SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

19.4.2010 - (KOM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Renate Sommer


Postup : 2008/0028(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0109/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

(KOM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0040),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0052/2008),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7‑0109/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Voľný pohyb bezpečných a zdravých potravín je zásadným aspektom vnútorného trhu a výrazne prispieva k zdraviu a dobrým životným podmienkam občanov a k ich sociálnym a hospodárskym záujmom.

(2) Voľný pohyb bezpečných potravín je zásadným aspektom vnútorného trhu a výrazne prispieva k zdraviu a dobrým životným podmienkam občanov a k ich sociálnym a hospodárskym záujmom. Toto nariadenie slúži jednak záujmom vnútorného trhu tým, že umožňuje zjednodušenie právnych predpisov, právnu istotu a odbúravanie byrokracie, ako aj záujmom občanov, a to tým, že predpisuje jasné, zrozumiteľné a čitateľné povinné označovanie potravín.

Odôvodnenie

Pojem „zdravých potravín“ nie je vymedzený, „zdravé“ je vyjadrené už v pojme „bezpečné“, pretože tento pojem znamená, že vo výrobku sa nenachádzajú žiadne zdraviu škodlivé látky a že je hygienicky vyhovujúci. Je dôležité zdôrazniť, že cieľom nariadenia je lepšia ochrana spotrebiteľa, ako aj harmonizácia vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia spotrebiteľov a na zaručenie ich práva na informácie by sa malo zabezpečiť, aby boli spotrebitelia vhodne informovaní o potravinách, ktoré konzumujú. Výber zo strany spotrebiteľov môžu okrem iného ovplyvňovať zdravotné, ekonomické, environmentálne, sociálne a etické úvahy.

(3) Na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia spotrebiteľov a na zaručenie ich práva na informácie by sa malo zabezpečiť, aby boli spotrebitelia vhodne informovaní o potravinách, ktoré konzumujú. Rozhodnutie o kúpe môžu okrem iného ovplyvňovať zdravotné, ekonomické, environmentálne, sociálne a etické úvahy.

Odôvodnenie

V prvom rade tu ide o rozhodovanie o kúpe výrobku, ktoré je zároveň aj rozhodnutím o jeho spotrebe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Hoci sú pôvodné ciele a základné zložky súčasných právnych predpisov o označovaní stále platné, treba ich zjednodušiť s cieľom zabezpečiť ich ľahšie dodržiavanie a väčšiu jasnosť pre zainteresované strany a zmodernizovať ich so zreteľom na nový vývoj v oblasti informácií o potravinách.

(9) Hoci sú pôvodné ciele a základné zložky súčasných právnych predpisov o označovaní stále platné, treba ich zjednodušiť s cieľom zabezpečiť ich ľahšie uplatňovanie a väčšiu právnu istotu pre zainteresované strany a zmodernizovať ich so zreteľom na nový vývoj v oblasti informácií o potravinách.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Verejnosť sa zaujíma o vzťah medzi stravovaním a zdravím a o výber vhodnej stravy tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám. V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe sa poznamenalo, že nutričné označovanie je dôležitým nástrojom na informovanie spotrebiteľov o zložení potravín a pomáha im informovane si vyberať. V stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ na roky EÚ 2007 – 2013 sa podčiarklo, že umožnenie spotrebiteľom rozhodovať sa o výbere na základe informácií je podstatné pre účinnú hospodársku súťaž, ako aj pre dobré podmienky spotrebiteľov. Poznanie základných zásad výživy a vhodné informácie o výživovej hodnote potravín by výrazne prispeli k tomu, aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať sa na základe informácií.

(10) Verejnosť sa zaujíma o vzťah medzi stravovaním a zdravím a o výber vhodnej stravy tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám. V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe sa poznamenalo, že nutričné označovanie je jednou z možností na informovanie spotrebiteľov o zložení potravín a pomáha im informovane si vyberať. Vzdelávacie a informačné kampane sú významným mechanizmom na zlepšovanie porozumenia informácií o potravinách zo strany spotrebiteľov. V stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ na roky EÚ 2007 – 2013 sa podčiarklo, že umožnenie spotrebiteľom rozhodovať sa o výbere na základe informácií je podstatné pre účinnú hospodársku súťaž, ako aj pre dobré podmienky spotrebiteľov. Poznanie základných zásad výživy a vhodné informácie o výživovej hodnote potravín by výrazne prispeli k tomu, aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať sa na základe informácií. Okrem toho je rozumné a správne, že spotrebitelia v členských štátoch môžu využívať neutrálny zdroj informácií na objasnenie individuálnych otázok o výžive. Preto by mali členské štáty zriadiť zodpovedajúce horúce linky, na prevádzku ktorých by mohol prispievať potravinársky sektor.

Odôvodnenie

Spôsob stravovania a pochopenie informácií o výživovej hodnote potravín zo strany spotrebiteľov sa nedá zlepšiť len označovaním potravín. Ani v súčasnosti nerozumejú spotrebitelia niektorým údajom v označovaní a je dôležité, aby sa členské štáty viac zapájali do informačných kampaní s cieľom zlepšiť chápanie informácií spotrebiteľmi.

Malo by sa objasniť, že členské štáty sú zodpovedné za financovanie informačných a vzdelávacích programov, aby sa zabránilo odlivu prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na dodržanie komplexného a evolučného prístupu k informáciám poskytovaným spotrebiteľom o potravinách, ktoré konzumujú, by mala existovať široká definícia potravinového informačného práva zahŕňajúca pravidlá všeobecnej a osobitnej povahy, ako aj široká definícia informácií o potravinách zahŕňajúca informácie poskytované inými prostriedkami než označením.

(14) Na dodržanie komplexného a evolučného prístupu k informáciám poskytovaným spotrebiteľom o potravinách, ktoré konzumujú, by mala existovať široká definícia potravinového informačného práva zahŕňajúca pravidlá všeobecnej a osobitnej povahy, ako aj široká definícia informácií o potravinách a vzdelávanie zahŕňajúce informácie poskytované aj inými prostriedkami než označením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Pravidlá Spoločenstva by sa mali uplatňovať iba v prípade podnikov, koncept ktorých znamená určitú kontinuitu činností a určitý stupeň organizácie. Na činnosti ako je príležitostné spracovanie, podávanie a predaj potravín súkromnými osobami na udalostiach ako sú charitatívne akcie, miestne obecné trhy a stretnutia sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

(15) Pravidlá Únie by sa mali uplatňovať iba v prípade podnikov, koncept ktorých znamená určitú kontinuitu činností a určitý stupeň organizácie. Na činnosti, ako je príležitostné poskytovanie potravín tretím stranám, podávanie jedál a predaj potravín súkromnými osobami napríklad pri charitatívnych akciách, miestnych obecných trhoch a stretnutiach, ako aj na predaj potravín rôznymi formami poľnohospodárskeho priameho predaja, sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Na to, aby najmä malé a stredné podniky v potravinárskom priemysle a potravinárskom maloobchode, medzi ktoré patria aj zariadenia spoločného stravovania, neboli príliš zaťažené, mali by sa ich nebalené výrobky vyňať z požiadaviek na povinné označovanie.

Odôvodnenie

Dôležité tu nie je spracovanie potravín, ale ich dodávanie tretím subjektom. Duplicite by sa malo zamedziť. Poľnohospodárske podniky, ktoré vykonávajú priamy predaj (predaj z dvora, na trhoch, na uliciach, podomový predaj), by boli dodržiavaním predpisov tohto nariadenia veľmi preťažené. Keďže tu ide o veľmi dôležitý trhový segment, pokiaľ ide o príjem poľnohospodárskych podnikov, mal by sa poľnohospodársky priamy predaj potravín zo zásady vyňať z tohto nariadenia.

V podnikoch v potravinárskom priemysle a potravinárskom maloobchode, medzi ktoré patria aj zariadenia hromadného stravovania, sa nebalené výrobky vyrábajú s cieľom ich priameho poskytnutia spotrebiteľom. Neexistujú tu štandardné postupy: prísady sa menia denne. Okrem toho treba mať na zreteli, že práve tradičná výroba potravín je zárukou zachovania regionálnych špecialít, kreativity a inovácie, a tým zabezpečuje rozmanitosť ponuky. Je preto dôležité vyňať nebalené potraviny z požiadaviek na povinné označovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Na služby stravovacích zariadení zabezpečované dopravnými spoločnosťami by sa toto nariadenie malo vzťahovať iba v prípade, ak sa služby poskytujú na trase medzi dvomi miestami na území Únie.

Odôvodnenie

Pri transportoch, ktoré začínajú alebo končia v krajinách mimo EÚ, sa dopravným spoločnostiam môže stať, že nenájdu dodávateľov, ktorí spĺňajú informačnú povinnosť. Ak by sa toto nariadenie muselo vzťahovať na podniky, ktoré zabezpečujú služby na týchto trasách, dopravné podniky z EÚ by to mohlo znevýhodniť v hospodárskej súťaži, pretože iba ony by museli vykonávať toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Právne predpisy týkajúce sa informácií o potravinách by mali poskytovať dostatočnú pružnosť, aby sa mohol držať krok s novými požiadavkami na informácie od spotrebiteľov a zabezpečovať rovnováhu medzi ochranou vnútorného trhu a rozdielmi vo vnímaní spotrebiteľov v členských štátoch.

(16) Právne predpisy týkajúce sa informácií o potravinách by mali vychádzať aj z požiadaviek na informácie od spotrebiteľov a zabezpečovať, aby sa nepotláčali inovácie v potravinárskom priemysle. Možnosť dobrovoľného uvádzania dodatočných informácií zo strany potravinárskych podnikov umožňuje väčšiu flexibilitu.

Odôvodnenie

Inovácie slúžia spotrebiteľovi. Väčšia flexibilita sa v súvislosti s novou legislatívou zabezpečí len vtedy, ak budú mať potravinárske podniky možnosť reagovať na nové želania zákazníkov dobrovoľným uvádzaním dodatočných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Prvotným činiteľom na vyžadovanie povinných informácií o potravinách by malo byť umožniť spotrebiteľom identifikovať a vhodne využívať potraviny a vyberať si tie, ktoré vyhovujú ich individuálnym stravovacím potrebám.

(17) Cieľom zavedenia povinných informácií o potravinách je spotrebiteľom umožniť informovane sa rozhodovať o výbere tých potravín, ktoré vyhovujú ich individuálnym stravovacím želaniam a potrebám.

Odôvodnenie

Spresnenie a objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Na to, aby sa právne predpisy týkajúce sa informácií o potravinách dali upravovať podľa meniacich sa informačných potrieb spotrebiteľov, všetky úvahy o potrebe povinných informácií o potravinách by mali zohľadňovať široko prejavovaný záujem väčšiny spotrebiteľov o poskytovanie určitých informácií.

(18) Na to, aby sa právne predpisy týkajúce sa informácií o potravinách dali upravovať podľa meniacich sa informačných potrieb spotrebiteľov a aby sa zabránilo zbytočnému odpadu z obalov, malo by sa povinné označovanie potravín obmedziť na základné označenie informácií, ktoré majú preukázateľne veľký význam pre väčšinu spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Nadmiera informácií na obaloch nie je zmysluplná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Nové povinné požiadavky na informácie o potravinách by sa však mali stanoviť len vtedy, ak a keď je to potrebné v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality a trvalej udržateľnosti.

(19) Nové povinné požiadavky na informácie o potravinách alebo nové formy zobrazovania informácií o potravinách, by sa však mali stanoviť len vtedy, ak a pokiaľ je to potrebné v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality, transparentnosti a udržateľnosti.

Odôvodnenie

Zavedenie nových foriem zobrazovania informácií o potravinách by malo takisto zodpovedať uvedeným zásadám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pravidlá týkajúce sa informácií o potravinách by mali zakazovať používanie informácií, ktoré uvádzajú spotrebiteľa do omylu alebo pripisujú potravinám liečivé vlastnosti. Na to, aby bol tento zákaz účinný, mal by sa uplatňovať aj na reklamu a prezentáciu potravín.

(20) Popri existujúcich právnych predpisoch zabraňujúcich klamlivej reklame by mali pravidlá týkajúce sa informácií o potravinách zakazovať uvádzanie údajov, ktoré uvedú spotrebiteľa do omylu, najmä pokiaľ ide o energetický obsah, pôvod alebo zloženie potravín. Na to, aby bol tento zákaz účinný, mal by sa uplatňovať aj na reklamu a prezentáciu potravín.

Odôvodnenie

Zámerom je poukázať na existujúce právne predpisy zabraňujúce klamlivej reklame. Ponúkanie produktov s liečivými vlastnosťami sa upravuje už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) V prípade niektorých potravín sa tvrdí, že ich konzumácia určitým spôsobom pozitívne pôsobí na zdravie. Tieto tvrdenia by sa mali uvádzať spôsobom zabezpečujúcim merateľnosť alebo overiteľnosť účinkov takýchto výrobkov.

Odôvodnenie

V prípade niektorých výrobkov uvedených na trh s potravinami (napr. obilné vločky) sa tvrdí, že ich dlhodobá konzumácia vedie k znižovaniu hmotnosti. Ak sú pri potravinách takéto údaje uvedené z marketingových dôvodov, môže to spotrebiteľov uviesť do omylu. Za normálnych okolností by právne predpisy mali stanoviť, že k týmto údajom treba pripojiť plán diéty uvádzajúci podmienky, za ktorých možno takéto výsledky dosiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V snahe zabrániť dezintegrácii pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov za informácie o potravinách, je vhodné vyjasniť si zodpovednosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v tejto oblasti.

(21) V snahe zabrániť dezintegrácii pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov za poskytovanie nesprávnych alebo klamlivých informácií o potravinách či za ich neposkytovanie sa musia jasne stanoviť zodpovednosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v tejto oblasti. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 nariadenia (ES) č. 178/2002, by prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zodpovední za predajné alebo distribučné činnosti, ktoré nemajú vplyv na informácie o potravinách, mali urýchlene konať, ak zistia, že takéto informácie nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

 

-----

1 Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.

Odôvodnenie

Z dôvodu právnej istoty príslušných zúčastnených strán je nevyhnutné jasne stanoviť ich zodpovednosti. Cieľom je tiež, aby obchodné spoločnosti neniesli zodpovednosť za prípady, ktoré nepatria do ich pôsobnosti alebo vplyvu. Rozsudok Súdneho dvora ES vo veci Lidl Italia poukazuje na to, že v súvislosti s platnými právnymi predpismi doposiaľ nevládne medzi obchodníkmi s potravinami dostatočná právna istota.

Treba objasniť, za akých podmienok prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí neovplyvňujú informácie o potravinách, musia prispieť k súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Je rovnako dôležité určiť, že ustanovenia článku 8 neoslabujú význam povinností vyplývajúcich z článku 19 nariadenia (ES) č. 178/2002, ktoré musia maloobchodníci dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Treba vypracovať zoznam všetkých povinných informácií, ktoré by sa v podstate mali poskytovať o všetkých potravinách určených pre konečného spotrebiteľa a zariadenia hromadného stravovania. Tento zoznam by mal zachovať informácie, ktoré sa podľa existujúcich právnych predpisov už vyžadujú, keďže sa všeobecne považujú za cenné acquis pre informovanosť spotrebiteľov.

(22) Musí sa vypracovať zoznam všetkých povinných informácií, ktoré by sa mali poskytovať o všetkých potravinách určených pre konečného spotrebiteľa a zariadenia hromadného stravovania. Tento zoznam by mal zachovať informácie, ktoré sa podľa existujúcich právnych predpisov už vyžadujú, keďže sa všeobecne považujú za cenné acquis pre informovanosť spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) Nové informačné a komunikačné technológie môžu hrať dôležitú úlohu pri poskytovaní doplnkových informácií spotrebiteľom. Umožňujú rýchlu a lacnú výmenu informácií. Dá sa uvažovať o tom, že spotrebitelia by mohli získať doplnkové informácie prostredníctvom terminálov umiestnených v supermarketoch. Tieto terminály by po načítaní čiarových kódov poskytli informácie o príslušnom výrobku. Rovnako je možné uvažovať, že spotrebitelia by mohli mať prístup k doplnkovým informáciám prostredníctvom špeciálnych internetových stránok.

Odôvodnenie

Nové technológie hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní lepšej zrozumiteľnosti informácií o výrobkoch, ktoré si spotrebitelia kupujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V snahe zohľadniť zmeny a vývoj v oblasti informácií o potravinách treba vypracovať ustanovenia s cieľom splnomocniť Komisiu, aby zmenila a doplnila zoznam povinných informácií pridaním alebo odstránením údajov, a na sprístupnenie určitých údajov alternatívnymi prostriedkami. Konzultácia so zainteresovanými stranami by mala umožniť včasné a dobre cielené zmeny požiadaviek na informácie o potravinách.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 9 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Určité zložky alebo iné látky príčinou alergií alebo neznášanlivosti spotrebiteľov, keď sa použijú pri výrobe potravín, ktoré ich stále obsahujú, a niektoré z týchto alergií alebo neznášanlivostí predstavujú pre týchto ľudí hrozbu. Je dôležité poskytovať informácie o prítomnosti potravinových prísad, konzervačných pomôcok a iných látok s alergickým účinkom, aby si mohli spotrebitelia trpiaci na alergiu alebo neznášanlivosť potravín informovane a bezpečne vyberať.

(24) Určité zložky alebo iné látky môžu byť príčinou alergií alebo neznášanlivosti u ľudí, keď sa použijú pri výrobe potravín, ktoré ich stále obsahujú, v niektorých prípadoch môžu dokonca ohroziť ich zdravie. Je preto dôležité poskytovať informácie o prítomnosti potravinových prísad, konzervačných pomôcok a iných látok s vedecky preukázaným alergickým účinkom alebo látok, ktoré môžu zvyšovať riziko ochorenia, aby si spotrebitelia trpiaci na alergiu alebo neznášanlivosť potravín mohli cielene vyberať tie potraviny, ktoré sú pre nich bezpečné. Uvádzať by sa mali už samotné stopy takýchto látok, aby sa osoby so silnými alergiami mohli bezpečne rozhodnúť. Pre takéto prípady treba vypracovať spoločné pravidlá.

Odôvodnenie

Alergény vyvolávajú alergie alebo neznášanlivosť len u alergikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Nálepky potravín by mali byť jasné a zrozumiteľné a pomáhať spotrebiteľom, ktorí sa chcú lepšie rozhodovať sa na základe informácií pri výbere potravín a stravy. Štúdie ukazujú, že dôležitým prvkom maximalizácie možností ovplyvňovania čitateľov informáciami v označení je čitateľnosť, a že drobné písmo je jednou z hlavných príčin nespokojnosti spotrebiteľov s nálepkami potravín.

(25) Etikety potravín by mali byť jasné a zrozumiteľné a pomáhať spotrebiteľom, ktorí sa chcú cielene rozhodovať pri výbere potravín a stravy. Štúdie ukazujú, že dôležitým prvkom maximalizácie možností ovplyvňovania čitateľov informáciami v označení je dobrá čitateľnosť, a že nečitateľné informácie o výrobku sú jednou z hlavných príčin nespokojnosti spotrebiteľov s etiketami potravín. Mali by sa preto spoločne zohľadňovať prvky ako typ písma, jeho farba a kontrast.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Na zabezpečenie poskytovania informácií o potravinách je nutné zvážiť všetky spôsoby dodávania potravín spotrebiteľom vrátane predaja potravín pomocou komunikácie na diaľku. Hoci je jasné, že akékoľvek potraviny dodávané prostredníctvom predaja na diaľku by mali spĺňať rovnaké požiadavky na informácie ako potraviny predávané v obchodoch, treba si vyjasniť, že aj v týchto prípadoch by mali byť príslušné povinné informácie o potravinách k dispozícii pred uzavretím kúpnej zmluvy.

(26) Na zabezpečenie poskytovania informácií o potravinách je nutné zahrnúť predaj potravín pomocou komunikácie na diaľku. Hoci je jasné, že akékoľvek potraviny dodávané prostredníctvom predaja na diaľku by mali spĺňať rovnaké požiadavky na informácie ako potraviny predávané v obchodoch, treba si vyjasniť, že aj v týchto prípadoch musia byť príslušné povinné informácie o potravinách k dispozícii pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Odôvodnenie

Pri rozhodovaní o kúpe je dôležité, aby sa informácie o výrobku povinne poskytli pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Spresnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(27a) Podľa predošlého uznesenia Európskeho parlamentu a stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru*, v súvislosti s prácou Komisie a obavami verejnosti týkajúcimi sa poškodzovania zdravia alkoholom, najmä zdravia mladých a zraniteľných spotrebiteľov, by Komisia mala spolu s členskými štátmi vymedziť definíciu alkoholizovaných nápojov, takzvaných alcopops, ktorých cieľovou skupinou sú mladí ľudia. V dôsledku toho, že majú charakter alkoholického nápoja, by pre ne mali platiť prísnejšie požiadavky označovania a v obchodoch by mali byť jasne oddelené od nealkoholických nápojov.

 

____________________

Ú. v. EÚ C 77, 31.3.2009, s. 73.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Je tiež dôležité poskytnúť spotrebiteľom informácie o ostatných alkoholických nápojoch. Osobitné pravidlá Spoločenstva už existujú v prípade označovania vína. V nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom1 sa stanovuje kompletný súbor technických noriem, ktoré úplne pokrývajú všetky vinárske pracovné postupy, výrobné metódy a spôsoby prezentácie a označovania vín, čím sa zabezpečuje pokrytie všetkých etáp reťazca a ochrana a správna informovanosť spotrebiteľov. Tieto právne predpisy popisujú presným a komplexným spôsobom látky, ktoré môžu byť použité vo výrobnom procese spolu s podmienkami ich použitia prostredníctvom pozitívneho zoznamu vinárskych pracovných postupov a ošetrení, akýkoľvek postup, ktorý nie je zahrnutý do tohto zoznamu je zakázaný. Preto je v tejto etape vhodné vyňať víno z povinnosti uvádzať zoznam zložiek a vyhlásenie o výživovej hodnote. Pokiaľ ide o pivo a liehoviny vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. […] z […] o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/892 a s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup a súlad s podmienkami ustanovenými v prípade vína by sa mal uplatňovať rovnaký typ výnimiek. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vydá správu a v prípade potreby môže v kontexte tohto nariadenia navrhnúť osobitné požiadavky.

(28) Je tiež dôležité poskytnúť spotrebiteľom informácie o ostatných alkoholických nápojoch. Osobitné pravidlá Únie už existujú v prípade označovania vína. V nariadení Rady (ES) č. 479/2008 zo 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom1 sa stanovuje kompletný súbor technických noriem, ktoré úplne pokrývajú všetky vinárske pracovné postupy, výrobné metódy a spôsoby prezentácie a označovania vín, čím sa zabezpečuje pokrytie všetkých etáp reťazca a ochrana a správna informovanosť spotrebiteľov. Tieto právne predpisy popisujú presným a komplexným spôsobom látky, ktoré môžu byť použité vo výrobnom procese spolu s podmienkami ich použitia prostredníctvom pozitívneho zoznamu vinárskych pracovných postupov a ošetrení, akýkoľvek postup, ktorý nie je zahrnutý do tohto zoznamu je zakázaný. Preto je v tejto etape vhodné vyňať víno z povinnosti uvádzať zoznam zložiek a výživovú hodnotu. Pokiaľ ide o pivo, likérové vína, perlivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky získané z iného ovocia ako hrozna, ovocné pivo a liehoviny vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín, a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/892 a s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup a súlad s podmienkami ustanovenými v prípade vína by sa mal uplatňovať rovnaký typ výnimiek. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vydá správu a v prípade potreby môže v kontexte tohto nariadenia navrhnúť osobitné požiadavky.

____________________

1Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

____________________

1Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

2Ú. v. [ …], […], s.[…].

2 Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

Odôvodnenie

Aromatizované vína, ktorých hlavnou zložkou je víno a do ktorých sa pridáva obmedzený počet prírodných prísad, by boli diskriminované v porovnaní s pivom a destilátmi, v prípade ktorých je povolené používanie umelých prísad. Dôsledkom toho by mohol byť nepriaznivý obchodný dosah na niektoré výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu potraviny by sa malo poskytnúť vždy, kedy by jeho absencia mohla uviesť spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu daného výrobku. V iných prípadoch je uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu ponechané na zváženie zo strany prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. V každom prípade, uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu by sa malo poskytnúť spôsobom, ktorý neklame spotrebiteľa, a na základe jasne definovaných kritérií, ktoré zaistia rovnaké podmienky pre priemyselné odvetvie a zlepšia zrozumiteľnosť informácií o krajine pôvodu alebo miest pôvodu potravín pre spotrebiteľov. Takéto kritériá by sa nemali uplatňovať na údaje súvisiace s názvom alebo adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

(29) Bez ohľadu na existujúce platné odvetvové nariadenia týkajúce sa označovania pôvodu by sa malo uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu potraviny poskytnúť vždy, ak by jeho absencia mohla uviesť spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu daného výrobku, a to aj v súvislosti s hlavnou zložkou spracovaných výrobkov. V iných prípadoch by sa uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu malo poskytnúť spôsobom, ktorý neklame spotrebiteľa, a na základe jasne definovaných kritérií, ktoré zaistia rovnaké podmienky pre priemyselné odvetvie a zlepšia zrozumiteľnosť informácií o krajine pôvodu alebo miest pôvodu potravín pre spotrebiteľov. Takéto kritériá sa neuplatňujú na údaje súvisiace s názvom alebo adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

Odôvodnenie

Platné odvetvové nariadenia už predpisujú označovanie pôvodu. Spotrebitelia by sa nemali uvádzať do omylu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) V niektorých prípadoch prevádzkovatelia potravinárskych podnikov budú chcieť uviesť, že pôvod potraviny je v Európskom spoločenstve, aby upriamili pozornosť spotrebiteľov na kvality svojich výrobkov a na výrobné normy Európskej únie. Takéto označenia by tiež mali byť v súlade s harmonizovanými kritériami.

(30) Ak prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedú, že pôvod potraviny je v Európskej únii, aby upriamili pozornosť spotrebiteľov na kvality svojich výrobkov a na výrobné normy Európskej únie, musia byť takéto označenia v súlade s harmonizovanými kritériami. To isté sa vzťahuje prípadne aj na údaj o členskom štáte.

Odôvodnenie

Ak sa dobrovoľne uvedie informácia o pôvode v „Európskej únii“ a/alebo „členskom štáte“, je z hľadiska zrozumiteľnosti, právnej istoty a kompatibility s vnútorným trhom potrebné, aby sa pritom postupovalo jednotne stanovenou formou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Nepreferenčné pravidlá Európskeho spoločenstva týkajúce sa pôvodu sú ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, a jeho vykonávacích predpisoch v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. Určenie krajiny pôvodu potravín sa bude zakladať na týchto pravidlách, ktoré sú dobre známe obchodným subjektom a správnym orgánom, a ktoré by mali uľahčiť jeho vykonávanie.

(31) Nepreferenčné pravidlá Európskej únie týkajúce sa pôvodu sú ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, a jeho vykonávacích predpisoch v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. Určenie krajiny pôvodu potravín sa bude zakladať na týchto pravidlách, ktoré sú dobre známe obchodným subjektom a správnym orgánom, a ktoré by mali uľahčiť jeho vykonávanie. Pri mäse a potravinách s obsahom mäsa by sa mali uplatňovať odlišnejšie pravidlá, ktoré berú do úvahy miesto narodenia, miesto chovu a miesto zabitia.

Odôvodnenie

Pri mäse nestačí uviesť iba jedno miesto pôvodu, ak je iné pri narodení, pri chove a pri zabití. Prieskumy ukázali, že miesto, kde sa zvieratá narodili, boli chované a zabité, je pre spotrebiteľov veľmi dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Vyhlásenie o výživovej hodnote potraviny sa týka informácií o energetickej hodnote a prítomnosti určitých živín v potravinách. Povinné poskytovanie informácií o výživovej hodnote by malo napomáhať konaniu v oblasti nutričného vzdelávania verejnosti a podporovať informovaný výber potravín.

(32) Označenie výživovej hodnoty potraviny sa týka informácií o energetickej hodnote a prítomnosti určitých živín a zložiek v potravinách. Povinné poskytovanie informácií o výživovej hodnote na prednej a zadnej strane obalu by malo mať oporu v opatreniach členských štátov, napr. výživových akčných plánoch, ako súčasti ich politiky v oblasti verejného zdravia, ktoré by poskytli konkrétne odporúčania pre nutričné vzdelávanie verejnosti a podporili informovaný výber potravín.

Odôvodnenie

Napríklad soľ nie je živinou, ale zložkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe sa vyzdvihli určité živiny dôležité pre ľudské zdravie. Preto je vhodné, aby požiadavky na povinné poskytovanie informácií o výživovej hodnote zohľadňovali tieto prvky.

(33) V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe sa vyzdvihli určité živiny dôležité pre ľudské zdravie. Preto je vhodné, aby požiadavky na povinné poskytovanie informácií o výživovej hodnote boli v súlade s odporúčaniami tejto bielej knihy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Spotrebitelia si zvyčajne neuvedomujú potenciálny príspevok alkoholických nápojov k svojmu celkovému príjmu živín. Je preto vhodné zabezpečiť poskytovanie informácií o obsahu živín najmä v prípade miešaných alkoholických nápojov.

(34) Spotrebitelia si zvyčajne neuvedomujú potenciálny príspevok alkoholických nápojov k svojmu celkovému príjmu živín. Preto by bolo prínosom, ak by výrobcovia museli poskytovať informácie o energetickej hodnote alkoholických nápojov.

Odôvodnenie

Aj keď sa toto nariadenie nevzťahuje na alkoholické nápoje, tieto nápoje môžu tvoriť podstatnú časť príjmu energie. Dobrovoľné informovanie o energetickej hodnote alkoholických nápojov zo strany výrobcov by bolo vhodné pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) V záujme dôslednosti a súdržnosti právnych predpisov Spoločenstva by malo byť dobrovoľné zaraďovanie výživových alebo zdravotných tvrdení na nálepky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.

(35) V záujme právnej istoty a súdržnosti právnych predpisov Únie by malo byť dobrovoľné zaraďovanie výživových alebo zdravotných tvrdení na etikety potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.

Odôvodnenie

Ide jednoznačne o právnu istotu príslušných zúčastnených strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu odvetvia, je vhodné oslobodiť určité kategórie potravín, ktoré sú nespracované alebo v prípade ktorých nie je informácia o výživovej hodnote určujúcim faktorom pre spotrebiteľský výber, od povinného zaradenia vyhlásenia o výživovej hodnote, pokiaľ povinnosť poskytovať takéto informácie nie je uvedená v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

(36) Aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu výrobcov potravín a obchodníkov, je vhodné oslobodiť určité kategórie potravín, ktoré sú nespracované alebo v prípade ktorých nie je informácia o výživovej hodnote určujúcim faktorom pre rozhodnutie spotrebiteľa o kúpe, alebo potraviny, ktorých vonkajší obal alebo etiketa sú príliš malé a neumožňujú vykonať povinné označenie, od povinného označovania výživovej hodnoty, pokiaľ povinnosť poskytovať takéto informácie nie je uvedená v iných právnych predpisoch Únie.

Odôvodnenie

Nesmie sa stať, aby sa len na základe rozsiahlych predpisov o označovaní v budúcnosti museli zväčšovať obaly potravín alebo štandardné etikety. Viedlo by to k väčšiemu objemu odpadu z obalov, ako aj k prípadným väčším porciám alebo aj ku klamlivým, sčasti prázdnym, obalom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Ak majú poskytované informácie apelovať na priemerného spotrebiteľa a slúžiť na informačný účel, na ktorý sa uvádzajú, a vzhľadom na bežnú úroveň znalostí o predmete výživy, mali by byť jednoduché a ľahko zrozumiteľné. Prieskum naznačil, že spotrebitelia považujú informácie v hlavnom zornom poli alebo na „prednej časti balenia“ za užitočné pri rozhodovaní o kúpe. Na to, aby spotrebitelia mohli teda doslova vidieť základné informácie o výživovej hodnote pri nakupovaní potravín, tieto informácie by mali byť uvedené v hlavnom zornom poli nálepky.

(37) Ak majú poskytované informácie apelovať na priemerného spotrebiteľa a slúžiť na informačný účel, na ktorý sa uvádzajú, mali by byť pre neho ľahko zrozumiteľné. Je preto vhodné uvádzať tieto informácie v jednom zornom poli, aby spotrebitelia mohli vidieť základné informácie o výživovej hodnote pri nakupovaní potravín.

Odôvodnenie

Posudzovanie úrovne znalostí všetkých občanov Európskej únie by bolo prehnané. Preto treba vypustiť odkaz na prieskum, ktorý očividne nemožno citovať. Každopádne doteraz nebol vypracovaný žiadny prieskum správania spotrebiteľov pri nákupe potravín, ktorý by zahŕňal všetky členské štáty (pozri aj odôvodnenie 38). Ďalej možno vzhľadom na rozmanitosť obalov potravín sotva všeobecne stanoviť hlavné zorné pole a rovnako ťažko možno pri niektorých druhoch balení jednoznačne určiť prednú stranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Nedávny vývoj týkajúci sa vyjadrovania vyhlásenia o výživovej hodnote iného ako na 100 g/100 ml/1 porciu, v niektorých členských štátoch a organizáciách v potravinárskom odvetví naznačuje, že spotrebitelia obľubujú tieto systémy, lebo im pomáhajú vyberať si informovane a rýchlo. V celom Spoločenstve však neexistuje žiadny dôkaz o tom, ako priemerný spotrebiteľ chápe a používa alternatívne vyjadrovanie informácií. Preto je vhodné povoliť, aby sa pokračovalo vo vývoji rôznych systémov, a umožniť prieskum chápania spotrebiteľov v rôznych členských štátoch, aby sa, ak to bude vhodné, mohli zaviesť harmonizované systémy.

(38) Nedávny vývoj týkajúci sa označovania výživovej hodnoty iného ako na 100 g/100 ml/1 porciu, v niektorých členských štátoch a organizáciách v potravinárskom odvetví naznačuje, že spotrebitelia obľubujú tieto systémy, lebo im pomáhajú vyberať si informovane a rýchlo. V celej Únii však neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, ako priemerný spotrebiteľ chápe a používa alternatívne vyjadrovanie informácií. Z dôvodu porovnateľnosti rôznych veľkostí obalov výrobkov je preto vhodné uvádzať údaje o výživovej hodnote naďalej povinne na 100 g/100 ml a prípadne umožniť doplnkový údaj o tejto hodnote na jednu porciu. Ak je potravina balená ako jednotlivá porcia, mal by byť povinný dodatočný údaj o výživovej hodnote na jednu porciu. S cieľom zabrániť uvádzaniu zavádzajúcich údajov v súvislosti s údajmi o porciách, mali by sa veľkosti porcií štandardizovať v celej Únii prostredníctvom konzultačného postupu.

Odôvodnenie

Údaj o energetickej hodnote a obsahu živín na 100 g alebo 100 ml ponúka spotrebiteľovi možnosť výrobok priamo porovnať. Preto by mali byť tieto údaje v zásade povinné aj na porciovaných baleniach. Samozrejme najmä v prípade týchto potravín by sa malo umožniť dodatočne uvádzať energetickú a výživovú hodnotu na jednu porciu. Aby sa spotrebiteľovi uľahčila orientácia, mal by sa v prípade potravín s viacerými porciami v balení povinne uvádzať údaj o veľkosti porcie .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(38a) Komisia by mala predložiť návrh zákazu umelých transmastných kyselín v celej EÚ. Až do nadobudnutia účinnosti takéhoto zákazu by malo byť označovanie umelých transmastných kyselín povinné.

Odôvodnenie

Európsky parlament vyzval vo svojej správe k Bielej knihe o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou k zákazu umelých transmastných kyselín v celej EÚ. Keďže umelé transmastné kyseliny majú zlý vplyv na zdravie a dá sa im vyhnúť, na ochranu spotrebiteľov by sa mal zaviesť ich zákaz v celej EÚ. Až do nadobudnutia účinnosti takéhoto zákazu by malo byť označovanie umelých transmastných kyselín povinné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Členské štáty by si v závislosti od miestnych praktických podmienok a okolností mali zachovať právo stanovovať pravidlá v súvislosti s poskytovaním informácií o nepredbalených potravinách. Aj keď je v takýchto prípadoch dopyt spotrebiteľa po ďalších informáciách obmedzený, informácie o možných alergénoch sa považujú za veľmi dôležité. Dôkazy naznačujú, že väčšinu prípadov alergií na potraviny spôsobili nepredbalené potraviny. Preto by sa tieto informácie mali vždy poskytovať spotrebiteľovi.

(41) Informácie o možných alergénoch sú pre alergikov veľmi dôležité aj v prípade nebalených potravín a výrobkov ponúkaných zariadeniami hromadného stravovania. Preto by tieto informácie mali byť spotrebiteľovi vždy dostupné.

Odôvodnenie

Osobitné vnútroštátne predpisy v jednotlivých členských štátoch by poškodzovali vnútorný trh a výsledkom by bolo, že účel tohto nariadenia by sa stal nezmyselným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Členské štáty by nemali mať možnosť prijímať iné ustanovenia než tie, ktoré sú uvedené v tomto nariadení v oblasti, ktorú harmonizuje, pokiaľ to tu nie je osobitne uvedené.

(42) Členské štáty by nemali mať možnosť prijímať iné ustanovenia než tie, ktoré sú uvedené v tomto nariadení v oblasti, ktorú harmonizuje, pokiaľ to tu nie je osobitne uvedené. Keďže vnútroštátne požiadavky na označovanie by okrem toho mohli spôsobovať prekážky vo voľnom obehu tovaru na vnútornom trhu, členské štáty by mali preukázať, prečo sú tieto opatrenia potrebné, a vymedziť kroky, ktoré podniknú na zabezpečenie ich uplatňovania spôsobom, ktorý bude čo najmenej obmedzovať obchod.

Odôvodnenie

Jedným z najdôležitejších dôvodov súčasného návrhu je zjednodušenie pravidiel a zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Keďže vnútroštátne pravidlá zvyšujú náklady v odvetví a sťažujú voľný pohyb tovaru, mali by sa vyžadovať dôkazy, ktoré oprávňujú ich zavedenie a preukazujú ich súlad s voľným pohybom tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Na to, aby mohli zainteresované strany, najmä malé a stredné podniky, poskytovať informácie o výživovej hodnote svojich výrobkoch, malo by sa postupne zavádzať uplatňovanie opatrení, ktoré urobia uvádzanie informácií o výživovej hodnote povinným v rámci predĺžených prechodných období s poskytnutím dodatočného prechodného obdobia pre mikropodniky.

(49) Na to, aby mohli zainteresované strany, najmä malé a stredné podniky, poskytovať informácie o výživovej hodnote svojich výrobkoch, malo by sa postupne zavádzať uplatňovanie opatrení, ktoré urobia uvádzanie informácií o výživovej hodnote povinným v rámci primeraných prechodných období s poskytnutím dodatočného prechodného obdobia pre mikropodniky. Treba tiež stanoviť finančnú pomoc Únie s cieľom pomáhať malým a stredným podnikom v poľnohospodárskom odvetví, aby získali vedecké poznatky potrebné na vyhodnotenie výživovej hodnoty svojich výrobkov. Podnikatelia v tomto odvetví by tiež mali mať prístup k vzdelávacím programom s cieľom zlepšiť svoje spôsobilosti v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(49a) Látky vyvolávajúce u citlivých osôb alergie alebo neznášanlivosť môžu samozrejme obsahovať aj výrobky tradičnej potravinárskej výroby a čerstvé potravinárske výrobky, ktoré sa vyrábajú priamo na mieste predaja. Keďže sa ale práve nebalené výrobky predávajú v priamom kontakte so zákazníkom, mal by mať spotrebiteľ možnosť získať príslušné informácie, napr. v rozhovore s predajcom alebo prostredníctvom viditeľnej informačnej tabule na mieste predaja, prípadne prostredníctvom vystaveného informačného materiálu.

Odôvodnenie

Rozsiahle označovanie alergénov vo všetkých výrobkoch je v prípade nebaleného tovaru takmer nemožné a najmä u malých a stredných podnikov by viedlo k značnému konkurenčnému znevýhodneniu a zvýšeniu nákladov. Okrem toho sa nedá v podnikoch s obmedzeným manipulačným priestorom vylúčiť ani krížová kontaminácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa poskytuje základ na zaistenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o potravinách so zohľadnením rozdielov vo vnímaní spotrebiteľov a ich informačných potrieb pri zabezpečení hladkého fungovania vnútorného trhu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V článku 1 odsek 2 ide o vymedzenie cieľa bez jasného normatívneho obsahu. Tento článok by sa mal preto z technických právnych dôvodov vypustiť z normatívnej časti textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky etapy potravinového reťazca, kde sa činnosti potravinárskych podnikov týkajú poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom.

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky etapy potravinového reťazca, pokiaľ sa týkajú poskytovania informácií o potravinách príslušnému konečnému spotrebiteľovi.

Uplatňuje sa na všetky potraviny určené pre konečného spotrebiteľa vrátane potravín dodávaných zariadeniami hromadného stravovania a potravín určených na zásobovanie zariadení hromadného stravovania.

Uplatňuje sa na všetky balené potraviny určené na predaj konečnému spotrebiteľovi a na potraviny určené na zásobovanie zariadení spoločného stravovania.

 

Neuplatňuje sa na potraviny, ktoré sa balia priamo na mieste predaja pred predajom konečnému spotrebiteľovi.

 

Na služby stravovacích zariadení zabezpečované dopravnými spoločnosťami by sa toto nariadenie vzťahuje iba v prípade, ak sa služby poskytujú na trase medzi dvomi miestami na území Únie.

 

3a. Toto nariadenie sa neuplatňuje na žiadne potraviny vyrobené inak ako v podnikateľskom procese, pri ktorých sa nepredpokladá určitá kontinuita činností a určitý stupeň organizácie. Na činnosti, ako je príležitostné spracovanie, podávanie a predaj potravín súkromnými osobami na udalostiach, ako sú charitatívne akcie, miestne trhy a stretnutia, sa pôsobnosť tohto nariadenia nevzťahuje.

Odôvodnenie

Zjednodušenie a jazyková úprava textu. Práve v potravinárstve sa balia výrobky, ktoré sa vyrábajú priamo na mieste predaja s cieľom ich priameho poskytnutia spotrebiteľom. Preto sa výrobky z dôvodu lepšej starostlivosti o zákazníka (rýchlejší nákup, lepšia manipulácia) vopred porciujú (nátierky) alebo balia do fólií (sendviče). Takéto výrobky zabalené krátko pred predajom by sa mali v zásade vyňať z pôsobnosti nariadenia, pretože ich v žiadnom prípade nemožno stavať na rovnakú úroveň s priemyselne balenými výrobkami. Pri transportoch, ktoré začínajú alebo končia v krajinách mimo EÚ, sa dopravným spoločnostiam môže stať, že nenájdu dodávateľov, ktorí spĺňajú informačnú povinnosť. Ak by sa toto nariadenie vzťahovalo na podniky, ktoré tieto trasy zabezpečujú, podniky z EÚ by to mohlo znevýhodniť v hospodárskej súťaži, pretože by boli jediní, ktorí musia vykonávať toto nariadenie.

Návrh by mal odzrkadľovať ideu vyjadrenú v odôvodnení 15, podľa ktorého sa vynímajú charitatívne a jednorazové akcie (školy a podobne) z pôsobnosti tohto návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Potraviny pochádzajúce z tretích krajín možno v rámci Únie distribuovať len po tom, čo splnia požiadavky podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V záujme spotrebiteľov treba zabezpečiť, aby aj potraviny z tretích krajín spĺňali požiadavky na označovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na označovanie stanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na konkrétne potraviny.

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na označovanie stanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na konkrétne potraviny. Komisia predloží do [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] zoznam všetkých právnych predpisov o označovaní obsiahnutých v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa určitých potravín a zverejní ho na internete.

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozmanitosť osobitných právnych predpisov sa zdá byť vypracovanie takéhoto zoznamu nevyhnutné, aby sa účastníkom potravinového reťazca poskytla jasnosť a právna istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia do ...* zverejní komplexný aktualizovaný zoznam požiadaviek na označovanie, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch Únie platných pre určité potraviny. Komisia predloží najneskôr do …** správu Európskemu parlamentu a Rade o súlade s osobitných požiadaviek na označovanie s týmto nariadením. Komisia v prípade potreby pripojí k správe príslušné návrhy.

 

___________

*

** 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Jedným z hlavných cieľov tohto návrhu je zjednodušenie. Ustanovenia o označovaní sa nachádzajú v príliš veľkom počte európskych smerníc a nariadení platných pre jednotlivé odvetvia. Je potrebné všetky ich zozbierať, preveriť ich súlad so všeobecnými zásadami a umožniť ľahký prístup k tomuto veľkému množstvu požiadaviek všetkým prevádzkovateľom a zainteresovaným stranám v potravinovom reťazci, pričom sa vezme do úvahy každý prípadný nesúlad so všeobecnými pravidlami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „informácie o potravinách“ sú informácie o potravine sprístupnené konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom nálepky, ďalšieho sprievodného materiálu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami vrátane nástrojov modernej technológie alebo verbálnej komunikácie. Tieto prostriedky nezahŕňajú komerčnú komunikáciu vymedzenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode;

a) „informácie o potravinách“ sú informácie o potravine sprístupnené konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom etikety, ďalšieho sprievodného materiálu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami vrátane prostriedkov moderných technológií alebo verbálnej komunikácie. Tieto prostriedky nezahŕňajú komerčnú komunikáciu vymedzenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode;

Odôvodnenie

Nejde tu o technologické nástroje, ale o technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„potravinové informačné právo“ znamená ustanovenia Spoločenstva, ktorými sa riadia informácie o potravinách, a najmä označovanie, vrátane pravidiel všeobecného charakteru uplatniteľných na všetky potraviny alebo na osobitné potraviny a pravidiel, ktoré sa uplatňujú len na určité potraviny;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je nepotrebné. Čo je právny predpis v oblasti informácií o potravinách vyplýva z obsahu príslušného predpisu. Článok 2 ods. 2b písm. b) by sa preto mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „povinné informácie o potravinách“ sú údaje, ktorých poskytovanie konečnému spotrebiteľovi vyžadujú právne predpisy Spoločenstva;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je nepotrebné. V definícii sa len konštatuje, že povinná informácia je tá, ktorá je uvedená v právnom predpise (pleonazmus). Článok 2 ods. 2c písm. c) by sa preto mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „zariadenie hromadného stravovania“ je akékoľvek zariadenie (vrátane vozidla alebo stánku s pevným stanoviskom či pojazdného stánku) ako reštaurácie, závodné jedálne, školské jedálne a nemocnice, kde sa v pracovnom čase pripravuje jedlo pre konečného spotrebiteľa, ktoré je vhodné na konzumáciu bez ďalšej prípravy;

d)„zariadenie hromadného stravovania“ je akékoľvek zariadenie (vrátane automatov, vozidla alebo stánku s pevným stanoviskom či pojazdného stánku) ako reštaurácie, závodné jedálne, školské jedálne, nemocnice a cateringové spoločnosti, kde sa v rámci podnikateľskej činnosti pripravuje jedlo, ktoré je určené na priamu konzumáciu konečným spotrebiteľom;

Odôvodnenie

Na objasnenie a nevyhnutné doplnenie: medzi zariadenia spoločného stravovania patria aj cateringové spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „predbalená potravina“ znamená akúkoľvek jednotlivú položku určenú na prezentáciu ako takú pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia hromadného stravovania, ktorá pozostáva z potraviny a obalu, do ktorého bola vložená predtým, ako bola ponúknutá na predaj, obaľujúceho potravinu úplne alebo čiastočne, ale v každom prípade takým spôsobom, že obsah nemôže byť zamenený bez otvorenia alebo výmeny obalu;

e)„balená potravina“ znamená akúkoľvek jednotlivú položku určenú na prezentáciu ako takú pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného stravovania, ktorá pozostáva z potraviny v obale, ktorý ju obaľuje úplne alebo čiastočne, ale v každom prípade takým spôsobom, že obsah nemôže byť zamenený bez otvorenia alebo výmeny obalu;

Odôvodnenie

Zjednodušenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) „nebalená potravina“ znamená potravinu, ktorá sa konečnému spotrebiteľovi ponúka v nebalenom stave a balí sa až v okamihu predaja konečnému spotrebiteľovi, ako aj potravinu a čerstvý výrobok, ktoré sa balia na mieste predaja v deň predaja na účel priameho predaja.

Odôvodnenie

Potraviny sa v obchodoch ponúkajú na predaj aj balené a spravidla v blízkosti pultov s obslužným personálom, aby sa zabránilo dlhému čakaniu spotrebiteľov pri týchto pultoch. Rovnako ako aj v prípade potravín balených podľa individuálnych želaní spotrebiteľa nie je v praxi z dôvodu rôznorodosti ponuky, ručnej výroby a denne sa meniacej ponuky možné, uvádzať informácie, ktoré sú záväzné pre balené potraviny.

Obmedzenie týkajúce sa balenia v okamihu predaja nie je dosť jasné. V remeselnej výrobe s niekoľkými predajnými miestami sa výrobky často balia centrálne v mieste výroby v deň predaja a potom sa distribuujú na predajné miesta. Napr. v Holandsku úrady súhlasili, aby sa „denne čerstvé“ výrobky pripodobňovali k „nebaleným“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) „zložka“ znamená akúkoľvek látku vrátane potravinových prídavných látok a potravinových enzýmov a akúkoľvek časť zložky pozostávajúcej z niekoľkých zložiek, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny, a ktorá sa nachádza v konečnom výrobku dokonca aj v pozmenenom stave; za zložky sa nepovažujú rezíduá;

f) „zložka“ znamená akúkoľvek látku vrátane potravinových prídavných látok a potravinových enzýmov a akúkoľvek zložku, ktorá patrí k zložkám používaným pri výrobe alebo príprave potraviny, a ktorá sa nachádza v konečnom výrobku dokonca aj v pozmenenom stave;

Odôvodnenie

Zmena vymedzenia zložky by mala neželateľný vplyv na právne predpisy Spoločenstva, ktoré odkazujú na vymedzenie zložky (napr. nariadenie č. 1829/2003). Pojem „rezíduá“ by sa mal z tejto definície vylúčiť, aby bola v súlade s nariadením č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné požiadavky potravinového práva. Definícia uvedená v článku 2 tohto nariadenia stanovuje, že potraviny nezahŕňajú „rezíduá a kontaminanty“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) „miesto pôvodu“ je akékoľvek miesto, o ktorom sa uvádza, že z neho potravina pochádza, a nie je to „krajina pôvodu“, ako sa vymedzuje v súlade s článkami 23 až 26 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92;

(g) „miesto proveniencie“ je miesto, krajina alebo regiónv ktorom boli výrobky alebo poľnohospodárske zložky v úplnosti získané v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92;

Odôvodnenie

Treba správne vymedziť miesto proveniencie. Podľa spravodajcu článok 23 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 poskytuje výbornú definíciu. Výraz získaný na nejakom mieste predstavuje výrobky rastlinného charakteru, ktoré sa na tomto mieste urodili, a živé zvieratá, ktoré sa na tomto mieste narodili a boli tam chované. Spravodajca je pevne presvedčený o tom, že miesto spracovania nemožno považovať za miesto proveniencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) „označenie“ znamená akékoľvek slová, údaje, ochranné známky, obchodné názvy, obrázkové materiály alebo symboly, ktoré sa týkajú potraviny a sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, oznámení, nálepke, kruhovej alebo prstencovej etikete, ktorá sprevádza alebo sa týka takejto potraviny;

j) „označenie“ znamená akékoľvek slová, údaje, ochranné známky, obchodné názvy, obrázkové materiály alebo symboly, ktoré sa týkajú potraviny a sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, oznámení, etikete, kruhovej alebo prstencovej etikete, ktorá sprevádza alebo sa týka takejto potraviny;

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) „zorné pole“ znamená všetky plochy obalu, ktoré sú čitateľné z jedného pohľadu, umožňujú rýchly a ľahký prístup k údajom v označení a spotrebiteľovi umožňujú prečítať si tieto informácie bez toho, aby musel obal obracať;

k) „zorné pole“ znamená všetky plochy obalu, ktoré sú čitateľné z jedného pohľadu, umožňujú rýchly a ľahký prístup k údajom v označení a spotrebiteľovi umožňujú prečítať si tieto informácie;

Odôvodnenie

Jazyková úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ka) „čitateľnosť“ znamená okrem iného písmo, tlač, embosovanie, symboly, rytinu, uvádzanie značiek atď., ktoré spotrebiteľovi s normálnym zrakom umožňuje prečítať texty na etiketách potravín bez použitia optických pomôcok; čitateľnosť závisí od veľkosti, typu a hrúbky písma, rozostúpenia slov, písmen a riadkov, pomeru medzi šírkou a výškou písmen, ako aj od kontrastu medzi písmom a pozadím.

Odôvodnenie

Toto vymedzenie je nevyhnutné z dôvodu, že samotná veľkosť písma nie je zárukou čitateľnosti textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) „obchodný názov“ je názov potraviny stanovený v príslušných ustanoveniach Spoločenstva, alebo ak takéto ustanovenia Spoločenstva neexistujú, je to názov stanovený v zákonoch, právnych predpisoch a správnych predpisoch platných v členských štátoch, v ktorých sa výrobok predáva konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam hromadného stravovania;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Mala by sa zachovať terminológia zo smernice 2000/13/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) „obvyklý názov“ je názov, ktorý je bežný ako názov potraviny bez toho, aby ho bolo treba vysvetľovať spotrebiteľom v členskom štáte, v ktorom sa predáva;

m) „obvyklý názov“ je názov, ktorý sa chápe ako názov potraviny bez toho, aby ho bolo treba vysvetľovať spotrebiteľom v členskom štáte, v ktorom sa predáva;

Odôvodnenie

Mala by sa zachovať terminológia zo smernice 2000/13/ES (porovnaj čl. 5 písm. a)). Nejde tu o bežnosť názvu, ale o jeho pochopenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„primárna(-e) zložka(-ky)“ sú významnými a/alebo charakteristickými zložkami potraviny;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odmietnutá snaha Komisie pridávať ustanovenia k platným ustanoveniam o označovaní pôvodu. Nie je potrebné mať vymedzenia primárnej, významnej a charakteristickej zložky potraviny, ktoré sa v právnych predpisoch pre potraviny dosiaľ nepoužívali. Pretože neustále zastávame zjednodušovanie predpisov, sme proti tvorbe stále nových termínov a pojmov bez zjavného prínosu.

Tieto kritériá sú nepraktické. Sú dezorientujúco nekonzistentné s vymedzeniami QUID. 50-percentná úroveň nemá rovnaký praktický význam pre všetky potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„významná(-é) zložka(-ky)“ je zložkou potraviny, ktorá predstavuje viac ako 50 % tejto potraviny;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odmietnutá snaha Komisie pridávať ustanovenia k platným ustanoveniam o označovaní pôvodu. Nie je potrebné mať vymedzenia primárnej, významnej a charakteristickej zložky potraviny, ktoré sa v právnych predpisoch pre potraviny dosiaľ nepoužívali. Pretože neustále zastávame zjednodušovanie predpisov, sme proti tvorbe stále nových termínov a pojmov bez zjavného prínosu.

Tieto kritériá sú nepraktické. Sú dezorientujúco nekonzistentné s vymedzeniami QUID. 50-percentná úroveň nemá rovnaký praktický význam pre všetky potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

q) „charakteristická(-é) zložka(-ky)“ je ktorákoľvek zložka potraviny, ktorá sa zo strany spotrebiteľa zvyčajne spája s názvom potraviny a v prípade ktorej sa vo väčšine prípadov vyžaduje kvantitatívne označenie;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odmietnutá snaha Komisie pridávať ustanovenia k platným ustanoveniam o označovaní pôvodu. Nie je potrebné mať vymedzenia primárnej, významnej a charakteristickej zložky potraviny, ktoré sa v právnych predpisoch pre potraviny dosiaľ nepoužívali. Pretože neustále zastávame zjednodušovanie predpisov, sme proti tvorbe stále nových termínov a pojmov bez zjavného prínosu.

Tieto kritériá sú nepraktické. Sú dezorientujúco nekonzistentné s vymedzeniami QUID. 50-percentná úroveň nemá rovnaký praktický význam pre všetky potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno r

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

r) „zásadné požiadavky“ sú požiadavky, ktoré určujú úroveň ochrany spotrebiteľa a informácií o potravinách so zreteľom na daný problém, a ktoré sú ustanovené v akte Spoločenstva umožňujúcom vývoj vnútroštátnych systémov uvedených v článku 44;

r) „zásadné požiadavky“ sú požiadavky, ktoré určujú úroveň ochrany spotrebiteľa a informácií o potravinách so zreteľom na daný problém, a ktoré sú ustanovené v akte Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

s) „dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ je dátum, do ktorého si potravina za predpokladu, že je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti;

s) „dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ je dátum, do ktorého si potravina za predpokladu, že sa skladuje podľa uvedených pokynov alebo podľa osobitných pokynov uvedených na obale, uchová svoje špecifické vlastnosti;

Odôvodnenie

Niektoré potraviny si vyžadujú osobitné spôsoby skladovania, napr. chladenie, ktoré sa musia uviesť na obale potraviny.

Dátum minimálnej trvanlivosti by sa mal chápať v súvislosti s uvedenými podmienkami skladovania. Je povinnosťou prevádzkovateľa potravinovej spoločnosti určiť a uviesť dátum minimálnej trvanlivosti spolu s podmienkami skladovania. Okrem toho by sa na rovnakom mieste mal uviesť aj dátum spotreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

sa) „dátum spotreby“ je dátumom, do ktorého sa potravina musí skonzumovať. Po tomto dátume sa potravina ďalej nesmie predávať spotrebiteľovi ani ďalej spracovávať.

Odôvodnenie

Zavedenie definície dátumu spotreby spravodajkyňou Sommerovou je vítané. Túto definíciu však treba doplniť: zákaz predaja potraviny spotrebiteľovi by sa mal rozšíriť ešte o zákaz jej ďalšieho spracovania. Po uplynutí dátumu spotreby sa už daný produkt nedá vhodným spôsobom využiť ako potravina. Zákazom ďalšieho spracovania sa zamedzí obchod s mäsom po uplynutí dátumu spotreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno sb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

sb) „dátum výroby“ je dátum, kedy bol výrobok vyrobený, prípadne zabalený a zmrazený.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu si vyžiadal článok 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ta (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ta) „imitácia potraviny“ je potravina, ktorá vzbudzuje dojem inej potraviny a v ktorej sa bežne používaná zložka úplne alebo čiastočne nahrádza inou zložkou alebo sa k nej pridáva.

Odôvodnenie

V dôsledku čoraz častejšieho používania imitácií potravín, pri ktorých sa zložky nahrádzajú lacnejšími náhradami, dochádza k zneužívaniu očakávaní spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely tohto nariadenia krajina pôvodu potraviny odkazuje na pôvod potraviny, ako sa vymedzuje v súlade s článkami 23 až 26 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

3. Na účely tohto nariadenia krajina pôvodu potraviny odkazuje na pôvod potraviny, ako sa vymedzuje v súlade s článkami 23 až 26 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92. Pokiaľ ide o členské štáty, krajina pôvodu sa vzťahuje vždy na príslušný členský štát.

Odôvodnenie

Pri vymedzení krajiny pôvodu odkazuje odsek 3 návrhu Komisie na colný kódex Spoločenstva. Podľa colného kódexu však môže ísť o pôvod v EÚ alebo v členskom štáte. Je preto potrebné ozrejmiť, že pri potravinách s pôvodom v EÚ sa krajina pôvodu vždy vzťahuje na členský štát, nie na EÚ ako celok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pri mäse a potravinách s obsahom mäsa sa krajina pôvodu definuje ako krajina, v ktorej sa zviera narodilo, bolo väčšinu života chované a zabité. Ak sú tieto miesta odlišné, uvedú sa pri krajine pôvodu všetky tri.

Odôvodnenie

Pri mäse nestačí uviesť iba jedno miesto pôvodu, ak je iné pri narodení, pri chove a pri zabití. Prieskumy ukázali, že miesto, kde sa zvieratá narodili, boli chované a zabité, sú pre spotrebiteľov veľmi dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poskytovanie informácií o potravinách sa usiluje o vysokú úroveň ochrany zdravia a záujmov spotrebiteľov, lebo konečným spotrebiteľom poskytuje podklady pre rozhodovanie o výbere na základe informácií a bezpečné používanie potravín, najmä so zreteľom na zdravotné, hospodárske, environmentálne, sociálne a etické aspekty.

Poskytovanie informácií o potravinách sa usiluje o vysokú úroveň ochrany zdravia, transparentnosť a porovnateľnosť výrobkov v záujme spotrebiteľa a poskytuje základ pre rozhodovanie o kúpe na základe informácií a bezpečné používanie potravín.

Odôvodnenie

Ide o nevyhnutné doplnenie textu o hľadiská transparentnosti a porovnateľnosti. Vypustené hľadiská by mohli viesť k predimenzovanému označovaniu potravín, ktoré by bolo pre spotrebiteľov mätúce a bolo by teda v rozpore s cieľom nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Potraviny musia byť pre priemerného spotrebiteľa označované ľahko rozpoznateľným, čitateľným a zrozumiteľným spôsobom.

Odôvodnenie

Označenie by nemalo význam, pokiaľ by nebolo ľahko rozpoznateľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Cieľom potravinového informačného práva je dosiahnuť v Spoločenstve voľný pohyb legálne vyrábaných a predávaných potravín, v príslušných prípadoch so zreteľom na potrebu chrániť legitímne záujmy výrobcov a propagovať výrobu kvalitných výrobkov.

2. Cieľom potravinového informačného práva je dosiahnuť v Spoločenstve voľný pohyb legálne vyrábaných a predávaných potravín.

Odôvodnenie

V druhej polovici vety ide o ustanovenie bez normatívneho obsahu. Táto časť by sa mala preto z právnych dôvodov vypustiť z normatívnej časti textu a uviesť v časti pre odôvodnenia. Nie je jasné kedy a ako sa majú podporovať a zohľadňovať záujmy výrobcov, ako aj kvalita dobrých výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď sa potravinovým informačným právom ustanovia nové požiadavky, zváži sa potreba prechodného obdobia po vstupe nových požiadaviek do platnosti, počas ktorého potraviny s nálepkami, ktoré nevyhovujú novým požiadavkám, možno umiestňovať na trh, a potreba pokračovať v predaji týchto potravín, ktoré boli umiestnené na trh pred koncom prechodného obdobia, až do vyčerpania zásob.

3. Keď sa potravinovým informačným právom ustanovia nové požiadavky, za predpokladu, že sa tieto požiadavky netýkajú ochrany ľudského zdravia, sa po nadobudnutí účinnosti nových požiadaviek poskytne prechodné obdobie, počas ktorého možno potraviny s etiketami, ktoré nevyhovujú novým požiadavkám, umiestňovať na trh a pokračovať v predaji týchto potravín, ktoré boli umiestnené na trh pred koncom prechodného obdobia, až do vyčerpania zásob. Nové pravidlá označovania potravín sa zavedú v súlade s jednotným dátumom začiatku uplatňovania, ktorý stanoví Komisia po konzultácii s členskými štátmi a so záujmovými skupinami.

Odôvodnenie

Je bežné, že po zavedení nových požiadaviek na označovanie sa poskytne prechodné obdobie, aby sa uľahčilo hladké fungovanie vnútorného trhu a minimalizovali sa odpady z obalov, za predpokladu, že toto obdobie bezprostredne neohrozuje verejné zdravie – vtedy by takéto obdobie nebolo vhodné.

Časovo nejednotné zavádzanie nových pravidiel označovania má napriek plánovaným prechodným obdobiam významný dosah na náklady na vývoj nových etikiet a na spotrebu tovaru, balení a etikiet. Z tohto dôvodu treba opäť zaviesť zásadu jednotného termínu začatia zavádzania nových pravidiel označovania (tak, ako to pôvodne navrhovala Komisia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa potravinovým informačným právom vyžadujú povinné informácie o potravinách, týka sa to informácií, ktoré patria najmä do jednej z týchto kategórií:

1. Ak právne predpisy vyžadujú informácie o potravinách, týka sa to najmä informácií, ktoré patria do jednej z týchto kategórií:

Odôvodnenie

Zamedzenie opakovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) informácie o totožnosti a zložení, vlastnostiach alebo iných charakteristikách potraviny;

(a) informácie o totožnosti a zložení, množstvách, vlastnostiach alebo iných charakteristikách potraviny;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) trvanlivosti, skladovaní a bezpečnom použití;

ii) trvanlivosti, skladovaní, prípadne o požiadavkách na skladovanie po otvorení, a bezpečnom použití;

Odôvodnenie

V súčasnosti sa na mnohých potravinách neuvádza doba trvanlivosti po otvorení a ani upozornenie, že sa má príslušná potravina napr. skladovať pri určitej teplote. V záujme bezpečnosti spotrebiteľov by sa však tieto údaje mali uvádzať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zdravotnom vplyve vrátane rizík a dôsledkov súvisiacich so škodlivou a rizikovou konzumáciou potraviny;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Bezprostredným cieľom nariadenia nie je chrániť zdravie spotrebiteľov formou varovaní, ale umožniť im rozhodnúť sa o kúpe na základe informácií o nutričnej hodnote, aby sa mohli vyvážene stravovať, a z dlhodobého hľadiska sa tak zlepšil ich zdravotný stav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) informácií o výživových vlastnostiach, aby sa spotrebitelia vrátane osôb s osobitnými stravovacími požiadavkami mohli rozhodovať o výbere na základe informácií.

c) Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri zvažovaní potreby povinných informácií o potravinách sa berie do úvahy široko rozšírená potreba väčšiny spotrebiteľov dostávať určité informácie, ktorým prikladajú významnú hodnotu, alebo akýchkoľvek všeobecne prijatých výhod pre spotrebiteľov, aby sa mohli rozhodovať o výbere na základe informácií.

2. Pri zvažovaní potreby povinných informácií o potravinách sa berú do úvahy potenciálne náklady a prínosy zúčastneným stranám (vrátane spotrebiteľov, výrobcov a iných) pri poskytovaní určitých informácií.

Odôvodnenie

K zavedeniu nových pravidiel na označovanie by sa malo pristúpiť len vtedy, ak existujú výsledky výskumu podporené dôkazmi o výhodách týchto nových požiadaviek. Náklady na poskytovanie nových informácií by nemali byť neprimerané. Zmeny týkajúce sa označovania majú významný vplyv na výrobcov v EÚ i na dovozy z tretích krajín. Musí sa nájsť rovnováha medzi potrebami spotrebiteľov a výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Informácie o potravinách nesmú byť také, aby uvádzali kupujúceho do omylu o podstate látky, najmä:

1. Informácie o potravinách nesmú byť také, aby uvádzali kupujúceho do omylu, najmä:

Odôvodnenie

Každá zavádzajúca informácia je bez ohľadu na svoju závažnosť klamaním zákazníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pokiaľ ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo produkcie;

a) tým, že opis a/alebo zobrazenie potraviny môže uviesť spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o jej charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, jednotlivé zložky a ich množstvo vo výrobku, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo produkcie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ab) tým, že sa u spotrebiteľa prostredníctvom označenia alebo grafického zobrazenia na obale vzbudzuje dojem prítomnosti určitého výrobku alebo zložky, hoci v skutočnosti balenie obsahuje produkt, ktorý je napodobneninou potraviny, alebo obsahuje náhradu zložky, ktorá sa normálne používa v určitom výrobku. V týchto prípadoch sa musí výrobok na dobre viditeľnom mieste označiť dodatkom „imitácia“, prípadne „vyrobené s pridaním (označenie náhradnej látky) namiesto (označenie nahradenej látky)“;

 

Konkrétny potravinársky výrobok, ktorý je imitáciou potraviny alebo obsahuje náhradu za zložku, sa v mieste predaja oddelí od ostatných potravín, pokiaľ je to možné.

Odôvodnenie

Čoraz viac sa predávajú imitácie potravín, napríklad „syry“ vyrobené z rastlinných tukov. Takisto možno konštatovať, že zložky bežne používané na výrobu určitého výrobku sa sčasti nahrádzajú lacnejšími náhradnými látkami. Spotrebiteľ to spravidla nespozná. Z dôvodu transparentnosti by sa teda malo zaviesť príslušné označenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) poukazovaním na to, že potravina má osobitné vlastnosti, aj keď v skutočnosti majú takéto vlastnosti všetky podobné potraviny.

c) vzbudením dojmu, že potravina má osobitné vlastnosti, aj keď v skutočnosti majú takéto vlastnosti všetky podobné potraviny, prípadne osobitným zdôrazňovaním neprítomnosti určitých zložiek a/alebo živín, ktoré príslušná potravina vo svojej podstate neobsahuje;

Odôvodnenie

Osobitným spôsobom zavádzania je zdôrazňovanie samozrejmých vlastností potravín ako ich zvláštností, napr. uvádzanie informácie o obsahu „bez tuku“ pri ovocných želatínach, ktoré tuk vo svojej podstate neobsahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) výslovným upozorňovaním na výrazné zníženie obsahu cukru a/alebo tuku v prípadoch, keď sa zároveň zodpovedajúcim spôsobom nezníži aj energetická hodnota výrobku (uvedená v kilojouloch alebo kilokalóriách);

Odôvodnenie

Priemerný spotrebiteľ vychádza z toho, že ak sa na obale potraviny propaguje jej výrazné zníženie obsahu cukru a tuku, zodpovedajúco nižšia je aj jej celková energetická hodnota. Často je to však v skutočnosti inak, pretože cukor alebo tuk sa nahrádzajú inými zložkami. V tomto zmysle pri takýchto informáciách o výrobku dochádza k zavádzaniu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) označením potraviny ako „diétna“ v prípade, že nezodpovedá právnym predpisom Únie o potravinách určených pre osoby s určitými dietetickými potrebami.

Odôvodnenie

Mnoho potravín označených ako „diétne“ vyvoláva dojem výrazne zníženého obsahu cukru alebo tuku, a tým aj energetickej hodnoty, čo často nebýva pravdou. Preto by sa malo označenie „diétne“ vzťahovať len na potraviny, ktoré takéto vlastnosti skutočne majú a ktoré sú na to určené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Podľa výnimiek uvedených v právnych predpisoch Spoločenstva platných pre prírodné minerálne vody a potraviny určené na osobitné výživové účely nesmú informácie o potravinách pripisovať žiadnej potravine vlastnosť uvádzajúcu, že pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť, ani sa odvolávať na takéto vlastnosti.

3. Podľa výnimiek uvedených v právnych predpisoch Únie platných pre prírodné minerálne vody a potraviny určené na osobitné výživové účely nesmú informácie o potravinách pripisovať žiadnej potravine vlastnosť uvádzajúcu, že pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť, ani sa odvolávať na takéto vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zákaz uvedený v odseku 3 sa uplatňuje aj na:

4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú aj na:

Odôvodnenie

Ustanovenia odseku 1 by sa mali prirodzene uplatňovať aj na reklamu a vzhľad potravín. Okrem toho sa vyskytla chyba v preklade nemeckej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov zabezpečia dodržiavanie požiadaviek potravinového informačného práva, ktoré sa týkajú ich činností, a overujú plnenie týchto požiadaviek.

1. Osoba zodpovedná za informácie o potravinách zabezpečuje dostupnosť a správnosť uvedených údajov.

Odôvodnenie

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov nemenia informácie sprevádzajúce potravinu, ak by takáto zmena uviedla konečného spotrebiteľa do omylu alebo inak znížila úroveň ochrany spotrebiteľa najmä so zreteľom na zdravie.

2. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov nemenia informácie sprevádzajúce potravinu, ak by takáto zmena uviedla konečného spotrebiteľa do omylu alebo inak znížila úroveň ochrany spotrebiteľa, najmä so zreteľom na zdravie a jeho schopnosti vybrať si na základe dostupných informácií.

Odôvodnenie

Objasnenie

Táto zodpovednosť by sa nemala obmedzovať iba na otázky týkajúce sa ochrany zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí po prvýkrát umiestňujú na trh potravinu určenú na zásobovanie konečného spotrebiteľa alebo zariadenia hromadného stravovania, zabezpečia prítomnosť a presnosť informácií o potravine v súlade s platným potravinovým informačným právom.

3. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia v miere, v akej ich činnosť ovplyvňuje informácie o potravinách v rámci nimi riadeného podniku, aby poskytované informácie spĺňali ustanovenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zodpovední za maloobchodné alebo distribučné činnosti, ktoré neovplyvňujú informácie o potravinách, konajú s primeranou starostlivosťou, aby v rámci svojich príslušných činností poskytovali informácie o potravinách podľa platných požiadaviek, najmä aby nedodávali potraviny, o ktorých vedia alebo predpokladajú, že sú na základe informácií, ktoré ako odborníci majú, nevyhovujúce.

4. Ak prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zodpovední za maloobchodné alebo distribučné činnosti, ktoré neovplyvňujú informácie o potravinách, zistia, že potravina nezodpovedá ustanoveniam tohto nariadenia, stiahnu ju okamžite z predaja.

Odôvodnenie

V záujme jednoznačného vymedzenia zodpovedností by sa malo toto ustanovenie vymedziť jasnejšie. Cieľom je, aby obchodné spoločnosti neniesli zodpovednosť za prípady, na ktoré sa nevzťahuje ich rozsah pôsobnosti alebo vplyvu. Rozsudok Súdneho dvora ES vo veci Lidl Italia poukazuje na to, že v rámci platných právnych predpisov doposiaľ vládne medzi obchodníkmi s potravinami nedostatočná právna istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov zabezpečia, aby sa informácie o nepredbalených potravinách zasielali prevádzkovateľovi, ktorý potraviny dostáva, aby tento mohol v príslušných prípadoch poskytnúť konečnému spotrebiteľovi povinné informácie o potravinách vymedzené v článku 9 ods. 1 písm. a) až c) a f).

5. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov zabezpečia, aby informácie o nebalených potravinách boli k dispozícii prevádzkovateľovi, ktorý s potravinami zaobchádza s cieľom ďalšieho predaja alebo spracovania, aby tento mohol na požiadanie poskytnúť konečnému spotrebiteľovi povinné informácie o potravinách vymedzené v článku 9 ods. 1 písm. a) až c), f) a g).

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez ohľadu na pododsek 1 prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby sa údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), f) a h) objavili aj na vonkajšom obale, v ktorom sú potraviny predložené na predaj.

Bez ohľadu na prvý pododsek prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby sa údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), e), f), g) a h) objavili aj na vonkajšom obale, v ktorom sa potraviny umiestňujú na trh.

Odôvodnenie

Dôležitou informáciou, ktorá by sa mala objaviť na vonkajšom obale, je aj netto množstvo potraviny, ako aj údaje týkajúce sa špeciálnych podmienok skladovania alebo používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam povinných údajov

Netýka sa slovenskej verzie.

Odôvodnenie

Jazyková úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V súlade s článkami 10 až 34 a na základe výnimiek obsiahnutých v tejto kapitole je povinné uvádzanie týchto údajov:

1. V súlade s článkami 10 až 34 a na základe výnimiek obsiahnutých v tejto kapitole, kapitole V a kapitole VI je povinné uvádzanie týchto údajov:

Odôvodnenie

Použitím odkazu na kapitoly V a VI sa objasní, že pre nebalené potraviny sa nevyžadujú všetky povinné údaje a že pre potraviny označované dobrovoľne platia požiadavky kapitoly IV len vtedy, ak je nepovinná informácia poskytnutá. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý dobrovoľne zobrazuje informáciu, by nemusel poskytovať ostatné informácie, ktoré by sa normálne požadovali v prípade balených potravín, ale ktoré sú irelevantné v prípade nebalených potravín. Okrem toho by prevádzkovatelia potravinárskych podnikov mali mať možnosť vybrať si, ako budú tieto informácie poskytovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) názov potraviny;

a) názov, pod ktorým sa výrobok predáva;

Odôvodnenie

Pozri PDN k článku 2 bodu 2 písm. m).

Jazyková úprava podľa doterajšej terminológie uvedenej v smernici 2000/13/ES o označovaní (porovnaj článok 3: okrem iného „názov, pod ktorým sa výrobok predáva“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) akákoľvek zložka uvedená v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť, a akákoľvek látka z nej odvodená;

c) zložky uvedené v prílohe II, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, a akákoľvek látka z nich odvodená, náležite sa pritom dodržiavajú osobitné ustanovenia pre nebalené potraviny;

Odôvodnenie

Jazyková úprava.

Text Komisie v súvislosti s článkom 13 ods. 4 rozširuje povinnosť označovať alergény v prípade nebalených výrobkov. Požiadavka označovať alergény v prípade nebalených potravín by si vyžadovala systematické označovanie alergénov s cieľom zahrnúť akékoľvek riziko krížovej kontaminácie. Zdá sa však, že združenia alergikov uprednostňujú povinnosť uverejňovania informácií na mieste predaja prostredníctvom tabule alebo poskytovania informačných letákov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek;

d) množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek podľa prílohy VI;

Odôvodnenie

Doplnenie správneho odkazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) netto množstvo potraviny;

(e) netto množstvo potraviny v čase balenia;

Odôvodnenie

Netto množstvo potraviny sa v období medzi výrobou, predajom a spotrebou môže zmeniť. Výrobca môže ovplyvniť iba netto množstvo v čase balenia, a nemôže byť zodpovedný za prípadné zmeny netto množstva v čase predaja a/alebo konzumácie potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby;

(f) dátum minimálnej trvanlivosti alebo v prípade potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze, dátum spotreby;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fa) v prípade mrazených výrobkov dátum výroby;

Odôvodnenie

Tento údaj je dôležitý, aby spotrebitelia mali možnosť rozpoznať príliš dlho skladované výrobky (škandál so starým mäsom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 9 – bod 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) všetky osobitné podmienky skladovania alebo podmienky použitia;

g) všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia; vrátane ustanovení o chladení a skladovaní a o uchovávaní výrobku pred otvorením balenia alebo po ňom v prípade, keď by bez poskytnutia týchto informácií nebolo možné túto potravinu správne použiť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) návod na použitie v prípade, keď by bez poskytnutia takéhoto návodu nebolo možné túto potravinu správne použiť;

Odôvodnenie

Presúva sa na toto miesto z článku 9 ods. 1 písm. j) z dôvodu prehľadnosti a logického členenia textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) názov alebo obchodný názov a adresa výrobcu alebo baliarne alebo predajcu, ktorý je etablovaný v rámci Spoločenstva;

(h) názov alebo obchodný názov alebo registrovaná obchodná značka a adresa výrobcu, ktorý je etablovaný v Únii, baliarne a pri výrobkoch pochádzajúcich z tretích krajín predajcu/dovozcu, prípadne potravinárskeho podniku, pod ktorého obchodným názvom sa potravina uvádza na trh;

Odôvodnenie

Treba zaručiť, aby sa povinne uvádzal názov alebo obchodný názov prevádzkovateľa zodpovedného za prvé umiestnenie na trh Spoločenstva a jeho adresa na území Spoločenstva. Na tento účel sa navrhovaný zoznam musí rozšíriť a bližšie určiť.

V záujme toho, aby spotrebiteľ získal správne informácie a v záujme podpory konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu je dôležité zaviesť povinnosť uvádzania skutočného výrobcu potraviny. Absencia tejto povinnosti v priebehu rokov viedla k predaju výrobkov pod súkromnou obchodnou značkou (tzv. Private Label), čo má negatívny vplyv na ziskovosť podnikov, a tým aj na samotnú existenciu podnikov poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia.

V rámci rovnakého zaobchádzania s výrobkami Spoločenstva a dovážanými výrobkami je pri výrobkoch dovážaných z tretích krajín relevantné uvádzanie dovozcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) krajina pôvodu alebo miesto pôvodu v prípade, kedy by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny, najmä ak informácia sprevádzajúca potravinu alebo označenie ako také by inak znamenalo, že potravina má odlišnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, v takýchto prípadoch musí byť označenie v súlade s pravidlami uvedenými v článku 35 ods. 3 a 4 a pravidlami stanovenými v súlade s článkom 35 ods. 5;

i) krajina pôvodu alebo miesto pôvodu sa uvádza pri týchto výrobkoch:

 

– mäso;

 

– hydina;

 

– mliečne výrobky;

 

– čerstvé ovocie a zelenina;

 

– iné jednozložkové výrobky a

 

mäso, hydina a ryby, keď sa použili ako zložka spracovávaných potravín.

 

Pokiaľ ide o mäso a hydinu, krajina pôvodu alebo miesto pôvodu sa môžu uviesť ako jedno miesto iba vtedy, ak sa zvieratá narodili, chovali a zabili v rovnakej krajine alebo na rovnakom mieste. V ostatných prípadoch sa poskytnú informácie o každom z rôznych miest narodenia, chovu a zabitia.

 

Ak existujú dôvody, pre ktoré by bolo nemožné označiť krajinu pôvodu, môže sa miesto toho uviesť tento údaj:

 

– „Pôvod neurčený“

 

Pri všetkých ostatných potravinách krajina pôvodu alebo miesto pôvodu v prípade, keď by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny, najmä ak informácia sprevádzajúca potravinu alebo označenie ako také by inak znamenalo, že potravina má odlišnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu; v takýchto prípadoch musí byť označenie v súlade s pravidlami uvedenými v článku 35 ods. 3 a 4 a pravidlami stanovenými v súlade s článkom 35 ods. 5;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Údaje uvedené v odseku 1 sa uvedú slovami a číslami, pokiaľ spotrebitelia nie sú informovaní o jednom alebo viacerých údajoch v označení prostredníctvom iných foriem vyjadrenia stanovených vykonávacími opatreniami, ktoré prijala Komisia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

2. Údaje uvedené v odseku 1 sa uvedú slovami a číslami.

Odôvodnenie

Zoznam povinných údajov je veľmi dôležitou súčasťou nariadenia. Preto by sa formy vyjadrenia týchto údajov nemali meniť komitologickým postupom, ktorý je určený na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže zoznam povinných údajov ustanovených v odseku 1 zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zoznam uvedený v ods. 1 už obsahuje zásadné ustanovenia, a preto by sa naň nemal vzťahovať regulačný postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Výnimky pre mikropodniky

 

Výrobky ručne vyrobené v mikropodnikoch sú vyňaté z požiadavky stanovenej v článku 9 ods. 1 písm. l). Tieto výrobky môžu byť vyňaté aj z požiadaviek poskytovania informácií stanovených v článku 9 ods. 1 písm. a) až k), ak sa predávajú v mieste výroby a predajcovia sú schopní poskytnúť informácie na požiadanie. Informácie sa môžu takisto poskytovať na tabuľkách umiestnených na regáloch.

Odôvodnenie

Mikropodnikom, ktoré vyrábajú výrobky ručne, by sa mali povoliť výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výnimky z požiadavky na povinné údaje

vypúšťa sa

Pre osobitné druhy alebo kategórie potravín môže Komisia vo výnimočných prípadoch umožniť výnimky z požiadaviek ustanovených v článku 9 ods. 1 písm. b) a f) za predpokladu, že takéto výnimky nespôsobia neadekvátnu informovanosť konečného spotrebiteľa a zariadení hromadného stravovania. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

 

Odôvodnenie

Pokiaľ sa v osobitných právnych predpisoch pre určité potraviny a v tomto nariadení nestanovuje inak, mali by povinné údaje platiť pre všetky potraviny a Komisia by nemala povoľovať žiadne výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10 sa nedotýka presnejších ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa hmotnosti a rozmerov.

Článok 10 sa nedotýka presnejších ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa hmotnosti a rozmerov. Dodržiavajú sa ustanovenia smernice 2007/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov.

 

_________

 

1 Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17.

Odôvodnenie

V záujme väčšej zrozumiteľnosti nariadenia by sa mal doplniť odkaz na smernicu 2007/45/ES, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade predbalených potravín sú povinné informácie o potravinách uvedené na obale alebo na pripojenej nálepke.

2. V prípade balených potravín sú povinné informácie o potravinách uvedené na obale.

Odôvodnenie

Vypustená formulácia by mohla viesť k vzniku „príbalových letákov“ k potravinám. Tejto situácii treba predísť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dostupnosť určitých povinných údajov inými spôsobmi ako na obale alebo na nálepke môže byť ustanovená Komisiou za predpokladu splnenia všeobecných zásad a požiadaviek ustanovených v kapitole II tohto nariadenia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uvádzanie povinných údajov je jadrom tohto nariadenia. Spôsob, akým sa tieto údaje uvádzajú, nemožno meniť prostredníctvom opatrení na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade nepredbalených potravín sa uplatňujú ustanovenia článku 41.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné právne predpisy Spoločenstva uplatniteľné na konkrétne potraviny, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) až k), ak sú uvedené na obale alebo na nálepke prilepenej na obal, povinné údaje uvedené v článku 10 ods. 1 sú vytlačené na obale alebo nálepke písmom s veľkosťou najmenej 3 mm a sú prezentované tak, aby sa zabezpečil výrazný kontrast medzi tlačou a pozadím.

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné právne predpisy Únie uplatniteľné na konkrétne potraviny, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) až k), ak sú uvedené na obale alebo na etikete prilepenej na obal, povinné údaje uvedené v článku 10 ods. 1 sú vytlačené na obale alebo etikete tak, aby boli ľahko čitateľné. Pritom treba zohľadniť kritériá, ako sú veľkosť a typ písma, kontrast medzi písmom a pozadím, bodová vzdialenosť a šírka znakov atď.

 

V rámci postupu konzultácie Komisia vypracuje spolu s ostatnými zúčastnenými stranami vrátane organizácií spotrebiteľov záväznú koncepciu usmernení týkajúcich sa čitateľnosti spotrebiteľských informácií na potravinách.

 

Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V prípade výrobkov určených na určité nutričné využitie, ako sú vymedzené v smernici 1999/21/ES z 25. marca 1999 o dietetických potravinách na osobitné lekárske účely, a na dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu a výživu pri prechode na normálnu stravu určenú dojčatám a malým deťom, ktorá patrí do pôsobnosti smernice Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 a smernice Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006, ktoré podľa právnych predpisov Únie podliehajú povinnému uvádzaniu ďalších údajov okrem údajov uvedených v článku 9 ods. 1, musí veľkosť písma spĺňať požiadavku čitateľnosti informácií pre spotrebiteľov a tiež požiadavku uvádzania ďalších informácií súvisiacich s konkrétnym využívaním týchto potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijať podrobné pravidlá týkajúce sa prezentácie povinných údajov a rozširovania požiadaviek uvedených v odseku 2 o ďalšie povinné údaje pre osobitné kategórie alebo druhy potravín uvedené v článku 10 a 38. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek by Komisii udeľoval príliš vysoké právomoci, pretože tieto ustanovenia v žiadnom prípade nemožno nazvať „nepodstatnými prvkami“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Minimálna veľkosť písma uvedená v ods. 1 sa neuplatňuje v prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 10 cm2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Označenia by mali byť čitateľné aj na obaloch alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 10 cm², pretože inak by stratili význam. Dôležitá je tu len otázka, ktoré údaje by mali byť v prípade malých obalov výrobkov povinné. Táto otázka sa ozrejmuje na inom mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odsek 2 sa neuplatňuje v prípade potravín vymedzených v článku 17 ods. 1 a ods. 2.

5. Odsek 2 sa neuplatňuje v prípade potravín vymedzených v článku 17 ods. 1 a ods. 2. Pre túto kategóriu obalov alebo nádob sa môžu v členských krajinách s viacerými úradnými jazykmi prijať osobitné vnútroštátne ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Skratky vrátane iniciál nie je možné použiť, ak by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Povinné informácie o potravinách sú vyznačené na nápadnom mieste tak, aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v príslušných prípadoch nezmazateľné. V žiadnom prípade nemôžu byť skryté, nezreteľné, zakryté alebo prerušené iným písomným alebo obrázkovým materiálom ani iným zásahom.

6. Povinné informácie o potravinách sú vyznačené na nápadnom mieste tak, aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v príslušných prípadoch nezmazateľné. V žiadnom prípade nemôžu byť skryté, nezreteľné alebo prerušené iným písomným alebo obrázkovým materiálom, iným zásahom alebo vlastným obalom, napr. v mieste zvaru.

Odôvodnenie

Ide o nevyhnutné doplnenie. Výklad toho, ktoré informácie by mohli odvádzať pozornosť, by sa mohol líšiť, a preto by ohrozoval právnu istotu obchodníkov s potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  117

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Uvádzanie povinných údajov nesmie viesť k zvýšeniu veľkosti a/alebo objemu obalového materiálu alebo nádoby a nesmie iným spôsobom zvýšiť záťaž na životné prostredie.

Odôvodnenie

Povinné uvádzanie informácií o potravinách môže dať hospodárskym subjektom podnet na zmenu množstva obalového materiálu, čo je spojené s rizikom zvýšenia množstva odpadu z obalov. To by bolo v rozpore so zásadou prevencie, ktorá je základom pravidiel EÚ v oblasti nakladania s odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Článok 15 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) povinné informácie o potravinách sú k dispozícii pred uzavretím kúpnej zmluvy a objavujú sa v materiáloch podporujúcich predaj na diaľku alebo sa poskytujú inými vhodnými prostriedkami;

a) informácie o potravinách uvedené v článku 9 a článku 29 musia byť na žiadosť spotrebiteľa k dispozícii pred uzavretím kúpnej zmluvy a môžu sa uviesť v materiáloch podporujúcich predaj na diaľku alebo sa poskytnúť prostredníctvom iných vhodných prostriedkov.

Odôvodnenie

Pravidelné úpravy zloženia výrobku, ako je napr. zníženie obsahu soli a nahradenie tukov, prakticky znemožňujú poskytovanie aktuálnych informácií ku všetkým sprievodným materiálom zásielkového predaja. Najrozšírenejším prostriedkom predaja, najmä v prípade malých a stredných podnikov, sú katalógy a brožúry. Okrem značných nákladov by tento návrh viedol aj k značnému znečisteniu životného prostredia, pretože katalógy si budú v budúcnosti vyžadovať štvornásobné množstvo papiera, aby mohli byť splnené všetky požiadavky týkajúce sa povinných informačných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Článok 15 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d), f), g), h) a k) sú povinné až v čase dodania.

b) údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. f), a j) sú povinné až v čase dodania.

Odôvodnenie

Obsah alkoholu v alkoholických nápojoch je mimoriadne dôležitá informácia, ktorá musí byť spotrebiteľom k dispozícii už pred dodaním výrobkov pri nákupe na diaľku resp. pri nákupe on-line. Návod na použitie je naproti tomu potrebný až pri použití potraviny a teda môže byť sprostredkovaný v čase dodania.

Okrem dátumu minimálnej trvanlivosti, ktorý nemožno vopred uviesť, by potraviny dodávané v rámci predaja na diaľku mali spĺňať tie isté požiadavky na informácie ako potraviny predávané v obchodoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 2, povinné informácie o potravinách sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov v členských štátoch, v ktorých sa potraviny uvádzajú na trh.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 2, povinné informácie o potravinách sa uvádzajú v jazykovej verzii zrozumiteľnej priemernému spotrebiteľovi v členskom štáte, v ktorom sa potraviny uvádzajú na trh.

Odôvodnenie

Pojem „jazyková verzia“ sa vzťahuje na úradný jazyk i na formuláciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na svojom území môžu členské štáty, kde sa potravina predáva, stanoviť, aby sa takéto údaje poskytovali v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré si môžu určiť spomedzi úradných jazykov Spoločenstva.

2. Na svojom území môžu členské štáty, kde sa potravina predáva, stanoviť, aby sa takéto údaje poskytovali v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré si môžu určiť spomedzi úradných jazykov Spoločenstva. Táto požiadavka však nesme brániť tomu, aby sa povinné informácie namiesto toho poskytovali v iných úradných jazykoch Únie, ktoré sú ľahko zrozumiteľné spotrebiteľom v danom členskom štáte.

Odôvodnenie

I keď sa povinné informácie o potravinách musia poskytovať v jazyku, ktorému spotrebitelia rozumejú, pravidlá by nemali brániť voľnému obehu tovaru. Pravidlá týkajúce sa jazyka by mali byť dostatočne pružné, aby spotrebiteľom umožňovali príjem informácií v jazyku, ktorému bez problémov rozumejú. Judikatúra ESD túto pružnosť podporuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Potraviny, ktoré sa predávajú v bezcolných zónach, sa môžu uviesť na trh výlučne v anglickej jazykovej verzii.

Odôvodnenie

Bezcolné zóny sa orientujú pri predaji hlavne na medzinárodných cestujúcich, a nie na spotrebiteľov vnútroštátneho trhu. Preto by mala pre tieto potraviny existovať možnosť uvádzať informácie len v angličtine, čo je medzinárodne používaný jazyk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vynechanie určitých povinných údajov

Výnimky z povinnosti uvádzania určitých povinných údajov

Odôvodnenie

Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade sklených fliaš určených na opätovné použitie, ktoré sú nezmazateľne označené a z toho dôvodu nemajú žiadnu nálepku, kruhovú alebo prstencovú etiketu, sú povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e), f) a l).

1. V prípade sklených fliaš určených na opätovné použitie, ktoré sú nezmazateľne označené a z toho dôvodu nemajú žiadnu etiketu, kruhovú alebo prstencovú etiketu, sú povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e), a f).

Odôvodnenie

Povinné označenie výživovej hodnoty sa zamieta. Práve sklené fľaše, ktoré sú určené na opakované použitie, sa spravidla vydávajú ako jednotlivé porcie (napr. 200 ml alebo 250 ml). Na týchto fľašiach je nedostatok miesta na uvádzanie informácií povinných pri označovaní. Preto by sa mal zachovať doterajší rozsah označenia, t. j. uvedenie názvu, pod ktorým sa výrobok predáva, netto množstva, alergénnych látok a dátumu minimálnej trvanlivosti (porovnaj článok 13 ods. 4 smernice 2000/13/ES o označovaní).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 10 cm2 sú na obale alebo nálepke povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú inými spôsobmi, alebo sú spotrebiteľovi k dispozícii na požiadanie.

2. V prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia potlačiteľná plocha má veľkosť menšiu ako 80 cm2, sú na obale alebo etikete povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e) a f) a v článku 29 ods. 1 písm. a). Na obale je možné dobrovoľne uvádzať ďalšie údaje. Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú inými spôsobmi, alebo sú spotrebiteľovi k dispozícii na požiadanie.

Odôvodnenie

Údaj o energetickej hodnote potraviny je podstatnou informáciou a môže zásadne ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľa o kúpe. Malo by byť možné, aby výrobcovia dobrovoľne uvádzali ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva vyžadujúce povinné vyhlásenie o výživovej hodnote, sa v prípade potravín uvedených v prílohe IV nevyžaduje uvádzať vyhlásenie uvedené v článku 9 ods. 1 písm. l).

3. Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva vyžadujúce povinné označenie výživovej hodnoty, sa v prípade potravín uvedených v prílohe IV nevyžaduje uvádzať výživovú hodnotu, ako je uvedené v článku 9 ods. 1 písm. l).

Odôvodnenie

Ustanovenia o výnimkách v návrhu Komisie týkajúce sa veľkosti balení sú nepraktické a nerealizovateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípade nebaleného tovaru, ako aj tovaru zo zariadení spoločného stravovania podľa článku 2 ods. 2 písm. d) nie sú údaje uvedené v článkoch 9 a 29 povinné.

Odôvodnenie

Aj v podnikoch v potravinárskom priemysle a potravinárskom maloobchode, medzi ktoré patria aj zariadenia spoločného stravovania alebo aj poľnohospodárske podniky s priamym predajom, sa výrobky vyrábajú s cieľom ich priameho poskytnutia spotrebiteľom. Neexistujú tu štandardné postupy: prísady sa menia denne. Okrem toho treba mať na zreteli, že práve tradičná výroba potravín je zárukou zachovania regionálnych špecialít, kreativity a inovácie, a tým zabezpečuje rozmanitosť ponuky. Je preto dôležité vyňať uvedených výrobcov z povinnosti uvádzať výživovú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Potravinové reťazce poskytujúce štandardizované potraviny uvedú údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), b), c), i) a l) na obale potraviny.

Odôvodnenie

Zariadenia spoločného stravovania poskytujúce štandardizované potraviny, napr. reťazce rýchleho občerstvenia, uvedú na obale tieto informácie: názov, zložky, alergény a krajina pôvodu potraviny, ako aj označenie výživovej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Názov potraviny je jej legálny názov. Ak takýto názov neexistuje, názov potraviny je jej obvyklý názov, alebo ak neexistuje obvyklý názov alebo sa obvyklý názov nepoužíva, uvádza sa opisný názov potraviny.

Názvom potraviny je jej názov stanovený v príslušných právnych predpisoch. Ak takýto názov neexistuje, názov potraviny je jej obvyklý názov, alebo ak neexistuje obvyklý názov alebo sa obvyklý názov nepoužíva, uvádza sa opisný názov potraviny.

Odôvodnenie

Lingvistické prispôsobenie doteraz používanej terminológii uvedenej v smernici o označovaní 2000/13/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ak výrobok obsahuje nanomateriály, musí sa táto skutočnosť jasne uviesť v zozname zložiek pomocou slova „nano“.

Odôvodnenie

Tento dodatok zvyšuje transparentnosť a zabezpečuje slobodný výber spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. V prípade výrobkov, ktoré medzi prvými piatimi zložkami obsahujú vajcia alebo výrobkov z vajec, sa po príslušnej zložke v zozname zložiek v zátvorkách uvedú pojmy uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 557/2007, a to podľa metódy chovu použitej na produkciu vajec. V prípade vajec z ekologickej výroby sa príslušná zložka môže označiť v súlade s článkom 23 ods. 4 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 834/2007.

Odôvodnenie

Mnohí spotrebitelia by chceli vedieť, akou metódou chovu sa vyrobili vajcia, ktoré potravina obsahuje. Zložky sa preto musia označiť pojmami „vajcia z chovu na voľnom výbehu“, „vajcia z podstieľkového chovu“ alebo „vajcia z klietkového chovu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh nariadenia

Článok 20 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vynechanie zoznamu zložiek

Všeobecné výnimky povinnosti uvádzať zložky

Odôvodnenie

Jazyková úprava z dôvodu zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh nariadenia

Článok 21 – nadpis a úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vynechanie zložiek potravín zo zoznamu zložiek

 

Zoznam zložiek nemusí obsahovať tieto zložky potraviny:

Za zložky potraviny sa nepovažujú:

Odôvodnenie

Úprava nadpisu z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti. Z nepochopiteľných dôvodov sa v článku 21 navrhuje zmena systému. Zatiaľ čo doteraz sa uvedené látky a výrobky zákonným ustanovením vyňali z definície zložky, v budúcnosti sa zrejme vyjmú len z povinnosti uvedenia v zozname zložiek. Mal by sa zachovať doterajší prístup. Zmena by spôsobila kritické dôsledky na mnohé právne predpisy Spoločenstva, ktoré majú vplyv na definíciu „potravinovej zložky“ (okrem iného nariadenie ES č. 1829/2003 alebo budúce nariadenie o enzýmoch, porovnaj výnimky v článku 2 ods. 4 ).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Návrh nariadenia

Článok 21 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) látky, ktoré sa používajú v nevyhnutne potrebných množstvách ako rozpúšťadlá alebo prostredie pre živiny, potravinové prísady alebo príchute;

c) látky, ktoré sa používajú v nevyhnutne potrebných množstvách ako rozpúšťadlá alebo prostredie pre živiny, potravinové prísady, enzýmy alebo príchute;

Odôvodnenie

Doplnenie zoznamu látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Akákoľvek zložka uvedená v prílohe II alebo zložka pochádzajúca zo zložky uvedenej v tejto prílohe, ktorá podlieha výnimkám uvedeným v tejto prílohe, sa uvádza na nálepke presným odkazom na názov zložky.

1. Akákoľvek zložka uvedená v prílohe II alebo zložka pochádzajúca zo zložky uvedenej v tejto prílohe, ktorá podlieha výnimkám uvedeným v tejto prílohe, sa uvádza v zozname zložiek vždy tak, aby adresáti mohli ihneď jasne postrehnúť riziko vyvolania alergie resp. neznášanlivosti.

Odôvodnenie

Zmena slúži na vyjasnenie a má jasne prispieť k tomu, aby sa označenie prísad volilo tak, aby alergici, ktorých sa to týka, mohli postrehnúť alergénny potenciál zložiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) potravina nie je balená. V tomto prípade musí byť v priestore predaja alebo na jedálnom lístku jasne viditeľným spôsobom uvedené, že:

 

– zákazníci môžu získať informácie o alergénnych látkach v priamom rozhovore s predajcom a/alebo prostredníctvom vystaveného informačného materiálu

 

– nemožno vylúčiť krížovú kontamináciu.

Odôvodnenie

Rozsiahle označovanie alergénov vo všetkých výrobkoch je v prípade nebaleného tovaru takmer nemožné a najmä u malých a stredných podnikov by viedlo k značnému konkurenčnému znevýhodneniu a zvýšeniu nákladov. Okrem toho sa nedá v podnikoch s obmedzeným manipulačným priestorom vylúčiť ani krížová kontaminácia. Záväzné jasné informačné tabule zaručia podnikom právnu istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) keď sa daná zložka alebo kategória zložiek vyskytuje v názve potraviny alebo ju spotrebiteľ zvyčajne vníma v spojitosti s týmto názvom; alebo

a) keď sa daná zložka alebo kategória zložiek vyskytuje v názve potraviny, pod ktorým sa výrobok predáva, alebo ju spotrebiteľ zvyčajne vníma v spojitosti s týmto názvom alebo

Odôvodnenie

Mal by sa dodržať doterajší pojem „názov, pod ktorým sa výrobok predáva“ zo smernice 2000/13/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže odsek 1 zmeniť a doplniť pridaním ďalších prípadov. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek by Komisii udeľoval príliš vysoké právomoci, pretože tieto ustanovenia v žiadnom prípade nemožno nazvať „nepodstatnými prvkami“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) v objemových jednotkách v prípade kvapalín;

(a) v objemových jednotkách v prípade kvapalín v zmysle smernice Rady č. 85/339/EHS z 27. júna 1985 o nádobách na tekutiny pre ľudskú spotrebu1;

 

__________

 

1 Ú. v. ES L 176, 6.7.1985, s. 18.

Odôvodnenie

Lingvistické prispôsobenie doteraz používanej terminológii uvedenej v smernici o označovaní 2000/13/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Návrh nariadenia

Článok 25 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby

Dátum minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby a dátum výroby

Odôvodnenie

Vyplýva z doplnenia dátumu výroby do článku 25 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný dátum sa uvádza v súlade s prílohou IX.

2. Príslušný dátum sa musí dať ľahko nájsť a nesmie byť skrytý. Uvádza sa takto:

 

A. DÁTUM MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI:

 

(a) Dátum sa uvádza za slovami:

 

„Minimálna doba trvanlivosti do …“ v prípade, keď sa na označení uvádza deň,

 

„Minimálna doba trvanlivosti do konca …“ v ostatných prípadoch.

 

(b) Za textom uvedeným v písmene a) nasleduje:

 

– samotný dátum alebo

 

– odkaz na miesto, kde sa dátum uvádza.

 

Ak je to potrebné, po týchto údajoch sa uvedie opis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržať, ak sa má výrobok uchovať do konca určeného obdobia.

 

(c) Dátum pozostáva zo dňa, mesiaca a roku v nekódovanej chronologickej podobe.

 

Avšak v prípade potravín:

 

– ktorých trvanlivosť je kratšia ako tri mesiace, sa uvádza deň a mesiac,

 

– ktorých trvanlivosť je dlhšia ako tri mesiace, najviac však osemnásť mesiacov, sa uvádza mesiac a rok,

 

– ktorých trvanlivosť je dlhšia ako 18 mesiacov, postačuje označenie roku.

 

(d) Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza na každej balenej porcii.

 

(e) S výhradou ustanovení Spoločenstva, ktoré nariaďujú iné typy uvádzania dátumu, sa uvedenie dátumu minimálnej trvanlivosti nevyžaduje pre:

 

– čerstvé ovocie a zeleninu vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané, krájané alebo podobne spracované; táto výnimka sa nevzťahuje na naklíčené semená a podobné výrobky, ako sú napríklad klíčky strukovín,

 

– vína, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 22060091, 22060093 a 22060099, vyrábané z hrozna alebo hroznových muštov,

 

– nápoje obsahujúce najmenej 10 objemových percent alkoholu,

 

– nealkoholické nápoje, ovocné džúsy, ovocné nektáre a alkoholické nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu v osobitných nádobách s obsahom viac ako 5 litrov, ktoré sú určené na zásobovanie zariadení hromadného stravovania,

 

– pekárenské alebo cukrárenské výrobky, ktoré sa vzhľadom na svoj charakter bežne spotrebujú do 24 hodín od výroby,

 

– vínny ocot,

 

– kuchynská soľ,

 

– tvrdý cukor,

 

– cukrovinky pozostávajúce takmer výlučne z ochutených a/alebo prifarbených cukrov,

 

– žuvačky a podobné výrobky určené na žuvanie,

 

B. DÁTUM SPOTREBY:

 

a) Pred samotným dátumom je uvedené „spotrebujte do ...“:

 

b) Za slovami v písmene a) nasleduje:

 

– buď samotný dátum alebo

 

– odkaz na miesto, kde sa dátum uvádza.

 

Za týmito údajmi nasleduje opis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržať.

 

c) Dátum pozostáva zo dňa, mesiaca a podľa možnosti roku v tomto poradí a v nekódovanej forme.

 

d) Podrobnosti pre udávanie dátumu minimálnej trvanlivosti uvedeného v odseku. A písm. c tohto článku sa môžu stanoviť podľa regulačného postupu uvedeného v článku 49 ods. 2.

 

C. DÁTUM VÝROBY:

 

a) Pred samotným dátumom sa uvádza „vyrobené dňa...“:

 

b) Za textom uvedeným v písmene a) nasleduje:

 

– samotný dátum alebo

 

– odkaz na miesto, kde sa dátum uvádza.

 

c) Dátum pozostáva zo dňa, mesiaca a podľa možnosti roku v tomto poradí a v nekódovanej forme.

Odôvodnenie

V záujme jasnosti sa do legislatívneho textu vkladá príloha IX a podobne ako v článku 2 ods. 2 písm. ab) (nové) sa dopĺňa dátum výroby. Výnimka z uvedenia dátumu minimálnej doby trvanlivosti na zmrzlinu v jednotlivých porciách sa vypúšťa.

Jednotlivé porcie sa dajú oddeliť od balenia alebo série, v rámci ktorej sa predávajú, a preto je veľmi dôležité, aby bol dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na každej oddeliteľnej porcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Návod na použitie potraviny je uvedený tak, aby umožňoval jej vhodné použitie.

1. Návod na použitie potraviny je uvedený tak, aby umožňoval jej vhodné použitie. Pokiaľ je to vhodné, v návode sa uvedú podmienky chladenia a skladovania a dátum spotreby po otvorení balenia.

Odôvodnenie

Podmienky chladenia a skladovania môžu mať vplyv na dátum spotreby potraviny, a preto by sa mali uviesť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Návrh nariadenia

Oddiel 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vyhlásenie o výživovej hodnote

Nutričné označovanie

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmená b a ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) množstvá tuku, nasýtených mastných kyselín, uhľohydrátov s osobitným odkazom na cukry a množstvá soli.

(b) množstvá tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli,

 

(ba) množstvá bielkovín, uhľohydrátov, vlákniny a prirodzených a umelých transmastných kyselín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     145

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento odsek sa neuplatňuje na víno, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999, pivo a liehoviny, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. […] z […] o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89. Komisia po [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] vypracuje správu týkajúcu sa uplatňovania tohto odseku, pokiaľ ide o tieto produkty, a môže ju doplniť osobitnými opatreniami určujúcimi pravidlá na povinné nutričné označovanie týchto produktov. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Tento odsek sa neuplatňuje na alkoholické nápoje. Komisia po [piatich rokoch po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] vypracuje správu o uplatňovaní tohto odseku na tieto produkty a môže ju doplniť osobitnými opatreniami určujúcimi pravidlá na poskytovanie informácií pre spotrebiteľov o výživovej hodnote týchto produktov. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Odôvodnenie

Ak sa vyjmú z pôsobnosti víno, pivo a liehoviny, a nie iné alkoholické nápoje, nie je možné dosiahnuť súlad v tejto oblasti. Niektoré výrobky by sa uprednostňovali a iné diskriminovali. Súťaž by bola skreslená a spotrebitelia by boli uvedení do omylu, pokiaľ ide o samotné zloženie rozličných výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

Návrh nariadenia

Článok 29 – odseky 2 až 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vyhlásenie o výživovej hodnote môže obsahovať aj množstvá jednej alebo viacerých z týchto látok:

2. Označovanie výživovej hodnoty môže obsahovať aj množstvá jednej alebo viacerých z týchto látok:

(a) trans mastné kyseliny;

 

(b) mononenasýtené mastné kyseliny;

(b) mononenasýtené mastné kyseliny;

(c) polynenasýtené mastné kyseliny;

(c) polynenasýtené mastné kyseliny;

(d) alkoholické cukry;

(d) polyalkoholy;

 

(da) cholesterol;

(e) škrob;

(e) škrob;

(f) vláknina;

 

(g) bielkoviny;

 

(h) ktorékoľvek z minerálov alebo vitamínov uvedených v bode 1 časť A prílohy XI a prítomné vo výrazných množstvách podľa definície v bode 2 časť A prílohy XI.

(h) ktorékoľvek z minerálov alebo vitamínov prítomných vo významných množstvách podľa bodu 1 časť A prílohy XI v súlade s hodnotami v bode 2 časť A prílohy XI.

 

(ha) iné látky v zmysle prílohy XIII časť A, ako aj zložky týchto živín;

 

(hb) iné látky v zmysle nariadenia (ES) č. 1925/2006.

3. Vyhlásenie o množstve látok, ktoré patria do jednej z kategórií živín uvedených v odseku 2 alebo sú jej zložkami, sa vyžaduje tam, kde sa uvádza nutričné a/alebo zdravotné tvrdenie.

3. Označovanie množstva látok, ktoré patria do jednej z kategórií živín uvedených v odseku 2 alebo sú jej zložkami, sa vyžaduje tam, kde sa uvádza nutričné a/alebo zdravotné tvrdenie.

4. Zoznamy v odsekoch 1 a 2 môže Komisia meniť a dopĺňať. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

 

Odôvodnenie

V nemeckej verzii by sa mal pojem 'transisomere Fettsäuren' nahradiť pojmom 'Transfettsäuren'. Mal by sa vložiť cholesterol. Bielkoviny sa uvádzajú v článku 29 ods. 1 písm. b).

Správny preklad anglického pojmu „sugars“ je v nemčine „Zuckerarten“ (porovnaj smernicu 2001/111/ES) (netýka sa slovenskej jazykovej verzie).

Zoznam živín, ktoré možno dodatočne dobrovoľne uviesť v označení výživovej hodnoty, by mal byť v súlade s ostatnými právnymi predpismi ES (napríklad s nariadením ES č. 1925/2006 o obohacovaní). Odsek 2 sa preto musí zodpovedajúco doplniť.

Zmenou sa zabezpečí, aby mohol byť súčasťou dodatočného označovania aj údaj o cholesterole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Konverzné faktory pre vitamíny a minerály uvedené v bode 1 časť A prílohy XI na presnejší výpočet ich obsahu v potravinách môže ustanoviť a zahrnúť do prílohy XII Komisia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

2. Konverzné faktory pre vitamíny a minerály uvedené v bode 1 časť A prílohy XI na presnejší výpočet ich obsahu v potravinách ustanoví a zahrnie do prílohy XII Komisia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Odôvodnenie

Malo by sa zabezpečiť, že obsah vitamínov a minerálnych látok sa vypočíta podľa jednotných konverzných faktorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Deklarované hodnoty sú v jednotlivých prípadoch priemerné hodnoty zložiek založené na:

4. Deklarované hodnoty sú v jednotlivých prípadoch priemerné hodnoty obsahu zložiek na konci obdobia minimálnej trvanlivosti so zreteľom na povolenú odchýlku a sú založené na:

a) analýze potraviny výrobcom; alebo

a) analýze potraviny výrobcom; alebo

b) výpočte známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek; alebo

b) výpočte známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek; alebo

c) výpočte zo všeobecne ustanovených a prijatých údajov.

c) výpočte zo všeobecne ustanovených a prijatých údajov.

O pravidlách implementácie vyhlásenia o energetickej a výživovej hodnote so zreteľom na presnosť deklarovaných hodnôt, ako napríklad na rozdiely medzi uvádzanými hodnotami a hodnotami stanovenými v priebehu úradných kontrol, možno rozhodnúť v súlade s postupom ustanoveným v článku 49 ods. 2.

Pravidlá vykonávania týkajúce sa označovania energetickej a výživovej hodnoty so zreteľom na presnosť uvádzaných hodnôt, ako napríklad na rozdiely medzi uvádzanými hodnotami a hodnotami stanovenými v priebehu úradných kontrol, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 49 ods. 3 na základe vydaného stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej istoty by malo byť v právnom texte bližšie konkretizované, že priemerné hodnoty sa majú vzťahovať na koniec obdobia minimálnej trvanlivosti. Prírodné alebo pridané vitamíny a minerálne látky podliehajú prirodzeným procesom znižovania a kolísania. Tak sa môže napr. vitamín C znížiť v priebehu doby minimálnej trvanlivosti výrobku prirodzeným spôsobom v podstatnej miere (v závislosti od podmienok skladovania, slnečného svetla atď.). Okrem toho podliehajú množstvá výživných látok vo výrobku prirodzeným výkyvom podľa zberu alebo druhu. Na tomto základe by mali byť čo najskôr pre celú EÚ stanovené pravidlá zaokrúhľovania a tolerancií pre označenie množstva výživných látok.

Určenie povolenej miery rozdielov medzi uvádzanými hodnotami a hodnotami stanovenými v priebehu úradných kontrol bude pre uplatňovanie nariadenia kľúčové, a preto by sa o ňom malo rozhodnúť v súlade s regulačným postupom s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Údaje o energetickej hodnote a obsahu živín alebo ich zložiek uvedených v článku 29 ods. 1 a 2 sú vyjadrené v merných jednotkách uvedených v časti A prílohy XIII.

1. Údaje o energetickej hodnote a obsahu živín alebo ich zložiek uvedených v článku 29 ods. 1 a 2 sú vyjadrené v merných jednotkách uvedených v prílohe XIII.

Odôvodnenie

V dôsledku spojenia častí A až C v prílohe XIII podľa PDN 203.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Údaje o energetickej hodnote a obsahu živín uvedené v odseku 1 sú vyjadrené na 100 g alebo na 100 ml, alebo podľa článku 32 ods. 2 a ods. 3 na jednu porciu.

2. Údaje o energetickej hodnote a obsahu živín uvedené v odseku 1 sa vyjadrujú na 100 g alebo na 100 ml.

 

Okrem toho sa množstvo energie a živín môže vyjadriť aj na jednu porciu.

 

Pokiaľ je potravina balená po jednotlivých porciách, musia sa údaje o energetickej hodnote a obsahu živín uvedené v odseku 1 uviesť aj v prepočte na jednu porciu.

 

Ak sa uvádzajú informácie na jednu porciu, musí sa uviesť počet porcií v balení, veľkosť porcie musí byť reálna a pre priemerného spotrebiteľa zrozumiteľne zobrazená, prípadne vysvetlená.

 

Komisia v spolupráci s potravinárskymi podnikmi a príslušnými orgánmi členských štátov vypracuje usmernenia pre uvádzanie reálnych veľkostí porcií. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Odôvodnenie

Údaj o energetickej hodnote a obsahu živín na 100 g alebo 100 ml ponúka spotrebiteľovi možnosť výrobok priamo porovnať. Preto by mali byť tieto údaje v zásade povinné aj na porciovaných baleniach. Samozrejme najmä v prípade týchto potravín by sa malo umožniť dodatočne uvádzať energetickú a výživovú hodnotu na jednu porciu. Aby sa spotrebiteľovi uľahčila orientácia, mal by byť povinný údaj vo vzťahu na porciu v prípade balených jednotlivých porcií. Pri baleniach s viacerými porciami pomáha uvedenie počtu porcií obsiahnutých v balení určiť energetickú hodnotu na porciu.

Stanovenie veľkosti porcie by malo odzrkadľovať spôsob, akým spotrebitelia skutočne rozmýšľajú o potravinách. Spotrebitelia si tak môžu ľahšie predstaviť jednu porciu tvorenú napr. 8 jednotkami, prípadne kusmi (sušienkami) alebo polovicou šálky (napr. orechov), ako zodpovedajúce množstvo vyjadrené v gramoch. Veľkosť porcie by sa okrem toho mala orientovať podľa reálnej priemernej spotreby zákazníkov, aby sa zamedzilo zavádzajúcim údajom. Často uvádzaná porcia vo váhe 25 g sa napríklad ukázala ako nerealistická.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Ak sa uvedú údaje podľa odseku 3, musí sa v bezprostrednej blízkosti príslušnej tabuľky uviesť tento dodatok: „Priemerná denná potreba dospelej ženy stredného veku. Vaša osobná denná potreba sa od tohto údaju môže líšiť.“

Odôvodnenie

Odporúčané denné dávky v prílohe XI zodpovedajú dennej potrebe priemerne telesne aktívnej ženy stredného veku. To by sa malo uviesť, aby sa zabránilo možnému nesprávnemu stravovaniu ostatných skupín obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vyhlásenie o obsahu alkoholických cukrov a/alebo škrobov a vyhlásenie o type mastných kyselín, ktoré nie je povinným vyhlásením o obsahu nasýtených mastných kyselín uvedeným v článku 29 ods. 1 písm. b), sa podáva v súlade s prílohou XIII časťou B.

4. Označenie obsahu polyalkoholov a/alebo škrobov a uvedenie typu mastných kyselín, ktoré nie je povinným označením obsahu nasýtených mastných kyselín a trans mastných kyselín uvedeným v článku 29 ods. 1 písm. b), sa podáva v súlade s prílohou XIII.

Odôvodnenie

V dôsledku spojenia častí A až C v prílohe XIII podľa PDN 203.

Trans mastné kyseliny by mali byť spolu s mastnými kyselinami súčasťou povinného označenia výživovej hodnoty, a preto by sa mali vyňať z nepovinných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     153

Návrh nariadenia

Článok 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 32

Vyjadrenie na jednu porciu

 

1. Okrem vyhlásenia o výživovej hodnote na 100 g alebo na 100 ml uvedeného v článku 31 ods. 2 možno údaje v označení vyjadriť na jednu porciu, ktorej množstvo je uvedené na nálepke, za predpokladu, že je uvedený počet porcií v balení.

2. Vyhlásenie o výživovej hodnote možno vyjadriť na jednu porciu len vtedy, ak je potravina predbalená po jednotlivých porciách.

3. Vyjadrenie výlučne na základe jednej porcie v prípade potravín predkladaných v baleniach obsahujúcich viac porcií potraviny, ktorá nebola predbalená po jednotlivých porciách, ustanovuje Komisia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Po spojení príslušných ustanovení v článku 31 ods. 2 sa stáva prebytočným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem foriem vyjadrenia uvedených v článku 31 ods. 2 a ods. 3 možno vyhlásenie o výživovej hodnote podať inými formami vyjadrenia za predpokladu splnenia týchto zásadných požiadaviek:

1. Okrem foriem vyjadrenia uvedených v článku 29 ods. 1, článku 29 ods. 2 a článku 31 ods. 2 a ods. 3 možno podať grafické formy vyjadrenia za predpokladu splnenia týchto zásadných požiadaviek:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) cieľom formy vyjadrenia je uľahčiť spotrebiteľovi pochopenie prínosu alebo významu potraviny pre energetickú a výživovú hodnotu stravovania a

a) takéto formy prezentácie neuvádzajú spotrebiteľa do omylu ani neodvádzajú jeho pozornosť od povinného označenia výživovej hodnoty a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     156

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) opiera sa o dôkaz nezávislého spotrebiteľského prieskumu, ktorý preukáže, že priemerný spotrebiteľ rozumie forme vyjadrenia.

Odôvodnenie

Týmto sa zabezpečí, že akékoľvek dodatočné formy vyjadrenia sa povolia len v prípade, že ich podporí nezávislý spotrebiteľský prieskum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     157

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Údaje uvedené v článku 31 ods. 2 v súvislosti s povinným vyhlásením o výživovej hodnote, sú obsiahnuté v hlavnom zornom poli. V príslušných prípadoch sú prezentované spolu v jasnom formáte v tomto poradí: energia, tuk, nasýtené mastné kyseliny, uhľohydráty s osobitným odkazom na cukry a soľ.

1. Údaje uvedené v článku 31 ods. 2 v súvislosti s povinným označením výživovej hodnoty sa uvedú na prednej strane balenia. V príslušných prípadoch sú prezentované spolu v jasnom formáte v tomto poradí: energia, tuk, nasýtené mastné kyseliny, cukry a soľ.

Odôvodnenie

Zosúladenie s PDN k článku 29 ods. 1 písm. a)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     158

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Povinné označovanie energetickej hodnoty uvedené v článku 29 ods. 1 písm. a) a v prílohe XI časti B sa musí zobraziť dodatočne k označeniu podľa článku 34 ods. 1 v kcal na 100 g/ml a prípadne na porciu podľa článku 31 ods. 2 v rámčeku vpravo dole na prednej strane obalu písmom veľkosti 3 mm.

Odôvodnenie

Jednou z najdôležitejších informácií o potravinách je ich energetický obsah. Preto by sa mala uvádzať všeobecne pri všetkých výrobkoch na prednej strane obalu na rovnakom mieste a v zreteľnej forme, aby ju spotrebiteľ mohol nájsť hneď na prvý pohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     159

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Darčekové balenia sú vyňaté z povinnosti opakovane uviesť údaj o energetickej hodnote na prednej strane obalu podľa odseku 1a.

Odôvodnenie

Vizuálny a estetický charakter darčekového balenia s obsahom čokoládových výrobkov či praliniek určeného na slávnostné príležitosti, ako napr. ku dňu matiek, by sa narušil, ak by sa povinné údaje o výživovej hodnote museli presunúť na prednú stranu obalu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     160

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – pododseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vyhlásenie o výživovej hodnote týkajúce sa živín uvedených v článku 29 ods. 2 sa objavuje spolu na jednom mieste a prípadne v poradí prezentácie uvedenom v časti C prílohy XIII.

2. Dobrovoľne rozšírené údaje o výživovej hodnote týkajúce sa živín uvedených v článku 29 ods. 2 sa uvádzajú zodpovedajúco v poradí, v akom sú uvedené v prílohe XIII. Odsek 1 sa uplatňuje náležite.

Ak sa toto označenie výživovej hodnoty neobjavuje v hlavnom zornom poli, prezentuje sa vo forme tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     161

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak sa označenie výživovej hodnoty požaduje v prípade výrobkov uvedených v prílohe IV z dôvodu zdravotného alebo výživového tvrdenia, označenie výživovej hodnoty nemusí byť umiestnené v hlavnom zornom poli.

Odôvodnenie

Povinnosť uvádzať povinné označenie výživovej hodnoty v hlavom zornom poli nie je realizovateľná na malých obaloch (napr. žuvačky). Ak sa na potravinách uvedených v prílohe IV uvádza výživové alebo zdravotné tvrdenie, mala by byť zrušená povinnosť uvádzať označenie výživovej hodnoty v hlavnom zornom poli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     162

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. 2c. Odsek 1 sa nevzťahuje na potraviny vymedzené v smernici 89/398/EHS a osobitných smerniciach uvedených v článku 4 ods. 1 tejto smernice.

Odôvodnenie

Potraviny určené na osobitné výživové účely ako dojčenská výživa, následná dojčenská výživa, doplnková výživa pre dojčatá a malé deti a dietetické potraviny na osobitné lekárske účely, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 2009/39/ES, sú osobitne pripravované preto, aby plnili konkrétne výživové požiadavky cieľovej skupiny obyvateľstva. Požiadavka zahrnúť uvádzanie výživovej hodnoty podľa článku 9 odsek 1 navrhovaného nariadenia nie je v súlade s používaním týchto výrobkov. Okrem toho obmedzené výživové údaje v hlavnom zornom poli potravín určených na osobitné výživové účely môžu byť skresľujúce a môžu podnecovať zraniteľné spotrebiteľské skupiny k výberu iných výrobkov, ktoré sa zdajú byť lepšie z výživového hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     163

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4 – pododseky 1 a 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípadoch, kedy je množstvo energie alebo živiny(-ín) vo výrobku zanedbateľné, vyhlásenie o výživovej hodnote týchto prvkov možno nahradiť tvrdením ako „obsahuje zanedbateľné množstvá …“ v tesnej blízkosti vyhlásenia o výživovej hodnote, ak je k dispozícii.

4. V prípadoch, keď je množstvo energie alebo jednotlivých živín vo výrobku zanedbateľné, označenie výživovej hodnoty týchto prvkov možno nahradiť tvrdením ako „obsahuje zanedbateľné množstvá …“ v tesnej blízkosti označenia výživovej hodnoty, ak je k dispozícii.

 

V prípadoch, keď sa energetická hodnota alebo obsah živiny(-ín) vo výrobku rovná nule, označenie výživovej hodnoty týchto prvkov možno nahradiť označením „neobsahuje žiadne…“ v tesnej blízkosti označenia výživovej hodnoty, ak je k dispozícii.

Odôvodnenie

Na zjednodušenie vykonávania nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     164

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Pravidlá týkajúce sa ostatných aspektov prezentácie vyhlásenia o výživovej hodnote, ktoré nie sú uvedené v odseku 5, môže ustanoviť Komisia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

6. Komisia zabezpečí dodržiavanie požiadaviek podľa ods. 5 písm. a) a b) po konzultácii s EFSA a zástupcami príslušných záujmových skupín v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3

Odôvodnenie

Ide o podstatné prvky, ktorých prípadnú úpravu by nemala uskutočniť len Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     165

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Komisia predloží hodnotiacu správu o forme uvádzania údajov uvedenej v odsekoch 1 až 6 päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vyhodnotenie foriem uvádzania údajov by sa malo uskutočniť preto, aby sa zistili ich výhody a nevýhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     166

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Identifikujú sa iné formy uvádzania údajov uvedené v odseku 5 a oznamujú sa Komisii. Komisia sprístupní tieto údaje verejnosti aj prostredníctvom osobitnej internetovej stránky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje prijať iné formy prezentácie, ak to neuvádza spotrebiteľa do omylu a ak sa presvedčivo preukáže, že spotrebiteľ lepšie rozumie tejto inej forme prezentácie. Ďalej zabezpečí, že Komisia a verejnosť sa zoznámia s každou ďalšou formou uvádzania údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Kapitola V – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nepovinné údaje o potravinách

Označenie krajiny pôvodu potravín

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     168

Návrh nariadenia

Článok 35 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatniteľné požiadavky

Požiadavky

Odôvodnenie

Slová navyše by sa mali vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     169

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa informácie o potravinách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, poskytujú na dobrovoľnom základe, tieto informácie musia spĺňať príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vyplýva zo zmeny názvu v kapitole V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     170

Návrh nariadenia

Článok 35 – odseky 1a až 1c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Nepovinné údaje sa nesmú zobrazovať na úkor priestoru, ktorý je k dispozícii pre povinné informácie.

 

1b. Verejnosť musí dostať k dispozícii všetky príslušné informácie o systémoch dobrovoľného poskytovania informácií, napríklad základné kritériá a vedecké štúdie.

 

1c. Ďalšie nepovinné informácie o výživovej hodnote pre niektoré cieľové skupiny, napríklad deti, sa môžu uvádzať aj naďalej, ak sú tieto špecifické referenčné hodnoty vedecky zdôvodnené, nezavádzajú spotrebiteľa a sú v súlade so všeobecnými ustanoveniami tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Referenčné hodnoty v prílohe XI B sa týkajú priemerného dospelého človeka. Odchylné referenčné hodnoty pre výrobky určené osobitnej cieľovej skupine, napríklad deťom, ktoré už výrobcovia zaviedli a sú vedecky preverené, by mali byť naďalej povolené ako dodatočná informácia.

Toto ustanovenie je potrebné na zabezpečenie transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     171

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby bolo dotknuté označovanie v súlade s osobitnými právnymi predpismi Spoločenstva, uplatňujú sa odseky 3 a 4, ak je krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny uvedené na dobrovoľnom základe s cieľom informovať spotrebiteľov, že potravina má pôvod v Európskom spoločenstve alebo v danej krajine alebo na danom mieste alebo odtiaľ pochádza.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté označovanie v súlade s osobitnými právnymi predpismi Spoločenstva, napríklad v súlade s nariadením Rady (ES) č. 509/2006 z  20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a nariadením Rady (ES) č. 510/2006 z  20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, uplatňuje sa odsek 4, ak je krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny uvedené na dobrovoľnom základe s cieľom informovať spotrebiteľov, že potravina má pôvod v Európskom spoločenstve alebo v danej krajine alebo na danom mieste alebo odtiaľ pochádza. V týchto prípadoch sa označenie uvádza vo forme „Vyrobené v EÚ (členský štát)“. Ďalej sa môže uviesť i názov regiónu. Takéto nepovinné označenia krajiny alebo regiónu pôvodu nesmú narúšať vnútorný trh.

Odôvodnenie

Uvedenie regiónu zohľadňuje želania mnohých spotrebiteľov, aby sa označovali regionálne špeciality. Označením „Vyrobené v EÚ“ sa vyjadruje súlad s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti potravín, a táto informácia môže byť pre spotrebiteľa zaujímavá.

Okrem toho zavedenie takýchto označení krajiny alebo regiónu pôvodu nesmie narúšať vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     172

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny nie sú totožné s krajinou pôvodu alebo miestom pôvodu primárnej(-ych) zložky(-iek), uvedie sa tiež krajina pôvodu alebo miesto pôvodu tejto(týchto) zložky(-iek).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pre spotrebiteľa je dôležité vedieť, odkiaľ výrobok pochádza. V niektorých prípadoch však nemusí byť možné udať jednu krajinu pôvodu, pretože obsah výrobku môže pochádzať zároveň z rôznych krajín a môže sa denne meniť. Súčasné platné pravidlá o uvádzaní krajiny pôvodu predpokladajú dobrovoľné uvádzanie pôvodu, pokiaľ by vynechanie týchto informácií neuviedlo spotrebiteľa do závažného omylu v súvislosti so skutočným pôvodom potraviny. Tieto pravidlá by sa mali ponechať a nemali by sa nahrádzať novým znením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     173

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia môže ustanoviť vykonávacie pravidlá týkajúce sa uplatňovania odseku 3. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     174

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia môže ustanoviť vykonávacie pravidlá týkajúce sa podmienok a kritérií použitia dobrovoľne poskytnutých údajov. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     175

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Pojem „vegetariánsky“ by sa nemal vzťahovať na potraviny, ktoré sú výrobkami zo zvierat, ktoré zomreli, boli zabité, alebo zo zvierat, ktoré zomrú v dôsledku konzumácie, alebo na potraviny, ktoré boli vyrobené z výrobkov z týchto zvierat, prípadne pomocou výrobkov získaných z týchto zvierat. Pojem „vegánsky“ by sa nemal vzťahovať na potraviny, ktoré sú výrobkami, alebo ktoré boli vyrobené zo zvierat alebo živočíšnych výrobkov, prípadne pomocou nich (vrátane výrobkov zo živých zvierat).

Odôvodnenie

Pojmy „vegetariánsky“ a „vegánsky“ nie sú v súčasnosti právne chránené. To prakticky znamená, že každý výrobca si môže svoj výrobok označiť ako vegetariánsky, hoci ním nie je. Uvedenú definíciu presadila po dlhých rokoch diskusií Agentúra Spojeného kráľovstva pre potravinové normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     176

Návrh nariadenia

Článok 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 36

Prezentácia

vypúšťa sa

Nepovinné údaje sa nesmú zobrazovať na úkor priestoru, ktorý je k dispozícii pre povinné informácie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     177

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) ochrana priemyselných alebo obchodných vlastníckych práv, označenia miesta pôvodu, registrované označenia pôvodu a zamedzenie nekalej súťaže.

(d) ochrana priemyselných alebo obchodných vlastníckych práv, označenia regionálnej proveniencie, registrované označenia pôvodu a zamedzenie nekalej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     178

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Tieto opatrenia nesmú spôsobiť prekážky voľnému pohybu tovaru na vnútornom trhu.

Odôvodnenie

V novom nariadení, ktoré má zjednotiť a zjednodušiť pravidlá označovania v EÚ, a v súlade s programom lepšej regulácie je vhodné zaviesť požiadavku, aby nové predpisy nebránili voľnému pohybu tovaru na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     179

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podľa ods. 1 môžu členské štáty zaviesť opatrenia týkajúce sa povinného uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu potravín iba v prípade dokázaného prepojenia určitých kvalít potraviny a jej pôvodu alebo miesta pôvodu. Členské štáty pri oznamovaní takýchto opatrení Komisii poskytnú dôkaz, že väčšina spotrebiteľov prikladá významnú hodnotu poskytovaniu týchto informácií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže treba vychádzať z toho, že potraviny v EÚ zodpovedajú jednoznačným právnym predpisom Spoločenstva, nie sú doplnkové údaje na úrovni členských štátov, ako sa navrhuje v tomto odseku, potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     180

Návrh nariadenia

Článok 38a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 38a

 

Podpora ďalších dobrovoľných systémov

 

Okrem požiadaviek stanovených v článku 34 ods. 1 a ods. 2 môžu členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 42 rozhodnúť o podpore ďalších dobrovoľných systémov prezentácie informácií o výživovej hodnote prostredníctvom iných foriem vyjadrenia za predpokladu, že:

 

– tieto vnútroštátne systémy sa vypracujú v súlade so všeobecnými zásadami a požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III tohto nariadenia;

 

– systémy podporované členskými štátmi zohľadňujú zistenia nezávislého spotrebiteľského prieskumu a rozsiahlych konzultácií so zúčastnenými stranami o tom, čo najviac vyhovuje spotrebiteľom;

 

– tieto informácie vychádzajú buď z harmonizovaných odporúčaných denných dávok, alebo ak tieto neexistujú, zo všeobecne prijatého vedeckého odporúčania denných dávok energie a živín.

 

Komisia uľahčuje výmenu informácií týkajúcich sa otázok v súvislosti s prijímaním a uplatňovaním vnútroštátnych systémov a podporuje zapájanie sa všetkých zúčastnených strán do tohto procesu. Komisia tiež sprístupní tieto informácie verejnosti.

 

Dňa (prvý deň mesiaca päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia) Komisia vykoná hodnotenie zhromaždených dôkazov o tom, ako spotrebitelia používajú a chápu rôzne vnútroštátne systémy, aby sa stanovilo, ktorý systém dosiahol najlepšie výsledky a je pre európskych spotrebiteľov najužitočnejší. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia pripraví správu, ktorú pošle Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť podporovať ďalšie dobrovoľné systémy prezentácie informácií o výživovej hodnote používajúce iné formy vyjadrenia v prípade, že si to želajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     181

Návrh nariadenia

Článok 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 40

Alkoholické nápoje

 

Členské štáty môžu, pokiaľ nebudú prijaté ustanovenia Spoločenstva uvedené v článku 20 písm. e), zachovať vnútroštátne pravidlá týkajúce vymenúvania zložiek v prípade nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto nariadenie sa nevzťahuje na alkoholické nápoje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     182

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam hromadného stravovania bez predbalenia, alebo ak sú potraviny zabalené v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo predbalené na priamy predaj, členské štáty môžu prijať podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa majú uvádzať údaje uvedené v článkoch 9 a 10.

1. Poskytujú sa údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c).

Odôvodnenie

Vzhľadom na ťažkosti spojené s označovaním nebalených potravín by mali byť tieto potraviny v zásade vyňaté z väčšiny povinností týkajúcich sa označovania okrem informácií o alergénoch. Členské štáty by si mali udržať pružnosť pri rozhodovaní o najvhodnejšom spôsobe sprístupnenia týchto informácií spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     183

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty sa môžu rozhodnúť nepožadovať poskytnutie niektorých z údajov uvedených v ods. 1, okrem údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c), za predpokladu že spotrebiteľ alebo zariadenie hromadného stravovania dostane dostatočné informácie.

2. Uvádzanie iných údajov stanovených v článkoch 9 a 10 nie je povinné, ak členské štáty neprijmú pravidlá, ktoré by vyžadovali, aby sa uvádzali niektoré alebo všetky údaje alebo ich prvky.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ťažkosti spojené s označovaním nebalených potravín by mali byť tieto potraviny v zásade vyňaté z väčšiny povinností týkajúcich sa označovania, okrem informácií o alergénoch. Členské štáty by si mali udržať pružnosť pri rozhodovaní o najvhodnejšom spôsobe sprístupnenia týchto informácií spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     184

Návrh nariadenia

Článok 41 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vnútroštátne opatrenia pre nepredbalené potraviny

Nebalené potraviny

1. Ak sa potraviny ponúkajú na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam hromadného stravovania bez predbalenia alebo ak sú potraviny zabalené v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo predbalené na priamy predaj, členské štáty môžu prijať podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa majú uvádzať údaje uvedené v článkoch 9 a 10.

1. Pri potravinách uvedených v článku 13 ods. 4 sa poskytujú údaje podľa článku 9 ods. 1 písm. c).

2. Členské štáty sa môžu rozhodnúť nepožadovať poskytnutie niektorých z údajov uvedených v ods. 1, okrem údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c), za predpokladu že spotrebiteľ alebo zariadenie hromadného stravovania dostane dostatočné informácie.

2. Uvádzanie iných údajov stanovených v článkoch 9 a 10 nie je povinné, ak členské štáty neprijmú pravidlá, ktoré by vyžadovali, aby sa uvádzali niektoré alebo všetky údaje alebo ich prvky.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ťažkosti spojené s označovaním nebalených potravín by mali byť tieto potraviny v zásade vyňaté z väčšiny povinností týkajúcich sa označovania, okrem informácií o alergénoch. Členské štáty by si mali udržať pružnosť pri rozhodovaní o najvhodnejšom spôsobe sprístupnenia týchto informácií spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     185

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty môžu prijať podrobné pravidlá o spôsobe sprístupnenia informácií uvedených v odsekoch 1 a 2.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ťažkosti spojené s označovaním nebalených potravín by mali byť tieto potraviny v zásade vyňaté z väčšiny povinností týkajúcich sa označovania, okrem informácií o alergénoch. Členské štáty by si mali udržať pružnosť pri rozhodovaní o najvhodnejšom spôsobe sprístupnenia týchto informácií spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     186

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia konzultuje so Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadeným článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, ak takúto konzultáciu považuje za užitočnú alebo ak o to požiada členský štát.

2. Komisia konzultuje so Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadeným článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, ak takúto konzultáciu považuje za užitočnú alebo ak o to požiada členský štát. Komisia zavedie formálny postup oznamovania pre všetky zúčastnené strany v súlade s ustanoveniami smernice 98/34/ES.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vnáša transparentnosť a požiadavku konzultácie so všetkými zúčastnenými stranami, keď budú nové opatrenia týkajúce sa označovania zavedené na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     187

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Na opatrenia spadajúce do rozsahu notifikačného postupu uvedeného v odsekoch 1 až 4 sa neuplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 42 ods. 2 zavádza požiadavku transparentného postupu oznamovania, ktorý zahŕňa spotrebiteľov aj výrobcov. Preto je vhodné odstrániť výnimku z formálnej kontroly všetkých nových požiadaviek týkajúcich sa označovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     188

Návrh nariadenia

Článok 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 43

Podrobné pravidlá

 

Komisia môže prijať podrobné pravidlá pre vykonávanie tejto kapitoly. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ide o nadbytočnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     189

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty poskytnú Komisii údaje o vnútroštátnych systémoch uvedených v ods. 1 vrátane identifikátora pre potraviny, ktoré sú označované v súlade s uvedeným vnútroštátnym systémom. Komisia sprístupní tieto údaje verejnosti, najmä prostredníctvom tomu venovanej internetovej stránky.

5. Členské štáty poskytnú Komisii údaje o vnútroštátnych systémoch uvedených v ods. 1, ako sú základné kritériá a vedecké štúdie, vrátane identifikátora pre potraviny, ktoré sú označované v súlade s uvedeným vnútroštátnym systémom. Komisia sprístupní tieto údaje verejnosti, najmä prostredníctvom tomu venovanej internetovej stránky.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je potrebné na zabezpečenie transparentnosti vnútroštátnych systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     190

Návrh nariadenia

Článok 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 48

Technické úpravy

 

Komisia môže podľa ustanovení o zmenách a doplneniach príloh II a III uvedených v článku 10 ods. 2 a článku 22 ods. 2 tieto prílohy meniť a dopĺňať. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento článok je zbytočný, pretože jeho obsah sa upravuje už vo viacerých iných článkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     191

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 1924/2006

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Článok 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

„Nutričný profil“ je politickým pojmom, a nie vedecky zdôvodniteľná skutočnosť. Nejde pritom ani o informáciu, ako skôr o indoktrináciu. Keďže výsledkom predloženého nariadenia týkajúceho sa informácií o potravinách bude poskytovanie rozsiahlych informácií, ktoré sú zrozumiteľné a čitateľné pre priemerného spotrebiteľa, a sú teda skutočnými spotrebiteľskými informáciami o potravinách, je článok 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 nadbytočný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     192

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 51a (nový)

Smernica 2001/110/ES

Článok 2 (4)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 51a

Zmeny a doplnenia smernice 2001/110/ES

1. Článok 2 ods. 4 písm. a) smernice Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001¹ o mede sa nahrádza takto:

 

„a. Na etikete sa uvedie krajina alebo krajiny pôvodu, v ktorých bol med získaný. Ak však med pochádza z viac ako jedného členského štátu alebo tretej krajiny, malo by sa namiesto toho použiť jedno z týchto označení:

 

– „zmes medov z krajín EÚ“

 

– „zmes medov z krajín mimo EÚ“

 

Ak je podiel medu z krajín EÚ väčší ako podiel medu z krajín mimo EÚ:

 

– „zmes medov z krajín EÚ a krajín mimo EÚ“

 

Ak je podiel medu z krajín mimo EÚ väčší ako podiel medu z krajín EÚ:

 

– „zmes medov z krajín mimo EÚ a krajín EÚ“.“

 

2. Do článku 2 ods. 4 smernice 2001/110/ES sa dopĺňa toto písmeno:

 

„aa) Ak med obsahuje med pochádzajúci z tretej krajiny, musí sa uviesť percentuálny podiel medu z členského štátu a z tretej krajiny.“

 

1 Ú. v. ES L 10, 2.1.2002, s. 47.

Odôvodnenie

Súčasné pravidlá nezaručujú, že spotrebitelia budú riadne informovaní, a v skutočnosti ich môžu uviesť do omylu. Med by mohol obsahovať minimálne množstvo medu z krajín EÚ (napr. 5 %), ale stále by na etikete muselo byť označenie „Zmes medov z krajín EÚ a krajín mimo EÚ“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     193

Návrh nariadenia

Článok 51b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 51b

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 178/2002Článok 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa nahrádza takto:

 

1. Správna rada má 16 členov vymenovaných Radou po porade s Európskym parlamentom zo zoznamu zostaveného Komisiou, ktorý zahŕňa podstatne vyšší počet kandidátov, ako je počet členov, ktorí majú byť vymenovaní, a zástupcu Komisie. Európsky parlament menuje dvoch členov z týchto šestnástich. Štyria z týchto členov musia mať skúsenosti z pôsobenia v organizáciách zastupujúcich spotrebiteľov a iné záujmy v rámci potravinového reťazca. Zoznam vypracovaný Komisiou sa spolu s príslušnou dokumentáciou odovzdá Európskemu parlamentu. Európsky parlament môže sprístupniť svoje názory na posúdenie Rade čo najskôr, ale najneskôr do troch mesiacov od takého oznámenia, a Rada potom vymenuje správnu radu.

Členovia správnej rady vymenúvajú tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň odbornosti, široký rozsah príslušných skúseností a v súlade s tým čo najširšie zastúpenie Únie zo zemepisného hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     194

Návrh nariadenia

Článok 53 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 29 až 34 sa uplatňujú od [prvého dňa mesiaca 3 roky po nadobudnutí účinnosti] okrem prípadu potravín označovaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, ktoré majú v deň nadobudnutia účinnosti menej než 10 zamestnancov, a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR, kde sa uplatňujú od [prvého dňa mesiaca 5 rokov po nadobudnutí účinnosti].

Články 29 až 34 sa uplatňujú od [prvého dňa mesiaca 3 roky po nadobudnutí účinnosti] okrem prípadu potravín označovaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, ktoré majú v deň nadobudnutia účinnosti menej než 100 zamestnancov, a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 5 miliónov EUR, kde sa uplatňujú od [prvého dňa mesiaca 5 rokov po nadobudnutí účinnosti].

Odôvodnenie

Osobitná úprava pre malé a stredné podniky a počet ich zamestnancov sa musí rozšíriť, ak má nadobudnúť účinnosť. Pre potraviny, ktoré boli uvedené do obehu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, musí existovať možnosť ich ďalšieho predaja až do vyčerpania zásob.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     195

Návrh nariadenia

Článok 53 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Potraviny, ktoré boli uvedené do obehu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a nespĺňajú jeho požiadavky, sa môžu aj naďalej uvádzať do obehu až do vyčerpania zásob. Komisia však pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stanoví po konzultácii so zástupcami potravinárskeho priemyslu a ďalšími zúčastnenými stranami dátum, po ktorom by všetky potravinárske výrobky mali spĺňať toto nariadenie bez ohľadu na skladové zásoby alebo dátumy spotreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     196

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) energetickej hodnoty; alebo

a) energetickej hodnoty;

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     197

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. „cukry“ sú všetky monosacharidy a disacharidy prítomné v potravinách okrem alkoholických cukrov;

8. „cukry“ sú všetky monosacharidy a disacharidy prítomné v potravinách okrem polyalkoholov, izomaltulózy a D-tagatózy;

Odôvodnenie

Izomaltulóza a D-tagatóza sú povolené nové potraviny, na ktoré sa vzťahuje definícia sacharidov. Nemali by byť klasifikované ako „cukry“, lebo svojimi základnými fyziologickými vlastnosťami sa podstatne líšia od klasických cukrov. Napríklad nemajú nepriaznivý vplyv na zuby, len v malej miere ovplyvňujú hladinu cukru v krvi a sú nízkokalorické.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     198

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. „bielkoviny“ znamenajú obsah bielkovín vypočítaný pomocou vzorca: bielkoviny = celkové množstvo dusíka podľa Kjeldahla × 6,25;

10. „bielkoviny“ znamenajú obsah bielkovín vypočítaný pomocou vzorca: bielkoviny = celkové množstvo dusíka podľa Kjeldahla × 6,25 a v prípade mliečnych bielkovín × 6,38;

Odôvodnenie

Podľa noriem CODEX je v prípade mliečnych výrobkov vyrobených zo živočíšnych bielkovín medzinárodným prepočítavacím koeficientom hodnota 6,38. V súčasnosti sa prepočítavací koeficient 6,38 používa aj na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch.

Je to v súlade s medzinárodným kódexom noriem pre označovanie balených potravín (Codex Standard 1-1985 for General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods), ktorý uznala Európska komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     199

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

11. „jedlé lístkové zlato“ je jedlá dekorácia potravín a nápojov vo forme plátkového zlata o hrúbke približne 0,000125 mm vo forme vločiek alebo prášku.

Odôvodnenie

Lístkové zlato sa tradične používa pri regionálnych špecialitách ako jedlá dekorácia jedál, napríklad praliniek alebo nápojov (napríklad gdanská vodka Danziger Goldwasser), a malo by sa preto definovať ako pojem v rámci označenia potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     200

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. „hlavné zorné pole“ je zorné pole, ktoré je najpravdepodobnejšie zobrazené alebo viditeľné za normálnych alebo bežných podmienok predaja alebo používania.

13. predná strana obalu“ je strana alebo časť obalu potraviny, ktorá je najpravdepodobnejšie rozpoznateľná alebo viditeľná za normálnych alebo bežných podmienok predaja alebo používania.

Odôvodnenie

Pojem „predná strana“ je tu vhodnejší, pretože znamená prednú časť, a pokiaľ to nie je možné, hornú stranu obalu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     201

Návrh nariadenia

Príloha II – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ZLOŽKY SPÔSOBUJÚCE ALERGIE ALEBO NEZNÁŠANLIVOSŤ

ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU VYVOLAŤ ALERGIE ALEBO NEZNÁŠANLIVOSŤ

Odôvodnenie

Zložky nespôsobujú alergie alebo neznášanlivosť vo všetkých prípadoch .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     202

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) obilnín použitých pri výrobe destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu pre alkoholické a iné nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu.

d) obilnín použitých pri výrobe alkoholických destilátov

Odôvodnenie

Destilácia alkoholu nezanecháva žiadne alergény. Keďže alkoholické destiláty sa nepoužívajú len na výrobu alkoholických nápojov, ale aj potravín, musí sa zabezpečiť, aby príslušné výrobky neniesli zavádzajúce označenie o neprítomnosti alergénov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     203

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) srvátky použitej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu pre alkoholické a iné nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu;

a) srvátky použitej na výrobu alkoholických destilátov;

Odôvodnenie

Pozri bod 1 písm. d).

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zdôraznenie výnimky a na jej zosúladenie so stanoviskom EFSA. Pôvodné znenie by mohlo viesť k označovaniu výrobkov ako alergénnych, aj keď podľa stanoviska EFSA neobsahujú žiaden alergén. Komisia súhlasí s tým, že súčasné znenie treba zmeniť, aby sa zabránilo mylnému informovaniu citlivejších zákazníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     204

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. Kysličník siričitý a sírany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO2.

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO2 vo výrobku na konzumáciu.

Odôvodnenie

Tento PDN vyjasňuje, že stanovené limity sa týkajú len potravín určených na konzumáciu, pretože ustanovenia sa týkajú alergií alebo neznášanlivosti spôsobených konzumáciou potravín. Limity sa teda nevzťahujú na výrobky v koncentrovanej podobe, ktoré treba ešte pred konzumáciou pripraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     205

Návrh nariadenia

Príloha III – tabuľka – riadok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a Mäsové výrobky z osobitných porážok

 

1a. Mäso prípadne mäsové výrobky pochádzajúce zo zvierat, ktoré neboli pred porážkou omráčené, ale podrezané.“

„Mäso z porážok bez omráčenia“

Odôvodnenie

Právne predpisy EÚ povoľujú zabitie zvierat bez ich predchádzajúceho omráčenia s cieľom poskytnúť potraviny určitým náboženským spoločenstvám. Istá časť tohto mäsa sa nepredáva moslimom a židom, ale umiestňuje sa na všeobecný trh, kde si ho môžu nevedome kúpiť spotrebitelia, ktorí si neželajú kupovať mäso zo zvierat, ktoré neboli omráčené. Zároveň ale príslušníci určitých náboženských skupín požadujú mäso z podrezaných zvierat. Na základe toho by mali byť spotrebitelia informovaní o tom, že určité mäso pochádza z neomráčených zvierat. To im umožní, aby sa pri kúpe rozhodli na základe informácií podľa svojho etického presvedčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     206

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2.3 – pravý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„obsahuje zdroj fenylalanínu

„obsahuje aspartám

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je uľahčiť spotrebiteľovi pochopenie tým, že sa uvedie bežný názov namiesto technického výrazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     207

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Výrobky z mäsa a hydiny

Ak sa pri výrobe kuracích výrobkov použili hovädzie alebo bravčové bielkoviny, musí sa to vždy zreteľne uviesť na obale.

Odôvodnenie

Ak sa pri výrobe kuracích výrobkov použili hovädzie alebo bravčové bielkoviny, spotrebiteľ by o tom mal byť vždy informovaný. Pre spotrebiteľov je to obzvlášť dôležitá informácia, najmä pre tých, ktorí sú nábožensky založení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     208

Návrh nariadenia

Príloha IV – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

POTRAVINY VYŇATÉ Z POŽIADAVKY NA POVINNÉ VYHLÁSENIE O VÝŽIVOVEJ HODNOTE

POTRAVINY VYŇATÉ Z POŽIADAVKY NA POVINNÉ NUTRIČNÉ OZNAČOVANIE

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     209

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

nespracované produkty, ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek;

čerstvé ovocie a zelenina a nespracované produkty, ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek;

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     210

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

spracované produkty, ktoré boli spracované len údením alebo zrením, a ktoré pozostávajú z jednej zložky alebo kategórie zložiek;

– spracované produkty, ktoré boli spracované len údením alebo zrením, ako aj sušené ovocie a sušená zelenina, napríklad sušené slivky alebo marhule, a ktoré pozostávajú z jednej zložky alebo jednej kategórie zložiek;

Odôvodnenie

Sušené ovocie a sušená zelenina, ktoré sú spracovanými výrobkami, by tiež mali byť vyňaté z povinnosti uvádzať výživovú hodnotu, pretože zloženie výrobku sa sušením nemení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     211

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vody určené na ľudské spotrebu vrátane vôd, v ktorých sú jedinými prísadami kysličník uhličitý a/alebo príchute;

prírodné minerálne vody alebo iné vody určené na ľudské spotrebu vrátane vôd, v ktorých sú jedinými prísadami oxid uhličitý a/alebo príchute;

Odôvodnenie

Voda: článok 28 ods. 1 sa uvádza, že: „Ustanovenia tohto oddielu (oddiel 3) sa nevzťahujú na potraviny v rozsahu pôsobnosti týchto právnych predpisov: b) smernica Rady 80/777 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd.“ Aby sa zabránilo nedorozumeniu, je dôležité, aby bola v prílohe IV jediná výnimka, ktorá sa vzťahuje na všetky druhy vôd balených vo fľašiach, podobne ako v smernici 90/496, článok 1.2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     212

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

bylinky, koreniny alebo ich zmesi;

bylinky, príchute, koreniny, chuťové prísady a ich zmesi;

Odôvodnenie

Bylinky: Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     213

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 5a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cukry a nové cukry

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     214

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 5b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

druhy múky

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     215

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 12a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

potravinárske farbivá

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     216

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 12b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

jedlé lístkové zlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     217

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 15a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

žuvačkové výrobky.

Odôvodnenie

Žuvačkové výrobky nemajú veľkú výživovú hodnotu, ktorá by bola dôležitá pre toto uznesenie, a nie sú určené na konzumáciu. Ich príspevok k dennému príjmu kalórií je okrem toho nepodstatný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     218

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážky 15b až e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– potravinové výrobky v sezónnom, luxusnom a darčekovom prevedení alebo obale.

 

– sezónne cukrovinky a výrobky z cukru a čokolády vo forme figúrok.

 

– zmiešané multibalíčky;

 

– kolekcie;

Odôvodnenie

Sezónne sladkosti a výrobky v darčekových baleniach by mali byť vyňaté z povinnosti označovania výživovej hodnoty.

Čokoládové výrobky ako veľkonočné zajace, vianočné figúrky atď. by sa mali ako tradičné sezónne výrobky vyňať z povinnosti označovať  výživovú hodnotu.

Figúrky Mikuláša a veľkonočných zajačikov, ako aj iné slávnostné figúrky vyrobené z čokolády a cukru, sú detailne vyrobené figúrky, ktoré majú tradíciu. Nemalo by ich znehodnotiť označenie výživovej hodnoty uvedené na prednej strane, a preto by mali byť celkom vyňaté z povinného označovania výživových informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     219

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

potraviny v baleniach alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2;

potraviny v baleniach alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 75 cm2; energetický obsah v zmysle článku 29 ods. 1 písm. a) bodu v) sa naďalej uvádza v hlavnom zornom poli;

Odôvodnenie

Balenia s plochou menšou ako 75 cm2 by mali byť vyňaté z povinného uvádzania výživovej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     220

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 17a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– nebalené potraviny vrátane výrobkov spoločného stravovania určené na priamu konzumáciu.

Odôvodnenie

Pozri článok 17 odsek 3a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     221

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

potraviny, ktoré výrobca malých množstiev výrobkov priamo dodáva konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným zariadeniam priamo zásobujúcim konečného spotrebiteľa;

– potraviny, ktoré malý podnik dodáva v malých množstvách výrobkov priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným zariadeniam priamo zásobujúcim konečného spotrebiteľa;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     222

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 19a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– potraviny, ktorých hmotnosť je menšia ako 5 g/ml;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     223

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 19b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– nezmazateľne označené sklenené fľaše.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     224

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Avšak v prípade, keď uplatnenie ostatných ustanovení tohto nariadenia, najmä tých, ktoré sú stanovené v článku 10, by neumožnilo spotrebiteľom v členskom štáte, kde sa výrobok predáva, rozpoznať skutočný charakter potraviny a odlíšiť ju od potravín, s ktorými by si ju bolo možné zameniť, musí byť obchodný názov potraviny doplnený o ďalšie opisné údaje, ktoré uvádzajú v blízkosti názvu potraviny.

Avšak v prípade, keď uplatnenie ostatných ustanovení tohto nariadenia, najmä tých, ktoré sú stanovené v článku 10, by neumožnilo spotrebiteľom v členskom štáte, kde sa výrobok predáva, rozpoznať skutočný charakter potraviny a odlíšiť ju od potravín, s ktorými by si ju bolo možné zameniť, musí byť obchodný názov potraviny doplnený o ďalšie opisné údaje, ktoré sa uvádzajú v rovnakom zornom poli vedľa názvu potraviny jasným a ľahko čitateľným písmom.

Odôvodnenie

Opisné informácie sa musia zobrazovať v rovnakom zornom poli ako názov, ľahko čitateľným písmom, aby sa zabezpečilo, že spotrebiteľ nebude zavádzaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     225

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Názov potraviny obsahuje alebo je doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa fyzikálneho stavu potraviny alebo jej špecifického spracovania (napríklad práškový, sušený mrazom, hlboko zmrazený, rýchlo zmrazený, koncentrovaný, údený) vo všetkých prípadoch, kedy by vynechanie takýchto informácií mohlo uviesť kupujúceho do omylu.

1. Názov potraviny obsahuje alebo je doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa fyzikálneho stavu potraviny alebo jej špecifického spracovania (napríklad práškový, opakovane zmrazený, sušený mrazom, hlboko zmrazený, rýchlo zmrazený, rozmrazený, koncentrovaný, údený) vo všetkých prípadoch, kedy by vynechanie takýchto informácií mohlo uviesť kupujúceho do omylu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     226

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V názve potraviny sa pri označení každého mäsového výrobku, ktorý má podobu výseku, kusu, plátku, porcie alebo jatočne upraveného mäsa, a výrobkov z rýb uvádzajú všetky pridané zložky pochádzajúce z iného zvieraťa než z primárneho zvieraťa.

Odôvodnenie

Mali by sa uvádzať informácie o všetkých druhoch mäsa a rýb v mäsovom výrobku, aby spotrebiteľ nebol zavádzaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     227

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Názov potraviny pri označení každého mäsového výrobku, ktorý má podobu výseku, kusu, plátku, porcie alebo jatočne upraveného mäsa, alebo konzervovaného mäsa musí obsahovať údaj o:

 

a) všetkých pridaných zložkách pochádzajúcich z iného zvieraťa, než je ostatné mäso a

 

(b) pridanej vode za týchto podmienok:

 

– v prípade tepelne spracovaného a nespracovaného mäsa alebo tepelne spracovaného konzervovaného mäsa pridaná voda, ktorá tvorí viac ako 5 % hmotnosti výrobku,

 

– v prípade tepelne nespracovaného konzervovaného mäsa pridaná voda, ktorá tvorí viac ako 10 % hmotnosti výrobku.

Odôvodnenie

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     228

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2c. Názov potraviny pri označení každého výrobku z rýb, ktorý má podobu výseku, filé, plátku alebo porcie ryby, musí obsahovať údaj o:

 

(a) každej zložke rastlinného pôvodu a zložke živočíšneho pôvodu odlišného od ryby; a

 

(b) pridanej vode, ktorá tvorí viac ako 5 % hmotnosti výrobku.

Odôvodnenie

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     229

Návrh nariadenia

Príloha V – časť Ca (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Časť C – Osobitné požiadavky týkajúce sa označovania čriev na výrobu údenín

 

V zozname zložiek sa črevá uvedú ako:

 

– „prírodné črevá“, ak črevá používané na výrobu mäsových výrobkov pochádzajú s črevnej sústavy párnokopytníkov,

 

– „umelé črevá“ v ostatných prípadoch.

 

V prípade, že umelé črevá nie sú jedlé, musia sa ako také označiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     230

Návrh nariadenia

Príloha V – časť Cb (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Časť Cb – NÁZVY, POD KTORÝMI SA PREDÁVAJÚ VÝROBKY VZBUDZUJÚCE DOJEM INEJ POTRAVINY (zoznam obsahuje príklady)

 

Potraviny, ktoré vzbudzujú dojem inej potraviny alebo pri ktorých bola niektorá zložka nahradená imitáciou, sa označujú takto:

 

Odchýlka v súvislosti s druhom, kvalitou a zložením

Názov, pod ktorým sa výrobok predáva

 

V porovnaní so syrom úplné alebo čiastočné nahradenie mliečneho tuku rastlinným tukom

„Imitácia syra“

 

V porovnaní so šunkou zloženie s použitím mletých zložiek s podstatne zníženým podielom mäsa

„Imitácia šunky“

Odôvodnenie

Pri imitáciách syra a šunky existuje ten problém, že z uvedeného zloženia nie je jasné, že ide o náhradu. Spresnenie označenia by malo tento problém vyriešiť, pričom spotrebiteľ by mohlo okamžite rozpoznať, o aký druh výrobku ide.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     231

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť A – bod 5 – ľavý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Zmesi korenia alebo byliniek, kde žiaden druh významne neprevláda, čo sa týka pomeru hmotností

5. Zmesi alebo prípravky z korenín alebo byliniek, kde žiaden druh významne neprevláda, čo sa týka pomeru hmotností

Odôvodnenie

Mal by sa zachovať súčasný systém. Doteraz v ňom boli zahrnuté aj prípravky z korenín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     232

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – bod 1 – pravý stĺpec – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prídavné meno „hydrogenizovaný“ musí sprevádzať označenie hydrogenizovaného oleja, pokiaľ množstvo nasýtených mastných kyselín a trans mastných kyselín nie je zahrnuté vo vyhlásení o výživovej hodnote.

Prídavné meno „hydrogenizovaný“ musí sprevádzať označenie hydrogenizovaného oleja.

Odôvodnenie

Spotrebitelia sú zvyknutí pri kontrole obsahu syntetických trans mastných kyselín na zozname prísad hľadať výskyt termínu „hydrogenizovaný tuk“.

Transmastné kyseliny sú známe ako škodlivé pre zdravie a vo viacerých krajinách sú zakázané. Vyznačenie ich prítomnosti musí byť teda povinné a veľmi dobre viditeľné. Skutočnosť, že sú súčasťou označenia výživovej hodnoty, nesmie brániť tomu, aby boli jasne uvedené medzi zložkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     233

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – bod 2 – pravý stĺpec – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prídavné meno „hydrogenizovaný“ musí sprevádzať označenie hydrogenizovaného tuku, pokiaľ množstvo nasýtených mastných kyselín a trans mastných kyselín nie je zahrnuté vo vyhlásení o výživovej hodnote.

Prídavné meno „hydrogenizovaný“ musí sprevádzať označenie hydrogenizovaného tuku.

Odôvodnenie

Spotrebitelia sú zvyknutí pri kontrole obsahu syntetických trans mastných kyselín na zozname prísad hľadať výskyt termínu „hydrogenizovaný tuk“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     234

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – bod 4 – ľavý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Škroby a škroby modifikované fyzikálnymi prostriedkami alebo enzýmami

4. Škroby a škroby modifikované fyzikálnymi prostriedkami alebo enzýmami, tepelne upravený alebo dextrínovaný škrob, škrob modifikovaný kyslou úpravou alebo zásaditou úpravou a bielený škrob

Odôvodnenie

Klasifikácia škrobu by sa mala rozšíriť zahrnutím tepelne upraveného alebo dextrínovaného škrobu, škrobu modifikovaného kyselinami alebo alkáliami a bieleného škrobu. Tieto zložky sa v praxi používajú pri výrobe potravín a mali by byť zahrnuté do zoznamu zložiek. Smernica 92/2/ES o potravinových prísadách ich menovite vyníma spod svojej pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     235

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – tabuľka – riadok 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

15a. Prírodné extrakty z ovocia, zeleniny a jedlých rastlín príp. častí rastlín, ktoré sa získavajú mechanicko-fyzikálnym postupom a používajú sa v koncentrovanej podobe na farbenie potravín.

„potravinárske farbivá“

Odôvodnenie

Potravinárske farbivá sa používajú pri výrobe na farbenie ako zložka ostatných potravín. Označením pojmu bude pre spotrebiteľa zo zoznamu zložiek rozpoznateľný účel použitia na farbenie. Keďže v právnych predpisoch Spoločenstva neexistuje informačná povinnosť v súvislosti s potravinárskymi farbivami, je rozumné nahradiť osobitné označenie uvedením kategórie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     236

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – riadok 17 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17. Kostrové svalstvo cicavcov a vtáčích druhov uznaných za vhodné na ľudskú spotrebu s prirodzeným alebo vlastným tkanivom, ak celkový obsah tuku a spojivového tkaniva nepresahuje nižšie uvedené hodnoty, a ak mäso tvorí zložku inej potraviny. Táto definícia sa netýka výrobkov definovaných ako „mechanicky separované mäso“.

17. Kostrové svalstvo cicavcov a vtáčích druhov uznaných za vhodné na ľudskú spotrebu s prirodzeným alebo vlastným tkanivom, ak celkový obsah tuku a spojivového tkaniva nepresahuje nižšie uvedené hodnoty, a ak mäso tvorí zložku inej potraviny. Táto definícia sa vzťahuje aj na mäso získané mechanickým oddelením od kostí, na ktoré sa nevzťahuje definícia pre mechanicky separované mäso podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu1.

 

______

1 Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o definíciu mechanicky separovaného mäsa, za mäso sa považuje mäso vyrobené tzv. Baaderovou technológiou („na hrubo mleté mäso”). Z výsledkov výskumného projektu EÚ Histalim z roku 2007 jednoznačne vyplýva, že z organoleptického a mikrobiologického hľadiska a z hľadiska zloženia nie je žiaden rozdiel medzi týmto druhom mäsa a mletým mäsom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     237

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť C – zoznam – riadok 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Enzýmy1

 

1Špecifický názov alebo EC číslo nemusia byť uvedené.

Odôvodnenie

Prídavné látky: Viaceré prídavné látky majú veľmi dlhé a/alebo technické názvy, ktoré spotrebiteľom neposkytujú dodatočné informácie, ale zaberajú značný priestor na etikete. Je preto oprávnené umožniť používanie kratších alebo všeobecnejších názvov.

Enzýmy: Skutočné názvy enzýmov nie sú pre spotrebiteľov informatívne a možno ich nájsť v mnohých kategóriách. Všeobecný pojem „enzýmy“ je dostatočný na informovanie spotrebiteľov o výrobku. Tento prístup nie jedinečným, pretože sa už roky uplatňuje na modifikované škroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     238

Návrh nariadenia

Príloha VIII – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) ktoré podliehajú výrazným stratám objemu alebo hmoty predávajú sa na kusy alebo sa vážia v prítomnosti kupujúceho; alebo

(a) ktoré podliehajú výrazným stratám objemu alebo hmoty alebo sa predávajú nebalené na kusy alebo sa vážia v prítomnosti kupujúceho; alebo

Odôvodnenie

Tieto výrobky sú pri predaji spotrebiteľovi obvykle prezentované nezabalené. Slovo „alebo“ namiesto „a“ je pre túto kategóriu výrobkov správnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     239

Návrh nariadenia

Príloha VIII – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) pre ktoré sú v iných právnych ustanoveniach udelené výnimky.

Odôvodnenie

Odkazuje sa na článok 2 ods. 2 smernice 2001/111/ES o cukroch (výnimka pre výrobky, ktorých hmotnosť je menej ako 20 g). V odseku 3 by sa preto malo jasne uviesť, že tieto osobitné ustanovenia naďalej zostávajú v platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     240

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade potraviny pevnej formy, ktorá je prítomná v kvapalnom médiu, sa uvádza aj netto hmotnosť v sušine potraviny bez kvapaliny.

V prípade potravín pevnej formy predávaných v kvapalnom médiu, sa uvádza aj netto hmotnosť v sušine potraviny bez kvapaliny v čase balenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     241

Návrh nariadenia

Príloha IX

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha IX

Príloha sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Prenesenie do legislatívneho textu ako článok 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     242

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Referenčné príjmy vitamínov a minerálov (dospelí)

DENNÉ Referenčné príjmy vitamínov a minerálov (dospelí)

Odôvodnenie

Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     243

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – odsek 1 – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vitamíny a minerály, ktoré môžu byť uvádzané, a ich odporúčané denné dávky (RDA)

1. Vitamíny a minerály, ktoré môžu byť uvádzané, a ich odporúčané denné dávky (RDA)

Vitamín A (µg)

800

Vitamín A (µg)

800

Vitamín D (µg)

5

Vitamín D (µg)

5

Vitamín E (mg)

10

Vitamín E (mg)

12

 

 

Vitamín K (µg)

75

Vitamín C (mg)

60

Vitamín C (mg)

 

80

Tiamín (mg)

1,4

Tiamín (Vitamín B1) (mg)

1,1

Riboflavín (mg)

1,6

Riboflavín (mg)

1,4

Niacín (mg)

18

Niacín (mg)

16

Vitamín B6 (mg)

2

Vitamín B6 (mg)

1,4

Folacín (µg)

200

Kyselina listová (µg)

200

Vitamín B12 (µg)

1

Vitamín B 12 (µg)

2,5

Biotín (mg)

0,15

Biotín (µg)

50

Kys. pantotenová (mg)

6

Kys. pantotenová (mg)

6

 

 

Draslík (mg)

2000

 

 

Chloridy (mg)

800

Vápnik (mg)

800

Vápnik (mg)

800

Fosfor (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Železo (mg)

14

Železo (mg)

14

Horčík (mg)

300

Horčík (mg)

375

Zinok (mg)

15

Zinok (mg)

10

 

 

Meď (mg)

1

 

 

Mangán (mg)

2

 

 

Fluoridy (mg)

3,5

 

 

Selén (µg)

55

 

 

Chróm (µg)

40

 

 

Molybdén (µg)

50

Jód (µg)

150

Jód (µg)

150

Odôvodnenie

Nové nariadenie musí zohľadniť smernicu 2008/100 o nutričnom označovaní potravín, pokiaľ ide o odporúčané denné dávky, prevodné faktory energetických hodnôt a vymedzenie pojmov, ktorá bola uverejnená v úradnom vestníku 28. októbra 2008. Spravodajca preto navrhuje nahradiť tabuľku Vitamíny a minerály, ktoré môžu byť uvádzané, a ich odporúčané denné dávky (RDA), ktorú navrhla Komisia, tabuľkou uvedenou v smernici 2008/100, aby sa dodržiavali platné právne predpisy.

Odporúčané denné dávky by sa mali upraviť v súlade s novými referenčnými hodnotami podľa zmeny a doplnenia smernice o nutričnom označovaní potravín 2008/100/ES (Ú. v. EÚ L 285, s. 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     244

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri rozhodovaní, čo predstavuje významné množstvo, sa spravidla berie do úvahy 15 % odporúčanej dávky uvedenej v bode 1, ktorú obsahuje 100 g alebo 100 ml alebo jedno balenie, ak toto balenie obsahuje len jednu porciu.

Pri rozhodovaní o tom, čo predstavuje významné množstvo, sa spravidla berie do úvahy

 

– 15 % odporúčanej dennej dávky (RDA) na 100 g alebo porciu pri potravinách pevnej formy, alebo

 

– 7,5 % odporúčanej dennej dávky (RDA) na 100ml alebo porciu pri potravinách tekutej formy, alebo

 

– 5 % RDA na 100 kcal (12 % RDA 1 MJ), alebo

 

– množstvo stanovené výnimkami udelenými podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1925/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín, alebo

 

– jedno balenie, ak toto balenie obsahuje len jednu porciu.

Odôvodnenie

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex Alimentarius.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     245

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť B – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Referenčné príjmy energie a vybraných živín okrem vitamínov a minerálov (dospelí)

Referenčné denné príjmy energie a vybraných živín okrem vitamínov a minerálov (dospelí)1

 

____________________

1 Odporúčané denné dávky predstavujú orientačné hodnoty; Európsky úrad pre bezpečnosť potravín ich vymedzí presnejšie.

Odôvodnenie

Odporúčané denné dávky predstavujú orientačné hodnoty; Európsky úrad pre bezpečnosť potravín ich vymedzí presnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     246

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť B – tabuľka – riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

 

 

Energetická hodnota

8 400 kJ (2 000 kcal)

Energetická hodnota

2000 kcal

Odôvodnenie

Mali by sa uvádzať aj bielkoviny ako životne dôležitá živina, ktorá tiež prispieva k príjmu energie. Údaje osobitne pre cukry nie sú relevantné, pretože uhľohydráty sa uvádzajú celkovo. Energetická hodnota by sa mala uvádzať len v kcal, pretože tomuto údaju spotrebiteľ rozumie a používa ho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     247

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť B – tabuľka – riadok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

bielkoviny

80 g

Odôvodnenie

Mali by sa uvádzať aj bielkoviny ako životne dôležitá živina, ktorá tiež prispieva k príjmu energie. Údaje osobitne pre cukry nie sú relevantné, pretože uhľohydráty sa uvádzajú celkovo. Energetická hodnota by sa mala uvádzať len v kcal, pretože tomuto údaju spotrebiteľ rozumie a používa ho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     248

Návrh nariadenia

Príloha XII – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

uhľohydráty (s výnimkou alkoholových cukrov)

4 kcal/g —17 kJ/g

uhľohydráty (s výnimkou alkoholových cukrov)

4 kcal/g

alkoholické cukry

2,4 kcal/g — 10 kJ/g

polyalkoholy

2,4 kcal/g

bielkoviny

4 kcal/g —17 kJ/g

bielkoviny

4 kcal/g

tuk

9 kcal/g — 37 kJ/g

tuk

9 kcal/g

salatrimy

6 kcal/g —0,25 kJ/g

salatrimy

6 kcal/g

alkohol (etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g

alkohol (etanol)

7 kcal/g

organické kyseliny

3 kcal/g — 13 kJ/g

organické kyseliny

3 kcal/g

Odôvodnenie

Výpočet s použitím dvoch rôznych jednotiek vedie k protikladným výsledkom z dôvodu odlišujúcich sa konverzných faktorov. Pretože pri uvádzaní „kcal“ ide o jednotku, ktorá je pre spotrebiteľov zrozumiteľnejšia ako jednotka „kJ“, mala by sa uvádzať výhradne jednotka „kcal“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     249

Návrh nariadenia

Príloha XIII – časť C – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

energetická hodnota

kJ a kcal

energetická hodnota

kcal

 

 

bielkoviny

g

tuk

g

tuk

g

           z toho

           z toho

- nasýtené mastné kyseliny

g

- nasýtené mastné kyseliny

g

- trans mastné kyseliny

g

- trans mastné kyseliny

g

mononenasýtené mastné kyseliny

g

 

 

- polynenasýtené mastné kyseliny

g

- polynenasýtené mastné kyseliny

g

uhľohydráty

g

uhľohydráty

g

           z toho

           z toho

- cukry

g

- cukry

g

- alkoholické cukry

g

- polyalkoholy

g

- škrob

g

- škrob

g

vláknina

g

vláknina

g

bielkoviny

g

sodík

g

soľ

g

 

 

vitamíny a minerálny

jednotky uvedené v bode 1 časť A prílohy XI

vitamíny a minerály

jednotky uvedené v bode 1 časť A prílohy XI

 

 

ostatné látky

jednotky vhodné pre jednotlivé príslušné látky

Odôvodnenie

Spojenie častí A až C prílohy XIII.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Všeobecný kontext

Spotrebitelia majú právo vedieť, čo obsahuje potravina, ktorú si chcú kúpiť. Z tohto dôvodu sú informácie o zložení a výživovej hodnote potravín nevyhnutné, pretože spotrebiteľom umožňujú cielené rozhodovanie pri nákupe. Aj keď v rámci právnych predpisov Spoločenstva existuje celý súbor nariadení a smerníc o zložkách a označovaní potravín, doposiaľ neboli stanovené žiadne obsiahle pravidlá povinného označovania. Okrem toho, že množstvo všeobecných a špecifických právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa informácií o potravinách sa medzičasom stalo len ťažko prehľadným, a vedie teda skôr ku právnej neistote, dochádza v dôsledku ďalších právnych predpisov jednotlivých členských štátoch k narušovaniu hospodárskej súťaže a prekážkam obchodu na vnútornom trhu Európskej únie. Tieto problémy môže odstrániť len jednotné označovanie potravín na úrovni EÚ.

2. Stav postupu

Koncom januára 2008 predložila Komisia Parlamentu a Rade návrh na prepracovanie právnych predpisov EÚ o označovaní potravín. Koncom augusta 2008 vymenoval Európsky parlament svoju spravodajkyňu. Jej správa k návrhu Komisie bola predložená a prediskutovaná začiatkom decembra 2008 v ako gestorskom výbore vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Európskeho parlamentu. Po ukončení lehoty na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov za príslušný výbor opätovne zaoberal správou v polovici februára 2009, a to najmä skutočnosťou, že predložených bolo momentálne 1 332 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (PDN). Kvôli tomuto množstvu PDN a vzhľadom na nadchádzajúce európske voľby sa príslušný výbor dňa 16. marca 2009 rozhodol odročiť prerokovanie spisu podľa článku 185 ods. 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu na nové legislatívne obdobie. Spravodajkyňa tým dostala za úlohu predložiť nový návrh správy, ktorý by zohľadnil čo najviac PDN. Táto nová správa je týmto k dispozícii. Na predkladanie PDN k tomuto návrhu sa určil nový termín.

3. Návrh Komisie

Návrh Komisie na prepracovanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa označovania potravín má slúžiť lepšej právnej regulácii, a mal by teda zjednodušiť existujúci právny rámec týkajúci sa označovania potravín tak, že zlúči a nahradí sedem smerníc a jedno nariadenie. Ďalej má znížiť byrokraciu, poskytnúť väčšiu právnu istotu stranám zúčastneným na potravinovom reťazci, zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho potravinárskeho priemyslu, zaistiť bezpečnosť potravín, ako aj poskytovanie rozsiahlych informácií spotrebiteľom o potravinách, a zároveň podporiť zdravú výživu ako súčasť stratégie Európskej únie v boji proti obezite. Návrh nariadenia zahŕňa tieto hlavné body:

Povinné údaje

Návrh Komisie zavádza pre označovanie potravín niekoľko nových povinných údajov (článok 9). Okrem iného k nim patrí rozšírenie označovania alergénov na nebalené potraviny (článok 22), ako aj rozsiahle označovanie výživovej hodnoty. Podľa Komisie musia mať všetky povinné údaje minimálnu veľkosť písma 3 mm. Výnimky z povinného označovania majú platiť pre alkoholické nápoje, a to víno, pivo a liehoviny.

Údaje o výživovej hodnote a ich zobrazenie

Komisia ďalej navrhuje, aby sa v hlavnom zornom poli obalu uvádzali rozsiahle údaje o výživovej hodnote (články 29 až 34). Stanovené údaje o energetickej hodnote potraviny a výživných látkach ako tuky, nasýtené mastné kyseliny, uhľohydráty, cukry a soľ (článok 29 ods. 1) sa musia udávať v príslušnom poradí na prednej strane obalu, a to vo vyjadrení na 100 g, 100 ml alebo na jednu porciu. Ďalšie údaje (článok 29 ods. 2) sa môžu uviesť na inom mieste obalu, v každom prípade však musia byť vo forme tabuľky, ktorá zobrazuje výživové hodnoty (článok 34 ods. 2). Všetky údaje sa majú vzťahovať na 100 g/100 ml alebo na jednu porciu v prípade porciovaného balenia a vyjadrovať percentuálny podiel odporúčanej dennej dávky pre príslušnú živinu (článok 31).

Vnútroštátne systémy označovania

Návrh Komisie ponúka členským štátom rozsiahle možnosti vnútroštátnej regulácie. Podľa kapitoly VI a VII majú mať členské štáty možnosť v osobitných prípadoch vydávať právne predpisy týkajúce sa určitých kategórií potravín a popri povinných formách prezentácie môžu rozvíjať vnútroštátne systémy označovania (článok 44 ods. 3 a článok 34 ods. 5). Okrem toho by mali mať členské štáty možnosť v prípade nebalených potravín, napr. pečiva a spracovaných mäsových výrobkov, a potravín v rámci hromadného stravovania v reštauráciách, veľkokapacitných kuchyniach atď. stanoviť vnútroštátne pravidlá pre spôsob zobrazovania, prípadne – s výnimkou označovania alergénov – rozhodnúť o vynechaní niektorých povinných údajov (článok 41).

4. Pripomienky spravodajkyne

Spravodajkyňa v zásade víta návrh nariadenia predložený Komisiou. Zavedenie celoeurópskeho jednotného systému označovania potravín je nevyhnutné: na jednej strane táto úprava prispeje k transparentnosti v prospech spotrebiteľa, na druhej strane ale aj k lepšej prehľadnosti stavu právnych predpisov v rámci Spoločenstva v oblasti potravín, a tým aj k väčšej právnej istote v záujme potravinárskych podnikov tým, že sa celý súbor existujúcich právnych predpisov zhrnie do nového nariadenia. Takéto nové a rozsiahle nariadenie o označovaní potravín môže spotrebiteľovi pomôcť cielene sa rozhodovať pri nákupe, čím mu umožní prispôsobiť svoju výživu vlastným želaniam a potrebám.

So zreteľom na spoločný vnútorný trh má nesmierny význam aj hľadisko harmonizácie označovania potravín, pretože dodatočné vnútroštátne právne predpisy a rôzne výklady existujúcich právnych predpisov v oblasti potravín zo strany jednotlivých členských štátov spôsobujú prekážky obchodu a narúšajú hospodársku súťaž. Odstránenie tohto nesúladu môže viesť k zníženiu nákladov výrobcov potravín a obchodníkov, a tým nakoniec aj cien pre spotrebiteľov.

Navrhované zriadenie celoeurópskeho systému označovania potravín, ako sa uvádza v nariadení, však spravodajkyňa nevníma ako vhodné na zníženie byrokracie či zjednodušenie právnych predpisov ani ako pomoc spotrebiteľom pri získavaní lepších informácií o potravinách. Komisia niektoré body príliš zjednodušila. Okrem toho sa jednoducho zabudlo na osobitné formy uvádzania na trh prípadne ponúkania potravín, ako napríklad priamy poľnohospodársky predaj, cateringové stravovanie osôb, predaj v bezcolných zónach alebo automatový predaj. Nezohľadnili sa ani osobitné produkty ako jedlé zlato alebo potravinárske farbivá a inovačné potraviny. Niektoré časti návrhu sú nerealistické a viedli by okrem iného k značnému zvýšeniu nákladov výrobcov potravín a obchodníkov, čím by sa len pre nové predpisy označovania museli zvýšiť ceny potravín. Tieto nedostatky v návrhu Komisie ohrozujú zachovanie mnohých malých a stredných podnikov (MSP) v potravinárskom odvetví! Pokiaľ ide o spotrebiteľa, možno predpokladať, že plánovaný rozsah a forma zobrazovania povinných informácií by boli skôr mätúce než zjednodušujúce. Úplne nepochopiteľný sa zdá byť zámer poskytnúť členským štátom rozsiahle možnosti vnútroštátnej regulácie. Tento krok by viedol k ďalšiemu roztriešteniu vnútorného trhu s potravinami a návrh nariadenia by sa stal absurdným. Komisia si svojím návrhom protirečí vlastnému zámeru uvedenému v bode 5 odôvodnenia, čo je vhodné citovať na tomto mieste : Používanie nariadenia ako právneho nástroja podporuje cieľ zjednodušenia, lebo zaručuje, že všetci zainteresovaní budú naraz dodržiavať rovnaké pravidlá.

Navyše je nepochopiteľné, prečo Komisia predkladá svoj návrh teraz, pretože doteraz jediný vedecký prieskum o vplyve označovania potravín na výber spotrebiteľov pri kúpe, ktorý sa týkal všetkých členských štátov, sa začal realizovať len v auguste 2008. Tento prieskum, ktorý podporuje 7. rámcový program, by mal byť v podstate základom tohto návrhu nariadenia týkajúceho sa informácií o potravinách. S konkrétnymi výsledkami však podľa skúseností možno rátať približne až o tri roky. V súčasnosti teda možno pri tvorbe nových právnych predpisov v oblasti označovania vychádzať nanajvýš z dohadov a subjektívnych skúseností zúčastnených strán, a preto návrh Komisie pracuje len s domnienkami o želaniach a potrebách spotrebiteľov. Nedá sa odhadnúť, či konečné nariadenie bude skutočne prínosné pre priemerného spotrebiteľa v rámci EÚ alebo či sa bude musieť na základe nových výsledkov výskumu o niekoľko rokov od základu prepracovať. Táto skutočnosť je osobitne dôležitá z dôvodu, že sa dá očakávať, že nová úprava bude mať veľmi výrazný finančný vplyv na výrobcov potravín a obchodníkov. Ani o tom však Komisia neposkytuje žiadne informácie a vo svojom návrhu zastáva pozoruhodný názor, že externá expertíza nebola potrebná.

Spravodajkyňa preto považuje za nevyhnutné, aby sa návrh Komisie rozsiahlo upravil, a to napríklad v týchto oblastiach:

Všeobecná požiadavka minimálnej veľkosti písma 3 mm nie je v skutočnosti uskutočniteľná. Platí to najmä, nie však výlučne, v prípade výrobkov s viacjazyčnými nápismi. Povinná veľkosť písma 3 mm by viedla k zväčšeniu obalov potravín, dodatočnému odpadu z týchto obalov, a prípadne aj k väčším porciám. Samotná veľkosť písma okrem toho nie je pre čitateľnosť rozhodujúca. Spravodajkyňa preto vymedzuje pojem „čitateľnosť“ informácií o potravinách a navrhuje vypracovať usmernenia na jeho uplatňovanie v rámci konzultačného postupu.

Komisia zdôvodňuje svoj zámer priznať členským štátom možnosť vytvárania vlastných systémov označovania zásadou subsidiarity. Poukazuje pritom na to, že prostredníctvom tohto mechanizmu riadenia zdola nahor možno vyvinúť inovatívne riešenia v oblasti označovania. Spravodajkyňa však zastáva názor, že vnútroštátne systémy označovania v krajnom prípade povedú k zmätku, právnej neistote a rozsiahlemu narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Treba totiž vychádzať z toho, že predpisy členských štátov v oblasti označovania by aj napriek navonok zdanlivej dobrovoľnosti mali de facto rovnaký účinok ako záväzné požiadavky. Vzhľadom na skutočnosť, že veľká časť potravinárskych podnikov v EÚ svoje výrobky uvádza na trh vo viac ako jednom členskom štáte, museli by sa vždy vyrábať špecifické obaly a predovšetkým by sa museli vybudovať náležité skladovacie kapacity. Príslušné dodatočné náklady vo výške mnohých miliárd EUR by potravinársky priemysel, pre ktorý sú typické prevažne malé alebo stredné podniky, niesol len ťažko a nakoniec by sa toto zaťaženie prejavilo u spotrebiteľov. Nakoniec samotná predstava, že v budúcnosti sa postupne môže zaviesť až 27 rozdielnych doplnkových systémov označovania, a to v rozdielnej dobe, poukazuje na nezmyselnosť tohto zámeru. Spravodajkyňa preto očakáva, že príslušné články sa vypustia. To však neznamená, že existujúce nepovinné systémy označovania obchodníkov alebo niektorých výrobcov potravín by sa mali v budúcnosti zakázať. Opak je pravdou: okrem povinných údajov by sa malo úplne umožniť opakovanie údajov na inom mieste obalu alebo ich doplnenie o ďalšie údaje v ľubovoľnej forme. To samozrejme nemožno uskutočniť na úkor rýchleho nájdenia a čitateľnosti povinných údajov.

Právne predpisy musia zabezpečiť, aby nedochádzalo k zavádzaniu spotrebiteľov prostredníctvom potravinových obalov. Obrazové a/alebo textové zobrazenie nesmie mylne informovať o pôvode výrobku, zložení alebo výživovej hodnoty potravín. Spravodajkyňa preto navrhuje príslušné doplnenie návrhu Komisie. Keďže sa v poslednom čase do pozornosti verejnej diskusie dostala existencia cenovo výhodných napodobnenín potravín, ktoré bežný spotrebiteľ za napodobneniny nepovažuje, zdá sa rozumné takéto výrobky jasne označovať na prednej strane.

Podľa názoru spravodajkyne by však zahltenie prednej strany potravinových obalov veľkým počtom informácií o výživovej hodnote, uvádzaných vždy na 100 g, 100 ml alebo na jednu porciu, alebo kombináciou viacerých údajov, napr. hodnoty v gramoch spolu s percentuálnym vyjadrením odporúčanej dennej dávky určitej skupiny obyvateľov, viedlo k tomu, že týmto informáciám sa nakoniec nebude venovať žiadna pozornosť. Spotrebiteľ navyše pri nákupe nemá v zornom poli len jeden obal výrobku, ale celé rady obalov na regáloch obchodov s potravinami. Keďže sa podľa doterajších poznatkov zameriava prevažná väčšina spotrebiteľov, ktorí sa zaujímajú o svoju výživu, predovšetkým na energetickú hodnotu potraviny, mal by pri porovnávaní výrobkov stačiť povinný údaj o obsahu kilokalórií vyjadrený na 100 g alebo 100 ml výrobku a uvedený na prednej strane obalu. To, ktoré výživné látky túto energetickú hodnotu výrobku tvoria, možno zistiť z povinných informácií uvádzaných v tabuľke s výživovými hodnotami na inej strane obalu. Ak obal obsahuje len jednu porciu, malo by byť povinné záväzne uvádzať údaje o výživových hodnotách v prepočte na túto porciu. Pokiaľ by sa v rámci spotrebiteľského prieskumu v budúcnosti dospelo k iným poznatkom, čo sa týka želaní spotrebiteľov, môžu subjekty obchodu alebo priemyslu, ako už bolo uvedené, dobrovoľne uviesť doplnkové údaje. Tu sa ale opäť vyžaduje predpismi stanoviť pevné porovnávacie základy a ich jasné vysvetlenie spotrebiteľom, aby sa zabránilo svojvoľnému dodatočnému označovaniu.

Špecializovaní výrobcovia a obchodníci v oblasti potravinárskeho priemyslu, napr. pekári, cukrári, mäsiari, prevádzkovatelia reštaurácií atď., ponúkajú na predaj, resp. priamu konzumáciu, prevažne nebalený tovar. Tieto výrobky spravidla nie sú normalizované, mení sa u nich zloženie a hmotnosť v závislosti od výrobného postupu. Okrem toho treba zohľadniť, že práve výrobcovia a obchodníci v oblasti potravinárskeho priemyslu sú zárukou zachovania a rozmanitosti regionálnych špecialít v Európskej únii. V tomto nariadení sa preto musia tieto osobitné okolnosti zohľadniť. Návrh Komisie predpokladá, že úprava označovania potravín pri nebalených výrobkoch by mala spadať do právomocí členských štátov: mali by rozhodovať nielen o spôsobe zobrazovania informácií, ale prípadne aj o výnimkách z povinných údajov. Ak by členské štáty výnimky nestanovili alebo by sa s touto osobitnou úpravou oneskorili, museli by predajcovia voľného tovaru poskytnúť všetky údaje, ktoré sa uvádzajú v nariadení. To by na základe uvedených osobitostí špecializovaného potravinárskeho odvetvia viedlo k právnej neistote a ohrozilo by predovšetkým existenciu malých podnikov. Pre tieto podniky je takmer nemožné, aby poskytovali obsiahle označovanie výživovej hodnoty. Preto spravodajkyňa zastáva názor, že nebalený tovar by sa mal z nariadenia z veľkej časti vyňať. Výnimku tu tvoria informácie o alergénoch, ktoré môžu poskytovať i špecializovaní výrobcovia a obchodníci. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že už z nariadenia (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách sú pri ich označovaní vyňaté tie výrobky, ktoré sa balia až priamo pri predaji.

Z dôvodu prispôsobenia sa predkladanému nariadeniu sa musí otvoriť nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách. Spravodajkyňa odporúča zároveň bez náhrady vypustiť článok 4 uvedeného nariadenia, pretože medzičasom sa ukázalo, že v ňom uvedené profily výživovej hodnoty nie sú vedecky podložené, ale stanovila ich svojvoľne Európska komisia. Svojvôľa by však viedla v potravinovej legislatíve k väčšej byrokracii, právnej neistote a nerovnovážnej hospodárskej súťaži a ohrozila by aj vyvážené stravovanie európskeho obyvateľstva.

Podobné dôsledky by malo aj povinné farebné označovanie potravín podľa modelu semafora, ktoré v súčasnosti používa niekoľko málo výrobcov potravín pre hotové alebo polohotové výrobky (takzvané výrobky „convenience“). Hraničné hodnoty na rozdelenie podľa troch semaforových farieb červenej, oranžovožltej a zelenej sú stanovené svojvoľne a rozpätie v rámci farieb je príliš veľké. Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh nariadenia má dosiahnuť jednotné povinné označovanie vzťahujúce sa na všetky potraviny a nealkoholické nápoje, farebné označovanie by diskriminovalo základné potraviny a uprednostňovalo skôr menejcenné potravinové napodobneniny, ako aj potraviny s umelými zložkami namiesto prírodných zložiek. S veľkou pravdepodobnosťou by sa to stalo návodom pre nesprávnu a nedostatočnú výživu veľkej časti obyvateľstva. Preto neodporúča ani Komisia ani spravodajkyňa takéto zložky na povinné označovanie potravín.

5. Záver

Toto nariadenie by malo predpisovať označovanie potravín všeobecne platné v celej EÚ, ktoré by sa s niekoľkými výnimkami uplatňovalo na všetky výrobky potravinárskych podnikov, a teda nielen na určité kategórie potravín. Treba zdôrazniť, že cieľom takejto úpravy môžu byť len záujmy priemerného spotrebiteľa, t. j. občanov s priemerným vzdelaním, informáciami a zdravím, ale nie osobitné skupiny pacientov, s výnimkou osôb alergických na potraviny. Povinné označovanie potravín by malo pomôcť tomu, aby sa zodpovední zástupcovia verejnosti mohli rozhodovať o kúpe cielene a informovane.

Tento cieľ však nemožno dosiahnuť prostredníctvom veľmi komplexného a komplikovaného návrhu Komisie s päťdesiatimi tromi článkami, z ktorých väčšina je veľmi dôležitých, a trinástimi prílohami . Navrhované znázornenie povinných údajov má skôr bližšie k výchove spotrebiteľa ako k informáciám pre neho. Komisia má v úmysle zákonom si vynútiť „zdravú“ výživu spotrebiteľov. Aj po obsahovej stránke obsahuje návrh Komisie nedostatky. Niektoré požiadavky sa zakladajú na predpokladoch o spotrebiteľských želaniach a potrebách a nad kvalitou navrhovaných kritérií možno pochybovať. Zámer harmonizácie v záujme európskeho vnútorného trhu by bol z dôvodu plánu povoliť vnútroštátne osobitné pravidlá privedený do absurdnosti. Mnohé návrhy Komisie však navyše smerujú k tomu, aby ohrozili existenciu MSP. Týmto návrh Komisie protirečí s iniciatívou „Small Business Act”.

V zásade zvláštna a povážlivá je skutočnosť, že Komisia vypracovala návrh nariadenia bez toho, aby do neho zahrnula vedecké know-how. Ďalej je nepochopiteľné, že návrh sa predkladá v čase, keď sú síce k dispozícii ojedinele obmedzené vedecké výskumy, vypracovanie rozsiahlej štúdie sa však ešte len začalo.

Spravodajkyňa preto navrhuje rozsiahlu úpravu smeru navrhnutého Komisiou. Upozorňuje na to, že plánované povinné označovanie potravín bez rozsiahlych vedeckých poznatkov o vplyve informácií o potravinách na správanie spotrebiteľov v 27 členských štátoch EÚ môže obsiahnuť len základné informácie. Ďalej môže zákonodarca zabezpečiť, aby povinné označovanie bolo čitateľné a zrozumiteľné a aby sa vylúčilo uvádzanie spotrebiteľov do omylu. Ak budú v budúcnosti k dispozícii nové poznatky o želaniach a potrebách spotrebiteľov, mohli by potravinárske podniky podľa návrhov spravodajkyne rýchlo reagovať dobrovoľným poskytnutím doplnkových informácií. Len takáto úprava zaručí dostatočnú flexibilitu a môže byť spravodlivá ku všetkých zúčastneným stranám.

Na záver treba pripomenúť, že označovanie potravín je len jedno z mnohých hľadísk spotrebiteľských informácií v oblasti výživy. Označovanie môže doplniť zvyšovanie povedomia obyvateľstva o relatívne zdravom životnom štýle, napríklad formou kampaní a vzdelávacích opatrení v členských štátov, nie však nahradiť. A nakoniec, v našom spoločenskom systéme nemôžu a nesmú žiadne predpisy zbaviť občanov ich vlastnej zodpovednosti, príp. zodpovednosti rodičov za deti.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (25.2.2010)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
(KOM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Christel Schaldemose

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Je to druhý raz, čo sa Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa zaoberá návrhom Komisie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva množstvo práce, ktorú bývalý výbor vynaložil na stanovisko, ktoré vypracovala pani Bernadette Vergnaud. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa rozhodla neotvárať Pandorinu skrinku tým, že predloží veľké množstvo nových pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Namiesto toho sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko rozhodla zahrnúť hlavnú časť stanoviska, ktorá získala väčšinu v predchádzajúcom výbore. Toto rozhodnutie vychádzalo z uznania na veľkého množstva práce, ktorú vykonal predchádzajúci výbor, ako aj z potreby dosiahnuť kompromisy s cieľom dosiahnuť udržateľné označovanie potravín v Európe.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva, že diskusia o označovaní potravín predstavovala dôležitú otázku počas kampane k voľbám do Európskeho parlamentu na jar tohto roku. Preto existuje potreba prediskutovať určité obavy zahrnuté v návrhu Komisie. Cieľ tohto stanoviska je rovnaký ako cieľ stanoviska pani Vergnaud prijatého vo februári 2009. Spotrebitelia musia mať možnosť byť dobre informovaní pri výbere ich potravín. A táto dobrá informovanosť pri výbere by mala okrem iného pomôcť pri vyriešení narastajúceho problému obezity v Európe.

Informácie o potravinách preto musia poskytovať dôkladné oboznámenie o obsahu konkrétnych potravín, ktoré si spotrebiteľ kupuje, ako aj rýchly prehľad o tom, či potravina je vhodná alebo nie, ktorý je potrebný pri výbere zdravých potravín. Preto sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko rozhodla zahrnúť mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo stanoviska predchádzajúceho výboru.

Ako hlavný bod sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko rozhodla ponechať povinný obsah označenia o výživovej hodnote, ako to odporúčal predchádzajúci výbor. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vybrala 8 hlavných živín, ktoré sa všetky uvádzajú vo vzťahu na 100 g alebo 100 ml, ktoré sa majú uvádzať v spoločnom zornom poli na obale. Zobrazenie nemusí byť v hlavnom zornom poli alebo na prednej strane obalu. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že predná strana obalu by mala slúžiť na rýchly prehľad. Preto spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby energetická hodnota (kalorická hodnota) bola na prednej strane obalu. Táto informácia by mala byť doplnená farebným kódom, ktorý by naznačoval, či má potravina vysokú, strednú alebo nízku energetickú hodnotu.

Ďalšie doplnenie súvisí s návrhom spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko, že všetky druhy alkoholu by sa mali označovať. Alkohol obsahuje veľké množstvo kalórií, čo môže mať výrazný vplyv na dennú spotrebu energie. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko konštatuje, že spotrebiteľ by mal mať naporúdzi túto informáciu v rovnakom čase, keď analyzuje informácie o potravinách.

Dobre informovaný a lepšie vzdelaný spotrebiteľ bude schopný prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je presvedčená, že zlepšenie informácií o potravinách bude mať zásadný vplyv na európskych spotrebiteľov v ich každodennom živote pri ich rozhodovaní počas nakupovania.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Verejnosť sa zaujíma o vzťah medzi stravovaním a zdravím a o výber vhodnej stravy tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám. V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe sa poznamenalo, že nutričné označovanie je dôležitým nástrojom na informovanie spotrebiteľov o zložení potravín a pomáha im informovane si vyberať. V stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ na roky EÚ 2007 – 2013 sa podčiarklo, že umožnenie spotrebiteľom rozhodovať sa o výbere na základe informácií je podstatné pre účinnú hospodársku súťaž, ako aj pre dobré podmienky spotrebiteľov. Poznanie základných zásad výživy a vhodné informácie o výživovej hodnote potravín by výrazne prispeli k tomu, aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať sa na základe informácií.

(10) Verejnosť sa zaujíma o vzťah medzi stravovaním a zdravím a o výber vhodnej stravy tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám. V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe sa poznamenalo, že nutričné označovanie je jedným zo spôsobov informovania spotrebiteľov o zložení potravín a pomáha im informovane si vyberať. Vzdelávacie a informačné kampane členských štátov sú významným mechanizmom na to, aby spotrebitelia lepšie chápali informácie o potravinách. V stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ na roky EÚ 2007 – 2013 sa podčiarklo, že umožnenie spotrebiteľom rozhodovať sa o výbere na základe informácií je podstatné pre účinnú hospodársku súťaž, ako aj pre dobré podmienky spotrebiteľov. Poznanie základných zásad výživy a vhodné informácie o výživovej hodnote potravín by výrazne prispeli k tomu, aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať sa na základe informácií.

Odôvodnenie

Zlepšovanie výživy a chápanie výživových informácií spotrebiteľmi sa nedá dosiahnuť len označovaním. Ani v súčasnosti nerozumejú spotrebitelia niektorým údajom v označovaní a je dôležité, aby sa členské štáty viac zapájali do informačných kampaní s cieľom zlepšiť chápanie informácií spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Pravidlá Spoločenstva by sa mali uplatňovať iba v prípade podnikov, koncept ktorých znamená určitú kontinuitu činností a určitý stupeň organizácie. Na činnosti ako je príležitostné spracovanie, podávanie a predaj potravín súkromnými osobami na udalostiach ako sú charitatívne akcie, miestne obecné trhy a stretnutia sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

(15) Pravidlá Spoločenstva by sa mali uplatňovať iba v prípade podnikov, koncept ktorých znamená určitú kontinuitu činností a určitý stupeň organizácie. Na činnosti, ako je príležitostné dodávanie potravín tretím subjektom, podávanie a predaj potravín súkromnými osobami napríklad na charitatívnych akciách, miestnych obecných trhoch a stretnutiach, ako aj na predaj potravín rôznymi formami poľnohospodárskeho priameho predaja, sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Dôležité tu nie je spracovanie potravín, ale ich dodávanie tretím subjektom. Duplicite by sa malo zamedziť. Poľnohospodárske podniky, ktoré vykonávajú priamy predaj (predaj z dvora, na trhoch, na uliciach, podomový predaj), by boli dodržiavaním predpisov tohto nariadenia veľmi preťažené. Keďže tu ide o veľmi dôležitý trhový segment, pokiaľ ide o príjem poľnohospodárskych podnikov, mal by sa poľnohospodársky priamy predaj potravín zo zásady vyňať z tohto nariadenia.

Malé a stredné podniky v oblasti tradičnej výroby potravín vyrábajú výrobky na priame dodávky spotrebiteľovi, ktoré nie sú balené. Neexistujú tu štandardné postupy: prísady sa menia denne. Okrem toho treba mať na zreteli, že práve potravinárske remeslá sú zárukou zachovania regionálnych špecialít, kreativity a inovácie, a tým zabezpečujú rozmanitosť ponuky. Je preto dôležité vyňať tieto výrobky potraviny z požiadavky povinného označovania výživovej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Nové povinné požiadavky na informácie o potravinách by sa však mali stanoviť len vtedy, ak a keď je to potrebné v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality a trvalej udržateľnosti.

(19) Nové povinné požiadavky na informácie o potravinách by sa však mali stanoviť len vtedy, ak a keď je to potrebné v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality, transparentnosti a trvalej udržateľnosti.

Odôvodnenie

Na udržanie súladu so súčasnými cieľmi EÚ dosiahnuť plne funkčný vnútorný trh je dôležité, aby sa akékoľvek nové požiadavky oznamovali a aby ich všetky zainteresované strany dôkladne preskúmali s cieľom zabezpečiť, že sú odôvodnené a nebránia voľnému pohybu tovarov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V snahe zabrániť dezintegrácii pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov za informácie o potravinách, je vhodné vyjasniť si zodpovednosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v tejto oblasti.

(21) V snahe zabrániť dezintegrácii pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov za informácie o potravinách, je vhodné vyjasniť si zodpovednosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v tejto oblasti. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 nariadenia (ES) č. 178/2002, by prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zodpovední za predajné alebo distribučné činnosti, ktoré sa nemajú vplyv na informácie o potravinách, mali urýchlene konať, ak zistia, že takéto informácie nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Treba objasniť, za akých podmienok prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí neovplyvňujú informácie o potravinách, musia prispieť k súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Je rovnako dôležité určiť, že ustanovenia článku 8 neoslabujú význam povinností vyplývajúcich z článku 19 nariadenia (ES) 178/2002, ktoré musia maloobchodníci dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V snahe zohľadniť zmeny a vývoj v oblasti informácií o potravinách treba vypracovať ustanovenia s cieľom splnomocniť Komisiu, aby zmenila a doplnila zoznam povinných informácií pridaním alebo odstránením údajov, a na sprístupnenie určitých údajov alternatívnymi prostriedkami. Konzultácia so zainteresovanými stranami by mala umožniť včasné a dobre cielené zmeny požiadaviek na informácie o potravinách.

(23) V snahe zohľadniť zmeny a vývoj v oblasti informácií o potravinách treba vypracovať ustanovenia s cieľom splnomocniť Komisiu, aby zmenila a doplnila zoznam povinných informácií pridaním alebo odstránením údajov, a na sprístupnenie určitých údajov alternatívnymi prostriedkami. Verejná konzultácia so všetkými zúčastnenými stranami by mala umožniť včasné a dobre cielené zmeny požiadaviek na informácie o potravinách.

Odôvodnenie

Všetky zmeny požiadaviek na povinné označovanie majú významný vplyv na potravinársky priemysel. Je preto dôležité, aby právny predpis jasne uvádzal, že pri posudzovaní nových požiadaviek na označovanie sa musí konzultovať so všetkými zúčastnenými stranami, čím sa zabezpečí, aby bol postup transparentný a aby všetky strany mohli vysloviť svoje stanoviská.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Nálepky potravín by mali byť jasné a zrozumiteľné a pomáhať spotrebiteľom, ktorí sa chcú lepšie rozhodovať sa na základe informácií pri výbere potravín a stravy. Štúdie ukazujú, že dôležitým prvkom maximalizácie možností ovplyvňovania čitateľov informáciami v označení je čitateľnosť, a že drobné písmo je jednou z hlavných príčin nespokojnosti spotrebiteľov s nálepkami potravín.

(25) Etikety potravín by mali byť jasné a zrozumiteľné a pomáhať spotrebiteľom, ktorí sa chcú lepšie rozhodovať sa na základe informácií pri výbere potravín a stravy. Štúdie ukazujú, že dôležitým prvkom maximalizácie možností ovplyvňovania čitateľov informáciami v označení je čitateľnosť, a preto pri zabezpečovaní spokojnosti spotrebiteľov s etiketami potravín treba spoločne zvážiť také činitele, ako sú veľkosť, typ písma, farba a kontrastnosť.

Odôvodnenie

Čitateľnosť etikety je pre spotrebiteľov veľmi dôležitá a mala by sa naďalej požadovať aj v novom nariadení. Pri posudzovaní zreteľnosti etikety je však potrebné zvážiť viacero činiteľov, nielen veľkosť písma.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(27a) Podľa predošlého uznesenia Európskeho parlamentu a stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru*, v súvislosti s prácou Komisie a obavami verejnosti týkajúcimi sa poškodzovania zdravia alkoholom, najmä zdravia mladých a zraniteľných spotrebiteľov, by Komisia mala spolu s členskými štátmi vymedziť definíciu nápojov, takzvaných alcopops, ktorých cieľovou skupinou sú mladí ľudia. V dôsledku toho, že majú charakter alkoholického nápoja, by pre ne mali platiť prísnejšie požiadavky označovania a v obchodoch by mali byť jasne oddelené od nealkoholických nápojov.

* Ú. v. EÚ C 77, 31.3.2009, s. 73.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Je tiež dôležité poskytnúť spotrebiteľom informácie o ostatných alkoholických nápojoch. Osobitné pravidlá Spoločenstva už existujú v prípade označovania vína. V nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom sa stanovuje kompletný súbor technických noriem, ktoré úplne pokrývajú všetky vinárske pracovné postupy, výrobné metódy a spôsoby prezentácie a označovania vín, čím sa zabezpečuje pokrytie všetkých etáp reťazca a ochrana a správna informovanosť spotrebiteľov. Tieto právne predpisy popisujú presným a komplexným spôsobom látky, ktoré môžu byť použité vo výrobnom procese spolu s podmienkami ich použitia prostredníctvom pozitívneho zoznamu vinárskych pracovných postupov a ošetrení, akýkoľvek postup, ktorý nie je zahrnutý do tohto zoznamu je zakázaný. Preto je v tejto etape vhodné vyňať víno z povinnosti uvádzať zoznam zložiek a vyhlásenie o výživovej hodnote. Pokiaľ ide o pivo a liehoviny vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. […] z […] o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/892 a s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup a súlad s podmienkami ustanovenými v prípade vína by sa mal uplatňovať rovnaký typ výnimiek. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vydá správu a v prípade potreby môže v kontexte tohto nariadenia navrhnúť osobitné požiadavky.

(28) Je tiež dôležité poskytovať spotrebiteľom informácie o ostatných alkoholických nápojoch. Osobitné pravidlá Spoločenstva už existujú v prípade označovania vína. V nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom sa stanovuje kompletný súbor technických noriem, ktoré úplne pokrývajú všetky vinárske pracovné postupy, výrobné metódy a spôsoby prezentácie a označovania vín, čím sa zabezpečuje pokrytie všetkých etáp reťazca a ochrana a správna informovanosť spotrebiteľov. Tieto právne predpisy popisujú presným a komplexným spôsobom látky, ktoré môžu byť použité vo výrobnom procese spolu s podmienkami ich použitia prostredníctvom pozitívneho zoznamu vinárskych pracovných postupov a ošetrení, akýkoľvek postup, ktorý nie je zahrnutý do tohto zoznamu je zakázaný. Preto je v tejto etape vhodné vyňať víno z povinnosti uvádzať zoznam zložiek a označenie výživovej hodnoty. Pokiaľ ide o pivo, likérové vína, perlivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky, ktoré sa vyrábajú z iného ovocia ako hrozna, ovocné pivo a liehoviny vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín2, ako aj alkoholických miešaných nápojov a s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup a súlad s podmienkami ustanovenými v prípade vína by sa mal uplatňovať rovnaký typ výnimiek. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vydá správu a v prípade potreby môže v kontexte tohto nariadenia navrhnúť osobitné požiadavky.

2 OJ L [ …], […], p.[…].

2 Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

Odôvodnenie

V záujme objasnenia by sa mali spomenúť aj likérové vína, perlivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky získavané z iného ovocia, ako aj ovocné pivo. Na víno, pivo a liehoviny sa už vzťahujú predchádzajúce nariadenie EÚ, zatiaľ čo na miešané alkoholické nápoje nie. Dnes sa však vynárajú ťažkosti s kategorizáciou miešaných nápojov, a preto by sa mali tieto nápoje v súčasnosti vyňať a časť správy by mal vypracovať výbor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu potraviny by sa malo poskytnúť vždy, kedy by jeho absencia mohla uviesť spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu daného výrobku. V iných prípadoch je uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu ponechané na zváženie zo strany prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. V každom prípade, uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu by sa malo poskytnúť spôsobom, ktorý neklame spotrebiteľa, a na základe jasne definovaných kritérií, ktoré zaistia rovnaké podmienky pre priemyselné odvetvie a zlepšia zrozumiteľnosť informácií o krajine pôvodu alebo miest pôvodu potravín pre spotrebiteľov. Takéto kritériá by sa nemali uplatňovať na údaje súvisiace s názvom alebo adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

(29) S cieľom zaručiť úplnú transparentnosť a sledovateľnosť by malo byť povinné uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu všetkých druhov mäsa. V každom prípade uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu by sa malo poskytnúť spôsobom, ktorý neklame spotrebiteľa, a na základe jasne definovaných kritérií, ktoré zlepšia zrozumiteľnosť informácií o krajine pôvodu alebo mieste pôvodu potravín pre spotrebiteľov. Takéto kritériá by sa nemali uplatňovať na údaje súvisiace s názvom alebo adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti musia spotrebitelia poznať krajinu pôvodu mäsa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu odvetvia, je vhodné oslobodiť určité kategórie potravín, ktoré sú nespracované alebo v prípade ktorých nie je informácia o výživovej hodnote určujúcim faktorom pre spotrebiteľský výber, od povinného zaradenia vyhlásenia o výživovej hodnote, pokiaľ povinnosť poskytovať takéto informácie nie je uvedená v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

(36) Aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu výrobcov potravín a obchodníkov, je vhodné oslobodiť určité kategórie potravín, ktoré sú nespracované alebo v prípade ktorých nie je informácia o výživovej hodnote určujúcim faktorom pre rozhodnutie spotrebiteľa o kúpe, alebo vonkajšie balenie alebo etiketa sú príliš malé na to, aby sa mohlo uskutočniť povinné označenie, od povinného označenia výživovej hodnoty, pokiaľ povinnosť poskytovať takéto informácie nie je uvedená v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

Odôvodnenie

Nebolo by správne, aby sa len na základe rozsiahlych predpisov o označovaní v budúcnosti museli zväčšovať obaly potravín. Viedlo by to k väčšiemu objemu odpadu z obalov, ako aj k prípadným väčším porciám alebo aj ku klamlivým, sčasti prázdnym, obalom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Ak majú poskytované informácie apelovať na priemerného spotrebiteľa a slúžiť na informačný účel, na ktorý sa uvádzajú, a vzhľadom na bežnú úroveň znalostí o predmete výživy, mali by byť jednoduché a ľahko zrozumiteľné. Prieskum naznačil, že spotrebitelia považujú informácie v hlavnom zornom poli alebo na „prednej časti balenia“ za užitočné pri rozhodovaní o kúpe. Na to, aby spotrebitelia mohli teda doslova vidieť základné informácie o výživovej hodnote pri nakupovaní potravín, tieto informácie by mali byť uvedené v hlavnom zornom poli nálepky.

(37) Ak majú poskytované informácie apelovať na priemerného spotrebiteľa a slúžiť na informačný účel, na ktorý sa uvádzajú, a vzhľadom na bežnú úroveň znalostí o predmete výživy, mali by byť jednoduché a ľahko zrozumiteľné. Prieskum naznačil, že spotrebitelia považujú informácie v hlavnom zornom poli alebo na „prednej časti balenia“ za užitočné pri rozhodovaní o kúpe. Na to, aby spotrebitelia mohli teda doslova vidieť základné informácie o výživovej hodnote pri nakupovaní potravín, energetická hodnota (kalorická hodnota) uvádzaná na 100 g alebo 100 ml by sa mala uvádzať v hlavnom zornom poli na prednej strane obalu. Všetky informácie o výživovej hodnote (opakovane s energetickou hodnotou) by sa však mali zobraziť spolu na jednom mieste na obale v hlavnom zornom poli.

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa povinné i nepovinné informácie o výživovej hodnote nachádzali v hlavnom zornom poli, ako to predpisuje súčasná legislatíva pre označovanie výživovej hodnoty, pretože by spotrebiteľov miatlo, keby mali hľadať rôzne údaje o výživovej hodnote na rôznych miestach balenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Nedávny vývoj týkajúci sa vyjadrovania vyhlásenia o výživovej hodnote iného ako na 100 g/100 ml/1 porciu, v niektorých členských štátoch a organizáciách v potravinárskom odvetví naznačuje, že spotrebitelia obľubujú tieto systémy, lebo im pomáhajú vyberať si informovane a rýchlo. V celom Spoločenstve však neexistuje žiadny dôkaz o tom, ako priemerný spotrebiteľ chápe a používa alternatívne vyjadrovanie informácií. Preto je vhodné povoliť, aby sa pokračovalo vo vývoji rôznych systémov, a umožniť prieskum chápania spotrebiteľov v rôznych členských štátoch, aby sa, ak to bude vhodné, mohli zaviesť harmonizované systémy.

(38) Nedávny vývoj týkajúci sa označovania výživovej hodnoty iného ako na 100 g/100 ml/1 porciu, v niektorých členských štátoch a organizáciách v potravinárskom odvetví naznačuje, že spotrebitelia obľubujú tieto systémy, lebo im pomáhajú vyberať si rýchlo. V celom Spoločenstve však neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, ako priemerný spotrebiteľ chápe a používa alternatívne vyjadrovanie informácií. Na uľahčenie porovnávania výrobkov v baleniach rôznych veľkostí je preto vhodné, aby sa údaje o výživovej hodnote ďalej povinne uvádzali v prepočte na 100 g/100 ml . Je rovnako vhodné umožniť výskum chápania spotrebiteľov, aby sa v prípade potreby mohli zaviesť harmonizované systémy.

Odôvodnenie

Údaj o energetickej hodnote a obsahu živín na 100 g alebo 100 ml ponúka spotrebiteľovi možnosť výrobok priamo porovnať. Preto by táto informácia mala byť povinná. Všetky ostatné informácie na obale sú nepovinné, a teda výrobca sa môže rozhodnúť, ktoré informácie sa hodia pre jeho výrobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Členské štáty by si v závislosti od miestnych praktických podmienok a okolností mali zachovať právo stanovovať pravidlá v súvislosti s poskytovaním informácií o nepredbalených potravinách. Aj keď je v takýchto prípadoch dopyt spotrebiteľa po ďalších informáciách obmedzený, informácie o možných alergénoch sa považujú za veľmi dôležité. Dôkazy naznačujú, že väčšinu prípadov alergií na potraviny spôsobili nepredbalené potraviny. Preto by sa tieto informácie mali vždy poskytovať spotrebiteľovi.

(41) Členské štáty by si v závislosti od miestnych praktických podmienok a okolností mali zachovať právo stanovovať pravidlá v súvislosti s poskytovaním informácií o nebalených potravinách, ako aj balených potravinách a jedlách, ktoré vyrábajú a priamo dodávajú konečným spotrebiteľom miestne maloobchodné prevádzky alebo zariadenia spoločného stravovania. Aj keď je v takýchto prípadoch dopyt spotrebiteľa po ďalších informáciách obmedzený, informácie o možných alergénoch sa považujú za veľmi dôležité. Dôkazy naznačujú, že väčšinu prípadov alergií na potraviny spôsobili nebalené potraviny. Preto by tieto informácie mali byť vždy dostupné spotrebiteľovi na mieste, kde sa potraviny nakupujú alebo konzumujú.

Odôvodnenie

Balené potraviny, ktoré vyrábajú malé maloobchodné prevádzky alebo zariadenia spoločného stravovania, sa vyrábajú neštandardným spôsobom, pričom sa zložky a receptúry môžu často meniť. Pre tieto potraviny sa nedá stanoviť presný spôsob označovania výživovej hodnoty. Pre tieto firmy by to bola veľmi zdĺhavá a drahá úloha. Je dôležité, aby sa tieto potraviny vyňali z požiadavky označovať výživovú hodnotu, a to buď všeobecne alebo oprávnením členských štátov stanoviť pravidlá pre tieto kategórie, ktoré už získali pre nebalené potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(49a) Látky vyvolávajúce u citlivých osôb alergie alebo neznášanlivosť môžu obsahovať aj tradičné potravinárske výrobky a čerstvé maloobchodné výrobky, ktoré sa vyrábajú priamo na mieste predaja. Práve takéto nebalené výrobky sa predávajú v priamom kontakte so spotrebiteľom, a preto by mal príslušné informácie poskytnúť napríklad predajca ústne alebo prostredníctvom jasne viditeľnej informačnej tabule na mieste predaja, prípadne prostredníctvom vystaveného informačného materiálu.

Odôvodnenie

Rozsiahle označovanie alergénov vo všetkých výrobkoch je v prípade nebaleného tovaru takmer nemožné a najmä u malých a stredných podnikov by viedlo k značnému konkurenčnému znevýhodneniu a zvýšeniu nákladov. Okrem toho sa nedá v podnikoch s obmedzeným manipulačným priestorom vylúčiť ani krížová kontaminácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky etapy potravinového reťazca, kde sa činnosti potravinárskych podnikov týkajú poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom.

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky etapy potravinového reťazca, pokiaľ sa týka poskytovania informácií o potravinách konečným spotrebiteľom.

Uplatňuje sa na všetky potraviny určené pre konečného spotrebiteľa vrátane potravín dodávaných zariadeniami hromadného stravovania a potravín určených na zásobovanie zariadení hromadného stravovania.

Uplatňuje sa na všetky balené potraviny určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi vrátane potravín dodávaných zariadeniami spoločného stravovania a potravín určených na zásobovanie zariadení spoločného stravovania.

 

Neuplatňuje sa na potraviny, ktoré sa balia priamo na mieste predaja pred dodaním konečnému spotrebiteľovi s výnimkou pravidiel uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Práve v potravinárstve sa balia výrobky, ktoré sa vyrábajú priamo na mieste predaja na účel ich priameho predaja spotrebiteľom. Preto sa výrobky z dôvodu lepšej starostlivosti o zákazníka (rýchlejší nákup, lepšia manipulácia) vopred porciujú (nátierky) alebo balia do fólií (sendviče). Takéto výrobky zabalené krátko pred predajom by sa mali v zásade vyňať z rozsahu pôsobnosti nariadenia, pretože ich v žiadnom prípade nemožno stavať na rovnakú úroveň s priemyselne balenými výrobkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia do ...* zverejní komplexný aktualizovaný zoznam požiadaviek na označovanie, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch Únie platných pre určité potraviny. Komisia predloží najneskôr do …** správu Európskemu parlamentu a Rade o súlade s osobitných požiadaviek na označovanie s týmto nariadením. Komisia v prípade potreby pripojí k správe príslušné návrhy.

 

___________

*

** 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Jedným z hlavných cieľov tohto návrhu je zjednodušenie. Ustanovenia o označovaní sa nachádzajú v príliš veľkom počte európskych smerníc a nariadení platných pre jednotlivé odvetvia. Je potrebné všetky ich zozbierať, preveriť ich súlad so všeobecnými zásadami a umožniť ľahký prístup k tomuto veľkému množstvu požiadaviek všetkým prevádzkovateľom a zainteresovaným stranám v potravinovom reťazci, pričom sa vezme do úvahy každý prípadný nesúlad so všeobecnými pravidlami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) „nebalená potravina“ je potravina, ktorá sa konečnému spotrebiteľovi ponúka v nebalenom stave a balí sa až v okamihu predaja konečnému spotrebiteľovi, ako aj potravina a čerstvý výrobok, ktoré sa balia na mieste predaja na účel priameho predaja; tento bod sa uplatňuje v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu;

Odôvodnenie

Potraviny sa v obchodoch ponúkajú na predaj aj balené a spravidla v blízkosti pultov s obslužným personálom, aby sa zabránilo dlhému čakaniu spotrebiteľov pri týchto pultoch. Rovnako ako v prípade potravín balených podľa individuálnych želaní spotrebiteľov nie je v praxi z dôvodu rôznorodosti ponuky výrobkov, ručnej výroby a denne sa meniacej ponuky možné uvádzať informácie, ktoré sú záväzné pre balené potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

s) „dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ je dátum, do ktorého si potravina za predpokladu, že je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti;

s) „dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ je dátum, do ktorého si potravina za predpokladu, že je skladovaná tak, ako sa uvádza, uchová svoje špecifické vlastnosti;

Odôvodnenie

Dátum minimálnej trvanlivosti by sa mal chápať v súvislosti s uvedenými podmienkami skladovania. Je povinnosťou prevádzkovateľa potravinovej spoločnosti určiť a uviesť dátum minimálnej trvanlivosti spolu s podmienkami skladovania. Okrem toho by sa na rovnakom mieste mal uviesť aj dátum „spotrebujte do“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ta (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ta) „imitácia potraviny“ je potravina, ktorá vzbudzuje dojem inej potraviny a v ktorej sa bežne používaná zložka úplne alebo čiastočne nahrádza inou zložkou alebo sa k nej pridáva.

Odôvodnenie

V dôsledku čoraz častejšieho používania imitácií potravín, pri ktorých sa zložky nahrádzajú lacnejšími náhradami, dochádza k zneužívaniu očakávaní spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno tb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

tb) „dátum výroby“ je dátum, keď sa potravina stala výrobkom v zmysle jeho opisu.

Odôvodnenie

Malo by existovať vymedzenie dátumu výroby, aby sa zlepšila informovanosť spotrebiteľov. Navrhnuté vymedzenie je v súlade s vymedzením v kódexe (CODEX STAN 1-1985).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď sa potravinovým informačným právom ustanovia nové požiadavky, zváži sa potreba prechodného obdobia po vstupe nových požiadaviek do platnosti, počas ktorého potraviny s nálepkami, ktoré nevyhovujú novým požiadavkám, možno umiestňovať na trh, a potreba pokračovať v predaji týchto potravín, ktoré boli umiestnené na trh pred koncom prechodného obdobia, až do vyčerpania zásob.

3. Keď sa právnym predpisom týkajúcim sa informácií o potravinách ustanovia nové požiadavky, poskytne sa prechodné obdobie po nadobudnutí účinnosti nových požiadaviek, počas ktorého potraviny s etiketami, ktoré nevyhovujú novým požiadavkám, možno umiestňovať na trh, a pokračovať v predaji týchto potravín, ktoré boli umiestnené na trh pred koncom prechodného obdobia, až do vyčerpania zásob.

Odôvodnenie

Je bežné, že pri zavádzaní nových požiadaviek na označovanie sa poskytne prechodné obdobie, aby sa uľahčilo hladké fungovanie vnútorného trhu a minimalizoval odpad z obalov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ab) tým, že sa u spotrebiteľa prostredníctvom označenia alebo grafického zobrazenia na obale vzbudzuje dojem prítomnosti určitého výrobku alebo zložky, hoci v skutočnosti balenie obsahuje produkt, ktorý je napodobneninou potraviny, alebo obsahuje náhradu zložky, ktorá sa normálne používa v určitom výrobku. V týchto prípadoch sa musí výrobok na prednej strane obalu označiť dodatkom „imitácia“, prípadne „vyrobené s pridaním (označenie náhradnej látky) namiesto (označenie nahradenej látky)“;

 

Konkrétny potravinársky výrobok, ktorý je imitáciou potraviny alebo obsahuje náhradu za zložku, sa v mieste predaja oddelí od ostatných potravín, pokiaľ je to možné.

Odôvodnenie

Čoraz viac sa predávajú imitácie potravín, napríklad „syry“ vyrobené z rastlinných tukov. Takisto možno konštatovať, že zložky bežne používané na výrobu určitého výrobku sa sčasti nahrádzajú lacnejšími náhradnými látkami. Spotrebiteľ to spravidla nespozná. Z dôvodu transparentnosti by sa teda malo zaviesť príslušné označenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) grafickým zobrazením, ktoré uvedie spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočnú povahu alebo pôvod potraviny.

Odôvodnenie

Obrázky a grafické znázornenia sa nesmú používať na úmyselnú dezinformáciu spotrebiteľov o skutočnom pôvode výrobku. Reklamné alebo nepovinné informácie nesmú zatieňovať alebo potláčať povinné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov nemenia informácie sprevádzajúce potravinu, ak by takáto zmena uviedla konečného spotrebiteľa do omylu alebo inak znížila úroveň ochrany spotrebiteľa najmä so zreteľom na zdravie.

2. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov nemenia informácie sprevádzajúce potravinu, ak by takáto zmena uviedla konečného spotrebiteľa do omylu alebo inak znížila úroveň ochrany spotrebiteľa najmä so zreteľom na zdravie a jeho schopnosť informovane si vybrať.

Odôvodnenie

Táto zodpovednosť by sa nemala obmedzovať iba na otázky týkajúce sa ochrany zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí po prvýkrát umiestňujú na trh potravinu určenú na zásobovanie konečného spotrebiteľa alebo zariadenia hromadného stravovania, zabezpečia prítomnosť a presnosť informácií o potravine v súlade s platným potravinovým informačným právom.

3. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí po prvýkrát umiestňujú na trh Únie potravinu určenú na zásobovanie konečného spotrebiteľa alebo zariadenia hromadného stravovania, zabezpečia prítomnosť a presnosť informácií o potravine v súlade s platným potravinovým informačným právom.

Odôvodnenie

Slovo „trh“ možno vyložiť rôznymi spôsobmi (napr. svetový trh). Treba preto spresniť, že v tomto prípade ide o vnútorný trh EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zodpovední za maloobchodné alebo distribučné činnosti, ktoré neovplyvňujú informácie o potravinách, konajú s primeranou starostlivosťou, aby v rámci svojich príslušných činností poskytovali informácie o potravinách podľa platných požiadaviek, najmä aby nedodávali potraviny, o ktorých vedia alebo predpokladajú, že sú na základe informácií, ktoré ako odborníci majú, nevyhovujúce.

4. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zodpovední za maloobchodné alebo distribučné činnosti, ktoré neovplyvňujú informácie o potravinách, v rámci svojich príslušných činností nedodajú potraviny, o ktorých vedia, na základe informácií, ktoré ako odborníci majú, alebo na základe informácií, ktoré im poskytli dodávatelia, že nezodpovedajú ustanoveniam tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Distribútori nemôžu byť a priori plne zodpovední za informácie uvedené na výrobkoch, ktoré nemajú ich obchodnú značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 9 - odsek 1 - úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V súlade s článkami 10 až 34 a na základe výnimiek obsiahnutých v tejto kapitole je povinné uvádzanie týchto údajov:

1. V súlade s článkami 10 až 34 a na základe výnimiek obsiahnutých v tejto kapitole, kapitole V a kapitole VI je povinné uvádzanie týchto údajov:

Odôvodnenie

Použitím odkazu na kapitoly V a VI sa objasní, že pre nebalené potraviny sa nevyžadujú všetky povinné údaje a že pre potraviny označované dobrovoľne platia požiadavky kapitoly IV len vtedy, ak je nepovinná informácia poskytnutá. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý dobrovoľne zobrazuje informáciu, by nemusel poskytovať ostatné informácie, ktoré by sa normálne požadovali v prípade balených potravín, ale ktoré sú irelevantné v prípade nebalených potravín. Okrem toho by prevádzkovatelia potravinárskych podnikov mali mať možnosť vybrať si, ako budú tieto informácie poskytovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) názov potraviny;

a) názov, pod ktorým sa výrobok predáva;

Odôvodnenie

Ods. 1 písm. a) až h): jazyková úprava podľa doterajšej terminológie uvedenej v smernici 2000/13/ES o označovaní (porovnaj článok 3: i. „názov, pod ktorým sa výrobok predáva“, „netto množstvo“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) akákoľvek zložka uvedená v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť, a akákoľvek látka z nej odvodená;

c) akákoľvek zložka uvedená v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť, a akákoľvek látka z nej odvodená, náležite sa pritom dodržiavajú osobitné ustanovenia pre nebalené potraviny;

Odôvodnenie

Text Komisie v súvislosti s článkom 13 ods. 4 rozširuje povinnosť označovať alergény v prípade nebalených výrobkov. Požiadavka označovať alergény v prípade nebalených potravín by si vyžadovala systematické označovanie alergénov s cieľom zahrnúť akékoľvek riziko krížovej kontaminácie. Zdá sa však, že združenia alergikov uprednostňujú povinnosť uverejňovania informácií na mieste predaja prostredníctvom tabule alebo poskytovania informačných letákov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby;

f) dátum minimálnej trvanlivosti alebo v prípade potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze, dátum spotreby

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) dátum výroby;

Odôvodnenie

Spotrebiteľ musí mať k dispozícii informácie o dátume výroby, aby sa naplnil cieľ tohto nariadenia poskytovať mu primerané informácie o potravinách, ktoré konzumuje, a aby sa mohol informovane rozhodovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) názov alebo obchodný názov a adresa výrobcu alebo baliarne alebo predajcu, ktorý je etablovaný v rámci Spoločenstva;

h) názov alebo obchodný názov a adresa na území Spoločenstva výrobcu alebo baliarne, predajcu, dovozcu alebo prípadne prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, pod ktorého názvom alebo obchodným názvom sa potravina umiestňuje na trh;

Odôvodnenie

Treba zaručiť, aby sa povinne uvádzal názov alebo obchodný názov prevádzkovateľa zodpovedného za prvé umiestnenie na trh Spoločenstva a jeho adresa na území Spoločenstva. Na tento účel sa navrhovaný zoznam musí rozšíriť a bližšie určiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) krajina pôvodu alebo miesto pôvodu v prípade, kedy by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny, najmä ak informácia sprevádzajúca potravinu alebo označenie ako také by inak znamenalo, že potravina má odlišnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, krajina pôvodu alebo miesto pôvodu v prípade, kedy by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny, najmä ak informácia sprevádzajúca potravinu alebo označenie ako také by inak znamenalo, že potravina má odlišnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, v takýchto prípadoch musí byť označenie v súlade s pravidlami uvedenými v článku 35 ods. 3 a 4 a pravidlami stanovenými v súlade s článkom 35 ods. 5;

i) krajina pôvodu alebo miesto pôvodu nespracovaných potravín a všetkého mäsa vrátane rýb a kôrovcov v súlade s platnými pravidlami týkajúcimi sa hovädzieho mäsa;

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti musia spotrebitelia poznať krajinu pôvodu mäsa. Informácie o mieste, kde bolo zviera chované a kde bolo mäso balené sú základným prvkom, ktorý umožní spotrebiteľovi uskutočniť informovaný výber.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže zoznam povinných údajov ustanovených v odseku 1 zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na dôležitosť tohto ustanovenia by právo meniť a dopĺňať zoznam povinných údajov nemala mať výhradne Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže prílohu III zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

PDN k povinnému označovaniu nie sú nepodstatnými prvkami nariadenia, ktoré by sa mohli prípadne dohodnúť komitologickým postupom. Takúto úlohu plní len zákonodarca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10 sa nedotýka presnejších ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa hmotnosti a rozmerov.

Článok 10 sa nedotýka presnejších ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa hmotnosti a rozmerov. Dodržiavajú sa ustanovenia smernice 2007/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov.1

 

_________

1 Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007, s. 17.

Odôvodnenie

V záujme väčšej zrozumiteľnosti nariadenia by sa mal doplniť odkaz na smernicu 2007/45/ES, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dostupnosť určitých povinných údajov inými spôsobmi ako na obale alebo na nálepke môže byť ustanovená Komisiou za predpokladu splnenia všeobecných zásad a požiadaviek ustanovených v kapitole II tohto nariadenia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uvádzanie povinných údajov je jadrom tohto nariadenia. Spôsob, akým sa tieto údaje uvádzajú, nemožno meniť prostredníctvom opatrení na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkoch tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade nepredbalených potravín sa uplatňujú ustanovenia článku 41.

4. V prípade nebalených potravín a potravín zabalených v mieste predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo balených na priamy predaj sa uplatňujú ustanovenia článku 41.

Odôvodnenie

Tento dodatok objasňuje skutočnosť, že článok 13 ods. 4 tiež odkazuje na článok 41 nielen v súvislosti s balenými potravinami, ale aj potravinami priamo balenými v mieste predaja. Komisiou navrhované znenie článku 13 ods. 4 neodkazuje priamo na potraviny priamo balené v mieste predaja, hoci sú tieto upravené článkom 41, na ktorý článok 13 ods. 4 odkazuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné právne predpisy Spoločenstva uplatniteľné na konkrétne potraviny, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) až k), ak sú uvedené na obale alebo na nálepke prilepenej na obal, povinné údaje uvedené v článku 10 ods. 1 sú vytlačené na obale alebo nálepke písmom s veľkosťou najmenej 3 mm a sú prezentované tak, aby sa zabezpečil výrazný kontrast medzi tlačou a pozadím.

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné právne predpisy Spoločenstva uplatniteľné na konkrétne potraviny, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) až k), ak sú uvedené na obale alebo na etikete pripevnenej na obal, povinné údaje uvedené v článku 9 ods. 1 sú vytlačené na obale jasne čitateľným spôsobom, ktorý zamedzí dezinformáciu spotrebiteľa. Prvky, ktoré sa berú do úvahy, aby sa zabezpečila čitateľnosť informácií o potravinách, sú rozmiestnenie textu, štýl, veľkosť a farba písma, farba pozadia, obalu a tlače, ako aj zorná vzdialenosť a uhol náhľadu.

Odôvodnenie

Všetky informácie uvedené na etikete by mali byť pre spotrebiteľov ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nemali by spotrebiteľa dezinformovať, aby mohol rozhodnúť na základe informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Povinné údaje uvedené v článku 9 ods. 1 sú zobrazené tak, aby sa zabezpečil výrazný kontrast medzi tlačou a pozadím a aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné. Prvky, , ktoré sa berú do úvahy, aby sa zabezpečila čitateľnosť informácií o potravinách, sú rozmiestnenie textu, štýl a veľkosť písma. Reklamné údaje na obale nesmú zatieňovať povinné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), e) a k) sa objavujú v rovnakom zornom poli.

2. Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), e) a k) a údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c), f) g) a j) sa zobrazia v rovnakom zornom poli.

Odôvodnenie

Všetky informácie týkajúce sa zdravia (alergény, dátum spotreby, podmienky skladovania a návod na použitie) by sa mali objaviť v tom istom zornom poli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijať podrobné pravidlá týkajúce sa prezentácie povinných údajov a rozširovania požiadaviek uvedených v odseku 2 o ďalšie povinné údaje pre osobitné kategórie alebo druhy potravín uvedené v článku 10 a 38. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Týmto odsekom by sa Komisii udelili príliš veľké právomoci, pretože v žiadnom prípade tu nejde o „prvky, ktoré nemajú zásadný význam“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Minimálna veľkosť písma uvedená v ods. 1 sa neuplatňuje v prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 10 cm2.

4. Minimálna veľkosť písma uvedená v ods. 1 sa neuplatňuje v prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 50 cm2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odsek 2 sa neuplatňuje v prípade potravín vymedzených v článku 17 ods. 1 a ods. 2.

5. Odsek 2 sa neuplatňuje v prípade potravín vymedzených v článku 17 ods. 1 a ods. 2. Pre túto kategóriu obalov alebo nádob sa môžu v členských krajinách s viacerými úradnými jazykmi prijať osobitné vnútroštátne ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 2, povinné informácie o potravinách sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov v členských štátoch, v ktorých sa potraviny uvádzajú na trh.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 2, povinné informácie o potravinách sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre všetkých spotrebiteľov v členských štátoch, v ktorých sa potraviny uvádzajú na trh, vrátane nevidiacich alebo slabozrakých.

Odôvodnenie

Podľa článku 56a smernice 2004/27/ES (ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES) je povinné označovať lieky Braillovým písmom, pričom existuje požiadavka, aby sa k baleniu prikladali letáky vo formáte vhodnom pre slepých a slabozrakých. Keďže potraviny, ktoré obsahujú alergénne zložky, môžu spôsobovať vážne problémy tým, ktorí o nich nevedia, povinný Braillov systém by sa mal rozšíriť aj na zoznam zložiek v potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 10 cm2 sú na obale alebo nálepke povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú inými spôsobmi, alebo sú spotrebiteľovi k dispozícii na požiadanie.

2. V prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 50 cm2, sú na obale alebo na etikete povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú inými spôsobmi, alebo sú spotrebiteľovi k dispozícii na požiadanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V prípade nebalených potravín vrátane výrobkov poskytovaných zariadeniami spoločného stravovania podľa článku 2 ods. 2 písm. d) s výnimkou článku 9 ods. 1 písm. c) a prílohy III nie sú údaje uvedené v článkoch 9 a 29 povinné.

Odôvodnenie

Povinné údaje a obsah (čl. 9 a 29) by sa nemali uplatňovať na balené potraviny alebo na zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, závodné jedálne, školy a nemocnice). Počet malých a stredných podnikov dodávajúcich nebalené potraviny je vysoký a označovanie by pre túto skupinu dodávateľov nemalo byť povinné z dôvodu znižovania nákladov a byrokracie. Ani postupy nie sú väčšinou štandardizované: prísady sa menia denne. Okrem toho treba mať na zreteli, že práve tradičná výroba potravín je zárukou zachovania regionálnych špecialít, kreativity a inovácie, a tým zabezpečuje rozmanitosť ponuky. Je preto dôležité vyňať uvedených výrobcov z povinnosti uvádzať výživovú hodnotu. Žiadna potravina uvedená v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť, a žiadna látka od nej odvodená by nemala byť súčasťou tejto výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Názov potraviny je jej legálny názov. Ak takýto názov neexistuje, názov potraviny je jej obvyklý názov, alebo ak neexistuje obvyklý názov alebo sa obvyklý názov nepoužíva, uvádza sa opisný názov potraviny.

1. Názov potraviny je jej názov stanovený právnymi predpismi. Ak takýto názov neexistuje, názov potraviny je jej obvyklý názov, alebo ak neexistuje obvyklý názov alebo sa obvyklý názov nepoužíva, uvádza sa opisný názov potraviny.

Odôvodnenie

Lingvistická úprava na zabezpečenie súladu so súčasnou terminológiou smernice 2000/13/ES (smernica o označovaní).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Akákoľvek zložka uvedená v prílohe II alebo zložka pochádzajúca zo zložky uvedenej v tejto prílohe, ktorá podlieha výnimkám uvedeným v tejto prílohe, sa uvádza na nálepke presným odkazom na názov zložky.

1. Akákoľvek zložka uvedená v prílohe II alebo zložka pochádzajúca zo zložky uvedenej v tejto prílohe, ktorá podlieha výnimkám uvedeným v tejto prílohe, sa uvádza na etikete presným odkazom na názov zložky alebo na látku spôsobujúcu alergie alebo neznášanlivosť.

Odôvodnenie

Označenie látky spôsobujúcej alergie alebo neznášanlivosť miesto zložky obsahujúcej takúto látku je jasnejšie a účinnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) potravina nie je balená a v priestore predaja sa jasne viditeľným spôsobom uvádza, že:

 

– zákazníci by mali byť schopní získať informácie o alergénnych látkach priamo prostredníctvom informačného materiálu vystaveného na mieste a doplnkovým opatrením vo forme ústnej informácie počas predaja a

 

– nemožno vylúčiť krížovú kontamináciu;

Odôvodnenie

Informácie o možných alergénoch sú pre alergikov veľmi dôležité aj v prípade nebalených potravín, napríklad v pekárni a v zariadeniach spoločného stravovania. Je však prakticky nemožné zabezpečiť dokonalé označovanie alergénov v nebalených výrobkoch. Malé a stredné podniky by boli značne konkurenčne znevýhodnené a zvyšovalo by to ich náklady. Okrem toho sa nedá v podnikoch s obmedzeným manipulačným priestorom vylúčiť ani krížová kontaminácia. Preto si maloobchodník môže zvoliť spôsob informovania zákazníkov, ústne, jasným označením alebo letákmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v objemových jednotkách v prípade kvapalín;

a) v objemových jednotkách v prípade kvapalín podľa smernice Rady 85/339/EHS z 27. júna 1985 o obaloch pre tekuté potraviny1;

 

__________

1 Ú. v. EÚ L 176, 6.7.1985, s. 18.

Odôvodnenie

Lingvistická úprava na zabezpečenie súladu so súčasnou terminológiou smernice 2000/13/ES (smernica o označovaní). Odsek 1 by mal byť konkrétnejší, pretože u niektorých potravín (vrátane kečupu, omáčok, majonézy, zmrzliny alebo korenín) v praxi neexistuje právna istota, pokiaľ ide o hranicu medzi pevným skupenstvom a kvapalinou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný dátum sa uvádza v súlade s prílohou IX.

2. Príslušný dátum sa musí dať ľahko nájsť a nesmie byť skrytý. Uvádza sa takto:

 

Dátum najneskoršej spotreby:

 

Dátum sa uvádza za slovami:

 

– „Minimálna doba trvanlivosti do [dátum]“, v prípade, keď sa na označení uvádza deň,

 

– „Minimálna doba trvanlivosti do konca [mesiac]“ v ostatných prípadoch.

Odôvodnenie

V záujme jasnosti by sa príloha IX mala začleniť do legislatívneho textu. Spojenie „Minimálna doba trvanlivosti“ by sa malo interpretovať podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo vnútroštátnych dohôd, ktoré nie sú právne záväzné. Výnimka z uvedenia dátumu minimálnej doby trvanlivosti na zmrzlinu v jednotlivých porciách sa vypúšťa. Jednotlivé porcie sa dajú oddeliť od balenia alebo série, v rámci ktorej sa predávajú, a preto je veľmi dôležité, aby bol dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na každej oddeliteľnej porcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vyhlásenie o výživovej hodnote obsahuje toto (ďalej len „povinné vyhlásenie o výživovej hodnote“):

1. Povinné označenie výživovej hodnoty obsahuje tieto údaje (ďalej len „povinné označenie výživovej hodnoty“):

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) energetickej hodnoty;

a) energetickej hodnoty (kalorickej hodnoty);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) množstvá tuku, nasýtených mastných kyselín, uhľohydrátov s osobitným odkazom na cukry a množstvá soli.

b) množstvá bielkovín, uhľohydrátov, tuku, s konkrétnym uvedením obsahu nasýtených tukov, vlákniny, cukrov a soli.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby povinné označenie výživovej hodnoty odkazovalo na najdôležitejšie živiny (bielkoviny, uhľohydráty, v rámci ktorých sa uvedú cukry, tuky, nasýtené mastné kyseliny, vláknina a sodík) tak, ako boli ustanovené v platných právnych predpisoch (smernica 90/496/EHS). Informácia o výživovej hodnote by sa nemala zameriavať iba na potenciálne problematické živiny prostredníctvom ich osobitného zvýraznenia, pretože pre zdravú výživu je potrebný vyvážený príjem všetkých týchto zložiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) množstvá nasýtených mastných kyselín, transmastných kyselín, vlákniny a bielkovín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento odsek sa neuplatňuje na víno, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999, pivo a liehoviny, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. […] z […] o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89. Komisia po [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] vypracuje správu týkajúcu sa uplatňovania tohto odseku, pokiaľ ide o tieto produkty, a môže ju doplniť osobitnými opatreniami určujúcimi pravidlá na povinné nutričné označovanie týchto produktov. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

Tento odsek sa neuplatňuje na víno alebo výrobky z vína, ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 a v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1601/1991, podobné výrobky z iných druhov ovocia než hrozno, kvasený jablčný mušt, kvasený hruškový mušt, pivo a liehoviny, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 110/2008, a iné alkoholické nápoje. Komisia po [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] vypracuje správu týkajúcu sa uplatňovania tohto odseku, pokiaľ ide o tieto produkty, a môže ju doplniť osobitnými právnymi predpismi určujúcimi pravidlá na povinné označovanie výživovej hodnoty týchto výrobkov. Tieto právne predpisy určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Odôvodnenie

Pred zavedením označovania zložiek alebo výživovej hodnoty v prípade alkoholických nápojov, ktoré sa nekonzumujú pre ich výživovú hodnotu, je nutné objasniť mnohé dôležité otázky. Nariadenia 479/2008, 1601/91 a 110/2008 navyše ustanovujú požiadavky na prezentáciu a označovanie vín a liehovín. Poskytujú tiež možnosť vymedziť vykonávacie pravidlá prostredníctvom špecifických komitologických postupov. Tieto ustanovenia je nutné zachovať v záujme konzistentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmená f a g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) vláknina;

vypúšťa sa

g) bielkoviny;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) cholesterol;

Odôvodnenie

Pre spotrebiteľov môže byť užitočné uvádzať cholesterol oddelene od tukov, ktoré ho obsahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zoznamy v odsekoch 1 a 2 môže Komisia meniť a dopĺňať. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nepovažujeme to za nepodstatný prvok. Zmena týkajúca sa zoznamu živín bude mať veľký dosah, preto by ju mal mať v rukách zákonodarca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Deklarované hodnoty sú v jednotlivých prípadoch priemerné hodnoty zložiek založené na:

4. Uvádzané hodnoty sú priemerné hodnoty zložiek na konci obdobia minimálnej trvanlivosti založené na:

a) analýze potraviny výrobcom; alebo

a) analýze potraviny výrobcom; alebo

b) výpočte známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek; alebo

b) výpočte známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek; alebo

c) výpočte zo všeobecne ustanovených a prijatých údajov.

c) výpočte zo všeobecne ustanovených a prijatých údajov.

O pravidlách implementácie vyhlásenia o energetickej a výživovej hodnote so zreteľom na presnosť deklarovaných hodnôt, ako napríklad na rozdiely medzi uvádzanými hodnotami a hodnotami stanovenými v priebehu úradných kontrol, možno rozhodnúť v súlade s postupom ustanoveným v článku 49 ods. 2.

Pravidlá vykonávania týkajúce sa uvádzania energetickej a výživovej hodnoty so zreteľom na presnosť uvádzaných hodnôt, ako napríklad na rozdiely medzi uvádzanými hodnotami a hodnotami stanovenými v priebehu úradných kontrol, sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 49 ods. 2 podľa stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej istoty by malo byť v právnom texte bližšie konkretizované, že priemerné hodnoty sa majú vzťahovať na koniec dátumu minimálnej trvanlivosti. Prírodné alebo pridané vitamíny a minerálne látky podliehajú prirodzeným procesom znižovania a kolísania. Tak sa môže napr. vitamín C znížiť v priebehu doby minimálnej trvanlivosti výrobku prirodzeným spôsobom v podstatnej miere (v závislosti od podmienok skladovania, slnečného svetla atď.). Okrem toho podliehajú množstvá výživných látok vo výrobku prirodzeným výkyvom podľa zberu alebo druhu. Na tomto základe by mali byť čo najskôr pre celú EÚ stanovené pravidlá zaokrúhľovania a tolerancií pre označenie množstva výživných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Údaje o energetickej hodnote a obsahu živín uvedené v odseku 1 sú vyjadrené na 100 g alebo na 100 ml, alebo podľa článku 32 ods. 2 a ods. 3 na jednu porciu.

2. Údaje o energetickej hodnote a obsahu živín alebo ich zložiek uvedené v odseku 1 sú vyjadrené na 100 g alebo na 100 ml.

 

Pokiaľ je potravina balená po jednotlivých porciách, musia sa údaje o energetickej hodnote a obsahu živín uvedené v odseku 1 uviesť aj v prepočte na jednu porciu.

 

Ak sa tieto informácie uvádzajú pre jednotlivú porciu, uvedie sa počet porcií v balení.

 

Porcia sa uvedie pomocou slova „porcia“.

Odôvodnenie

Aby mohli spotrebitelia porovnávať rozličné potraviny v rovnakej kategórii bez ohľadu na veľkosť a obsah balenia, je dôležité uvádzať energetickú hodnotu a živiny vždy na 100 g alebo 100 ml. Ak výrobca chce, môže uviesť aj množstvo na porciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Povinné vyhlásenie o výživovej hodnote sa v príslušných prípadoch vyjadruje ako percento odporúčanej dennej dávky uvedenej v časti B prílohy XI vo vzťahu k 100 g alebo 100 ml alebo jednej porcii. Ak sa uvádza vyhlásenie o obsahu vitamínov a minerálov, aj to je vyjadrené ako percentuálny podiel odporúčanej dennej dávky uvedenej v bode 1 časť A prílohy XI.

3. Označenie výživovej hodnoty s uvedením energetickej hodnoty, tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli sa v príslušných prípadoch môže vyjadriť aj ako percento odporúčanej dennej dávky uvedenej v časti B prílohy XI vo vzťahu k 100 g alebo 100 ml alebo podľa článku 31 odseku 2 k jednej porcii. Ak sa označuje obsah vitamínov a minerálov, aj to je vyjadrené ako percentuálny podiel odporúčanej dennej dávky uvedenej v bode 1 časti A prílohy XI.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba vnímať spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 135 spravodajkyne, v ktorom sa požaduje jednotné uvádzanie porcií. Označenie, ktoré obsahuje výlučne absolútne údaje na 100 g/100 ml, by sa malo doplniť o percentuálny údaj s cieľom uviesť konzumáciu výrobku do pomeru k dennej potrebe a poskytnúť tým spotrebiteľom dodatočnú informáciu, keďže mnohí z nich nevedia v prípade absolútnych údajov odhadnúť, či ide o vysokú alebo nízku hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vyhlásenie o obsahu alkoholických cukrov a/alebo škrobov a vyhlásenie o type mastných kyselín, ktoré nie je povinným vyhlásením o obsahu nasýtených mastných kyselín uvedeným v článku 29 ods. 1 písm. b), sa podáva v súlade s prílohou XIII časťou B.

4. Množstvo polyalkoholov (polyolov) a/alebo škrobu a označenie druhu mastných kyselín, ktoré nie je povinným označením množstva nasýtených mastných kyselín a trans-mastných kyselín uvedeným v článku 29 ods. 1, sa uvádza v súlade s prílohou XIII časťou B.

Odôvodnenie

Trans mastné kyseliny by mali byť spolu s mastnými kyselinami súčasťou povinného označenia výživovej hodnoty, a preto by sa mali vyňať z nepovinných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem vyhlásenia o výživovej hodnote na 100 g alebo na 100 ml uvedeného v článku 31 ods. 2 možno údaje v označení vyjadriť na jednu porciu, ktorej množstvo je uvedené na nálepke, za predpokladu, že je uvedený počet porcií v balení.

1. Okrem označenia výživovej hodnoty na 100 g alebo na 100 ml možno označenie výživovej hodnoty vyjadriť na porciu za predpokladu, že porcia je uvedená v množstvovej jednotke.

Odôvodnenie

Lingvistická úprava nemeckého textu v súvislosti s anglickým výrazom „in addition“ (netýka sa slovenskej verzie). Aby sa zabránilo zavádzaniu spotrebiteľa, malo by byť označovanie výživovej hodnoty na porciu možné vtedy, ak je množstvo porcie jednoznačne označené na výrobku. Dodatočný údaj o počte porcií obsiahnutých v jednom balení by mal byť možný na dobrovoľnom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vyhlásenie o výživovej hodnote možno vyjadriť na jednu porciu len vtedy, ak je potravina predbalená po jednotlivých porciách.

2. Označenie výživovej hodnoty možno vyjadriť na jednu porciu len vtedy, ak je potravina zreteľne balená po jednotlivých porciách alebo ako viac než jedna jednoducho rozpoznateľná porcia, pričom všetky majú tie isté rozmery.

Odôvodnenie

Potraviny, ktoré sú zreteľne balené ako jedna samostatná porcia alebo viac než jedna samostatná porcia, pričom všetky majú tie isté rozmery, si vyžadujú rovnaké zaobchádzanie ako potraviny balené po jednotlivých porciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vyjadrenie výlučne na základe jednej porcie v prípade potravín predkladaných v baleniach obsahujúcich viac porcií potraviny, ktorá nebola predbalená po jednotlivých porciách, ustanovuje Komisia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

3. Komisia prijme právne predpisy, ktorými stanoví, ako sa v hlavnom zornom poli vyjadrí prvok uvedený v článku 29 ods. 1 písm. a) pre jednotlivú porciu v prípade potravín, ktoré nie sú uvedené v ods. 2. Tieto právne predpisy určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie do konca prechodného obdobia.

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch by bolo pre spotrebiteľov prospešné, ak by sa energetická hodnota uvádzala na jednu porciu. Vymedzenie veľkosti porcií je však potrebné harmonizovať tak, aby sa tým umožnilo jednoduché porovnanie medzi rozličnými obchodnými značkami rovnakého typu výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem foriem vyjadrenia uvedených v článku 31 ods. 2 a ods. 3 možno vyhlásenie o výživovej hodnote podať inými formami vyjadrenia za predpokladu splnenia týchto zásadných požiadaviek:

1. Okrem foriem vyjadrenia uvedených v článku 31 ods. 2 a ods. 3 možno označenie výživovej hodnoty podať grafickou formou za predpokladu splnenia týchto zásadných požiadaviek:

a) cieľom formy vyjadrenia je uľahčiť spotrebiteľovi pochopenie prínosu alebo významu potraviny pre energetickú a výživovú hodnotu stravovania a a

a) cieľom formy vyjadrenia je uľahčiť spotrebiteľovi pochopenie prínosu alebo významu potraviny pre energetickú a výživovú hodnotu stravovania a a

b) vychádza buď z harmonizovaných odporúčaných denných dávok, alebo ak tieto neexistujú, zo všeobecne prijatého odporúčania denných dávok energie a živín a

b) vychádza z odporúčaných denných dávok podľa prílohy XI časti B v prepočte na 100 g alebo 100 ml. Ak je výrobok balený ako jednotlivá porcia alebo sa predáva v množstvách menších než 100 g/100 ml, údaj pre jednu porciu vzťahujúci sa na množstvo v balení je dostatočný. V prípade, že tieto odporúčané denné dávky neexistujú, vychádza označenie výživovej hodnoty zo všeobecne prijatého vedeckého odporúčania denných dávok energie a živín; a

c) opiera sa o dôkaz pochopenia a použitia prezentácie informácií priemerným spotrebiteľom.

c) opiera sa o dôkaz pochopenia a použitia prezentácie informácií priemerným spotrebiteľom.

2. Takéto ďalšie formy vyjadrenia uvedené v odseku 1 sú identifikované podľa vnútroštátneho systému uvedeného v článku 44.

2. Vzory grafického zobrazenia sa nachádzajú v prílohe XIII časti Ca.

Odôvodnenie

Grafické zobrazenie môže výraznou mierou prispieť k lepšiemu pochopeniu označenia výživovej hodnoty spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Údaje uvedené v článku 31 ods. 2 v súvislosti s povinným vyhlásením o výživovej hodnote, sú obsiahnuté v hlavnom zornom poli. V príslušných prípadoch sú prezentované spolu v jasnom formáte v tomto poradí: energia, tuk, nasýtené mastné kyseliny, uhľohydráty s osobitným odkazom na cukry a soľ.

1. Údaje uvedené v článku 31 ods. 2 v súvislosti s povinným označovaním výživovej hodnoty, sú zobrazené v rovnakom zornom poli. V príslušných prípadoch sú prezentované spolu v jasnom formáte v tomto poradí: energia, bielkoviny, sacharidy, tuky, pričom sa konkrétne uvedie obsah nasýtených tukov, vláknina, cukry a soľ.

Odôvodnenie

Aby sa spotrebiteľom umožnil rýchly pohľad na energetickú hodnotu výrobku, mal by byť zobrazený na prednej strane obalu. Navyše s cieľom poskytnúť spotrebiteľom komplexnejšie informácie je užitočné, aby spotrebitelia dostávali všetky informácie potrebné na správne rozhodnutie v rovnakom zornom poli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa toto vyhlásenie o výživovej hodnote neobjavuje v hlavnom zornom poli, prezentuje sa vo forme tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak to priestor nedovoľuje, vyhlásenie sa uvádza v riadkoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípadoch, kedy je množstvo energie alebo živiny(-ín) vo výrobku zanedbateľné, vyhlásenie o výživovej hodnote týchto prvkov možno nahradiť tvrdením ako „obsahuje zanedbateľné množstvá …“ v tesnej blízkosti vyhlásenia o výživovej hodnote, ak je k dispozícii.

4. Ak je množstvo energie alebo živín vo výrobku zanedbateľné, označenie výživovej hodnoty týchto prvkov nie je povinné okrem prípadov alergénov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípadoch, keď sa energetická hodnota alebo obsah živiny(-ín) vo výrobku rovná nule, označenie výživovej hodnoty týchto prvkov možno nahradiť označením „neobsahuje žiadne…“ v tesnej blízkosti označenia výživovej hodnoty, ak je k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby bolo dotknuté označovanie v súlade s osobitnými právnymi predpismi Spoločenstva, uplatňujú sa odseky 3 a 4, ak je krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny uvedené na dobrovoľnom základe s cieľom informovať spotrebiteľov, že potravina má pôvod v Európskom spoločenstve alebo v danej krajine alebo na danom mieste alebo odtiaľ pochádza.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté označovanie v súlade s osobitnými právnymi predpismi Spoločenstva, najmä nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín1, nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín², nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999³, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/8944 a nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuky aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov5, uplatňujú sa odseky 3 a 4, ak je krajina pôvodu alebo miesto proveniencie potraviny zámerne uvedené s cieľom informovať spotrebiteľov, že potravina má pôvod v danej krajine alebo na danom mieste alebo odtiaľ pochádza.

 

1 Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

3 Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

4 Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

5Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1.

Odôvodnenie

Je vhodné objasniť presné zameranie odseku 2. Cieľom Komisie je pravdepodobne vyňať z povinnosti označovania pôvodu výrobky so zemepisným označením. Existuje 5 nariadení, ktoré pokrývajú zemepisne označenia a ktoré by bolo vhodné uviesť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ustanovenia článku 14 sa neuplatňujú na nepovinné informácie, no tieto informácie musia byť v každom prípade jasne čitateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny nie sú totožné s krajinou pôvodu alebo miestom pôvodu primárnej(-ych) zložky(-iek), uvedie sa tiež krajina pôvodu alebo miesto pôvodu tejto(týchto) zložky(-iek).

3. Ak nie sú krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny totožné s krajinou pôvodu alebo miestom pôvodu základnej zložky alebo základných zložiek, uvedie sa aj krajina pôvodu alebo miesto pôvodu týchto zložiek okrem výrobkov, pri ktorých sa nevyžaduje označenie zložiek v súlade s článkom 20 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Aby bol text konzistentný, je potrebné zmeniť odsek 3 uvedením, že ods. 3 sa neuplatňuje na kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Pri whisky sa krajina pôvodu uvádza vždy, a to v hlavnom zornom poli. Ak je whisky výrobkom viacerých krajín, uvedie sa každá krajina pôvodu.

Odôvodnenie

Je zaužívanou praxou uvádzať na whisky predávanej v EÚ krajinu pôvodu a spotrebitelia pripisujú tejto informácii značný význam. Niektoré whisky, ktoré nemajú označenie pôvodu, používajú iné označenie na vyvolanie dojmu, že pochádzajú z jednej z významných krajín produkujúcich whisky, hoci to tak nie je. Preto je vhodné, aby všetky whisky predávané v EÚ mali uvedený pôvod, čím sa zabráni zavádzaniu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Kapitola VI

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kapitola sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Vnútroštátne ustanovenia sú v rozpore so zásadou harmonizácie a voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Kapitola VII

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kapitola sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Vnútroštátne ustanovenia sú v rozpore so zásadou harmonizácie a voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 17 ods. 1 sa uplatňuje od [prvého dňa mesiaca 15 rokov po nadobudnutí účinnosti].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 29 až 34 sa uplatňujú od [prvého dňa mesiaca 3 roky po nadobudnutí účinnosti] okrem prípadu potravín označovaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, ktoré majú v deň nadobudnutia účinnosti menej než 10 zamestnancov, a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR, kde sa uplatňujú od [prvého dňa mesiaca 5 rokov po nadobudnutí účinnosti]. Článok 14 ods. 1 sa uplatňuje od [prvého dňa mesiaca 5 roky po nadobudnutí účinnosti].

Články 29 až 34 sa uplatňujú od [prvého dňa mesiaca 3 roky po nadobudnutí účinnosti] okrem prípadu potravín označovaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, ktoré majú v deň nadobudnutia účinnosti menej než 10 zamestnancov, a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR, kde sa uplatňujú od [prvého dňa mesiaca 5 rokov po nadobudnutí účinnosti]. Článok 14 ods. 1 sa uplatňuje od [prvého dňa mesiaca 5 roky po nadobudnutí účinnosti].

 

Potraviny, ktoré boli uvedené do obehu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa môžu uvádzať do obehu až do vyčerpania zásob.

Odôvodnenie

Osobitná úprava pre malé a stredné podniky a počet ich zamestnancov sa musí rozšíriť, ak má nadobudnúť účinnosť. Pre potraviny, ktoré boli uvedené do obehu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, musí existovať možnosť ich ďalšieho predaja až do vyčerpania zásob.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Potraviny, ktoré boli uvedené do obehu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia, sa môžu aj naďalej uvádzať na trh Únie až do vyčerpania zásob.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2.3 – pravý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„obsahuje zdroj fenylalanínu

„obsahuje aspartám

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je uľahčiť spotrebiteľovi pochopenie tým, že sa uvedie bežný názov namiesto technického výrazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. OŠETRENIE POVRCHU OVOCIA A ZELENINY

Ovocie a zelenina, na ktorom sa vykonalo pozberové ošetrenie povrchu použitím prísad alebo pesticídov.

„Ošetrený povrch“

Odôvodnenie

Súčasné predpisy neobsahujú všeobecnú požiadavku uvádzať informácie o pozberovom ošetrení povrchu ovocia a zeleniny použitím prísad alebo pesticídov na zachovanie čerstvosti. Znamená to, že produkt má iný druh „čerstvosti”, než spotrebiteľ očakáva. Spotrebitelia majú právo dostať informácie o tom, že potravina, ktorú kupujú, má ošetrený povrch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Výrobky z mäsa a hydiny

 

Ak sa pri výrobe kuracích výrobkov použili hovädzie alebo bravčové bielkoviny, musí sa to vždy zreteľne uviesť na obale.

Odôvodnenie

Ak sa pri výrobe kuracích výrobkov použili hovädzie alebo bravčové bielkoviny, spotrebiteľ by o tom mal byť vždy informovaný. Pre spotrebiteľov je to obzvlášť dôležitá informácia, najmä pre tých, ktorí sú nábožensky založení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážky 3, 4, 5 a 5a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vody určené na ľudské spotrebu vrátane vôd, v ktorých sú jedinými prísadami kysličník uhličitý a/alebo príchute;

– prírodné minerálne vody alebo iné vody určené na ľudské spotrebu vrátane vôd, v ktorých sú jedinými pridanými zložkami oxid uhličitý a/alebo arómy;

bylinky, koreniny alebo ich zmesi;

– byliny, koreniny, chuťové prísady a ich zmesi;

soľ a náhrady soli;

– soľ a náhrady soli;

 

– cukor;

Odôvodnenie

Voda: článok 28 ods. 1 sa uvádza, že: „Ustanovenia tohto oddielu (oddiel 3) sa nevzťahujú na potraviny v rozsahu pôsobnosti týchto právnych predpisov: b) smernica Rady 80/777 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd.“ Aby sa zabránilo nedorozumeniu, je dôležité, aby bola v prílohe IV jediná výnimka, ktorá sa vzťahuje na všetky druhy vôd balených vo fľašiach, podobne ako v smernici 90/496, článok 1.2.

Byliny: Objasnenie.

Cukor: Cukor pozostáva z jedinej živiny, ktorá sa dá jednoucho identifikovať a spotrebiteľov nepomýli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– potraviny v baleniach alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2;

– potraviny v baleniach alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 75 cm2;

Odôvodnenie

Balenia s plochou menšou ako 75 cm2 by mali byť vyňaté z povinného uvádzania výživovej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 16a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– žuvačky;

Odôvodnenie

Výrobky ako kolekcie a darčeky, zmiešané viacdruhové balíčky a žuvačky by sa mali vyňať tiež.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 17a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– nebalené potraviny vrátane výrobkov spoločného stravovania určené na priamu konzumáciu;

Odôvodnenie

Aj v podnikoch v oblasti potravinárskeho maloobchodu a potravinárskych remesiel, medzi ktoré patria aj zariadenia spoločného stravovania, sa výrobky vyrábajú na účel ich priameho predaja spotrebiteľom. Pritom neexistujú žiadne štandardizované postupy, prísady a zložky sa denne menia. Tradičná výroba potravín je zárukou udržania regionálnych špecialít a rozmanitosti ponuky. Je preto dôležité vyňať uvedených výrobcov z povinnosti uvádzať výživovú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Príloha V – časť Ca (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Časť Ca – NÁZVY, POD KTORÝMI SA PREDÁVAJÚ POTRAVINY VZBUDZUJÚCE DOJEM INEJ POTRAVINY

 

No

Odchýlka v súvislosti s druhom, kvalitou a zložením

Názov, pod ktorým sa výrobok predáva

 

1.

V porovnaní so syrom úplné alebo čiastočné nahradenie mliečneho tuku rastlinným tukom

Imitácia syra

 

2.

V porovnaní so šunkou zloženie s použitím mletých zložiek s podstatne zníženým podielom mäsa

Imitácia šunky

Odôvodnenie

V dôsledku čoraz častejšieho používania imitácií potravín, pri ktorých sa zložky nahrádzajú lacnejšími náhradami, dochádza k zneužívaniu očakávaní spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť A – bod 5 – ľavý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Zmesi korenia alebo byliniek, kde žiaden druh významne neprevláda, čo sa týka pomeru hmotností

5. Zmesi alebo prípravky z korenín alebo byliniek, kde žiaden druh významne neprevláda, čo sa týka pomeru hmotností

Odôvodnenie

Mal by sa zachovať súčasný systém. Doteraz v ňom boli zahrnuté aj prípravky z korenín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Príloha VI – Časť B – body 1 a 2 – pravý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „Olej“ spolu s

1. „Olej“ spolu s

buď s prídavným menom „rastlinný“, alebo „živočíšny“, ako je to vhodné, alebo

buď s prídavným menom „rastlinný“, alebo „živočíšny“, ako je to vhodné, alebo

označením špecifického rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

označením špecifického rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

Prídavné meno „hydrogenizovaný“ musí sprevádzať označenie hydrogenizovaného oleja, pokiaľ množstvo nasýtených mastných kyselín a trans mastných kyselín nie je zahrnuté vo vyhlásení o výživovej hodnote.

Prídavné meno „hydrogenovaný“ musí sprevádzať označenie hydrogenovaného oleja.

2. „Tuk“ spolu s

2. „Tuk“ spolu s

buď s prídavným menom „rastlinný“, alebo „živočíšny“, ako je to vhodné, alebo

buď s prídavným menom „rastlinný“, alebo „živočíšny“, ako je to vhodné, alebo

označením špecifického rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

označením špecifického rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

Prídavné meno „hydrogenizovaný“ musí sprevádzať označenie hydrogenizovaného tuku, pokiaľ množstvo nasýtených mastných kyselín a trans mastných kyselín nie je zahrnuté vo vyhlásení o výživovej hodnote.

Prídavné meno „hydrogenovaný“ musí sprevádzať označenie hydrogenovaného tuku.

Odôvodnenie

Transmastné kyseliny sú známe ako škodlivé pre zdravie a vo viacerých krajinách sú zakázané. Vyznačenie ich prítomnosti musí byť teda povinné a veľmi dobre viditeľné. Skutočnosť, že sú súčasťou označenia výživovej hodnoty nesmie brániť tomu, aby boli jasne uvedené medzi zložkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – bod 4 – ľavý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Škroby a škroby modifikované fyzikálnymi prostriedkami alebo enzýmami

4. Škroby a škroby modifikované fyzikálnymi prostriedkami alebo enzýmami, tepelne upravený alebo dextrínovaný škrob, škrob modifikovaný kyselinami alebo alkáliami a bielený škrob

Odôvodnenie

Klasifikácia škrobu by sa mala rozšíriť zahrnutím tepelne upraveného alebo dextrínovaného škrobu, škrobu modifikovaného kyselinami alebo alkáliami a bieleného škrobu. Tieto zložky sa v praxi používajú pri výrobe potravín a mali by byť zahrnuté do zoznamu zložiek. Smernica 92/2/ES o potravinových prísadách ich menovite vyníma spod svojej pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V prípade potraviny pevnej formy, ktorá je prítomná v kvapalnom médiu, sa uvádza aj netto hmotnosť v sušine potraviny bez kvapaliny.

5. V prípade potraviny pevnej formy, ktorá je prítomná v kvapalnom médiu, sa uvádza aj netto hmotnosť v sušine potraviny bez kvapaliny v čase balenia.

Odôvodnenie

Potravina pevnej formy v tekutom prostredí zmení čistú hmotnosť počas výroby a predaja spotrebiteľovi v dôsledku zvyčajného vzájomného pôsobenia medzi tuhou potravinou a tekutým prostredím. Rozsah zmeny čistej hmotnosti závisí od niekoľkých okolností, t. j. času, teploty a podmienok prevozu a uskladnenia. Preto by sa mala čistá hmotnosť označovať v čase výroby, keď je výrobca za výrobok plne zodpovedný a je schopný uviesť správnu čistú hmotnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – bod 1 a tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vitamíny a minerály, ktoré môžu byť uvádzané, a ich odporúčané denné dávky (RDA)

1. Vitamíny a minerály, ktoré môžu byť uvádzané, a ich odporúčané denné dávky (RDA)

Vitamín A (µg)

800

Vitamín A (µg)

800

Vitamín D (µg)

5

Vitamín D (µg)

5

Vitamín E (mg)

10

Vitamín E (mg)

12

 

 

Vitamín K (µg)

75

Vitamín C (mg)

60

Vitamín C (mg)

 

80

Tiamín (mg)

1,4

Tiamín (Vitamín B1) (mg)

1,1

Riboflavín (mg)

1,6

Riboflavín (mg)

1,4

Niacín (mg)

18

Niacín (mg)

16

Vitamín B6 (mg)

2

Vitamín B6 (mg)

1,4

Folacín (µg)

200

Kyselina listová (µg)

200

Vitamín B12 (µg)

1

Vitamín B12 (µg)

2,5

Biotín (mg)

0,15

Biotín (µg)

50

Kys. pantotenová (mg)

6

Kys. pantotenová (mg)

6

 

 

Draslík (mg)

2000

 

 

Chlorid (mg)

800

Vápnik (mg)

800

Vápnik (mg)

800

Fosfor (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Železo (mg)

14

Železo (mg)

14

Horčík (mg)

300

Horčík (mg)

375

Zinok (mg)

15

Zinok (mg)

10

 

 

Meď (mg)

1

 

 

Mangán (mg)

2

 

 

Fluorid (mg)

3,5

 

 

Selén (µg)

55

 

 

Chróm (µg)

40

 

 

Molybdén (µg)

50

Jód (µg)

150

Jód (µg)

150

Odôvodnenie

Odporúčané denné dávky by sa mali upraviť v súlade s novými referenčnými hodnotami podľa zmeny a doplnenia smernice o nutričnom označovaní potravín 2008/100/ES (Ú. v. EÚ L 285, s. 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Príloha XII – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

uhľohydráty (s výnimkou alkoholových cukrov)

4 kcal/g —17 kJ/g

sacharidy (s výnimkou polyolov)

4 kcal/g

alkoholické cukry

2,4 kcal/g —10 kJ/g

polyoly

2,4 kcal/g

– bielkoviny

4 kcal/g —17 kJ/g

– bielkoviny

4 kcal/g

– tuk

9 kcal/g —37 kJ/g

– tuk

9 kcal/g

– salatrimy

6 kcal/g —25 kJ/g

– salatrimy

6 kcal/g

– alkohol (etanol)

7 kcal/g —29 kJ/g

– alkohol (etanol)

7 kcal/g

– organické kyseliny

3 kcal/g —13 kJ/g

– organické kyseliny

3 kcal/g

Odôvodnenie

Výpočet s použitím dvoch rôznych jednotiek vedie k protikladným výsledkom z dôvodu odlišujúcich sa konverzných faktorov. Pretože pri uvádzaní „kcal“ ide o jednotku, ktorá je pre spotrebiteľov zrozumiteľnejšia ako jednotka „kJ“, mala by sa uvádzať výhradne jednotka „kcal“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Príloha XIII – časť A – tabuľka – prvý riadok

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Energetická hodnota

kJ a kcal

– Energetická hodnota

kcal

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Príloha XIII – časť Ca (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ČASŤ C – GRAFICKÉ ZOBRAZENIE OZNAČENIA VÝŽIVOVEJ HODNOTY

 

Ak sa označenie výživovej hodnoty zobrazuje aj graficky, môže mať okrem ostatných grafických znázornení aj jednu z týchto podôb:

 

Valcový model

 

100 g obsahuje

kcal / cukrov/ tukov / nasýtených tukov / soli

percentuálny podiel odporúčanej dennej dávky dospelého človeka

 

Model 1 + 4

 

Variant 1

 

na porciu (porcia = 50 g) energetická hodnota /cukrov/ tukov / nasýtených tukov / soli smerné hodnoty vyjadrené ako % odporúčanej dennej dávky dospelého človeka

 

Variant 2

 

na porciu (porcia = 50 g) energetická hodnota /cukrov/ tukov / nasýtených tukov / solismerné hodnoty vyjadrené ako % odporúčanej dennej dávky dospelého človeka

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba vnímať spoločne s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom od toho istého autora k článku 33 ods. 1. Grafické zobrazenie môže výraznou mierou prispieť k lepšiemu pochopeniu označenia výživovej hodnoty spotrebiteľmi.

POSTUP

Názov

Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom

Referenčné čísla

KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

19.10.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Christel Schaldemose

14.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2009

1.12.2009

25.1.2010

 

Dátum prijatia

23.2.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

15

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelis de Jong, Anna Hedh, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (29.1.2010)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
(KOM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Marc Tarabella

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod:

Týmto novým nariadením sa zrušia dve smernice:

smernica Rady 2000/13/ES o označovaní potravín.

smernica Rady 90/496/ES o nutričnom označovaní potravín.

Cieľom nariadenia je vytvoriť právny rámec regulujúci informácie, ktoré sa uvádzajú na potravinách. Toto nariadenie sa začleňuje do rámca všeobecného uvedomenia si, že je dôležité zdravšie sa stravovať. Vďaka informačným kampaniam organizovaným Komisiou, ako aj členskými štátmi, sa európski spotrebitelia stále viac zaujímajú o zloženie potravinových výrobkov. Okrem toho viaceré priemyselné skupiny už zaviedli zlepšenia označovania ako reakciu na požiadavky spotrebiteľov.

Účinky tohto nariadenia by mali umožniť, aby spotrebitelia mali k dispozícii jasné, zrozumiteľné a čitateľné informácie, ktoré im umožnia vybrať si potraviny s plnou znalosťou faktov.

Smerovania navrhnuté v stanovisku Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:

– povinné informácie o potravinách

Okrem povinných údajov navrhovaných Komisiou, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prijal kompromisné rozhodnutie stanovujúce uvádzanie proveniencie pre niektoré druhy výrobkov. Údaj o pôvode sa vypúšťa: Ak ide o krajinu pôvodu, môže ísť o krajinu, v ktorej sa uskutočnilo posledné spracovanie tovaru (nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva). Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka si však želá, aby sa na obaloch uvádzalo miesto zberu ovocia alebo zeleniny, miesto výlovu rýb, miesto, kde sa zvieratá narodili a kde boli chované atď… a nie krajiny, kde boli spracované varením alebo údením. Preto tu radšej hovorí o mieste proveniencie. Každý Európan musí mať možnosť dozvedieť sa odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré konzumuje, aby si mohol správnejšie vybrať (najmä aby vedel, či si kupuje „miestny“ výrobok alebo nie), a možnosť určiť ekologickú stopu potraviny. Tieto požiadavky transparentnosti a sledovateľnosti predstavujú základ práv spotrebiteľov. Výbor pre poľnohospodárstvo stanovuje uvádzanie miesta proveniencie pre nespracované potraviny a jednozložkové potraviny (ide o každú potravinu okrem soli, cukru, korenín, vody prídavných látok, aróm alebo enzýmov, ktorá obsahuje iba jednu zložku), ako aj pre základné zložky na báze mäsa a mliečnych výrobkov v prípade viaczložkových potravín. V prípade mäsa, okrem hovädzieho a teľacieho, miesto proveniencie sa nemôže uviesť ako jedno miesto, iba ak sa zvieratá narodili, boli chované a zabité v rovnakej krajine alebo na rovnakom mieste. Vo všetkých ostatných prípadoch sa uvádzajú informácie o každom z rôznych miest narodenia, chovu a zabitia.

Pokiaľ ide o uvádzanie povinných informácií, musia byť jasné, čitateľné a zrozumiteľné, aby sa spotrebiteľ vyhol akejkoľvek zámene. Povinnosť dodržiavať trojmilimetrovú veľkosť písmen je nevyhovujúca: spôsobila by zvyšovanie veľkosti obalov, čo by malo nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Preto Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka navrhuje prispôsobiť veľkosť povinných informácií obalu s minimálnou veľkosťou 1 mm pre obaly, ktorých najväčšia plocha alebo nálepka má plochu od 25 do 100 cm2, a najmenej 1,2 mm pre obaly, ktorých najväčšia plocha alebo nálepka má plochu väčšiu ako 100 cm2. Je tiež nevyhnutné, aby sa zabezpečil výrazný kontrast medzi tlačou a pozadím a aby boli informácie vytlačené na hladkom povrchu.

Mali by sa vypracovať informačné a vzdelávacie programy na európskej úrovni, ktoré by zabezpečili zrozumiteľnosť nálepiek a zlepšili účinnosť tohto nariadenia. Európski spotrebitelia musia mať hlbšie vedomosti v tejto oblasti, aby si mohli správne vybrať. V niektorých krajinách sa uskutočňujú vzdelávacie programy určené dospelým, napríklad večerné kurzy, ale tiež aj deťom od najútlejšieho veku prostredníctvom výchovno-vzdelávacích programov. Na stredných školách v Belgicku existujú „výbory pre zdravie“, ktoré zoskupujú vyučujúcich, vychovávateľov a kuchárov, ktorí zabezpečujú propagáciu zdravých výrobkov a vyváženej stravy. Takéto programy sa musia podporovať v celej Európe, aby spotrebitelia získali nástroje potrebné na zdravšie a vyvážené stravovanie. Musia sa podporiť a rozšíriť združenia, ktoré pracujú v tejto oblasti, pretože predstavujú základný medzičlánok v oblasti informovanosti európskych občanov.

Európska komisia povoľuje poskytovanie niektorých povinných informácií pomocou iného prostriedku, ako je nálepka, a na tento účel sa môžu využiť nové informačné a komunikačné technológie. Je možné uvažovať o tom, že by spotrebiteľ pri nákupe získal všetky povinné informácie pomocou elektronických terminálov umiestnených v supermarketoch.

– povinné uvádzanie výživovej hodnoty

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa domnieva, že v záujme lepšej informovanosti spotrebiteľa je nevyhnutné doplniť povinnú informáciu o výživovej hodnote syntetických trans mastných kyselín, vláknin a bielkovín; treba tiež odlíšiť prirodzený obsah cukru a pridaný cukor. Odmieta však pridávanie akýchkoľvek nových informácií na základe logickej úvahy: priveľa informácií ničí informácie.

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka tiež pozmenil návrh Komisie o povinnom uvádzaní výživovej hodnoty. Požaduje uvádzanie energetickej hodnoty vyjadrenej v kcal vpravo dole na prednej strane obalu a zvyšok označovania v rovnakom zornom poli vo forme tabuľky spoločne na jednom mieste.

– alkoholické nápoje

Vyňatie alkoholických nápojov z týchto návrhov je odôvodnené tým, že obsahujú alkohol. Bolo by nesprávne, keby sa tieto výrobky označovali spôsobom, ktorý by zavádzal spotrebiteľov a nabádal k neprimeranej spotrebe. Rovnako by bolo nesprávne, keby tieto návrhy diskriminovali konkurenčné výrobky a narúšali hospodársku súťaž. V pôvodnom návrhu Komisie sa na víno, pivo a liehoviny počas piatich rokov nevzťahuje povinnosť uvádzať povinné informácie. V záujme spravodlivosti Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka navrhuje, aby všetky alkoholické nápoje (t. j. nápoje s viac ako 1,2 % alkoholu) boli vyňaté z návrhu, okrem zmiešaných nápojov, ktoré obsahujú alkohol, tzv. alkoholické limonády. Tieto nápoje zavádzajú mladých spotrebiteľov, pretože obsahujú tvrdý alkohol, ktorý je prekrytý chuťou sladkej perlivej vody. Nemali by byť teda vyňaté: zoznam zložiek a údaje o výživovej hodnote sa musia uvádzať, aby si mladí spotrebitelia uvedomili, čo tieto nápoje obsahujú.

– nepredbalené potraviny

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podporuje návrh Komisie, ktorý stanovuje uvádzanie alergénov pre nepredbalené potraviny. Navrhuje však, aby sa v prípade povinných informácií obrátil návrh Komisie, a tým sa zachoval súčasný status quo a predajcovia nepredbalených potravín by neboli zaťažení mnohými povinnosťami: uvádzanie týchto údajov by nemalo byť povinné, ak ani jeden členský štát neprijme predpis, ktorý by vyžadoval, aby sa všetky údaje alebo niektoré z nich uvádzali. Údaje o alergénoch sa zákazníkom komunikujú na základe ich žiadosti v mieste predaja.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Verejnosť sa zaujíma o vzťah medzi stravovaním a zdravím a o výber vhodnej stravy tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám. V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe sa poznamenalo, že nutričné označovanie je dôležitým nástrojom na informovanie spotrebiteľov o zložení potravín a pomáha im informovane si vyberať. V stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ na roky EÚ 2007 – 2013 sa podčiarklo, že umožnenie spotrebiteľom rozhodovať sa o výbere na základe informácií je podstatné pre účinnú hospodársku súťaž, ako aj pre dobré podmienky spotrebiteľov. Poznanie základných zásad výživy a vhodné informácie o výživovej hodnote potravín by výrazne prispeli k tomu, aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať sa na základe informácií.

(10) Verejnosť sa zaujíma o vzťah medzi stravovaním a zdravím a o výber vhodnej stravy tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám. V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe sa poznamenalo, že nutričné označovanie je jedným zo spôsobov informovania spotrebiteľov o zložení potravín a pomáha im informovane si vyberať. Vzdelávacie a informačné kampane členských štátov sú významným mechanizmom na to, aby spotrebitelia lepšie rozumeli informáciám o výživovej hodnote. V stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ na roky EÚ 2007 – 2013 sa podčiarklo, že umožnenie spotrebiteľom rozhodovať sa o výbere na základe informácií je podstatné pre účinnú hospodársku súťaž, ako aj pre dobré podmienky spotrebiteľov. Poznanie základných zásad výživy a vhodné informácie o výživovej hodnote potravín by výrazne prispeli k tomu, aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať sa na základe informácií. Preto treba financovať programy odborného vzdelávania, ktoré umožnia európskym občanom získať a zlepšiť ich poznatky v tejto oblasti. Mohlo by sa to uskutočňovať aj prostredníctvom on-line informačných a vzdelávacích programov. Spotrebitelia by takto získali čo najviac nástrojov, ktoré by im umožnili informovane si vybrať.

Odôvodnenie

Európske právne predpisy nie sú na nič, ak spotrebitelia nerozumejú informáciám, ktoré európske právne predpisy vyžadujú od výrobcov. Preto treba vzdelávať spotrebiteľov, aby lepšie rozumeli uvádzaným údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na dodržanie komplexného a evolučného prístupu k informáciám poskytovaným spotrebiteľom o potravinách, ktoré konzumujú, by mala existovať široká definícia potravinového informačného práva zahŕňajúca pravidlá všeobecnej a osobitnej povahy, ako aj široká definícia informácií o potravinách zahŕňajúca informácie poskytované inými prostriedkami než označením.

(14) Na dodržanie komplexného a evolučného prístupu k informáciám poskytovaným spotrebiteľom o potravinách, ktoré konzumujú, by mala existovať široká definícia potravinového informačného práva zahŕňajúca pravidlá všeobecnej a osobitnej povahy, ako aj široká definícia informácií o potravinách a činnostiach na zvyšovanie informovanosti zahŕňajúca informácie poskytované inými prostriedkami než označením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Pravidlá Spoločenstva by sa mali uplatňovať iba v prípade podnikov, koncept ktorých znamená určitú kontinuitu činností a určitý stupeň organizácie. Na činnosti ako je príležitostné spracovanie, podávanie a predaj potravín súkromnými osobami na udalostiach ako sú charitatívne akcie, miestne obecné trhy a stretnutia sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

(15) Pravidlá Spoločenstva by sa mali uplatňovať iba v prípade podnikov, koncept ktorých znamená určitú kontinuitu činností a určitý stupeň organizácie. Na činnosti, ako je príležitostné poskytovanie potravín tretím stranám, podávanie jedál a predaj potravín súkromnými osobami napríklad pri charitatívnych akciách, miestnych obecných trhoch a stretnutiach, ako aj na predaj potravín rôznymi formami poľnohospodárskeho priameho predaja, sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Na to, aby najmä malé a stredné podniky v potravinárskom priemysle a potravinárskom maloobchode, medzi ktoré patria aj zariadenia spoločného stravovania, neboli príliš zaťažené, mali by sa ich nebalené výrobky vyňať z povinného označovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Právne predpisy týkajúce sa informácií o potravinách by mali poskytovať dostatočnú pružnosť, aby sa mohol držať krok s novými požiadavkami na informácie od spotrebiteľov a zabezpečovať rovnováhu medzi ochranou vnútorného trhu a rozdielmi vo vnímaní spotrebiteľov v členských štátoch.

(16) Právne predpisy týkajúce sa informácií o potravinách sa musia tiež opierať o požiadavky na informácie od spotrebiteľov a nesmú blokovať inovácie v oblasti potravín; Možnosť dobrovoľného uvádzania dodatočných informácií zo strany potravinárskych podnikov zaručuje dodatočnú pružnosť.

Odôvodnenie

Inovácie slúžia spotrebiteľovi. Dostatočná pružnosť sa v súvislosti s novou legislatívou zabezpečí len vtedy, ak budú mať potravinárske podniky možnosť reagovať na nové želania zákazníkov dobrovoľným uvádzaním dodatočných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Nové povinné požiadavky na informácie o potravinách by sa však mali stanoviť len vtedy, ak a keď je to potrebné v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality a trvalej udržateľnosti.

(19) Nové povinné požiadavky na informácie o potravinách by sa však mali stanoviť len vtedy, ak a keď je to potrebné v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality, transparentnosti a trvalej udržateľnosti.

Odôvodnenie

V záujme udržania súladu so súčasnými cieľmi EÚ dosiahnuť plne funkčný vnútorný trh je dôležité, aby sa nové požiadavky oznamovali a aby ich všetky zainteresované strany dôkladne preskúmali s cieľom zabezpečiť, že sú odôvodnené a nebránia voľnému obehu tovarov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pravidlá týkajúce sa informácií o potravinách by mali zakazovať používanie informácií, ktoré uvádzajú spotrebiteľa do omylu alebo pripisujú potravinám liečivé vlastnosti. Na to, aby bol tento zákaz účinný, mal by sa uplatňovať aj na reklamu a prezentáciu potravín.

(20) Popri existujúcich právnych predpisoch zabraňujúcich klamlivej reklame by mali pravidlá týkajúce sa informácií o potravinách zakazovať používanie informácií, ktoré uvádzajú spotrebiteľa do omylu, najmä pokiaľ ide o energetický obsah, pôvod alebo zloženie potravín. Na to, aby bol tento zákaz účinný, mal by sa uplatňovať aj na reklamu a prezentáciu potravín.

Odôvodnenie

Zámerom je poukázať na existujúce právne predpisy zabraňujúce klamlivej reklame. Ponúkanie produktov s liečivými vlastnosťami sa upravuje už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Treba vypracovať zoznam všetkých povinných informácií, ktoré by sa v podstate mali poskytovať o všetkých potravinách určených pre konečného spotrebiteľa a zariadenia hromadného stravovania. Tento zoznam by mal zachovať informácie, ktoré sa podľa existujúcich právnych predpisov už vyžadujú, keďže sa všeobecne považujú za cenné acquis pre informovanosť spotrebiteľov.

(22) Musí sa vypracovať zoznam všetkých povinných informácií, ktoré by sa mali poskytovať o všetkých potravinách určených pre konečného spotrebiteľa a zariadenia hromadného stravovania. Tento zoznam by mal zachovať informácie, ktoré sa podľa existujúcich právnych predpisov už vyžadujú, keďže sa všeobecne považujú za cenné acquis pre informovanosť spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) Nové informačné a komunikačné technológie môžu hrať dôležitú úlohu pri poskytovaní doplnkových informácií spotrebiteľom. Umožňujú rýchlu a lacnú výmenu informácií. Dá sa uvažovať o tom, že spotrebitelia by mohli získať doplnkové informácie prostredníctvom terminálov umiestnených v supermarketoch, ktoré by pri čítaní čiarových kódov poskytli informácie o výrobku. Rovnako sa dá predpokladať, že spotrebitelia by mohli mať prístup k doplnkovým informáciám prostredníctvom príslušnej internetovej stránky.

Odôvodnenie

Nové technológie hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní lepšej zrozumiteľnosti informácií o výrobkoch, ktoré si spotrebitelia kupujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V snahe zohľadniť zmeny a vývoj v oblasti informácií o potravinách treba vypracovať ustanovenia s cieľom splnomocniť Komisiu, aby zmenila a doplnila zoznam povinných informácií pridaním alebo odstránením údajov, a na sprístupnenie určitých údajov alternatívnymi prostriedkami. Konzultácia so zainteresovanými stranami by mala umožniť včasné a dobre cielené zmeny požiadaviek na informácie o potravinách.

(23) V snahe zohľadniť zmeny a vývoj v oblasti informácií o potravinách treba vypracovať ustanovenia s cieľom splnomocniť Komisiu, aby zmenila a doplnila zoznam povinných informácií pridaním alebo odstránením údajov, a na sprístupnenie určitých údajov alternatívnymi prostriedkami. Verejná konzultácia so všetkými zainteresovanými stranami by mala umožniť včasné a dobre cielené zmeny požiadaviek na informácie o potravinách.

Odôvodnenie

Všetky zmeny požiadaviek na povinné označovanie majú významný vplyv na potravinársky a nápojový priemysel. Je preto dôležité, aby právny predpis jasne uvádzal, že pri posudzovaní nových požiadaviek na označovanie sa musí konzultovať so všetkými zúčastnenými stranami, čím sa zabezpečí, aby bol postup transparentný a aby všetky strany mohli poskytnúť svoje stanoviská.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Nálepky potravín by mali byť jasné a zrozumiteľné a pomáhať spotrebiteľom, ktorí sa chcú lepšie rozhodovať sa na základe informácií pri výbere potravín a stravy. Štúdie ukazujú, že dôležitým prvkom maximalizácie možností ovplyvňovania čitateľov informáciami v označení je čitateľnosť, a že drobné písmo je jednou z hlavných príčin nespokojnosti spotrebiteľov s nálepkami potravín.

(25) Etikety potravín by mali byť jasné a zrozumiteľné a pomáhať spotrebiteľom, ktorí sa chcú cielene rozhodovať pri výbere potravín a stravy. Štúdie ukazujú, že dôležitým prvkom maximalizácie možností ovplyvňovania čitateľov informáciami v označení je dobrá čitateľnosť, a že nečitateľné informácie o výrobku sú jednou z hlavných príčin nespokojnosti spotrebiteľov s etiketami potravín. Mali by sa preto zohľadňovať faktory ako kombinácia typu písma, kontrastu a farby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Osobitné pravidlá Spoločenstva už existujú v prípade označovania vína. V nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom[1] sa stanovuje kompletný súbor technických noriem, ktoré úplne pokrývajú všetky vinárske pracovné postupy, výrobné metódy a spôsoby prezentácie a označovania vín, čím sa zabezpečuje pokrytie všetkých etáp reťazca a ochrana a správna informovanosť spotrebiteľov. Tieto právne predpisy popisujú presným a komplexným spôsobom látky, ktoré môžu byť použité vo výrobnom procese, spolu s podmienkami ich použitia prostredníctvom pozitívneho zoznamu vinárskych pracovných postupov a ošetrení, akýkoľvek postup, ktorý nie je zahrnutý do tohto zoznamu, je zakázaný. Preto je v tejto etape vhodné vyňať víno z povinnosti uvádzať zoznam zložiek a vyhlásenie o výživovej hodnote. Pokiaľ ide o pivo a liehoviny vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. […] z […] o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/892 a s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup a súlad s podmienkami ustanovenými v prípade vína by sa mal uplatňovať rovnaký typ výnimiek. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vydá správu a v prípade potreby môže v kontexte tohto nariadenia navrhnúť osobitné požiadavky.

(28) Osobitné pravidlá Spoločenstva už existujú v prípade označovania vína. V nariadení Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999, (ES).č 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008, a ruší nariadenie (EHS) č. 2392/86 a (ES) n° 1493/1999)1, sa stanovuje kompletný súbor technických noriem, ktoré úplne pokrývajú všetky vinárske pracovné postupy, výrobné metódy a spôsoby prezentácie a označovania vín, čím sa zabezpečuje pokrytie všetkých etáp reťazca a ochrana a správna informovanosť spotrebiteľov. Tieto právne predpisy popisujú presným a komplexným spôsobom látky, ktoré môžu byť použité vo výrobnom procese, spolu s podmienkami ich použitia prostredníctvom pozitívneho zoznamu vinárskych pracovných postupov a ošetrení, akýkoľvek postup, ktorý nie je zahrnutý do tohto zoznamu, je zakázaný. Preto je v tejto etape vhodné vyňať víno z povinnosti uvádzať zoznam zložiek a vyhlásenie o výživovej hodnote. Pokiaľ ide o pivo, likérové vína, perlivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky získané z iného ovocia ako hrozna, ovocné pivo a liehoviny vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín, a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/892 a s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup a súlad s podmienkami ustanovenými v prípade vína by sa mal uplatňovať rovnaký typ výnimiek. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vydá správu a v prípade potreby môže v kontexte tohto nariadenia navrhnúť osobitné požiadavky.

____________________

1 Ú. v. EÚ L 179, 14. 7. 1999, s. 1.

____________________

1Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008, s. 1.

2 Ú. v. L […] z [...], s. [...].

2Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

Odôvodnenie

Aromatizované vína, ktorých hlavnou zložkou je víno a do ktorých sa pridáva obmedzený počet prírodných prísad, by boli diskriminované v porovnaní s pivom a destilátmi, v prípade ktorých je povolené používanie umelých prísad, čo by malo závažný nepriaznivý obchodný dosah na niektoré výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu potraviny by sa malo poskytnúť vždy, kedy by jeho absencia mohla uviesť spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu daného výrobku. V iných prípadoch je uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu ponechané na zváženie zo strany prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. V každom prípade, uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu by sa malo poskytnúť spôsobom, ktorý neklame spotrebiteľa, a na základe jasne definovaných kritérií, ktoré zaistia rovnaké podmienky pre priemyselné odvetvie a zlepšia zrozumiteľnosť informácií o krajine pôvodu alebo miest pôvodu potravín pre spotrebiteľov. Takéto kritériá by sa nemali uplatňovať na údaje súvisiace s názvom alebo adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

(29) Uvedenie miesta proveniencie potraviny by sa malo poskytnúť vždy, keď by jeho absencia mohla uviesť spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto proveniencie daného výrobku . V záujme väčšej transparentnosti a sledovateľnosť sa pre nespracované potraviny, jednozložkové potraviny a pre základné zložky na báze mäsa a mliečnych výrobkov v prípade viaczložkových potravín musí uvádzať miesto pôvodu. V každom prípade, uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu by sa malo poskytnúť spôsobom, ktorý neklame spotrebiteľa, a na základe jasne definovaných kritérií, ktoré zaistia rovnaké podmienky pre priemyselné odvetvie a zlepšia zrozumiteľnosť informácií o krajine pôvodu alebo miest pôvodu potravín pre spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Miesto proveniencie základnej zložky na báze mäsa a mliečnych výrobkov potraviny by malo byť uvedené na obale, aby sa spotrebiteľ mohol správne rozhodnúť. V prípade viaczložkových potravín si spravodajca uvedomuje následky pre výrobcov, najmä potrebu pravidelne meniť obaly v závislosti od zásobovania. Domnieva sa však, že je nevyhnutné vyvinúť toto úsilie, aby sa zabezpečilo blaho spotrebiteľov a aby sa zabezpečilo spravodlivejšie zaobchádzanie s výrobcami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Spotrebitelia si zvyčajne neuvedomujú potenciálny príspevok alkoholických nápojov k svojmu celkovému príjmu živín. Je preto vhodné zabezpečiť poskytovanie informácií o obsahu živín najmä v prípade miešaných alkoholických nápojov.

(34) Spotrebitelia by si mali uvedomovať potenciálny príspevok alkoholických nápojov k svojmu celkovému príjmu živín. Komisia a príslušné zainteresované strany by preto mali uskutočniť počas obdobia uplatňovania výnimky prieskum s cieľom zistiť, ktoré informácie by boli pre spotrebiteľa najužitočnejšie a aký by bol najúčinnejší spôsob ich prezentácie.

Odôvodnenie

Vylúčenie alkoholických nápojov je odôvodnené tým, že obsahujú alkohol. Treba dávať pozor na to, aby opatrenia na informovanie spotrebiteľov neboli zavádzajúce, alebo aby nepodporovali nevhodnú konzumáciu. Komisia a zúčastnené strany by mali hľadať vhodné prostriedky na užitočné a účinné informovanie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Ak majú poskytované informácie apelovať na priemerného spotrebiteľa a slúžiť na informačný účel, na ktorý sa uvádzajú, a vzhľadom na bežnú úroveň znalostí o predmete výživy, mali by byť jednoduché a ľahko zrozumiteľné. Prieskum naznačil, že spotrebitelia považujú informácie v hlavnom zornom poli alebo na „prednej časti balenia“ za užitočné pri rozhodovaní o kúpe. Na to, aby spotrebitelia mohli teda doslova vidieť základné informácie o výživovej hodnote pri nakupovaní potravín, tieto informácie by mali byť uvedené v hlavnom zornom poli nálepky. (38)

(37) Ak majú poskytované informácie apelovať na priemerného spotrebiteľa a slúžiť na informačný účel, na ktorý sa uvádzajú, a vzhľadom na bežnú úroveň znalostí o predmete výživy, mali by byť jednoduché a ľahko zrozumiteľné. Prieskum týkajúci sa umiestnenia takýchto informácií nepriniesol žiadne výsledky. Na to, aby spotrebitelia mohli teda ľahko vidieť základné informácie o výživovej hodnote pri nakupovaní potravín, tieto informácie by mali byť uvedené spoločne v rovnakom zornom poli.

Odôvodnenie

Pre priemerného spotrebiteľa by bolo praktickejšie a ľahšie zrozumiteľné, keby sa všetky dôležité informácie nachádzali v rovnakom zornom poli etikety. V každom prípade to bude znamenať, že na zadnej etikete budú uvedené všetky informácie, ktoré spotrebitelia potrebujú, aby sa mohli rozhodovať o výbere na základe informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Členské štáty by nemali mať možnosť prijímať iné ustanovenia než tie, ktoré sú uvedené v tomto nariadení v oblasti, ktorú harmonizuje, pokiaľ to tu nie je osobitne uvedené.

(42) Členské štáty by nemali mať možnosť prijímať iné ustanovenia než tie, ktoré sú uvedené v tomto nariadení v oblasti, ktorú harmonizuje, pokiaľ to tu nie je osobitne uvedené. Keďže vnútroštátne požiadavky na označovanie by okrem toho mohli spôsobovať prekážky vo voľnom obehu tovaru na vnútornom trhu, členské štáty by mali preukázať, prečo sú tieto opatrenia potrebné, a vymedziť kroky, ktoré podniknú na zabezpečenie ich uplatňovania spôsobom, ktorý bude čo najmenej obmedzovať obchod.

Odôvodnenie

Jedným z najdôležitejších dôvodov súčasného návrhu je zjednodušenie pravidiel a zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Vzhľadom na to, že vnútroštátne pravidlá zvyšujú náklady v odvetví a sťažujú voľný pohyb tovaru, mali by sa vyžadovať dôkazy, ktoré oprávňujú ich zavedenie a preukazujú ich súlad s voľným pohybom tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Na to, aby mohli zainteresované strany, najmä malé a stredné podniky, poskytovať informácie o výživovej hodnote svojich výrobkoch, malo by sa postupne zavádzať uplatňovanie opatrení, ktoré urobia uvádzanie informácií o výživovej hodnote povinným v rámci predĺžených prechodných období s poskytnutím dodatočného prechodného obdobia pre mikropodniky.

(49) Na to, aby mohli zainteresované strany, najmä malé a stredné podniky, poskytovať informácie o výživovej hodnote svojich výrobkoch, malo by sa postupne zavádzať uplatňovanie opatrení, ktoré urobia uvádzanie informácií o výživovej hodnote povinným v rámci primeraných prechodných období s poskytnutím dodatočného prechodného obdobia pre mikropodniky. Treba tiež stanoviť finančnú pomoc Únie s cieľom pomáhať malým a stredným podnikom v poľnohospodárskom odvetví, aby získali vedecké poznatky potrebné na vyhodnotenie výživovej hodnoty svojich výrobkov. Podnikatelia v tomto odvetví by tiež mali mať prístup k vzdelávacím programom s cieľom zlepšiť svoje spôsobilosti v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Potraviny pochádzajúce z tretích krajín možno v rámci Únie distribuovať len po tom, čo splnia požiadavky podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V záujme spotrebiteľov musia potraviny pochádzajúce z tretích krajín spĺňať požiadavky na označovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „miesto pôvodu“ je akékoľvek miesto, o ktorom sa uvádza, že z neho potravina pochádza, a nie je to „krajina pôvodu“, ako sa vymedzuje v súlade s článkami 23 až 26 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92;

g) „miesto proveniencie“ je akékoľvek miesto, krajina alebo región, v ktorom boli poľnohospodárske zložky získané v plnej miere v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92;

Odôvodnenie

Treba správne vymedziť miesto proveniencie. Podľa spravodajcu článok 23 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 poskytuje výbornú definíciu, aj keď výraz vo francúzštine (získaný) nie je presný. Výraz získaný na nejakom mieste predstavuje výrobky rastlinného charakteru, ktoré boli na tomto mieste zozbierané a živé zvieratá, ktoré sa na tomto mieste narodili a boli tam chované. Spravodajca odmieta považovať miesto spracovania za miesto proveniencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga)„krajina pôvodu“ je miesto pôvodu výrobku alebo poľnohospodárskej zložky v súlade s článkami 23 až 26 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92;

Odôvodnenie

Treba doplniť definíciu „krajiny pôvodu“ s cieľom odlíšiť ju od definície miesta proveniencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

p) „významná(-é) zložka(-ky)“ je zložkou potraviny, ktorá predstavuje viac ako 50 % tejto potraviny;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď sa potravinovým informačným právom ustanovia nové požiadavky, zváži sa potreba prechodného obdobia po vstupe nových požiadaviek do platnosti, počas ktorého potraviny s nálepkami, ktoré nevyhovujú novým požiadavkám, možno umiestňovať na trh, a potreba pokračovať v predaji týchto potravín, ktoré boli umiestnené na trh pred koncom prechodného obdobia, až do vyčerpania zásob.

3. Keď sa potravinovým informačným právom ustanovia nové požiadavky, za predpokladu, že sa tieto požiadavky netýkajú ochrany ľudského zdravia, sa po nadobudnutí účinnosti nových požiadaviek poskytne prechodné obdobie, počas ktorého možno potraviny s nálepkami, ktoré nevyhovujú novým požiadavkám, umiestňovať na trh a pokračovať v predaji týchto potravín, ktoré boli umiestnené na trh pred koncom prechodného obdobia, až do vyčerpania zásob.

Odôvodnenie

Je bežné, že po zavedení nových požiadaviek na označovanie sa poskytne prechodné obdobie, aby sa uľahčilo hladké fungovanie vnútorného trhu a minimalizovali sa odpady z obalov, za predpokladu, že toto obdobie bezprostredne neohrozuje verejné zdravie – vtedy by takéto obdobie nebolo vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Nové požiadavky na označovanie sa uplatňujú v jednotných termínoch stanovených Komisiou po konzultáciách so zainteresovanými stranami v súlade s postupom uvedeným v článku 290 ZFEÚ.

Odôvodnenie

Nesúrodé zavádzanie požiadaviek na označovanie má závažné dôsledky, napriek prechodným obdobiam, na náklady na výrobu nových nálepiek, ako aj riadenie zásob, obalov a nálepiek. Nové predpisy sa musia teda uplatňovať podľa jednotného harmonogramu, ako to pôvodne navrhla Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) informácie o totožnosti a zložení, vlastnostiach alebo iných charakteristikách potraviny;

a) informácie o totožnosti a zložení, množstve, vlastnostiach alebo iných charakteristikách potraviny;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – písmeno iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) zdravotnom vplyve vrátane rizík a dôsledkov súvisiacich so škodlivou a rizikovou konzumáciou potraviny;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri zvažovaní potreby povinných informácií o potravinách sa berie do úvahy široko rozšírená potreba väčšiny spotrebiteľov dostávať určité informácie, ktorým prikladajú významnú hodnotu, alebo akýchkoľvek všeobecne prijatých výhod pre spotrebiteľov, aby sa mohli rozhodovať o výbere na základe informácií.

2. Pri zvažovaní potreby povinných informácií o potravinách sa berú do úvahy potenciálne náklady a prínosy pre zúčastnené strany pri poskytovaní určitých informácií, ktorým prikladajú významnú hodnotu, alebo akýkoľvek všeobecne uznávaný prínos pre spotrebiteľov, aby sa mohli rozhodovať o výbere na základe informácií.

Odôvodnenie

K zavedeniu nových pravidiel na označovanie by sa malo pristúpiť len vtedy, ak existujú výsledky výskumu podporené dôkazmi o výhodách týchto nových požiadaviek. Náklady na poskytovanie nových informácií by nemali byť neprimerané. Zmeny týkajúce sa označovania majú významný vplyv na výrobcov v EÚ i na dovozy z tretích krajín. Musí sa nájsť rovnováha medzi potrebami spotrebiteľov a výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Európsky parlament a Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 114 ZFEÚ môžu vypracovať neúplný zoznam tvrdení a podmienok, ktorých použitie musí byť podľa odseku 1 vo všetkých prípadoch zakázané alebo obmedzené.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zachovať existujúce ustanovenie potravinového práva EÚ (smernica 2000/13/ES), podľa ktorého musia členské štáty postupovať spoločne v prípade, keď treba obmedziť používanie určitých tvrdení a podmienok na nálepkách. V prípade neexistencie takéhoto ustanovenia by právne predpisy mohli prijímať jednotlivé krajiny a vymedzenia členských štátov by sa ľahko mohli navzájom odlišovať, čo by mohlo vytvárať prekážky pre vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Podľa výnimiek uvedených v právnych predpisoch Spoločenstva platných pre prírodné minerálne vody a potraviny určené na osobitné výživové účely nesmú informácie o potravinách pripisovať žiadnej potravine vlastnosť uvádzajúcu, že pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť, ani sa odvolávať na takéto vlastnosti.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov zabezpečia, aby sa informácie o nepredbalených potravinách zasielali prevádzkovateľovi, ktorý potraviny dostáva, aby tento mohol v príslušných prípadoch poskytnúť konečnému spotrebiteľovi povinné informácie o potravinách vymedzené v článku 9 ods. 1 písm. a) až c) a f).

5. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich príslušných podnikov zabezpečia, aby informácie o nepredbalených potravinách boli k dispozícii prevádzkovateľovi, ktorý potraviny spracúva, aby tento mohol na požiadanie poskytnúť konečnému spotrebiteľovi povinné informácie o potravinách vymedzené v článku 9 ods. 1 písm. a) až c) a f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) netto množstvo potraviny;

e) netto množstvo potraviny v čase balenia;

Odôvodnenie

Netto množstvo potraviny sa v období medzi výrobou, predajom a spotrebou môže zmeniť. Výrobca môže ovplyvniť iba netto množstvo v čase balenia, a nemôže byť zodpovedný za prípadné zmeny netto množstva v čase predaja a/alebo konzumácie potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) názov alebo obchodné meno a sídlo výrobcu alebo baliarne alebo predajcu usadeného v spoločenstve;

h) názov, obchodné meno alebo registrovaná značka a sídlo výrobcu usadeného v Únii alebo baliarne alebo dovozcu pre výrobky pochádzajúce z tretích krajín;

Odôvodnenie

Meno a adresa výrobcu by sa mali uvádzať, aby bol spotrebiteľ lepšie informovaný a aby sa rešpektovala práca výrobcov. To umožní občanom, aby mohli konzumovať na základe informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) krajina pôvodu alebo miesto pôvodu v prípade, kedy by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny, najmä ak informácia sprevádzajúca potravinu alebo označenie ako také by inak znamenalo, že potravina má odlišnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, v takýchto prípadoch musí byť označenie v súlade s pravidlami uvedenými v článku 35 ods. 3 a 4 a pravidlami stanovenými v súlade s článkom 35 ods. 5; v takýchto prípadoch musí byť označenie v súlade s pravidlami uvedenými v článku 35 ods. 3 a 4 a pravidlami stanovenými v súlade s článkom 35 ods. 5;

i) Miesto proveniencie sa uvádza.

 

– v prípade, keď by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny, najmä ak informácia sprevádzajúca potravinu alebo označenie ako také by inak znamenalo, že potravina má odlišnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu;

 

– pre nespracované a jednozložkové potraviny;

 

– pre primárne mäsové alebo mliekové zložky viaczložkových potravín.

 

V prípade mäsa, okrem hovädzieho a teľacieho, sa miesto proveniencie môže uviesť ako jedno miesto, iba ak sa zvieratá narodili, chovali a zabili v rovnakej krajine alebo na rovnakom mieste. Vo všetkých ostatných prípadoch sa uvádzajú informácie o každom z rôznych miest narodenia, chovu a zabitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) návod na použitie v prípade, keby nebolo možné použiť potravinu bez poskytnutia takéhoto návodu;

j) návod na použitie v prípade, keby bolo nebezpečné používať výrobok vo forme, v akej sa predáva;

Odôvodnenie

Pôvodné znenie by viedlo k tomu, že by sa museli uviesť možnosti použitia napríklad na balíčku so soľou alebo na vrecku s múkou. Hlavným zámerom je však zaručiť bezpečnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Komisia môže zoznam povinných údajov ustanovených v odseku 1 zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na dôležitosť tohto ustanovenia by sa Komisii nemalo udeliť výhradné právo meniť a dopĺňať zoznam povinných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Členské štáty môžu prijať opatrenia odchylné od článku 9 ods. 1 a článku 10 ods. 2 v prípade mlieka a mliečnych výrobkov dodávaných v sklených fľašiach určených na opakované použitie. Bezodkladne informujú Komisiu o znení týchto ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Výnimky pre mikropodniky a poľnohospodárov

 

Ručne spracúvané výrobky vyrábané v mikropodnikoch sú vyňaté z požiadavky ustanovenej v článku 9 ods. 1 písm. l). Môžu byť tiaž vyňaté z požiadaviek poskytovať informácie ustanovených v článku 9 ods. 1) b, c, d, g, h, i, j, k v prípade, ak sú výrobky predávané na mieste výroby a za podmienky, že predávajúci personál dokáže poskytnúť predmetné informácie;

Odôvodnenie

Mala by sa odstrániť zbytočná záťaž pre mikropodniky a farmárov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Oblasť hmotnosti a rozmerov zahrňuje metódy a techniku, ktoré umožňujú stanoviť parametre modelu určeného predstavovať realitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dostupnosť určitých povinných údajov inými spôsobmi ako na obale alebo na nálepke môže byť ustanovená Komisiou za predpokladu splnenia všeobecných zásad a požiadaviek ustanovených v kapitole II tohto nariadenia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

3. V záujme toho, aby sa tam, kde je to možné, znížilo množstvo obalov, Komisia podporuje poskytovanie povinných údajov inými spôsobmi ako na obale alebo na etikete, najmä vďaka novým informačným a komunikačným technológiám, ako je internet, za predpokladu splnenia všeobecných zásad a požiadaviek ustanovených v kapitole II tohto nariadenia. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 290 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade nebalených potravín sa uplatňujú ustanovenia článku 41.

4. Ustanovenia článku 41 sa uplatňujú v prípade nebalených potravín alebo potravín balených v mieste predaja. Napriek tomu sa zákazníkovi v mieste predaja poskytujú na požiadanie informácie podľa článku 9 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné právne predpisy Spoločenstva uplatniteľné na konkrétne potraviny, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) až k), ak sú uvedené na obale alebo na nálepke prilepenej na obal, povinné údaje uvedené v článku 10 ods. 1 sú vytlačené na obale alebo nálepke písmom s veľkosťou najmenej 3 mm a sú prezentované tak, aby sa zabezpečil výrazný kontrast medzi tlačou a pozadím.

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné právne predpisy Spoločenstva uplatniteľné na konkrétne potraviny, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) až k), povinné údaje uvedené v článku 9 ods. 1 sú vytlačené na obale alebo nálepke čitateľným typom písma v tejto veľkosti:

 

– najmenej 1 mm pre obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia strana alebo nálepka má plochu od 25 do 100 cm2;

 

– najmenej 2 mm pre obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia strana alebo nálepka má plochu väčšiu ako 100 cm2;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Farba pozadia na nálepke sa musí odlišovať od farby pozadia výrobku s cieľom vytvoriť kontrast, ktorý zabezpečí čitateľnosť a zrozumiteľnosť poskytovaných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijať podrobné pravidlá týkajúce sa prezentácie povinných údajov a rozširovania požiadaviek uvedených v odseku 2 o ďalšie povinné údaje pre osobitné kategórie alebo druhy potravín uvedené v článku 10 a 38. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Minimálna veľkosť písma uvedená v ods. 1 sa neuplatňuje v prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 10 cm2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Skratky vrátane iniciál nie je možné použiť, ak by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Povinné informácie o potravinách sú vyznačené na nápadnom mieste tak, aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v príslušných prípadoch nezmazateľné. V žiadnom prípade nemôžu byť skryté, nezreteľné, zakryté alebo prerušené iným písomným alebo obrázkovým materiálom ani iným zásahom.

(6) Povinné informácie o potravinách sú vyznačené na nápadnom mieste tak, aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v príslušných prípadoch nezmazateľné. V žiadnom prípade nemôžu byť skryté, nezreteľné alebo prerušené iným písomným alebo obrázkovým materiálom, iným zásahom alebo samotným obalom, napr. lepiacou páskou.

Odôvodnenie

Ide o nevyhnutné doplnenie. Výklad toho, ktoré informácie by mohli odvádzať pozornosť, by sa mohol líšiť, a preto by ohrozoval právnu istotu obchodníkov s potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. V prípade potravín, ktoré sú určené na určité nutričné využitie v súlade so smernicou Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie1, pre ktoré právne predpisy Únie zavádzajú povinné označovanie nad rámec údajov článku 9 ods. 1, veľkosť písma spĺňa požiadavky čitateľnosti pre spotrebiteľov, ako aj požiadavky týkajúce sa dodatočných informácií o osobitnom určení týchto výrobkov.

 

1 Ú. v. ES L 186, 30.06.1989, s. 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Uvádzanie povinných údajov nesmie viesť k zvýšeniu veľkosti a/alebo objemu obalového materiálu alebo nádoby a nesmie iným spôsobom zvýšiť záťaž na životné prostredie.

Odôvodnenie

Povinné uvádzanie informácií o potravinách môže dať hospodárskym subjektom podnet na zmenu množstva obalového materiálu, čo je spojené s rizikom zvýšenia množstva odpadu z obalov. To by bolo v rozpore so zásadou prevencie, ktorá je základom pravidiel EÚ v oblasti nakladania s odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6c. Etikety používané na uvádzanie povinných údajov o potravinách nesmú byť vyrobené z materiálu, ktorý by mohol významne obmedziť opätovné použitie alebo recykláciu obalového materiálu alebo nádoby na potraviny, prípadne im zabrániť.

Odôvodnenie

V súlade s pravidlami EÚ v oblasti nakladania s odpadom treba vynaložiť úsilie s cieľom zaistiť, aby sa obalové materiály opätovne používali alebo recyklovali v čo najväčšej miere. Výroba etikiet z materiálov, ktoré sú odlišné od materiálov použitých na obaly, môže významne sťažiť riadne nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na svojom území môžu členské štáty, kde sa potravina predáva, stanoviť, aby sa takéto údaje poskytovali v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré si môžu určiť spomedzi úradných jazykov Spoločenstva.

2. Na svojom území môžu členské štáty, kde sa potravina predáva, stanoviť, aby sa takéto údaje poskytovali v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Spoločenstva alebo iných jazykoch používaných v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V prípade sklených fliaš určených na opätovné použitie, ktoré sú nezmazateľne označené a z toho dôvodu nemajú žiadnu nálepku, kruhovú alebo prstencovú etiketu, sú povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e), f) a l).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 10 cm2 sú na obale alebo nálepke povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú inými spôsobmi, alebo sú spotrebiteľovi k dispozícii na požiadanie.

(2) V prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia potlačiteľná plocha má veľkosť menšiu ako 80 cm2, sú na obale alebo etikete povinné iba údaje vymenované v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e) a f) a v článku 29 ods. 1 písm. a). Na obale je možné dobrovoľne uvádzať ďalšie údaje. Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú inými spôsobmi, alebo sú spotrebiteľovi k dispozícii na požiadanie.

Odôvodnenie

Údaj o energetickej hodnote potraviny je podstatnou informáciou a môže zásadne ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľa o kúpe. Malo by byť možné, aby výrobcovia dobrovoľne uvádzali ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Tieto zložky môžu byť uvedené v akomkoľvek poradí na konci zoznamu zložiek uvedeného v odseku 1: korenia, aromatické rastliny a korenia (okrem soli), prírodné a umelé príchute, činidlá na zvýraznenie chute, potravinové prídavné látky, vitamíny a živiny, minerály a ich soli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) víno, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999, pivo a liehoviny, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. […] z […] o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89. Komisia po [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] vypracuje správu týkajúcu sa uplatňovania článku 19, pokiaľ ide o tieto produkty, a môže ju doplniť osobitnými opatreniami určujúcimi pravidlá na označovanie zložiek. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3

e) nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, s výnimkou zmiešaných nápojov obsahujúcich alkohol nazývaných aj „alkoholické limonády“, najmä víno a výrobky z vína v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 a článku 2 odsek 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá o definícii, opise a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov1, podobné výrobky z iných druhov ovocia než hrozno, kvasený jablčný mušt, kvasený hruškový mušt, pivo a liehoviny, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Komisia najneskôr do...* vypracuje správu týkajúcu sa uplatňovania článku 19, pokiaľ ide o tieto produkty, a môže ju doplniť osobitnými opatreniami určujúcimi pravidlá na označovanie zložiek. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením, sa prijímajú v prípade potreby v súlade s týmto postupom:

 

i) pokiaľ ide o produkty uvedené v nariadení Rady (ES) č. 479/2008, postup stanovený v článku 113 ods. 2 uvedeného nariadenia;

 

ii) pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, postup stanovený v článku 14 uvedeného nariadenia;

 

(iii) pokiaľ ide o produkty uvedené v nariadení Rady (ES) č. 110/2008, postup stanovený v článku 25 ods. 3 uvedeného nariadenia;

 

iv) pokiaľ ide o iné produkty, postupom stanovený v článku 290 ZFEÚ.

 

Bez toho, aby boli dotknuté špecifiká vymedzené podľa uvedených postupov pre produkty uvedené v bodoch i), ii) a iii), opatrenia sa uplatňujú konzistentne a budú platné zároveň pre všetky uvedené produkty;

 

___________

*Ú. v.: päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

1Ú. v. ES L 149, 16.6.1991, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V prípade potreby je možné prijať podrobné pravidlá uvádzania označenia podľa odseku 1 v súlade s týmito postupmi:

 

i) pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, postup stanovený v článku 113 odsek uvedeného nariadenia;

 

ii) pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, postup stanovený v článku 13 uvedeného nariadenia;

 

(iii) pokiaľ ide o produkty uvedené v nariadení Rady (ES) č. 110/2008, postup stanovený v článku 25 ods. 2 uvedeného nariadenia;

 

iv) pokiaľ ide o iné produkty, postup stanovený v článku 290 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) keď sa daná zložka alebo kategória zložiek na označení zdôrazní vo forme slov, obrázkov alebo graficky; alebo

b) keď sa daná zložka alebo kategória zložiek na označení zdôrazní vo forme slov, obrázkov alebo graficky s cieľom dodržiavať zásady týkajúce sa hmotnosti a rozmerov a vyhnúť sa akýmkoľvek zavádzajúcim vyhláseniam alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Návod na použitie potraviny je uvedený tak, aby umožňoval jej vhodné použitie.

1. Návod na skladovanie a návod na použitie potraviny musí byť uvedený tak, aby umožňoval jej vhodné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 27a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 27a.

 

Údaje o spôsobe chovu hospodárskych zvierat

 

Do 31. decembra 2010 Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 290 ZFEÚ osobitné kritériá uvádzania typu chovu rôznych druhov zvierat určených na produkciu mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov, pričom bude vychádzať z ustanovení o označovaní vajec uvedených v nariadení Komisie (ES) č. 557/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodných normách pre vajcia1. Na tomto základe sa bude vykonávať označovanie potravín, ktoré obsahujú mlieko a mäso.

 

____________________

1Ú. v. EÚ L 132, 24.5.2007, s. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) množstvá tuku, nasýtených mastných kyselín, uhľohydrátov s osobitným odkazom na cukry a množstvá soli.

b) množstvá bielkovín, tuku, nasýtených mastných kyselín, syntetických trans mastných kyselín a uhľohydrátov s osobitným odkazom na prírodné a pridané cukry, vlákniny a množstvá soli.

Odôvodnenie

Povinné označenie výživovej hodnoty by malo obsahovať množstvo trans mastných kyselín a cukrov, aby spotrebitelia videli celkové výživové zloženie potraviny. Trans mastné kyseliny zvyšujú zlý cholesterol (LDL) a znižujú dobrý cholesterol (HDL). V záujme lepšej informovanosti spotrebiteľa treba stanoviť aj pomer medzi prírodným cukrom a pridaným cukrom. Pridaný cukor produkuje rovnaké množstvo kalórií ako prírodný cukor, ale viac tuku v prípade, že nie je spálený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento odsek sa neuplatňuje na víno, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999, pivo a liehoviny, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. […] z […] o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89. Komisia po [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] vypracuje správu týkajúcu sa uplatňovania tohto odseku, pokiaľ ide o tieto produkty, a môže ju doplniť osobitnými opatreniami určujúcimi pravidlá na povinné nutričné označovanie týchto produktov. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 49 ods. 3

Tento odsek sa neuplatňuje na nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, s výnimkou zmiešaných nápojov obsahujúcich alkohol nazývaných aj „alkoholické limonády“. Neuplatňuje sa najmä na víno alebo výrobky z vína, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 479/2008 a v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1601/1991, podobné výrobky z iných druhov ovocia než hrozno, kvasený jablčný mušt, kvasený hruškový mušt, pivo a liehoviny, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 110/2008. Komisia najneskôr do...* vypracuje správu týkajúcu sa uplatňovania článku 19, pokiaľ ide o tieto produkty, a môže ju doplniť osobitnými opatreniami určujúcimi pravidlá na povinné označovanie výživovej hodnoty týchto produktov. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie prvkov tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný význam, jeho doplnením, sa prijímajú v prípade potreby v súlade s týmto postupom:

 

i) pokiaľ ide o produkty uvedené v nariadení Rady (ES) č. 479/2008, postup stanovený v článku 113 ods. 2 uvedeného nariadenia;

 

ii) pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, postup stanovený v článku 14 uvedeného nariadenia;

 

(iii) pokiaľ ide o produkty uvedené v nariadení Rady (ES) č. 110/2008, postup stanovený v článku 25 ods. 3 uvedeného nariadenia;

 

iv) pokiaľ ide o iné produkty, postup stanovený v článku 290 ZFEÚ.

 

Bez toho, aby boli dotknuté špecifiká vymedzené podľa uvedených postupov pre produkty uvedené v bodoch i), ii) a iii), opatrenia sa uplatňujú konzistentne a budú platné zároveň pre všetky uvedené produkty;

 

___________

*Ú. v.: päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) mononenasýtené mastné kyseliny;

b) mononenasýtené mastné kyseliny (vrátane omega 9);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) polynenasýtené mastné kyseliny;

c) polynenasýtené mastné kyseliny (vrátane omega 3 a/alebo ALA a DHA/EPA, omega 6);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) cholesterol;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) vláknina;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) bielkoviny;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno ha (nové)