RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare

  19.4.2010 - (COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD)) - ***I

  Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
  Raportoare: Renate Sommer


  Procedură : 2008/0028(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare

  (COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0040),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0052/2008),

  –   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

  –   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, precum şi cel al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A7-0109/2010),

  1.  adoptă în primă lectură poziţia prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Libera circulaţie a produselor alimentare sigure şi sănătoase reprezintă un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie substanţial la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele lor sociale şi economice.

  (2) Libera circulaţie a produselor alimentare sigure reprezintă un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie substanţial la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele lor sociale şi economice. Prezentul regulament serveşte atât intereselor pieţei interne, deoarece astfel se simplifică legislaţia, se asigură certitudinea juridică şi se reduce birocraţia, cât şi celor ale cetăţenilor, deoarece impune o etichetare obligatorie a produselor alimentare clară, pe înţelesul cetăţeanului şi lizibilă.

  Justificare

  Produsele alimentare „sănătoase” nu sunt definite, astfel că noţiunea „sigur” acoperă şi conceptul de „sănătos”, deoarece aceasta implică absenţa ingredientelor care provoacă boli, dar şi caracterul total adecvat pentru consum. Este important de subliniat că prezentul regulament este menit atât să protejeze mai bine consumatorii, cât şi să armonizeze piaţa internă.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii consumatorilor şi pentru garantarea dreptului acestora la informare, trebuie să se asigure informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la produsele alimentare pe care aceştia le consumă. Alegerea consumatorilor poate fi influenţată, printre altele, de consideraţii privind sănătatea, economice, ecologice, sociale sau etice.

  (3) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii consumatorilor şi pentru garantarea dreptului acestora la informare, trebuie să se asigure informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la produsele alimentare pe care aceştia le consumă. Deciziile de cumpărare pot fi influenţate, printre altele, de consideraţii privind sănătatea, economice, ecologice, sociale sau etice.

  Justificare

  În acest caz, este vorba, în primul rând, de decizii de cumpărare; decizia de cumpărare reprezintă, totodată, şi decizia de consumare.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Deşi obiectivele originale şi componentele principale ale legislaţiei actuale privind etichetarea sunt încă valabile, este necesară o raţionalizare a acesteia în scopul de a asigura faptul că părţile interesate o vor respecta mai uşor şi vor beneficia de o mai mare claritate şi în scopul modernizării acesteia, pentru a ţine cont de noile evoluţii în domeniul informaţiilor referitoare la produsele alimentare.

  (9) Deşi obiectivele originale şi componentele principale ale legislaţiei actuale privind etichetarea sunt încă valabile, este necesară o raţionalizare a acesteia în scopul de a asigura faptul că părţile interesate o vor aplica mai uşor şi vor beneficia de o mai mare certitudine juridică şi în scopul modernizării acesteia, pentru a ţine cont de noile evoluţii în domeniul informaţiilor referitoare la produsele alimentare.

  Justificare

  Clarificare.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Publicul prezintă interes pentru relaţia dintre alimentaţie şi sănătate, precum şi pentru alegerea unei alimentaţii adecvate corespunzătoare necesităţii fiecăruia. Cartea Albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate a semnalat faptul că etichetarea nutriţională reprezintă un instrument important pentru informarea consumatorilor referitor la compoziţia alimentelor şi care îi ajută să facă o alegere în deplină cunoştinţă de cauză. Strategia de protecţie a consumatorului definită de UE pentru perioada 2007-2013 a subliniat că această posibilitate de alegere în cunoştinţă de cauză este esenţială pentru asigurarea unei veritabile concurenţe, cât şi pentru bunăstarea consumatorilor. Cunoaşterea principiilor de bază ale nutriţiei, precum şi prezentarea unor informaţii nutriţionale corespunzătoare pe produsele alimentare ar ajuta în mod substanţial consumatorul în efectuarea unei astfel de alegeri.

  (10) Publicul larg manifestă interes pentru relaţia dintre alimentaţie şi sănătate, precum şi pentru alegerea unei alimentaţii adecvate corespunzătoare necesităţii fiecăruia. Cartea albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate a semnalat faptul că etichetarea nutriţională reprezintă o metodă de informare a consumatorilor cu privire la compoziţia alimentelor şi care îi ajută să facă o alegere în deplină cunoştinţă de cauză. Campaniile de educare şi informare reprezintă un mecanism important prin care consumatorii pot înţelege mai bine informaţiile referitoare la produsele alimentare. Strategia de protecţie a consumatorului definită de UE pentru perioada 2007-2013 a subliniat că această posibilitate de alegere în cunoştinţă de cauză este esenţială pentru asigurarea unei veritabile concurenţe, cât şi pentru bunăstarea consumatorilor. Cunoaşterea principiilor de bază ale nutriţiei, precum şi prezentarea unor informaţii nutriţionale corespunzătoare pe produsele alimentare ar ajuta în mod substanţial consumatorul în efectuarea unei astfel de alegeri. În plus, este util şi corect ca în statele membre, consumatorii să aibă posibilitatea de a recurge la o sursă neutră de informaţii pentru a-şi clarifica anumite dubii individuale referitoare la alimentaţie. Prin urmare, statele membre ar trebui să instituie linii de asistenţă telefonică corespunzătoare, la finanţarea cărora ar putea contribui industria alimentară.

  Justificare

  Alimentaţia consumatorilor şi înţelegerea de către aceştia a informaţiilor referitoare la produsele alimentare nu pot fi îmbunătăţite doar prin etichetare. Chiar şi în prezent, consumatorii nu înţeleg anumite informaţii privind etichetarea şi este esenţial ca statele membre să se implice mai mult în campanii de informare menite să conducă la o mai bună informare a consumatorilor.

  Ar trebui subliniat că statele membre sunt responsabile de finanţarea programelor de educare şi informare, pentru a evita scurgerea de resurse din bugetul UE.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Pentru a urmări o abordare globală şi evolutivă a informării consumatorilor referitoare la produsele alimentare pe care le consumă, ar trebui să existe o definiţie generală a legislaţiei privind informaţiile referitoare la produsele alimentare care să reglementeze norme cu caracter general şi specific, precum şi o definiţie generală a informaţiilor referitoare la produsele alimentare care să reglementeze informaţiile furnizate şi prin alte mijloace decât eticheta.

  (14) Pentru a urmări o abordare globală şi evolutivă a informării consumatorilor referitoare la produsele alimentare pe care le consumă, ar trebui să existe o definiţie generală a legislaţiei privind informaţiile referitoare la produsele alimentare care să reglementeze norme cu caracter general şi specific, precum şi o definiţie generală a informaţiilor referitoare la produsele alimentare şi a educaţiei alimentare care să reglementeze informaţiile furnizate şi prin alte mijloace decât eticheta.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Normele comunitare ar trebui să se aplice numai întreprinderilor, al căror concept implică o anumită continuitate a activităţilor şi un anumit nivel de organizare. Operaţiuni cum ar fi manipularea ocazională, servirea şi vânzarea produselor alimentare de către persoane fizice în cadrul unor evenimente ocazionale precum strângeri de fonduri în scopuri caritabile sau târguri ale comunităţii locale şi reuniuni nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament.

  (15) Normele Uniunii ar trebui să se aplice numai întreprinderilor, al căror concept implică o anumită continuitate a activităţilor şi un anumit nivel de organizare. Operaţiuni cum ar fi livrarea ocazională de alimente unor terţi, servirea mâncărurilor şi vânzarea produselor alimentare de către persoane fizice, de exemplu în cadrul unor strângeri de fonduri în scopuri caritabile sau târguri şi reuniuni ale comunităţii locale, precum şi vânzarea produselor alimentare sub diferite forme ale comercializării directe de către agricultori, nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament. Pentru a evita suprasolicitarea, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul alimentar artizanal şi sectorul comerţului cu amănuntul de produse alimentare, care includ şi furnizorii de servicii de restauraţie colectivă, produsele care nu sunt preambalate ar trebui excluse de la cerinţele de etichetare.

  Justificare

  Nu este vorba aici despre manipularea produselor alimentare, ci despre livrarea acestora unor terţi. Ar trebui evitate suprapunerile. Întreprinderile agricole care îşi comercializează direct produsele (vânzare direct de la fermă, la pieţe, pe străzi, din casă în casă ) ar fi suprasolicitate dacă ar trebui să respecte dispoziţiile prezentului regulament. Deoarece este vorba de o nişă importantă de venit pentru întreprinderile agricole, prezentul regulament ar trebui să nu se aplice şi în cazul comercializării directe a alimentelor.

  În societăţile de vânzare cu amănuntul şi societăţile artizanale din sectorul alimentar, inclusiv unităţile de restauraţie colectivă, sunt fabricate produse care nu sunt preambalate şi care sunt oferite direct consumatorului. Nu există proceduri standardizate: ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de asemenea, că tocmai societăţile artizanale din sectorul alimentar sunt responsabile pentru conservarea specialităţilor regionale, pentru creativitate şi inovare, asigurând astfel diversitatea ofertei. În consecinţă, este important ca, în cazul alimentelor care nu sunt preambalate, să nu se aplice cerinţa de etichetare obligatorie.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 15a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a) Serviciile de restauraţie oferite de societăţile de transport ar trebui să intre sub incidenţa prezentului regulament doar dacă sunt furnizate pe rute situate între două puncte de pe teritoriul Uniunii.

  Justificare

  Pentru conexiunile care au ca punct de plecare sau de sosire ţări din afara UE, este posibil ca societăţile de transport să nu găsească furnizori care să respecte obligaţiile de informare. Obligarea transportatorilor care acoperă aceste conexiuni să respecte dispoziţiile prezentului regulament poate reprezenta un dezavantaj competitiv pentru societăţile de transport din UE, acestea fiind singurele care ar trebui să respecte regulamentul.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16) Legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să prevadă o flexibilitate suficientă pentru a se putea menţine la zi cu noile cerinţe ale consumatorilor privind informaţiile şi să asigure un echilibru între protecţia pieţei interne şi diferenţele de percepţie ale consumatorilor din statele membre.

  (16) Legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să se bazeze, de asemenea, pe cerinţele consumatorilor privind informaţiile şi să nu blocheze inovaţiile în sectorul alimentar. Posibilitatea ca operatorii din sectorul alimentar să furnizeze informaţii suplimentare în mod facultativ permite o mai mare flexibilitate.

  Justificare

  Inovaţiile sunt în interesul consumatorului. Noua legislaţie garantează suficientă flexibilitate doar în cazul în care întreprinderile din sectorul alimentar au posibilitatea de a reacţiona la dorinţe noi ale clienţilor prin furnizarea voluntară a unor informaţii suplimentare.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Solicitarea de informaţii obligatorii referitoare la produsele alimentare ar trebui să permită consumatorilor, înainte de orice, să identifice şi să utilizeze corespunzător produsul alimentar şifacă o alegere adecvată nevoilor nutriţionale individuale.

  (17) Solicitarea de informaţii obligatorii referitoare la produsele alimentare urmăreşte să permită consumatorilor să ia o decizie de cumpărare în cunoştinţă de cauză, adecvată dorinţelor şi nevoilor nutriţionale individuale.

  Justificare

  Raţionalizare şi clarificare.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) Pentru a permite legislaţiei privind informaţiile referitoare la produsele alimentare să se adapteze la evoluţia necesităţilor consumatorilor în materie de informaţii, orice considerente privind necesitatea informaţiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare ar trebui să ţină seama şi de interesul larg demonstrat de majoritatea consumatorilor pentru dezvăluirea anumitor informaţii.

  (18) Pentru a permite legislaţiei privind informaţiile referitoare la produsele alimentare să se adapteze la evoluţia necesităţilor consumatorilor în materie de informaţii şi pentru a evita producerea inutilă de deşeuri provenite de la ambalaje, etichetarea obligatorie a produselor alimentare ar trebui să fie limitată la o etichetare de bază, care să ofere informaţii în cazul cărora s-a demonstrat că sunt de mare interes pentru majoritatea consumatorilor.

  Justificare

  Nu este utilă o supraîncărcare cu informaţii a ambalajelor.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Cu toate acestea, noile cerinţe privind informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare ar trebui să fie stabilite numai dacă este necesar, în conformitate cu principiile subsidiarităţii, proporţionalităţii şi durabilităţii.

  (19) Cu toate acestea, noile cerinţe privind informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sau la noi forme de prezentare a acestor informaţii ar trebui să fie stabilite numai dacă este necesar, în conformitate cu principiile subsidiarităţii, proporţionalităţii, transparenţei şi durabilităţii.

  Justificare

  Introducerea unor noi forme de prezentare a informaţiilor referitoare la produsele alimentare ar trebui să respecte, de asemenea, principiile enunţate.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20) Normele privind informaţiile referitoare la produsele alimentare ar trebui, de asemenea,conţină interdicţia de a induce consumatorul în eroare sau de a atribui produselor alimentare virtuţi medicinale. Pentru a fi eficientă, această interdicţie trebuie să fie extinsă asupra publicităţii şi prezentării produselor alimentare.

  (20) Pe lângă normele existente care vizează eliminarea publicităţii înşelătoare, normele privind informaţiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să interzică orice menţiune care ar induce consumatorul în eroare, în special în ceea ce priveşte valoarea energetică, provenienţa sau compoziţia produselor alimentare. Pentru a fi eficientă, această interdicţie trebuie să fie extinsă asupra publicităţii şi prezentării produselor alimentare.

  Justificare

  Ar trebui să se atragă atenţia asupra faptului că există deja norme care vizează eliminarea publicităţii înşelătoare. Publicitatea care atribuie proprietăţi medicinale produselor este deja reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Considerentul 20a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (20a) Utilizării anumitor produse i se atribuie beneficii fizice specifice. Acest lucru ar trebui exprimat astfel încât să se asigure că efectul utilizării produselor respective este măsurabil sau verificabil.

  Justificare

  Există pe piaţa alimentară produse (de exemplu, fulgi de cereale) care pretind că folosirea lor îndelungată poate duce la pierderea în greutate. Atunci când un produs foloseşte astfel de informaţii în scop de marketing, consumatorul poate fi indus în eroare. Prin urmare, legislatorul poate solicita în mod întemeiat ca astfel de informaţii să fie însoţite de un plan dietetic care să explice condiţiile în care pot fi obţinute rezultatele pretinse.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21) În scopul de a evita o fragmentare a normelor privind responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la produsele alimentare se impune clarificarea responsabilităţilor operatorilor din sectorul alimentar în acest domeniu.

  (21) În scopul de a evita o fragmentare a normelor privind responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar în ceea ce priveşte informaţiile false, înşelătoare sau care lipsesc referitoare la produsele alimentare, trebuie stabilite clar responsabilităţile operatorilor din sectorul alimentar în acest domeniu. Fără a aduce atingere articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, operatorii din sectorul alimentar responsabili pentru activităţi de vânzare cu amănuntul sau de distribuţie care nu afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să acţioneze prompt în momentul în care află că aceste informaţii nu respectă dispoziţiile prezentului regulament.

   

  -----

  1 JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

  Justificare

  Pentru a asigura certitudinea juridică pentru părţile interesate, este esenţial ca obligaţiile acestora să fie stabilite clar. Scopul este, de asemenea, ca întreprinderile comerciale să nu fie trase la răspundere pentru aspecte care nu intră în sfera lor de responsabilitate sau de influenţă. Hotărârea Curţii de Justiţie a UE în cauza „Lidl/Italia” a evidenţiat insuficienţa certitudinii juridice a comercianţilor din sectorul alimentar în cadrul legislaţiei în vigoare.

  Este necesar să se clarifice circumstanţele în care operatorii din sectorul alimentar care nu afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare contribuie la respectarea cerinţelor din prezentul regulament. Este, de asemenea, important să se specifice faptul că dispoziţiile articolului 8 nu diminuează obligaţiile care decurg din articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 pe care comercianţii cu amănuntul trebuie să le respecte.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22) Ar trebui să se elaboreze o listă a tuturor informaţiilor obligatorii care ar trebui furnizate în principiu pentru toate produsele alimentare destinate consumatorului final şi restauraţiilor colective. Această listă ar trebui să menţină informaţiile impuse deja de legislaţia existentă, considerate în general un acquis valoros pentru informarea consumatorului.

  (22) Ar trebui să se elaboreze o listă a tuturor informaţiilor obligatorii care ar trebui furnizate pentru toate produsele alimentare destinate consumatorului final şi restauraţiilor colective. Această listă ar trebui să menţină informaţiile impuse deja de legislaţia existentă, considerate în general un acquis valoros pentru informarea consumatorului.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Considerentul 22a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22a) Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării pot juca un rol important în transmiterea informaţiilor suplimentare către consumatori, întrucât acestea permit schimburi de informaţii rapide şi cu costuri reduse. Se poate prevedea accesul consumatorilor la informaţii suplimentare prin intermediul bornelor amplasate în supermarketuri. Aceste borne ar furniza informaţii despre produsul în cauză prin citirea codului de bare. În acelaşi timp, se poate prevedea accesul consumatorilor la informaţii suplimentare prin intermediul unei pagini pe internet.

  Justificare

  Noile tehnologii joacă un rol important în vederea unei mai bune înţelegeri de către consumatori a informaţiilor privind produsele pe care le achiziţionează.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23) Pentru a ţine cont de schimbările şi evoluţiile observate în domeniul informaţiilor referitoare la produsele alimentare, ar trebui să se prevadă abilitarea Comisiei de a modifica această listă de informaţii obligatorii prin adăugarea sau eliminarea anumitor menţiuni şi pentru a permite disponibilitatea anumitor menţiuni prin mijloace alternative. Consultarea părţilor interesate ar trebui să faciliteze o modificare bine orientată şi oportună a cerinţelor aplicabile în materie de informaţii referitoare la produsele alimentare.

  eliminat

  Justificare

  A se vedea amendamentul la articolul 9 alineatul (3).

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24) Anumite ingrediente sau alte substanţe, atunci când sunt utilizate pentru producerea alimentelor şi rămân prezente în acestea, cauzează alergii sau intoleranţe consumatorilor, iar aceste alergii sau intoleranţe reprezintă un pericol pentru sănătatea celor în cauză. Este importantă informarea consumatorilor referitoare la prezenţa aditivilor alimentari, adjuvanţilor tehnologici şi a altor substanţe cu efect alergenic pentru a permite consumatorilor care suferă de alergii sau intoleranţe alimentare să poată face o alegere sigură şi în deplină cunoştinţă de cauză a produselor.

  (24) Anumite ingrediente sau alte substanţe, atunci când sunt utilizate pentru producerea alimentelor şi rămân prezente în acestea, pot cauza alergii sau intoleranţe, iar în anumite cazuri, pot reprezenta chiar un pericol pentru sănătatea celor în cauză. Prin urmare, este importantă informarea consumatorilor referitoare la prezenţa aditivilor alimentari, adjuvanţilor tehnologici şi a altor substanţe cu efect alergenic dovedit ştiinţific sau care ar putea spori riscul de îmbolnăvire, pentru a permite în special consumatorilor care suferă de alergii sau intoleranţe alimentare să poată face o alegere în deplină cunoştinţă de cauză a produselor care sunt sigure pentru ei. De asemenea, ar trebui indicată prezenţa unor urme din aceste substanţe, în aşa fel încât persoanele care suferă de alergii mai grave să poată face alegeri sigure. În acest sens, ar trebui elaborate norme comune.

  Justificare

  Substanţele alergene cauzează alergii şi intoleranţe doar în cazul persoanelor alergice.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25) Etichetele produselor alimentare trebuie să fie clare şi uşor de înţeles pentru a ajuta consumatorii care doresc să facă alegeri mai bine informate în privinţa produselor alimentare şi a celor dietetice. Studiile arată că lizibilitatea este un element important în maximizarea posibilităţii ca menţiunile etichetei să poată influenţa publicul şi că tipărirea cu litere de mici dimensiuni este una din principalele cauze de nemulţumire a consumatorilor faţă de etichetele produselor alimentare.

  (25) Etichetele produselor alimentare trebuie să fie clare şi uşor de înţeles pentru a ajuta consumatorii care doresc să facă alegeri în cunoştinţă de cauză în privinţa produselor alimentare şi a celor dietetice. Studiile arată că o bună lizibilitate este un element important în maximizarea posibilităţii ca menţiunile etichetei să poată influenţa publicul şi că informaţiile ilizibile referitoare la produse reprezintă una din principalele cauze de nemulţumire a consumatorilor faţă de etichetele produselor alimentare. Prin urmare, ar trebui să se ţină seama de combinaţia de factori precum caracterul ales, culoarea şi contrastul.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Considerentul 26

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (26) Pentru a garanta informarea pertinentă referitoare la produsele alimentare, este necesar să se ia în considerare toate mijloacele de furnizare a produselor alimentare către consumatori, inclusiv vânzarea produselor alimentare prin mijloace de comunicare la distanţă. Deşi este evident că orice produs alimentar vândut la distanţă trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe ca produsele vândute în magazine, este necesar să se clarifice faptul că în astfel de cazuri, informaţiile obligatorii relevante trebuie să fie de asemenea disponibile înainte de încheierea cumpărării produsului.

  (26) Pentru a garanta informarea pertinentă referitoare la produsele alimentare, este necesar să se includă vânzarea produselor alimentare prin mijloace de comunicare la distanţă. Deşi este evident că orice produs alimentar vândut la distanţă trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe ca produsele vândute în magazine, este necesar să se clarifice faptul că în astfel de cazuri, informaţiile obligatorii relevante trebuie să fie de asemenea disponibile înainte de încheierea cumpărării produsului.

  Justificare

  Pentru decizia de cumpărare este important ca informaţiile să fie furnizate obligatoriu înainte de încheierea contractului de cumpărare. Raţionalizarea textului.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Considerentul 27a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (27a) În conformitate cu rezoluţia anterioară a Parlamentului European, avizul Comitetului Economic şi Social European*, activitatea Comisiei Europene, precum şi cu preocupările publicului larg privind problemele generate de alcool, în special în cazul tinerilor şi al consumatorilor vulnerabili, Comisia ar trebui să stabilească, împreună cu statele membre, o definiţie pentru băuturi cum ar fi cele de tip „alcopop”, destinate în mod specific tinerilor. Datorită naturii lor alcoolice, acestea ar trebui să aibă cerinţe de etichetare mai stricte şi ar trebui să fie în mod clar separate de băuturile răcoritoare în magazine.

   

  ____________________

  * JO C 77, 31.3.2009, p. 73.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) De asemenea, este importantă informarea consumatorilor referitoare la celelalte băuturi alcoolice. Dispoziţii comunitare specifice privind etichetarea vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole1 prevede un ansamblu exhaustiv de standarde tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor oenologice, metodelor de fabricaţie şi a modurilor de prezentare şi a etichetării vinurilor, garantând astfel reglementarea tuturor etapelor, protecţia şi o informare corespunzătoare a consumatorilor. Acest act descrie în special într-o manieră precisă şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi tratamentelor oenologice autorizate, substanţele susceptibile să intre în procesul de elaborare, precum şi condiţiile de utilizare ale acestora; Orice practică care nu este inclusă în această listă este interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica lista ingredientelor şi de a furniza o declaraţie nutriţională nu trebuie să fie aplicată în cazului vinului în această etapă. În ceea ce priveşte berea şi băuturile spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/892 al Consiliului şi pentru a asigura o abordare consecventă şi coerenţă, în conformitate cu condiţiile stabilite pentru vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. Cu toate acestea, Comisia va prezenta un raport la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, şi poate propune, dacă este necesar, cerinţe specifice în contextul prezentului regulament.

  (28) De asemenea, este importantă informarea consumatorilor referitoare la celelalte băuturi alcoolice. Dispoziţii specifice privind etichetarea vinului există deja la nivelul Uniunii. Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole1 prevede un ansamblu exhaustiv de standarde tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor oenologice, metodelor de fabricaţie şi a modurilor de prezentare şi de etichetare a vinurilor,

  garantând astfel reglementarea tuturor etapelor, protecţia şi o informare corespunzătoare a consumatorilor. Acest act descrie în special într-o manieră precisă şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi tratamentelor oenologice autorizate, substanţele susceptibile să intre în procesul de elaborare, precum şi condiţiile de utilizare ale acestora. Orice practică care nu este inclusă în această listă este interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica lista ingredientelor şi de a furniza o declaraţie nutriţională nu trebuie să fie aplicată în cazului vinului în această etapă. În ceea ce priveşte berea, vinurile licoroase, vinurile spumoase, vinurile aromatizate şi alte produse similare obţinute din alte fructe decât strugurii, berea cu aromă de fructe şi băuturile spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului2 şi pentru a asigura o abordare consecventă şi coerenţă, în conformitate cu condiţiile stabilite pentru vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. Cu toate acestea, Comisia va prezenta un raport la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, şi poate propune, dacă este necesar, cerinţe specifice în contextul prezentului regulament.

  ____________________

  1 JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

  ____________________

  1 JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

  2 JO L […], […], p. […].

  2 JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

  Justificare

  Vinurile aromatizate, al căror principal ingredient este vinul, la care se adaugă un număr limitat de ingrediente naturale, ar fi discriminate faţă de bere şi de băuturile spirtoase, în cazul cărora este autorizată adăugarea unor aditivi artificiali. Prin urmare, anumite produse ar putea fi dezavantajate din punct de vedere comercial.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29) Ar trebui să se indice ţara de origine sau locul de provenienţă al unui produs alimentar atunci când, în absenţa unei astfel de menţiuni, consumatorul ar putea fi indus în eroare cu privire la ţara de origine reală sau locul de provenienţă real al produsului. În alte cazuri, menţionarea ţării de origine sau locului de provenienţă este lăsată la aprecierea operatorilor din sectorul alimentar. În toate cazurile, furnizarea indicaţiei ţării de origine sau a locului de provenienţă nu ar trebui să înşele consumatorul şi trebuie să se fondeze pe criterii clar definite care garantează aplicarea de norme identice la nivelul industriei şi care permit consumatorului să înţeleagă informaţiile privind ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar. Astfel de criterii nu ar trebui să se aplice indicaţiilor referitoare la numele sau adresa operatorului din sectorul alimentar.

  (29) Fără a aduce atingere normelor obligatorii existente în acest sector privind indicarea locului de origine, ar trebui să se indice ţara de origine sau locul de provenienţă al unui produs alimentar atunci când, în absenţa unei astfel de menţiuni, consumatorul ar putea fi indus în eroare cu privire la ţara de origine reală sau locul de provenienţă real al produsului, inclusiv în ceea ce priveşte ingredientul primar al produselor prelucrate. În alte cazuri, furnizarea indicaţiei ţării de origine sau a locului de provenienţă nu ar trebui să înşele consumatorul şi trebuie să se fondeze pe criterii clar definite care garantează aplicarea de norme identice la nivelul industriei şi care permit consumatorului să înţeleagă informaţiile privind ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar. Astfel de criterii nu se aplică indicaţiilor referitoare la numele sau adresa operatorului din sectorul alimentar.

  Justificare

  Normele existente în acest sector prevăd deja indicarea obligatorie a locului de origine. Trebuie evitată inducerea în eroare a consumatorilor.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30) În unele cazuri, operatorii din sectorul alimentar pot dori să indice că un produs alimentar provine din Comunitatea Europeană pentru a atrage atenţia consumatorului asupra calităţilor produsului lor şi asupra standardelor de producţie din Uniunea Europeană. Aceste indicaţii ar trebui să corespundă, de asemenea, unor criterii armonizate.

  (30) Dacă operatorii din sectorul alimentar indică faptul că un produs alimentar provine din Uniunea Europeană pentru a atrage atenţia consumatorului asupra calităţilor produsului lor şi asupra standardelor de producţie din Uniunea Europeană, indicaţiile respective trebuie să corespundă unor criterii armonizate. Acelaşi lucru se aplică, după caz, şi atunci când se specifică statul membru.

  Justificare

  În cazul în care se indică în mod voluntar originea „Uniunea Europeană” şi/sau „statul membru”, acest lucru trebuie să se facă în mod uniform şi prestabilit, din motive de claritate, certitudine juridică şi compatibilitate cu piaţa internă.

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Considerentul 31

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (31) Normele de origine nepreferenţiale aplicabile în Comunitatea Europeană sunt prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar1, iar dispoziţiile sale de punere în aplicare în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar2. Stabilirea ţării de origine a produselor alimentare se va întemeia pe aceste norme, cu care operatorii comerciali şi administraţiile sunt familiarizaţi şi care ar trebui să faciliteze punerea sa în aplicare.

  (31) Normele de origine nepreferenţiale aplicabile în Uniunea Europeană sunt prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar1, iar dispoziţiile sale de punere în aplicare în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar2. Stabilirea ţării de origine a produselor alimentare se va întemeia pe aceste norme, cu care operatorii comerciali şi administraţiile sunt familiarizaţi şi care ar trebui să faciliteze punerea sa în aplicare. În cazul cărnii şi al produselor alimentare ce conţin carne ar trebui să se aplice mai multe norme diferite, ţinându-se seama de locul naşterii, locul unde a fost crescut şi locul unde a fost sacrificat animalul.

  Justificare

  În cazul cărnii, nu este adecvată indicarea doar a unui loc de origine, dacă acesta este diferit în cazul naşterii, al locului unde a fost crescut sau sacrificat animalul. Conform studiilor, locul în care animalele s-au născut, au fost crescute şi sacrificate sunt foarte importante pentru consumatori.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Considerentul 32

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (32) Declaraţia nutriţională privind un produs alimentar se referă la informaţiile privind valoarea sa energetică şi prezenţa anumitor nutrienţi. Furnizarea obligatorie a informaţiilor nutriţionale ar trebui să sprijine acţiunile din domeniul educaţiei alimentare a cetăţenilor şi să le permită să facă o alegere a produselor în deplină cunoştinţă de cauză.

  (32) Declaraţia nutriţională privind un produs alimentar se referă la informaţiile privind valoarea sa energetică şi prezenţa anumitor nutrienţi sau ingrediente. Furnizarea obligatorie a informaţiilor nutriţionale pe partea din faţă şi pe partea din spate a ambalajului ar trebui susţinută prin acţiuni din partea statelor membre, ca, de exemplu, un plan de acţiune în domeniul nutriţiei în cadrul politicii lor de sănătate publică, care să ofere recomandări specifice pentru educaţia alimentară a cetăţenilor şi să le permită să facă o alegere a produselor în deplină cunoştinţă de cauză.

  Justificare

  Sarea, de exemplu, nu este un nutrient, ci un ingredient.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Considerentul 33

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (33) Cartea albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate a subliniat anumite aspecte nutriţionale importante pentru sănătatea publică. Prin urmare, este necesar ca cerinţele privind furnizarea obligatorie a informaţiilor nutriţionale să ţină seama de aceste aspecte.

  (33) Cartea albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate a subliniat anumite aspecte nutriţionale importante pentru sănătatea publică. Prin urmare, este necesar ca cerinţele privind furnizarea obligatorie a informaţiilor nutriţionale să fie conforme cu recomandările respectivei Cărţi albe.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Considerentul 34

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (34) În general, consumatorii nu observă contribuţia potenţială a băuturilor alcoolice la alimentaţia globală. Prin urmare, este necesar să se garanteze informarea acestora în special cu privire la conţinutul în nutrienţi al băuturilor alcoolice mixte.

  (34) În general, consumatorii nu observă contribuţia potenţială a băuturilor alcoolice la alimentaţia globală. Prin urmare, ar fi util dacă producătorii ar furniza informaţii cu privire la valoarea energetică a băuturilor alcoolice.

  Justificare

  Cu toate că băuturile alcoolice nu intră sub incidenţa prezentului regulament, acestea pot avea o contribuţie semnificativă la aportul energetic. Informaţiile furnizate în mod voluntar de producători cu privire la valoarea energetică a băuturilor alcoolice ar fi în interesul consumatorilor.

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Considerentul 35

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (35) În interesul consecvenţei şi coerenţei legislaţiei comunitare, includerea voluntară a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate pe etichetele produselor alimentare ar trebui să fie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

  (35) În interesul certitudinii juridice şi al coerenţei legislaţiei Uniunii, includerea voluntară a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate pe etichetele produselor alimentare ar trebui să fie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

  Justificare

  În mod evident este vorba aici despre certitudinea juridică în interesul părţilor interesate.

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Considerentul 36

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru industrie, anumite categorii de produse alimentare neprelucrate sau pentru care informaţiile nutriţionale nu constituie un factor determinant pentru alegerea consumatorului ar trebui să fie scutite de la introducerea obligatorie a declaraţiei nutriţionale, cu excepţia cazului în care obligaţia de a furniza respectivele informaţii este prevăzută de un alt act al legislaţiei comunitare.

  (36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru producătorii şi comercianţii de produse alimentare, anumite categorii de produse alimentare neprelucrate sau pentru care informaţiile nutriţionale nu constituie un factor determinant pentru decizia de cumpărare a consumatorului, respectiv al căror ambalaj sau etichetă este prea mică pentru a se putea realiza etichetarea obligatorie, ar trebui să fie scutite de la introducerea obligatorie a unei declaraţii nutriţionale, cu excepţia cazului în care obligaţia de a furniza respectivele informaţii este prevăzută de un alt act al legislaţiei Uniunii.

  Justificare

  Nu ar fi drept dacă în viitor ar trebui mărite ambalajele produselor alimentare sau etichetele standardizate numai ca urmare a dispoziţiilor extinse privind etichetarea. Acest lucru ar genera mai multe deşeuri din ambalaje şi, în acelaşi timp, porţii mai mari sau ambalaje derutant de mari cu mult spaţiu gol înăuntru.

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Considerentul 37

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (37) Pentru a atrage consumatorul de rând şi pentru a servi scopului pentru care a fost introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut de cunoştinţe privind alimentaţia, informaţia prezentată ar trebui să fie simplă şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, atunci când se decid să cumpere un produs, consumatorii găsesc utilă prezentarea informaţiilor în câmpul vizual principal, şi anume, pe partea din faţă a ambalajelor. Prin urmare, pentru ca în momentul achiziţionării produselor alimentare, consumatorii să poată observa cu uşurinţă informaţiile nutriţionale esenţiale, aceste informaţii ar trebui să fie plasate în câmpul vizual principal al etichetei.

  (37) Pentru a atrage consumatorul de rând şi pentru a servi scopului pentru care a fost introdusă, informaţia ar trebui să fie uşor de înţeles de către consumatorul obişnuit. Ar fi util ca informaţiile să fie plasate într-un singur câmp vizual pentru ca, în momentul achiziţionării produselor alimentare, consumatorii să poată observa cu uşurinţă informaţiile nutriţionale esenţiale.

  Justificare

  Ar fi exagerat să se evalueze nivelul de cunoştinţe al tuturor cetăţenilor Uniunii Europene. De asemenea, trebuie eliminată referirea la studii care, în mod evident, nu pot fi citate; în orice caz, până în prezent nu au fost efectuate studii cu privire la comportamentul consumatorilor la cumpărarea de produse alimentare, care să ia în considerare toate statele membre [a se vedea considerentul (38)]. În plus, din cauza diversităţii ambalajelor pentru alimente, este foarte dificilă definirea unui „câmp vizual principal”, iar în unele cazuri „partea din faţă” este greu de identificat.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Considerentul 38

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (38) Evoluţia recentă a exprimării declaraţiei nutriţionale, sub altă formă decât 100g/100ml/porţie, în anumite state membre şi anumite organizaţii din cadrul sectorului alimentar sugerează faptul că consumatorii apreciază aceste formulări, care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în deplină cunoştinţă de cauză. Cu toate acestea, nu dispunem de nicio dovadă la nivelul întregii Comunităţi privind modul în care consumatorul de rând înţelege şi utilizează formulările alternative ale informaţiilor. Prin urmare, este necesar să se permită dezvoltarea unor sisteme diferite, precum şi continuarea cercetărilor privind înţelegerea consumatorilor din diferite state membre, astfel încât să poată fi introduse sisteme armonizate.

  (38) Evoluţia recentă a exprimării declaraţiei nutriţionale, sub altă formă decât 100g/100ml/porţie, în anumite state membre şi anumite organizaţii din cadrul sectorului alimentar sugerează faptul că consumatorii apreciază aceste formulări, care pot să îi ajute să ia decizii rapid. Cu toate acestea, nu dispunem de nicio dovadă ştiinţifică la nivelul întregii Uniuni privind modul în care consumatorul de rând înţelege şi utilizează formulările alternative ale informaţiilor. Pentru a facilita compararea produselor cu ambalaje de dimensiuni diferite, este necesar ca informaţiile nutriţionale să se refere în continuare în mod obligatoriu la 100g/100ml şi, dacă este cazul, să se permită specificarea suplimentară pe porţie. Dacă alimentul respectiv este preambalat ca porţie individuală, declaraţia nutriţională pe porţie ar trebui să fie la rândul său obligatorie. Pentru a evita specificări pe porţie înşelătoare, dimensiunile porţiilor ar trebui standardizate printr-o procedură de consultare la nivelul întregii Uniuni Europene.

  Justificare

  Indicarea valorii energetice şi a cantităţii de nutrienţi pentru 100 g sau 100 ml oferă consumatorilor posibilitatea de a compara produsele în mod direct. De aceea, în principiu, prezentarea acestor date ar trebui să fie obligatorie şi în cazul produselor ambalate porţionat. Specificarea suplimentară a valorii energetice şi a cantităţii de nutrienţi pe porţie ar trebui desigur să fie posibilă, îndeosebi în cazul produselor ambalate porţionat. Pentru a ajuta consumatorul să se orienteze, specificarea pe porţie ar trebui să fie obligatorie în cazul porţiilor individuale preambalate.

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Considerentul 38a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (38a) Comisia ar trebui să prezinte o propunere de interzicere pe întregul teritoriu al UE a acizilor graşi trans artificiali. Până la intrarea în vigoare a unei astfel de interdicţii, prezenţa acizilor graşi trans artificiali ar trebui să fie indicată pe etichetă în mod obligatoriu.

  Justificare

  În raportul său referitor la Cartea albă privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate, Parlamentul European a solicitat interzicerea acizilor graşi trans artificiali pe întregul teritoriu al UE. Întrucât acizii graşi trans artificiali sunt nocivi pentru sănătate şi nu sunt indispensabili, ar trebui instituită o interdicţie la nivel european pentru a proteja consumatorii. În acest scop, până la intrarea în vigoare a unei astfel de interdicţii, prezenţa acizilor graşi trans artificiali ar trebui să fie indicată pe etichetă în mod obligatoriu.

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Considerentul 41

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (41) Statele membre trebuie să aibă capacitatea, în funcţie de condiţiile locale şi de împrejurările practice, de a stabili norme referitoare la furnizarea informaţiilor pentru produsele alimentare care nu sunt preambalate. Deşi în astfel de cazuri, cererea de alte informaţii din partea consumatorilor este limitată, menţionarea alergenilor potenţiali este considerată drept extrem de importantă. Dovezile arată că majoritatea cazurilor de alergii alimentare îşi găsesc originea în produse alimentare care nu au fost preambalate. În consecinţă, acest tip de informaţii ar trebui întotdeauna furnizat consumatorilor.

  (41) Informaţiile despre potenţiali alergeni sunt deosebit de importante pentru persoanele alergice şi în cazul alimentelor care nu sunt preambalate şi al ofertelor unităţilor de restauraţie colectivă. În consecinţă, acest tip de informaţii ar trebui fie întotdeauna disponibil consumatorilor.

  Justificare

  Reglementările naţionale speciale din statele membre ar dăuna pieţei interne şi ar face absurd prezentul regulament.

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament

  Considerentul 42

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (42) Statele membre nu ar trebui să poată adopta alte dispoziţii decât cele prevăzute de prezentul regulament în domeniul pe care îl armonizează, în cazul în care nu există indicaţii contrare specifice în prezentul regulament.

  (42) Statele membre nu ar trebui să poată adopta alte dispoziţii decât cele prevăzute de prezentul regulament în domeniul pe care îl armonizează, în cazul în care nu există indicaţii contrare specifice în prezentul regulament. În plus, având în vedere faptul că cerinţele naţionale de etichetare pot ridica obstacole în calea liberei circulaţii în cadrul pieţei interne, statele membre ar trebui să argumenteze necesitatea unor astfel de măsuri şi să stabilească măsurile pe care le vor lua pentru a garanta că modul în care vor fi aplicate cerinţele va restricţiona cât mai puţin schimburile comerciale.

  Justificare

  Printre principalele justificări ale actualei propuneri figurează simplificarea normelor şi asigurarea funcţionării pieţei interne. Având în vedere că normele naţionale implică costuri suplimentare pentru industrie şi îngreunează libera circulaţie a bunurilor, ar trebui să se solicite dovezi care să justifice instituirea acestora şi să evidenţieze compatibilitatea funcţionării lor cu libertatea de circulaţie a bunurilor.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament

  Considerentul 49

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (49) Pentru a permite părţilor interesate, în special întreprinderilor mici şi mijlocii, să furnizeze informaţii nutriţionale privind produsele lor, aplicarea măsurilor care fac obligatorii aceste informaţii ar trebui să fie introduse treptat prin perioade lungi de tranziţie, cu o perioadă de tranziţie suplimentară prevăzută pentru microîntreprinderi.

  (49) Pentru a permite părţilor interesate, în special întreprinderilor mici şi mijlocii, să furnizeze informaţii nutriţionale privind produsele lor, aplicarea măsurilor care fac obligatorii aceste informaţii ar trebui să fie introdusă treptat prin perioade de tranziţie adecvate, cu o perioadă de tranziţie suplimentară prevăzută pentru microîntreprinderi. Ar trebui, de asemenea, să se prevadă un ajutor financiar din partea UE pentru a ajuta aceste întreprinderi mici şi mijlocii din sectorul agricol să obţină cunoştinţele ştiinţifice necesare pentru evaluarea valorii nutritive a produselor lor. Totodată, întreprinzătorii din acest sector ar trebui să beneficieze de programe de formare pentru a-şi îmbunătăţi competenţele în domeniu.

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament

  Considerentul 49a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (49a) Bineînţeles, produsele alimentare artizanale şi produsele proaspete preparate în unităţile de vânzare cu amănuntul direct la locul vânzării pot conţine substanţe care determină reacţii alergice sau intoleranţe la persoanele sensibile. Cum însă exact produsele care nu sunt preambalate sunt vândute în urma unui contact direct cu consumatorul, informaţiile respective ar trebui furnizate, de exemplu, în cadrul unui dialog în momentul vânzării, prin intermediul unui panou informativ foarte vizibil sau prin materiale informaţionale expuse în spaţiul de comercializare.

  Justificare

  În cazul produselor care nu sunt preambalate, ar fi practic imposibil să se furnizeze informaţii cuprinzătoare despre alergeni pentru toate produsele, fapt care ar conduce, în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, la dezavantaje competitive considerabile şi la costuri suplimentare. În plus, posibilitatea contaminării încrucişate nu poate fi exclusă în spaţiile unde suprafaţa de procesare disponibilă este limitată.

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Prezentul regulament stabileşte bazele pentru asigurarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorului în domeniul informaţiilor referitoare la produsele alimentare, luând în considerare diferenţele de percepţie ale consumatorilor şi nevoia acestora de informaţii, asigurând în acelaşi timp buna funcţionare a pieţei interne.

  eliminat

  Justificare

  Articolul 1 alineatul (2) se referă la un obiectiv fără un conţinut normativ clar. Acesta ar trebui, prin urmare, eliminat din textul normativ al regulamentului din motive tehnice de ordin juridic.

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Prezentul regulament se aplică tuturor etapelor lanţului alimentar, în cazul în care activităţile întreprinderilor din sectorul alimentar privesc furnizarea de informaţii consumatorilor referitoare la produsele alimentare.

  (3) Prezentul regulament se aplică tuturor etapelor lanţului alimentar, în cazul în care privesc furnizarea de informaţii consumatorilor finali referitoare la produsele alimentare.

  Acesta se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produsele alimentare livrate de restauraţiile colective şi cele destinate a fi furnizate acestora.

  Acesta se aplică tuturor produselor alimentare preambalate destinate a fi oferite consumatorului final, precum şi produselor alimentare destinate a fi furnizate unităţilor de restauraţie colectivă.

   

  Acesta nu se aplică produselor alimentare care sunt ambalate direct în spaţiul de comercializare înainte de a fi oferite consumatorului final.

   

  Serviciile de restauraţie oferite de societăţile de transport intră sub incidenţa prezentului regulament doar dacă sunt furnizate pe rute situate între două puncte de pe teritoriul Uniunii.

   

  (3a) Prezentul regulament nu se aplică decât alimentelor preparate în scopul comercializării acestora, concept care nu implică o anumită continuitate a activităţilor şi un anumit grad de organizare. Operaţiuni cum ar fi manipularea, servirea şi vânzarea ocazională a produselor alimentare de către persoane fizice în cadrul unor evenimente precum strângeri de fonduri în scopuri caritabile sau târguri şi reuniuni ale comunităţii locale nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

  Justificare

  Raţionalizarea şi îmbunătăţirea lingvistică a textului. Tocmai în sectorul alimentar are loc ambalarea unor produse fabricate direct în spaţiul de comercializare unde sunt oferite spre vânzare imediat. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor (scurtarea timpului alocat cumpărăturilor, manevrare mai uşoară), produsele sunt împărţite în prealabil în porţii (produse tartinabile) sau împachetate în folie (sandviciuri). Astfel de produse ambalate cu puţin timp înainte de vânzare ar trebui, în principiu, scoase în afara domeniului de aplicare al regulamentului, deoarece nu pot fi comparate în niciun caz cu produsele preambalate prin procese industriale. Pentru conexiunile care au ca punct de plecare sau de sosire ţări din afara UE, este posibil ca societăţile de transport să nu găsească furnizori care să respecte obligaţiile de informare. Obligarea transportatorilor la respectarea regulamentului pentru aceste conexiuni poate reprezenta un dezavantaj competitiv pentru transportatorii din UE, care ar fi singurii ce ar trebui să respecte regulamentul.

  Propunerea ar trebui să reflecte sentimentul exprimat în considerentul (15) care exclude acţiunile caritabile şi evenimentele nerepetitive (serbări şcolare etc.) din domeniul de aplicare al prezentei propuneri.

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) Produsele alimentare care îşi au originea în ţări terţe pot fi distribuite pe teritoriul Uniunii numai dacă îndeplinesc cerinţele din prezentul regulament.

  Justificare

  Trebuie să se asigure, în interesul consumatorilor, că şi produsele alimentare care îşi au originea în ţări terţe îndeplinesc cerinţele de etichetare.

  Amendamentul  41

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de etichetare prevăzute în legislaţia comunitară specifică aplicabilă anumitor produse alimentare.

  (4) Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de etichetare prevăzute în legislaţia comunitară specifică aplicabilă anumitor produse alimentare. Până la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia publică o listă cu toate cerinţele privind etichetarea cuprinse legislaţia specifică a Uniunii aplicabilă anumitor produse alimentare, şi pune la dispoziţie această listă pe internet.

  Justificare

  Datorită numărului mare de reglementări speciale, o asemenea listă este necesară pentru a oferi claritate şi certitudine juridică părţilor interesate din lanţul alimentar.

  Amendamentul  42

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Până la data de ...*, Comisia publică o listă exhaustivă şi actualizată a cerinţelor de etichetare prevăzute în legislaţia specifică a Uniunii aplicabilă anumitor produse alimentare. Până cel târziu la data de ...**, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport referitor la conformitatea respectivelor cerinţe specifice privind etichetarea cu prezentul regulament. În cazul în care este necesar, Comisia anexează la raportul respectiv o propunere corespunzătoare.

   

  ___________

  *

  ** 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Justificare

  Simplificarea constituie unul dintre principalele obiective ale prezentei propuneri. Un număr excesiv de directive şi regulamente europene specifice anumitor sectoare cuprind dispoziţii privind etichetarea. Este necesar ca toate aceste dispoziţii să fie regrupate şi să facă obiectul unor verificări privind respectarea principiilor generale şi ca toţi operatorii şi actorii lanţului alimentar să poată accede cu uşurinţă la acest număr imens de cerinţe, luându-se în considerare orice posibilă contradicţie cu normele generale.

  Amendamentul  43

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) „informaţii referitoare la produsele alimentare” reprezintă informaţiile referitoare la un produs alimentar puse la dispoziţia consumatorului final prin intermediul unei etichete, al altor documente însoţitoare sau prin orice alte mijloace, inclusiv instrumente ale tehnologiei moderne sau comunicarea verbală. Această definiţie nu cuprinde comunicările comerciale definite de Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă.

  (a) „informaţii referitoare la produsele alimentare” reprezintă informaţiile referitoare la un produs alimentar puse la dispoziţia consumatorului final prin intermediul unei etichete, al altor documente însoţitoare sau prin orice alte mijloace, inclusiv tehnologii moderne sau comunicarea verbală. Această definiţie nu cuprinde comunicările comerciale definite de Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă.

  Justificare

  Această dispoziţie se referă la tehnologii, nu la instrumente tehnologice.

  Amendamentul  44

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)„legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare” reprezintă dispoziţiile comunitare care reglementează informaţiile referitoare la produsele alimentare, în special etichetarea, inclusiv norme generale aplicabile tuturor sau anumitor tipuri de produse alimentare şi normele care se aplică numai unor alimente specifice;

  eliminat

  Justificare

  Această dispoziţie nu este necesară. Ce reprezintă „legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare” rezultă din conţinutul dispoziţiilor respective. Articolul 2 alineatul (2) litera (b) ar trebui, prin urmare, eliminat.

  Amendamentul  45

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) „informaţii obligatorii referitoare la produsele alimentare” sunt menţiunile pe care le impune legislaţia comunitară pentru a fi furnizate consumatorului final;

  eliminat

  Justificare

  Această dispoziţie nu este necesară. Potrivit definiţiei, o informaţie obligatorie este cea impusă de legislaţie (pleonasm). Articolul 2 alineatul (2) litera (c) ar trebui, prin urmare, eliminat.

  Amendamentul  46

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) „restauraţie colectivă” se referă la orice unitate (inclusiv un vehicul sau un stand fix sau mobil) precum restaurantele, cantinele, şcolile şi spitalele, în care, în cadrul unei activităţi profesionale, alimentele sunt preparate pentru a fi oferite consumatorului final sau sunt disponibile pentru consum fără preparare suplimentară;

  (d)„restauraţie colectivă” se referă la orice unitate (inclusiv un automat, un vehicul sau un stand fix sau mobil) precum restaurantele, cantinele, şcolile, spitalele şi firmele de catering, în care, în cadrul unei activităţi profesionale, sunt preparate alimente destinate consumului direct de către consumatorul final;

  Justificare

  Clarificare şi completare necesară: şi firmele de catering sunt unităţi de restauraţie colectivă.

  Amendamentul  47

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) „produs alimentar preambalat” înseamnă orice unitate de vânzare destinată a fi prezentată ca atare consumatorului final şi unităţilor de restauraţie colectivă, constituită dintr-un produs alimentar şi din ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, pe care acest ambalaj îl acoperă în întregime sau parţial, dar în asemenea mod încât conţinutul să nu poată fi modificat fără ca ambalajul să fie deschis sau să suporte o modificare;

  „produs alimentar preambalat” înseamnă orice unitate de vânzare destinată a fi prezentată ca atare consumatorului final şi unităţilor de restauraţie colectivă, constituită dintr-un produs alimentar într-un ambalaj, pe care acest ambalaj îl acoperă în întregime sau parţial, dar în asemenea mod încât conţinutul să nu poată fi modificat fără ca ambalajul să fie deschis sau să suporte o modificare;

  Justificare

  Simplificare.

  Amendamentul  48

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea) „produse alimentare care nu sunt preambalate” înseamnă produse alimentare oferite spre vânzare consumatorului final în stare neambalată şi care rămân neambalate sau sunt ambalate doar în momentul în care sunt vândute consumatorului final, precum şi produse alimentare şi preparate proaspete care sunt preambalate pe loc în ziua vânzării pentru a fi vândute imediat;

  Justificare

  În magazine, produsele alimentare sunt oferite spre vânzare şi preambalate, de regulă în apropierea unor tejghele deservite de personal, astfel încât să se evite timpii de aşteptare mari la aceste tejghele. La fel ca şi în cazul produselor alimentare ambalate în conformitate cu dorinţele individuale ale clienţilor, este practic imposibil să se ofere aceleaşi informaţii care sunt impuse în cazul produselor preambalate, din cauza diversităţii produselor care pot fi vândute, a faptului că acestea sunt fabricate manual, precum şi deoarece gama de produse scoase la vânzare variază de la o zi la alta.

  Limitarea referitoare la ambalarea la locul de comercializare nu este destul de clară. La întreprinderile artizanale cu mai multe puncte de vânzare produsele sunt adesea ambalate la locul de producţie central la data comercializării înainte de a fi distribuite la punctele de vânzare. De exemplu, în Ţările de Jos, autorităţile au convenit să asimileze „proaspăt (vândut în ziua producerii)” cu „nu este preambalat”.

  Amendamentul  49

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) „ingredient” înseamnă orice substanţă, inclusiv aditivii alimentari şi enzimele alimentare, precum şi orice constituent al unui ingredient compus, utilizată în fabricarea sau prepararea unui produs alimentar şi prezentă încă în produsul finit, eventual sub o formă modificată; reziduurile nu sunt considerate ingrediente;

  (f) „ingredient” înseamnă orice substanţă, inclusiv aditivii alimentari şi enzimele alimentare, precum şi orice ingredient al unui ingredient compus, utilizată în fabricarea sau prepararea unui produs alimentar şi conţinută în produsul finit, eventual sub o formă modificată;

  Justificare

  Schimbarea definiţiei ingredientului ar avea efecte nedorite asupra legislaţiei comunitare care face trimitere la definiţia ingredientului (de exemplu, Regulamentul 1829/2003). Termenul „reziduuri” ar trebui eliminat din această definiţie, pentru uniformitate cu Regulamentul nr. 178/2002, de stabilire a cerințelor generale ale legislației alimentare. Definiţia dată la articolul 2 din regulament stipulează că produsele alimentare nu includ reziduuri şi substanţe contaminante.

  Amendamentul  50

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) „loc de provenienţă” înseamnă orice loc indicat ca fiind locul din care provine un produs alimentar, dar care nu este „ţara de origine”, astfel cum este definită în conformitate cu articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;

  (g) „loc de provenienţă” înseamnă orice loc, ţară sau regiune în care se obţin integral produsele sau ingredientele agricole, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;

  Justificare

  Locul de provenienţă trebuie definit corect. Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului oferă o definiţie perfectă în opinia raportorului. În special, se consideră că formularea „în care se obţin integral produsele sau ingredientele agricole” se referă la produsele vegetale recoltate şi la animalele vii născute şi crescute în acel loc. Raportorul nu este de acord ca locul prelucrării să poată fi considerat locul de provenienţă.

  Amendamentul  51

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera j

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (j) „etichetare” înseamnă menţiunile, indicaţiile, mărcile sau denumirile comerciale, imaginile sau semnele care se referă la un produs alimentar şi care figurează pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, inel sau manşetă care însoţesc sau se referă la respectivul produs;

  (j)

  (Nu priveşte versiunea în limba română)

  Justificare

  (Nu priveşte versiunea în limba română.)

  Amendamentul  52

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera k

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (k) „câmp vizual” înseamnă orice suprafaţă a unui ambalaj care poate fi citită din acelaşi unghi de vedere şi care permite un acces rapid şi simplu la informaţiile de etichetare, astfel încât consumatorul să poată citi informaţiile respective fără a fi nevoit să examineze ambalajul din mai multe părţi;

  (k) „câmp vizual” înseamnă orice suprafaţă a unui ambalaj care poate fi citită din acelaşi unghi de vedere şi care permite un acces rapid şi simplu la informaţiile de etichetare;

  Justificare

  Îmbunătăţire de ordin lingvistic.

  Amendamentul  53

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ka) „lizibilitate” înseamnă text scris, imprimat, în relief, marcat, gravat sau ştampilat, printre altele, într-o manieră care permite consumatorului cu o acuitate vizuală normală să înţeleagă conţinutul textului de pe etichetele produselor alimentare, fără a necesita instrumente optice ajutătoare; lizibilitatea depinde de dimensiunea caracterelor, tipul caracterelor, grosimea liniilor acestora, de distanţele dintre litere, cuvinte şi rânduri, de raportul dintre lăţimea şi înălţimea caracterului, precum şi de contrastul dintre text şi fundal.

  Justificare

  Această definiţie este necesară, deoarece dimensiunea fontului nu reprezintă în sine o garanţie pentru lizibilitatea unui text.

  Amendamentul  54

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera l

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (l) „denumire legală” înseamnă denumirea unui produs alimentar prevăzută în dispoziţiile comunitare care i se aplică sau, în absenţa unor astfel de dispoziţii, denumirea prevăzută în actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile în statele membre în care produsul alimentar este vândut consumatorului final sau unităţilor de restauraţie colectivă;

  eliminat

  Justificare

  Ar trebui păstrată terminologia utilizată în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea produselor alimentare.

  Amendamentul  55

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera m

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (m) „denumire curentă” înseamnă o denumire care este acceptată drept denumire a produsului alimentar de către consumatorii din statul membru în care este vândut, fără a fi nevoie de explicaţii suplimentare;

  (m) „denumire de comercializare” înseamnă o denumire care este înţeleasă drept denumire a produsului alimentar de către consumatorii din statul membru în care este vândut, fără a fi nevoie de explicaţii suplimentare;

  Justificare

  Ar trebui păstrată terminologia utilizată în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea produselor alimentare [a se vedea articolul 5 litera (a)]. Această dispoziţie se referă la înţelegere, nu la acceptare.

  Amendamentul  56

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera o

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (o)„ingredient(e) primar(e)” înseamnă ingredientele principale şi/sau caracteristice ale unui produs alimentar;

  eliminat

  Justificare

  Se respinge încercarea Comisiei de a adopta noi dispoziţii referitoare la indicarea originii. Prin urmare, nu este necesară existenţa unor definiţii a ingredientelor primare, principale şi caracteristice nefolosite până în prezent în contextul legislaţiei privind produsele alimentare. Întrucât s-a pledat, în mod constant, în favoarea simplificării, este respinsă crearea unor termeni şi concepte mereu noi, care nu par să ofere niciun avantaj.

  Aceste criterii nu sunt practice. Nu respectă în mod clar definiţiile QUID. O proporţie de 50% nu are aceeaşi semnificaţie practică pentru toate produsele alimentare.

  Amendamentul  57

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera p

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (p)„ingredient(e) principal(e)” înseamnă ingredientul unui produs alimentar care reprezintă peste 50% din respectivul produs;

  eliminat

  Justificare

  Se respinge încercarea Comisiei de a adopta noi dispoziţii referitoare la indicarea originii. Prin urmare, nu este necesară existenţa unor definiţii a ingredientelor primare, principale şi caracteristice nefolosite până în prezent în contextul legislaţiei privind produsele alimentare. Întrucât s-a pledat, în mod constant, în favoarea simplificării, este respinsă crearea unor termeni şi concepte mereu noi, care nu par să ofere niciun avantaj.

  Aceste criterii nu sunt practice. Nu respectă în mod clar definiţiile QUID. O proporţie de 50% nu are aceeaşi semnificaţie practică pentru toate produsele alimentare.

  Amendamentul  58

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera q

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (q) „ingredient(e) caracteristic(e) înseamnă orice ingredient al unui produs alimentar pe care consumatorul îl asociază de obicei cu denumirea produsului şi pentru care, în majoritatea cazurilor, este necesară o menţiune cantitativă;

  eliminat

  Justificare

  Se respinge încercarea Comisiei de a adopta noi dispoziţii referitoare la indicarea originii. Prin urmare, nu este necesară existenţa unor definiţii a ingredientelor primare, principale şi caracteristice nefolosite până în prezent în contextul legislaţiei privind produsele alimentare. Întrucât s-a pledat, în mod constant, în favoarea simplificării, este respinsă crearea unor termeni şi concepte mereu noi, care nu par să ofere niciun avantaj.

  Aceste criterii nu sunt practice. Nu respectă în mod clar definiţiile QUID. O proporţie de 50% nu are aceeaşi semnificaţie practică pentru toate produsele alimentare.

  Amendamentul  59

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera r

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (r) „cerinţe esenţiale” înseamnă cerinţele care determină nivelul de protecţie a consumatorului şi de informaţii referitoare la produsul alimentar în legătură cu un anumit subiect şi care sunt prevăzute într-un act comunitar ce permite elaborarea de regimuri naţionale menţionate la articolul 44;

  (r) „cerinţe esenţiale” înseamnă cerinţele care determină nivelul de protecţie a consumatorului şi de informaţii referitoare la produsul alimentar în legătură cu un anumit subiect şi care sunt prevăzute într-un act al Uniunii;

  Amendamentul  60

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera s

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (s) „termen de valabilitate” înseamnă data până la care produsul alimentar îşi păstrează proprietăţile specifice atunci când este păstrat în mod corespunzător;

  (s) „termen de valabilitate” înseamnă data până la care produsul alimentar îşi păstrează proprietăţile specifice atunci când este păstrat după cum este indicat sau este păstrat conform indicaţiilor specifice de pe ambalaj;

  Justificare

  Unele produse alimentare necesită condiţii de păstrare speciale, cum ar fi păstrarea la rece, şi acest lucru trebuie indicat pe ambalajul produsului alimentar.

  Termenul de valabilitate trebuie privit în contextul condiţiilor indicate de păstrare. Identificarea şi indicarea termenului de valabilitate în legătură cu condiţiile de păstrare ţin de responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar. În plus, şi data expirării ar trebui indicată în acelaşi loc.

  Amendamentul  61

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera sa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (sa) „data expirării” înseamnă data până la care trebuie consumat un produs alimentar. După această dată, produsul alimentar nu mai poate fi oferit consumatorilor sau prelucrat.

  Justificare

  Este binevenită introducerea unei definiţii a conceptului de „dată a expirării” de către raportoarea Sommer. Definiţia ar trebui însă completată: interdicţia referitoare la oferirea către consumatori ar trebui extinsă şi la prelucrarea ulterioară a produsului. După expirarea acestei date, produsul nu mai poate fi utilizat ca produs alimentar. Interdicţia de prelucrare ulterioară ar împiedica comerţul cu „carne expirată”.

  Amendamentul  62

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera sb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (sb) „data fabricaţiei” înseamnă data la care produsele au fost fabricate şi eventual ambalate şi congelate;

  Justificare

  Definiţia este necesară din cauza articolului 25.

  Amendamentul  63

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera ta (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ta) „imitaţie de produs alimentar" înseamnă un produs alimentar care are aspectul unui alt produs alimentar şi în cazul căruia un ingredient utilizat în mod normal este amestecat sau înlocuit total sau parţial cu un altul.

  Justificare

  Consumatorii sunt înşelaţi de creşterea utilizării imitaţiilor de produse alimentare, în cazul cărora ingredientele utilizate în mod normal sunt înlocuite cu substitute mai ieftine.

  Amendamentul  64

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) În sensul prezentului regulament, ţara de origine a unui produs alimentar se referă la originea unui produs alimentar, astfel cum este stabilită în conformitate cu articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului.

  (3) În sensul prezentului regulament, ţara de origine a unui produs alimentar se referă la originea unui produs alimentar, astfel cum este stabilită în conformitate cu articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului. În ceea ce priveşte statele membre, ţara de origine se referă întotdeauna la statul membru respectiv.

  Justificare

  Pentru definiţia ţării de origine, alineatul (3) din propunerea Comisiei se referă la Codul Vamal Comunitar. Totuşi, potrivit Codului Vamal Comunitar, originea poate fi „UE” SAU un stat membru. De aceea, este important de clarificat că, pentru alimentele care provin din UE, ţara de origine se referă întotdeauna la un stat membru, nu la UE în ansamblul său.

  Amendamentul  65

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  În cazul cărnii şi al produselor ce conţin carne, ţara de origine se defineşte ca fiind ţara în care animalul s-a născut, a fost crescut în cea mai mare parte a vieţii şi apoi sacrificat. În cazul în care cele trei locuri diferă, acestea trebuie menţionate toate când se face referire la „ţara de origine”.

  Justificare

  În cazul cărnii, nu este adecvată indicarea doar a unui loc de origine, dacă acesta este diferit în cazul naşterii, al locului unde a fost crescut sau sacrificat animalul. Studiile arată că informaţiile referitoare la locul în care animalul s-a născut, a fost crescut şi sacrificat sunt de o importanţă deosebită pentru consumatori.

  Amendamentul  66

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Furnizarea informaţiilor referitoare la produsele alimentare urmăreşte asigurarea unui nivel sporit de protecţie a sănătăţii şi intereselor consumatorilor, oferind consumatorilor finali o bază pentru a face o alegere în cunoştinţă de cauză şi a utiliza în mod sigur produsele alimentare, ţinând seama în special de consideraţii de ordin sanitar, economic, ecologic, social şi etic.

  Furnizarea informaţiilor referitoare la produsele alimentare urmăreşte asigurarea unui nivel sporit de protecţie a sănătăţii, transparenţei şi comparabilităţii produselor în interesul consumatorilor şi oferă o bază pentru a face o alegere în cunoştinţă de cauză şi a utiliza în mod sigur produsele alimentare.

  Justificare

  Completare necesară a textului cu aspecte privind transparenţa şi comparabilitatea. Includerea aspectelor eliminate ar putea conduce la complicarea inutilă a etichetării alimentelor, ceea ce ar determina confuzii în rândul consumatorilor şi ar fi contrar scopului regulamentului.

  Amendamentul  67

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Etichetele produselor alimentare trebuie să fie uşor de recunoscut, de citit şi de înţeles de către consumatorul obişnuit.

  Justificare

  Etichetele ar fi inutile dacă nu ar fi uşor de recunoscut, de citit şi de înţeles.

  Amendamentul  68

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare îşi propune să creeze un spaţiu comunitar în care produsele alimentare produse şi comercializate legal să circule liber, ţinând seama, după caz, de necesitatea de a apăra interesele legitime ale producătorilor şi de a promova fabricarea de produse de calitate.

  (2) Legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare îşi propune să creeze un spaţiu comunitar în care produsele alimentare produse şi comercializate legal să circule liber.

  Justificare

  Partea a doua a tezei constituie o dispoziţie fără conţinut normativ. Din motive juridice, aceasta ar trebui eliminată din textul regulamentului şi cel mult introdusă printre considerente. Este neclar când şi cum trebuie promovate sau luate în considerare interesele producătorilor sau calitatea produselor „de calitate”.

  Amendamentul  69

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Atunci când legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare stabileşte noi cerinţe, trebuie să se aibă în vedere necesitatea unei perioade tranzitorii după intrarea în vigoare a noilor cerinţe, în timpul căreia produsele alimentare ale căror etichetare nu respectă noile cerinţe să poată fi introduse pe piaţă, iar stocurile de astfel de produse introduse pe piaţă înainte de expirarea perioadei tranzitorii să continue să fie vândute până la epuizarea lor.

  (3) Atunci când legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare stabileşte noi cerinţe, cu excepţia cazului în care aceste cerinţe se referă la protecţia sănătăţii umane, se prevede o perioadă tranzitorie după intrarea în vigoare a noilor cerinţe, în timpul căreia produsele alimentare ale căror etichetare nu respectă noile cerinţe să poată fi introduse pe piaţă, iar stocurile de astfel de produse introduse pe piaţă înainte de expirarea perioadei tranzitorii să continue să fie vândute până la epuizarea lor. Noile norme de etichetare a produselor alimentare se introduc la o dată standard de implementare, stabilită de Comisie după consultarea statelor membre şi a părţilor interesate.

  Justificare

  Pentru a facilita funcţionarea armonioasă a pieţei interne, dar şi pentru a reduce la minimum deşeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o perioadă tranzitorie odată cu impunerea unor noi cerinţe de etichetare, cu excepţia cazului în care acestea se referă la un risc imediat la adresa sănătăţii publice; în această situaţie, o astfel de perioadă nu s-ar justifica.

  În ciuda perioadelor de tranziţie prevăzute, introducerea noilor dispoziţii privind etichetarea la date diferite va avea o influenţă considerabilă asupra costurilor asociate cu elaborarea noilor etichete şi asupra epuizării stocurilor de mărfuri, ambalaje şi etichete. Din acest motiv, ar trebui introdus din nou principiul unei date unice pentru începerea aplicării noilor dispoziţii de etichetare (cum a propus iniţial Comisia).

  Amendamentul  70

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare impuse de legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare se referă la informaţii care se încadrează, în special, în următoarele categorii:

  (1) Informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare impuse de legislaţie se referă la informaţii care se încadrează, în special, în următoarele categorii:

  Justificare

  Evitarea unei repetiţii.

  Amendamentul  71

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) informaţii privind identitatea şi compoziţia, proprietăţi sau alte caracteristici ale produsului alimentar;

  (a) informaţii privind identitatea şi compoziţia, cantităţile, proprietăţile sau alte caracteristici ale produsului alimentar;

  Amendamentul  72

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii) termenul de valabilitate, condiţiile de păstrare şi de siguranţă a utilizării;

  (ii) termenul de valabilitate, condiţiile de păstrare, condiţiile de conservare după deschiderea ambalajului, dacă este cazul, şi condiţiile de siguranţă a utilizării;

  Justificare

  În prezent, pe multe produse nu se menţionează perioada de conservare a acestora după deschiderea ambalajului şi nici nu există indicaţii cu privire la faptul că, de exemplu, ar trebui păstrate la o anumită temperatură. Din motive legate de securitatea consumatorului, ar trebui menţionate aceste date.

  Amendamentul  73

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii) efectele asupra sănătăţii, inclusiv riscurile şi consecinţele legate de consumul dăunător şi periculos al unui aliment;

  eliminat

  Justificare

  Scopul principal al regulamentului nu este de a proteja sănătatea consumatorilor prin eventuale avertismente obligatorii, ci de a permite consumatorilor luarea unei decizii de cumpărare în cunoştinţă de cauză pe baza informaţiilor nutriţionale, ceea ce ar conduce la o alimentaţie echilibrată şi, deci, pe termen lung, la o stare de sănătate mai bună a consumatorilor.

  Amendamentul  74

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) informaţii privind caracteristicile nutriţionale care să permită consumatorilor, inclusiv celor care urmează un regim alimentar special, să aleagă în cunoştinţă de cauză.

  (c) (Nu priveşte versiunea în limba română.)

  Amendamentul  75

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Atunci când se ia în considerare necesitatea de informaţii obligatorii referitoare la produsele alimentare, se ţine seama de faptul că majoritatea consumatorilor consideră deosebit de necesare anumite informaţii pe care le preţuiesc în mod special sau de orice avantaje general recunoscute pentru consumator, care să-i permită acestuia să facă o alegere în cunoştinţă de cauză.

  (2) Atunci când se ia în considerare necesitatea de informaţii obligatorii referitoare la produsele alimentare, se ţine seama de posibilele costuri şi avantaje pentru părţile interesate (inclusiv consumatori, producători şi alţii) legate de furnizarea anumitor informaţii.

  Justificare

  Nu ar trebui instituite noi norme privind etichetarea decât dacă există cercetări bazate pe probe care să demonstreze avantajele acestor noi cerinţe. Costurile generate de furnizarea de noi informaţii nu ar trebui să fie disproporţionate. Modificările aduse etichetării au un impact considerabil asupra producătorilor din UE, precum şi asupra importatorilor din ţările terţe; raportul dintre nevoile consumatorilor şi cele ale producătorilor trebuie să fie echilibrat.

  Amendamentul  76

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Informaţiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă cumpărătorul în eroare, în special:

  (Nu priveşte versiunea în limba română.)

  Justificare

  Nu priveşte versiunea în limba română.

  Amendamentul  77

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) în ceea ce priveşte caracteristicile produsului alimentar şi, în special, în ceea ce priveşte natura, identitatea, proprietăţile, compoziţia, cantitatea, valabilitatea, ţara de origine sau locul de provenienţă, modul de fabricare sau de obţinere a acestuia;

  (a) în legătură cu faptul că descrierea şi/sau imaginile simbolistice ale unui produs alimentar ar putea induce consumatorii în eroare în ceea ce priveşte natura, identitatea, proprietăţile, compoziţia, ingredientele individuale şi cantitatea acestora în produs, valabilitatea, ţara de origine sau locul de provenienţă, modul de fabricare sau de obţinere a acestuia;

  Amendamentul  78

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ab) sugerând consumatorului prezenţa unui anumit produs sau a unui anumit ingredient prin folosirea pe ambalaj a unei descrieri sau a unei imagini simbolistice, în ciuda faptului că, în realitate, este vorba despre un produs alimentar imitat, respectiv un înlocuitor al unui ingredient folosit în mod obişnuit într-un produs. În aceste cazuri, trebuie să se specifice în mod vizibil pe ambalajul produsului „imitaţie” sau „fabricat utilizând (denumirea ingredientului înlocuitor) în loc de (denumirea ingredientului substituit)”;

   

  Produsul alimentar care este o imitaţie sau conţine un substitut este, acolo unde este posibil, separat de celelalte produse alimentare în spaţiul de comercializare.

  Justificare

  Tot mai des se comercializează imitaţii ale unor produse alimentare, cum ar fi „caşcavalul” fabricat din grăsimi vegetale. De asemenea, o altă tendinţă observată este aceea de a înlocui într-o anumită măsură ingredientele folosite în mod obişnuit pentru fabricarea unui produs de alternative mai ieftine. În general, consumatorul nu observă aceste lucruri. Prin urmare, ar trebui introdusă o etichetare corespunzătoare pentru a spori transparenţa.

  Amendamentul  79

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) sugerând că produsul alimentar posedă caracteristici speciale, în timp ce toate produsele alimentare similare posedă asemenea caracteristici.

  (c) sugerând că produsul alimentar posedă caracteristici speciale, în timp ce toate produsele alimentare similare posedă asemenea caracteristici sau evidenţiind în mod special absenţa anumitor ingrediente şi/sau nutrienţi care în mod normal nu se găsesc în produsul alimentar respectiv;

  Justificare

  O formă particulară de a induce în eroare este scoaterea în evidenţă a unor caracteristici normale ale unui produs alimentar ca fiind ceva specific, de exemplu când jeleurile gumate cu fructe au înscris pe ambalaj faptul că „nu conţin grăsimi”, în condiţiile în care, în mod normal, ele nu conţin grăsimi.

  Amendamentul  80

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) indicând explicit o reducere semnificativă a conţinutului de zahăr şi/sau grăsimi atunci când aceasta nu corespunde unei reduceri corespunzătoare a valorii energetice (exprimată în kilojouli sau kilocalorii) a produsului alimentar în cauză;

  Justificare

  Consumatorul obişnuit porneşte de la premisa că un produs alimentar care are înscris în mod vizibil pe ambalaj o reducere semnificativă a conţinutului de zahăr sau de grăsimi are implicit şi o valoare energetică mai mică. Deseori însă acest lucru nu este adevărat, deoarece zahărul, respectiv grăsimile sunt înlocuite cu alte ingrediente. Prin urmare, asemenea inscripţii pe produse induc în eroare consumatorul.

  Amendamentul  81

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (cb) utilizând termenul „dietetic”, deşi produsul alimentar în cauză nu corespunde reglementărilor din Uniune privind produsele alimentare destinate unui regim alimentar special.

  Justificare

  Multe produse alimentare au inscripţia „dietetic”, care sugerează un conţinut de zahăr şi de grăsimi semnificativ redus şi deci implicit o valoare energetică mult redusă, chiar dacă aceasta din urmă nu se aplică. Prin urmare, marcajul „dietetic” ar trebui să fie rezervat numai pentru produsele alimentare care sunt destinate unui regim alimentar special.

  Amendamentul  82

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare destinate unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele alimentare nu atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu evocă astfel de proprietăţi.

  (3) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia Uniunii aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare destinate unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele alimentare nu atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu evocă astfel de proprietăţi.

  Amendamentul  83

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 4 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Interdicţia menţionată la alineatul (3) se aplică, de asemenea:

  (4) Alineatele (1) şi (3) se aplică, de asemenea:

  Justificare

  Conţinutul alineatului (1) ar trebui să se aplice bineînţeles şi reclamei şi prezentării produselor alimentare. În plus, versiunea în germană conţine şi o greşeală de traducere.

  Amendamentul  84

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Fără a aduce atingere alineatelor (3) şi (4), operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, asigură şi verifică respectarea cerinţelor legislaţiei privind informaţiile referitoare la produsele alimentare relevante pentru activităţile lor.

  (1) Persoana responsabilă cu informaţiile referitoare la produsele alimentare garantează prezenţa şi exactitatea materială a datelor specificate.

  Justificare

  Principiul urmărește ca întreprinderile comerciale să nu fie trase la răspundere pentru aspecte care nu intră în domeniul lor de specialitate sau în sfera lor de influență. În interesul coerenţei legislaţiei comunitare, articolul 8 trebuie adaptat la noul Regulament (CE) nr. 767/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor. Acest regulament şi propunerea analizată se bazează pe aceleaşi principii ca şi Regulamentul (CE) nr. 178/2002 şi se supun aceloraşi norme de control ca şi Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Prin urmare, dispoziţiile referitoare la responsabilitatea întreprinderilor comerciale trebuie să se supună aceloraşi norme, iar acestea trebuie formulate mai clar, „în scopul de a evita o fragmentare a normelor” referitoare la acest aspect, aşa cum precizează Comisia în considerentul 21.

  Amendamentul  85

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, nu modifică informaţiile care însoţesc un produs alimentar dacă o astfel de modificare ar induce în eroare consumatorul final sau ar reduce în orice alt mod nivelul de protecţie a consumatorului, în special în ceea ce priveşte aspectele de sănătate.

  (2) Operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, nu modifică informaţiile care însoţesc un produs alimentar dacă o astfel de modificare ar induce în eroare consumatorul final sau ar reduce în orice alt mod nivelul de protecţie a consumatorului, în special în ceea ce priveşte aspectele de sănătate şi posibilităţile acestuia de a face alegeri în cunoştinţă de cauză.

  Justificare

  Clarificare

  Această cerinţă nu ar trebui să se limiteze doar la chestiuni legate de protecţia sănătăţii.

  Amendamentul  86

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Operatorii din sectorul alimentar care introduc pe piaţă pentru prima oară un produs alimentar destinat a fi oferit consumatorului final sau unei unităţi de restauraţie colectivă asigură existenţa şi acurateţea informaţiilor referitoare la produsul alimentar, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind informaţiile referitoare la produsele alimentare.

  (3) În măsura în care activităţile lor au un impact asupra informaţiilor despre produsele alimentare în cadrul întreprinderii pe care o controlează, operatorii din sectorul alimentar se asigură că informaţiile transmise sunt conforme cu dispoziţiile prezentului regulament.

  Amendamentul  87

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Operatorii din sectorul alimentar responsabili pentru activităţi de vânzare cu amănuntul sau de distribuţie care nu afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare au grijă să asigure, în limita activităţilor lor respective, prezenţa cerinţelor aplicabile privind informaţiile referitoare la produsele alimentare, în special refuzând furnizarea de produse alimentare despre care ştiu sau suspectează, pe baza informaţiilor pe care le deţin în calitate de profesionişti, că nu respectă cerinţele respective.

  (4) În cazul în care operatorii din sectorul alimentar responsabili pentru activităţi de vânzare cu amănuntul sau de distribuţie care nu afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare află că un produs alimentar nu corespunde cerinţelor din prezentul regulament, aceştia retrag imediat produsul din circulaţie.

  Justificare

  Pentru delimitarea clară a responsabilităţilor, dispoziţia ar trebui formulată mai clar. Scopul este ca întreprinderile comerciale să nu fie trase la răspundere pentru aspecte care nu intră în sfera lor de responsabilitate sau de influenţă. Hotărârea Curţii de Justiţie a UE în cauza „Lidl/Italia” a evidenţiat insuficienţa certitudinii juridice a comercianţilor din sectorul alimentar în cadrul legislaţiei în vigoare.

  Amendamentul  88

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, asigură transmiterea informaţiilor privind produsele alimentare care nu sunt preambalate operatorului care recepţionează alimentele respective pentru a permite, după caz, furnizarea către consumatorul final a informaţiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare menţionate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(c) şi (f).

  (5) Operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, asigură disponibilitatea informaţiilor privind produsele alimentare care nu sunt preambalate pentru operatorul care manevrează alimentele respective spre a fi apoi vândute sau prelucrate, pentru a-i permite să furnizeze, la cerere, consumatorului final informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare menţionate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(c), (f) şi (g).

  Justificare

  Clarificare.

  Amendamentul  89

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1), operatorii din sectorul alimentar asigură că menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (f) şi (h) figurează, de asemenea, pe ambalajul extern în care produsul alimentar este prezentat spre comercializare.

  Fără a aduce atingere dispoziţiilor primului paragraf, operatorii din sectorul alimentar asigură că menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (e), (f), (g) şi (h) figurează, de asemenea, pe ambalajul extern în care produsul alimentar este prezentat spre comercializare.

  Justificare

  Cantitatea netă reprezintă, de asemenea o informaţie importantă care ar trebui să figureze pe ambalajul extern, la fel ca indicaţiile privind condiţiile speciale de depozitare sau de utilizare.

  Amendamentul  90

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Lista menţiunilor obligatorii

  (Nu priveşte versiunea în limba română.)

  Justificare

  Îmbunătăţire de ordin lingvistic.

  Amendamentul  91

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În conformitate cu articolele 10-34 şi sub rezerva excepţiilor prevăzute în prezentul capitol, este obligatorie menţionarea următoarelor informaţii.

  (1) În conformitate cu articolele 10-34 şi sub rezerva excepţiilor prevăzute în prezentul capitol, precum şi în capitolele V şi VI, este obligatorie menţionarea următoarelor informaţii.

  Justificare

  O referire la capitolele V şi VI ar permite explicarea mai clară a faptului că, în cazul alimentelor care nu au fost preambalate, nu este necesară menţionarea tuturor informaţiilor obligatorii. De asemenea, în cazul alimentelor etichetate în mod voluntar, cerinţele specificate în capitolul IV se aplică doar în măsura în care informaţiile facultative sunt furnizate de operator. Un operator din sectorul alimentar care oferă în mod voluntar informaţii nutriţionale nu ar trebui să fie obligat să ofere alte informaţii, care sunt în mod normal obligatorii în cazul produselor alimentare preambalate, dar care nu sunt relevante în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate. În plus, operatorii din sectorul alimentar ar trebui să dispună de suficientă flexibilitate cu privire la modul de furnizare a informaţiilor respective.

  Amendamentul  92

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) denumirea produsului alimentar;

  (a) denumirea de comercializare;

  Justificare

  A se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (2) litera (m).

  Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea (a se vedea articolul 3: printre altele, „denumirea de comercializare”).

  Amendamentul  93

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) orice ingredient menţionat în anexa II care provoacă alergii sau intoleranţă şi orice substanţă derivată din acesta;

  (c) ingredientele menţionate în anexa II care provoacă alergii sau intoleranţă şi orice substanţă derivată din acestea, respectând pe deplin dispoziţiile specifice referitoare la produsele alimentare care nu sunt preambalate;

  Justificare

  Îmbunătăţire de ordin lingvistic.

  Cu referire la articolul 13 alineatul (4), textul Comisiei extinde obligaţia de etichetare a alergenilor la produsele alimentare care nu sunt preambalate. O obligaţie de a eticheta alergenii în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate ar antrena o etichetare sistematică a alergenilor, pentru a elimina orice risc de contaminare încrucişată. Cu toate acestea, se pare că asociaţiile persoanelor care suferă de alergii preferă impunerea obligaţiei de informare în spaţiile unde se desfăşoară comerţul cu amănuntul prin intermediul afişării sau furnizării fişelor informative.

  Amendamentul  94

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;

  (d) cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente, în conformitate cu anexa VI;

  Justificare

  Introducerea trimiterii corecte.

  Amendamentul  95

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) cantitatea netă de produs alimentar;

  (e) cantitatea netă de produs alimentar, la momentul ambalării;

  Justificare

  Cantitatea netă a unui produs alimentar se poate modifica în perioada dintre producţie, vânzare şi consum. Producătorul poate influenţa cantitatea netă doar în momentul ambalării şi nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele modificări ale cantităţii nete în momentul vânzării şi/sau al consumării produsului alimentar respectiv.

  Amendamentul  96

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) termenul de valabilitate sau data expirării;

  (f) termenul de valabilitate sau, în cazul alimentelor perisabile din punct de vedere microbiologic, data expirării;

  Amendamentul  97

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa) în cazul produselor congelate, data fabricaţiei;

  Justificare

  Această precizare este utilă pentru a-i permite utilizatorului să recunoască produsele congelate care au fost păstrate prea mult (scandalul legat de carnea alterată).

  Amendamentul  98

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) condiţiile speciale de păstrare şi de utilizare;

  (g) condiţiile speciale de păstrare şi/sau de utilizare, inclusiv menţiuni referitoare la condiţiile de refrigerare şi de păstrare şi la conservarea produsului înainte şi după desfacerea ambalajului, în cazul în care ar fi imposibilă utilizarea în condiţii corespunzătoare a produsului alimentar în absenţa acestor informaţii;

  Amendamentul  99

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ga) instrucţiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor nu ar permite o utilizare corectă a produsului alimentar;

  Justificare

  Mutarea articolului 9 alineatul (1) litera (j) în acest loc din motive de claritate structurală.

  Amendamentul  100

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) numele sau denumirea comercială şi sediul producătorului sau ambalatorului sau a unui vânzător stabilit în Comunitate;

  (h) numele sau denumirea comercială sau o marcă înregistrată şi sediul producătorului stabilit în Uniune, ale ambalatorului şi, în cazul produselor care provin din ţări terţe, ale vânzătorului/importatorului sau, după caz, ale operatorului din sectorul alimentar sub numele sau denumirea comercială a căruia este comercializat produsul alimentar;

  Justificare

  Este necesar să se garanteze faptul că numele sau denumirea comercială şi sediul în cadrul Comunităţii ale operatorului responsabil cu prima introducere pe piaţa comunitară sunt menţionate obligatoriu. În acest scop, lista prevăzută trebuie extinsă şi clarificată.

  Este importantă introducerea obligativităţii precizării producătorului efectiv al unui produs alimentar, pe de o parte pentru informarea corectă a consumatorilor şi, pe de altă parte, pentru promovarea competitivităţii industriei alimentare. Absenţa acestei obligaţii a condus în trecut la răspândirea fenomenului etichetelor private, care influenţează rentabilitatea întreprinderilor şi, implicit, existenţa întreprinderilor din sectorul agro-alimentar.

  Prin prisma egalităţii de tratament între produsele comunitare şi cele importate, în cazul produselor importate din ţări terţe sunt relevante datele referitoare la importator.

  Amendamentul  101

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul consolidat propus

  (i) menţiuni privind ţara de origine sau locul de provenienţă, în cazul în care lipsa acestor informaţii ar putea induce consumatorul în eroare în ceea ce priveşte adevărata ţară de origine sau loc de provenienţă a produsului alimentar, în special dacă informaţiile care însoţesc produsul alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar sugera că produsul are o altă ţară de origine sau loc de provenienţă; în astfel de cazuri menţiunea se face în conformitate cu normele prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5);

  (i) se menţionează ţara de origine sau locul de provenienţă pentru următoarele produse:

   

   

  - carne;

   

  - carne de pasăre;

   

  - produse lactate;

   

  - fructe şi legume proaspete;

   

  - alte produse care conţin un singur ingredient; precum şi

   

  carne, carne de pasăre şi peşte, atunci când se utilizează ca ingrediente în produsele prelucrate.

   

  În cazul cărnii şi al cărnii de pasăre, indicarea ţării de origine sau a locului de provenienţă poate apărea ca un singur loc numai atunci când animalele s-au născut, au fost crescute şi sacrificate în aceeaşi ţară sau în acelaşi loc. În alte cazuri, se furnizează informaţii privind fiecare din locurile diferite de naştere, de creştere şi de sacrificare.

   

  În cazul în care există motive care ar face ca indicarea ţării de origine să nu fie practică, se poate aplica următoarea menţiune:

   

  - „De origine nespecificată”

   

  Pentru toate celelalte produse alimentare, ţara de origine sau locul de provenienţă, în cazul în care lipsa acestor informaţii ar putea induce consumatorul în eroare în ceea ce priveşte adevărata ţară de origine sau loc de provenienţă a produsului alimentar, în special dacă informaţiile care însoţesc produsul alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar sugera că produsul are o altă ţară de origine sau loc de provenienţă; în astfel de cazuri menţiunea se face în conformitate cu normele prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5);

  Amendamentul  102

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Menţiunile prevăzute la alineatul (1) sunt exprimate prin cuvinte şi cifre, cu excepţia cazurilor în care consumatorii sunt informaţi, în ceea ce priveşte una sau mai multe menţiuni, despre alte forme de exprimare stabilite de măsurile de aplicare adoptate de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  (2) Menţiunile prevăzute la alineatul (1) sunt exprimate prin cuvinte şi cifre.

  Justificare

  Lista menţiunilor obligatorii reprezintă esenţa prezentului regulament. Prin urmare, modalităţile de indicare a acestor menţiuni nu ar trebui modificate prin intermediul procedurii de comitologie, care este menită să modifice elemente neesenţiale.

  Amendamentul  103

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate modifica lista menţiunilor obligatorii prevăzute la alineatul (1). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Lista de la alineatul (1) conţine dispoziţii esenţiale şi, prin urmare, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al procedurii de reglementare.

  Amendamentul  104

  Propunere de regulament

  Articolul 9a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 9a

   

  Derogări pentru microîntreprinderi

   

  Produsele artizanale fabricate de microîntreprinderi sunt scutite de la cerinţa stabilită la articolul 9 alineatul (1) litera (l). Aceste produse pot fi scutite şi de cerinţele stabilite la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(k) în cazul în care sunt comercializate la locul de producţie, iar personalul responsabil de vânzări este în măsură să furnizeze informaţiile la cerere. Alternativ, informaţiile respective pot fi oferite prin intermediul etichetelor prezente pe rafturi.

  Justificare

  Ar trebui permise scutiri în cazul microîntreprinderilor care fabrică produse artizanale.

  Amendamentul  105

  Propunere de regulament

  Articolul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Derogări de la cerinţele privind menţiunile obligatorii

  eliminat

  Pentru anumite tipuri sau categorii de produse alimentare, Comisia poate să prevadă, în cazuri excepţionale, derogări de la cerinţele prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (b) şi (f), cu condiţia ca asemenea derogări să nu aibă ca rezultat informarea incorectă a consumatorului final şi a unităţilor de restauraţie colectivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

   

  Justificare

  În cazul în care nu sunt prevăzute în dispoziţiile legale care reglementează anumite produse alimentare sau în prezentul regulament, cerinţa de furnizare a menţiunilor obligatorii ar trebui să se aplice tuturor produselor alimentare, fără a permite Comisiei să aprobe derogări.

  Amendamentul  106

  Propunere de regulament

  Articolul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Dispoziţiile articolului 9 nu aduc atingere dispoziţiilor comunitare mai specifice în materie de metrologie.

  Dispoziţiile articolului 9 nu aduc atingere dispoziţiilor comunitare mai specifice în materie de metrologie. Se respectă dispoziţiile Directivei 2007/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate1.

   

  _________

   

  1 JO L 247, 21.9.2007, p. 17.

  Justificare

  Pentru o mai bună lizibilitate a regulamentului ar trebui adăugată o trimitere la Directiva 2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate.

  Amendamentul  107

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În cazul produselor alimentare preambalate, informaţiile obligatorii apar pe ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta.

  (2) În cazul produselor alimentare preambalate, informaţiile obligatorii apar pe ambalaj.

  Justificare

  Textul eliminat ar putea conduce la apariţia „prospectelor” pentru produse alimentare. Acest lucru ar trebui evitat.

  Amendamentul  108

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate să prevadă că anumite menţiuni obligatorii pot fi puse la dispoziţie în alt mod decât pe ambalaj sau pe etichetă, cu condiţia să fie respectate principiile şi cerinţele generale prevăzute în capitolul II din prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Menţiunile obligatorii reprezintă esenţa prezentului regulament. Nu trebuie să fie posibilă modificarea modalităţii de indicare a acestor menţiuni prin măsuri destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament.

  Amendamentul  109

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, se aplică dispoziţiile articolului 41.

  eliminat

  Amendamentul  110

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Fără a aduce atingere legislaţiei comunitare specifice aplicabile anumitor produse alimentare în ceea ce priveşte cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(k), atunci când apar pe ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de cel puţin 3 mm şi sunt prezentate astfel încât să asigure un contrast considerabil între caracterele tipărite şi fond.

  (1) Fără a aduce atingere legislaţiei specifice a Uniunii aplicabile anumitor produse alimentare în ceea ce priveşte cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(k), atunci când apar pe ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel încât fie clar lizibile. Ar trebui avute în vedere criterii precum dimensiunea caracterelor, tipul acestora, contrastul dintre caractere şi fond, distanţa dintre rânduri şi dintre caractere etc.

   

  În contextul unei proceduri de consultare, Comisia defineşte un concept obligatoriu, împreună cu părţile interesate, inclusiv cu organizaţiile de consumatori, care să specifice orientările privind lizibilitatea informaţiilor destinate consumatorilor, menţionate pe produsele alimentare.

   

  Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  Amendamentul  111

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) În cazul produselor destinate unei alimentaţii speciale, în sensul Directivei 1999/21/CE din 25 martie 1999 privind alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale, precum şi al preparatelor pentru sugari, al preparatelor de continuare şi al alimentelor de diversificare destinate sugarilor şi copiilor de vârste mici, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 şi al Directivei 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006, care fac obiectul cerinţelor obligatorii de etichetare

  în temeiul legislaţiei Uniunii, în afara menţiunilor stabilite la articolul 9 alineatul (1), dimensiunea caracterelor ar trebui să satisfacă nevoile consumatorilor privind lizibilitatea informaţiilor şi privind informaţiile suplimentare referitoare la destinaţia specifică a alimentelor respective.

  Amendamentul  112

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate adopta reguli detaliate de prezentare a menţiunilor obligatorii şi să extindă cerinţele menţionate la alineatul (2) asupra menţiunilor obligatorii suplimentare pentru anumite categorii şi tipuri de produse alimentare menţionate la articolele 10 şi 38. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Acest alineat i-ar conferi Comisiei competenţe prea ample, dat fiind faptul că aceste dispoziţii nu pot fi considerate în niciun caz „elemente neesenţiale”.

  Amendamentul  113

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Dimensiunea minimă a caracterelor menţionată la alineatul (1) nu se aplică în cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafaţă maximă este mai mică de 10 cm².

  eliminat

  Justificare

  Menţiunile ar trebui să fie lizibile şi pe ambalajele şi recipientele a căror suprafaţă maximă este mai mică de 10 cm2, altfel ele îşi pierd utilitatea. Singurul aspect important în acest caz este stabilirea informaţiilor care trebuie să fie menţionate în mod obligatoriu pe ambalajele produselor mici. Acest aspect este clarificat în alt loc.

  Amendamentul  114

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Dispoziţiile alineatului (2) nu se aplică în cazul produselor alimentare menţionate la articolul 17 alineatele (1) şi (2).

  (5) Dispoziţiile alineatului (2) nu se aplică în cazul produselor alimentare menţionate la articolul 17 alineatele (1) şi (2). Pentru astfel de categorii de ambalaje sau de recipiente pot fi introduse dispoziţii naţionale specifice în cazul statelor membre care au mai multe limbi oficiale.

  Amendamentul  115

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a) Abrevierile, inclusiv iniţialele, nu pot fi utilizate în cazul în care acestea sunt de natură să inducă în eroare consumatorii.

  Amendamentul  116

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie uşor vizibile, lizibile şi, după caz, indelebile. Acestea nu trebuie să fie în nici un caz disimulate, ascunse, trunchiate sau separate prin orice alte reprezentări scrise sau imagini sau prin orice alt element intercalat.

  (6) Informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie uşor vizibile, lizibile şi, după caz, indelebile. Acestea nu trebuie să fie în nici un caz disimulate, ascunse sau separate prin orice alte reprezentări scrise sau imagini, prin orice alt element intercalat sau prin ambalaj în sine, de exemplu printr-un falţ.

  Justificare

  Completare necesară: ar putea exista interpretări diferite a ceea ce constituie informaţii disimulate, fapt care ar periclita certitudinea juridică a comercianţilor de produse alimentare.

  Amendamentul 117

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Indicarea menţiunilor obligatorii nu conduce la creşterea dimensiunii şi/sau volumului ambalajului sau recipientului produsului alimentar şi nu are nicio altă consecinţă negativă asupra mediului.

  Justificare

  Indicarea obligatorie a informaţiilor referitoare la produsul alimentar ar putea oferi operatorilor de pe piaţă motive pentru modificarea dimensiunii/volumului ambalajului, cu riscul inerent de creştere a cantităţii de deşeuri rezultate din ambalaje. Acest lucru ar fi contrar principiului prevenirii, care stă la baza normelor de gestionare a deşeurilor în Uniunea Europeană.

  Amendamentul  118

  Propunere de regulament

  Articolul 15 - litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt puse la dispoziţie înainte de cumpărare şi apar pe suportul de vânzare la distanţă sau sunt furnizate prin alte mijloace corespunzătoare;

  (a) informaţiile referitoare la produsele alimentare menţionate la articolele 9 şi 29 sunt puse la dispoziţie, la cererea consumatorului, înainte de cumpărare şi pot apărea pe suportul de vânzare la distanţă sau sunt furnizate prin alte mijloace corespunzătoare.

  Justificare

  Modificările constante ale compoziţiei produsului, de exemplu reducerea conţinutului de sare şi substituirea grăsimii, fac practic imposibilă furnizarea de informaţii actualizate despre toate materialele care sprijină comerţul la distanţă. Cataloagele şi broşurile sunt cele mai răspândite mijloace de vânzare în comerţul la distanţă, în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. Pe lângă costurile ridicate, aceste dispoziţii ar avea un efect negativ şi asupra mediului, deoarece cataloagele ar necesita de patru ori mai multă hârtie pentru a fi conforme cu cerinţele privind informaţiile obligatorii.

  Amendamentul  119

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (d), (f), (g), (h) şi (k) sunt obligatorii numai în momentul livrării.

  (b) menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (f) şi (j) sunt obligatorii numai în momentul livrării.

  Justificare

  Conţinutul de alcool al băuturilor alcoolice este o informaţie deosebit de importantă, care trebuie să fie disponibilă consumatorilor înainte de livrarea produselor, atunci când acestea sunt cumpărate prin servicii de cumpărături la distanţă sau online. Instrucţiunile de utilizare, pe de altă parte, sunt necesare doar în momentul în care produsul alimentar este consumat, prin urmare acestea pot fi furnizate în momentul livrării.

  Cu excepţia termenului de valabilitate, care nu poate fi prezentat în prealabil, produsele alimentare furnizate prin intermediul vânzărilor la distanţă ar trebui să satisfacă aceleaşi cerinţe informaţionale ca produsele comercializate în magazine.

  Amendamentul  120

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 9 alineatul (2), informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt redactate într-o limbă uşor de înţeles de către consumatorii din statele membre în care se comercializează un produs alimentar.

  (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 9 alineatul (2), informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt formulate într-o versiune lingvistică înţeleasă de consumatorii obişnuiţi din statul membru în care se comercializează un produs alimentar.

  Justificare

  Termenul de „versiune lingvistică” se referă atât la limba oficială, cât şi la formulare.

  Amendamentul  121

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statul membru în care este comercializat un produs alimentar poate să prevadă, pe teritoriul său, ca aceste menţiuni să figureze într-una sau mai multe limbi dintre limbile oficiale ale Comunităţii.

  (2) Statul membru în care este comercializat un produs alimentar poate să prevadă, pe teritoriul său, ca aceste menţiuni să figureze într-una sau mai multe limbi dintre limbile oficiale ale Uniunii. Această cerinţă nu poate împiedica, totuşi, ca informaţiile obligatorii să fie oferite, pe de altă parte, în alte limbi oficiale ale Comunităţii care sunt uşor înţelese de consumatorii din statele membre respective.

  Justificare

  Deşi informaţiile obligatorii cu privire la produsele alimentare trebuie oferite într-o limbă înţeleasă de consumatori, normele nu ar trebui să afecteze libera circulaţie a bunurilor. Normele referitoare la limbi trebuie să fie suficient de flexibile pentru a permite consumatorilor să primească informaţii într-o limbă pe care o pot înţelege fără dificultate. Jurisprudenţa CJE a venit în sprijinul acestei abordări flexibile.

  Amendamentul  122

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Produsele alimentare vândute în regim „duty-free” pot fi comercializate doar cu informaţiile în versiunea engleză.

  Justificare

  Produsele din magazinele „duty-free” sunt destinate în principal călătorilor internaţionali, nu consumatorilor de pe piaţa naţională. Prin urmare, în cazul acestor produse alimentare ar trebui să existe posibilitatea furnizării informaţiilor doar în limba engleză, care este o limbă de circulaţie internaţională.

  Amendamentul  123

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Omisiunea anumitor menţiuni obligatorii

  Derogări de la cerinţa furnizării anumitor menţiuni obligatorii

  Justificare

  Modificări de redactare.

  Amendamentul  124

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În cazul buteliilor de sticlă destinate reutilizării, care au un marcaj indelebil şi care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, nici inel, nici manşetă, sunt obligatorii numai menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) şi (l).

  (1) În cazul buteliilor de sticlă destinate reutilizării, care au un marcaj indelebil şi care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, nici inel, nici manşetă, sunt obligatorii numai menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e) şi (f).

  Justificare

  Se respinge o etichetare nutriţională obligatorie. Buteliile de sticlă destinate reutilizării sunt comercializate de obicei ca porţii individuale (de exemplu de 200 ml sau 250 ml). Spaţiul disponibil pentru menţiuni este redus în cazul buteliilor respective. De aceea, trebuie păstrat volumul actual al menţiunilor, şi anume menţionarea denumirii de comercializare, a cantităţii nete, a substanţelor alergene şi a termenului minim de valabilitate [a se vedea articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE privind etichetarea].

  Amendamentul  125

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafaţă cea mai mare măsoară mai puţin de 10 cm2, numai menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. Menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la dispoziţie la cererea consumatorului.

  (2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafaţă imprimabilă cea mai mare măsoară mai puţin de 80 cm2, numai menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e) şi (f) şi la articolul 29 alineatul (1) litera (a) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. Sunt posibile menţiuni suplimentare pe ambalaj, pe bază voluntară. Menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la dispoziţie la cererea consumatorului.

  Justificare

  Specificarea valorii energetice a unui produs alimentar este o informaţie esenţială şi poate fi un factor decisiv în luarea unei decizii de cumpărare în cunoştinţă de cauză. Ar trebui să fie posibile menţiunile suplimentare efectuate pe bază voluntară de către producător.

  Amendamentul  126

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Fără a aduce atingere altor dispoziţii comunitare care prevăd o declaraţie nutriţională obligatorie, declaraţia menţionată la articolul 9 alineatul (1) litera (l) nu este obligatorie pentru produsele alimentare menţionate în anexa IV.

  (3) Fără a aduce atingere altor dispoziţii comunitare care prevăd o declaraţie nutriţională obligatorie, declaraţia nutriţională menţionată la articolul 9 alineatul (1) litera (l) nu este obligatorie pentru produsele alimentare menţionate în anexa IV.

  Justificare

  Derogările privind dimensiunea ambalajelor prevăzute în propunerea Comisiei sunt nerealiste şi nu sunt fezabile.

  Amendamentul  127

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  În cazul produselor care nu sunt preambalate şi al celor oferite de unităţile de restauraţie colectivă în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (d), nu sunt obligatorii menţiunile prevăzute la articolul 9 şi la articolul 29.

  Justificare

  Şi în societăţile de vânzare cu amănuntul şi societăţile artizanale din sectorul alimentar, inclusiv unităţile de restauraţie colectivă sau întreprinderile agricole de desfacere, sunt fabricate produse care sunt oferite direct consumatorului. Nu există proceduri standardizate: ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de asemenea, că tocmai societăţile artizanale din sectorul alimentar sunt responsabile pentru conservarea specialităţilor regionale, pentru creativitate şi inovare, asigurând astfel diversitatea ofertei. În consecinţă, este important ca producătorii menţionaţi să fie scutiţi de declaraţia nutriţională obligatorie.

  Amendamentul  128

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Lanţurile alimentare care servesc produse alimentare standardizate prezintă menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (i) şi (l) pe ambalajul produselor.

  Justificare

  Unităţile de restauraţie colectivă care servesc produse alimentare standardizate, ca de exemplu lanţurile de restauraţie rapidă, furnizează următoarele informaţii pe ambalaj: nume, ingrediente, alergeni şi ţara de origine, precum şi o declaraţie nutriţională.

  Amendamentul  129

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Denumirea produsului alimentar este denumirea sa legală. În absenţa unei asemenea denumiri, denumirea produsului alimentar este denumirea sa curentă sau, în cazul în care nu există o denumire curentă sau aceasta nu este folosită, se indică denumirea descriptivă a produsului alimentar.

  (1) Denumirea produsului alimentar este denumirea prevăzută în legislaţia relevantă. În absenţa unei asemenea denumiri, denumirea produsului alimentar este denumirea sa curentă sau, în cazul în care nu există o denumire curentă sau aceasta nu este folosită, se indică denumirea descriptivă a produsului alimentar.

  Justificare

  Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea.

  Amendamentul  130

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) În cazul în care un produs conţine nanomateriale, acest lucru trebuie menţionat clar în lista de ingrediente, folosindu-se prefixul „nano”.

  Justificare

  Folosirea prefixului sporeşte transparenţa şi asigură libertatea de alegere a consumatorului.

  Amendamentul 131

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b) Pentru produsele ce conţin printre principalele cinci ingrediente ouă sau produse din ouă, termenii la care se face referinţă în anexa I la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 557/2007 se adaugă în paranteză după ingredientul corespunzător de pe lista de ingrediente, în conformitate cu metoda agricolă prin care au fost produse ouăle. În ceea ce priveşte ouăle obţinute prin agricultură ecologică, ingredientele respective pot fi etichetate în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

  Justificare

  Mulţi consumatori ar dori să ştie prin care metodă agricolă au fost produse ouăle conţinute în alimentele lor. Ingredientele trebuie, prin urmare, să fie menţionate cu ajutorul unor termeni precum „ouă de găini crescute în aer liber”, „ouă de găini crescute în hale la sol” şi „ouă de găini crescute în baterii”.

  Amendamentul  132

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Omisiunea listei de ingrediente

  Derogări generale de la obligaţia afişării listei de ingrediente

  Justificare

  Modificare lingvistică pentru o mai bună înţelegere a textului.

  Amendamentul  133

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – titlu şi partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Omisiunea compuşilor unui produs alimentar din lista de ingrediente

   

  Menţionarea următorilor compuşi ai unui produs alimentar nu este obligatorie în lista de ingrediente:

  Nu se consideră drept ingrediente ale unui produs alimentar:

  Justificare

  Modificarea titlului pentru o mai bună înţelegere a textului. La articolul 21 se propune fără vreun motiv întemeiat o schimbare de sistem: în timp ce substanţele şi produsele de pe listă nu făceau, prin ficţiune juridică, obiectul noţiunii de ingredient, în viitor ar trebui în mod evident să nu mai fie scutite decât de obligaţia de menţionare în lista de ingrediente. Abordarea de până acum ar trebui menţinută. O schimbare ar avea efecte importante asupra unui număr de acte normative comunitare care fac referire la definiţia „ingredientului alimentar” (printre altele, Regulamentul CE nr. 1829/2003 sau viitorul regulament privind enzimele) [a se vedea derogările prevăzute la articolul 2 alineatul (4)].

  Amendamentul  134

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) substanţele utilizate în cantităţile strict necesare ca solvenţi sau suporturi pentru substanţe nutriţionale, aditivi sau arome;

  (c) substanţele utilizate în cantităţile strict necesare ca solvenţi sau suporturi pentru substanţe nutriţionale, aditivi, enzime sau arome;

  Justificare

  Completarea listei de substanţe.

  Amendamentul  135

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Orice ingredient menţionat în anexa II sau orice substanţă derivată dintr-un ingredient menţionat în anexa respectivă, sub rezerva excepţiilor prevăzute în anexa respectivă, este indicat pe etichetă cu referinţă precisă la denumirea ingredientului.

   

   

  (1) Orice ingredient menţionat în anexa II sau orice substanţă derivată dintr-un ingredient menţionat în anexa respectivă, sub rezerva excepţiilor prevăzute în anexa respectivă, este întotdeauna indicat în lista de ingrediente, astfel încât potenţialul de a cauza alergii sau intoleranţe să poată fi recunoscut imediat cu uşurinţă.

  Justificare

  Acest amendament vizează să clarifice faptul că denumirea ingredientelor trebuie aleasă în aşa fel încât persoanele care suferă de alergii să poată recunoaşte potenţialul alergen al ingredientelor respective.

  Amendamentul  136

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) este vorba despre produse alimentare care nu sunt preambalate. În acest caz, în spaţiul de comercializare sau în meniu trebuie să se indice într-un mod clar vizibil următoarele:

   

  - clienţii pot obţine informaţii despre substanţele alergene în urma unui dialog cu vânzătorul şi/sau prin alte materiale informaţionale expuse în spaţiul de vânzare

   

  - nu se poate exclude posibilitatea unei contaminări încrucişate.

  Justificare

  În cazul produselor care nu sunt preambalate, ar fi practic imposibil să se furnizeze informaţii cuprinzătoare despre alergeni pentru toate produsele, fapt care ar conduce, în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, la dezavantaje competitive considerabile şi la costuri suplimentare. În plus, posibilitatea contaminării încrucişate nu poate fi exclusă în spaţiile unde suprafaţa de procesare disponibilă este limitată. Folosirea obligatorie a unui panou informativ clar ar oferi întreprinderilor certitudine juridică.

  Amendamentul  137

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) ingredientul sau categoria de ingrediente în cauză figurează în denumirea produsului alimentar sau sunt asociate, în general, de către consumator cu denumirea respectivă; sau

  (a) ingredientul sau categoria de ingrediente în cauză figurează în denumirea comercială a produsului alimentar sau sunt asociate, în general, de către consumator cu denumirea respectivă; sau

  Justificare

  Ar trebui păstrată terminologia utilizată în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea produselor alimentare.

  Amendamentul  138

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Comisia poate modifica alineatul (1) prin adăugarea de alte cazuri. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Acest alineat i-ar conferi Comisiei competenţe prea ample, dat fiind faptul că aceste dispoziţii nu pot fi considerate în niciun caz „elemente neesenţiale”.

  Amendamentul  139

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) în unităţi de volum pentru produsele lichide;

  (a) în unităţi de volum pentru produsele lichide în sensul Directivei 85/339/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind recipientele pentru produsele lichide destinate consumului uman1;

   

  __________

   

  1 JO L 176, 6.7.1985, p. 18.

  Justificare

  Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea.

  Amendamentul  140

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Termenul de valabilitate şi data expirării

  Termenul de valabilitate, data expirării şi data fabricaţiei

  Justificare

  Această modificare decurge din adăugarea datei fabricaţiei la articolul 25 alineatul (2).

  Amendamentul  141

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Data corespunzătoare este indicată în conformitate cu anexa IX.

  (2) Data corespunzătoare este uşor de găsit şi nu este acoperită. Aceasta este indicată după cum urmează:

   

  A. TERMENUL DE VALABILITATE:

   

  (a) Data este precedată de menţiunile:

   

  - „A se consuma de preferinţă înainte de …”, atunci când în dată este indicată ziua;

   

  - „A se consuma înainte de sfârşitul …”, în celelalte cazuri.

   

  (b) Menţiunile prevăzute la litera (a) sunt însoţite de:

   

  - data însăşi; sau

   

  - o referinţă la locul în care data este indicată pe etichetă.

   

  Dacă este necesar, aceste menţiuni sunt urmate de o descriere a condiţiilor de conservare a căror respectare asigură valabilitatea indicată.

   

  (c) Data se compune din indicarea zilei, lunii şi anului, în această ordine şi necodificată.

   

  Cu toate acestea, pentru produsele alimentare:

   

  - a căror valabilitate este mai mică de trei luni, se indică ziua şi luna;

   

  - a căror valabilitate este mai mare de trei luni, dar mai mică de 18 luni, se indică luna şi anul;

   

  - a căror valabilitate este mai mare de 18 luni, indicarea anului este suficientă.

   

  (d) Termenul de valabilitate este indicat pe fiecare porţie individuală preambalată.

   

  (e) Sub rezerva dispoziţiilor comunitare care impun alte modalităţi de indicare a datei, menţionarea termenului de valabilitate nu se cere în cazul:

   

  - fructelor şi legumelor proaspete, inclusiv al cartofilor, care nu au fost curăţate, tăiate sau nu au făcut obiectul altui tratament similar; această derogare nu se aplică seminţelor încolţite şi altor produse similare, cum ar fi germenii de leguminoase;

   

  - vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor spumoase, vinurilor aromatizate şi produselor similare obţinute din alte fructe decât strugurii, precum şi al băuturilor care corespund codurilor NC 22060091, 22060093 şi 22060099 şi sunt fabricate din struguri sau din must de struguri;

   

  - băuturilor care conţin 10 % sau mai mult alcool în volum;

   

  - băuturilor răcoritoare nealcoolice, sucurilor de fructe, nectarurilor de fructe şi băuturilor alcoolice care conţin peste 1,2 % alcool în volum prezentate în recipiente individuale mai mari de cinci litri, destinate a fi livrate unităţilor de restauraţie colectivă;

   

  - produselor de panificaţie şi de patiserie care, prin natura lor, sunt consumate în mod normal într-un răstimp de 24 de ore după fabricare;

   

  - oţetului;

   

  - sării de bucătărie;

   

  - zahărului în stare solidă;

   

  - produselor zaharoase care constau aproape exclusiv din zaharuri aromatizate şi/sau colorate;

   

  - gumelor de mestecat şi produselor similare de mestecat.

   

   

   

  B. DATA EXPIRĂRII:

   

  (a) Data este precedată de menţiunea „Expiră la data de ...”.

   

  (b) Menţiunea prevăzută la litera (a) este însoţită de:

   

  - data însăşi; sau

   

  - o referinţă la locul în care data este indicată pe etichetă.

   

  Aceste informaţii sunt urmate de o descriere a condiţiilor de conservare care trebuie respectate.

   

  (c) Data se compune din indicarea zilei, lunii şi, eventual, a anului, în această ordine şi în formă necodificată.

   

  (d) Norme detaliate cu privire la indicarea termenului de valabilitate în conformitate cu secţiunea A litera (c) a prezentului alineat pot fi adoptate în cadrul procedurii de reglementare menţionate la articolul 49 alineatul (2).

   

  C. DATA FABRICAŢIEI:

   

  (a) Data este precedată de menţiunea: „Data fabricaţiei”.

   

  (b) Menţiunile prevăzute la litera (a) sunt însoţite de:

   

  - data însăşi; sau

   

  - o referinţă la locul în care data este indicată pe etichetă.

   

  (c) Data se compune din indicarea zilei, lunii şi, eventual, a anului, în această ordine şi în formă necodificată.

  Justificare

  Din motive de claritate anexa IX ar trebui introdusă în textul legislativ, fiind completată cu data fabricaţiei, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) literele (a) şi (b) (noi). Derogarea de la menţionarea termenului de valabilitate în cazul porţiilor individuale de îngheţată se elimină.

  Porţiile individuale pot să fie separate de pachetul sau lotul în care au fost vândute; prin urmare, este esenţial ca fiecare porţie detaşabilă să aibă marcat termenul de valabilitate.

  Amendamentul  142

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Instrucţiunile de utilizare a unui produs alimentar sunt indicate astfel încât să permită o utilizare corespunzătoare a acestui produs.

  (1) Instrucţiunile de utilizare a unui produs alimentar sunt indicate astfel încât să permită o utilizare corespunzătoare a acestui produs. Dacă este cazul, se oferă instrucţiuni privind condiţiile de refrigerare şi de păstrare, precum şi termenul limită de consum după deschiderea ambalajului.

  Justificare

  Condiţiile de refrigerare şi de păstrare pot influenţa termenul de valabilitate al unui produs alimentar şi ar trebui, prin urmare, să fie indicate.

  Amendamentul  143

  Propunere de regulament

  Secţiunea 3 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Declaraţia nutriţională

  Etichetarea nutriţională

  Justificare

  Clarificare.

  Amendamentul  144

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – literele b şi ba (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

   

  Amendamentul

  (b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, glucide, cu referire în mod special la zaharuri şi sare.

  (b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, zaharuri şi sare.

   

  (ba) cantitatea de proteine, glucide, fibre şi acizi graşi trans naturali şi artificiali.

  Amendamentul  145

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere şi băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia întocmeşte un raport după [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] privind aplicarea prezentului alineat pentru produsele respective, care poate fi însoţit de măsuri specifice de stabilire a normelor referitoare la declaraţia nutriţională pentru aceste produse. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

   

  Prezentul alineat nu se aplică pentru băuturile alcoolice. Comisia întocmeşte un raport după [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] privind aplicarea prezentului alineat pentru produsele respective, care poate fi însoţit de măsuri specifice de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziţia consumatorilor de informaţii nutriţionale cu privire la aceste produse. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  Justificare

  Dacă sunt excluse vinul, berea şi băuturile spirtoase, dar nu şi alte băuturi alcoolice, sectorul nu poate fi armonizat. Anumite produse ar fi favorizate, în timp ce altele ar fi discriminate. Acest lucru ar denatura concurenţa, iar consumatorii ar fi induşi în eroare în ceea ce priveşte compoziţia diferitelor produse.

  Amendamentul  146

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatele 2-4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Declaraţia nutriţională poate să includă, de asemenea, cantităţile unuia sau mai multor elemente din următoarele:

  (2) Declaraţia nutriţională poate să includă, de asemenea, în plus, cantităţile unuia sau mai multor elemente din următoarele:

  (a) acizi graşi trans;

   

  (b) acizi graşi mononesaturaţi;

  (b) acizi graşi mononesaturaţi;

  (c) acizi graşi polinesaturaţi;

  (c) acizi graşi polinesaturaţi;

  (d) polioli;

  (d) polioli;

   

  (da) colesterol;

  (e) amidon;

  (e) amidon;

  (f) fibre;

   

  (g) proteine;

   

  (h) oricare dintre mineralele sau vitaminele menţionate în partea A punctul 1 din anexa XI şi prezente în aliment în cantităţi semnificative, astfel cum sunt definite în partea A punctul 2 din anexa XI.

  (h) oricare dintre mineralele sau vitaminele prezente în cantităţi semnificative, în sensul celor menţionate în partea A punctul 1 din anexa XI, în conformitate cu valorile menţionate în partea A punctul 2 din anexa XI;

   

  (ha) alte substanţe în sensul celor menţionate în partea A din anexa XIII, precum şi componenţi ai acestor substanţe nutritive.

   

  (hb) alte substanţe, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

  (3) Declararea cantităţii substanţelor care aparţin sau sunt componentele uneia din categoriile de nutrienţi menţionate la alineatul (2) este obligatorie în cazul în care se face o menţiune nutriţională şi/sau de sănătate.

  (3) Declararea cantităţii substanţelor care aparţin sau sunt componentele uneia din categoriile de nutrienţi menţionate la alineatul (2) este obligatorie în cazul în care se face o menţiune nutriţională şi/sau de sănătate.

  (4) Comisia poate modifica listele menţionate la alineatele (1) şi (2). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

   

  Justificare

  În versiunea în limba germană, „transisomere Fettsäuren” se înlocuieşte cu „Transfettsäuren”. Se adaugă colesterolul. Proteinele au fost introduse la articolul 29 alineatul (1) litera (b).

  Traducerea corectă a cuvântului „zaharuri” în limba germană este „Zuckerarten” (a se vedea Directiva 2001/111/CE privind anumite tipuri de zahăr).

  Lista substanţelor nutritive care pot fi menţionate suplimentar de bunăvoie în informaţiile nutriţionale ar trebui să fie în acord cu alte texte legislative comunitare (printre altele, Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 privind adaosul de anumite substanţe). De aceea, alineatul (2) trebuie completat în mod adecvat.

  Amendamentul garantează faptul că şi colesterolul poate fi inclus în informaţiile nutriţionale suplimentare de pe etichetă.

  Amendamentul  147

  Propunere de regulament

  Articolul 30 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Comisia poate stabili şi introduce în anexa XII coeficienţii de conversie menţionaţi în partea A punctul 1 din anexa XI care să permită un calcul mai exact al conţinutului de vitamine şi minerale în produsele alimentare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  (2) Comisia stabileşte şi introduce în anexa XII coeficienţii de conversie menţionaţi în partea A punctul 1 din anexa XI care să permită un calcul mai exact al conţinutului de vitamine şi minerale în produsele alimentare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  Justificare

  Acest amendament urmăreşte să asigure că se calculează conţinutul de vitamine şi minerale folosindu-se coeficienţi de conversie uniformi.

  Amendamentul  148

  Propunere de regulament

  Articolul 30 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Valorile declarate sunt valori medii, care se bazează, după caz, pe următorii factori:

  (4) Valorile declarate sunt valori medii la sfârşitul termenului de valabilitate cu luarea în considerare a unor marje de toleranţă adecvate, care se bazează, după caz, pe următorii factori:

  (a) analiza produsului alimentar efectuată de producător; sau

  (a) analiza produsului alimentar efectuată de producător; sau

  (b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate; sau

  (b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate; sau

  (c) un calcul obţinut pe baza unor date general stabilite şi acceptate.

  (c) un calcul obţinut pe baza unor date general stabilite şi acceptate.

  Normele de aplicare pentru indicarea valorii energetice şi a nutrienţilor în ceea ce priveşte precizia valorilor declarate, în special diferenţele dintre valorile declarate şi cele stabilite în decursul controalelor oficiale, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (2).

  Normele de aplicare pentru indicarea valorii energetice şi a nutrienţilor în ceea ce priveşte precizia valorilor declarate, în special diferenţele dintre valorile declarate şi cele stabilite în decursul controalelor oficiale, se adoptă, în urma avizului Autorităţii Europene pentru Siguranţă Alimentară, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

  Justificare

  Din motive de certitudine juridică, ar trebui precizat mai clar în textul legii că valorile medii trebuie să fie aferente sfârşitului termenului de valabilitate. Vitaminele şi mineralele naturale sau adăugate sunt supuse unor procese naturale de degradare sau oscilatorii. Astfel, vitamina C, de exemplu, se poate descompune în mod natural într-o măsură considerabilă în decursul perioadei de valabilitate a unui produs (în funcţie de condiţiile de păstrare, lumina soarelui etc.). În plus, cantitatea de nutrienţi dintr-un produs este supusă unor variaţii naturale în funcţie de recoltă sau sortiment. Din această cauză ar trebui stabilite cât mai curând reguli de aproximare şi marje de toleranţă la nivelul UE pentru etichetarea referitoare la cantitatea de nutrienţi.

  Determinarea nivelului permis de diferenţe dintre valorile declarate şi cele stabilite în decursul controalelor oficiale va fi esenţială pentru aplicarea regulamentului, iar decizia ar trebui luată, prin urmare, în conformitate cu procedura de reglementare cu control.

  Amendamentul  149

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi sau componentele acestora menţionate la articolul 29 alineatele (1) şi (2) sunt exprimate în unităţi de măsură prevăzute în partea A din anexa XIII.

  (1) Valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi sau componentele acestora menţionate la articolul 29 alineatele (1) şi (2) sunt exprimate în unităţi de măsură prevăzute în anexa XIII.

  Justificare

  Rezultă din contopirea părţilor A - C din anexa XIII, în conformitate cu amendamentul 203.

  Amendamentul  150

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi menţionate la alineatul (1) sunt exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, sub rezerva dispoziţiilor articolului 32 alineatele (2) şi (3), pe porţie.

  (2) Valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi menţionate la alineatul (1) sunt exprimate pentru 100 g sau 100 ml.

   

  În plus, valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi pot fi exprimate pe porţie.

   

  Valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi menţionate la alineatul (1) trebuie exprimate şi pe porţie, în cazul în care produsul alimentar este preambalat ca porţie individuală.

   

  În cazul în care se oferă informaţii pe porţie, trebuie indicat numărul porţiilor din ambalaj, iar mărimea porţiei trebuie să fie realistă şi să fie prezentată, respectiv explicată, pe înţelesul consumatorului de rând.

   

  Comisia elaborează, împreună cu întreprinderile din sectorul alimentar şi autorităţile competente ale statelor membre, orientări pentru specificarea unor mărimi realiste ale porţiilor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  Justificare

  Indicarea valorii energetice şi a cantităţii de nutrienţi pentru 100 g sau 100 ml oferă consumatorilor posibilitatea de a compara produsele în mod direct. De aceea, în principiu, prezentarea acestor date ar trebui să fie obligatorie şi în cazul produselor ambalate porţionat. Specificarea suplimentară a valorii energetice şi a cantităţii de nutrienţi pe porţie ar trebui desigur să fie posibilă în cazul produselor ambalate porţionat. Pentru a ajuta consumatorul să se orienteze, specificarea pe porţie ar trebui să fie obligatorie în cazul porţiilor individuale preambalate în ambalaje multiple. În cazul ambalajelor cu mai multe porţii, ar fi utilă precizarea numărului de porţii din ambalaj pentru a evalua valoarea energetică pe porţie.

  Definiţia mărimii porţiei ajută consumatorul să se raporteze la realitate. Astfel, consumatorii pot, de exemplu, să îşi facă o idee mai precisă despre o porţie care constă din 8 unităţi sau bucăţi (de exemplu, biscuiţi) sau o jumătate de ceaşcă (de exemplu, nuci) decât dacă li s-ar indica gramajul. În plus, mărimea porţiei ar trebui să se orienteze în funcţie de un consum mediu realist al consumatorilor pentru a nu îi induce în eroare. De exemplu, o mărime a porţiei de 25 g s-a dovedit a fi o mărime de referinţă nerealistă.

  Amendamentul  151

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Dacă sunt furnizate menţiunile prevăzute de alineatul (3), trebuie indicate şi următoarele informaţii suplimentare, într-un loc apropiat de tabelul în cauză: necesarul zilnic al unei femei de vârstă mijlocie; necesarul zilnic al fiecărei persoane poate fi diferit.

  Justificare

  Aporturile alimentare de referinţă menţionate în anexa XI descriu necesarul zilnic al unei femei de vârstă mijlocie, care depune eforturi fizice moderate. Acest lucru ar trebui menţionat pentru a evita o alimentaţie greşită a altor grupe de populaţie.

  Amendamentul  152

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Declaraţia privind poliolii şi/sau amidonul, declaraţia privind tipul de acizi graşi, alta decât declaraţia obligatorie privind acizii graşi saturaţi menţionată la articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt prezentate în conformitate cu partea B din anexa XIII.

  (4) Declaraţia privind poliolii şi/sau amidonul, declaraţia privind tipul de acizi graşi, alta decât declaraţia obligatorie privind acizii graşi saturaţi şi acizii graşi trans menţionată la articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt prezentate în conformitate cu anexa XIII.

  Justificare

  Rezultă din contopirea părţilor A - C din anexa XIII, în conformitate cu amendamentul 203.

  Acizii graşi trans se includ, alături de acizii graşi saturaţi, în declaraţia nutriţională obligatorie şi, prin urmare, se elimină de pe lista datelor voluntare.

  Amendamentul  153

  Propunere de regulament

  Articolul 32

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 32Exprimarea pe porţie

   

   

  (1) În afară de declaraţia nutriţională pentru 100 g sau 100 ml menţionată la articolul 31 alineatul (2), informaţiile pot fi exprimate pentru fiecare porţie, corespunzătoare cantităţii de pe etichetă, cu condiţia să fie precizat numărul de porţii din ambalaj.

  (2) Declaraţia nutriţională poate fi exprimată numai raportat la porţie în cazul în care produsul alimentar este preambalat ca porţie individuală.

  (3) Comisia stabileşte modul de exprimare numai raportat la porţie pentru produsele alimentare prezentate în ambalaje care conţin mai multe porţii de produs, dar care nu au fost ambalate ca porţii individuale. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Articolul este inutil, din moment ce dispoziţiile relevante au fost reunite în articolul 31 alineatul (2).

  Amendamentul  154

  Propunere de regulament

  Articolul 33 – alineatul 1 – teza introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În afară de formele de exprimare menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi (3), declaraţia nutriţională poate fi exprimată în alte moduri, cu condiţia să fie respectate următoarele cerinţe esenţiale:

  (1) În afară de formele de exprimare menţionate la articolul 29 alineatul (1), la articolul 29 alineatul (2) şi la articolul 31 alineatele (2) şi (3), pot fi utilizate reprezentări grafice, cu condiţia să fie respectate următoarele cerinţe esenţiale:

  Amendamentul  155

  Propunere de regulament

  Articolul 33 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) forma de exprimare are drept scop să faciliteze înţelegerea de către consumator a contribuţiei sau a importanţei produsului alimentar pentru valoarea energetică şi conţinutul de nutrienţi al unui regim alimentar; şi

  (a) astfel de forme de prezentare nu trebuie să inducă consumatorul în eroare şi nu trebuie să abată atenţia de la declaraţia nutriţională obligatorie; şi

  Amendamentul  156

  Propunere de regulament

  Articolul 33 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) este susţinută de cercetări independente privind comportamentul consumatorilor care demonstrează că consumatorul obişnuit înţelege forma de exprimare.

  Justificare

  Această măsură asigură că orice forme de exprimare sunt permise numai dacă sunt recunoscute de cercetări independente privind comportamentul consumatorilor.

  Amendamentul  157

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Menţiunile prevăzute la articolul 31 alineatul (2), referitoare la declaraţia nutriţională obligatorie, figurează în câmpul vizual principal. După caz, acestea sunt prezentate împreună, în mod clar şi în următoarea ordine: valoarea energetică, cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, glucide, cu referire în mod special la zaharuri şi sare.

  (1) Menţiunile prevăzute la articolul 31 alineatul (2), referitoare la declaraţia nutriţională obligatorie, figurează pe partea frontală a ambalajului. După caz, acestea sunt prezentate împreună, în mod clar şi în următoarea ordine: valoarea energetică, cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, zaharuri şi sare.

  Justificare

  În conformitate cu amendamentele la articolul 29 alineatul (1) litera (a).

  Amendamentul  158

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Indicarea obligatorie a valorii energetice în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (a) şi partea B din anexa XI trebuie să figureze împreună cu prezentarea menţionată alineatul (1) în kcal pe 100g/ml şi, după caz, pe porţie, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) în dreapta jos pe faţa ambalajului cu caractere grafice de 3 mm şi într-un cadru.

  Justificare

  Una dintre cele mai importante informaţii despre alimente este valoarea energetică. În consecinţă, aceasta ar trebui să figureze pe faţa ambalajului şi să fie repetată constant în acelaşi loc şi într-o formă vizibilă pentru toate produsele, pentru ca consumatorii să o poată remarca la prima privire.

  Amendamentul  159

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b) Ambalajele de cadouri sunt scutite de la repetarea obligatorie a valorii energetice pe faţa ambalajului în conformitate cu alineatul (1a).

  Justificare

  Aspectul vizual şi estetic al ambalajelor de cadouri care conţin produse de tipul bomboanelor de ciocolată sau al pralinelor destinate unor ocazii festive precum Ziua Mamei ar fi distrus dacă informaţiile nutriţionale obligatorii ar trebui să fie prezentate pe partea din faţă a ambalajului.

  Amendamentul  160

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 2 – paragrafele 1 şi 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Declaraţia nutriţională referitoare la nutrienţii menţionaţi la articolul 29 alineatul (2) figurează în acelaşi loc şi, după caz, în ordinea de prezentare prevăzută în partea C din anexa XIII.

  (2) Declaraţia nutriţională extinsă voluntară referitoare la nutrienţii menţionaţi la articolul 29 alineatul (2) figurează, după caz, în ordinea de prezentare prevăzută în anexa XIII. Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis.

  În cazul în care declaraţia nutriţională nu apare în câmpul vizual principal, aceasta se prezintă sub formă de tabel, cu numerele aliniate, dacă spaţiul o permite.

   

  Amendamentul  161

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) În cazul în care declaraţia nutriţională este obligatorie pentru produsele alimentare care figurează în anexa IV din cauza unei menţiuni nutriţionale sau de sănătate, declaraţia nutriţională nu trebuie să apară în câmpul vizual principal.

  Justificare

  Obligaţia ca declaraţia nutriţională obligatorie să figureze în câmpul vizual principal nu se poate aplica ambalajelor mici (de exemplu, produsele din gama gumelor de mestecat). În cazul în care produsele alimentare care figurează în anexa IV cuprind menţiuni nutriţionale sau de sănătate, acestea trebuie exceptate de la obligaţia ca declaraţia nutriţională să figureze în câmpul vizual principal.

  Amendamentul  162

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 2b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b) Alineatul (1) nu se aplică alimentelor definite în Directiva 89/398/CEE a Consiliului şi în directivele speciale prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă.

  Justificare

  Produsele alimentare PARNUTS, cum ar fi preparatele pentru sugari, preparatele de continuare, alimentele complementare pentru sugari şi copii de vârste mici şi alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale, care fac obiectul Directivei 2009/39/CE, sunt concepute astfel încât să satisfacă nevoile nutriţionale speciale ale populaţiei vizate. Obligaţia de a include o declaraţie nutriţională pe baza articolului 9 alineatul (1) litera (l) din propunerea de regulament nu corespunde utilizării acestor produse.. În plus, informaţiile nutriţionale limitate din câmpul vizual principal de pe produsele alimentare PARNUTS pot induce în eroare, făcând ca grupurile de consumatori vulnerabili să aleagă alte produse pe care le-ar considera superioare din punct de vedere nutriţional.

  Amendamentul  163

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 4 – paragrafele 1 şi 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) În cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrienţi a unui produs este neglijabilă, declaraţia nutriţională referitoare la elementele respective poate fi înlocuită cu menţiunea „Conţine cantităţi nesemnificative de ….” amplasată în imediata apropiere a declaraţiei nutriţionale, dacă aceasta există.

  (4) În cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrienţi individuali a unui produs este neglijabilă, declaraţia nutriţională referitoare la elementele respective poate fi înlocuită cu menţiunea „Conţine cantităţi nesemnificative de ….” amplasată în imediata apropiere a declaraţiei nutriţionale, dacă aceasta există.

   

  În cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrienţi a unui produs este egală cu zero, declaraţia nutriţională referitoare la elementele respective poate fi înlocuită cu menţiunea „Nu conţine ...” amplasată în imediata apropiere a declaraţiei nutriţionale, dacă aceasta există.

  Justificare

  Simplificarea implementării regulamentului.

  Amendamentul  164

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Comisia poate stabili norme referitoare la alte aspecte ale prezentării declaraţiei nutriţionale decât cele menţionate la alineatul (5). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  (6) Comisia, în urma consultării AESA şi a reprezentanţilor părţilor interesate relevante, asigură respectarea condiţiilor enunţate la alineatul (5) literele (a) şi (b) în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  Justificare

  Este vorba de dispoziţii esenţiale, a căror modificare nu poate fi lăsată exclusiv în sarcina Comisiei.

  Amendamentul  165

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) La cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport de evaluare cu privire la forma de prezentare descrisă la alineatele (1)-(6).

  Justificare

  Se va realiza o evaluare a formelor de prezentare pentru a identifica avantajele şi dezavantajele.

  Amendamentul  166

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 6b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6b) Astfel de forme alternative de prezentare menţionate la alineatul (5) sunt identificate şi notificate Comisiei. Comisia poate face cunoscute respectivele detalii publicului, inclusiv printr-o pagină web creată în acest scop.

  Justificare

  Prezentul amendament permite şi adoptarea unor forme alternative de prezentare, în cazul în care acestea nu induc consumatorul în eroare şi în cazul în care există dovezi clare că această formă de prezentare este mai bine înţeleasă de consumator. Acesta asigură, totodată, că orice prezentare suplimentară este adusă la cunoştinţa Comisiei şi a publicului.

  Amendamentul  167

  Propunere de regulament

  Capitolul V - titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Informaţii voluntare referitoare la produsele alimentare

  Indicarea originii în etichetarea produselor alimentare

  Justificare

  Clarificare.

  Amendamentul  168

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cerinţe aplicabile

  Cerinţe

  Justificare

  Ar trebui eliminat tot ceea ce este superfluu.

  Amendamentul  169

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Atunci când informaţiile referitoare la produsele alimentare prevăzute prin prezentul regulament sunt oferite în mod voluntar, acestea trebuie să respecte cerinţele relevante specifice menţionate în prezentul regulament.

  eliminat

  Justificare

  Rezultă din modificarea titlului capitolului V.

  Amendamentul  170

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatele 1a - 1c (noi)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Informaţiile voluntare nu trebuie incluse în detrimentul spaţiului disponibil pentru informaţiile obligatorii.

   

  (1b) Toate informaţiile relevante privind sistemele de furnizare voluntară de informaţii referitoare la produsele alimentare, precum criteriile şi studiile ştiinţifice care stau la baza lor sunt puse la dispoziţia publicului.

   

  (1c) Pot fi specificate în continuare în mod facultativ informaţii nutriţionale suplimentare destinate unor categorii speciale, de exemplu copiii, cu condiţia ca aceste valori de referinţă specifice să se bazeze pe date ştiinţifice, să nu inducă în eroare consumatorii şi să fie în concordanţă cu dispoziţiile generale ale prezentului regulament.

  Justificare

  Valorile de referinţă indicate la anexa IX partea B se referă la un adult mediu. Valorile de referinţă care nu intră în această categorie, aferente produselor destinate unor categorii speciale, de exemplu copiii, care sunt deja introduse de sectorul alimentar şi validate ştiinţific, ar trebui să poată figura în continuare ca informaţii suplimentare.

  Această dispoziţie este esenţială pentru a asigura transparenţa.

  Amendamentul  171

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Fără a aduce atingere etichetării în conformitate cu legislaţia comunitară specifică, se aplică alineatele (3) şi (4) atunci când ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar este menţionat în mod voluntar pentru a informa consumatorii că un produs alimentar îşi are originea sau provine din Comunitatea Europeană sau o anumită ţară sau un anumit loc.

  (2) Fără a aduce atingere etichetării în conformitate cu legislaţia comunitară specifică, ca, de exemplu, Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare şi Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare, se aplică alineatul (4) atunci când ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar este menţionat în mod voluntar pentru a informa consumatorii că un produs alimentar îşi are originea sau provine din Comunitatea Europeană sau o anumită ţară sau un anumit loc. În aceste situaţii etichetarea se face după modelul „Produs în UE (denumirea statului membru)“. În plus, se poate indica denumirea regiunii de origine. Astfel de informaţii voluntare cu privire la ţara sau regiunea de origine nu trebuie să încalce regulile pieţei interne.

  Justificare

  Menţionarea regiunii de origine corespunde dorinţei multor consumatori în ceea ce priveşte etichetarea specialităţilor regionale. Eticheta „Produs în UE“ atestă respectarea legislaţiei comunitare din domeniul alimentar, putând reprezenta o informaţie de interes pentru consumatori.

  În plus, normele pieţei interne nu sunt încălcate prin introducerea unor astfel de indicaţii privind ţara sau regiunea de origine.

  Amendamentul  172

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Atunci când ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar nu coincide cu cea a ingredientului (ingredientelor) său (sale) de bază, se va menţiona, de asemenea, ţara de origine sau locul de provenienţă al respectivului (respectivelor) ingredient(e).

  eliminat

  Justificare

  Este important pentru consumatori să ştie de unde provine produsul. În unele cazuri, poate să nu fie posibil să se stabilească o anumită ţară de origine întrucât conţinutul produsului poate proveni din mai multe ţări în acelaşi timp sau se poate modifica zilnic. Normele existente în prezent privind specificarea locului de origine pe etichetă prevăd indicarea provenienţei în mod voluntar, cu excepţia situaţiei în care omiterea acestor informaţii ar induce în eroare în mod serios consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului alimentar. Aceste norme ar trebui menţinute şi nu ar trebui înlocuite cu o nouă formulare.

  Amendamentul  173

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Comisia stabileşte norme de punere în aplicare a alineatului (3). Respectivele măsuri, care au scopul de a modifica anumite elemente neesenţiale din prezentul regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Amendamentul  174

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Comisia poate stabili norme de punere în aplicare privind condiţiile şi criteriile de utilizare a menţiunilor oferite în mod voluntar. Respectivele măsuri, care au scopul de a modifica anumite elemente neesenţiale din prezentul regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Amendamentul  175

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Termenul „vegetarian” nu ar trebui să se aplice produselor alimentare provenite de la animale care au murit, care au fost sacrificate sau care mor în urma consumării lor sau produselor care sunt fabricate din sau cu ajutorul acestora. Termenul „vegan” nu ar trebui să se aplice produselor alimentare provenite din animale sau din produse animale (inclusiv din animale vii) sau produselor care sunt fabricate din sau cu ajutorul acestora.

  Justificare

  În prezent, termenii „vegetarian” şi „vegan”nu beneficiază de protecţie juridică. În practică, aceasta înseamnă că fiecare producător îşi poate eticheta produsul ca „vegetarian”, chiar dacă acesta nu corespunde acestei descrieri. Definiţia menţionată mai sus a fost propusă, după mulţi ani de dezbateri, de Food Standards Agency din Regatul Unit.

  Amendamentul  176

  Propunere de regulament

  Articolul 36

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 36

  Forma de prezentare

  eliminat

  Informaţiile voluntare nu trebuie incluse în detrimentul spaţiului disponibil pentru informaţiile obligatorii.

   

  Amendamentul  177

  Propunere de regulament

  Articolul 38 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) protecţia proprietăţii industriale şi comerciale, a indicaţiilor de provenienţă, a denumirilor de origine şi combaterea concurenţei neloiale.

  (d) protecţia proprietăţii industriale şi comerciale, a indicaţiilor de provenienţă regională, a denumirilor de origine şi combaterea concurenţei neloiale.

  Amendamentul  178

  Propunere de regulament

  Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Astfel de măsuri nu trebuie să creeze obstacole în calea liberei circulaţii a bunurilor pe piaţa internă.

  Justificare

  În conformitate cu agenda privind o mai bună legiferare, este important ca, într-un regulament nou care urmăreşte să consolideze şi să simplifice normele UE de etichetare, să se introducă o cerinţă conform căreia noile reglementări să nu împiedice libera circulaţie pe piaţa internă.

  Amendamentul  179

  Propunere de regulament

  Articolul 38 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În conformitate cu alineatul (1), statele membre pot introduce măsuri privind menţionarea obligatorie a ţării de origine sau a locului de provenienţă al produselor alimentare numai atunci când există dovada unei legături între anumite calităţi ale produsului şi originea sau provenienţa sa. Odată cu notificarea Comisiei în legătură cu astfel de măsuri, statele membre oferă dovezi conform cărora majoritatea consumatorilor acordă o atenţie semnificativă furnizării acestor informaţii.

  eliminat

  Justificare

  Deoarece se presupune faptul că alimentele comercializate UE respectă dispoziţii comunitare clare, menţiunile suplimentare din partea statelor membre propuse în acest alineat se dovedesc inutile.

  Amendamentul  180

  Propunere de regulament

  Articolul 38a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 38a

   

  Promovarea unor sisteme voluntare suplimentare

   

  În afară de cerinţele stabilite la articolul 34 alineatele (1) şi (2), statele membre pot decide, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 42, să promoveze sisteme voluntare suplimentare pentru prezentarea informaţiilor nutriţionale cu ajutorul altor forme de expresie, cu următoarele condiţii:

   

  - astfel de sisteme naţionale se elaborează cu respectarea principiilor şi cerinţelor generale stabilite la capitolele II şi III din prezentul regulament;

   

  - sistemele promovate de statele membre reflectă rezultatele studiilor independente efectuate în rândul consumatorilor şi ale consultărilor ample cu părţile interesate în ceea ce priveşte soluţiile optime pentru consumatori;

   

  - informaţiile se bazează fie pe aporturile armonizate de referinţă, fie, în absenţa acestora, pe sfaturile ştiinţifice general acceptate privind valoarea energetică şi aporturile de nutrienţi.

   

  Comisia facilitează schimburile de informaţii cu privire la adoptarea şi punerea în aplicare a sistemelor naţionale şi încurajează participarea tuturor părţilor interesate la acest proces. De asemenea, Comisia pune la dispoziţia publicului astfel de informaţii.

   

  La (prima zi a lunii după 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament), Comisia Europeană efectuează o evaluare a datelor acumulate privind utilizarea şi înţelegerea de către consumatori a diferitelor sisteme naţionale, pentru a determina sistemul cel mai performant şi cel mai util pentru consumatorii europeni. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia prezintă un raport, care este transmis Parlamentului European şi Consiliului.

  Justificare

  Statele membre trebuie să aibă posibilitatea, dacă doresc acest lucru, de a promova sisteme voluntare suplimentare pentru prezentarea informaţiilor nutriţionale cu ajutorul altor forme de expresie.

  Amendamentul  181

  Propunere de regulament

  Articolul 40

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 40

  Băuturi alcoolice

   

  Până la adoptarea dispoziţiilor comunitare prevăzute la articolul 20 litera (e), statele membre pot menţine normele naţionale privind enumerarea ingredientelor în cazul băuturilor care au o concentraţie alcoolică mai mare de 1,2 % în volum.

  eliminat

  Justificare

  Băuturile alcoolice nu fac obiectul prezentului regulament.

  Amendamentul  182

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – alineatul 1

  Textul propus de Consiliu

  Amendamentul

  (1) Pentru produsele alimentare prezentate ne-preambalate la vânzare către consumatorul final şi către unităţile de restauraţie colectivă sau pentru produsele alimentare ambalate în locul în care sunt vândute la cererea cumpărătorului sau preambalate în vederea vânzării lor imediate, statele membre pot adopta norme detaliate privind modalitatea în care trebuie să fie prezentate menţiunile prevăzute la articolele 9 şi 10.

  (1) Se furnizează menţiunile specificate la articolul 9 alineatul (1) litera (c).

  Justificare

  Din cauza dificultăţilor inerente pe care le prezintă etichetarea în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, acestea ar trebui să fie, în principiu, scutite de la majoritatea cerinţelor de etichetare, cu excepţia informaţiilor privind substanţele alergene. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de flexibilitate atunci când decid cu privire la modul cel mai bun de a pune informaţiile la dispoziţia consumatorilor.

  Amendamentul  183

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – alineatul 2

  Textul propus de Consiliu

  Amendamentul

  (2) Statele membre pot decide să nu solicite furnizarea unora dintre menţiunile prevăzute la alineatul (1), în afara celor specificate la articolul 9 alineatul (1) litera (c), numai dacă unităţile de restauraţie colectivă sau consumatorul primeşte totuşi informaţii suficiente.

  (2) Furnizarea altor menţiuni prevăzute la articolele 9 şi 10 nu este obligatorie, cu excepţia cazului în care statele membre adoptă norme care impun furnizarea unora sau a tuturor menţiunilor respective sau a unor elemente din acele menţiuni.

  Justificare

  Din cauza dificultăţilor inerente pe care le prezintă etichetarea în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, acestea ar trebui să fie, în principiu, scutite de la majoritatea cerinţelor de etichetare, cu excepţia informaţiilor privind substanţele alergene. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de flexibilitate atunci când decid cu privire la modul cel mai bun de a pune informaţiile la dispoziţia consumatorilor.

  Amendamentul  184

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – alineatele 1 şi 2

  Textul propus de Consiliu

  Amendamentul

  Măsuri naţionale pentru produsele alimentare care nu sunt preambalate

  Produsele alimentare care nu sunt preambalate

  (1) Pentru produsele alimentare prezentate ne-preambalate la vânzare către consumatorul final şi către unităţile de restauraţie colectivă sau pentru produsele alimentare ambalate în locul în care sunt vândute la cererea cumpărătorului sau preambalate în vederea vânzării lor imediate, statele membre pot adopta norme detaliate privind modalitatea în care trebuie să fie prezentate menţiunile prevăzute la articolele 9 şi 10.

  (1) În privinţa produselor alimentare menţionate la articolul 13 alineatul (4), sunt furnizate menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (c).

  (2) Statele membre pot decide să nu solicite furnizarea unora dintre menţiunile prevăzute la alineatul (1), în afara celor specificate la articolul 9 alineatul (1) litera (c), numai dacă unităţile de restauraţie colectivă sau consumatorul primeşte totuşi informaţii suficiente.

  (2) Furnizarea altor menţiuni prevăzute la articolele 9 şi 10 nu este obligatorie, cu excepţia cazului în care statele membre adoptă norme care impun furnizarea unora sau a tuturor menţiunilor respective sau a unor elemente din acele menţiuni.

  Justificare

  Din cauza dificultăţilor inerente pe care le prezintă etichetarea în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, acestea ar trebui să fie, în principiu, scutite de la majoritatea cerinţelor de etichetare, cu excepţia informaţiilor privind substanţele alergene. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de flexibilitate atunci când decid cu privire la modul cel mai bun de a pune informaţiile la dispoziţia consumatorilor.

  Amendamentul  185

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Consiliu

  Amendamentul

   

  (2a) Statele membre pot adopta norme detaliate privind modalitatea în care trebuie să figureze menţiunile specificate la alineatele (1) şi (2).

  Justificare

  Din cauza dificultăţilor inerente pe care le prezintă etichetarea în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, acestea ar trebui să fie, în principiu, scutite de la majoritatea cerinţelor de etichetare, cu excepţia informaţiilor privind substanţele alergene. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de flexibilitate atunci când decid cu privire la modul cel mai bun de a pune informaţiile la dispoziţia consumatorilor.

  Amendamentul  186

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – alineatul 2

  Textul propus de Consiliu

  Amendamentul

  (2) Comisia consultă Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală înfiinţat prin articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 în cazul în care consideră că o astfel de consultare este utilă sau în cazul în care un stat membru solicită acest lucru.

  (2) Comisia consultă Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală înfiinţat prin articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 în cazul în care consideră că o astfel de consultare este utilă sau în cazul în care un stat membru solicită acest lucru. Comisia instituie, de asemenea, o procedură oficială de notificare destinată tuturor părţilor interesate, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 98/34/CE.

  Justificare

  Acest amendament conferă transparenţă şi solicită consultarea cu toate părţile interesate atunci când se introduc noi măsuri de etichetare la nivelul UE.

  Amendamentul  187

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – alineatul 5

  Textul propus de Consiliu

  Amendamentul

  (5) Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice nu se aplică măsurilor cuprinse în procedura de notificare la care s-a făcut referire la alineatele (1)-(4).

  eliminat

  Justificare

  Amendamentul propus la articolul 42 alineatul (2) introduce o cerinţă privind o procedură de notificare transparentă, care să implice consumatorii şi producătorii. Prin urmare, este necesară eliminarea exceptării de la examinarea formală a oricăror cerinţe noi de etichetare.

  Amendamentul  188

  Propunere de regulament

  Articolul 43

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 43

  Norme detaliate

   

  Comisia poate adopta norme detaliate de aplicare a prezentului capitol. Respectivele măsuri de modificare a elementelor neesenţiale din prezentul regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 49 alineatul (2).

  eliminat

  Justificare

  Superfluu.

  Amendamentul  189

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Statele membre furnizează Comisiei detalii privind sistemele naţionale menţionate la alineatul (1), inclusiv un element de identificare pentru produsele alimentare care sunt etichetate în conformitate cu sistemul naţional respectiv. Comisia face cunoscute respectivele detalii publicului, în special printr-o pagină web creată în acest scop.

  (5) Statele membre furnizează Comisiei detalii privind sistemele naţionale menţionate la alineatul (1), precum criteriile şi studiile ştiinţifice care stau la baza acestora, inclusiv un element de identificare pentru produsele alimentare care sunt etichetate în conformitate cu sistemul naţional respectiv. Comisia face cunoscute respectivele detalii publicului, în special printr-o pagină web creată în acest scop.

  Justificare

  Această dispoziţie este esenţială pentru a asigura transparenţa în privinţa sistemelor naţionale.

  Amendamentul  190

  Propunere de regulament

  Articolul 48

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 48

  Adaptări tehnice

   

  Sub rezerva dispoziţiilor privind modificările anexelor II şi III prevăzute la articolul 10 alineatul (2) şi articolul 22 alineatul (2), anexele pot fi modificate de către Comisie. Respectivele măsuri, care au scopul de a modifica anumite elemente neesenţiale din prezentul regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Prezentul articol este superfluu, deoarece tematica sa a fost tratată deja în diverse alte articole.

  Amendamentul  191

  Propunere de regulament

  Articolul 50 – alineatul -1 (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

  Articolul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1) Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 se elimină.

  Justificare

  „Profilul nutriţional“ este o noţiune politică, însă fără acoperire ştiinţifică. În acest caz, nu este vorba de o informare, ci mai degrabă de o îndoctrinare. Întrucât prezentul regulament privind informarea în legătură cu alimentele îşi propune să ofere consumatorului mediu informaţii inteligibile, lizibile şi, implicit, reale, articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 este superfluu şi ar trebui eliminat.

  Amendamentul  192

  Propunere de regulament

  Articolul 51a (nou)

  Directiva 2001/110/CE

  Articolul 2 – punctul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 51a

  Modificări la Directiva 2001/110/CE

  (1) La articolul 2 punctul 4 din Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea1, litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

   

  „(a) ţara sau ţările de origine unde s-a recoltat mierea sunt indicate pe etichetă. Cu toate acestea, în cazul în care mierea provine din mai multe state membre sau ţări terţe, ar trebui să apară una dintre următoarele menţiuni:

   

  - «amestec de miere provenită din ţări UE»;

   

  - «amestec de miere provenită din ţări din afara UE».

   

  În cazul în care proporţia de miere provenită din ţări UE o depăşeşte pe cea a mierii provenite din ţări din afara UE:

   

  - «amestec de miere provenită din ţări UE şi din ţări din afara UE».

   

  În cazul în care proporţia de miere provenită din ţări din afara UE o depăşeşte pe cea a mierii provenite din ţări UE:

   

  - «amestec de miere provenită din ţări din afara UE şi din ţări UE».”

   

  (2) La articolul 2 punctul 4 din Directiva 2001/110/CE se adaugă următoarea literă:

   

  „(aa) Dacă mierea conţine miere provenită dintr-o ţară terţă, trebuie să se indice procentul de miere provenită din statul membru, respectiv din ţara terţă.”

   

  1 JO L 10, 2.1.2002, p. 47.

  Justificare

  Normele existente nu garantează informarea corespunzătoare a consumatorului şi, chiar mai mult, pot induce în eroare consumatorul. Mierea ar putea conţine o cantitate infimă de miere provenită din ţări UE (de exemplu 5%), dar pe etichetă trebuie să se indice totuşi „amestec de miere provenită din ţări UE şi din ţări din afara UE”.

  Amendamentul  193

  Propunere de regulament

  Articolul 51b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 51b

  Modificări la Regulamentul (CE) nr. 178/2002

  La articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

   

  (1) Consiliul de administraţie este compus din 16 membri numiţi de Consiliu cu consultarea Parlamentului European, în baza unei liste elaborate de Comisie, care include un număr de candidaţi substanţial mai mare decât numărul de membri ce urmează a fi numiţi, plus un reprezentant al Comisiei. Din totalul de 16 membri, doi membri sunt desemnaţi de către Parlamentul European. Patru dintre membri trebuie să fi lucrat în organizaţii reprezentând consumatorii şi alte interese din lanţul alimentar. Lista elaborată de către Comisie, însoţită de documentaţia relevantă, se transmite Parlamentului European. În cel mai scurt timp şi în trei luni de la comunicare, Parlamentul European poate să transmită avizul său Consiliului, care numeşte apoi consiliul de administraţie.

  Membrii Consiliului de administraţie se numesc astfel încât să se asigure cele mai ridicate standarde de competenţă, o gamă largă de experienţe în materie şi, în concordanţă cu acestea, o cât mai mare repartizare geografică pe teritoriul Uniunii.

  Amendamentul  194

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – paragraful 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolele 29-34 se aplică începând cu [prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în vigoare], cu excepţia produselor alimentare etichetate de întreprinderi care au, la data intrării în vigoare, mai puţin de 10 angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane EUR, pentru care respectivele articole se aplică începând cu [prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

  Articolele 29-34 se aplică începând cu [prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în vigoare], cu excepţia produselor alimentare etichetate de întreprinderi care au, la data intrării în vigoare, mai puţin de 100 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 5 milioane EUR, pentru care respectivele articole se aplică începând cu [prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

   

  Justificare

  Dispoziţiile speciale care se aplică IMM-urilor şi cele privind numărul de angajaţi trebuie extinse pentru a le spori eficacitatea. Trebuie să se permită ca produsele alimentare introduse pe piaţă înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament să poată fi comercializate în continuare până la epuizarea completă a stocurilor.

  Amendamentul  195

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – paragraful 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Produsele alimentare introduse pe piaţă înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu respectă cerinţele acestuia, pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor. Cu toate acestea, anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia Europeană, după consultarea reprezentanţilor industriei alimentare şi a altor părţi interesate, stabileşte o dată finală ulterioară după care toate produsele alimentare ar trebui să respecte dispoziţiile prezentului regulament, indiferent de stocuri sau de data expirării.

  Amendamentul  196

  Propunere de regulament

  Anexa I – punctul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) valoarea energetică; sau

  (a) valoarea energetică;

  Justificare

  Clarificare.

  Amendamentul  197

  Propunere de regulament

  Anexa I – punctul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8. „zaharuri” înseamnă toate monozaharidele şi dizaharidele prezente într-un produs alimentar, cu excepţia poliolilor;

  8. „zaharuri” înseamnă toate monozaharidele şi dizaharidele prezente într-un produs alimentar, cu excepţia poliolilor, a izomaltulozei şi a D-tagatozei;

  Justificare

  Izomaltuloza şi D-tagatoza sunt produse alimentare noi permise care intră în definiţia glucidelor. Izomaltuloza şi D-tagatoza nu ar trebui să fie considerate „zaharuri”, dat fiind că diferă în mod semnificativ de zahărul tradiţional datorită proprietăţilor lor fiziologice. De exemplu acestea nu atacă dinţii, afectează foarte puţin glicemia şi au un conţinut caloric redus.

  Amendamentul  198

  Propunere de regulament

  Anexa I – punctul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  10. „proteine” înseamnă conţinutul de proteine calculat cu formula: proteine = azot total Kjeldahl x 6,25;

  10. „proteine” înseamnă conţinutul de proteine calculat cu formula: proteine = azot total Kjeldahl x 6,25 şi x 6,38 pentru lactoproteine;

  Justificare

  Potrivit standardului CODEX, coeficientul internaţional pentru produsele lactate, obţinute din proteine animale, este de 6,38. Chiar şi la nivelul statelor membre, se foloseşte în prezent un coeficient de 6,38.

  Aceste valori corespund celor din standardul general privind etichetarea produselor alimentare preambalate (Codex Standard 1-1985), acceptat de Comisia Europeană.

  Amendamentul  199

  Propunere de regulament

  Anexa I – punctul 11a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  11a. „foiţă de aur comestibilă” înseamnă un element decorativ comestibil pentru produse alimentare şi băuturi, din foiţă de aur de aproximativ 0,000125 mm sub formă de fulgi sau praf;

  Justificare

  Foiţa de aur este utilizată în mod tradiţional ca element decorativ în cazul specialităţilor regionale cum ar fi pralinele sau băuturile (de exemplu Danziger Goldwasser) şi ar trebui, prin urmare, să fie definită în contextul etichetării produselor alimentare.

  Amendamentul  200

  Propunere de regulament

  Anexa I punctul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  13. „câmpul vizual principal” înseamnă câmpul vizual care este cel mai probabil să fie afişat sau făcut vizibil în condiţii normale sau uzuale de vânzare sau utilizare.

  13. „faţa ambalajului” înseamnă latura sau suprafaţa ambalajului produsului alimentar care este cel mai probabil să fie afişată sau făcută vizibilă în condiţii normale sau uzuale de vânzare sau utilizare.

  Justificare

  Termenul „faţa ambalajului“ este mai adecvat în acest context, deoarece se are în vedere partea din faţă sau, când acest lucru nu este posibil, partea de sus a ambalajului.

  Amendamentul  201

  Propunere de regulament

  Anexa II – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  INGREDINTE CARE CAUZEAZĂ ALERGII SAU INTOLERANŢE

  INGREDIENTE CARE POT CAUZA ALERGII SAU INTOLERANŢE

  Justificare

  În principiu, ingredientele nu provoacă alergii sau intoleranţe.

  Amendamentul  202

  Propunere de regulament

  Anexa II – punctul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) cereale utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă pentru băuturile spirtoase şi alte băuturi care conţin o concentraţie alcoolică mai mare de 1,2% în volum.

  (d) cereale utilizate pentru fabricarea distilatelor alcoolice.

  Justificare

  În urma procesului de distilare alcoolică nu rezultă nicio substanţă alergenă. Întrucât distilatele alcoolice nu sunt utilizate numai pentru producerea băuturilor alcoolice, ci şi pentru producerea alimentelor, trebuie evitată etichetarea privind absenţa alergenilor în cazul acestor produse, deoarece poate induce în eroare.

  Amendamentul  203

  Propunere de regulament

  Anexa II – punctul 7 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) zer utilizat pentru fabricarea distilaţilor sau a alcoolului etilic de origine agricolă pentru băuturile spirtoase şi alte băuturi care conţin o concentraţie alcoolică mai mare de 1,2% în volum;

  (a) zer utilizat pentru fabricarea distilaţilor alcoolici;

  Justificare

  A se vedea amendamentul la punctul 1 litera (d).

  Modificarea este necesară pentru a conferi un caracter mai explicit excepţiei şi pentru a o alinia la avizul AESA. Formularea iniţială ar putea determina etichetarea unor produse drept alergene, deşi, după cum demonstrează avizul AESA, acestea nu conţin nicio substanţă alergenă. Comisia este de acord cu necesitatea modificării actualei formulări în aşa fel încât să se garanteze faptul că consumatorii vulnerabili nu sunt induşi în eroare.

  Amendamentul  204

  Propunere de regulament

  Anexa II – punctul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  12. Dioxid de sulf şi sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2.

  12. Dioxid de sulf şi sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2, în produsul destinat consumului.

  Justificare

  Acest amendament clarifică faptul că limitele stabilite se aplică numai produselor alimentare gata de consum, întrucât dispoziţia se referă la alergii sau intoleranţe cauzate de consumul produsului alimentar. Prin urmare, limitele nu se aplică produselor în formă concentrată care trebuie preparate înainte de a fi consumate.

  Amendamentul  205

  Propunere de regulament

  Anexa III – tabel – punctul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a. Produse din carne obţinute de la animale sacrificate prin metode speciale

   

  1a.1. Carne, respectiv produse din carne obţinute de la animale care nu au fost asomate înainte de sacrificare, ci au fost sacrificate ritualic.

  „Carne obţinută prin sacrificare fără asomare”

  Justificare

  Legislaţia UE permite sacrificarea animalelor fără asomare prealabilă, în vederea asigurării anumitor comunităţi religioase cu produse alimentare. O parte din această carne nu este vândută musulmanilor sau evreilor, ci este comercializată pe piaţa generală şi poate fi cumpărată, în necunoştinţă de cauză, de către consumatori care nu doresc să cumpere carne ce provine de la animale care nu au fost asomate. În acelaşi timp, membrii anumitor comunităţi religioase caută carne obţinută prin sacrificare ritualică. Prin urmare, consumatorii ar trebui informaţi cu privire la faptul că anumite produse din carne provin de la animale care nu au fost asomate. Acest fapt le va permite să aleagă carnea în cunoştinţă de cauză, în conformitate cu principiile lor etice.

  Amendamentul  206

  Propunere de regulament

  Anexa III – punctul 2.3 – coloana din dreapta

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „conţine o sursă de fenilalanină

  „conţine aspartam

  Justificare

  Acest amendament are drept scop să faciliteze înţelegerea consumatorilor prin înlocuirea unei denumiri tehnice cu o denumire mai uzuală.

  Amendamentul  207

  Propunere de regulament

  Anexa III – punctul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a. Carne şi produse din carne de pasăre

  În cazul în care au fost utilizate proteine din carne de vită sau de porc pentru fabricarea produselor din carne de pui, acest lucru ar trebui să fie indicat clar pe ambalaj.

  Justificare

  În cazul în care au fost utilizate proteine din carne de vită sau de porc pentru creşterea greierilor, consumatorul ar trebui să fie informat în acest sens. Aceasta constituie o informaţie deosebit de importantă pentru consumatori, în special pentru cei cu o anumită sensibilitate religioasă.

  Amendamentul  208

  Propunere de regulament

  Anexa IV – Titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  PRODUSE ALIMENTARE CARE SUNT SCUTITE DE LA CERINŢA DE A FURNIZA DECLARAŢII NUTRIŢIONALE OBLIGATORII

  PRODUSE ALIMENTARE CARE SUNT SCUTITE DE LA CERINŢA ETICHETĂRII NUTRIŢIONALE OBLIGATORII

  Justificare

  Clarificare.

  Amendamentul  209

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - produse neprelucrate care conţin un singur ingredient sau o singură categorie de ingrediente;

  - fructe şi legume proaspete, precum şi produse neprelucrate care conţin un singur ingredient sau o singură categorie de ingrediente;

  Justificare

  Clarificare.

  Amendamentul  210

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - produse prelucrate a căror prelucrare constă numai din afumare sau maturare şi care conţin un singur ingredient sau o singură categorie de ingrediente;

  - produse prelucrate a căror prelucrare constă numai din afumare sau maturare, precum şi fructele şi legumele uscate cum ar fi prunele sau caisele uscate, şi care conţin un singur ingredient sau o singură categorie de ingrediente;

  Justificare

  Fructele şi legumele uscate, care reprezintă produse prelucrate, ar trebui de asemenea scutite de obligaţia etichetării nutriţionale, întrucât procesul de uscare nu modifică componenţa produsului.

  Amendamentul  211

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - apă destinată consumului uman, inclusiv în cazul în care singurele ingrediente adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau arome;

  - apă minerală naturală sau alte tipuri de apă destinate consumului uman, inclusiv în cazul în care singurele ingrediente adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau arome;

  Justificare

  Ape: articolul 28 alineatul (1) din propunere prevede că „dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică produselor alimentare care intră în domeniul de aplicare a următoarei legislaţii: (b) Directiva 80/777/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale.” Pentru a se evita confuziile, este important să se dispună de o singură excepţie la anexa IV, care să acopere toate tipurile de apă îmbuteliată, similar modului în care s-a procedat la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 90/496.

  Amendamentul  212

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - ierburi, condimente sau amestecuri ale acestora;

  - ierburi, arome, condimente, mirodenii sau amestecuri ale acestora;

  Justificare

  Ierburi: Clarificare

  Amendamentul  213

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 5a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - zaharuri şi noi tipuri de zaharuri;

  Amendamentul  214

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 5b (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - tipuri de făină;

  Amendamentul  215

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 12a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - produse alimentare cu efect colorant;

  Amendamentul  216

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 12b (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - foiţă de aur comestibilă;

  Amendamentul  217

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 15a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - produse din gama gumelor de mestecat.

  Justificare

  Produsele din gama gumelor de mestecat nu conţin cantităţi semnificative din elementele nutritive relevante pentru prezentul regulament şi nu sunt destinate ingerării. În plus, contribuţia lor la consumul zilnic de calorii este nesemnificativ.

  Amendamentul  218

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţele 15b - 15e (noi)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - produse alimentate care au designul sau ambalajul unor produse sezoniere, de lux sau de cadou;

   

  - dulciuri de sezon şi produse din zahăr şi ciocolată sub formă de figurine;

   

  - ambalajele multiple compozite;

   

  - asortimente;

  Justificare

  Dulciurile de sezon şi produsele în ambalaj de cadou ar trebui să fie scutite de obligaţia declaraţiei nutriţionale.

  Iepuraşii de Paşti şi Moş Crăciunii de ciocolată, fiind produse tradiţionale de sezon, ar trebui exceptate de la obligaţia declaraţiei nutriţionale.

  Figurine ale lui Moş Crăciun şi ale iepuraşului de Paşti, precum şi alte cadouri pentru ocazii festive fabricate din ciocolată şi zahăr, sunt produse tradiţionale fabricate cu migală. Acestea nu ar trebui să fie deformate de etichete nutriţionale pe partea frontală şi, prin urmare, ar trebui să fie exceptate de la afişarea obligatorie a informaţiilor nutriţionale.

  Amendamentul  219

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - produse alimentare ambalate sau în recipiente a căror suprafaţă maximă este mai mică de 25 cm²;

  - produse alimentare ambalate sau în recipiente a căror suprafaţă maximă este mai mică de 75 cm²; valoarea energetică astfel cum se menţionează la articolul 29 alineatul (1) litera (a) este menţionată în câmpul vizual principal;

  Justificare

  Ambalajele mai mici de 75 cm² ar trebui scutite de etichetarea nutriţională obligatorie.

  Amendamentul  220

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 17a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - alimente care nu sunt preambalate, inclusiv cele oferite în cadrul unităţilor de restauraţie colectivă, destinate consumului imediat.

  Justificare

  A se vedea articolul 17 alineatul 3a (nou).

  Amendamentul  221

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - produse alimentare furnizate direct de către producător în cantităţi mici către consumatorul final sau centrele de comerţ cu amănuntul locale care furnizează direct consumatorului;

  - produse alimentare furnizate direct de către mici operatori în cantităţi mici către consumatorul final sau centrele de comerţ cu amănuntul locale care furnizează direct consumatorului;

  Amendamentul  222

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 19a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - produse alimentare a căror cantitate nu depăşeşte 5g/ml;

  Amendamentul  223

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 19b (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - butelii de sticlă care au un marcaj indelebil.

  Amendamentul  224

  Propunere de regulament

  Anexa V – partea A – punctul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cu toate acestea, atunci când aplicarea celorlalte dispoziţii ale prezentului regulament, în special cele prevăzute la art. 9, nu este de natură să permită consumatorilor din statul membru de comercializare să cunoască natura reală a produsului şi să îl distingă de produsele cu care ar putea fi confundat, denumirea produsului este însoţită de alte informaţii descriptive care trebuie să figureze în apropierea acesteia.

  Cu toate acestea, atunci când aplicarea celorlalte dispoziţii ale prezentului regulament, în special cele prevăzute la articolul 9, nu este de natură să permită consumatorilor din statul membru de comercializare să cunoască natura reală a produsului şi să îl distingă de produsele cu care ar putea fi confundat, denumirea produsului este însoţită de alte informaţii descriptive care trebuie să figureze în acelaşi câmp vizual adiacent cu denumirea produsului alimentar şi care trebuie să fie scrise cu caractere clare şi uşor de citit.

  Justificare

  Informaţiile descriptive trebuie să figureze în acelaşi câmp vizual ca şi denumirea, cu caractere uşor de citit, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului.

  Amendamentul  225

  Propunere de regulament

  Anexa V – partea B – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Denumirea produsului alimentar cuprinde sau este însoţită de o menţiune a stării fizice în care se găseşte produsul alimentar sau a tratamentului specific care i-a fost aplicat (de exemplu: praf, liofilizat, congelat, congelat rapid, concentrat, afumat), în toate cazurile în care omiterea acestei indicaţii ar putea induce cumpărătorul în eroare.

  1. Denumirea produsului alimentar cuprinde sau este însoţită de o menţiune a stării fizice în care se găseşte produsul alimentar sau a tratamentului specific care i-a fost aplicat (de exemplu: praf, recongelat, liofilizat, congelat, congelat rapid, dezgheţat, concentrat, afumat), în toate cazurile în care omiterea acestei indicaţii ar putea induce cumpărătorul în eroare.

  Amendamentul  226

  Propunere de regulament

  Anexa V – partea B – punctul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a. Denumirea produsului alimentar indică toate ingredientele care provin dintr-o origine animală diferită de animalul principal pentru produse de carne care au aspect de tranşă, ciozvârtă, felie, porţie sau carcasă de carne, precum şi pentru produsele din peşte.

  Justificare

  Informaţiile privind toate speciile de carne şi peşte incluse într-un produs din carne ar trebui să fie furnizate astfel încât consumatorul să nu fie indus în eroare.

  Amendamentul  227

  Propunere de regulament

  Anexa V – partea B – punctul 2b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2b. Denumirea produsului alimentar de pe eticheta oricărui produs de carne care are aspect de tranşă, ciozvârtă, felie, porţie sau carcasă de carne sau de carne conservată include o menţiune referitoare la:

   

  (a) orice ingredient adăugat de origine animală diferită de restul cărnii; şi

   

  (b) orice adaos de apă în următoarele circumstanţe:

   

  - în cazul cărnii gătite şi negătite, sau a cărnii conservate gătite, orice adaos de apă în proporţie mai mare de 5 % din masa produsului

   

  - în cazul cărnii conservate negătite, orice adaos de apă în proporţie mai mare de 10 % din masa produsului.

  Justificare

  În cazul cărnii (de exemplu al pieptului de pui), se obişnuieşte să se adauge apă sau ingrediente de origine animală provenite de la alte specii (cum ar fi proteinele hidrolizate din carne de porc sau de vită). Pentru a nu induce consumatorul în eroare şi pentru a-i oferi posibilitatea de a evita astfel de produse (de exemplu din motive religioase), este esenţială menţionarea acestor practici.

  Această dispoziţie face deja parte din legislaţia în vigoare în Regatul Unit şi asigură faptul că denumirea produsului alimentar reflectă caracteristicile reale ale acestuia, astfel încât consumatorii să fie corect informaţi şi să nu fie induşi în eroare (de exemplu denumirea „filé din piept de pui” faţă de denumirea „filé din piept de pui cu adaos de apă”).

  Trebuie observat faptul că proporţiile de 5 % şi 10 % ale adaosului de apă pentru anumite produse din carne sau peşte menţionate se referă la cantitatea de apă necesară din punct de vedere tehnic pentru producerea acestora.

  Amendamentul  228

  Propunere de regulament

  Anexa V – partea B – punctul 2c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2c. Denumirea produsului alimentar de pe eticheta oricărui produs din peşte care are un aspect de tranşă, filé, felie sau porţie de peşte include o menţiune referitoare la:

   

  (a) orice adaos dintr-un ingredient de origine vegetală sau de origine animală dar care nu provine de la un peşte; şi

   

  (b) orice adaos de apă în proporţie mai mare de 5 % din masa produsului.

  Justificare

  În cazul cărnii (de exemplu de peşte), se obişnuieşte să se adauge apă sau ingrediente de origine animală provenite de la alte specii (cum ar fi proteinele hidrolizate din carne de porc sau de vită). Pentru a nu induce consumatorul în eroare şi pentru a-i oferi posibilitatea de a evita astfel de produse (de exemplu din motive religioase), este esenţială menţionarea acestor practici.

  Această dispoziţie face deja parte din legislaţia în vigoare în Regatul Unit şi asigură faptul că denumirea produsului alimentar reflectă caracteristicile reale ale acestuia, astfel încât consumatorii să fie corect informaţi şi să nu fie induşi în eroare (de exemplu denumirea „filé din piept de pui” faţă de denumirea „filé din piept de pui cu adaos de apă”).

  Trebuie observat faptul că proporţiile de 5 % şi 10 % ale adaosului de apă pentru anumite produse din carne sau peşte menţionate se referă la cantitatea de apă necesară din punct de vedere tehnic pentru producerea acestora.

  Amendamentul  229

  Propunere de regulament

  Anexa V – Partea Ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Partea Ca – Cerinţe specifice privind denumirea membranelor pentru cârnaţi

   

  În lista ingredientelor, membranele pentru cârnaţi sunt menţionate în felul următor:

   

  - „membrană naturală”, atunci când membrana utilizată la producerea cârnaţilor provine de la tractul intestinal al animalelor biongulate

   

  - „membrană artificială” în alte cazuri.

   

  În cazul în care o membrană artificială nu este comestibilă, acest lucru trebuie specificat ca atare.

  Amendamentul  230

  Propunere de regulament

  Anexa V – partea Cb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Partea Cb – DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE CARE SUNT ASEMĂNĂTOARE CU ALTE PRODUSE ALIMENTARE (lista următoare conţine exemple)

   

  Produsele alimentare care sunt asemănătoare cu alte produse alimentare sau în care s-a înlocuit un ingredient cu un produs de imitaţie, se etichetează după cum urmează:

   

  Abatere în ceea ce priveşte tipul, calitatea şi compoziţia

  Denumirea comercială

   

  În comparaţie cu brânza, înlocuirea totală sau parţială a grăsimii din lapte cu grăsime vegetală

  „Înlocuitor de brânză”

   

  În comparaţie cu şunca, modificarea compoziţiei prin introducerea unor ingrediente mărunţite cu un conţinut de carne mult mai redus

  „Înlocuitor de şuncă”

  Justificare

  În cazul înlocuitorilor de brânză şi de şuncă, problema este că nu se poate deduce imediat din analizarea listei de ingrediente că este vorba de un produs de înlocuire. O precizare a denumirii comerciale ar trebui să rezolve această problemă, întrucât consumatorul îşi va putea da seama imediat despre ce tip de produs este vorba.

  Amendamentul  231

  Propunere de regulament

  Anexa VI – partea A – punctul 5 – coloana din stânga

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. Amestecurile de condimente sau ierburi, atunci când nici unul sau nici una nu predomină în proporţie, în funcţie de greutate

  5. Amestecurile sau preparatele din condimente sau ierburi, atunci când nici unul sau nici una nu predomină în proporţie, în funcţie de greutate

  Justificare

  Ar trebui menţinut sistemul actual. Până acum erau incluse şi preparatele din condimente.

  Amendamentul  232

  Propunere de regulament

  Anexa VI – partea B – punctul 1 – coloana din dreapta – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Adjectivul „hidrogenat” trebuie să însoţească indicarea unui ulei hidrogenat, cu excepţia cazurilor în care cantitatea de acizi graşi saturaţi sau trans este inclusă în declaraţia nutriţională

  Adjectivul „hidrogenat” trebuie să însoţească indicarea unui ulei hidrogenat.

  Justificare

  Consumatorii sunt obişnuiţi să caute pe lista ingredientelor menţiunea „ulei hidrogenat”, pentru a verifica conţinutul de acizi graşi trans artificiali.

  Acizii graşi trans sunt recunoscuţi ca fiind nocivi pentru sănătate şi sunt interzişi în mai multe ţări. Menţionarea prezenţei lor trebuie să fie deci obligatorie şi vizibilă în mod special. Faptul că aceştia sunt incluşi în declaraţia nutriţională nu trebuie să împiedice menţionarea lor clară printre ingrediente.

  Amendamentul  233

  Propunere de regulament

  Anexa VI – partea B – punctul 2 – coloana din dreapta – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Adjectivul „hidrogenat” trebuie să însoţească indicarea unei grăsimi hidrogenate, cu excepţia cazurilor în care cantitatea de acizi graşi saturaţi sau trans este inclusă în declaraţia nutriţională

  Adjectivul „hidrogenat” trebuie să însoţească indicarea unei grăsimi hidrogenate

  Justificare

  Consumatorii sunt obişnuiţi să caute pe lista ingredientelor menţiunea „grăsimi hidrogenate”, pentru a verifica conţinutul de acizi graşi trans artificiali.

  Amendamentul  234

  Propunere de regulament

  Anexa VI – partea B – punctul 4 – coloana din stânga

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Amidon şi amidoane modificate pe cale fizică sau enzimatică

  4. Amidon, amidoane modificate pe cale fizică sau enzimatică, amidon prăjit sau dextrinat, amidon modificat prin tratament acid sau alcalin şi amidon albit

  Justificare

  Categoria „amidon“ ar trebui să includă şi amidonul prăjit sau dextrinat, amidonul modificat prin tratament acid sau alcalin şi amidonul albit. Aceste substanţe se folosesc în practică la producerea alimentelor şi ar trebui incluse în lista ingredientelor. Directiva 95/2/CE privind aditivii îi exclude în mod explicit din sfera sa de aplicare.

  Amendamentul  235

  Propunere de regulament

  Anexa VI – Partea B – tabel – rândul 15a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

   

  15a. Extrase naturale din fructe, legume şi plante, respectiv părţi de plante comestibile, care sunt obţinute prin procedee mecanico-fizice şi care sunt utilizate în formă concentrată pentru colorarea produselor alimentare.

  „Produse alimentare cu efect colorant”

  Justificare

  Produsele alimentare cu efect colorant sunt utilizate ca ingredient colorant în fabricarea altor produse alimentare. Prin definirea acestui termen, consumatorului îi va deveni inteligibil, în lista de ingrediente, scopul colorant al utilizării. Deoarece legislaţia comunitară nu prevede obligaţia de a furniza informaţii în cazul produselor alimentare cu efect colorant, este necesară înlocuirea denumirii specifice prin menţionarea unei categorii.

  Amendamentul  236

  Propunere de regulament

  Anexa VI – partea B – rândul 17 – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  17. Muşchii scheletici ai mamiferelor şi ai speciilor de păsări recunoscute ca fiind adecvate consumului uman împreună cu ţesutul inclus în mod natural sau aderent, în cazul în care conţinutul total de grăsime şi ţesut conjunctiv nu depăşeşte valorile indicate mai jos şi în cazul în care carnea reprezintă un ingredient al altui aliment. Produsele acoperite de definiţia „carne separată mecanic” se exclud din această definiţie.

  17. Muşchii scheletici ai mamiferelor şi ai speciilor de păsări recunoscute ca fiind adecvate consumului uman împreună cu ţesutul inclus în mod natural sau aderent, în cazul în care conţinutul total de grăsime şi ţesut conjunctiv nu depăşeşte valorile indicate mai jos şi în cazul în care carnea reprezintă un ingredient al altui aliment. Carnea care este desprinsă mecanic de pe oase şi care nu intră sub incidenţa definiţiei cărnii separate mecanic, în sensul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală1, intră sub incidenţa acestei definiţii.

   

  ______

  1 JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

  Justificare

  În conformitate cu definiţia cărnii separate mecanic (CSM), carnea produsă prin utilizarea aşa-numitei „tehnologii Baader” („viandes gros grain”), reprezintă carne. Concluziile proiectului UE de cercetare Histalim din 2007 demonstrează clar că nu există nicio diferenţă din punct de vedere organoleptic, compoziţional şi microbiologic între acest tip de carne şi carnea tocată.

  Amendamentul  237

  Propunere de regulament

  Anexa VI –partea C – listă – rândul 9a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Enzime1

   

  __________________________________

  1Indicarea denumirii specifice sau a numărului CE nu sunt obligatorii.

  Justificare

  Aditivi: Un număr de aditivi au denumiri foarte lungi şi/sau foarte specializate, care nu furnizează consumatorilor informaţii suplimentare, ci ocupă mult spaţiu pe etichetă. Astfel, se justifică folosirea unor denumiri mai scurte sau generice.

  Enzime: Denumirile enzimelor nu conţin informaţii utile pentru consumatori şi pot fi găsite în diverse categorii. Denumirea generică „enzime” va oferi consumatorilor o informaţie utilă despre produs. Această abordare nu este unică, având în vedere faptul că se aplică de mulţi ani pentru amidoane modificate.

  Amendamentul  238

  Propunere de regulament

  Anexa VIII – punctul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) care sunt supuse unor pierderi considerabile din volumul sau din masa lor şi care sunt vândute la bucată sau cântărite în faţa cumpărătorului; sau

  (a) care sunt supuse unor pierderi considerabile din volumul sau din masa lor sau care nu sunt preambalate şi sunt vândute la bucată sau cântărite în faţa cumpărătorului; sau

  Justificare

  Produsele vizate nu sunt de obicei preambalate atunci când sunt vândute consumatorilor. Cuvântul „sau” în loc de „şi” acoperă mai bine această categorie de produse.

  Amendamentul  239

  Propunere de regulament

  Anexa VIII – punctul 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) pentru care există derogări în alte dispoziţii juridice.

  Justificare

  Se face referire la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2001/111/CE privind anumite tipuri de zahăr (derogarea acordată produselor cu o greutate netă mai mică de 20g). Astfel, la alineatul (3) ar trebui să se precizeze că astfel de dispoziţii speciale rămân în vigoare.

  Amendamentul  240

  Propunere de regulament

  Anexa VIII – punctul 5 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Atunci când un aliment solid este prezentat într-un mediu lichid de acoperire, greutatea netă după scurgere a componentei solide este, de asemenea, indicată pe etichetă.

  Atunci când un aliment solid este prezentat într-un mediu lichid de acoperire, greutatea netă după scurgere a componentei solide în momentul ambalării este, de asemenea, indicată pe etichetă.

  Amendamentul  241

  Propunere de regulament

  Anexa IX

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Anexa IX

  Anexă eliminată

  Justificare

  A fost inclusă în textul legislativ la articolul 25.

  Amendamentul  242

  Propunere de regulament

  Anexa XI – partea A – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  CONSUMUL DE REFERINŢĂ DE VITAMINE ŞI MINERALE (ADULŢI)

  CONSUMUL ZILNIC DE REFERINŢĂ DE VITAMINE ŞI MINERALE (ADULŢI)

  Justificare

  Comentariu.

  Amendamentul  243

  Propunere de regulament

  Anexa XI – partea A – punctul 1 – tabel

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Vitamine şi minerale care pot fi declarate şi dozele zilnice recomandate ale acestora (DZR)

  1. Vitamine şi minerale care pot fi declarate şi dozele zilnice recomandate ale acestora (DZR)

  Vitamina A (µg)

  800

  Vitamina A (µg)

   

  800

  Vitamina D (µg)

  5

  Vitamina D (µg)

  5

  Vitamina E (mg)

  10

  Vitamina E (mg)

  12

   

   

  Vitamina K (µg)

  75

  Vitamina C (mg)

  60

  Vitamina C (mg)

   

  80

  Tiamină (mg)

  1,4

  Tiamină (vitamina B1) (mg)

  1,1

  Riboflavină (mg)

  1,6

  Riboflavină (mg)

  1,4

  Niacină (mg)

  18

  Niacină (mg)

  16

  Vitamina B6 (mg)

  2

  Vitamina B6 (mg)

  1,4

  Acid folic (µg)

  200

  Acid folic (µg)

  200

  Vitamina B12 (µg)

  1

  Vitamina B12 (µg)

  2,5

  Biotină (mg)

  0,15

  Biotină (µg)

  50

  Acid pantotenic (mg)

  6

  Acid pantotenic (mg)

  6

   

   

  Potasiu (mg)

  2000

   

   

  Clorură (mg)

  800

  Calciu (mg)

  800

  Calciu (mg)

  800

  Fosfor (mg)

  800

  Fosfor (mg)

  700

  Fier (mg)

  14

  Fier (mg)

  14

  Magneziu (mg)

  300

  Magneziu (mg)

  375

  Zinc (mg)

  15

  Zinc (mg)

  10

   

   

  Cupru (mg)

  1

   

   

  Mangan (mg)

  2

   

   

  Fluorură (mg)

  3,5

   

   

  Seleniu (μg)

  55

   

   

  Crom (µg)

  40

   

   

  Molibden (µg)

  50

  Iod (µg)

  150

  Iod (µg)

  150

  Justificare

  Noul regulament trebuie să ţină seama de Directiva 2008/100 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare în ceea ce priveşte dozele zilnice recomandate, coeficienţii de conversie pentru calculul valorii energetice şi definiţiile, publicată în Jurnalul Oficial la 28 octombrie 2008. Prin urmare, raportorul propune înlocuirea tabelului „Vitamine şi minerale care pot fi declarate şi dozele zilnice recomandate ale acestora (DZR)” propus de Comisie cu cel din Directiva 2008/100, în vederea păstrării consecvenţei cu legislaţia în vigoare.

  Valorile DZR ar trebui adaptate la noile valori de referinţă în conformitate cu modificările aduse Directivei 2008/100/CE privind indicarea valorii nutritive pe etichete (JO L 285, p. 9).

  Amendamentul  244

  Propunere de regulament

  Anexa XI – partea A – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În general, cantitatea care trebuie luată în considerare pentru a stabili ce înseamnă cantitate semnificativă reprezintă 15% din doza recomandată prevăzută la punctul 1 pentru 100 g sau 100 ml sau per ambalaj, în cazul în care acesta conţine numai o singură porţie.

  În general, cantitatea care trebuie luată în considerare pentru a stabili ce înseamnă cantitate semnificativă reprezintă:

   

  - 15% din DZR pentru 100 g sau pe porţie în cazul solidelor; sau

   

  - 7,5 % din DZR pentru 100 ml sau pe porţie în cazul lichidelor; sau

   

  - 5 % din DZR pentru 100kcal (12 % din DZR de 1 MJ); sau

   

  - o cantitate prevăzută prin derogările acordate în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare; sau

   

  - per ambalaj, în cazul în care acesta conţine numai o singură porţie.

  Justificare

  Nivelul actual de 15 % din DZR pentru 100 g sau 100 ml, propus pentru a stabili ce înseamnă o cantitate semnificativă, este un nivel arbitrar, care exclude majoritatea alimentelor de bază, cum ar fi fructele, legumele, cartofii, pâinea şi laptele, de la declararea anumitor vitamine şi minerale pe etichetă. Aceste categorii de alimente de bază contribuie în mod semnificativ la aportul de vitamine şi minerale şi sunt recomandate în cadrul orientărilor privind alimentaţia din ţările UE. Propunerea actuală favorizează alimentele care nu fac parte din categoria alimentelor de bază, cu adaos de vitamine şi minerale, în detrimentul categoriilor alimentelor de bază care conţin în mod natural vitamine şi minerale.

  În plus, propunerea sancţionează produsele alimentare sub formă lichidă, care au un conţinut redus de materie uscată şi o densitate energetică scăzută. Este vorba în special de băuturi cum ar fi laptele de consum şi produsele lichide din lapte. În sfârşit, acest amendament va alinia dispoziţiile în cauză cu cele din Codex Alimentarius.

  Amendamentul  245

  Propunere de regulament

  Anexa XI – partea B – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Consumul de referinţă de energie şi nutrienţi selectaţi alţii decât vitamine şi minerale (adulţi)

  Consumul zilnic de referinţă de energie şi nutrienţi selectaţi alţii decât vitamine şi minerale (adulţi)1

   

  ____________________

  1 Consumul de referinţă este prezentat cu titlu indicativ; va fi definit mai detaliat de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară.

  Justificare

  Consumul de referinţă este prezentat cu titlu indicativ; va fi definit mai detaliat de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară.

  Amendamentul  246

  Propunere de regulament

  Anexa XI – partea B – tabel – rândul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

   

   

   

  Energie

  8400 kJ (2000 kcal)

  Energie

  2000 kcal

  Justificare

  Proteinele, ca substanţe nutritive esenţiale care contribuie şi la aportul energetic, ar trebui de asemenea menţionate. O menţionare specială a zaharurilor nu este relevantă, deoarece glucidele sunt menţionate ca total. Conţinutul energetic ar trebui menţionat exclusiv în kcal, deoarece aceasta este informaţia pe care consumatorul o înţelege şi o utilizează.

  Amendamentul  247

  Propunere de regulament

  Anexa XI – partea B – tabel – rândul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

   

  Proteine

  80 g

  Justificare

  Proteinele, ca substanţe nutritive esenţiale care contribuie şi la aportul energetic, ar trebui de asemenea menţionate. O menţionare specială a zaharurilor nu este relevantă, deoarece glucidele sunt menţionate ca total. Conţinutul energetic ar trebui menţionat exclusiv în kcal, deoarece aceasta este informaţia pe care consumatorul o înţelege şi o utilizează.

  Amendamentul  248

  Propunere de regulament

  Anexa XII – tabel

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  glucide (cu excepţia poliolilor)

  4 kcal/g — 17 kJ/g

  glucide (cu excepţia poliolilor)

  4 kcal/g

  polioli

  2,4 kcal/g — 10 kJ/g

  polioli

  2,4 kcal/g

  proteine

  4 kcal/g — 17 kJ/g

  proteine

  4 kcal/g

  lipide

  9 kcal/g — 37 kJ/g

  lipide

  9 kcal/g

  salatrim

  6 kcal/g — 25 kJ/g

  salatrim

  6 kcal/g

  alcool etilic (etanol)

  7 kcal/g — 29 kJ/g

  alcool etilic (etanol)

  7 kcal/g

  acizi organici

  3 kcal/g — 13 kJ/g

  acizi organici

  3 kcal/g

  Justificare

  Calculul cu două unităţi diferite conduce la rezultate contradictorii din cauza factorilor de conversie inconsistenţi. Deoarece „kcal“ reprezintă o unitate de măsură înţeleasă mai uşor de consumatori decât unitatea de măsură „kJ“, menţiunea ar trebui să fie exclusiv în „kcal“.

  Amendamentul  249

  Propunere de regulament

  Anexa XIII – partea C – tabel

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  valoare energetică

  kJ şi kcal

  valoare energetică

  kcal

   

   

  proteine

  g

  lipide

  g

  lipide

  g

             din care

             din care

  - acizi graşi saturaţi

  g

  - acizi graşi saturaţi

  g

  - acizi graşi trans

  g

  - acizi graşi trans

  g

  - acizi graşi mononesaturaţi

  g

   

   

  - acizi graşi polinesaturaţi

  g

  - acizi graşi polinesaturaţi

  g

  glucide

  g

  glucide

  g

             din care

             din care

  - zaharuri

  g

  - zaharuri

  g

  - polioli

  g

  - polioli

  g

  - amidon

  g

  - amidon

  g

  fibre

  g

  fibre

  g

  proteine

  g

  sodiu

  g

  sare

  g

   

   

  vitamine şi minerale

  unităţile menţionate în anexa XI partea A punctul 1

  vitamine şi minerale

  unităţile menţionate în anexa XI partea A punctul 1

   

   

  alte substanţe

  unităţile potrivite pentru substanţele individuale în cauză

  Justificare

  Sinteza părţilor A - C în anexa XIII.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  1. Context

  Consumatorii au dreptul să cunoască conţinutul alimentelor. Prin urmare, informaţiile privind compoziţia şi valoarea nutriţională a acestora sunt esenţiale din moment ce reprezintă baza în temeiul căreia consumatorii pot alege în cunoştinţă de cauză ceea ce cumpără. Deşi legislaţia comunitară cuprinde o serie întreagă de regulamente şi directive privind ingredientele din alimente şi modalităţile de etichetare a acestora, nu dispunem până în prezent de un sistem de etichetare obligatoriu. Pe lângă faptul că numărul dispoziţiilor generale şi speciale din legislaţia comunitară privind informaţiile despre alimente a crescut conducând la incertitudine juridică, normele naţionale suplimentare creează denaturări ale concurenţei şi bariere în calea comerţului în cadrul pieţei interne a Uniunii Europene. Aceste probleme pot fi rezolvate doar printr-un sistem european comun de etichetare a alimentelor.

  2. Etapele procedurii

  La sfârşitul lui ianuarie 2008, Comisia a înaintat Parlamentului şi Consiliului o propunere pentru revizuirea dispoziţiilor UE privind etichetarea produselor alimentare. La sfârşitul lui august 2008 Parlamentul European a desemnat raportoarea. Raportul acesteia referitor la propunerea Comisiei a fost prezentat şi discutat la începutul lui decembrie 2008 în cadrul comisiei competente a Parlamentului European, şi anume Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI). După expirarea termenului de depunere a amendamentelor, comisia competentă a analizat din nou raportul la mijlocul lui februarie 2009, acordând o atenţie deosebită faptului că de această dată erau depuse 1 332 de propuneri de amendament. Datorită acestui număr mare de amendamente şi având în vedere apropierea alegerilor europene, comisia competentă a hotărât, la 16 martie 2009, amânarea dosarului pentru noua perioadă legislativă, în conformitate cu articolul 185 alineatul (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European. Prin urmare, raportoarea a primit sarcina de a prezenta un nou proiect de raport care să ţină cont de cât mai multe dintre amendamente. Acest nou raport vă este prezentat. Va fi stabilit un nou termen pentru depunerea amendamentelor la acest proiect de raport.

  3. Propunerea Comisiei

  Propunerea Comisiei de reformare a dispoziţiilor UE privind etichetarea produselor alimentare urmăreşte realizarea obiectivului unei mai bune legiferări, deci simplificarea cadrului legislativ actual în materie de etichetare a produselor alimentare, prin unificarea şi înlocuirea a şapte directive şi a unui regulament. În plus, propunerea vizează reducerea birocraţiei, asigurarea unui grad ridicat de certitudine juridică pentru actorii din lanţul alimentar, îmbunătăţirea competitivităţii în industria alimentară europeană, garantarea siguranţei alimentare, precum şi a unei informări ample a consumatorilor cu privire la alimente şi promovarea unei alimentaţii sănătoase ca parte a strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva obezităţii. Proiectul de regulament cuprinde următoarele propuneri esenţiale:

  Menţiuni obligatorii

  Proiectul Comisiei prevede o serie de noi menţiuni obligatorii pentru etichetarea produselor alimentare (articolul 9). Se prevede extinderea etichetării substanţelor alergene la produse care nu sunt preambalate (articolul 22), precum şi o declaraţie nutriţională detaliată. Comisia propune ca toate menţiunile obligatorii să fie înscrise cu caractere de cel puţin 3 mm. Sunt prevăzute excepţii de la etichetarea obligatorie în cazul băuturilor alcoolice, şi anume pentru vin, bere şi băuturi spirtoase.

  Indicarea şi prezentarea valorilor nutriţionale

  În plus, Comisia propune o declaraţie nutriţională detaliată care trebuie să figureze în „câmpul vizual principal” al ambalajului (articolele 29-34). Menţiunile obligatorii privind valoarea energetică a alimentelor şi cantitatea de lipide din nutrienţi, acizi graşi saturaţi, glucide, zahăr şi sare (articolul 29 alineatul (1)) trebuie specificate în ordine corespunzătoare pe partea din faţă a ambalajului şi exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau per porţie. Alte informaţii (articolul 29 alineatul (2)) pot fi menţionate în alte părţi ale ambalajului, dar trebuie în orice caz prezentate sub formă de tabel într-o „căsuţă nutriţională” (articolul 34 alineatul (2)). Toate menţiunile trebuie să fie raportate la 100 g/100 ml sau - în cazul produselor ambalate porţionat - per porţie, şi trebuie exprimate ca procent din cantitatea zilnică recomandată a respectivului nutrient (articolul 31).

  Sistemele naţionale de etichetare

  Proiectul Comisiei le acordă statelor membre suficientă libertate pentru adoptarea de norme naţionale de etichetare. În conformitate cu capitolele VI şi VII, în cazuri excepţionale statele membre ar avea posibilitatea de a adopta dispoziţii legale pentru anumite categorii de alimente şi să poată dezvolta sisteme naţionale de etichetare, pe lângă formele de prezentare obligatorii (articolul 44 alineatul (3) şi articolul 34 alineatul (5)). În plus, statele membre ar avea posibilitatea de a adopta norme naţionale în ceea ce priveşte modalitatea de prezentare în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, cum ar fi produsele de panificaţie şi preparatele din carne, precum şi în cazul alimentelor preparate în unităţi de restauraţie colective ca restaurantele sau bucătăriile mari; de asemenea, ar avea libertatea de a alege dacă în aceste cazuri specifice consideră că anumite informaţii obligatorii - cu excepţia etichetării substanţelor alergene - nu sunt necesare (articolul 41).

  4. Observaţiile raportoarei

  Raportoarea salută propunerea de regulament a Comisiei. Introducerea unui sistem de etichetare uniform la nivelul întregii Uniuni este necesară. Pe de o parte, o astfel de reglementare asigură transparenţa în interesul consumatorilor, iar pe de altă parte, conferă o mai mare claritate acquis-ului comunitar în ceea ce priveşte legiferarea în domeniul produselor alimentare şi asigură astfel o mai mare certitudine juridică în interesul întreprinderilor din sectorul alimentar, datorită faptului că o întreagă serie de dispoziţii existente vor fi unificate în noul regulament. Un astfel de regulament nou şi cuprinzător privind etichetarea produselor alimentare poate ajuta şi consumatorul să cumpere raţional şi astfel să îşi adapteze regimul alimentar în funcţie de nevoile şi dorinţele personale.

  Armonizarea sistemului de etichetare este deosebit de relevantă şi pentru buna funcţionare a pieţei interne, deoarece în prezent reglementările naţionale suplimentare şi diversele interpretări pe care statele membre le dau legislaţiei europene deja existente în materie de etichetare creează bariere în calea comerţului şi probleme legate de concurenţă. Remedierea acestor probleme ar putea contribui la scăderea preţurilor pentru producătorii şi comercianţii de produse alimentare şi, implicit, şi pentru consumatori.

  Totuşi, după părerea raportoarei, sistemul european de etichetare a produselor alimentare prevăzut în propunerea de regulament nu este adecvat nici pentru reducerea birocraţiei şi asigurarea unei simplificări legislative, şi nici pentru o mai bună informare a consumatorului cu privire la produsele alimentare. Comisia şi-a simplificat foarte mult sarcinile în unele puncte. În plus, au fost pur şi simplu ignorate formele speciale de comercializare, respectiv de furnizare a produselor alimentare, cum ar fi comercializarea directă a produselor alimentare de către agricultori, cateringul în cadrul transportului de persoane, produsele din magazinele „duty-free” sau industria automatelor. De asemenea, nu au fost luate în considerare produsele speciale, cum ar fi foiţa de aur comestibilă, precum şi produsele alimentare cu efect colorant şi cele inovative. Unele dispoziţii ale propunerii sunt nerealiste şi vor conduce, printre altele, la majorarea considerabilă a costurilor pentru producătorii şi comercianţii de produse alimentare, astfel încât preţurile produselor alimentare vor trebui mărite exclusiv datorită noilor dispoziţii privind etichetarea. Aceste lacune din propunerea Comisiei pun în pericol existenţa multor întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) din sectorul produselor alimentare! În ceea ce priveşte consumatorul, ne putem aştepta ca modul de prezentare şi avalanşa de informaţii obligatorii să producă mai curând confuzie decât claritate. Absolut de neînţeles este propunerea de a acorda statelor membre o libertate considerabilă de a adopta norme proprii. Acest fapt ar conduce la o fragmentare şi mai pronunţată a pieţei interne în sectorul produselor alimentare şi prezenta propunere de regulament ar deveni absurdă. Prin această propunere, Comisia îşi contrazice propriile intenţii menţionate la punctul 5 din expunerea de motive şi reprodusă mai jos: „Utilizarea Regulamentului ca instrument juridic contribuie la obiectivul simplificării, deoarece garantează că toţi actorii trebuie să urmeze simultan aceleaşi norme.”

  În plus, alegerea Comisiei de a prezenta acum proiectul de regulament este de neînţeles, din moment ce prima cercetare ştiinţifică la nivelul tuturor statelor membre în ceea ce priveşte influenţa etichetării produselor alimentare asupra comportamentului consumatorilor a început abia în august 2008. Acest studiu, finanţat prin cel de-al şaptelea Program cadru de cercetare, ar trebui să constituie baza propunerii legislative referitoare la informaţiile privind produsele alimentare; şi totuşi, experienţa arată că nu ne putem aştepta la rezultate concrete mai devreme de trei ani. La ora actuală noua legislaţie în materie de etichetare a produselor alimentare nu ar putea fi întemeiată decât pe presupuneri şi experienţa subiectivă a actorilor implicaţi, astfel că proiectul Comisiei este bazat doar pe supoziţii în ceea ce priveşte dorinţele şi nevoile consumatorilor. Nimeni nu poate estima dacă regulamentul definitiv va servi într-adevăr intereselor consumatorului european obişnuit, sau dacă în câţiva ani va trebui schimbat în mod substanţial ca urmare a noilor rezultate ale cercetărilor. Acest aspect este esenţial pentru că este foarte probabil ca noua reglementare să aibă un impact financiar major asupra producătorilor şi comercianţilor de produse alimentare. Comisia nu furnizează niciun fel de informaţii legate de acest aspect, şi este de remarcat faptul că în proiectul său a considerat că este inutilă consultarea experţilor externi.

  Raportoarea consideră, prin urmare, că propunerii Comisiei trebuie să i se aducă modificări substanţiale, o parte dintre acestea fiind explicate mai jos.

  O dimensiune de cel puţin 3 mm a caracterelor nu este realizabilă. Acest fapt este valabil mai ales, dar nu numai, pentru produse cu inscripţii în mai multe limbi. O dimensiune minimă de 3 mm a caracterelor ar conduce la ambalaje mai mari, deşeuri de ambalaje mai multe şi eventual chiar şi la porţii mai mari. Dimensiunea caracterelor nu este de altfel singurul factor determinant al lizibilităţii. Raportoarea defineşte prin urmare conceptul de „lizibilitate” a informaţiilor despre produsele alimentare şi propune desfăşurarea unui proces de consultări în cadrul căruia să se contureze orientările pentru implementarea normelor referitoare la lizibilitate.

  Comisia invocă principiul subsidiarităţii pentru a-şi justifica intenţia de a da statelor membre posibilitatea de a-şi dezvolta propriile sisteme de etichetare Aceasta apreciază că un astfel de mecanism bazat pe o abordare ascendentă ar putea conduce la noi soluţii de etichetare. Raportoarea consideră că sistemele naţionale de etichetare ar provoca definitiv confuzie, nesiguranţă juridică şi denaturări majore ale concurenţei în cadrul pieţei interne. Este un fapt că în ciuda caracterului opţional declarat, normele naţionale de etichetare vor acţiona de facto la fel ca normele obligatorii. Având în vedere faptul că majoritatea întreprinderilor de alimente din UE îşi comercializează produsele în mai multe state membre, ar trebui produse ambalaje şi respectate condiţii de înmagazinare care să fie conforme cu normele în vigoare în fiecare dintre aceste state. Costurile suplimentare care s-ar ridica la miliarde de euro ar fi greu de suportat de sectorul alimentar, constituit în special din întreprinderi mici şi mijlocii, şi s-ar răsfrânge în cele din urmă asupra consumatorilor. În cele din urmă, ideea că pe viitor vor putea fi introduse suplimentar şi în momente diferite 27 de sisteme de etichetare diferite demonstrează absurdul propunerii. Prin urmare, raportoarea propune eliminarea articolelor respective. Ceea ce nu înseamnă, desigur, că în viitor sistemele de etichetare opţionale deja existente introduse de unii producători sau comercianţi de produse alimentare vor fi interzise. Dimpotrivă: pe lângă menţiunile obligatorii, trebuie să fie permisă repetarea menţiunilor în alte locuri ale ambalajului, în orice formă, după cum pot fi adăugate alte informaţii. Acest fapt nu trebuie, desigur, să diminueze vizibilitatea şi lizibilitatea menţiunilor obligatorii.

  Trebuie eliminată inducerea în eroare a consumatorilor prin prezentarea ambalajelor pentru produsele alimentare. Reprezentările imagistice şi/sau textuale nu trebuie să creeze confuzii cu privire la originea, compoziţia sau conţinutul de nutrienţi al produselor alimentare. Raportoarea propune prin urmare aducerea unor completări de rigoare propunerii Comisiei. Întrucât, în ultimul timp, s-a aflat în centrul dezbaterii publice existenţa unor imitaţii ieftine de produse alimentare ce nu pot fi recunoscute ca atare de consumatorul obişnuit, ar fi util ca astfel de produse să fie etichetate în mod vizibil pe partea din faţă a ambalajului.

  După părerea raportoarei, o supraîncărcare a ambalajelor cu o cantitate excesivă de informaţii nutriţionale pe partea din faţă a acestora, exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau per porţie sau constând din chiar mai multe menţiuni, de exemplu gramaj plus procentajul din necesarul zilnic al unei anumite grupe de populaţie, ar determina, pe de altă parte, ignorarea totală a acestor informaţii. Nu trebuie să uităm că în momentul cumpărării în magazinele alimentare, consumatorii nu au în faţă doar un ambalaj, ci rafturi întregi de ambalaje. Având în vedere că, potrivit constatărilor actuale, marea majoritate a consumatorilor care sunt preocupaţi de tipul de alimente pe care îl consumă sunt interesaţi în primul rând de valoarea energetică a unui produs alimentar, indicarea obligatorie a valorii energetice exprimată în kilocalorii pentru 100 g, respectiv 100 ml, pe partea din faţă a ambalajului, din motive ce ţin de comparabilitatea produselor, ar trebui să fie suficientă. Consumatorii se pot informa apoi din ce nutrienţi provine valoarea energetică a unui produs citind menţiunile obligatorii din „căsuţa nutriţională”, aflate în altă parte a ambalajului. Atunci când ambalajul nu conţine decât o porţie, menţionarea nutrienţilor ar trebui făcută în mod suplimentar şi obligatoriu pentru această porţie. În cazul în care cercetările referitoare la protecţia consumatorilor vor ajunge în viitor la alte concluzii privind dorinţele consumatorilor, operatorii din sectorului comerţului sau industriei alimentare pot introduce informaţii suplimentare opţionale, aşa cum s-a explicat deja. În acest caz, ar fi însă din nou necesară prevederea unor mărimi de referinţă stabile şi explicarea clară a acestora pentru consumatori, pentru a fi evitate menţiunile suplimentare aleatorii.

  Producătorii şi comercianţii specializaţi de alimente, cum ar fi brutarii, cofetarii, măcelarii sau industria restaurantelor etc., oferă spre vânzare sau consum imediat în principal produse care nu sunt preambalate. În general aceste produse nu sunt standardizate şi variază în compoziţie şi greutate, în funcţie de procesul de producţie. Trebuie avut în vedere faptul că tocmai producătorii şi comercianţii specializaţi de alimente sunt garanţii conservării şi diversităţii specialităţilor regionale în Uniunea Europeană. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să ţină cont de aceste circumstanţe speciale. Propunerea Comisiei prevede ca reglementarea în ceea ce priveşte etichetarea produselor alimentare care nu sunt preambalate să rămână la latitudinea statelor membre. Acestea ar trebui nu doar să decidă asupra formei de prezentare, dar şi să acorde derogări de la menţiunile obligatorii. Dacă însă statele membre nu prevăd derogări sau dacă amână adoptarea unei astfel de reglementări speciale, furnizorii de alimente care nu sunt preambalate trebuie să se conformeze tuturor dispoziţiilor prevăzute în regulament. Acest fapt ar conduce la incertitudine juridică ca urmare a situaţiei deosebite expuse mai sus în cazul sectorului alimentar specializat şi ar pune în pericol existenţa micilor întreprinderi. Pentru aceste întreprinderi este aproape imposibil să pună la dispoziţia consumatorilor o declaraţie nutriţională detaliată. De aceea, raportoarea consideră că produsele care nu sunt preambalate trebuie să fie excluse în mare parte din domeniul de aplicare a regulamentului. O excepţie o constituie substanţele alergene care pot fi identificate şi în sectorul producătorilor şi comercianţilor specializaţi. În acest context trebuie avut în vedere faptul că produsele care sunt ambalate doar în momentul vânzării sunt excluse şi din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

  Din motive ce ţin de adaptarea la prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare trebuie revizuit. Raportoarea recomandă în acelaşi timp eliminarea în întregime a articolului 4 din regulamentul menţionat mai sus, deoarece s-a constatat între timp că profilurile nutriţionale descrise în acest articol nu au un fundament ştiinţific, ele neputând fi stabilite decât în mod aleatoriu de către Comisia Europeană. Arbitrariul în legislaţia privind produsele alimentare nu ar avea însă drept consecinţe decât mai multă birocraţie, incertitudine juridică şi distorsionare a concurenţei, precum şi punerea în pericol a unei alimentaţii echilibrate pentru populaţia europeană.

  Efecte similare ar avea şi o etichetare în culori obligatorie a produselor alimentare după „modelul semaforului”, utilizată în prezent de câteva întreprinderi din sectorul alimentar pentru produse finite şi semifinite (aşa-numitele „produse de convenienţă”). Valorile-limită pentru defalcare în funcţie de cele trei culori ale semaforului „roşu”, „galben” şi „verde” sunt stabilite în mod arbitrar, iar intervalul în cadrul culorilor este prea mare. Având în vedere faptul că prezentul proiect de regulament trebuie să asigure o etichetare obligatorie uniformă, aplicabilă tuturor produselor alimentare şi băuturilor nealcoolice, etichetarea în culori ar discrimina alimentele de bază şi ar favoriza, de exemplu, imitaţiile inferioare de produse alimentare, precum şi produsele alimentare ce conţin componente artificiale, şi nu naturale. Este foarte probabil că astfel o alimentaţie defectuoasă şi incompletă ar fi impusă unei părţi importante a populaţiei. Prin urmare, nici Comisia, nici raportoarea nu recomandă o astfel de componentă pentru etichetarea obligatorie a produselor alimentare.

  5. Concluzie

  Prezentul regulament trebuie să prevadă un sistem de etichetare valabil în întreaga UE, care - cu puţine excepţii - să se aplice tuturor produselor industriei alimentare, deci nu doar unor categorii anume de produse. Trebuie subliniat faptul că o astfel de reglementare serveşte doar intereselor consumatorului obişnuit, adică cetăţeanului cu un nivel mediu de educaţie, informaţie şi sănătate, şi nu şi celor ale grupurilor speciale de pacienţi, cu excepţia persoanelor cu alergii la anumite alimente. Etichetarea obligatorie a produselor alimentare trebuie să ajute cetăţeanul activ să cumpere în mod responsabil, conştient şi raţional.

  Acest obiectiv nu poate fi totuşi atins prin proiectul extrem de complex şi complicat al Comisiei, ce cuprinde 53 de articole, în cea mai mare parte foarte relevante, şi 13 anexe. Prezentarea propusă a menţiunilor obligatorii vizează mai curând educarea consumatorilor şi nu informarea acestora. Comisia doreşte să determine prin lege un regim alimentar „sănătos” pentru consumatori. Proiectul Comisiei are lacune şi din punct de vedere al conţinutului. Anumite cerinţe se bazează pe presupuneri cu privire la dorinţele şi nevoile consumatorilor, iar nivelurile de referinţă propuse au o calitate îndoielnică. Intenţia de armonizare a pieţei interne europene devine absurdă prin propunerea de a permite reglementări naţionale speciale. În plus, multe dintre propunerile Comisiei sunt menite să pună în pericol existenţa IMM-urilor. Prin aceasta, propunerea Comisiei vine în contradicţie cu „Small Business Act”.

  Interesant şi regretabil este faptul că în elaborarea proiectului Comisia nu a apelat la experienţa ştiinţifică a experţilor externi. În plus, rămâne inexplicabil faptul că proiectul este prezentat într-un moment în care nu dispunem decât de cercetări ştiinţifice dispersate, un studiu detaliat care să cuprindă toate statele membre aflându-se abia la început.

  Raportoarea propune prin urmare o revizuire amplă a abordării Comisiei. Atrage atenţia asupra faptului că în lipsa unor date ştiinţifice ample privind impactul informaţiilor despre alimente asupra comportamentului consumatorilor în cele 27 de state membre ale UE, planificata etichetare obligatorie a produselor alimentare trebuie să se rezume la informaţiile de bază. În plus, legiuitorul poate garanta ca etichetarea obligatorie să fie prezentată într-o formă lizibilă şi clară, eliminând posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor. În cazul în care în viitor vom dispune de noi date privind dorinţele şi nevoile consumatorilor, întreprinderile din industria alimentară vor putea, conform propunerilor raportoarei, răspunde prompt, furnizând informaţii suplimentare opţionale. Doar o astfel de legislaţie poate garanta flexibilitatea suficientă şi poate satisface toate părţile interesate.

  În final trebuie amintit faptul că etichetarea produselor alimentare reprezintă doar unul dintre multele aspecte legate de alimentaţie. Această formă de informare poate completa, dar nu înlocui, încercările de sensibilizare a populaţiei prin campanii şi măsuri educaţionale cu privire la un stil de viaţă relativ sănătos. Şi în cele din urmă, în societatea noastră legile nu pot şi nu trebuie să absolve cetăţenii de obligaţia de a fi responsabili de acţiunile lor sau părinţii de obligaţia de a fi responsabili pentru copiii lor.

  AVIZ al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (25.2.2010)

  destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare

  (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

  Raportoare pentru aviz: Christel Schaldemose

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Este pentru a doua oară când Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor examinează propunerea Comisiei privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare. Raportoarea are în vedere efortul considerabil depus în cadrul comisiei precedente pentru elaborarea avizului, redactat de către dna Bernadette Vergnaud. Raportoarea a hotărât să nu creeze o situaţie dificilă prezentând un număr ridicat de amendamente noi. În schimb, raportoarea a ales să includă cea mai mare parte din avizul care a fost votat de majoritatea membrilor comisiei precedente. Această decizie a fost determinată, pe de o parte, de recunoaşterea efortului considerabil depus de comisia precedentă şi, pe de altă parte, de nevoia de a ajunge la un compromis pentru a îndeplini obiectivul privind un sistem durabil de etichetare a alimentelor în Europa.

  Raportoarea recunoaşte faptul că dezbaterea privind etichetarea alimentelor a reprezentat un subiect important cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European desfăşurate în această primăvară. Din acest motiv, este necesar să se discute anumite puncte de interes incluse în propunerea Comisiei. Obiectivul prezentului aviz este similar cu cel al avizului redactat de dna Vergnaud, adoptat în februarie 2009. Consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a face o alegere în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte alimentele pe care le achiziţionează. Iar această alegere în cunoştinţă de cauză ar trebui - printre altele - să contribuie la soluţionarea problemei tot mai acute a obezităţii din Europa.

  Informaţiile referitoare la produsele alimentare trebuie să ofere o prezentare detaliată a conţinutului alimentului specific pe care consumatorul îl cumpără, precum şi date-cheie într-o formă concisă, care să permită consumatorului să stabilească dacă alimentul corespunde opţiunilor care determină o dietă sănătoasă. Prin urmare, raportoarea a decis să includă multe dintre amendamentele care făceau parte din avizul precedent al comisiei.

  În primul rând, raportoarea a decis să păstreze conţinutul obligatoriu al declaraţiei nutriţionale, conform recomandării comisiei precedente. Raportoarea a inclus menţiunea referitoare la principalii opt nutrienţi - fiecare dintre aceştia fiind determinaţi în raport cu o cantitate standard de 100g sau 100 ml - care trebuie să fie prezenţi în acelaşi câmp vizual pe ambalaj. Prezentarea menţionată nu trebuie să se afle în câmpul vizual principal sau pe partea din faţă a ambalajului. Raportoarea sugerează folosirea părţii din faţă a ambalajului pentru o descriere succintă a conţinutului. De aceea, raportoarea sugerează menţionarea valorii energetice (calorice) pe partea din faţă a ambalajului. Aceste informaţii ar trebui să fie completate de un cod de culoare care să indice dacă alimentul are o valoare energetică ridicată, medie sau redusă.

  O altă completare se referă la sugestia raportoarei privind etichetarea tuturor tipurilor de alcool. Alcoolul are o valoare calorică ridicată, care poate influenţa într-o mare măsură aportul zilnic de energie. Raportoarea consideră că aceste informaţii ar trebui să fie puse la dispoziţia consumatorilor pentru a fi luate în considerare când se analizează informaţiile referitoare la produsele alimentare.

  Un consumator bine informat şi mai bine educat devine un cetăţean capabil să răspundă pentru propria sănătate. Raportoarea consideră că o mai bună informare referitoare la produsele alimentare va fi esenţială pentru consumatori în viaţa de zi cu zi, permiţându-le să aleagă în cunoştinţă de cauză produsele achiziţionate.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Publicul prezintă interes pentru relaţia dintre alimentaţie şi sănătate, precum şi pentru alegerea unei alimentaţii adecvate corespunzătoare necesităţii fiecăruia. Cartea Albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate a semnalat faptul că etichetarea nutriţională reprezintă un instrument important pentru informarea consumatorilor referitor la compoziţia alimentelor şi care îi ajută să facă o alegere în deplină cunoştinţă de cauză. Strategia de protecţie a consumatorului definită de UE pentru perioada 2007-2013 a subliniat că această posibilitate de alegere în cunoştinţă de cauză este esenţială pentru asigurarea unei veritabile concurenţe, cât şi pentru bunăstarea consumatorilor. Cunoaşterea principiilor de bază ale nutriţiei, precum şi prezentarea unor informaţii nutriţionale corespunzătoare pe produsele alimentare ar ajuta în mod substanţial consumatorul în efectuarea unei astfel de alegeri.

  (10) Publicul prezintă interes pentru relaţia dintre alimentaţie şi sănătate, precum şi pentru alegerea unei alimentaţii adecvate corespunzătoare necesităţii fiecăruia. Cartea albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate a semnalat faptul că etichetarea nutriţională reprezintă o metodă de a informa consumatorii referitor la compoziţia alimentelor şi care îi ajută să facă o alegere în deplină cunoştinţă de cauză. Campaniile de educare şi informare desfăşurate de statele membre reprezintă un mecanism important prin care se poate îmbunătăţi înţelegerea de către consumatori a informaţiilor referitoare la produsele alimentare. Strategia de protecţie a consumatorului definită de UE pentru perioada 2007-2013 a subliniat că această posibilitate de alegere în cunoştinţă de cauză este esenţială pentru asigurarea unei veritabile concurenţe, cât şi pentru bunăstarea consumatorilor. Cunoaşterea principiilor de bază ale nutriţiei, precum şi prezentarea unor informaţii nutriţionale corespunzătoare pe produsele alimentare ar ajuta în mod substanţial consumatorul în efectuarea unei astfel de alegeri.

  Justificare

  Alimentaţia consumatorilor şi înţelegerea de către aceştia a informaţiilor referitoare la produsele alimentare nu pot fi îmbunătăţite doar prin etichetare. Chiar şi în prezent, consumatorii nu înţeleg anumite informaţii privind etichetarea şi este esenţial ca statele membre să se implice mai mult în campanii de informare menite să conducă la o mai bună informare a consumatorilor.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Normele comunitare ar trebui să se aplice numai întreprinderilor, al căror concept implică o anumită continuitate a activităţilor şi un anumit nivel de organizare. Operaţiuni cum ar fi manipularea ocazională, servirea şi vânzarea produselor alimentare de către persoane fizice în cadrul unor evenimente ocazionale precum strângeri de fonduri în scopuri caritabile sau târguri ale comunităţii locale şi reuniuni nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament.

  (15) Normele comunitare ar trebui să se aplice numai întreprinderilor, al căror concept implică o anumită continuitate a activităţilor şi un anumit nivel de organizare. Operaţiuni cum ar fi livrarea ocazională de produse alimentare către terţi, servirea şi vânzarea produselor alimentare de către persoane fizice, de exemplu în cadrul unor evenimente caritabile sau târguri şi reuniuni ale comunităţii locale, precum şi vânzarea produselor alimentare sub diferite forme de comercializare directă de către agricultori nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament.

  Justificare

  Nu este vorba aici despre manipularea produselor alimentare, ci despre oferirea acestora unor terţi. Ar trebui evitate suprapunerile. Întreprinderile agricole care îşi comercializează direct produsele (vânzare direct de la fermă, la pieţe, pe străzi, din casă în casă ) ar fi suprasolicitate dacă ar trebui să respecte dispoziţiile prezentului regulament. Deoarece este vorba de o nişă importantă de venit pentru întreprinderile agricole, prezentul regulament ar trebui să nu se aplice şi în cazul comercializării directe a alimentelor.

  Societăţile mici şi mijlocii din sectorul alimentar artizanal fabrică produse care nu sunt preambalate pentru livrarea directă către consumator. Nu există procedee standardizate: ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de asemenea, că tocmai societăţile artizanale din sectorul alimentar reprezintă garanţia pentru conservarea specialităţilor regionale, pentru creativitate şi inovare, asigurând astfel diversitatea ofertei. În consecinţă, este important ca, în cazul alimentelor care nu sunt preambalate, să nu se aplice cerinţa de etichetare obligatorie.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Cu toate acestea, noile cerinţe privind informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare ar trebui să fie stabilite numai dacă este necesar, în conformitate cu principiile subsidiarităţii, proporţionalităţii şi durabilităţii.

  (19) Cu toate acestea, noile cerinţe privind informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare ar trebui să fie stabilite numai dacă este necesar, în conformitate cu principiile subsidiarităţii, proporţionalităţii, transparenţei şi durabilităţii.

  Justificare

  Pentru a respecta în continuare actualele obiective ale UE privind o piaţă internă pe deplin funcţională, este crucial ca orice cerinţe noi să fie notificate şi analizate atent de către toate părţile implicare pentru a garanta faptul că acestea vor fi justificate şi că nu vor împiedica libera circulaţie a bunurilor.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21) În scopul de a evita o fragmentare a normelor privind responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la produsele alimentare se impune clarificarea responsabilităţilor operatorilor din sectorul alimentar în acest domeniu.

  (21) În scopul de a evita o fragmentare a normelor privind responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la produsele alimentare se impune clarificarea responsabilităţilor operatorilor din sectorul alimentar în acest domeniu. Fără a aduce atingere articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, operatorii din sectorul alimentar responsabili pentru activităţi de vânzare cu amănuntul sau de distribuţie care nu afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să acţioneze prompt în momentul în care află că aceste informaţii nu respectă dispoziţiile prezentului regulament.

  Justificare

  Este necesar să se clarifice circumstanţele în care operatorii din sectorul alimentar care nu afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare contribuie la respectarea cerinţelor din prezentul regulament. Este, de asemenea, important să se specifice dacă dispoziţiile de la articolul 8 nu diminuează obligaţiile care decurg din articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 pe care comercianţii cu amănuntul trebuie să le respecte.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23) Pentru a ţine cont de schimbările şi evoluţiile observate în domeniul informaţiilor referitoare la produsele alimentare, ar trebui să se prevadă abilitarea Comisiei de a modifica această listă de informaţii obligatorii prin adăugarea sau eliminarea anumitor menţiuni şi pentru a permite disponibilitatea anumitor menţiuni prin mijloace alternative. Consultarea părţilor interesate ar trebui să faciliteze o modificare bine orientată şi oportună a cerinţelor aplicabile în materie de informaţii referitoare la produsele alimentare.

  (23) Pentru a ţine cont de schimbările şi evoluţiile observate în domeniul informaţiilor referitoare la produsele alimentare, ar trebui să se prevadă abilitarea Comisiei de a modifica această listă de informaţii obligatorii prin adăugarea sau eliminarea anumitor menţiuni şi pentru a permite disponibilitatea anumitor menţiuni prin mijloace alternative. Consultarea publică a tuturor părţilor interesate ar trebui să faciliteze o modificare bine orientată şi oportună a cerinţelor aplicabile în materie de informaţii referitoare la produsele alimentare.

  Justificare

  Orice modificare a listei cu cerinţele obligatorii de etichetare are un impact semnificativ asupra industriei alimentare şi a băuturilor. Prin urmare, este important ca legislaţia să prevadă clar faptul că toate părţile interesate trebuie consultate atunci când se analizează noi cerinţe de etichetare, garantând prin aceasta că procedura este transparentă şi că toate părţile pot să îşi exprime opinia.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25) Etichetele produselor alimentare trebuie să fie clare şi uşor de înţeles pentru a ajuta consumatorii care doresc să facă alegeri mai bine informate în privinţa produselor alimentare şi a celor dietetice. Studiile arată că lizibilitatea este un element important în maximizarea posibilităţii ca menţiunile etichetei să poată influenţa publicul şi tipărirea cu litere de mici dimensiuni este una din principalele cauze de nemulţumire a consumatorilor faţă de etichetele produselor alimentare.

  (25) Etichetele produselor alimentare trebuie să fie clare şi uşor de înţeles pentru a ajuta consumatorii care doresc să facă alegeri mai bine informate în privinţa produselor alimentare şi a celor dietetice. Studiile arată că lizibilitatea este un element important în maximizarea posibilităţii ca menţiunile etichetei să poată influenţa publicul şi, prin urmare, factori ca dimensiunea, caracterele, culoarea şi contrastul ar trebui luaţi împreună în considerare pentru a asigura satisfacţia consumatorilor în ceea ce priveşte etichetele produselor alimentare.

  Justificare

  Lizibilitatea etichetelor este extrem de importantă pentru consumatori şi ar trebui să fie în continuare o cerinţă conform noului regulament. Cu toate acestea, la evaluarea clarităţii etichetei, trebuie luaţi în considerare mai mulţi factori, nu doar dimensiunea caracterelor.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 27 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (27a) În conformitate cu rezoluţia anterioară a Parlamentului European, avizul Comitetului Economic şi Social European*, activitatea Comisiei Europene, precum şi cu preocupările publicului general privind problemele generate de alcool, în special în cazul tinerilor şi al consumatorilor vulnerabili, Comisia ar trebui să stabilească, împreună cu statele membre, o definiţie pentru băuturi cum ar fi cele de tip „alcopop”, destinate în mod specific tinerilor. Datorită naturii lor alcoolice, acestea ar trebui să aibă cerinţe de etichetare mai stricte şi ar trebui să fie în mod clar separate de băuturile răcoritoare în magazine.

  * JO C 77, 31.3.2009, p. 73.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) De asemenea, este importantă informarea consumatorilor referitoare la celelalte băuturi alcoolice. Dispoziţii comunitare specifice privind etichetarea vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole prevede un ansamblu exhaustiv de standarde tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor oenologice, metodelor de fabricaţie şi a modurilor de prezentare şi a etichetării vinurilor, garantând astfel reglementarea tuturor etapelor, protecţia şi o informare corespunzătoare a consumatorilor. Acest act descrie în special într-o manieră precisă şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi tratamentelor oenologice autorizate, substanţele susceptibile să intre în procesul de elaborare, precum şi condiţiile de utilizare ale acestora; Orice practică care nu este inclusă în această listă este interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica lista ingredientelor şi de a furniza o declaraţie nutriţională nu trebuie să fie aplicată în cazului vinului în această etapă. În ceea ce priveşte berea şi băuturile spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/892 al Consiliului şi pentru a asigura o abordare consecventă şi coerenţă, în conformitate cu condiţiile stabilite pentru vin, se aplică acelaşi fel de scutiri. Cu toate acestea, Comisia va prezenta un raport la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, şi poate propune, dacă este necesar, cerinţe specifice în contextul prezentului regulament.

  (28) De asemenea, este importantă informarea consumatorilor referitoare la băuturi alcoolice. Dispoziţii comunitare specifice privind etichetarea vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole prevede un ansamblu exhaustiv de standarde tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor oenologice, a metodelor de fabricaţie şi a modurilor de prezentare şi etichetare a vinurilor, garantând astfel reglementarea tuturor etapelor, protecţia şi o informare corespunzătoare a consumatorilor. Acest act descrie în special într-o manieră precisă şi exhaustivă, într-o listă a practicilor şi tratamentelor oenologice autorizate, substanţele susceptibile să intre în procesul de elaborare, precum şi condiţiile de utilizare ale acestora; Orice practică care nu este inclusă în această listă este interzisă. Prin urmare, obligaţia de a indica lista ingredientelor şi de a furniza o declaraţie nutriţională nu trebuie să fie aplicată în cazului vinului în această etapă. În ceea ce priveşte berea, vinurile licoroase, vinurile spumante, vinurile aromatizate şi alte produse similare obţinute din alte fructe decât strugurii, berea cu aromă de fructe şi băuturile spirtoase menţionate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase2, precum şi ale băuturilor alcoolice mixte şi pentru a asigura o abordare consecventă şi coerenţă, în conformitate cu condiţiile stabilite pentru vin, ar trebui să se aplice acelaşi fel de scutiri. Cu toate acestea, Comisia va prezenta un raport la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, şi poate propune, dacă este necesar, cerinţe specifice în contextul prezentului regulament.

  2JO L [ …], […], p.[…].

  2 JO L 39, 13.2.2008, p. 16

  Justificare

  Din motive de clarificare, ar trebui să fie menţionate şi vinurile licoroase, vinurile spumante, vinurile aromatizate şi alte produse similare obţinute din alte fructe decât strugurii, precum şi berea cu aromă de fructe. Vinul, berea şi băuturile spirtoase sunt deja reglementate de regulamentele comunitare anterioare, pe când băuturile alcoolice mixte nu. Cu toate acestea, în prezent este greu să clasificăm în categorii băuturile alcoolice mixte şi, prin urmare, acestea ar trebui scutite deocamdată şi incluse în raportul prezentat de Comisie.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29) Ar trebui să se indice ţara de origine sau locul de provenienţă al unui produs alimentar atunci când, în absenţa unei astfel de menţiuni, consumatorul ar putea fi indus în eroare cu privire la ţara de origine reală sau locul de provenienţă real al produsului. În alte cazuri, menţionarea ţării de origine sau locului de provenienţă este lăsată la aprecierea operatorilor din sectorul alimentar. În toate cazurile, furnizarea indicaţiei ţării de origine sau a locului de provenienţă nu ar trebui să înşele consumatorul şi trebuie să se fondeze pe criterii clar definite care garantează aplicarea de norme identice la nivelul industriei şi care permit consumatorului să înţeleagă informaţiile privind ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar. Astfel de criterii nu ar trebui să se aplice indicaţiilor referitoare la numele sau adresa operatorului din sectorul alimentar.

  (29) Pentru a garanta o deplină transparenţă şi trasabilitate, indicarea ţării de origine sau a locului de provenienţă a tuturor tipurilor de carne ar trebui să fie obligatorie. În toate cazurile, furnizarea indicaţiei ţării de origine sau a locului de provenienţă nu ar trebui să înşele consumatorul şi trebuie să se fondeze pe criterii clar definite care permit consumatorului să înţeleagă informaţiile privind ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar. Astfel de criterii nu ar trebui să se aplice indicaţiilor referitoare la numele sau adresa operatorului din sectorul alimentar.

  Justificare

  Din motive de transparenţă, consumatorii ar trebui să ştie din ce ţară provine carnea.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 36

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru industrie, anumite categorii de produse alimentare neprelucrate sau pentru care informaţiile nutriţionale nu constituie un factor determinant pentru alegerea consumatorului ar trebui să fie scutite de la introducerea obligatorie a declaraţiei nutriţionale, cu excepţia cazului în care obligaţia de a furniza respectivele informaţii este prevăzută de un alt act al legislaţiei comunitare.

  (36) Pentru a evita obligaţiile inutile pentru producătorii şi comercianţii de produse alimentare, anumite categorii de produse alimentare neprelucrate sau pentru care informaţiile nutriţionale nu constituie un factor determinant pentru alegerea consumatorului sau al căror ambalaj sau etichetă este prea mică pentru a se putea realiza etichetarea obligatorie, ar trebui să fie scutite de la introducerea obligatorie a declaraţiei nutriţionale, cu excepţia cazului în care obligaţia de a furniza respectivele informaţii este prevăzută de un alt act al legislaţiei comunitare.

  Justificare

  Nu ar fi corect ca, în viitor, ambalajele produselor alimentare ar trebui mărite numai ca urmare a dispoziţiilor extinse privind etichetarea. Acest lucru ar genera mai multe deşeuri din ambalaje şi, în acelaşi timp, porţii mai mari sau ambalaje derutant de mari cu mult spaţiu gol înăuntru.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 37

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (37) Pentru a atrage consumatorul de rând şi pentru a servi scopului pentru care a fost introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut de cunoştinţe privind alimentaţia, informaţia prezentată ar trebui să fie simplă şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, atunci când se decid să cumpere un produs, consumatorii găsesc utilă prezentarea informaţiilor în câmpul vizual principal, şi anume, pe partea din faţă a ambalajelor. Prin urmare, pentru ca în momentul achiziţionării produselor alimentare, consumatorii să poată observa cu uşurinţă informaţiile nutriţionale esenţiale, aceste informaţii ar trebui să fie plasate în câmpul vizual principal al etichetei.

  (37) Pentru a atrage consumatorul de rând şi pentru a servi scopului pentru care a fost introdusă şi dat fiind nivelul curent scăzut de cunoştinţe privind alimentaţia, informaţia prezentată ar trebui să fie simplă şi uşor de înţeles. Studiile au arătat că, atunci când se decid să cumpere un produs, consumatorii găsesc utilă prezentarea informaţiilor în câmpul vizual principal, şi anume, pe partea din faţă a ambalajelor. Prin urmare, pentru ca în momentul achiziţionării produselor alimentare, consumatorii să poată observa cu uşurinţă informaţiile nutriţionale esenţiale, „valoarea energetică (valoarea calorică)” ar trebui să fie indicată în câmpul vizual principal, pe partea din faţă a ambalajului. Cu toate acestea, toate informaţiile nutriţionale (cu repetarea valorii energetice) ar trebui plasate în câmpul vizual principal, într-un singur loc de pe ambalaj.

  Justificare

  Este de preferat ca atât informaţiile nutriţionale obligatorii, cât şi cele facultative să fie prezentate în acelaşi câmp vizual - după cum prevede legislaţia curentă în cazul declaraţiei nutriţionale - deoarece ar fi confuz pentru consumatori să caute diversele informaţii nutriţionale în locuri diferite de pe ambalaje.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 38

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (38) Evoluţia recentă a exprimării declaraţiei nutriţionale, sub altă formă decât 100g/100ml/porţie, în anumite state membre şi anumite organizaţii din cadrul sectorului alimentar sugerează faptul că consumatorii apreciază aceste formulări, care pot să îi ajute să ia decizii rapid, în deplină cunoştinţă de cauză. Cu toate acestea, nu dispunem de nicio dovadă la nivelul întregii Comunităţi privind modul în care consumatorul de rând înţelege şi utilizează formulările alternative ale informaţiilor. Prin urmare, este necesar să se permită dezvoltarea unor sisteme diferite, precum şi continuarea cercetărilor privind înţelegerea consumatorilor din diferite state membre, astfel încât să poată fi introduse sisteme armonizate.

  (38) Evoluţia recentă a exprimării declaraţiei nutriţionale, sub altă formă decât 100g/100ml/porţie, în anumite state membre şi anumite organizaţii din cadrul sectorului alimentar sugerează faptul că consumatorii apreciază aceste formulări, care pot să îi ajute să ia decizii rapid. Cu toate acestea, nu dispunem de nicio dovadă ştiinţifică la nivelul întregii Comunităţi privind modul în care consumatorul de rând înţelege şi utilizează formulările alternative ale informaţiilor. Prin urmare, pentru a facilita compararea produselor cu ambalaje de dimensiuni diferite, este necesar să se menţină dispoziţia obligatorie ca informaţiile nutriţionale să se refere în la 100 g/100 ml. Este, de asemenea, necesar să se permită continuarea cercetărilor privind înţelegerea de către consumatori, astfel încât, dacă este cazul, să poată fi introduse sisteme armonizate.

  Justificare

  Indicarea valorii energetice şi a cantităţii de nutrienţi pentru 100 g sau 100 ml oferă consumatorilor posibilitatea de a compara produsele în mod direct. În consecinţă, aceste informaţii ar trebui să fie obligatorii. Toate celelalte informaţii de pe ambalaje sunt opţionale, astfel încât producătorii pot să aleagă ceea ce se potriveşte produsului lor.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Considerentul 41

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (41) Statele membre trebuie să aibă capacitatea, în funcţie de condiţiile locale şi de împrejurările practice, de a stabili norme referitoare la furnizarea informaţiilor pentru produsele alimentare care nu sunt preambalate. Deşi în astfel de cazuri, cererea de alte informaţii din partea consumatorilor este limitată, menţionarea alergenilor potenţiali este considerată drept extrem de importantă. Dovezile arată că majoritatea cazurilor de alergii alimentare îşi găsesc originea în produse alimentare care nu au fost preambalate. În consecinţă, acest tip de informaţii ar trebui întotdeauna furnizat consumatorilor.

  (41) Statele membre trebuie să aibă capacitatea, în funcţie de condiţiile locale şi de împrejurările practice, de a stabili norme referitoare la furnizarea informaţiilor pentru produsele alimentare care nu sunt preambalate şi pentru produsele şi mesele preambalate produse şi furnizate în mod direct consumatorului final de centrele de comerţ cu amănuntul locale sau de unităţile de restauraţie colectivă. Deşi în astfel de cazuri, cererea de alte informaţii din partea consumatorilor este limitată, menţionarea alergenilor potenţiali este considerată drept extrem de importantă. Dovezile arată că majoritatea cazurilor de alergii alimentare îşi găsesc originea în produse alimentare care nu au fost preambalate. În consecinţă, acest tip de informaţii ar trebui întotdeauna pus la dispoziţia consumatorilor în locul în care sunt cumpărate şi consumate produsele alimentare.

  Justificare

  Produsele preambalate ale centrelor de comerţ cu amănuntul locale sau ale unităţilor de restauraţie colectivă nu sunt fabricate într-un mod standardizat, motiv pentru care componentele şi reţetele pot cunoaşte variaţii frecvente. Pentru aceste tipuri de produse alimentare, este imposibil să se stabilească o declaraţie nutriţională precisă. În plus, o astfel de sarcină ar necesita prea mult timp şi ar fi prea costisitoare pentru aceste societăţi. Este important ca aceste tipuri de produse alimentare să fie scutite de cerinţa privind declaraţia nutriţională, fie în general, fie acordând statelor membre dreptul de a stabili norme pentru aceste categorii de produse, după cum s-a procedat deja în cazul alimentelor neambalate.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Considerentul 49 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (49a) Produsele alimentare artizanale şi produsele proaspete preparate în unităţile de vânzare cu amănuntul direct la locul vânzării pot conţine substanţe care determină reacţii alergice sau intoleranţe în cazul persoanelor sensibile. Tocmai astfel de produse care nu sunt preambalate sunt vândute în urma unui contact direct cu consumatorul, iar informaţiile respective ar trebui, prin urmare, furnizate în cadrul unui dialog cu vânzătorul, prin intermediul unui panou informativ foarte vizibil sau prin materiale informaţionale expuse în spaţiul de comercializare.

  Justificare

  În cazul produselor care nu sunt preambalate, ar fi practic imposibil să se furnizeze informaţii cuprinzătoare despre alergeni pentru toate produsele, fapt care ar conduce, în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, la dezavantaje competitive considerabile şi la costuri suplimentare. În plus, posibilitatea contaminării încrucişate nu poate fi exclusă în spaţiile unde suprafaţa de procesare disponibilă este limitată.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Prezentul regulament se aplică tuturor etapelor lanţului alimentar, în cazul în care activităţile întreprinderilor din sectorul alimentar privesc furnizarea de informaţii consumatorilor referitoare la produsele alimentare.

  (3) Prezentul regulament se aplică tuturor etapelor lanţului alimentar, în cazul în care privesc furnizarea de informaţii consumatorilor finali referitoare la produsele alimentare.

  Acesta se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produsele alimentare livrate de restauraţiile colective şi cele destinate a fi furnizate acestora.

  Acesta se aplică tuturor produselor alimentare preambalate destinate a fi oferite consumatorului final, inclusiv produsele alimentare livrate de restauraţiile colective şi cele destinate a fi furnizate acestora.

   

  Acesta nu se aplică produselor alimentare care sunt ambalate direct în spaţiul de comercializare înainte de a fi oferite consumatorului final, cu excepţia normelor menţionate în anexa III la prezentul regulament.

  Justificare

  Tocmai în sectorul alimentar are loc ambalarea unor produse fabricate direct în spaţiul de comercializare unde sunt oferite spre vânzare imediat. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor (scurtarea timpului alocat cumpărăturilor, manevrare mai uşoară), produsele sunt împărţite în prealabil în porţii (produse tartinabile) sau împachetate în folie (sandviciuri). Astfel de produse ambalate cu puţin timp înainte de vânzare ar trebui, în principiu, scoase în afara domeniului de aplicare al regulamentului, deoarece nu pot fi comparate în niciun caz cu produsele preambalate prin procese industriale.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Până la data de ...*, Comisia va publica o listă exhaustivă şi actualizată a cerinţelor de etichetare prevăzute în legislaţia Uniunii specifică aplicabilă anumitor produse alimentare. Până la data de ...** cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport referitor la conformitatea respectivelor cerinţe specifice cu prezentul regulament. În cazul în care este necesar, Comisia anexează la raportul respectiv o propunere corespunzătoare.

   

  ___________

  *

  ** 18 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Justificare

  Simplificarea constituie unul dintre principalele obiective ale prezentei propuneri. Un număr excesiv de directive şi regulamente europene specifice anumitor domenii cuprind dispoziţii privind etichetarea. Este necesar ca toate aceste dispoziţii să fie regrupate, să facă obiectul unor verificări privind respectarea principiilor generale şi ca toţi operatorii şi actorii lanţului alimentar să poată accede cu uşurinţă la acest număr imens de cerinţe, luându-se în considerare orice posibilă contradicţie cu normele generale.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ea) „produse alimentare care nu sunt preambalate” înseamnă produse alimentare oferite consumatorului final în stare neambalată şi care sunt ambalate doar în momentul în care sunt vândute consumatorului final, precum şi produse alimentare şi preparate proaspete care sunt preambalate în spaţiul de comercializare pentru a fi vândute imediat; această literă se aplică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

  Justificare

  În magazine, produsele alimentare sunt oferite spre vânzare şi preambalate, de regulă în apropierea unor tejghele deservite de personal, astfel încât să se evite timpii de aşteptare mari la aceste tejghele. La fel ca şi în cazul produselor alimentare ambalate în conformitate cu dorinţele individuale ale clienţilor, este practic imposibil să se ofere aceleaşi informaţii care sunt impuse în cazul produselor preambalate, din cauza diversităţii produselor care pot fi vândute, a faptului că acestea sunt fabricate manual, precum şi deoarece gama de produse scoase la vânzare variază de la o zi la alta.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera s

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (s) „termen de valabilitate” înseamnă data până la care produsul alimentar îşi păstrează proprietăţile specifice atunci când este păstrat în mod corespunzător;

  (s) „termen de valabilitate” înseamnă data până la care produsul alimentar îşi păstrează proprietăţile specifice atunci când este păstrat în modul indicat;

  Justificare

  Termenul de valabilitate trebuie privit în contextul condiţiilor indicate de păstrare. Identificarea şi indicarea termenului de valabilitate în legătură cu condiţiile de păstrare ţin de responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar. În plus, şi data expirării ar trebui definită în acelaşi loc.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera ta (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ta) „imitaţie de produs alimentar" înseamnă un produs alimentar care are aspectul unui alt produs alimentar şi în cazul căruia un ingredient utilizat în mod normal este amestecat sau înlocuit total sau parţial cu un altul.

  Justificare

  Aşteptările consumatorului sunt înşelate odată cu creşterea utilizării imitaţiilor de produse alimentare, în cazul cărora unele componente sunt înlocuite cu substitute mai ieftine.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Articolul 2 - alineatul 2 - litera tb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (tb) „data de fabricaţie” înseamnă data la care alimentul este transformat în produsul descris.

  Justificare

  Pentru a asigura o mai bună informare a consumatorilor, data de fabricaţie ar trebui definită. Definiţia sugerată este identică cu definiţia din Codex (CODEX STAN 1-1985).

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Atunci când legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare stabileşte noi cerinţe, trebuie să se aibă în vedere necesitatea unei perioade tranzitorii după intrarea în vigoare a noilor cerinţe, în timpul căreia produsele alimentare ale căror etichetare nu respectă noile cerinţe să poată fi introduse pe piaţă, iar stocurile de astfel de produse introduse pe piaţă înainte de expirarea perioadei tranzitorii să continue să fie vândute până la epuizarea lor.

  (3) Atunci când legislaţia privind informaţiile referitoare la produsele alimentare stabileşte noi cerinţe, se acordă o perioadă tranzitorie după intrarea în vigoare a noilor cerinţe, în timpul căreia produsele alimentare ale căror etichetare nu respectă noile cerinţe să poată fi introduse pe piaţă, iar stocurile de astfel de produse introduse pe piaţă înainte de expirarea perioadei tranzitorii să continue să fie vândute până la epuizarea lor.

  Justificare

  Pentru a facilita funcţionarea armonioasă a pieţei interne, dar şi pentru a reduce la minimum deşeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o perioadă de tranziţie odată cu impunerea unor noi cerinţe de etichetare.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ab) sugerând consumatorului prezenţa unui anumit produs sau a unui anumit ingredient prin folosirea pe ambalaj a unei denumiri sau imagini simbolistice, în ciuda faptului că, în realitate, este vorba despre un produs alimentar imitat, respectiv un înlocuitor al unui ingredient folosit în mod obişnuit într-un produs. În aceste cazuri, pe partea din faţă a ambalajului produsului trebuie să se adauge „imitaţie” sau „fabricat utilizând (denumirea înlocuitorului) în loc de (denumirea ingredientului substituit)”;

   

  Produsul alimentar care este o imitaţie sau conţine un substitut este, acolo unde este posibil, separat de celelalte produse alimentare în spaţiul de comercializare.

  Justificare

  Tot mai des se comercializează imitaţii ale unor produse alimentare, cum ar fi „caşcavalul” fabricat din grăsimi vegetale. De asemenea, trebuie avut în vedere că ingredientele folosite în mod obişnuit pentru fabricarea unui produs sunt înlocuite uneori de alternative mai ieftine. În general, consumatorul nu observă aceste lucruri. Prin urmare, ar trebui introdusă o etichetare corespunzătoare pentru a spori transparenţa.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) prin imagini simbolistice care induc în eroare consumatorul cu privire la adevărata natură sau origine a produselor alimentare;

  Justificare

  Imaginile şi simbolurile nu se utilizează pentru a induce în eroare în mod deliberat consumatorii cu privire la adevărata origine a unui produs. Publicitatea sau informaţiile opţionale nu ar trebui să eclipseze sau să submineze informaţiile obligatorii.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, nu modifică informaţiile care însoţesc un produs alimentar dacă o astfel de modificare ar induce în eroare consumatorul final sau ar reduce în orice alt mod nivelul de protecţie a consumatorului, în special în ceea ce priveşte aspectele de sănătate.

  (2) Operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, nu modifică informaţiile care însoţesc un produs alimentar dacă o astfel de modificare ar induce în eroare consumatorul final sau ar reduce în orice alt mod nivelul de protecţie a consumatorului, în special în ceea ce priveşte aspectele de sănătate, precum şi capacitatea sa de a face o alegere în cunoştinţă de cauză.

  Justificare

  Această responsabilitate nu ar trebui să se limiteze doar la chestiuni legate de protecţia sănătăţii.

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Operatorii din sectorul alimentar care introduc pe piaţă pentru prima oară un produs alimentar destinat a fi oferit consumatorului final sau unei unităţi de restauraţie colectivă asigură existenţa şi acurateţea informaţiilor referitoare la produsul alimentar, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind informaţiile referitoare la produsele alimentare.

  (3) Operatorii din sectorul alimentar care introduc pe piaţa Uniunii pentru prima oară un produs alimentar destinat a fi oferit consumatorului final sau unei unităţi de restauraţie colectivă asigură existenţa şi acurateţea informaţiilor referitoare la produsul alimentar, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind informaţiile referitoare la produsele alimentare.

  Justificare

  Cuvântul „piaţă” poate fi interpretat greşit (de exemplu, piaţa mondială). Prin urmare, este important să se specifice că textul prezent se referă la piaţa internă a UE.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Operatorii din sectorul alimentar responsabili pentru activităţi de vânzare cu amănuntul sau de distribuţie care nu afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare au grijă să asigure, în limita activităţilor lor respective, prezenţa cerinţelor aplicabile privind informaţiile referitoare la produsele alimentare, în special refuzând furnizarea de produse alimentare despre care ştiu sau suspectează, pe baza informaţiilor pe care le deţin în calitate de profesionişti, că nu respectă cerinţele respective.

  (4) Operatorii din sectorul alimentar responsabili pentru activităţi de vânzare cu amănuntul sau de distribuţie care nu afectează informaţiile referitoare la produsele alimentare nu furnizează, în limita activităţilor lor respective, produse alimentare despre care ştiu, pe baza informaţiilor pe care le deţin în calitate de profesionişti, sau care le-au fost transmise de către furnizorii lor, că nu respectă dispoziţiile prezentului regulament.

  Justificare

  Distribuitorii nu pot fi consideraţi a priori responsabili în totalitate de informaţiile afişate pe produsele care nu poartă marca lor.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În conformitate cu articolele 10-34 şi sub rezerva excepţiilor prevăzute în prezentul capitol, este obligatorie menţionarea următoarelor informaţii.

  (1) În conformitate cu articolele 10-34 şi sub rezerva excepţiilor prevăzute în prezentul capitol, precum şi în capitolele V şi VI, este obligatorie menţionarea următoarelor informaţii.

  Justificare

  O referire la capitolele V şi VI ar permite explicarea mai clară a faptului că, în cazul alimentelor care nu au fost preambalate, nu este necesară menţionarea tuturor informaţiilor obligatorii. De asemenea, în cazul alimentelor etichetate în mod voluntar, cerinţele specificate în capitolul IV se aplică doar în măsura în care informaţiile facultative sunt furnizate de operator. Un operator din sectorul alimentar care oferă în mod voluntar informaţii nutriţionale nu ar trebui să fie obligat să ofere alte informaţii, care sunt în mod normal obligatorii în cazul produselor alimentare preambalate, dar care nu sunt relevante în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate. În plus, operatorii din sectorul alimentar ar trebui să dispună de suficientă flexibilitate cu privire la modul de furnizare a informaţiilor respective.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a) denumirea produsului alimentar;

  (a) denumirea de comercializare;

  Justificare

  -          Alineatul (1) literele (a) – (h): Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea (a se vedea articolul 3: printre altele, „denumirea de comercializare”; „cantitatea netă”).

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) orice ingredient menţionat în anexa II care provoacă alergii sau intoleranţă şi orice substanţă derivată din acesta;

  (c) orice ingredient menţionat în anexa II care provoacă alergii sau intoleranţă şi orice substanţă derivată din acesta, respectând pe deplin dispoziţiile specifice referitoare la produsele alimentare care nu sunt preambalate;

  Justificare

  Cu referire la articolul 13 alineatul (4), textul Comisiei extinde obligaţia de etichetare a alergenilor la produsele alimentare care nu sunt preambalate. O obligaţie de a eticheta alergenii în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate ar antrena o etichetare sistematică a alergenilor, pentru a elimina orice risc de contaminare încrucişată. Cu toate acestea, se pare că asociaţiile persoanelor care suferă de alergii preferă impunerea obligaţiei de informare în spaţiile unde se desfăşoară comerţul cu amănuntul prin intermediul afişării sau furnizării fişelor informative.

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) termenul de valabilitate sau data expirării;

  (f) termenul de valabilitate sau, în cazul alimentelor perisabile din punct de vedere microbiologic, data expirării;

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (fa) data fabricaţiei;

  Justificare

  Pentru ca regulamentul să-şi atingă scopul, care constă în a le oferi consumatorilor informaţii adecvate cu privire la produsele alimentare consumate, permiţându-le să aleagă în deplină cunoştinţă de cauză, informarea consumatorilor în legătură cu data fabricaţiei este indispensabilă.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) numele sau denumirea comercială şi sediul producătorului sau ambalatorului sau ale unui vânzător stabilit în Comunitate;

  (h) numele sau denumirea comercială şi sediul în cadrul Comunităţii al producătorului sau ambalatorului, al vânzătorului, al importatorului sau, după caz, al operatorului din sectorul alimentar sub numele sau denumirea comercială a căruia sunt comercializate produsele alimentare;

  Justificare

  Este necesar să se garanteze faptul că numele sau denumirea comercială şi sediul în cadrul Comunităţii ale operatorului responsabil cu prima introducere pe piaţa comunitară sunt menţionate obligatoriu. În acest scop, lista prevăzută trebuie extinsă şi clarificată.

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) menţiuni privind ţara de origine sau locul de provenienţă, în cazul în care lipsa acestor informaţii ar putea induce consumatorul în eroare în ceea ce priveşte adevărata ţară de origine sau loc de provenienţă a produsului alimentar, în special dacă informaţiile care însoţesc produsul alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar sugera că produsul are o altă ţară de origine sau loc de provenienţă; în astfel de cazuri menţiunea se face în conformitate cu normele prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) şi (5);

  (i) ţara de origine sau locul de provenienţă a produselor alimentare neprocesate şi a tuturor tipurilor de carne, inclusiv peşte, moluşte şi crustacee, în conformitate cu normele în vigoare privind carnea de vită;

  Justificare

  Din motive de transparenţă, consumatorii ar trebui să ştie din ce ţară provine carnea. Cunoaşterea locului unde animalul a fost crescut şi unde carnea a fost ambalată reprezintă elemente esenţiale care îi permit consumatorului să facă o alegere în cunoştinţă de cauză.

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate modifica lista menţiunilor obligatorii prevăzute la alineatul (1). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Având în vedere importanţa acestei dispoziţii, nu ar trebui să i se confere Comisiei puterea exclusivă de a modifica lista menţiunilor obligatorii.

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Comisia poate modifica lista menţiunilor obligatorii prevăzute la alineatul (1). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (4).

  eliminat

  Justificare

  Modificarea cerinţelor obligatorii de etichetare nu se numără printre „elementele neesenţiale” ale regulamentului, care ar putea fi convenite prin procedura de comitologie. Acesta este unul dintre prerogativele legislatorului.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament

  Articolul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Dispoziţiile articolului 9 nu aduc atingere dispoziţiilor comunitare mai specifice în materie de metrologie.

  Dispoziţiile articolului 9 nu aduc atingere dispoziţiilor comunitare mai specifice în materie de metrologie. Trebuie respectate dispoziţiile Directivei 2007/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate1.

   

  _________

   

  1 JO L 247, 21.9.2007, p. 17.

  Justificare

  Pentru o mai bună lizibilitate a regulamentului ar trebui adăugată o trimitere la Directiva 2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate.

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate să prevadă că anumite menţiuni obligatorii pot fi puse la dispoziţie în alt mod decât pe ambalaj sau pe etichetă, cu condiţia să fie respectate principiile şi cerinţele generale prevăzute în capitolul II din prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Menţiunile obligatorii reprezintă esenţa prezentului regulament. Nu trebuie să fie posibilă modificarea modalităţii de indicare a acestor menţiuni prin măsuri destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament.

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, se aplică dispoziţiile articolului 41.

  (4) În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate şi al produselor alimentare ambalate în locul în care sunt vândute la cererea cumpărătorului sau preambalate în vederea vânzării lor imediate, se aplică dispoziţiile articolului 41.

  Justificare

  Prezentul amendament îşi propune să clarifice faptul că articolul 13 alineatul (4) se referă şi la articolul 41, care este aplicabil produselor alimentare ambalate în vederea vânzării lor imediate (produsele alimentare ambalate în locul în care sunt vândute), nu doar produselor alimentare neambalate. În forma în care a fost propus de Comisie, textul articolului 13 alineatul (4) nu face trimitere la produsele alimentare ambalate în vederea vânzării lor imediate, deşi articolul 41, la care articolul 13 alineatul (4) face trimitere, conţine, într-adevăr, dispoziţii care reglementează acest tip de produse alimentare.

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Fără a aduce atingere legislaţiei comunitare specifice aplicabile anumitor produse alimentare în ceea ce priveşte cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(k), atunci când apar pe ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de cel puţin 3 mm şi sunt prezentate astfel încât să asigure un contrast considerabil între caracterele tipărite şi fond.

  (1) Fără a aduce atingere legislaţiei comunitare specifice aplicabile anumitor produse alimentare în ceea ce priveşte cerinţele menţionate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(k), atunci când apar pe ambalaj sau pe eticheta ataşată la acesta, menţiunile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă într-un format clar lizibil, care să nu lase posibilitatea inducerii în eroare a consumatorului. Elementele care se iau în considerare în vederea asigurării lizibilităţii informaţiilor referitoare la produsele alimentare sunt organizarea textului, stilul, dimensiunea şi culoarea caracterelor, culoarea fondului, ambalajul şi imprimarea, precum şi distanţa şi unghiul de vizualizare.

  Justificare

  Toate informaţiile prezentate pe o etichetă trebuie să fie uşor vizibile şi clar lizibile pentru consumatori, astfel încât aceştia să poată face o alegere în cunoştinţă de cauză.

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Menţiunile obligatorii enumerate la articolul 9 alineatul (1) sunt prezentate astfel încât să asigure un contrast semnificativ între caracterele tipărite şi fond şi să fie uşor de localizat, perfect lizibile şi de neşters. Elementele care se iau în considerare în vederea asigurării lizibilităţii informaţiilor referitoare la produsele alimentare sunt organizarea textului, stilul şi tipul de literă. Informaţiile de marketing de pe ambalaj nu trebuie să eclipseze informaţiile obligatorii.

  Amendamentul  41

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1), literele (a), (e) şi (k) figurează în acelaşi câmp vizual.

  (2) Menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1), literele (a), (e) şi (k) şi la articolul 9 alineatul (1) literele (c), (f), (g) şi (j) figurează în acelaşi câmp vizual.

  Justificare

  Toate cu privire la sănătate ar trebui să apară în acelaşi câmp vizual (alergeni, data expirării, condiţii de păstrare şi mod de utilizare).

  Amendamentul  42

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate adopta reguli detaliate de prezentare a menţiunilor obligatorii şi să extindă cerinţele menţionate la alineatul (2) asupra menţiunilor obligatorii suplimentare pentru anumite categorii şi tipuri de produse alimentare menţionate la articolele 10 şi 38. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Acest alineat ar conferi Comisiei competenţe prea ample, dat fiind faptul că aceste dispoziţii nu pot fi considerate în niciun caz „elemente neesenţiale”.

  Amendamentul  43

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Dimensiunea minimă a caracterelor menţionată la alineatul (1) nu se aplică în cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafaţă maximă este mai mică de 10 cm².

  (4) Dimensiunea minimă a caracterelor menţionată la alineatul (1) nu se aplică în cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafaţă maximă este mai mică de 50 cm².

  Amendamentul  44

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Dispoziţiile alineatului (2) nu se aplică în cazul produselor alimentare menţionate la articolul 17 alineatele (1) şi (2).

  (5) Dispoziţiile alineatului (2) nu se aplică în cazul produselor alimentare menţionate la articolul 17 alineatele (1) şi (2). Pentru astfel de categorii de ambalaje sau de recipiente pot fi introduse dispoziţii naţionale specifice în cazul statelor membre care au mai multe limbi oficiale.

  Amendamentul  45

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 9 alineatul (2), informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt redactate într-o limbă uşor de înţeles de către consumatorii din statele membre în care se comercializează un produs alimentar.

  (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 9 alineatul (2), informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt redactate într-o limbă uşor de înţeles de către toţi consumatorii din statele membre în care se comercializează un produs alimentar, inclusiv de către nevăzători sau persoane cu deficienţe de vedere.

  Justificare

  În conformitate cu articolul 56a din Directiva 2004/27/CE (de modificare a Directivei 2001/83/CE), este obligatoriu ca medicamentele să fie marcate în limbajul Braille şi ca prospectele însoţitoare să fie furnizate într-un format corespunzător pentru nevăzători şi pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Având în vedere faptul că produsele alimentare care conţin ingrediente alergene pot cauza probleme grave celor care nu sunt conştienţi de existenţa acestora, obligaţia de a folosi limbajul Braille ar trebui extinsă la lista de ingrediente ale produselor alimentare.

  Amendamentul  46

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafaţă cea mai mare măsoară mai puţin de 10 cm2, numai menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. Menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la dispoziţie la cererea consumatorului.

  (2) ) În cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafaţă cea mai mare măsoară mai puţin de 50 cm2, numai menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. Menţiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la dispoziţie la cererea consumatorului.

  Amendamentul  47

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1a. În cazul produselor care nu sunt preambalate, inclusiv cele oferite de unităţile de restauraţie colectivă în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (d) cu excepţia articolului 9 alineatul (1) litera (c) şi anexa III, nu este obligatorie specificarea menţiunilor prevăzute la articolul 9 şi la articolul 29.

  Justificare

  Conţinutul obligatoriu şi menţiunile obligatorii (articolul 9 şi articolul 29) nu ar trebui să se aplice produselor alimentare care nu sunt preambalate sau pentru restauraţiile colective (restaurante, cantine, şcoli şi spitale). Numărul de întreprinderi mici şi mijlocii care furnizează produse alimentare care nu sunt preambalate este mare, iar etichetarea, din perspectiva reducerii costurilor şi a birocraţiei, nu ar trebui să fie obligatorie pentru această categorie de furnizori. De asemenea, procedurile nu sunt, de cele mai multe ori, standardizate: ingredientele se modifică zilnic. Trebuie avut în vedere, de asemenea, că tocmai societăţile artizanale din sectorul alimentar reprezintă garanţia pentru conservarea specialităţilor regionale, pentru creativitate şi inovare, asigurând astfel diversitatea ofertei. În consecinţă, este important ca producătorii menţionaţi să fie scutiţi de declaraţia nutriţională obligatorie. Orice ingredient menţionat în anexa II care provoacă alergii sau intoleranţă şi orice substanţă derivată din acesta nu ar trebui să facă parte din această excepţie.

  Amendamentul  48

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Denumirea produsului alimentar este denumirea sa legală. În absenţa unei asemenea denumiri, denumirea produsului alimentar este denumirea sa curentă sau, în cazul în care nu există o denumire curentă sau aceasta nu este folosită, se indică denumirea descriptivă a produsului alimentar.

  (1) Denumirea produsului alimentar este denumirea sa prevăzută de lege. În absenţa unei asemenea denumiri, denumirea produsului alimentar este denumirea sa curentă sau, în cazul în care nu există o denumire curentă sau aceasta nu este folosită, se indică denumirea descriptivă a produsului alimentar.

  Justificare

  Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea.

  Amendamentul  49

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Orice ingredient menţionat în anexa II sau orice substanţă derivată dintr-un ingredient menţionat în anexa respectivă, sub rezerva excepţiilor prevăzute în anexa respectivă, este indicat pe etichetă cu referinţă precisă la denumirea ingredientului.

  (1) Orice ingredient menţionat în anexa II sau orice substanţă derivată dintr-un ingredient menţionat în anexa respectivă, sub rezerva excepţiilor prevăzute în anexa respectivă, este indicat pe etichetă cu referinţă precisă la denumirea ingredientului sau a substanţei care cauzează alergii sau intoleranţe.

  Justificare

  Este mai clar şi eficient să se indice prin etichetare substanţa care cauzează alergii sau intoleranţe, în loc să se indice ingredientul care conţine o astfel de substanţă.

  Amendamentul  50

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ba) produsele alimentare nu sunt preambalate şi în spaţiul de comercializare se indică vizibil următoarele:

   

  - clienţii ar trebui să poată obţine informaţii despre substanţele alergene în mod direct prin materiale informaţionale expuse în spaţiul de vânzare şi, ca o măsură complementară, prin dialog direct cu vânzătorul, şi

   

  - clienţii sunt informaţi că nu poate fi exclusă posibilitatea unei contaminări încrucişate.

  Justificare

  Informaţiile despre potenţiali alergeni sunt deosebit de importante pentru alergici şi în cazul alimentelor care nu sunt preambalate, adică produse de patiserie şi de restauraţie colectivă. Însă etichetarea exhaustivă privind alergenii ar fi practic imposibilă în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate. Acest fapt ar genera pentru întreprinderile mici şi mijlocii dezavantaje competitive considerabile şi costuri suplimentare. În plus, posibilitatea contaminării încrucişate nu poate fi exclusă în spaţiile unde suprafaţa de procesare disponibilă este limitată. De aceea, comerciantul cu amănuntul de produse alimentare care nu sunt preambalate poate alege metoda de informare a consumatorilor, de exemplu prin dialog direct cu vânzătorul, printr-un panou informativ clar, în meniu sau printr-un pliant informativ.

  Amendamentul  51

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) în unităţi de volum pentru produsele lichide;

  (a) în unităţi de volum pentru produsele lichide în sensul Directivei 85/339/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind recipienţii pentru lichide destinate consumului uman1;

   

  __________

   

  1 JO L 176, 6.7.1985, p. 18.

  Justificare

  Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea. Deoarece în practică, în cazul anumitor alimente, subzistă o nesiguranţă juridică cu privire la delimitarea între „solid” şi „lichid” (de exemplu, în cazul ketchupului, al sosurilor, al maionezei, al îngheţatei, al condimentelor), alineatul (1) ar trebui să fie mai concret.

  Amendamentul  52

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Data corespunzătoare este indicată în conformitate cu anexa IX.

  (2) Data corespunzătoare trebuie să fie uşor de găsit şi nu trebuie acoperită. Aceasta este indicată după cum urmează:

   

  Termenul limită de expirare:

   

  Data trebuie să fie precedată de termenii:

   

  - „A se consuma de preferinţă înainte de (data)”, atunci când data conţine indicarea zilei,

   

  - „A se consuma înainte de sfârşitul (luna)”, în celelalte cazuri.

  Justificare

  Din motive de claritate, anexa IX ar trebui inclusă în textul legislativ. Expresia „de preferinţă…” ar trebui să fie interpretată în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile naţionale care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Derogarea de la menţionarea termenului de valabilitate în cazul porţiilor individuale de îngheţată se elimină. Porţiile individuale pot să fie separate de pachetul sau lotul în care au fost vândute; prin urmare, este esenţial ca fiecare porţie detaşabilă să aibă marcat termenul de valabilitate.

  Amendamentul  53

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Declaraţia nutriţională cuprinde următoarele informaţii (denumită în continuare „declaraţie nutriţională obligatorie”):

  (1) Declaraţia nutriţională obligatorie cuprinde următoarele informaţii (denumită în continuare „declaraţie nutriţională obligatorie”):

  Amendamentul  54

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) valoarea energetică;

  (a) valoarea energetică (valoarea calorică);

  Amendamentul  55

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  b) cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, glucide, cu referire în mod special la zaharuri şi sare.

  b) cantitatea de proteine, glucide, lipide , cu referire în mod special la acizi graşi saturaţi, fibre, zaharuri şi sare.

  Justificare

  Este important ca declaraţia nutriţională obligatorie să facă referire la nutrienţii cei mai importanţi (proteine, glucide - din care zaharuri, lipide, acizi graşi saturaţi, fibre alimentare şi sodiu), astfel cum au fost anterior definiţi de către legislaţia în vigoare (Directiva 90/496/CEE). Informaţiile nutriţionale nu trebuie să se concentreze doar pe nutrienţii care pot cauza potenţiale probleme, scoţându-i în mod special în evidenţă, având în vedere faptul că o alimentaţie sănătoasă necesită un aport echilibrat al tuturor acestor elemente.

  Amendamentul  56

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 6 – primul paragraf – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) cantităţile de acizi graşi saturaţi, acizi graşi trans, fibre şi proteine.

  Amendamentul  57

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul alineat nu se aplică pentru vin, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, bere şi băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia întocmeşte un raport după [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] privind aplicarea prezentului alineat pentru produsele respective, care poate fi însoţit de măsuri specifice de stabilire a normelor referitoare la declaraţia nutriţională pentru aceste produse. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  Prezentul alineat nu se aplică pentru vin sau pentru produsele vitivinicole, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 şi la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1601/1991 al Consiliului, produse similare, cu excepţia celor obţinute din struguri, cidru, cidru de pere, bere şi băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, şi pentru alte băuturi alcoolice. Comisia întocmeşte un raport după [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] privind aplicarea prezentului alineat pentru produsele respective, care poate fi însoţit de acte specifice de stabilire a normelor referitoare la declaraţia nutriţională pentru aceste produse. Actele respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

  Justificare

  Înainte de a impune menţionarea ingredientelor sau a caracteristicilor nutritive pe eticheta băuturilor alcoolice care nu sunt consumate pentru valoarea lor nutritivă, ar trebui clarificate o serie de chestiuni fundamentale. În plus, regulamentele nr. 479/2008, nr. 1601/91 şi nr. 110/2008 prevăd modalităţile de prezentare şi etichetare ale vinurilor şi băuturilor spirtoase. Regulamentele respective prevăd, de asemenea, posibilitatea definirii normelor de aplicare prin intermediul procedurii de comitologie specifică acestora. Pentru a asigura coerenţa, aceste dispoziţii trebuie păstrate.

  Amendamentul  58

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 2 – literele f şi g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) fibre;

  eliminat

  (g) proteine;

   

  Amendamentul  59

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ga) colesterol;

  Justificare

  Poate fi util pentru consumator să se indice separat colesterolul de grăsimile care îl conţin.

  Amendamentul  60

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Comisia poate modifica listele menţionate la alineatele (1) şi (2). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Nu considerăm că este vorba despre un element neesenţial. Schimbarea listei de nutrienţi va avea un impact semnificativ; prin urmare, considerăm că aceasta ar trebui să rămână de competenţa legislatorului.

  Amendamentul  61

  Propunere de regulament

  Articolul 30 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Valorile declarate sunt valori medii, care se bazează, după caz, pe următorii factori:

  (4) Valorile declarate sunt valori medii la sfârşitul termenului de valabilitate, care se bazează, după caz, pe următorii factori:

  (a) analiza produsului alimentar efectuată de producător; or

  (a) analiza produsului alimentar efectuată de producător; or

  (b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate; or

  (b) un calcul făcut cu ajutorul valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate; or

  (c) un calcul obţinut pe baza unor date general stabilite şi acceptate.

  (c) un calcul obţinut pe baza unor date general stabilite şi acceptate.

  Normele de aplicare pentru indicarea valorii energetice şi a nutrienţilor în ceea ce priveşte precizia valorilor declarate, în special diferenţele dintre valorile declarate şi cele stabilite în decursul controalelor oficiale, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (2).

  Normele de aplicare pentru indicarea valorii energetice şi a nutrienţilor în ceea ce priveşte precizia valorilor declarate, în special diferenţele dintre valorile declarate şi cele stabilite în decursul controalelor oficiale, se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (2), după avizul Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară, la intrarea în vigoare a regulamentului.

  Justificare

  Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

  Amendamentul  62

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi menţionate la alineatul (1) sunt exprimate pentru 100 g sau 100 ml sau, sub rezerva dispoziţiilor articolului 32 alineatele (2) şi (3), pe porţie.

  (2) Valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi sau de componenţi ai acestora menţionate la alineatul (1) sunt exprimate pentru 100 g sau 100 ml.

   

   

   

  Valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi menţionate la alineatul (1) trebuie exprimate şi pe porţie, în cazul în care produsul alimentar este preambalat ca porţie individuală.

   

  În cazul în care se oferă informaţii pe porţie, trebuie menţionat numărul porţiilor din ambalaj.

   

  Porţiile sunt indicate prin utilizarea cuvântului „porţie”.

  Justificare

  Pentru a le permite consumatorilor să compare diversele produse alimentare din cadrul aceleiaşi categorii, indiferent de dimensiunile sau conţinutul ambalajelor, declararea, în fiecare caz, a valorii energetice şi a cantităţii de nutrienţi pentru 100 gr sau 100 ml constituie un imperativ. În plus, poate fi posibil să se furnizeze aceste informaţii pe porţie, dacă producătorul doreşte acest lucru.

  Amendamentul  63

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Declaraţia nutriţională obligatorie este exprimată, după caz, ca procent din aporturile alimentare de referinţă stabilite în partea B din anexa XI pentru 100 g, 100 ml sau pe porţie. Eventualele menţiuni privind vitaminele şi mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca procent din aporturile alimentare de referinţă stabilite în partea A punctul 1 din anexa XI .

  (3) Declaraţia nutriţională pentru valoarea energetică, lipide, acizi graşi saturaţi, zaharuri şi sare poate fi exprimată, în mod suplimentar, ca procent din aporturile alimentare de referinţă stabilite în partea B din anexa XI pentru 100 g sau 100 ml sau, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2), pe porţie. Eventualele menţiuni privind vitaminele şi mineralele sunt exprimate, de asemenea, ca procent din aporturile alimentare de referinţă stabilite în partea A punctul 1 din anexa XI .

  Justificare

  Acest amendament este conex amendamentului 135 al raportoarei, în care este solicitată specificarea uniformă pe porţie. O etichetare exclusivă ce conţine specificări absolute pentru 100 g / 100 ml ar trebui completată cu o specificare procentuală, pentru a stabili relaţia dintre consumul unui produs şi necesarul zilnic; astfel, consumatorilor le sunt oferite informaţii suplimentare, mulţi dintre aceştia neputând aprecia, în cazul specificărilor absolute, dacă este vorba despre o valoare ridicată sau scăzută.

  Amendamentul  64

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Declaraţia privind poliolii şi/sau amidonul, declaraţia privind tipul de acizi graşi, alta decât declaraţia obligatorie privind acizii graşi saturaţi menţionată la articolul 29 alineatul (1) litera (b), sunt prezentate în conformitate cu partea B din anexa XIII.

  (4) Declaraţia privind poliolii şi/sau amidonul şi declaraţia privind tipul de acizi graşi, alta decât declaraţia obligatorie privind acizii graşi saturaţi şi acizii graşi trans menţionată la articolul 29 alineatul (1), sunt prezentate în conformitate cu partea B din anexa XIII.

  Justificare

  Acizii graşi trans se includ, alături de acizii graşi saturaţi, în declaraţia nutriţională obligatorie şi, prin urmare, se elimină de pe lista datelor voluntare.

  Amendamentul  65

  Propunere de regulament

  Articolul 32 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În afară de declaraţia nutriţională pentru 100 g sau 100 ml menţionată la articolul 31 alineatul (2), informaţiile pot fi exprimate pentru fiecare porţie, corespunzătoare cantităţii de pe etichetă, cu condiţia să fie precizat numărul de porţii din ambalaj.

  (1) Pe lângă etichetarea nutriţională pentru 100 g sau 100 ml, etichetarea nutriţională poate fi exprimată pe porţie, cu condiţia să fie precizată cantitatea conţinută într-o porţie.

  Justificare

  Adaptare lingvistică a textului la versiunea în limba engleză a textului („in addition”). Pentru a evita inducerea în eroare a consumatorului ar trebui să fie posibilă etichetarea nutriţională pentru fiecare porţie, în cazul în care cantitatea conţinută în acea porţie este specificată clar pe produs. Indicarea, în plus, a numărului de porţii din ambalaj ar trebui să fie opţională.

  Amendamentul  66

  Propunere de regulament

  Articolul 32 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Declaraţia nutriţională poate fi exprimată numai raportat la porţie în cazul în care produsul alimentar este preambalat ca porţie individuală.

  (2) Declaraţia nutriţională poate fi exprimată numai raportat la porţie în cazul în care produsul alimentar este preambalat în mod clar ca porţie individuală sau în mai multe porţii uşor de identificat, toate având aceleaşi dimensiuni.

  Justificare

  Produsele alimentare care sunt în mod clar preambalate ca porţie individuală sau în mai multe porţii separate, toate având aceleaşi dimensiuni, trebuie tratate în acelaşi fel ca şi produsele preambalate în porţii individuale.

  Amendamentul  67

  Propunere de regulament

  Articolul 32 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia stabileşte modul de exprimare numai raportat la porţie pentru produsele alimentare prezentate în ambalaje care conţin mai multe porţii de produs, dar care nu au fost ambalate ca porţii individuale. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 49 alineatul (3).

  (3) Comisia adoptă acte pentru a stabili modul de exprimare în câmpul vizual principal a elementului menţionat la articolul 29 alineatul (1) litera (a) numai raportat la porţie pentru produsele alimentare care nu sunt menţionate la alineatul (2). Actele respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene până la expirarea perioadei de tranziţie.

  Justificare

  În anumite cazuri, ar fi, de asemenea, util pentru consumatori dacă valoarea energetică ar fi indicată pe porţie. Definiţia dimensiunii acestor porţii trebuie totuşi să fie întotdeauna armonizată pentru a permite o comparaţie simplă între diferite mărci pentru acelaşi tip de produs.

  Amendamentul  68

  Propunere de regulament

  Articolul 33

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În afară de formele de exprimare menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi (3), declaraţia nutriţională poate fi exprimată în alte moduri, cu condiţia să fie respectate următoarele cerinţe esenţiale:

  (1) În afară de formele de exprimare menţionate la articolul 31 alineatele (2) şi (3), declaraţia nutriţională poate fi exprimată grafic, cu condiţia să fie respectate următoarele cerinţe esenţiale:

  (a) forma de exprimare are drept scop să faciliteze înţelegerea de către consumator a contribuţiei sau a importanţei produsului alimentar pentru valoarea energetică şi conţinutul de nutrienţi al unui regim alimentar; şi

  (a) forma de exprimare are drept scop să faciliteze înţelegerea de către consumator a contribuţiei sau a importanţei produsului alimentar pentru valoarea energetică şi conţinutul de nutrienţi al unui regim alimentar; şi

  (b) se bazează pe aporturile armonizate de referinţă sau, în absenţa acestora, pe sfaturile ştiinţifice general acceptate privind valoarea energetică şi aporturile de nutrienţi; şi

  (b) se bazează pe aporturile de referinţă stabilite în partea B din anexa XI pentru 100 g sau 100 ml. În cazul în care un produs este preambalat ca porţie individuală sau livrat în cantităţi mai mici de 100 g/ml, specificarea pe porţie raportată la cantitatea livrată este suficientă. În absenţa aporturilor de referinţă, ea se bazează pe sfaturile ştiinţifice general acceptate privind valoarea energetică şi aporturile de nutrienţi; şi

  (c) se bazează pe elemente care dovedesc cunoaşterea şi utilizarea de către consumatorul de rând a prezentării informaţiilor.

  (c) se bazează pe elemente care dovedesc cunoaşterea şi utilizarea de către consumatorul de rând a prezentării informaţiilor.

  (2) Astfel de forme suplimentare de exprimare menţionate la alineatul (1) sunt identificate în cadrul sistemelor naţionale menţionate la articolul 44.

  (2) În anexa XIII partea Ca sunt prevăzute modele de reprezentare grafică.

  Justificare

  O reprezentare grafică poate contribui în mod considerabil la o mai bună înţelegere a informaţiilor nutriţionale de către consumatori.

  Amendamentul  69

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Menţiunile prevăzute la articolul 31 alineatul (2), referitoare la declaraţia nutriţională obligatorie, figurează în câmpul vizual principal. După caz, acestea sunt prezentate împreună, în mod clar şi în următoarea ordine: valoarea energetică, cantitatea de lipide, acizi graşi saturaţi, glucide, cu referire în mod special la zaharuri şi sare.

  (1) Menţiunile prevăzute la articolul 31 alineatul (2), referitoare la declaraţia nutriţională obligatorie, sunt afişate în acelaşi câmp vizual. După caz, acestea sunt prezentate împreună, în mod clar şi în următoarea ordine: valoarea energetică, cantitatea de proteine, carbohidraţi, lipide , glucide, cu referire în mod special la acizi graşi saturaţi, fibre, zaharuri, şi sare.

  Justificare

  Pentru permite consumatorilor să observe imediat valoarea energetică a produsului, aceasta ar trebui să fie indicată pe eticheta de pe partea din faţă a ambalajului. Pe lângă furnizarea unor informaţii mai cuprinzătoare pentru consumatori, este util ca aceştia să dispună în acelaşi câmp vizual de toate informaţiile de care au nevoie pentru a face o alegere în cunoştinţă de cauză.

  Amendamentul  70

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cazul în care declaraţia nutriţională nu apare în câmpul vizual principal, aceasta se prezintă sub formă de tabel, cu numerele aliniate, dacă spaţiul o permite. În cazul în care spaţiul nu permite, declaraţia se prezintă în formă liniară.

  eliminat

  Amendamentul  71

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) În cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrienţi ale unui produs este neglijabilă, declaraţia nutriţională referitoare la elementele respective poate fi înlocuită cu menţiunea „Conţine cantităţi nesemnificative de ….” amplasată în imediata apropiere a declaraţiei nutriţionale, dacă aceasta există.

  (4) În cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrienţi ale unui produs este neglijabilă, declaraţia nutriţională referitoare la elementele respective nu este obligatorie, cu excepţia alergenilor.

  Amendamentul  72

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  În cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrienţi a unui produs este egală cu zero, declaraţia nutriţională referitoare la elementele respective poate fi înlocuită cu menţiunea „Nu conţine ...” amplasată în imediata apropiere a declaraţiei nutriţionale, în cazul în care se afişează o astfel de declaraţie.

  Amendamentul  73

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Fără a aduce atingere etichetării în conformitate cu legislaţia comunitară specifică, se aplică alineatele (3) şi (4) atunci când ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar este menţionat în mod voluntar pentru a informa consumatorii că un produs alimentar îşi are originea sau provine din Comunitatea Europeană sau o anumită ţară sau un anumit loc.

  (2) Fără a aduce atingere etichetării în conformitate cu legislaţia comunitară specifică, şi în special Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare1, Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare2, Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vinicole3, Regulamentul (CE) nr. 110/2008 din 15 ianuarie 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase4, Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, desemnarea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole5, se aplică alineatele (3) şi (4) atunci când ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar este menţionat în mod voluntar pentru a informa consumatorii că un produs alimentar îşi are originea sau provine din Comunitatea Europeană sau o anumită ţară sau un anumit loc.

   

  1 JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

  2 JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

  3 JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

  4 JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

  5 JO L 149, 14.6.1991, p. 1.

  Justificare

  Este important să se clarifice domeniul de aplicare exact al alineatului 2. Obiectivul Comisiei pare a fi acela de a scuti de la etichetarea de origine produsele cu indicaţie geografică. Există 5 regulamente privind indicaţiile geografice şi ar fi oportun ca acestea să fie menţionate.

  Amendamentul  74

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – paragraful 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Dispoziţiile articolului 14 nu se aplică informaţiilor voluntare, dar aceste informaţii sunt, în orice caz, perfect lizibile.

  Amendamentul  75

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Atunci când ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar nu coincide cu cea a ingredientului (ingredientelor) său (sale) de bază, se va menţiona, de asemenea, ţara de origine sau locul de provenienţă al respectivului (respectivelor) ingredient(e).

  (3) Atunci când ţara de origine sau locul de provenienţă al produsului alimentar nu coincide cu cea a ingredientului (ingredientelor) său (sale) de bază, se va menţiona, de asemenea, ţara de origine sau locul de provenienţă al respectivului (respectivelor) ingredient(e), cu excepţia produselor pentru care eticheta cu lista de ingrediente nu este obligatorie, în conformitate cu articolul 20 din prezentul regulament.

  Justificare

  Este necesară modificarea alineatului (3) pentru a menţine coerenţa textului, specificând faptul că alineatul (3) nu se aplică categoriilor de produse scutite menţionate la articolul 20 alineatul (1).

  Amendamentul  76

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – paragraful 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5a) În ceea ce priveşte whisky-ul, trebuie oferite întotdeauna informaţii privind ţara de origine, iar acestea trebuie să figureze în câmpul vizual principal. În cazul în care whisky-ul este produs în cel puţin două ţări, trebuie menţionată fiecare dintre acestea.

  Justificare

  O practică devenită tradiţie impune ca whisky-ul comercializat în UE să prezinte indicaţii privind ţara de origine, iar consumatorii acordă deosebită importanţă acestei informaţii. Unele whisky-uri care nu prezintă precizări privind originea folosesc alte indicaţii pentru a sugera că provin dintr-una dintre principalele ţări producătoare de whisky, deşi nu este cazul. Prin urmare, toate whisky-urile comercializate în UE trebuie să prezinte indicaţii privind originea pentru a evita inducerea consumatorilor în eroare.

  Amendamentul  77

  Propunere de regulament

  Capitolul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  capitol eliminat

  Justificare

  Dispoziţiile naţionale contravin principiului armonizării şi liberei circulaţii a bunurilor pe piaţa internă.

  Amendamentul  78

  Propunere de regulament

  Capitolul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  capitol eliminat

  Justificare

  Dispoziţiile naţionale contravin principiului armonizării şi liberei circulaţii a bunurilor pe piaţa internă.

  Amendamentul  79

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – paragraful 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 17 alineatul (1) se aplică de la [prima zi a lunii, 15 ani de la intrarea în vigoare].

  Amendamentul  80

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolele 29-34 se aplică începând cu [prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în vigoare], cu excepţia produselor alimentare etichetate de întreprinderi care au, la data intrării în vigoare, mai puţin de 10 angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane EUR, pentru care respectivele articole se aplică începând cu [prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare]. Articolul 14 alineatul (1) se aplică de la [prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

  Articolele 29-34 se aplică începând cu [prima zi a lunii, 3 ani de la intrarea în vigoare], cu excepţia produselor alimentare etichetate de întreprinderi care au, la data intrării în vigoare, mai puţin de 10 angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane EUR, pentru care respectivele articole se aplică începând cu [prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare]. Articolul 14 alineatul (1) se aplică de la [prima zi a lunii, 5 ani de la intrarea în vigoare].

   

  Produsele alimentare introduse pe piaţă înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament pot fi comercializate până la epuizarea completă a stocurilor.

  Justificare

  Regulile speciale privind IMM-urile şi numărul de angajaţi ai acestora trebuie să fie formulate într-un sens mai larg pentru a fi eficace. Trebuie să se permită ca produsele alimentare introduse pe piaţă înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament să poată fi comercializate în continuare până la epuizarea completă a stocurilor.

  Amendamentul  81

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Produsele alimentare introduse pe piaţă înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu respectă cerinţele acestuia, pot fi comercializate pe piaţa Uniunii până la epuizarea stocurilor.

  Amendamentul  82

  Propunere de regulament

  Anexa III – punctul 2.3 – coloana din dreapta

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „conţine o sursă de fenilalanină

  „conţine aspartam

  Justificare

  Acest amendament are drept scop să faciliteze înţelegerea consumatorilor prin înlocuirea unei denumiri tehnice cu o denumire mai uzuală.

  Amendamentul  83

  Propunere de regulament

  Anexa III – punctul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5a. TRATAMENTUL DE SUPRAFAŢĂ AL FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR

  Fructele şi legumele care au fost tratate la suprafaţă după recoltare utilizându-se aditivi sau pesticide

  „Suprafaţă tratată”

  Justificare

  Normele în vigoare nu cuprind nicio cerinţă generală de informare cu privire la tratamentul de suprafaţă al fructelor şi legumelor după recoltare, fie cu aditivi, fie cu pesticide, pentru a menţine prospeţimea acestora. Aceasta înseamnă că produsele au o altă formă de „prospeţime” decât cea aşteptată de consumator. Consumatorii au dreptul de a primi informaţii cu privire la faptul că produsele alimentare pe care le cumpără au fost supuse unui tratament de suprafaţă.

  Amendamentul  84

  Propunere de regulament

  Anexa III – punctul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a. Carne şi produse din carne de pasăre

   

  În cazul în care au fost utilizate proteine din carne de vită sau de porc pentru fabricarea produselor din carne de pui, acest lucru ar trebui să fie indicat clar pe ambalaj.

  Justificare

  În cazul în care au fost utilizate proteine din carne de vită sau de porc pentru creşterea greierilor, consumatorul ar trebui să fie informat în acest sens. Aceasta constituie o informaţie deosebit de importantă pentru consumatori, în special pentru cei cu o anumită sensibilitate religioasă.

  Amendamentul  85

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţele 3, 4, 5 şi 5a (noi)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - apă destinată consumului uman, inclusiv în cazul în care singurele ingrediente adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau arome;

  - apă minerală naturală sau alte tipuri de apă destinate consumului uman, inclusiv în cazul în care singurele ingrediente adăugate sunt dioxidul de carbon şi/sau arome;

  - ierburi, condimente sau amestecuri ale acestora;

  ierburi, condimente, mirodenii şi amestecuri ale acestora;

  - sare şi înlocuitori de sare;

  - sare şi înlocuitori de sare;

   

  - zahăr;

  Justificare

  Ape: articolul 28 alineatul (1) din propunere prevede că „dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică produselor alimentare care intră în domeniul de aplicare al următoarei legislaţii: (b) Directiva Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale. Pentru a se evita confuziile, este important să se dispună de o singură excepţie la anexa IV, care să acopere toate tipurile de apă îmbuteliată, similar modului în care s-a procedat la articolele 1 şi 2 din Directiva 90/496.

  Ierburi: clarificare.

  Zahăr: Zahărul este compus dintr-un singur nutrient, care este uşor de identificat şi nu induce consumatorii în eroare.

  Amendamentul  86

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - produse alimentare ambalate sau în recipiente a căror suprafaţă maximă este mai mică de 25 cm²;

  - produse alimentare ambalate sau în recipiente a căror suprafaţă maximă este mai mică de 75 cm²;

  Justificare

  Ambalajele mai mici de 75 cm² ar trebui scutite de etichetarea nutriţională obligatorie.

  Amendamentul  87

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 16a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - gumă de mestecat;

  Justificare

  Produse precum asortimentele şi cadourile, ambalajele multiple compozite şi guma de mestecat ar trebui exceptate la rândul lor.

  Amendamentul  88

  Propunere de regulament

  Anexa IV – liniuţa 17 a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - produse alimentare care nu sunt preambalate, inclusiv cele oferite în cadrul unităţilor de restauraţie colectivă, destinate consumului direct;

  Justificare

  Şi în societăţile de vânzare cu amănuntul sau în societăţile artizanale din sectorul alimentar, inclusiv unităţile de restauraţie colectivă, sunt fabricate produse care sunt oferite direct consumatorului. În cazul acestora nu există procedee standardizate, iar ingredientele se modifică zilnic. Sectorul producătorilor tradiţionali reprezintă un garant pentru păstrarea specialităţilor regionale şi a diversităţii ofertei. În consecinţă, este important ca producătorii menţionaţi să fie scutiţi de declaraţia nutriţională obligatorie.

  Amendamentul  89

  Propunere de regulament

  Anexa V – partea Ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  PARTEA Ca – DENUMIREA COMERCIALĂ A ALIMENTELOR CARE SUNT ASEMĂNĂTOARE CU ALTE ALIMENTE

   

  Nr.

  Abatere în ceea ce priveşte tipul, natura şi compoziţia

  Denumirea comercială

   

  1.

  În privinţa brânzei, înlocuirea totală sau parţială a grăsimii animale cu grăsime vegetală

  imitaţie de brânză

   

  2.

  În privinţa şuncii, modificarea compoziţiei prin introducerea unor ingrediente mărunţite cu un conţinut de carne foarte redus

  imitaţie de şuncă

  Justificare

  Aşteptările consumatorului sunt înşelate odată cu creşterea utilizării imitaţiilor de produse alimentare, în cazul cărora unele componente sunt înlocuite cu substitute mai ieftine.

  Amendamentul  90

  Propunere de regulament

  Anexa VI – partea A – punctul 5 – coloana din stânga

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. Amestecurile de condimente sau ierburi, atunci când nici unul sau nici una nu predomină în proporţie, în funcţie de greutate

  5. Amestecurile sau preparatele din condimente sau ierburi, atunci când nici unul sau nici una nu predomină în proporţie, în funcţie de greutate

  Justificare

  Menţinerea normei actuale. Până acum erau şi preparatele din condimente incluse.

  Amendamentul  91

  Propunere de regulament

  Anexa VI – partea B – punctele 1 şi 2 – coloana din dreapta

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. „Ulei”, completată:

  1. „Ulei”, completată:

  fie prin calificativul, după caz, „vegetală” sau „animală”, sau

  fie prin calificativul, după caz, „vegetală” sau „animală”, sau

  fie prin indicarea originii specifice vegetale sau animale

  fie prin indicarea originii specifice vegetale sau animale

  Adjectivul „hidrogenat” trebuie să însoţească indicarea unui ulei hidrogenat, cu excepţia cazurilor în care cantitatea de acizi graşi saturaţi sau trans este inclusă în declaraţia nutriţională

  Adjectivul „hidrogenat” trebuie să însoţească indicarea unui ulei hidrogenat

  2. „Grăsime”, completată:

  2. „Grăsime”, completată:

  fie prin calificativul, după caz, „vegetală” sau „animală”, sau

  fie prin calificativul, după caz, „vegetală” sau „animală”, sau

  fie prin indicarea originii specifice vegetale sau animale

  fie prin indicarea originii specifice vegetale sau animale

  Adjectivul „hidrogenat” trebuie să însoţească indicarea unei grăsimi hidrogenate, cu excepţia cazurilor în care cantitatea de acizi graşi saturaţi sau trans este inclusă în declaraţia nutriţională

  Adjectivul „hidrogenat” trebuie să însoţească indicarea unei grăsimi hidrogenate

  Justificare

  Acizii graşi trans sunt recunoscuţi ca fiind nocivi pentru sănătate şi sunt interzişi în mai multe ţări. Menţionarea prezenţei lor trebuie să fie deci obligatorie şi vizibilă în mod special. Faptul că aceştia sunt incluşi în declaraţia nutriţională nu trebuie să împiedice menţionarea clară a acestora printre ingrediente.

  Amendamentul  92

  Propunere de regulament

  Anexa VI – partea B – punctul 4 – coloana din stânga

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Amidon şi amidoane modificate pe cale fizică sau enzimatică

  4. Amidon, amidoane modificate pe cale fizică sau enzimatică, amidon prăjit sau dextrinat, amidon modificat prin tratament acid sau alcalin şi amidon albit

  Justificare

  Categoria „amidon“ ar trebui să includă şi amidonul prăjit sau dextrinat, amidonul modificat prin tratament acid sau alcalin şi amidonul albit. Aceste substanţe se folosesc în practică la producerea alimentelor şi ar trebui declarate în lista ingredientelor. Directiva 95/2/CE privind aditivii îi exclude în mod explicit din sfera sa de aplicare.

  Amendamentul  93

  Propunere de regulament

  Anexa VIII – punctul 5 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. Atunci când un aliment solid este prezentat într-un mediu lichid de acoperire, greutatea netă după scurgere a componentei solide este, de asemenea, indicată pe etichetă.

  5. Atunci când un aliment solid este prezentat într-un mediu lichid de acoperire, greutatea netă după scurgere a componentei solide în momentul ambalării este, de asemenea, indicată pe etichetă.

  Justificare

  Un aliment solid într-un mediu lichid îşi va schimba greutatea netă pe durata producţiei şi a comercializării din cauza interacţiunilor normale dintre produsul alimentar solid şi mediul lichid. Amploarea modificărilor pe care le suferă greutatea netă depinde de mai multe împrejurări, precum timpul, temperatura şi condiţiile de transport şi depozitare. Prin urmare, greutatea netă ar trebui să fie indicată în momentul fabricaţiei, în cazul în care producătorului îi revine deplina responsabilitate pentru produsul respectiv, iar acesta este capabil să asigure o informare corectă cu privire la greutatea netă.

  Amendamentul  94

  Propunere de regulament

  Anexa XI – partea A – punctul 1 şi tabel

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Vitamine şi minerale care pot fi declarate şi dozele zilnice recomandate ale acestora (DZR)

  1. Vitamine şi minerale care pot fi declarate şi dozele zilnice recomandate ale acestora (DZR)

  Vitamina A (µg)

  800

  Vitamina A (µg)

  800

  Vitamina D (µg)

  5

  Vitamina D (µg)

  5

  Vitamina E (mg)

  10

  Vitamina E (mg)

  12

   

   

  Vitamina K (µg)

  75

  Vitamina C (mg)

  60

  Vitamina C (mg)

   

  80

  Tiamină (mg)

  1,4

  Tiamină (vitamina B1) (mg)

  1,1

  Riboflavină (mg)

  1,6

  Riboflavină (mg)

  1,4

  Niacină (mg)

  18

  Niacină (mg)

  16

  Vitamina B6 (mg)

  2

  Vitamina B6 (mg)

  1,4

  Acid folic (µg)

  200

  Acid folic (µg)

  200

  Vitamina B12 (µg)

  1

  Vitamina B12 (µg)

  2,5

  Biotină (mg)

  0,15

  Biotină (µg)

  50

  Acid pantotenic (mg)

  6

  Acid pantotenic (mg)

  6

   

   

  Potasiu (mg)

  2000

   

   

  Clorură (mg)

  800

  Calciu (mg)

  800

  Calciu (mg)

  800

  Fosfor (mg)

  800

  Fosfor (mg)

  700

  Fier (mg)

  14

  Fier (mg)

  14

  Magneziu (mg)

  300

  Magneziu (mg)

  375

  Zinc (mg)

  15

  Zinc (mg)

  10

   

   

  Cupru (mg)

  1

   

   

  Mangan (mg)

  2

   

   

  Fluorură (mg)

  3,5

   

   

  Seleniu (μg)

  55

   

   

  Crom (µg)

  40

   

   

  Molibden (µg)

  50

  Iod (µg)

  150

  Iod (µg)

  150

  Justificare

  Valorile DZR ar trebui adaptate la noile valori de referinţă în conformitate cu modificările aduse Directivei 2008/100/CE privind indicarea valorii nutritive pe etichete (JO L 285, p. 9).

  Amendamentul  95

  Propunere de regulament

  Anexa XII – tabel

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - glucide (cu excepţia poliolilor)

  4 kcal/g —17 kJ/g

  - glucide (cu excepţia poliolilor)

  4 kcal/g

  - polioli

  2,4 kcal/g —10 kJ/g

  - polioli

  2,4 kcal/g

  - proteine

  4 kcal/g —17 kJ/g

  - proteine

  4 kcal/g

  - lipide

  9 kcal/g —37 kJ/g

  - lipide

  9 kcal/g

  - salatrim

  6 kcal/g25 kJ/g

  - salatrim

  6 kcal/g

  - alcool etilic (etanol)

  7 kcal/g29 kJ/g

  - alcool etilic (etanol)

  7 kcal/g

  - acizi organici

  3 kcal/g —13 kJ/g

  - acizi organici

  3 kcal/g

  Justificare

  Calculul cu două unităţi diferite conduce la rezultate contradictorii din cauza factorilor de conversie inconsistenţi. Deoarece „kcal“ reprezintă o unitate de măsură înţeleasă mai uşor de consumatori decât unitatea de măsură „kJ“, menţiunea trebuie să fie exclusiv în „kcal“.

  Amendamentul  96

  Propunere de regulament

  Anexa XIII – partea A – tabel – rândul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - Energie

  kJ şi kcal

  - Energie

  kcal

  Amendamentul  97

  Propunere de regulament

  Anexa XIII – partea Ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  PARTEA C - REPREZENTAREA GRAFICĂ A DECLARAŢIEI NUTRIŢIONALE

   

  Dacă declaraţia nutriţională este reprezentată, de asemenea, grafic, aceasta poate lua şi una dintre următoarele forme, pe lângă alte reprezentări grafice:

   

  Model cilindric:

   

  100 g contains:

  kcal / sugars / fat / saturates / salt

  percentage of the recommended daily intake of an adult

   

  1 plus 4 model

   

  Variant 1

   

  per portion (portion = 50 g) energy / sugars / fat / saturates / salt

  guide values as % of daily intake

   

   

  Variant 2

   

  per portion (portion = 50 g)energy / sugars / fat / saturates / salt

  guide values as % of daily intake

   

  Justificare

  Acest amendament este conex amendamentului 33 alineatul (1) depus de aceiaşi autori. O reprezentare grafică poate contribui în mod considerabil la o mai bună înţelegere a informaţiilor nutriţionale de către consumatori.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare

  Referinţe

  COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)

  Comisia competentă în fond

  ENVI

  Aviz emis de către

  Data anunţului în plen

  IMCO

  19.10.2009

   

   

   

  Raportor

  Data numirii

  Christel Schaldemose

  14.9.2009

   

   

  Examinare în comisie

  6.10.2009

  1.12.2009

  25.1.2010

   

  Data adoptării

  23.2.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  21

  15

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Cornelis de Jong, Anna Hedh, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

  AVIZ al Comisiei pentru agricultură Şi dezvoltare rurală (29.1.2010)

  destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare

  (COM(2008)0040 – C7‑0000/2009 – 2008/0028(COD))

  Raportor pentru aviz: Marc Tarabella

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Introducere:

  Acest nou regulament abrogă două directive:

  - Directiva 2000/13/CE privind etichetarea produselor alimentare;

  - Directiva 90/496/CE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare.

  Regulamentul își propune să creeze un cadru juridic care să reglementeze informațiile care figurează pe produsele alimentare. El apare în contextul unei conștientizări generale a importanței trecerii la o alimentație mai sănătoasă. Într-adevăr, consumatorii europeni sunt din ce în ce mai sensibili la conținutul produselor alimentare, datorită campaniilor de informare organizate atât de Comisie, cât și de statele membre. Pe de altă parte, mai multe grupuri industriale și-au îmbunătățit deja modul de etichetare ca reacție la cererile consumatorilor.

  Efectele prevăzute de acest regulament ar trebui să permită consumatorilor să dispună de informații clare, inteligibile și lizibile, dându-le posibilitatea să facă alegeri alimentare în perfectă cunoștință de cauză.

  Orientări propuse de avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală:

  - informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare

  Pe lângă mențiunile obligatorii propuse de Comisie, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a adoptat un compromis care impune indicarea locului de proveniență pe anumite tipuri de produse. Se elimină trimiterea la origine: într-adevăr, atunci când este vorba de țara de origine, acest lucru poate să însemne țara în care a avut loc ultima transformare a mărfii [Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar]. Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală dorește însă să se indice pe ambalaje locul unde au fost recoltate fructele și legumele, unde au fost pescuiți peștii, unde s-au născut animalele și unde au fost crescute etc., și nu țările în care au fost gătite sau afumate. De aceea, comisia preferă să vorbească de locul de proveniență. Fiecare european trebuie să poată ști de unde provin produsele pe care le consumă, pentru a alege în mai bună cunoștință de cauză (în special pentru a ști dacă produsele cumpărate sunt „locale” sau nu) și pentru a putea stabili amprenta ecologică a produsului. Aceste imperative de transparență și de trasabilitate constituie baza drepturilor consumatorilor. Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală impune, prin urmare, indicarea locului de proveniență pentru produsele alimentare neprelucrate și pentru produsele alimentare compuse dintr-un singur ingredient (acestea din urmă fiind definite ca orice produs care, în afară de sare, zahăr, condimente, apă, aditivi, arome sau enzime, conține un singur ingredient), precum și pentru ingredientele primare pe bază de carne și pe bază de produse lactate ale alimentelor compuse. În plus, în cazul cărnii, cu excepția celei de vită și de mânzat, indicațiile privind locul de proveniență pot apărea ca un singur loc numai atunci când animalele s-au născut, au fost crescute și sacrificate în aceeași țară sau în același loc. În toate celelalte cazuri, se furnizează informații privind fiecare din locurile diferite de naștere, de creștere și de sacrificare.

  În ceea ce privește informațiile obligatorii, acestea trebuie să fie prezentate de o manieră clară, lizibilă și inteligibilă, pentru a se evita orice risc de confuzie pentru consumator. Cei 3 mm obligatorii nu constituie o cerință adaptată: aceasta va avea drept consecință creșterea dimensiunilor pachetelor, cu efecte negative asupra mediului. De aceea, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală propune să se adapteze dimensiunea informațiilor obligatorii la dimensiunea pachetului, păstrând un minimum de 1 mm pentru ambalajele a căror suprafață sau etichetă maximă se încadrează între 25 și 100 cm2 și un minimum de 1,2 mm pentru ambalajele a căror suprafață sau etichetă maximă depășesc 100 cm2. În plus, este indispensabil să se asigure un contrast considerabil între caracterele tipărite și fond.

  Pentru a se asigura că etichetele sunt inteligibile și pentru creșterea eficacității prezentului regulament, ar trebui să se organizeze programe de informare și formări profesionale la nivel european. Consumatorii europeni trebuie într-adevăr să dispună de cunoștințe mai aprofundate în domeniu pentru a putea alege în cunoștință de cauză. În anumite țări, se organizează programe educative pentru adulți ca, de exemplu, cursuri de seară, dar și pentru copii, de la cea mai fragedă vârstă. În școlile secundare din Belgia există „comisii de sănătate” care reunesc cadre didactice, educatori și bucătari care acționează pentru promovarea produselor sănătoase și a unei alimentații echilibrate. Este primordial să se promoveze aceste programe în toată Europa pentru a oferi consumatorilor instrumentele necesare pentru o alimentație mai sănătoasă și mai echilibrată. Structurile asociative care acționează în acest sens trebuie susținute și consolidate, deoarece ele constituie o interfață esențială pentru sensibilizarea cetățenilor europeni.

  Pe de altă parte, în cazul în care Comisia autorizează transmiterea anumitor informații obligatorii prin intermediul altor mijloace decât eticheta, acest lucru se poate realiza prin intermediul noilor tehnologii ale informației și comunicării. Ne putem imagina că, prin intermediul bornelor electronice amplasate în supermarketuri consumatorii dispun de toate informațiile obligatorii în momentul actului de cumpărare.

  - declarația nutrițională obligatorie

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală consideră că, pentru o mai bună informare a consumatorului, este indispensabil să se adauge acizii grași trans artificiali, proteinele și fibrele în declarația nutrițională obligatorie; trebuie, de asemenea, să se facă o distincție între zahărul natural și adaosul de zahăr. Cu toate acestea, raportorul se opune adăugării oricăror alte informații noi, dintr-un considerent logic: prea multe informații omoară informațiile.

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a modificat, de asemenea, propunerea Comisiei în ceea ce privește prezentarea declarației nutriționale obligatorii. Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală solicită indicarea valorii energetice exprimate în kcal în dreapta jos pe partea vizibilă a ambalajului, restul etichetării nutriționale fiind prezentat în același câmp vizual, în întregime și într-un singur loc, sub formă de tabel.

  - băuturile alcoolice

  Băuturile alcoolice nu fac obiectul prezentei propuneri deoarece conțin alcool. Ar fi eronat să se eticheteze aceste produse într-un mod care ar putea să inducă în eroare consumatorii sau să încurajeze consumul necorespunzător. În egală măsură, nu ar fi indicat ca aceste propuneri să creeze discriminări și denaturări ale concurenței între produse concurente. În propunerea inițială a Comisiei, vinul, berea și băuturile spirtoase sunt exceptate pe o perioadă de 5 ani de la obligația de a afișa informațiile obligatorii. De aceea, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală propune, din motive de echitate, să fie exceptate toate băuturile alcoolice (adică băuturile care conțin mai mult de 1,2% de alcool în volum), cu excepția băuturilor alcoolice mixte, cunoscute și sub denumirea „alcopops”. Aceste băuturi induc în eroare tinerii consumatorii din cauza conținutului ridicat de alcool tare, al cărui gust este ascuns de apa carbogazoasă îndulcită. Acestea nu trebuie, deci, să fie exceptate: lista ingredientelor și declarația nutrițională trebuie indicate pentru ca tinerii consumatori să își dea seama de conținutul acestor băuturi.

  - produsele alimentare care nu sunt preambalate

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală sprijină propunerea Comisiei de a se impune menționarea alergenilor pentru produsele care nu sunt preambalate. Cu toate acestea, pentru a menține situația actuală și pentru a nu impune prea multe constrângeri vânzătorilor de produse care nu sunt preambalate, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală propune să se modifice propunerea Comisiei în ceea ce privește celelalte informații obligatorii: furnizarea acestor mențiuni nu ar trebui să fie obligatorie, cu excepția cazului în care statele membre adoptă norme care impun furnizarea unora sau a tuturor mențiunilor respective. În plus, clienții pot obține informații cu privire la alergeni, la cererea acestora, la locul de vânzare.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Publicul prezintă interes pentru relația dintre alimentație și sănătate, precum și pentru alegerea unei alimentații adecvate corespunzătoare necesității fiecăruia. Cartea Albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate a semnalat faptul că etichetarea nutrițională reprezintă un instrument important pentru informarea consumatorilor referitor la compoziția alimentelor și care îi ajută să facă o alegere în deplină cunoștință de cauză. Strategia de protecție a consumatorului definită de UE pentru perioada 2007-2013 a subliniat că această posibilitate de alegere în cunoștință de cauză este esențială pentru asigurarea unei veritabile concurențe, cât și pentru bunăstarea consumatorilor. Cunoașterea principiilor de bază ale nutriției, precum și prezentarea unor informații nutriționale corespunzătoare pe produsele alimentare ar ajuta în mod substanțial consumatorul în efectuarea unei astfel de alegeri.

  (10) Publicul manifestă interes pentru relația dintre alimentație și sănătate, precum și pentru alegerea unei alimentații adecvate corespunzătoare necesității fiecăruia. Cartea albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate a semnalat faptul că etichetarea nutrițională reprezintă o metodă de informare a consumatorilor referitoare la compoziția alimentelor și care îi ajută să facă o alegere în deplină cunoștință de cauză. Campaniile de educare și informare desfășurate de statele membre reprezintă un mecanism important prin care consumatorii pot înțelege mai bine informațiile privind alimentele. Strategia de protecție a consumatorului definită de UE pentru perioada 2007-2013 a subliniat că această posibilitate de alegere în cunoștință de cauză este esențială pentru asigurarea unei veritabile concurențe, cât și pentru bunăstarea consumatorilor. Cunoașterea principiilor de bază ale nutriției, precum și prezentarea unor informații nutriționale corespunzătoare pe produsele alimentare ar ajuta în mod substanțial consumatorul în efectuarea unei astfel de alegeri. În acest scop, statele membre ar trebui să finanțeze programe de formare care să permită cetățenilor europeni să dobândească sau să își îmbunătățească cunoștințele legate de acest subiect. Acest lucru s-ar putea realiza și prin programe de informare și educație online. Astfel, consumatorii ar dispune de maximum de instrumente pentru a alege în deplină cunoștință de cauză.

  Justificare

  Ar trebui subliniat că statele membre sunt responsabile de finanțarea campaniilor de educare și formare, pentru a evita scurgerea de resurse din bugetul UE.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Pentru a urmări o abordare globală și evolutivă a informării consumatorilor referitoare la produsele alimentare pe care le consumă, ar trebui să existe o definiție generală a legislației privind informațiile referitoare la produsele alimentare care să reglementeze norme cu caracter general și specific, precum și o definiție generală a informațiilor referitoare la produsele alimentare care să reglementeze informațiile furnizate și prin alte mijloace decât eticheta.

  (14) Pentru a urmări o abordare globală și evolutivă a informării consumatorilor referitoare la produsele alimentare pe care le consumă, ar trebui să existe o definiție generală a legislației privind informațiile referitoare la produsele alimentare care să reglementeze norme cu caracter general și specific, precum și o definiție generală a informațiilor referitoare la produsele alimentare și a educației alimentare care să reglementeze informațiile furnizate și prin alte mijloace decât eticheta.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Normele comunitare ar trebui să se aplice numai întreprinderilor, al căror concept implică o anumită continuitate a activităților și un anumit nivel de organizare. Operațiuni cum ar fi manipularea ocazională, servirea și vânzarea produselor alimentare de către persoane fizice în cadrul unor evenimente ocazionale precum strângeri de fonduri în scopuri caritabile sau târguri ale comunității locale și reuniuni nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament.

  (15) Normele comunitare ar trebui să se aplice numai întreprinderilor, al căror concept implică o anumită continuitate a activităților și un anumit nivel de organizare. Operațiuni cum ar fi oferirea ocazională de alimente unor terți, servirea mâncărurilor și vânzarea produselor alimentare, de exemplu în cadrul unor strângeri de fonduri în scopuri caritabile sau târguri și reuniuni ale comunității locale, precum și vânzarea produselor alimentare sub diferite forme ale comercializării directe a produselor alimentare agricole nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament. Pentru a evita suprasolicitarea, în special a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul alimentar artizanal și sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare, care includ și furnizorii de servicii de restaurație colectivă, produsele care nu sunt preambalate ar trebui excluse de la cerința de furnizare a informațiilor nutriționale.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16) Legislația privind informațiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să prevadă o flexibilitate suficientă pentru a se putea menține la zi cu noile cerințe ale consumatorilor privind informațiile și să asigure un echilibru între protecția pieței interne și diferențele de percepție ale consumatorilor din statele membre.

  (16) Legislația privind informațiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să se bazeze, de asemenea, pe cerințele consumatorilor privind informațiile și să nu blocheze inovațiile în sectorul alimentar. Posibilitatea ca întreprinderile din sectorul alimentar să furnizeze informații suplimentare în mod facultativ garantează mai multă flexibilitate.

  Justificare

  Inovațiile sunt în interesul consumatorului. Noua legislație garantează suficientă flexibilitate doar în cazul în care întreprinderile din sectorul alimentar au posibilitatea de a reacționa la dorințe noi ale clienților prin furnizarea voluntară a unor informații suplimentare.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Cu toate acestea, noile cerințe privind informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare ar trebui să fie stabilite numai dacă este necesar, în conformitate cu principiile subsidiarității, proporționalității și durabilității.

  (19) Cu toate acestea, noile cerințe privind informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare ar trebui să fie stabilite numai dacă este necesar, în conformitate cu principiile subsidiarității, proporționalității, transparenței și durabilității.

  Justificare

  Pentru a fi conforme cu obiectivele actuale ale UE privind o piață internă pe deplin funcțională, este esențial ca oricare dintre cerințele noi să fie notificate și examinate în detaliu de către toate părțile interesate pentru a se asigura că acestea sunt justificate și că nu vor împiedica libera circulație a bunurilor.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20) Normele privind informațiile referitoare la produsele alimentare ar trebui, de asemenea, să conțină interdicția de a induce consumatorul în eroare sau de a atribui produselor alimentare virtuți medicinale. Pentru a fi eficientă, această interdicție trebuie să fie extinsă asupra publicității și prezentării produselor alimentare.

  (20) Pe lângă normele existente care vizează eliminarea publicității înșelătoare, normele privind informațiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să interzică orice mențiune care ar induce consumatorul în eroare, în special în ceea ce privește valoarea energetică, proveniența sau compoziția produselor alimentare. Pentru a fi eficientă, această interdicție trebuie să fie extinsă asupra publicității și prezentării produselor alimentare.

  Justificare

  Ar trebui să se atragă atenția asupra faptului că există deja norme care vizează eliminarea publicității înșelătoare. Publicitatea privind produsele cu proprietăți medicinale este deja reglementată de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare [Regulamentul (CE) nr. 1924/2006].

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22) Ar trebui să se elaboreze o listă a tuturor informațiilor obligatorii care ar trebui furnizate în principiu pentru toate produsele alimentare destinate consumatorului final și restaurațiilor colective. Această listă ar trebui să mențină informațiile impuse deja de legislația existentă, considerate în general un acquis valoros pentru informarea consumatorului.

  (22) Ar trebui să se elaboreze o listă a tuturor informațiilor obligatorii care ar trebui furnizate pentru toate produsele alimentare destinate consumatorului final și restaurațiilor colective. Această listă ar trebui să mențină informațiile impuse deja de legislația existentă, considerate în general un acquis valoros pentru informarea consumatorului.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 22a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22a) Noile tehnologii ale informației și comunicării pot juca un rol important în transmiterea informațiilor suplimentare către consumatori. Într-adevăr, acestea permit schimburi de informații rapide și cu costuri reduse. Se poate imagina situația în care consumatorii dispun de informații suplimentare prin intermediul bornelor amplasate în supermarketuri, care prin citirea codurilor de bare, ar putea furniza informații despre produs. În același timp, accesul consumatorilor la informații suplimentare ar putea fi asigurat prin intermediul unei pagini speciale, disponibile pe internet.

  Justificare

  Noile tehnologii joacă un rol important în vederea unei mai bune înțelegeri de către consumatori a informațiilor privind produsele pe care le achiziționează.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23) Pentru a ține cont de schimbările și evoluțiile observate în domeniul informațiilor referitoare la produsele alimentare, ar trebui să se prevadă abilitarea Comisiei de a modifica această listă de informații obligatorii prin adăugarea sau eliminarea anumitor mențiuni și pentru a permite disponibilitatea anumitor mențiuni prin mijloace alternative. Consultarea părților interesate ar trebui să faciliteze o modificare bine orientată și oportună a cerințelor aplicabile în materie de informații referitoare la produsele alimentare.

  (23) Pentru a ține cont de schimbările și evoluțiile observate în domeniul informațiilor referitoare la produsele alimentare, ar trebui să se prevadă abilitarea Comisiei de a modifica această listă de informații obligatorii prin adăugarea sau eliminarea anumitor mențiuni și pentru a permite disponibilitatea anumitor mențiuni prin mijloace alternative. Consultarea publică a tuturor părților interesate ar trebui să faciliteze o modificare bine orientată și oportună a cerințelor aplicabile în materie de informații referitoare la produsele alimentare.

  Justificare

  Orice modificare a cerințelor de etichetare obligatorii are un impact semnificativ asupra industriei alimentare și a băuturilor. Prin urmare, este important ca legislația să prevadă clar faptul că toate părțile interesate trebuie consultate atunci când se analizează noi cerințe de etichetare, garantând prin aceasta că procedura este transparentă și că toate părțile pot să își exprime opinia.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25) Etichetele produselor alimentare trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru a ajuta consumatorii care doresc să facă alegeri mai bine informate în privința produselor alimentare și a celor dietetice. Studiile arată că lizibilitatea este un element important în maximizarea posibilității ca mențiunile etichetei să poată influența publicul și că tipărirea cu litere de mici dimensiuni este una din principalele cauze de nemulțumire a consumatorilor față de etichetele produselor alimentare.

  (25) Etichetele produselor alimentare trebuie să fie clare și ușor de înțeles pentru a ajuta consumatorii care doresc să facă alegeri în cunoștință de cauză în privința produselor alimentare și a celor dietetice. Studiile arată că o bună lizibilitate este un element important în maximizarea posibilității ca mențiunile etichetei să poată influența publicul și că informațiile ilizibile referitoare la produsele alimentare reprezintă una din principalele cauze de nemulțumire a consumatorilor față de etichetele produselor alimentare. Prin urmare, ar trebui să se țină seama de factori precum caracterul ales, culoarea și contrastul dintre cele două elemente combinate.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) Dispoziții comunitare specifice privind etichetarea vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole1 prevede un ansamblu exhaustiv de standarde tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor oenologice, metodelor de fabricație și a modurilor de prezentare și a etichetării vinurilor, garantând astfel reglementarea tuturor etapelor, protecția și o informare corespunzătoare a consumatorilor. Acest act descrie în special într-o manieră precisă și exhaustivă, într-o listă a practicilor și tratamentelor oenologice autorizate, substanțele susceptibile să intre în procesul de elaborare, precum și condițiile de utilizare ale acestora; Orice practică care nu este inclusă în această listă este interzisă. Prin urmare, obligația de a indica lista ingredientelor și de a furniza o declarație nutrițională nu trebuie să fie aplicată în cazului vinului în această etapă. În ceea ce privește berea și băuturile spirtoase menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului2 și pentru a asigura o abordare consecventă și coerență, în conformitate cu condițiile stabilite pentru vin, se aplică același fel de scutiri. Cu toate acestea, Comisia va prezenta un raport la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, și poate propune, dacă este necesar, cerințe specifice în contextul prezentului regulament.

  (28) Dispoziții comunitare specifice privind etichetarea vinului există deja. Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1493/1999, (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2392/86 și (CE) nr. 1493/199911, prevede un ansamblu exhaustiv de standarde tehnice care reglementează pe deplin totalitatea practicilor oenologice, metodelor de fabricație și a modurilor de prezentare și a etichetării vinurilor, garantând astfel reglementarea tuturor etapelor, protecția și o informare corespunzătoare a consumatorilor. Acest act descrie în special într-o manieră precisă și exhaustivă, într-o listă a practicilor și tratamentelor oenologice autorizate, substanțele susceptibile să intre în procesul de elaborare, precum și condițiile de utilizare ale acestora. Orice practică care nu este inclusă în această listă este interzisă. Prin urmare, obligația de a indica lista ingredientelor și de a furniza o declarație nutrițională nu trebuie să fie aplicată în cazului vinului în această etapă. În ceea ce privește berea, vinurile licoroase, vinurile spumoase, vinurile aromatizate și alte produse similare obținute din alte fructe decât strugurii, berea cu aromă de fructe și băuturile spirtoase menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului2 și pentru a asigura o abordare consecventă și coerență, în conformitate cu condițiile stabilite pentru vin, se aplică același fel de scutiri. Cu toate acestea, Comisia va prezenta un raport la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, și poate propune, dacă este necesar, cerințe specifice în contextul prezentului regulament.

  ____________________

  1 JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

  ____________________

  1 JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

  2 JO L […], […], p. […].

  2 JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

  Justificare

  Vinurile aromatizate, al căror principal ingredient este vinul, la care se adaugă un număr limitat de ingrediente naturale, ar fi discriminate față de bere și de băuturile spirtoase, în cazul cărora este legală adăugarea unor aditivi artificiali, cu riscul grav de a apărea o serie de repercusiuni comerciale în privința anumitor produse.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29) Ar trebui să se indice țara de origine sau locul de proveniență al unui produs alimentar atunci când, în absența unei astfel de mențiuni, consumatorul ar putea fi indus în eroare cu privire la țara de origine reală sau locul de proveniență real al produsului. În alte cazuri, menționarea țării de origine sau locului de proveniență este lăsată la aprecierea operatorilor din sectorul alimentar. În toate cazurile, furnizarea indicației țării de origine sau a locului de proveniență nu ar trebui să înșele consumatorul și trebuie să se fondeze pe criterii clar definite care garantează aplicarea de norme identice la nivelul industriei și care permit consumatorului să înțeleagă informațiile privind țara de origine sau locul de proveniență al produsului alimentar. Astfel de criterii nu ar trebui să se aplice indicațiilor referitoare la numele sau adresa operatorului din sectorul alimentar.

  (29) Ar trebui să se indice țara de origine sau locul de proveniență al unui produs alimentar atunci când, în absența unei astfel de mențiuni, consumatorul ar putea fi indus în eroare cu privire la țara de origine reală sau locul de proveniență real al produsului. În plus, pentru a garanta mai multă transparență și trasabilitate, locul de origine trebuie să fie indicat pentru produsele neprelucrate, pentru produsele care conțin un singur ingredient și pentru ingredientele primare pe bază de carne și pe bază de produse lactate ale alimentelor compuse. În toate cazurile, furnizarea indicației țării de origine sau a locului de proveniență nu ar trebui să înșele consumatorul și trebuie să se fondeze pe criterii clar definite care garantează aplicarea de norme identice la nivelul industriei și care permit consumatorului să înțeleagă informațiile privind țara de origine sau locul de proveniență al produsului alimentar.

  Justificare

  Locul de proveniență al ingredientului primar pe bază de carne și pe bază de produse lactate al alimentelor compuse ar trebui indicat pe ambalaje pentru ca fiecare consumator să poată face o alegere în cunoștință de cauză. Pentru produsele alimentare compuse, raportorul este conștient de consecințele măsurii asupra industriei, în special necesitatea de a modifica periodic ambalajele în funcție de aprovizionări. Raportorul consideră, totuși, că este vorba de un efort indispensabil pentru bunăstarea consumatorilor și pentru un tratament mai echitabil al producătorilor.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Considerentul 34

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (34) În general, consumatorii nu observă contribuția potențială a băuturilor alcoolice la alimentația globală. Prin urmare, este necesar să se garanteze informarea acestora în special cu privire la conținutul în nutrienți al băuturilor alcoolice mixte.

  (34) Consumatorii ar trebui să fie conștienți de contribuția potențială a băuturilor alcoolice la alimentația globală. Prin urmare, Comisia și părțile interesate competente ar trebui să efectueze cercetări în perioada în care se aplică scutirea pentru a stabili ce informații ar fi cele mai utile pentru consumatori, precum și care este cel mai eficient mod de a prezenta astfel de informații.

  Justificare

  Exceptarea băuturilor alcoolizate de la aplicarea regulamentului propus se justifică prin conținutul de alcool al acestora. Trebuie să se acorde atenție în așa fel încât măsurile menite să informeze consumatorii să nu îi inducă în eroare și nici să nu încurajeze un consum neadecvat. Comisia și părțile interesate ar trebui, prin urmare, să încerce să găsească mijloace corespunzătoare pentru informarea consumatorilor într-un mod util și eficace.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Considerentul 37

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (37) Pentru a atrage consumatorul de rând și pentru a servi scopului pentru care a fost introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut de cunoștințe privind alimentația, informația prezentată ar trebui să fie simplă și ușor de înțeles. Studiile au arătat că, atunci când se decid să cumpere un produs, consumatorii găsesc utilă prezentarea informațiilor în câmpul vizual principal, și anume, pe partea din față a ambalajelor. Prin urmare, pentru ca în momentul achiziționării produselor alimentare, consumatorii să poată observa cu ușurință informațiile nutriționale esențiale, aceste informații ar trebui să fie plasate în câmpul vizual principal al etichetei.

  (37) Pentru a atrage consumatorul de rând și pentru a servi scopului pentru care a fost introdusă și dat fiind nivelul curent scăzut de cunoștințe privind alimentația, informația prezentată ar trebui să fie simplă și ușor de înțeles. Studiile referitoare la poziționarea unor astfel de informații sunt neconcludente. Prin urmare, pentru ca în momentul achiziționării produselor alimentare, consumatorii să poată observa cu ușurință informațiile nutriționale esențiale, aceste informații ar trebui să fie plasate toate în același câmp vizual.

  Justificare

  Consumatorul mediu ar considera o etichetă mai simplă și mai ușor de înțeles dacă toate informațiile esențiale s-ar afla în același câmp vizual. Acest lucru înseamnă în orice caz că eticheta de pe spate va conține toate informațiile de care consumatorii au nevoie pentru a face alegeri în cunoștință de cauză.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Considerentul 42

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (42) Statele membre nu ar trebui să poată adopta alte dispoziții decât cele prevăzute de prezentul regulament în domeniul pe care îl armonizează, în cazul în care nu există indicații contrare specifice în prezentul regulament.

  (42) Statele membre nu ar trebui să poată adopta alte dispoziții decât cele prevăzute de prezentul regulament în domeniul pe care îl armonizează, în cazul în care nu există indicații contrare specifice în prezentul regulament. În plus, având în vedere faptul că cerințele naționale de etichetare pot ridica obstacole în calea liberei circulații în cadrul pieței interne, statele membre ar trebui să argumenteze necesitatea unor astfel de măsuri și să stabilească măsurile pe care le vor lua pentru a garanta că modul în care vor fi aplicate cerințele va restricționa cât mai puțin schimburile comerciale.

  Justificare

  Printre principalele justificări ale actualei propuneri figurează simplificarea normelor și asigurarea funcționării pieței interne. Având în vedere că normele naționale implică costuri suplimentare pentru industrie și complică libera circulație a bunurilor, ar trebui să se ceară dovezi care să justifice instituirea acestora și să evidențieze compatibilitatea funcționării lor cu libertatea de circulație a bunurilor.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Considerentul 49

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (49) Pentru a permite părților interesate, în special întreprinderilor mici și mijlocii, să furnizeze informații nutriționale privind produsele lor, aplicarea măsurilor care fac obligatorii aceste informații ar trebui să fie introduse treptat prin perioade lungi de tranziție, cu o perioadă de tranziție suplimentară prevăzută pentru microîntreprinderi.

  (49) Pentru a permite părților interesate, în special întreprinderilor mici și mijlocii, să furnizeze informații nutriționale privind produsele lor, aplicarea măsurilor care fac obligatorii aceste informații ar trebui să fie introduse treptat prin perioade de tranziție corespunzătoare, cu o perioadă de tranziție suplimentară prevăzută pentru microîntreprinderi. Ar trebui, de asemenea, să se prevadă un ajutor financiar pentru UE pentru a ajuta aceste întreprinderi mici și mijlocii din sectorul agricol să obțină cunoștințele științifice necesare pentru evaluarea valorii nutritive a produselor lor. Totodată, întreprinzătorii din acest sector ar trebui să beneficieze de programe de formare pentru a-și îmbunătăți competențele în domeniu.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Produsele alimentare care își au originea în țări terțe pot fi distribuite pe teritoriul Uniunii numai dacă îndeplinesc cerințele din prezentul regulament.

  Justificare

  În interesul consumatorilor, este necesar ca produsele alimentare care își au originea în țări terțe să îndeplinească cerințele de etichetare.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) „loc de proveniență” înseamnă orice loc indicat ca fiind locul din care provine un produs alimentar, dar care nu este „țara de origine”, astfel cum este definită în conformitate cu articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;

  (g) „loc de proveniență” înseamnă orice loc, țară sau regiune în care se obțin integral produsele sau ingredientele agricole, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;

  Justificare

  Locul de proveniență trebuie definit corect. Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului oferă o definiție perfectă pentru raportor, chiar dacă termenul din limba franceză („obtenu”) este stângaci. În special, se consideră „obținute” într-un loc produsele din regnul vegetal care sunt recoltate în locul respectiv sau animalele vii care sunt născute și crescute în acel loc. Raportorul nu este de acord ca locul prelucrării să poată fi considerat locul de proveniență.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ga) „țară de origine” înseamnă locul de origine al produsului sau al ingredientului agricol, în conformitate cu articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;

  Justificare

  Ar trebui să se adauge definiția „țării de origine“ pentru a o deosebi de cea a locului de proveniență.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera p

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (p) „ingredient(e) principal(e)” înseamnă ingredientul unui produs alimentar care reprezintă peste 50% din respectivul produs;

  eliminat

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Atunci când legislația privind informațiile referitoare la produsele alimentare stabilește noi cerințe, trebuie să se aibă în vedere necesitatea unei perioade tranzitorii după intrarea în vigoare a noilor cerințe, în timpul căreia produsele alimentare ale căror etichetare nu respectă noile cerințe să poată fi introduse pe piață, iar stocurile de astfel de produse introduse pe piață înainte de expirarea perioadei tranzitorii să continue să fie vândute până la epuizarea lor.

  (3) Atunci când legislația privind informațiile referitoare la produsele alimentare stabilește noi cerințe, cu excepția cazului în care aceste cerințe se referă la protecția sănătății umane, se prevede o perioadă tranzitorie după intrarea în vigoare a noilor cerințe, în timpul căreia produsele alimentare ale căror etichetare nu respectă noile cerințe să poată fi introduse pe piață, iar stocurile de astfel de produse introduse pe piață înainte de expirarea perioadei tranzitorii să continue să fie vândute până la epuizarea lor.

  Justificare

  Pentru a facilita funcționarea armonioasă a pieței interne, dar și pentru a reduce la minimum deșeurile provenite din ambalaje, este normal să se prevadă o perioadă tranzitorie odată cu impunerea unor noi cerințe de etichetare, cu excepția cazului în care acestea se referă la un risc imediat la adresa sănătății publice; în această situație, o astfel de perioadă nu s-ar justifica.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Noile cerințe de etichetare sunt introduse în decursul unor perioade de punere în aplicare uniformizate, stabilite de Comisie în urma consultării părților interesate în conformitate cu procedura menționată la articolul 290 din TFUE.

  Justificare

  În ciuda perioadelor tranzitorii, transpunerea fragmentată a noilor cerințe de etichetare are un impact semnificativ asupra costurilor de producție pentru noile etichete, precum și asupra gestionării stocurilor, a ambalajelor produselor alimentare și a etichetelor. Noua legislație privind informațiile referitoare la produsele alimentare ar trebui, prin urmare, să fie transpusă în conformitate cu un calendar unitar, așa cum a propus Comisia inițial.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) informații privind identitatea și compoziția, proprietăți sau alte caracteristici ale produsului alimentar;

  (a) informații privind identitatea și compoziția, cantitățile, proprietățile sau alte caracteristici ale produsului alimentar;

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii) efectele asupra sănătății, inclusiv riscurile și consecințele legate de consumul dăunător și periculos al unui aliment;

  eliminat

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Atunci când se ia în considerare necesitatea de informații obligatorii referitoare la produsele alimentare, se ține seama de faptul că majoritatea consumatorilor consideră deosebit de necesare anumite informații pe care le prețuiesc în mod special sau de orice avantaje general recunoscute pentru consumator, care să-i permită acestuia să facă o alegere în cunoștință de cauză.

  (2) Atunci când se ia în considerare necesitatea impunerii unor informații obligatorii referitoare la produsele alimentare, se ține seama de posibilele costuri și avantaje pentru părțile interesate legate de furnizarea anumitor informații cărora le acordă o importanță deosebită sau de orice avantaje general recunoscute pentru consumator, care să-i permită acestuia să facă o alegere în cunoștință de cauză.

  Justificare

  Nu ar trebui instituite noi norme privind etichetarea decât dacă există cercetări bazate pe probe care să demonstreze avantajele acestor noi cerințe. Costurile generate de furnizarea de noi informații nu ar trebui să fie disproporționate. Modificările aduse etichetării au un impact considerabil asupra producătorilor din UE, precum și asupra importatorilor din țările terțe; raportul dintre nevoile consumatorilor și cele ale producătorilor trebuie să fie echilibrat.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 114 din TFUE, pot elabora o listă neexhaustivă a descrierilor și a termenilor a căror utilizare, în sensul alineatului (1), este interzisă sau restrânsă în toate situațiile.

  Justificare

  Amendamentul propus urmărește să mențină dispoziția existentă în legislația UE din domeniul alimentar (Directiva 2000/13/CE), care impune statelor membre să acționeze în mod colectiv în cazul în care trebuie introduse restricții cu privire la utilizarea anumitor descrieri și termeni pe etichete. În lipsa unei astfel de dispoziții, țările ar putea legifera în mod individual, iar definițiile ar putea fi diferite între statele membre și, în felul acesta, s-ar crea bariere comerciale în cadrul pieței interne.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislația comunitară aplicabile apelor minerale naturale și produselor alimentare destinate unei alimentații speciale, informațiile referitoare la produsele alimentare nu atribuie unui produs alimentar proprietăți de prevenire, de tratament și de vindecare a unei boli umane și nu evocă astfel de proprietăți.

  Adaptare lingvistică la terminologia folosită în Directiva 2000/13/CE privind etichetarea.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, asigură transmiterea informațiilor privind produsele alimentare care nu sunt preambalate operatorului care recepționează alimentele respective pentru a permite, după caz, furnizarea către consumatorul final a informațiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(c).

  (5) Operatorii din sectorul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, asigură disponibilitatea informațiilor privind produsele alimentare care nu sunt preambalate pentru operatorul care manevrează alimentele respective pentru a-i permite să furnizeze, la cerere, consumatorului final informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(c) și (f).

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – paragraful 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) cantitatea netă de produs alimentar;

  (e) cantitatea netă de produs alimentar în momentul ambalării;

  Justificare

  Cantitatea netă a unui produs alimentar se poate modifica în cursul perioadelor dintre producție, respectiv vânzare și consum. Producătorul poate influența cantitatea netă doar în momentul ambalării și nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele modificări ale cantității nete în momentul vânzării și/sau al consumării produsului alimentar respectiv.

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) numele sau denumirea comercială și sediul producătorului sau ambalatorului sau a unui vânzător stabilit în Comunitate;

  (h) numele, denumirea comercială sau o marcă înregistrată și sediul producătorului, ambalatorului sau, în cazul produselor provenite din țări terțe, ale importatorului stabilit în Uniune;

  Justificare

  Prin prisma egalității de tratament între produsele comunitare și cele importate, în cazul produselor importate din țări terțe sunt relevante datele referitoare la importator.

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) mențiuni privind țara de origine sau locul de proveniență, în cazul în care lipsa acestor informații ar putea induce consumatorul în eroare în ceea ce privește adevărata țară de origine sau loc de proveniență a produsului alimentar, în special dacă informațiile care însoțesc produsul alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar sugera că produsul are o altă țară de origine sau loc de proveniență; în astfel de cazuri mențiunea se face în conformitate cu normele prevăzute la articolul 35 alineatele (3), (4) și (5);

  (i) locul de proveniență se indică după cum urmează:

   

  - în cazul în care lipsa acestor informații ar putea induce consumatorul în eroare în ceea ce privește adevărata țară de origine sau loc de proveniență a produsului alimentar, în special dacă informațiile care însoțesc produsul alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar sugera că produsul are o altă țară de origine sau loc de proveniență;

   

  - în cazul produselor alimentare prelucrate și al produselor alimentare compuse dintr-un singur ingredient;

   

  - în cazul ingredientelor primare pe bază de carne sau pe bază de produse lactate ale alimentelor compuse.

   

  În cazul cărnii, cu excepția cărnii de vită și mânzat, indicarea locului de proveniență poate apărea ca un singur loc numai atunci când animalele s-au născut, au fost crescute și sacrificate în aceeași țară sau în același loc. În toate celelalte cazuri, se furnizează informații privind fiecare din locurile diferite de naștere, de creștere și de sacrificare.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera j

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (j) instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor nu ar permite o utilizare corectă a produsului alimentar;

  (j) instrucțiuni de utilizare, în cazul în care utilizarea produsului sub forma în care este vândut ar fi periculoasă;

  Justificare

  Formularea inițială ar fi impus precizarea pe un pachet de sare sau un sac de făină, de exemplu, a posibilităților de utilizare. Obiectivul principal este de a garanta securitatea.

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate modifica lista mențiunilor obligatorii prevăzute la alineatul (1). Respectivele măsuri, care au scopul de a modifica anumite elemente neesențiale din prezentul regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Justificare

  Având în vedere importanța acestei dispoziții, nu ar trebui să i se confere Comisiei puterea exclusivă de a modifica lista mențiunilor obligatorii.

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre pot adopta măsuri de derogare de la articolul 9 alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2) în cazul laptelui și al produselor lactate ambalate în recipiente de sticlă destinate reutilizării. Statele membre comunică Comisiei textul respectivelor măsuri, fără întârziere.

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament

  Articolul 11a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 11a

   

  Derogări pentru microîntreprinderi și fermieri

   

  Produsele artizanale fabricate de microîntreprinderi și fermieri sunt scutite de la cerința stabilită la articolul 9 alineatul (1) litera (l). Acestea pot fi scutite și de la cerințele de informare stabilite la articolul 9 alineatul (1) literele (b), (c), (d), (g), (h), (i), (j) și (k), în cazul în care produsele respective sunt comercializate la locul de producție, cu condiția ca personalul de vânzare să fie în măsură să ofere informațiile în cauză.

  Justificare

  Ar trebui evitată împovărarea inutilă a microîntreprinderilor și fermierilor.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Metrologia cuprinde metodele și tehnicile care permit parametrizarea unui model menit să reprezinte realitatea.

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate să prevadă că anumite mențiuni obligatorii pot fi puse la dispoziție în alt mod decât pe ambalaj sau pe etichetă, cu condiția să fie respectate principiile și cerințele generale prevăzute în capitolul II din prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 49 alineatul (3).

  (3) În vederea reducerii ambalajelor în măsura posibilului, Comisia încurajează punerea la dispoziție a anumitor mențiuni obligatorii în alt mod decât pe ambalaj sau pe etichetă, îndeosebi datorită noilor tehnologii ale informației și comunicării, ca de exemplu internetul, cu condiția să fie respectate principiile și cerințele generale prevăzute în capitolul II din prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 290 din TFUE.

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, se aplică dispozițiile articolului 41.

  (4) În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate sau care sunt ambalate în locul în care sunt vândute, se aplică dispozițiile articolului 41. Fără a aduce atingere articolului respectiv, la punctul de vânzare sunt comunicate clientului, la cererea acestuia, date în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (c).

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Fără a aduce atingere legislației comunitare specifice aplicabile anumitor produse alimentare în ceea ce privește cerințele menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(k), atunci când apar pe ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta, mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă cu caractere cu dimensiunea de cel puțin 3 mm și sunt prezentate astfel încât să asigure un contrast considerabil între caracterele tipărite și fond.

  (1) Fără a aduce atingere legislației comunitare specifice aplicabile anumitor produse alimentare în ceea ce privește cerințele menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(k), atunci când apar pe ambalaj sau pe etichetă, mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel încât să fie lizibile, în special folosind caractere cu dimensiunea de:

   

  - cel puțin 1 mm în cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafață maximă sau etichetă se încadrează între 25 și 100 de cm2;

   

  - cel puțin 1,2 mm în cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafață maximă sau etichetă depășește 100 de cm².

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Culoarea de fond a etichetei trebuie să se distingă de culoarea de fond a produsului pentru a crea un contrast care să garanteze lizibilitatea și posibilitatea de a înțelege informațiile prezentate.

  Amendamentul  41

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate adopta reguli detaliate de prezentare a mențiunilor obligatorii și să extindă cerințele menționate la alineatul (2) asupra mențiunilor obligatorii suplimentare pentru anumite categorii și tipuri de produse alimentare menționate la articolele 10 și 38. Respectivele măsuri, care au scopul de a modifica anumite elemente neesențiale din prezentul regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

  eliminat

  Amendamentul  42

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Dimensiunea minimă a caracterelor menționată la alineatul (1) nu se aplică în cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafață maximă este mai mică de 10 cm².

  eliminat

  Amendamentul  43

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a) Abrevierile, inclusiv inițialele, nu pot fi utilizate în cazul în care acestea sunt de natură să inducă în eroare consumatorii.

  Amendamentul  44

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie ușor vizibile, lizibile și, după caz, indelebile. Acestea nu trebuie să fie în nici un caz disimulate, ascunse, trunchiate sau separate prin orice alte reprezentări scrise sau imagini sau prin orice alt element intercalat.

  (6) Informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie ușor vizibile, lizibile și, după caz, indelebile. Acestea nu trebuie să fie în nici un caz disimulate, ascunse, trunchiate sau separate prin orice alte reprezentări scrise sau imagini, prin orice alt element sau prin ambalaj în sine, de exemplu printr-un falț.

  Justificare

  Completare necesară: ar putea exista interpretări diferite a ceea ce constituie informații disimulate, fapt care ar periclita certitudinea juridică a comercianților de produse alimentare.

  Amendamentul  45

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) În cazul produselor alimentare destinate unei alimentații speciale în sensul Directivei 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale1, pentru care legislația Uniunii prevede indicarea obligatorie a unor informații suplimentare față de cele prevăzute la articolul 9 alineatul (1), dimensiunea caracterelor corespunde cerințelor de lizibilitate pentru consumatori și celor privind informațiile suplimentare referitoare la caracterul specific al acestor produse.

   

  1 JO L 186, 30.6.1989, p. 27.

  Amendamentul  46

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 6b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6b) Indicarea mențiunilor obligatorii nu trebuie să conducă la creșterea dimensiunii și/sau volumului ambalajului sau recipientului produsului alimentar, respectiv nu trebuie să aibă consecințe negative suplimentare asupra mediului.

  Justificare

  Indicarea obligatorie a informațiilor referitoare la produsul alimentar ar putea oferi operatorilor de pe piață motive pentru modificarea dimensiunii/volumului ambalajului, cu riscul inerent de creștere a cantității de deșeuri rezultate din ambalaje. Acest lucru ar fi contrar principiului prevenirii, care stă la baza normelor de gestionare a deșeurilor în Uniunea Europeană.

  Amendamentul  47

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 6c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6c) Etichetele utilizate pentru indicarea informațiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare nu trebuie să fie dintr-un material care ar îngreuna semnificativ sau ar împiedica reutilizarea sau reciclarea ambalajului și/sau a recipientului.

  Justificare

  În conformitate cu normele Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor, trebuie să se depună eforturi pentru a asigura că ambalajele sunt reutilizate sau reciclate în cea mai mare măsură posibilă. Realizarea etichetelor din materiale diferite de cele utilizate pentru ambalaje îngreunează considerabil gestionarea corespunzătoare a deșeurilor.

  Amendamentul  48

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statul membru în care este comercializat un produs alimentar poate să prevadă, pe teritoriul său, ca aceste mențiuni să figureze într-una sau mai multe limbi dintre limbile oficiale ale Comunității.

  (2) Statul membru în care este comercializat un produs alimentar poate să prevadă, pe teritoriul său, ca aceste mențiuni să figureze într-una sau mai multe limbi dintre limbile oficiale ale Comunității sau alte limbi utilizate în acel stat.

  Amendamentul  49

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În cazul buteliilor de sticlă destinate reutilizării, care au un marcaj indelebil și care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii numai mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) și (l).

  eliminat

  Amendamentul  50

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafață cea mai mare măsoară mai puțin de 10 cm2, numai mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. Mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la dispoziție la cererea consumatorului.

  (2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor a căror suprafață imprimabilă cea mai mare măsoară mai puțin de 80 cm2, numai mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e) și (f) și la articolul 29 alineatul (1) litera (a) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. În mod facultativ, pe ambalaj se pot specifica și alte date. Mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin alte mijloace sau sunt puse la dispoziție la cererea consumatorului.

  Justificare

  Specificarea valorii energetice a unui produs alimentar este o informație esențială și poate fi un factor decisiv la luarea unei decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. În mod facultativ, producătorul ar trebui să aibă posibilitatea de a specifica date suplimentare.

  Amendamentul  51

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Următoarele ingrediente pot fi menționate în orice ordine, la sfârșitul listei de ingrediente menționate la alineatul (1): condimente, condimente și plante aromatice (cu excepția sării), arome naturale și artificiale, potențatori de aromă, aditivi alimentari, vitamine și nutrienți, minerale și sărurile lor.

  Amendamentul  52

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – paragraful 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) vinul, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, berea și băuturile spirtoase, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. […] din […] al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului. Comisia întocmește un raport după [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] privind aplicarea articolului 19 pentru produsele respective, care poate fi însoțit de măsuri specifice de stabilire a normelor de etichetare a ingredientelor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 49 alineatul (3);

  (e) băuturi care conțin mai mult de 1,2% de alcool în volum, cu excepția băuturilor alcoolice mixte („alcopops”); în special vinul și produsele vitivinicole, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate,