Postup : 2009/0108(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0112/2010

Předložené texty :

A7-0112/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Hlasování :

PV 21/09/2010 - 5.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0322

ZPRÁVA     ***I
PDF 1441kWORD 1238k
29. 3. 2010
PE 430.654v02-00 A7-0112/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0363),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0097/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0112/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Spotřeba plynu v Evropě v průběhu posledních desíti let rychle rostla. Kvůli snížení domácí produkce vzrostly ještě rychleji dovozy plynu, čímž vznikla vyšší závislost na dovozu a bylo nutné zabývat se otázkami zabezpečení dodávek.

(2) Spotřeba plynu v Evropě v průběhu posledních desíti let rychle rostla. Kvůli snížení domácí produkce vzrostly ještě rychleji dovozy plynu, čímž vznikla vyšší závislost na dovozu a bylo nutné zabývat se otázkami zabezpečení dodávek. Některé členské státy se vzhledem k dominantnímu postavení zemního plynu ve skladbě svých zdrojů energie ocitnou kvůli své vysoké závislosti na dovozu plynu ze třetích zemí a absenci propojení infrastruktury s ostatními státy Unie na „energetickém ostrově“.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V rámci stávajících opatření v oblasti zabezpečení dodávek plynu, která byla přijata na úrovni Společenství, však členské státy mají při volbě opatření i nadále velkou volnost. Je-li ohroženo zabezpečení dodávek pro jeden členský stát, existuje jasné riziko, že opatření, která uvedený stát jednostranně vypracoval, mohou ohrozit řádné fungování vnitřního trhu s plynem. Nedávné zkušenosti ukazují, nakolik je toto riziko reálné. Aby mohl vnitřní trh s plynem fungovat i v případě nedostatečných dodávek, je nezbytné stanovit koordinovanější reakci na krize v oblasti dodávek, a to jak z hlediska prevence, tak reakce na konkrétní narušení dodávek.

(4) V rámci stávajících opatření v oblasti zabezpečení dodávek plynu, která byla přijata na úrovni Unie, však členské státy mají při volbě opatření i nadále velkou volnost. Je-li ohroženo zabezpečení dodávek pro jeden členský stát, existuje jasné riziko, že opatření, která uvedený stát jednostranně vypracoval, mohou ohrozit řádné fungování vnitřního trhu s plynem a bezpečnost chráněných odběratelů, včetně zranitelných odběratelů. Nedávné zkušenosti ukazují, nakolik je toto riziko reálné. Aby mohl vnitřní trh s plynem fungovat i v případě nedostatečných dodávek, je nezbytné zajistit solidaritu a koordinaci v reakci na krize v oblasti dodávek, a to jak z hlediska prevence, tak reakce na konkrétní narušení dodávek.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká zabezpečení dodávek plynu, je pro přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratelů a solidaritu členských států.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Trasy pro plyn a jeho zdroje určené pro Společenství by měly být takové, aby umožňovaly zabezpečení dodávek na úrovni Společenství jako celku i v jednotlivých členských státech. V budoucnu bude zabezpečení dodávek záviset na vývoji palivové skladby, na rozvoji těžby ve Společenství a ve třetích zemích, které zásobují plynem Společenství, na investicích do skladovacích zařízení a na trasách v rámci i mimo Společenství, včetně zařízení na zkapalněný zemní plyn.

(5) Diverzifikace tras pro plyn a jeho zdrojů určených pro Unii je nezbytná k lepšímu zabezpečení dodávek na úrovni Unie jako celku i v jednotlivých členských státech. V budoucnu bude zabezpečení dodávek záviset na vývoji palivové skladby, na rozvoji těžby v Unii a ve třetích zemích, které zásobují plynem Unii, na investicích do skladovacích zařízení a na diverzifikaci tras a zdrojů dodávek v rámci i mimo Unii, včetně zařízení na zkapalněný zemní plyn. Je tedy nezbytné přijmout opatření na podporu této diverzifikace v dlouhodobém výhledu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Aby se snížil dopad případných krizí vyvolaných narušením dodávek plynu, měly by členské státy vypracovat společnou strategii pro zajištění diverzifikace energetických zdrojů a dodavatelských tras a zdrojů dodávek plynu. Komise by také ve spolupráci s příslušnými orgány na úrovni Unie a členských států měla přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly rychle dokončeny stávající projekty schválené Unií pro diverzifikaci dodavatelských tras a zdrojů dodávek plynu, které významně přispějí k zabezpečení dodávek.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Velké narušení dodávek plynu může ovlivnit všechny členské státy a smluvní strany Smlouvy o Energetickém společenství a vážně poškodit hospodářství Společenství. Narušení dodávek plynu může mít rovněž vážné sociální dopady, zejména pak na zranitelné skupiny odběratelů.

(6) Velké narušení dodávek plynu by pravděpodobně mělo dopad na strategické zájmy Unie a mohlo by ovlivnit všechny členské státy a smluvní strany Smlouvy o Energetickém společenství, vážně poškodit hospodářství Unie a nepřímo postihnout přidružená odvětví. Narušení dodávek plynu může mít rovněž vážné sociální dopady, zejména pak na zranitelné skupiny odběratelů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) V zájmu dlouhodobé udržitelnosti trhu s plynem v Unii je zásadní, aby opatření k zabezpečení dodávek zemního plynu nepatřičně nenarušovala hospodářskou soutěž nebo účinné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Výpadek největší jednotlivé plynárenské infrastruktury nebo zdroje dodávek plynu, takzvaná zásada N-1, je reálným scénářem. Členské státy by měly při zabezpečení dodávek plynu vycházet právě z výpadku uvedené infrastruktury nebo zdroje dodávek, který by měl být srovnávacím kritériem schopnosti těchto států nalézt za dané výpadky náhradu.

(8) Výpadek největší jednotlivé plynárenské infrastruktury, takzvaná zásada N-1, je reálným scénářem. Členské státy by měly při analýze zabezpečení dodávek plynu každého členského státu vycházet právě výpadku uvedené infrastruktury, který by měl být srovnávacím kritériem schopnosti těchto států nalézt za dané výpadky náhradu.

Odůvodnění

Pravidlo N-1, jež je v nařízení definováno, se týká pouze infrastruktur.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura v členském státě i v rámci Společenství má zásadní význam při řešení situací, kdy dojde k narušení dodávek. Společná minimální kritéria pro zabezpečení dodávek plynu by měla zajistit stejné podmínky při zabezpečování dodávek plynu pro všechny a vytvořit významné pobídky pro budování nezbytné infrastruktury a zlepšení úrovně připravenosti pro případ krize. Na zajištění dodávek energie se mohou významně podílet opatření na straně poptávky, například přechod na jiná paliva, pokud je možné tato opatření uplatnit rychle a značně snížit poptávku v reakci na narušení dodávek.

(9) Dostačující a diverzifikovaná plynárenská struktura v členských státech, zejména v regionech izolovaných od energetických zdrojů, má zásadní význam při řešení situací, kdy dojde k narušení dodávek. Společná minimální kritéria pro zabezpečení dodávek plynu by měla zajistit stejné podmínky při zabezpečování dodávek plynu pro všechny a zároveň zohlednit vnitrostátní nebo regionální specifické podmínky a vytvořit významné pobídky pro budování nezbytné infrastruktury a zlepšení úrovně připravenosti pro případ krize. Na zajištění dodávek energie se mohou významně podílet opatření na straně poptávky, například přechod na jiná paliva, pokud je možné tato opatření uplatnit rychle a značně snížit poptávku v reakci na narušení dodávek. Je však třeba upozornit na to, že přechod na fosilní paliva by znamenal zvýšení emisí skleníkových plynů. Na straně poptávky by se mělo více propagovat účinné využívání energie. Mělo by se řádně zohlednit, jaký dopad budou mít navrhovaná opatření na straně nabídky a poptávky na životní prostředí, a měla by být upřednostněna ta opatření, jejichž dopad na životní prostředí bude nejnižší. Veškeré investice do infrastruktury by se měly provádět s řádným ohledem na životní prostředí a na příslušné právní předpisy EU.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Měly by se silně podporovat investice do nové plynárenské infrastruktury. Tyto investice by měly zlepšit zabezpečení dodávek plynu a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního trhu s plynem. Pokud jde o investici do infrastruktury, která je přeshraniční povahy, měly by se o ni důkladně zajímat Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) …/… a Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), aby se tak lépe zohlednily přeshraniční důsledky.

(10) Měly by se silně podporovat investice do nové plynárenské infrastruktury, ovšem k jejich realizaci by se mělo přistupovat až na základě náležitého posouzení jejich dopadu na životní prostředí. Takováto nová infrastruktura by měla zlepšit zabezpečení dodávek plynu a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního trhu s plynem. Investice by měly být zásadně prováděny podniky a zakládat se na hospodářských pobídkách. Měla by se podporovat integrace plynu z obnovitelných zdrojů energie do infrastruktury plynárenské sítě. Pokud jde o investici do infrastruktury, která je přeshraniční povahy, měly by se o ni důkladně zajímat Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady1 (ES) 713/2009 a Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), aby se tak lépe zohlednily přeshraniční důsledky.

_______________

1 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Je třeba upřednostňovat výstavbu nových přeshraničních infrastruktur, které jsou nezbytné k dosažení cíle alespoň 10% propojovací kapacity týkající se elektrické energie a plynu do roku 2010, jak to vyžadují závěry předsednictví z března 2007.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)V případě, že je třeba vytvořit nová přeshraniční propojení či rozšířit stávající propojení, měla by být v rané fázi zahájena spolupráce příslušných členských států, příslušných orgánů a regulačních orgánů v případě, že nejsou příslušnými orgány.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10c) Je důležité připravit předběžné dohody mezi propojenými systémy ohledně rovnováhy a dodávek, aby bylo v nouzových situacích zajištěno optimální využití dostupných propojení.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Za účelem podpory členských států při financování investic do domácí těžby a infrastruktury mohou být k dispozici různé finanční prostředky Společenství, zejména pak úvěry a záruky z Evropské investiční banky nebo financování z regionálních, strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti. Evropská banka, jakož i nástroje vnější pomoci Společenství, např. ENPI, IPA a DCI, mohou taktéž financovat opatření ve třetích zemích s cílem zlepšit zabezpečení dodávek energie.

(11) Za účelem podpory členských států při financování investic do těžby, infrastruktury a opatření týkajících se energetické účinnosti na regionální a místní úrovni mohou být k dispozici různé finanční prostředky Unie, zejména pak úvěry a záruky z Evropské investiční banky nebo financování z regionálních, strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti.

Odůvodnění

Díky investicím do účinnější energetické spotřeby a alternativních zdrojů energie se sníží nejen emise CO2, ale i závislost na dovozech plynu a výdaje na řešení krizí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by mělo umožnit plynárenským podnikům a odběratelům spoléhat se v případě narušení dodávek co nejdéle na tržní mechanismy. Mělo by rovněž stanovit nouzové mechanismy, které se použijí, pokud již trhy nedokáží přiměřeně reagovat na narušení dodávek plynu. Za účelem zmírňování účinků narušení dodávek by tržní nástroje měly být upřednostňovány dokonce i ve stavu nouze.

(12) Toto nařízení by mělo umožnit plynárenským podnikům a odběratelům spoléhat se v případě narušení dodávek co nejdéle na tržní mechanismy. Mělo by rovněž stanovit nouzové mechanismy, které se použijí, pokud již trhy samy nedokáží přiměřeně reagovat na narušení dodávek plynu. Za účelem zmírňování účinků narušení dodávek by tržní nástroje měly být upřednostňovány dokonce i ve stavu nouze.

Odůvodnění

Ve dvou prvních krizových úrovních se očekává, že problém beze zbytku vyřeší trh, avšak během skutečné krize / stavu nouze, kdy samotné tržní mechanismy k řešení této situace nepostačují, by měly být zapojeny členské státy. Tržní i jiné než tržní mechanismy mohou ve stavu nouze fungovat zároveň.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Investice EU do infrastruktury a obnovitelné těžby by měly být podpořeny úsilím členských států a Komise, které by ve spolupráci se třetími zeměmi měly v zemích sousedících s EU podporovat rozšíření zásad a norem vnitřního trhu, jak je uvedeno ve Smlouvě o energetické chartě. Komise by měla zvážit případné rozšíření Evropského energetického společenství, které tvoří Unie a státy jihovýchodní Evropy, na další vhodné třetí země a vytvoření nových regionálních energetických trhů podle vzoru tohoto společenství, například evropsko-středomořské energetické společenství, aby tak byly zabezpečeny dodávky.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Po přijetí třetího balíčku opatření pro vnitřní trh s energií se na plynárenství budou vztahovat nová ustanovení, díky nimž vzniknou členským státům, regulačním orgánům, provozovatelům přepravních soustav a agentuře ACER nové role a povinnosti a zároveň se zlepší transparentnost trhu v zájmu jeho řádného fungování a zabezpečení dodávek.

(13) Po přijetí třetího balíčku opatření pro vnitřní trh s energií se na plynárenství budou vztahovat nová ustanovení, díky nimž vzniknou členským státům, regulačním orgánům, provozovatelům přepravních soustav a agentuře ACER nové role a povinnosti a zároveň se zlepší transparentnost trhu v zájmu jeho řádného fungování, zabezpečení dodávek a ochrany odběratelů.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká zabezpečení dodávek plynu, je pro přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratele a solidaritu členských států.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem a účinnou hospodářská soutěží na tomto trhu zajistí Společenství nejvyšší úroveň zabezpečení dodávek do všech členských států, pokud bude trh moci plně fungovat v případě narušení dodávek, které se dotkne části Společenství, ať už je příčina narušení jakákoli. Za tímto účelem je zapotřebí komplexního a účinného společného přístupu k zabezpečení dodávek, především prostřednictvím transparentních a nediskriminujících politik, které jsou slučitelné s požadavky trhu, aby se zabránilo jeho narušení a nedošlo k oslabení reakcí trhu na narušení dodávek.

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem a účinnou hospodářská soutěží na tomto trhu zajistí Unie nejvyšší úroveň zabezpečení dodávek do všech členských států, pokud bude trh moci plně fungovat v případě narušení dodávek, které se dotkne části Unie, ať už je příčina narušení jakákoli. Za tímto účelem je zapotřebí komplexního a účinného společného přístupu k zabezpečení dodávek, především transparentnosti, solidarity a nediskriminujících politik, které jsou slučitelné s fungováním vnitřního trhu, aby se zabránilo jeho narušení a nedošlo k oslabení reakcí trhu na narušení dodávek.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že politiky by měly být slučitelné s fungováním vnitřního trhu, a ne s „požadavky“ trhu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) V zájmu zachování řádného fungování vnitřního trhu, zejména v případě narušení dodávek a v krizových situacích, má proto zcela klíčový význam, aby se přesně vymezily role a povinnosti všech plynárenských podniků a příslušných orgánů.

(15) Role a povinnosti by měly být stanoveny tak, aby se zajistilo, že je dodržován tříúrovňový přístup, který zahrnuje nejprve příslušné podniky a odvětví, potom členské státy na vnitrostátní a regionální úrovni a nakonec Unii. V případě narušení dodávek by měly mít tržní subjekty dostatečnou příležitost reagovat na situaci prostřednictvím tržních opatření, jako jsou ta, která jsou uvedena v příloze II. Pokud by reakce tržních subjektů byly nedostatečné, měly by členské státy a jejich příslušné orgány přijmout opatření, jako jsou ta, která jsou uvedena v příloze III, aby odstranily nebo zmírnily dopady narušení dodávek. Pouze v případě, že by tato opatření byla nedostatečná, by měla být přijata opatření na regionální nebo unijní úrovni, aby se odstranily nebo zmírnily dopady narušení dodávek. Pokud to bude možné, měla by být upřednostňována regionální řešení před opatřeními Unie.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Vymezeny by měly být i dostatečně harmonizované standardy pro zabezpečení dodávek, jež by se vztahovaly přinejmenším na situaci, která nastala v lednu 2009, a zohledňovaly rozdíly mezi členskými stát, aniž by pro plynárenské podniky, včetně nových subjektů a malých podniků, představovaly neodůvodněnou a nepřiměřenou zátěž.

(16) Vymezeny by měly být i dostatečně harmonizované standardy pro zabezpečení dodávek, jež by se vztahovaly přinejmenším na situaci, která nastala v lednu 2009, a zohledňovaly rozdíly mezi členskými státy, povinnosti veřejné služby a opatření na ochranu zákazníků, jak jsou uvedeny v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem1, aniž by pro plynárenské podniky, včetně nových subjektů a malých podniků, a pro konečné odběratele představovaly neodůvodněnou a nepřiměřenou zátěž.

 

_____

1 Úř. věst. L 211, 14. 8. 2009, s. 94.

Odůvodnění

Velcí koneční odběratelé mají významnou schopnost přispět k řešení nouzových situací, např. prostřednictvím možnosti přepínání. Takový potenciální přínos by také neměl být omezován.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) V zájmu řádného fungování trhu je nezbytné, aby plynárenské podniky uskutečnily včas nezbytné investice do místní těžby a infrastruktur, jakými jsou například propojení, zařízení umožňující fyzické obousměrné toky potrubím, zásobníky a zařízení na znovuzplynování LNG, a měly při těchto investicích na paměti možná narušení dodávek, například situaci z ledna 2009.

(17) V zájmu řádného fungování trhu je nezbytné, aby plynárenské podniky uskutečnily včas nezbytné investice do místní těžby a infrastruktur, jakými jsou například propojení, a to zejména ta, která poskytují přístup k plynárenské síti EU, zařízení umožňující fyzické obousměrné toky potrubím, zásobníky a zařízení na znovuzplynování LNG, a měly při těchto investicích na paměti možná narušení dodávek, například situaci z ledna 2009. V případě, že nezbytná propojení nejsou pro plynárenské podniky rentabilní, ale mají jasný přínos, pokud jde o zabezpečení dodávek plynu, měla by Komise navrhnout vhodné finanční pobídky, aby zajistila fyzické připojení všech členských států k plynárenské síti EU.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Je důležité, aby byly zachovány dodávky plynu, zejména pokud jde o odběratele z domácností, jakož i o další chráněné odběratele, například o školy a nemocnice, pokud jim dále není možné zajistit dodávky tržním způsobem. Je nanejvýš nutné, aby byla vymezena opatření, která se přijmou během krize, a to ještě před tím, než jakákoli krize nastane.

(18) Je důležité, aby byly zachovány dodávky plynu, zejména pokud jde o odběratele z domácností, jakož i o omezený počet dalších odběratelů, zejména odběratelů poskytujících důležité veřejné služby, které mohou jednotlivé členské státy definovat, pokud jim dále není možné zajistit dodávky tržním způsobem. Je nanejvýš nutné, aby byla vymezena opatření, která se přijmou během krize, a to ještě před tím, než jakákoli krize nastane.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Zabezpečením dodávek z hlediska dlouhodobého plánování investic s dostatečnými přeshraničními kapacitami a jinými infrastrukturami a zajištěním dlouhodobé schopnosti soustavy zaručit zabezpečení dodávek a uspokojovat přiměřenou poptávku se zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady ../../ES [o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES]. Ke splnění standardů pro zabezpečení dodávek může být zapotřebí přechodné období, aby bylo možné uskutečnit nezbytné investice. Základním nástrojem pro určení požadovaných investic potřebných na úrovni Společenství je desetiletý plán rozvoje sítě, který vypracovala síť ENTSO-G pod dohledem agentury ACER.

(20) Zabezpečením dodávek z hlediska dlouhodobého plánování investic s dostatečnými přeshraničními kapacitami a jinými infrastrukturami a zajištěním dlouhodobé schopnosti soustavy zaručit zabezpečení dodávek a uspokojovat přiměřenou poptávku se zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES. Ke splnění standardů pro zabezpečení dodávek může být zapotřebí přechodné období, aby bylo možné uskutečnit nezbytné investice. Základním nástrojem pro určení požadovaných investic potřebných na úrovni Unie je desetiletý plán rozvoje sítě, který vypracovala síť ENTSO-G pod dohledem agentury ACER za účelem splnění požadavků na infrastruktury stanovené v tomto nařízení a vyhodnocení rizik na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Aby se zajistila co nejvyšší připravenost na narušení dodávek, měly by všechny plynárenské podniky spolu s příslušnými orgány vypracovat plány pro stav nouze. Tyto plány by měly být ve vzájemném souladu. Jejich obsah by měl vycházet z osvědčených postupů ve stávajících plánech a jasně by měl vymezit úlohy a povinnosti všech dotčených plynárenských podniků a příslušných orgánů. Je-li to možné a zapotřebí, měly by být na regionální úrovni vypracovány společné plány pro stav nouze.

(22) Aby se zajistila co nejvyšší připravenost na narušení dodávek, měly by příslušné orgány po konzultaci s plynárenskými podniky vypracovat plány pro stav nouze. Tyto plány by měly být ve vzájemném souladu na úrovni vnitrostátní, regionální i na úrovni Unie. Jejich obsah by měl vycházet z osvědčených postupů ve stávajících plánech a jasně by měl vymezit úlohy a povinnosti všech dotčených plynárenských podniků a příslušných orgánů. Je-li to možné a zapotřebí, měly by být na regionální úrovni vypracovány společné plány pro stav nouze.

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup pro zabezpečení dodávek definovaný ve směrnici z roku 2004 (I: podniky; II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně vyjádřen. Tato zásada by měla být do návrhu nařízení znovu zařazena. Za vypracování plánů jsou odpovědné příslušné orgány, měly by však konzultovat plynárenské podniky.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Společenství, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizace této solidarity, včetně opatření jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Unii, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit opatření k realizaci této solidarity. Plynárenské podniky by měly vytvořit opatření, jako jsou obchodní dohody, které mohou zahrnovat zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Je důležité podpořit uzavírání předběžných ujednání mezi plynárenskými podniky. Plynárenským podnikům by vždy měla být spravedlivým způsobem kompenzována veškerá opatření, jejichž přijetí je od nich požadováno v rámci příprav na stav nouze. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

Odůvodnění

Tříúrovňový přístup pro zabezpečení dodávek definovaný ve směrnici z roku 2004 (I: podniky; II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně vyjádřen. Tato zásada by měla být do návrhu nařízení znovu zařazena.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by měla koordinovat činnosti s třetími zeměmi, společně se zeměmi těžby a tranzitními zeměmi se podílet na ujednáních pro řešení krizových situací a zajistit stabilní tok plynu do Společenství. Komise by měla být oprávněna využít monitorovací pracovní skupinu pro sledování toků plynu v krizových situacích ve Společenství a za konzultací se zúčastněnými třetími zeměmi i mimo Společenství a při vzniku krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se ujmout zprostředkování a usnadnění jednání.

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení dodávek plynu v Unii jsou klíčové dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by měla koordinovat nouzové činnosti s třetími zeměmi, společně se zeměmi těžby a tranzitními zeměmi se podílet na ujednáních pro řešení krizových situací a zajistit stabilní tok plynu do Unie. Komise by měla být oprávněna žádat využití monitorovací pracovní skupiny pro sledování toků plynu v krizových situacích v Unii a za konzultací se zúčastněnými třetími zeměmi i mimo Unii a při vzniku krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se prostřednictvím komisaře pro energetiku a místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ujmout zprostředkování a usnadnění jednání.

Odůvodnění

Vysoký představitel / místopředseda Komise a komisař pro energetiku by měli být zapojeni do všech fází provádění tohoto nařízení. Zejména by měli v krizových situacích odpovídat za zprostředkovávání a jménem členských států vést jednání s třetími zeměmi a se zástupci průmyslu. Komisař pro energetiku by měl zejména řídit činnosti Koordinační skupiny pro otázky plynu, která by měla být v případě krizové situace povinně konzultována.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Ve smyslu tohoto nařízení by Komise a členské státy měly posílit sledování zabezpečení dodávek plynu ze třetích zemí. Komise by měla koordinovat mechanismy pro urovnávání sporů se třetími zeměmi a prohloubit dialog o energetice, mj. v rámci Smlouvy o energetické chartě a Smlouvy o Energetickém společenství.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Smlouvy o dodávkách plynu ze třetích zemí by neměly obsahovat ustanovení porušující pravidla vnitřního trhu EU, zejména omezení zpětného vývozu nebo ustanovení se stejným účinkem jako tzv. „doložky o místě určení“.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a) Orgány EU by měly z projektu plynovodu Nabucco učinit zvláštní prioritu.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, aby se zajistilo řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem tím, že se stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni členských států a Společenství, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek.

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu zajištěním řádného a nepřetržitého fungování vnitřního trhu s plynem a zavedením mimořádných opatření, k nimž by se přistoupilo v situaci, kdy by již trh nemohl zajistit požadované dodávky plynu, tím, že se v duchu solidarity mezi členskými státy stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce prostřednictvím transparentních postupů na úrovni plynárenských podniků, členských států, dotčených regionůUnie, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek či závažné riziko takového narušení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí všichni odběratelé z domácností, kteří jsou již připojeni k distribuční síti, a v případě rozhodnutí dotyčného členského státu jimi mohou též být i malé a střední podniky, školy a nemocnice, jsou-li již připojeny k plynárenské distribuční síti;

(1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí všichni odběratelé z domácností, kteří jsou připojeni k distribuční síti;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) „příslušným orgánem“ se rozumí vnitrostátní regulační orgán nebo vnitrostátní vládní orgán, jejž členské státy určí odpovědným za zabezpečení dodávek plynu. Není tím dotčena volba členských států přidělit některé úkoly v tomto nařízení jiným orgánům než příslušnému orgánu. Tyto úkoly musí být provedeny za dohledu příslušného orgánu a jsou upřesněny v plánech uvedených v článku 4.

(2) „příslušným orgánem“ se rozumí regulační orgán nebo vnitrostátní vládní orgán, jejž jednotlivé členské státy určí odpovědným za zabezpečení dodávek plynu a za vymáhání a provádění opatření a plánů stanovených tímto nařízením. Není tím dotčena volba členských států přidělit některé úkoly v tomto nařízení jiným orgánům než příslušnému orgánu. Tyto úkoly musí být provedeny za dohledu příslušného orgánu a jsou upřesněny v plánech uvedených v článku 4.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zabezpečení dodávek plynu je v rámci příslušných oblastí odpovědnosti úkolem plynárenských podniků, příslušných orgánů členských států, průmyslových odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje velkou míru vzájemné spolupráce.

1. Zabezpečení dodávek plynu a řádné fungování vnitřního trhu je v rámci příslušných oblastí odpovědnosti společným úkolem plynárenských podniků, příslušných orgánů členských států a Komise. To vyžaduje velkou míru vzájemné spolupráce.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí příslušný orgán, který odpovídá za provádění opatření v oblasti zabezpečení dodávek stanovených tímto nařízením. Opatření zahrnují posouzení rizik prováděné každé dva roky, vypracování plánů preventivních opatření, vypracování plánů pro stav nouze a nepřetržité sledování zabezpečení dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. Příslušné orgány vzájemně spolupracují, aby se zabránilo narušení dodávek a omezily se případné škody.

2. Každý členský stát určí transparentním způsobem příslušný orgán, který odpovídá za provádění opatření v oblasti zabezpečení dodávek v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Opatření zahrnují posouzení rizik, včetně geopolitických rizik, prováděné každé dva roky, vypracování plánů preventivních opatření, vypracování plánů pro stav nouze a nepřetržité sledování zabezpečení dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. V případě, že vnitrostátní regulační orgán není příslušným orgánem, je regulační orgán formálně zapojen do rozvoje a provádění těchto opatření. Příslušné orgány vzájemně spolupracují, aby se zabránilo narušení dodávek a omezily se případné škody.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Opatření na zabezpečení dodávek musí být jasně vymezená, transparentní, přiměřená, nediskriminující, ověřitelná a nesmí nepatřičně narušovat hospodářskou soutěž a účinné fungování vnitřního trhu.

5. Opatření na zabezpečení dodávek musí být jasně vymezená, transparentní, přiměřená, nediskriminující, ověřitelná a nesmí nepatřičně narušovat hospodářskou soutěž a účinné fungování vnitřního trhu. Komise spolu s příslušným orgánem zajistí, aby ve smlouvách na dodávky zemního plynu, které uzavřely členské státy nebo jejich plynárenské podniky s třetími zeměmi, nebyly žádné doložky, jež by měly účinek doložky o místě určení. Tím nejsou dotčeny pravomoci orgánů na ochranu hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3a

 

Opatření na dlouhodobé zabezpečení dodávek plynu

 

1. Jako součást přípravy dlouhodobé strategie týkající se dodávek předloží Komise nejpozději do ...* zprávu o nástrojích a opatřeních ke zvýšení diverzifikace zdrojů dodávek plynu pro Unii a tras dodávek do Unie. Zpráva obsahuje návrhy pro různé členské státy ohledně činností a opatření na zlepšení zabezpečení dodávek plynu. Zejména obsahuje posouzení úlohy zařízení na LNG a je k ní připojen přehled skladovacích kapacit plynu v různých členských státech.

 

Zpráva má dále posoudit stávající regionální spolupráci (jak je stanoveno v čl. 4 odst. 3 a odst. 4 a v příloze III písm. a) a začlenit doporučení na zlepšení do společných plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze. Každou regionální spolupráci za účelem provádění tohoto nařízení, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 3 a čl. 4 odst. 4, povedou příslušné orgány členských států a zapojí do ní plynárenské podniky, regulační orgány a průmyslové odběratele v úzké spolupráci s Komisí. Takováto regionální spolupráce propaguje obecné zásady evropské solidarity a nesmí s nimi být v rozporu.

 

 

2. Unie spolupracuje s dodavatelskými a tranzitními třetími zeměmi a sdílí s nimi nejlepší postupy v oblasti energetické účinnosti, například v rámci stávajících dohod o spolupráci v oblasti energetiky, jako je Smlouva o energetické chartě.

 

_______________

* Úř. věst.: jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [31.března 2011; 12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný orgán, po konzultaci s plynárenskými podniky, příslušnými organizacemi zastupujícími zájmy domácností a průmyslových odběratelů a regulačním orgánem, není-li příslušným orgánem, vypracuje:

1. Nejpozději do [XX. měsíce 2011; 12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný orgán, po konzultaci s plynárenskými podniky, příslušnými organizacemi zastupujícími zájmy domácností a průmyslových odběratelů, vypracuje:

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V případě, že regulační orgán není příslušným orgánem, je formálně zapojen do procesu vypracovávání plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze. Příslušný orgán co nejvíce zohlední posouzení provedená regulačním orgánem do té míry, nakolik se vztahují k regulačním otázkám souvisejícím se sítí, zejména pokud jde o vypracování posouzení dopadu na plnění standardů pro infrastrukturu podle článku 6 s ohledem na budoucí schválení tarifů a soudržnost s plány rozvoje sítě.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto plánů vymění informace a povedou spolu a s Komisí konzultace, aby byl zajištěn vzájemný soulad jejich plánů a opatření na odpovídající regionální úrovni. Uvedené konzultace zahrnují přinejmenším propojení, přeshraniční dodávky, přeshraniční skladování a fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry.

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto plánů vymění informace a povedou spolu a s Komisí konzultace, aby byl zajištěn vzájemný soulad jejich plánů a opatření na odpovídající regionální úrovni. Uvedené konzultace zahrnují přinejmenším stávající a nezbytné budoucí propojení, především to, které umožňuje přístup k plynárenské síti EU, přeshraniční dodávky, přístup k přeshraničnímu skladování a fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry. Koordinační skupina pro otázky plynu může být ze strany Komise konzultována a je o výsledcích konzultací informována.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 může Komise doporučit, na jaké regionální úrovni proběhne výměna informací a konzultace. Komise může po konzultaci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“) a Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) též doporučit, aby byl vypracován společný plán na regionální úrovni.

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 může Komise doporučit, na jaké regionální úrovni proběhne výměna informací a konzultace. Komise může po konzultaci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) a Koordinační skupiny pro otázky plynu též doporučit, aby byl vypracován společný plán na regionální úrovni, který definuje regiony s ohledem na infrastrukturu související se zabezpečením dodávek zemního plynu.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy se rovněž mohou rozhodnout vypracovat namísto jednotlivých vnitrostátních plánů či vedle těchto plánů společné plány na regionální úrovni.

4. Členské státy se rovněž mohou rozhodnout vypracovat vedle jednotlivých vnitrostátních plánů společné plány na regionální úrovni. V případě společných plánů na regionální úrovni příslušné členské státy tyto plány přijmou a zveřejní a usilují o uzavření mezivládních dohod, aby tak formálně potvrdily regionální spolupráci.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán své plány, včetně jejich změn podle odstavce 6, zveřejní a neprodleně je oznámí Komisi.

5. Příslušný orgán své plány, včetně jejich změn podle odstavce 6, zveřejní, přičemž bude dodržovat důvěrnost citlivých údajů, a neprodleně je oznámí Komisi a informuje Koordinační skupinu pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských států do šesti měsíců od jejich oznámení příslušnými orgány. Komise povede o uvedených plánech konzultace se sítí ENTSO-G, agenturou ACER, Koordinační skupinou pro otázky plynu a dalšími dotčenými stranami. Pokud je Komise tohoto názoru, že plán je pro zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik neúčinný nebo není v souladu s rizikovými scénáři či plány ostatních členských států, či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení ani jiná ustanovení práva Společenství, vyžádá si revizi plánu.

6. Komise posoudí plány všech členských států do šesti měsíců od jejich oznámení příslušnými orgány. Komise povede o uvedených plánech konzultace se sítí ENTSO-G, agenturou ACER, Koordinační skupinou pro otázky plynu a dalšími dotčenými stranami a jejich stanovisko řádně zohlední. Pokud je Komise tohoto názoru, že plán je pro zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik neúčinný nebo není v souladu s rizikovými scénáři či plány ostatních členských států, či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení ani jiná ustanovení práva Unie, vyžádá si revizi plánu.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. V případě, že členské státy mají existující povinnosti veřejné služby, které se týkají zabezpečení dodávek, příslušné orgány tyto povinnosti zveřejní do dvou měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a podle potřeby je aktualizují poté, co budou přijaty plány preventivních opatření a plány pro stav nouze.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b. Příslušný orgán přezkoumá každé dva roky plán preventivních opatření a plán pro stav nouze na základě upraveného posouzení rizik ovlivňujících zabezpečení dodávek plynu podle článku 8.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Plán preventivních opatření obsahuje:

1. Plán preventivních opatření na úrovni členských států nebo regionů obsahuje:

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) opatření pro splnění standardů pro infrastrukturu a zabezpečení dodávek stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření zahrnují alespoň plány na splnění standardu N-1, objemy a kapacity potřebné pro zajištění dodávek chráněným odběratelům ve vymezených obdobích vysoké poptávky, opatření na straně poptávky, povinnosti uložené plynárenských podnikům a dalším příslušným subjektům;

a) opatření pro splnění standardů pro infrastrukturu a zabezpečení dodávek stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření zahrnují alespoň plány na splnění standardu N-1 a informace o plánech na splnění objemů a kapacity, které jsou podle analýzy rizik potřebné pro zajištění dodávek chráněným odběratelům ve vymezených obdobích vysoké poptávky, opatření na straně poptávky a diverzifikaci dodavatelských zdrojů, povinnosti uložené plynárenských podnikům a dalším příslušným subjektům;

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) posouzení rizik stanovené v článku 8;

b) výsledky posouzení rizik stanoveného v článku 8;

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) pokud se tak členský stát na základě posouzení rizik stanoveného článkem 8 rozhodne, popis povinností dodávat plyn odběratelům, kteří nejsou definováni v čl. 2 odst. 1, jsou připojeni k distribuční síti plynu a poskytují významné veřejné služby, jako jsou školy a nemocnice. Tyto povinnosti nesmějí narušit jejich schopnost dodávat v případě krize definované v článku 7 plyn chráněným odběratelům. Tyto dodatečné povinnosti však v žádném případě nesmí porušovat zásady evropské nebo regionální solidarity vůči zemím, které mají problémy s dodávkami;

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) mechanismy používané pro spolupráci s dalšími členskými státy při přípravě regionálních plánů preventivních opatření;

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Plán preventivních opatření, zejména opatření pro splnění standardu pro infrastrukturu stanoveného v článku 6, bude vycházet z desetiletého plánu rozvoje sítě, který vypracuje síť ENTSO-G, a musí být s tímto plánem v souladu.

2. Plán preventivních opatření vychází z desetiletého plánu rozvoje sítě, který vypracuje síť ENTSO-G, a je s tímto plánem v souladu. Zejména opatření pro splnění standardu pro infrastrukturu stanoveného v článku 6 jsou pro provozovatele přepravních soustav závazné.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V plánu preventivních opatření je zohledněna hospodářská efektivita, účinky na fungování vnitřního trhu s energií a dopad na životní prostředí.

3. Plán preventivních opatření je založen především na tržních opatřeních a zohledňuje hospodářský dopad, efektivitu a účinnost přijatých opatření, jejich účinky na fungování vnitřního trhu s energií, dopad na odběratele, dopad na životní prostředí a příslušnou mezinárodní situaci a její vývoj, zejména ve významných dodavatelských a tranzitních zemích.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise připraví preventivní akční plán EU navazující na všechny plány na vnitrostátní a regionální úrovni, v němž uvede možné krizové scénáře a nejúčinnější opatření na jejich zmírnění, aby byla během stavu nouze pro Unii zajištěna účinná koordinace činností.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [31.března 2014; 3 roky od vstupu v platnost], aby v případě narušení největší infrastruktury měla zbývající infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem plynu pro uspokojení celkové poptávky po plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

1. Nejpozději do [31.března 2014; 3 roky od vstupu v platnost], aby v případě narušení největší infrastruktury měla zbývající infrastruktura (N-1) technickou kapacitu pro uspokojení celkové denní poptávky po plynu v oblasti výpočtu po dobu jednoho dne výjimečně vysoké poptávky po plynu, ke kterému dochází podle statistik jednou za dvacet let.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 může být povinnost uvedená v odstavci 1 splněna na regionální úrovni. Standard N-1 se též považuje za splněný, pokud příslušný orgán v preventivním akčním plánu podle článku 5 prokáže, že narušení dodávek lze dostatečně a včas nahradit opatřeními na straně poptávky.

2. Na základě doporučení Komise podle čl. 4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 může být povinnost uvedená v odstavci 1 splněna na regionální úrovni. Standard N-1 se též považuje za splněný, pokud příslušný orgán v preventivním akčním plánu podle článku 5 prokáže, že narušení dodávek lze dostatečně a včas nahradit vhodnými tržními opatřeními na straně poptávky.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro výpočet standardu N-1 se použije metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit konfigurace sítě a skutečné toky plynu, jakož i přítomnost těžební a skladovací kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I se rozšíří dle potřeby na odpovídající regionální úroveň.

3. Pro výpočet standardu N-1 se použije metodika podle přílohy I. Měla by se zvážit konfigurace sítě a skutečné toky plynu, jakož i přítomnost těžební a skladovací kapacity. Oblast výpočtu podle přílohy I definovaná příslušným orgánem po konzultaci s příslušnými plynárenskými podniky se rozšíří dle potřeby na odpovídající regionální úroveň.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Nedostatečný přístup k integrované plynárenské síti EU a závislost na jediné dodavatelské třetí zemi jsou považovány za nesplnění standardu N-1.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Každý příslušný orgán neprodleně vyrozumí Komisi o každém nedodržení standardu N-1.

4. Každý příslušný orgán po konzultaci s příslušnými plynárenskými podniky neprodleně vyrozumí Komisi o každém nedodržení standardu N-1.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry ve všech propojeních, kromě případů, kdy na žádost příslušného orgánu Komise rozhodne, že doplnění kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo zabezpečení dodávek pro žádný členský stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity obousměrného toku se dosáhne nákladově účinným způsobem a musí být zohledněna alespoň kapacita požadovaná pro splnění standardu pro dodávky stanoveného v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého období přizpůsobí provozovatel přepravní soustavy fungování přepravní soustavy jako celku, aby byly možné obousměrné toky plynu.

5. Aniž by byl dotčen odstavec 5a, provozovatelé přepravní soustavy a majitelé umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry ve všech propojeních, kromě potrubí spojujících výrobní zdroje EU, zařízení LNG nebo míst, která slouží k propojení s distribučními sítěmi. Úrovně kapacity obousměrného toku se dosáhne nákladově účinným způsobem, přičemž hodnocení zohlední i jiné než výhradně ekonomické aspekty, jako je například zabezpečení dodávek a přínos uvedeného opatření pro vnitřní trh, a musí být zohledněna alespoň kapacita požadovaná pro splnění standardu pro dodávky stanoveného v článku 7. Příslušné orgány a Komise zajistí, aby hodnocení propojení bylo pravidelně přezkoumáváno, pokud se změní okolnosti, zejména v souvislosti s aktualizací plánů preventivních opatření na úrovni členských států a regionů. Pokud jsou nezbytné dodatečné investice na nižších úrovních přepravní soustavy, vztahuje se odstavec 7 také na tyto investice. V rámci uvedeného dvouletého období přizpůsobí provozovatel přepravní soustavy fungování přepravní soustavy jako celku, aby byly možné obousměrné toky plynu.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Příslušné orgány mohou požádat Komisi, aby vydala rozhodnutí o tom, že se na konkrétní propojení nebude vztahovat povinnost obousměrného toku podle odstavce 5. Komise tuto výjimku může udělit v případě, kdy by doplnění kapacity o obousměrný tok výrazně nezlepšilo zabezpečení dodávek pro žádný dotčený členský stát, nebo v případě, že investiční náklady významně převyšují případné výhody pro zabezpečení dodávek v některém z těchto členských států. Komise maximálně zohlední výsledky posouzení rizik vypracovaného příslušným orgánem podle čl. 8 odst. 1. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, změní-li se okolnosti.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby se u každé nové přepravní infrastruktury zabezpečily dodávky prostřednictvím dostatečného počtu vstupních a výstupních bodů, a přispělo se tak k rozvoji řádně propojené infrastruktury.

6. Členské státy zajistí, aby se u každé nové přepravní infrastruktury zabezpečily dodávky prostřednictvím dostatečného počtu vstupních a výstupních bodů, a přispělo se tak k rozvoji řádně propojené infrastruktury. Zajistí také, aby u jejich vnitrostátní vstupní kapacity a přepravních sítí bylo možno přizpůsobit průtok plynu v daném státě scénářům narušení infrastruktury pro dodávky plynu zjištěným v posouzení rizik, mimo jiné odstraněním vnitřních překážek.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 směrnice […/…ES] zohlední náklady na splnění standardu N-1 a náklady na to, aby byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry. Vzniknou-li náklady ve víc než jednom členské státu, rozhodnou o rozložení nákladů společně vnitrostátní regulační orgány všech dotčených členských států. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. …/….

7. Vnitrostátní regulační orgány zavedou vhodné pobídky a při schvalování sazeb nebo metodik transparentním a podrobným způsobem podle čl. 41 odst. 8 směrnice 2009/73/ES zohlední účinně vynaložené náklady na splnění standardu N-1 a náklady na to, aby byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry Vzniknou-li náklady ve víc než jednom členském státu nebo v jednom členském státu ve prospěch jiných členských států, rozhodnou o rozložení nákladů společně vnitrostátní regulační orgány všech dotčených členských států předtím, než je přijato jakékoli rozhodnutí o investici. Takové rozhodnutí o investici musí být schváleno vnitrostátními regulačními orgány, pokud jde o náklady a jejich rozdělení mezi všechny dotčené vnitrostátní regulační orgány. Při rozdělování nákladů mezi členské státy se zohlední prospěch, jaký má určitý členský stát z dané investice, pokud jde o zabezpečení dodávek. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. S ohledem na náklady vzniklé ve více než jednom členském státě nebo v jednom členském státě ve prospěch jiného členského státu může Komise navrhnout vhodné nástroje EU k financování propojení. Tato rozhodnutí jsou přijímána případ od případu zejména s ohledem na nedostatečnou rentabilitu propojení a jasný přínos, pokud jde o zabezpečení dodávek plynu pro jeden nebo více dotčených členských států.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán přijme opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům členského státu v případě:

1. Příslušný orgán stanoví plynárenským podnikům povinnost přijmout opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům členského státu v případě:

a) mimořádně nízkých teplot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček, ke kterým podle statistik dochází každých dvacet let a

a) mimořádných teplot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček, ke kterým podle statistik dochází každých dvacet let a

b) období výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějších období, ke kterým dochází podle statistik každých dvacet let.

b) období čtyřiceti pěti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějších období, ke kterým dochází podle statistik každých dvacet let.

Odůvodnění

Zatím nejdelší krize trvala přibližně dva týdny. Vzhledem k neexistenci vhodného hospodářského posouzení nákladů a přínosů pro trh by v nařízení mělo být stanoveno kratší, třicetidenní období, aby se zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné vážnější přerušení dodávek 13 dnů.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán přijme opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům na období šedesáti dnů rovněž ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. Příslušný orgán usiluje o to, aby dodávky chráněným odběratelům zůstaly zachovány co nejdéle.

2. Příslušný orgán stanoví plynárenským podnikům povinnost přijmout vhodná opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům na období čtyřiceti pěti dnů rovněž ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. Po čtyřiceti pěti dnech nebo v případě nepříznivějších podmínek, než které jsou definovány v odstavci 1, usiluje příslušný orgán o to, aby dodávky chráněným odběratelům zůstaly zachovány co možná nejdéle.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán umožní plynárenským podnikům splnit tato kritéria na regionální úrovni či na úrovni Společenství a nebude požadovat splnění uvedených standardů pouze na základě infrastruktury umístěné na jeho území.

4. Příslušné orgány umožní plynárenským podnikům splnit tato kritéria na regionální úrovni či na úrovni Unie a nebude požadovat splnění uvedených standardů pouze na základě infrastruktury umístěné na jeho území.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Výrobním zařízením, jež jsou nezbytná k zachování dodávek (např. elektrárny, rafinerie, skladovací zařízení zemního plynu), je třeba za účelem zajištění dodávek zemního plynu, elektřiny a tepla umožnit co nejméně narušovaný provoz. Překročení předepsaných hraničních hodnot je přípustné v míře, kterou je třeba blíže určit. Změna požadavků stanovených právními právní předpisy v oblasti vodohospodářství je přípustná v míře, kterou je třeba blíže určit. Přitom je třeba brát zřetel na zamezení nebezpečnému zatěžování životního prostředí.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných vnitrostátních a regionálních okolností;

b) zvážením všech příslušných vnitrostátních a regionálních okolností, včetně využití plynu k zabezpečení dodávek elektřiny a dálkového vytápění pro chráněné odběratele a průmyslové provozy, které jsou obzvláště citlivé na výkyvy v dodávkách, spotřební vzorce, propojenost s vnitřním trhem a otázky bezpečnosti;

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise plně vyhodnotí rizika pro zabezpečení dodávek plynu na úrovni Unie a přijme a zveřejní zprávu, která bude předložena příslušným orgánům, Koordinační skupině pro otázky plynu, agentuře ACER, síti ENTSO-G a Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. V posouzení rizik mohou členské státy na základě technické a hospodářské analýzy uvést povinnost dodávat plyn odběratelům, kteří nejsou definováni v čl. 2 odst. 1, jsou připojeni k distribuční síti plynu a poskytují významné veřejné služby, jako jsou školy a nemocnice. Tyto povinnosti nesmí narušit jejich schopnost dodávat v případě krize definované v článku 7 plyn chráněným odběratelům. Tyto dodatečné povinnosti však v žádném případě nesmí porušovat zásady evropské nebo regionální solidarity vůči zemím, které mají problémy s dodávkami;

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Na základě doporučení Komise podle čl. 4 odst. 3 nebo v situaci podle čl. 4 odst. 4 je posouzení rizik vypracováno také na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Plynárenské podniky, příslušné organizace zastupující zájmy domácností a průmyslových odběratelů a regulační orgán, není-li příslušným orgánem, spolupracují a poskytnou veškeré nezbytné informace pro posouzení rizik.

2. Plynárenské podniky, příslušné organizace zastupující zájmy domácností a průmyslových odběratelů plynu a regulační orgán, není-li příslušným orgánem, spolupracují s příslušným orgánem a poskytnou veškeré nezbytné informace pro posouzení rizik, včetně geopolitických rizik.

 

 

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik uvedené v odstavcích 1 a 1a se opakuje každé dva roky před 30. zářím daného roku.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Plán pro stav nouze:

1. Plán pro stav nouze vypracovaný na vnitrostátní a regionální úrovni:

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) vymezuje úlohu a povinnosti plynárenských podniků a průmyslových odběratelů a jejich interakci s příslušným orgánem a případně i s regulačním orgánem;

2) vymezuje úlohu a povinnosti všech příslušných účastníků trhu, přičemž zohlední jejich rozdílné zasažení v případě přerušení dodávek plynu, a definuje jejich interakci s příslušným orgánem a případně i s regulačním orgánem;

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) vymezuje úlohu a povinnosti příslušného orgánu;

3) vymezuje úlohu a povinnosti příslušného orgánu a ostatních orgánů pověřených úkoly podle čl. 2 odst. 2 bodu 2);

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) stanoví podíl jiných než tržních opatření uvedených v příloze III, která se plánují nebo mají být provedena ve stavu nouze, a posuzuje, v jaké míře je použití jiných než tržních opatření zapotřebí k řešení krize, posuzuje účinky těchto opatření a vymezuje postupy pro jejich provádění;

7) stanoví podíl a poměrný přínos jiných než tržních opatření uvedených v příloze III, která se plánují nebo mají být provedena ve stavu nouze, a posuzuje, v jaké míře je použití jiných než tržních opatření zapotřebí k řešení krize, posuzuje účinky těchto opatření a vymezuje postupy pro jejich provádění. Jiná než tržní opatření se použijí pouze v případě, kdy samotné tržní mechanismy nebudou schopny zajistit dodávky chráněným odběratelům.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) popisuje použité mechanismy pro spolupráci s ostatními členskými státy na všech krizových úrovních;

8) popisuje použité mechanismy a úlohu účastníků trhu v rámci spolupráce s ostatními členskými státy na všech krizových úrovních;

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10) uvede výčet předem vymezených opatření pro poskytnutí plynu v případě stavu nouze, včetně mechanismů náhrad a obchodních dohod mezi stranami zapojenými do těchto opatření. Tato opatření mohou zahrnovat přeshraniční dohody mezi členskými státy a/nebo plynárenskými podniky.

10) stanoví výčet předem vymezených opatření definovaných v úzké spolupráci s účastníky trhu pro poskytnutí plynu v případě stavu nouze a zohlední mechanismy náhrad a obchodních dohod mezi stranami zapojenými do těchto opatření. Tato opatření mohou zahrnovat přeshraniční dohody mezi členskými státy a/nebo plynárenskými podniky.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise vytvoří plán pro stav nouze na úrovni Unie, v němž poukáže na možné nesrovnalosti mezi plány na vnitrostátní a regionální úrovni i na případná koordinační opatření, která Komise přijme během stavu nouze pro Unii. Popíše také mechanismy pro zahájení zprostředkování se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) úroveň včasného varování (včasné varování): pokud existují konkrétní, závažné a spolehlivé informace, vyvolané zřejmě mechanismem včasného varování, že může dojít k situaci, která zhorší podmínky pro dodávky;

1) úroveň včasného varování (včasné varování): konkrétní, závažné a spolehlivé informace, vyvolané zřejmě mechanismem včasného varování, nasvědčují tomu, že by se podmínky dodávek mohly v krátké době zhoršit. Očekává se, že trh problém vyřeší bez zásahu příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) úroveň výstrahy (výstraha): pokud dojde k narušení dodávek nebo vznikne výjimečně vysoká poptávka, ale trh je stále schopen se vypořádat s danou situací bez zásahu příslušného orgánu;

2) úroveň výstrahy (výstraha): narušení dodávek nebo výjimečně vysoká poptávka, jejíž rozsah však zatím neopravňuje k vyhlášení stavu nouze podle bodu 3); očekává se, že trh problém vyřeší bez zásahu příslušného orgánu;

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo dojde k narušení dodávek prostřednictvím či z největší infrastruktury nebo zdroje a existuje věrohodné riziko, že standard pro dodávky chráněným odběratelům již nelze splnit pouze prostřednictvím tržních nástrojů.

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): přerušení dodávek nebo výjimečně vysoká poptávka kdy k zajištění dodávek chráněným odběratelům již nepostačují pouze tržní mechanismy; příslušný orgán je vyzván k zásahu v rámci plánu pro stav nouze. V této fázi vedle sebe mohou fungovat tržní mechanismy a jiné než tržní mechanismy.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Plán pro stav nouze zajistí, aby byl i v případě stavu nouze zachován přeshraniční přístup ke skladovacím zařízením. Plán pro stav nouze nezavede žádné opatření, které by nepatřičně omezovalo přeshraniční tok plynu.

3. Příslušné orgány uvedené v plánu pro stav nouze zajistí, aby byl i v případě stavu nouze zachován přeshraniční přístup ke skladovacím zařízením. Členské státy a příslušné orgány nezavedou žádné opatření, které by nepatřičně omezovalo přeshraniční tok plynu.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Plán pro stav nouze rovněž stanoví nezbytná opatření a kroky, které je nutno uskutečnit, aby se zmírnil dopad přerušení dodávek elektřiny vyrobené z plynu a dopad na dálkové vytápění pro chráněné odběratele.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli z krizových úrovní příslušný orgán okamžitě informuje Komisi a poskytne jí veškeré nezbytné informace. V případě stavu nouze, který může vést k výzvě o pomoc z EU a jejích členských států, to příslušný orgán dotčeného členského státu neprodleně oznámí Monitorovacímu a informačnímu středisku civilní ochrany Komise.

4. V případě vyhlášení kterékoli z krizových úrovní příslušný orgán okamžitě informuje Komisi a poskytne jí veškeré nezbytné informace zejména o opatřeních, která má v úmyslu přijmout. Příslušný orgán postupuje podle předem vymezených opatření definovaných v jeho plánu pro stav nouze. V případě stavu nouze, který může vést k výzvě o pomoc z EU a jejích členských států, to příslušný orgán dotčeného členského státu neprodleně oznámí Monitorovacímu a informačnímu středisku civilní ochrany Komise. Komise může svolat Koordinační skupinu pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Pokud příslušný orgán informuje Komisi o tom, že byla v některém členském státě vyhlášena úroveň včasného varování, nebo pokud by hrozba přerušení dodávek měla jasný geopolitický rozměr, přijme Unie zastoupená na nejvyšší úrovni příslušná diplomatická opatření s ohledem na zvláštní úlohu, kterou Lisabonská smlouva poskytuje místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušný orgán vyhlásí stav nouze, musí se řídit předem vymezenými opatřeními podle plánu pro stav nouze a okamžitě Komisi informovat zejména o opatřeních, která hodlá uskutečnit podle čl. 9 odst. 1. Komise může svolat Koordinační skupinu pro otázky plynu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je vyhlášení stavu nouze oprávněné a není neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky a fungování vnitřního trhu. Komise může zejména požádat příslušný orgán, aby upravil opatření, která jsou pro plynárenské podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu nouze, pokud podle Komise není oprávněné nebo své oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do tří dnů ověří, zda vyhlášení stavu nouze splňuje kriteria stanovená ve odstavci 2 a není neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky a fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Pokud se příslušný orgán členského státu ve stavu nouze výjimečně rozhodne přijmout opatření, která nejsou uvedena v plánu, Komise ověří, zda je to oprávněné. V této otázce může Komise požádat o stanovisko Koordinační skupinu pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b. Komise může zejména požádat příslušný orgán, aby upravil opatření, která jsou pro plynárenské podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu nouze, pokud podle Komise není oprávněné nebo své oprávněnosti již pozbylo.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6c. Jiná než tržní opatření zavedená pro plynárenské podniky v případě stavu nouze, a to i na úrovni regionů nebo Unie, zajistí spravedlivé vyrovnání pro plynárenské podniky postižené těmito opatřeními.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6d. Plán pro stav nouze se aktualizuje každé dva roky na základě výsledků získaných při posouzení rizik podle článku 8.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Společenství o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující více než jeden členský stát.

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii na žádost jednoho příslušného orgánu. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6 nebo pokud Unie přijde podle výpočtu ENTSO-G o více než 20 % denního dovozu plynu ze třetích zemí. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii pro zvláště postižené zeměpisné regiony stanovené v souladu s přílohou IIIa nebo čl. 4 odst. 3 a čl. 4 odst. 4 zahrnující více než jeden členský stát, pokud jeden příslušný orgán z postižené oblasti vyhlásil stav nouze nebo pokud postižená zeměpisná oblast přijde podle výpočtu ENTSO-G o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství Komise koordinuje opatření příslušných orgánů. Komise zejména zajistí výměnu informací, soudržnost a účinnost opatření na úrovni členského státu a regionu ve vztahu ke Společenství a koordinuje opatření vůči třetím zemím. Komise může svolat skupinu pro krizové řízení složenou zejména ze zástupců odvětví a členských států, jichž se stav nouze týká.

3. V případě stavu nouze pro Unii Komise koordinuje opatření příslušných orgánů. Komise zejména zajistí výměnu informací, důslednost a účinnost opatření na úrovni členského státu a regionu ve vztahu k Unii a prostřednictvím místopředsedy Komise / vysokého představitele a komisaře pro energetiku koordinuje opatření vůči třetím zemím. Komise svolá skupinu pro krizové řízení složenou zejména ze zástupců odvětví a členských států, jichž se stav nouze týká. Komise zajistí, aby Koordinační skupina pro otázky plynu byla o činnosti skupiny pro krizové řízení pravidelně informována.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud je Komise toho názoru, že v rámci stavu nouze pro Unii uskutečnil příslušný orgán nebo plynárenský podnik opatření, které vhodně neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje situaci v jiném členském státu, požádá Komise příslušný orgán nebo plynárenský podnik, aby svoje opatření změnil.

4. Pokud je Komise toho názoru, že v rámci stavu nouze pro Společenství uskutečnil příslušný orgán nebo plynárenský podnik opatření, které vhodně neřeší stav nouze, nebo že vážně ohrožuje situaci v jiném členském státu, požádá Komise příslušný orgán, aby svoje opatření změnil, a informuje jej o důvodech, pro které se domnívá, že by tak příslušný orgán nebo plynárenský podnik měl učinit.

Příslušný orgán změní své opatření do tří dnů od oznámení na žádost Komise a oznámí jej Komisi či Komisi vyloží, proč s žádostí nesouhlasí. V daném případě může Komise svoji žádost změnit či stáhnout.

Příslušný orgán změní své opatření do tří dnů od tohoto oznámení a oznámí jej Komisi či zašle řádně odůvodněnou odpověď, ve které vysvětlí, proč je dané opatření oprávněné. V daném případě může Komise svoji žádost změnit či stáhnout.

Pokud se Komise do tří dnů rozhodne, že svoji žádost nezmění ani ji nestáhne, příslušný orgán musí žádosti Komise neprodleně vyhovět.

Pokud se Komise do tří dnů rozhodne, že svoji žádost nezmění ani ji nestáhne, informuje příslušný orgán o tom, proč pokládá odůvodnění za nepřijatelné. Za těchto okolností musí příslušný orgán žádosti Komise neprodleně vyhovět. Komise ve své žádosti uvede konkrétní doporučená opatření, jež by měl příslušný orgán přijmout s cílem obnovit fungování vnitřního trhu s plynem.

 

Komise během celého procesu průběžně informuje Koordinační skupinu pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán nebo plynárenský podnik nezavede žádné opatření, které by kdykoli omezovalo přeshraniční tok plynu na vnitřním trhu.

5. Členské státy, příslušné orgány nebo plynárenský podnik nezavede žádné opatření, které by kdykoli omezovalo přeshraniční tok plynu na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam pro monitorovací pracovní skupinu složenou z odborníků z odvětví a zástupců Komise. V případě potřeby může tato monitorovací pracovní skupina zahájit svoji činnost a ve spolupráci s dodavatelskými a tranzitními zeměmi sledovat toky plynu ve Společenství i mimo něj a podávat o nich zprávy.

7. Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky plynu vytvoří stálý rezervní seznam pro monitorovací pracovní skupinu složenou z odvětvových odborníků a zástupců Komise. V případě potřeby může tato monitorovací pracovní skupina zahájit svoji činnost a ve spolupráci s dodavatelskými a tranzitními zeměmi sledovat toky plynu v Unii i mimo něj a podávat o nich zprávy.

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci opatření v oblasti zabezpečení dodávek. Skupina se skládá ze zástupců členských států, agentury ACER, sítě ENTSO-G a reprezentativních subjektů dotčeného odvětví a ze zástupců odběratelů. Komise rozhodne o složení skupiny tak, aby byla zaručena její reprezentativnost, a skupině předsedá. Skupina stanoví svůj jednací řád.

1. Zřizuje se Koordinační skupina pro otázky plynu s cílem usnadnit koordinaci opatření v oblasti zabezpečení dodávek. Skupina se skládá ze zástupců členských států, vnitrostátních regulačních orgánů, pokud nejsou příslušnými orgány, agentury ACER, sítě ENTSO-G a reprezentativních subjektů dotčeného odvětví a ze zástupců odběratelů. Komise rozhodne o složení skupiny tak, aby byla zaručena její reprezentativnost, a skupině předsedá. Skupina stanoví svůj jednací řád.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Koordinační skupina pro otázky plynu poskytuje Komisi pomoc v oblasti:

2. V souladu s ustanoveními tohoto nařízení Koordinační skupina pro otázky plynu poskytuje Komisi pomoc v oblasti:

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) provádění plánů;

g) provádění a přezkum preventivních plánů a plánů pro stav nouze;

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise svolává Koordinační skupinu pro otázky plynu pravidelně.

3. Komise svolává Koordinační skupinu pro otázky plynu pravidelně a sděluje jí informace, které obdržela od příslušných orgánů, a zároveň zajistí důvěrnost a ochranu informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu.

 

3a. Koordinační skupina pro otázky plynu přispívá ke stanovování regionů v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 4 odst. 4.

 

S cílem dosáhnout solidarity na regionální úrovni vytvoří Koordinační skupina pro otázky plynu zvláštní podskupiny zabývající se bezpečností dodávek na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán musí mít během stavu nouze každodenně k dispozici zejména tyto informace:

1. Od …* musí mít příslušný orgán během stavu nouze každodenně k dispozici zejména tyto informace:

 

----------------------------------------------------1 Úř. věst: vložte prosím datum 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) tok plynu za hodinu ve všech přeshraničních vstupních a výstupních bodech, jakož i v bodech připojení zařízení na těžbu k síti, zásobníku, LNG, vyjádřený v milionech m3/den;

b) tok plynu za hodinu ve všech přeshraničních vstupních a výstupních bodech připojujících zařízení na těžbu k síti, zásobníku nebo terminálu LNG vyjádřený v milionech m3/hodinu.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které lze zajistit dodávky plynu chráněným odběratelům.

c) období, vyjádřené počtem dnů, po které se očekává, že lze zajistit dodávky plynu chráněným odběratelům.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Po skončení stavu nouze příslušný orgán neprodleně poskytne Komisi podrobné posouzení stavu nouze a účinnosti provedených opatření, včetně posouzení hospodářského dopadu stavu nouze, dopadu přechodu na jiná paliva na úroveň emisí, dopadu na odvětví elektřiny a pomoci poskytnuté od a/nebo obdržené od Společenství a jeho členských států.

5. Po skončení stavu nouze příslušný orgán neprodleně poskytne Komisi podrobné posouzení stavu nouze a účinnosti provedených opatření, včetně posouzení hospodářského dopadu stavu nouze, dopadu přechodu na jiná paliva na úroveň emisí, dopadu na odvětví elektřiny a pomoci poskytnuté od a/nebo obdržené od Unie a jeho členských států.

 

Komise provede analýzu hodnocení příslušných orgánů a její výsledky předloží v souhrnné podobě členským státům, Evropskému parlamentu a Koordinační skupině pro otázky plynu.

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) plynárenské podniky oznámí Komisi ke smlouvám uzavřeným s dodavateli ze třetích zemí tyto podrobné údaje:

b) příslušné orgány oznámí Komisi ke smlouvám uzavřeným plynárenskými podniky z příslušných členských států s dodavateli ze třetích zemí tyto podrobné údaje, a sice v souhrnné formě, z níž budou patrné informace, jež jsou pro činnost Komise nezbytné :

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S cílem umožnit příslušnému orgánu, aby plnil své povinnosti podle tohoto odstavce, poskytnou plynárenské podniky údaje uvedené v prvním pododstavci příslušnému orgánu, který provede jejich souhrn.

 

Příslušný orgán a Komise zajistí důvěrnost těchto informací.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Kromě povinností v oblasti sledování a podávání zpráv podle článku 5 směrnice o plynu příslušný orgán zveřejní a předá Komisi každoročně do 31. července zprávu, která obsahuje tyto údaje:

1. Kromě povinností v oblasti sledování a podávání zpráv podle článku 5 směrnice o plynu příslušný orgán předá Komisi každoročně do 31. července zprávu, která obsahuje tyto údaje:

a) výpočet ukazatele N-1 a údaje nezbytné pro tento výpočet; pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti investic, které jsou zapotřebí v souvislosti s ukazatelem N-1; obtíže příznačné pro danou zemi, které vznikly při provádění nových alternativních řešení;

a) výpočet ukazatele N-1 a údaje nezbytné pro tento výpočet;

b) roční množství, trvání a dodavatelské země zahrnuté ve smlouvách o dovozu plynu;

b) v souhrnné formě roční množství, trvání a dodavatelské země zahrnuté ve smlouvách o dovozu plynu;

c) maximální propojovací kapacitu všech vstupních a výstupních bodů plynárenských soustav;

c) maximální propojovací kapacitu všech vstupních a výstupních bodů plynárenských soustav;

d) hlavní prvky příslušných mezivládních dohod uzavřených se třetími zeměmi.

d) hlavní prvky příslušných mezivládních dohod uzavřených se třetími zeměmi.

Odůvodnění

Sdělení důvěrných informací může vážně ohrozit obchodní zájmy podniků, ohrozit provádění smluv, vést k narušení trhu a dokonce ohrozit zabezpečení dodávek (zejména pokud jde o nezbytnost zachovat vyjednávací postavení dodavatelů plynu v EU při jejich jednáních s externími producenty).

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány a Komise zajistí důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu.

2. Příslušné orgány a Komise vždy zajistí důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu a které jim budou předkládány při uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise zavede systém nepřetržitého sledování zabezpečení dodávek plynu a systém podávání příslušných zpráv zahrnující tato opatření:

 

a) vypracování výročních zpráv o dodržování pravidel, jimiž se řídí vnitřní trh v energetickém odvětví, zejména co se týče transparentnosti a dodržování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže ze strany společností ze třetích zemí, především hlavních dodavatelů a všech jejich dceřiných společností;

 

b) posouzení dopadu vertikálně integrovaných energetických společností ze třetích zemí na vnitřní trh a uplatňování zásady reciprocity;

 

c) uplatňování vhodných opatření, která mají zamezit nekontrolovaným investicím státních zahraničních společností do odvětví energetiky v Unii zejména do sítí pro přepravu zemního plynu a přenos elektřiny;

 

d) sledování smluv na zemní plyn uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi z hlediska jejich souladu s pravidly vnitřního trhu Unie; Komise prosadí zrušení všech doložek, jež mají účinek doložky o místě určení, které jsou právními předpisy EU zakázány.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sledování

Sledování ze strany Evropské komise

 

Komise nepřetržitě sleduje zabezpečení dodávek plynu a podává zprávy o opatřeních v této oblasti a monitoruje také smlouvy o dodávkách plynu uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi s cílem zajistit, aby splňovaly pravidla vnitřního trhu EU, zabezpečovaly dodávky plynu a byly v souladu s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže.

Po posouzení oznámených plánů a po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky plynu Komise vypracuje do […] závěry týkající se možných prostředků ke zlepšení zabezpečení dodávek plynu na úrovni Společenství a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Po posouzení oznámených plánů a po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky plynu Komise vypracuje do […] závěry týkající se možných prostředků ke zlepšení zabezpečení dodávek plynu na úrovni Unie a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. S cílem umožnit členským státům s nedostatečnou infrastrukturou dosáhnout standardu N-1 sleduje Komise pokroky v propojenosti trhu a po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky plynu navrhne možné nástroje na zdokonalení trhu. Zpráva případně obsahuje doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Projekt plynovodu Nabucco

 

Orgány EU učiní z projektu plynovodu Nabucco prioritu, pokud jde o politickou podporu a financování.

Odůvodnění

V nařízení, které se týká zabezpečení dodávek plynu, by měla hrát významnou úlohu diverzifikace dodávek plynu. V této souvislosti by projekt plynovodu Nabucco mohl pro EU představovat alternativu k současným zdrojům plynu.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Příloha I

 

Znění navržené Komisí

PŘÍLOHA I: VÝPOČET UKAZATELE N-1

 

1. Výpočet ukazatele N-1

 

Ukazatel N-1 popisuje schopnost1 kapacity plynárenské infrastruktury dodávat plyn pro maximální poptávku v oblasti výpočtu v případě narušení největší infrastruktury.

 

„Oblastí výpočtu“ se rozumí zeměpisná oblast, pro niž se vypočítá použití ukazatele N-1.

 

Technická kapacita všech zbývajících dostupných infrastruktur pro dodávky plynu by se v případě narušení největší infrastruktury přinejmenším měla rovnat celkové poptávce po plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

 

Níže vypočtený ukazatel N-1 by se měl přinejmenším rovnat 100 %.

 

….IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout

N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

Dmax

 

Definice vyžadované pro výpočet ukazatele N-1:

 

Definice na straně nabídky

 

IPm – Maximální technickou kapacitou dovozních plynovodů (v milionech m3/den) se rozumí součet maximální technické kapacity plynovodů zásobujících oblast výpočtu.

 

Pm – Maximální těžební kapacitou (v milionech m3/den) se rozumí součet maximálních možných objemů těžby v oblasti výpočtu ze všech zařízení na těžbu plynu s přihlédnutím ke kritickým prvkům, jako je regenerace těžebních polí.

 

Sm – Schopností dodávat během krize (v milionech m3/den) se rozumí maximální objemy těžby ze všech zásobníků v oblasti výpočtu, které je možné udržet v průběhu všech šedesáti dnů období narušení dodávek. Tento objem lze stanovit kombinací objemů z různých druhů všech zásobníků v oblasti výpočtu použitých v období 60 dnů.

 

LNGm – Maximální kapacitou zařízení LNG (v milionech m3/den) se rozumí součet maximálních možných kapacit všech terminálů LNG pro zkapalnění zemního plynu nebo dovoz, vyložení, pomocné služby, prozatímní skladování a znovuzplynování LNG, s přihlédnutím ke kritickým prvkům, jako je dostupnost maximální kapacity lodí a skladovací kapacity a technická výstupní kapacita pro dodávky do soustavy, aby byl plyn poskytován do oblasti výpočtu v období 60 dnů.

 

Im – Kapacita největší plynárenské infrastruktury (v milionech m3/den), která se v oblasti výpočtu nejvíce podílí na dodávkách plynu.

 

Pokud je v oblasti výpočtu poskytována přepravní kapacita z více než jednoho plynovodu nebo vstupního místa a není největší infrastrukturou (Ipm ≠ Im), zbývající přepravní kapacitu oblasti výpočtu je rovněž nutno v čitateli odečíst.

 

Tout – Přepravní odtokovou kapacitou (v milionech m3/den) se rozumí součet zbývající technické kapacity pro přepravu plynu oblastí výpočtu v případě narušení největší infrastruktury.

 

Výpočet poptávky

 

Dmax – se rozumí kapacita zajistit dodávky k příslušné denní poptávce po plynu v oblasti výpočtu, která souvisí s nejchladnějším dnem výjimečně vysoké poptávky po plynu, jenž podle statistik nastane každých dvacet let.

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I: VÝPOČET VZORCE N-1

 

1. Definice vzorce N-1

 

Vzorec N-1 popisuje schopnost technické kapacity plynárenské infrastruktury uspokojit celkovou poptávku po zemním plynu v oblasti výpočtu v případě narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v období jednoho dne s výjimečně vysokou poptávkou, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

 

Plynárenská infrastruktura zahrnuje plynárenskou přepravní soustavu a také těžební zařízení, LNG a skladovací zařízení propojená s oblastí výpočtu.

 

Technická kapacita1 všech zbývajících dostupných infrastruktur pro dodávky plynu by se v případě narušení jediné největší plynárenské infrastruktury přinejmenším měla rovnat součtu celkové denní poptávky po plynu v oblasti výpočtu v období jednoho dne s výjimečně vysokou poptávkou, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

 

Níže vypočtené výsledky vzorce N1 by se měly přinejmenším rovnat 100 %.

 

 

2. Metoda výpočtu vzorce N-1

 

 

 

3. Definice parametrů vzorce N-1:

 

„Oblastí výpočtu“se rozumí zeměpisná oblast, pro niž se vypočítá vzorec N-1. Oblast výpočtu se může vztahovat jak k vnitrostátní, tak i k regionální úrovni.

 

 

Definice na straně poptávky

 

Dmax – se rozumí celková denní poptávka po plynu (v milionech m3/den) v oblasti výpočtu v období jednoho dne s výjimečně vysokou poptávkou, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

 

 

Definice na straně nabídky

EPm – technickou kapacitou vstupních míst (v milionech m3/den) se rozumí součet technické kapacity, včetně kapacity zpětného toku, všech vstupních míst, jež jsou schopna zásobovat oblast výpočtu zemním plynem;

 

Pm – maximální těžební kapacitou (v milionech m3/den) se rozumí součet maximálních možných denních objemů produkce všech zařízení na těžbu plynu ve vstupních místech v oblasti výpočtu;

 

Sm – schopností provádět dodávky během krize (v milionech m3/den) se rozumí součet maximální denní použitelné kapacity všech zásobníků v oblasti výpočtu, při zohlednění jejich fyzikálních vlastností;

 

LNGm – maximální kapacitou zařízení LNG (v milionech m3/den) se rozumí součet maximálních technických denních výstupních kapacit všech zařízení LNG v oblasti výpočtu, při zohlednění kritických prvků, jako je vyložení, pomocné služby, prozatímní skladování a znovuzplynování LNG, jakož i technická výstupní kapacita pro dodávky do soustavy;

 

Im – technická kapacita největší plynárenské infrastruktury (v milionech m3/den), která má v oblasti výpočtu nejvyšší kapacitu dodávek plynu.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Příloha II – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při přípravě preventivních plánů a plánů pro stav nouze zohlední příslušný orgán tento orientační a demonstrativní výčet opatření:

Při přípravě preventivních plánů a plánů pro stav nouze zohlední příslušný orgán orientační a demonstrativní výčet opatření uvedených v této příloze. Příslušný orgán při přípravě preventivních plánů a plánů pro stav nouze řádně zohlední dopad navrhovaných opatření na životní prostředí a v co možná nejširší míře upřednostní ta opatření, jejichž dopad na životní prostředí je nejnižší.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Příloha II – nadpis „Strana nabídky“ – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

· Usnadnění integrace plynu z obnovitelných zdrojů do infrastruktury plynárenské sítě

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Příloha II – seznam 2 nadpis „Strana nabídky" – odrážka 10 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

 

 

 

• podzemní uskladnění plynu (pro obchodní a strategické účely)

Odůvodnění

Současný návrh nařízení je zaměřen na zajištění dodávek dvěma odlišnými způsoby: prostřednictvím standardu pro infrastrukturu (N-1) a standardu pro dodávky. Opatření v oblasti infrastruktury, dodávek a poptávky jsou přiměřenými nástroji pro zabezpečení dodávek.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Příloha III a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

PŘÍLOHA IIIa

 

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

 

V souladu s článkem 194 SFEU, a jak bylo zdůrazněno v článku 6 směrnice 2009/73 ES a článku 12 nařízení (ES) č. 715/2009, je regionální spolupráce významným vyjádřením zásady solidarity a také výchozím pojetím tohoto nařízení. Regionální spolupráce je nezbytná zejména pro přípravu posouzení rizik (článek 8), plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze (články 4, 5 a 9), standardů pro infrastrukturu a zabezpečení dodávek (články 6 a 7) a ustanovení pro reakce na stav nouze na regionální úrovni a úrovni Unie (článek 10).

 

Regionální spolupráce v rámci tohoto nařízení navazuje na stávající regionální spolupráci mezi plynárenskými podniky, členskými státy a vnitrostátními regulačními orgány s cílem, mimo jiné, zlepšit zabezpečení dodávek a integraci vnitřního trhu s energií, jako jsou tři regionální trhy s plynem v rámci regionální iniciativy v plynárenství, platforma v oblasti plynu v Pentalaterálním fóru, skupina na vysoké úrovni pro baltský trh s energií a plán propojení, koordinační skupina pro zabezpečení dodávek v rámci Energetického společenství. Specifické požadavky v oblasti zabezpečování dodávek budou však pravděpodobně vyžadovat nové rámce pro spolupráci a stávající oblasti spolupráce budou muset být přizpůsobeny tak, aby zaručovaly co nejvyšší účinnost.

 

S ohledem na stále propojenější a vzájemně provázanější trhy a dokončení vnitřního trhu s plynem může spolupráce mezi těmito zeměmi – mimo jiné – posílit jejich individuální i kolektivní zabezpečení dodávek plynu:

 

- mezi Polskem a třemi pobaltskými státy,

 

- mezi Iberským poloostrovem (Španělsko, Portugalsko) a Francií,

 

- mezi Irskem a Spojeným královstvím,

 

- mezi Bulharskem, Řeckem a Rumunskem,

 

- mezi Dánskem a Švédskem,

 

- mezi Slovinskem, Itálií, Rakouskem, Maďarskem a Rumunskem,

 

- mezi Polskem a Německem,

 

- mezi Francií, Německem, Belgií, Nizozemím a Lucemburskem, které se již sdružují v rámci Pentalaterálního fóra,

 

- mezi ostatními zeměmi.

 

Regionální spolupráce mezi těmito státy by se měla rozšířit s cílem zlepšit spolupráci se sousedními zeměmi [.] zejména v případě „energetických ostrovů“, aby se tak posílila propojení. Členské státy mohou také být členy různých uskupení zaměřených na spolupráci.

 

Různé zúčastněné strany uvedené v článku 3 spolupracují na regionální úrovni v rámci jejich příslušných oblastí činnosti a působnosti. Pro účely tohoto nařízení regionální spolupráci zahajují a formálně zavádějí příslušné orgány členských států poté, co konzultovaly Komisi, která informuje Koordinační skupinu pro otázky plynu. Provozní výsledky této regionální spolupráce, jako je společný plán preventivních opatření a/nebo společný plán pro stav nouze, budou podrobeny formálnímu schválení, budou zveřejněny a průběžně monitorovány dotčenými příslušnými orgány. Komise je konzultována a informuje Koordinační skupinu pro otázky plynu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Komplexní soubor opatření evropské politiky, která vyplývají ze sdělení „Energetická politika pro Evropu“ z ledna 2007(1) je reakcí na problém zabezpečení dodávek energie. V plynárenství k tomuto cíli vedle směrnice 2004/67/ES nepřímo přispívá celý regulační rámec týkající se infrastruktur a propojení prostřednictvím i) hlavních směrů transevropských energetických sítí (projekty TEN-E)(2), ii) tzv. „třetího balíčku opatření pro vnitřní trh s energií a plynárenství“, který byl přijat v červnu 2009. Legislativní opatření přijatá pro integraci trhu s plynem, která stanovila pravidla týkající se přístupu třetích stran ke skladům plynu a zařízením na zkapalněný zemní plyn a transparentnosti ohledně zásob plynu(3), přispějí k lepšímu zabezpečení dodávek energie. Stejně tak se Parlament domnívá, že podpora regionální solidarity, rozvoj propojení plynárenských sítí prostřednictvím desetiletého plánu rozvoje sítě a intenzivního procesu harmonizace podmínek přístupu k síti založeného na spolupráci provozovatelů přepravní soustavy jsou klíčovými body legislativního balíčku(4).

Na mezinárodní aspekty zabezpečení dodávek energie se rovněž zaměřovala usnesení(5), jež zdůrazňovala, že je třeba dále rozvíjet společnou energetickou strategii pro Evropu, která bude zahrnovat producenty, distributory a spotřebitele a bude mluvit „jedním hlasem“, a vytvořit transparentní a udržitelný energetický systém, který povede k větší regionální diverzifikaci dodávek energie. Parlament také velmi podporoval rozvoj „akčního plánu EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití“ včetně přezkumu mechanismů reakce na krize.

V této souvislosti zpravodaj vítá návrh nařízení o zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES, jelikož se jedná o právní předpis, který poskytuje správnou odpověď na skutečný problém, kterému Unie čelí. To se projevilo minulou zimu během plynové krize mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy velmi trpěly miliony evropských občanů, jakož i naše hospodářství. Evropský parlament proto prostřednictvím svých výše uvedených usnesení o takovou iniciativu žádal a zpravodaj je přesvědčen, že k ní poslanci v příštích měsících významně přispějí.

Pevně věří, že úplné a rychlé provádění tohoto nařízení spolu s právními předpisy týkajícími se vnitřního trhu s energií významně sníží zranitelnost EU vůči narušení vnějších dodávek a také posílí vedoucí úlohu evropských plynárenských společností ve světě a geopolitické postavení Unie jakožto strategického globálního hráče.

II. Hlavní body zjištěné zpravodajem

1. Otázky, na něž se zaměřuje návrh zprávy

Zpravodaj se domnívá, že by některé body v návrhu nařízení měly být zlepšeny, a proto předkládá několik pozměňovacích návrhů v následujících oblastech:

a. Úloha podniků

Přestože body odůvodnění a hodnocení dopadu jasně potvrzují, že existují tři kroky řešení krize (1. trh, 2. členské státy, 3. Společenství), zdá se, že úloha podniků je v právním textu potlačena, je tedy třeba ji v textu v několika oblastech posílit, zejména pokud jde o úlohu Koordinační skupiny pro otázky plynu a článek týkající se tří úrovní výstrahy.

b. Zpětné toky

Stávající znění navrhuje, aby všechna propojovací zařízení byla vybavena možností zpětného toku. Zpravodaj se domnívá, že toto ustanovení zachází příliš daleko jak ekonomicky, tak pokud jde o zabezpečení dodávek. Není například nutné mít zpětný tok v propojovacích zařízeních s dodavatelskými zeměmi. Příslušné orgány na vnitrostátní úrovni a Koordinační skupina pro otázky plynu na úrovni EU by měly stanovit, u kterých propojovacích zařízení by možnost zpětného toku byla nákladově účinná a přínosná pro zabezpečení dodávek v dobách krize.  

c. Preventivní plány a plány pro stav nouze

Zpravodaj se domnívá, že by Komise podobně jako členské státy měla také připravit preventivní plány a plány pro stav nouze na úrovni EU, aby mohla co nejlépe řešit situace, kdy je vyhlášen stav nouze pro Společenství.

d. Stav nouze pro Společenství

Stávající znění stanoví, že 10% snížení dodávek je hranicí, za kterou se automaticky vyhlašuje stav nouze pro Společenství. Zpravodaj se však domnívá, že tato hranice nezohledňuje různé scénáře, kdy například v některém členském státě dojde ke 100% přerušení dodávek zemního plynu, nebude ale dosaženo 10 % dodávek na úrovni EU. Z tohoto důvodu posílil ustanovení článku o možnost vyhlásit stav nouze Společenství pro určitou zeměpisnou oblast. Ta by měla zahrnovat nějaký mechanismus solidarity Společenství, který by však byl uplatňován na regionální úrovni.

e. Sdílení nákladů na nové nadnárodní investice do infrastruktur

Většina členských států vyjádřila své obavy ohledně nákladů na výstavbu nebo modernizaci nových infrastruktur. To je důležité zejména proto, že provádění této směrnice bude v mnoha situacích znamenat výstavbu v jednom členském státu ve prospěch ostatních členských států. Třetí balíček opatření pro vnitřní trh s energií již obsahuje mechanismy týkající se konkrétní otázky přeshraničního propojení. Zpravodaj se tedy domnívá, že by tyto mechanismy mohly být používány i pro jiné typy infrastruktur, jako jsou například zpětné toky. V souvislosti se sdílením nákladům proto výslovně zmiňuje zásadu proporcionality ve prospěch zabezpečení dodávek.

f. Jiná než tržní opatření

Zpravodaj při několika příležitostech vyjádřil přání výslovně stanovit omezení pro zásahy členských států na trhu. I když uznává, že k těmto opatřením může dojít pouze za mimořádných okolností, pokud je však příslušné orgány uplatní, mohou mít krátkodobé nebo střednědobé důsledky pro řádné fungování trhu. Zdůraznil proto v příslušných částech textu, že jiné než tržní mechanismy by se měly použít pouze jako poslední možnost.

g. Výměna informací.

Zpravodaj je přesvědčen, že k tomu, aby všechny příslušné orgány na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství mohly přijímat vhodná opatření v době nouze, by měly mít nezbytné údaje. S komerčně citlivými údaji by se však mělo zacházet mimořádně opatrně, neboť jejich únik by mohl způsobit vážné problémy plynárenským podnikům uvnitř Unie i mimo ni. Z tohoto důvodu navrhuje, aby tyto údaje byly soustředěny na vnitrostátní úrovni a Komisi příslušné orgány by je Komisi předávaly souhrnně.

h. Úloha odvětví elektřiny

Zpravodaj uznává, že v zemích, kde jsou domácnosti zásobovány především elektřinou vyrobenou z plynu, by měla být přijata opatření, která zajistí, že během krize nedojde u chráněných odběratelů k výpadku. Z tohoto důvodu tento prvek zařazuje do přípravy posouzení rizik a plánů pro stav nouze.

i. Ostatní otázky

Zpravodaj navrhuje nový článek o opatřeních pro dlouhodobé zabezpečení dodávek plynu, v souvislosti s nimiž by Komise měla navrhnout zprávu o možných způsobech diverzifikace geografických zdrojů a tras do EU na úrovni Společenství a rovněž plně posoudit úlohu zařízení LNG. Klade rovněž důraz na části textu odkazující na význam dosažení zvýšené kapacity propojení mezi členskými státy.

Domnívá se rovněž, že stávající znění obsahuje pouze preventivní opatření pro omezené množství situací a že by mělo umožnit větší pružnost v případě, kdy se forma krize liší co do délky nebo intenzity.

2. Otázky, kterými se návrh zprávy v této fázi postupu nezabývá

Zpravodaj se záměrně rozhodl nezabývat se v návrhu zprávy dvěma konkrétními otázkami, protože se domnívá, že by vzhledem k jejich složitosti měla ještě proběhnout podrobná diskuze s poslanci. Rád by však vysvětlil, čeho by chtěl v těchto otázkách v konečném znění dosáhnout.

a. definice „chráněných odběratelů“

Definice je v současném znění příliš neurčitá a zároveň příliš úzká. Příliš neurčitá protože možnost, zahrnout jakýkoliv malý a střední podnik napojený na plynárenskou síť do této kategorie, může vést k tomu, že do ní budou zařazena odvětví, která by se během krize neměla považovat za klíčová. A je také příliš úzká, protože jako možnou výjimku uvádí pouze „školy a nemocnice“, ale ne jiné základní služby jako např. požární stanice. Protože je tato definice podstatná pro určení úrovní standardu pro dodávky, jak je stanoveno v článku 7, domnívá se zpravodaj, že by znění mělo umožnit členským státům jistou pružnost pro přizpůsobení se svým vnitrostátním okolnostem podle jasně stanovených kritérií. Z tohoto důvodu se domnívá, že je nutné, aby konečné znění přijaté Parlamentem omezilo možnost zařazení do této kategorie na konkrétní odvětví nebo subjekty, které jsou významné pro zajištění např. národní bezpečnosti a veřejného zdraví. Pokud bychom zavedli omezený seznam odvětví, vzniklo by nebezpečí, že se některá významná odvětví opomenou, takže by byl vhodnější jasně definovaný seznam kritérií.

b. Standard pro infrastrukturu (N-1)

Zpravodaj je toho názoru, že se jedná o vysoce technickou otázku, která je zatím nejasná. Mnoho účastníků z velmi různých prostředí vyslovilo závažné pochyby o účinnosti standardů N-1 v podobě, v jaké jsou uvedeny ve znění Komise. Protože se jedná o jeden z hlavních mechanismů regulace, zpravodaj by se jím rád zabýval déle, aby mohl vytvořit solidní návrh ve formě pozměňovacích návrhů, který by umožnil, aby standardy N-1 byly co nejspolehlivější.

Zpravodaj zastává názor, že standardy N-1 by měly být hlavním prvkem subsidiarity v nařízení, který by umožnil, aby se zohlednily všechny vnitrostátní okolnosti. Jedna země by mohla mít např. špatný stav N-1, ale zároveň by narušení dodávek plynu mělo malý dopad na její trh s energií nebo na její energetický mix, protože není příliš závislá na plynu. Členské státy by měly mít možnost pružně rozhodovat o tom, jak budou čelit krizi v dodávkách plynu, zda posílením plynárenské infrastruktury nebo dalším rozvojem vlastní výroby energie. To jsou však jen dva příklady možných řešení. Zpravodaj plně podporuje myšlenku standardu, ale domnívá se, že členské státy budou potřebovat více času k přezkoumání podrobností tohoto významného hlediska regulace.

(1)

KOM(2007)001.

(2)

Rozhodnutí 1364/2006, Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 1–23

(3)

Směrnice 2009/73/ES ze dne 13. července o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36

(4)

Nařízení (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005, Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s.36

(5)

Usnesení EP ze dne 3. února 2009 o druhém strategickém přezkumu energetické politiky (2008/2239(INI), T6-038/2009

Usnesení EP ze dne 17. září 2009 o vnějších aspektech energetické bezpečnosti, T7-0021/2009


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (2. 2. 2010)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Navrhovatel: Jacek Saryusz-Wolski

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Členské státy EU v posledních letech opakovaně pocítily narušení dodávek zemního plynu. Spor Ukrajiny a Ruska o zemní plyn v lednu roku 2009 znovu ukázal, že narůstající závislost EU na vnějších dodávkách energie, převážně z nedemokratických a nestabilních zemí, může poškozovat dlouhodobé hospodářské a politické zájmy členských států. Vzhledem k energetické zranitelnosti EU je nutno uplatňovat komplexní energetickou politiku, která sloučí vnitřní hlediska s vnějšími rozměry.

Zajištění dodávek energie je nutno považovat za zásadní složku celkové bezpečnosti Evropské unie. Proto je zabezpečení dodávek plynu do Společenství, zejména v krizových situacích, strategickým cílem. V tomto ohledu je třeba podpořit zavedení předběžných vnitrostátních plánů, které by obsahovaly preventivní a nouzová opatření, a tyto plány musejí být koordinovány na úrovni Společenství. Ze střednědobého hlediska bude nejúčinnější ochranou před narušením dodávek plynu existence velkého vnitřního konkurenceschopného trhu, vybaveného vysoce rozvinutými propojenými sítěmi a infrastrukturou.

Politika EU v oblasti zabezpečování dodávek energie by však měla Unii umožnit nejen reagovat na krizové situace, ale také je předvídat. Veškerá opatření na zajištění řádného fungování vnitřního energetického trhu by proto měla být doplněna aktivní diplomacií v oblasti energetiky, jež se zaměří na prohloubení spolupráce s nejdůležitějšími producentskými, tranzitními a spotřebitelskými zeměmi, která bude vycházet z myšlenky vzájemnosti.

Zpravodaj pro stanovisko Výboru pro zahraniční věci vítá návrh nařízení, kterým se zrušuje směrnice 2004/67/ES. Domnívá se však, že by měl být vylepšen, neboť zabezpečení dodávek energie v EU vyžaduje komplexní přístup. Navrhuje změny v následujících směrech:

–   Návrh by měl být zvážen s ohledem na nové právní prostředí, které zavádí Lisabonská smlouva, jejíž článek 176a stanovuje, že „politika Unie v oblasti energetiky [má] v duchu solidarity mezi členskými státy za cíl zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii“. Zpravodaj považuje tuto solidaritu za nezbytnou k vybudování společné energetické politiky EU a domnívá se, že by měla být na politické úrovni rozvíjena v rámci EU i mimo ni v dialogu s třetími zeměmi, a to jak v krizových situacích, tak mimo ně.

–   Odpovědnost za zabezpečení dodávek zemního plynu by měla být zajištěna také na úrovni Společenství. Evropská komise by proto měla na základě plánů jednotlivých členských států vypracovat preventivní plány a plány pro stav nouze Společenství. Komise má také zvláštní úkol sledovat, jak společnosti třetích zemí dodržují pravidla, jimiž se řídí vnitřní trh v odvětví energetiky.

–   Vysoký představitel / místopředseda by měl být zapojen do všech stadií provádění tohoto nařízení. Zejména by měl mít v krizových situacích odpovědnost za zprostředkovávání a vyjednávání s třetími zeměmi jménem členských států.

–   Aby se zabránilo neočekávaným narušením dodávek plynu, měla by Evropská unie spolu s dodavatelskými a tranzitními zeměmi zavést mechanizmus včasného varování, jenž bude zajištěn jasnými politickými zárukami. Jakákoli další obchodní dohoda či dohoda o přidružení, partnerství a spolupráci mezi EU a dodavatelskými či tranzitními zeměmi by měla obsahovat „ustanovení o zabezpečení dodávek energie“, které stanoví kodex jednání a nastíní opatření, jež bude třeba přijmout v mimořádné situaci.

–   Komise by měla zvážit rozšíření evropského energetického společenství na základě ustanovení Evropské energetické charty na třetí země, vytvoření nových regionálních trhů s energií a aktivní podporu vybudování integrovaného evropsko-středomořského trhu s energií.

–   Jakákoli strategie pro zabezpečení dodávek energie ve střednědobém a dlouhodobém výhledu bude vyžadovat větší diverzifikaci dodavatelů, zdrojů energie a dodavatelských tras. Do této strategie by měly být zapojeny příslušné třetí země, zejména ty, jichž se týká evropská politika sousedství. Investice Společenství by se měly přednostně zaměřit na rozhodující infrastruktury, které by mohly přispět k zabezpečení dodávek energie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Spotřeba plynu v Evropě v průběhu posledních desíti let rychle rostla. Kvůli snížení domácí produkce vzrostly ještě rychleji dovozy plynu, čímž vznikla vyšší závislost na dovozu a bylo nutné zabývat se otázkami zabezpečení dodávek.

(2) Spotřeba plynu v Evropě v průběhu posledních desíti let rychle rostla. Kvůli snížení domácí produkce vzrostly ještě rychleji dovozy plynu, čímž vznikla vyšší závislost na dovozu a bylo nutné zabývat se otázkami zabezpečení dodávek. Některé členské státy se vzhledem k dominantnímu postavení zemního plynu ve skladbě svých energetických zdrojů ocitnou vzhledem ke své vysoké závislosti na dovozu plynu ze třetích zemí a k absenci propojení infrastruktury s ostatními státy Evropské unie na „energetickém ostrově“.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) S ohledem na ústřední roli, kterou sehrává mezinárodní spolupráce v zabezpečování dodávek plynu pro občany členských států Evropské unie, musejí být veškeré příslušné politiky a akční plány EU založeny na zásadě vzájemné úcty se zúčastněnými třetími zeměmi; o řešení všech problémů, které by mohly nastat, se musí usilovat skrze politický dialog a vyjednávání.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Za účelem podpory členských států při financování investic do domácí těžby a infrastruktury mohou být k dispozici různé finanční prostředky Společenství, zejména pak úvěry a záruky z Evropské investiční banky nebo financování z regionálních, strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti. Evropská investiční banka, jakož i nástroje vnější pomoci Společenství, např. ENPI, IPA a DCI, mohou taktéž financovat opatření ve třetích zemích s cílem zlepšit zabezpečení dodávek energie.

(11) Za účelem podpory členských států při financování investic do domácí těžby a infrastruktury mohou být k dispozici různé finanční prostředky Společenství, zejména pak úvěry a záruky z Evropské investiční banky („EIB“) a z Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj („EBRD“) nebo financování z regionálních, strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti. EIB, EBRD, jakož i nástroje vnější pomoci Společenství, např. ENPI, IPA a DCI, mohou taktéž financovat opatření ve třetích zemích (zejména zemích, na něž se vztahuje Evropská politika sousedství) s cílem zlepšit zabezpečení dodávek energie.

 

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Investice EU do infrastruktury a obnovitelné těžby by mělo podpořit úsilí členských států a Komise, které by ve spolupráci s třetími zeměmi měly v zemích sousedících s EU podporovat rozšíření zásad a norem vnitřního trhu, jak je uvedeno ve Smlouvě o energetické chartě. Komise by měla zvážit případné rozšíření Evropského energetického společenství, které tvoří EU a státy jihovýchodní Evropy, na další vhodné třetí země a vytvoření nových regionálních energetických trhů podle vzoru tohoto společenství, například evropsko-středomořského energetického společenství, aby tak byly zabezpečeny dodávky energie.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Společenství, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizace této solidarity, včetně opatření jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Společenství, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným, geopolitickým či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizaci této solidarity, jak se uvádí v Lisabonské smlouvě, včetně opatření, jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, stavba technických křižovatek, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by měla koordinovat činnosti s třetími zeměmi, společně se zeměmi těžby a tranzitními zeměmi se podílet na ujednáních pro řešení krizových situací a zajistit stabilní tok plynu do Společenství. Komise by měla být oprávněna využít monitorovací pracovní skupinu pro sledování toků plynu v krizových situacích ve Společenství a za konzultací se zúčastněnými třetími zeměmi i mimo Společenství a při vzniku krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se ujmout zprostředkování a usnadnění jednání.

(30) Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení dodávek plynu ve Společenství jsou klíčové dodávky plynu ze třetích zemí, Komise by měla do obchodních dohod, dohod o přistoupení, o partnerství a o spolupráci se zeměmi těžby a s tranzitními zeměmi začlenit „doložku o zabezpečení dodávek energie“. Tato „doložka o zabezpečení dodávek energie“ by měla podpořit opatření zaměřená na prevenci krizí a na jejich překonání. Komise by měla koordinovat činnosti s třetími zeměmi, společně se zeměmi těžby a tranzitními zeměmi se podílet na ujednáních pro řešení krizových situací a zajistit stabilní tok plynu do Společenství jako celku i do každého členského státu postiženého krizovou situací. Komise by měla být oprávněna využít monitorovací pracovní skupinu pro sledování toků plynu v krizových situacích ve Společenství a za konzultací se zúčastněnými třetími zeměmi i mimo Společenství a při vzniku krize z důvodu obtíží ve třetí zemi se prostřednictvím místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v úzké spolupráci s držiteli odpovídajících portfolií v rámci sboru komisařů ujmout zprostředkování a usnadnění jednání.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, aby se zajistilo řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem tím, že se stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni členských států a Společenství, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek.

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, aby se zajistilo řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem, a výjimečná opatření, která se uplatní v případě, že trh nebude dále schopen zajistit požadované dodávky plynu, tím, že se stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni členských států a Společenství, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek nebo o závažné ohrožení zajištění dodávek plynu, a to v duchu solidarity mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí příslušný orgán, který odpovídá za provádění opatření v oblasti zabezpečení dodávek stanovených tímto nařízením. Opatření zahrnují posouzení rizik prováděné každé dva roky, vypracování plánů preventivních opatření, vypracování plánů pro stav nouze a nepřetržité sledování zabezpečení dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. Příslušné orgány vzájemně spolupracují, aby se zabránilo narušení dodávek a omezily se případné škody.

2. Každý členský stát určí příslušný orgán, který odpovídá za provádění opatření v oblasti zabezpečení dodávek stanovených tímto nařízením. Opatření zahrnují posouzení rizik prováděné každé dva roky, včetně posouzení geopolitických rizik, vypracování plánů preventivních opatření, vypracování plánů pro stav nouze a nepřetržité sledování zabezpečení dodávek plynu na vnitrostátní úrovni. Příslušné orgány vzájemně spolupracují, aby se zabránilo narušení dodávek a omezily se případné škody.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise realizuje opatření, která jsou předmětem tohoto nařízení. Tato opatření zahrnují posouzení rizik prováděné každé dva roky, nepřetržité sledování zabezpečení dodávek plynu a také vypracování plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3 a

 

Opatření na dlouhodobé zabezpečení dodávek plynu

 

1. Ve smyslu tohoto nařízení a s ohledem na článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie zintenzivní Komise a členské státy sledování zabezpečení dodávek zemního plynu ze třetích zemí a navrhnou konkrétní nouzová opatření pro případ jakéhokoli narušení dodávek. Komise koordinuje mechanizmy pro urovnávání sporů se třetími zeměmi a prohlubuje dialog o energetice, mj. v rámci energetické charty a Energetického společenství.

 

2. Komise připraví základy mechanizmu včasného varování v odvětví plynu prostřednictvím dvoustranných dohod mezi EU a třetími zeměmi. V rámci tohoto mechanizmu budou stanoveny pokyny pro včasné vyhodnocení možných rizik spojených s dodávkami zemního plynu a poptávkou po něm a pro předcházení nouzovým situacím či hrozbám takových situací a pro rychlou reakci na takové situace.

 

3. Nejpozději do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise zprávu obsahující navrhovaná regulační opatření, která by bylo možné uplatnit s cílem diverzifikovat geografické zdroje zemního plynu a zásobovací trasy do EU na úrovni Společenství. Tato zpráva bude zahrnovat hodnocení úlohy zařízení na zkapalněný zemní plyn, jejichž pomocí by bylo možné diverzifikovat dodávky energie. Její součástí by měl být i přehled o skladovacích kapacitách plynu různých členských států.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze

Vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze na vnitrostátní úrovni, úrovni Společenství a regionální úrovni

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto plánů vymění informace a povedou spolu a s Komisí konzultace, aby byl zajištěn vzájemný soulad jejich plánů a opatření na odpovídající regionální úrovni. Uvedené konzultace zahrnují přinejmenším propojení, přeshraniční dodávky, přeshraniční skladování a fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry.

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto plánů vymění informace a povedou spolu a s Komisí konzultace, aby byl zajištěn vzájemný soulad jejich plánů a opatření na odpovídající regionální úrovni i na úrovni Společenství. Uvedené konzultace zahrnují přinejmenším propojení, přeshraniční dodávky, přeshraniční skladování a fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry, stejně jako nadregionální a přeshraniční systém dodávek plynu a příslušná skladovací zařízení, plošiny a vybavení.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Nejpozději do ...* vypracuje Komise plán preventivních opatření Společenství a plán Společenství pro stav nouze, jež budou obsahovat opatření, která se mají realizovat na úrovni Společenství.

 

___________

30. září 2011 nebo do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V plánu preventivních opatření je zohledněna hospodářská efektivita, účinky na fungování vnitřního trhu s energií a dopad na životní prostředí.

3. V plánu preventivních opatření je zohledněna rentabilita, hospodářská efektivita, účinky na fungování vnitřního trhu s energií, dopad na životní prostředí a veškeré důležité mezinárodní události, zejména v hlavních dodavatelských a tranzitních zemích.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 směrnice […/…ES] zohlední náklady na splnění standardu N-1 a náklady na to, aby byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry. Vzniknou-li náklady ve víc než jednom členské státu, rozhodnou o rozložení nákladů společně vnitrostátní regulační orgány všech dotčených členských států. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. …/….

7. Vnitrostátní regulační orgány při schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 směrnice […/…ES] náležitě zohlední náklady na splnění standardu N-1 a náklady na to, aby byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry, a to transparentním a podrobným způsobem odrážejícím jasně vzniklé, identifikovatelné náklady. Vzniknou-li náklady ve více než jednom členské státu, rozhodnou o rozložení nákladů společně vnitrostátní regulační orgány všech dotčených členských států a agentura ACER. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. …/….

Odůvodnění

Náklady vzniklé v souvislosti s uplatňováním standardů týkajících se zabezpečení dodávek a infrastruktury jsou zahrnuty do vnitrostátních a přeshraničních sazeb, a to co nejtransparentnějším a jasným způsobem. Náklady by měly být spravedlivě rozloženy mezi systémy provádějící tato opatření a systémy, které z nich mají prospěch.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zvážením všech příslušných vnitrostátních a regionálních okolností;

b) zvážením všech příslušných vnitrostátních, regionálních a mezinárodních okolností;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Plynárenské podniky, příslušné organizace zastupující zájmy domácností a průmyslových odběratelů a regulační orgán, není-li příslušným orgánem, spolupracují a poskytnou veškeré nezbytné informace pro posouzení rizik.

2. Plynárenské podniky, příslušné organizace zastupující zájmy domácností a průmyslových odběratelů a regulační orgán, není-li příslušným orgánem, spolupracují a poskytnou veškeré nezbytné informace pro posouzení rizik, včetně geopolitických rizik.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva roky před 30. zářím daného roku. Posouzení rizik, které provádí Komise, se v případě závažného a neočekávaného rizika přehodnotí.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) popisuje mechanizmy použité k zahájení zprostředkování jednání s příslušnými třetími zeměmi;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo dojde k narušení dodávek prostřednictvím či z největší infrastruktury nebo zdroje a existuje věrohodné riziko, že standard pro dodávky chráněným odběratelům již nelze splnit pouze prostřednictvím tržních nástrojů.

(3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo dojde k narušení dodávek prostřednictvím či z největší infrastruktury nebo zdroje či pokud existuje věrohodné riziko, že standard pro dodávky chráněným odběratelům již nelze splnit pouze prostřednictvím tržních nástrojů.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Pokud příslušný orgán informuje Komisi o tom, že v některém členském státě byla z geopolitických důvodů vyhlášena úroveň včasného varování, nebo pokud bylo – například prostřednictvím mechanizmu včasného varování – oznámeno, že hrozí přerušení dodávek plynu z geopolitických důvodů, přijme Společenství zastupované místopředsedou Komise / vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku příslušná diplomatická opatření. Opatření přijatá místopředsedou / vysokým představitelem nesmějí narušit fungování vnitřního trhu.

Odůvodnění

Hrozí-li přerušení dodávek plynu z geopolitických důvodů, je nutné, aby příslušná diplomatická opatření vůči třetím zemím, které jsou dodavateli plynu nebo tranzitními zeměmi, byla přijata v co nejranějším stádiu. Tato opatření nesmějí narušit fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je vyhlášení stavu nouze oprávněné a není neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky a fungování vnitřního trhu. Komise může zejména požádat příslušný orgán, aby upravil opatření, která jsou pro plynárenské podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu nouze, pokud podle Komise není oprávněné nebo své oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do tří dnů ověří, zda vyhlášení stavu nouze splňuje kriteria stanovená ve 2. odstavci a není neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky a fungování vnitřního trhu. Komise může zejména požádat příslušný orgán, aby upravil opatření, která jsou pro plynárenské podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu nouze, pokud podle Komise není oprávněné nebo své oprávněnosti již pozbylo.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Společenství o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující více než jeden členský stát.

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Společenství o podstatnou část denního dovozu plynu ze třetích zemí. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise vyhlásí stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující více než jeden členský stát.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě stavu nouze pro Společenství Komise koordinuje opatření příslušných orgánů. Komise zejména zajistí výměnu informací, soudržnost a účinnost opatření na úrovni členského státu a regionu ve vztahu ke Společenství a koordinuje opatření vůči třetím zemím. Komise může svolat skupinu pro krizové řízení složenou zejména ze zástupců odvětví a členských států, jichž se stav nouze týká.

3. V případě stavu nouze pro Společenství Komise koordinuje opatření příslušných orgánů. Komise zejména zajistí výměnu informací, důslednost a účinnost opatření na úrovni členského státu a regionu ve vztahu ke Společenství a prostřednictvím vysokého představitele / místopředsedy Komise koordinuje opatření vůči třetím zemím. Komise může svolat skupinu pro krizové řízení složenou zejména ze zástupců odvětví a členských států, jichž se stav nouze týká.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam pro monitorovací pracovní skupinu složenou z odborníků z odvětví a zástupců Komise. V případě potřeby může tato monitorovací pracovní skupina zahájit svoji činnost a ve spolupráci s dodavatelskými a tranzitními zeměmi sledovat toky plynu ve Společenství i mimo něj a podávat o nich zprávy.

7. Komise vytvoří stálý rezervní seznam pro monitorovací pracovní skupinu složenou z odborníků z odvětví, zástupců Komise a pracovníků úřadu vysokého představitele / místopředsedy Komise. V případě potřeby může tato monitorovací pracovní skupina zahájit svoji činnost a ve spolupráci s dodavatelskými a tranzitními zeměmi sledovat toky plynu ve Společenství i mimo něj a podávat o nich zprávy.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) členské státy předloží Komisi stávající mezivládní dohody uzavřené se třetími zeměmi, které mají dopad na rozvoj plynárenských infrastruktur a dodávek plynu; před uzavřením nových mezivládních dohod o nich členské státy musí informovat Komisi, aby posoudila soulad těchto dohod s právními předpisy o vnitřním trhu;

a) členské státy předloží Komisi stávající mezivládní dohody uzavřené se třetími zeměmi, které mají dopad na rozvoj plynárenských infrastruktur a dodávek plynu; před uzavřením nových mezivládních dohod o nich členské státy musí informovat Komisi a konzultovat s ní, aby posoudila soulad těchto dohod s právními předpisy o vnitřním trhu, jejich dopad na zabezpečení energie na úrovni jednotlivých států i Společenství, včetně ochrany rozhodující energetické infrastruktury, a geopolitická rizika;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise vytvoří systém nepřetržitého sledování zabezpečení dodávek plynu a systém vypracovávání příslušných zpráv, včetně těchto opatření:

 

a) vypracování výroční zprávy týkající se dodržování pravidel, jimiž se řídí vnitřní trh v energetickém odvětví, zejména co se týče transparentnosti a dodržování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže ze strany společností ze třetích zemí, především hlavních dodavatelů a všech jejich dceřiných společností;

 

b) posouzení dopadu vertikálně integrovaných energetických společností ze třetích zemí na vnitřní trh a způsob uplatňování zásady reciprocity;

 

c) uplatňování vhodných opatření, která mají zamezit nekontrolovaným investicím státních zahraničních společností do odvětví energetiky v EU, zejména do sítí pro přepravu zemního plynu a přenos elektřiny;

 

d) sledování smluv na dodávku zemního plynu uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi z hlediska jejich souladu s pravidly vnitřního trhu EU. Komise prosadí zrušení všech doložek, jež mají působnost doložky o místě určení, zakázaných právními předpisy EU.

POSTUP

Název

Zabezpečení dodávek zemního plynu

Referenční údaje

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

11.11.2009

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jacek Saryusz-Wolski

21.10.2009

 

 

Projednání ve výboru

26.1.2010

 

 

 

Datum přijetí

27.1.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

47

4

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marije Cornelissen, Lorenzo Fontana, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Konrad Szymański, Ivo Vajgl


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (22. 2. 2010)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Navrhovatelka: Sharon Bowles PA_Legam

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhuje nařízení o opatřeních k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Tímto nařízením se zruší stávající směrnice 2004/67/ES, která již byla považována za nevyhovující účelu zabezpečit hospodaření se zemním plynem v Evropské unii v situaci vyznačující se stále větší závislostí členských států na dovozech plynu, zvyšujícími se riziky při zásobování a tranzitu přes třetí země a také zvýšením objemu přepravovaného plynu a rozvojem vnitřního trhu s plynem.

Komise si klade za cíl tímto nařízením jednoznačně vymezit role, které připadají v odvětví zemního plynu členským státům a institucím Společenství, s cílem zamezit v krátkodobém i dlouhodobém výhledu narušení plynulosti dodávek, k nimž u zemního plynu dochází. Komise zvolila formu nařízení a dala jí přednost před směrnicí z toho důvodu, že nařízení mohou příslušné orgány členských států a podniky působící v odvětví zemního plynu přímo a urychleně uplatňovat, ale také vzhledem k jasnosti a koherenci pravidel a povinností vyplývajících z výše uvedeného nařízení na úrovni celého Společenství.

Hlavním cílem návrhu nařízení o opatřeních k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu je „zvýšit zabezpečení dodávek plynu vytvořením pobídek pro investice do nezbytných propojení, aby tak bylo dosaženo ukazatele N-1, jakož i zpětných toků. Ukazatelem N-1 rozumí Komise „technickou kapacitu všech zbývajících dostupných infrastruktur pro dodávky plynu, která by se v případě narušení největší infrastruktury přinejmenším měla rovnat celkové poptávce po plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let“.

Navrhované nařízení klade důraz na a) ustanovení s cílem umožnit plynárenským podnikům, aby byly schopny zajistit dodávky odběratelům v rámci Společenství co nejdéle a bez omezení na vnitrostátní úrovni; b) možnost uchýlit se i k jiným než tržním opatřením, o nichž rozhodne příslušný orgán pouze jako o poslední instanci v nouzových situacích, kdy byla vyčerpána veškerá tržní opatření, a c) větší roli Komise, aby byla schopna garantovat nerušené fungování vnitřního trhu.

Navrhovatelka oceňuje úsilí, které vyvinula Komise, aby vypracovala nařízení, které zajistí bezpečnost dodávek zemního plynu do Evropské unie, zejména po nedávné rusko-ukrajinské krizi, která způsobila vážné problémy při zásobování členských států zemním plynem. Domnívá se také, že koordinace činností směřujících k zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu na úrovni Společenství je krokem správným směrem.

Navrhovatelka soudí, že je nutno zvýšit odpovědnosti příslušného orgánu, aby mohl zajistit bezpečnost dodávek zemního plynu, vyjadřuje však nesouhlas s výraznou rolí, které se dostává soukromým podnikům, které mají zabezpečovat dodávky zemního plynu v obdobích krize, a to zejména vzhledem k jejich cenové politice.

Velmi ráda by proto věděla, do jaké míry navrhované nařízení stanoví opatření, která spolehlivě zabezpečí, aby soukromé podniky, které mají zajišťovat dodávky zemního plynu v období krize, neuplatňovaly cenové sazebníky, které jim přinesou tučný zisk.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) V zájmu dlouhodobé udržitelnosti trhu s plynem v EU má zásadní význam, aby opatření k zabezpečení dodávek zemního plynu nepatřičně nenarušovala hospodářskou soutěž a účinné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Společenství, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizace této solidarity, včetně opatření jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Unii, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizaci této solidarity, jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie, včetně opatření, jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

Odůvodnění

1. prosince vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a EU nyní funguje na novém právním základě. Je proto nezbytné odkázat na článek 176 A Lisabonské smlouvy, v němž stojí: „Politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi členskými státy má za cíl zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii.“

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a) Orgány Evropské unie by měly z projektu plynovodu Nabucco učinit zvláštní prioritu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, aby se zajistilo řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem tím, že se stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni členských států a Společenství, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek.

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, aby se zajistilo řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem, a výjimečná opatření, která se uplatní v případě, že trh nebude dále schopen zajistit požadované dodávky plynu, a to tím, že se stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni členských států a Unie, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek, a to v duchu solidarity mezi členskými státy.

Odůvodnění

1. prosince vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a EU nyní funguje na novém právním základě. Je proto nezbytné odkázat na článek 176 A Lisabonské smlouvy, v němž stojí: „Politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi členskými státy má za cíl zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii.“

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí všichni odběratelé z domácností, kteří jsou již připojeni k distribuční síti, a v případě rozhodnutí dotyčného členského státu jimi mohou též být i malé a střední podniky, školy a nemocnice, jsou-li již připojeny k plynárenské distribuční síti;

(1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí všichni odběratelé z domácností, kteří jsou již připojeni k distribuční síti, a v případě rozhodnutí dotyčného členského státu po posouzení rizik a dopadů členským státem podle článku 8 s ohledem na technickou proveditelnost a analýzu nákladů jimi mohou též být i malé a střední podniky, školy a nemocnice, jsou-li již připojeny k plynárenské distribuční síti;

Odůvodnění

Odběratelé z domácností by měli být jako chránění odběratelé během plynové krize i nadále zásobováni. Pokud se členský stát rozhodne zařadit mezi chráněné odběratele kromě domácností další odběratele, mělo by to být na základě řádně provedeného posouzení dopadů, které by hodnotilo i náklady a přínosy pro trh, protože tato rozšířená definice může pro konečné odběratele představovat velké náklady.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zabezpečení dodávek plynu je v rámci příslušných oblastí odpovědnosti úkolem plynárenských podniků, příslušných orgánů členských států, průmyslových odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje velkou míru vzájemné spolupráce.

1. Zabezpečení dodávek plynu je v rámci příslušných oblastí odpovědnosti úkolem plynárenských podniků, příslušných orgánů členských států, průmyslových odběratelů plynu a Komise. Je zapotřebí, aby mezi nimi probíhala intenzivní spolupráce, přičemž zásadní význam má transparentnost a účinná výměna informací.

Odůvodnění

Jelikož dodávky plynu patří mezí zpolitizované otázky, je zapotřebí v této záležitosti zaujmout jednotný přístup

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 4 - odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [31.března 2011; 12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný orgán, po konzultaci s plynárenskými podniky, příslušnými organizacemi zastupujícími zájmy domácností a průmyslových odběratelů a regulačním orgánem, není-li příslušným orgánem, vypracuje:

1. Nejpozději do ...* příslušný orgán na základě posouzení rizik a dopadů vypracovaného podle článku 8 a po konzultaci s plynárenskými podniky, příslušnými organizacemi zastupujícími zájmy domácností a průmyslových odběratelů a regulačním orgánem, není-li příslušným orgánem, vypracuje:

 

* v Úř. věst. prosím vložte datum: dvanáct měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Posouzení rizik a dopadu by měly jednotlivé členské státy vypracovat při přípravě preventivních akcí a plánů pro krizové situace založených na společné metodologii EU, což umožní členským států ve vhodných případech zohlednit konkrétní poměry v členském státě.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 může Komise doporučit, na jaké regionální úrovni proběhne výměna informací a konzultace. Komise může po konzultaci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“) a Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) též doporučit, aby byl vypracován společný plán na regionální úrovni.

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 může Komise doporučit, na jaké regionální úrovni proběhne výměna informací a konzultace. Komise může po konzultaci s Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) a Koordinační skupinou pro otázky plynu též doporučit, aby byl vypracován společný plán na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise posoudí plány všech členských států do šesti měsíců od jejich oznámení příslušnými orgány. Komise povede o uvedených plánech konzultace se sítí ENTSO-G, agenturou ACER, Koordinační skupinou pro otázky plynu a dalšími dotčenými stranami. Pokud je Komise tohoto názoru, že plán je pro zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik neúčinný nebo není v souladu s rizikovými scénáři či plány ostatních členských států, či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení ani jiná ustanovení práva Společenství, vyžádá si revizi plánu.

6. Komise posoudí plány všech členských států a všechny společné plány regionální spolupráce do šesti měsíců od jejich oznámení příslušnými orgány. Komise povede o uvedených plánech konzultace se sítí ENTSO-G, agenturou ACER, Koordinační skupinou pro otázky plynu a dalšími dotčenými stranami. Pokud je Komise tohoto názoru, že plán je pro zmírnění rizik zjištěných v posouzení rizik neúčinný nebo není v souladu s rizikovými scénáři či plány ostatních členských států, ostatními plány regionální spolupráce či že nesplňuje ustanovení tohoto nařízení ani jiná ustanovení práva Evropské unie, vyžádá si revizi plánu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V plánu preventivních opatření je zohledněna hospodářská efektivita, účinky na fungování vnitřního trhu s energií a dopad na životní prostředí.

3. V plánu preventivních opatření je zohledněna nákladová efektivnost, hospodářská efektivita, spravedlivá hospodářská soutěž, účinky na fungování vnitřního trhu s energií a dopad na životní prostředí.

Odůvodnění

Pojem efektivita lépe vystihuje skutečnost, že plán preventivních opatření by měl brát v potaz i to, že cíle by mělo být dosaženo s co nejnižšími náklady.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do [31. března 2014; 3 roky od vstupu v platnost], aby v případě narušení největší infrastruktury měla zbývající infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem plynu pro uspokojení celkové poptávky po plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do ...*, aby v případě narušení toků v největším vstupním místě měla dostupná infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem plynu pro uspokojení poptávky po plynu u chráněných odběratelů v oblasti výpočtu po dobu jednoho dne výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

 

* v Úř. věst. prosím vložte datum: 6 let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Lhůta 3 let navrhovaná v návrhu nařízení není realistická. Na značné investice do nové infrastruktury splňující požadavky na N-1, které bude nutno vynaložit zejména v zemích střední a jihovýchodní Evropy, bude třeba podle jejich rozsahu nejméně 5–6 let. Čl. 6 odst. 1 vyvolá potřeby ohromných investic do nových kapacit a v důsledku toho se zvýší ceny pro koncové odběratele, pokud nebudou omezeny na naprosto nutné minimum. Pravidlo N-1 by mělo odrážet poptávku po plynu pouze u chráněných odběratelů, aby bylo v souladu se standardem pro dodávky uvedeným v článku 7.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry ve všech propojeních, kromě případů, kdy na žádost příslušného orgánu Komise rozhodne, že doplnění kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo zabezpečení dodávek pro žádný členský stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity obousměrného toku se dosáhne nákladově účinným způsobem a musí být zohledněna alespoň kapacita požadovaná pro splnění standardu pro dodávky stanoveného v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého období přizpůsobí provozovatel přepravní soustavy fungování přepravní soustavy jako celku, aby byly možné obousměrné toky plynu.

5. Pokud to vzhledem k posouzení rizik a dopadu vypracovaného podle článku 8 a při zohlednění technické proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů bude nezbytné, provozovatelé přepravní soustavy umožní, aby do ... * byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry v těch propojeních, kde by doplnění kapacity o obousměrný tok zlepšilo zabezpečení dodávek, zejména v případech nouze. Toto posouzení lze přezkoumat, změní-li se okolnosti. V rámci uvedeného tříletého období přizpůsobí provozovatel přepravní soustavy, v souladu s posouzením rizik a dopadů vypracovaným podle článku 8 a při zohlednění technické proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů, fungování přepravní soustavy jako celku, aby byly možné obousměrné toky plynu.

 

*v Úř. věst. prosím vložte datum: tři roky po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Požadavek na permanentní fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry ve všech propojeních by neměl být stanoven, aniž by bylo nejdříve posouzeno, zda je to technicky a/nebo ekonomicky možné či vhodné za konkrétních okolností. Je třeba nejdříve vypracovat posouzení rizik a dopadů, aby se tak zabránilo zbytečným nákladům, které by nesli koneční odběratelé.

Dvouletá lhůta pro permanentní fyzickou kapacitu může být dodržena pouze v případě, že není třeba velkých změn infrastruktury. Větší změny, např. instalace nové kompresní jednotky, vyžadují delší čas.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 7 - odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán přijme opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům členského státu v případě:

1. Příslušný orgán stanoví dodavatelským podnikům povinnost zajistit dodávky plynu chráněným odběratelům členského státu v případě:

Odůvodnění

Prvořadým úkolem dodavatelských podniků by mělo být zajištění standardů pro dodávky. Standard pro dodávky způsobí dodatečné náklady, které ponesou chránění odběratelé. Období, na které se má vztahovat standard pro dodávky, by nemělo být delší, než je nezbytně nutné, aby se zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné vážnější přerušení dodávek 13 dnů. Období třiceti dní pro standard pro dodávky by tedy bylo více než dostatečné pro všechny možné případy, které mohou nastat, a výrazně by snížilo náklady. Třicetidenní období se jeví dostatečně dlouhým na to, aby bylo možné obnovit zásoby plynu nebo přijmout dodatečná opatření jako zajištění zásob pomocí zpětných toků.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějších období, ke kterým dochází podle statistik každých dvacet let.

b) období třiceti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějších období, ke kterým dochází podle statistik každých dvacet let.

Odůvodnění

Prvořadým úkolem dodavatelských podniků by mělo být zajištění standardů pro dodávky. Standard pro dodávky způsobí dodatečné náklady, které ponesou chránění odběratelé. Období, na které se má vztahovat standard pro dodávky, by nemělo být delší, než je nezbytně nutné, aby se zamezilo neúměrným nákladům pro odběratele a omezování konkurenceschopnosti zemního plynu jako nízkouhlíkového paliva. V období posledních přibližně 40 let, které uplynuly od vybudování rozsáhlé infrastruktury pro přepravu zemního plynu do Evropy, trvalo jediné vážnější přerušení dodávek 13 dnů. Období třiceti dní pro standard pro dodávky by tedy bylo více než dostatečné pro všechny možné případy, které mohou nastat, a výrazně by snížilo náklady. Třicetidenní období se jeví dostatečně dlouhým na to, aby bylo možné obnovit zásoby plynu nebo přijmout dodatečná opatření jako zajištění zásob pomocí zpětných toků.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán přijme opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům na období šedesáti dnů rovněž ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. Příslušný orgán usiluje o to, aby dodávky chráněným odběratelům zůstaly zachovány co nejdéle.

2. Příslušný orgán stanoví dodavatelským podnikům povinnost zajistit dodávky plynu chráněným odběratelům na období třiceti dnů rovněž ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. Dodavatelské podniky ve spolupráci s příslušným orgánem usilují o to, aby dodávky chráněným odběratelům zůstaly zachovány co nejdéle v rámci zabezpečení dodávek plynu, jež umožní tržní mechanismy.

Odůvodnění

Prvořadým úkolem dodavatelských podniků by mělo být zajištění standardů pro dodávky. Období třiceti dnů by snížilo náklady odběratelů, viz. čl. 7 odst. 1.

Trh by měl fungovat co nejdéle a tržní mechanismy by měly vytvářet fyzické a smluvní nástroje k zachování dodávek pro chráněné odběratele.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Povinnosti uložené plynárenským podnikům ke splnění standardu pro dodávky podle odstavce 1 a 2 jsou nediskriminující a nejsou pro subjekty vstupující na trh a malé podniky neúměrnou zátěží.

3. Povinnosti uložené plynárenským podnikům ke splnění standardu pro dodávky podle odstavce 1 a 2 jsou nediskriminující a nejsou pro tyto podniky neúměrnou zátěží.

Odůvodnění

Cíle tohoto návrhu nařízení lze dosáhnout pouze pokud budou úloha a povinnosti jednotlivých aktérů jednoznačně definovány na základě standardů uplatňovaných na všechny účastníky trhu stejně, a to včetně subjektů vstupujících na trh a malých podniků.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 30. září 2010; 6 měsíců od vstupu v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení dodávek plynu ve svém členském státě:

1. Každý příslušný orgán do ... * provede posouzení rizik a dopadů, které se stane základem pro:

a) uplatněním standardů upřesněných v článcích 6 a 7;

a) vypracování rizikového profilu dotčeného členského státu, se zvážením všech příslušných vnitrostátních a regionálních okolností;

b) zvážením všech příslušných vnitrostátních a regionálních okolností;

b) vypracování plánu preventivních opatření dotčeného členského státu;

c) simulací různých scénářů výjimečně vysoké poptávky a narušení dodávek, jimiž je například porucha hlavních přepravních infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG a narušení dodávek od dodavatelů ze třetích zemí;

c) vypracování plánu pro stav nouze dotčeného členského státu;

 

d) určením interakce a korelací rizik s ostatními členskými státy.

Posouzení rizik a dopadů bude založeno na standardech specifikovaných v článcích 6 a 7 a bude zahrnovat simulaci různých scénářů výjimečně vysoké poptávky a/nebo narušení dodávek, jimiž je například porucha hlavních přepravních infrastruktur, zásobníků, terminálů LNG a narušení dodávek od producentů ze třetích zemí. Přihlíží se k interakci a korelaci rizik s ostatními členskými státy.

 

*Úř. věst. prosím vložte datum: 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Lhůta pro posouzení rizik a dopadů podle čl. 8 odst. 1 by měla být stejná jako ve čl. 4 odst. 1. Navržené nařízení ukládá členským státům značné strukturální povinnosti, např. pravidlo N-1 pro standard infrastruktury nebo závazná ustanovení týkající se zpětných toků. Je nezbytné důkladně posoudit navrhovaná opatření, aby se zamezilo tomu, že nové kapacity zůstanou nevyužity a budou představovat nenávratné výdaje, jež povedou ke zvýšení cen pro konečné odběratele a budou na překážku konkurenceschopnosti plynárenství jako celku. Posouzení rizik a dopadů by měl proto provádět každý členský stát s použitím společné metodiky, přičemž v případě potřeby bude moci daný členský stát zohlednit konkrétní vnitrostátní okolnosti a zvláštnosti. Na základě výsledků budou vypracována konkrétní opatření a nouzové plány. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Posouzení rizik a dopadů bere v potaz technickou proveditelnost a analýzu nákladů a přínosů. Tak by tomu mělo být zejména před jakýmkoli možným rozšířením, kterým by do kategorie chráněných odběratelů byli kromě odběratelů z domácností zahrnuti i další odběratelé.

Odůvodnění

Lhůta pro posouzení rizik a dopadů podle čl. 8 odst. 1 by měla být stejná jako ve čl. 4 odst. 1. Navržené nařízení ukládá členským státům značné strukturální povinnosti, např. pravidlo N-1 pro standard infrastruktury nebo závazná ustanovení týkající se zpětných toků. Je nezbytné důkladně posoudit navrhovaná opatření, aby se zamezilo tomu, že nové kapacity zůstanou nevyužity a budou představovat nenávratné výdaje, jež povedou ke zvýšení cen pro konečné odběratele a budou na překážku konkurenceschopnosti plynárenství jako celku. Posouzení rizik a dopadů by měl proto provádět každý členský stát s použitím společné metodiky, přičemž v případě potřeby bude moci daný členský stát zohlednit konkrétní vnitrostátní okolnosti a zvláštnosti. Na základě výsledků budou vypracována konkrétní opatření a nouzové plány. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Na základě doporučení Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 nebo v případě, že je vypracován společný plán na regionální úrovni podle čl. 4 odst. 4, mohou být povinnosti stanovené v tomto článku plněny na regionální úrovni.

Odůvodnění

Lhůta pro posouzení rizik a dopadů podle čl. 8 odst. 1 by měla být stejná jako ve čl. 4 odst. 1. Navržené nařízení ukládá členským státům značné strukturální povinnosti, např. pravidlo N-1 pro standard infrastruktury nebo závazná ustanovení týkající se zpětných toků. Je nezbytné důkladně posoudit navrhovaná opatření, aby se zamezilo tomu, že nové kapacity zůstanou nevyužity a budou představovat nenávratné výdaje, jež povedou ke zvýšení cen pro konečné odběratele a budou na překážku konkurenceschopnosti plynárenství jako celku. Posouzení rizik a dopadů by měl proto provádět každý členský stát s použitím společné metodiky, přičemž v případě potřeby bude moci daný členský stát zohlednit konkrétní vnitrostátní okolnosti a zvláštnosti. Na základě výsledků budou vypracována konkrétní opatření a nouzové plány. Podobné plány by mohly být vypracovány i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Nejpozději do ... * bude každý společný plán na regionální úrovni podle čl. 4 odst. 4 obsahovat komplexní posouzení rizik v oblasti dodávek plynu v daném regionu, přičemž se zohlední posouzení rizik, která již předtím vypracovaly účastnící se členské státy.

 

* v Úř. věst. prosím vložte datum: devět měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Nejpozději do ...* provede Komise komplexní posouzení rizik v oblasti zabezpečení dodávek plynu v Evropské unii, přičemž se zohlední posouzení rizik, která byla již předtím vypracována členskými státy a veškeré společné plány na regionální úrovni.

 

* v Úř. věst. prosím vložte datum: 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) stanoví podíl jiných než tržních opatření uvedených v příloze III, která se plánují nebo mají být provedena ve stavu nouze, a posuzuje, v jaké míře je použití jiných než tržních opatření zapotřebí k řešení krize, posuzuje účinky těchto opatření a vymezuje postupy pro jejich provádění;

(7) stanoví na základě analýzy nákladů a přínosů podíl jiných než tržních opatření uvedených v příloze III, která se plánují nebo mají být provedena ve stavu nouze, posuzuje, v jaké míře je použití jiných než tržních opatření zapotřebí k řešení krize, a pouze jako krajní možnost s cílem zabezpečit nepřetržitost dodávek plynu posuzuje účinky těchto opatření a vymezuje postupy pro jejich provádění;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) úroveň včasného varování (včasné varování): pokud existují konkrétní, závažné a spolehlivé informace, vyvolané zřejmě mechanismem včasného varování, že může dojít k situaci, která zhorší podmínky pro dodávky;

1) úroveň včasného varování (včasné varování): konkrétní, závažné a spolehlivé informace nasvědčují tomu, že by se podmínky pro dodávky mohly v krátké době zhoršit. Očekává se, že trh problém vyřeší bez zásahu příslušného orgánu.

Odůvodnění

Každá krizová úroveň by měla být podrobně vysvětlena a jasně odlišena od ostatních úrovní, aby se ve stavu nouze zamezilo zmatkům. Tříúrovňový přístup uvedený ve směrnici 2004/67/ES za účelem zabezpečení dodávek (I: podniky; II: členské státy; III: Komise) již není v návrhu nařízení jasně vyjádřen. Tato zásada by měla být do návrhu nařízení znovu zařazena. Během prvních dvou fází krize se očekává, že problém plně vyřeší trh, avšak v případě skutečné krize / stavu nouze, kterou samotné tržní mechanismy nejsou schopny řešit, by do řešení měly být zapojeny členské státy.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je vyhlášení stavu nouze oprávněné a není neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky a fungování vnitřního trhu. Komise může zejména požádat příslušný orgán, aby upravil opatření, která jsou pro plynárenské podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu nouze, pokud podle Komise není oprávněné nebo své oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do tří dnů ověří, zda vyhlášení stavu nouze splňuje kriteria stanovená v odst. 2 bodě 3 a není neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky a fungování vnitřního trhu. Komise může zejména požádat příslušný orgán, aby upravil opatření, která jsou pro plynárenské podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu nouze, pokud podle Komise není oprávněné nebo své oprávněnosti již pozbylo.

Odůvodnění

Je nezbytné tuto lhůtu zkrátit, neboť důsledky energetické krize jsou často zjevné již po několika dnech a mohou již mít negativní dopad na hospodářství.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Plány pro stav nouze jsou aktualizovány každé dva roky.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Společenství o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí.Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující více než jeden členský stát.

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Unie o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí, což představuje denní spotřebu určitých členských států. Komise vyhlásí stav nouze pro Unii, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující více než jeden členský stát.

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že 10% výpadek v denním dovozu plynu již představuje svým rozsahem denní spotřebu plynu některého z menších členských států, a proto je důležité trvat na limitu ve výši 10 %.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) provádění plánů;

g) plánů preventivních opatření, plánů pro stav nouze a provádění opatření v nich stanovených;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány a Komise zajistí důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu.

3. Příslušné orgány a Komise vytvoří strukturu, která zajistí důvěrnost a ochranu informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sledování

Sledování ze strany Komise

Po posouzení oznámených plánů a po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky plynu Komise vypracuje do […] závěry týkající se možných prostředků ke zlepšení zabezpečení dodávek plynu na úrovni Společenství a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Po posouzení oznámených plánů a po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky plynu Komise vypracuje do […] závěry týkající se možných prostředků ke zlepšení zabezpečení dodávek plynu na úrovni Unie a potřeby provést posouzení rizik a vypracovat plán preventivních opatření a plán pro stav nouze na úrovni Unie a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Zpráva případně obsahuje doporučení na zdokonalení tohoto nařízení Zpráva případně obsahuje doporučení na zdokonalení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato zpráva bude rovněž obsahovat analýzu silných stránek, slabin, možností a hrozeb (tzv. SWOT analýzu), která se bude zabývat odpovědností za provádění opatření určených k zabezpečení dodávek plynu stanovených v tomto nařízení. Komise zváží, zda by neměla spíše než příslušným orgánům členských států být tato odpovědnost svěřena Skupině evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG).

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Projekt plynovodu Nabucco

 

Orgány Evropské unie učiní z projektu plynovodu Nabucco prioritu, pokud jde o politickou podporu a financování.

Odůvodnění

V nařízení, které se týká zabezpečení dodávek plynu, by měla hrát významnou úlohu diverzifikace dodávek plynu. V této souvislosti by projekt plynovodu Nabucco mohl pro EU představovat alternativu k současným zdrojům plynu.

POSTUP

Název

Bezpečné zásobování plynem

Referenční údaje

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

14.9.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Nikolaos Chountis

20.10.2009

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2009

21.1.2010

 

 

Datum přijetí

27.1.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sophie Briard Auconie, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (29. 1. 2010)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Navrhovatel: Bogusław Sonik PA_Legam

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zemní plyn je fosilním palivem s nejnižšími emisemi CO2, a jako takový hraje klíčovou roli v přechodu Evropy na nízkouhlíkový energetický systém. Plyn dnes v Evropě pokrývá čtvrtinu primární spotřeby energie, přičemž téměř 60 % plynu se dováží(1). Ačkoli nárůst poptávky po plynu by se měl stabilizovat mj. díky cílům EU pro rok 2020 týkajícím se podílu energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů, pokles domácí produkce by stále vedl k tomu, že závislost EU na dovozu plynu by zůstala stejně vysoká nebo by se dokonce ještě zvyšovala. Rusko-ukrajinská plynová krize z ledna 2009, kdy 30 % dodávek plynu určeného pro Evropu bylo na dva týdny zastaveno, byla jasným důkazem toho, že za stávajících okolností, kdy závislost na dovozu stále roste a zvyšuje se i nejistota ohledně dodávek a jejich zprostředkování, není směrnice o zabezpečení dodávek zemního plynu(2) ve své současné podobě dostačující a je nutné provést její revizi. Dále je třeba zdůraznit, že pro některé členské státy znamenalo přerušení dodávek plynu v lednu 2009 pozastavení 100 % dovozu plynu z Ruska a že situace v jednom členském státě zůstává po přerušení dodávek plynu stále nevyřešena.

Tyto okolnosti naprosto jasně poukazují na to, že proces budování plně liberalizovaného vnitřního trhu s energií zůstává nedokončen a že je naléhavě nutné přijmout opatření, která dodávky plynu pro EU zajistí účinnějším způsobem.

Pokud jde o životní prostředí, navrhovatel se domnívá, že zabezpečení dodávek plynu musí být v souladu s jeho ochranou, aby Evropa mohla energii využívat udržitelným způsobem:

§ Měl by se vzít v úvahu environmentální dopad navrhovaných opatření na straně nabídky a poptávky. I v nouzové situaci by se měla dát přednost opatřením s nejmenším dopadem na životní prostředí.

§ Je třeba upozornit na to, že přechod z plynu na jiná paliva, např. uhlí a topný olej, by znamenal zvýšení emisí skleníkových plynů.

§ Úspora energie a energetická účinnost hrají při prevenci krizí a zmírňování jejich důsledků hlavní roli, a opatření v této oblasti by měla být tudíž více zdůrazňována. Zvláštní pozornost by se měla v této souvislosti věnovat probíhajícím jednáním o souboru opatření týkajících se energetické účinnosti, tj. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov(3) a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik v souvislosti s účinným využitím paliva a jinými zásadními parametry(4).

§ Je třeba více zdůraznit význam udržitelných zdrojů energie, které se nacházejí na území EU. Je třeba usnadnit integraci plynu z obnovitelných zdrojů do infrastruktury plynárenské sítě.

§ V případech, kdy je to vyžadováno zvláštními právními předpisy, zejména směrnicí 2001/42/ES a směrnicí Rady 85/337/EHS, by měla být nová energetická infrastruktura budována pouze na základě odpovídajícího posouzení dopadu na životní prostředí a s řádným ohledem na životní prostředí, a zvláště na chráněné přírodní oblasti zařazené do soustavy Natura 2000.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Výpadek největší jednotlivé plynárenské infrastruktury nebo zdroje dodávek plynu, takzvaná zásada N-1, je reálným scénářem. Členské státy by měly při zabezpečení dodávek plynu vycházet právě z výpadku uvedené infrastruktury nebo zdroje dodávek, který by měl být srovnávacím kritériem schopnosti těchto států nalézt za dané výpadky náhradu.

(8) Výpadek největší jednotlivé plynárenské infrastruktury, takzvaná zásada N-1, je reálným scénářem. Členské státy by měly při zabezpečení dodávek plynu vycházet právě z výpadku uvedené infrastruktury, který by měl být srovnávacím kritériem schopnosti těchto států nalézt za dané výpadky náhradu.

Odůvodnění

Zkušenosti spojené s plynárenskou krizí na počátku roku 2009 prokázaly, že podniky jsou schopné v případě výpadku jednoho zdroje dodávek zemního plynu zajistit zásobování.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura v členském státě i v rámci Společenství má zásadní význam při řešení situací, kdy dojde k narušení dodávek. Společná minimální kritéria pro zabezpečení dodávek plynu by měla zajistit stejné podmínky při zabezpečování dodávek plynu pro všechny a vytvořit významné pobídky pro budování nezbytné infrastruktury a zlepšení úrovně připravenosti pro případ krize. Na zajištění dodávek energie se mohou významně podílet opatření na straně poptávky, například přechod na jiná paliva, pokud je možné tato opatření uplatnit rychle a značně snížit poptávku v reakci na narušení dodávek.

(9) Dostačující plynárenská infrastruktura v členském státě i v rámci Společenství má zásadní význam při řešení situací, kdy dojde k narušení dodávek. Společná minimální kritéria pro zabezpečení dodávek plynu by měla zajistit stejné podmínky při zabezpečování dodávek plynu pro všechny a vytvořit významné pobídky pro budování nezbytné infrastruktury a zlepšení úrovně připravenosti pro případ krize. Na zajištění dodávek energie se mohou významně podílet opatření na straně poptávky, například přechod na jiná paliva, pokud je možné tato opatření uplatnit rychle a značně snížit poptávku v reakci na narušení dodávek. Je třeba však upozornit na to, že přechod na fosilní paliva by znamenal zvýšení emisí skleníkových plynů. Na straně poptávky by se mělo více propagovat účinné využívání energie. Mělo by se řádně zohlednit, jaký dopad budou mít navrhovaná opatření na straně nabídky a poptávky na životní prostředí, a měla by být upřednostněna ta opatření, jejichž dopad na životní prostředí bude nejnižší. Veškeré investice do infrastruktury by se měly provádět s řádným ohledem na životní prostředí a na související právní předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Měly by se silně podporovat investice do nové plynárenské infrastruktury. Tyto investice by měly zlepšit zabezpečení dodávek plynu a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního trhu s plynem. Pokud jde o investici do infrastruktury, která je přeshraniční povahy, měly by se o ni důkladně zajímat Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) …/… a Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), aby se tak lépe zohlednily přeshraniční důsledky.

(10) Měly by se silně podporovat investice do nové plynárenské infrastruktury, ovšem k jejich realizaci by se mělo přistupovat až na základě náležitého posouzení jejich dopadu na životní prostředí. Tato nová infrastruktura by měla zlepšit zabezpečení dodávek plynu a zároveň zajistit řádné fungování vnitřního trhu s plynem. Tyto investice by měly být v zásadě prováděny podniky a zakládat se na hospodářských pobídkách. Měla by se usnadnit integrace plynu z obnovitelných zdrojů do infrastruktury plynárenské sítě. Pokud jde o investici do infrastruktury, která je přeshraniční povahy, měly by se o ni důkladně zajímat Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) …/… a Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“), aby se tak lépe zohlednily přeshraniční důsledky.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Za účelem podpory členských států při financování investic do domácí těžby infrastruktury mohou být k dispozici různé finanční prostředky Společenství, zejména pak úvěry a záruky z Evropské investiční banky nebo financování z regionálních, strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti. Evropská banka, jakož i nástroje vnější pomoci Společenství, např. ENPI, IPA a DCI, mohou taktéž financovat opatření ve třetích zemích s cílem zlepšit zabezpečení dodávek energie.

(11) Za účelem podpory členských států při financování investic do domácí těžby, infrastruktury a opatření v oblasti energetické účinnosti mohou být k dispozici různé finanční prostředky Společenství, zejména pak úvěry a záruky z Evropské investiční banky nebo financování z regionálních, strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti. Evropská banka, jakož i nástroje vnější pomoci Společenství, např. ENPI, IPA a DCI, mohou taktéž financovat opatření ve třetích zemích s cílem zlepšit zabezpečení dodávek energie. Financování Společenstvím je obzvláště důležité pro zlepšení vzájemné propojenosti regionů a členských států, jež jsou považovány za „energetické ostrovy“.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) V zájmu zachování řádného fungování vnitřního trhu, zejména v případě narušení dodávek a v krizových situacích, má proto zcela klíčový význam, aby se přesně vymezily role a povinnosti všech plynárenských podniků a příslušných orgánů.

(15) V zájmu zachování řádného fungování vnitřního trhu, zejména v případě narušení dodávek a v krizových situacích, má proto zcela klíčový význam, aby se přesně vymezily role a povinnosti všech plynárenských podniků, příslušných orgánů a Komise.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Aby se zajistila co nejvyšší připravenost na narušení dodávek, měly by všechny plynárenské podniky spolu s příslušnými orgány vypracovat plány pro stav nouze. Tyto plány by měly být ve vzájemném souladu. Jejich obsah by měl vycházet z osvědčených postupů ve stávajících plánech a jasně by měl vymezit úlohy a povinnosti všech dotčených plynárenských podniků a příslušných orgánů. Je-li to možné a zapotřebí, měly by být na regionální úrovni vypracovány společné plány pro stav nouze.

(22) Aby se zajistila co nejvyšší připravenost na narušení dodávek, měly by všechny plynárenské podniky spolu s příslušnými orgány vypracovat plány pro stav nouze. Tyto plány by měly být ve vzájemném souladu na úrovni vnitrostátní, regionální i na úrovni Společenství. Jejich obsah by měl vycházet z osvědčených postupů ve stávajících plánech a jasně by měl vymezit úlohy a povinnosti všech dotčených plynárenských podniků a příslušných orgánů. Je-li to možné a zapotřebí, měly by být na regionální úrovni vypracovány společné plány pro stav nouze.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Společenství, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizace této solidarity, včetně opatření jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Společenství, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, např. členské státy označované jako „energetické ostrovy“, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizaci této solidarity, jak je stanoveno v článku 194 Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně opatření jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni. Je třeba podpořit obchodní dohody mezi podniky založené na vytvoření společných preventivních plánů a plánů pro stavy nouze.

Odůvodnění

Není možné stanovit závazné předlohy pro možná solidární opatření či kompenzační mechanismy.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, aby se zajistilo řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem tím, že se stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni členských států a Společenství, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek.

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu zajištěním řádného a nepřetržitého fungování vnitřního trhu s plynem a zavedením mimořádných opatření, k nimž by se přistoupilo v situaci, kdy by již trh nemohl zajistit požadované dodávky plynu, tím, že se v duchu solidarity mezi členskými státy stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni členských států a Společenství, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek či závažné a věrohodné vyhrožování takovým narušením.

Odůvodnění

Skutečné narušení dodávek by nemělo být jediným důvodem k reakci. Reagovat by se mělo také na závažné a věrohodné vyhrožování jejich narušením. Duch solidarity by se měl v nařízení zdůraznit v souladu se závěry za zasedání Evropské rady z března 2009.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí všichni odběratelé z domácností, kteří jsou již připojeni k distribuční síti, a v případě rozhodnutí dotyčného členského státu jimi mohou též být i malé a střední podniky, školy a nemocnice, jsou-li již připojeny k plynárenské distribuční síti;

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí všichni odběratelé z domácností, kteří jsou již připojeni k distribuční síti, a v případě rozhodnutí dotyčného členského státu jimi mohou též být i jiní odběratelé, jako jsou malé a střední podniky, školy, nemocnice a jiné subjekty, které poskytují veřejné zdravotnické, sociální a vzdělávací služby, jsou-li již připojeny k plynárenské distribuční síti;

Odůvodnění

Členské státy by měly mít právo vytvořit si seznam chráněných odběratelů na úrovni vnitrostátních právních předpisů v závislosti na svých potřebách, a budou-li to považovat za nutné, tento seznam dále rozšiřovat.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise v souladu se svými pravomocemi zavede opatření stanovená v tomto nařízení. Tato opatření zahrnují zejména každoroční posouzení rizika stanovené čl. 8 odst. 1 písm. a) a nepřetržité monitorování míry zabezpečení dodávek plynu na úrovni Společenství.

Odůvodnění

Vzhledem k přeshraniční povaze krizí v souvislosti s dodávkami plynu je třeba prevenci a přípravu provádět také na úrovni Komise/Společenství.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [31.března 2011; 12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný orgán, po konzultaci s plynárenskými podniky, příslušnými organizacemi zastupujícími zájmy domácnostíprůmyslových odběratelů a regulačním orgánem, není-li příslušným orgánem, vypracuje:

1. Do [31.března 2011; 12 měsíců od vstupu v platnost] příslušný orgán, po konzultaci s plynárenskými podniky, příslušnými organizacemi zastupujícími zájmy odběratelů z domácností, průmyslových odběratelů a dalších zúčastněných subjektů regulačním orgánem, není-li příslušným orgánem, a v souladu s odstavcem 2 vypracuje:

Odůvodnění

Vzhledem k přeshraniční povaze krizí v souvislosti s dodávkami plynu je třeba jejich prevenci a přípravu na ně lépe koordinovat na úrovni Společenství. Je třeba více zdůraznit povinnost konzultovat příslušné orgány ostatních členských států a Komisi.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto plánů vymění informace a povedou spolu a s Komisí konzultace, aby byl zajištěn vzájemný soulad jejich plánů a opatření na odpovídající regionální úrovni. Uvedené konzultace zahrnují přinejmenším propojení, přeshraniční dodávky, přeshraniční skladování a fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry.

2. Příslušné orgány si před přijetím těchto plánů vymění informace a povedou spolu a s Komisí konzultace, aby byl zajištěn vzájemný soulad jejich plánů a opatření na odpovídající regionální úrovni a na úrovni Společenství. Uvedené konzultace zahrnují přinejmenším propojení, přeshraniční dodávky, přeshraniční skladování a fyzickou kapacitu pro přepravu plynu oběma směry, jakož i smluvní omezení pro poskytování přeshraničních dodávek. V průběhu konzultací je třeba zajistit důvěrnost údajů, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu.

Odůvodnění

Vzhledem k přeshraniční povaze krizí v souvislosti s dodávkami plynu je třeba jejich prevenci a přípravu na ně provádět také na úrovni Společenství. Příslušným orgánem v této věci by měla být Evropská komise.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 může Komise doporučit, na jaké regionální úrovni proběhne výměna informací a konzultace. Komise může po konzultaci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“) a Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) též doporučit, aby byl vypracován společný plán na regionální úrovni.

3. V průběhu postupu podle odstavce 2 může Komise doporučit, na jaké regionální úrovni proběhne výměna informací a konzultace. Komise může v případě potřeby po konzultaci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO-G“) a Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) též doporučit nebo požádat o to, aby byl vypracován společný plán na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) opatření pro splnění standardů pro infrastrukturu a zabezpečení dodávek stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření zahrnují alespoň plány na splnění standardu N-1, objemy a kapacity potřebné pro zajištění dodávek chráněným odběratelům ve vymezených obdobích vysoké poptávky, opatření na straně poptávky, povinnosti uložené plynárenských podnikům a dalším příslušným subjektům;

a) opatření pro splnění standardů pro infrastrukturu a zabezpečení dodávek stanovených v článcích 6 a 7; tato opatření zahrnují alespoň plány na splnění standardu N-1, objemy a kapacity potřebné pro zajištění dodávek chráněným odběratelům ve vymezených obdobích vysoké poptávky – v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí1 a směrnicí Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí2, opatření na straně poptávky, povinnosti uložené plynárenských podnikům a dalším příslušným subjektům

 

1. Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.

 

2. Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán zajistí nejpozději do [31. března 2014; 3 roky od vstupu v platnost], aby v případě narušení největší infrastruktury měla zbývající infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem plynu pro uspokojení celkové poptávky po plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

1. Příslušný orgán zajistí do [31. března 2016; 5 let od vstupu v platnost], aby v případě narušení největší infrastruktury měla zbývající infrastruktura (N-1) kapacitu dodávat nezbytný objem plynu pro uspokojení celkové poptávky po plynu v oblasti výpočtu v období šedesáti dnů výjimečně vysoké poptávky po plynu v průběhu nejchladnějšího období, ke kterému dochází podle statistik každých dvacet let.

Odůvodnění

Z technického hlediska není možné během tří let vybudovat nutnou infrastrukturu a celou přepravní soustavu přizpůsobit.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé přepravní soustavy umožní, aby do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry ve všech propojeních, kromě případů, kdy na žádost příslušného orgánu Komise rozhodne, že doplnění kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo zabezpečení dodávek pro žádný členský stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity obousměrného toku se dosáhne nákladově účinným způsobem a musí být zohledněna alespoň kapacita požadovaná pro splnění standardu pro dodávky stanoveného v článku 7. V rámci uvedeného dvouletého období přizpůsobí provozovatel přepravní soustavy fungování přepravní soustavy jako celku, aby byly možné obousměrné toky plynu.

5. Provozovatelé přepravní soustavy umožní, aby do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry ve všech propojeních, kromě případů, kdy na žádost příslušného orgánu Komise rozhodne, že doplnění kapacity o obousměrný tok by nezlepšilo zabezpečení dodávek pro žádný členský stát. Toto rozhodnutí lze přezkoumat, změní-li se okolnosti. Úrovně kapacity obousměrného toku se dosáhne nákladově účinným způsobem a musí být zohledněna alespoň kapacita požadovaná pro splnění standardu pro dodávky stanoveného v článku 7. V rámci uvedeného čtyřletého období přizpůsobí provozovatel přepravní soustavy fungování přepravní soustavy, aby byly možné obousměrné toky plynu. Provozovatel přepravní soustavy zvýší kvalitu infrastruktury s cílem zajistit, aby únik metanu z potrubí a kompresorových stanic byl minimální.

Odůvodnění

Z technického hlediska není možné během dvou let celou přepravní soustavu přizpůsobit tak, aby umožňovala obousměrný tok.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní regulační orgány při schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 směrnice […/…ES] zohlední náklady na splnění standardu N-1 a náklady na to, aby byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry. Vzniknou-li náklady ve víc než jednom členské státu, rozhodnou o rozložení nákladů společně vnitrostátní regulační orgány všech dotčených členských států. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. …/….

7. Vnitrostátní regulační orgány při schvalování sazeb podle čl. 41 odst. 8 směrnice […/…ES] zohlední náklady na splnění standardu N-1 a náklady na to, aby byla permanentní fyzická kapacita využita pro přepravu plynu oběma směry. Vzniknou-li náklady ve víc než jednom členské státu, rozhodnou o rozložení nákladů společně vnitrostátní regulační orgány všech dotčených členských států. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. …/…. Měla by se zvážit možnost spolufinancování rozšíření vzájemné propojenosti z fondů Společenství, zejména pro oblasti, jež jsou považovány za „energetické ostrovy“.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán plně posoudí [do 30. září 2010; 6 měsíců od vstupu v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení dodávek plynu ve svém členském státě:

1. Každý příslušný orgán posoudí [do 30. září 2010; 6 měsíců od vstupu v platnost] rizika ovlivňující zabezpečení dodávek plynu ve svém členském státě:

Odůvodnění

Uvedená povinnost plně posoudit rizika znamená pro příslušné orgány nezanedbatelnou byrokratickou a administrativní zátěž, aniž by bylo zřejmé, zda lze situaci v případě stavu nouze pro Společenství skutečně na základě těchto informací zlepšit.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise provede do [30. března 2011; 12 měsíců od vstupu v platnost] kompletní posouzení rizik ohrožujících zabezpečení dodávek plynu ve Společenství (posouzení provedené Společenstvím), které zohlední zejména posouzení rizik provedená každým členským státem a všechny relevantní mezinárodní okolnosti.

Odůvodnění

Přínos posouzení rizik provedeného na úrovni Společenství. Objeví-li se významné nebo nečekané nebezpečí, je třeba prozkoumat posouzení rizik provedené jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Plynárenské podniky, příslušné organizace zastupující zájmy domácnostíprůmyslových odběratelů a regulační orgán, není-li příslušným orgánem, spolupracují a poskytnou veškeré nezbytné informace pro posouzení rizik.

2. Plynárenské podniky, příslušné organizace zastupující zájmy domácností, průmyslových odběratelů a dalších zúčastněných subjektů a regulační orgán, není-li příslušným orgánem, spolupracují a poskytnou veškeré nezbytné informace pro posouzení rizik.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik se opakuje každé dva roky před 30. zářím daného roku.

3. Posouzení rizik se opakuje každý rok před 30. zářím.

Odůvodnění

Posouzení rizik je třeba provádět častěji, aby se případným krizím lépe předcházelo a příprava na ně byla účinnější.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo dojde k narušení dodávek prostřednictvím či z největší infrastruktury nebo zdroje existuje věrohodné riziko, že standard pro dodávky chráněným odběratelům již nelze splnit pouze prostřednictvím tržních nástrojů.

3) úroveň stavu nouze (stav nouze): pokud vznikne výjimečně vysoká poptávka nebo dojde k narušení dodávek prostřednictvím či z největší infrastruktury nebo zdroje nebo existuje věrohodné riziko, že standard pro dodávky chráněným odběratelům již nelze splnit pouze prostřednictvím tržních nástrojů.

Odůvodnění

Podnět k uplatnění nouzových opatření by měl být vymezen flexibilněji.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 9 - odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě vyhlášení kterékoli z krizových úrovní příslušný orgán okamžitě informuje Komisi a poskytne jí veškeré nezbytné informace. V případě stavu nouze, který může vést k výzvě o pomoc z EU a jejích členských států, to příslušný orgán dotčeného členského státu neprodleně oznámí Monitorovacímu a informačnímu středisku civilní ochrany Komise.

4. V případě vyhlášení výstrahy či stavu nouze příslušný orgán okamžitě informuje Komisi a poskytne jí veškeré nezbytné informace. V případě stavu nouze, který může vést k výzvě o pomoc z EU a jejích členských států, to příslušný orgán dotčeného členského státu neprodleně oznámí Monitorovacímu a informačnímu středisku civilní ochrany Komise.

Odůvodnění

Teprve při vyhlášení úrovně výstrahy či stavu nouze přísluší členským státům, popř. EU úkol znovu zajistit dodávky. Během fáze včasného varování je odstranění problémů v oblasti dodávek úkolem podniků.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušný orgán vyhlásí stav nouze, musí se řídit předem vymezenými opatřeními podle plánu pro stav nouze a okamžitě Komisi informovat zejména o opatřeních, která hodlá uskutečnit podle čl. 9 odst. 1. Komise může svolat Koordinační skupinu pro otázky plynu.

5. Pokud příslušný orgán vyhlásí stav nouze, musí se řídit předem vymezenými opatřeními podle plánu pro stav nouze a okamžitě Komisi informovat zejména o opatřeních, která hodlá uskutečnit podle čl. 9 odst. 1. Komise svolá Koordinační skupinu pro otázky plynu.

Odůvodnění

Pravomoci Evropské komise, pokud jde o krizové řízení během stavu nouze na úrovni Společenství, je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 9 - odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise do jednoho týdne ověří, zda je vyhlášení stavu nouze oprávněné a není neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky a fungování vnitřního trhu. Komise může zejména požádat příslušný orgán, aby upravil opatření, která jsou pro plynárenské podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu nouze, pokud podle Komise není oprávněné nebo své oprávněnosti již pozbylo.

6. Komise do tří kalendářních dnů ověří, zda je vyhlášení stavu nouze oprávněné a není neúměrnou zátěží pro plynárenské podniky a fungování vnitřního trhu. Komise může zejména požádat příslušný orgán, aby upravil opatření, která jsou pro plynárenské podniky neúměrnou zátěží, a aby stáhl své vyhlášení stavu nouze, pokud podle Komise není oprávněné nebo své oprávněnosti již pozbylo.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Společenství o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující více než jeden členský stát.

1. Komise vydá výstrahu pro Společenství na žádost jednoho příslušného orgánu. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Společenství o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí, které nepatří do Evropského hospodářského prostoru. Komise rovněž vyhlásí stav nouze pro Společenství, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující více než jeden členský stát.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise svolá Koordinační skupinu pro otázky plynu, jakmile vyhlásí stav nouze pro Společenství.

2. Komise svolá Koordinační skupinu pro otázky plynu, jakmile vydá výstrahu pro Společenství či vyhlásí stav nouze pro Společenství.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Při vydání výstrahy Společenství požádá Komise příslušné orgány, aby svou činnost s cílem vyrovnat se s narušením dodávek nebo s mimořádně vysokou poptávkou koordinovaly.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V případě stavu nouze pro Společenství zajistí členské státy, aby byl zachován přeshraniční přístup ke skladovacím zařízením a nezavedou žádná právní ustanovení, která by nepatřičně omezovala tok plynu na postižené trhy.

6. V případě stavu nouze pro Společenství zajistí členské státy, aby byl zachován přeshraniční přístup ke skladovacím zařízením a nezavedou žádná právní ustanovení, která by nepatřičně omezovala tok plynu na postižené trhy. Komise napomáhá uplatnění těchto opatření s cílem zachovat řádné fungování vnitřního trhu, zejména při narušení dodávek a krizových situacích.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6 – písm. b – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

smluvní omezení týkající se zpětného vývozu.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Příloha II – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při přípravě preventivních plánů a plánů pro stav nouze zohlední příslušný orgán tento orientační a demonstrativní výčet opatření:

Při přípravě preventivních plánů a plánů pro stav nouze zohlední příslušný orgán orientační a demonstrativní výčet opatření uvedených v této příloze. Příslušný orgán při přípravě preventivních plánů a plánů pro stav nouze řádně zohlední dopad navrhovaných opatření na životní prostředí a v co možná nejširší míře upřednostní ta opatření, jejichž dopad na životní prostředí je nejnižší.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Příloha II – hlava „Strana nabídky“ – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

· Usnadnění integrace plynu z obnovitelných zdrojů do infrastruktury plynárenské sítě

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Příloha III – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při přípravě preventivních plánů a plánů pro stav nouze zváží příslušný orgán nasazení následujících opatření pouze ve stavu nouze:

Při přípravě preventivních plánů a plánů pro stav nouze zváží příslušný orgán nasazení mimo jiné následujících opatření pouze ve stavu nouze:

Odůvodnění

Při vytváření preventivních plánů a plánů pro stav nouze nelze uložit žádná závazná opatření.

POSTUP

Název

Bezpečné zásobování plynem

Referenční údaje

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.9.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Bogusław Sonik PA_Legam

15.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

1.12.2009

 

 

 

Datum přijetí

27.1.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

52

0

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Bill Newton Dunn, Crescenzio Rivellini, Renate Sommer, Struan Stevenson, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

(1)

Průměr v EU-27, údaj z roku 2007.

(2)

Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu; Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 92.

(3)

2008/0223(COD)

(4)

2008/0221(COD)


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (2. 12. 2009)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Navrhovatelka: Sandra Kalniete

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V posledních letech se v zabezpečení dodávek zemního plynu v Evropě mnoho změnilo vzhledem k rostoucí závislosti na dovozu a zvýšeným rizikům v souvislosti s dodávkami a tranzitem. Rusko-ukrajinská plynová krize z ledna 2009 ukázala, že v celé Evropě jsou nutné další investice do infrastruktury a že by zabezpečení dodávek zlepšila větší integrace trhu.

Zabezpečením dodávek z hlediska dlouhodobého plánování investic s dostatečnými přeshraničními kapacitami a jinými infrastrukturami a zajištěním dlouhodobé schopnosti soustavy zaručit zabezpečení dodávek a uspokojovat přiměřenou poptávku se zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.

Cílem tohoto návrhu je zajistit dostatečnou infrastrukturu a připravenost, pokud jde o prevenci okamžitého narušení dodávek a schopnost se s ním vypořádat. Snaží se zajistit, aby v podobných situacích vnitřní trh s plynem co nejdéle dál řádně fungoval a existovaly jasné mechanismy pro koordinovanou reakci na konkrétní narušení dodávek plynu.

Aby byla možná účinnější reakce, měla by být směrnice 2004/67/ES, která stanoví řadu opatření k zabezpečení dodávek plynu, nahrazena nařízením (které je díky jeho přímé použitelnosti samo o sobě účinnější), jež by obsahovalo přesnější normy pro zabezpečení dodávek a zajišťovalo vypracování plánů pro nouzové situace.

I když navrhovatelka návrh vítá, domnívá se, že ještě existuje prostor pro jeho vylepšení, zejména pokud jde o otázky ochrany spotřebitele a uplatnění tržních nástrojů během plynové krize. Navrhuje proto tyto pozměňovací návrhy:

· Dostupný a snadný přístup k energiím pro všechny evropské spotřebitele je pro navrhovatelku úkolem prvořadého významu. Ten musí být zaručen i během krizových situací, zejména chráněným odběratelů, jejichž rozsah musí být jasně a pragmaticky definován. Odběratelé musí být řádně informováni o svém právu na nepřerušenou dodávku během krize.

· Na každé narušení dodávky musí být stanovena odstupňovaná a koordinovaná reakce na úrovni plynárenských podniků, členských států a Společenství. Zajištění dodávek plynu je sice společným úkolem těchto subjektů, ale jejich role a povinnosti musí být jasně definovány.

· Tržní nástroje k reakci na narušení dodávek musí mít jednoznačně přednost před všemi netržními opatřeními, k nímž se lze uchýlit pouze v krajním případě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V rámci stávajících opatření v oblasti zabezpečení dodávek plynu, která byla přijata na úrovni Společenství, však členské státy mají při volbě opatření i nadále velkou volnost. Je-li ohroženo zabezpečení dodávek pro jeden členský stát, existuje jasné riziko, že opatření, která uvedený stát jednostranně vypracoval, mohou ohrozit řádné fungování vnitřního trhu s plynem. Nedávné zkušenosti ukazují, nakolik je toto riziko reálné. Aby mohl vnitřní trh s plynem fungovat i v případě nedostatečných dodávek, je nezbytné stanovit koordinovanější reakci na krize v oblasti dodávek, a to jak z hlediska prevence, tak reakce na konkrétní narušení dodávek.

(4) V rámci stávajících opatření v oblasti zabezpečení dodávek plynu, která byla přijata na úrovni Společenství, však členské státy mají při volbě opatření i nadále velkou volnost. Je-li ohroženo zabezpečení dodávek pro jeden členský stát, existuje jasné riziko, že opatření, která uvedený stát jednostranně vypracoval, mohou ohrozit řádné fungování vnitřního trhu s plynem a bezpečnost chráněných odběratelů včetně zranitelných odběratelů. Nedávné zkušenosti ukazují, nakolik je toto riziko reálné. Aby mohl vnitřní trh s plynem fungovat i v případě nedostatečných dodávek, je nezbytné zajistit solidaritu a koordinaci v reakci na krize v oblasti dodávek, a to jak z hlediska prevence, tak reakce na konkrétní narušení dodávek.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká zabezpečení dodávek plynu, je pro přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratelů a solidaritu členských států.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Velké narušení dodávek plynu může ovlivnit všechny členské státy a smluvní strany Smlouvy o Energetickém společenství a vážně poškodit hospodářství Společenství. Narušení dodávek plynu může mít rovněž vážné sociální dopady, zejména pak na zranitelné skupiny odběratelů.

(6) Velké narušení dodávek plynu by pravděpodobně mělo dopad na strategické zájmy EU a mohlo by ovlivnit všechny členské státy a smluvní strany Smlouvy o Energetickém společenství, vážně poškodit hospodářství Společenství a nepřímo postihnout přidružená odvětví. Narušení dodávek plynu může mít rovněž vážné sociální dopady, zejména pak na zranitelné skupiny odběratelů.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by mělo umožnit plynárenským podnikům a odběratelům spoléhat se v případě narušení dodávek co nejdéle na tržní mechanismy. Mělo by rovněž stanovit nouzové mechanismy, které se použijí, pokud již trhy nedokáží přiměřeně reagovat na narušení dodávek plynu. Za účelem zmírňování účinků narušení dodávek by tržní nástroje měly být upřednostňovány dokonce i ve stavu nouze.

(12) Toto nařízení by mělo umožnit plynárenským podnikům a odběratelům spoléhat se v případě narušení dodávek co nejdéle na tržní mechanismy. Mělo by rovněž stanovit nouzové mechanismy, které se použijí, pokud již trhy nedokáží přiměřeně reagovat na narušení dodávek plynu. Za účelem zmírňování účinků narušení dodávek by tržní nástroje měly být upřednostňovány dokonce i ve stavu nouze, pokud to nepoškodí obecný zájem odběratelů v dotyčných členských státech.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Po přijetí třetího balíčku opatření pro vnitřní trh s energií se na plynárenství budou vztahovat nová ustanovení, díky nimž vzniknou členským státům, regulačním orgánům, provozovatelům přepravních soustav a agentuře ACER nové role a povinnosti a zároveň se zlepší transparentnost trhu v zájmu jeho řádného fungování a zabezpečení dodávek.

(13) Po přijetí třetího balíčku opatření pro vnitřní trh s energií se na plynárenství budou vztahovat nová ustanovení, díky nimž vzniknou členským státům, regulačním orgánům, provozovatelům přepravních soustav a agentuře ACER nové role a povinnosti a zároveň se zlepší transparentnost trhu v zájmu jeho řádného fungování, zabezpečení dodávek a ochrany odběratelů.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká bezpečnosti dodávek plynu, je pro přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratele a solidaritu členských států.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem a účinnou hospodářskou soutěží na tomto trhu zajistí Společenství nejvyšší úroveň zabezpečení dodávek do všech členských států, pokud bude trh moci plně fungovat v případě narušení dodávek, které se dotkne části Společenství, ať už je příčina narušení jakákoli. Za tímto účelem je zapotřebí komplexního a účinného společného přístupu k zabezpečení dodávek, především prostřednictvím transparentních a nediskriminujících politik, které jsou slučitelné s požadavky trhu, aby se zabránilo jeho narušení a nedošlo k oslabení reakcí trhu na narušení dodávek.

(14) Dotvořením vnitřního trhu s plynem a účinnou hospodářskou soutěží na tomto trhu zajistí Společenství nejvyšší úroveň zabezpečení dodávek do všech členských států, pokud bude trh moci plně fungovat v případě narušení dodávek, které se dotkne části Společenství, ať už je příčina narušení jakákoli. Za tímto účelem je zapotřebí komplexního a účinného společného přístupu k zabezpečení dodávek, především prostřednictvím transparentnosti, solidarity a nediskriminujících politik, které jsou slučitelné s požadavky trhu, aby se zabránilo jeho narušení a nedošlo k oslabení reakcí trhu na narušení dodávek.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká bezpečnosti dodávek plynu, je pro přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratele a solidaritu členských států.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Vymezeny by měly být i dostatečně harmonizované standardy pro zabezpečení dodávek, jež by se vztahovaly přinejmenším na situaci, která nastala v lednu 2009, a zohledňovaly rozdíly mezi členskými státy, aniž by pro plynárenské podniky, včetně nových subjektů a malých podniků, představovaly neodůvodněnou a nepřiměřenou zátěž.

(16) Vymezeny by měly být i dostatečně harmonizované standardy pro zabezpečení dodávek, jež by se vztahovaly přinejmenším na situaci, která nastala v lednu 2009, a zohledňovaly rozdíly mezi členskými státy, povinnosti veřejné služby a opatření na ochranu zákazníků, jak jsou uvedeny v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem1, aniž by pro plynárenské podniky, včetně nových subjektů a malých podniků, představovaly neodůvodněnou a nepřiměřenou zátěž.

 

_____

1 Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby členské státy přijaly opatření na ochranu všech kategorií odběratelů. Při přípravě strategických plánů pro zabezpečení dodávek je třeba vzít v úvahu povinnosti veřejné služby, ochranu zranitelného odběratele, boj s energetickou chudobou, blaho a zdraví občanů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Je důležité, aby byly zachovány dodávky plynu, zejména pokud jde o odběratele z domácností, jakož i o další chráněné odběratele, například o školy a nemocnice, pokud jim dále není možné zajistit dodávky tržním způsobem. Je nanejvýš nutné, aby byla vymezena opatření, která se přijmou během krize, a to ještě před tím, než jakákoli krize nastane.

(18) Je důležité, aby členské státy zachovaly a zajistily dodávky plynu, zejména pokud jde o odběratele z domácností, včetně zranitelných odběratelů, jakož i o další chráněné odběratele, například školy a nemocnice, pokud jim dále není možné zajistit dodávky tržním způsobem. Je nanejvýš nutné, aby byla vymezena opatření, která se přijmou během krize, a to ještě před tím, než jakákoli krize nastane, zejména opatření týkající se povinností veřejné služby a ochrany zákazníků, jak jsou uvedeny ve směrnici 2009/73/ES, zabránění nadměrnému růstu cen a kompenzací zranitelným odběratelům.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) [Bezpečností] zabezpečením dodávek z hlediska dlouhodobého plánování investic s dostatečnými přeshraničními kapacitami a jinými infrastrukturami a zajištěním dlouhodobé schopnosti soustavy zaručit zabezpečení dodávek a uspokojovat přiměřenou poptávku se zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady ../../ES [o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES]. Ke splnění standardů pro zabezpečení dodávek může být zapotřebí přechodné období, aby bylo možné uskutečnit nezbytné investice. Základním nástrojem pro určení požadovaných investic potřebných na úrovni Společenství je desetiletý plán rozvoje sítě, který vypracovala síť ENTSO-G pod dohledem agentury ACER.

(20) [Bezpečností] zabezpečením dodávek z hlediska dlouhodobého plánování investic s dostatečnými přeshraničními kapacitami a jinými infrastrukturami a zajištěním dlouhodobé schopnosti soustavy zaručit zabezpečení dodávek a uspokojovat přiměřenou poptávku se zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES [o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES]. Základním nástrojem pro určení požadovaných investic potřebných na úrovni Společenství je desetiletý plán rozvoje sítě, který vypracovala síť ENTSO-G pod dohledem agentury ACER. Členské státy by měly zajistit, aby k datu vstupu tohoto nařízení v platnost byla přijata veškerá opatření k provedení směrnice 2009/73/ES, která jsou nezbytná pro zajištění účinného uplatňování tohoto nařízení.

Odůvodnění

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Společenství, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizaci této solidarity, včetně opatření, jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

(23) Za účelem posílení solidarity mezi členskými státy, dojde-li k vyhlášení stavu nouze pro Společenství, a zejména s cílem podpořit členské státy, jež jsou vystaveny méně příznivým zeměpisným či geologickým podmínkám, by členské státy měly vytvořit zvláštní opatření k realizaci této solidarity, jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie, včetně opatření, jako jsou obchodní dohody mezi plynárenskými podniky, mechanismy náhrad, zvýšené vývozy plynu nebo zvýšené odběry ze zásobníků. Solidární opatření mohou být zvlášť vhodná mezi členskými státy, jimž Komise doporučuje vypracovat společné preventivní akční plány nebo plány pro stav nouze na regionální úrovni.

Odůvodnění

Je vhodné připomenout, že Lisabonská smlouva požaduje, aby energetická politika Unie byla prováděna v duchu solidarity.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, aby se zajistilo řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem tím, že se stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni členských států a Společenství, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek.

Tímto nařízením se stanoví opatření, která mají za cíl zabezpečit dodávky plynu tak, aby se zajistilo řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem tím, že se stanoví jasné vymezení a rozdělení odpovědností, jakož i koordinace reakce na úrovni plynárenských podniků, členských států a Společenství, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní narušení dodávek, a aby se dostalo praktického vyjádření duchu solidarity obsaženému ve Smlouvě o fungování Evropské unie.

Odůvodnění

Odráží duch solidarity mezi členskými státy, který by měl doprovázet veškerá opatření přijímaná v případě potíží s dodávkami určitých produktů v oblasti energetiky, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí všichni odběratelé z domácností, kteří jsou již připojeni k distribuční síti, a v případě rozhodnutí dotyčného členského státu jimi mohou též být i malé a střední podniky, školy a nemocnice, jsou-li již připojeny k plynárenské distribuční síti;

1) „chráněnými odběrateli“ se rozumí všichni odběratelé z domácností, včetně zranitelných odběratelů, jejichž definice je v souladu se směrnicí 2009/73/ES ponechána na členských státech, školy a nemocnice, pokud jsou již připojeni k plynárenské distribuční síti, a malé a střední podniky, jsou-li již připojeny k plynárenské distribuční síti v rozsahu, který umožňuje další dodávky;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zabezpečení dodávek plynu je v rámci příslušných oblastí odpovědnosti úkolem plynárenských podniků, příslušných orgánů členských států, průmyslových odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje velkou míru vzájemné spolupráce.

Zabezpečení dodávek plynu je v rámci příslušných oblastí odpovědnosti úkolem plynárenských podniků, příslušných orgánů členských států, průmyslových odběratelů plynu a Komise. Vyžaduje velkou míru vzájemné spolupráce a solidarity.

Odůvodnění

Má se za to, že do tohoto návrhu není plně začleněna koncepce ochrany odběratelů a solidarity. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká zabezpečení dodávek plynu, je pro přípravu reakce na narušení dodávek důležité vzít v úvahu ochranu odběratelů a solidaritu členských států.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Plynárenské podniky přispějí k dosažení cílů tohoto nařízení, zejména k plnění standardu pro infrastrukturu stanoveného v článku 6 tohoto nařízení a standardu pro dodávky stanoveného v článku 7 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Členské státy usilují o maximální diverzifikaci dodavatelských tras a zdrojů dodávek plynu, aby optimalizovaly fyzickou dostupnost plynu během narušení dodávek.

Odůvodnění

Pro zajištění bezpečných dodávek plynu v Evropě a skutečný vnitřní trh s plynem je důležité, aby se členské státy nezaměřovaly pouze na plyn, ale také na jiné zdroje energie.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) informace o příslušných povinnostech veřejné služby.

d) informace o příslušných povinnostech veřejné služby a o opatřeních na ochranu zákazníků uvedených v článku 3 směrnice 2009/73/ES, včetně opatření členského státu na ochranu zákazníků před nadměrným růstem cen.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy definovaly opatření, které jim umožní chránit odběratele před nadměrným růstem cen. Podrobná definice povinností veřejné služby a ochrany zákazníků je uvedena ve směrnici 2009/73/ES, na kterou lze zde odkázat.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán přijme opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům členského státu v případě:

1. Příslušný orgán přijme opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům včetně zranitelných odběratelů členského státu v případě:

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán přijme opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům na období šedesáti dnů rovněž ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. Příslušný orgán usiluje o to, aby dodávky chráněným odběratelům zůstaly zachovány co nejdéle.

2. Příslušný orgán přijme opatření pro zajištění dodávek plynu chráněným odběratelům včetně zranitelných odběratelů na období šedesáti dnů rovněž ve stavu nouze podle čl. 9 odst. 2. Příslušný orgán usiluje o to, aby dodávky chráněným odběratelům včetně zranitelných odběratelů zůstaly zachovány co nejdéle.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán zajistí, aby podmínky pro dodávky chráněným odběratelům byly stanoveny, aniž by bylo dotčeno řádné fungování vnitřního trhu s plynem a za cenu zohledňující tržní hodnotu dané komodity.

5. Příslušný orgán zajistí, aby podmínky pro dodávky chráněným odběratelům včetně zranitelných odběratelů byly stanoveny, aniž by bylo dotčeno řádné fungování vnitřního trhu s plynem a za cenu zohledňující tržní hodnotu dané komodity při zohlednění solidarity mezi členskými státy a příslušnými povinnostmi veřejné služby. V případě krize přijmou členské státy veškerá opatření, jež jsou nezbytná, aby se zabránilo nadměrnému zvýšení cen plynu pro chráněné odběratele včetně zranitelných odběratelů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Členské státy zajistí, aby byli všichni odběratelé informováni o standardu pro dodávky stanoveného v odstavcích 1 a 2 a o opatřeních na ochranu zákazníků uvedených ve směrnici 2009/73/ES. Členské státy uhradí dodatečné náklady na nezbytné dodávky zranitelným odběratelům v případě stavu nouze podle čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) stanoví podíl jiných než tržních opatření uvedených v příloze III, která se plánují nebo mají být provedena ve stavu nouze, a posuzuje, v jaké míře je použití jiných než tržních opatření zapotřebí k řešení krize, posuzuje účinky těchto opatření a vymezuje postupy pro jejich provádění;

7) stanoví podíl jiných než tržních opatření uvedených v příloze III, která se plánují nebo mají být provedena ve stavu nouze, a posuzuje, v jaké míře je použití jiných než tržních opatření zapotřebí k řešení krize, posuzuje účinky těchto opatření a vymezuje postupy pro jejich provádění; jiná než tržní opatření se použijí k zajištění dodávky plynu pouze jako poslední možnost;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Společenství o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství, pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující více než jeden členský stát.

1. Komise vyhlásí stav nouze pro Společenství, pokud dle výpočtu ENTSO-G přijde Společenství o více než 10 % denního dovozu plynu ze třetích zemí nebo na žádost jednoho příslušného orgánu nebo pokud stav nouze vyhlásil více než jeden příslušný orgán na základě ověření podle čl. 9 odst. 6. Komise může vyhlásit stav nouze pro zvláště postižené zeměpisné regiony zahrnující jeden nebo více členských států.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Pokud je Komise toho názoru, že opatření, která v případě stavu nouze pro Společenství přijaly příslušné orgány nebo plynárenské podniky, jsou nedostatečná, může přímo provést opatření uvedená v přílohách II a III, aby obnovila dodávky plynu na postižené trhy.

Odůvodnění

Pokud se v případě přerušení dodávek plynu ukáží opatření přijatá na národní úrovní jako nedostatečná, je třeba, aby se do věci zapojila Evropská komise a zajistila zabezpečení dodávek pro EU jako celek. Komise by měla koordinovat opatření plynárenských podniků a příslušných národních orgánů až do doby, kdy je obnoveno fungování trhu. However, if the voluntary actions undertaken by the national competent authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the functioning of internal market.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) členské státy předloží Komisi stávající mezivládní dohody uzavřené se třetími zeměmi, které mají dopad na rozvoj plynárenských infrastruktur a dodávek plynu; před uzavřením nových mezivládních dohod o nich členské státy musí informovat Komisi, aby posoudila soulad těchto dohod s právními předpisy o vnitřním trhu;

a) členské státy předloží Komisi stávající mezivládní dohody uzavřené se třetími zeměmi, které mají dopad na rozvoj plynárenských infrastruktur a dodávek plynu; před uzavřením nových mezivládních dohod musí členské státy konzultovat Komisi, aby posoudila soulad těchto dohod s právními předpisy o vnitřním trhu;

POSTUP

Název

Zabezpečení dodávek zemního plynu

Referenční údaje

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.9.2009

 

 

 

Zpravodaj/ka

       Datum jmenování

Sandra Kalniete

28.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

6.10.2009

5.11.2009

1.12.2009

 

Datum přijetí

2.12.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Damien Abad, Liem Hoang Ngoc, Jacek Olgierd Kurski, Emma Mcclarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Wim van de Camp, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal


POSTUP

Název

Bezpečné zásobování plynem

Referenční údaje

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Datum predložení EP

16.7.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.9.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

11.11.2009

ECON

14.9.2009

ENVI

14.9.2009

IMCO

14.9.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Alejo Vidal-Quadras

16.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

29.9.2009

2.12.2009

4.2.2010

 

Datum přijetí

18.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

52

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Britta Reimers

Datum předložení

29.3.2010

Právní upozornění - Ochrana soukromí