JELENTÉS a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

29.3.2010 - (COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Alejo Vidal-Quadras


Eljárás : 2009/0108(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0112/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0112/2010
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0363),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0097/2009),

–   tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

–   tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére,(A7‑0112/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Európa gázfogyasztása az utóbbi tíz évben gyorsan növekedett. Mivel egyúttal a belső termelés is csökkent, a gázimport még gyorsabb ütemben nőtt, ezért fokozódott az importfüggőség és az ellátásbiztonsági szempontok kezelésének szükségessége.

(2) Európa gázfogyasztása az utóbbi tíz évben gyorsan növekedett. Mivel egyúttal a belső termelés is csökkent, a gázimport még gyorsabb ütemben nőtt, ezért fokozódott az importfüggőség és az ellátásbiztonsági szempontok kezelésének szükségessége. Néhány tagállam, mivel energiaellátásuk összetételében a földgáz döntő szerepet játszik, energetikailag elszigetelt helyzetben van, mert erősen függ a harmadik országokból származó gázimporttól, illetve infrastruktúrája sincs kapcsolatban az Unió többi országával.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A gázellátás biztonságával kapcsolatban eddig meghozott közösségi szintű intézkedések értelmében azonban a tagállamok még mindig nagy önállóságot élveznek az eszközök megválasztása tekintetében. Amikor egy tagállam ellátásbiztonsága veszélybe kerül, nagy a kockázata annak, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a belső gázpiac megfelelő működését. A legújabb tapasztalatok bebizonyították e kockázat valódiságát. Annak érdekében, hogy a belső gázpiac még ellátási zavarok közepette is működhessen, szükséges rendelkezni az ellátási zavarokra adott válaszok összehangolásáról mind a megelőző intézkedések, mind pedig a konkrét ellátási zavarhelyzetben alkalmazott megoldások tekintetében.

(4) A gázellátás biztonságával kapcsolatban eddig meghozott uniós szintű intézkedések értelmében azonban a tagállamok még mindig nagy önállóságot élveznek az eszközök megválasztása tekintetében. Amikor egy tagállam ellátásbiztonsága veszélybe kerül, nagy a kockázata annak, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a belső gázpiac megfelelő működését, valamint a védett – beleértve a sérülékeny – fogyasztók biztonságát. A legújabb tapasztalatok bebizonyították e kockázat valódiságát. Annak érdekében, hogy a belső gázpiac még ellátási zavarok közepette is működhessen, szükséges rendelkezni az ellátási zavarokra adott válaszok szolidaritásáról és összehangolásáról mind a megelőző intézkedések, mind pedig a konkrét ellátási zavarhelyzetben alkalmazott megoldások tekintetében.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a tagállamok közötti szolidaritás figyelembe vétele alapvetően szükséges az ellátási zavarokra adott válaszok előkészítéséhez.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Közösségbe irányuló gázszállítási útvonalak és ellátási források az egész Közösség, valamint külön-külön az egyes tagállamok ellátásbiztonságát kell, hogy szolgálják. Az ellátásbiztonság a jövőben az energiahordozói összetétel alakulásától, a közösségi és a Közösséget ellátó harmadik országokbeli termelés fejlődésétől, a tárolói kapacitásokba és a Közösségen belüli, illetve kívüli szállítási útvonalakba – beleértve a cseppfolyósított földgázlétesítményeket is – való befektetésektől fog függeni.

(5) Az Unióba irányuló gázszállítási útvonalak és ellátási források diverzifikációja az egész Unió, valamint külön-külön az egyes tagállamok ellátásbiztonságának szempontjából is alapvető fontosságú. Az ellátásbiztonság a jövőben az energiahordozói összetétel alakulásától, az uniós és az Uniót ellátó harmadik országokbeli termelés fejlődésétől, a tárolói kapacitásokba és az Unión belüli, illetve kívüli szállítási útvonalakba – beleértve a cseppfolyósított földgázlétesítményeket is – való befektetésektől, illetve az útvonalak és az ellátási források diverzifikációjától fog függeni. Ezért szükséges az ilyen jellegű diverzifikációt elősegítő intézkedések elfogadása.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A gázellátás megszakadása által kiváltott potenciális válságok hatásának csökkentése érdekében a tagállamok közös stratégiát fejlesztenek ki az energiaforrások, gázszállítási útvonalak és ellátási források diverzifikációjának biztosítására. A Bizottság a fentieken túlmenően az illetékes uniós és nemzeti szintű hatóságokkal együtt meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az Unió által a gázszállítási útvonalak és az ellátási források diverzifikációja érdekében jóváhagyott meglévő projekteket rövid idő alatt átültessék a gyakorlatba, jelentős mértékben hozzájárulva az ellátás biztonságához.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Közösség súlyos ellátási zavara érinthet minden tagállamot és az energiaközösség szerződő feleit, és komoly gazdasági károkat okozhat az egész Közösség gazdaságának. Hasonlóképpen a gázellátás zavara súlyos társadalmi következményekkel járhat különösen a sérülékeny fogyasztói csoportok esetében.

(6) Az Unió súlyos gázellátási zavara hatással lehet az Unió stratégiai érdekeire, illetve érinthet minden tagállamot és az energiaközösség szerződő feleit, és komoly gazdasági károkat okozhat az egész Unió gazdaságának, illetve közvetetten érintheti a mellékágazatokat. Hasonlóképpen a gázellátás zavara súlyos társadalmi következményekkel járhat különösen a sérülékeny fogyasztói csoportok esetében.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az Unió gázpiacának hosszú távú fenntarthatósága érdekében alapvető fontosságú, hogy a gázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ne torzítsák indokolatlanul a versenyt, illetve a belső piac hatékony működését.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra, illetve gázellátási forrás kiesése, az úgynevezett N-1 elv, reális lehetőség. Az ilyen infrastruktúra, illetve ellátási forrás kieséséből adódó helyzet összehasonlítási alapul vétele annak meghatározásában, hogy a tagállamoknak mekkora hiány ellensúlyozására kell felkészülniük, érvényes kiindulási pontot képez ellátásbiztonságuk biztosításához.

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra kiesése, az úgynevezett N-1 elv reális lehetőség. Az ilyen infrastruktúra kieséséből adódó helyzet összehasonlítási alapul vétele annak meghatározásában, hogy a tagállamoknak mekkora hiány ellensúlyozására kell felkészülniük, érvényes kiindulási pontot képez az egyes tagállamok ellátásbiztonságának elemzéséhez.

Indokolás

A rendeletben meghatározottak szerint az N-1 elv csak az infrastruktúrákra vonatkozik.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Elegendő gázinfrastruktúra megléte az egyes tagállamokon belül és a Közösség egészében alapvető feltétele az ellátási zavarok kezelésének. A gázellátási biztonság közös minimum kritériumai azonos feltételeket biztosítanak e téren és jelentős ösztönzőket teremtenek a szükséges infrastruktúra megépítéséhez, valamint a gázellátási válságra való felkészültség szintjének javításához. Az olyan, keresletoldali intézkedések, mint a tüzelőanyag-váltás, komoly szerepet játszhatnak az energiabiztonság megvalósításában, feltéve, hogy ellátási zavar esetén gyorsan alkalmazhatók és jelentős keresletcsökkentés érhető el velük.

(9) Elegendő és diverzifikált gázinfrastruktúra megléte a tagállamokban, különösen az energiaellátás forrásaitól elszigetelt régiókban alapvető feltétele az ellátási zavarok kezelésének. A gázellátási biztonság közös minimum kritériumai azonos feltételeket biztosítanak, figyelembe véve egyúttal a nemzeti és regionális jellemzőket is, és jelentős ösztönzőket teremtenek a szükséges infrastruktúra megépítéséhez, valamint a gázellátási válságra való felkészültség szintjének javításához. Az olyan, keresletoldali intézkedések, mint a tüzelőanyag-váltás, komoly szerepet játszhatnak az energiabiztonság megvalósításában, feltéve, hogy ellátási zavar esetén gyorsan alkalmazhatók és jelentős keresletcsökkentés érhető el velük. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a fosszilis tüzelőanyagokra való átállás növelné az üvegházhatást előidéző gázkibocsátások mértékét. Még inkább ösztönözni kell az energia hatékony felhasználását mint keresletoldali intézkedést. Megfelelően figyelembe kell venni a javasolt keresleti és kínálati oldali intézkedések környezeti hatását, és a környezetre a legkisebb mértékű hatást gyakorló intézkedéseket kell előnyben részesíteni. Az infrastruktúrát érintő befektetések tekintetében kellő módon figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat és a vonatkozó uniós jogszabályokat.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az új gázinfrastruktúrába való befektetést erőteljesen támogatni kell. E befektetéseknek fokozniuk kell a földgázellátás biztonságát, miközben biztosítják a belső földgázpiac megfelelő működését is. Amennyiben egy infrastruktúra-beruházás határokon átnyúló jelleggel bír a(z) .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséget (Ügynökség) és a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatát (földgázpiaci ENTSO) szorosan be kell vonni a határokon átnyúló vonatkozások jobb figyelembe vétele érdekében.

(10) Az új gázinfrastruktúrába való befektetést erőteljesen támogatni kell, és csak a megfelelő környezeti hatásvizsgálat elvégzését követően szabad végrehajtani. Ezeknek az új infrastruktúráknak fokozniuk kell a földgázellátás biztonságát, miközben biztosítják a belső földgázpiac megfelelő működését is. A befektetéseket alapvetően a vállalkozásokon keresztül kell eszközölni, és gazdasági ösztönzőkre kell alapozni. Elő kell segíteni a megújuló energiaforrásokból származó gáz gázhálózat-infrastruktúrába való integrációját. Amennyiben egy infrastruktúra-beruházás határokon átnyúló jelleggel bír a 713/2009/EK ("ACER") európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrehozott Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséget (Ügynökség) és a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatát (földgázpiaci ENTSO) szorosan be kell vonni a határokon átnyúló vonatkozások jobb figyelembe vétele érdekében.

_______________

1 HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az új, határokon átnyúló infrastruktúrák kiépítésével el kell érni, hogy az elektromosságra és a gázvezeték-összekapcsolások kapacitására vonatkozó, az elnökségi következtetésekben 2007 márciusában 2010-re kitűzött 10%-os cél prioritást kapjon.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) Ahol új, határokon átnyúló rendszerösszekötőkre van szükség, vagy a már meglévőket ki kell bővíteni, ott az érintett tagállamnak, az illetékes hatóságoknak és a szabályozó hatóságoknak – ha nem ezek töltik be az illetékes hatóság szerepét – a korai szakaszban szorosan együtt kell működniük.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c) Lényeges, hogy az összekapcsolt rendszerek között előzetes megállapodások szülessenek az egyensúly és az ellátás tekintetében, hogy vészhelyzetekben biztosítható legyen a rendelkezésre álló összekapcsolások optimális használata.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Különféle közösségi finanszírozási forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben lévő tagállamok abban, hogy az egyelőre hiányos termelés és infrastruktúra tekintetében végrehajtsák a szükséges beruházásokat: ilyen források különösen az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök és kezességvállalás, valamint regionális, strukturális és kohéziós alapok. Az Európai Beruházási Bank, valamint a Közösség olyan, külső beavatkozási eszközei, mint az ENPI, az IPA és a DCI harmadik országokban is finanszírozhatnak az energiaellátási biztonságot növelő intézkedéseket.

(11) Különféle uniós finanszírozási forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben lévő tagállamok abban, hogy a termelés, az infrastruktúra és az energiahatékonysággal kapcsolatos regionális és helyi szintű intézkedések tekintetében végrehajtsák a szükséges beruházásokat: ilyen források különösen az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök és kezességvállalás, valamint regionális, strukturális és kohéziós alapok.

Indokolás

A hatékonyabb energiafogyasztásba és az alternatív energiaforrásokba történő befektetések nem csupán a CO2-kibocsátás csökkentését eredményezik, hanem csökkentik a gázbehozataltól való függőséget és a válsághelyzetek kezelésébe történő befektetéseket is.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) E rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy a földgázvállalkozások és a fogyasztók az ellátási zavarokra adott megoldásaikban, amíg csak lehetséges, a piaci mechanizmusokra támaszkodjanak. Emellett rendelkeznie kell válságmechanizmusokról is, amelyeket akkor kell alkalmazni, amikor a piacok már nem képesek a gázellátási zavart megfelelően kezelni. Az ellátási zavarok enyhítése céljából még vészhelyzet esetén is célszerű a piaci alapú eszközöket előnyben részesíteni.

(12) E rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy a földgázvállalkozások és a fogyasztók az ellátási zavarokra adott megoldásaikban, amíg csak lehetséges, a piaci mechanizmusokra támaszkodjanak. Emellett rendelkeznie kell válságmechanizmusokról is, amelyeket akkor kell alkalmazni, amikor a piacok önmagukban már nem képesek a gázellátási zavart megfelelően kezelni. Az ellátási zavarok enyhítése céljából még vészhelyzet esetén is célszerű a piaci alapú eszközöket előnyben részesíteni.

Indokolás

A válság első két szakaszában a piacnak teljes mértékben képesnek kell lennie a probléma megoldására, azonban egy valódi válság/vészhelyzet esetén, amikor a piaci mechanizmusok önmagukban már nem elegendők a válság leküzdésére, a tagállamokat is be kell vonni. A vészhelyzeti szakaszban a piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással párhuzamosan működhetnek.

Módosítás   15

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az infrastruktúrába és megújítható termelésbe történő uniós beruházást ki kell egészíteniük a tagállamok és a Bizottság azon erőfeszítéseinek, amelyek a belső piac Energia Charta Egyezményben lefektetett alapelvei és normái uniós szomszédságon belüli – harmadik országokkal folytatott együttműködésben zajló – kiterjesztésének előmozdítására irányulnak. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az Uniót és Délkelet-Európa országait magában foglaló Európai Energiaközösség további harmadik országokra történő kiterjesztésének lehetőségét, valamint az ellátás biztonsága érdekében olyan új regionális energiapiacok létrehozását szomszédos országokkal e modell alapján, mint az euromediterrán energiaközösség;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A harmadik energiapiaci jogszabálycsomag elfogadását követően a gázágazatra új rendelkezések vonatkoznak, amelyek világosabban meghatározzák a tagállamok, a szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-üzemeltetők és az Ügynökség feladatait és felelősségi köreit, továbbá javítják az átláthatóságot a piac megfelelő működése és az ellátásbiztonság érdekében.

(13) A harmadik energiapiaci jogszabálycsomag elfogadását követően a gázágazatra új rendelkezések vonatkoznak, amelyek világosabban meghatározzák a tagállamok, a szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-üzemeltetők és az Ügynökség feladatait és felelősségi köreit, továbbá javítják az átláthatóságot a piac megfelelő működése és az ellátásbiztonság, valamint a fogyasztók védelme érdekében.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és a szolidaritás nem épült be kellő mértékben a javaslatba. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a tagállamok közötti szolidaritást alapvetően figyelembe kell venni az ellátási zavarokra adott válaszok előkészítéséhez.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A belső gázpiac létrehozása és e piacon belül a valódi verseny kínálja a legnagyobb fokú ellátásbiztonságot a Közösség minden tagállamára kiterjedően, feltéve hogy megvan a lehetősége annak, hogy a piac teljes körűen működjön a Közösség egy részét érintő ellátási zavar esetében, bármi legyen is e zavar oka. E cél érdekében az ellátásbiztonság átfogó és hatékony közös koncepciójára van szükség, különösen a piac követelményeivel összeegyeztethető, átlátható és megkülönböztetéstől mentes ellátási politika révén, amely elkerülhetővé teszi a piac torzulását és a zavarokra adott piaci válaszok gyengítését.

(14) A belső gázpiac létrehozása és e piacon belül a valódi verseny kínálja a legnagyobb fokú ellátásbiztonságot az Unió minden tagállamára kiterjedően, feltéve hogy megvan a lehetősége annak, hogy a piac teljes körűen működjön az Unió egy részét érintő ellátási zavar esetében, bármi legyen is e zavar oka. E cél érdekében az ellátásbiztonság átfogó és hatékony közös koncepciójára van szükség, különösen az átláthatóságra és a szolidaritásra, valamint a belső piac működésével összeegyeztethető, megkülönböztetéstől mentes ellátási politikára, amely elkerülhetővé teszi a piac torzulását és a zavarokra adott piaci válaszok gyengítését.

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy a szakpolitikáknak a piac követelményei helyett a belső piac működésével kell összeegyeztethetőnek lenniük.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A földgázpiaci vállalkozások és az illetékes hatóságok feladatainak és felelősségi köreinek pontos meghatározása ezért alapvető jelentőséggel bír a belső piac megfelelő működésének különösen ellátási zavarok és válsághelyzet esetén való fenntartásában.

(15) A feladatok és a felelősségi körök meghatározása során biztosítani kell a háromszintű megközelítés tiszteletben tartását, amely szerint először az érintett vállalkozások és az ipar szereplői, majd a tagállamok nemzeti és regionális szinten, végül az Unió lép be a folyamatba. A piaci szereplők számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a gázellátás megszakadása esetén piaci alapú – például a II. mellékletben felsorolt – intézkedésekkel reagálhassanak a kialakult helyzetre. Amennyiben a piaci szereplők reagálása nem megfelelő, a tagállamok és illetékes hatóságaik meghozzák a szükséges – például a III. mellékletben felsorolt – intézkedéseket az ellátási zavarok elhárítása vagy enyhítése érdekében. Csak abban az esetben, ha még ezek az intézkedések sem megfelelőek, kerül sor intézkedések meghozatalára regionális vagy uniós szinten az ellátási zavarok elhárítása vagy enyhítése érdekében. Amennyiben lehetséges, a regionális megoldásokat előnyben kell részesíteni az uniós fellépéssel szemben.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Meg kell határozni olyan elegendő mértékben harmonizált ellátásbiztonsági előírásokat, amelyek legalább a 2009. januári helyzethez hasonló helyzeteket szabályozzák a tagállamok közötti eltérések figyelembevételével, anélkül hogy ésszerűtlen és aránytalan terheket hárítanának a földgázvállalkozásokra, beleértve az új piaci belépőket és kisvállalkozásokat is.

(16) Meg kell határozni olyan elegendő mértékben harmonizált ellátásbiztonsági előírásokat, amelyek legalább a 2009. januári helyzethez hasonló helyzeteket szabályozzák a tagállamok közötti eltérések figyelembevételével – figyelemmel a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkében hivatkozott közszolgálati kötelezettségekre és a fogyasztóvédelemre –, anélkül hogy ésszerűtlen és aránytalan terheket hárítanának a földgázvállalkozásokra, beleértve az új piaci belépőket és kisvállalkozásokat, valamint a végfelhasználókat is.

 

_____

1 HL L 211., 2009.8.14., 94. o.

Indokolás

A nagy végfelhasználók jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a vészhelyzetek kezeléséhez, pl. azáltal, hogy felszabadítják kapacitásaikat. Az ilyen potenciális hozzájárulások nyújtóira sem szabad terheket róni.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A jól működő piac számára alapvetően fontos, hogy a hazai termeléshez és infrastruktúrához szükséges befektetéseket, így a rendszerösszekötők, a vezetékekben a kétirányú fizikai áramlást lehetővé tévő felszerelések, a tárolók és a cseppfolyósított földgáz újragázosításához szükséges létesítmények létrehozását a földgázvállalkozások időben elvégezzék, tekintettel az olyan ellátási zavarokra, mint amilyen 2009. januárjában történt.

(17) A jól működő piac számára alapvetően fontos, hogy a hazai termeléshez és infrastruktúrához szükséges befektetéseket, így a rendszerösszekötők – különösen az európai uniós gázhálózathoz való csatlakozást biztosítók –, a vezetékekben a kétirányú fizikai áramlást lehetővé tévő felszerelések, a tárolók és a cseppfolyósított földgáz újragázosításához szükséges létesítmények létrehozását a földgázvállalkozások időben elvégezzék, tekintettel az olyan ellátási zavarokra, mint amilyen 2009 januárjában történt. Amennyiben a szükséges rendszerösszekötők a földgázvállalkozások számára pénzügyileg nem megvalósíthatók, de egyértelmű hozzáadott értékkel rendelkeznek a földgázellátás biztonsága tekintetében, a Bizottság megfelelő pénzügyi ösztönzőket javasol annak biztosítására, hogy valamennyi tagállam fizikailag csatlakozzon az európai uniós földgázhálózathoz.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Fontos a gázellátás fenntartása különösen a lakossági fogyasztók és más védett fogyasztók, így az iskolák és kórházak számára olyan esetekben, amikor a piac már nem képes ellátásukat biztosítani. Fontos még a válsághelyzet előtt meghatározni, hogy a válság során milyen intézkedéseket kell hozni.

(18) Fontos a gázellátás fenntartása különösen a lakossági fogyasztók és korlátozott számú egyéb, különösen a fontos közszolgáltatást végző fogyasztók – melyeket a szóban forgó tagállam határozhat meg – számára olyan esetekben, amikor a piac már nem képes ellátásukat biztosítani. Fontos még a válsághelyzet előtt meghatározni, hogy a válság során milyen intézkedéseket kell hozni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A határkeresztező kapacitásokat és más infrastruktúrákat elegendő mennyiségben létrehozó beruházások hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a rendszer hosszú távon képes az ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű keresletet kielégíteni, a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló .../…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza. Az ellátásbiztonsági előírások teljesítése átmeneti időszakot tehet szükségessé, amely lehetővé teszi a szükséges beruházások elvégzését. A földgázpiaci ENTSO által készített és az Ügynökség által felügyelt 10 éves hálózatfejlesztési terv a közösségi szinten szükséges beruházások meghatározásának alapvető eszköze.

(20) A határokon átnyúló kapacitásokat és más infrastruktúrákat elegendő mennyiségben létrehozó beruházások hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a rendszer hosszú távon képes az ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű keresletet kielégíteni, a 2009/73/EK irányelv szabályozza. Az ellátásbiztonsági előírások teljesítése átmeneti időszakot tehet szükségessé, amely lehetővé teszi a szükséges beruházások elvégzését. A földgázpiaci ENTSO által készített és az Ügynökség által felügyelt 10 éves hálózatfejlesztési terv az uniós szinten szükséges beruházások meghatározásának alapvető eszköze, a jelen rendeletben meghatározott infrastrukturális követelmények végrehajtása, illetve egy uniós szintű kockázatfelmérés elkészítése érdekében.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A földgázvállalkozásoknak az illetékes hatóságokkal együtt vészhelyzeti terveket kell készíteniük annak érdekében, hogy ellátási zavar esetén biztosítva legyen a legmagasabb készültségi szint. E terveknek kölcsönösen összehangoltnak kell lenniük. Tartalmukban követniük kell a meglévő terveknél legjobban bevált gyakorlatot, és világosan meg kell határozniuk az érintett földgázvállalkozások és illetékes hatóságok feladatait és felelősségi köreit. Amennyiben lehetséges és szükséges, regionális szinten közös vészhelyzeti terveket kell létrehozni.

(22) Az illetékes hatóságoknak a földgázvállalkozásokkal való konzultációt követően vészhelyzeti terveket kell készíteniük annak érdekében, hogy ellátási zavar esetén biztosítva legyen a legmagasabb készültségi szint. E terveknek kölcsönösen összehangoltnak kell lenniük mind nemzeti, mind regionális és uniós szinten. Tartalmukban követniük kell a meglévő terveknél legjobban bevált gyakorlatot, és világosan meg kell határozniuk az érintett földgázvállalkozások és illetékes hatóságok feladatait és felelősségi köreit. Amennyiben lehetséges és szükséges, regionális szinten közös vészhelyzeti terveket kell létrehozni.

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott, az ellátásbiztonság biztosítására irányuló háromszintű megközelítést (I: a vállalatok; II: a tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. Ezt az elvet vissza kell állítani a rendelettervezetben. Az illetékes hatóságok felelősek a tervek elkészítéséért, de konzultálniuk kell a földgázvállalkozásokkal.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A közösségi vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázvállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

(23) Az uniós vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására. A földgázvállalkozásoknak olyan intézkedéseket kell kidolgozniuk, mint a kereskedelmi megállapodások, amelyek magukban foglalhatják a gázexport növelését vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozását. Fontos ösztönözni, hogy a földgázvállalkozások előzetes megállapodásokat kössenek. A földgázvállalkozások számára mindig tisztességes és méltányos ellentételezést kell nyújtani a vészhelyzetre való felkészülés érdekében tőlük kért intézkedésekért. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott, az ellátásbiztonság biztosítására irányuló háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: a tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. Ezt az elvet vissza kell állítani a rendelettervezetben.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő gázbeszerzések kulcsfontosságúak a Közösség gázellátásának biztonsága szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság összehangolja a harmadik országokat érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy a termelő és a közvetítő országokkal megállapodás szülessék a válsághelyzetek kezeléséről és a Közösségbe irányuló gázáram stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, hogy munkacsoportot szervezzen a Közösségen belüli és – az érintett harmadik országokkal konzultálva – kívüli gázáramlás válsághelyzeti nyomon követésére, valamint hogy – amennyiben egy harmadik országban felmerülő nehézség miatt támad válság – közvetítői és előmozdítói szerepben lépjen fel.

(30) Mivel a harmadik országoktól történő gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió gázellátásának biztonsága szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság összehangolja a harmadik országokat érintő vészhelyzeti cselekvéseket, arra törekedve, hogy a termelő és a közvetítő országokkal megállapodás szülessék a válsághelyzetek kezeléséről és az Unióba irányuló gázáram stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, hogy munkacsoport szervezését kérelmezze az Unión belüli és – az érintett harmadik országokkal konzultálva – kívüli gázáramlás válsághelyzeti nyomon követésére, valamint hogy – amennyiben egy harmadik országban felmerülő nehézség miatt támad válság – az energiaügyi biztos és a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője révén közvetítői és előmozdítói szerepben lépjen fel.

Indokolás

A Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és az energiaügyi biztost a rendelet végrehajtásának valamennyi szakaszába be kell vonni. Felelősnek kell lennie különösen a válsághelyzetekben a tagállamok nevében harmadik országokkal és az ágazat képviselőivel folytatott közvetítésért és tárgyalásért. Az energiaügyi biztosnak különösen a gázkoordinációs csoport tevékenységét kell koordinálnia, s válsághelyzet esetén e csoporttal kötelezően konzultálnia kell.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) A Bizottság és a tagállamok az e rendelet által megszabott feltételek mellett megerősítik a harmadik országokból származó gázellátásuk biztonságának ellenőrzését. A Bizottság koordinálja a vitarendezési mechanizmusokat a harmadik országokkal, és fokozza az energiával kapcsolatos párbeszédet, többek között az Energia Charta Egyezmény és az Energiaközösség Egyezmény keretében.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) A harmadik országokból származó gázellátásról szóló szerződések nem tartalmazhatnak az EU belső piaci szabályait sértő rendelkezéseket, nevezetesen az újraexportálásra vonatkozó korlátozásokat vagy olyan záradékokat, amelyek a rendeltetési helyre vonatkozó záradékokkal azonos hatást fejtenek ki.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EU intézményeinek különös prioritást kell biztosítaniuk a Nabucco földgázvezeték projekt számára.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet intézkedéseket állapít meg, amelyek célja, hogy a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra mind megelőző intézkedések, mind konkrét megoldások keretében adott válaszok tagállami és közösségi szintű összehangolásával megőrizze a földgázellátás biztonságát, és ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának megfelelő és folyamatos működését.

E rendelet olyan intézkedéseket állapít meg, melyek a földgázellátás biztonságának megőrzését célozzák a belső földgázpiac megfelelő és folyamatos működésének biztosítása, valamint olyan rendkívüli intézkedések megállapítása révén, melyek akkor alkalmazandók, ha a piac már nem képes a gázellátásra irányuló igények kielégítésére, egyértelműen meghatározva és megosztva a felelősségi köröket mind a megelőző intézkedések, mind a konkrét ellátási zavarokra vagy ilyen zavarok komoly kockázataira való reagálás tekintetében, a tagállamok közti szolidaritás szellemében, átlátható eljárások lefolytatása révén, a gázvállalkozások, a tagállamok, az érintett régiók és az Unió szintjén történő válaszadás összehangolásával.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „védett fogyasztó”: a földgázelosztó hálózathoz már csatlakoztatott lakossági fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam úgy határoz – a kis- és középvállalkozások, az iskolák és a kórházak, feltéve hogy már csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

1. „védett fogyasztó”: a földgázelosztó hálózathoz csatlakoztatott lakossági fogyasztók;

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. „illetékes hatóság”: a tagállam által kijelölt, a gázellátás biztonságáért felelős nemzeti szabályozó hatóság vagy nemzeti kormányzati hatóság. Ez nem sérti a tagállamok azon lehetőségét, hogy az illetékes hatóságtól eltérő hatóságok jogkörébe utaljanak egyes, e rendeletben foglalt feladatokat. Ezeket a feladatokat az illetékes hatóság felügyelete alatt kell elvégezni, és a 4. cikk szerinti tervekben meg kell jelölni.

2. „illetékes hatóság”: az egyes tagállamok által kijelölt, a gázellátás biztonságáért, valamint az e rendeletben előírt intézkedések és tervek végrehajtásáért és alkalmazásáért felelős nemzeti szabályozó hatóság vagy nemzeti kormányzati hatóság. Ez nem sérti a tagállamok azon lehetőségét, hogy az illetékes hatóságtól eltérő hatóságok jogkörébe utaljanak egyes, e rendeletben foglalt feladatokat. Ezeket a feladatokat az illetékes hatóság felügyelete alatt kell elvégezni, és a 4. cikk szerinti tervekben meg kell jelölni.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gázellátás biztonságának biztosítása a földgázvállalkozások, a tagállamok illetékes hatóságai, az ipari gázfogyasztók és a Bizottság feladata az őket illető felelősségi körökön belül. E feladat ellátása nagyfokú együttműködést tesz szükségessé közöttük.

(1) A gázellátás biztonságának és a belső piac megfelelő működésének biztosítása a földgázvállalkozások, a tagállamok illetékes hatóságai és a Bizottság közös feladata az őket illető felelősségi körökön belül. Ez nagyfokú együttműködést tesz szükségessé közöttük.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Minden tagállam kijelöli az e rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések szabályozzák a kétévenkénti kockázatelemzést, a megelőző cselekvési tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, valamint a gázellátás biztonságának folyamatos nyomon követését nemzeti szinten. Az illetékes hatóságok együttműködnek egymással, hogy megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az mégis bekövetkezne, mérsékeljék a károkat.

(2) Minden tagállam átlátható módon kijelöli a gázellátás biztonságát szolgáló intézkedések e rendelet rendelkezéseivel összhangban történő végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések szabályozzák a geopolitikai kockázatokat is magában foglaló kétévenkénti kockázatelemzést, a megelőző cselekvési tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, valamint a gázellátás biztonságának folyamatos nyomon követését nemzeti szinten. Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság nem az illetékes hatóság, úgy a szabályozó hatóságot hivatalosan be kell vonni a fent említett intézkedések kidolgozásába és végrehajtásába. Az illetékes hatóságok együttműködnek egymással, hogy megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az mégis bekövetkezne, mérsékeljék a károkat.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az ellátás biztonságát biztosító intézkedéseknek egyértelműen meghatározottnak, átláthatónak, arányosnak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és indokolatlanul nem korlátozhatják a versenyt, valamint a belső piac hatékony működését.

(5) Az ellátás biztonságát biztosító intézkedéseknek egyértelműen meghatározottnak, átláthatónak, arányosnak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és indokolatlanul nem korlátozhatják a versenyt, valamint a belső piac hatékony működését. A Bizottság az illetékes hatósággal együtt biztosítja, hogy a tagállamok vagy földgázvállalkozásaik és harmadik országok közötti földgázszerződésekben nem szerepelnek a rendeltetési helyre vonatkozó záradékkal azonos hatású záradékok. Ez nem érinti a versenyhatóságok hatásköreit.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3a. cikk

 

Az ellátási intézkedések hosszú távú biztonsága

 

(1) A Bizottság legkésőbb ......*-ig egy hosszú távú ellátási stratégia kidolgozásának keretében jelentést terjeszt elő azokról az eszközökről és intézkedésekről, amelyek az Unió számára a gázellátási források és az Unióba irányuló gázellátási útvonalak erőteljesebb diverzifikációját biztosítják. A jelentésnek a gázellátás biztonságának javítását célzó tevékenységekre és intézkedésekre vonatkozó javaslatokat kell tartalmaznia a tagállamok számára. A jelentésnek különösen ki kell térnie az LNG-berendezések szerepére, és áttekintést kell adnia a különböző tagállamokban található gáztárolási kapacitásokról is.

 

A jelentésnek a fentieken túlmenően értékelnie kell a meglévő regionális együttműködést (a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében, valamint a IIIa. mellékletben foglaltaknak megfelelően), és ajánlásokat kell tartalmaznia a közös megelőző és vészhelyzeti cselekvési tervek továbbfejlesztésére. Az e rendelet végrehajtásának céljából végzett regionális együttműködést a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tagállamok illetékes hatóságai végzik, a földgázvállalkozások, a szabályozó hatóságok és az ipari fogyasztók részvételével, valamint a Bizottsággal való szoros együttműködésben. Ez a regionális együttműködés előmozdítja az európai szolidaritás általános elveit, és azokkal nem állhat ellentmondásban.

 

(2) Az Unió az energiahatékonyság bevált gyakorlatainak megosztása érdekében együttműködik a szállító és tranzit harmadik országokkal, például a már meglévő energiaügyi megállapodások, közöttük az Energia Charta Egyezmény keretében.

 

_______________

* HL: e rendelet hatálybalépése után egy évvel.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóság legkésőbb [2011 március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után tizenkét hónappal] a földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő illetékes szervezetekkel és – abban az esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a szabályozó hatóság – a szabályozó hatósággal folytatott konzultáció után elkészíti a következőket:

(1) Az illetékes hatóság legkésőbb [ 2011. + hó + nap -ig; e rendelet hatálybalépése után tizenkét hónappal], a földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő illetékes szervezetekkel folytatott konzultáció után elkészíti a következőket:

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Amennyiben a szabályozó hatóság nem azonos az illetékes hatósággal, úgy a szabályozó hatóságot hivatalosan be kell vonni a megelőzési cselekvési terv és a vészhelyzeti terv kidolgozásának folyamatába. Az illetékes hatóság a legteljesebb mértékben figyelembe veszi a szabályozó hatóság értékeléseit, ha azok a hálózattal kapcsolatos szabályozási kérdésekre vonatkoznak, elsősorban a 6. cikk szerinti infrastruktúra-előírások teljesítésére vonatkozó hatásvizsgálatoknak a díjak jövőbeli jóváhagyása és a hálózatfejlesztési tervekkel való összhang tekintetében történő fejlesztése vonatkozásában.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tervek elfogadása előtt az illetékes hatóságok információt cserélnek és konzultálnak egymással és a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy terveik és intézkedéseik a megfelelő regionális szinten egymással össze legyenek hangolva. E konzultációknak minimálisan a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a gáz mindkét irányban való szállítását szolgáló fizikai kapacitásra kell vonatkozniuk.

(2) A tervek elfogadása előtt az illetékes hatóságok információt cserélnek és konzultálnak egymással és a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy terveik és intézkedéseik a megfelelő regionális szinten egymással össze legyenek hangolva. E konzultációknak minimálisan a meglévő és a jövőben szükséges rendszerösszekötőkre – különösen az Európai Unió gázhálózatához való hozzáférést biztosítókra –, a határkeresztező ellátásra, a határokon átnyúló tároláshoz való hozzáférésre és a gáz mindkét irányban való szállítását szolgáló fizikai kapacitásra kell vonatkozniuk. A gázkoordinációs csoport konzultálhat a Bizottsággal, és tájékoztatást kell kapnia a fent említett konzultációk eredményeiről.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett folyamat során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, hogy az információcserét és konzultációt milyen regionális szinten kell lefolytatni. A Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (földgázpiaci ENTSO) és az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel (Ügynökség) folytatott konzultáció után ajánlhatja regionális szinten közös terv készítését is.

(3) A (2) bekezdésben említett folyamat során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, hogy az információcserét és konzultációt milyen regionális szinten kell lefolytatni. A Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (földgázpiaci ENTSO), az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel (Ügynökség) és a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultáció után ajánlhatja regionális szinten közös terv készítését is, a régiók meghatározásánál figyelembe véve a földgázellátás biztonsága szempontjából lényeges infrastruktúrát.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy külön nemzeti tervek helyett vagy azokon felül regionális szinten közös terveket készítenek.

(4) A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy külön nemzeti terveken felül regionális szinten közös terveket készítenek. A regionális szintű közös tervek esetében az érintett tagállamok elfogadják és nyilvánosságra hozzák a terveket, és a hivatalos regionális együttműködés fokozása érdekében kormányközi megállapodások megkötésére törekszenek.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az illetékes hatóság közzé teszi terveit, beleértve a (6) bekezdés szerinti módosított változatokat is, és ezekről haladéktalanul értesíti a Bizottságot.

(5) Az illetékes hatóság az érzékeny adatok bizalmas jellegének tiszteletben tartása mellett közzéteszi terveit, beleértve a (6) bekezdés szerinti módosított változatokat is, és ezekről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és tájékoztatja a gázkoordinációs csoportot.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A tervnek az illetékes hatóságok által való bejelentése után hat hónappal a Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A Bizottság konzultál a tervekről a földgázpiaci ENTSO-val, az Ügynökséggel, a gázkoordinációs csoporttal és más érintett felekkel. A Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, amennyiben úgy véli, hogy a terv nem alkalmas a hatásvizsgálat szerinti kockázatok hatékony csökkentésére, nem egyeztethető össze a kockázati forgatókönyvekkel vagy más tagállamok terveivel, vagy nem felel meg e rendelet előírásainak vagy a közösségi jog más rendelkezéseinek.

(6) A tervnek az illetékes hatóságok által való bejelentése után hat hónappal a Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A Bizottság konzultál a tervekről a földgázpiaci ENTSO-val, az Ügynökséggel, a gázkoordinációs csoporttal és más érintett felekkel, és megfelelően tekintetbe veszi véleményüket. A Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, amennyiben úgy véli, hogy a terv nem alkalmas a hatásvizsgálat szerinti kockázatok hatékony csökkentésére, nem egyeztethető össze a kockázati forgatókönyvekkel vagy más tagállamok terveivel, vagy nem felel meg e rendelet előírásainak vagy az uniós jog más rendelkezéseinek.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Amennyiben a tagállamoknak az ellátás biztonságával kapcsolatos közszolgálati kötelezettségeik vannak, úgy az illetékes hatóságok azokat legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 2 hónapon belül közzéteszik, és megelőző cselekvési terveik és vészhelyzeti terveik elfogadását követően szükség szerint újrafogalmazzák.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Az illetékes hatóság a gázellátás biztonságát érintő kockázatoknak a 8. cikkben említett, módosított értékelései alapján kétévente felülvizsgálja a megelőző cselekvési tervet és a vészhelyzeti tervet.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A megelőzési cselekvési tervnek a következőket kell tartalmaznia:

(1) A megelőzési cselekvési tervnek nemzeti és regionális szinten a következőket kell tartalmaznia:

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra- és ellátási előírások teljesítésére szolgáló intézkedések; az intézkedéseknek tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás teljesítésére vonatkozó terveket, a védett fogyasztók ellátásához a meghatározott magas fogyasztási időszakokban szükséges mennyiségeket és kapacitásokat, valamint a földgázvállalkozásokra és más érintett testületekre rótt keresletoldali intézkedéseket és kötelezettségeket;

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra- és ellátási előírások teljesítésére szolgáló intézkedések; az intézkedéseknek tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás teljesítésére vonatkozó terveket és az arra vonatkozó adatokat, hogy a tervezés megfelel azon mennyiségeknek és kapacitásoknak, amelyek a kockázatfelmérés szerint szükségesek a védett fogyasztók ellátásához a meghatározott magas fogyasztási időszakokban, valamint a keresletoldali intézkedéseket és az ellátási források diverzifikációját, a földgázvállalkozásokra és más érintett testületekre rótt kötelezettségeket;

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 8. cikkben meghatározott kockázatelemzés;

A földgázpiaci ENTSO által készített és az Ügynökség által felügyelt 10 éves hálózatfejlesztési terv a közösségi szinten szükséges beruházások meghatározásának alapvető eszköze, a jelen rendeletben meghatározott infrastrukturális követelmények végrehajtása, illetve egy közösségi szintű kockázatfelmérés elkészítése érdekében.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) amennyiben a 8. cikkben említett kockázatértékelés alapján a tagállam úgy dönt, a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérő fogyasztók – a földgázelosztó hálózathoz már csatlakoztatott, fontos közszolgálati feladatokat ellátó intézmények, például iskolák és kórházak – gázellátására vonatkozó kötelezettségeket írhat elő. Ezek a kötelezettségek nem befolyásolhatják a 7. cikkben meghatározott védett fogyasztók vészhelyzet esetén történő ellátására való képességet. Ezek a kiegészítő kötelezettségek továbbá nem állhatnak összeütközésben az ellátási problémákkal küzdő országok iránti európai vagy regionális szolidaritás elveivel sem;

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) a regionális megelőzési cselekvési terv kidolgozása érdekében egyéb tagállamokkal folytatott együttműködés mechanizmusa;

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A megelőzési cselekvési terv, különösen a 6. cikkben meghatározott infrastruktúra előírások teljesítésére szolgáló intézkedések a földgázpiaci ENTSO által elkészítendő tíz éves hálózati fejlesztési terven alapul, és azzal összhangban áll.

(2) A megelőzési cselekvési terv a földgázpiaci ENTSO által elkészítendő tízéves hálózati fejlesztési terven alapul, és azzal összhangban áll. A szállításirendszer-üzemeltetőkre különösen a 6. cikkben meghatározott infrastruktúra-előírások teljesítésére vonatkozó rendelkezések kötelezők.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A megelőzési cselekvési terv figyelembe veszi a gazdasági hatékonyságot, a belső energiapiac működésére gyakorolt hatásokat és a környezetvédelmi hatást.

(3) A megelőzési cselekvési terv alapjául elsősorban a belső biztonság megteremtésére irányuló piaci intézkedések szolgálnak, és a terv figyelembe veszi az elfogadott intézkedések gazdasági következményeit és hatékonyságát, a belső energiapiac működésére, a fogyasztókra és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a lényeges nemzetközi viszonyokat és fejleményeket, különösen a nagyobb szállító és tranzitországokban.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az uniós vészhelyzet esetén szükséges fellépések hatékony összehangolása érdekében a Bizottság valamennyi nemzeti és regionális tervre támaszkodva uniós megelőzési cselekvési tervet dolgoz ki, azonosítva a lehetséges válságok forgatókönyveit és a válságok hatásait a leghatékonyabban enyhíteni képes intézkedéseket.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb [2014. március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után három évvel] biztosítja (biztosítják), hogy a legnagyobb gázellátási infrastruktúra kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra (N-1) alkalmas a számítási terület teljes gázigényének kielégítéséhez szükséges gázmennyiség leszállítására egy olyan, hatvannapos időszakban, amelyet rendkívül magas gázkereslet és statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord jellemez.

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb [2014. március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után három évvel] biztosítja (biztosítják), hogy a legnagyobb gázellátási infrastruktúra kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra (N-1) műszakilag alkalmas legyen a számítási terület teljes napi gázigényének kielégítéséhez szükséges gázmennyiség leszállítására egy olyan napon, amelyet rendkívül magas, statisztikailag húszévenként egyszer előforduló gázkereslet jellemez.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. cikk (4) bekezdésében említett helyzetben az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget regionális szinten lehet teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési cselekvési tervben bizonyítja, hogy keresletoldali intézkedésekkel az ellátási zavar kellő mértékben és időben ellensúlyozható.

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. cikk (4) bekezdésében említett helyzetben az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget regionális szinten lehet teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési cselekvési tervben bizonyítja, hogy a megfelelő, piaci alapú keresletoldali intézkedésekkel az ellátási zavar kellő mértékben és időben ellensúlyozható.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az N-1 előírás kiszámításához az I. mellékletben szereplő módszert kell alkalmazni. A számításnak figyelembe kell vennie a hálózati konfigurációt és a tényleges gázáramlást, valamint a meglévő termelési és tárolási kapacitásokat. Amennyiben szükséges, az I. mellékletben említett számítási területet ki kell terjeszteni a megfelelő regionális szintre.

(3) Az N-1 előírás kiszámításához az I. mellékletben szereplő módszert kell alkalmazni. A számításnak figyelembe kell vennie a hálózati konfigurációt és a tényleges gázáramlást, valamint a meglévő termelési és tárolási kapacitásokat. Az I. mellékletben említett és az illetékes hatóság által az érintett földgázvállalkozásokkal folytatott konzultációt követően meghatározott számítási területet szükség esetén ki kell terjeszteni a megfelelő regionális szintre.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az integrált uniós gázhálózathoz való hozzáférés hiánya és a mindössze egy harmadik országból származó gázszállítástól való függés az N-1 előírás nemteljesítésének tekintendő.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az illetékes hatóság haladéktalanul jelenti a Bizottságnak a N-1 előírás megsértését.

(4) Az illetékes hatóság a legfontosabb földgázvállalkozásokkal folytatott konzultációt követően haladéktalanul jelenti a Bizottságnak a N-1 előírás megsértését.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül alkalmassá kell tenniük az állandó fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra minden rendszerösszekötőn, kivéve abban az esetben, ha egy illetékes hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a kétirányú áramlási kapacitással való kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés felülvizsgálható, ha a körülmények megváltoznak. A kétirányú áramlási kapacitás szintjét költséghatékony módon kell elérni, és e szintnek figyelembe kell vennie legalább a 7. cikkben meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez szükséges kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető a szállítási rendszer egészének működésén az említett kétéves határidőn belül végrehajtja a kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez szükséges módosításokat.

(5) Az (5) bekezdés sérelme nélkül, a szállítási rendszer üzemeltetőinek és tulajdonosainak az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül meg kell teremteniük az állandó fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra minden rendszerösszekötőn, kivéve azokon, amelyek EU termelési létesítményeket, LNG-létesítményeket vagy rendszer-összeköttetési pontokat kötnek össze az elosztó hálózatokkal. A kétirányú áramlási kapacitás szintjét költséghatékony módon kell elérni, az értékelés során olyan, nem szigorúan gazdasági szempontokat is figyelembe véve, mint az ellátás biztonsága és a belső piacra gyakorolt kedvező hatás, és figyelembe kell venni legalább a 7. cikkben meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez szükséges kapacitást. Az illetékes hatóságok és a Bizottság gondoskodik arról, hogy a rendszerösszekötők értékelésének felülvizsgálata a körülmények változása esetén rendszeresen megtörténjen, különösen a nemzeti és a regionális megelőzési cselekvési tervek naprakésszé tétele által. Amennyiben a szállítási rendszer távolabbi szakaszait illetően további beruházásokra van szükség, ezekre is a (7) bekezdés alkalmazandó. A szállításirendszer-üzemeltető a szállítási rendszer egészének működésén az említett kétéves határidőn belül végrehajtja a kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez szükséges módosításokat.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az illetékes hatóságok kérhetik a Bizottságtól, hogy adjon ki határozatot arról, hogy egy bizonyos rendszerösszekötőt mentesít az (5) bekezdésben rögzített kétirányú áramlás lehetővé tételére vonatkozó kötelezettség alól. A Bizottság megadhatja a mentesítést, ha a kétirányú áramlás lehetővé tétele nem növelné jelentősen egyik érintett tagállam ellátásának biztonságát sem, vagy ha a beruházás költségei jelentősen meghaladnák a tagállamok bármelyikében az ellátás biztonságával járó várható hasznot. A Bizottság a legmesszebb menőkig figyelembe veszi az illetékes hatóság által a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban végzett kockázatelemzés eredményét. Az ilyen döntés felülvizsgálható, ha a körülmények megváltoznak.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az új infrastruktúra megfelelő számú betáplálási és kiadási pont létesítésével gondoskodik az ellátásbiztonságról és hozzájárul a megfelelően összekapcsolt infrastruktúra fejlesztéséhez.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az új infrastruktúra megfelelő számú betáplálási és kiadási pont létesítésével gondoskodik az ellátásbiztonságról és hozzájárul a megfelelően összekapcsolt infrastruktúra fejlesztéséhez. A tagállamok ugyancsak biztosítják, hogy a nemzeti beérkező kapacitás és a szállítóhálózatok többek között a szűk keresztmetszetek megszüntetése révén képesek legyenek a nemzeti gázáramlást hozzáigazítani a kockázatelemzés által azonosított bármely gázellátási infrastruktúrakiesés esetén követendő forgatókönyvekhez.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a díjak jóváhagyásakor az […/…/EK] irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével összhangban figyelembe veszik az N-1 előírás teljesítésével járó költségeket, valamint az állandó fizikai kapacitásnak a gáz kétirányú szállítására való alkalmassá tételéhez szükséges költségeket. Az egynél több tagállamban jelentkező költségek esetében az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai közösen határoznak a költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a díjak vagy a módszerek átlátható és részletes módon történő jóváhagyásakor megfelelő ösztönzőket vezetnek be és a 2007/73/EK irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével összhangban figyelembe veszik az N-1 előírás teljesítésével kapcsolatban ténylegesen viselt költségeket, valamint az állandó fizikai kapacitásnak a gáz kétirányú szállítására való alkalmassá tételéhez szükséges költségeket. Az egynél több tagállamban, vagy az egy tagállamban, de másik tagállamok hasznára jelentkező költségek esetében az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai közösen határoznak a költségek elosztásáról, mielőtt a befektetéssel kapcsolatban bármilyen döntés születne. Minden ilyen jellegű befektetési döntést a nemzeti szabályozó hatóság hagy jóvá a költségeivel és e költségeknek az összes érintett nemzeti szabályozó hatóság közötti megoszlásával kapcsolatosan. A költségek tagállamok közötti elosztása kapcsán figyelembe kell venni, hogy az ellátás biztonsága tekintetében az egyes tagállamok milyen arányban részesülnek a befektetések hasznából. Az 715/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Azon költségek tekintetében, amelyek egynél több tagállamban keletkeztek, illetve egy tagállamban, de ennek hasznát egy másik tagállam látja, a Bizottság megfelelő uniós eszközöket javasolhat az összeköttetések finanszírozására. Az ilyen határozatokat eseti alapon kell meghozni, figyelembe véve nevezetesen az összeköttetés pénzügyi megvalósíthatóságának hiányát és egyértelmű hozzáadott értékét a gázellátás biztonsága tekintetében egy vagy több érintett tagállam számára.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz a tagállam védett fogyasztóinak gázellátása érdekében a következő esetekben:

(1) Az illetékes hatóság megköveteli, hogy a gázellátó vállalatok intézkedéseket hozzanak a tagállam védett fogyasztóinak gázellátása érdekében a következő esetekben:

a) valamely hétnapos csúcsidőszakban tapasztalt rendkívül hideg hőmérséklet, amely statisztikailag minden húsz évben egyszer fordul elő; valamint

a) valamely hétnapos csúcsidőszakban tapasztalt rendkívüli hőmérséklet, amely statisztikailag minden húsz évben egyszer fordul elő; valamint

b) valamely hatvannapos időszakban tapasztalt kivételesen nagy gázigény a statisztikailag minden húsz évben előforduló leghidegebb időjárási időszakban.

b) valamely negyvenöt napos időszakban tapasztalt kivételesen nagy gázigény a statisztikailag minden húsz évben előforduló leghidegebb időjárási időszakban.

Indokolás

Az eddig tapasztalt leghosszabb válság mintegy két hétig tartott. A piachoz kötődő költségek és előnyök megfelelő gazdasági értékelésének hiányában a rendeletben a javasoltnál rövidebb, harmincnapos időszakot kell alkalmazni a fogyasztókra nehezedő aránytalan költségek, illetve annak elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt mintegy negyven év során, mióta megépült a földgáz Európába szállításának hatalmas infrastruktúrája, az ellátás egyetlen, jelentős megszakadása 13 napig tartott.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz a védett fogyasztók gázellátásának hatvannapos időszakon keresztül való biztosítása érdekében a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott vészhelyzet esetében is. Az illetékes hatóság törekszik a védett fogyasztók ellátásának fenntartására mindaddig, amíg szükséges.

(2) Az illetékes hatóság megköveteli, hogy a gázellátó vállalatok megfelelő intézkedéseket hozzanak a védett fogyasztók gázellátásának negyvenöt napos időszakon keresztül való biztosítása érdekében a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott vészhelyzet esetében is. Negyvenöt nap elteltével, vagy az (1) bekezdésben említetteknél súlyosabb körülmények között, az illetékes hatóság és a gázellátó vállalatok a védett fogyasztók ellátásának lehető legtovább történő fenntartására törekszenek.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a földgázvállalkozások számára, hogy e kritériumokat regionális vagy közösségi szinten teljesítsék, és nem kötelezhet arra, hogy az előírásokat a területén belül elhelyezkedő infrastruktúrák alapján teljesítsék.

(4) Az illetékes hatóságok lehetővé teszik a földgázvállalkozások számára, hogy e kritériumokat regionális vagy uniós szinten teljesítsék, és nem kötelezhet arra, hogy az előírásokat a területén belül elhelyezkedő infrastruktúrák alapján teljesítsék.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A földgáz- és villamosenergia-ellátás biztosítása érdekében az ellátás fenntartásához szükséges termelő létesítmények (például erőművek, finomítók, gáztározó) számára lehetővé teszik a lehető leggördülékenyebb üzemmódot. Az előírt határértékek túllépése meghatározandó mértékben megengedett. A vízjogi feltételek módosítása megállapítandó mértékben megengedett. Ebben az összefüggésben el kell kerülni a környezet veszélyeztetését.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó országos és regionális körülményt, így a gáznak a védett fogyasztók elektromos árammal és távfűtéssel történő ellátására való használatát, az ellátás ingadozásaira különösen érzékeny iparágak műveleteit, a fogyasztási mintákat, a belső piaccal való összekapcsoltság mértékét és a biztonsági kérdéseket is;

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság mindenre kiterjedően elemzi a gázellátás biztonságával kapcsolatos kockázatokat uniós szinten, és jelentést fogad el és tesz közzé, amelyet az illetékes hatóságok, a gázkoordinációs csoport, az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség, a földgázpiaci ENTSO és az Európai Parlament elé kell terjeszteni.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A kockázatértékelésben a tagállamok technikai és gazdasági elemzés alapján a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározottól eltérő fogyasztók – a földgázelosztó hálózathoz már csatlakoztatott, fontos közszolgálati feladatokat ellátó intézmények, például iskolák és kórházak – gázellátására vonatkozó kötelezettségeket írhatnak elő. Ezek a kötelezettségek nem befolyásolhatják a 7. cikkben meghatározott védett fogyasztók vészhelyzet esetén történő ellátására való képességet. Ezek a kiegészítő kötelezettségek nem állhatnak összeütközésben az ellátási problémákkal küzdő országok iránti európai vagy regionális szolidaritás elveivel sem.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A 4. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. cikk (4) bekezdésében említett helyzetben a kockázatértékelés regionális szinten is elvégezhető.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő vonatkozó szervezetek és a szabályozási hatóság ha nem azonos az illetékes hatósággal – együttműködnek és minden, a kockázatértékeléshez szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és az ipari gázfogyasztók érdekeit képviselő vonatkozó szervezetek és a szabályozási hatóság, ha nem azonos az illetékes hatósággal, együttműködik az illetékes hatósággal, és minden, a geopolitikai kockázatokat is magában foglaló kockázatértékeléshez szükséges információt rendelkezésre bocsát.

 

 

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A kockázatértékelést kétévente meg kell ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

(3) Az (1) és (1a) bekezdésekben említett kockázatértékeléseket kétévente meg kell ismételni az adott év szeptember 30-a előtt.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A vészhelyzeti terv:

(1)

A nemzeti és a regionális vészhelyzeti tervek:

 

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. meghatározza a földgázvállalkozások és az ipari fogyasztók szerepét és felelősségi körét, valamint kapcsolattartásukat az illetékes hatósággal és – adott esetben – a szabályozó hatósággal;

2. meghatározza valamennyi érintett piaci szereplő szerepét és felelősségi körét, figyelembe véve azt, hogy a gázellátási zavarok különböző mértékben érintik őket, valamint meghatározza kapcsolattartásukat az illetékes hatósággal és – adott esetben – a szabályozó hatósággal;

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. meghatározza az illetékes hatóság szerepét és felelősségi körét;

3. meghatározza az illetékes hatóság, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 2) pontjában említett, feladatokkal megbízott többi hatóság szerepét és felelősségi körét,

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. megállapítja a III. mellékletben felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében tervezett vagy végrehajtandó nem piaci alapú intézkedések hozzájárulását, és értékeli, hogy a válság megoldásához milyen mértékben van szükség nem piaci alapú intézkedések meghozatalára, értékeli ezen intézkedések hatását, és meghatározza a végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;

7. Megállapítja a III. mellékletben felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében tervezett vagy végrehajtandó nem piaci alapú intézkedések hozzájárulását és viszonylagos hasznát, és értékeli, hogy a válság megoldásához milyen mértékben van szükség nem piaci alapú intézkedések meghozatalára, értékeli ezen intézkedések hatását, és meghatározza a végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat. A nem piaci alapú intézkedéseket csak akkor alkalmazzák, ha a piaci alapú mechanizmusok önmagukban már nem képesek a védett fogyasztók ellátását biztosítani.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. minden válságszint esetében leírja a többi tagállammal való együttműködés mechanizmusait;

8. minden válságszint esetében leírja a többi tagállammal való együttműködéssel kapcsolatos mechanizmusokat és a piaci résztvevők szerepét;

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. a gáz elérhetővé tétele érdekében vészhelyzet esetén teendő, előre meghatározott intézkedések jegyzéke, beleértve az ellentételezési mechanizmusokat és az ilyen intézkedésekben részt vevő felek közötti üzleti megállapodásokat is. Az ilyen intézkedések a tagállamok és/vagy földgázvállalkozások közötti, határokon átnyúló megállapodásokat is magukban foglalhatnak.

10. A piaci szereplőkkel szorosan együttműködve összeállítja a gáz elérhetővé tétele érdekében vészhelyzet esetén teendő, előre meghatározott intézkedések jegyzékét, figyelembe véve az ellentételezési mechanizmusokat és az ilyen intézkedésekben részt vevő felek közötti üzleti megállapodásokat is. Az ilyen intézkedések a tagállamok és/vagy földgázvállalkozások közötti, határokon átnyúló megállapodásokat is magukban foglalhatnak.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság uniós vészhelyzeti tervet dolgoz ki, amelyben azonosítja a nemzeti és a regionális tervek közötti esetleges következetlenségeket, valamint a Bizottság által uniós vészhelyzet esetén foganatosítandó lehetséges koordinációs intézkedéseket. A Bizottság a harmadik országokkal zajló közvetítést kiváltó mechanizmusokat is meghatározza.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Korai előrejelzési szint (korai előrejelzés): ha konkrét, komoly és megbízható – adott esetben a korai előrejelző mechanizmus révén szerzett – információ áll rendelkezésre arról, hogy olyan eseményre kerülhet sor, amely ronthat az ellátási körülményeken;

1. Korai előrejelzési szint (korai előrejelzés): ha konkrét, komoly és megbízható – adott esetben a korai előrejelző mechanizmus révén szerzett – információ utal arra, hogy az ellátási feltételek rövid távon romolhatnak. A piacnak a problémát az illetékes hatóság beavatkozása nélkül kell megoldania;

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Riasztási szint (riasztás): ha ellátási zavar támad, vagy rendkívül magas a kereslet, de a piac még képes a helyzet megoldására az illetékes hatóság közbelépése nélkül;

2. Riasztási szint (riasztás): ellátási zavar támad vagy rendkívül magas a kereslet, de mértéke nem indokolja a (3) pont szerinti vészhelyzet bejelentését. A piacnak a problémát az illetékes hatóság közbelépése nélkül kell megoldania.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha rendkívül magas a kereslet, vagy ha a legnagyobb infrastruktúrából vagy forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, és valós annak a kockázata, hogy a védett fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás nem teljesíthető kizárólag piaci alapú eszközökkel.

3. Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): az ellátásban zavar következik be, vagy rendkívül magas a kereslet, miközben a piaci alapú mechanizmusok önmagukban már nem képesek a védett fogyasztók ellátását biztosítani. Az illetékes hatóságnak a vészhelyzeti terv keretében be kell avatkoznia. E szakaszban a piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással párhuzamosan működhetnek.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A vészhelyzeti tervnek biztosítania kell, hogy a tárolási létesítményekhez való, határokon átnyúló hozzáférés vészhelyzet esetén is fennmaradjon. A vészhelyzeti tervben nem szerepelhet olyan intézkedés, amely indokolatlanul korlátozza a határokon átnyúló gázáramlást.

(3) A vészhelyzeti tervben meghatározott illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a tárolási létesítményekhez való, határokon átnyúló hozzáférés vészhelyzet esetén is fennmaradjon. A tagállamok és az illetékes hatóságok nem vezetnek be olyan intézkedést, amely indokolatlanul korlátozza a határokon átnyúló gázáramlást.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A vészhelyzeti terv meghatározza a földgázból előállított villamos energiához és a védett fogyasztóknak szolgáltatott távfűtéshez szükséges gáz ellátásában beálló zavarok enyhítése érdekében foganatosítandó intézkedéseket és lépéseket is.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a Bizottságot, és minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, amelynek eredményeképpen az Európai Uniót és tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják fel, az érintett tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és Információs Központját.

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a Bizottságot, és minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsát, különösen az általa meghozni kívánt intézkedésekről. Az illetékes hatóság követi a vészhelyzeti tervben foglalt, előre meghatározott intézkedéseket. Olyan vészhelyzet esetén, amelynek eredményeképpen az Európai Uniót és tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják fel, az érintett tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és Információs Központját. A Bizottság összehívhatja a gázkoordinációs csoportot.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Amennyiben az illetékes hatóság értesíti a Bizottságot, hogy egy tagállamban korai előrejelzési szintet jelentettek be, vagy ha a gázellátás zavara egyértelműen geopolitikai jelentőségű méreteket ölthet, akkor az Unió a legmagasabb szintű képviselete révén megteszi a megfelelő diplomáciai lépéseket, tekintettel a Lisszaboni Szerződés által a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője számára biztosított különleges hatáskörre.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az illetékes hatóság vészhelyzetet hirdet ki, követnie kell a vészhelyzeti tervben előre meghatározott intézkedéseket, és haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot, különösen a 9. cikk (1) bekezdése alapján általa meghozni kívánt intézkedésekről. A Bizottság összehívhatja a gázkoordinációs csoportot.

törölve

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság egy héten belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, és hogy nem ró-e túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a belső piac működésére. A Bizottság különösen felszólíthatja az illetékes hatóságot a földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó intézkedések módosítására, és a kihirdetett vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy az már nem indokolt.

(6) A Bizottság három napon belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése megfelel-e a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, és hogy nem ró-e túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a belső piac működésére.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Ha a vészhelyzetben levő tagállam illetékes hatósága kivételesen olyan intézkedések megtétele mellett határoz, amelyek nem szerepelnek a tervekben, a Bizottság kivizsgálja e határozat indokolt mivoltát. A Bizottság ebben az ügyben kikérheti a gázkoordinációs csoport tanácsát.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A Bizottság különösen felszólíthatja az illetékes hatóságot a földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó intézkedések módosítására és a kihirdetett vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy az nem vagy már nem indokolt.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) A földgázvállalkozásokra vonatkozóan vészhelyzet esetére előírt, nem piaci alapú intézkedések – ideértve a regionális és uniós szintű intézkedéseket is – igazságos és méltányos kompenzációt biztosítanak az ezen intézkedések által érintett földgázvállalkozások javára.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6d) A vészhelyzeti tervet kétévente frissítik a 8. cikkben említett kockázatértékelés eredményei alapján.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a harmadik országokból érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére. A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés, vagy akkor, ha a harmadik országokból az Unióba érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimportnak több mint 20 %-a kiesik. A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában, ha az érintett régió egyik illetékes hatósága vészhelyzetet hirdetett ki, vagy ha a harmadik országokból a III. melléklettel vagy a 4. cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban meghatározott, különösen érintett földrajzi térségbe érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimportnak több mint 10 %-a kiesik.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a Bizottság összehangolja az illetékes hatóságok cselekvéseit. A Bizottság különösen biztosítja az információcserét, biztosítja a tagállami és regionális szintű intézkedések közösségi szintű egységességét és eredményességét, és a harmadik országok tekintetében összehangolja az intézkedéseket. A Bizottság összehívhat egy, különösen a vészhelyzetben érintett iparágak és tagállamok képviselőit magában foglaló válságkezelő csoportot.

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság összehangolja az illetékes hatóságok cselekvéseit. A Bizottság különösen biztosítja az információcserét, biztosítja a tagállami és regionális szintű intézkedések uniós szintű egységességét és eredményességét, és a harmadik országok tekintetében a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az energiaügyi biztos személye révén összehangolja az intézkedéseket. A Bizottság összehív egy, különösen a vészhelyzetben érintett iparágak és tagállamok képviselőit magában foglaló válságkezelő csoportot. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a gázkoordinációs csoport rendszeresen tájékoztatást kapjon a válságkezelő csoport által végzett munkáról.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy közösségi vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet kezelésére, vagy amely súlyosan veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, a Bizottság felszólítja a szóban forgó illetékes hatóságot, illetve földgázvállalkozást, hogy módosítsa intézkedését.

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy uniós vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet kezelésére, vagy amely súlyosan veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, a Bizottság felszólítja a szóban forgó illetékes hatóságot, hogy módosítsa intézkedését, tájékoztatást adva azon indokokról, amelyek alapján úgy gondolja, hogy az illetékes hatóságnak vagy a földgázvállalkozásnak ekképpen kellene cselekednie.

A bizottsági felszólításról szóló értesítéstől számított három napon belül az érintett illetékes hatóság módosítja intézkedését, és erről értesíti a Bizottságot, vagy indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, hogy miért nem ért egyet a felszólítással. Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja vagy visszavonhatja felszólítását.

Ezen értesítéstől számított három napon belül az érintett illetékes hatóság módosítja intézkedését, és erről értesíti a Bizottságot, vagy kellően megalapozott választ ad arra, hogy a szóban forgó intézkedés miért indokolt. Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja vagy visszavonhatja felszólítását.

Ha a Bizottság nem dönt három napon belül a felszólítás módosítása vagy visszavonása mellett, az illetékes hatóság haladéktalanul eleget tesz a Bizottság felszólításának.

Ha a Bizottság három napon belül úgy dönt, hogy nem módosítja és nem vonja vissza a felszólítást, akkor tájékoztatja az illetékes hatóságot arról, hogy miért tekinti az indokolást elfogadhatatlannak. Ilyen körülmények között az illetékes hatóság haladéktalanul eleget tesz a Bizottság felszólításának. A Bizottság felszólítása pontosan meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bizottság ajánlása szerint az illetékes hatóságnak meg kell hoznia a belső földgázpiac működésének helyreállítása érdekében.

 

A Bizottság az egész folyamat alatt rendszeresen tájékoztatja a gázkoordinációs csoportot.

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az illetékes hatóság, illetve a földgázvállalkozások soha nem vezethetnek be olyan intézkedést, amely korlátozza a gázáramlást a belső piacon belül.

(5) A tagállamok, az illetékes hatóságok, illetve a földgázvállalkozások soha nem vezethetnek be olyan intézkedést, amely korlátozza a gázáramlást a belső piacon belül.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a Bizottság képviselőiből álló állandó tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési munkacsoport kialakításának céljából. Ez a nyomonkövetési munkacsoport szükség esetén alkalmazható; a Közösségen belüli és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és azokról jelentést tesz, a szállító és a közvetítő országokkal együttműködésben.

(7) A Bizottság a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően az iparág szakértőiből és a Bizottság képviselőiből álló állandó tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési munkacsoport kialakításának céljából. Ez a nyomonkövetési munkacsoport szükség esetén alkalmazható; az Unión belüli és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és azokról jelentést tesz, a szállító és a közvetítő országokkal együttműködésben.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gázkoordinációs csoportot az ellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának megkönnyítésére hozzák létre. A csoport az illetékes hatóságok, az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség és a földgázpiaci ENTSO képviselőiből, valamint az érintett iparágak és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság dönt a csoport összetételéről, biztosítva annak reprezentatív voltát, és elnököl a csoport ülésein. A csoport eljárási szabályzatot fogad el.

(1) A gázkoordinációs csoportot az ellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának megkönnyítésére hozzák létre. A csoport az illetékes hatóságok, a nemzeti szabályozó hatóságok (ha nem ezek az illetékes hatóságok), az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség és a földgázpiaci ENTSO képviselőiből, valamint az érintett iparágak és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság dönt a csoport összetételéről, biztosítva annak reprezentatív voltát, és elnököl a csoport ülésein. A csoport eljárási szabályzatot fogad el.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A gázkoordinációs csoport a Bizottságot különösen a következőkkel kapcsolatos kérdésekben segíti:

(2) E rendelet rendelkezéseivel összhangban a gázkoordinációs csoport a Bizottságot különösen a következőkkel kapcsolatos kérdésekben segíti:

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a tervek végrehajtása;

g) a megelőzési és a vészhelyzeti tervek végrehajtása és felülvizsgálata;

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság rendszeresen összehívja a gázkoordinációs csoportot.

(3) A Bizottság rendszeresen összehívja a gázkoordinációs csoportot, és az üzleti szempontból érzékeny információk bizalmas jellegének biztosítása mellett megosztja vele az illetékes hatóságoktól kapott tájékoztatást.

 

(3a) A gázkoordinációs csoport a 4. cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban közreműködik a régiók meghatározásában.

 

A szolidaritás regionális szinten történő megvalósítása érdekében a gázkoordinációs csoport különleges alcsoportokat hoz létre az ellátás regionális szintű biztonságával kapcsolatos problémák megoldására.

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóságnak vészhelyzet idején különösen a következő információkhoz kell napi rendszerességgel hozzájutnia:

(1) …..-tól1 kezdődően az illetékes hatóságnak vészhelyzet idején különösen a következő információkhoz kell napi rendszerességgel hozzájutnia:

 

----------------------------------------------------

1 HL: illessze be a dátumot: hat hónappal a rendelet hatálybalépését követően.

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) óránkénti gázáram minden határkeresztező betáplálási és kiadási ponton, valamint minden olyan ponton, amely egy termelőüzemet összeköt a hálózattal, a tárolókkal, az LNG-létesítményekkel, millió köbméter per napban kifejezve;

b) óránkénti gázáram minden határkeresztező betáplálási és kiadási ponton, valamint minden olyan ponton, amely a hálózatot összeköti egy termelőüzemmel, tárolóval vagy LNG-terminállal, millió köbméter per órában kifejezve;

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely alatt lehetetlen megoldani a védett fogyasztók gázellátását.

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely alatt a védett fogyasztók gázellátása előreláthatóan biztosítható.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Vészhelyzet után az illetékes hatóság haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére bocsátja a vészhelyzetnek és a végrehajtott intézkedések eredményességének részletes értékelését, beleértve a vészhelyzet gazdasági hatásának értékelését, a tüzelőanyag-váltásnak a kibocsátások szintjére gyakorolt hatását, a villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatást és a Közösségnek és tagállamainak nyújtott, illetőleg a tőlük kapott segítség hatását is.

(5) Vészhelyzet után az illetékes hatóság haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére bocsátja a vészhelyzetnek és a végrehajtott intézkedések eredményességének részletes értékelését, beleértve a vészhelyzet gazdasági hatásának értékelését, a tüzelőanyag-váltásnak a kibocsátások szintjére gyakorolt hatását, a villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatást és az Uniónak és tagállamainak nyújtott, illetőleg a tőlük kapott segítség hatását is.

 

A Bizottság elemzi az illetékes hatóságok értékeléseit, és eredményeiről összesített formában tájékoztatja a tagállamokat, az Európai Parlamentet és a gázkoordinációs csoportot.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a Bizottságot az általuk harmadik országbeli beszállítókkal kötött szerződések következő részleteiről:

b) az illetékes hatóságok értesítik a Bizottságot a saját tagállamaik földgázvállalkozásai által harmadik országbeli beszállítókkal kötött szerződések következő részleteiről, összesített alapon és olyan formában, amely a Bizottság rendelkezésére bocsátja a fellépéséhez szükséges információkat:

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság eleget tehessen az e bekezdésben előírt kötelezettségeinek, a földgázvállalkozások az összesítés céljából kötelesek megadni az első albekezdésben említett adatokat az illetékes hatóság számára.

 

Az illetékes hatóságok és a Bizottság gondoskodnak ezen információk bizalmas kezeléséről.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A földgázirányelv 5. cikkében előírt nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségeken felül az illetékes hatóság minden évben legkésőbb július 31-ig közzétesz és a Bizottsághoz eljuttat egy, a következő adatokat tartalmazó jelentést:

(1) A földgázirányelv 5. cikkében előírt nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségeken felül az illetékes hatóság minden évben legkésőbb július 31-ig eljuttat a Bizottsághoz egy, a következő adatok tartalmazó jelentést:

a) az N-1 mutató kiszámítása és az e számításhoz szükséges adatok;

a) az N-1 mutató kiszámítása és az e számításhoz szükséges adatok, az N-1 mutatónak történő megfeleléshez szükséges beruházások terén elért előrehaladás, az új alternatív megoldások alkalmazása során tapasztalt országspecifikus nehézségek;

b) a gázellátási importszerződések tárgyát képező éves mennyiségek, időtartamok és beszállító országok;

b) a gázellátási importszerződések tárgyát képező éves mennyiségek, időtartamok és beszállító országok, összesített alapon;

c) maximális rendszerösszekötő kapacitás a gázrendszerek minden betáplálási és kiadási pontján;

c) maximális rendszerösszekötő kapacitás a gázrendszerek minden betáplálási és kiadási pontján;

d) a harmadik országokkal kötött vonatkozó kormányközi megállapodások fő elemei.

d) a harmadik országokkal kötött vonatkozó kormányközi megállapodások fő elemei.

Indokolás

A bizalmas információk megadása súlyosan sérthetné a vállalkozások üzleti érdekeit, gátolná a szerződések teljesítését, a piac torzulásához vezetne, sőt, veszélyeztetné magát az ellátás biztonságát is (különös tekintettel arra, hogy meg kell őrizni az EU gázszolgáltatóinak alkutárgyalási pozícióit a külső termelőkkel folytatott tárgyalásaik tekintetében).

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok és a Bizottság gondoskodnak az üzleti szempontból érzékeny információk bizalmas kezeléséről.

(2) Az illetékes hatóságok és a Bizottság mindenkor gondoskodnak a hozzájuk ezen rendelet alkalmazása során eljuttatott, üzleti szempontból érzékeny információk bizalmas kezeléséről.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság létrehozza a földgázellátás biztonságára vonatkozó folyamatos nyomon követés és jelentéstétel rendszerét, amely az alábbi intézkedéseket foglalja magában:

 

a) éves jelentések készítése az energiaszektor belső piacára vonatkozó szabályok betartása, nevezetesen az átláthatóság és a harmadik országbeli vállalatoknak, különösen a nagy szállítóknak és valamennyi leányvállalatuknak az uniós versenyjognak való megfelelése tekintetében;

 

b) a vertikálisan integrált, harmadik országbeli vállalkozások belső piacra gyakorolt hatásainak értékelése, valamint a kölcsönösség elvének megvalósítása;

 

c) megfelelő lépések megtétele a külföldi állami tulajdonban lévő vállalatok részéről az Unió energiaágazatában – különösen a gáz- és villamosenergia-átviteli hálózatokban – végrehajtott ellenőrizetlen befektetések megelőzése érdekében;

 

d) a tagállamok és harmadik országok között létrejött földgázszerződések nyomon követése, hogy azok megfelelnek-e az EU belső piacára vonatkozó szabályoknak. A Bizottság végrehajtja a rendeltetési helyre vonatkozó kikötést magával vonó bárminemű záradék eltörlését, mivel azt az uniós jogszabályok tiltják.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nyomon követés

Az Európai Bizottság által végzett nyomon követés

 

A Bizottság folyamatosan nyomon követi a gázellátás biztonságát célzó intézkedéseket, és jelentéseket készít azokról, ideértve a tagállamok és harmadik országok között kötött gázellátási szerződések nyomon követését is, annak biztosítása érdekében, hogy ezek a szerződések megfeleljenek az EU belső piacára, az ellátásbiztonságra és a versenyre vonatkozó szabályoknak.

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett terveket és konzultált a gázkoordinációs csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az ellátásbiztonság közösségi szintű növelésének lehetséges módjait érintő következtetéseket, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet fejlesztésére nézve.

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett terveket és konzultált a gázkoordinációs csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az ellátásbiztonság uniós szintű növelésének lehetséges módjait érintő következtetéseket, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet végrehajtásáról. Annak érdekében, hogy a tagállamok rendelkezésére állhasson az N-1 előírás teljesítéséhez szükséges hiányzó infrastruktúra, a Bizottság nyomon követi a piaci összekapcsolhatóság terén elért eredményeket, és a gázkoordinációs csoporttal való konzultációt követően javaslatot tesz a piacot javító lehetséges eszközökre. A jelentés adott esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet fejlesztésére nézve.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Nabucco gázvezetékprojekt

 

Az EU intézményei politikai és finanszírozási szempontból egyaránt különös prioritást biztosítanak a Nabucco gázvezetékprojekt számára .

Indokolás

A gázellátás biztonságával kapcsolatos rendeletben a gázellátás diverzifikációjának jelentős szerepet kellene betöltenie. E tekintetben a Nabucco földgázvezeték alternatívát jelenthet az Európai Unióba jelenleg szállított gáz forrásai mellett.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

I. MELLÉKLET: AZ N-1 MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

 

1. Az N-1 mutató kiszámítása

 

Az N-1 mutató a gázinfrastruktúra kapacitásának arra való képességét írja le, hogy a legnagyobb infrastruktúra kiesése esetén a számítási területen kielégítse a maximális gázkeresletet.

 

A „számítási terület” az a földrajzi terület, amelyre nézve az N-1 mutató kiszámításra kerül.

 

A legnagyobb infrastruktúra kiesése esetén fennmaradó összes gázellátási infrastruktúra technikai kapacitásának[1] el kell érnie azt a teljes gázkeresletet, amely a számítási területen egy olyan, hatvannapos időszakban jelentkezik, amelyet rendkívül magas gázkereslet és statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord jellemez.

 

Az alábbiak szerint kiszámított N-1 mutatónak legalább a 100 %-ot el kell érnie.

 

.IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout

N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

.Dmax

 

Az N-1 mutató kiszámításához szükséges meghatározások:

 

Kínálatoldali meghatározások

 

IPm – Az import-földgázvezetékek maximális kapacitása (millió köbméter per napban kifejezve) a számítási területet fölgázzal ellátó vezetékek maximális technikai kapacitásának összege.

 

Pm – A maximális termelési kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve) a számítási területen az összes földgáztermelő létesítményből maximálisan kinyerhető gázáramok összege, olyan kritikus elemek figyelembevételével, mint a másodlagos kihozatal;

 

Sm – A válság idején leszállítható mennyiség (millió köbméter per napban kifejezve) a számítási területen az összes földgáztároló létesítmény azon maximális kivételi üteme, amely az üzemzavar hatvan napjának mindegyikén fenntartható. Ez az ütem adott esetben a hatvannapos időszak alatt igénybe vett, különböző típusú földgáztároló létesítmények kivételi ütemeiből tevődik össze.

 

LNGm – A maximális LNG-létesítmény-kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve) az összes LNG-terminálnál a földgáz-cseppfolyósításra, illetőleg a cseppfolyósított földgáz behozatalára, átfejtésére, kiegészítő szolgáltatásaira, átmeneti tárolására és újragázosítására fordítható maximális kapacitások összege, olyan kritikus elemek figyelembevételével, mint a hajók és a tárolási létesítmények maximális kapacitásának rendelkezésre állása és a rendszer technikai kimeneti kapacitása, a számítási terület hatvan napi földgázellátásával számolva.

 

Im – A legnagyobb – a számítási terület földgázellátásának legnagyobb részét szolgáltató – földgáz-infrastruktúra kapacitása (millió köbméter per napban kifejezve).

 

Ha a számítási terület egynél több földgázvezetéken vagy betáplálási ponton keresztül nyújt szállítási kapacitást, és nem ez a legnagyobb infrastruktúra (Ipm ≠ Im), a számítási terület szállítási kapacitásának fennmaradó részét is ki kell vonni a nevezőből.

 

Tout – A szállítási kimenő kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve) a legnagyobb infrastruktúra kiesése esetén a számítási területen keresztüli földgázszállítás céljára fennmaradó technikai kapacitás összege.

 

Keresletszámítás

 

Dmax – a számítási terület vonatkozó napi gázkeresletének kielégítésére alkalmas kapacitást jelenti, a statisztikailag húszévenként előforduló leghidegebb, rendkívüli földgázkeresletet mutató nap alapulvételével.

Módosítás

I. MELLÉKLET: AZ N-1 KÉPLET SZERINTI SZÁMÍTÁS

 

1. Az N-1 képlet meghatározása

 

Az N-1 képlet a gázinfrastruktúra kapacitásának azon műszaki képességét írja le[2], hogy a legfontosabb gázinfrastruktúra kiesése esetén képes a számítási terület gázkeresletének maradéktalan kielégítésére egy olyan napon, amelyet rendkívül magas, statisztikailag húszévenként egyszer előforduló gázkereslet jellemez.

 

A gázellátás megában foglalja a földgázszállító hálózatokat, valamint a termelést, a cseppfolyósított földgázt és a számítási területhez kapcsolódó tárolási létesítményeket.

 

A legfontosabb gázinfrastruktúra kiesése esetén fennmaradó összes gázellátási infrastruktúra technikai kapacitásának legalább egyenlőnek kell lennie azon összesített napi kereslettel, amelyet a számítási területen rendkívül magas, statisztikailag húszévenként egyetlen napon előforduló gázkereslet jellemez.

 

Az N-1 képlet eredményének, az alábbiak szerint számítva, legalább a 100 %-ot el kell érnie.

 

 

2. Az N-1 képlet szerinti számítási módszer

 

 

 

3. Az N-1- képlet paramétereinek meghatározása:

 

A „számítási terület” az a földrajzi terület, amelyre nézve az N-1 képlet kiszámításra kerül. A számítási terület vonatkozhat nemzeti vagy regionális szintre.

 

 

Keresletoldali meghatározások

 

Dmax – teljes napi gázkereslet (millió köbméter per napban kifejezve): a számítási területen statisztikailag húszévenként egyszer előforduló, rendkívül magas napi kereslet.

 

 

Kínálatoldali meghatározások

EPm – Technikai kapacitás a betáplálási pontokon (millió köbméter per napban kifejezve): azt jelenti, hogy a technikai kapacitás – ideértve a kétirányú kapacitást is – valamennyi betáplálási ponton képes a számítási terület gázellátási igényének kielégítésére;

 

Pm – Maximális termelési kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve): a számítási terület betáplálási pontjain az összes földgáztermelő létesítményből egyetlen napon kitermelhető gázáramok összege;

 

Sm – A válság idején leszállítható mennyiség (millió köbméter per napban kifejezve) a számítási területen az összes földgáztároló létesítmények legmagasabb összesített napi kiviteli kapacitása, tekintetbe véve adott fizikai jellegzetességeiket;

 

LNGm – A maximális LNG-létesítménykapacitás (millió köbméter per napban kifejezve): az összes LNG-terminál maximális összesített napi kimeneti kapacitása a számítási területen, olyan kritikus elemek figyelembevételével, mint a cseppfolyósított földgáz átfejtése, kiegészítő szolgáltatásai, átmeneti tárolása és újragázosítása, valamint a rendszer technikai kimeneti kapacitása;

 

Im – A legnagyobb gázinfrastruktúra technikai kapacitása (millió köbméter per napban kifejezve): a számítási terület egységesített legnagyobb kapacitásával.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megelőzési és a vészhelyzeti terv kidolgozása során az illetékes hatóság figyelembe veszi a következő, tájékoztató jellegű, nem kimerítő intézkedésjegyzéket:

A megelőzési és a vészhelyzeti terv kidolgozása során az illetékes hatóság figyelembe veszi az e mellékletben található, tájékoztató jellegű, nem kimerítő intézkedésjegyzéket: Az illetékes hatóság a megelőző és a vészhelyzeti terv kidolgozásakor megfelelően figyelembe veszi a javasolt intézkedések környezetre gyakorolt hatását, és a lehetőségekhez képest a környezetre a legkisebb mértékben ártalmas intézkedéseket részesíti leginkább előnyben.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 'Kínálati oldal' cím – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

• A megújuló energiaforrásokból származó gáz gázhálózat-infrastruktúrába való integrációjának megkönnyítése

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – "Kínálati oldal' 2 lista – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

• UGS (üzleti és stratégiai)

Indokolás

Ez a rendelettervezet két különböző módon összpontosít a gázellátás biztonságára: az infrastruktúra-előírások (N-1), illetve az ellátásbiztonsági előírások révén. Az infrastruktúrára, az ellátásra és a keresletre vonatkozó intézkedések megfelelő eszközt jelentenek az ellátásbiztonság kihívásainak kezeléséhez.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

III a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIIa. MELLÉKLET

 

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

 

Az EUMSz. 194. cikkével összhangban, és miként azt a 2009/73/EK irányelv 5. cikke, valamint a 715/2009/EK rendelet 12, cikke is hangsúlyozza, a regionális együttműködés a szolidaritás elvének legfőbb kifejezőeszköze, és egyben e rendelet alapkoncepciója is. A regionális együttműködésre különösen szükség van a kockázatértékelés (8. cikk), a megelőző cselekvési tervek és a vészhelyzeti tervek (4., 5. és 9. cikk), az infrastruktúra- és ellátási előírások (6. és 7. cikk), valamint az uniós és regionális szintű vészhelyzeti válaszlépésekre vonatkozó rendelkezések (10. cikk) megalkotásakor.

 

Az e rendelet keretei között folytatott regionális együttműködés a földgázvállalkozások, a tagállamok és a nemzeti szabályozó hatóságok között már meglévő olyan regionális együttműködésre épül, mint a gázipari regionális kezdeményezés keretében létrehozott három regionális gázpiac, az ötoldalú fórum gázplatformja, a balti energiapiaci és összekapcsolási terv magas szintű csoportja és az Energiaközösség ellátásbiztonsággal foglalkozó koordinációs csoportja, és célja többek között az, hogy fokozza az ellátás biztonságát és a belső energiapiac integrációját. A konkrét ellátásbiztonsági követelmények ugyanakkor valószínűleg tovább erősítik az új együttműködési kereteket, és az együttműködés meglévő területeit a lehető legnagyobb hatékonyság garantálása érdekében ki kell majd igazítani.

 

A piacok egyre erőteljesebb összekapcsolódásának és egymástól való függésének, valamint a belső gázpiac létrehozásának fényében többek között az alábbi országok együttműködése fokozhatja egyéni és közös gázellátásuk biztonságát egyaránt:

 

- Lengyelország és a három balti állam,

 

- az Ibériai-félsziget (Spanyolország, Portugália) és Franciaország,

 

Írország és az Egyesült Királyság

 

- Bulgária, Görögország, Románia,

 

- Dánia és Svédország,

 

- Szlovénia, Olaszország, Ausztria, Magyarország, Románia,

 

- Lengyelország és Németország,

 

- Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia és Luxemburg az ötoldalú fórummal már megszervezte együttműködését,

 

- és mások.

 

A fent említett országok közötti regionális együttműködést ki kell terjeszteni a velük szomszédos országokkal [...] folytatott együttműködés megerősítésére – különösen az energiaszigetek esetében –, nevezetesen a rendszer-összeköttetések fokozása érdekében. A tagállamok különböző együttműködési csoportosulásokban is részt vehetnek.

 

A 3. cikkben említett különböző szereplők a tevékenységüknek és illetékességüknek megfelelő területeken regionális szinten együttműködnek egymással. E rendelet alkalmazásában a regionális együttműködést a tagállamok illetékes hatóságai kezdeményezik és hozzák hivatalosan létre, miután konzultáltak a Bizottsággal, amely erről tájékoztatja a gázkoordinációs csoportot. Az érintett illetékes hatóságoknak hivatalosan el kell fogadnia, nyilvánosságra kell hoznia és folyamatosan nyomon kell követnie a fent említett regionális együttműködés operatív eredményeit, valamint a megelőzési cselekvési tervet és/vagy a közös vészhelyzeti tervet. A Bizottság konzultál a koordinációs csoporttal, és tájékoztatást ad számára.

 • [1]  A földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, …/…/EK rendelet tervezete, 2. cikk 18. pont: „műszaki kapacitás”: az a maximális nem megszakítható kapacitás, amelyet a szállításirendszer-üzemeltető kínálhat a rendszerhasználóknak, figyelembe véve a szállítóhálózatra vonatkozó rendszeregyensúlyt és üzemeltetési követelményeket.
 • [2]  Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 2. cikk (18) bekezdés: „műszaki kapacitás”: az a maximális nem megszakítható kapacitás, amelyet a szállításirendszer-üzemeltető kínálhat a rendszerhasználóknak, figyelembe véve a szállítóhálózatra vonatkozó rendszeregyensúlyt és üzemeltetési követelményeket.

INDOKOLÁS

I. Bevezetés

A főként a Bizottság „Európai energiapolitika” című, 2007. januári közleménye[1] alapján kialakított európai politikai intézkedések egy teljes csomagja választ ad az energiaellátással kapcsolatos kérdésekre. A földgáz ágazatban a 2004/67/EK irányelven kívül egy teljes, az infrastruktúrákra és rendszer-összeköttetésekre vonatkozó szabályozási keret közvetett módon hozzájárul e cél megvalósításához i) a transzeurópai energiahálózatokon (TEN-E projekteken)[2] keresztül és ii) a 2009 júniusában elfogadott, ún. harmadik gáz- és villamosenergia-piaci csomag révén. A harmadik felek gáztározókhoz való hozzáférésére, a cseppfolyósított földgázlétesítményekre és gáztartalékokkal kapcsolatos átláthatóságra vonatkozó szabályok lefektetésével[3] a földgázpiaci integrációt szolgáló jogalkotási intézkedések elfogadása hozzá fog járulni az energiaellátás biztonságának megerősítéséhez. Ugyanígy, a Parlament úgy ítélte meg, hogy a regionális szolidaritás támogatása, a gázrendszer-összeköttetések egy 10 éves hálózatfejlesztési terv révén történő kialakítása, valamint a hálózati hozzáférés szállításirendszer-üzemeltetők együttműködésén keresztüli harmonizációjának erőteljes folyamata a jogalkotási csomag[4] legfontosabb részét képezik.

Az energiaellátás biztonságának nemzetközi vetületeivel állásfoglalások[5] foglalkoztak, amelyek hangsúlyozták, hogy ki kell dolgozni egy közös európai energiastratégiát, amely összefogja a termelőket, az elosztókat és a fogyasztókat, hogy közösen állhassanak ki érdekeikért és létrehozzanak egy átlátható és fenntartható energiarendszert, amely megerősíti az energiaellátás regionális diverzitását. A Parlament szintén ösztönözte egy, a válsághelyzetekre történő reagálási mechanizmusok felülvizsgálatát is magában foglaló EU-s energiabiztonsági és szolidaritási cselekvési terv kidolgozását.

Ezzel összefüggésben az előadó üdvözli a földgázellátás biztonságáról szóló, a 2004/67/EK irányelvet hatályon kívül helyező rendeletre irányuló javaslatot, mivel e jogszabály igazi választ jelent arra a valós problémára, amellyel az Unió szembenéz. Ez az Oroszország és Ukrajna között, a múlt télen kialakult földgázválság idején vált nyilvánvalóvá, amely miatt európai polgárok milliói és gazdaságunk is nagymértékben szenvedett. Ezzel kapcsolatban a fent említett állásfoglalásokon keresztül az Európai Parlament kezdeményezéseket kért, és az előadó meggyőződése, hogy a képviselők jelentősen hozzájárulnak ehhez az elkövetkező hónapokban.

Az előadó szilárdan hiszi, hogy egy ilyen rendelet teljes körű és gyors végrehajtása a belső energiapiaci szabályozással együtt jelentősen csökkenteni fogja az EU-nak a külső ellátási zavarokkal szembeni sebezhetőségét, és ugyanakkor meg fogja erősíteni az európai földgázvállalatok világban játszott szerepét, illetve az Unió, mint globális stratégiai szereplő geopolitikai pozícióját.

II. Főbb pontok az előadó szerint

1. A jelentéstervezetben szereplő kérdések

Az előadó úgy ítéli meg, hogy a rendeletre irányuló javaslat számos ponton tovább javítható, ezért a következő területeken néhány módosítást javasolt:

a) A vállalatok szerepe

Míg a preambulumbekezdések és a kockázatfelmérés világossá teszi, hogy a válságkezelés három lépésben történik (1. piac, 2. tagállamok, 3. Közösség), addig a vállalkozások szerepe elvészni látszik a jogi szövegben, ezért azt a szöveg számos részében meg kell erősíteni, különösen a gázkoordinációs csoport szerepére és a figyelmeztetés szintjeiről szóló cikkre tekintettel.

b) Ellenirányú áramlások

A jelenlegi szöveg szerint minden rendszer-összeköttetésnek rendelkeznie kellene ellenirányú áramlásra alkalmas kapacitással. Az előadó véleménye szerint ez a rendelkezés mind gazdasági, mind pedig az ellátás biztonsága szempontjából túl messzire megy. Nincs értelme például annak, hogy az ellátó országokkal való rendszer-összeköttetéseken ellenirányú áramlások is folyhassanak. Az illetékes hatóságoknak nemzeti szinten, a gázkoordinációs csoportnak pedig uniós szinten kellene meghatározniuk azokat a rendszer-összeköttetéseket, amelyek esetében az ellenirányú áramláskapacitás költséghatékony lenne, és válság idején az ellátás biztonsága szempontjából hozzáadott értéket jelentene.

c) Megelőzési és vészhelyzeti tervek

Az előadó úgy véli, hogy a tagállamokhoz hasonlóan a Bizottságnak uniós szintű megelőzési és vészhelyzeti terveket kellene kidolgoznia az uniós vészhelyzet jobb kezelése érdekében.

d) Uniós vészhelyzet

A jelenlegi szöveg szerint az import ellátás 10%-os csökkenésekor automatikusan uniós vészhelyzetet kell bejelenteni. Mindazonáltal az előadó véleménye szerint ez a határérték azért nem megfelelő, mert adott esetben előfordulhat, hogy egy tagállam 100%-os válsággal küzd, EU-szinten azonban a gázellátás zavara mégsem éri el a 10%-ot. Ezért egy olyan cikkel erősítette meg ezt a rendelkezést, amely lehetővé teszi uniós válság bejelentését egy meghatározott földrajzi területre is. Ez bizonyos uniós szolidaritási mechanizmust von maga után, amit viszont regionális szinten kell végrehajtani.

e) Az új átmeneti infrastrukturális befektetések költségeinek megoszlása

A legtöbb képviselő aggodalmának adott hangot az új infrastruktúrák kiépítésének, illetve felújításának költségeivel kapcsolatban. Ez különösen fontos, mivel e rendelet végrehajtása sokszor azzal jár, hogy egy tagállamban egy másik tagállam számára hasznos építkezés fog folyni. A harmadik belső energiapiaci csomag már rendelkezik a határokon átnyúló rendszer-összeköttetések sajátos témájáról. E tekintetben az előadó úgy véli, hogy ezek a mechanizmusok más típusú infrastruktúrák, így pl. az ellenirányú áramlások esetében is alkalmazhatóak lennének. Kifejezetten utal az arányosság elvére az ellátás biztonságának hasznával kapcsolatos költségmegosztás kapcsán.

f) Nem piaci intézkedések

Az előadó már számos alkalommal kifejezésre juttatta azt a kívánságát, hogy sokkal egyértelműbben kell meghatározni a tagállamok részéről történő piaci beavatkozás korlátait. Mindemellett elismeri, hogy ezekre az intézkedésekre csak szélsőséges körülmények között kerülhet sor, és amennyiben az illetékes hatóság hajtja végre azokat, a normális piaci működésre nézve járhatnak rövid és középtávú következményekkel. Éppen ezért a szöveg megfelelő részeiben hangsúlyozta, hogy a nem piaci mechanizmusok csak végső megoldásként kerülhetnek szóba.

g) Információcsere

Az előadó határozott meggyőződése szerint annak érdekében, hogy akár a nemzeti, akár az uniós szintű érintett hatóságok vészhelyzet esetén figyelembe vehessék a megfelelő intézkedéseket, rendelkezniük kell minden szükséges adattal. Mindazonáltal a kereskedelmi szempontból érzékeny információkat különösen óvatosan kell kezelni, mivel azok kiszivárgása komoly problémát jelentene mind az Unión belüli, mind az azon kívüli földgázvállalkozások számára. Ezért azt javasolja, hogy az illetékes hatóságok nemzeti szinten központosítsák ezeket az adatokat, és összesített formában továbbítsák a Bizottságnak.

h) A villamosenergia-ágazat szerepe

Az előadó elismeri, hogy azokban az országokban, ahol a háztartások elektromossággal való ellátása földgáz segítségével történik, konkrét intézkedések meghozatalára van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a védett fogyasztók válság idején ne szenvedjenek áramszünettől. Ezért az előadó azt javasolja, hogy ez az elem szerepeljen a kockázatelemzések és vészhelyzeti tervek kidolgozásában.

i) Egyéb kérdések

Az előadó egy olyan új cikket javasol, amely a gázellátás hosszú távú biztonságát szolgáló intézkedésekről szól, amelyekkel kapcsolatban a Bizottságnak jelentést kell készítenie az EU-ba irányuló ellátás földrajzi forrásainak és útvonalainak uniós szintű diverzifikációjáról, illetve teljes körű értékelést kell készítenie az LNG-létesítmények szerepéről. Ezen kívül a tagállamok közötti rendszer-összeköttetések növelése megvalósításának jelentőségére történő utalásokkal erősíti meg a szöveg egyes részeit.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a jelenlegi szöveg csak korlátozott számú esetben ad lehetőséget megelőző intézkedésekre, pedig abban az esetben, ha megváltozik a válság időtartama vagy intenzitása, nagyobb fokú rugalmasságra van szükség.

2. Az eljárás jelenlegi szakaszában a jelentéstervezet által nem érintett kérdések

Az előadó szándékosan döntött úgy, hogy a jelentéstervezetbe nem foglal bele két olyan kérdést, amelyekkel kapcsolatban úgy véli, hogy, tekintettel összetettségükre, a képviselőknek mélyreható vitát kellene folytatniuk. Mindazonáltal szeretné elmagyarázni, hogy mit kíván elérni a végleges szövegben e két dolgot illetően.

a) A „védett fogyasztó” fogalma

A fogalom jelenlegi meghatározása a szövegben egyszerre túl tág és túl szűk is. Túl tág, mivel a fogalomnak a földgázhálózathoz csatlakozó kkv-kre történő kiterjesztésének lehetősége megnyitja a kaput azelőtt, hogy ideértsünk olyan ágazatokat is, amelyek nem alapvető fontosságúak válság esetén. Ugyanakkor a meghatározás túl szűk is, hiszen lehetséges kivételként csak az iskolákat és kórházakat említi, de más, alapvető fontosságú szolgálatokat, például a tűzoltóságot nem. Az előadó úgy véli, hogy ez a meghatározás kulcsfontosságú az ellátás szintjének a 7. cikk alapján történő meghatározásában, ezért a szövegnek némi szabadságot kellene biztosítania a tagállamok számára, hogy saját nemzeti körülményeiket világosan megfogalmazott feltételekhez tudják igazítani. Ezért úgy gondolja, elengedhetetlen, hogy a Parlament által megállapított végleges szöveg körülhatárolja azokat a sajátos ágazatokat és szereplőket, amelyek biztosítása például nemzetbiztonsági és közegészségügyi szempontból létfontosságúak. Amennyiben egy korlátozott lista összeállítására kerül sor, fennáll a veszélye annak, hogy fontos ágazatok maradnak ki, ezért inkább egy világosan meghatározott kritériumlistát kellene létrehozni.

b) Az infrastruktúra-előírások (N-1)

Az előadó szerint ez egy olyan kifejezetten technikai kérdés, amely még nem tisztázott. Sok, különböző hátterű érdekelt fél adott hangot súlyos kételyeinek a Bizottság szövege szerinti N-1 előírások hatékonysága kapcsán. Mivel ez a rendelet egyik fő mechanizmusa, az előadó szeretne több időt szánni ennek tanulmányozására, annak érdekében, hogy az N-1 előírásokat a lehető legmegbízhatóbbá tevő módosításokkal támogatott szilárd javaslatot tehessen.

Az előadó véleménye szerint az N-1 előírások a szubszidiaritás fő részét kell képezzék a rendeletben a nemzeti körülmények tükrözése érdekében. Előfordulhat, hogy egy ország nem rendelkezik jó N-1 pontszámmal, a gázellátásban beálló zavarok azonban csak kismértékben érintik energiapiacát, mert az nem függ nagyban a földgáztól. A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt a rugalmasságot, hogy eldönthessék, milyen módon birkóznak meg egy gázellátási válsággal, akár a földgáz-infrastruktúra növelése, akár belföldi energiatermelésük fokozása révén. Ez persze csak két példa a lehetséges megoldások közül. Az előadó teljes mértékben támogatja az előírások gondolatát, de úgy véli, hogy a tagállamoknak több időre lesz szükségük a rendelet ezen fontos vetületének részletes vizsgálatához.

 • [1]  COM(2007)001
 • [2]  1364/2006. sz. határozat, HL L 262, 2006.09.22., 1-23. o.
 • [3]  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve ( 2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 211., 2009.08.14., 94. o., HL L 211., 2009.08.14., 36. o.
 • [4]  Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 211., 2009.08.14., 36. o.
 • [5]  Az EP 2009. február 3-i állásfoglalása a második energiapolitika stratégiai felülvizsgálatáról (2008/2239(INI)), T6-038/2009
  Az EP 2009. szeptember 17-i állásfoglalása az energiabiztonság külső aspektusairól, T7-0021/2009

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (2.2.2010)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

A vélemény előadója: Jacek Saryusz-Wolski

RÖVID INDOKOLÁS

Az utóbbi években az uniós tagállamok a földgázellátás ismétlődő zavaraival szembesültek. Az Oroszország és Ukrajna közötti, 2009. januári gázvita ismételten bizonyította, hogy az EU külső, nagyrészt instabil és nem demokratikus országokból származó energiaellátástól való növekvő függősége sértheti a tagállamok hosszú távú gazdasági és politikai érdekeit. Az EU energiaérzékenysége a belső szempontokat és a külső dimenziót ötvöző, átfogó energiapolitika alkalmazását követeli meg.

Az energiabiztonságot az Európai Unió általános biztonsága alapvető alkotóelemének kell tekinteni. Ezért stratégiai célkitűzés a Közösség földgázellátásának garantálása, különösen válsághelyzetek idején. E tekintetben üdvözölni kell a megelőző és sürgősségi intézkedéseket tartalmazó nemzeti tervek előzetes létrehozását, amennyiben e terveket közösségi szinten összehangolják. Középtávon a nagymértékben fejlett rendszerösszekötőkkel és infrastruktúrákkal rendelkező, nagy és versenyképes belső piac tekinthető az ellátási zavarral szembeni leghatékonyabb védelemnek.

Az EU energiabiztonsági politikájának azonban nemcsak arra kell képessé tennie az Uniót, hogy reagáljon a válsághelyzetekre, hanem arra is, hogy ezeket előre látva cselekedjen. Ezért a belső energiapiac megfelelő működését biztosító valamennyi intézkedést proaktív energiadiplomáciával kell kiegészíteni, amelynek célja a főbb termelő, tranzit- és fogyasztó országokkal való együttműködés erősítése a kölcsönösség szellemében.

A Külügyi Bizottság véleményének előadója üdvözli a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslatot. Az előadó azonban úgy véli, hogy a javaslat javításra szorul annak érdekében, hogy megfeleljen az uniós energiabiztonság átfogó megközelítése iránti igénynek. A következő irányvonalak mentén javasol módosításokat:

-    A javaslatot a Lisszaboni Szerződés által meghatározott új jogi környezet figyelembevételével kell vizsgálni, amelynek 176a. cikke kimondja, hogy „az Unió energiapolitikájának céljai – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – [...] az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül”. Az előadó úgy véli, hogy ez a szolidaritás elengedhetetlen a közös uniós energiapolitika kiépítéséhez, és meggyőződése, hogy ezt politikai szinten az EU-n belül és kívül is fejleszteni kell, párbeszédet folytatva a harmadik országokkal az ellátási válsághelyzetek idején és azokon kívül.

-    A földgázellátás biztonságára vonatkozó felelősséget közösségi szinten is szavatolni kell. Az Európai Bizottságnak ezért a nemzeti tervek alapján közösségi megelőzési és vészhelyzeti terveket kell készítenie. Továbbá a Bizottság különleges felelőssége, hogy nyomon kövesse a belső piacra irányadó szabályok harmadik országbeli vállalatok általi alkalmazását az energiaágazatban.

-    A főképviselőt/alelnököt a rendelet végrehajtásának valamennyi szakaszába be kell vonni. Felelősnek kell lennie különösen a válsághelyzetekben a tagállamok nevében harmadik országokkal folytatott közvetítésért és tárgyalásért.

-    A váratlan ellátási zavarok megelőzése érdekében az Európai Uniónak – a szállító és a tranzitországokkal közösen – egy olyan korai előrejelző mechanizmust kell létrehoznia, amelyet világos politikai garanciák támasztanak alá. Az EU és a szállító, illetve tranzitországok közötti minden jövőbeni kereskedelmi, társulási és partnerségi és együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell egy „energiabiztonsági záradékot”, amely megállapít egy magatartási kódexet, és körvonalazza a vészhelyzetben meghozandó intézkedéseket.

-    A Bizottságnak meg kell fontolnia az Energia Charta Egyezmény rendelkezésein alapuló Európai Energiaközösség harmadik országokra való kiterjesztését és új regionális energiapiacok létrehozását, valamint az integrált euro-mediterrán energiapiac létrehozásához nyújtott támogatásának aktív folytatását.

-    Közép- és hosszú távon az energiaellátás biztonságára vonatkozó minden stratégia szükségessé fogja tenni a szállítók, az ellátási források és az ellátási útvonalak nagyobb fokú diverzifikálását. Ebbe a stratégiába be kell vonni az érintett harmadik országokat, különösen az európai szomszédságpolitika körébe tartozókat. A közösségi beruházásoknak kiemelten azokra a létfontosságú infrastruktúrákra kell összpontosulniuk, amelyek hozzájárulnak az ellátás biztonságának megőrzéséhez.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Európa gázfogyasztása az utóbbi tíz évben gyorsan növekedett. Mivel egyúttal a belső termelés is csökkent, a gázimport még gyorsabb ütemben nőtt, ezért fokozódott az importfüggőség és az ellátásbiztonsági szempontok kezelésének szükségessége.

(2) Európa gázfogyasztása az utóbbi tíz évben gyorsan növekedett. Mivel egyúttal a belső termelés is csökkent, a gázimport még gyorsabb ütemben nőtt, ezért fokozódott az importfüggőség és az ellátásbiztonsági szempontok kezelésének szükségessége. Néhány tagállam, mivel energiaellátásának összetételében a földgáz játszik domináns szerepet, energetikailag elszigetelt helyzetben van, és erősen függ a harmadik országokból származó gázimporttól, illetve infrastruktúrája sincs kapcsolatban az EU többi országával.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Felismerve a nemzetközi együttműködés központi szerepét az EU-tagállamok állampolgárai számára történő gázellátás biztosításában, minden vonatkozó EU-politikának és cselekvési tervnek a szóban forgó harmadik országokkal való kölcsönös tisztelet elvén kell alapulnia; az esetlegesen felmerülő problémákat politikai párbeszéd és tárgyalások útján kell megoldani.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Különféle közösségi finanszírozási forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben lévő tagállamok abban, hogy az egyelőre hiányos termelés és infrastruktúra tekintetében végrehajtsák a szükséges beruházásokat: ilyen források különösen az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök és kezességvállalás, valamint regionális, strukturális és kohéziós alapok. Az Európai Beruházási Bank, valamint a Közösség olyan, külső beavatkozási eszközei, mint az ENPI, az IPA és a DCI harmadik országokban is finanszírozhatnak az energiaellátási biztonságot növelő intézkedéseket.

(11) Különféle közösségi finanszírozási forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben lévő tagállamok abban, hogy az egyelőre hiányos termelés és infrastruktúra tekintetében végrehajtsák a szükséges beruházásokat: ilyen források különösen az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által nyújtott kölcsönök és kezességvállalás, valamint regionális, strukturális és kohéziós alapok. Az EBB, az EBRD, valamint a Közösség olyan, külső beavatkozási eszközei, mint az ENPI, az IPA és a DCI harmadik országokban is (különösen az európai szomszédságpolitika körébe tartozó országokban) finanszírozhatnak az energiaellátási biztonságot növelő intézkedéseket.

 

Módosítás   4

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az infrastruktúrába és megújítható termelésbe történő uniós beruházást ki kell egészíteniük a tagállamok és a Bizottság azon erőfeszítéseinek, amelyek a belső piac Energia Charta Egyezményben lefektetett alapelvei és normái uniós szomszédságon belüli – harmadik országokkal folytatott együttműködésben zajló – kiterjesztésének előmozdítására irányulnak. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az Európai Uniót és Délkelet-Európa országait magában foglaló Európai Energiaközösség további harmadik országokra történő kiterjesztésének lehetőségét, valamint az ellátás biztonsága érdekében olyan új regionális energiapiacok létrehozását szomszédos országokkal e modell alapján, mint az euromediterrán energiaközösség.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A közösségi vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázvállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

(23) A közösségi vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, geopolitikai, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás Lisszaboni Szerződésben meghatározott módon történő gyakorlására, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázvállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, műszaki kapcsolódási pontok kiépítése, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő gázbeszerzések kulcsfontosságúak a Közösség gázellátásának biztonsága szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság összehangolja a harmadik országokat érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy a termelő és a közvetítő országokkal megállapodás szülessék a válsághelyzetek kezeléséről és a Közösségbe irányuló gázáram stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, hogy munkacsoportot szervezzen a Közösségen belüli és – az érintett harmadik országokkal konzultálva – kívüli gázáramlás válsághelyzeti nyomon követésére, valamint hogy – amennyiben egy harmadik országban felmerülő nehézség miatt támad válság – közvetítői és előmozdítói szerepben lépjen fel.

(30) Mivel a harmadik országoktól történő gázbeszerzések kulcsfontosságúak a Közösség gázellátásának biztonsága szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság „energiabiztonsági záradékkal” lássa el a termelő és közvetítő országokkal kötött kereskedelmi, társulási, valamint partnerségi és együttműködési megállapodásokat. Ennek az „energiabiztonsági záradéknak” olyan intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek révén megelőzhetők az ellátási zavarok vagy amelyek segítenek ezek elhárításában. A Bizottság összehangolja a harmadik országokat érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy a termelő és a közvetítő országokkal megállapodás szülessék a válsághelyzetek kezeléséről és a Közösség egészébe, valamint minden, válsághelyzetben lévő tagállamba irányuló gázáram stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, hogy munkacsoportot szervezzen a Közösségen belüli és – az érintett harmadik országokkal konzultálva – kívüli gázáramlás válsághelyzeti nyomon követésére, valamint hogy – amennyiben egy harmadik országban felmerülő nehézség miatt támad válság – a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője révén, szoros együttműködésben a biztosok testületében a kapcsolódó feladatkörök betöltőivel, közvetítői és előmozdítói szerepben lépjen fel.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet intézkedéseket állapít meg, amelyek célja, hogy a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra mind megelőző intézkedések, mind konkrét megoldások keretében adott válaszok tagállami és közösségi szintű összehangolásával megőrizze a földgázellátás biztonságát, és ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának megfelelő és folyamatos működését.

E rendelet intézkedéseket állapít meg, amelyek célja, hogy a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra, vagy a földgázellátást érintő súlyos vészhelyzetekre mind megelőző intézkedések, mind konkrét megoldások keretében adott válaszok – a tagállamok közötti szolidaritás elvét tekintetbe véve – tagállami és közösségi szintű összehangolásával megőrizze a földgázellátás biztonságát, és ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának megfelelő és folyamatos működését, továbbá hogy olyan rendkívüli intézkedéseket állapítson meg, melyek akkor alkalmazandók, ha a piac már nem képes a gázellátásra irányuló igények kielégítésére.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Minden tagállam kijelöli az e rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések szabályozzák a kétévenkénti kockázatelemzést, a megelőző cselekvési tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, valamint a gázellátás biztonságának folyamatos nyomon követését nemzeti szinten. Az illetékes hatóságok együttműködnek egymással, hogy megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az mégis bekövetkezne, mérsékeljék a károkat.

2. Minden tagállam kijelöli az e rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések szabályozzák a geopolitikai kockázatok értékelését is magában foglaló kétévenkénti kockázatelemzést, a megelőző cselekvési tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, valamint a gázellátás biztonságának folyamatos nyomon követését nemzeti szinten. Az illetékes hatóságok együttműködnek egymással, hogy megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az mégis bekövetkezne, mérsékeljék a kárt.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A Bizottság végrehajtja az e rendeletben foglalt intézkedéseket. Az intézkedések szabályozzák a kétévenkénti kockázatelemzést, a földgázellátás biztonságának folyamatos nyomon követését, valamint a megelőzési és a vészhelyzeti cselekvési terv közösségi szintű létrehozását.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Az ellátási intézkedések hosszú távú biztonsága

 

1. Az e rendeletben foglaltaknak megfelelően és tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkére, a Bizottság és a tagállamok fokozzák a harmadik országokból származó gázellátás biztonságának nyomon követését, és sajátos vészhelyzeti intézkedéseket javasolnak bárminemű ellátási zavar esetében. A Bizottság koordinálja a vitarendezési mechanizmusokat a harmadik országokkal, és fokozza az energetikai párbeszédet, többek között az Energia Charta és az Energiaközösség keretében.

 

2. A Bizottság előkészíti a gázágazat korai előrejelző mechanizmusának alapjait, amelyet az EU és a harmadik országok közötti kétoldalú megállapodások révén kell létrehozni. Ez a mechanizmus a földgázellátáshoz és -kereslethez kapcsolódó lehetséges kockázatok korai értékelésére, valamint vészhelyzet vagy ilyen helyzet veszélyének a megelőzésére, illetve az arra való gyors reagálásra szolgál.

 

3. Legkésőbb egy évvel e rendelet hatálybalépését követően a Bizottság jelentést terjeszt elő azon javasolt szabályozási intézkedésekről, amelyek végrehajtása révén közösségi szinten lehetővé válhat az EU ellátási útvonalainak és földrajzi forrásainak diverzifikációja. A jelentésnek tartalmaznia kell az LNG-berendezések szerepének értékelését, amely hozzájárulhat az energiaellátás diverzifikációjához. Ebben áttekintést kell adni a különböző tagállamok földgáztárolási kapacitásáról is.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

4. cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megelőzési cselekvési terv és a vészhelyzeti terv létrehozása

A megelőzési cselekvési terv és a vészhelyzeti terv létrehozása nemzeti, közösségi és regionális szinten

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes hatóságok információt cserélnek és konzultálnak egymással és a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy terveik és intézkedéseik a megfelelő regionális szinten egymással össze legyenek hangolva. E konzultációknak minimálisan a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a gáz mindkét irányban való szállítását szolgáló fizikai kapacitásra kell vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes hatóságok információt cserélnek és konzultálnak egymással és a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy terveik és intézkedéseik a megfelelő regionális és közösségi szinten egymással össze legyenek hangolva. E konzultációknak minimálisan a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a gáz mindkét irányban való szállítását szolgáló fizikai kapacitásra, valamint a transzregionális, a határokon átnyúló földgázellátási rendszerekre és azok kijelölt tárolási létesítményeire, platformjaira és felszereléseire kell vonatkozniuk.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. Legkésőbb …-ig* a Bizottság létrehozza a közösségi szinten meghozandó intézkedéseket tartalmazó közösségi megelőzési cselekvési tervet és közösségi végrehajtási tervet.

 

___________

*2011. szeptember 30-ig, vagy e rendelet hatálybalépése után 18 hónappal]

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A megelőzési cselekvési terv figyelembe veszi a gazdasági hatékonyságot, a belső energiapiac működésére gyakorolt hatásokat és a környezetvédelmi hatást.

3. A megelőzési cselekvési terv figyelembe veszi a költséghatékonyságot, a gazdasági hatékonyságot, a belső energiapiac működésére gyakorolt hatásokat, a környezetvédelmi hatást és az összes lényeges nemzetközi fejleményt, különösen a nagyobb szállító és közvetítő országokban.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A nemzeti szabályozó hatóságok a díjak jóváhagyásakor az […/…/EK] irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével összhangban figyelembe veszik az N-1 előírás teljesítésével járó költségeket, valamint az állandó fizikai kapacitásnak a gáz kétirányú szállítására való alkalmassá tételéhez szükséges költségeket. Az egynél több tagállamban jelentkező költségek esetében az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai közösen határoznak a költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell.

7. A nemzeti szabályozó hatóságok a díjak jóváhagyásakor átlátható és részletekre kitérő módon, a jelentkező költségeket egyértelműen és azonosíthatóan átgondolva, valamint az […/…/EK] irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével összhangban kellően figyelembe veszik az N-1 előírás teljesítésével járó költségeket, valamint az állandó fizikai kapacitásnak a gáz kétirányú szállítására való alkalmassá tételéhez szükséges költségeket. Az egynél több tagállamban jelentkező költségek esetében az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai és az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség közösen határoznak a költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell.

Indokolás

Az ellátásbiztonsági és infrastrukturális előírások végrehajtásakor jelentkező költségek a lehető legátláthatóbb és legegyértelműbb módon kerülnek be a nemzeti és határokon átnyúló költségekbe. A költségeket igazságosan kell elosztani az intézkedéseket végrehajtó és az azokból részesülő rendszerek között.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó országos, regionális és nemzetközi körülményt;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A földgázvállalkozások, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő vonatkozó szervezetek és a szabályozási hatóság – ha nem azonos az illetékes hatósággal – együttműködnek és minden, a kockázatértékeléshez szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

2. A földgázvállalkozások, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő vonatkozó szervezetek és a szabályozási hatóság – ha nem azonos az illetékes hatósággal – együttműködnek, és minden, a geopolitikai kockázatokat is magában foglaló kockázatértékeléshez szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A kockázatértékelést kétévente meg kell ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

3. A kockázatértékelést kétévente meg kell ismételni az adott év szeptember 30. előtt. A közösségi értékelést jelentős és váratlan kockázat felmerülése esetén felül kell vizsgálni.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) leírja az érintett harmadik országokkal zajló közvetítést kiváltó mechanizmusokat;

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha rendkívül magas a kereslet, vagy ha a legnagyobb infrastruktúrából vagy forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, és valós annak a kockázata, hogy a védett fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás nem teljesíthető kizárólag piaci alapú eszközökkel.

(3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha rendkívül magas a kereslet, vagy ha a legnagyobb infrastruktúrából vagy forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, vagy valós annak a kockázata, hogy a védett fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás nem teljesíthető kizárólag piaci alapú eszközökkel.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. Amennyiben az illetékes hatóság értesíti a Bizottságot, hogy egy tagállamban geopolitikai okok miatt korai előrejelzési szintet jelentettek be, vagy amennyiben geopolitikai okok miatt a földgázellátás zavarának veszélyét jelezték esetlegesen a korai előrejelző mechanizmus által, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője személyében a Közösség megteszi a megfelelő diplomáciai lépéseket. Az alelnök/a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő fellépései nem befolyásolhatják a belső piac működését.

Indokolás

A lehető legkorábban meg kell tenni a megfelelő diplomáciai lépéseket a szállító- vagy tranzitországként működő harmadik országokkal szemben, amikor geopolitikai okok miatt a gázellátás zavarának veszélye áll fenn. Ezek a fellépések nem befolyásolhatják a belső piac működését.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Bizottság egy héten belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, és hogy nem ró-e túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a belső piac működésére. A Bizottság különösen felszólíthatja az illetékes hatóságot a földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó intézkedések módosítására, és a kihirdetett vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy az már nem indokolt.

6. A Bizottság három napon belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése megfelel-e a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, és hogy nem ró-e túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a belső piac működésére. A Bizottság különösen felszólíthatja az illetékes hatóságot a földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó intézkedések módosítására, és a kihirdetett vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy az már nem indokolt.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a harmadik országokból érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

1. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a harmadik országokból érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimport jelentős hányada kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Közösségi vészhelyzet esetén a Bizottság összehangolja az illetékes hatóságok cselekvéseit. A Bizottság különösen biztosítja az információcserét, biztosítja a tagállami és regionális szintű intézkedések közösségi szintű egységességét és eredményességét, és a harmadik országok tekintetében összehangolja az intézkedéseket. A Bizottság összehívhat egy, különösen a vészhelyzetben érintett iparágak és tagállamok képviselőit magában foglaló válságkezelő csoportot.

3. Közösségi vészhelyzet esetén a Bizottság összehangolja az illetékes hatóságok cselekvéseit. A Bizottság különösen biztosítja az információcserét, biztosítja a tagállami és regionális szintű intézkedések közösségi szintű egységességét és eredményességét, és a harmadik országok tekintetében a Bizottság alelnökén/a főképviselőn keresztül összehangolja az intézkedéseket. A Bizottság összehívhat egy, különösen a vészhelyzetben érintett iparágak és tagállamok képviselőit magában foglaló válságkezelő csoportot.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A Bizottság az iparág szakértőiből és a Bizottság képviselőiből álló állandó tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési munkacsoport kialakításának céljából. Ez a nyomonkövetési munkacsoport szükség esetén alkalmazható; a Közösségen belüli és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és azokról jelentést tesz, a szállító és a közvetítő országokkal együttműködésben.

7. A Bizottság az iparág szakértőiből, a Bizottság képviselőiből és a Bizottság alelnöke/a főképviselő hivatalának képviselőiből álló állandó tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési munkacsoport kialakításának céljából. Ez a nyomonkövetési munkacsoport szükség esetén alkalmazható; a Közösségen belüli és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és azokról jelentést tesz, a szállító és a közvetítő országokkal együttműködésben.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz az általuk harmadik országokkal kötött azon, létező kormányközi megállapodásokat, amelyek hatással vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás fejlesztésére; újabb kormányközi megállapodások megkötése előtt a tagállamok értesítik a Bizottságot annak értékelése céljából, hogy e megállapodások összeegyeztethetők-e a belső piaci szabályozással;

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz az általuk harmadik országokkal kötött azon, létező kormányközi megállapodásokat, amelyek hatással vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás fejlesztésére; újabb kormányközi megállapodások megkötése előtt a tagállamok értesítik a Bizottságot és konzultációt folytatnak vele annak értékelése céljából, hogy e megállapodások összeegyeztethetők-e a belső piaci szabályozással, a nemzeti és közösségi energiabiztonsági hatásokkal, többek között a kritikus energiastruktúra védelmével és a geopolitikai kockázatokkal.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A Bizottság létrehozza a földgázellátás biztonságára vonatkozó folyamatos nyomon követés és beszámolás rendszerét, amely az alábbi intézkedéseket foglalja magában:

 

a) éves jelentések elkészítése az energiaszektor belső piacára vonatkozó szabályok betartása tekintetében, nevezetesen az átláthatóság és harmadik országbeli vállalatoknak, különösen a nagy szállítóknak és valamennyi leányvállalatuknak az uniós versenyjoggal való megfelelése tekintetében;

 

b) a vertikálisan integrált, harmadik országbeli vállalkozások belső piacra gyakorolt hatásainak értékelése, valamint a kölcsönösség elvének megvalósítása;

 

c) megfelelő lépések megtétele a külföldi állami tulajdonban lévő vállalatok részéről az EU energiaágazatában – különösen a gáz- és villamosáram-hálózatokban – végrehajtott ellenőrizetlen befektetések megelőzése érdekében;

 

d) a tagállamok és harmadik országok közötti földgázszerződések nyomon követése, hogy azok megfelelnek-e az EU belső piacára vonatkozó szabályoknak. A Bizottság végrehajtja a rendeltetési helyre vonatkozó kikötést magával vonó bárminemű záradék eltörlését, mivel azt tiltja az EU-jog.

ELJÁRÁS

Cím

A gázellátás biztonsága

Hivatkozások

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

11.11.2009

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Jacek Saryusz-Wolski

21.10.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.1.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.1.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Marije Cornelissen, Lorenzo Fontana, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Konrad Szymański, Ivo Vajgl

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (29.1.2010)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

A vélemény előadója: Nikolaos Chountis

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság rendeletre irányuló javaslatot nyújt be a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések vonatkozásában. A rendelet hatályon kívül helyezi a jelenleg hatályos 2004/67/EK irányelvet, melyről úgy tartják, hogy már nem alkalmas az Európai Unió földgázellátásának biztosítására, mivel a tagállamok egyre növekvő mértékben függenek a földgázbehozataltól, nőttek a harmadik országokból vagy azokon keresztül (tranzit) történő beszerzéssel összefüggő kockázatok, nagyobb a szállított földgáz mennyisége, és a földgáz belső piaca is átalakult.

A földgázellátásban felmerült rövid és hosszú távú zavarok elhárítása érdekében az új rendeletben a Bizottság javaslatot tesz a gázipari ágazat, a tagállamok és a közösségi intézmények szerepének egyértelmű lehatárolására. A Bizottság egyrészt azért részesítette előnyben az irányelv helyett a rendeleti formát, mert a tagállamok illetékes hatóságai és a földgázipari vállalatok ennek rendelkezéseit azonnal alkalmazhatják, másrészt mivel a rendeletből eredő szabályok és kötelezettségek közösségi szintű egyértelműségét és egységességét is ez mozdítja jobban elő.

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló rendeletre irányuló javaslat fő célja, hogy „ösztönzőket teremtsen az N-1 mutató teljesítéséhez és az ellenirányú áramlás lehetővé tételéhez szükséges rendszerösszekötőkbe való beruházásokhoz, és ezáltal fokozza az ellátás biztonságát”. N-1 mutatón a Bizottság a „legnagyobb infrastruktúra kiesése esetén fennmaradó összes gázellátási infrastruktúra technikai kapacitását” érti, amelynek „el kell érnie azt a teljes gázkeresletet, amely a számítási területen egy olyan, hatvannapos időszakban jelentkezik, amelyet rendkívül magas gázkereslet és statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord jellemez”.

A javaslat tárgyát képező rendelet hangsúlyozza (i) azon rendelkezéseket, melyek előírják, hogy a földgázipari vállalatok az egész Közösség területén, nemzeti szintű korlátozások nélkül a lehető leghosszabb ideig képesek legyenek biztosítani ügyfeleiknek a gázellátást, (ii) azt a lehetőséget, hogy olyan válsághelyzetekben, amikor már minden piaci alapú intézkedés hatástalannak bizonyult, az illetékes hatóság végső esetben nem piaci alapú intézkedések használatához folyamodhasson, és (iii) a Bizottságnak fenntartott, kibővített szerepkört annak érdekében, hogy képes legyen garantálni a belső piac zökkenőmentes működését.

Az előadó méltányolja a Bizottság annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy olyan rendelet szülessen, amely garantálja az Európai Unió földgázellátásának biztonságát, tekintettel többek között az orosz-ukrán kapcsolatok közelmúltbeli válságára, amely súlyos problémákat idézett elő a tagállamok gázellátása tekintetében. Üdvözlendőnek tartja továbbá a földgázellátás biztonságára összpontosító intézkedések közösségi szintű koordinálásának szándékát.

Az előadó úgy véli, hogy az illetékes hatóságoknak kibővített hatáskörre van szüksége a földgázellátás biztonságának garantálásához, ugyanakkor árpolitikájukra való tekintettel nem ért egyet azzal, hogy válsághelyzetben a magánkézben lévő földgázipari vállalatok is jelentős jogosítványokat kapjanak.

Szeretné ezért tudni, hogy a javasolt rendelet előírja-e azokat az intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek annak érdekében, hogy a magánkézben lévő földgázipari vállalatok válsághelyzetekben ne alkalmazzanak haszonszerző célokat követő árpolitikát.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az EU gázpiacának hosszú távú fenntarthatósága érdekében alapvető fontosságú, hogy a gázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ne torzítsák indokolatlanul a versenyt, illetve a belső piac hatékony működését.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A közösségi vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázvállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

(23) Az uniós vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésben megfogalmazott előírások szerint, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázipari vállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

Indokolás

December 1-jén a Lisszaboni Szerződés hatályba lépett, az EU most új jogalapon működik. Ezért utalni kell a Lisszaboni Szerződés 176. cikkére, amely kimondja: „Az Unió energiapolitikájának célja – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében –az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül”.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a) Az Európai Unió intézményeinek különös prioritást kell biztosítaniuk a Nabucco földgázvezeték projekt számára.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet intézkedéseket állapít meg, amelyek célja, hogy a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra mind megelőző intézkedések, mind konkrét megoldások keretében adott válaszok tagállami és közösségi szintű összehangolásával megőrizze a földgázellátás biztonságát, és ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának megfelelő és folyamatos működését.

E rendelet intézkedéseket állapít meg, amelyek célja, hogy a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint a tagállamok közötti szolidaritás szellemében az ellátási zavarokra mind megelőző intézkedések, mind konkrét megoldások formájában adott válaszok tagállami és uniós szintű összehangolásával megőrizze a földgázellátás biztonságát, és ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának megfelelő és folyamatos működését, továbbá hogy olyan rendkívüli intézkedéseket hozzon, melyek akkor alkalmazandók, ha a piac nem képes a gázellátásra irányuló igények kielégítésére.

Indokolás

December 1-jén a Lisszaboni Szerződés hatályba lépett, az EU most új jogalapon működik. Ezért utalni kell a Lisszaboni Szerződés 176. cikkére, amely kimondja: „Az Unió energiapolitikájának célja – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében –az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül”.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó hálózathoz már csatlakoztatott lakossági fogyasztók, továbbá ha az illető tagállam úgy határoz a kis- és középvállalkozások, az iskolák és a kórházak, feltéve hogy már csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó hálózathoz már csatlakoztatott lakossági fogyasztók, továbbá, ha az illető tagállam – az általa a 8. cikkel összhangban elvégzett kockázat- és hatásvizsgálatot követően, figyelembe véve a műszaki megvalósíthatóságot és egy költség-haszon elemzést is – úgy határoz, akkor ebbe a kategóriába tartozhatnak kis- és középvállalkozások, iskolák és kórházak is, feltéve, hogy már csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Indokolás

A lakossági fogyasztók mint „védett fogyasztók” számára gázválság idején is biztosítani kell a folyamatos ellátást. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a védett fogyasztóknak számító lakossági fogyasztókon kívül e kategóriába másokat is bevon, e döntését alapos hatásvizsgálatra kell alapoznia, amely értékeli a piaci költségeket és előnyöket is, mivel a meghatározás kiterjesztése jelentős költségeket gerjeszthet, amelyeket a végfogyasztóknak kell viselniük.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A gázellátás biztonságának biztosítása a földgázvállalkozások, a tagállamok illetékes hatóságai, az ipari gázfogyasztók és a Bizottság feladata az őket illető felelősségi körökön belül. E feladat ellátása nagyfokú együttműködést tesz szükségessé közöttük.

1. A gázellátás biztonságának biztosítása a földgázipari vállalkozások, a tagállamok illetékes hatóságai, az ipari gázfogyasztók és a Bizottság feladata az őket illető felelősségi körökön belül. E feladat ellátása nagyfokú együttműködést tesz szükségessé közöttük, továbbá az átláthatóság és a hatékony információcsere is alapvető fontosságú.

Indokolás

Mivel a gázellátás politikafüggő kérdés, egységes megközelítésre van szükség az Unión belül.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011 március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után tizenkét hónappal] a földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő illetékes szervezetekkel és – abban az esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a szabályozó hatóság – a szabályozó hatósággal folytatott konzultáció után elkészíti a következőket:

1. Az illetékes hatóság ...* -ig a 8. cikkel összhangban elvégzett kockázat- és hatásvizsgálat alapján, a földgázipari vállalkozásokkal, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő illetékes szervezetekkel és – abban az esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a szabályozó hatóság – a szabályozó hatósággal folytatott konzultáció után elkészíti a következőket:

 

*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet hatálybalépése után tizenkét hónappal.

Indokolás

A közös uniós módszereken alapuló megelőző intézkedések és vészhelyzeti terv előkészítésével kapcsolatban minden tagállamnak kockázat- és hatásvizsgálatot kell készítenie, amely adott esetben lehetővé teszi számára sajátos nemzeti körülményeinek figyelembevételét.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett folyamat során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, hogy az információcserét és konzultációt milyen regionális szinten kell lefolytatni. A Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (földgázpiaci ENTSO) és az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel (Ügynökség) folytatott konzultáció után ajánlhatja regionális szinten közös terv készítését is.

3. A (2) bekezdésben említett folyamat során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, hogy az információcserét és konzultációt milyen regionális szinten kell lefolytatni. A Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (földgázpiaci ENTSO), az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel (Ügynökség) és a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultáció után ajánlhatja regionális szinten közös terv készítését is.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által való bejelentése után hat hónappal a Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A Bizottság konzultál a tervekről a földgázpiaci ENTSO-val, az Ügynökséggel, a gázkoordinációs csoporttal és más érintett felekkel. A Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, amennyiben úgy véli, hogy a terv nem alkalmas a hatásvizsgálat szerinti kockázatok hatékony csökkentésére, nem egyeztethető össze a kockázati forgatókönyvekkel vagy más tagállamok terveivel, vagy nem felel meg e rendelet előírásainak vagy a közösségi jog más rendelkezéseinek.

6. A tervnek az illetékes hatóságok által való bejelentése után hat hónappal a Bizottság értékeli a tagállamok terveit és valamennyi közös regionális tervet. A Bizottság konzultál a tervekről a földgázpiaci ENTSO-val, az Ügynökséggel, a gázkoordinációs csoporttal és más érintett felekkel. A Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, amennyiben úgy véli, hogy a terv nem alkalmas a hatásvizsgálat szerinti kockázatok hatékony csökkentésére, nem egyeztethető össze a kockázati forgatókönyvekkel, más tagállamok terveivel vagy egyéb regionális tervekkel, illetve nem felel meg e rendelet előírásainak vagy a közösségi jog más rendelkezéseinek.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A megelőzési cselekvési terv figyelembe veszi a gazdasági hatékonyságot, a belső energiapiac működésére gyakorolt hatásokat és a környezetvédelmi hatást.

3. A megelőzési cselekvési terv figyelembe veszi a költséghatékonyságot, a gazdasági hatékonyságot, a tisztességes versenyt, a belső energiapiac működésére gyakorolt hatásokat és a környezetvédelmi hatást.

Indokolás

A költséghatékonyság fogalma jobban meghatározza, hogy a megelőzési cselekvési tervnek figyelembe kell vennie a legalacsonyabb költségre vonatkozó célkitűzést.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb [2014. március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után három évvel] biztosítja (biztosítják), hogy a legnagyobb gázellátási infrastruktúra kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra (N-1) alkalmas a számítási terület teljes gázigényének kielégítéséhez szükséges gázmennyiség leszállítására egy olyan, hatvannapos időszakban, amelyet rendkívül magas gázkereslet és statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord jellemez.

1. Az illetékes hatóság ...*-ig biztosítja, hogy a gázáramlásnak a legnagyobb beléptetési ponton történő megszakadása esetén a rendelkezésre álló infrastruktúra (N-1) alkalmas legyen a számítási területen található védett fogyasztók gázigényének kielégítéséhez szükséges gázmennyiség leszállítására olyan napon, amelyet rendkívül magas gázkereslet és statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord jellemez.

 

*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet hatálybalépése után hat évvel.

Indokolás

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand of the protected customers only.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A szállításirendszer-üzemeltetőknek e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül alkalmassá kell tenniük az állandó fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra minden rendszerösszekötőn, kivéve abban az esetben, ha egy illetékes hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a kétirányú áramlási kapacitással való kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés felülvizsgálható, ha a körülmények megváltoznak. A kétirányú áramlási kapacitás szintjét költséghatékony módon kell elérni, és e szintnek figyelembe kell vennie legalább a 7. cikkben meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez szükséges kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető a szállítási rendszer egészének működésén az említett kétéves határidőn belül végrehajtja a kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez szükséges módosításokat.

5. Ha a 8. cikkel összhangban elvégzett kockázat- és hatásvizsgálat fényében – figyelembe véve a műszaki megvalósíthatóságot és egy költség-haszon elemzést is – szükséges, akkor a szállításirendszer-üzemeltetőknek ...*-ig alkalmassá kell tenniük az állandó fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra azokon a rendszerösszekötőkön, ahol a kétirányú áramlási kapacitással való kiegészítés – különösen válsághelyzetek idején – növelné az ellátás biztonságát. Az értékelés felülvizsgálható, ha a körülmények megváltoznak. A szállításirendszer-üzemeltető a 8. cikkel összhangban elvégzett kockázat- és hatásvizsgálat szerint, és figyelembe véve a műszaki megvalósíthatóságot és egy költség-haszon elemzést is, a szállítási rendszer egészének működésén az említett hároméves határidőn belül végrehajtja a kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez szükséges módosításokat.

 

*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet hatálybalépése után három évvel.

Indokolás

Az állandó fizikai kapacitás követelménye a kétirányú gázszállításra valamennyi rendszerösszekötőn csak akkor írható elő, ha előzőleg értékelték, hogy műszakilag megvalósítható-e és/vagy gazdaságilag lehetséges-e, illetve az egyedi körülmények között helyénvaló-e. Az előzetes kockázat- és hatástanulmányt a végfogyasztókat terhelő szükségtelen költségek elkerülése érdekében kell megkövetelni.

Az állandó fizikai kapacitás két éven belüli lehetővé tétele csak akkor teljesíthető, ha az infrastruktúra tekintetében csupán kisebb változtatásokat kell végrehajtani. Nagyobb módosítások elvégzése – például új kompressziós egység telepítése – hosszabb ideig tart.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz a tagállam védett fogyasztóinak gázellátása érdekében a következő esetekben:

1. Az illetékes hatóság megköveteli a gázellátó vállalatoktól a tagállam védett fogyasztóinak gázellátását a következő esetekben:

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége az ellátásbiztonsági előírásoknak megfelelő mennyiség biztosítása. Az ellátásbiztonsági előírásoknak való megfelelés többletköltséggel jár, amit a védett fogyasztóknak kell fedezni. Az ellátásbiztonsági előírásokban említett áthidalandó időszak, amelyben a szolgáltatót ellátási kötelezettség terheli, nem haladhatja meg a mindenképpen szükséges időt, az aránytalan költségek, illetve annak elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt kb. negyven év során, mióta megépült a földgáz Európába szállításának infrastruktúrája, az egyetlen nagy ellátásmegszakítás 13 napig tartott. Az ellátásbiztonsági előírások céljaira egy harmincnapos áthidalandó időszak ezért több mint elegendő biztosítékot nyújtana minden eshetőségre, ugyanakkor jelentős költségcsökkentést vonna maga után. Egy harmincnapos időszak elegendőnek tűnik továbbá a gázellátás normalizálására, vagy további intézkedések megtételére, például az ellenirányú áramlások útján történő ellátás elrendelésére és megszervezésére is.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) valamely hatvannapos időszakban tapasztalt kivételesen nagy gázigény a statisztikailag minden húsz évben előforduló leghidegebb időjárási időszakban.

b) valamely harmincnapos időszakban tapasztalt kivételesen nagy gázigény a statisztikailag húszévenként előforduló leghidegebb időjárási időszakban.

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége az ellátásbiztonsági előírásoknak megfelelő mennyiség biztosítása. Az ellátásbiztonsági előírásoknak való megfelelés többletköltséggel jár, amit a védett fogyasztóknak kell fedezni. Az ellátásbiztonsági előírásokban említett áthidalandó időszak, amelyben a szolgáltatót ellátási kötelezettség terheli, nem haladhatja meg a mindenképpen szükséges időt, az aránytalan költségek, illetve annak elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt kb. negyven év során, mióta megépült a földgáz Európába szállításának infrastruktúrája, az egyetlen nagy ellátásmegszakítás 13 napig tartott. Az ellátásbiztonsági előírások céljaira egy harmincnapos áthidalandó időszak ezért több mint elegendő biztosítékot nyújtana minden eshetőségre, ugyanakkor jelentős költségcsökkentést vonna maga után. Egy harmincnapos időszak elegendőnek tűnik továbbá a gázellátás normalizálására, vagy további intézkedések megtételére, például az ellenirányú áramlások útján történő ellátás elrendelésére és megszervezésére is.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz a védett fogyasztók gázellátásának hatvannapos időszakon keresztül való biztosítása érdekében a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott vészhelyzet esetében is. Az illetékes hatóság törekszik a védett fogyasztók ellátásának fenntartására mindaddig, amíg szükséges.

2. Az illetékes hatóság megköveteli a gázellátó vállalatoktól a védett fogyasztók gázellátásának harmincnapos időszakon keresztül való biztosítását a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott vészhelyzet esetében is. A gázellátó vállalatok az illetékes hatósággal együttműködve, piaci alapú ellátásbiztonsági eszközökkel törekszenek a védett fogyasztók ellátásának fenntartására mindaddig, amíg lehetséges.

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége az ellátásbiztonsági előírásoknak megfelelő mennyiség biztosítása. Egy harmincnapos időszak csökkentené a fogyasztók költségeit, ld. 7. cikk (1) bekezdés.

A piacnak addig kell működnie, ameddig lehetséges, és a piaci alapú mechanizmusoknak ki kell fejleszteniük a védett fogyasztók ellátásának fenntartására szolgáló fizikai és szerződéses eszközöket.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ellátási előírások teljesítése érdekében a földgázvállalkozásokra megállapított kötelezettségeknek megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük, és nem róhatnak indokolatlan terheket az újonnan belépő piaci szereplőkre és a kisvállalkozásokra.

3. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ellátási előírások teljesítése érdekében a földgázipari vállalkozásokra rótt kötelezettségeknek megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük, és nem róhatnak indokolatlan terhet e vállalkozásokra.

Indokolás

A rendelettervezetben foglalt célok csak akkor érhetők el, ha az egyes szereplők szerepe és felelőssége egyértelműen meg van határozva olyan szabványok alapján, amelyek valamennyi piaci szereplőre egyenlő mértékben vonatkoznak, ideértve az újonnan belépő piaci szereplőket és a kisvállalkozásokat is.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Minden illetékes hatóságnak [legkésőbb 2010. szeptember 30-ig; e rendelet hatálybalépésétől számítva hat hónapon belül] teljes körűen értékelnie kell a gázellátás biztonságát tagállamában érintő kockázatokat:

1. Minden illetékes hatóságnak ...*-ig kockázat- és hatásvizsgálatot kell készítenie, amely a következők alapját képezi:

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott előírások használatával;

a) az érintett tagállam kockázati profiljának kidolgozása, tekintetbe véve minden releváns országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó országos és regionális körülményt;

b) az érintett tagállam megelőző cselekvési tervének kidolgozása;

c) különböző olyan, rendkívül magas kereslettel és ellátási zavarral jellemzett forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-terminálok kiesése, valamint a harmadik országbeli szállítóktól érkező ellátás zavara;

c) az érintett tagállam vészhelyzeti tervének kidolgozása;

 

d) a más tagállamokban fennálló kockázatokkal való kölcsönhatások és korrelációk azonosításával.

A kockázat- és hatásvizsgálatnak a 6. és 7. cikkben meghatározott szabványokon kell alapulnia, és ki kell terjednie különböző olyan, rendkívül magas kereslettel és/vagy ellátási zavarral jellemzett forgatókönyvekre, mint a fő szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-terminálok kiesése, valamint a harmadik országbeli termelőktől érkező ellátás zavara. A más tagállamokban fennálló kockázatokkal való kölcsönhatásokat és korrelációkat figyelembe kell venni.

 

*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet hatálybalépése után 12 hónappal.

Indokolás

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kockázat- és hatásvizsgálatnak tekintetbe kell vennie a technikai megvalósíthatóságot és a költség–haszon elemzést is. Erre különösen a védett fogyasztók körének háztartási fogyasztókon túli esetleges nemzeti szintű kiterjesztése előtt kell sort keríteni.

Indokolás

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A Bizottság 4. cikk (3) bekezdése szerinti ajánlása alapján vagy a 4. cikk (4) bekezdése szerinti közös regionális terv kidolgozása esetén az e cikkben meghatározott kötelezettségeknek regionális szinten is eleget lehet tenni.

Indokolás

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A 4. cikk (4) bekezdésében meghatározott közös regionális tervek mindegyikébe ...*-ig bele kell foglalni az adott régió gázellátásának biztonságát érintő kockázatokról szóló átfogó értékelést, figyelembe véve a részt vevő országok által korábban készített kockázatértékeléseket.

 

*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet hatálybalépése után kilenc hónappal.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. A Bizottság ...*-ig átfogó értékelést készít az Európai Unió gázellátásának biztonságát érintő kockázatokról, figyelembe véve a tagállamok által korábban készített és az esetleges közös regionális tervekbe korábban beépített kockázatértékeléseket.

 

*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet hatálybalépése után 12 hónappal.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) megállapítja a III. mellékletben felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében tervezett vagy végrehajtandó nem piaci alapú intézkedések hozzájárulását, és értékeli, hogy a válság megoldásához milyen mértékben van szükség nem piaci alapú intézkedések meghozatalára, értékeli ezen intézkedések hatását, és meghatározza a végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;

(7) megállapítja, hogy a III. mellékletben felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében tervezett vagy végrehajtandó, nem piaci alapú intézkedések milyen mértékben járulnak hozzá a helyzet megoldásához, és költség-haszon elemzés alapján értékeli, hogy a válság megoldásához – és kizárólag a gázellátás folytonosságának szavatolását célzó végső megoldásként – milyen mértékben van szükség nem piaci alapú intézkedések meghozatalára, értékeli ezen intézkedések hatását, és meghatározza a végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)Korai előrejelzési szint (korai előrejelzés): ha konkrét, komoly és megbízható – adott esetben a korai előrejelző mechanizmus révén szerzett – információ áll rendelkezésre arról, hogy olyan eseményre kerülhet sor, amely ronthat az ellátási körülményeken;

(1)Korai előrejelzési szint (korai előrejelzés): ha konkrét, komoly és megbízható információ utal arra, hogy az ellátási feltételek rövidtávon romolhatnak. A piacnak a problémát az illetékes hatóság beavatkozása nélkül kell megoldania;

Indokolás

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Bizottság egy héten belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, és hogy nem ró-e túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a belső piac működésére. A Bizottság különösen felszólíthatja az illetékes hatóságot a földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó intézkedések módosítására, és a kihirdetett vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy az már nem indokolt.

6. A Bizottság három napon belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése megfelel-e a 2. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, és hogy nem ró-e túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a belső piac működésére. A Bizottság különösen felszólíthatja az illetékes hatóságot a földgázipari vállalkozásokra túlzott terhet rovó intézkedések módosítására, és a kihirdetett vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy az már nem indokolt.

Indokolás

A határidőt rövidíteni kell, mivel az energiaválság következményei gyakran már néhány nap elteltével érzékelhetőek, és a gazdaságra már ekkorra kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A vészhelyzeti tervet kétévenként frissíteni kell.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a harmadik országokból érkező a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti napi gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

1. A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha az Unióba a harmadik országokból érkező, a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti napi gázimportnak több mint 10%-a – vagyis egyes tagállamok napi fogyasztásának megfelelő mennyiség – kiesik. A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdethet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a napi gázimport 10%-os visszaesése már egy kisebb tagállam napi gázfogyasztásának felel meg, ezért lényeges ragaszkodni a 10%-os határértékhez.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g) a tervek végrehajtása;

(g) megelőző cselekvési tervek és vészhelyzeti tervek, valamint az azokban meghatározott intézkedések végrehajtása;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az illetékes hatóságok és a Bizottság gondoskodnak az üzleti szempontból érzékeny információk bizalmas kezeléséről.

3. Az illetékes hatóságok és a Bizottság rendszert dolgoznak ki az üzleti szempontból érzékeny információk bizalmas kezelésének és védelmének biztosítására.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nyomon követés

A Bizottság által végzett nyomon követés

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett terveket és konzultált a gázkoordinációs csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az ellátásbiztonság közösségi szintű növelésének lehetséges módjait érintő következtetéseket, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet fejlesztésére nézve.

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett terveket és konzultált a gázkoordinációs csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az ellátásbiztonság uniós szintű növelésének lehetséges módjait, valamint a kockázatelemzés, megelőzési cselekvési terv és uniós szintű vészhelyzeti terv készítésének szükségességét érintő következtetéseket, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet fejlesztésére nézve.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jelentésnek tartalmaznia kell egy SWOT-elemzést a gázellátás biztonságának szavatolását célzó, e rendelet szerinti intézkedések végrehajtására vonatkozó felelősségről. A Bizottság fontolóra veszi, hogy e felelősséget a tagállamok illetékes hatóságai helyett célszerűbb-e a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportjára (ERGEG) ruházni.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Nabucco földgázvezeték projekt

 

Az Európai Unió intézményeinek kiemelt prioritást kell biztosítaniuk a Nabucco földgázvezeték projekt számára annak politikai profilja és finanszírozása tekintetében.

Indokolás

A gázellátás biztonságával kapcsolatos rendeletben a gázellátás diverzifikációjának jelentős szerepet kellene betöltenie. E tekintetben a Nabucco földgázvezeték alternatívát jelenthet az Európai Unióba jelenleg szállított gáz forrásai mellett.

ELJÁRÁS

Cím

A gázellátás biztonsága

Hivatkozások

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.9.2009

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Nikolaos Chountis

20.10.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2009

21.1.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

27.1.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sophie Briard Auconie, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (29.1.2010)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

A vélemény előadója: Bogusław Sonik

RÖVID INDOKOLÁS

A fosszilis tüzelőanyagok közül a gáz jár a legkevesebb szén-dioxid-kibocsátással, ezért kulcsszerepet játszik Európa alacsony szén-dioxid-kibocsátású rendszerekre való áttérésében. Jelenleg Európa elsődleges energiafogyasztásának egynegyedét látják el gázzal, e gáznak pedig csaknem 60%-a származik importból[1]. Noha a megújuló energiaforrásokra, energiahatékonyságra és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére vonatkozó 2020-as uniós célkitűzések hozzájárulnak a gáz iránti növekvő kereslet stabilizálásához, az unión belüli előállítás csökkenése következtében előálló helyzetben az EU gázimporttól való függősége változatlan maradna, vagy éppenséggel tovább növekedne. A 2009. januári orosz-ukrán gázválság – amely során az európai import 30%-a szünetelt két héten keresztül – nyomán világossá vált, hogy a behozataltól való növekvő függőség, az utánpótlást és tranzitot fenyegető fokozódó kockázat körülményei közepette a földgázellátás biztonságáról szóló jelenlegi irányelv[2] már nem nyújt kellő védelmet és felülvizsgálatra szorul. Sőt, ki kell emelni azt, hogy a földgázellátás 2009. januári megszakítása egyes tagállamok Oroszországból származó behozatalának 100 %-át függesztette fel, és még mindig van egy tagállam, amelynek helyzete a gázellátás megszakítása óta még mindig nem rendeződött.

E körülményekből az derül ki, hogy még nem ért véget a teljesen liberalizált belső energiapiac kiépítésének folyamata, és egyre sürgetőbb igény mutatkozik az Unión belül földgázellátás biztonságát fokozó intézkedések meghozatalára.

A környezetvédelmi kérdések figyelembevétele mellett az előadó azt a nézetet vallja, hogy az ellátás biztonságát a környezet védelmével egyeztetve kell szavatolni, hogy Európa fenntartható energiához jusson:

§ megfelelően figyelembe kell venni a javasolt keresleti és kínálati oldali intézkedések környezeti hatását; a környezetre a legkisebb mértékben hatást gyakorló intézkedéseket kell előnyben részesíteni még vészhelyzetekben is;

§ megjegyzendő, hogy a gázról a fosszilis tüzelőanyagokra való átállás növelné az üvegházhatást előidéző gázkibocsátások mértékét, amennyiben gáz helyett például szenet vagy olajat használnánk;

§ az energiatakarékosság és energiahatékonyság szerepe döntő fontosságú a válságmegelőzésben és -kezelésben, ezért fokozni kell az erre irányuló intézkedéseket; e tekintetben különös figyelmet érdemelnek azok a jelenleg folyó tárgyalások, amelyek tárgya az ún. energiahatékonysági jogszabálycsomag, vagyis az épületek energiateljesítményéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat[3] és a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat[4];

§ jobban ki kell hangsúlyozni az Unión belüli fenntartható energiaforrások szerepét. elő kell segíteni a megújuló energiaforrásokból származó gáz gázhálózat-infrastruktúrába való integrációját;

§ az új energiastruktúra kibontakoztatására csakis a megfelelő környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészülte után kerülhet sor – amennyiben ezt külön jogszabály követeli meg, különösen a 2001/42/EC irányelv, és a 85/337/EGK tanácsi irányelv – és a természet kellő tiszteletben tartása mellett, különösen a Natura 2000 keretében védett természetvédelmi területek esetében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra, illetve gázellátási forrás kiesése, az úgynevezett N-1 elv, reális lehetőség. Az ilyen infrastruktúra, illetve ellátási forrás kieséséből adódó helyzet összehasonlítási alapul vétele annak meghatározásában, hogy a tagállamoknak mekkora hiány ellensúlyozására kell felkészülniük, érvényes kiindulási pontot képez ellátásbiztonságuk biztosításához.

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra kiesése, az úgynevezett N-1 elv reális lehetőség. Az n-1 elv alapján az ilyen infrastruktúra kieséséből adódó helyzet összehasonlítási alapul vétele annak meghatározásában, hogy a tagállamoknak mekkora hiány ellensúlyozására kell felkészülniük, érvényes kiindulási pontot képez ellátásbiztonságuk biztosításához.

Indokolás

A 2009 elején bekövetkezett gázválság tapasztalatai megmutatták, hogy a vállalkozások vannak abban a helyzetben, hogy a földgázforrások kiesése esetén biztosítsák az ellátást.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Elegendő gázinfrastruktúra megléte az egyes tagállamokon belül és a Közösség egészében alapvető feltétele az ellátási zavarok kezelésének. A gázellátási biztonság közös minimum kritériumai azonos feltételeket biztosítanak e téren és jelentős ösztönzőket teremtenek a szükséges infrastruktúra megépítéséhez, valamint a gázellátási válságra való felkészültség szintjének javításához. Az olyan, keresletoldali intézkedések, mint a tüzelőanyag-váltás, komoly szerepet játszhatnak az energiabiztonság megvalósításában, feltéve, hogy ellátási zavar esetén gyorsan alkalmazhatók és jelentős keresletcsökkentés érhető el velük.

(9) Elegendő gázinfrastruktúra megléte az egyes tagállamokon belül és a Közösség egészében alapvető feltétele az ellátási zavarok kezelésének. A gázellátási biztonság közös minimum kritériumai azonos feltételeket biztosítanak e téren és jelentős ösztönzőket teremtenek a szükséges infrastruktúra megépítéséhez, valamint a gázellátási válságra való felkészültség szintjének javításához. Az olyan, keresletoldali intézkedések, mint a tüzelőanyag-váltás, komoly szerepet játszhatnak az energiabiztonság megvalósításában, feltéve, hogy ellátási zavar esetén gyorsan alkalmazhatók és jelentős keresletcsökkentés érhető el velük. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a fosszilis tüzelőanyagokra való átállás növelné az üvegházhatást előidéző gázkibocsátások mértékét. Még inkább ösztönözni kell az energia hatékony felhasználását, mint keresletoldali intézkedést. Megfelelően figyelembe kell venni a javasolt keresleti és kínálati oldali intézkedések környezeti hatását, és a környezetre a legkisebb mértékben hatást gyakorló intézkedéseket kell előnyben részesíteni. Az infrastruktúrát érintő befektetések tekintetében kellő módon figyelembe kell venni a környezetet és a kapcsolódó közösségi vívmányokat.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az új gázinfrastruktúrába való befektetést erőteljesen támogatni kell. E befektetéseknek fokozniuk kell a földgázellátás biztonságát, miközben biztosítják a belső földgázpiac megfelelő működését is. Amennyiben egy infrastruktúra-beruházás határokon átnyúló jelleggel bír a(z) .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséget (Ügynökség) és a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatát (földgázpiaci ENTSO) szorosan be kell vonni a határokon átnyúló vonatkozások jobb figyelembe vétele érdekében.

(10) Az új gázinfrastruktúrába való befektetést erőteljesen támogatni kell, és csak a megfelelő környezeti hatásvizsgálat elvégzését követően szabad végrehajtani. Ezeknek az új infrastruktúráknak fokozniuk kell a földgázellátás biztonságát, miközben biztosítják a belső földgázpiac megfelelő működését is. A befektetéseket alapvetően a vállalkozásokon keresztül kell eszközölni, és gazdasági ösztönzőkre kell alapozni. Elő kell segíteni a megújuló energiaforrásokból származó gáz gázhálózat-infrastruktúrába való integrációját. Amennyiben egy infrastruktúra-beruházás határokon átnyúló jelleggel bír a(z) .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséget (Ügynökség) és a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatát (földgázpiaci ENTSO) szorosan be kell vonni a határokon átnyúló vonatkozások jobb figyelembe vétele érdekében.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Különféle közösségi finanszírozási forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben lévő tagállamok abban, hogy az egyelőre hiányos termelés és infrastruktúra tekintetében végrehajtsák a szükséges beruházásokat: ilyen források különösen az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök és kezességvállalás, valamint regionális, strukturális és kohéziós alapok. Az Európai Beruházási Bank, valamint a Közösség olyan, külső beavatkozási eszközei, mint az ENPI, az IPA és a DCI harmadik országokban is finanszírozhatnak az energiaellátási biztonságot növelő intézkedéseket.

(11) Különféle közösségi finanszírozási forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben lévő tagállamok abban, hogy az egyelőre hiányos termelés, az infrastruktúra és az energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedések tekintetében végrehajtsák a szükséges beruházásokat: ilyen források különösen az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök és kezességvállalás, valamint regionális, strukturális és kohéziós alapok. Az Európai Beruházási Bank, valamint a Közösség olyan, külső beavatkozási eszközei, mint az ENPI, az IPA és a DCI harmadik országokban is finanszírozhatnak az energiaellátási biztonságot növelő intézkedéseket. A közösségi támogatás különösen fontos az „energiaszigeteknek” tekintett régiók és tagállamok összekapcsolhatóságának javítása érdekében.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A földgázpiaci vállalkozások és az illetékes hatóságok feladatainak és felelősségi köreinek pontos meghatározása ezért alapvető jelentőséggel bír a belső piac megfelelő működésének különösen ellátási zavarok és válsághelyzet esetén való fenntartásában.

(15) A földgázpiaci vállalkozások és az illetékes hatóságok és a Bizottság feladatainak és felelősségi köreinek pontos meghatározása ezért alapvető jelentőséggel bír a belső piac megfelelő működésének különösen ellátási zavarok és válsághelyzet esetén való fenntartásában.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A földgázvállalkozásoknak az illetékes hatóságokkal együtt vészhelyzeti terveket kell készíteniük annak érdekében, hogy ellátási zavar esetén biztosítva legyen a legmagasabb készültségi szint. E terveknek kölcsönösen összehangoltnak kell lenniük. Tartalmukban követniük kell a meglévő terveknél legjobban bevált gyakorlatot, és világosan meg kell határozniuk az érintett földgázvállalkozások és illetékes hatóságok feladatait és felelősségi köreit. Amennyiben lehetséges és szükséges, regionális szinten közös vészhelyzeti terveket kell létrehozni.

(22) A földgázvállalkozásoknak az illetékes hatóságokkal együtt vészhelyzeti terveket kell készíteniük annak érdekében, hogy ellátási zavar esetén biztosítva legyen a legmagasabb készültségi szint. E terveknek kölcsönösen összehangoltnak kell lenniük mind nemzeti, mind regionális és közösségi szinten. Tartalmukban követniük kell a meglévő terveknél legjobban bevált gyakorlatot, és világosan meg kell határozniuk az érintett földgázvállalkozások és illetékes hatóságok feladatait és felelősségi köreit. Amennyiben lehetséges és szükséges, regionális szinten közös vészhelyzeti terveket kell létrehozni.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A közösségi vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázvállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

(23) A közösségi vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok – például azok a tagállamok, amelyek „energiaszigetek” – támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 194. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazottak szerint, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázvállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja. A vállalkozások közötti, közös megelőzési és vészhelyzeti forgatókönyvek létrehozásán alapuló üzleti megállapodásokat támogatni kell.

Indokolás

A szolidaritási intézkedésekkel vagy a kompenzációs mechanizmusokkal kapcsolatosan nem szabad kötelező előírásokat szabni.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet intézkedéseket állapít meg, amelyek célja, hogy a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra mind megelőző intézkedések, mind konkrét megoldások keretében adott válaszok tagállami és közösségi szintű összehangolásával megőrizze a földgázellátás biztonságát, és ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának megfelelő és folyamatos működését.

E rendelet olyan intézkedéseket állapít meg, melyek a földgázellátás biztonságának megőrzését célozzák a belső földgázpiac megfelelő és folyamatos működésének biztosítása, valamint olyan rendkívüli intézkedések megállapítása révén, melyek akkor alkalmazandók, ha a piac már nem képes a gázellátásra irányuló igények kielégítésére, továbbá a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint mind a megelőző intézkedések, mind a konkrét ellátási zavarokra vagy ilyen zavarok komoly és valós fenyegetéseire adott reakciók tekintetében a tagállamok közti szolidaritás szellemében adott válaszok tagállami és közösségi szintű összehangolásával.

Indokolás

Ne csupán a tényleges ellátási zavarok adjanak okot reagálásra; azt az ellátási zavarok komoly és valós fenyegetése is ki kell, hogy váltsa. A szolidaritás szellemét az Európai Tanács 2009. márciusi következtetéseinek megfelelően hangsúlyozni kell a rendeletben.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó hálózathoz már csatlakoztatott lakossági fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam úgy határoz – a kis- és középvállalkozások, az iskolák és a kórházak, feltéve hogy már csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó hálózathoz már csatlakoztatott lakossági fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam úgy határoz – egyéb fogyasztók, például a kis- és középvállalkozások, az iskolák, a kórházak és más, orvosi, szociális és oktatási közszolgáltatást nyújtó intézmények, feltéve hogy már csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Indokolás

A tagállamokat fel kell jogosítani arra, hogy nemzeti szinten igényeiknek megfelelően összeállíthassák a védett fogyasztók jegyzékét, és ha jónak látják, tovább bővíthessék az e körbe tartozók sorát.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság végrehajtja az e rendeletben megállapított, hatáskörébe tartozó intézkedéseket. Az intézkedések tartalmazzák a 8. cikk (1a) bekezdésében említett éves kockázatelemzést, valamint a gázellátás biztonságának folyamatos, közösségi szintű nyomon követését.

Indokolás

Tekintettel a gázellátási válságok határokon átnyúló természetére, a megelőzést és az előkészítést szintén a Bizottság/Közösség szintjén kell megszervezni.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóság legkésőbb [2011 március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után tizenkét hónappal] a földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő illetékes szervezetekkel és – abban az esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a szabályozó hatóság – a szabályozó hatósággal folytatott konzultáció után elkészíti a következőket:

(1) Az illetékes hatóság [2011. március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után tizenkét hónappal] a földgázvállalkozásokkal, a lakossági, az ipari fogyasztók és más érdekelt felek érdekeit képviselő illetékes szervezetekkel és – abban az esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a szabályozó hatóság – a szabályozó hatósággal folytatott konzultáció után, és a (2) bekezdéssel összhangban elkészíti a következőket:

Indokolás

Tekintettel a gázellátási válságok határokon átnyúló természetére, jobb, ha a válságmegelőzés és az előkészítés koordinálására közösségi szinten kerül sor. A más tagállamok illetékes hatóságaival és a Bizottsággal való konzultációra vonatkozó kötelezettség még inkább hangsúlyozandó.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tervek elfogadása előtt az illetékes hatóságok információt cserélnek és konzultálnak egymással és a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy terveik és intézkedéseik a megfelelő regionális szinten egymással össze legyenek hangolva. E konzultációknak minimálisan a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a gáz mindkét irányban való szállítását szolgáló fizikai kapacitásra kell vonatkozniuk.

(2) A tervek elfogadása előtt az illetékes hatóságok információt cserélnek és konzultálnak egymással és a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy terveik és intézkedéseik a megfelelő regionális és közösségi szinten egymással össze legyenek hangolva. E konzultációknak minimálisan a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a gáz mindkét irányban való szállítását szolgáló fizikai kapacitásra kell vonatkozniuk, továbbá a határokon átnyúló készletek biztosítására vonatkozó szerződéses korlátozásokra. A konzultáció közben biztosítani kell a gazdasági szempontból érzékeny adatok bizalmasságát.

Indokolás

Tekintettel a gázellátási válságok határokon átnyúló természetére, a válságmegelőzést és az előkészítést is közösségi szinten kell megszervezni. E tekintetben az Európai Bizottságnak kellene az illetékes hatóság szerepét betöltenie.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett folyamat során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, hogy az információcserét és konzultációt milyen regionális szinten kell lefolytatni. A Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (földgázpiaci ENTSO) és az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel (Ügynökség) folytatott konzultáció után ajánlhatja regionális szinten közös terv készítését is.

(3) A (2) bekezdésben említett folyamat során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, hogy az információcserét és konzultációt milyen regionális szinten kell lefolytatni. A Bizottság szükség esetén a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (földgázpiaci ENTSO) és az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel (Ügynökség) folytatott konzultáció után ajánlhatja vagy kérheti regionális szinten közös terv készítését is.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra- és ellátási előírások teljesítésére szolgáló intézkedések; az intézkedéseknek tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás teljesítésére vonatkozó terveket, a védett fogyasztók ellátásához a meghatározott magas fogyasztási időszakokban szükséges mennyiségeket és kapacitásokat, valamint a földgázvállalkozásokra és más érintett testületekre rótt keresletoldali intézkedéseket és kötelezettségeket;

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra- és ellátási előírások teljesítésére szolgáló intézkedések; az intézkedéseknek tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás teljesítésére vonatkozó terveket, a védett fogyasztók ellátásához a meghatározott magas fogyasztási időszakokban szükséges mennyiségeket és kapacitásokat, ugyanakkor meg kell felelniük a bizonyos tervek és programok környezetre kifejtett hatásaira vonatkozó felmérésről szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 és a bizonyos állami és magánprojektek környezetre kifejtett hatásainak felméréséről szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvnek2, továbbá tartalmazniuk kell a földgázvállalkozásokra és más érintett testületekre rótt keresletoldali intézkedéseket és kötelezettségeket;

 

1. HL L 197., 2001.7.21., 30. o.

 

2. HL L 175., 1985.7. 5., 40. o.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb [2014. március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után három évvel] biztosítja (biztosítják), hogy a legnagyobb gázellátási infrastruktúra kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra (N-1) alkalmas a számítási terület teljes gázigényének kielégítéséhez szükséges gázmennyiség leszállítására egy olyan, hatvannapos időszakban, amelyet rendkívül magas gázkereslet és statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord jellemez.

(1) Az illetékes hatóság [2016. március 31-ig; e rendelet hatálybalépése után öt évvel] biztosítja, hogy a legnagyobb gázellátási infrastruktúra kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra (N-1) alkalmas a számítási terület teljes gázigényének kielégítéséhez szükséges gázmennyiség leszállítására egy olyan, hatvannapos időszakban, amelyet rendkívül magas gázkereslet és statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord jellemez.

Indokolás

Technikai szempontból három év nem elegendő a szükséges infrastruktúra kiépítéséhez és teljes szállítási rendszerek átalakításához.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül alkalmassá kell tenniük az állandó fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra minden rendszerösszekötőn, kivéve abban az esetben, ha egy illetékes hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a kétirányú áramlási kapacitással való kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés felülvizsgálható, ha a körülmények megváltoznak. A kétirányú áramlási kapacitás szintjét költséghatékony módon kell elérni, és e szintnek figyelembe kell vennie legalább a 7. cikkben meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez szükséges kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető a szállítási rendszer egészének működésén az említett kétéves határidőn belül végrehajtja a kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez szükséges módosításokat.

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e rendelet hatálybalépésétől számított négy éven belül alkalmassá kell tenniük az állandó fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra minden rendszerösszekötőn, kivéve abban az esetben, ha egy illetékes hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a kétirányú áramlási kapacitással való kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés felülvizsgálható, ha a körülmények megváltoznak. A kétirányú áramlási kapacitás szintjét költséghatékony módon kell elérni, és e szintnek figyelembe kell vennie legalább a 7. cikkben meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez szükséges kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető a szállítási rendszer egészének működésén az említett négyéves határidőn belül végrehajtja a kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez szükséges módosításokat. A gázszállítás üzemeltetőjének fel kell újítania az infrastruktúrát annak biztosítására, hogy a csővezetékekből és a kompresszorállomásokból a metánszivárgás a lehető legalacsonyabb szinten legyen tartva.

Indokolás

Technikai szempontból kivitelezhetetlen komplett szállítási rendszerek kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez szükséges módosítása.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A nemzeti szabályozó hatóságok a díjak jóváhagyásakor az […/…/EK] irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével összhangban figyelembe veszik az N-1 előírás teljesítésével járó költségeket, valamint az állandó fizikai kapacitásnak a gáz kétirányú szállítására való alkalmassá tételéhez szükséges költségeket. Az egynél több tagállamban jelentkező költségek esetében az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai közösen határoznak a költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell.

7. A nemzeti szabályozó hatóságok a díjak jóváhagyásakor az […/…/EK] irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével összhangban figyelembe veszik az N-1 előírás teljesítésével járó költségeket, valamint az állandó fizikai kapacitásnak a gáz kétirányú szállítására való alkalmassá tételéhez szükséges költségeket. Az egynél több tagállamban jelentkező költségek esetében az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai közösen határoznak a költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell. Az összekapcsolhatóság javításának közösségi forrásokból történő társfinanszírozását – különösen az „energiaszigetnek” tekintett régiók esetében – megvizsgálják.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden illetékes hatóságnak [legkésőbb 2010. szeptember 30-ig; e rendelet hatálybalépésétől számítva hat hónapon belül] teljes körűen értékelnie kell a gázellátás biztonságát tagállamában érintő kockázatokat:

(1) Az illetékes hatóság [2010. szeptember 30-ig; e rendelet hatálybalépésétől számítva hat hónapon belül] értékelnie kell a gázellátás biztonságát tagállamában érintő kockázatokat:

Indokolás

A kockázatok teljes körű értékelésére vonatkozó kötelezettség az illetékes hatóságok számára nem támogatandó bürokráciát és igazgatási ráfordítást jelent anélkül, hogy egyértelműen felismerhető lenne, hogy az információk egy közösségi szintű vészhelyzet esetén valóban tudnák-e javítani a helyzetet.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az illetékes hatóság [2011. március 30-ig; e rendelet hatálybalépésétől számítva hat hónapon belül] teljes körűen értékelnie kell a gázellátás biztonságát a Közösségen belül (közösségi szintű értékelés), figyelembe véve különösen az egyes tagállamok által készített kockázatfelméréseket, valamint az összes releváns nemzetközi körülményt.

Indokolás

A kockázatfelméréshez járuló közösségi szintű többlet. Jelentős vagy váratlan kockázat felmerülésekor mind az országos, mind pedig a nemzetközi szintű kockázatfelméréseket felül kell vizsgálni.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit képviselő vonatkozó szervezetek és a szabályozási hatóság – ha nem azonos az illetékes hatósággal – együttműködnek és minden, a kockázatértékeléshez szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági, az ipari fogyasztók és más érdekelt felek érdekeit képviselő vonatkozó szervezetek és a szabályozási hatóság – ha nem azonos az illetékes hatósággal – együttműködnek és minden, a kockázatértékeléshez szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A kockázatértékelést kétévente meg kell ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

(3) A kockázatértékelést évente meg kell ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

Indokolás

A jobb előrelátás kedvéért, és a válságra való jobb felkészülés érdekében a kockázatfelméréseket rendszeresebb jelleggel kell ismételni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha rendkívül magas a kereslet, vagy ha a legnagyobb infrastruktúrából vagy forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, és valós annak a kockázata, hogy a védett fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás nem teljesíthető kizárólag piaci alapú eszközökkel.

(3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha rendkívül magas a kereslet, vagy ha a legnagyobb infrastruktúrából vagy forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, vagy valós annak a kockázata, hogy a védett fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás nem teljesíthető kizárólag piaci alapú eszközökkel.

Indokolás

A sürgős reagálás végrehajtását rugalmasabb módon kell ösztönözni.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk –4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a Bizottságot, és minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, amelynek eredményeképpen az Európai Uniót és tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják fel, az érintett tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és Információs Központját.

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik riasztási vagy vészhelyzeti szintet kihirdeti, azonnal értesíti a Bizottságot, és minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, amelynek eredményeképpen az Európai Uniót és tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják fel, az érintett tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és Információs Központját.

Indokolás

Csak a riasztási vagy vészhelyzeti szintek esetén a tagállamok, illetve az EU kötelessége az ellátási biztonság visszaállítása. A korai figyelmeztető szinten a vállalkozások feladata az ellátás csorbulásának feloldása.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az illetékes hatóság vészhelyzetet hirdet ki, követnie kell a vészhelyzeti tervben előre meghatározott intézkedéseket, és haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot, különösen a 9. cikk (1) bekezdése alapján általa meghozni kívánt intézkedésekről. A Bizottság összehívhatja a gázkoordinációs csoportot.

(5) Ha az illetékes hatóság vészhelyzetet hirdet ki, követnie kell a vészhelyzeti tervben előre meghatározott intézkedéseket, és haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot, különösen a 9. cikk (1) bekezdése alapján általa meghozni kívánt intézkedésekről. A Bizottság összehívja a gázkoordinációs csoportot.

Indokolás

Pontosítani kell az Európai Bizottság válságkezelési hatáskörét közösségi vészhelyzet esetén.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság egy héten belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, és hogy nem ró-e túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a belső piac működésére. A Bizottság különösen felszólíthatja az illetékes hatóságot a földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó intézkedések módosítására, és a kihirdetett vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy az már nem indokolt.

(6) A Bizottság három naptári napon belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, és hogy nem ró-e túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a belső piac működésére. A Bizottság különösen felszólíthatja az illetékes hatóságot a földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó intézkedések módosítására, és a kihirdetett vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy az már nem indokolt.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a harmadik országokból érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A Bizottság közösségi riasztást hirdet, ha azt legalább egy illetékes hatóság kéri. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe az Európai Gazdasági Terület tagjain kívüli harmadik országokból érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság, amint kihirdette a közösségi vészhelyzetet, összehívja a gázkoordinációs csoportot.

(2) A Bizottság, amint kihirdette a közösségi riasztást vagy közösségi vészhelyzetet, összehívja a gázkoordinációs csoportot.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A közösségi riasztás során a Bizottság fellépéseik összehangolására kéri az illetékes hatóságokat a gázellátás esetleges megszakadásának megelőzése vagy a kivételesen nagy kereslet kezelése érdekében.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Közösségi vészhelyzetben a tagállamok biztosítják a tárolási létesítményekhez való, határokon átnyúló hozzáférés fenntartását, és nem hozhatnak semmiféle olyan jogi rendelkezést, amely indokolatlanul korlátozza az érintett piacokra irányuló gázáramlást.

(6) Közösségi vészhelyzetben a tagállamok biztosítják a tárolási létesítményekhez való, határokon átnyúló hozzáférés fenntartását, és nem hozhatnak semmiféle olyan jogi rendelkezést, amely indokolatlanul korlátozza az érintett piacokra irányuló gázáramlást. A Bizottság megkönnyíti ezen intézkedések alkalmazását a belső piac megfelelő működésének különösen ellátási zavarok és válsághelyzet esetén való fenntartásában.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés – b pont – 4 a francia bekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– Az újraexportálásra vonatkozó szerződéses korlátozások.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megelőzési és a vészhelyzeti terv kidolgozása során az illetékes hatóság figyelembe veszi a következő, tájékoztató jellegű, nem kimerítő intézkedésjegyzéket:

A megelőzési és a vészhelyzeti terv kidolgozása során az illetékes hatóság figyelembe veszi a mellékletben található, tájékoztató jellegű, nem kimerítő intézkedésjegyzéket: Az illetékes hatóság a megelőző és a vészhelyzeti terv kidolgozásakor megfelelően figyelembe veszi a javasolt intézkedések környezetre gyakorolt hatását, és a lehetőségekhez képest a környezetre a legkisebb mértékben ártalmas intézkedéseket részesíti leginkább előnyben.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – „Kínálati oldal” cím – 2a számozatlan pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

· A megújuló energiaforrásokból származó gáz gázhálózat-infrastruktúrába való integrációjának megkönnyítése

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet– 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megelőzési és a vészhelyzeti terv kidolgozása során az illetékes hatóság mérlegeli a következő intézkedéseknek kizárólag vészhelyzet esetén történő alkalmazását:

A megelőzési és a vészhelyzeti terv kidolgozása során az illetékes hatóság mérlegeli az alább a teljesség igénye nélkül felsorolt intézkedések kizárólag vészhelyzet esetén történő alkalmazását:

Indokolás

A megelőzési és vészhelyzeti tervek kialakításában nem szabad kötelező intézkedéseket meghatározni.

ELJÁRÁS

Cím

A gázellátás biztonsága

Hivatkozások

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.9.2009

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Bogusław Sonik

15.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.12.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.1.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

0

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Cristian Silviu Buşoi, Bill Newton Dunn, Crescenzio Rivellini, Renate Sommer, Struan Stevenson, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

 • [1]  a 27 tagállamos Európai Unió átlaga, 2007-es adat
 • [2]  A Tanács 2004/67/EK irányelve (2004. április 26.) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről; HL L 127., 2004.4.29., 92. o.
 • [3]  2008/0223(COD)
 • [4]  2008/0221 (COD)

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (2.12.2009)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Előadó: Sandra Kalniete

RÖVID INDOKOLÁS

Az elmúlt években nagymértékben változott Európa gázellátásának biztonsága, nőtt az importtól való függés és fokozódtak az ellátással és szállítással kapcsolatos kockázatok. A 2009. januári orosz-ukrán gázválság során kiderült, hogy továbbra is szükség van az infrastrukturális befektetésekre egész Európában és a piac további integrációja javítaná az ellátás biztonságát.

A határokon átnyúló kapacitásokat és más infrastruktúrákat elegendő mennyiségben létrehozó beruházások hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a rendszer hosszú távon képes az ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű keresletet kielégíteni, a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv szabályozza.

Ez a javaslat biztosítani kívánja, hogy elégséges infrastruktúra áll rendelkezésre és megfelelő a felkészültség a gázellátás hirtelen zavarainak megelőzéséhez és az azokkal való megbirkózáshoz. Biztosítani kívánja továbbá, hogy a belső gázpiac ilyen események közepette is a lehető legtovább hatékonyan működjön, valamint hogy olyan egyértelmű mechanizmusok álljanak rendelkezésre, amelyekkel a konkrét ellátási zavarokra összehangolt választ lehet adni.

A gázellátás biztonsága tekintetében néhány intézkedést meghatározó 2004/67/EK irányelv helyébe a hatékonyabb válaszadás érdekében egy olyan rendeletnek – a közvetlen alkalmazhatóság miatt ez már önmagában is hatékonyabb – kell lépnie, amely pontosabb ellátásbiztonsági előírásokat és vészhelyzetekre való felkészülési tervet tartalmaz.

A vélemény előadója ugyan üdvözli a javaslatot, de úgy véli, hogy azt tovább lehet javítani, különösen a fogyasztóvédelmi kérdések, valamint a piacalapú eszközök gázválság esetén történő alkalmazása tekintetében. Ezért az alábbiak szerint javasol módosításokat:

· A vélemény előadója kiemelt prioritásként kezeli, hogy az energiához valamennyi európai polgár megfizethető módon és könnyen hozzáférhessen. Ezt válsághelyzetekben is biztosítani kell, különösen a védett fogyasztók számára, akiknek körét egyértelműen és pragmatikusan kell meghatározni. A fogyasztókat megfelelően kell tájékoztatni arról, hogy válság esetén is folyamatos ellátásra jogosultak.

· Az ellátási zavarokra lépcsőzetes és összehangolt választ kell adni a gázvállalkozások, a tagállamok és a Közösség szintjén. A gázellátás biztonságának garantálására vonatkozó feladat megoszlik e szereplők között, de szerepüket és hatáskörüket egyértelműen meg kell határozni.

· Az ellátási zavarra választ adó piaci alapú eszközöket egyértelműen előnyben kell részesíteni a nem piaci alapú intézkedésekkel szemben, melyeket csak végső esetben szabad alkalmazni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A gázellátás biztonságával kapcsolatban eddig meghozott közösségi szintű intézkedések értelmében azonban a tagállamok még mindig nagy önállóságot élveznek az eszközök megválasztása tekintetében. Amikor egy tagállam ellátásbiztonsága veszélybe kerül, nagy a kockázata annak, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a belső gázpiac megfelelő működését. A legújabb tapasztalatok bebizonyították e kockázat valódiságát. Annak érdekében, hogy a belső gázpiac még ellátási zavarok közepette is működhessen, szükséges rendelkezni az ellátási zavarokra adott válaszok jobb összehangolásáról mind a megelőző intézkedések, mind pedig a konkrét ellátási zavarhelyzetben alkalmazott megoldások tekintetében.

(4) A gázellátás biztonságával kapcsolatban eddig meghozott közösségi szintű intézkedések értelmében azonban a tagállamok még mindig nagy önállóságot élveznek az eszközök megválasztása tekintetében. Amikor egy tagállam ellátásbiztonsága veszélybe kerül, nagy a kockázata annak, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a belső gázpiac megfelelő működését, valamint a védett – beleértve a sérülékeny – fogyasztók biztonságát. A legújabb tapasztalatok bebizonyították e kockázat valódiságát. Annak érdekében, hogy a belső gázpiac még ellátási zavarok közepette is működhessen, szükséges rendelkezni az ellátási zavarokra adott válaszok szolidaritásáról és összehangolásáról mind a megelőző intézkedések, mind pedig a konkrét ellátási zavarhelyzetben alkalmazott megoldások tekintetében.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a tagállamok közötti szolidaritás figyelembe vétele alapvetően szükséges az ellátási zavarokra adott válaszok előkészítéséhez.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Közösség súlyos ellátási zavara érinthet minden tagállamot és az energiaközösség szerződő feleit, és komoly gazdasági károkat okozhat az egész Közösség gazdaságának. Hasonlóképpen a gázellátás zavara súlyos társadalmi következményekkel járhat különösen a sérülékeny fogyasztói csoportok esetében.

(6) A Közösség súlyos gázellátási zavara hatással lehet az EU stratégiai érdekeire, illetve érinthet minden tagállamot és az energiaközösség szerződő feleit, és komoly gazdasági károkat okozhat az egész Közösség gazdaságának, illetve közvetetten érintheti a mellékágazatokat. Hasonlóképpen a gázellátás zavara súlyos társadalmi következményekkel járhat különösen a sérülékeny fogyasztói csoportok esetében.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) E rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy a földgázvállalkozások és a fogyasztók az ellátási zavarokra adott megoldásaikban, amíg csak lehetséges, a piaci mechanizmusokra támaszkodjanak. Emellett rendelkeznie kell válságmechanizmusokról is, amelyeket akkor kell alkalmazni, amikor a piacok már nem képesek a gázellátási zavart megfelelően kezelni. Az ellátási zavarok enyhítése céljából még vészhelyzet esetén is célszerű a piaci alapú eszközöket előnyben részesíteni.

(12) E rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy a földgázvállalkozások és a fogyasztók az ellátási zavarokra adott megoldásaikban, amíg csak lehetséges, a piaci mechanizmusokra támaszkodjanak. Emellett rendelkeznie kell válságmechanizmusokról is, amelyeket akkor kell alkalmazni, amikor a piacok már nem képesek a gázellátási zavart megfelelően kezelni. Az ellátási zavarok enyhítése céljából még vészhelyzet esetén is célszerű a piaci alapú eszközöket előnyben részesíteni, feltéve, hogy az érintett tagállamokban a fogyasztók általános érdekét ez nem érinti.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A harmadik energiapiaci jogszabálycsomag elfogadását követően a gázágazatra új rendelkezések vonatkoznak, amelyek világosabban meghatározzák a tagállamok, a szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-üzemeltetők és az Ügynökség feladatait és felelősségi köreit, továbbá javítják az átláthatóságot a piac megfelelő működése és az ellátásbiztonság érdekében.

(13) A harmadik energiapiaci jogszabálycsomag elfogadását követően a gázágazatra új rendelkezések vonatkoznak, amelyek világosabban meghatározzák a tagállamok, a szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-üzemeltetők és az Ügynökség feladatait és felelősségi köreit, továbbá javítják az átláthatóságot a piac megfelelő működése és az ellátásbiztonság, valamint a fogyasztók védelme érdekében.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a tagállamok közötti szolidaritást alapvetően figyelembe kell venni az ellátási zavarokra adott válaszok előkészítéséhez.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A belső gázpiac létrehozása és e piacon belül a valódi verseny kínálja a legnagyobb fokú ellátásbiztonságot a Közösség minden tagállamára kiterjedően, feltéve hogy megvan a lehetősége annak, hogy a piac teljes körűen működjön a Közösség egy részét érintő ellátási zavar esetében, bármi legyen is e zavar oka. E cél érdekében az ellátásbiztonság átfogó és hatékony közös koncepciójára van szükség, különösen a piac követelményeivel összeegyeztethető, átlátható és megkülönböztetéstől mentes ellátási politika révén, amely elkerülhetővé teszi a piac torzulását és a zavarokra adott piaci válaszok gyengítését.

(14) A belső gázpiac létrehozása és e piacon belül a valódi verseny kínálja a legnagyobb fokú ellátásbiztonságot a Közösség minden tagállamára kiterjedően, feltéve hogy megvan a lehetősége annak, hogy a piac teljes körűen működjön a Közösség egy részét érintő ellátási zavar esetében, bármi legyen is e zavar oka. E cél érdekében az ellátásbiztonság átfogó és hatékony közös koncepciójára van szükség, különösen átláthatóság, szolidaritás és a piac követelményeivel összeegyeztethető, megkülönböztetéstől mentes ellátási politika révén, amely elkerülhetővé teszi a piac torzulását és a zavarokra adott piaci válaszok gyengítését.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a tagállamok közötti szolidaritást alapvetően figyelembe kell venni az ellátási zavarokra adott válaszok előkészítéséhez.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Meg kell határozni olyan elegendő mértékben harmonizált ellátásbiztonsági előírásokat, amelyek legalább a 2009. januári helyzethez hasonló helyzeteket szabályozzák a tagállamok közötti eltérések figyelembevételével, anélkül hogy ésszerűtlen és aránytalan terheket hárítanának a földgázvállalkozásokra, beleértve az új piaci belépőket és kisvállalkozásokat is.

(16) Meg kell határozni olyan elegendő mértékben harmonizált ellátásbiztonsági előírásokat, amelyek legalább a 2009. januári helyzethez hasonló helyzeteket szabályozzák a tagállamok közötti eltérések figyelembevételével – figyelemmel a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkében hivatkozott közszolgálati kötelezettségekre és a fogyasztóvédelemre –, anélkül hogy ésszerűtlen és aránytalan terheket hárítanának a földgázvállalkozásokra, beleértve az új piaci belépőket és kisvállalkozásokat is.

 

_____

1 HL L 211., 2009.8.14., 94. o.

Indokolás

Kulcsfontosságú biztosítani, hogy a tagállamok intézkedéseket hozzanak a különféle fogyasztói kategóriák összességének védelmére. Közszolgáltatási kötelezettségeket, a sérülékeny fogyasztók védelmét, az energiaszegénységgel való küzdelmet, a jólétet és a polgárok egészségét kell megfontolni az ellátás biztonságára vonatkozó stratégiai tervek előkészítése során.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Fontos a gázellátás fenntartása különösen a lakossági fogyasztók és más védett fogyasztók, így az iskolák és kórházak számára olyan esetekben, amikor a piac már nem képes ellátásukat biztosítani. Fontos még a válsághelyzet előtt meghatározni, hogy a válság során milyen intézkedéseket kell hozni.

(18) Fontos a gázellátásnak a tagállamok által történő fenntartása és biztosítása, különösen a lakossági fogyasztók – többek között a sérülékeny fogyasztók – és más védett fogyasztók, így az iskolák és kórházak számára olyan esetekben, amikor a piac már nem képes ellátásukat biztosítani. Fontos még a válsághelyzet előtt meghatározni, hogy a válság során milyen intézkedéseket kell hozni, különösen a 2009/73/EK irányelvben hivatkozott közszolgálati kötelezettségek és fogyasztóvédelmi intézkedések, a túlzott áremelés megelőzése és a sérülékeny fogyasztóknak nyújtott kártérítés tekintetében.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A határkeresztező kapacitásokat és más infrastruktúrákat elegendő mennyiségben létrehozó beruházások hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a rendszer hosszú távon képes az ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű keresletet kielégíteni, a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló .../…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza. Az ellátásbiztonsági előírások teljesítése átmeneti időszakot tehet szükségessé, amely lehetővé teszi a szükséges beruházások elvégzését. A földgázpiaci ENTSO által készített és az Ügynökség által felügyelt 10 éves hálózatfejlesztési terv a közösségi szinten szükséges beruházások meghatározásának alapvető eszköze.

(20) A határkeresztező kapacitásokat és más infrastruktúrákat elegendő mennyiségben létrehozó beruházások hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a rendszer hosszú távon képes az ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű keresletet kielégíteni, a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza. A földgázpiaci ENTSO által készített és az Ügynökség által felügyelt 10 éves hálózatfejlesztési terv a közösségi szinten szükséges beruházások meghatározásának alapvető eszköze. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e rendelet megfelelő alkalmazása érdekében a 2009/73/EK irányelv végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést e rendelet hatálybalépésének időpontjáig elfogadják.

Indokolás

Ösztönzőt kell kialakítani a tagállamok számára, hogy a lehető leghamarabb hajtsák végre a korábban elfogadott gázirányelvet a gáz belső piacának jó működése érdekében. Ezért a javasolt rendeletnek csak akkor kell hatályba lépne, amikor valamennyi tagállam végrehajtotta a gázirányelvet. Egyébként két, egymáshoz közel álló jogi eszköz lesz párhuzamosan, egyrészt a rendelet azonnali foganatosíthatóságával, másrészt a gázirányelvvel, amely továbbra is végrehajtásra vár. Az irányelv a rendelet hatályba lépése előtt történő végrehajtásának az lesz az előnye, hogy megszűnhet az összes érdekelt fél számára a jogbizonytalanság, és ezáltal a belső piac optimalizálódik.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A közösségi vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázvállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

(23) A közösségi vészhelyzet esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami szolidaritás megerősítése, és különösen a legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve geológiai adottságokkal rendelkező tagállamok támogatása érdekében indokolt, hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésben megfogalmazottak szerint, beleértve olyan intézkedéseket is, mint a földgázvállalkozások közötti kereskedelmi megállapodások, az ellentételezési mechanizmusok, a gázexport növelése vagy a tárolt készletek értékesítésének fokozása. A szolidaritás különösen célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok között, amelyek esetében a Bizottság közös megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális szintű létrehozását ajánlja.

Indokolás

Érdemes emlékeztetni arra, hogy a Lisszaboni Szerződés arra szólít fel, hogy az Unió energiapolitikáját a szolidaritás szellemében folytassuk.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet intézkedéseket állapít meg, amelyek célja, hogy a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra mind megelőző intézkedések, mind konkrét megoldások keretében adott válaszok tagállami és közösségi szintű összehangolásával megőrizze a földgázellátás biztonságát, és ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának megfelelő és folyamatos működését.

E rendelet intézkedéseket állapít meg, amelyek célja, hogy a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával és kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra mind megelőző intézkedések, mind konkrét megoldások keretében adott válaszok földgázvállalati, tagállami és közösségi szintű összehangolásával megőrizze a földgázellátás biztonságát, és ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának megfelelő és folyamatos működését, valamint hogy gyakorlati kifejezését nyújtsa az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésben foglalt szolidaritási szellemnek.

Indokolás

Tükrözi a tagállamok közötti szolidaritás szellemét, amelynek – a Lisszaboni Szerződésben foglaltak szerint – minden intézkedés velejárójának kell lennie, amennyiben bizonyos termékek ellátásában nehézségek merülnek fel az energia területén.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „védett fogyasztó”: a földgázelosztó hálózathoz már csatlakoztatott lakossági fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam úgy határoz – a kis- és középvállalkozások, az iskolák és a kórházak, feltéve hogy már csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

1. „védett fogyasztó”: valamennyi lakossági fogyasztó, köztük a sérülékeny fogyasztók – amelyek meghatározása a 2009/73/EK rendelettel összhangban a tagállamok hatáskörébe tartozik –, iskola és kórház, feltéve, hogy már csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz, valamint a kis- és középvállalkozások, feltéve hogy már a rendelkezésre álló további ellátás mértékében csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gázellátás biztonságának biztosítása a földgázvállalkozások, a tagállamok illetékes hatóságai, az ipari gázfogyasztók és a Bizottság feladata az őket illető felelősségi körökön belül. E feladat ellátása nagyfokú együttműködést tesz szükségessé közöttük.

A gázellátás biztonságának biztosítása a földgázvállalkozások, a tagállamok illetékes hatóságai, az ipari gázfogyasztók és a Bizottság feladata az őket illető felelősségi körökön belül. E feladat ellátása nagyfokú együttműködést és szolidaritást tesz szükségessé közöttük.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a tagállamok közötti szolidaritás figyelembe vétele alapvetően szükséges az ellátási zavarokra adott válaszok előkészítéséhez.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) A földgázvállalkozások hozzájárulnak e rendelet céljainak megvalósításához, különös tekintettel az annak 6. cikkében meghatározott infrastruktúra-előírásokra, illetve a 7. cikkében meghatározott ellátási előírásokra.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Annak érdekében, hogy a földgázhoz az ellátás megszakítása idején fizikailag optimálisan hozzá lehessen férni, a szállítási útvonalak és földgázellátó források lehető legnagyobb változatosságára kell törekednie a tagállamoknak.

Indokolás

Ahhoz, hogy Európában biztonságos földgázellátás és igazi belső földgázpiac alakuljon ki, nagyon fontos, hogy a tagállamok ne csak a földgázra, hanem más energiaforrásokra is összpontosítsanak.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a vonatkozó közszolgálati kötelezettségről szóló információ.

d) a vonatkozó közszolgálati kötelezettségről és a 2009/73/EK irányelv 3. cikkében hivatkozott fogyasztóvédelmi intézkedésekről, többek között a fogyasztók túlzott áremeléstől való védelmében hozott nemzeti intézkedésekről szóló információ.

Indokolás

A tagállamoknak intézkedéseket kell meghatározniuk a fogyasztók túlzott áremeléstől való védelme érdekében. Az itt idézhető 2009/73/EK irányelv részletesen meghatározza a közszolgálati kötelezettségeket és fogyasztóvédelmet.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető szavak

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz a tagállam védett fogyasztóinak gázellátása érdekében a következő esetekben:

(1) Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz a tagállam védett fogyasztói – többek között a sérülékeny fogyasztók – földgázellátása érdekében a következő esetekben:

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz a védett fogyasztók gázellátásának hatvannapos időszakon keresztül való biztosítása érdekében a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott vészhelyzet esetében is. Az illetékes hatóság törekszik a védett fogyasztók ellátásának fenntartására mindaddig, amíg szükséges.

(2) Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz a védett – többek között a sérülékeny – fogyasztók gázellátásának hatvannapos időszakon keresztül való biztosítása érdekében a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott vészhelyzet esetében is. Az illetékes hatóság törekszik a védett – többek között a sérülékeny – fogyasztók ellátásának fenntartására mindaddig, amíg szükséges.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a védett fogyasztók ellátásának feltételei a belső gázpiac megfelelő működésének sérelme nélkül, az árak pedig a piaci érték figyelembe vételével kerülnek megállapításra.

(5) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a védett – többek között a sérülékeny – fogyasztók ellátásának feltételei a belső gázpiac megfelelő működésének sérelme nélkül, az árak pedig a piaci érték és a tagállamok közötti szolidaritás, valamint a megfelelő közszolgálati kötelezettségek figyelembe vételével kerülnek megállapításra. Válság esetén a tagállamok meghozzák a védett – többek között a sérülékeny – fogyasztók által fizetendő gázárak túlzott emelésének megelőzéséhez szükséges valamennyi intézkedést.

Indokolás

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják valamennyi fogyasztó tájékoztatását az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ellátási előírásról, valamint a 2009/73/EK irányelvben hivatkozott fogyasztóvédelmi intézkedésekről. A tagállamok fedezik a földgáz sérülékeny fogyasztókhoz való eljuttatásának többletköltségeit a 9. cikk (2) bekezdésében említett vészhelyzetek esetén.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. megállapítja a III. mellékletben felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében tervezett vagy végrehajtandó nem piaci alapú intézkedések hozzájárulását, és értékeli, hogy a válság megoldásához milyen mértékben van szükség nem piaci alapú intézkedések meghozatalára, értékeli ezen intézkedések hatását, és meghatározza a végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;

7. megállapítja a III. mellékletben felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében tervezett vagy végrehajtandó nem piaci alapú intézkedések hozzájárulását, és értékeli, hogy a válság megoldásához milyen mértékben van szükség nem piaci alapú intézkedések meghozatalára, értékeli ezen intézkedések hatását, és meghatározza a végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat; nem piaci alapú intézkedéseket csak legvégső esetben szabad alkalmazni a gázellátás biztonságának garantálása érdekében;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a harmadik országokból érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki különösen érintett, egynél több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a harmadik országokból érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti – napi gázimportnak több mint 10%-a kiesik, vagy valamelyik illetékes hatóság kérésére, miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti ellenőrzés, vagy ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet. A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdethet ki különösen érintett, egy vagy több tagállamot magában foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy egy adott közösségi vészhelyzetben az illetékes hatóságok vagy földgázvállalatok fellépése elégtelen, a Bizottság közvetlenül végrehajthatja a II. és III. mellékletekben felsorolt intézkedéseket, az érintett piacok földgázellátásának visszaállítása érdekében.

Indokolás

Amennyiben a gázellátás zavara esetén a nemzeti szintű intézkedések elégtelennek bizonyulnak, akkor az EU egésze ellátásbiztonságának garantálása érdekében szükség van az Európai Bizottság közbelépésére. A Bizottságnak kell összehangolnia a földgázvállalkozások és a nemzeti illetékes hatóságok fellépéseit, egészen addig, amíg a piac rendes működése helyreáll. Ha viszont a nemzeti illetékes hatóságok és a földgázvállalkozások Európai Bizottság által összehangolt fellépései hatástalanok, akkor a Bizottságnak legvégső esetben jogában áll saját felelősségére előre meghatározott intézkedéseket alkalmazni. Ezeket a belső piac működésének helyreállításához feltétlenül szükséges intézkedésekre kell korlátozni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz az általuk harmadik országokkal kötött azon, létező kormányközi megállapodásokat, amelyek hatással vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás fejlesztésére; újabb kormányközi megállapodások megkötése előtt a tagállamok értesítik a Bizottságot annak értékelése céljából, hogy e megállapodások összeegyeztethetők-e a belső piaci szabályozással;

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz az általuk harmadik országokkal kötött azon, létező kormányközi megállapodásokat, amelyek hatással vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás fejlesztésére; újabb kormányközi megállapodások megkötése előtt a tagállamok konzultálnak a Bizottsággal annak értékelése céljából, hogy e megállapodások összeegyeztethetők-e a belső piaci szabályozással;

ELJÁRÁS

Cím

A gázellátás biztonsága

Hivatkozások

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

14.9.2009

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Sandra Kalniete

28.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.10.2009

5.11.2009

1.12.2009

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Damien Abad, Liem Hoang Ngoc, Jacek Olgierd Kurski, Emma Mcclarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Wim van de Camp, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

ELJÁRÁS

Cím

A gázellátás biztonsága

Hivatkozások

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.7.2009

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.9.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

11.11.2009

ECON

14.9.2009

ENVI

14.9.2009

IMCO

14.9.2009

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Alejo Vidal-Quadras

16.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.9.2009

2.12.2009

4.2.2010

 

Az elfogadás dátuma

18.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Britta Reimers

Benyújtás dátuma

29.3.2010