agrarische oorsprong geheel en al worden verkregen, overeenkomstig artikel 23, lid 2, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad;

Motivering

De definitie van ‘plaats van herkomst’ moet nauwkeurig zijn. Artikel 23, lid 2, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad biedt volgens de rapporteur een perfecte omschrijving, ook klinkt de formulering in het Nederlands ("verkregen") nogal onhandig. Onder ‘plaats waar de producten of ingrediënten van agrarische oorsprong geheel en al worden verkregen’ worden de op die plaats geoogste gewassen verstaan, alsook de dieren die er zijn geboren en opgekweekt. De rapporteur wijst een beschouwing van de plaats van verwerking als de plaats van herkomst af.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j) "etikettering": de vermeldingen, aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een levensmiddel en voorkomen op een verpakkings­middel, document, schriftstuk, etiket, band of label, dat bij dit levensmiddel is gevoegd of daarop betrekking heeft;

j) "etikettering": de vermeldingen, aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een levensmiddel en voorkomen op een verpakkings­middel, document, schriftstuk, etiket, band of label, dat bij dit levensmiddel is gevoegd of daarop betrekking heeft;

Motivering

Correctie van de Duitse tekst (geldt niet voor de Nederlandse versie).

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k) "gezichtsveld": alle oppervlakken van een verpakking die uit één gezichtspunt kunnen worden gelezen, waarbij een snelle en gemakkelijke toegang tot de etiketteringsinformatie wordt geboden doordat de consumenten in staat zijn deze informatie te lezen zonder dat zij de verpakking hoeven om te draaien;

k) "gezichtsveld": alle oppervlakken van een verpakking die uit één gezichtspunt kunnen worden gelezen, waarbij een snelle en gemakkelijke toegang tot de etiketteringsinformatie wordt geboden;

Motivering

Redactionele verbetering.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 - lid 2 - letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(k bis) (kbis) „leesbaarheid“: schrift, druk, reliëfdruk, markering, gravure, stempeling, enz. die de consument met een normaal gezichtsvermogen in staat stellen de inhoud van etiketteringen op levensmiddelen, zonder optische hulpmiddelen waar te nemen; de leesbaarheid hangt af van de grootte van het schrift, het soort schrift, de dikte van streepjes of stippeltjes van het schrift, de afstand tussen de woorden, letters en regels, de verhouding tussen de letterbreedte en -hoogte alsmede het contrast tussen het schrift en de achtergrond.

Motivering

Deze definitie is nodig omdat de grootte van het schrift alleen geen waarborg voor de leesbaarheid van een tekst is.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

l) "wettelijke benaming": de benaming van een levensmiddel die wordt voorgeschreven in de communautaire bepalingen die daarop van toepassing zijn of, bij ontstentenis van dergelijke communautaire bepalingen, de benaming die is vastgesteld in de wettelijke en bestuurs­rechtelijke bepalingen die van toepassing zijn in de lidstaat waar het levensmiddel aan de eindverbruiker of aan grootcateraars wordt verkocht;

Schrappen

Motivering

De terminologie die tot dusverre is gebruikt in de etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG moet worden gehandhaafd.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 - letter m)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m) "gebruikelijke benaming": een benaming die zonder dat verdere uitleg nodig is, als de benaming van het levensmiddel wordt geaccepteerd door de consumenten in de lidstaat waar het wordt verkocht;

m) "gebruikelijke benaming": een benaming die zonder dat verdere uitleg nodig is, als de benaming van het levensmiddel wordt begrepen door de consumenten in de lidstaat waar het wordt verkocht;

Motivering

De huidige terminologie van Richtlijn 2000/13/EG (artikel 5, letter a)) moet worden aangehouden. Het gaat hier niet om het accepteren van een benaming, maar om het begrijpen daarvan.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 - letter o)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

o) "primair(e) ingrediënt(en)": de significante en/of kenmerkende ingrediënten van een levensmiddel;

Schrappen

Motivering

De poging van de Commissie de huidige bepaling over oorspronkelijke etikettering uit te breiden, wordt van de hand gewezen. Definities van primaire, significante en kenmerkende ingrediënten van een levensmiddel die tot dusverre in het kader van de levensmiddelenwetgeving niet zijn gebruikt, zijn dan ook overbodig. Daar wij voortdurend pleiten voor vereenvoudiging, zijn wij tegen de schepping van steeds nieuwe termen en denkbeelden zonder zichtbaar voordeel.

Deze normen zijn niet praktisch. Zij sluiten op verwarrende wijze niet aan op QUID-definities. Een niveau van 50% heeft niet voor alle levensmiddelen praktische betekenis.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

p) "significant(e) ingrediënt(en)": het ingrediënt van een levensmiddel dat meer dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt;

Schrappen

Motivering

De poging van de Commissie de huidige bepaling over oorspronkelijke etikettering uit te breiden, wordt van de hand gewezen. Definities van primaire, significante en kenmerkende ingrediënten van een levensmiddel die tot dusverre in het kader van de levensmiddelenwetgeving niet zijn gebruikt, zijn dan ook overbodig. Daar wij voortdurend pleiten voor vereenvoudiging, zijn wij tegen de schepping van steeds nieuwe termen en denkbeelden zonder zichtbaar voordeel.

Deze normen zijn niet praktisch. Zij sluiten op verwarrende wijze niet aan op QUID-definities. Een niveau van 50% heeft niet voor alle levensmiddelen praktische betekenis.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

q) "kenmerkend(e) ingrediënt(en)": een ingrediënt van een levensmiddel dat gewoonlijk door de consument met de benaming van het levensmiddel wordt geassocieerd en waarvoor in de meeste gevallen een kwantitatieve aanduiding vereist is;

Schrappen

Motivering

De poging van de Commissie de huidige bepaling over oorspronkelijke etikettering uit te breiden, wordt van de hand gewezen. Definities van primaire, significante en kenmerkende ingrediënten van een levensmiddel die tot dusverre in het kader van de levensmiddelenwetgeving niet zijn gebruikt, zijn dan ook overbodig. Daar wij voortdurend pleiten voor vereenvoudiging, zijn wij tegen de schepping van steeds nieuwe termen en denkbeelden zonder zichtbaar voordeel.

Deze normen zijn niet praktisch. Zij sluiten op verwarrende wijze niet aan op QUID-definities. Een niveau van 50% heeft niet voor alle levensmiddelen praktische betekenis.

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

r) "essentiële voorschriften": de voorschriften die het niveau van de consumenten­bescherming en de voedselinformatie ten aanzien van een gegeven kwestie bepalen en die zijn vastgelegd in een communautair wetsbesluit dat de ontwikkeling van de in artikel 44 bedoelde nationale regelingen mogelijk maakt;

r) r) "essentiële voorschriften": de voorschriften die het niveau van de consumentenbescherming en de voedselinformatie ten aanzien van een gegeven kwestie bepalen en die zijn vastgelegd in een Unitair wetsbesluit.

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

s) "datum van minimale houdbaarheid van een levensmiddel": de datum tot waarop het levensmiddel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard;

s) „datum van minimale houdbaarheid van een levensmiddel“: de datum tot waarop het levensmiddel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het wordt bewaard zoals aangegeven dan wel op een speciale, op de verpakking aangegeven manier;

Motivering

Sommige levensmiddelen moeten op een speciale wijze worden bewaard, bij voorbeeld onder koeling, wat op de verpakking moet worden aangegeven.

De datum van minimale houdbaarheid houdt verband met de omstandigheden waaronder het levensmiddel volgens de declaratie dient te worden bewaard. De exploitant is ervoor verantwoordelijk de datum van minimale houdbaarheid met het oog op de bewaarvoorschriften vast te stellen en te declareren. Bovendien moet hier ook de uiterste consumptiedatum worden gedefinieerd.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

s bis) “uiterste consumptiedatum”: de datum waarvoor een levensmiddel moet worden geconsumeerd. Na deze datum mag het levensmiddel niet meer aan consumenten worden verstrekt of verwerkt.

Motivering

Het voorstel van de rapporteur om een definitie van "uiterste consumptiedatum" op te nemen, is een goede zaak. De definitie moet echter wel worden vervolledigd: het verbod om het product aan de consument te verstrekken moet aangevuld worden met het verbod op verdere verwerking. Na het verstrijken van de uiterste consumptiedatum kan het levensmiddel niet meer op een zinvolle manier worden gebruikt. Met een verbod op verdere verwerking wil men paal en perk stellen aan de handel in bedorven vlees.

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 - letter s ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

s ter) "productiedatum": datum waarop producten zijn geproduceerd en eventueel verpakt en diepgevroren.

Motivering

Deze definitie is nodig als gevolg van artikel 25.

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter t bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(t bis) "Surrogaatlevensmiddel": levensmiddel dat op een ander levensmiddel lijkt en waarbij een ingrediënt dat normaal wordt gebruikt, geheel of gedeeltelijk wordt gemengd met of vervangen door een ander;

Motivering

De consumenten worden in hun verwachtingen teleurgesteld door het groeiend aantal surrogaatlevensmiddelen, waarbij bepaalde bestanddelen door goedkopere worden vervangen.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Voor de toepassing van deze verordening verwijst het land van oorsprong van een levensmiddel naar de oorsprong van een levensmiddel als bepaald overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 26 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad.

3. Voor de toepassing van deze verordening verwijst het land van oorsprong van een levensmiddel naar de oorsprong van een levensmiddel als bepaald overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 26 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad. Wat de lidstaten betreft, verwijst het begrip "land van oorsprong" altijd naar de desbetreffende lidstaat.

Motivering

Bij de definitie van het begrip "land van oorsprong" is in artikel 2, lid 3 van het Commissievoorstel rekening gehouden met het communautaire Douanewetboek. Volgens het Douanewetboek kan de oorsprong zowel in de EU als in een lidstaat liggen. Daarom moet gepreciseerd worden dat in het geval van levensmiddelen uit de EU het land van oorsprong steeds betrekking heeft op een lidstaat en niet op de EU als geheel.

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor vlees en levensmiddelen die vlees bevatten, is het land van oorsprong het land waar het dier is geboren, gedurende het grootste deel van zijn leven opgefokt, en geslacht. Als dit op verschillende plaatsen is gebeurd, moeten alle drie de plaatsen worden genoemd, wanneer er sprake is van het land van oorsprong.

Motivering

Voor vlees mag niet slechts één plaats van oorsprong worden opgegeven, als de plaatsen van geboorte, opfokken en slachten verschillend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat informatie over de plaats waar dieren zijn geboren, opgefokt en geslacht van groot belang is voor consumenten.

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij de verstrekking van voedselinformatie wordt gestreefd naar een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en de belangen van de consumenten door de eindverbruikers een basis te verschaffen voor het maken van goed doordachte keuzes en een veilig gebruik van levens­middelen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan gezondheids-, milieu-, economische, sociale en ethische aspecten.

Bij de verstrekking van voedselinformatie wordt gestreefd naar een hoog niveau van bescherming van de gezondheid, transparantie en vergelijkbaarheid van producten in het belang van de consument, zodat een basis wordt verschaft voor het maken van goed doordachte keuzes en het veilig gebruik van levensmiddelen.

Motivering

Het is noodzakelijk de tekst met de aspecten transparantie en vergelijkbaarheid aan te vullen. Als de geschrapte aspecten in de tekst gehandhaafd zouden blijven, zou de informatie op levensmiddelen kunnen ontaarden, wat bij de consument tot verwarring zou leiden en contraproductief zou werken.

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Voedseletiketteringen moeten voor de gemiddelde consument gemakkelijk op te merken, leesbaar en begrijpelijk zijn.

Motivering

Etikettering zou geen zin hebben als deze niet opvalt en niet makkelijk leesbaar en begrijpelijk zou zijn.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De voedselinformatiewetgeving beoogt de verwezenlijking in de Gemeenschap van het vrije verkeer van legaal geproduceerde en in de handel gebrachte levensmiddelen, zo nodig rekening houdend met de noodzaak om de rechtmatige belangen van de producenten te beschermen en de productie van kwaliteitsproducten te bevorderen.

2. De voedselinformatiewetgeving beoogt de verwezenlijking in de Gemeenschap van het vrije verkeer van legaal geproduceerde en in de handel gebrachte levensmiddelen.

Motivering

De tweede helft van de zin is een bepaling zonder normatieve inhoud. Dit tekstdeel moet uit de verordening worden geschrapt, om wetgevingstechnische redenen, en, als het überhaupt moet worden opgenomen, moet het worden omgevormd tot overweging. Het is onduidelijk wanneer en hoe rekening kan worden gehouden met de belangen van de producenten en wanneer en hoe kwaliteitsproducten kunnen worden bevorderd of in overweging genomen.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de noodzaak overwogen van de instelling van een overgangsperiode na de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften, tijdens welke levensmiddelen die zijn voorzien van etiketten die niet aan de nieuwe voorschriften voldoen, in de handel mogen worden gebracht, alsook de noodzaak om te bepalen dat voorraden van dergelijke levensmiddelen die vóór het einde van de overgangsperiode in de handel zijn gebracht, verkocht mogen blijven worden totdat zij zijn uitgeput.

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving nieuwe voorschriften vaststelt, wordt, tenzij deze voorschriften betrekking hebben op de bescherming van de volksgezondheid, een overgangsperiode toegestaan na de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften, waarin levensmiddelen met etiketten die niet aan de nieuwe voorschriften voldoen, toch in de handel mogen worden gebracht, en levensmiddelen die vóór het einde van de overgangsperiode in de handel zijn gebracht, verkocht mogen blijven worden totdat zij zijn uitgeput. In de nieuwe regels betreffende levenmiddelenetikettering wordt een uniforme toepassingsdatum opgenomen, die door de Commissie in overleg met de lidstaten en de belanghebbenden wordt vastgesteld.

Motivering

Om een vlotte werking van de interne markt te bevorderen en om het verpakkingsafval zo veel mogelijk te beperken, is het normaal dat er bij de invoering van nieuwe etiketteringseisen wordt voorzien in een overgangsperiode, tenzij de nieuwe eisen betrekking hebben op een onmiddellijk dreigend gevaar voor de volksgezondheid. In dit laatste geval is een overgangsperiode niet gewenst.

Het niet tegelijkertijd invoeren van de nieuwe etiketteringsvoorschriften zou, ondanks de voorziene overgangsperiodes, een grote impact hebben op de kosten van de ontwikkeling van nieuwe etiketten alsook op het verbruik van goederen, verpakkingen en etiketten. Daarom moet het principe van een uniforme begindatum voor de invoering van nieuwe etiketteringsvoorschriften opnieuw worden ingevoerd (zoals de Commissie oorspronkelijk had voorgesteld).

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer de voedselinformatiewetgeving verplichte voedselinformatie voorschrijft, betreft dit informatie die, met name, onder een van de volgende categorieën valt:

1. Wanneer de wet voedselinformatie voorschrijft, betreft dit informatie die, met name, onder een van de volgende categorieën valt:

Motivering

Voorkomen van een dubbele bepaling.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) informatie over de identiteit en samenstelling, eigenschappen of andere kenmerken van het levensmiddel;

a) informatie over de identiteit en samenstelling, hoeveelheden, eigenschappen of andere kenmerken van het levensmiddel;

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii) houdbaarheid, bewaring en veilig gebruik;

(ii) houdbaarheid, bewaring, eventueel eisen ten aanzien van de houdbaarheid na het openen, en veilig gebruik;

Motivering

Tegenwoordig wordt op vele levensmiddelen niet vermeld hoe lang ze na openen houdbaar zijn, en evenmin dat ze bijvoorbeeld bij een bepaalde temperatuur bewaard moeten worden. Omwille van de veiligheid van de consument moeten deze gegevens wel vermeld worden.

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b) – sub iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii) het effect op de gezondheid, waaronder de risico's en de gevolgen van een schadelijke en gevaarlijke consumptie van een levensmiddel;

Schrappen

Motivering

De verordening heeft niet rechtstreeks het doel de gezondheid van de consumenten door eventuele waarschuwingen te beschermen, maar consumenten op grond van voedingsinformatie in staat te stelleen tot een bewuste koopbeslissing, die tot een meer uitgebalanceerde voeding en zo op de lange termijn tot een betere gezondheid van consumenten leidt.

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) informatie over de voedingskenmerken om de consumenten, onder wie personen met speciale voedingsbehoeften, in staat te stellen goed doordachte keuzes te maken.

c) Geldt niet voor de Nederlandstalige versie.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij het overwegen van de noodzaak van verplichte voedselinformatie wordt rekening gehouden met de wijdverspreide behoefte bij de meerderheid van de consumenten aan bepaalde informatie waaraan zij significante waarde hechten of met de algemeen aanvaarde voordelen daarvan voor de consument die daardoor in staat wordt gesteld om goed doordachte keuzes te maken.

2. Bij het overwegen van de noodzaak van verplichte voedselinformatie wordt rekening gehouden met de mogelijke kosten en voordelen voor belanghebbenden (o.m. consumenten, producenten en anderen) van het verstrekken van bepaalde informatie.

Motivering

De invoering van nieuwe etiketteringsvoorschriften zal alleen doorgang vinden als op feitelijke gegevens gebaseerd onderzoek aantoont dat deze nieuwe eisen voordelen bieden. De kosten van het aanbieden van nieuwe informatie mogen niet buiten verhouding zijn. Verandering van etiket heeft voor producenten in de EU en voor de invoer uit derde landen gevolgen van betekenis; er moet met andere woorden een evenwicht worden gevonden tussen de behoeften van consumenten en producenten.

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 - lid 1 - inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voedselinformatie mag niet misleidend zijn, met name:

1. Voedselinformatie mag niet misleidend zijn, met name niet:

Motivering

(Dit amendement geldt niet voor de Nederlandse versie.)

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel, en met name ten aanzien van de aard, identiteit, eigenschappen, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, land van oorsprong of plaats van herkomst en wijze van vervaardiging of verkrijging;

a) doordat de beschrijving en/of afbeelding van het levensmiddel de consument zou kunnen misleiden met betrekking tot de aard, identiteit, eigenschappen, samenstelling, afzonderlijke ingrediënten en de hoeveelheid, die daarvan in het product aanwezig is, houdbaarheid, land van oorsprong of plaats van herkomst en wijze van vervaardiging of verkrijging

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a ter) door via het etiket of afbeeldingen op de verpakking te suggereren dat sprake is van een bepaald product of ingrediënt, terwijl in feite sprake is van een surrogaatlevensmiddel of een vervanging van een ingrediënt dat als regel voor een product wordt gebruikt. In dergelijke gevallen moet op de verpakking duidelijk "surrogaat"of "geproduceerd met gebruikmaking van (vermelding van het vervangende ingrediënt) in plaats van (vermelding van het vervangen ingrediënt)"worden vermeld.

 

Het bepaalde levensmiddelenproduct waarbij sprake is van een surrogaatlevensmiddel of een vervanging wordt, indien mogelijk, op de plaats van verkoop van andere levensmiddelen gescheiden.

Motivering

Steeds vaker worden surrogaatlevensmiddelen op de markt gebracht, bij voorbeeld op basis van plantaardige vetten geproduceerde "kaas". Ook worden ingrediënten die in de regel voor een product worden gebruikt steeds vaker vervangen door goedkopere alternatieven. De consument merkt dit meestal niet. Met het oog op de doorzichtigheid moet dus een dienovereenkomstige etikettering worden ingevoerd.

Amendement  79

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) door te suggereren dat het levensmiddel bijzondere kenmerken vertoont terwijl alle soortgelijke levensmiddelen dezelfde kenmerken bezitten.

c) door te suggereren dat het levensmiddel bijzondere kenmerken vertoont, hoewel alle soortgelijke levensmiddelen dezelfde kenmerken bezitten, dan wel door nadrukkelijk te wijzen op het ontbreken van bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen, die in het desbetreffende soort levensmiddel logischerwijze niet aanwezig zijn.

Motivering

Een bijzondere vorm van misleiding is, wanneer onderstreept wordt dat vanzelfsprekende eigenschappen van een levensmiddel iets bijzonders zijn, bij voorbeeld wanneer gomsnoepjes met vruchtensmaak, die uiteraard geen vet bevatten, van de opdruk "vetvrij" worden voorzien.

Amendement  80

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) door expliciet reclame te maken met een duidelijke vermindering van het suiker- en/of vetgehalte, wanneer niet tevens het energiegehalte (kilojoule, resp. kilocalorieën) dienovereenkomstig is gereduceerd;

Motivering

De gemiddelde consument gaat ervan uit dat een voedingsmiddel waarbij op de meest prominente kant van de verpakking reclame wordt gemaakt met een aanzienlijke vermindering van het suiker- of vetgehalte ook een dienovereenkomstig verminderd energiegehalte heeft. Dit is vaak echter niet het geval omdat suiker of vet door andere ingrediënten werden vervangen. Bij dergelijke opschriften van het product moet van een misleiding van de consument worden gesproken.

Amendement  81

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter) door het woord "dieet" te vermelden als het voedingsmiddel niet voldoet aan de communautaire voorschriften inzake levensmiddelen die voor een bijzondere voedingswijze bestemd zijn.

Motivering

Bij veel levensmiddelen die van het opschrift "dieet" worden voorzien, wordt een sterk verminderd suiker- en vetgehalte gesuggereerd en daarmee een sterk gereduceerd energiegehalte, hoewel dat laatste vaak niet zo is. Daarom mag de aanduiding "dieet" slechts voorbehouden blijven aan levensmiddelen die werkelijk voor een bijzondere voedingswijze zijn bestemd.

Amendement  82

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Behoudens de afwijkingen waarin wordt voorzien in de communautaire wetgeving betreffende natuurlijk mineraalwater en voor een bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, mag de voedselinformatie aan levensmiddelen geen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkómen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch toespelingen maken op dergelijke eigenschappen.

3. Behoudens de afwijkingen waarin wordt voorzien in de Unitaire wetgeving betreffende natuurlijk mineraalwater en voor een bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, mag de voedselinformatie aan levensmiddelen geen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch toespelingen maken op dergelijke eigenschappen.

Amendement  83

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Het in lid 3 vastgestelde verbod geldt ook voor:

4. De leden 1 en 3 gelden ook voor:

Motivering

Natuurlijk moet het in lid 1 bepaalde ook gelden voor de reclame voor en opmaak van levensmiddelen. Bovendien is er in de Duitse versie een vertaalfout geslopen ('nicht' in plaats van 'also').

Amendement  84

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Onverminderd de leden 3 en 4 zorgen de exploitanten van levensmiddelenbedrijven binnen het onder hun controle staande bedrijf voor de naleving van de voorschriften van de voedselinformatiewetgeving die relevant zijn voor hun activiteiten en gaan zij na of aan deze voorschriften wordt voldaan.

1. De voor de voedselinformatie verantwoordelijke persoon garandeert de aanwezigheid en juistheid van de informatie.

Motivering

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Amendement  85

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven mogen in het onder hun controle staande bedrijf de bij een levensmiddel gevoegde informatie niet wijzigen, als deze wijziging de eindverbruiker zou misleiden of anderszins het niveau van de bescherming van de consumenten zou verlagen, met name wat hun gezondheid betreft.

2. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven mogen in het onder hun controle staande bedrijf de bij een levensmiddel gevoegde informatie niet wijzigen, als deze wijziging de eindverbruiker zou misleiden of anderszins het niveau van de bescherming van de consumenten zou verlagen, met name wat hun gezondheid betreft, en hun mogelijkheid zou beperken om hun keuze met kennis van zaken te bepalen.

Motivering

Verduidelijking.

Deze eis mag niet beperkt blijven tot de bescherming van de gezondheid.

Amendement  86

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voor de eerste keer een voor levering aan de eindverbruiker of grootcateraars bestemd levensmiddel in de handel brengen, zorgen voor de aanwezigheid en de nauwkeurigheid van de voedselinformatie overeenkomstig de geldende voedselinformatiewetgeving.

3. Voor zover de activiteit van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven op de voedselinformatie binnen het onder hun toezicht vallende bedrijf betrekking heeft, zorgen zij ervoor dat de verstrekte informatie aan de voorschriften van deze verordening voldoet.

Amendement  87

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor detailhandels- en distributieactiviteiten die niet van invloed zijn op de voedselinformatie, treden met de nodige zorgvuldigheid op om er binnen de grenzen van hun respectieve activiteiten voor te zorgen dat de geldende voedselinformatievoorschriften worden nageleefd, met name door geen levensmiddelen te leveren waarvan zij op grond van de informatie waarover zij als professionals beschikken, weten of veronderstellen dat zij niet aan de voorschriften voldoen.

4. Indien het exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor detailhandels- en distributieactiviteiten die niet van invloed zijn op de voedselinformatie, ter kennis komt dat een levensmiddel niet voldoet aan de voorschriften in onderhavige verordening, dan nemen zij het levensmiddel in kwestie onverwijld uit de handel.

Motivering

Voor een ondubbelzinnige afbakening van de verantwoordelijkheden moet dit voorschrift duidelijker geredigeerd worden. Het doel daarbij is dat handelsondernemingen niet ter verantwoording worden geroepen voor zaken waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn of waarop ze geen invloed hebben. Het arrest in de zaak „Lidl-Italia“ van het Europees Hof van Justitie onderstreept de thans ontoereikende rechtszekerheid van levensmiddelhandelaren bij de geldende wetgeving.

Amendement  88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen er in het onder hun controle staande bedrijf voor dat de informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen wordt doorgegeven aan de exploitant die het levensmiddel ontvangt om hem in staat te stellen de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde verplichte voedselinformatie aan de eindverbruiker te verstrekken.

5. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen er in het onder hun controle staande bedrijf voor dat de informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen beschikbaar wordt gemaakt voor de exploitant die het levensmiddel doorverkoopt of verwerkt, zodat deze, indien hem dat wordt gevraagd, in staat is om de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met c), f), en g) vermelde verplichte voedselinformatie aan de eindverbruiker te verstrekken.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement  89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen de exploitanten van levensmiddelenbedrijven ervoor dat de in artikel 9, lid 1, onder a), f) en h), bedoelde vermeldingen ook voorkomen op de buitenste verpakking waarin het levensmiddel in de handel wordt aangeboden.

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen exploitanten van levensmiddelenbedrijven ervoor dat de in artikel 9, lid 1, onder a), e), f), g), en h), bedoelde vermeldingen ook voorkomen op de buitenste verpakking waarin het levensmiddel in de handel wordt aangeboden.

Motivering

De nettohoeveelheid is een belangrijk gegeven dat op de buitenverpakking moet worden vermeld, evenals bijzondere bewaarvoorschriften of gebruiksvoorwaarden.

Amendement  90

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lijst van verplichte vermeldingen

Geldt niet voor de Nederlandstalige versie.

Motivering

Redactionele verbetering.

Amendement  91

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 34 en behoudens de in dit hoofdstuk vervatte uitzonderingen zijn de volgende vermeldingen verplicht:

1. Overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 34 en behoudens de in dit hoofdstuk en de hoofdstukken V en VI vervatte uitzonderingen zijn de volgende vermeldingen verplicht:

Motivering

Door de verwijzing naar de hoofdstukken V en VI wordt duidelijk dat in het geval van niet-voorverpakte levensmiddelen niet alle verplichte vermeldingen vereist zijn en dat in het geval van vrijwillig geëtiketteerde levensmiddelen de vereisten van hoofdstuk IV alleen gelden indien vrijwillige informatie wordt verstrekt. Voor een exploitant van een levensmiddelenbedrijf die vrijwillig informatie over de voedingswaarde verstrekt, zou het niet nodig moeten zijn andere informatie te verstrekken die normaal gesproken vereist zou zijn in het geval van voorverpakte levensmiddelen, maar die irrelevant is in het geval van niet-voorverpakte levensmiddelen. Bovendien dient de exploitant van een levensmiddelenbedrijf flexibel te kunnen zijn wat betreft de wijze van verstrekking van de informatie.

Amendement  92

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de benaming van het levensmiddel;

a) de benaming waaronder het product wordt verkocht;

Motivering

Zie amendement op artikel 2 - lid 2 - letter m.

Taalkundige aanpassing aan de tot dusver gebruikte terminologie van de Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG (zie artikel 3 van de richtlijn: o.a. "de benaming waaronder het product wordt verkocht",

Amendement  93

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) in bijlage II opgenomen ingrediënten die allergieën of intoleranties veroorzaken en daarvan afgeleide stoffen;

c) in bijlage II opgenomen ingrediënten die allergieën of intoleranties veroorzaken en daarvan afgeleide stoffen, met inachtneming van specifieke bepalingen betreffende niet-voorverpakte levensmiddelen;

Motivering

Redactionele verbetering.

In de tekst van de Commissie, in samenhang met artikel 13, lid 4, wordt de verplichte etikettering van allergenen uitgebreid tot niet-voorverpakte levensmiddelen. Verplichte etikettering van allergenen bij niet-voorverpakte levensmiddelen zou leiden tot systematische etikettering van allergenen, ten einde elk risico van kruisbesmetting te dekken. Verenigingen van personen met allergieën schijnen echter de voorkeur te geven aan verplichte informatieverschaffing op de plaats van verkoop via een display of de verstrekking van informatiebladen.

Amendement  94

Voorstel voor een verordening

Artikel 9– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten;

d) de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten overeenkomstig bijlage VI;

Motivering

Inlassen van de juiste kruisverwijzing.

Amendement  95

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de nettohoeveelheid van het levensmiddel;

e) de nettohoeveelheid van het levensmiddel op het moment van verpakking;

Motivering

De nettohoeveelheid van een levensmiddel kan in de periode tussen de productie en de verkoop en consumptie van het levensmiddel veranderen. De producent heeft alleen invloed op de nettohoeveelheid op het moment van de verpakking en mag niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele wijziging van de nettohoeveelheid op het moment van verkoop en/ of consumptie van het levensmiddel.

Amendement  96

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;

f) de datum van minimale houdbaarheid of, in het geval van levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt bederfelijk zijn, de uiterste consumptiedatum;

Amendement  97

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis) bij diepvriesproducten de productiedatum;

Motivering

Deze vermelding heeft zin opdat de consument diepvriesproducten kan herkennen die veel te lang opgeslagen zijn geweest (schandaal met bedorven vlees in Duitsland).

Amendement  98

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) bijzondere bewaarvoorschriften of gebruiksvoorwaarden;

g) bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden; o.m. informatie over de wijze van invriezing en opslag en de houdbaarheid voor en na het openen van de verpakking, als het levensmiddel zonder deze informatie niet naar behoren kan worden gebruikt;

Amendement  99

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis) een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel zonder gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan worden gebruikt;

Motivering

Verschuiving van artikel 9, lid 1, onder j), naar deze plaats ter wille van overzichtelijkheid en logische volgorde.

Amendement  100

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h) de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant of de verpakker dan wel van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper;

h) de naam of handelsnaam of een geregistreerd handelsmerk en het adres van de in de Unie gevestigde fabrikant of de verpakker, en voor uit derde landen afkomstige producten de verkoper/ de importeur of eventueel de exploitant van een levensmiddelenbedrijf onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel op de markt wordt gebracht.

Motivering

De naam of handelsnaam en het adres in de Gemeenschap van de persoon die verantwoordelijk is voor het voor de eerste keer op de communautaire markt brengen moeten verplicht worden vermeld. Daartoe moet de beoogde lijst worden uitgebreid en gespecificeerd.

Het is van wezenlijke betekenis te eisen dat wordt vermeld wie de werkelijke producent van een levensmiddel is om aan de consumenten de juiste informatie te verschaffen en om het mededingingsvermogen in de levensmiddelenindustrie te bevorderen. Door het ontbreken van deze verplichting is in de loop der jaren het verschijnsel "huismerk" steeds meer verbreid geraakt, met alle gevolgen van dien voor de rentabiliteit en de bestaansmogelijkheden van de levensmiddelensector.

In overeenstemming met het beginsel van gelijke behandeling van communautaire producten en ingevoerde producten, is het relevant om in het geval van uit derde landen ingevoerde producten de naam van de invoerder te vermelden.

Amendement  101

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 - lid 1 - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voorgesteld geconsolideerd amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van herkomst indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel, met name als de bij het levensmiddel gevoegde informatie of het etiket in zijn geheel anders zou impliceren dat het levensmiddel een ander land van oorsprong of een andere plaats van herkomst heeft; in dergelijke gevallen geschiedt de aanduiding overeenkomstig de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, en artikel 35, lid 5;

i) het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor de volgende producten:

 

 

- vlees,

 

- vlees van gevogelte,

 

- zuivelproducten,

 

verse groenten en vers fruit,

 

- andere uit één enkel ingrediënt bestaande producten; en

 

vlees en vlees van gevogelte wanneer het als ingrediënt in verwerkte levensmiddelen wordt gebruikt.

 

Voor vlees en vlees van gevogelte mag als land van oorsprong of plaats van herkomst slechts dan een enkele plaats worden vermeld als de dieren in hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn geboren, gehouden en geslacht. In andere gevallen wordt informatie verstrekt over de verschillende plaatsen waar de dieren zijn geboren, gehouden en geslacht.

 

Indien het om bepaalde redenen niet praktisch is het land van herkomst op het etiket te vermelden, kan in plaats daarvan onderstaande opmerking worden gemaakt:

 

- “van niet-gespecificeerde herkomst”

 

Voor alle andere levensmiddelen, het land van oorsprong of de plaats van herkomst indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel, met name als de bij het levensmiddel gevoegde informatie of het etiket in zijn geheel anders zou impliceren dat het levensmiddel een verschillend land van oorsprong of een verschillende plaats van herkomst heeft; in dergelijke gevallen geschiedt de aanduiding overeenkomstig de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, en artikel 35, lid 5;

Amendement  102

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen worden aangegeven in woord en getal, tenzij de consumenten, wat een of meer vermeldingen betreft, worden geïnformeerd met andere uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de door de Commissie genomen uitvoerings­maatregelen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen worden aangegeven in woord en getal.

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de manier waarop de gegevens worden vermeld, niet worden veranderd volgens de comitologieprocedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.

Amendement  103

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 vastgestelde lijst van verplichte vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

De in lid 1 opgenomen lijst bevat zeer wezenlijke bepalingen en dient daarom niet onder de regelgevingsprocedure te vallen.

Amendement  104

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 bis

 

Vrijstellingen voor micro-ondernemingen

 

Ambachtelijk door micro-ondernemingen vervaardigde producten zijn vrijgesteld van de eisen zoals vermeld in artikel 9, lid 1, onder l). Er is voorts vrijstelling mogelijk van de verplichte vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), indien de producten op de plaats van vervaardiging worden verkocht, mits het verkooppersoneel de informatie op verzoek kan verstrekken. Anderzijds is het mogelijk deze informatie via etiketten op de schappen te verstrekken.

Motivering

Voor micro-ondernemingen die ambachtelijk werken, moeten vrijstellingen worden verleend.

Amendement  105

Voorstel voor een verordening

Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Afwijkingen van de voorschriften inzake verplichte vermeldingen

Schrappen

Voor specifieke typen of categorieën levensmiddelen kan de Commissie in uitzonderlijke gevallen voorzien in afwijkingen van de voorschriften van artikel 9, lid 1, onder b) en f), op voorwaarde dat deze afwijkingen er niet toe leiden dat eindverbruikers en grootcateraars op inadequate wijze worden geïnformeerd. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

 

Motivering

Indien ze niet in specifieke wettelijke voorschriften voor bepaalde levensmiddelen verplicht worden gesteld of indien deze verordening erin voorziet, dienen de verplichte vermeldingen voor alle levensmiddelen te gelden en mag de Commissie geen uitzonderingsregelingen vaststellen.

Amendement  106

Voorstel voor een verordening

Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 9 laat onverlet dat er specifiekere communautaire maatregelen betreffende maten en gewichten genomen worden.

Artikel 9 laat onverlet dat er specifiekere communautaire maatregelen betreffende maten en gewichten genomen worden. De bepalingen van Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten1 moeten in acht worden genomen.

 

_________

 

(1) PB L 247 van 21.9.2007, blz. 17.

Motivering

Met het oog op een betere leesbaarheid van deze verordening dient een verwijzing naar Richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten te worden ingevoegd.

Amendement  107

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij voorverpakte levensmiddelen wordt de verplichte voedselinformatie aangebracht op de verpakking of op een daaraan bevestigd etiket.

2. Bij voorverpakte levensmiddelen wordt de verplichte voedselinformatie aangebracht op de verpakking.

Motivering

De geschrapte bepaling had ertoe kunnen leiden dat er "bijsluiters" bij levensmiddelen worden verpakt. Dit moet worden voorkomen.

Amendement  108

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat bepaalde verplichte vermeldingen op een andere wijze dan op de verpakking of op het etiket beschikbaar worden gesteld, op voorwaarde dat aan de algemene beginselen en voorschriften van hoofdstuk II van deze verordening wordt voldaan. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Het aangeven van de verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. De manieren waarop deze informatie wordt gegeven mag niet veranderd worden door maatregelen die ervoor bedoeld zijn niet-essentiële elementen van deze verordening te wijzigen.

Amendement  109

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen zijn de bepalingen van artikel 41 van toepassing.

Schrappen

Amendement  110

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het daaraan bevestigde etiket worden aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte vermeldingen op de verpakking of op het etiket afgedrukt met een lettergrootte van ten minste 3mm en worden zij zodanig gepresenteerd dat gezorgd wordt voor een duidelijk contrast tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, onverminderd de specifieke communautaire wetgeving die van toepassing is op bijzondere levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), bedoelde vereisten betreft.

1. Wanneer zij op de verpakking of op het daaraan bevestigde etiket worden aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1 bedoelde verplichte vermeldingen zodanig gepresenteerd zodanig op de verpakking of het etiket afgedrukt dat ze duidelijk leesbaar zijn, onverminderd de specifieke Unitaire wetgeving die van toepassing is op bijzondere levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k) bedoelde vereisten betreft. Er moet rekening worden gehouden met normen zoals lettergrootte, lettersoort, contrast tussen gedrukte tekst en achtergrond, letter- en regelafstand enz..

 

In het kader van een raadplegingsprocedure stelt de Commissie met de betrokken belanghebbenden waaronder consumentenorganisaties, een bindend concept op waarin de richtsnoeren worden gespecificeerd voor de leesbaarheid van voor de consument bestemde voedselgegevens.

 

Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement  111

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Wanneer producten bedoeld zijn als bijzondere voeding zoals bepaald in richtlijn 1999/21/EG van 25 maart 1999 betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik ten behoeve van zuigelingen en kleuters, die vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 1006/141/EG van de Commissie van 22 december 2006 en richtlijn 2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006, waarvoor verplichte etiketteringseisen gelden

overeenkomstig de Unitaire wetgeving in aanvulling op de bijzonderheden waarnaar wordt verwezen in artikel 9, lid 1, moet de lettergrootte zodanig zijn dat zij voldoet aan de eis dat informatie voor de consument leesbaar moet zijn en dat in verband met het specifieke gebruik van het levensmiddel aanvullende informatie moet worden verstrekt.

Amendement  112

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Door de Commissie kunnen gedetailleerde voorschriften worden vastgesteld voor de presentatie van de verplichte vermeldingen en de uitbreiding van de voorschriften van lid 2 tot de bijkomende verplichte vermeldingen voor specifieke typen of categorieën levensmiddelen, als bedoeld in de artikelen 10 en 38. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing;

Schrappen

Motivering

Met dit lid zou de Commissie te verstrekkende bevoegdheden krijgen, omdat het hier geenszins om "niet-essentiële onderdelen" gaat.

Amendement  113

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 bedoelde minimale fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt.

Schrappen

Motivering

Ook op verpakkingen en recipiënten met een grootste oppervlak van minder dan 10 cm² moeten opschriften leesbaar zijn, omdat bedrukking anders zinloos is. Belangrijk is hier alleen de vraag welke gegevens verplicht worden gesteld op kleine productverpakkingen. In deze kwestie wordt op een andere plaats helderheid gebracht.

Amendement  114

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Lid 2 is niet van toepassing op de in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde levensmiddelen.

5. Lid 2 is niet van toepassing op de in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde levensmiddelen. In lidstaten met meer dan een officiële taal kunnen voor dergelijke verpakkingen of recipiënten bijzondere nationale voorschriften worden ingevoerd.

Amendement  115

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Afkortingen, waaronder initialen, mogen niet worden gebruikt als zij de consument kunnen misleiden.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Verplichte voedselinformatie wordt op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en, zo nodig, onuitwisbare letters aangebracht. Andere aanduidingen, afbeeldingen of ander materiaal mogen de verplichte informatie in geen geval verbergen, minder zichtbaar maken, aan de aandacht onttrekken of onderbreken.

6. Verplichte voedselinformatie wordt op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en, zo nodig, onuitwisbare letters aangebracht. Andere aanduidingen, afbeeldingen of ander materiaal, dan wel de levensmiddelenverpakking zelf, bij voorbeeld een geplakte vouw, mogen de verplichte informatie in geen geval verbergen, minder zichtbaar maken of onderbreken.

Motivering

Noodzakelijke aanvulling: de vraag welke aanduidingen de aandacht afleiden zou tot velerlei interpretaties kunnen leiden en zou daarom de rechtszekerheid van levensmiddelenhandelaren in gevaar brengen.

Amendement            117

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. De vermelding van de verplichte bijzonderheden mag niet leiden tot een vergroting van de maat en/of het volume van het verpakkingsmateriaal of de voedselrecipiënt en mag evenmin op een andere wijze aanleiding tot een grotere belasting van het milieu geven.

Motivering

De verplichte voedselinformatie kan ertoe leiden dat fabrikanten de afmetingen van de verpakkingen veranderen zodat de hoeveelheid verpakkingsafval dreigt toe te nemen. Dat zou in strijd zijn met het preventiebeginsel dat het beleid inzake afvalbeheer van de Europese Unie schraagt.

Amendement  118

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de verplichte voedselinformatie beschikbaar is voordat de aankoop plaatsvindt en voorkomt op het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand of via andere passende middelen wordt verstrekt;

a) de voedselinformatie als bedoeld in de artikelen 9 en 29 op verzoek van de consument beschikbaar is voordat de aankoop plaatsvindt en op het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand kan voorkomen of via andere passende middelen wordt verstrekt;

Motivering

Regelmatige veranderingen in de productsamenstelling (bijv. verlaging van het zoutgehalte, vervanging van vet) maken het praktisch onmogelijk dat actuele informatie wordt geleverd voor al het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand. Catalogi en brochures zijn de meest gebruikte informatiekanalen in de verzendhandel, vooral bij het midden- en kleinbedrijf. Afgezien van de aanzienlijke kosten zal er ook sprake zijn van een grote belasting voor het milieu, omdat catalogi in de toekomst vier keer zo dik moeten zijn om alle verplichte informatie te kunnen bevatten.

Amendement  119

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de in artikel 9, lid 1, onder d), f), g), h) en k), bedoelde informatie pas bij de aflevering verplicht is.

b) de in artikel 9, lid 1, f),en j), bedoelde informatie pas bij de aflevering verplicht is.

Motivering

Het alcoholgehalte van alcoholische drank is een uiterst belangrijke informatie waarover de consumenten die online of per postorder kopen vóór aflevering van het product moeten beschikken. Aanwijzingen voor het gebruik zijn echter pas nodig als het levensmiddel geconsumeerd wordt en deze kunnen daarom bij aflevering worden gegeven.

Behalve de houdbaarheidsdatum, die niet vooraf kan worden gegeven, moeten levensmiddelen die op afstand worden verkocht aan dezelfde informatievereisten voldoen als in winkels verkochte artikelen.

Amendement  120

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de verplichte voedselinformatie aangebracht in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten van de lidstaten waar het levensmiddel in kwestie in de handel wordt gebracht.

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de verplichte voedselinformatie zodanig geformuleerd dat zij te begrijpen is door de gemiddelde consument van de lidstaat waar het levensmiddel in kwestie in de handel wordt gebracht.

Motivering

Met het woord "formuleren" wordt zowel naar de officiële taal als de formulering zelf verwezen.

Amendement  121

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten waar een levensmiddel in de handel wordt gebracht, kunnen eisen dat op hun grondgebied voor de vermeldingen op de etikettering gebruik wordt gemaakt van één of meer talen die tot de officiële talen van de Gemeenschap behoren.

2. De lidstaten waar een levensmiddel in de handel wordt gebracht, kunnen eisen dat op hun grondgebied voor de vermeldingen op de etikettering gebruik wordt gemaakt van één of meer talen die tot de officiële talen van de Unie behoren. Deze vereiste mag evenwel niet verhinderen dat verplichte informatie in plaats daarvan wordt verstrekt in andere EU-talen die voor consumenten in de lidstaat in kwestie gemakkelijk te begrijpen zijn.

Motivering

Verplichte informatie over levensmiddelen moet worden gegeven in een taal die de consument begrijpt, maar de voorschriften mogen het vrije verkeer van goederen niet ontwrichten. Taalvoorschriften moeten zodanig soepel zijn dat de consument informatie kan ontvangen in een taal die hij zonder problemen kan begrijpen. Deze soepelheid wordt door de jurisprudentie van het EHvJ gesteund.

Amendement  122

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Levensmiddelen die in belastingvrije winkels worden verkocht, kunnen in de handel worden gebracht met vermeldingen die uitsluitend in het Engels zijn gesteld.

Motivering

Belastingvrije winkels richten zich voor de verkoop hoofdzakelijk op de internationale reizigers en niet op de consumenten van de nationale markt. Daarom moet voor deze levensmiddelen de mogelijkheid bestaan om de informatie alleen in het Engels, als internationale voertaal, te vermelden.

Amendement  123

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Weglating van bepaalde verplichte vermeldingen

Vrijstelling van de eis bepaalde bijzonderheden verplicht te vermelden

Motivering

Redactionele wijziging.

Amendement  124

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt, die op onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop bijgevolg geen etiket, band of label is aangebracht, zijn alleen de vermeldingen bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e), f) en l), verplicht.

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt, die op onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop bijgevolg geen etiket, band of label is aangebracht, zijn alleen de vermeldingen bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f), verplicht.

Motivering

Een verplichte voedingswaarde-etikettering wordt verworpen. Juist in glazen flessen die bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt, worden in de regel afzonderlijke porties (van bv. 200 ml of 250 ml) verkocht. De beschikbare ruimte voor etiketteringsinformatie is bij dit soort flessen beperkt. Daarom dient te worden vastgehouden aan de tot dusver geldende etiketteringsvereisten, d.w.z. de vermelding van de verkoopbenaming, de nettohoeveelheid, allergene stoffen en de datum van minimale houdbaarheid (vgl. artikel 13, lid 4 van de Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG).

Amendement  125

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt, zijn alleen de vermeldingen bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f), op de verpakking of op het etiket verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen worden met behulp van andere middelen verstrekt of zijn op verzoek van de consument beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste bedrukbare oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f) en artikel 29, lid 1, onder a), op de verpakking of op het etiket verplicht. De vermelding van verdere bijzonderheden op de verpakking op vrijwillige basis is mogelijk. De in artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen worden met behulp van andere middelen verstrekt of zijn op verzoek van de consument beschikbaar.

Motivering

Met de vermelding van het energiegehalte van een levensmiddel wordt wezenlijke informatie gegeven die de doorslag bij een bewuste koopbeslissing kan geven. Aanvullende vrijwillige gegevens van de fabrikant moeten mogelijk zijn.

Amendement  126

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Onverminderd andere communautaire wetgeving waarbij een verplichte voedingswaardedeclaratie wordt voorgeschreven, is de in artikel 9, lid 1, onder l), bedoelde declaratie niet verplicht voor de in bijlage IV vermelde levensmiddelen.

3. Onverminderd andere communautaire wetgeving waarbij een verplichte voedingswaardedeclaratie wordt voorgeschreven, is de in artikel 9, lid 1, onder l), bedoelde voedingswaardedeclaratie niet verplicht voor de in bijlage IV vermelde levensmiddelen.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde afwijkingen in verband met de grootte van een verpakking zijn onrealistisch en onhaalbaar.

Amendement  127

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 - lid 3 en lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bij niet-voorverpakte producten, met inbegrip van producten van cateringaanbieders zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, onder d), zijn de in de artikelen 9 en 29 beschreven vermeldingen niet verplicht.

Motivering

In bedrijven van de detailhandel in levensmiddelen en van de ambachtelijke levensmiddelensector, met inbegrip van grootcateraars en boerenbedrijven waar rechtstreekse verkoop plaatsvindt, worden producten geproduceerd om onmiddellijk aan de consument te worden afgeleverd. Daarbij is geen sprake van standaardprocedures; ingrediënten veranderen dagelijks. Voorts dient te worden bedacht dat met name de ambachtelijke levensmiddelensector het behoud van regionale specialiteiten waarborgt, creativiteit en innovatie vertegenwoordigt en aldus toeziet op verscheidenheid van het aanbod. Daarom is het belangrijk dat deze producenten van de verplichte voedingswaardedeclaratie worden vrijgesteld.

Amendement  128

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voedselketens die gestandaardiseerde levensmiddelen serveren moeten de in artikel 9, lid 1, letters a), b) c), i) en l) bedoelde vermeldingen op de verpakking aanbrengen.

Motivering

Grootcateraars die gestandaardiseerd voedsel serveren (zoals fastfoodketens) moeten de volgende informatie op de verpakking vermelden: naam, ingrediënten, allergenen en land van herkomst van het voedsel, alsook een voedingswaardedeclaratie.

Amendement  129

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De benaming van het levensmiddel is zijn wettelijke benaming. Bij ontstentenis van een dergelijke benaming is de benaming van het levensmiddel zijn gebruikelijke benaming of, als er geen gebruikelijke benaming bestaat of de gebruikelijke benaming niet wordt gebruikt, wordt een beschrijvende benaming van het levensmiddel gegeven.

1. De benaming van het levensmiddel is de benaming waarin de desbetreffende wetgeving voorziet. Bij ontstentenis van een dergelijke benaming is de benaming van het levensmiddel zijn gebruikelijke benaming of, als er geen gebruikelijke benaming bestaat of de gebruikelijke benaming niet wordt gebruikt, wordt een beschrijvende benaming van het levensmiddel gegeven.

Motivering

Taalkundige wijziging om de terminologie aan te passen aan die van de etiketteringsrichtlijn (Richtlijn 200/13/EG).

Amendement  130

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Indien een product nanomateriaal bevat, moet dit in de lijst met bestanddelen ondubbelzinnig worden vermeld met de toevoeging "nano".

Motivering

Deze toevoeging komt de transparantie ten goede en verzekert de consument een grotere keuzevrijheid.

Amendement 131

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 b. Bij producten die als een van de vijf belangrijkste ingrediënten eieren of eierproducten bevatten, moeten de begrippen opgenomen in Bijlage I van Verordening (EG) nr. 557/2007 van de Commissie tussen haakjes worden toegevoegd na het betrokken ingrediënt in de lijst van ingrediënten, in overeenstemming met de productiemethode van de eieren. Bij eieren uit biologische productie mag het betrokken ingrediënt overeenkomstig artikel 23, lid 4, letter b) van Verordening (EG) nr. 834/2007 op het etiket worden vermeld.

Motivering

Veel consumenten willen weten hoe de in hun voedsel verwerkte eieren zijn geproduceerd. De ingrediënten moeten bijgevolg worden aangevuld met de begrippen "eieren van hennen met vrije uitloop", "scharreleieren" en "kooieieren".

Amendement  132

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Weglating van de lijst van ingrediënten

Algemene uitzonderingen op eisen ten aanzien van de lijst van ingrediënten

Motivering

Redactionele verbetering voor meer duidelijkheid.

Amendement  133

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – titel en inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Weglating van bestanddelen van een levensmiddel uit de lijst van ingrediënten

 

De volgende bestanddelen van een levensmiddel behoeven niet in de lijst van ingrediënten te worden opgenomen:

Als ingrediënten van een levensmiddel gelden niet:

Motivering

Wijziging van de titel voor meer duidelijkheid. In artikel 21 wordt zonder duidelijke reden een nieuwe regeling voorgesteld: terwijl de genoemde stoffen en producten op grond van een wettelijke fictie van de definitie van ‘ingrediënten’ waren uitgesloten, ligt het blijkbaar in de bedoeling om die stoffen en producten voortaan alleen vrij te stellen van de verplichting tot de vermelding in de lijst van ingrediënten. De tot dusver gehanteerde aanpak moet worden gehandhaafd. Een wijziging hiervan zou bedenkelijke gevolgen hebben voor tal van communautaire rechtsvoorschriften die naar de definitie van ‘voedselingrediënt’ verwijzen (bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 1829/2003 of de toekomstige verordening inzake voedingsenzymen).

Amendement  134

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) stoffen die in strikt noodzakelijke doses als oplosmiddelen of dragers van voedingsstoffen, levensmiddelenadditieven en aroma's worden gebruikt;

c) stoffen die in strikt noodzakelijke doses als oplosmiddelen of dragers van voedingsstoffen, levensmiddelenadditieven, enzymen of aroma's worden gebruikt;

Motivering

Completering van de lijst van stoffen.

Amendement  135

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en stoffen die afkomstig zijn van een in die bijlage opgenomen ingrediënt, worden, behoudens de in die bijlage vastgestelde uitzonderingen, op het etiket vermeld met een duidelijke verwijzing naar de benaming van het ingrediënt.

 

 

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en stoffen die afkomstig zijn van een in die bijlage opgenomen ingrediënt, worden, behoudens de in die bijlage vastgestelde uitzonderingen daarop, altijd in de lijst van ingrediënten vermeld op een dusdanige wijze dat het allergisch potentieel of de mogelijkheid van intolerantie onmiddellijk duidelijk herkenbaar is.

Motivering

Om duidelijk te maken dat de benamingen van ingrediënten zo moeten worden gekozen dat allergielijders het allergisch potentieel van de ingrediënten kunnen herkennen.

Amendement  136

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) het niet-voorverpakte levensmiddelen betreft. In dat geval moet er in de verkoopruimte of op de menukaart duidelijk zichtbaar worden aangegeven dat:

 

- de klanten in een verkoopgesprek of door middel van klaarliggend informatiemateriaal informatie over allergene stoffen kunnen krijgen;

 

- kruisbesmetting niet kan worden uitgesloten.

Motivering

Het zou vrijwel onmogelijk zijn voor alle niet-voorverpakte producten gedetailleerde allergie-informatie te verstrekken en dit zou met name voor kleine en middelgrote ondernemingen een aanzienlijk concurrentienadeel opleveren en de kosten van deze ondernemingen doen oplopen. Bovendien kan kruisbesmetting niet worden uitgesloten op plaatsen waar de voor verwerking beschikbare ruimte beperkt is. Het verplichte, duidelijk zichtbare informatiebordje garandeert het bedrijf rechtszekerheid.

Amendement  137

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten voorkomt in de benaming van het levensmiddel of door de consument gewoonlijk met die benaming wordt geassocieerd; of

a) wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten voorkomt in de benaming waaronder het levensmiddel wordt verkocht of door de consument gewoonlijk met die benaming wordt geassocieerd, of

Motivering

De terminologie die tot dusverre is gebruikt in de etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG moet worden gehandhaafd.

Amendement  138

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie kan lid 1 wijzigen door er andere gevallen aan toe te voegen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Met dit lid zou de Commissie te verstrekkende bevoegdheden krijgen, omdat het hier geenszins om "niet-essentiële onderdelen" gaat.

Amendement  139

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) vloeistofeenheden bij vloeistoffen;

a) vloeistofeenheden bij vloeistoffen zoals bedoeld in Richtlijn 85/339/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende verpakkingen voor vloeibare levensmiddelen1;

 

__________

 

1 PB L 176 van 6.7.1985, blz. 18.

Motivering

Taalkundige wijziging om de terminologie aan te passen aan die van de etiketteringsrichtlijn (Richtlijn 200/13/EG).

Amendement  140

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Datum van minimale houdbaarheid en uiterste consumptiedatum

Datum van minimale houdbaarheid, uiterste consumptiedatum en productiedatum

Motivering

Vloeit voort uit de toevoeging van de productiedatum in artikel 25, lid 2.

Amendement  141

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De passende datum wordt uitgedrukt overeenkomstig bijlage IX.

2. De passende datum moet gemakkelijk te vinden en niet verborgen zijn. Hij wordt als volgt uitgedrukt:

 

A. DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID:

 

a) De datum wordt voorafgegaan door de woorden:

 

"ten minste houdbaar tot …" wanneer in de datumaanduiding de dag is vermeld,

 

- "Ten minste houdbaar tot einde …" in de andere gevallen.

 

b) De in punt a) bedoelde vermeldingen gaan vergezeld van:

 

de datum zelf, of

 

- een verwijzing naar de plaats op de etikettering waar de datum is aangegeven.

 

Zo nodig wordt hierna vermeld welke bewaarvoorschriften moeten worden nageleefd om het product gedurende de gespecificeerde periode goed te houden.

 

c) De datum wordt ongecodeerd aangegeven door vermelding van achtereenvolgens de dag, de maand en het jaar.

 

Wanneer het evenwel gaat om levensmiddelen:

 

- met een houdbaarheid van minder dan drie maanden: vermelding van de dag en de maand;

 

- met een houdbaarheid van meer dan drie maanden, maar ten hoogste achttien maanden; vermelding van de dag en de maand;

 

- met een houdbaarheid van meer dan achttien maanden worden volstaan met de vermelding van het jaar.

 

d) De datum van minimale houdbaarheid wordt op elke afzonderlijke voorverpakte portie vermeld.

 

e) Behoudens de Unitaire bepalingen waarbij andere datumaanduidingen worden voorgeschreven, is de vermelding van de datum van minimale houdbaarheid niet vereist voor:

 

- verse groenten en fruit, inclusief aardappelen, die niet zijn geschild of gesneden of soortgelijke bewerkingen hebben ondergaan; deze afwijking geldt niet voor gekiemde zaden en soortgelijke producten zoals scheuten van peulvruchten,

 

wijn, likeurwijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit andere vruchten dan druiven verkregen producten, alsmede uit druiven of druivenmost vervaardigde dranken van de GN-codes 22060091, 22060093 en 22060099,

 

dranken met een alcoholgehalte van 10 of meer volumeprocent

 

- alcoholvrije frisdranken, vruchtensappen, vruchtennectars en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent in aparte recipiënten van meer dan 5 liter, bestemd voor levering aan grootcateraars,

 

broodbakkerij- of banketbakkerijproducten die naar hun aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de bereiding te worden geconsumeerd,

 

- azijn,

 

- keukenzout,

 

- suikers in vaste vorm,

 

suikergoedproducten bijna uitsluitend bestaande uit gearomatiseerde en/of gekleurde suiker(s),

 

- kauwgom en soortgelijke producten om te kauwen,

 

 

 

B. UITERSTE CONSUMPTIEDATUM

 

a) De datum wordt voorafgegaan door de woorden "te gebruiken tot ...";

 

b) De vermelding in punt a) gaat vergezeld van:

 

- hetzij de datum zelf,

 

- een verwijzing naar de plaats op de etikettering waar de datum is aangegeven.

 

Die gegevens worden gevolgd door een beschrijving van de bewaarvoorschriften.

 

c) De datum wordt ongecodeerd aangegeven door vermelding van achtereenvolgens de dag, de maand en eventueel het jaar.

 

d) Gedetailleerde regels voor de vermelding van de datum van minimale houdbaarheid overeenkomstig afdeling A, letter c) van dit lid kunnen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 49, lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure.

 

C. PRODUCTIEDATUM

 

a) De datum wordt voorafgegaan door de woorden "vervaardigd op";

 

b) De in punt a) bedoelde vermeldingen gaan vergezeld van:

 

de datum zelf, of

 

- een verwijzing naar de plaats op de etikettering waar de datum is aangegeven.

 

c) De datum wordt ongecodeerd aangegeven door vermelding van achtereenvolgens de dag, de maand en eventueel het jaar.

Motivering

Ter verduidelijking wordt Bijlage IX in de wetstekst ingelast en aangevuld met de tekst over de productiedatum, analoog aan artikel 2, lid 2, letter s) bis (nieuw). De uitzondering voor de vermelding van de datum van minimale houdbaarheid voor afzonderlijke porties consumptie-ijs wordt geschrapt.

Afzonderlijke porties kunnen worden gescheiden van het multipak waarin zij zijn verkocht, zodat het beslist noodzakelijk is dat de datum van minimale houdbaarheid op elke afzonderlijke portie staat.

Amendement  142

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De gebruiksaanwijzing voor het gebruik van een levensmiddel moet zodanig zijn aangeduid dat het levensmiddel op de juiste wijze kan worden gebruikt.

1. De gebruiksaanwijzing voor het gebruik van een levensmiddel moet zodanig zijn aangeduid dat het levensmiddel op de juiste wijze kan worden gebruikt. Waar nodig worden instructies vermeld voor de koelings- en bewaaromstandigheden en over de houdbaarheid na opening van de verpakking.

Motivering

De koelings- en bewaaromstandigheden kunnen de houdbaarheid van een levensmiddel beïnvloeden; ze moeten bijgevolg worden vermeld.

Amendement  143

Voorstel voor een verordening

Afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voedingswaardedeclaratie

           Vermelding van de voedingswaarde

Motivering

Verduidelijking.

Amendement  144

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b en b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten met een specifieke verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, suikers en zout.

 

(b bis) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten, vezels, en natuurlijke en kunstmatige transvetten.

Amendement  145

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie stelt uiterlijk ... * een verslag over de toepassing van dit lid op deze producten op en kan dit verslag vergezeld laten gaan van een voorstel voor specifieke maatregelen tot vaststelling van de voorschriften voor een verplichte voedingswaardedeclaratie voor deze producten. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

 

Dit lid is niet van toepassing op alcoholhoudende dranken. De Commissie stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] een verslag over de toepassing van dit lid op deze producten op en kan dit verslag vergezeld laten gaan van een voorstel voor specifieke maatregelen tot vaststelling van de voorschriften voor de verstrekking van voedingswaarde-informatie met betrekking tot deze producten aan de consument. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

Als wijn, bier en gedistilleerde dranken worden vrijgesteld en andere alcoholische dranken niet, wordt harmonisatie in de industrie onmogelijk. Dan zouden bepaalde producten worden bevoordeeld en andere gediscrimineerd. Daardoor zouden de concurrentieverhoudingen worden verstoord en zou de consument worden misleid voor wat betreft de respectieve ingrediënten van verschillende producten.

Amendement  146

Voorstel voor een verordening

Article 29 – paragraph 2-4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie mag ook de hoeveelheden van een of meer van de volgende nutriënten omvatten:

2. De voedingswaardedeclaratie mag aanvullend ook de hoeveelheden van een of meer van de volgende nutriënten omvatten:

a) transvetzuren

 

b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;

b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;

c) meervoudig onverzadigde vetzuren;

c) meervoudig onverzadigde vetzuren;

d) polyolen

d) polyolen

 

d bis) cholesterol;

e) zetmeel;

e) zetmeel;

f) vezels;

 

g) eiwitten;

 

h) in punt 1 van deel A van bijlage XI genoemde vitaminen en mineralen die in significante hoeveelheden, als vastgesteld in punt 2 van deel A van bijlage XI, aanwezig zijn.

h) de in punt 1 van deel A van bijlage XI genoemde mineralen en vitaminen die in significante hoeveelheden, als vastgesteld in punt 2 van deel A van bijlage XI, aanwezig zijn;

 

h bis) andere stoffen, als omschreven in deel A van bijlage XIII en de constituenten van die nutriënten.

 

h ter) andere stoffen in de zin van Verordening (EG) nr. 1925/2006.

3. De declaratie van de hoeveelheid stoffen die behoren tot of bestanddelen zijn van een van de in lid 2 bedoelde categorieën nutriënten is vereist wanneer een voedings- en/of gezondheidsclaim wordt gemaakt.

3. De declaratie van de hoeveelheid stoffen die behoren tot of bestanddelen zijn van een van de in lid 2 bedoelde categorieën nutriënten is vereist wanneer een voedings- en/of gezondheidsclaim wordt gemaakt.

4. De lijsten in de leden 1 en 2 kunnen door de Commissie worden gewijzigd. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

 

Motivering

In de Duitse versie moet "transisomere Fettsäuren" worden vervangen door "Transfettsäuren". Cholesterol moet in de lijst worden opgenomen. "Eiwitten" werden in artikel 29, lid 1, letter b), ingevoegd.

De juiste Duitse vertaling van "sugars" is "Zuckerarten" (zie richtlijn 2001/111/EG betreffende bepaalde suikers).

De lijst van voedingsstoffen die op vrijwillige basis in de voedingswaarde-etikettering kunnen worden vermeld, moet overeenkomen met de andere EG-rechtsvoorschriften (o.a. verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van bepaalde stoffen aan levensmiddelen). Lid 2 moet overeenkomstig worden aangevuld.

Dit AM zorgt ervoor dat ook cholesterol in de aanvullende voedingsetikettering kan worden opgenomen.

Amendement  147

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie kan omrekeningsfactoren voor de in punt 1 van deel A van bijlage XI vermelde vitaminen en mineralen vaststellen en in bijlage XII opnemen om hun gehalte in levensmiddelen nauwkeuriger te kunnen berekenen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De Commissie moet omrekeningsfactoren voor de in punt 1 van deel A van bijlage XI vermelde vitaminen en mineralen vaststellen en in bijlage XII opnemen om hun gehalte in levensmiddelen nauwkeuriger te kunnen berekenen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

Om te verzekeren dat vitaminen en mineralen overeenkomstig eenvormige conversiefactoren berekend worden.

Amendement  148

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De gedeclareerde waarden zijn, naargelang het geval, gemiddelde waarden die zijn gebaseerd op:

4. De gedeclareerde waarden zijn, naargelang het geval, gemiddelde waarden aan het eind van de datum van minimale houdbaarheid, rekening houdend met geëigende toleranties, die zijn gebaseerd op:

a) de analyse van het levensmiddel door de fabrikant; of

a) de analyse van het levensmiddel door de fabrikant; of

b) een berekening op basis van de bekende of effectieve gemiddelde waarde van de verwerkte ingrediënten; of

b) een berekening op basis van de bekende of effectieve gemiddelde waarde van de verwerkte ingrediënten; of

c) een berekening aan de hand van algemeen vaststaande en aanvaarde gegevens.

c) een berekening aan de hand van algemeen vaststaande en aanvaarde gegevens.

De uitvoeringsvoorschriften voor de declaratie van de energie en de nutriënten wat betreft de nauwkeurigheid van de gedeclareerde waarden, zoals de verschillen tussen de gedeclareerde waarden en die welke bij officiële controles worden geconstateerd, kunnen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 49, lid 2.

De uitvoeringsvoorschriften voor de declaratie van de energie en de nutriënten wat betreft de nauwkeurigheid van de gedeclareerde waarden, zoals de verschillen tussen de gedeclareerde waarden en die welke bij officiële controles worden geconstateerd, moeten na verkregen advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 49, lid 3 worden vastgesteld.

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moet in de tekst nauwkeuriger worden gesteld dat de gedeclareerde waarden het gemiddelde zijn aan het eind van de periode van minimale houdbaarheid. Natuurlijke of toegevoegde vitamines en mineralen zijn onderhevig aan natuurlijke afbraak- en variatieprocessen. Vitamine C bijvoorbeeld kan in de loop van de periode van minimale houdbaarheid van een product op natuurlijke wijze in aanzienlijke mate afbreken (afhankelijk van de opslagomstandigheden, blootstelling aan zonlicht, enz.). Bovendien treden natuurlijke schommelingen op in de hoeveelheden voedingsstoffen in een product, afhankelijk van de oogst of de soort. Daarom moeten er zo spoedig mogelijk voor de gehele EU geldende afrondingsregels en tolerantiewaarden voor de vermelding van de hoeveelheden voedingsstoffen worden vastgesteld.

De vaststelling van het toegestane niveau van verschillen tussen de gedeclareerde waarden en die welke bij officiële controles worden geconstateerd, zal cruciaal zijn voor de toepassing van de verordening en moet dus worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement  149

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De hoeveelheid energie en nutriënten of bestanddelen daarvan, als bedoeld in artikel 29, leden 1 en 2, worden uitgedrukt onder gebruikmaking van de in deel A van bijlage XIII opgenomen meeteenheden.

De hoeveelheid energie en nutriënten of bestanddelen daarvan, als bedoeld in artikel 29, leden 1 en 2, worden uitgedrukt onder gebruikmaking van de in bijlage XIII opgenomen meeteenheden.

Motivering

Gevolg van het samenvoegen van de delen A t/m C van Bijlage XIII - amendement 203.

Amendement  150

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml of, overeenkomstig artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 100g of per 100ml.

 

Tevens kan de hoeveelheid energie en nutriënten per portie worden aangegeven.

 

Als het levensmiddel als afzonderlijke portie is voorverpakt, moeten de in lid 1 bedoelde energie- en voedingswaarden ook per portie worden vermeld.

 

Indien de informatie per portie wordt opgegeven, moet het aantal porties dat de verpakking bevat worden vermeld, moet de grootte van elke portie realistisch zijn en moet de informatie op een voor de gemiddelde consument begrijpelijke manier worden uitgedrukt of verklaard.

 

De Commissie ontwikkelt samen met de levensmiddelenbedrijven en de bevoegde instanties van de lidstaten richtsnoeren voor de vermelding van realistische porties. Die maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

Met de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g of per 100 ml kan de consument producten direct vergelijken. Daarom moet deze vermelding principieel ook bij verpakkingen in porties verplicht worden gesteld. De aanvullende vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per portie moet natuurlijk vooral voor verpakkingen in porties mogelijk zijn. Om de consument in staat te stellen zich gemakkelijker te informeren, moet de grootte van de porties verplicht worden vermeld indien individuele porties in multipacks worden aangeboden. Bij verpakkingen die meerdere porties bevatten is het nuttig het aantal porties dat de verpakking bevat te vermelden, opdat de consument de energiewaarde per portie duidelijk kan zien.

De definitie van porties moet een weergave zijn van de manier waarop consumenten over voeding denken. Zo kan een consument zich eenvoudiger voorstellen wat een portie van acht eenheden, resp. stuks (koekjes) of een half kopje (noten) is dan wanneer het dienovereenkomstige aantal grammen wordt aangegeven. Daarnaast moet bij de portiehoeveelheden worden uitgegaan van een realistische gemiddelde consumptie van de verbruiker om misleidende vermeldingen te voorkomen. De vaak aangegeven portiegrootte van 25 gram is bijvoorbeeld een niet-realistische referentiehoeveelheid gebleken.

Amendement  151

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis) Wanneer informatie in de zin van lid 3 wordt vermeld, wordt in de onmiddellijke omgeving van de betrokken tabel de volgende vermelding toegevoegd: "Gemiddelde dagelijkse behoefte van een volwassen vrouw van middelbare leeftijd. Deze waarde kan verschillen van haar persoonlijke dagelijkse behoefte."

Motivering

De referentie-innames als vermeld in bijlage XI komen overeen met de dagelijkse behoefte van een doorsnee lichamelijk actieve vrouw van middelbare leeftijd. Deze waarde moet worden aangegeven om te vermijden dat andere bevolkingsgroepen eventueel slechte eetgewoonten krijgen.

Amendement  152

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel en de declaratie van andere typen vetzuren dan de verplicht te declareren verzadigde vetzuren, bedoeld in artikel 29, lid 1, onder b), wordt gepresenteerd overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel en de declaratie van andere types vetzuren dan de verplicht te declareren verzadigde vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder b), wordt gepresenteerd overeenkomstig bijlage XIII.

Motivering

Gevolg van het samenvoegen van de delen A t/m C van Bijlage XIII - amendement 203.

Transvetzuren moeten naast de verzadigde vetzuren worden opgenomen in de verplichte voedingswaardedeclaratie en moeten dus worden geschrapt uit de lijst van vrijwillig verstrekte gegevens.

Amendement  153

Voorstel voor een verordening

Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitdrukking per portie

 

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 100 g of per 100 ml, bedoeld in artikel 31, lid 2, mag de informatie worden uitgedrukt per op het etiket aangegeven portie, mits het aantal porties in de verpakking wordt vermeld.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke portie is voorverpakt, is het toegestaan om de voedingswaardedeclaratie alleen per portie uit te drukken.

3. De Commissie stelt vast voor welke levensmiddelen die worden aangeboden in verpakkingen die verscheidene porties van het levensmiddel bevatten, die niet als afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het toegestaan is om de voedingswaarde alleen per portie uit te drukken. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Overbodig zodra de desbetreffende bepalingen zijn gebundeld in artikel 31, lid 2.

Amendement  154

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen voor de voedingswaardedeclaratie andere uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits aan de volgende essentiële voorschriften wordt voldaan:

1. Naast de in de artikelen 29, lid 1, 29, lid, 2, en 31, leden 2 en 3, bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen grafische uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits aan de volgende essentiële voorschriften wordt voldaan:

Amendement  155

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de consument in staat te stellen een beter inzicht te krijgen in de bijdrage van het levensmiddel aan of het belang daarvan voor het energie- en nutriëntgehalte van een voedingspatroon, en

a) dergelijke presentatievormen mogen de consument niet misleiden of van de verplichte voedingswaardedeclaratie afleiden; en

Amendement  156

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) hij wordt ondersteund door de resultaten van onafhankelijk consumentenonderzoek waaruit blijkt dat de gemiddelde consument de uitdrukkingsvorm begrijpt.

Motivering

Een en ander garandeert dat eventuele bijkomende uitdrukkingsvormen alleen worden toegestaan indien zij door onafhankelijk consumentenonderzoek worden ondersteund.

Amendement  157

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde gegevens in verband met de verplichte voedingswaardedeclaratie worden in het hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij worden, zo mogelijk, tezamen in een duidelijk formaat in de volgende volgorde gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten met een specifieke verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde gegevens in verband met de verplichte voedingswaardedeclaratie worden op de voorkant van de verpakking aangebracht. Zij worden, zo mogelijk, tezamen in een duidelijk formaat in de volgende volgorde gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde vetzuren, suikers en zout.

Motivering

In overeenstemming met de amendementen op artikel 29, lid 1 bis.

Amendement  158

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De in artikel 29, lid 1, onder a), en in bijlage XI, deel B, voorgeschreven declaratie van de energie-inhoud wordt in aanvulling op de vermeldingen overeenkomstig lid1, uitgedrukt in kcal per 100 g/ml en, in voorkomend geval, per portie overeenkomstig artikel 31, lid 2, rechtsonder op de voorkant van de verpakking in een lettergrootte van 3 mm en voorzien van een kader aangebracht.

Motivering

Een van de belangrijkste informaties over levensmiddelen is de energetische waarde. Deze vermelding moet daarom op de voorkant van de verpakking bij alle producten op dezelfde plaats en in een opvallende vorm worden herhaald, zodat de consument haar al op het eerste gezicht kan zien.

Amendement  159

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 - lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 b. Geschenkverpakkingen zijn uitgesloten van de verplichting om de energie-inhoud op de meest prominente kant van de verpakking overeenkomstig lid 1 bis te herhalen.

Motivering

Het visuele en esthetische karakter van geschenkverpakkingen, zoals de voor feestelijke gelegenheden, zoals moederdag, ontworpen geschenkverpakkingen voor chocolade of bonbons, zou worden geruïneerd als de voedingswaardedeclaratie op de voorkant zou moeten worden aangebracht.

Amendement  160

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2 – eerste en tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband met de in artikel 29, lid 2, bedoelde nutriënten wordt op één plaats aangebracht en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

2. 2. De vrijwillig uitgebreide voedingswaardedeclaratie in verband met de in artikel 29, lid 2, bedoelde nutriënten wordt , zo mogelijk, in de in bijlage XIII vastgestelde volgorde van presentatie aangebracht. Mutatis mutandis is lid 1 van toepassing.

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met de cijfers onder elkaar indien daarvoor voldoende ruimte is.

 

Amendement  161

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Als de voedingswaardedeclaratie voor de in bijlage IV opgesomde levensmiddelen verplicht is omdat een voedings- of gezondheidsclaim wordt gedaan, hoeft de voedingswaardedeclaratie niet in het hoofdgezichtsveld te worden aangebracht.

Motivering

De eis dat de verplichte voedingswaardedeclaratie in het hoofdgezichtsveld moet worden aangebracht is ondoenbaar bij kleine verpakkingen (bijv. kauwgom). Als voor in bijlage IV opgesomde levensmiddelen een voedings- of gezondheidsclaim wordt gedaan, dan moeten zij worden vrijgesteld van de eis dat de voedingswaardedeclaratie in het hoofdgezichtsveld moet worden aangebracht.

Amendement  162

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Lid 1 van artikel 34 is niet van toepassing op de in Richtlijn 89/398/EEG van de Raad en de bijzondere richtlijnen, als bedoeld in artikel 4, lid 1, van die richtlijn vastgelegde producten.

Motivering

Voor een specifieke voeding bestemde levensmiddelen (PARNUTS-levensmiddelen), zoals zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, aanvullende voeding voor zuigelingen en peuters en dieetvoeding voor medisch gebruik, zijn toegesneden op de specifieke voedselbehoeften van de desbetreffende doelgroepen. Deze levensmiddelen vallen binnen de werkingssfeer van richtlijn 2009/39/EG van de Raad. De in artikel 9, lid 1, van het voorstel voor een verordening voorziene verplichting om een voedingswaardedeclaratie te verstrekken, is niet in overeenstemming met het gebruik dat van deze PARNUTS-levensmiddelen wordt gemaakt Voor wat PARNUTS-levensmiddelen betreft, kan de vermelding van voedingswaarde-informatie binnen het hoofdgezichtsveld kwetsbare consumentengroepen misleiden en hen er zelfs toe aanzetten andere producten te kiezen die vanuit voedingsoogpunt als superieur worden beschouwd.

Amendement  163

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 4 – alinea 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien de hoeveelheid energie of nutriënt(en) in een product verwaarloosbar is, kan de voedingswaardedeclaratie voor deze elementen worden vervangen door een vermelding zoals "Bevat verwaarloosbare hoeveelheden …" in de onmiddellijke nabijheid van de voedingswaardedeclaratie, indien aanwezig.

4. Indien de hoeveelheid energie of de hoeveelheid individuele nutriënten in een product verwaarloosbar is, kan de voedingswaardedeclaratie voor deze elementen worden vervangen door een vermelding zoals "Bevat verwaarloosbare hoeveelheden …" in de onmiddellijke nabijheid van de voedingswaardedeclaratie, indien aanwezig.

 

Indien de hoeveelheid energie of nutriënt(en) in een product gelijk is aan nul, kan de voedingswaardedeclaratie voor deze elementen worden vervangen door een vermelding zoals "Bevat geen …" in de onmiddellijke nabijheid van de voedingswaardedeclaratie, indien aanwezig.

Motivering

Vereenvoudiging van de omzetting van de verordening.

Amendement  164

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie kan voorschriften vaststellen voor andere aspecten van de presentatie van de voedingswaardedeclaratie dan die bedoeld in lid 5. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

6. De naleving van de voorschriften als bedoeld in lid 5, letters a) en b), wordt door de Commissie na raadpleging van de EAVVen de desbetreffende belangenvertegenwoordigers volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing gewaarborgd.

Motivering

Het gaat om wezenlijke bepalingen waarvan de eventuele wijziging niet alleen aan de Commissie kan worden overgelaten.

Amendement  165

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. Vijf jaar na inwerkingtreding van deze verordening legt de Commissie een evaluatieverslag over de in de 1 t/m 6 leden geschetste presentatievorm voor.

Motivering

Om de voor- en nadelen van de verschillende presentatievormen te kunnen vaststellen, dient een evaluatie te worden verricht.

Amendement  166

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 ter. De andere uitdrukkingsvormen waarnaar wordt verwezen in lid 5 dienen nader te worden gedefinieerd en aangemeld bij de Commissie. De Commissie stelt de desbetreffende gegevens ter beschikking van het publiek, onder andere via een daartoe speciaal in te richten internetsite.

Motivering

Dit amendement biedt ruimte voor de toepassing van andere presentatievormen, voor zover die de consument niet misleiden en er sterke aanwijzingen dat deze presentatievormen door de consument beter worden begrepen. Het biedt tevens de garantie dat eventuele andere presentatievormen zowel aan de Commissie als aan het publiek kenbaar worden gemaakt.

Amendement  167

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk V - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vrijwillige informatie over levensmiddelen

Vermelding van de oorsprong

Motivering

Verduidelijking.

Amendement  168

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Van toepassing zijnde voorschriften

Voorschriften

Motivering

Overbodig. Weg ermee!

Amendement  169

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer onder deze verordening vallende voedselinformatie op vrijwillige basis wordt verstrekt, moet deze informatie voldoen aan de in deze verordening vastgestelde relevante specifieke voorschriften.

Schrappen

Motivering

Gevolg van de wijziging van de titel van hoofdstuk V.

Amendement  170

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 a t/m. c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 a. De vermelding van de vrijwillige informatie mag niet ten koste gaan van de ruimte die voor de verplichte informatie beschikbaar is.

 

1 b. Alle voor de vrijwillige etikettering van levensmiddelen essentiële informatie, bijvoorbeeld de onderliggende criteria en wetenschappelijke studies, moeten toegankelijk zijn voor het publiek.

 

1c. Bijkomende vrijwillige voedingswaarde-informatie voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen, blijft toegestaan, mits deze specifieke referentiewaarden wetenschappelijk zijn bewezen, de consument niet misleiden en in overeenstemming zijn met de in deze verordening geregelde algemene voorwaarden.

Motivering

De referentiewaarden in bijlage IX B hebben betrekking op de gemiddelde volwassene. Afwijkende referentiewaarden voor producten met specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen , die door de industrie reeds zijn ingevoerd en die wetenschappelijk zijn bewezen, moeten ook in het vervolg als bijkomende informatie worden toegestaan.

Deze bepaling is van essentieel belang om te zorgen voor transparantie.

Amendement  171

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Onverminderd de etikettering overeenkomstig specifieke communautaire wetgeving zijn de leden 3 en 4 van toepassing wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om de consumenten erover te informeren dat een levensmiddel van oorsprong is uit of afkomstig is van de Europese Gemeenschap of een gegeven land of plaats.

2. Onverminderd de etikettering overeenkomstig specifieke communautaire wetgeving, zoals Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen en Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, is lid 4 van toepassing wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om de consumenten erover te informeren dat een levensmiddel van oorsprong is uit of afkomstig is van de Europese Gemeenschap of een gegeven land of plaats. In dat geval geschiedt de etikettering in de vorm van de aanduiding "Vervaardigd in de EU (lidstaat)". In aanvulling daarop kan de aanduiding van een regio van herkomst worden aangebracht. De vrijwillige vermelding van het land of de regio van herkomst mag geen belemmering vormen voor de interne markt.

Motivering

Met de aanduiding van een regio wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel consumenten dat regionale specialiteiten goed te herkennen zijn. Met de aanduiding "geproduceerd in de EU" wordt aangegeven dat aan de geldende communautaire wetgeving voor levensmiddelen is voldaan, wat een interessante informatie voor de consument kan zijn.

De vermelding van het land of de regio van herkomst mag geen belemmering vormen voor de interne markt.

Amendement  172

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, wordt ook het land van oorsprong of de plaats van herkomst van dat (die) ingrediënt(en) vermeld.

Schrappen

Motivering

Het is voor de consument belangrijk om te weten waar het product vandaan komt. In bepaalde gevallen zou het echter niet altijd mogelijk kunnen zijn om een land van oorsprong aan te geven, omdat de nutriënteninhoud uit verschillende landen afkomstig is en dagelijks kan wisselen. De regels die momenteel gelden met betrekking tot de vermelding van de oorsprong op het etiket voorzien erin dat de oorsprong vrijwillig kan worden vermeld, tenzij het ontbreken van de vermelding de consument ernstig zou misleiden met betrekking tot de werkelijke herkomst van het levensmiddel. Deze regels moeten worden gehandhaafd en niet opnieuw worden geformuleerd.

Amendement  173

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie stelt de uitvoeringsvoorschriften voor de toepassing van lid 3 vast. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Amendement  174

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie kan uitvoeringsvoorschriften betreffende de voorwaarden en de criteria voor het gebruik van vrijwillig verstrekte informatie vaststellen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Amendement  175

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. Het begrip "vegetarisch" mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die van of met behulp van producten worden vervaardigd, die uit dieren zijn gewonnen die gestorven of geslacht zijn, of uit dieren die als gevolg van hun consumptie zijn gestorven. Het begrip "veganistisch" mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die van of met behulp van dieren of dierlijke producten(waaronder producten van levende dieren) zijn vervaardigd.

Motivering

Op dit moment zijn de begrippen "vegetarisch" en "veganistisch" niet wettelijk beschermd. Dit betekent in de praktijk dat elke producent zijn product "vegetarisch" kan noemen, ook al is dit niet zo. Bovengenoemde definitie is na jarenlange discussie voorgesteld door de Britse Food Standards Agency.

Amendement  176

Voorstel voor een verordening

Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 36

presentatie

Schrappen

De vermelding van de vrijwillige informatie mag niet ten koste gaan van de ruimte die voor de verplichte informatie beschikbaar is.

 

Amendement  177

Voorstel voor een verordening

Artikel 38– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de bescherming van industriële en commerciële eigendomsrechten en aanduidingen van herkomst en oorsprong, en de preventie van oneerlijke concurrentie.

d) de bescherming van industriële en commerciële eigendomsrechten en aanduidingen van regionale herkomst en oorsprong, en de preventie van oneerlijke concurrentie.

Amendement  178

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Door deze maatregelen mag het vrije verkeer van goederen op de interne markt niet worden belemmerd.

Motivering

In een nieuwe verordening die bedoeld is om de etiketteringsvoorschriften van de EU te consolideren en te vereenvoudigen, en die aansluit op de agenda voor betere regelgeving, moet een voorschrift worden opgenomen dat bepaalt dat het vrije verkeer van goederen op de interne markt niet belemmerd mag worden door nieuwe regelgeving.

Amendement  179

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Door middel van lid 1 kunnen de lidstaten slechts maatregelen betreffende de verplichte vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van levensmiddelen nemen, als er een bewezen verband bestaat tussen bepaalde kwaliteiten van het levensmiddel en de oorsprong of herkomst daarvan. Bij de kennisgeving van dergelijke maatregelen aan de Commissie verstrekken de lidstaten bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de meeste consumenten significante waarde hechten aan de verstrekking van deze informatie.

Schrappen

Motivering

Aangezien ervan mag worden uitgegaan dat levensmiddelen in de EU voldoen aan de duidelijke bepalingen van het Gemeenschapsrecht, zijn aanvullende maatregelen van de lidstaten, zoals deze in dit lid worden voorgesteld, niet nodig.

Amendement  180

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 38 bis

 

Bevordering van bijkomende vrijwillige regelingen

 

In aanvulling op de in artikel 34, leden 1 en 2, vastgestelde voorschriften kunnen de lidstaten besluiten om overeenkomstig de in artikel 42 bedoelde procedure bijkomende vrijwillige regelingen voor de presentatie van de voedingswaarde-informatie met andere middelen te steunen, mits:

 

- deze nationale regelingen worden ontwikkeld overeenkomstig de in de hoofdstukken II en III van deze verordening vastgestelde algemene beginselen en voorschriften;

 

- in de door de lidstaten gesteunde regelingen rekening wordt gehouden met de uitkomsten van onafhankelijk consumentenonderzoek en gedegen raadpleging van belanghebbende partijen betreffende de vraag wat het best werkt bij consumenten;

 

- deze gegevens gebaseerd zijn op geharmoniseerde referentie-innames of, bij ontstentenis daarvan, op algemeen aanvaarde wetenschappelijke adviezen over de inname van energie of nutriënten.

 

De Commissie organiseert de uitwisseling van informatie over zaken die betrekking hebben op de vaststelling en de uitvoering van nationale regelingen en stimuleert de belanghebbende partijen deel te nemen aan dit proces. Daarnaast maakt de Commissie deze informatie algemeen toegankelijk.

 

Op (de eerste dag van de maand 5 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening) evalueert de Commissie de vergaarde gegevens over het gebruik van en het inzicht in de nationale regelingen door de consument om vast te stellen welke regeling het best functioneert en het bruikbaarst is voor Europese consumenten. De Commissie dient op grond van de uitkomsten van deze evaluatie een verslag in, dat wordt toegezonden aan het Parlement en de Raad.

Motivering

Lidstaten moeten, indien zij dit wensen, de mogelijkheid krijgen bijkomende vrijwillige regelingen te steunen, waarbij de voedingswaarde-informatie in andere vorm wordt weergegeven.

Amendement  181

Voorstel voor een verordening

Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 40

Alcohol-houdende dranken

 

In afwachting van de vaststelling van de communautaire bepalingen, bedoeld in artikel 20, onder e), mogen de lidstaten de nationale voorschriften voor de vermelding van de ingrediënten voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent blijven toepassen.

Schrappen

Motivering

Deze verordening geldt niet voor alcoholhoudende dranken.

Amendement  182

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor levensmiddelen die niet voorverpakt ten verkoop aan de eindverbruiker of aan grootcateraars worden aangeboden of voor levensmiddelen die op de plaats van verkoop op verzoek van de consument worden verpakt of met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt, mogen de lidstaten gedetailleerde voorschriften vaststellen betreffende de wijze waarop de in de artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen worden aangebracht.

1. De in artikel 9, lid 1, letter c) bedoelde vermeldingen worden aangebracht.

Motivering

Als gevolg van de problemen die inherent zijn aan de etikettering van niet-voorverpakte levensmiddelen, moeten deze levensmiddelen in principe van de meeste etiketteringsvoorschriften worden uitgezonderd, met uitzondering van informatie over allergene stoffen. De lidstaten moeten op flexibele wijze kunnen besluiten hoe de informatie het best aan de consumenten kan worden verstrekt.

Amendement  183

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten mogen besluiten om het aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde vermeldingen, anders dan die bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te schrijven, mits de eindverbruiker of grootcateraar nog steeds voldoende informatie ontvangt.

2. Andere, in de artikelen 9 en 10 genoemde vermeldingen zijn niet verplicht, tenzij de lidstaten voorschriften vaststellen waarbij het weergeven van bepaalde of alle vermeldingen, of onderdelen van deze vermeldingen, verplicht wordt gesteld.

Motivering

Als gevolg van de problemen die inherent zijn aan de etikettering van niet-voorverpakte levensmiddelen, moeten deze levensmiddelen in principe van de meeste etiketteringsvoorschriften worden uitgezonderd, met uitzondering van informatie over allergene stoffen. De lidstaten moeten op flexibele wijze kunnen besluiten hoe de informatie het best aan de consumenten kan worden verstrekt.

Amendement  184

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Nationale maatregelen voor niet-voorverpakte levensmiddelen

Niet-voorverpakte levensmiddelen

1. Voor levensmiddelen die niet voorverpakt ten verkoop aan de eindverbruiker of aan grootcateraars worden aangeboden of voor levensmiddelen die op de plaats van verkoop op verzoek van de consument worden verpakt of met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt, mogen de lidstaten gedetailleerde voorschriften vaststellen betreffende de wijze waarop de in de artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen worden aangebracht.

1. Voor de in artikel 13, lid 4, genoemde levensmiddelen moeten de in artikel 9, lid 1, onder c), voorgeschreven vermeldingen zijn aangebracht.

2. De lidstaten mogen besluiten om het aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde vermeldingen, anders dan die bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te schrijven, mits de eindverbruiker of grootcateraar nog steeds voldoende informatie ontvangt.

2. Andere, in de artikelen 9 en 10 genoemde vermeldingen zijn niet verplicht, tenzij de lidstaten voorschriften vaststellen waarbij het weergeven van bepaalde of alle vermeldingen, of onderdelen van deze vermeldingen, verplicht wordt gesteld.

Motivering

Als gevolg van de problemen die inherent zijn aan de etikettering van niet-voorverpakte levensmiddelen, moeten deze levensmiddelen in principe van de meeste etiketteringsvoorschriften worden uitgezonderd, met uitzondering van informatie over allergene stoffen. De lidstaten moeten op flexibele wijze kunnen besluiten hoe de informatie het best aan de consumenten kan worden verstrekt.

Amendement  185

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De lidstaten mogen gedetailleerde voorschriften vaststellen over de wijze waarop de leden 1 en 2 bedoelde informatie beschikbaar wordt gesteld.

Motivering

Als gevolg van de problemen die inherent zijn aan de etikettering van niet-voorverpakte levensmiddelen, moeten deze levensmiddelen in principe van de meeste etiketteringsvoorschriften worden uitgezonderd, met uitzondering van informatie over allergene stoffen. De lidstaten moeten op flexibele wijze kunnen besluiten hoe de informatie het best aan de consumenten kan worden verstrekt.

Amendement  186

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie raadpleegt het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, dat is ingesteld bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002, als zij deze raadpleging nuttig acht of als een lidstaat daarom verzoekt.

2. De Commissie raadpleegt het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, dat is ingesteld bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002, als zij deze raadpleging nuttig acht of als een lidstaat daarom verzoekt. De Commissie voert overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG eveneens een officiële kennisgevingsprocedure in voor alle belanghebbenden.

Motivering

Dit amendement zorgt voor meer transparantie en stelt raadpleging van alle belanghebbenden verplicht wanneer nieuwe etiketteringsvoorschriften op EU-niveau worden ingevoerd.

Amendement  187

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften is niet van toepassing op de maatregelen waarop de in de leden 1 tot en met 4 vastgestelde kennis­gevingsprocedure van toepassing is.

Schrappen

Motivering

In het voorgestelde amendement op artikel 42, lid 2, wordt de verplichting ingevoerd om een transparante kennisgevingsprocedure voor consumenten en producenten te volgen. Het is daarom op zijn plaats de vrijstelling van een formele beoordeling van nieuwe etiketteringsvoorschriften op te heffen.

Amendement  188

Voorstel voor een verordening

Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 43

Nadere regels

 

De Commissie kan gedetailleerde voorschriften voor de toepassing van dit hoofdstuk vaststellen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Overbodig.

Amendement  189

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten verstrekken aan de Commissie de bijzonderheden van de in lid 1 bedoelde nationale regelingen, waaronder een identificatienummer voor de levensmiddelen die overeenkomstig die nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De Commissie stelt die bijzonderheden ter beschikking van het algemeen, met name via een specifieke pagina op internet.

5. De lidstaten verstrekken aan de Commissie de bijzonderheden van de in lid 1 bedoelde nationale regelingen, zoals de onderliggende criteria en wetenschappelijke onderzoeken, waaronder een identificatienummer voor de levensmiddelen die overeenkomstig die nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De Commissie stelt die bijzonderheden ter beschikking van het algemeen, met name via een specifieke pagina op internet.

Motivering

Deze bepaling is met het oog op de transparantie van nationale regelingen onmisbaar.

Amendement  190

Voorstel voor een verordening

Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 48

Technische aanpassingen

 

Behoudens de bepalingen in verband met de wijziging van de bijlagen II en III, bedoeld in artikel 10, lid 2, en artikel 22, lid 2, kan de Commissie de bijlagen wijzigen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Overbodig, want al geregeld in andere artikelen.

Amendement  191

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid -1 (nieuw)

Verordening (EG) nr.1924/2006

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1. Artikel 4 van verordening (EG) nr. 1924/2006 wordt geschrapt.

Motivering

"Voedingswaardeprofiel" is een politiek begrip, maar geen wetenschappelijk onderbouwde realiteit. Het betreft hier ook niet zozeer informatie, maar indoctrinatie. Aangezien de onderhavige verordening inzake informatie over levensmiddelen leidt tot een veelomvattende, voor de gemiddelde consument begrijpelijke en leesbare levensmiddeleninformatie en omdat deze verordening ertoe leidt dat de verbruiker een reële voorlichting over levensmiddelen krijgt, is artikel 4 van Verordening (EG) Nr. 1924/2006 overbodig, zodat schrapping vereist is.

Amendement  192

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 51 bis (nieuw)

Richtlijn 2001/110/EG

Artikel 2, lid 4.

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 51 bis

Wijzigingen van Richtlijn 2001/110/EG

1. Artikel 2, lid 4, letter a) van Richtlijn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 over honing1 wordt vervangen door:

 

Het land of de landen van oorsprong waar de honing is vergaard, wordt (worden) op het etiket vermeld. Indien de honing echter van oorsprong is uit meer dan een lidstaat of derde land, wordt deze vermelding vervangen door een van de volgende vermeldingen:

 

- "gemengde honing uit EU-landen"

 

- "gemengde honing uit niet-EU-landen"

 

Indien het aandeel honing uit EU-landen meer bedraagt dan het aandeel honing uit niet-EU-landen:

 

- "gemengde honing uit EU- en niet-EU-landen"

 

Indien het aandeel honing uit niet-EU-landen meer bedraagt dan het aandeel honing uit EU-landen:

 

- "gemengde honing uit niet-EU- en EU-landen"

 

2. Het volgende punt wordt toegevoegd aan artikel 2, lid 4 van Richtlijn 2001/110/EG:

 

a bis) Indien de honing honing bevat die van oorsprong is uit een derde land, moet het percentage honing uit de lidstaat en uit het derde land worden aangegeven.

 

1 PB L 10 van 2.1.2002, blz. 47.

Motivering

De huidige voorschriften bieden geen garantie dat de consument naar behoren wordt geïnformeerd. Hij kan worden misleid. Ook al bevat de honing een minimale hoeveelheid honing uit EU-landen (bijv. 5%), toch moet op het etiket dan nog steeds "gemengde honing uit EU- en niet-EU-landen" worden vermeld.

Amendement  193

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 51 ter

Wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002

Artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 wordt vervangen door:

 

1. De raad van bestuur bestaat uit zestien door de Raad in overleg met het Parlement benoemde leden, die gekozen worden uit een door de Commissie opgestelde lijst welke een wezenlijk groter aantal kandidaten bevat dan het aantal te benoemen leden, alsmede een vertegenwoordiger van de Commissie. Van deze zestien leden worden er twee aangewezen door het Parlement. Vier van de leden hebben banden met organisaties die consumenten en andere belangengroepen met betrekking tot de voedselketen vertegenwoordigen. De door de Commissie opgestelde lijst en de bijbehorende documenten worden toegezonden aan het Parlement. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na die mededeling, kan het Parlement zijn standpunten met het oog op behandeling door de Raad kenbaar maken, waarna de Raad overgaat tot benoeming van de raad van bestuur.

De benoeming van de leden van de raad geschiedt zodanig dat de hoogste graad van bekwaamheid, een uitgebreide gerichte deskundigheid en, met inachtneming daarvan, een zo breed mogelijke geografische spreiding in de Unie verzekerd is.

Amendement  194

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van toepassing met ingang van [de eerste dag van de maand 3 jaar na de inwerkingtreding], behalve voor levensmiddelen die worden geëtiketteerd door exploitanten van levensmiddelenbedrijven die op de datum van inwerkingtreding minder dan tien werknemers hebben en waarvan de jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer bedraagt dan twee miljoen euro, in welk geval zij van toepassing zijn met ingang van [de eerste dag van de maand 5 jaar na de inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van toepassing met ingang van [de eerste dag van de maand 3 jaar na de inwerkingtreding], behalve voor levensmiddelen die worden geëtiketteerd door exploitanten van levensmiddelenbedrijven die op de datum van inwerkingtreding minder dan 100 werknemers hebben en waarvan de jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer bedraagt dan vijf miljoen euro, in welk geval zij van toepassing zijn met ingang van [de eerste dag van de maand 5 jaar na de inwerkingtreding].

Motivering

De speciale regeling voor het MKB en het aantal medewerkers moet ruimer worden geformuleerd om effectief te kunnen zijn. Levensmiddelen die voor de inwerkingtreding van de verordening op de markt zijn gebracht moeten ook daarna nog verkocht kunnen worden tot de voorraden zijn uitgeput.

Amendement  195

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Levensmiddelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening op de markt zijn gebracht en die niet voldoen aan de voorschriften van de verordening, mogen ook daarna in omloop worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput. Vóór de inwerkingtreding van deze verordening stelt de Commissie na overleg met de levensmiddelensector en andere belanghebbenden evenwel een uiterste datum vast waarop alle levensmiddelen aan deze verordening moeten voldoen, ongeacht voorraden of vervaldata.

Amendement  196

Voorstel voor een verordening

Bijlage I - punt 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de energetische waarde of

a) de energetische waarde

Motivering

Verduidelijking.

Amendement  197

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige mono- en disachariden, met uitzondering van polyolen;

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige mono- en disachariden, met uitzondering van polyolen, isomaltulose en D-tagatose;

Motivering

Isomaltulose en D-tagatose zijn toegelaten nieuwe levensmiddelen die vallen onder de definitie van koolhydraten. Zij moeten niet worden ingedeeld onder "suikers" daar zij zich op grond van hun fysiologische kenmerken in belangrijke mate onderscheiden van traditionele suiker. Zo zijn ze niet schadelijk voor het gebit, hebben ze weinig invloed op de bloedsuikerspiegel en bevatten ze weinig calorieën.

Amendement  198

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend aan de hand van de volgende formule: eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25;

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend aan de hand van de volgende formule: eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25, en, voor melkproteïne x 6,38;

Motivering

Volgens de CODEX-standaard is de internationale omrekeningsfactor voor melkproducten die uit dierlijk eiwit gewonnen zijn 6,38. Ook op nationaal niveau in de EU-lidstaten wordt momenteel een omrekeningsfactor van 6,38 toegepast.

Dit is in overeenstemming met de "CODEX STAN 1-1985 voor de Algemene Standaard voor de etikettering van voorverpakt voedsel", die is geaccepteerd door de Europese Commissie.

Amendement  199

Voorstel voor een verordening

Annex I – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

11 bis "Spijsbladgoud" is een eetbare versiering voor levensmiddelen en dranken, bestaande uit bladgoud met een dikte van ongeveer 0,000125 mm in de vorm van vlokken of poeder.

Motivering

Bladgoud wordt bij traditionele regionale specialiteiten toegepast als eetbare decoratie bij bonbons en dranken (bijvoorbeeld Danziger Goldwasser) en moet daarom in het kader van de aanduiding van levensmiddelen worden gedefinieerd.

Amendement  200

Voorstel voor een verordening

Bijlage I, punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13. "Hoofdgezichtsveld": het gezichtsveld dat het meest waarschijnlijk in beeld of zichtbaar is onder normale of gebruikelijke verkoop- of gebruiksomstandigheden.

13. "voorkant van de verpakking”: de kant of het vlak van de levensmiddelenverpakking die/dat het meest waarschijnlijk in beeld of zichtbaar is onder normale of gebruikelijke verkoop- of gebruiksomstandigheden.

Motivering

Het begrip "voorkant van de verpakking" is hier beter op zijn plaats omdat de voorkant of, waar dit niet van toepassing is, de bovenzijde van de verpakking bedoeld wordt.

Amendement  201

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

INGREDIËNTEN DIE ALLERGIEËN OF INTOLERANTIES VEROORZAKEN

INGREDIËNTEN DIE ALLERGIEËN OF INTOLERANTIES KUNNEN VEROORZAKEN

Motivering

Ingrediënten veroorzaken niet per definitie allergieën of intoleranties.

Amendement  202

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) granen die worden gebruikt voor de vervaardiging van distillaten of ethylalcohol uit landbouwproducten voor sterkedrank en andere dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent.

d) granen die worden gebruikt voor de vervaardiging van alcoholhoudende distillaten.

Motivering

Bij de productiemethode van de alcoholische distillatie blijven geen allergene stoffen achter. Aangezien alcoholhoudende distillaten niet alleen bij de vervaardiging van alcoholhoudende dranken, maar ook bij die van levensmiddelen worden gebruikt, moet een misleidende etikettering op deze producten over niet aanwezige allergene stoffen worden voorkomen.

Amendement  203

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) wei die wordt gebruikt voor de vervaardiging van distillaten of ethylalcohol uit landbouwproducten voor sterkedrank en andere dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent;

a) wei die wordt gebruikt voor de vervaardiging van alcoholhoudende distillaten;

Motivering

Zie amendement op artikel 1, letter d.

Deze wijziging is noodzakelijk om de uitzondering explicieter te maken en af te stemmen op het advies van de EAVV. Door de oorspronkelijke formulering zou op het etiket van producten de vermelding "veroorzaakt allergie" kunnen worden opgenomen, ook wanneer zij, zoals uit het EAVV-advies blijkt, geen allergeen materiaal bevatten. De Commissie is het ermee eens dat de huidige formulering moet worden gewijzigd om te vermijden dat kwetsbare consumenten worden misleid.

Amendement  204

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12. Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l uitgedrukt als SO2.

12. Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l uitgedrukt als SO2 in het product zoals het wordt geconsumeerd.

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de vastgestelde grenswaarden slechts relevant zijn voor producten die voor menselijke consumptie bestemd zijn, omdat de bepaling gaat over allergieën of intoleranties die veroorzaakt worden door het gebruik van levensmiddelen. Daarom zijn de grenswaarden niet van toepassing op producten in geconcentreerde vorm, die vóór consumptie nog eerst moeten worden verwerkt.

Amendement  205

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – tabel – regel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis Vleesproducten uit bijzondere slacht

 

1 bis 1 Vlees en vleesproducten afkomstig van dieren die vóór de slacht niet verdoofd zijn, zoals het geval is bij rituele slachting.

"Vlees uit slacht zonder verdoving"

Motivering

Op grond van de EU-wetgeving mogen dieren geslacht worden zonder vooraf te zijn verdoofd, zodat het vlees als voedsel voor bepaalde geloofsgemeenschappen kan dienen. Een deel van dit vlees wordt niet aan moslims en joden verkocht, maar op de gewone markt gebracht en kan ongewild worden gekocht door consumenten die helemaal geen vlees willen dat afkomstig is van dieren die vóór de slacht niet verdoofd zijn. Aan de andere kant wensen de aanhangers van bepaalde godsdienstige gemeenschappen juist vlees van ritueel geslachte dieren. Daarom moeten de consumenten ervan op de hoogte worden gesteld dat bepaald vlees afkomstig is van dieren die vóór de slacht niet verdoofd zijn. Zo kunnen zij goed geïnformeerd in overeenstemming met ethische opvattingen hun keus maken.

Amendement  206

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2.3 – rechter kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"bevat een bron van fenylalanine"

"bevat aspartaam"

Motivering

Doel van dit amendement is de tekst voor de consument begrijpelijker te maken door gebruik te maken van de gangbare in plaats van de technische term.

Amendement  207

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Vlees- en pluimveeproducten

Indien bij de productie van kipproducten rund- of varkenseiwitten worden gebruikt, moet dit altijd duidelijk op de verpakking worden vermeld.

Motivering

De consument moet altijd worden geïnformeerd als bij de productie van kipproducten gebruik is gemaakt van rund- of varkenseiwitten. Dit is informatie van vitaal belang voor de consument, met name voor mensen met religieuze gevoelens.

Amendement  208

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

LEVENSMIDDELEN DIE ZIJN VRIJGESTELD VAN DE VERPLICHTE VOEDINGSWAARDEDECLARATIE

LEVENSMIDDELEN DIE ZIJN VRIJGESTELD VAN DE VERPLICHTE VOEDINGSWAARDEAANDUIDING

Motivering

Verduidelijking.

Amendement  209

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

onverwerkte producten die bestaan uit één ingrediënt of categorie van ingrediënten;

vers fruit en verse groenten alsmede onverwerkte producten die bestaan uit één ingrediënt of categorie van ingrediënten;

Motivering

Verduidelijking.

Amendement  210

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – tweede streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

verwerkte producten die als enige vorm van verwerking zijn gerookt of gerijpt en die bestaan uit één ingrediënt of categorie van ingrediënten;

verwerkte producten die als enige vorm van verwerking zijn gerookt of gerijpt, alsook gedroogde vruchten en groenten zoals pruimen of abrikozen, en die bestaan uit één ingrediënt of categorie van ingrediënten;

Motivering

Gedroogde vruchten en groenten, die verwerkte producten zijn, moeten eveneens worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, aangezien het droogproces de samenstelling van het product niet wijzigt.

Amendement  211

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- water bestemd voor menselijke consumptie, inclusief water waarbij de enige toegevoegde ingrediënten kooldioxide en/of aroma's zijn;

natuurlijk mineraalwater of ander water bestemd voor menselijke consumptie, inclusief water waarbij de enige toegevoegde ingrediënten kooldioxide en/of aroma’s zijn;

Motivering

Water: Overeenkomstig artikel 28, lid 1, van het voorstel zijn "de bepalingen van deze afdeling [namelijk 3] niet van toepassing op levensmiddelen die onder de werkingssfeer van de volgende wetgeving vallen: b) Richtlijn 80/777 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater". Ter voorkoming van verwarring is het zaak te zorgen voor één enkele uitzondering overeenkomstig Bijlage IV die geldt voor alle gebottelde soorten water (vgl. Richtlijn 90/496, artikel 1, lid 2).

Amendement  212

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- een kruid, een specerij of mengsels daarvan;

- kruiden, een aroma, specerijen, smaakmakers en mengsels daarvan;

Motivering

Kruiden: verduidelijking.

Amendement  213

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

suiker en nieuwe suikersoorten

Amendement  214

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

typen meel

Amendement  215

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

kleurstoffen voor levensmiddelen

Amendement  216

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

spijsbladgoud

Amendement  217

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- kauwgomproducten.

Motivering

Kauwgomproducten bevatten geen significante hoeveelheden van de onder de verordening vallende voedingsstoffen en zijn niet bedoeld om te worden gegeten. Verder is hun aandeel in de dagelijkse calorieëninname niet van belang.

Amendement  218

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 15 ter - sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- levensmiddelen met een seizoensgebonden, luxe- en geschenkvormgeving of -verpakking;

 

Seizoengebonden zoetwaren en suiker- en chocoladewaren in de vorm van figuren.

 

- gemengde multiverpakkingen;

 

- assortimenten;

Motivering

Seizoensgebonden zoetwaren en producten in geschenkverpakking moeten worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie.

Paashazen, kerstmannetjes e.d. van chocolade moeten als traditionele seizoengebonden zoetwaren van de voedingswaardedeclaratie worden uitgezonderd.

Sinterklazen en paashazen, alsook andere feestgeschenken van chocolade en suiker, zijn met zorg vervaardigde traditionele figuren. Zij mogen niet worden ontsierd door enigerlei voedingswaardevermeldingen op de voorkant en moeten daarom geheel worden vrijgesteld van verplichte voedingswaarde-informatie.

Amendement  219

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- levensmiddelen in verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 25 cm2 bedraagt;

- levensmiddelen in verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 75 cm2 bedraagt; de energie-inhoud als bedoeld in artikel 21, lid 1, onder a), wordt in het hoofdgezichtsveld vermeld;

Motivering

Verpakkingen van minder dan 75 cm2 moeten worden vrijgesteld van verplichte voedingswaarde-etikettering.

Amendement  220

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- Niet-voorverpakte levensmiddelen, met inbegrip van levensmiddelen van grootcateraars die voor directe consumptie bestemd zijn.

Motivering

Vgl. Artikel 17 – alinea 3 bis (nieuw)

Amendement  221

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

levensmiddelen die rechtstreeks door de producent in kleine hoeveelheden worden geleverd aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eind­verbruiker levert;

levensmiddelen die rechtstreeks door kleine bedrijven in kleine hoeveelheden worden geleverd aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert;

Amendement  222

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- levensmiddelen in een hoeveelheid van minder dan 5 g/ml;

Amendement  223

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- op onuitwisbare wijze gemerkte glazen flessen.

Amendement  224

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel A – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien evenwel door toepassing van de overige bepalingen van deze richtlijn, met name de bepalingen van artikel 9, de verbruiker in de lidstaat van verkoop het product als zodanig niet meer kan herkennen en het niet meer kan onderscheiden van levensmiddelen waarmee verwarring mogelijk is, wordt de verkoopbenaming aangevuld met nadere informatie die dicht bij de verkoopbenaming moet worden aangebracht.

Indien evenwel de toepassing van de overige bepalingen van deze verordening, met name de bepalingen van artikel 9, de consumenten in de lidstaat van verkoop niet in staat stelt de ware aard van het levensmiddel te kennen en het te onderscheiden van levensmiddelen waarmee het zou kunnen worden verward, dient de benaming van het levensmiddel vergezeld te gaan van andere beschrijvende informatie die in hetzelfde gezichtsveld naast de benaming van het levensmiddel wordt aangebracht in een duidelijk leesbaar lettertype.

Motivering

De beschrijvende informatie moet in een duidelijk leesbaar lettertype worden aangebracht in hetzelfde gezichtsveld als de benaming, zodat de consument niet wordt misleid.

Amendement  225

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De benaming van het levensmiddel omvat of gaat vergezeld van vermeldingen inzake de fysische toestand waarin het levensmiddel zicht bevindt of de specifieke behandeling die het heeft ondergaan (bijvoorbeeld poeder, gevriesdroogd, diepvries, concentraat, gerookt), in alle gevallen waarin het weglaten van deze informatie de koper zou kunnen misleiden.

1. De benaming van het levensmiddel omvat of gaat vergezeld van vermeldingen inzake de fysische toestand waarin het levensmiddel zicht bevindt of de specifieke behandeling die het heeft ondergaan (bijvoorbeeld poeder, opnieuw ingevroren, gevriesdroogd, diepgevroren, snelgevroren, ontdooid, concentraat, gerookt), in alle gevallen waarin het weglaten van deze informatie de koper zou kunnen misleiden.

Amendement  226

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel B – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Bij vleesproducten die eruit zien als een lap, braadstuk, plak, portie of karkas, en bij visproducten omvat de benaming van het levensmiddel de eventuele toegevoegde ingrediënten afkomstig van een andere diersoort dan het voornaamste dier.

Motivering

Om de consument niet te misleiden, moeten alle vlees- en vissoorten worden vermeld die in een vleesproduct verwerkt zijn.

Amendement  227

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel B – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. De benaming van het levensmiddel op het etiket van een vleesproduct dat eruit ziet als een lap, braadstuk, plak, portie vlees of een karkas, of van gezouten vlees omvat een vermelding van:

 

a) eventuele toegevoegde ingrediënten van een andere dierlijke oorsprong dan de rest van het vlees; en

 

b) eventueel toegevoegd water onder de volgende omstandigheden:

 

- in het geval van al dan niet gekookt of gebakken vlees en gekookt of gebakken gezouten vlees, als het toegevoegde water meer dan 5% van het gewicht van het product uitmaakt;

 

- in het geval van niet gekookt of niet gebakken gezouten vlees, als het toegevoegde water meer dan 10% van het gewicht van het product uitmaakt.

Motivering

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. Om de consument niet te misleiden en hem in staat te stellen dergelijke producten (bij voorbeeld uit godsdienstige overwegingen) te vermijden, is het van wezenlijk belang deze procedure te vermelden.

Deze procedure heeft in het VK reeds kracht van wet en dient te waarborgen dat de naam van het levensmiddel de ware aard ervan weergeeft, zodat de consument naar behoren wordt voorgelicht en niet misleid, bij voorbeeld "filet van kippenborst" tegen "filet van kippenborst met toegevoegd water".

De genoemde toegestane hoeveelheden van 5 en 10% toegevoegd water voor specifieke vlees/visproducten hebben betrekking op de hoeveelheid water die technisch noodzakelijk is voor de productie.

Amendement  228

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel B – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter De benaming van het levensmiddel op het etiket van een visproduct dat eruit ziet als een moot, filet, plak of portie vis omvat een vermelding van:

 

a) eventuele toegevoegde ingrediënten van plantaardige oorsprong en van een andere dierlijke oorsprong dan vis; en

 

b) eventueel toegevoegd water dat meer dan 5 % van het gewicht van het product uitmaakt.

Motivering

Het is niet ongebruikelijk om water of dierlijke bestanddelen van een andere soort (zoals gehydrolyseerde eiwitten van rund- of varkensvlees) aan vlees, bij voorbeeld kippenborsten, toe te voegen. Om de consument niet te misleiden en hem in staat te stellen dergelijke producten (bij voorbeeld uit godsdienstige overwegingen) te vermijden, is het van wezenlijk belang deze procedure te vermelden.

Deze procedure heeft in het VK reeds kracht van wet en dient te waarborgen dat de naam van het levensmiddel de ware aard ervan weergeeft, zodat de consument naar behoren wordt voorgelicht en niet misleid, bij voorbeeld "filet van kippenborst" tegen "filet van kippenborst met toegevoegd water".

De genoemde toegestane hoeveelheden van 5 en 10% toegevoegd water voor specifieke vlees/visproducten hebben betrekking op de hoeveelheid water die technisch noodzakelijk is voor de productie.

Amendement  229

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deel C – Specifieke voorschriften betreffende de aanduiding van "worstvellen"

 

In de lijst van bestanddelen wordt de bij de vervaardiging van worst gebruikte darm als volgt aangeduid:

 

"natuurlijke darm" wanneer de voor de vervaardiging van de worst gebruikte darm uit de ingewanden van evenhoevigen afkomst is

 

"kunstmatige darm" in de overige gevallen.

 

Wanneer een kunstmatige darm niet eetbaar is, moet dit worden vermeld.

Amendement  230

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deel C bis - OFFICIËLE BENAMING VAN LEVENSMIDDELEN DIE DE INDRUK WEKKEN EEN ANDER LEVENSMIDDEL TE ZIJN (onderstaande lijst bevat voorbeelden)

 

Levensmiddelen die de indruk wekken een ander levensmiddel te zijn of waarin een ingrediënt door een imitatie is vervangen, worden als volgt geëtiketteerd:

 

Afwijking qua type, kwaliteit en samenstelling

Officiële benaming

 

In vergelijking met kaas, volledige of gedeeltelijke vervanging van melkvet door plantaardig vet

"Namaakkaas"

 

In vergelijking met ham, veranderde samenstelling bestaande uit fijngemaakte ingrediënten met een aanzienlijk lager gehalte aan vlees

"Namaakham"

Motivering

Bij namaakham en - kaas bestaat het probleem dat uit de vermeldingen van de ingrediënten in de lijst van ingrediënten niet zonder meer blijkt dat sprake is van vervangingsproducten. Dit probleem kan worden opgelost door de officiële benaming nader te preciseren, zodat de consument in één oogopslag kan zien om welk type product het gaat.

Amendement  231

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel A – punt 5 – linker kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Mengsels van specerijen of kruiden waarin geen van deze producten aanmerkelijk in gewicht overheerst

5. Mengsels of toebereidingen van specerijen of kruiden waarin geen van deze producten aanmerkelijk in gewicht overheerst.

Motivering

De bestaande regeling moet gehandhaafd worden. Tot dusver geldt deze bepaling ook voor bereidingen van specerijen.

Amendement  232

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel B – punt 1 – rechterkolom – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het adjectief "geharde" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een geharde olie, tenzij het gehalte aan verzadigde vetzuren en transvetzuren in de voedingswaardedeclaratie is opgenomen

Het adjectief "geharde" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een geharde olie.

Motivering

Verbruikers zijn gewend om te zoeken naar de term "gehard vet" op de lijst van ingrediënten om na te gaan of een product kunstmatige transvetzuren bevat.

De transvetzuren worden erkend als schadelijk voor de gezondheid en zijn in enkele landen verboden. De aanwezigheid ervan moet verplicht en zeer goed leesbaar worden aangegeven. Het feit dat zij worden genoemd in de voedingswaardedeclaratie mag niet verhinderen dat zij duidelijk bij de ingrediënten worden vermeld.

Amendement  233

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel B – punt 2 – rechterkolom – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het adjectief "geharde" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een geharde olie, tenzij het gehalte aan verzadigde vetzuren en transvetzuren in de voedingswaardedeclaratie is opgenomen

Het adjectief "geharde" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een geharde olie.

Motivering

Verbruikers zijn gewend om te zoeken naar de term "gehard vet" op de lijst van ingrediënten om na te gaan of een product kunstmatige transvetzuren bevat.

Amendement  234

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel B – punt 4 – linker kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Natief zetmeel en langs fysische weg of met enzymen gemodificeerd zetmeel

4. Natief zetmeel, langs fysische weg of met enzymen gemodificeerd zetmeel, gebrand of gedextrineerd zetmeel, zetmeel dat gemodificeerd is door een behandeling met zuur of base en gebleekt zetmeel

Motivering

De categorie "zetmeel" dient te worden uitgebreid met gebrand en gedextrineerd zetmeel, zetmeel dat gemodificeerd is door een behandeling met zuur of base, en gebleekt zetmeel. Deze stoffen worden in de praktijk bij de productie van levensmiddelen gebruikt en moeten in de lijst van ingrediënten worden vermeld. Deze stoffen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven.

Amendement  235

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – Deel B – tabel – segment 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

15 bis. Natuurlijke extracten uit fruit, groenten en eetbare planten of delen van planten, die met mechanisch-fysische procedés gewonnen worden en in geconcentreerde vorm gebruikt worden om levensmiddelen te kleuren.

"Kleurstoffen in voedingsmiddelen"

Motivering

Kleurstoffen worden om kleur toe te voegen als ingrediënten gebruikt bij de vervaardiging van andere voedingsmiddelen. Door de aanduiding in de lijst van bestanddelen wordt het doel van de stof als kleurstof voor de consument duidelijk gemaakt. Daar er in de Gemeenschapswetgeving geen informatieplicht ten aanzien van kleurstoffen bestaat, is het dienstig om de specifieke vermelding te vervangen door de aanduiding van een categorie.

Amendement  236

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel B – punt 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

17. De skeletspieren van als voor de menselijke consumptie geschikt erkende zoogdier- en vogelsoorten, met de van nature ingesloten of aanhangende weefsels, waarvan de totale gehalten aan vet en bindweefsel de hieronder vermelde waarden niet overschrijden en wanneer het vlees een ingrediënt vormt van een ander levensmiddel. Producten die aan de definitie van "separatorvlees" beantwoorden, vallen niet onder deze definitie.

17. De skeletspieren van als voor de menselijke consumptie geschikt erkende zoogdier- en vogelsoorten, met de van nature ingesloten of aanhangende weefsels, waarvan de totale gehalten aan vet en bindweefsel de hieronder vermelde waarden niet overschrijden en wanneer het vlees een ingrediënt vormt van een ander levensmiddel. Vlees dat langs mechanische weg wordt verkregen van beenderen met daaraan vastzittend vlees, dat niet onder de definitie valt van separatorvlees als bedoeld in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong1, valt ook onder deze definitie.

 

______(1) PB L 139 van 30-4-2004, blz. 55.

 

Motivering

Separatorvlees dat wordt verkregen met de zogenoemde "Baader technologie" (viande gros grain), wordt volgens de definitie beschouwd als vlees. De conclusies van het Histalim EU-onderzoeksproject uit 2007 tonen duidelijk aan dat er noch vanuit organoleptisch en microbiologisch oogpunt, noch qua samenstelling verschil is tussen dit soort vlees en gehakt.

Amendement  237

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel C – opsomming - rij 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Enzymen1

 

__________________________________

1 De specifieke benaming of het EG-nummer hoeft niet te worden vermeld.

Motivering

Additieven: een aantal additieven hebben zeer lange en/of technische namen, die de consument geen extra informatie geven, maar wel veel plaats op het etiket innemen. Het is daarom verdedigbaar het gebruik van kortere en meer algemene benamingen toe te staan.

Enzymen: de eigenlijke benamingen van enzymen zijn niet informatief voor de consument en kunnen tot verscheidene categorieën behoren. De algemene term "enzymen" verstrekt de consument voldoende informatie over het product. Deze benadering is niet uniek, want zij wordt al jaren gebruikt voor gemodificeerd zetmeel.

Amendement  238

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht verliezen en die per stuk worden verkocht dan wel in aanwezigheid van de koper worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht verliezen of die niet voorverpakt per stuk worden verkocht dan wel in aanwezigheid van de koper worden gewogen; of

Motivering

de bedoelde producten worden bij verkoop aan de consument gewoonlijk niet voorverpakt gepresenteerd. Met de bewoording "of" in plaats van "en" wordt deze categorie producten juister omschreven.

Amendement  239

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – paragraaf 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) waarvoor in andere wettelijke bepalingen uitzonderingen zijn vastgesteld.

Motivering

Er wordt verwezen naar artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2001/111/EG inzake suikers (vrijstelling voor producten die netto minder dan 20 g wegen). In lid 3 moet daarom worden verduidelijkt dat dergelijke speciale voorschriften van kracht blijven.

Amendement  240

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een vast levensmiddel wordt aangeboden in een opgietvloeistof, wordt ook het netto-uitlekgewicht van dat levensmiddel vermeld.

Wanneer een vast levensmiddel wordt aangeboden in een opgietvloeistof, wordt ook het netto-uitlekgewicht op het moment van verpakking van dat levensmiddel vermeld.

Amendement  241

Voorstel voor een verordening

Bijlage IX

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage IX

Deze bijlage schrappen.

Motivering

Opgenomen in de wetstekst in artikel 25.

Amendement  242

Voorstel voor een verordening

Bijlage XI – deel A – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dagelijkse referentie-innames voor vitaminen en mineralen (volwassenen)

Dagelijkse referentie-innames voor vitaminen en mineralen (volwassenen)

Motivering

Redactionele aanpassing. Geldt niet voor de Nederlandse versie.

Amendement  243

Voorstel voor een verordening

Bijlage XI – deel A – lid 1 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Vitaminen en mineralen die kunnen worden vermeld en hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA)

1. Vitaminen en mineralen die kunnen worden vermeld en hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA)

Vitamine A (µg)

800

Vitamine A (µg)

800

Vitamine D (µg)

5

Vitamine D (µg)

5

Vitamine E (mg)

10

Vitamine E (mg)

12

 

 

Vitamine K (µg)

75

Vitamine C (mg)

60

Vitamine C (mg)

 

80

Thiamin (mg)

1,4

Thiamine (vitamine B1) (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,6

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

18

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

2

Vitamine B6 (mg)

1,4

Folacine (µg)

200

Foliumzuur (µg)

200

Vitamine B12 (µg)

1

Vitamine B 12 (µg)

2,5

Biotine (mg)

0,15

Biotine (µg)

50

Pantotheenzuur (mg)

6

Pantotheenzuur (mg)

6

 

 

Kalium (mg)

2000

 

 

Chloride (mg)

800

Calcium (mg)

800

Calcium (mg)

800

Fosfor (mg)

800

Fosfor (mg)

700

IJzer (mg)

14

IJzer (mg)

14

Magnesium (mg)

300

Magnesium (mg)

375

Zink (mg)

15

Zink (mg)

10

 

 

Koper(mg)

1

 

 

Mangaan (mg)

2

 

 

Fluoride (mg)

3,5

 

 

Seleen (µg)

55

 

 

Chroom (µg)

40

 

 

Molybdeen (µg)

50

Jood (µg)

150

Jood (µg)

150

Motivering

De nieuwe verordening moet rekening houden met richtlijn 2008/100/EG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen wat betreft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden, de omrekeningsfactoren en de definities, die op 28 oktober 2008 gepubliceerd is in het Publicatieblad. Om de geldende wetgeving te eerbiedigen, suggereert de rapporteur bijgevolg om de door de Commissie voorgestelde tabel “Vitaminen en mineralen die kunnen worden vermeld en hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA)” te vervangen door de tabel uit richtlijn 2008/100/EG.

De RDA-waarden dienen aangepast te worden aan de nieuwe referentiewaarden overeenkomstig de wijziging van de richtlijn voedingswaarde-etikettering, 2008/100/EG (PB L 285, blz. 9).

Amendement  244

Voorstel voor een verordening

Bijlage XI – deel A – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de regel moet voor het bepalen van wat een significante hoeveelheid is, per 100 g of 100 ml, dan wel per verpakking indien deze slechts één portie bevat, worden uitgegaan van 15 % van de in punt 1 aangegeven aanbevolen hoeveelheid.

In de regel moet voor het bepalen van wat een significante hoeveelheid is, worden uitgegaan van:

 

- 15 % van de ADH per 100g of portie voor vaste stoffen; of

 

7,5 % van de ADH per 100ml of portie voor vloeistoffen; of

 

5 % van de ADH per 100 kcal (12 % van de ADH 1 MJ); of

 

een hoeveelheid overeenkomstig de uitzonderingsregeling van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen, of

 

- per verpakking indien deze slechts één portie bevat.

Motivering

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid milk products. Dit amendement zorgt ervoor dat de bepalingen weer in overeenstemming zijn met de CODEX.

Amendement  245

Voorstel voor een verordening

Bijlage XI – deel B – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Referentie-innames voor energie en bepaalde andere nutriënten dan vitaminen en mineralen (volwassenen)

Dagelijkse referentie-innames voor energie en bepaalde andere nutriënten dan vitaminen en mineralen (volwassenen)1

 

____________________

De referentie-innames zijn indicatieve waarden; ze moeten meer in detail bepaald worden door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Motivering

De referentie-innames zijn indicatieve waarden; ze moeten meer in detail bepaald worden door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Amendement  246

Voorstel voor een verordening

Bijlage XI – deel B – tabel - rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

 

 

Energie

8400 kJ (2000 kcal)

Energie

2 000 kcal

Motivering

Als belangrijke voedingsstof, die ook aan de energievoorziening bijdraagt, moet eiwit eveneens worden vermeld. Een speciale vermelding voor suiker is niet nodig, daar het totaal van de koolhydraten reeds wordt vermeld. De calorische waarde moet alleen worden aangegeven in kcal, daar dit een cijfer is dat de consument begrijpt en kan toepassen.

Amendement  247

Voorstel voor een verordening

Bijlage XI – deel B – tabel – rij 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

Eiwitten

80 g

Motivering

Als belangrijke voedingsstof, die ook aan de energievoorziening bijdraagt, moet eiwit eveneens worden vermeld. Een speciale vermelding voor suiker is niet nodig, daar het totaal van de koolhydraten reeds wordt vermeld. De calorische waarde moet alleen worden aangegeven in kcal, daar dit een cijfer is dat de consument begrijpt en kan toepassen.

Amendement  248

Voorstel voor een verordening

Bijlage XII – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

koolhydraten (met uitzondering van polyolen)

4 kcal/g – 17 kJ/g

koolhydraten (met uitzondering van polyolen)

4 kcal/g

polyolen

2,4 kcal/g —10 kJ/g

polyolen

2,4 kcal/g

eiwitten

4 kcal/g – 17 kJ/g

eiwitten

4 kcal/g

vetten

9 kcal/g —37 kJ/g

vetten

9 kcal/g

salatrims

6 kcal/g – 0,25 kJ/g

salatrims

6 kcal/g

alkohol (ethanol)

7 kcal/g —29 kJ/g

alkohol (ethanol)

7 kcal/g

organische zuren

3 kcal/g —13 kJ/g

organische zuren

3 kcal/g

Motivering

De berekening aan de hand van twee verschillende eenheden leidt vanwege inconsistente omrekeningsfactoren tot tegenstrijdige resultaten. Aangezien "kcal" een eenheid is die door de consumenten gemakkelijker te begrijpen is dan de eenheid "kJ", dienen de waarden uitsluitend in kcal te worden uitgedrukt.

Amendement  249

Voorstel voor een verordening

Bijlage XIII – deel C – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Energie

kJ en kcal

Energie

kcal

 

 

eiwitten

g

vetten

g

vetten

g

           waarvan

           waarvan

- verzadigde vetzuren

g

- verzadigde vetzuren

g

- transvetzuren

g

- transvetzuren

g

- enkelvoudig onverzadigde vetzuren

g

 

 

- meervoudig onverzadigde vetzuren

g

- meervoudig onverzadigde vetzuren

g

Koolhydraten

g

Koolhydraten

g

           waarvan

           waarvan

- suikers

g

- suikers

g

- zetmeel vezels

g

- zetmeel vezels

g

- zetmeel

g

- zetmeel

g

vezels

g

vezels

g

eiwitten

g

natrium

g

Zout

g

 

 

vitaminen en mineralen

de in punt 1 van deel A van bijlage XI aangegeven eenheden

vitaminen en mineralen

de in punt 1 van deel A van bijlage XI aangegeven eenheden

 

 

andere stoffen

voor de afzonderlijke stoffen passende eenheden

Motivering

Samenvatting van delen A tot en met C in Bijlage XIII.

TOELICHTING

1. Algemene context

De consumenten hebben het recht te weten welke stoffen er in hun voedingsmiddelen aanwezig zijn. Daarom is informatie over de samenstelling en voedingswaarde van voedingsmiddelen absoluut noodzakelijk, want alleen op grond daarvan kunnen de consumenten bewuste koopbesluiten nemen. Er bestaat in het Gemeenschapsrecht weliswaar een hele reeks verordeningen en richtlijnen over de bestanddelen van voedingsmiddelen en de etikettering daarvan, maar een allesomvattende verplichte indicatie ervan bestaat tot dusverre nog niet. Naast het feit dat het grote aantal algemene en bijzondere communautaire rechtsvoorschriften over de ten aanzien van voedingsmiddelen te verstrekken informatie thans moeilijk meer te overzien is en daardoor tot rechtsonzekerheid leidt, zorgen aanvullende bepalingen van de lidstaten voor concurrentiedistorsies en handelsbelemmeringen op de binnenmarkt van de Europese Unie. Slechts door een voor de gehele EU eenvormige regeling voor de aanduiding van levensmiddelen kan een einde worden gemaakt aan deze misstanden.

2. Procedurele fasen

Eind januari 2008 heeft de Commissie aan het Parlement en de Raad een voorstel voorgelegd voor een nieuwe formulering van de communautaire voorschriften voor de aanduiding van levensmiddelen. Eind augustus 2008 benoemde het Europees Parlement zijn rapporteur. Haar verslag over het voorstel van de Commissie werd begin december 2008 voorgelegd aan de terzake bevoegde Commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. Na afloop van de termijn voor de indiening van amendementen nam de terzake bevoegde commissie halverwege februari 2009 het verslag opnieuw in behandeling, waarbij zij geconfronteerd werd met het feit dat er nu 1.332 amendementen moesten worden behandeld. Vanwege het grote aantal amendementen en de op handen zijnde verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement besloot de terzake bevoegde Commissie op 16 maart 209 om, overeenkomstig artikel 185, lid 5, van het Reglement van het Europees Parlement, de behandeling van het verslag op te schorten tot de mandaatsperiode van het nieuwe Parlement. Uw rapporteur kreeg daarbij de opdracht een nieuw ontwerpverslag in te dienen, dat rekening zou houden met een zo groot mogelijk aantal van de ingediende amendementen. Dit nieuwe verslag heeft u thans in handen. Voor de amendementen op dit nieuwe ontwerp wordt een nieuwe termijn vastgesteld.

3. Commissievoorstel

Het voorstel van de Commissie voor een nieuwe formulering van de communautaire voorschriften voor de aanduiding van levensmiddelen moet bijdragen aan een betere wetgeving, in dier voege dat het bestaande rechtskader op dit gebied wordt vereenvoudigd doordat zeven richtlijnen en één verordening in één enkele tekst worden samengebracht, die hen zal vervangen. Verder moet hij bijdragen tot vermindering van de bureaucratische beslommeringen en een grotere rechtszekerheid voor de actoren in de verschillende schakels van de levensmiddelenbranche en waarborgen bieden voor de voedselveiligheid en een alomvattende informatie van de consument over de inhoud van de levensmiddelen en daardoor bijdragen tot een gezondere voeding als element van de Strategie van de Europese Unie tot bestrijding van de zwaarlijvigheid. De ontwerpverordening bevat de volgende centrale voorstellen:

Verplichte informatie

Het ontwerpverslag van de Commissie stelt ten aanzien van de etikettering van voedingsmiddelen een reeks nieuwe informatieverplichtingen voor (artikel 9). Daartoe behoren onder andere de uitbreiding van de aanduiding van allergene substanties op niet-voorverpakte levensmiddelen (artikel 22) en een alomvattende declaratie van de voedingswaarde. Naar het idee van de Commissie moeten alle verplichte informaties worden aangegeven met letters ter grootte van minstens 3 mm. Uitzonderingen voor de informatieverplichting zijn voorzien voor alcoholische dranken, en met name voor wijn, bier en gedestilleerde dranken.

Vermelding en weergave van de voedingswaarden

Verder stelt de Commissie een uitvoerige declaratie van de voedingswaarden voor "op een in het oog vallende plaats" op de verpakking (artikel 39 tot en met 34). De voorgeschreven informatie over de calorische inhoud van het voedingsproduct en de voedingsstoffen vet, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suiker en zout (artikel 29, lid 1) moeten in de aangegeven volgorde aan de voorzijde van de verpakking worden aangebracht en wel als hoeveelheid per 100 gram of 100 ml, of per portie. Verdergaande informatie (artikel 29, lid 2) kunnen op een andere plaats van de verpakking worden gedaan, maar moeten in elk geval in de vorm van een "voedingswaardetabel" worden aangebracht (artikel 34, lid2). Alle informatie moet worden opgegeven in de vorm van het aantal grammen per 100 gram of 100 ml of - bij verpakkingen van een enkele portie - per portie en als percentueel aandeel van de dagelijks aanbevolen te consumeren hoeveelheid voor de desbetreffende voedingsstof (artikel 31).

Nationale etiketteringsystemen

Het voorstel van de Commissie geeft de lidstaten de mogelijkheid om verdergaande nationale regelingen te treffen. Op grond van de hoofdstukken VI en VII kunnen de lidstaten in bijzondere gevallen rechtsbepalingen uitvaardigen voor bepaalde categorieën levensmiddelen en mogen zij in aanvulling op de voorgeschreven informatie nationale etiketteringsystemen invoeren /artikel 44, lid 3 en artikel 34, lid 5). Bovendien hebben de lidstaten de bevoegdheid om voor niet-voorverpakte voedingsmiddelen, zoals bakkerijproducten en worstwaren, en voor de collectieve voorziening in restaurants, massakeukens enz. nationale regelingen te treffen voor de presentatie en vrijstellingen te verlenen van de verplichting om bepaalde informatie te verstrekken, welke echter in geen geval de vermelding van de aanwezigheid van allergene substanties mogen betreffen (artikel 41).

4. Opmerkingen van de rapporteur

In principe stemt uw rapporteur in met het voorstel van de Commissie voor een verordening. De invoering van een over de gehele EU geldende uniforme etikettering van levensmiddelen is iets dat noodzakelijk is. Aan de ene kant zorgt een dergelijke regeling voor transparantie, die in het belang van de consument is, en aan de andere kant verschaft zij ook een betere overzichtelijkheid van de bestaande voedingsmiddelenwetgeving en daardoor ook meer rechtszekerheid voor de ondernemingen, doordat een hele reeks reeds bestaande regelingen nu in de nieuwe verordening tezamen wordt gebracht. Een dergelijke nieuwe, alomvattende verordening voor de etikettering van levensmiddelen kan de gebruikers ook helpen om bewuste koopbeslissingen te nemen en daarmee zijn voeding af te stemmen op zijn individuele behoeften en wensen.

Met het oog op de gemeenschappelijke binnenmarkt is ook het aspect van een harmonisering van deze etikettering van zeer groot belang, want tot nu toe leiden de verschillen in interpretatie door de lidstaten van de communautaire voedingsmiddelenwetgeving tot handelsbelemmeringen en concurrentieproblemen. Door de terugdringing van deze missstanden kunnen de kosten voor de producenten van voedingsmiddelen worden verlaagd, en daardoor ook die voor de consument.

De in het ontwerpverslag voorziene vormgeving van een voor de gehele EU geldende etikettering voor voedingsmiddelen lijkt uw rapporteur echter weinig geschikt om bureaucratische beslommeringen te verminderen en tot een vereenvoudiging van de rechtsregels te leiden, en evenmin om de consumenten te helpen met betere informatie over de voedingsmiddelen. Op enkele punten heeft de Commissie het zich zelf veel te eenvoudig gemaakt. Bovendien werd eenvoudigweg nagelaten aandacht te schenken aan bijzondere vormen van verkoop, zoals de rechtstreekse verkoop door boerenbedrijven, de catering bij het personenvervoer, de duty-free-sector en de verkoop in automaten. Ook bijzondere producten, zoals spijsbladgoud, plantaardige voedingskleurstoffen en innoverende levensmiddelen, werden buiten beschouwing gelaten. Sommige voorstellen in de ontwerpverordening zijn onrealistisch en zouden ondermeer aanzienlijke extrakosten voor de producenten van voedingsmiddelen met zich meebrengen, zodat de prijzen dan alleen vanwege de etiketteringvoorschriften zouden moeten worden verhoogd. Deze tekortkomingen in het voorstel van de Commissie brengen het voortbestaan van veel kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) in de sector in gevaar! Aan de kant van de consument kan men aannemen dat de beoogde veelvormigheid van de etikettering en de verplichte informaties eerder tot verwarring dan tot verduidelijking zullen bijdragen. Volledig onbegrijpelijk lijkt bovendien het voornemen om de lidstaten verreikende mogelijkheden te verstrekken om eigen regelingen te treffen. Dit zou leiden tot een verdere versnippering van de binnenmarkt op het gebied van voedingsmiddelen, waardoor de onderhavige ontwerpverordening elke zin zou verliezen. Met haar voorstel weerspreekt de Commissie haar eigen idee uit punt 5 van haar motivering, die ik hier wil citeren: "Het gebruik van een verordening als rechtsinstrument ondersteunt de vereenvoudigingsdoelstelling, aangezien het garandeert dat alle actoren terzelfder tijd dezelfde regels moeten volgen".

Overigens is ook het tijdstip waarop de Commissie haar ontwerpverordening heeft ingediend moeilijk te begrijpen, want pas in augustus 2008 werd een begin gemaakt met het eerste alle lidstaten dekkende wetenschappelijke onderzoek naar de invloed van de etikettering van levensmiddelen op de aankoopbesluiten van de consumenten. Deze studie, waartoe de aanzet werd gegeven door het 7e Kaderprogramma voor onderzoek, zou dus eigenlijk de basis moeten zijn voor dit wetsvoorstel over de ten aanzien van voedingsmiddelen te verstrekken informatie; de ervaring leert evenwel dat men pas na ongeveer drie jaar kan rekenen op concrete resultaten. Op het huidige tijdstip kan de nieuwe etiketteringswetgeving dus op zijn hoogst berusten op vermoedens en subjectieve ervaringen van de betrokkenen en om die reden beroept de Commissie zich in haar voorstel alleen op vermoedens ten aanzien van de wensen en behoeften van de consumenten. Niemand kan voorspellen of de uiteindelijk goedgekeurde tekst van de verordening werkelijk zal beantwoorden aan de wensen van de gemiddelde consument in de EU, zodat het meer dan waarschijnlijk is dat de verordening over enkele jaren zal moeten worden gewijzigd in het licht van de onderzoekresultaten. Dit feit weegt des te zwaarder daar vermoed moet worden dat de nieuwe regeling aanzienlijke financiële gevolgen zal hebben voor de producenten van en handelaars in voedingsmiddelen. Maar ook hierover krijgen wij geen informatie van de kant van de Commissie, die overigens in haar voorstel de merkwaardige opvatting lijkt te zijn toegedaan dat het inwinnen van advies van externe deskundigen niet nodig zou zijn.

Uw rapporteur acht daarom verreikende amendementen op het voorstel van de Commissie noodzakelijk. Enkele van deze opties worden hierna uiteengezet.

Een algemene minimumgrootte van de letters op een etiket van 3 mm is in de realiteit niet uitvoerbaar. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor het geval waarin de tekst op het etiket in verschillende talen moet worden aangebracht. Een verplichting tot het gebruik van letters van tenminste 3 mm groot zou leiden tot grotere verpakkingen, extra verpakkingsafval en in voorkomend geval zelfs tot grotere porties. De lettergrootte alleen is bovendien niet de belangrijkste factor voor de leesbaarheid. Uw rapporteur geeft daarom een definitie voor het begrip "leesbaarheid" van de informatie over voedingsmiddelen en stelt daarom voor de richtsnoeren voor de uitvoering van de verordening vast te stellen in het kader van een raadplegingsprocedure.

Haar voornemen om de lidstaten de ontwikkeling van eigen etiketteringsystemen toe te staan, motiveert de Commissie met het subsidiariteitsbeginsel. Zij duidt op de mogelijkheid dat door dit "bottom up" mechanisme innoverende oplossingen voor problemen bij de etikettering kunnen worden ontwikkeld. De rapporteur is evenwel van mening dat nationale etiketteringssystemen hoogstens zullen zorgen voor definitieve verwarring, rechtsonzekerheid en nog meer scheve verhoudingen in de interne markt. We moeten er namelijk van uitgaan dat etiketteringsrichtlijnen van de lidstaten, ook als ze in eerste instantie vrijwillig zijn, feitelijk als verplichting zullen worden ervaren. Gezien het feit dat een groot deel van de ondernemingen in de voedingsmiddelensector zijn producten in veel meer dan één lidstaat op de markt brengt, zouden dan telkens specifieke verpakkingen moeten worden geproduceerd en ook de nodige opslagcapaciteiten worden opgebouwd. De extra kosten hiervoor zouden vele miljarden euro bedragen, een bedrag dat de voor het overgrote deel uit kleine bedrijven bestaande sector maar moeilijk zou kunnen opbrengen en dat uiteindelijk aan de consument zou worden doorberekend. Alleen al het idee dat er in de toekomst misschien wel 27 verschillende aanvullende etiketteringsystemen zouden kunnen worden ingevoerd, en dat ook nog op verschillende tijdstippen, maakt duidelijk hoe absurd dit voornemen is. Uw rapporteur stelt daarom voor het desbetreffende artikel te schrappen. Dat betekent echter niet dat reeds bestaande, op vrijwilligheid berustende etiketteringsystemen, die door de handel of enkele voedingsmiddelenproducenten zijn overeengekomen, in de toekomst zouden moeten worden verboden. Het tegendeel is het geval. In aanvulling op de verplichte informaties zou het zeker mogelijk moeten zijn ook informatie aan te brengen op andere plaatsen van de verpakking, in welke vorm dan ook, waarin de verplichte informatie wordt herhaald of nieuwe informatie wordt verstrekt. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de vindbaarheid en leesbaarheid van de verplichte informatie.

Voorkomen moet worden dat de consumenten door de opmaak van de verpakkingen van levensmiddelen worden misleid. Afbeeldingen of teksten mogen geen misleidende suggesties geven ten aanzien van de herkomst, de samenstelling of de voedingswaarde van de producten. Uw rapporteur stelt in dat verband enkele aanvullingen op de tekst van het Commissievoorstel voor. Gezien de recente openbare discussie over goedkope imitaties van bepaalde voedingsmiddelen, die door de consumenten niet als zodanig worden herkend, lijkt het zinvol een verplichting in te voeren dat dergelijke producten op de voorzijde van de verpakking als zodanig worden gekenmerkt. Naar de mening van uw rapporteur moet men zich echter hoeden voor een excessieve hoeveelheid informatie op de voorkant van voedingsmiddelenverpakkingen.

Wanneer men namelijk een groot aantal informaties over de diverse voedingsstoffen vermeldt, met betrekking tot de hoeveelheid per 100 gram, per 100 ml of per portie, tezamen met het percentuele aandeel daarvan van de dagelijkse behoefte voor een bepaalde bevolkingsgroep, dan kan dat uiteindelijk ertoe leiden dat deze overvloed van informatie door de consument wordt geïgnoreerd. Tenslotte let de consument bij zijn inkopen niet alleen op één enkele productverpakking, maar op een groot aantal producten op de schappen van de winkel. Nu is het zo dat, volgens de tot dusverre opgedane onderzoekresultaten, de overweldigende meerderheid van de consumenten die over de voedingswaarde nadenken hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in de calorische waarde en om die reden volstaat, om redenen van onderlinge vergelijkbaarheid, een verplichte vermelding op de voorkant van de verpakking van de calorische waarde van het product per 100 gram of 100 ml. De verplichte informatie over de categorieën voedingsstoffen die voor deze calorische waarde verantwoordelijk zijn kan dan in een voedingswaardetabel op een andere plaats van de verpakking worden aangebracht. Bevat een verpakking slechts een enkele portie, dan zullen deze voedingswaarden slechts voor deze portie hoeven te worden vermeld. Zou het onder de consumenten gehouden onderzoek in de toekomst tot andere conclusies komen ten aanzien van hun wensen, dab kunnen handel en/of industrie, zoals al eerder werd vermeld, in aanvulling hierop en op vrijwillige basis extra informatie verstrekken. Hierbij is het echter weer noodzakelijk vaste informatie over de voedingswaarden te verstrekken, die voor de consument duidelijk worden toegelicht, om willekeur bij de extra informatie te voorkomen.

De ambachtelijke voedingsmiddelenbedrijven, zoals bakkerijen, banketbakkerijen, slagers, restaurants e.d., bieden hoofdzakelijk niet-voorverpakte waren ten verkoop aan, die vaak ter plaatse worden geconsumeerd. Deze producten zijn in de regel niet gestandaardiseerd, zodat er vanwege het handwerkelijke productieproces schommelingen kunnen optreden in de samenstelling en het verkoopsgewicht. Verder moet worden bedacht dat juist deze ambachtelijke bedrijven garant staan voor het behoud en de verscheidenheid van regionale specialiteiten in de Europese Unie. In de onderhavige verordening moet dus rekening worden gehouden met de bijzondere situatie van deze bedrijven. In het voorstel van de Commissie wordt bepaald dat bij niet-voorverpakte levensmiddelen de regeling van de etikettering een bevoegdheid van de lidstaten zal zijn. Zij zullen dan niet alleen beslissen over de wijze van presentatie, maar in voorkomend geval ook over het verlenen van uitzonderingsbepalingen van de informatieplicht. Indien de lidstaten echter niet besluiten tot uniforme criteria voor deze uitzonderingen, of lang talmen bij het treffen van dergelijke uitzonderlijke regelingen, moeten de aanbieders van onverpakte waren alle verplichte informatie verstrekken. Vanwege de genoemde bijzondere karakteristieken van de ambachtelijke voedingsmiddelenbranche zou dit echter tot gebrekkige rechtszekerheid leiden, waardoor met name in het geval van kleine bedrijven het voortbestaan zou kunnen worden bedreigd. Voor deze ondernemingen is het nauwelijks mogelijk om een diepgaande voedingswaardedeclaratie op te stellen. Daarom is uw rapporteur van mening dat niet-voorverpakte waren grotendeels moeten worden uitgesloten van het toepassingsbereik van de verordening. Een uitzondering daarop vormt echter de informatie over allergene stoffen, die ook door ambachtelijke bedrijven kan worden verstrekt. In dit verband moet erop worden gewezen dat ook al in verordening (EG) nr. 1924/2006 over verklaringen in de reclame over voedingswaarde en gezondheid besloten is tot uitzondering van producten die pas op het tijdstip van verkoop worden verpakt.

In verband met de noodzakelijke aanpassing aan onderhavige verordening zou voornoemde verordening (EG) nr. 1924/2006 over verklaringen in de reclame over voedingswaarde en gezondheid opnieuw onder de loep moeten worden genomen. Uw rapporteur beveelt aan om daarbij tevens artikel 4 van laatstgenoemde verordening zonder meer te schrappen, daar in de tussentijd gebleken is dat de daarin beschreven voedingswaardeprofiels niet wetenschappelijk gefundeerd zijn, maar waarschijnlijk op willekeurige wijze door de Europese Commissie werden vastgesteld. Willekeur in de voedingsmiddelenwetgeving zou echter leiden tot meer bureaucratische beslommeringen en concurrentiedistorsies, hetgeen ten nadele zou gaan van een evenwichtige voeding van de Europese bevolking.

Soortgelijke effecten zijn te verwachten van een verplichte kleurenetikettering van levensmiddelen naar het "stoplichtmodel", dat thans door een gering aantal ondernemingen in de voedingsmiddelenbranche wordt toegepast voor klare en halfklare producten ("convenience products"). De grenswaarden voor de indeling volgens de drie stoplichtkleuren "rood", "geel" en "groen" zijn op arbitraire wijze vastgesteld en de spanwijdte binnen deze kleuren is te groot. In overweging nemende dat met het onderhavige voorstel voor een verordening beoogd wordt een op alle voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken toepasbare, uniforme etiketteringsverplichting in te voeren, zou de op drie kleuren gebaseerde kenmerking leiden tot een discriminatie ten koste van basisvoedingsmiddelen en bij voorbeeld uitvallen in het voordeel van minderwaardige imitatievoedingsmiddelen en kunstmatige bestanddelen bevoordelen ten opzichte van natuurlijke. Het is zeer waarschijnlijk dat het probleem van een onjuiste of gebrekkige voeding van grote delen van de bevolking hierdoor alleen maar zou worden verscherpt. Daarom wordt een dergelijke component van de etiketteringsverplichting voor voedingsmiddelen noch door de Commissie, noch door uw rapporteur aanbevolen.

5. Conclusie

De onderhavige verordening moet voorschriften geven voor een over de gehele EU geldende etiketteringsverplichting voor voedingsmiddelen, die - een gering aantal uitzonderingen voorbehouden - van toepassing is op alle producten van de voedingsmiddelenbranche, en dus niet allen op bepaalde categorieën van voedingsmiddelen. Nu moet worden onderstreept dat een dergelijke regeling alleen kan zijn afgestemd op de gemiddelde gebruiker, d.w.z. de gemiddeld ontwikkelde, geïnformeerde en gezonde burgers, maar niet op speciale groepen van personen die aan bepaalde aandoeningen lijden - waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor personen die allergisch zijn voor bepaalde voedingsbestanddelen. De verplichte informatie op de verpakking van levensmiddelen is bestemd om mondige burgers te helpen om op eigen verantwoordelijkheid doelbewuste aankoopbesluiten te nemen.

Met het uiterst gecompliceerde voorstel van de Commissie, dat uit 53 grotendeels zeer relevante artikelen en 13 bijlagen bestaat, kan dit doel echter niet worden bereikt. De voorgestelde vormgeving van de verplichte informatie grenst eerder aan opvoeding van de consument dan aan informatie van de consument. De Commissie wil de consumenten per wet dwingen tot een "gezonde" voeding. Ook inhoudelijk vertoont het voorstel van de Commissie tekortkomingen. Enkele eisen zijn gebaseerd op vermoedens over de wensen en behoeften van de consumenten, en de voorgestelde referentiewaarden zijn van twijfelachtige kwaliteit. Het voornemen tot harmonisering in het belang van de Europese binnenmarkt wordt volkomen uitgehold door het voorstel om afzonderlijke nationale regelingen toe te laten. Veel suggesties van de Commissie bergen bovendien het gevaar in zich dat het voortbestaan van kleine en middelgrote ondernemingen hierdoor in gevaar gebracht wordt. De ontwerpverordening van de Commissie komt daardoor in botsing met de "Small Business Act".

Principieel bedenkelijk is ook het feit dat de Commissie haar verordeningsvoorstel heeft opgesteld zonder het wetenschappelijk advies van deskundigen in te winnen. Onbegrijpelijk is bovendien dat het ontwerp wordt ingediend op een tijdstip waarop er weliswaar enkele geïsoleerde wetenschappelijke onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, maar er nog maar net een begin is gemaakt met een alle lidstaten omvattende, breed opgezette studie.

Uw rapporteur stelt daarom voor de door de Commissie voorgestelde koers ingrijpend te veranderen. Zij wijst erop dat de geplande verplichte informatie op de etiketten van voedingsmiddelen bij het ontbreken van uitgebreide wetenschappelijke kennis over het effect van deze informatie op het gedrag van de consumenten in de 27 lidstaten van de EU zich tot de essentiële basisinformatie moet beperken. Verder kan de wetgever ervoor zorg dragen dat de verplichte informatie op het etiket op een leesbare en begrijpelijke wijze wordt gepresenteerd, zodat misleiding van de consument wordt uitgesloten. Wanneer er in de toekomst nieuwe resultaten bekend worden over de wensen en behoeften van de consumenten, dan zouden op grond van de voorstellen van uw rapporteur de ondernemingen in de voedingsbranche snel daarop kunnen reageren met aanvullende informatie. Alleen een dergelijke regeling garandeert voldoende flexibiliteit en kan tegemoet komen aan de behoeften van alle betrokkenen.

Tot besluit zij eraan herinnerd dat de informatie op de etiketten van voedingsmiddelen slechts een van vele aspecten is van de informatie van e consumenten over het thema voedsel. Zij kan een nuttige aanvulling betekenen op activiteiten om de bevolking over een relatief gezonde levensstijl voor te lichten, in aanvulling bij voorbeeld op campagnes en voorlichtingsactiviteiten in de lidstaten, maar zij kan deze niet vervangen. En tenslotte is het in ons soort samenleving niet mogelijk dat wetten de burgers vrij stellen van de verantwoordelijkheid voor zich zelf, of de ouders van die voor hun kinderen.

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING (25.2.2010)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Rapporteur: Christel Schaldemose

BEKNOPTE MOTIVERING

Het is voor de tweede keer dat de Commissie interne markt en consumentenbescherming het voorstel van de Commissie betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten behandelt. De rapporteur erkent het vele werk dat de vorige commissie heeft verricht met betrekking tot het advies dat is opgesteld door Bernadette Vergnaud. Zij heeft besloten niet de doos van Pandora te openen door een groot aantal nieuwe amendementen in ten dienen. In plaats daarvan heeft zij ervoor gekozen het grootste deel van het advies over te nemen dat in de vorige commissie met een meerderheid werd goedgekeurd. Dit besluit werd

ingegeven door enerzijds de erkenning van het vele werk dat de vorige commissie heeft verricht en anderzijds door de noodzaak compromissen te sluiten om tot duurzame voedseletikettering in Europa te komen.

De rapporteur erkent dat het debat over voedseletikettering een belangrijk onderwerp vormde tijdens de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement dit voorjaar. Daarom moeten sommige punten uit het voorstel van de Commissie worden besproken. Het onderhavige advies heeft hetzelfde doel als het in februari 2009 goedgekeurde advies - Vergnaud. Consumenten dienen de mogelijkheid te krijgen een goed doordachte voedselkeuze te maken en deze keuze moet - onder meer - helpen bij het oplossen van het groeiende probleem van obesitas in Europa.

Voedselinformatie dient derhalve een gedegen introductie te geven wat betreft de inhoud van het specifieke levensmiddel dat de consument koopt alsook een snel overzicht of het levensmiddel al dan niet geschikt is als het gaat om het maken van een gezonde voedselkeuze. De rapporteur heeft dan ook besloten veel van de amendementen uit het advies van de vorige commissie over te nemen.

Het belangrijkste punt is dat de rapporteur ervoor heeft gekozen de verplichte inhoud in de voedingswaardedeclaratie te handhaven, zoals aanbevolen door de vorige commissie. Zij heeft de belangrijkste 8 nutriënten - alle aangegeven per 100 g of 100 ml - in hetzelfde gezichtsveld op de verpakking opgenomen. Presentatie in het hoofdgezichtsveld of op de voorkant van de verpakking is niet verplicht. De rapporteur stelt voor dat de voorkant van de verpakking wordt gebruikt om snel een overzicht te geven. Daarom stelt zij voor de energetische (calorische) waarde op de voorkant van de verpakking te vermelden. Deze informatie moet worden aangevuld met een kleurencode die aangeeft of het voedsel een hoge, gemiddelde of lage energetische waarde heeft.

Een andere door de rapporteur voorgestelde toevoeging betreft de etikettering van alle soorten alcohol. Alcohol bevat veel calorieën die grote invloed kunnen hebben op het dagelijkse energieverbruik. De rapporteur stelt dat de consument over deze informatie moet beschikken op het moment dat hij de voedselinformatie bekijkt.

Een goed voorgelichte en beter opgevoede consument is een burger die verantwoordelijk omgaat met zijn gezondheid. De rapporteur is van mening dat verbetering van de voedselinformatie voor de Europese consumenten in hun dagelijkse leven van essentieel belang is voor het maken van verantwoorde keuzes bij het kopen van levensmiddelen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Er bestaat publieke belangstelling voor het verband tussen voeding en gezondheid en voor de keuze van een aan de individuele behoeften aangepast voedingspakket. In het Witboek van de Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties staat dat voedingswaarde-etikettering een belangrijk instrument is om de consumenten te informeren over de samenstelling van de levensmiddelen en hen te helpen een goed doordachte keuze te maken. In de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 is onderstreept dat het voor een doeltreffende concurrentie en de welvaart van de consumenten van essentieel belang is dat de consumenten in staat worden gesteld om goed doordachte keuzes te maken. Kennis van de grondbeginselen van de voeding en een adequate voedingswaarde-informatie op levensmiddelen zou er op significante wijze toe bijdragen dat de consument in staat wordt gesteld een dergelijke goed doordachte keuze te maken.

(10) Er bestaat publieke belangstelling voor het verband tussen voeding en gezondheid en voor de keuze van een aan de individuele behoeften aangepast voedingspakket. In het Witboek van de Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties staat dat voedingswaarde-etikettering één methode is om de consumenten te informeren over de samenstelling van de levensmiddelen en hen te helpen een goed doordachte keuze te maken. Door de lidstaten gevoerde scholings- en voorlichtingscampagnes vormen een belangrijk mechanisme om ervoor te zorgen dat de consument de voedselinformatie beter begrijpt. In de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 is onderstreept dat het voor een doeltreffende concurrentie en de welvaart van de consumenten van essentieel belang is dat de consumenten in staat worden gesteld om goed doordachte keuzes te maken. Kennis van de grondbeginselen van de voeding en een adequate voedingswaarde-informatie op levensmiddelen zou er op significante wijze toe bijdragen dat de consument in staat wordt gesteld een dergelijke goed doordachte keuze te maken.

Motivering

De voeding van de consument en de begrijpelijkheid van de gegevens over voedingswaarde van levensmiddelen kunnen niet alleen door etikettering van levensmiddelen worden verbeterd. Nog steeds begrijpen consumenten bepaalde informatie op de etiketten niet en het is van wezenlijk belang dat de lidstaten in hogere mate betrokken worden bij voorlichtingscampagnes ter verbetering van het inzicht van de consument.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De communautaire voorschriften zijn alleen van toepassing op ondernemingen waarvan de opzet een bepaalde continuïteit van de activiteiten en een bepaalde organisatiegraad impliceert. Activiteiten zoals het occasioneel behandelen, serveren en verkopen van levensmiddelen door privépersonen tijdens evenementen zoals charitatieve activiteiten, buurtfeesten en vergaderingen, vallen niet onder deze verordening.

(15) De communautaire voorschriften zijn alleen van toepassing op ondernemingen waarvan de opzet een bepaalde continuïteit van de activiteiten en een bepaalde organisatiegraad impliceert. Activiteiten zoals het occasioneel leveren van levensmiddelen aan derden, het serveren en verkopen van levensmiddelen door privépersonen, bijvoorbeeld tijdens charitatieve activiteiten, buurtfeesten en vergaderingen, alsook de verkoop van levensmiddelen in de diverse vormen van rechtstreekse verkoop door boerenbedrijven, vallen niet onder deze verordening.

Motivering

Belangrijk is hier niet de behandeling van voedsel, maar de levering ervan aan derden; Overlappingen moeten worden voorkomen. Aan landbouwbedrijven die hun producten rechtstreeks verkopen (op de boerderij, op markten, langs de weg, aan de deur) zouden te hoge eisen worden gesteld als zij deze verordening zouden moeten naleven. Aangezien dit een belangrijke bron van aanvullende inkomsten is voor landbouwbedrijven, moet de rechtstreekse verkoop van levensmiddelen door boerenbedrijven principieel van deze verordening worden uitgezonderd.

In kleine en middelgrote ondernemingen in de ambachtelijke levensmiddelensector worden niet-voorverpakte producten geproduceerd om onmiddellijk aan de consument te worden geleverd. Daarbij is geen sprake van standaardprocedures; ingrediënten veranderen dagelijks. Voorts dient te worden bedacht dat met name de ambachtelijke levensmiddelensector het behoud van regionale specialiteiten waarborgt, creativiteit en innovatie vertegenwoordigt en aldus toeziet op verscheidenheid van het aanbod. Daarom is het belangrijk deze producten uit te sluiten van de verplichting betreffende de voedingswaardedeclaratie.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte voedselinformatie mogen echter alleen worden vastgesteld als dat nodig is, overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en duurzaamheid.

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte voedselinformatie mogen echter alleen worden vastgesteld als dat nodig is, overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid, transparantie en duurzaamheid.

Motivering

Om in overeenstemming te blijven met de huidige EU-doelen met het oog op een volledig functionerende interne markt is het van wezenlijke betekenis dat eventuele nieuwe eisen ter kennis worden gebracht van en diepgaand onderzocht door alle belanghebbenden, om te waarborgen dat zij terecht zijn en het vrij verkeer van goederen niet zullen belemmeren.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Om een versnippering van de voorschriften betreffende de verantwoordelijkheid van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven ten aanzien van voedselinformatie te voorkomen, is het dienstig dat de verantwoordelijkheden van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven op dit gebied worden verduidelijkt.

(21) Om een versnippering van de voorschriften betreffende de verantwoordelijkheid van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven ten aanzien van voedselinformatie te voorkomen, is het dienstig dat de verantwoordelijkheden van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven op dit gebied worden verduidelijkt. Onverminderd artikel 19 van Verordening (EG) nr. 178/2002 reageren de exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor detailhandels- en distributieactiviteiten die niet van invloed zijn op de voedselinformatie, onmiddellijk wanneer zij vernemen dat dergelijke informatie niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze verordening.

Motivering

Het is noodzakelijk te verduidelijken onder welke omstandigheden exploitanten van levensmiddelenbedrijven die niet van invloed zijn op de voedselinformatie moeten bijdragen aan overeenstemming met de voorschriften van deze verordening. Het is ook van belang aan te geven dat de bepalingen van artikel 8 geen verzwakking betekenen van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 19 van Verordening (EG) nr.178/2002 waaraan de detailhandel moet voldoen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Om rekening te houden met veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de voedsel­informatie moeten bepalingen worden vastgesteld om de Commissie te machtigen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van vermeldingen en om het mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden gesteld. Raadpleging van de belanghebbenden moet tijdige en doelgerichte wijzigingen van de voedselinformatievoorschriften vergemakkelijken.

(23) Om rekening te houden met veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de voedsel­informatie moeten bepalingen worden vastgesteld om de Commissie te machtigen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van vermeldingen en om het mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden gesteld. Openbare raadpleging van alle belanghebbenden moet tijdige en doelgerichte wijzigingen van de voedselinformatievoorschriften vergemakkelijken.

Motivering

Veranderingen aan de lijst van verplichte etiketteringeisen zijn van beduidende invloed op de voedsel- en drankindustrie. Het is daarom belangrijk dat de wetgeving duidelijk stelt dat alle belanghebbenden moeten worden geraadpleegd wanneer nieuwe etiketteringseisen worden overwogen, om ervoor te zorgen dat de procedure transparant is en alle partijen de gelegenheid krijgen om hun mening te geven.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten kunnen helpen bij het maken van beter doordachte voedsel- en voedingskeuzes. Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van het etiket een belangrijk element is om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op het etiket vermelde informatie de doelgroep beïnvloedt en dat een kleine lettergrootte één van de belangrijkste oorzaken van de ontevredenheid van de consumenten met voedseletiketten is.

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten kunnen helpen bij het maken van beter doordachte voedsel- en voedingskeuzes. Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van het etiket een belangrijk element is om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op het etiket vermelde informatie de doelgroep beïnvloedt en dat elementen zoals grootte, lettertype, kleur en contrast als geheel in overweging moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de consument met voedseletiketten tevreden is.

Motivering

De leesbaarheid van de etiketten is voor de consument van cruciaal belang en moet ook in de nieuwe verordening voorgeschreven zijn. Bij de beoordeling van de duidelijkheid van een etiket moet echter rekening worden gehouden met een aantal factoren en niet alleen met de lettergrootte.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis) In aansluiting op de eerdere resolutie van het Europees Parlement, het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité*, de werkzaamheden van de Commissie en de algemene bezorgdheid van het publiek over de schadelijke gevolgen van alcohol voor met name jonge en kwetsbare consumenten stelt de Commissie samen met de lidstaten een definitie vast voor dranken zoals speciaal voor jongeren bestemde "alcopops". Gezien hun alcoholgehalte moeten voor "alcopops" strengere etiketteringseisen gelden en moeten deze in winkels duidelijk van frisdranken worden gescheiden.

PB C 77 van 31.3.2009, blz. 73.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de consumenten informatie over de andere alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. Er bestaan reeds specifieke communautaire voorschriften betreffende de etikettering van wijn. In Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt wordt een exhaustief stel technische normen vastgesteld die betrekking hebben op alle oenologische procedés, productiemethoden en wijzen van presentatie en etikettering van wijnen, zodat alle fasen in de keten worden bestreken en zodat de consumenten worden beschermd en naar behoren worden geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft met name op precieze en exhaustieve wijze de stoffen die in het productieproces worden gebruikt, tezamen met de voorwaarden voor het gebruik daarvan via een positieve lijst van oenologische procedés en behandelingen; niet in deze lijst opgenomen procedés zijn verboden. Daarom moet wijn in dit stadium worden vrijgesteld van de verplichting om een lijst van ingrediënten te vermelden en een voedingswaardedeclaratie te verstrekken. Wat betreft bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/892 van de Raad, moeten dezelfde vrijstellingen van toepassing zijn om te zorgen voor een consistente aanpak en de nodige coherentie met de voor wijn vastgestelde voorwaarden. De Commissie zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag opstellen en kan, zo nodig, in de context van deze verordening specifieke voorschriften voorstellen.

(28) Het is ook belangrijk dat aan de consumenten informatie over de alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. Er bestaan reeds specifieke communautaire voorschriften betreffende de etikettering van wijn. In Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt wordt een exhaustief stel technische normen vastgesteld die betrekking hebben op alle oenologische procedés, productiemethoden en wijzen van presentatie en etikettering van wijnen, zodat alle fasen in de keten worden bestreken en zodat de consumenten worden beschermd en naar behoren worden geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft met name op precieze en exhaustieve wijze de stoffen die in het productieproces worden gebruikt, tezamen met de voorwaarden voor het gebruik daarvan via een positieve lijst van oenologische procedés en behandelingen; niet in deze lijst opgenomen procedés zijn verboden. Daarom moet wijn in dit stadium worden vrijgesteld van de verplichting om een lijst van ingrediënten te vermelden en een voedingswaardedeclaratie te verstrekken. Wat betreft bier, likeurwijnen, mousserende wijnen, gearomatiseerde wijnen en dergelijke producten die van andere vruchten dan wijndruiven worden vervaardigd, vruchtenbier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken alsmede van alcoholhoudende mengdranken zijn dezelfde vrijstellingen van toepassing om te zorgen voor een consistente aanpak en de nodige coherentie met de voor wijn vastgestelde voorwaarden. De Commissie zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag opstellen en kan, zo nodig, in de context van deze verordening specifieke voorschriften voorstellen.

2PB L […] van […], blz. […].”

2 PB L 39 van 13.02.08, blz. 16.

Motivering

Ter verduidelijking moeten likeurwijnen, mousserende wijnen, gearomatiseerde wijnen en dergelijke producten die van andere vruchten dan wijndruiven worden vervaardigd en vruchtenbier ook worden genoemd. Wijn, bier en alcoholhoudende dranken vallen al onder eerdere EU-verordeningen, maar alcoholhoudende mengdranken niet. Er bestaan momenteel echter problemen met de indeling van alcoholhoudende mengdranken en daarom moeten deze worden vrijgesteld en worden opgenomen in het verslag van de Commissie.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) De vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel is vereist wanneer de afwezigheid daarvan de consumenten zou kunnen misleiden wat het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van dat product betreft. In andere gevallen wordt de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst overgelaten aan het oordeel van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven. In alle gevallen moet het land van oorsprong of de plaats van herkomst worden vermeld op een wijze die de consument niet misleidt en op grond van duidelijk omschreven criteria, zodat voor het gehele bedrijfsleven dezelfde voorwaarden gelden en de consumenten de informatie over het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke criteria mogen echter niet gelden voor de aanduidingen in verband met de naam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

(29) Omwille van volledige transparantie en traceerbaarheid moet de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van alle vlees verplicht zijn. In alle gevallen moet het land van oorsprong of de plaats van herkomst worden vermeld op een wijze die de consument niet misleidt en op grond van duidelijk omschreven criteria, zodat de consumenten de informatie over het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke criteria mogen echter niet gelden voor de aanduidingen in verband met de naam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

Motivering

Omwille van de transparantie moet de consument het land van oorsprong van het vlees kennen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) Om onnodige lasten voor het bedrijfsleven te vermijden is het dienstig dat bepaalde categorieën van levensmiddelen die niet verwerkt zijn of waarvoor de voedingswaarde-informatie geen beslissende factor voor de keuze van de consument is, worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, tenzij de verplichting om dergelijke informatie te verstrekken wordt voorgeschreven door andere communautaire wetgeving.

(36) Om onnodige lasten voor de levensmiddelenproducenten en de handel te vermijden is het dienstig dat bepaalde categorieën van levensmiddelen die niet verwerkt zijn, waarvoor de voedingswaarde-informatie geen beslissende factor voor de keuze van de consument is of waarvan de buitenverpakking of het etiket te klein is om de verplichte etikettering aan te brengen, worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, tenzij de verplichting om dergelijke informatie te verstrekken wordt voorgeschreven door andere communautaire wetgeving.

Motivering

Het mag niet zo zijn dat de verpakkingen van levensmiddelen voortaan groter moeten worden, louter en alleen omdat de etiketteringsvoorschriften zijn uitgebreid. Het resultaat hiervan zou zijn meer verpakkingsafval, eventueel grotere porties per verpakking en ook nepverpakkingen.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) Om de gemiddelde consument aan te spreken en het informatieve doel te dienen waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het huidige niveau van de kennis over voeding moet de verstrekte informatie eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de consumenten vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of op de voorkant van de verpakking aangebrachte informatie nuttig is bij het nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te zorgen dat de consumenten de essentiële voedingswaarde-informatie gemakkelijk kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen kopen, moet dergelijke informatie in het hoofdgezichtsveld van het etiket worden aangebracht.

(37) Om de gemiddelde consument aan te spreken en het informatieve doel te dienen waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het huidige niveau van de kennis over voeding moet de verstrekte informatie eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de consumenten vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of op de voorkant van de verpakking aangebrachte informatie nuttig is bij het nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te zorgen dat de consumenten de essentiële voedingswaarde-informatie gemakkelijk kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen kopen, moet de "energetische waarde (calorische waarde)" per 100 g of 100 ml in het hoofdgezichtsveld op de voorkant van de verpakking worden aangegeven. Alle voedingswaarde-informatie (met herhaling van de energetische waarde) moet echter samen op één plaats in het hoofdgezichtsveld op de verpakking worden aangebracht.

Motivering

Het verdient de voorkeur dat de verplichte en de vrijwillige voedingsgegevens in hetzelfde gezichtsveld worden geplaatst – zoals door de huidige wetgeving wordt voorgeschreven voor de voedingswaardedeclaratie – daar het de consument zou verwarren als hij de diverse delen van de voedingsgegevens op verschillende plaatsen van de verpakking moest zoeken.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied van de uitdrukking van de voedingswaardedeclaratie, anders dan per 100g/100ml/portie, door sommige lidstaten en organisaties in de levensmiddelensector suggereren dat dergelijke regelingen de consumenten bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen bij het snel maken van goed doordachte keuzes. Er zijn echter geen gegevens in de gehele Gemeenschap beschikbaar over de wijze waarop de gemiddelde consument de alternatieve uitdrukking van de informatie begrijpt en gebruikt. Daarom is het dienstig dat de ontwikkeling van verschillende regelingen wordt toegestaan en dat verder onderzoek naar de begrijpelijkheid van de informatie voor de consument in verschillende lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, zo nodig, geharmoniseerde regelingen kunnen worden ingevoerd.

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied van de uitdrukking van de voedingswaardedeclaratie, anders dan per 100g/100ml/portie, door sommige lidstaten en organisaties in de levensmiddelensector suggereren dat dergelijke regelingen de consumenten bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen bij het snel maken van snelle keuzes. Er zijn echter geen voor de gehele Gemeenschap geldige bewijzen beschikbaar over de wijze waarop de gemiddelde consument de alternatieve uitdrukking van de informatie begrijpt en gebruikt. Om producten in verpakkingen met verschillende grootte met elkaar te kunnen vergelijken is het daarom zinvol vast te houden aan de verplichting de voedingswaarde per 100 g/100 ml aan te geven. Het is ook zinvol dat onderzoek naar de begrijpelijkheid van de informatie voor de consument mogelijk wordt gemaakt, zodat, zo nodig, geharmoniseerde regelingen kunnen worden ingevoerd.

Motivering

Met de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g of per 100 ml kan de consument producten direct vergelijken. Deze informatie moet dan ook verplicht worden gesteld. Alle andere informatie op de verpakking is vrijwillig, zodat de producent kan kiezen wat bij zijn product past.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht behouden om afhankelijk van de plaatselijke praktische voorwaarden en omstandigheden voorschriften voor het verstrekken van informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen vast te stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de vraag van de consument om andere informatie beperkt is, wordt informatie over potentiële allergenen als zeer belangrijk beschouwd. Uit beschikbare gegevens blijkt dat de meeste voorvallen in verband met voedselallergieën terug te voeren zijn op niet-voorverpakte levensmiddelen. Daarom moet dergelijke informatie altijd aan de consument worden verstrekt.

(41) De lidstaten moeten het recht behouden om afhankelijk van de plaatselijke praktische voorwaarden en omstandigheden voorschriften vast te stellen voor het verstrekken van informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen en voorverpakte levensmiddelen en maaltijden die door de plaatselijke detailhandel of grote cateraars worden geproduceerd en rechtstreeks geleverd aan de eindverbruiker. Hoewel in dergelijke gevallen de vraag van de consument om andere informatie beperkt is, wordt informatie over potentiële allergenen als zeer belangrijk beschouwd. Uit beschikbare gegevens blijkt dat de meeste voorvallen in verband met voedselallergieën terug te voeren zijn op niet-voorverpakte levensmiddelen. Daarom moet dergelijke informatie altijd voor de consument beschikbaar zijn op de plaats waar de levensmiddelen worden verkocht of geconsumeerd.

Motivering

Door kleine ondernemingen of grootcateraars geproduceerd voorverpakt voedsel wordt op niet-gestandaardiseerde wijze geproduceerd, en de ingrediënten en recepten kunnen veelvuldig veranderen. Voor deze soorten voedsel kan geen nauwkeurige voedingswaardedeclaratie worden opgesteld. De taak zou voor deze bedrijven voorts te veel tijd vergen en te kostbaar zijn. Het is van belang dat deze soorten levensmiddelen worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, hetzij in het algemeen, hetzij door de lidstaten het recht te geven voor deze categorieën regels vast te leggen, zoals voor niet-voorverpakte levensmiddelen reeds is toegestaan.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(49 bis) Producten van ambachtelijke levensmiddelenproducenten en verse toebereidingen van de detailhandel in levensmiddelen, die op de plaats van verkoop zelf worden vervaardigd, kunnen stoffen bevatten die bij gevoelige personen leiden tot allergieën of intoleranties. Aangezien juist dergelijke niet-voorverpakte producten in rechtstreeks contact met de klant worden verkocht, moet de desbetreffende informatie bijvoorbeeld worden verstrekt tijdens het verkoopgesprek of via een duidelijk zichtbaar bord in de verkoopszone dan wel via informatiemateriaal dat is uitgestald.

Motivering

Het zou vrijwel onmogelijk zijn voor alle niet-voorverpakte producten gedetailleerde allergie-informatie te verstrekken en dit zou met name voor kleine en middelgrote ondernemingen een aanzienlijk concurrentienadeel opleveren en de kosten van deze ondernemingen doen oplopen. Bovendien kan kruisbesmetting niet worden uitgesloten op plaatsen waar de voor verwerking beschikbare ruimte beperkt is.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op alle stadia van de voedselketen waar de activiteiten van de levensmiddelenbedrijven de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten betreffen.

3. Deze verordening is van toepassing op alle stadia van de voedselketen waar het gaat om de verstrekking van voedselinformatie aan de eindverbruiker.

Zij is van toepassing op alle voor de eindverbruiker bestemde levensmiddelen, inclusief door grootcateraars geleverde levensmiddelen en voor levering aan grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Zij is van toepassing op alle voor levering aan de eindverbruiker bestemde voorverpakte levensmiddelen, inclusief door grootcateraars geleverde levensmiddelen en voor levering aan grootcateraars bestemde levensmiddelen.

 

Zij is niet van toepassing op levensmiddelen die rechtstreeks op de plaats van verkoop vóór levering aan de eindverbuiker worden verpakt, met uitzondering van de voorschriften in bijlage III van deze verordening.

Motivering

Vooral in de levensmiddelenhandel worden produkten die op het verkooppunt zelf voor directe aflevering worden klaargemaakt, in een verpakking gedaan. Op deze manier worden producten om de consument tegemoet te komen (sneller inkopen, gemakkelijker vast te houden) vooraf in porties verdeeld (broodbeleg) of in een folie verpakt (broodjes). Dergelijke, kort voor de verkoop verpakte producten dienen principieel buiten het toepassingsgebied van deze verordening te worden gehouden, daar zij geenszins gelijk kunnen worden gesteld met industrieel voorverpakte producten.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Uiterlijk ...* publiceert de Commissie een volledige en bijgewerkte lijst van etiketteringseisen waarin wordt voorzien door specifieke wetgeving van de Unie die geldt voor bepaalde levensmiddelen. Uiterlijk …** dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de mate waarin die specifieke etiketteringseisen voldoen aan de onderhavige verordening. Zo nodig voegt de Commissie een desbetreffend voorstel bij dat verslag.

 

___________

*

** 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Vereenvoudiging is een van de hoofddoelen van dit voorstel. Te veel sectorspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen bevatten etiketteringsbepalingen. Deze moeten allemaal worden verzameld, hun logische aansluiting op algemene beginselen moet worden onderzocht en dit enorme aantal eisen moet gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor alle exploitanten en belanghebbenden in de voedselketen, rekening houdend met eventueel gebrek aan samenhang met de algemene voorschiften.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e bis) "niet-voorverpakte levensmiddelen": levensmiddelen die zonder verpakking aan de eindverbruiker ter verkoop worden aangeboden en pas op het moment van de verkoop aan de eindverbruiker worden verpakt, en levensmiddelen en verse producten die op de plaats van verkoop tevoren worden verpakt met het oog op onmiddellijke verkoop; een en ander is van toepassing overeenkomstig bijlage III bij deze verordening;

Motivering

In winkels worden levensmiddelen ook voorverpakt en in de regel dicht bij door verkopers bemande toonbanken te koop aangeboden, om lange wachttijden voor de klanten aan de toonbank te voorkomen. Evenals bij levensmiddelen die naar de wens van de individuele consument verpakt zijn, is het door de verscheidenheid van het productaanbod, de vervaardiging met de hand en het per dag wisselende aanbod in de praktijk onmogelijk, de gegevens te vermelden die voor voorverpakte levensmiddelen dwingend zijn voorgeschreven.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

s) "datum van minimale houdbaarheid van een levensmiddel": de datum tot waarop het levensmiddel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard;

s) "datum van minimale houdbaarheid van een levensmiddel": de datum tot waarop het levensmiddel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op de voorgeschreven wijze wordt bewaard;

Motivering

De datum van minimale houdbaarheid houdt verband met de omstandigheden waaronder het levensmiddel volgens de declaratie dient te worden bewaard. De exploitant is ervoor verantwoordelijk de datum van minimale houdbaarheid met het oog op de bewaarvoorschriften vast te stellen en te declareren. Bovendien moet hier ook de uiterste consumptiedatum worden gedefinieerd.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter t bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(t bis) "Surrogaatlevensmiddel": levensmiddel dat op een ander levensmiddel lijkt en waarbij een ingrediënt dat normaal wordt gebruikt, geheel of gedeeltelijk wordt gemengd met of vervangen door een ander;

Motivering

De consumenten worden in hun verwachtingen teleurgesteld door het groeiend aantal surrogaatlevensmiddelen, waarbij bepaalde bestanddelen door goedkopere worden vervangen.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter t ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(t ter) "bereidingsdatum": de datum waarop het levensmiddel veranderde in het beschreven product.

Motivering

Met het oog op een betere informatie van de consument moet een definitie van "productiedatum" worden opgenomen. De voorgestelde definitie komt overeen met die van het Douanewetboek (CODEX STAN 1-1985).

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de noodzaak overwogen van de instelling van een overgangsperiode na de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften, tijdens welke levensmiddelen die zijn voorzien van etiketten die niet aan de nieuwe voorschriften voldoen, in de handel mogen worden gebracht, alsook de noodzaak om te bepalen dat voorraden van dergelijke levensmiddelen die vóór het einde van de overgangsperiode in de handel zijn gebracht, verkocht mogen blijven worden totdat zij zijn uitgeput.

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving nieuwe voorschriften vaststelt, wordt een overgangsperiode na de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften toegestaan, tijdens welke levensmiddelen die zijn voorzien van etiketten die niet aan de nieuwe voorschriften voldoen, in de handel mogen worden gebracht en voorraden van dergelijke levensmiddelen die vóór het einde van de overgangsperiode in de handel zijn gebracht verder verkocht mogen worden totdat zij zijn uitgeput.

Motivering

Ter vergemakkelijking van de soepele werking van de interne markt en om het verpakkingsafval zo veel mogelijk te beperken, is het normaal dat er bij de invoering van nieuwe etiketteringseisen wordt voorzien in een overgangsperiode.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a ter) door via het etiket of afbeeldingen op de verpakking te suggereren dat sprake is van een bepaald product of ingrediënt, terwijl in feite sprake is van een surrogaatlevensmiddel of een vervanging van een ingrediënt dat als regel voor een product wordt gebruikt. In dergelijke gevallen moet op de verpakking duidelijk "surrogaat"of "geproduceerd met gebruikmaking van (vermelding van het vervangende ingrediënt) in plaats van (vermelding van het vervangen ingrediënt)"worden vermeld.

 

Het bepaalde levensmiddelenproduct waarbij sprake is van een surrogaatlevensmiddel of een vervanging wordt, indien mogelijk, op de plaats van verkoop van andere levensmiddelen gescheiden.

Motivering

Steeds vaker worden surrogaatlevensmiddelen op de markt gebracht, bij voorbeeld op basis van plantaardige vetten geproduceerde "kaas". Ook worden ingrediënten die in de regel voor een product worden gebruikt steeds vaker vervangen door goedkopere alternatieven. De consument merkt dit meestal niet. Met het oog op de doorzichtigheid moet dus een dienovereenkomstige etikettering worden ingevoerd.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) door afbeeldingen die de consument misleiden met betrekking tot de ware aard of herkomst van het levensmiddel.

Motivering

Afbeeldingen en grafische voorstellingen mogen niet worden gebruikt om de consument met opzet te misleiden over de feitelijke oorsprong van een product. Reclame of vrijwillige informatie mag verplichte informatie niet overschaduwen of ondergraven.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven mogen in het onder hun controle staande bedrijf de bij een levensmiddel gevoegde informatie niet wijzigen, als deze wijziging de eindverbruiker zou misleiden of anderszins het niveau van de bescherming van de consumenten zou verlagen, met name wat hun gezondheid betreft.

2. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven mogen in het onder hun controle staande bedrijf de bij een levensmiddel gevoegde informatie niet wijzigen, als deze wijziging de eindverbruiker zou misleiden of anderszins het niveau van de bescherming van de consumenten zou verlagen, met name wat hun gezondheid betreft, en hun mogelijkheid zou beperken om een doordachte keuze te maken.

Motivering

Deze eis mag niet beperkt blijven tot de bescherming van de gezondheid.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voor de eerste keer een voor levering aan de eindverbruiker of grootcateraars bestemd levensmiddel in de handel brengen, zorgen voor de aanwezigheid en de nauwkeurigheid van de voedselinformatie overeenkomstig de geldende voedselinformatiewetgeving.

3. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voor de eerste keer een voor levering aan de eindverbruiker of grootcateraars bestemd levensmiddel op de communautaire markt brengen, zorgen voor de aanwezigheid en de nauwkeurigheid van de voedselinformatie overeenkomstig de geldende voedselinformatiewetgeving.

Motivering

De woorden "in de handel" kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarom is het van belang nader aan te geven dat hier de communautaire markt wordt bedoeld.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor detailhandels- en distributieactiviteiten die niet van invloed zijn op de voedselinformatie, treden met de nodige zorgvuldigheid op om er binnen de grenzen van hun respectieve activiteiten voor te zorgen dat de geldende voedselinformatievoorschriften worden nageleefd, met name door geen levensmiddelen te leveren waarvan zij op grond van de informatie waarover zij als professionals beschikken, weten of veronderstellen dat zij niet aan de voorschriften voldoen.

4. Binnen de grenzen van hun respectieve activiteiten leveren de exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor detailhandels- en distributieactiviteiten die niet van invloed zijn op de voedselinformatie, geen levensmiddelen waarvan zij op grond van de informatie waarover zij als professionals beschikken of die hun door hun leveranciers is doorgegeven, weten dat zij niet aan de bepalingen van deze verordening voldoen.

Motivering

De verdelers kunnen niet a priori verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die is vermeld op producten van een ander merk.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 34 en behoudens de in dit hoofdstuk vervatte uitzonderingen zijn de volgende vermeldingen verplicht:

1. Overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 34 en behoudens de in dit hoofdstuk en de hoofdstukken V en VI vervatte uitzonderingen zijn de volgende vermeldingen verplicht:

Motivering

Door de verwijzing naar de hoofdstukken V en VI wordt duidelijk dat in het geval van niet-voorverpakte levensmiddelen niet alle verplichte vermeldingen vereist zijn en dat in het geval van vrijwillig geëtiketteerde levensmiddelen de vereisten van hoofdstuk IV alleen gelden indien vrijwillige informatie wordt verstrekt. Voor een exploitant van een levensmiddelenbedrijf die vrijwillig informatie over de voedingswaarde verstrekt, zou het niet nodig moeten zijn andere informatie te verstrekken die normaal gesproken vereist zou zijn in het geval van voorverpakte levensmiddelen, maar die irrelevant is in het geval van niet-voorverpakte levensmiddelen. Bovendien dient de exploitant van een levensmiddelenbedrijf flexibel te kunnen zijn wat betreft de wijze van verstrekking van de informatie.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de benaming van het levensmiddel;

a) de verkoopbenaming;

Motivering

-          Paragraaf 1 a)- h): Taalkundige aanpassing aan de tot dusver gebruikte terminologie van de Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG (zie artikel 3 van de richtlijn: o.a. "de benaming waaronder het product wordt verkocht", "de nettohoeveelheid").

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de in bijlage II opgenomen ingrediënten die allergieën of intoleranties veroorzaken, en daarvan afgeleide stoffen;

c) in bijlage II opgenomen ingrediënten die allergieën of intoleranties veroorzaken en daarvan afgeleide stoffen, met inachtneming van specifieke bepalingen betreffende niet-voorverpakte levensmiddelen;

Motivering

In de tekst van de Commissie, in samenhang met artikel 13, lid 4, wordt de verplichte etikettering van allergenen uitgebreid tot niet-voorverpakte levensmiddelen. Verplichte etikettering van allergenen bij niet-voorverpakte levensmiddelen zou leiden tot systematische etikettering van allergenen, ten einde elk risico van kruisbesmetting te dekken. Verenigingen van personen met allergieën schijnen echter de voorkeur te geven aan verplichte informatieverschaffing op de plaats van verkoop via een display of de verstrekking van informatiebladen.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;

f) de datum van minimale houdbaarheid of, in het geval van levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt bederfelijk zijn, de uiterste consumptiedatum;

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f bis) de bereidingsdatum;

Motivering

Het is, voor de via de verordening nagestreefde verstrekking van relevante gegevens over de geconsumeerde levensmiddelen, teneinde de consument in staat te stellen verantwoorde keuzes te maken, van wezenlijke betekenis dat deze op de hoogte wordt gesteld van de bereidingsdatum.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h) de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant of de verpakker dan wel van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper;

h) de naam of handelsnaam en het adres in de Gemeenschap van de fabrikant of de verpakker, de verkoper, de importeur of eventueel de exploitant van een levensmiddelenbedrijf onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel op de markt wordt gebracht.

Motivering

De naam of handelsnaam en het adres in de Gemeenschap van de persoon die verantwoordelijk is voor het voor de eerste keer op de communautaire markt brengen moeten verplicht worden vermeld. Daartoe moet de beoogde lijst worden uitgebreid en gespecificeerd.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 - lid 1 - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van herkomst indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel, met name als de bij het levensmiddel gevoegde informatie of het etiket in zijn geheel anders zou impliceren dat het levensmiddel een ander land van oorsprong of een andere plaats van herkomst heeft; in dergelijke gevallen geschiedt de aanduiding overeenkomstig de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, en artikel 35, lid 5;

i) het land van oorsprong of de plaats van herkomst van niet verwerkte levensmiddelen en alle vlees, met inbegrip van vis en schelpdieren, overeenkomstig de bestaande voorschriften voor rundvlees;

Motivering

Omwille van de transparantie moet de consument het land van oorsprong van het vlees kennen. Kennis omtrent de plaats waar het dier werd gehouden en waar het vlees werd verpakt is van essentieel belang om de consument in staat te stellen een goed doordachte keuze te maken.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 vastgestelde lijst van verplichte vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Gezien het belang van deze bepaling is het niet wenselijk om aan de Commissie de exclusieve bevoegdheid te verlenen om de lijst van verplichte vermeldingen te wijzigen.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie kan bijlage III wijzigen. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Wijzigingen van verplichte bestanddelen van etiketten zijn geen "niet-essentiële onderdelen" van de verordening die eventueel via comitologie zouden kunnen worden overeengekomen. Het is de speciale bevoegdheid van de wetgever dat te doen.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 9 laat onverlet dat er specifiekere communautaire maatregelen betreffende maten en gewichten genomen worden.

Artikel 9 laat onverlet dat er specifiekere communautaire maatregelen betreffende maten en gewichten genomen worden. De bepalingen van Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten1 moeten in acht worden genomen.

 

_________

 

(1) PB L 247 van 21.9.2007, blz. 17.

Motivering

Met het oog op een betere leesbaarheid van deze verordening dient een verwijzing naar Richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten te worden ingevoegd.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat bepaalde verplichte vermeldingen op een andere wijze dan op de verpakking of op het etiket beschikbaar worden gesteld, op voorwaarde dat aan de algemene beginselen en voorschriften van hoofdstuk II van deze verordening wordt voldaan. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Het aangeven van de verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. De manieren waarop deze informatie wordt gegeven mag niet veranderd worden door maatregelen die ervoor bedoeld zijn niet-essentiële elementen van deze verordening te wijzigen.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen zijn de bepalingen van artikel 41 van toepassing.

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen, levensmiddelen die ter plaatse op verzoek van de consument worden verpakt of levensmiddelen die zijn voorverpakt met het oog op directe verkoop zijn de bepalingen van artikel 41 van toepassing.

Motivering

Deze aanvulling maakt duidelijk dat in artikel 13, lid 4 ook wordt verwezen naar artikel 41 voor levensmiddelen die onmiddellijk worden verpakt (levensmiddelen die op de plaats van verkoop worden verpakt) en niet alleen naar voorverpakte levensmiddelen. De door de Commissie voorgestelde tekst van artikel 13, lid 4 bevat geen verwijzing naar levensmiddelen die onmiddellijk worden verpakt, hoewel ze gereglementeerd worden door artikel 41, waarnaar in artikel 13, lid 4 wordt verwezen.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het daaraan bevestigde etiket worden aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte vermeldingen op de verpakking of op het etiket afgedrukt met een lettergrootte van ten minste 3mm en worden zij zodanig gepresenteerd dat gezorgd wordt voor een duidelijk contrast tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, onverminderd de specifieke communautaire wetgeving die van toepassing is op bijzondere levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), bedoelde vereisten betreft.

1. Wanneer zij op de verpakking of op het daaraan bevestigde etiket worden aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte vermeldingen op de verpakking afgedrukt in een duidelijk leesbaar lettertype zodat misleiding van de consument onmogelijk is, onverminderd de specifieke communautaire wetgeving die van toepassing is op bijzondere levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), bedoelde vereisten betreft. Elementen waarmee ter waarborging van de leesbaarheid van voedselinformatie rekening moet worden gehouden zijn de lay-out van de tekst, de typografie, de grootte en de kleur van de tekstletter, de kleur van de achtergrond, de verpakking en bedrukking en de leesafstand en –hoek.

Motivering

Alle informatie op het etiket moet goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en niet-misleidend voor de consument zijn, zodat hij met kennis van zaken keuzes kan maken.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte vermeldingen worden zodanig gepresenteerd dat wordt gezorgd voor een duidelijk contrast tussen de gedrukte tekst en de achtergrond en dat zij gemakkelijk zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn. Elementen waarmee ter waarborging van de leesbaarheid van voedselinformatie rekening moet worden gehouden zijn de lay-out van de tekst, de typografie en het lettertype. Reclame op de verpakking mag verplichte informatie niet overschaduwen.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 9, lid 1, onder a), e) en k), bedoelde vermeldingen staan in hetzelfde gezichtsveld.

2. De in artikel 9, lid 1, onder a), e) en k), en de in artikel 9, lid 1, onder c), f), g) en j) bedoelde vermeldingen staan in hetzelfde gezichtsveld.

Motivering

Alle gezondheidsinformatie moet in hetzelfde gezichtsveld worden vermeld (allergenen, houdbaarheidsduur, bewaarvoorschriften en gebruiksaanwijzing).

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Door de Commissie kunnen gedetailleerde voorschriften worden vastgesteld voor de presentatie van de verplichte vermeldingen en de uitbreiding van de voorschriften van lid 2 tot de bijkomende verplichte vermeldingen voor specifieke typen of categorieën levensmiddelen, als bedoeld in de artikelen 10 en 38. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Met deze bepaling zou de Commissie te verstrekkende bevoegdheden krijgen, te meer omdat het hier geenszins om "niet-essentiële onderdelen" gaat.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 bedoelde minimale fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt.

4. De in lid 1 bedoelde minimale fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 50 cm2 bedraagt.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Lid 2 is niet van toepassing op de in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde levensmiddelen.

5. Lid 2 is niet van toepassing op de in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde levensmiddelen. In lidstaten met meer dan een officiële taal kunnen voor dergelijke verpakkingen of recipiënten bijzondere nationale voorschriften worden ingevoerd.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de verplichte voedselinformatie aangebracht in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten van de lidstaten waar het levensmiddel in kwestie in de handel wordt gebracht.

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de verplichte voedselinformatie aangebracht in een gemakkelijk te begrijpen taal voor alle – ook blinde en slechtziende – consumenten van de lidstaten waar het levensmiddel in kwestie in de handel wordt gebracht.

Motivering

Ingevolge artikel 56 bis van richtlijn 2004/27/EG (wijziging van richtlijn 2001/83/EG) moet bij geneesmiddelen de informatie ook in brailleschrift op de verpakking worden vermeld, en moet de bijsluiter op verzoek van patiëntenorganisaties ook beschikbaar wordt gesteld in voor blinden en slechtzienden geschikte formaten. Omdat levensmiddelen met allergene ingrediënten problemen kunnen opleveren voor degenen die hiervan onwetend zijn, zou ook voor de voedingsinformatie van levensmiddelen moeten worden gekeken naar het systeem van verplicht gebruik van brailleschrift.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt, zijn alleen de vermeldingen bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f), op de verpakking of op het etiket verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen worden met behulp van andere middelen verstrekt of zijn op verzoek van de consument beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 50 cm2 bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f), op de verpakking of op het etiket verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen worden met behulp van andere middelen verstrekt of zijn op verzoek van de consument beschikbaar.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De in de artikelen 9 en 29 beschreven vermeldingen zijn niet verplicht voor niet-voorverpakte producten, met inbegrip van producten van grootcateraars als bedoeld in artikel 2, lid 2, letter d), met uitzondering van artikel 9, lid 1, letter c) en bijlage III.

Motivering

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingrediënten veranderen dagelijks. Voorts dient te worden bedacht dat met name de ambachtelijke levensmiddelensector het behoud van regionale specialiteiten waarborgt, creativiteit en innovatie vertegenwoordigt en aldus toeziet op verscheidenheid van het aanbod. Daarom is het belangrijk dat deze producenten van de verplichte voedingswaardedeclaratie worden vrijgesteld. in bijlage II opgenomen ingrediënten die allergieën of intoleranties veroorzaken en daarvan afgeleide stoffen, met uitzondering van niet-voorverpakte levensmiddelen;

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De benaming van het levensmiddel is zijn wettelijke benaming. Bij ontstentenis van een dergelijke benaming is de benaming van het levensmiddel zijn gebruikelijke benaming of, als er geen gebruikelijke benaming bestaat of de gebruikelijke benaming niet wordt gebruikt, wordt een beschrijvende benaming van het levensmiddel gegeven.

1. De benaming van het levensmiddel is zijn wettelijk voorgeschreven benaming. Bij ontstentenis van een dergelijke benaming is de benaming van het levensmiddel zijn gebruikelijke benaming of, als er geen gebruikelijke benaming bestaat of de gebruikelijke benaming niet wordt gebruikt, wordt een beschrijvende benaming van het levensmiddel gegeven.

Motivering

Taalkundige aanpassing aan de tot dusver gebruikte terminologie van de Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en stoffen die afkomstig zijn van een in die bijlage opgenomen ingrediënt, worden, behoudens de in die bijlage vastgestelde uitzonderingen, op het etiket vermeld met een duidelijke verwijzing naar de benaming van het ingrediënt.

1. In bijlage II opgenomen ingrediënten en stoffen die afkomstig zijn van een in die bijlage opgenomen ingrediënt, worden, behoudens de in die bijlage vastgestelde uitzonderingen, op het etiket vermeld met een duidelijke verwijzing naar de benaming van het ingrediënt of van de stof die allergieën of intoleranties veroorzaakt.

Motivering

Vermelding op het etiket van de stof die allergieën of intoleranties veroorzaakt in plaats van het ingrediënt dat dergelijke stoffen bevat is duidelijker en doelmatiger.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b bis) het levensmiddel niet is voorverpakt en zichtbaar in de verkoopzone is aangegeven dat:

 

- de klanten rechtstreeks via klaarliggend informatiemateriaal, en als aanvulling tijdens een verkoopgesprek, informatie over allergene stoffen kunnen krijgen, en

 

- de klanten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van kruisbesmetting;

Motivering

Ook bij niet-voorverpakte levensmiddelen en het aanbod van grote cateringbedrijven is informatie over mogelijke allergenen zeer belangrijk voor personen met een allergie. But far-reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive disadvantage and increase their costs. Bovendien kan kruisbesmetting niet worden uitgesloten op plaatsen waar de voor verwerking beschikbare ruimte beperkt is. Therefore, the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) vloeistofeenheden bij vloeistoffen;

a) vloeistofeenheden bij vloeistoffen zoals bedoeld in Richtlijn 85/339/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende verpakkingen voor vloeibare levensmiddelen1;

 

__________

 

(1) PB L 176 van 6-7-1985, blz. 18.

Motivering

Linguistic adjustment to ensure consistency with the current terminology of Directive 2000/13/EC (Labelling Directive). Paragraph 1 should be more specific, since for certain foodstuffs (including ketchup, sauces, mayonnaise, ice cream or spices) there is legal

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De passende datum wordt uitgedrukt overeenkomstig bijlage IX.

2. De passende datum moet gemakkelijk te vinden en niet verborgen zijn. Hij wordt als volgt uitgedrukt:

 

Datum van minimale houdbaarheid:

 

De datum wordt voorafgegaan door de woorden:

 

- "Ten minste houdbaar tot [datum]" wanneer in de datumaanduiding de dag is vermeld,

 

- "Ten minste houdbaar tot eind [maand]" in alle andere gevallen.

Motivering

Ter verduidelijking moet bijlage IX in de wetstekst worden opgenomen. De woorden "ten minste houdbaar tot ..." De term "ten minste houdbaar tot..." moet worden geïnterpreteerd volgens de nationale wetgeving of nationale niet wettelijk bindende overeenkomsten. De uitzondering voor de vermelding van de datum van minimale houdbaarheid voor afzonderlijke porties consumptie-ijs wordt geschrapt. Afzonderlijke porties kunnen worden gescheiden van het multipak waarin zij zijn verkocht, zodat het beslist noodzakelijk is dat de datum van minimale houdbaarheid op elke afzonderlijke portie staat.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De voedingswaardedeclaratie omvat het volgende (hierna "verplichte voedingswaardedeclaratie" genoemd):

1. De verplichte voedingswaardedeclaratie omvat het volgende (hierna "verplichte voedingswaardedeclaratie" genoemd):

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3 – alinea 1 – onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de energetische waarde

a) de energetische waarde (calorische waarde;

Amendment  55

Proposal for a regulation

Artikel 29 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten met een specifieke verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten, vetten, met een specifieke verwijzing naar verzadigde vetzuren, vezels, suikers en zout.

Motivering

Het is zaak dat de belangrijkste nutriënten (eiwitten, koolhydraten, waaronder suikers, vetten, verzadigde vetzuren, vezels en natrium) zoals eerder in de geldende wetgeving omschreven (richtlijn 90/496/EEG) in de verplichte voedingswaardedeclaratie worden vermeld. De voedingsinformatie dient niet alleen gericht te zijn op mogelijk ‘problematische’ nutriënten door deze in het bijzonder te vermelden, omdat een gezonde voeding een evenwichtige samenstelling van al deze elementen vereist.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) de hoeveelheden verzadigde vetzuren, transvetzuren, vezels en eiwitten.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie stelt uiterlijk ... * een verslag over de toepassing van dit lid op deze producten op en kan dit verslag vergezeld laten gaan van een voorstel voor specifieke maatregelen tot vaststelling van de voorschriften voor een verplichte voedingswaardedeclaratie voor deze producten. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3 bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Dit lid is niet van toepassing op wijn of wijnproducten, als omschreven in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 479/2008 en artikel 2, lid 1, van Verordening nr. 1601/1999 van de Raad, vergelijkbare producten, behalve producten op basis van druiven, cider, perenwijn, bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 en andere alcoholhoudende dranken. De Commissie stelt uiterlijk ... * een verslag over de toepassing van dit lid op deze producten op en kan dit verslag vergezeld laten gaan van een voorstel voor specifieke handelingen tot vaststelling van de voorschriften voor een verplichte voedingswaardedeclaratie voor deze producten. Die handelingen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de procedure bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Motivering

Er moet eerst op een aantal essentiële punten duidelijkheid komen voordat etikettering van ingrediënten of voedingswaarde verplicht kan worden gesteld voor alcoholhoudende dranken, die immers niet vanwege hun voedingseigenschappen worden genuttigd. Bovendien zien de verordeningen 479/2008, 1601/1991 en 110/2008 op de wijze van presentatie en etikettering van wijnen en gedistilleerde dranken. Ook bieden zij de mogelijkheid om uitvoeringsbepalingen via een eigen comitologieprocedure vast te stellen. Ter wille van de consistentie moeten deze bepalingen gehandhaafd blijven.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letters f en g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) vezels;

Schrappen

g) eiwitten;

 

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis) cholesterol;

Motivering

Het afzonderlijk vermelden van cholesterol en vetten die cholesterol bevatten kan nuttig zijn voor de consument.

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lijsten in de leden 1 en 2 kunnen door de Commissie worden gewijzigd. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Wij zijn niet van mening dat dit niet-essentieel is. Wijziging van de lijst van nutriënten zal ingrijpende gevolgen hebben en moet dus aan de wetgever worden overgelaten.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De te vermelden waarden zijn naar behoren vastgestelde gemiddelde waarden, waarvoor al naar gelang van het geval wordt uitgegaan van:

4. De gedeclareerde waarden zijn gemiddelde waarden aan het einde van de minimale houdbaarheidstermijn die, naargelang het geval, zijn gebaseerd op:

a) de analyse van het levensmiddel door de fabrikant; of

a) de analyse van het levensmiddel door de fabrikant; of

b) een berekening op basis van de bekende of effectieve gemiddelde waarde van de verwerkte ingrediënten; of

b) een berekening op basis van de bekende of effectieve gemiddelde waarde van de verwerkte ingrediënten; of

c) een berekening aan de hand van algemeen vaststaande en aanvaarde gegevens.

c) een berekening aan de hand van algemeen vaststaande en aanvaarde gegevens.

De uitvoeringsvoorschriften voor de declaratie van de energie en de nutriënten wat betreft de nauwkeurigheid van de gedeclareerde waarden, zoals de verschillen tussen de gedeclareerde waarden en die welke bij officiële controles worden geconstateerd, kunnen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 49, lid 2.

De uitvoeringsvoorschriften voor de declaratie van de energie en de nutriënten wat betreft de nauwkeurigheid van de gedeclareerde waarden, zoals de verschillen tussen de gedeclareerde waarden en die welke bij officiële controles worden geconstateerd, moeten na advies van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 49, lid 2.

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moet in de tekst nauwkeuriger worden gesteld dat de gedeclareerde waarden het gemiddelde zijn aan het eind van de periode van minimale houdbaarheid. Natuurlijke of toegevoegde vitamines en mineralen zijn onderhevig aan natuurlijke afbraak- en variatieprocessen. Vitamine C bijvoorbeeld kan in de loop van de periode van minimale houdbaarheid van een product op natuurlijke wijze in aanzienlijke mate afbreken (afhankelijk van de opslagomstandigheden, blootstelling aan zonlicht, enz.). Bovendien zijn de hoeveelheden voedingsstoffen in een product naargelang de oogst of de soort onderhevig aan natuurlijke variaties. Daarom moeten er zo spoedig mogelijk voor de gehele EU geldende afrondingsregels en tolerantiewaarden voor de vermelding van de hoeveelheden voedingsstoffen worden vastgesteld.

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml of, overeenkomstig artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten of bestanddelen daarvan, als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml.

 

 

 

Als het levensmiddel als afzonderlijke portie is voorverpakt, moeten de in lid 1 bedoelde energie- en voedingswaarden ook per portie worden vermeld.

 

Indien de informatie per portie wordt opgegeven, moet het aantal porties dat de verpakking bevat worden vermeld.

 

Porties worden aangeduid met de tekst 'portie'.

Motivering

Opdat consumenten verschillende levensmiddelen van dezelfde categorie met elkaar kunnen vergelijken – ongeacht de grootte en de inhoud van de verpakking – is het absoluut noodzakelijk dat de hoeveelheid energie en nutriënten altijd per 100 g of per 100 ml wordt gedeclareerd. Daarnaast moet het mogelijk zijn de hoeveelheden per portie uit te drukken, indien de producent dit wenst.

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie kan, naargelang het geval, worden uitgedrukt als percentage van de in deel B van bijlage XI vastgestelde referentie-innames per 100 g of per 100 ml of per portie. Ook de eventuele declaratie van de vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt als percentage van de in punt 1 van deel A van bijlage XI vastgestelde referentie-innames.

3. De voedingswaardedeclaratie voor energiegehalte, vetten, verzadigde vetzuren, suikers en zout kan daarnaast, naargelang het geval, worden uitgedrukt als percentage van de in deel B van bijlage XI vastgestelde referentie-innames per 100 g, per 100 ml of, volgens artikel 31, lid 2, per portie. Ook de eventuele declaratie van de vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt als percentage van de in punt 1 van deel A van bijlage XI vastgestelde referentie-innames.

Motivering

Dit amendement is te lezen in samenhang met amendement 135 van de rapporteur inzake uniforme vermelding per portie. Uitsluitende etikettering van absolute opgaven voor 100 g / 100 ml moet worden aangevuld met procentsgewijze opgaven, om de consumptie van een product in verhouding te brengen met de dagelijkse behoefte en de gebruiker zo extra informatie te bieden. Veel consumenten kunnen bij absolute hoeveelheden immers niet beoordelen of het om een hoge of lage waarde gaat.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel en de declaratie van andere typen vetzuren dan de verplicht te declareren verzadigde vetzuren, bedoeld in artikel 29, lid 1, onder b), wordt gepresenteerd overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel en de declaratie van andere types vetzuren dan de verplicht te declareren verzadigde vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1, onder b), wordt gepresenteerd overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

Motivering

Transvetzuren moeten naast de verzadigde vetzuren worden opgenomen in de verplichte voedingswaardedeclaratie en moeten dus worden geschrapt uit de lijst van vrijwillig verstrekte gegevens.

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 100 g of per 100 ml, bedoeld in artikel 31, lid 2, mag de informatie worden uitgedrukt per op het etiket aangegeven portie, mits het aantal porties in de verpakking wordt vermeld.

1. Naast de voedingswaarde-etikettering per 100 g of per 100 ml kan deze voedingswaarde-etikettering worden uitgedrukt per portie, mits de hoeveelheid per portie wordt vermeld.

Motivering

Taalkundige aanpassing van de Nederlandse tekst aan de Engelse versie ('in addition'). Om misleiding van de consument te voorkomen moet het mogelijk zijn de voedingswaardetikettering per portie aan te brengen, als de hoeveelheid per portie duidelijk op het product wordt vermeld. Aanvullende vermelding van het aantal porties in een verpakking moet mogelijk zijn op vrijwillige basis.

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke portie is voorverpakt, is het toegestaan om de voedingswaardedeclaratie alleen per portie uit te drukken.

2. Als het levensmiddel duidelijk als afzonderlijke portie of in meerdere gemakkelijk als zodanig herkenbare porties van gelijke omvang is voorverpakt, is het toegestaan om de voedingswaardedeclaratie alleen per portie uit te drukken.

Motivering

Levensmiddelen die duidelijk als afzonderlijke portie of in meerdere afzonderlijke porties van gelijke omvang zijn voorverpakt, moeten op dezelfde manier worden behandeld als in afzonderlijke porties verpakte levensmiddelen.

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie stelt vast voor welke levensmiddelen die worden aangeboden in verpakkingen die verscheidene porties van het levensmiddel bevatten, die niet als afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het toegestaan is om de voedingswaarde alleen per portie uit te drukken. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

3. De Commissie stelt handelingen vast om na te gaan voor welke levensmiddelen die niet in lid 2 worden genoemd, het toegestaan is om in het hoofdgezichtsveld van het in artikel 29, lid 1, letter a) bedoelde element de voedingswaarde alleen per portie uit te drukken. Die handelingen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden aan het einde van de overgangsperiode vastgesteld volgens de procedure bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Motivering

In sommige gevallen zou het voor de consument ook nuttig zijn als de energiewaarde per portie werd aangegeven. De definitie van de omvang van de portie moet echter altijd worden geharmoniseerd, opdat de consument gemakkelijk kan vergelijken tussen verschillende merken van hetzelfde type product.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, bedoelde uitdrukkingsvormen kunnen voor de voedingswaardedeclaratie andere uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits aan de volgende essentiële voorschriften wordt voldaan:

1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, bedoelde uitdrukkingvormen kunnen voor de voedingswaardedeclaratie grafische uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits aan de volgende essentiële voorschriften wordt voldaan:

a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de consument in staat te stellen een beter inzicht te krijgen in de bijdrage van het levensmiddel aan of het belang daarvan voor het energie- en nutriëntgehalte van een voedingspatroon, en

a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de consument in staat te stellen een beter inzicht te krijgen in de bijdrage van het levensmiddel aan of het belang daarvan voor het energie- en nutriëntgehalte van een voedingspatroon, en

b) hij is gebaseerd op geharmoniseerde referentie-innames of, bij ontstentenis daarvan, op algemeen aanvaarde wetenschappelijke adviezen over de inname van energie of nutriënten; en

b) hij is gebaseerd op de in deel B van bijlage XI aangegeven referentie-innames per 100 g of per 100 ml. Als een product is voorverpakt als een individuele portie of als het wordt geleverd in hoeveelheden van minder dan 100 g/ml, is een vermelding van de geleverde hoeveelheid per portie voldoende. Bij ontstentenis van die referentie-innames is de voedingswaardedeclaratie gebaseerd op algemeen aanvaarde wetenschappelijke adviezen over de inname van energie of nutriënten; en

c) hij wordt ondersteund door gegevens waaruit blijkt dat de gepresenteerde informatie door de gemiddelde consument wordt begrepen en gebruikt.

c) hij wordt ondersteund door gegevens waaruit blijkt dat de gepresenteerde informatie door de gemiddelde consument wordt begrepen en gebruikt.

2. De in lid 1 bedoelde bijkomende uitdrukkingsvormen worden bepaald in het kader van een nationale regeling als bedoeld in artikel 44.

2. Modellen voor een grafische weergave zijn te vinden in bijlage XIII Deel C bis.

Motivering

Een grafische weergave kan helpen de voedingswaarde-etikettering voor de consument begrijpelijker te maken.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde gegevens in verband met de verplichte voedingswaardedeclaratie worden in het hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij worden, zo mogelijk, tezamen in een duidelijk formaat in de volgende volgorde gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten met een specifieke verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde gegevens in verband met de verplichte voedingswaardedeclaratie worden in hetzelfde gezichtsveld getoond. Zij worden, zo mogelijk, tezamen in een duidelijk formaat in de volgende volgorde gepresenteerd: Zij worden, zo mogelijk, tezamen in een duidelijk formaat in de volgende volgorde gepresenteerd: energie, eiwitten, koolhydraten, vetten, met een specifieke verwijzing naar verzadigde vetzuren, vezels, suikers, en zout.

Motivering

De energetische waarde van het product moet op de voorzijde van de verpakking worden vermeld, zodat de consument deze in één oogopslag kan zien. Afgezien van het verstrekken van meer omvattende informatie is het nuttig dat de consument in hetzelfde gezichtsveld alle informatie ontvangt die hij nodig heeft om een verantwoorde keuze te maken.

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met de cijfers onder elkaar indien daarvoor voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende ruimte is, worden de gegevens achter elkaar geplaatst.

Schrappen

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien de hoeveelheid energie of nutriënt(en) in een product verwaarloosbar is, kan de voedingswaardedeclaratie voor deze elementen worden vervangen door een vermelding zoals "Bevat verwaarloosbare hoeveelheden …" in de onmiddellijke nabijheid van de voedingswaardedeclaratie, indien aanwezig.

4. Indien de hoeveelheid energie of nutriënt(en) in een product verwaarloosbar is, is de voedingswaardedeclaratie voor deze elementen niet verplicht, behalve in geval van allergenen.

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Indien de hoeveelheid energie of nutriënt(en) in een product gelijk is aan nul, kan de voedingswaardedeclaratie voor deze elementen worden vervangen door een vermelding zoals "Bevat geen …" in de onmiddellijke nabijheid van de voedingswaardedeclaratie, indien aanwezig.

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Onverminderd de etikettering overeenkomstig specifieke communautaire wetgeving zijn de leden 3 en 4 van toepassing wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om de consumenten erover te informeren dat een levensmiddel van oorsprong is uit of afkomstig is van de Europese Gemeenschap of een gegeven land of plaats.

2. Onverminderd de etikettering overeenkomstig specifieke communautaire wetgeving, en meer bepaald Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen(1), Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(2), Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (3), Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (4) en Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (5), zijn de leden 3 en 4 van toepassing wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om de consumenten erover te informeren dat een levensmiddel van oorsprong is uit of afkomstig is van de Europese Gemeenschap of een gegeven land of plaats.

 

1 PB L 93 van 31-3-2006, blz. 1.

2 PB L 93 van 31-3-2006, blz. 12.

3 PB L 148 van 6-6-2008, blz. 1.

4 PB L 39 van 13-2-2008, blz. 16.

5 PB L 149 van 14-6-1991, blz. 1.

Motivering

De precieze draagwijdte van lid 2 moet nauwkeurig worden gepreciseerd. Het schijnt de bedoeling te zijn van de Commissie om producten met een geografische aanduiding van de herkomstetikettering vrij te stellen. Er zijn 5 verordeningen die over geografische aanduidingen handelen en dus moeten worden aangehaald.

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De bepalingen van artikel 14 zijn niet van toepassing op vrijwillige informatie, maar dergelijke informatie moet in elk geval duidelijk leesbaar zijn.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, wordt ook het land van oorsprong of de plaats van herkomst van dat (die) ingrediënt(en) vermeld.

3. Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, wordt ook het land van oorsprong of de plaats van herkomst van dat (die) ingrediënt(en) vermeld, behalve bij producten waarvan de ingrediënten ingevolge artikel 20 van deze verordening niet op het etiket hoeven te worden vermeld.

Motivering

Lid 3 moet worden gewijzigd ter bewaring van de samenhang van de tekst, met de precisering dat lid 3 niet geldt voor producten die onder de vrijstelling vallen van artikel 20 (1).

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. Het land van herkomst van whisky wordt steeds vermeld, en wel in het hoofdgezichtsveld. Indien de whisky het product is van meer dan één land, wordt elk land van herkomst vermeld.

Motivering

Van oudsher wordt op het etiket van in de EU verkochte whisky het land van herkomst vermeld, en de consument hecht aan deze informatie groot belang. Sommige whisky's zonder vermeldingen van herkomst gebruiken andere aanwijzingen om het te doen voorkomen alsof zij afkomstig zijn uit een van de belangrijke whiskyproducerende landen, terwijl dit niet het geval is. Om misleiding van de consument te voorkomen is het derhalve zinvol om op alle in de EU verkochte whisky de herkomst te vermelden.

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk VI

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Hoofdstuk schrappen

Motivering

Nationale bepalingen staan haaks op het beginsel van harmonisatie en vrij verkeer van goederen op de interne markt.

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk VII

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Hoofdstuk schrappen

Motivering

Nationale bepalingen staan haaks op het beginsel van harmonisatie en vrij verkeer van goederen op de interne markt.

Amendement  79

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17, lid 1, is van toepassing met ingang van [de eerste dag van de maand 15 jaar na de inwerkingtreding].

Amendement  80

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van toepassing met ingang van [de eerste dag van de maand 3 jaar na de inwerkingtreding], behalve voor levensmiddelen die worden geëtiketteerd door exploitanten van levensmiddelenbedrijven die op de datum van inwerkingtreding minder dan tien werknemers hebben en waarvan de jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer bedraagt dan twee miljoen euro, in welk geval zij van toepassing zijn met ingang van [de eerste dag van de maand 5 jaar na de inwerkingtreding]. Artikel 14, lid 1, is van toepassing met ingang van [de eerste dag van de maand 5 jaar na de inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van toepassing met ingang van [de eerste dag van de maand 3 jaar na de inwerkingtreding], behalve voor levensmiddelen die worden geëtiketteerd door exploitanten van levensmiddelenbedrijven die op de datum van inwerkingtreding minder dan tien werknemers hebben en waarvan de jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer bedraagt dan twee miljoen euro, in welk geval zij van toepassing zijn met ingang van [de eerste dag van de maand 5 jaar na de inwerkingtreding]. Artikel 14, lid 1, is van toepassing met ingang van [de eerste dag van de maand 5 jaar na de inwerkingtreding].

 

Voedingsmiddelen die voor de inwerkingtreding van deze richtlijn op de markt zijn gebracht, mogen ook daarna in omloop worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput.

Motivering

De speciale regeling voor het MKB en het aantal medewerkers moet ruimer worden geformuleerd om effectief te kunnen zijn. Levensmiddelen die voor de inwerkingtreding van de verordening op de markt zijn gebracht moeten ook daarna nog verkocht kunnen worden tot de voorraden zijn uitgeput.

Amendement  81

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Levensmiddelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening op de markt zijn gebracht en die niet voldoen aan de voorschriften van de verordening, mogen ook daarna op de communautaire markt worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput.

Amendement  82

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2.3 – rechter kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"bevat een bron van fenylalanine"

"bevat aspartaam"

Motivering

Doel van dit amendement is de tekst voor de consument begrijpelijker te maken door gebruik te maken van de gangbare in plaats van de technische term.

Amendement  83

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN VRUCHTEN EN GROENTEN

Vruchten en groenten die na het oogsten een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan waarbij gebruik is gemaakt van additieven of bestrijdingsmiddelen.

"Oppervlakte-behandeling toegepast"

Motivering

De huidige voorschriften bevatten geen algemene eis tot vermelding van oppervlaktebehandeling van vruchten en groenten na het oogsten door middel van additieven of bestrijdingsmiddelen voor het behoud van de versheid. Dit houdt in dat de producten verschijnen met een andere vorm van "versheid" dan door de consument wordt verwacht. De consument heeft recht op vermelding van het feit dat door hem gekochte levensmiddelen een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan.

Amendement  84

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Vlees- en pluimveeproducten

 

Indien bij de productie van kipproducten rund- of varkenseiwitten worden gebruikt, moet dit altijd duidelijk op de verpakking worden vermeld.

Motivering

De consument moet altijd worden geïnformeerd als bij de productie van kipproducten gebruik is gemaakt van rund- of varkenseiwitten. Dit is informatie van vitaal belang voor de consument, met name voor mensen met religieuze gevoelens.

Amendement  85

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV - streepjes 3, 4, 5 en 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- water bestemd voor menselijke consumptie, inclusief water waarbij de enige toegevoegde ingrediënten kooldioxide en/of aroma's zijn;

natuurlijk mineraalwater of ander water bestemd voor menselijke consumptie, inclusief water waarbij de enige toegevoegde ingrediënten kooldioxide en/of aroma’s zijn;

- een kruid, een specerij of mengsels daarvan;

- kruiden, specerijen, smaakmakers en mengsels daarvan;

- zout en zoutvervangers;

- zout en zoutvervangers;

 

- suiker;

Motivering

Water: Overeenkomstig artikel 28, lid 1, van het voorstel zijn "de bepalingen van deze afdeling [namelijk 3] niet van toepassing op levensmiddelen die onder de werkingssfeer van de volgende wetgeving vallen: b) Richtlijn 80/777 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater". Ter voorkoming van verwarring is het zaak te zorgen voor één enkele uitzondering overeenkomstig Bijlage IV die geldt voor alle gebottelde soorten water (vgl. Richtlijn 90/496, artikel 1, lid 2).

Kruiden: verduidelijking.

Suiker: suiker is samengesteld uit één enkele voedingsstof die gemakkelijk herkenbaar en voor de consument niet misleidend is.

Amendement  86

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- levensmiddelen in verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 25 cm2 bedraagt;

- levensmiddelen in verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 75 cm2 bedraagt;

Motivering

Verpakkingen van minder dan 75 cm2 moeten worden vrijgesteld van verplichte voedingswaarde-etikettering.

Amendement  87

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- kauwgom;

Motivering

Producten zoals assortimenten en geschenkverpakkingen, gemengde multiverpakkingen en kauwgom dienen eveneens te zijn vrijgesteld.

Amendement  88

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- niet-voorverpakte levensmiddelen, met inbegrip van producten van grootcateraars, die voor directe consumptie bestemd zijn;

Motivering

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also include providers of mass catering services, likewise produce products for direct delivery to the consumer. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. There are no standardised procedures: ingredients change on a daily basis. Das Lebensmittelhandwerk ist Garant für den Erhalt regionaler Spezialitäten und der Vielfalt des Angebotes.The traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional specialities, and ensuring the diversity of the products available. Es ist daher wichtig, diese genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration requirement.

Amendement  89

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

DEEL C bis – VERKOOPBENAMING VOOR LEVENSMIDDELEN DIE OP EEN ANDER LEVENSMIDDEL GELIJKEN

 

Nr.

Afwijking qua type, kwaliteit en samenstelling

Verkoopbenaming

 

1.

In vergelijking met kaas, volledige of gedeeltelijke vervanging van melkvet door plantaardig vet

Imitatiekaas

 

2.

In vergelijking met ham, veranderde samenstelling bestaande uit fijngemaakte ingrediënten met een aanzienlijk lager gehalte aan vlees

Imitatieham

Motivering

De consumenten worden in hun verwachtingen teleurgesteld door het groeiend aantal surrogaatlevensmiddelen, waarbij bepaalde bestanddelen door goedkopere worden vervangen.

Amendement  90

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel A – punt 5 – linker kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Mengsels van specerijen of kruiden waarin geen van deze producten aanmerkelijk in gewicht overheerst

5. Mengsels of toebereidingen van specerijen of kruiden waarin geen van deze producten aanmerkelijk in gewicht overheerst.

Motivering

De bestaande regeling moet gehandhaafd worden. Tot dusver geldt deze bepaling ook voor bereidingen van specerijen.

Amendement  91

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel B – punten 1 en 2 – rechter kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. "Olie", nader omschreven met:

1. "Olie", nader omschreven met:

hetzij het adjectief "plantaardig" of "dierlijk", naargelang het geval,

hetzij het adjectief "plantaardig" of "dierlijk", naargelang het geval,

hetzij de vermelding van de specifieke plantaardige of dierlijke oorsprong.

hetzij de vermelding van de specifieke plantaardige of dierlijke oorsprong.

Het adjectief "geharde" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een geharde olie, tenzij het gehalte aan verzadigde vetzuren en transvetzuren in de voedingswaardedeclaratie is opgenomen

Het adjectief "geharde" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een geharde olie

2. "Vet", nader omschreven met:

2. "Vet", nader omschreven met:

hetzij het adjectief "plantaardig" of "dierlijk", naargelang het geval,

hetzij het adjectief "plantaardig" of "dierlijk", naargelang het geval,

hetzij de vermelding van de specifieke plantaardige of dierlijke oorsprong.

hetzij de vermelding van de specifieke plantaardige of dierlijke oorsprong.

Het adjectief "gehard" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een gehard vet, tenzij het gehalte aan verzadigde vetzuren en transvetzuren in de voedingswaardedeclaratie is opgenomen

Het adjectief "geharde" moet worden toegevoegd aan de vermelding van een geharde olie

Motivering

De transvetzuren worden erkend als schadelijk voor de gezondheid en zijn in enkele landen verboden. De aanwezigheid ervan moet verplicht en zeer goed leesbaar worden aangegeven. Het feit dat zij worden genoemd in de voedingswaardedeclaratie mag niet verhinderen dat zij duidelijk bij de ingrediënten worden vermeld.

Amendement  92

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – deel B – punt 4 – linker kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Natief zetmeel en langs fysische weg of met enzymen gemodificeerd zetmeel

4. Natief zetmeel, langs fysische weg of met enzymen gemodificeerd zetmeel, gebrand of gedextrineerd zetmeel, zetmeel dat gemodificeerd is door een behandeling met zuur of base en gebleekt zetmeel

Motivering

De categorie "zetmeel" dient te worden uitgebreid met gebrand en gedextrineerd zetmeel, zetmeel dat gemodificeerd is door een behandeling met zuur of base, en gebleekt zetmeel. Deze stoffen worden in de praktijk bij de productie van levensmiddelen gebruikt en moeten in de lijst van ingrediënten worden vermeld. Deze stoffen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven.

Amendement  93

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt aangeboden in een opgietvloeistof, wordt ook het netto-uitlekgewicht van dat levensmiddel vermeld.

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt aangeboden in een opgietvloeistof, wordt ook het netto-uitlekgewicht op het moment van verpakking van dat levensmiddel vermeld.

Motivering

Een vast levensmiddel in een opgietvloeistof verandert tussen de periode van productie en de verkoop aan de consument van nettogewicht ten gevolge van de gebruikelijke interacties tussen vast levensmiddel en opgietvloeistof. De mate van verandering van het nettogewicht hangt af van een aantal omstandigheden, o.m. tijd, temperatuur en vervoers- en opslagomstandigheden. De vermelding van het nettogewicht dient dus plaats te vinden op het moment van vervaardiging, wanneer de levensmiddelenproducent ten volle verantwoordelijk is voor het product en wanneer hij het nettogewicht juist kan vermelden.

Amendement  94

Voorstel voor een verordening

Bijlage XI – deel A – punt 1 en tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Vitaminen en mineralen die kunnen worden vermeld en hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA)

1. Vitaminen en mineralen die kunnen worden vermeld en hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA)

Vitamine A (µg)

800

Vitamine A (µg)

800

Vitamine D (µg)

5

Vitamine D (µg)

5

Vitamine E (mg)

10

Vitamine E (mg)

12

 

 

Vitamine K (µg)

75

Vitamine C (mg)

60

Vitamine C (mg)

 

80

Thiamin (mg)

1,4

Thiamine (vitamine B1) (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,6

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

18

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

2

Vitamine B6 (mg)

1,4

Folacine (µg)

200

Foliumzuur (µg)

200

Vitamine B12 (µg)

1

Vitamine B 12 (µg)

2,5

Biotine (mg)

0,15

Biotine (mg)

50

Pantotheenzuur (mg)

6

Pantotheenzuur (mg)

6

 

 

Kalium (mg)

2000

 

 

Chloride (mg)

800

Calcium (mg)

800

Calcium (mg)

800

Fosfor (mg)

800

Fosfor (mg)

700

IJzer (mg)

14

IJzer (mg)

14

Magnesium (mg)

300

Magnesium (mg)

375

Zink (mg)

15

Zink (mg)

10

 

 

Koper(mg)

1

 

 

Mangaan (mg)

2

 

 

Fluoride (mg)

3,5

 

 

Seleen (µg)

55

 

 

Chroom (µg)

40

 

 

Molybdeen (µg)

50

Jood (µg)

150

Jood (µg)

150

Motivering

De RDA-waarden dienen aangepast te worden aan de nieuwe referentiewaarden overeenkomstig de wijziging van de richtlijn voedingswaarde-etikettering, 2008/100/EG (PB L 285, blz. 9).

Amendement  95

Voorstel voor een verordening

Bijlage XII – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

koolhydraten (met uitzondering van polyolen)

4 kcal/g – 17 kJ/g

koolhydraten (met uitzondering van polyolen)

4 kcal/g

- zetmeel vezels

2,4 kcal/g – 10 kJ/g

- zetmeel vezels

2,4 kcal/g

- eiwitten

4 kcal/g – 17 kJ/g

- eiwitten

4 kcal/g

- vetten

9 kcal/g – 37 kJ/g

- vetten

9 kcal/g

- salatrims

6 kcal/g – 25 kJ/g

- salatrims

6 kcal/g

alcohol (ethanol):

7 kcal/g – 29 kJ/g

alcohol (ethanol):

7 kcal/g

- organische zuren

3 kcal/g – 13 kJ/g

- organische zuren

3 kcal/g

Motivering

De berekening aan de hand van twee verschillende eenheden leidt vanwege inconsistente omrekeningsfactoren tot tegenstrijdige resultaten. Aangezien "kcal" een eenheid is die door de consumenten gemakkelijker te begrijpen is dan de eenheid "kJ", dienen de waarden uitsluitend in kcal te worden uitgedrukt.

Amendement  96

Voorstel voor een verordening

Bijlage XIII – deel A – tabel – rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- energie

kJ en kcal

- energie

kcal

Amendement  97

Voorstel voor een verordening

Bijlage XIII - deel C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deel C - Grafische weergave van de voedingswaardedeclaratie

 

Indien de voedingswaardedeclaratie ook grafisch wordt weergegeven, kan dit behalve met andere grafische weergaven ook volgens een van de volgende modellen geschieden:

 

Zuilmodel

 

100 g bevat:

kcal / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout

percentage van de aanbevolen dagelijkse inname voor een volwassene

 

1 plus 4-model

 

Variant 1

 

per portie (1 portie = 50 g)energie / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout

richtwaarden in % van dagelijkse inname

 

 

Variant 2

 

per portie (1 portie = 50 g)energie / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout

richtwaarden in % van dagelijkse inname

 

Motivering

Zie ook het amendement van dezelfde indiener op artikel 33, lid 1. Een grafische weergave kan helpen de voedingswaarde-etikettering voor de consument begrijpelijker te maken

PROCEDURE

Titel

Voedselinformatie voor de consument

Referenties

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)

Commissie ten principale

ENVI

Advies uitgebracht door

Datum bekendmaking

IMCO

19.10.2009

 

 

 

Rapporteur voor advies

Datum benoeming

Christel Schaldemose

14.9.2009

 

 

Behandeling in de commissie

6.10.2009

1.12.2009

25.1.2010

 

Datum goedkeuring

23.2.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

15

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Bușoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Tiziano Motti, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Cornelis De Jong, Frank Engel, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, Kerstin Westphal

ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (29.1.2010)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten
(COM(2008)0040 – C7-0000/2009 – 2008/0028(COD))

Rapporteur voor advies: Marc Tarabella

BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

De nieuwe verordening komt in de plaats van de volgende twee richtlijnen:

- Richtlijn 2000/13/EG inzake de etikettering van levensmiddelen,

- en Richtlijn 90/496/EG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen.

Doel van de verordening is een rechtskader in het leven te roepen ter reglementering van de informatie die bij levensmiddelen moet worden verstrekt. De verordening past in de context van de algemene bewustwording van het belang van een gezondere voeding. Dankzij de voorlichtingscampagnes van de Europese Commissie en de lidstaten hecht de Europese consument almaar meer belang aan de samenstelling van levensmiddelen. Verscheidene industriële groepen zijn trouwens al ingegaan op de eisen van de consument en hebben hun etikettering verbeterd.

De verordening zal tot gevolg hebben dat de consumenten over duidelijke, begrijpelijke en leesbare informatie beschikken die hen kan helpen om met kennis van zaken voedingsmiddelen te kiezen.

In het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling voorgestelde richtsnoeren

- verplichte voedselinformatie

Naast de verplichte vermeldingen die de Commissie voorstelt, heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling gekozen voor een compromis waarmee de vermelding van de herkomst voor bepaalde soorten producten verplicht wordt. De verwijzing naar de oorsprong wordt geschrapt: het land van oorsprong kan namelijk het land zijn waarin het levensmiddel voor het laatst bewerkt is (zie Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek). Welnu, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling zou willen dat op de verpakking wordt aangegeven waar het fruit en de groenten geoogst zijn, waar de vis gevangen is en de dieren geboren en opgekweekt zijn enzovoort, en niet de plaats waar de levensmiddelen gekookt of gerookt zijn. Daarom spreekt zij hier liever over de plaats van herkomst. Elke Europeaan zou namelijk moeten kunnen weten vanwaar de door hem geconsumeerde levensmiddelen komen, zodat hij een beter doordachte keuze kan maken (zo kan hij met name weten of hij ‘lokaal’ koopt of niet) en de ecologische voetafdruk van een levensmiddel kan bepalen. Deze vereisten inzake transparantie en traceerbaarheid vormen de basis van de rechten van de consument.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling stelt dus de vermelding verplicht van de plaats van herkomst voor niet-verwerkte levensmiddelen en voor levensmiddelen met slechts één ingrediënt (d.w.z. levensmiddelen die behoudens zout, suiker, kruiden, water, additieven, aroma’s of enzymen maar één ingrediënt bevatten), alsook voor de van vlees of zuivelproducten afgeleide primaire ingrediënten van samengestelde levensmiddelen. Bovendien mag voor vlees, met uitzondering van rund- en kalfsvlees, als plaats van herkomst alleen één enkele plaats worden vermeld als de dieren in één en hetzelfde land of op één en dezelfde plaats zijn geboren, gehouden en geslacht. In alle andere gevallen wordt informatie verstrekt over de verschillende plaatsen waar de dieren zijn geboren, gehouden en geslacht.

De verplichte vermeldingen moeten duidelijk zichtbaar, leesbaar en begrijpelijk zijn om alle gevaar van verwarring voor de consument uit te sluiten. De verplichting om letters van ten minste 3 mm hoog te gebruiken, is niet gepast: dit zou leiden tot grotere verpakkingen, met negatieve gevolgen voor het milieu. Daarom stelt de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling voor om de grootte van de informatie aan te passen aan de grootte van de verpakking, met een minimum van 1 mm voor verpakkingen waarvan het grootste oppervlak of het etiket tussen 25 en 100 cm2 groot is, en een minimum van 1,2 mm voor verpakkingen waarvan het grootste oppervlak of het etiket groter is dan 100 cm2. Bovendien moet er een duidelijk contrast bestaan tussen de gedrukte tekens en de achtergrond.

Om er zeker van te zijn dat de etiketten begrepen worden en om de doeltreffendheid van de verordening te optimaliseren, zijn er op Europees niveau voorlichtings- en opleidingsprogramma's nodig. De Europese consumenten moeten immers over diepgaander informatie met betrekking tot het onderwerp kunnen beschikken om met kennis van zaken te kunnen kiezen. In sommige landen bestaan er educatieve programma's voor volwassenen, bijvoorbeeld via avondlessen, maar ook voor kinderen vanaf heel jonge leeftijd. In middelbare scholen in België bestaan er "gezondheidscomités", bestaande uit docenten, opvoeders en koks die zich samen inzetten voor het promoten van gezonde producten en een evenwichtige voeding. Het is van primordiaal belang om deze programma's in heel Europa te bevorderen, opdat de consumenten over de nodige kennis beschikken om gezond en evenwichtig te kunnen eten. Verenigingen die op dat vlak werkzaam zijn, moeten worden gesteund en versterkt, want zij vormen een essentieel platform voor de bewustmaking van de Europese burgers.

In sommige gevallen staat de Europese Commissie toe dat bepaalde verplichte gegevens op andere wijze dan via het etiket worden verstrekt; in dat geval kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Door middel van elektronische infozuilen in supermarkten zouden consumenten bijvoorbeeld op het moment van een aankoop over alle verplichte informatie kunnen beschikken.

- de verplichte voedingswaardedeclaratie

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling acht het met het oog op een betere voorlichting van de consument noodzakelijk om in de verplichte voedingswaardedeclaratie de industriële transvetzuren, eiwitten en vezels te vermelden; er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen van nature aanwezige suikers en toegevoegde suikers. Zij is echter gekant tegen de toevoeging van andere bijkomende informatie, op grond van het logische uitgangspunt dat een overdaad aan informatie de opname ervan schaadt.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft voorts wijzigingen aangebracht in het voorstel van de Commissie betreffende de weergave van de verplichte voedingswaardedeclaratie. Zij vraagt dat de energetische waarde in kcal onderaan rechts op de zichtbare kant van de verpakking wordt vermeld, en de rest van de voedingswaarde-etikettering in één enkele tabel op één enkele plaats binnen hetzelfde gezichtsveld.

- alcoholhoudende dranken

De vrijstelling van alcoholhoudende dranken van de bepalingen van dit voorstel is gerechtvaardigd op grond van het feit dat zij alcohol bevatten. Het zou verkeerd zijn om deze producten op zodanige manier te etiketteren dat de consumenten worden misleid of onverantwoorde consumptie van deze producten wordt aangemoedigd. Het is al evenmin wenselijk dat deze voorstellen aanleiding geven tot discriminatie en mededingingsverstoring tussen concurrerende producten. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie worden wijn, bier en gedistilleerde dranken gedurende een periode van vijf jaar vrijgesteld van de verplichting tot weergave van de verplichte informatie. Om voor meer gelijkheid te zorgen stelt de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling daarom voor alle alcoholhoudende dranken (dat wil zeggen alle dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent) van deze verplichting vrij te stellen, met uitzondering van alcoholhoudende mengdranken, die ook wel alcopops genoemd worden. De aanwezigheid van alcohol in deze alcopops wordt immers gemaskeerd door de zoete smaak van de frisdrank, wat een misleidend effect heeft op jonge consumenten. Alcoholhoudende mengdranken mogen dus geen vrijstelling krijgen: de lijst met ingrediënten en de voedingswaardedeclaratie moeten op de verpakking weergegeven zijn zodat jonge consumenten beseffen wat er in de drankjes zit.

- niet-voorverpakte levensmiddelen

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling steunt het voorstel van de Commissie om de vermelding van allergenen voor niet-voorverpakte levensmiddelen verplicht te maken. Om de status-quo te handhaven en de verkopers van niet-voorverpakte levensmiddelen niet teveel te belasten, suggereert de commissie echter om het voorstel van de Commissie om te keren voor wat de andere verplichte informatie betreft: de vermelding van deze informatie zou niet verplicht moeten zijn, behalve als een lidstaat voorschriften vastlegt waarin wordt geëist dat deze informatie geheel of gedeeltelijk wordt vermeld. Voorts wordt de aanwezigheid van allergenen meegedeeld op de plaats van verkoop wanneer de klant hierom vraagt.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Er bestaat publieke belangstelling voor het verband tussen voeding en gezondheid en voor de keuze van een aan de individuele behoeften aangepast voedingspakket. In het Witboek van de Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties staat dat voedingswaarde-etikettering een belangrijk instrument is om de consumenten te informeren over de samenstelling van de levensmiddelen en hen te helpen een goed doordachte keuze te maken. In de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 is onderstreept dat het voor een doeltreffende concurrentie en de welvaart van de consumenten van essentieel belang is dat de consumenten in staat worden gesteld om goed doordachte keuzes te maken. Kennis van de grondbeginselen van de voeding en een adequate voedingswaarde-informatie op levensmiddelen zou er op significante wijze toe bijdragen dat de consument in staat wordt gesteld een dergelijke goed doordachte keuze te maken.

(10) Er bestaat publieke belangstelling voor het verband tussen voeding en gezondheid en voor de keuze van een aan de individuele behoeften aangepast voedingspakket. In het Witboek van de Commissie over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties staat dat voedingswaarde-etikettering een methode is om de consumenten te informeren over de samenstelling van de levensmiddelen en hen te helpen een goed doordachte keuze te maken. Voorlichtings- en informatiecampagnes die worden uitgevoerd door de lidstaten zijn belangrijke instrumenten om ervoor te zorgen dat de consument de levensmiddeleninformatie beter begrijpt. In de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 is onderstreept dat het voor een doeltreffende concurrentie en de welvaart van de consumenten van essentieel belang is dat de consumenten in staat worden gesteld om goed doordachte keuzes te maken. Kennis van de grondbeginselen van de voeding en een adequate voedingswaarde-informatie op levensmiddelen zou er op significante wijze toe bijdragen dat de consument in staat wordt gesteld een dergelijke goed doordachte keuze te maken. Daarom is het wenselijk dat de lidstaten opleidingsprogramma's financieren om de Europese burgers de mogelijkheid te bieden kennis ter zake te verwerven of hun kennis te verbeteren. Dit is mogelijk door middel van voorlichtings- en opvoedingsprogramma's, zowel online als in de scholen of via avondonderwijs voor volwassenen. Op die manier kunnen de consumenten beschikken over zoveel mogelijk hulpmiddelen om met kennis van zaken hun keuze te bepalen.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor informatie- en voorlichtingsprogramma's, opdat de uitstroom van middelen uit de EU-begroting beperkt wordt.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Voor het volgen van een omvattende en evolutieve aanpak bij de verstrekking van informatie aan de consumenten over de levensmiddelen die zij consumeren, is het nodig dat wordt gezorgd voor een brede definitie van voedingsinformatiewetgeving, die voorschriften van algemene en specifieke aard omvat alsook voor een brede definitie van voedingsinformatie, die ook informatie omvat die door andere middelen dan het etiket wordt verstrekt.

(14) Voor het volgen van een omvattende en evolutieve aanpak bij de verstrekking van informatie aan de consumenten over de levensmiddelen die zij consumeren, is het nodig dat wordt gezorgd voor een brede definitie van voedingsinformatiewetgeving, die voorschriften van algemene en specifieke aard omvat alsook voor een brede definitie van voedingsinformatie en -voorlichting, die ook informatie omvat die door andere middelen dan het etiket wordt verstrekt.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De communautaire voorschriften zijn alleen van toepassing op ondernemingen waarvan de opzet een bepaalde continuïteit van de activiteiten en een bepaalde organisatiegraad impliceert. Activiteiten zoals het occasioneel behandelen, serveren en verkopen van levensmiddelen door privépersonen tijdens evenementen zoals charitatieve activiteiten, buurtfeesten en vergaderingen, vallen niet onder deze verordening.

(15) De communautaire voorschriften zijn alleen van toepassing op ondernemingen waarvan de opzet een bepaalde continuïteit van de activiteiten en een bepaalde organisatiegraad impliceert. Activiteiten zoals het occasioneel leveren van levensmiddelen aan derden, het serveren van maaltijden en verkopen van levensmiddelen, bijvoorbeeld tijdens charitatieve activiteiten, buurtfeesten en vergaderingen, alsook de verkoop van levensmiddelen in de diverse vormen van rechtstreekse verkoop vanuit boerenbedrijven vallen niet onder deze verordening. Om met name kleine en middelgrote ondernemingen in de ambachtelijke levensmiddelensector en de detailhandel in levensmiddelen, waartoe eveneens de grootkeukens worden gerekend, niet overmatig te belasten, moeten niet-voorverpakte producten van de etiketteringsplicht worden vrijgesteld.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De wetgeving betreffende voedselinformatie moet voldoende flexibiliteit bieden om te kunnen voldoen aan nieuwe informatie-eisen van de consumenten en om te kunnen zorgen voor een evenwicht tussen de bescherming van de interne markt en de verschillen in de perceptie van de consumenten in de lidstaten.

(16) De wetgeving betreffende voedselinformatie moet eveneens rekening houden met de eisen in dit verband van de consumenten en mag geen belemmering vormen voor innovaties in de levensmiddelensector. Doordat levensmiddelenbedrijven vrijwillig aanvullende gegevens kunnen verstrekken, wordt extra flexibiliteit gewaarborgd.

Motivering

Innovaties zijn in het voordeel van de consument. Voldoende soepelheid in verband met de nieuwe wetgeving is uitsluitend gewaarborgd als de levensmiddelenbedrijven beschikken over de mogelijkheid om via vrijwillige aanvullende informatie in te gaan op wensen van de consument.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte voedselinformatie mogen echter alleen worden vastgesteld als dat nodig is, overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en duurzaamheid.

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte voedselinformatie mogen echter alleen worden vastgesteld als dat nodig is, overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid, transparantie en duurzaamheid.

Motivering

Om aan te sluiten bij de huidige EU-doelstellingen voor een volledig functionerende interne markt is het cruciaal dat alle nieuwe voorschriften worden aangekondigd en door alle belanghebbenden grondig worden bestudeerd, zodat zeker is dat ze gerechtvaardigd zijn en het vrije verkeer van goederen niet zullen hinderen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) De voorschriften inzake voedselinformatie moeten het gebruik van informatie verbieden die de consument misleidt of aan levensmiddelen een geneeskrachtige werking toeschrijft. Om doeltreffend te zijn, moet dit verbod ook gelden voor de presentatie van levensmiddelen en de reclame die ervoor wordt gemaakt.

(20) In aanvulling op de reeds bestaande regelingen tegen misleidende reclame moeten de voorschriften inzake voedselinformatie elke vermelding van informatie verbieden die de consument kan misleiden, in het bijzonder met betrekking tot de energetische waarde, de herkomst of de samenstelling van de levensmiddelen. Om doeltreffend te zijn, moet dit verbod ook gelden voor de presentatie van levensmiddelen en de reclame die ervoor wordt gemaakt.

Motivering

Er moet op gewezen worden dat er al regelingen bestaan die misleidende reclame tegengaan. Het maken van reclame voor een product met geneeskrachtige eigenschappen wordt al geregeld door Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) Er moet een lijst worden opgesteld van alle verplichte informatie die in beginsel moet worden verstrekt voor alle levensmiddelen die zijn bestemd voor de eindverbruiker en grootcateraars. Op die lijst moet de informatie blijven staan die reeds krachtens de bestaande wetgeving wordt voorgeschreven, aangezien die over het algemeen wordt beschouwd als een waardevol acquis voor de consumenteninformatie.

(22) Er moet een lijst worden opgesteld van alle verplichte informatie die moet worden verstrekt voor alle levensmiddelen die zijn bestemd voor de eindverbruiker en grootcateraars. Op die lijst moet de informatie blijven staan die reeds krachtens de bestaande wetgeving wordt voorgeschreven, aangezien die over het algemeen wordt beschouwd als een waardevol acquis voor de consumenteninformatie.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis) De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen een belangrijke rol vervullen in het verstrekken van aanvullende informatie aan de consumenten. Zij bieden immers de mogelijkheid om snel en goedkoop gegevens uit te wisselen. Men kan zich hierbij voorstellen dat de consumenten aanvullende informatie kunnen opvragen via terminals in de supermarkten waarop, door het lezen van de streepjescode, informatie over het product zou verschijnen. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de consumenten via een specifieke webpagina toegang wordt geboden tot aanvullende informatie.

Motivering

De nieuwe technologieën kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen dat de consumenten de informatie met betrekking tot de producten die zij kopen, beter begrijpen.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Om rekening te houden met veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de voedselinformatie moeten bepalingen worden vastgesteld om de Commissie te machtigen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van vermeldingen en om het mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden gesteld. Raadpleging van de belanghebbenden moet tijdige en doelgerichte wijzigingen van de voedselinformatievoorschriften vergemakkelijken.

(23) Om rekening te houden met veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de voedselinformatie moeten bepalingen worden vastgesteld om de Commissie te machtigen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van vermeldingen en om het mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden gesteld. Openbare raadpleging van alle belanghebbenden moet tijdige en doelgerichte wijzigingen van de voedselinformatievoorschriften vergemakkelijken.

Motivering

Elke wijziging van de verplichte etiketteringsvoorschriften heeft een grote invloed op de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het is daarom belangrijk dat de wetgeving duidelijk stelt dat alle belanghebbenden moeten worden geraadpleegd wanneer nieuwe etiketteringseisen worden overwogen, om ervoor te zorgen dat de procedure transparant is en alle partijen de gelegenheid krijgen om hun mening te geven.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten kunnen helpen bij het maken van beter doordachte voedsel- en voedingskeuzes. Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van het etiket een belangrijk element is om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op het etiket vermelde informatie de doelgroep beïnvloedt en dat een kleine lettergrootte één van de belangrijkste oorzaken van de ontevredenheid van de consumenten met voedseletiketten is.

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten kunnen helpen bij het maken van gerichte voedsel- en voedingskeuzes. Uit studies blijkt dat de goede leesbaarheid van het etiket een belangrijk element is om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op het etiket vermelde informatie de doelgroep beïnvloedt en dat onleesbare productinformatie één van de belangrijkste oorzaken van de ontevredenheid van de consumenten met voedseletiketten is. Bijgevolg moeten elementen zoals lettertype, kleur en contrast samen worden beschouwd.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Er bestaan reeds specifieke communautaire voorschriften betreffende de etikettering van wijn. In Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt1 wordt een exhaustief stel technische normen vastgesteld die betrekking hebben op alle oenologische procedés, productiemethoden en wijzen van presentatie en etikettering van wijnen, zodat alle fasen in de keten worden bestreken en zodat de consumenten worden beschermd en naar behoren worden geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft met name op precieze en exhaustieve wijze de stoffen die in het productieproces worden gebruikt, tezamen met de voorwaarden voor het gebruik daarvan via een positieve lijst van oenologische procedés en behandelingen; niet in deze lijst opgenomen procedés zijn verboden. Daarom moet wijn in dit stadium worden vrijgesteld van de verplichting om een lijst van ingrediënten te vermelden en een voedingswaardedeclaratie te verstrekken. Wat betreft bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad2, moeten dezelfde vrijstellingen van toepassing zijn om te zorgen voor een consistente aanpak en de nodige coherentie met de voor wijn vastgestelde voorwaarden. De Commissie zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag opstellen en kan, zo nodig, in de context van deze verordening specifieke voorschriften voorstellen.

(28) Er bestaan reeds specifieke communautaire voorschriften betreffende de etikettering van wijn. In Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1493/1999, (EG) nr. 1782/2003, (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 3/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2392/86 en (EG) nr. 1493/19991, wordt een exhaustief stel technische normen vastgesteld die betrekking hebben op alle oenologische procedés, productiemethoden en wijzen van presentatie en etikettering van wijnen, zodat alle fasen in de keten worden bestreken en zodat de consumenten worden beschermd en naar behoren worden geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft met name op precieze en exhaustieve wijze de stoffen die in het productieproces worden gebruikt, tezamen met de voorwaarden voor het gebruik daarvan via een positieve lijst van oenologische procedés en behandelingen; niet in deze lijst opgenomen procedés zijn verboden. Daarom moet wijn in dit stadium worden vrijgesteld van de verplichting om een lijst van ingrediënten te vermelden en een voedingswaardedeclaratie te verstrekken. Om te zorgen voor een consistente aanpak en de nodige coherentie met de voor wijn vastgestelde voorwaarden, moeten dezelfde vrijstellingen van toepassing zijn voor bier, likeurwijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit andere vruchten dan druiven verkregen producten, vruchtenbier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad2. De Commissie zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag opstellen en kan, zo nodig, in de context van deze verordening specifieke voorschriften voorstellen.

____________________

1 PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

____________________

1 PB L 148 van 6.6.2008, blz. 1.

2 PB L […] van [...], blz.. [...]

2 PB L 39 van 13.2.2008, blz.16.

Motivering

Gearomatiseerde wijnen,waarvan wijn het hoofdbestanddeel is en waaraan een beperkt aantal natuurlijke ingrediënten wordt toegevoegd, zouden anders gediscrimineerd worden ten opzichte van bier en gedistilleerde dranken waarin kunstmatige additieven mogen worden gebruikt, met als effect een ernstig risico op negatieve gevolgen voor de handel in bepaalde producten.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) De vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel is vereist wanneer de afwezigheid daarvan de consumenten zou kunnen misleiden wat het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van dat product betreft. In andere gevallen wordt de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst overgelaten aan het oordeel van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven. In alle gevallen moet het land van oorsprong of de plaats van herkomst worden vermeld op een wijze die de consument niet misleidt en op grond van duidelijk omschreven criteria, zodat voor het gehele bedrijfsleven dezelfde voorwaarden gelden en de consumenten de informatie over het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke criteria mogen echter niet gelden voor de aanduidingen in verband met de naam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

(29) De vermelding van de plaats van herkomst van een levensmiddel is vereist wanneer de afwezigheid daarvan de consumenten zou kunnen misleiden wat het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van dat product betreft. Omwille van een grotere transparantie en een betere traceerbaarheid moet de plaats van oorsprong worden vermeld voor niet-verwerkte levensmiddelen, levensmiddelen met slechts één ingrediënt en van vlees of zuivelproducten afgeleide primaire ingrediënten van samengestelde levensmiddelen. In alle gevallen moet het land van oorsprong of de plaats van herkomst worden vermeld op een wijze die de consument niet misleidt en op grond van duidelijk omschreven criteria, zodat voor het gehele bedrijfsleven dezelfde voorwaarden gelden en de consumenten de informatie over het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel beter begrijpen.

Motivering

Opdat de consument een overwogen keuze zou kunnen maken, moet de plaats van herkomst van het van vlees of zuivelproducten afgeleide primaire ingrediënt van het levensmiddel op de verpakking worden vermeld. Voor wat samengestelde levensmiddelen betreft, is de rapporteur zich bewust van de gevolgen hiervan voor de industrie, met name de noodzaak om verpakkingen aan te passen op basis van de leveringen. Hij meent echter dat deze inspanning van essentieel belang is voor het welzijn van de consument en voor een rechtvaardiger behandeling van de producent.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Over het algemeen zijn de consumenten zich niet bewust van de potentiële bijdrage van alcoholhoudende dranken aan hun totale voeding. Daarom is het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat informatie over de nutriënteninhoud van met name alcoholhoudende mengdranken wordt verstrekt.

(34) De consumenten moeten zich bewust zijn van de potentiële bijdrage van alcoholhoudende dranken aan hun totale voeding. Daarom moeten de Commissie en de relevante belanghebbenden tijdens de vrijstellingsperiode onderzoeken welke informatie het nuttigst zou zijn voor de consument en wat de meest effectieve manier is om deze informatie aan te bieden.

Motivering

De vrijstelling in het kader van dit voorstel van alcoholhoudende dranken valt te rechtvaardigen op grond van het feit dat ze alcohol bevatten. Er moet worden vermeden dat de maatregelen die erop gericht zijn de consumenten te informeren, tot verwarring of tot overmatige consumptie leiden. De Commissie en de belanghebbende partijen moeten bijgevolg zoeken naar gepaste manieren om de consument op doeltreffende wijze nuttige informatie te verschaffen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) Om de gemiddelde consument aan te spreken en het informatieve doel te dienen waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het huidige niveau van de kennis over voeding moet de verstrekte informatie eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de consumenten vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of op de voorkant van de verpakking aangebrachte informatie nuttig is bij het nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te zorgen dat de consumenten de essentiële voedingswaarde-informatie gemakkelijk kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen kopen, moet dergelijke informatie in het hoofdgezichtsveld van het etiket worden aangebracht.

(37) Om de gemiddelde consument aan te spreken en het informatieve doel te dienen waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het huidige niveau van de kennis over voeding moet de verstrekte informatie eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn. Onderzoek met betrekking tot de plaats van dergelijke informatie heeft nog geen eenduidige resultaten opgeleverd. Om ervoor te zorgen dat de consumenten de essentiële voedingswaarde-informatie gemakkelijk kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen kopen, moet dergelijke informatie samen binnen één gezichtsveld worden weergegeven.

Motivering

De gemiddelde consument vindt een etiket handiger en gemakkelijker te begrijpen als alle essentiële informatie binnen één gezichtsveld te vinden is. Dit houdt in dat alle informatie die de consumenten nodig hebben om doordachte keuzes te kunnen maken, op het achteretiket vermeld moet worden.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) De lidstaten mogen geen andere bepalingen goedkeuren dan die welke door deze verordening worden vastgesteld op het gebied dat zij harmoniseert, tenzij specifiek anders aangegeven in deze verordening.

(42) De lidstaten mogen geen andere bepalingen goedkeuren dan die welke door deze verordening worden vastgesteld op het gebied dat zij harmoniseert, tenzij specifiek anders aangegeven in deze verordening. Aangezien nationale etiketteringseisen aanleiding kunnen geven tot belemmeringen voor het vrije verkeer in de interne markt, is het bovendien wenselijk dat de lidstaten aantonen waarom dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn en kenbaar maken wat zij zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat de genomen maatregelen de handel zo weinig mogelijk hinderen.

Motivering

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het huidige voorstel behelst de vereenvoudiging van de regelgeving met het oog op een goede werking van de interne markt. Aangezien nationale regels tot hogere kosten leiden voor bedrijven en het vrije verkeer van goederen bemoeilijken, moet worden geëist dat de lidstaten aantonen waarom de invoering van dergelijke nationale bepalingen gerechtvaardigd is en hoe de uitvoering ervan verenigbaar is met het vrije verkeer van goederen.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(49) Om de belanghebbende partijen, vooral kleine en middelgrote bedrijven, in staat te stellen om voedingswaarde-informatie op hun producten aan te brengen, moet de toepassing van de maatregelen om de vermelding van voedingswaarde-informatie verplicht te stellen via uitgebreide overgangsperioden geleidelijk worden ingevoerd, waarbij voor microbedrijven nog in een bijkomende overgangsperiode moet worden voorzien.

(49) Om de belanghebbende partijen, vooral kleine en middelgrote bedrijven, in staat te stellen om voedingswaarde-informatie op hun producten aan te brengen, moet de toepassing van de maatregelen om de vermelding van voedingswaarde-informatie verplicht te stellen via aangepaste overgangsperioden geleidelijk worden ingevoerd, waarbij voor microbedrijven nog in een bijkomende overgangsperiode moet worden voorzien. Voorts moet voorzien worden in communautaire financiële steun om deze kleine en middelgrote bedrijven uit de landbouwsector te helpen de wetenschappelijke kennis te verwerven die ze nodig hebben om de voedingswaarde van hun producten te kunnen evalueren. Bovendien moeten ondernemers uit de landbouwsector gebruik kunnen maken van opleidingsprogramma's om hun kennis op dit vlak te verbeteren.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Levensmiddelen die afkomstig zijn uit derde landen mogen pas worden verdeeld binnen de Unie als zij voldoen aan de vereisten van deze verordening.

Motivering

In het belang van de consument moeten levensmiddelen die afkomstig zijn uit derde landen voldoen aan de etiketteringseisen.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) "plaats van herkomst": de plaats waarvan een levensmiddel volgens de aanduiding afkomstig is en die niet het "land van oorsprong" is, als bepaald overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 26 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad;

g) "plaats van herkomst": de plaats, het land of de streek waar de producten of ingrediënten van agrarische oorsprong geheel en al worden verkregen, overeenkomstig artikel 23, lid 2, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad;

Motivering

De definitie van ‘plaats van herkomst’ moet nauwkeurig zijn. Artikel 23, lid 2, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad biedt volgens de rapporteur een perfecte omschrijving, ook klinkt de formulering in het Nederlands ("verkregen") nogal onhandig. Onder ‘op een plaats verkregen producten’ worden de op die plaats geoogste gewassen verstaan, alsook de op die plaats levende dieren die er zijn geboren en opgekweekt. De rapporteur wijst een beschouwing van de plaats van verwerking als de plaats van herkomst af.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis) "land van oorsprong": land van oorsprong van het product of ingrediënt van agrarische oorsprong, overeenkomstig de artikelen 23 tot 26 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad;

Motivering

De definitie van "land van oorsprong" moet worden toegevoegd om een onderscheid te kunnen maken met de "plaats van herkomst".

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

p) "significant(e) ingrediënt(en)": het ingrediënt van een levensmiddel dat meer dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt;

Schrappen

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de noodzaak overwogen van de instelling van een overgangsperiode na de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften, tijdens welke levensmiddelen die zijn voorzien van etiketten die niet aan de nieuwe voorschriften voldoen, in de handel mogen worden gebracht, alsook de noodzaak om te bepalen dat voorraden van dergelijke levensmiddelen die vóór het einde van de overgangsperiode in de handel zijn gebracht verder verkocht mogen worden totdat zij zijn uitgeput.

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving nieuwe voorschriften vaststelt, wordt, tenzij deze voorschriften betrekking hebben op de bescherming van de volksgezondheid, een overgangsperiode voorzien na de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften, waarin levensmiddelen met etiketten die niet aan de nieuwe voorschriften voldoen, toch in de handel mogen worden gebracht, en levensmiddelen die vóór het einde van de overgangsperiode in de handel zijn gebracht, verder verkocht mogen worden totdat de voorraden ervan zijn uitgeput.

Motivering

Om een vlotte werking van de interne markt te bevorderen en om het verpakkingsafval zo veel mogelijk te beperken, is het normaal dat er bij de invoering van nieuwe etiketteringseisen wordt voorzien in een overgangsperiode, tenzij de nieuwe eisen betrekking hebben op een onmiddellijk dreigend gevaar voor de volksgezondheid. In dit laatste geval is een overgangsperiode niet gewenst.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De nieuwe etiketteringsvoorschriften worden ten uitvoer gelegd binnen uniforme uitvoeringstermijnen, die door de Commissie worden vastgesteld na raadpleging van de belanghebbende partijen, volgens de in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde procedure.

Motivering

Ondanks de instelling van overgangsperioden heeft een gefragmenteerde omzetting van de nieuwe etiketteringsvoorschriften niet alleen aanzienlijke gevolgen voor de kosten in verband met de vormgeving van nieuwe etiketten, maar ook voor het beheer van productvoorraden, verpakkingen en etiketten. Daarom moet de omzetting van de nieuwe voedselinformatiewetgeving volgens een uniform tijdschema gebeuren, zoals aanvankelijk door de Commissie was voorgesteld.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) informatie over de identiteit en samenstelling, eigenschappen of andere kenmerken van het levensmiddel;

a) informatie over de identiteit en samenstelling, hoeveelheden, eigenschappen of andere kenmerken van het levensmiddel;

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii) het effect op de gezondheid, waaronder de risico's en de gevolgen van een schadelijke en gevaarlijke consumptie van een levensmiddel;

Schrappen

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij het overwegen van de noodzaak van verplichte voedselinformatie wordt rekening gehouden met de wijdverspreide behoefte bij de meerderheid van de consumenten aan bepaalde informatie waaraan zij significante waarde hechten of met de algemeen aanvaarde voordelen daarvan voor de consument die daardoor in staat wordt gesteld om goed doordachte keuzes te maken.

2. Bij het overwegen van de noodzaak van verplichte voedselinformatie wordt rekening gehouden met de kosten en de potentiële voordelen voor belanghebbenden van de verstrekking van bepaalde informatie waaraan zij significante waarde hechten, of met bepaalde algemeen erkende voordelen daarvan voor de consument, met name het feit dat deze dankzij de verplichte voedselinformatie in staat is om goed doordachte keuzes te maken.

Motivering

De invoering van nieuwe etiketteringsvoorschriften mag alleen doorgang vinden als op feitelijke gegevens gebaseerd onderzoek aantoont dat deze nieuwe eisen voordelen bieden. De kosten van het aanbieden van nieuwe informatie mogen niet buiten verhouding zijn. Verandering van etiket heeft voor producenten in de EU en voor de invoer uit derde landen gevolgen van betekenis; er moet met andere woorden een evenwicht worden gevonden tussen de behoeften van consumenten en producenten.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Het Europees Parlement en de Raad kunnen, in overeenstemming met de procedure beschreven in artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, een niet-exhaustieve lijst opstellen van de beweringen en voorwaarden waarvan het gebruik op grond van lid 1 te allen tijde verboden of beperkt is.

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om de bestaande bepaling in de voedselwetgeving van de EU (Richtlijn 2000/13/EG) te behouden; volgens deze bepaling moeten de lidstaten gezamenlijk optreden indien er beperkingen moeten worden gesteld aan het gebruik van bepaalde beweringen en uitdrukkingen op etiketten. Bij gebrek aan een dergelijke bepaling zouden de afzonderlijke landen zelf hun wetgeving kunnen bepalen en zouden de definities van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen, met als gevolg handelsbarrières in de interne markt.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Behoudens de afwijkingen waarin wordt voorzien in de communautaire wetgeving betreffende natuurlijk mineraalwater en voor een bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, mag de voedselinformatie aan levensmiddelen geen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch toespelingen maken op dergelijke eigenschappen.

Niet van toepassing op de Nederlandse vertaling

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen er in het onder hun controle staande bedrijf voor dat de informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen wordt doorgegeven aan de exploitant die het levensmiddel ontvangt om hem in staat te stellen de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde verplichte voedselinformatie aan de eindverbruiker te verstrekken.

5. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen er in het onder hun controle staande bedrijf voor dat de informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen beschikbaar wordt gemaakt voor de exploitant die het levensmiddel verwerkt, zodat deze, indien hem dat wordt gevraagd, in staat is om de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met c) en onder f), vermelde verplichte voedselinformatie aan de eindverbruiker te verstrekken.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de nettohoeveelheid van het levensmiddel;

e) de nettohoeveelheid van het levensmiddel op het moment van verpakking;

Motivering

De nettohoeveelheid van een levensmiddel kan in de periode tussen de productie en de verkoop en consumptie van het levensmiddel veranderen. De producent heeft alleen invloed op de nettohoeveelheid op het moment van de verpakking en mag niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele wijziging van de nettohoeveelheid op het moment van verkoop en/ of consumptie van het levensmiddel.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 - lid 1 - letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h) de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant of de verpakker dan wel van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper;

h) de naam, handelsnaam of een geregistreerd handelsmerk en het adres van de in de Unie gevestigde fabrikant of van de verpakker, dan wel, voor wat producten uit derde landen betreft, van de invoerder;

Motivering

In overeenstemming met het beginsel van gelijke behandeling van communautaire producten en ingevoerde producten, is het relevant om in het geval van uit derde landen ingevoerde producten de naam van de invoerder te vermelden.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van herkomst indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel, met name als de bij het levensmiddel gevoegde informatie of het etiket in zijn geheel anders zou impliceren dat het levensmiddel een verschillend land van oorsprong of een verschillende plaats van herkomst heeft; in dergelijke gevallen geschiedt de aanduiding overeenkomstig de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, en artikel 35, lid 5;

i) de plaats van herkomst wordt gepreciseerd

 

- indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel, met name als de bij het levensmiddel gevoegde informatie of het etiket in zijn geheel anders zou impliceren dat het levensmiddel een verschillend land van oorsprong of een verschillende plaats van herkomst heeft;

 

- voor niet-verwerkte levensmiddelen en voor levensmiddelen met slechts één ingrediënt;

 

- voor de van vlees of zuivelproducten afgeleide primaire ingrediënten van samengestelde levensmiddelen.

 

Voor vlees, met uitzondering van rund- en kalfsvlees, mag als plaats van herkomst alleen één enkele plaats worden vermeld als de dieren in één en hetzelfde land of op één en dezelfde plaats zijn geboren, gehouden en geslacht. In de andere gevallen wordt informatie verstrekt over de verschillende plaatsen waar de dieren zijn geboren, gehouden en geslacht.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j) een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel zonder gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan worden gebruikt;

j) een gebruiksaanwijzing, als het gevaarlijk is om het product te gebruiken in de vorm waarin het wordt verkocht;

Motivering

De oorspronkelijke formulering zou tot gevolg hebben dat op bijvoorbeeld een pak zout of een zak meel de gebruiksmogelijkheden van het product zouden moeten worden vermeld. Het is in de eerste plaats de bedoeling om de veiligheid te garanderen.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 vastgestelde lijst van verplichte vermeldingen wijzigen. Maatregelen die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door de verordening aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Gezien het belang van deze bepaling is het niet wenselijk om aan de Commissie de exclusieve bevoegdheid te verlenen om de lijst van verplichte vermeldingen te wijzigen.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor melk en melkproducten die zijn verpakt in glazen flessen die bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt, mogen de lidstaten maatregelen vaststellen die afwijken van het bepaalde in artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 2. Zij delen de Commissie de tekst van die maatregelen onverwijld mee.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Vrijstellingen voor micro-ondernemingen en landbouwers

 

Ambachtelijke, door micro-ondernemingen en landbouwers vervaardigde producten zijn vrijgesteld van de eisen zoals vermeld in artikel 9, lid 1, letter l). Zij kunnen ook worden vrijgesteld van de verplichting tot vermelding van voedselinformatie zoals bedoeld in artikel 9, lid 1, letters b, c, d, g, h, i, j en k, indien de producten op de plaats van vervaardiging worden verkocht, mits het verkooppersoneel de betrokken informatie kan verstrekken.

Motivering

Een overbodige belasting van micro-ondernemingen en landbouwers moet worden vermeden.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De metrologie omvat de methoden en technieken waarmee een model dat bestemd is om de werkelijkheid voor te stellen, kan worden geparametriseerd.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat bepaalde verplichte vermeldingen op een andere wijze dan op de verpakking of op het etiket beschikbaar worden gesteld, op voorwaarde dat aan de algemene beginselen en voorschriften van hoofdstuk II van deze verordening wordt voldaan. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

3. Om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te beperken, moedigt de Commissie aan dat bepaalde verplichte vermeldingen op een andere wijze dan op de verpakking of op het etiket beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld door gebruikmaking van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, op voorwaarde dat aan de algemene beginselen en voorschriften van hoofdstuk II van deze verordening wordt voldaan. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde procedure.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen zijn de bepalingen van artikel 41 van toepassing.

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen of levensmiddelen die op de plaats van verkoop worden verpakt, zijn de bepalingen van artikel 41 van toepassing. Niettemin moeten de in artikel 9, lid 1, letter c, bedoelde bijzonderheden op verzoek op de plaats van verkoop worden meegedeeld aan de klant.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het daaraan bevestigde etiket worden aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte vermeldingen op de verpakking of op het etiket afgedrukt met een lettergrootte van ten minste 3 mm en worden zij zodanig gepresenteerd dat gezorgd wordt voor een duidelijk contrast tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, onverminderd de specifieke communautaire wetgeving die van toepassing is op bijzondere levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), bedoelde vereisten betreft.

1. Wanneer zij op de verpakking of op het daaraan bevestigde etiket worden aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte vermeldingen, onverminderd de specifieke communautaire wetgeving die van toepassing is op bijzondere levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en met k), bedoelde vereisten betreft, op de verpakking of op het etiket afgedrukt in een goed leesbaar lettertype met een lettergrootte van:

 

- ten minste 1 mm voor verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak of het etiket tussen 25 en 100 cm2 groot is;

 

- ten minste 1,2 mm voor verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak of het etiket meer dan 100 cm2 groot is.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De achtergrondkleur van het etiket steekt af tegen de achtergrondkleur van het product, zodat voldoende contrast ontstaat om de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van de vermelde informatie te waarborgen.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Door de Commissie kunnen gedetailleerde voorschriften worden vastgesteld voor de presentatie van de verplichte vermeldingen en de uitbreiding van de voorschriften van lid 2 tot de bijkomende verplichte vermeldingen voor specifieke types of categorieën levensmiddelen, als bedoeld in de artikelen 10 en 38. Maatregelen die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door de verordening aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 bedoelde minimale fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt.

Schrappen

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Afkortingen, initialen inbegrepen, mogen niet worden gebruikt als zij de consument kunnen misleiden.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Verplichte voedselinformatie wordt op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en, zo nodig, onuitwisbare letters aangebracht. Andere aanduidingen, afbeeldingen of ander materiaal mogen de verplichte informatie in geen geval verbergen, minder zichtbaar maken, aan de aandacht onttrekken of onderbreken.

6. Verplichte voedselinformatie wordt op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en, zo nodig, onuitwisbare letters aangebracht. Andere aanduidingen, afbeeldingen of ander materiaal, dan wel de levensmiddelenverpakking zelf, bij voorbeeld een geplakte vouw, mogen de verplichte informatie in geen geval verbergen, minder zichtbaar maken of onderbreken.

Motivering

Noodzakelijke aanvulling: de vraag welke aanduidingen de aandacht afleiden zou tot velerlei interpretaties kunnen leiden en zou daarom de rechtszekerheid van levensmiddelenhandelaren in gevaar brengen.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. In het geval van levensmiddelen die voor bijzondere voeding zijn bestemd in de zin van Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen1, waarvoor de communautaire wetgeving etiketteringsverplichtingen bevat in aanvulling op de bijzonderheden zoals vermeld in artikel 9, lid 1, voldoet de fontgrootte aan de eisen ten behoeve van de leesbaarheid voor de consument, alsook aan de eisen met betrekking tot aanvullende bijzonderheden in verband met het specifieke doel van de producten in kwestie.

 

1 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 ter. De vermelding van de verplichte bijzonderheden mag niet leiden tot een toename van de grootte of het gewicht van het verpakkingsmateriaal of de voedselrecipiënt en mag evenmin op een andere wijze aanleiding geven tot een grotere belasting van het milieu.

Motivering

De verplichte vermelding van voedselinformatie zou voor de exploitanten van levensmiddelenbedrijven aanleiding kunnen zijn de verpakte hoeveelheid te wijzigen, waaraan het risico van een grotere hoeveelheid verpakkingsafval kleeft. Dit zou haaks staan op het preventiebeginsel, dat bij de afvalbeheersregelingen van de EU voorop staat.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 quater. Etiketten die gebruikt worden voor de vermelding van verplichte voedselinformatie mogen niet gemaakt worden van materiaal dat het hergebruik of de recyclage van het verpakkingsmateriaal of de voedselrecipiënt ernstig belemmert of onmogelijk maakt.

Motivering

Overeenkomstig de afvalbeheersvoorschriften van de EU moet getracht worden ervoor te zorgen dat verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk hergebruikt of gerecycleerd wordt. Als etiketten gemaakt worden van materiaal dat verschilt van het verpakkingsmateriaal, dan kan dat een ernstige hindernis voor een goed afvalbeheer vormen.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten waar een levensmiddel in de handel wordt gebracht, kunnen eisen dat op hun grondgebied voor de vermeldingen op de etikettering gebruik wordt gemaakt van één of meer talen die tot de officiële talen van de Gemeenschap behoren.

2. De lidstaten waar een levensmiddel in de handel wordt gebracht, kunnen eisen dat op hun grondgebied voor de vermeldingen op de etikettering gebruik wordt gemaakt van één of meer talen die tot de officiële talen van de Gemeenschap behoren of van andere talen die in de lidstaat in kwestie worden gebruikt.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt, die op onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop bijgevolg geen etiket, band of label is aangebracht, zijn alleen de vermeldingen bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e), f) en l), verplicht.

Schrappen

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 10 cm2 bedraagt, zijn alleen de vermeldingen bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f), op de verpakking of op het etiket verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen worden met behulp van andere middelen verstrekt of zijn op verzoek van de consument beschikbaar.

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste bedrukbare oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) en f) en in artikel 29, lid 1, onder a), op de verpakking of op het etiket verplicht. Andere bijzonderheden kunnen op vrijwillige basis op de verpakking vermeld worden. De in artikel 9, lid 1, onder b), bedoelde vermeldingen worden met behulp van andere middelen verstrekt of zijn op verzoek van de consument beschikbaar.

Motivering

Met de vermelding van het energiegehalte van een levensmiddel wordt wezenlijke informatie gegeven die de doorslag bij een bewuste koopbeslissing kan geven. Aanvullende vrijwillige gegevens van de fabrikant moeten mogelijk zijn.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De volgende ingrediënten kunnen aan het einde van de in lid 1 bedoelde lijst in willekeurige volgorde worden vermeld: kruiden, aromatische planten en kruiden (behalve zout), natuurlijke en kunstmatige aroma's, smaakversterkers, levensmiddelenadditieven, vitaminen en voedingsstoffen, en mineralen en mineraalzouten.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) wijn, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie stelt vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag over de toepassing van artikel 19 op deze producten op en kan dit verslag vergezeld laten gaan van een voorstel voor specifieke maatregelen tot vaststelling van de voorschriften voor de etikettering van ingrediënten. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

e) dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent, met uitzondering van alcoholhoudende mengdranken(‘alcopops’); meer bepaald wijn en wijnproducten, als omschreven in verordening (EG) nr. 479/2008 en in artikel 2, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten1, vergelijkbare producten op basis van andere producten dan druiven, appelwijn, perenwijn, bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van verordening (EG) nr. 110/2008. De Commissie stelt uiterlijk op …* een verslag over de toepassing van artikel 19 op deze producten op en kan dit verslag vergezeld laten gaan van een voorstel voor specifieke maatregelen tot vaststelling van de voorschriften voor de etikettering van ingrediënten. Maatregelen die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld waar noodzakelijk, volgens de volgende procedure:

 

i) voor producten als bedoeld in verordening (EG) nr. 479/2008, volgens de in artikel 113, lid 2, van deze verordening bedoelde procedure;

 

ii) voor producten als bedoeld in artikel 2, lid 1 van verordening (EG) nr. 1601/1991, volgens de in artikel 14 van de betreffende verordening genoemde procedure;

 

iii) voor producten als bedoeld in verordening (EG) nr. 110/2008, volgens de in artikel 25, lid 3, van deze verordening bedoelde procedure;

 

iv) voor andere producten, volgens de procedure bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

 

Onverminderd de specifieke kenmerken die volgens de hierboven bedoelde procedures voor de in de punten i), ii) en iii) bedoelde producten worden onderkend, gelden deze maatregelen consequent en vanaf hetzelfde moment voor alle genoemde producten.

 

___________*PB: vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

 

1PB L 149 van 16.6.1991, blz. 1.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Voor zover nodig kunnen er volgens de volgende procedures voorwaarden voor de weergave van de in lid 1 bedoelde vermelding worden vastgesteld:

 

i) voor producten als bedoeld in artikel 1, lid 2 van verordening (EG) nr. 479/2008, volgens de in artikel 113, lid 1, van de betreffende verordening genoemde procedure;

 

ii) voor producten als bedoeld in artikel 2, lid 1, van verordening (EG) nr. 1601/1991, volgens de in artikel 13 van de betreffende verordening genoemde procedure;

 

iii) voor producten als bedoeld in verordening (EG) nr. 110/2008, volgens de in artikel 25, lid 2, van deze verordening bedoelde procedure;

 

iv) voor andere alcoholhoudende dranken, volgens de procedure bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten opvallend in woord of beeld of als grafische voorstelling op de etikettering is aangegeven; of

b) het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten opvallend in woord of beeld of als grafische voorstelling op de etikettering is aangegeven, dit om het beginsel van de metrologie in acht te nemen en alle misleidende voedingsclaims te vermijden; of

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De gebruiksaanwijzing van een levensmiddel moet zodanig zijn aangeduid dat het levensmiddel op de juiste wijze kan worden gebruikt.

1. De conserveringsmethode en de gebruiksaanwijzing van een levensmiddel moeten zodanig zijn aangeduid dat het levensmiddel op de juiste wijze kan worden gebruikt.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 27 bis

 

Informatie over de houderijsystemen van verschillende diersoorten

 

Volgens de in artikel 290 van het VWEU bedoelde procedure presenteert de Commissie uiterlijk op 31 december 2010 specifieke criteria voor het verstrekken van informatie over de houderijsystemen van de verschillende diersoorten waarvan vlees, vleesproducten en melk afkomstig zijn, naar het voorbeeld van de etikettering van eieren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 557/2007 van de Commissie van 23 mei 2007 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1028/2006 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren1. Op basis van deze criteria gebeurt ook de etikettering van levensmiddelen die melk en vlees bevatten.

 

____________________

1 PB L 132 van 24.5.2007, blz. 5.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten met een specifieke verwijzing naar suikers, en zout.

b) de hoeveelheden eiwitten, vetten, verzadigde vetzuren, industriële transvetzuren, koolhydraten, met een specifieke verwijzing naar natuurlijke en toegevoegde suikers, vezels en zout.

Motivering

De hoeveelheid transvetzuren en suikers moet worden opgenomen in de verplichte voedingswaardedeclaratie, zodat de consumenten een volledig overzicht krijgen van de samenstelling van het levensmiddel vanuit voedingskundig oogpunt. Transvetzuren doen de hoeveelheid slechte cholesterol (LDL) stijgen en de goede cholesterol (HDL) dalen. De aandelen natuurlijke en toegevoegde suikers moeten ook worden aangegeven om de consument zo volledig mogelijk te informeren. Toegevoegde suikers bevatten evenveel calorieën als suikers die van nature aanwezig zijn, maar leveren bij niet-verbranding meer vet op.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als omschreven in verordening (EG) nr. 1493/1999, en bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. […] van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] een verslag over de toepassing van dit lid op deze producten op en kan dit verslag vergezeld laten gaan van een voorstel voor specifieke maatregelen tot vaststelling van de voorschriften voor een verplichte voedingswaardedeclaratie voor deze producten. Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Dit lid is niet van toepassing op dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent, met uitzondering van alcoholhoudende mengdranken (‘alcopops’). Het is met name niet van toepassing op wijn en wijnproducten, zoals omschreven in verordening (EG) nr. 479/2008 en in artikel 2, lid 1, van verordening (EEG) nr. 1601/91, soortgelijke uit andere vruchten dan druiven verkregen producten, appelwijn, perenwijn, bier en gedistilleerde drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, van verordening (EG) nr. 110/2008. De Commissie stelt uiterlijk op ...* een verslag over de toepassing van artikel 19 op deze producten op en kan dit verslag vergezeld laten gaan van een voorstel voor specifieke maatregelen tot vaststelling van de voorschriften voor een verplichte voedingswaardedeclaratie voor deze producten. Maatregelen die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden indien nodig vastgesteld volgens de volgende procedure:

 

i) voor producten als bedoeld in verordening (EG) nr. 479/2008, volgens de in artikel 113, lid 2, van deze verordening bedoelde procedure;

 

ii) voor producten als bedoeld in artikel 2, lid 1, van verordening (EEG) nr. 1601/91, volgens de in artikel 14 van de betreffende verordening genoemde procedure;

 

iii) voor producten als bedoeld in verordening (EG) nr. 110/2008, volgens de in artikel 25, lid 3, van deze verordening bedoelde procedure;

 

iv) voor andere producten, volgens de procedure bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

 

Onverminderd de specifieke kenmerken die volgens de hierboven bedoelde procedures voor de in de punten i), ii) en iii) bedoelde producten worden onderkend, gelden deze maatregelen consequent en vanaf hetzelfde moment voor alle genoemde producten.

 

___________*PB: vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

 

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren;

b) enkelvoudig onverzadigde vetzuren (waaronder omega 9);

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) meervoudig onverzadigde vetzuren;

c) meervoudig onverzadigde vetzuren (waaronder omega 3 en/of ALA en DHA/EPA, omega 6);

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) cholesterol;

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) vezels;

Schrappen

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) eiwitten;

Schrappen

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h bis) andere stoffen zoals vermeld in deel A van bijlage XIII.

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Ook bestanddelen van bovengenoemde categorieën mogen worden vermeld.

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 100 g of per 100 ml of, overeenkomstig artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 100 g of 100 ml, alsook, overeenkomstig artikel 32, per portie of eenheid.

Motivering

Opdat de consument de producten die hij wil kopen daadwerkelijk zou kunnen vergelijken, moeten de hoeveelheid energie en nutriënten altijd uitgedrukt worden per 100 g of 100 ml; de enige uitzondering hierop wordt omschreven in artikel 32.

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als percentage van de in deel B van bijlage XI vastgestelde referentie-innames per 100 g, per 100 ml of per portie. Ook de eventuele declaratie van de vitaminen en mineralen wordt uitgedrukt als percentage van de in punt 1 van deel A van bijlage XI vastgestelde referentie-innames.

3. Vrijwillige aanvullende opgave van voedingswaarden wordt verstrekt in tabelvorm, waarbij deze waarden worden uitgedrukt als percentage van de in deel B van bijlage XI vastgestelde referentie-innames per 100 g, per 100 ml, en overeenkomstig artikel 31, lid 2, per portie. Eventuele etiketinformatie omtrent de vitaminen en mineralen wordt in ieder geval uitgedrukt als percentage van de in punt 1 van deel A van bijlage XI vastgestelde referentie-innames.

Motivering

Het is zinvol regels vast te stellen voor eventuele aanvullende declaraties op vrijwillige basis, om zo tot een zekere standaardisering te komen en verwarring onder de consumenten te vermijden.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke portie is voorverpakt, is het toegestaan om de voedingswaardedeclaratie alleen per portie uit te drukken.

2. Als het nettogewicht van het in lid 1 bedoelde levensmiddel minder dan 100 g bedraagt, is het toegestaan om de voedingswaardedeclaratie alleen per portie of per eenheid uit te drukken.

Motivering

Als een levensmiddel zelden per 100 g wordt geconsumeerd (zoals het geval is voor kauwgum of snoepjes), heeft het weinig zin de voedingswaarde per 100 g te vermelden. Als het levensmiddel in voorverpakte porties of in aparte, onderling identieke eenheden wordt aangeboden, mag de voedingswaarde enkel per portie of per eenheid worden uitgedrukt.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde bijkomende uitdrukkingsvormen worden bepaald in het kader van een nationale regeling als bedoeld in artikel 44.

2. De Commissie vaardigt volgens de procedure bedoeld in artikel 290 van het VWEU, voorschriften uit omtrent het gebruik van deze bijkomende uitdrukkingsvormen. De normen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over dieet en voeding, en het verband daarvan met gezondheid. Met het oog op de vaststelling van deze normen verzoekt de Commissie de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid om binnen twaalf maanden een relevant wetenschappelijk advies voor te leggen.

Motivering

Bijkomende uitdrukkingsvormen voor voedingsinformatie moeten worden toegelaten. De voorwaarden voor het gebruik van zulke vormen moeten echter op communautair niveau worden vastgesteld.

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde gegevens in verband met de verplichte voedingswaardedeclaratie worden in het hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij worden, zo mogelijk, tezamen in een duidelijk formaat in de volgende volgorde gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten met een specifieke verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in uitvoering van artikel 31, leden 1 en 2, vermelde gegevens in verband met de voedingswaarde-etikettering staan in hun geheel in de vorm van een tabel binnen hetzelfde gezichtsveld, op één en dezelfde plaats. De verplichte vermeldingen worden in de volgende volgorde gepresenteerd: energie, eiwitten, vetten, verzadigde vetzuren, industriële transvetzuren, koolhydraten, met een specifieke verwijzing naar natuurlijke en toegevoegde suikers, vezels en zout. Aanvullende vermeldingen worden op vrijwillige basis in de in bijlage XIII beschreven volgorde gepresenteerd.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Naast de op grond van artikel 34, lid 4, vermelde elementen bevindt zich onderaan rechts op de zichtbare kant van de verpakking de verplichte vermelding van de energie-inhoud zoals bedoeld in artikel 29, lid 1, onder a), en in deel B van bijlage XI, uitgedrukt in kcal per 100 g of ml en eventueel ook per portie, overeenkomstig artikel 31, lid 2.

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Als de voedingswaardedeclaratie voor de in bijlage IV opgesomde levensmiddelen verplicht is omdat een voedings- of gezondheidsclaim wordt gedaan, hoeft de voedingswaardedeclaratie niet in het hoofdgezichtsveld te worden aangebracht.

Motivering

De verplichte voedingswaardedeclaratie is niet van toepassing voor de in bijlage IV opgesomde levensmiddelen, aangezien deze geen grote hoeveelheden nutriënten bevatten. Conform artikel 7 van verordening (EG) nr. 1924/2006 en artikel 17, lid 3, van voorliggend voorstel, is de voedingswaardedeclaratie in geval van een voedings- of gezondheidsclaim echter verplicht voor alle levensmiddelen, inclusief de in bijlage IV vermelde levensmiddelen. Wanneer op de verpakking van de in bijlage IV opgesomde levensmiddelen een voedingsclaim of andere claim gedaan wordt, moet de voedingswaardedeclaratie voor deze levensmiddelen dus niet weergegeven worden in het hoofdgezichtsveld.

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Lid 1 is niet van toepassing op de levensmiddelen die worden beschreven in richtlijn 89/398/EEG en in de specifieke richtlijnen die in artikel 4, lid 1, van deze richtlijn vermeld worden.

Motivering

Voor een specifieke voeding bestemde levensmiddelen (PARNUTS-levensmiddelen), zoals zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, aanvullende voeding voor zuigelingen en peuters en dieetvoeding voor medisch gebruik, zijn toegesneden op de specifieke voedselbehoeften van de desbetreffende doelgroepen. Deze levensmiddelen vallen binnen de werkingssfeer van richtlijn 2009/39/EG van de Raad. De in artikel 9, lid 1, van het voorstel voor een verordening voorziene verplichting om een voedingswaardedeclaratie te verstrekken, is niet in overeenstemming met het gebruik dat van deze PARNUTS-levensmiddelen wordt gemaakt. Voor wat PARNUTS-levensmiddelen betreft, kan de vermelding van voedingswaarde-informatie binnen het hoofdgezichtsveld kwetsbare consumentengroepen misleiden en hen er zelfs toe aanzetten andere producten te kiezen die vanuit voedingsoogpunt als superieur worden beschouwd.

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Grafische vormen of symbolen voor de presentatie van de voedingswaardedeclaratie mogen worden gebruikt in het kader van een nationale regeling als bedoeld in artikel 44, mits aan de volgende essentiële voorschriften wordt voldaan:

5. Grafische vormen of symbolen voor de presentatie van de voedingswaardedeclaratie mogen worden gebruikt, mits aan de volgende essentiële voorschriften wordt voldaan:

Motivering

Voedingswaardesymbolen moeten op Europees niveau worden geharmoniseerd met het oog op het vrije verkeer van producten.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer onder deze verordening vallende voedselinformatie op vrijwillige basis wordt verstrekt, moet deze informatie voldoen aan de in deze verordening vastgestelde relevante specifieke voorschriften.

1. Wanneer onder deze verordening vallende voedselinformatie op vrijwillige basis wordt verstrekt, moet deze informatie duidelijk leesbaar zijn.

Motivering

Indien wordt geëist dat vrijwillige gegevens van levensmiddelen op dezelfde manier worden gepresenteerd als die van producten waarvoor een declaratie verplicht is, zullen producenten waarschijnlijk ophouden met vrijwillige verstrekking van gegevens. Onderhavig voorstel heeft dus tot gevolg dat de consument minder informatie zou krijgen dan thans het geval is.

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 1 blijft bijkomende vrijwillige voedingswaarde-informatie voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen, toegestaan, mits deze specifieke referentiewaarden wetenschappelijk zijn bewezen, de consument niet misleiden en in overeenstemming zijn met de in deze verordening vastgelegde algemene voorwaarden.

Motivering

De referentiewaarden in bijlage IX B hebben betrekking op de gemiddelde volwassene. Afwijkende referentiewaarden voor producten met specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen , die door de industrie reeds zijn ingevoerd en die wetenschappelijk zijn bewezen, moeten ook in het vervolg als bijkomende informatie worden toegestaan.

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Onverminderd de etikettering overeenkomstig specifieke communautaire wetgeving zijn de leden 3 en 4 van toepassing wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om de consumenten erover te informeren dat een levensmiddel van oorsprong is uit of afkomstig is van de Europese Gemeenschap of een gegeven land of plaats.

2. De leden 3 en 4 zijn van toepassing wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel wordt vermeld om de consumenten erover te informeren dat een levensmiddel uit een gegeven land of plaats afkomstig is, onverminderd de etikettering overeenkomstig specifieke communautaire wetgeving, met name Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen1, Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen2, Verordening (EG) nr. 491/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening)3, verordening (EG) nr. 110/2008 en verordening (EEG) nr. 1601/91.

 

____________________

1 PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1.

 

2 PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

 

3 PB L 154 van 17.6.2009, blz. 1.

Motivering

Om problemen bij de uitvoering van de verordening te voorkomen, moet de van kracht zijnde Gemeenschapswetgeving vermeld worden, met name de communautaire wetgeving met betrekking tot de oorsprongsbenaming van landbouwproducten.

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Om een volledige traceerbaarheid ‘van boer tot bord’ te verzekeren, waarborgt de etiketteringsregeling dat producten zowel tot het land van oorsprong als tot het bedrijf van herkomst kunnen worden getraceerd. Deze regel geldt evenwel niet voor producten waarvan de producent van herkomst niet te achterhalen valt, zoals bij melk het geval is.

Amendement  79

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Voor vlees, met uitzondering van rund- en kalfsvlees, mag als land van oorsprong of plaats van herkomst alleen een enkele plaats worden vermeld als de dieren in hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn