Procedūra : 2009/0108(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0112/2010

Pateikti tekstai :

A7-0112/2010

Debatai :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Balsavimas :

PV 21/09/2010 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0322

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1520kWORD 1269k
29.3.2010
PE 430.654v02-00 A7-0112/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB

(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Alejo Vidal-Quadras

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB

(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0363),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0097/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7-0112/2010),

1.  patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams. .

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų vartojimas Europoje sparčiai didėjo. Mažėjant vidaus gamybos apimčiai, dujų importas didėjo dar sparčiau, todėl didėjo priklausomybė nuo dujų importo, o kartu ir poreikis spręsti tiekimo saugumo klausimus.

(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų vartojimas Europoje sparčiai didėjo. Mažėjant vidaus gamybos apimčiai, dujų importas didėjo dar sparčiau, todėl didėjo priklausomybė nuo dujų importo, o kartu ir poreikis spręsti tiekimo saugumo klausimus. Kai kurios valstybės narės, kurių energetikos struktūroje dominuoja gamtinės dujos, dėl ypač didelės priklausomybės nuo dujų importo iš trečiųjų šalių ir infrastruktūros ryšių su kitomis ES šalimis stokos tapo izoliuotos energetiniu požiūriu;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas Bendrijos lygmens dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemones valstybės narės tebeturi didelę priemonių pasirinkimo laisvę. Kai kurios nors valstybės narės dujų tiekimo saugumui iškyla grėsmė, akivaizdu, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą. Iš naujausių faktų matyti kad tokia rizika yra reali. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir sutrikus dujų tiekimui, būtina numatyti labiau koordinuotas reagavimo į tiekimo sutrikimą priemones: ir prevencines, ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones.

(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas Europos Sąjungos lygmens dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemones valstybės narės tebeturi didelę priemonių pasirinkimo laisvę. Kai kurios nors valstybės narės dujų tiekimo saugumui iškyla grėsmė, akivaizdu, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir pažeisti saugomų, tarp jų ir pažeidžiamų, vartotojų saugumą. Iš naujausių faktų matyti kad tokia rizika yra reali. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir sutrikus dujų tiekimui, būtina užtikrinti solidarumą ir koordinavimą numatant reagavimo į tiekimo sutrikimą priemones: ir prevencines, ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones.

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių solidarumą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Bendrijai skirtų dujų transportavimo maršrutai ir šaltiniai turėtų būti tokie, kad būtų užtikrintas visai Bendrijai ir kiekvienai valstybei narei skirtų dujų tiekimo saugumas. Tiekimo saugumas ateityje priklausys nuo naudojamo kuro rūšių, dujų gamybos pokyčių Bendrijoje ir dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, investicijų į saugyklas ir dujų transportavimo maršrutus Bendrijoje ir už jos ribų, įskaitant suskystintų gamtinių dujų įrenginius.

(5) Europos Sąjungai skirtų dujų transportavimo maršrutų ir šaltinių įvairinimas labai svarbus siekiant pagerinti visai Europos Sąjungai ir kiekvienai valstybei narei skirtų dujų tiekimo saugumą. Tiekimo saugumas ateityje priklausys nuo naudojamo kuro rūšių, dujų gamybos pokyčių Europos Sąjungoje ir dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, investicijų į saugyklas ir dujų transportavimo maršrutų bei tiekimo šaltinių įvairinimą Europos Sąjungoje ir už jos ribų, įskaitant suskystintų gamtinių dujų įrenginius. Todėl būtina priimti priemones, kuriomis būtų skatinamas toks ilgalaikis įvairinimas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Siekiant sumažinti krizių, kurios galėtų kilti sutrikus dujų tiekimui, poveikį, valstybės narės turėtų parengti bendrą strategiją, skirtą energijos šaltinių, dujų tiekimo maršrutų ir tiekimo šaltinių įvairinimui užtikrinti. Be to, Komisija kartu su atitinkamomis Europos Sąjungos ir nacionalinio lygmens institucijomis turėtų imtis priemonių, kurių reikia užtikrinti, kad būtų kuo greičiau užbaigti esami Europos Sąjungos patvirtinti dujų šaltinių ir tiekimo maršrutų įvairinimui skirti projektai, kuriais itin prisidedama prie tiekimo saugumo.

Pagrindimas

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Didelis dujų tiekimo Bendrijai sutrikimas gali paveikti visas valstybes nares ir Energijos bendrijos steigimo sutartį pasirašiusias šalis, taip pat padaryti didelę žalą Bendrijos ekonomikai. Be to, dujų tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms.

(6) Didelis dujų tiekimo Europos Sąjungai sutrikimas gali turėti įtakos jos strateginiams interesams ir paveikti visas valstybes nares ir Energijos bendrijos steigimo sutartį pasirašiusias šalis, taip pat padaryti didelę žalą Europos Sąjungos ekonomikai bei padaryti netiesioginę įtaką pagalbiniams sektoriams. Be to, dujų tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Siekiant ilgalaikio Europos Sąjungos dujų rinkos tvarumo yra labai svarbu, kad priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą, pernelyg neiškraipytų konkurencijos ar netrikdytų veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros veikimo sutrikimas arba dujų tiekimo šaltinio sutrikimas (vadinamasis N-1 principas) yra tikroviškas scenarijus. Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu arba tiekimo šaltinio sutrikimu galima naudotis kaip lyginamuoju standartu, rodančiu, kokio dujų kiekio tiekimą valstybės narės turėtų sugebėti užtikrinti, ir tai yra tinkamas išeities taškas joms reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti.

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros veikimo sutrikimas (vadinamasis N-1 principas) yra tikroviškas scenarijus. Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu galima naudotis kaip lyginamuoju standartu, rodančiu, kokio dujų kiekio tiekimą valstybės narės turėtų sugebėti užtikrinti, ir tai yra tinkamas išeities taškas kiekvienos valstybės narės dujų tiekimo saugumo analizei atlikti.

Pagrindimas

Reglamente nustatytas N-1 principas taikomas tik infrastruktūroms.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Tinkama dujų infrastruktūra valstybėje narėje ir visoje Bendrijoje yra labai svarbi dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo kriterijai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje ir suteikti svarbių paskatų kurti reikiamą infrastruktūrą ir gerinti pasirengimą dujų tiekimo krizėms. Dujų poreikio valdymo priemonės (pavyzdžiui, kuro rūšies pakeitimas) gali būti labai svarbios užtikrinant energetinį saugumą, jei, sutrikus dujų tiekimui, tokias priemones galima pritaikyti greitai ir gerokai sumažinti dujų poreikį.

(9) Tinkama ir diversifikuota dujų infrastruktūra valstybėse narėse, ypač regionuose, kurie yra izoliuoti nuo energijos tiekimo šaltinių, labai svarbi dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo kriterijai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje, kartu atsižvelgiant į nacionalinius ir regioninius ypatumus, ir suteikti svarbių paskatų kurti reikiamą infrastruktūrą ir gerinti pasirengimą dujų tiekimo krizėms. Dujų poreikio valdymo priemonės (pavyzdžiui, kuro rūšies pakeitimas) gali būti labai svarbios užtikrinant energetinį saugumą, jei, sutrikus dujų tiekimui, tokias priemones galima pritaikyti greitai ir gerokai sumažinti dujų poreikį. Būtina pabrėžti, kad pereinant prie iškastinio kuro, būtų išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Paklausos valdymo priemonių pagalba reikia toliau tobulinti efektyvų energijos sunaudojimą. Reikia tinkamai atsižvelgti į aplinkosauginį siūlomų tiekimo ir paklausos valdymo priemonių poveikį ir pirmenybę būtina suteikti toms priemonėms, kuriomis sukeliamas mažiausias poveikis aplinkai. Visas investicijas į infrastruktūrą būtina vykdyti tinkamai laikantis aplinkosauginių reikalavimų bei atitinkamų ES teisės aktų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Reikėtų kuo labiau skatinti investicijas į naują dujų infrastruktūrą. Jos turėtų padidinti dujų tiekimo saugumą ir kartu užtikrinti tinkamą gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą. Kai investicijos į infrastruktūrą yra tarpvalstybinio pobūdžio, su šiomis investicijomis susijusioje veikloje turėtų aktyviai dalyvauti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/… įsteigta Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER, angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G, angl. European Network of Transmission System Operators for Gas), kurie užtikrintų, kad būtų geriau atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį.

(10) Reikėtų kuo labiau skatinti investicijas į naują dujų infrastruktūrą , kurios būtų atliekamos tik tinkamai įvertinus poveikį aplinkai. Tokia nauja infrastruktūra turėtų padidinti dujų tiekimo saugumą ir kartu užtikrinti tinkamą gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą. Iš esmės investuoti turėtų įmonės ir investicijos turėtų būti grindžiamos ekonominėmis paskatomis. Būtina palengvinti dujų gaunamų iš atsinaujinančios energijos šaltinių įjungimo į dujų tinklų infrastruktūrą tvarką. Kai investicijos į infrastruktūrą yra tarpvalstybinio pobūdžio, su šiomis investicijomis susijusioje veikloje turėtų aktyviai dalyvauti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/20091 įsteigta Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER, angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G, angl. European Network of Transmission System Operators for Gas), kurie užtikrintų, kad būtų geriau atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį.

_______________

1 OJ L 211, 2009 8 14, p.1.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Naujų tarpvalstybinės infrastruktūros objektų statyba būtina siekiant tikslo iki 2010 m. pasiekti mažiausiai 10% elektros ir dujų tinklų sujungimo pajėgumą, kaip prašoma pirmininkavusios valstybės narės 2007 m. kovo mėn. išvadose.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b) Susijusios valstybės narės, kompetentingos institucijos ir reguliavimo institucijos, jeigu jos nėra kompetentingos institucijos, turėtų glaudžiai bendradarbiauti ankstyvuoju etapu, kai reikia naujų tarpvalstybinių jungčių arba kai reikia išplėsti esamas jungtis.

Pagrindimas

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10c) Svarbu, kad iš anksto būtų sudaryti tarpusavyje sujungtų sistemų susitarimai dėl pusiausvyros ir tiekimo tam, kad nepaprastosios padėties atveju būtų užtikrintas optimalus turimų sujungimų naudojimas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms finansuoti būtinas investicijas į vietos lygmens gamybą ir infrastruktūrą, valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos investicijų banko paskolomis ir garantijomis arba regioninių, struktūrinių ar sanglaudos fondų lėšomis. Siekiant padidinti energijos tiekimo saugumą, Europos investicijų banko ir išorinių Bendrijos priemonių, pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI lėšomis taip pat gali būti finansuojami veiksmai trečiosiose šalyse.

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms finansuoti būtinas investicijas į gamybą, infrastruktūrą ir energijos naudojimo efektyvumo priemones regionų ir vietos lygmeniu, valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis įvairiais Europos Sąjungos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos investicijų banko paskolomis ir garantijomis arba regioninių, struktūrinių ar sanglaudos fondų lėšomis.

Pagrindimas

Investicijos į efektyvesnį energijos naudojimą ir alternatyvius energijos šaltinius padėtų mažinti ne tik išmetamą CO2 kiekį, bet ir priklausomybę nuo dujų importo bei investicijų apimtį ištikus krizei.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis rinkos priemonėmis tais atvejais, kai sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame turėtų būti numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonės, kurios bus taikomos tuomet, kai rinkos nebesugebės tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, rinka grindžiamoms priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė.

(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis rinkos priemonėmis tais atvejais, kai sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame turėtų būti numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonės, kurios bus taikomos tuomet, kai pačios rinkos nebesugebės tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, rinka grindžiamoms priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė.

Pagrindimas

Pirmaisiais dviem krizės etapais visiškai tikimasi, kad rinka išspręs problemą, bet tikros krizės ar ekstremaliosios situacijos atveju, kai vien tik rinka grindžiamų priemonių nepakanka krizei įveikti, reikėtų įtraukti valstybes nares. Ekstremaliosios situacijos etapu vienu metu gali veikti ir rinkos, ir ne rinka grindžiami mechanizmai.

Pakeitimas   15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) ES investicijos į atsinaujinančios energijos gamybą ir infrastruktūrą turi būti skatinamos valstybių narių ir Komisijos pastangomis, kuriomis, bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, siekiama ES kaimyninėse šalyse remti platesnį vidaus rinkos principų ir normų taikymą, kaip numatyta Energetikos chartijos sutartyje. Komisija turėtų svarstyti galimybę išplėsti Europos energijos bendriją, kurią sudaro Europos Sąjunga ir Pietryčių Europos šalys, įtraukiant atitinkamas kitas trečiąsias šalis, ir pagal šį modelį kurti naujas regionines energetikos rinkas, kaip antai Europos ir Viduržemio jūros šalių energetikos bendrija, siekiant užtikrinti tiekimo saugumą;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Priėmus trečiąjį energijos vidaus rinkos teisės aktų paketą, dujų sektoriui bus taikomos naujos nuostatos, kuriose bus nustatytas aiškus valstybių narių, reguliavimo institucijų, perdavimo sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir atsakomybė, be to, bus padidintas rinkos skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkos veikimas ir tiekimo saugumas.

(13) Priėmus trečiąjį energijos vidaus rinkos teisės aktų paketą, dujų sektoriui bus taikomos naujos nuostatos, kuriose bus nustatytas aiškus valstybių narių, reguliavimo institucijų, perdavimo sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir atsakomybė, be to, bus padidintas rinkos skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkos veikimas, tiekimo saugumas ir vartotojų apsauga.

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių solidarumą.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir veiksminga konkurencija šioje rinkoje garantuoja Bendrijai didžiausią dujų tiekimo visoms valstybėms narėms saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos sąlygos veikti visu pajėgumu, kai dujų tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo priežastis) paveikia tam tikrą Bendrijos dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų pirma taikyti rinkos reikalavimus atitinkančią skaidrią ir nediskriminacinę politiką, vengti rinkos iškraipymo ir netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo sutrikimą.

(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir veiksminga konkurencija šioje rinkoje garantuoja Sąjungai didžiausią dujų tiekimo visoms valstybėms narėms saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos sąlygos veikti visu pajėgumu, kai dujų tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo priežastis) paveikia tam tikrą Sąjungos dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų pirma taikyti vidaus rinkos veikimą atitinkančią skaidrumo, solidarumo ir nediskriminacinę politiką, vengti rinkos iškraipymo ir netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo sutrikimą.

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad politika turi būti suderinama su vidaus rinkos veikimu, o ne rinkos reikalavimais.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, visų pirma tiekimo sutrikimo atvejais ir krizinėse situacijose, labai svarbu aiškiai nustatyti visų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmenį ir atsakomybę.

(15) Vaidmenys ir atsakomybė turi būti nustatyti tokiu būdu, kad būtų užtikrinama, kad būtų laikomasi trijų lygių požiūrio, pagal kurį pirmiausia veiksmų turėtų imtis atitinkamos įmonės ir pramonė, vėliau – valstybės narės nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, o dar vėliau – Europos Sąjunga. Sutrikus tiekimui rinkos dalyviams turėtų būti suteikiama pakankamai galimybių į susidariusias aplinkybes reaguoti naudojant rinka paremtas priemones, kaip, pvz., nurodytas II priede. Jeigu rinkos dalyvių reakcija būtų nepakankama, valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos turėtų imtis priemonių, kaip, pvz., nurodytų III priede, skirtų tiekimo sutrikimo poveikiui pašalinti arba sušvelninti; Tik tuo atveju, jei minėtosios priemonės būtų nepakankamos, turėtų būti imamasi regioninio ar Europos Sąjungos lygmens priemonių, skirtų tiekimo sutrikimo poveikiui pašalinti arba sušvelninti; Kiek tai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama regioninio lygmens sprendimams.

Pagrindimas

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai suderintus tiekimo saugumo standartus, kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. sausio mėn. susidariusi situacija, tačiau šiais standartais gamtinių dujų įmonėms, įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, neturėtų būti nustatyti nepagrįsti ir neproporcingi įpareigojimai.

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai suderintus tiekimo saugumo standartus, kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. sausio mėn. susidariusi situacija, atsižvelgiant į įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas ir vartotojų apsaugos priemones, kaip nurodyta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių1 3 straipsnyje, tačiau šiais standartais gamtinių dujų įmonėms, įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, ir galutiniams vartotojams neturėtų būti nustatyti nepagrįsti ir neproporcingi įpareigojimai.

 

_____

1 OJ L 211, .2009 8 14, p. 94.

Pagrindimas

Stambūs galutiniai vartotojai turi daug galimybių prisidėti sprendžiant nepaprastosios padėties problemas, t. y. jie turi persijungimo galimybių. Tokia galimybė prisidėti taip pat neturėtų būti apsunkinama.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Atsižvelgiant į galimus dujų tiekimo sutrikimus, pavyzdžiui, į tokį dujų tiekimo sutrikimą, koks įvyko 2009 m. sausio mėn., ir siekiant, kad rinka veiktų tinkamai, reikiamas investicijas į vietos lygmens dujų gamybą ir infrastruktūrą, pavyzdžiui, jungtis, įrangą, kurią naudojant dujų srautą vamzdynuose galima fiziškai nukreipti abiem kryptimis, saugyklas ir SGD pakartotinio dujinimo įrengimus, gamtinių dujų įmonės turi atlikti laiku.

(17) Atsižvelgiant į galimus dujų tiekimo sutrikimus, pavyzdžiui, į tokį dujų tiekimo sutrikimą, koks įvyko 2009 m. sausio mėn., ir siekiant, kad rinka veiktų tinkamai, reikiamas investicijas į vietos lygmens dujų gamybą ir infrastruktūrą, pavyzdžiui, jungtis, ypač suteikiančias prieigą prie ES dujų tinklo, įrangą, kurią naudojant dujų srautą vamzdynuose galima fiziškai nukreipti abiem kryptimis, saugyklas ir SGD pakartotinio dujinimo įrengimus, gamtinių dujų įmonės turi atlikti laiku. Tuo atveju, kai reikiamos jungtys dujų bendrovėms nėra finansiškai naudingos, bet turi akivaizdžių privalumų dujų tiekimo saugumo požiūriu, Komisija turėtų pasiūlyti atitinkamas finansines paskatas, kad užtikrintų, jog visos valstybės narės būtų fiziškai prisijungusios prie ES dujų tinklo.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Svarbu užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą, visų pirma namų ūkiams ir kitiems saugomiems vartotojams, pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms, tais atvejais, kai rinka negali toliau jų aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės atveju taikytinos priemonės būtų nustatytos iki krizės.

(18) Svarbu, kad valstybės narės užtikrintų nenutrūkstamą dujų tiekimą, visų pirma namų ūkiams ir tam tikram skaičiui papildomų vartotojų, ypač teikiančių svarbias viešąsias paslaugas, kurias gali nustatyti atitinkama valstybė narė, tais atvejais, kai rinka negali toliau jų aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės atveju taikytinos priemonės būtų nustatytos iki krizės.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio investicijų į pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai aptariami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje …/…/EB [dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančioje Direktyvą 2003/55/EB]. Tiekimo saugumo standartams įvykdyti gali prireikti pereinamojo laikotarpio, kad būtų galima atlikti reikiamas investicijas. Svarbiausia priemonė Bendrijos lygmeniu reikalingoms investicijoms nustatyti yra ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas dešimties metų tinklo plėtros planas.

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio investicijų į pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo garantuoti patikimą tiekimą ir patenkinti pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai aptariami Direktyvoje 2009/73/EB. Tiekimo saugumo standartams įvykdyti gali prireikti pereinamojo laikotarpio, kad būtų galima atlikti reikiamas investicijas. Siekiant įgyvendinti šiame reglamente nustatytus infrastruktūros reikalavimus ir Europos Sąjungos lygmeniu atlikti rizikos vertinimą, svarbiausia priemonė Sąjungos lygmeniu reikalingoms investicijoms nustatyti yra ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas dešimties metų tinklo plėtros planas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, visos gamtinių dujų įmonės kartu su kompetentingomis institucijomis turėtų parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Tokie planai turėtų būti suderinti tarpusavyje. Jie turėtų būti parengti remiantis gerąja esamų planų rengimo patirtimi ir juose turėtų būti aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei įmanoma ir būtina, reikėtų parengti bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, turėtų parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Tokie planai turėtų būti suderinti tarpusavyje nacionaliniu, regionų ir Europos Sąjungos lygmenimis. Jie turėtų būti parengti remiantis gerąja esamų planų rengimo patirtimi ir juose turėtų būti aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei įmanoma ir būtina, reikėtų parengti bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pagrindimas

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II: II – valstybės narės; III – Komisija. Komisija) nebėra aiškiai atspindimas reglamento projekte. Reglamento projekte reikia iš naujo nustatyti šį principą. Kompetentingos institucijos atsakingos už planų parengimą, tačiau konsultuojasi su gamtinių dujų bendrovėmis.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Sąjungos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones. Gamtinių dujų įmonės turėtų parengti tokias priemones, kaip komercinius susitarimus, kuriuose būtų galima numatyti didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Svarbu skatinti, kad gamtinių dujų įmonės sudarytų išankstinius susitarimus. Šioms įmonėms už visas priemones, kurių jos turėjo imtis rengiantis ekstremaliajai situacijai, turėtų būti visada kompensuojama sąžiningai ir teisingai. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pagrindimas

2004 m. direktyvoje dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, nustatytas trijų etapų principas (I – bendrovės; II: II – valstybės narės; III – Komisija. Komisija) nebėra aiškiai atspindimas reglamento projekte. Reglamento projekte reikia iš naujo nustatyti šį principą.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos dujos yra labai svarbios Bendrijai reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, rengdama su šalimis gamintojomis ir tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies sunkumų.

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos dujos yra labai svarbios Sąjungai reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su trečiosiomis šalimis susijusius ekstremaliosios situacijos veiksmus, rengdama su šalimis gamintojomis ir tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą Sąjungai. Komisijai turėtų būti suteikta teisė reikalauti sudaryti grupę, kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose Sąjungoje ir, pasikonsultavus su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už Sąjungos ribų, taip pat jai turėtų būti suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir palankesnių sąlygų sudarymo funkciją, kurią atliktų už energetiką atsakingas Komisijos narys ir Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies sunkumų.

Pagrindimas

Pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis ir už energetiką atsakingas Komisijos narys turėtų dalyvauti kiekviename reglamento įgyvendinimo etape. Visų pirmiausia jis turėtų būti atsakingas už tarpininkavimą ir derybas su trečiosiomis šalimis valstybių narių vardu per krizių laikotarpius. Ypač už energetiką atsakingas Komisijos narys turėtų koordinuoti Dujų tiekimo koordinavimo grupės, su kuria privaloma konsultuotis krizės atveju, veiksmus.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a) Laikydamosi šio reglamento nuostatų Komisija ir valstybės narės turėtų sugriežtinti trečiųjų šalių dujų tiekėjų stebėseną. Komisija turėtų koordinuoti ginčų sprendimo sistemas su trečiosiomis šalimis ir intensyvinti dialogą energetikos klausimu, be kita ko, atsižvelgdama į Energetikos chartijos sutarties ir Energijos bendrijos sutarties nuostatas.

Pagrindimas

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a) Sutartyse dėl dujų tiekimo iš trečiųjų šalių neturėtų būti numatytos ES vidaus rinkos taisyklėms prieštaraujančios nuostatos, būtent pakartotinio eksporto apribojimai ir išlygos, kurių poveikis toks pats kaip ir vadinamosios paskirties sąlygos.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a) ES institucijos ypatingą dėmesį turėtų skirti „Nabucco“ dujotiekio projektui.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą.

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas gamtinių dujų įmonių, valstybių narių, susijusių regionų ir Sąjungos lygmens atsakomųjų priemonių su skaidriomis procedūromis , t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių, vadovaujantis solidarumo tarp valstybių narių dvasia, imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais arba iškilus didelei ir tikrai tokių sutrikimų grėsmei, koordinavimas, ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą, taip pat nustatomos išskirtinės priemonės, kurios būtų taikomos rinkai negalint patenkinti reikalingo dujų kiekio.

Pagrindimas

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų paskirstymo tinklo prijungti namų ūkio vartotojai;

Pagrindimas

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) kompetentinga institucija – nacionalinė reguliavimo institucija arba nacionalinė vyriausybinė institucija, valstybių narių paskirta dujų tiekimo saugumo klausimams spręsti. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti pavesti tam tikras šiame reglamente nurodytas užduotis kitoms institucijoms nei kompetentinga institucija. Šios užduotys atliekamos prižiūrint kompetentingai institucijai ir nurodomos 4 straipsnyje minimuose planuose.

(2) kompetentinga institucija – reguliavimo institucija arba nacionalinė vyriausybinė institucija, kiekvienos valstybės narės paskirta dujų tiekimo saugumo klausimams spręsti ir šiame reglamente nustatytiems priemonėms ir planams įgyvendinti. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti pavesti tam tikras šiame reglamente nurodytas užduotis kitoms institucijoms nei kompetentinga institucija. Šios užduotys atliekamos prižiūrint kompetentingai institucijai ir nurodomos 4 straipsnyje minimuose planuose.

Pagrindimas

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių narių kompetentingos institucijos, pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas itin glaudus jų bendradarbiavimas.

1. Už dujų tiekimo saugumo ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimą pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis bendrai atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija. Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas itin glaudus jų bendradarbiavimas.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, kuri yra atsakinga už šiame reglamente nustatytų dujų tiekimo saugumo priemonių įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, prevencinių veiksmų planų rengimas, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens dujų tiekimo saugumo stebėsena. Kompetentingos institucijos tarpusavyje bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų jo žalą.

2. Kiekviena valstybė narė skaidriu būdu paskiria kompetentingą instituciją, kuri yra atsakinga už dujų tiekimo saugumo priemonių įgyvendinimą pagal šio reglamento nuostatas. Šios priemonės – tai kas dvejus metus atliekamas rizikos, įskaitant geopolitinę riziką, vertinimas, prevencinių veiksmų planų rengimas, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens dujų tiekimo saugumo stebėsena. Nacionalinė reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, formaliai įtraukiama į šių priemonių rengimą ir įgyvendinimą. Kompetentingos institucijos tarpusavyje bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų jo žalą.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės yra aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės, patikrinamos, nederamai neiškraipo konkurencijos ir netrikdo veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

5. Tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės yra aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės, patikrinamos, nederamai neiškraipo konkurencijos ir netrikdo veiksmingo vidaus rinkos veikimo. Komisija kartu su kompetentinga institucija užtikrina, kad valstybių narių ar jų dujų įmonių ir trečiųjų šalių sudaromose sutartyse dėl gamtinių dujų nebūtų sąlygų, kurių poveikis būtų toks pat kaip paskirties sąlygos. Atitinkamai nepažeidžiama konkurencijos institucijų kompetencija.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a straipsnis

 

Ilgalaikis tiekimo priemonių saugumas

 

1. Ne vėliau kaip ...* Komisija, rengdama ilgalaikę tiekimo strategiją, pateikia ataskaitą, kurioje nurodomi instrumentai ir priemonės, kaip paįvairinti Europos Sąjungai skirtus dujų šaltinius ir transportavimo maršrutus į Sąjungą. Ataskaitoje pateikiami pasiūlymai įvairioms valstybėms narėms dėl veiklos ir priemonių dujų tiekimo saugumui užtikrinti. Į ją visų pirma įtraukiamas suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginių vaidmens įvertinimas ir dujų laikymo pajėgumų, skirtų įvairioms valstybėms narėms ir esamų įvairiose valstybėse narėse, apžvalga.

 

Be to, ataskaitoje pateikiamas egzistuojančio regioninio bendradarbiavimo (kaip nustatyta 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir IIIa priede) įvertinimas ir rekomendacijos dėl bendrų prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų pagerinimo. Valstybių narių kompetentingos institucijos vadovauja bet kokiam regioniniam bendradarbiavimui, kuris vykdomas siekiant įgyvendinti šį reglamentą, kaip nurodoma 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Į šį bendradarbiavimą įtraukiamos gamtinių dujų įmonės, reguliavimo institucijos ir pramoniniai vartotojai ir šio proceso metu glaudžiai bendradarbiaujama su Komisija. Vykdant šį bendradarbiavimą skatinami bendri Europos solidarumo principai ir jiems neprieštaraujama.

 

2. Europos Sąjunga bendradarbiauja su tiekiančiomis ir tranzito trečiosiomis šalimis siekiant pasidalinti geriausia praktika energijos naudojimo efektyvumo srityje, pvz., pagal esamus energetikos bendradarbiavimo susitarimus, pvz., Energetikos chartijos sutartis.

 

_______________

* OL: vieneri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančiomis atitinkamomis organizacijomis ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, parengia:

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. ... mėn. ... d.; 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančiomis atitinkamomis organizacijomis, parengia:

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, formaliai įtraukiama į prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų plano rengimą. Kompetentinga institucija kreipia ypatingą dėmesį į reguliavimo institucijos vertinimus tik tada, kai šie vertinimai susiję su tinklo reguliavimo klausimais, ypač su poveikio, atsiradusio įgyvendinus infrastruktūros standartus, kaip nurodyta 6 straipsnyje dėl būsimo tarifų patvirtinimo ir tinklo vystymosi planų laikymosi, vertinimu.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš priimdamos šiuos planus, kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita ir su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias konsultacijas aptariami bent šie klausimai: jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem kryptimis.

2. Prieš priimdamos šiuos planus, kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita ir su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias konsultacijas aptariami bent šie klausimai: esamos ir ateityje būtinos jungtys, ypač tos, per kurias ES dujų tinklui tiekiamos dujos, tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinė prieiga prie dujų laikymo ir fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem kryptimis. Komisija gali konsultuotis su Dujų tiekimo koordinavimo grupe ir jai praneša apie jų rezultatus.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija gali rekomenduoti, kokiu regioniniu lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir rengiamos konsultacijos. Komisija, pasikonsultavusi su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-G) ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), taip pat gali rekomenduoti parengti bendrą regioninio lygmens planą.

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija gali rekomenduoti, kokiu regioniniu lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir rengiamos konsultacijos. Komisija, pasikonsultavusi su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-G), Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) ir Dujų tiekimo koordinavimo grupe, taip pat gali rekomenduoti parengti bendrą regioninio lygmens planą, kuriame būtų nustatyti regionai atsižvelgiant į užtikrinti dujų tiekimui svarbią infrastruktūrą.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės, užuot rengusios atskirus nacionalinius planus arba kad juos papildytų, taip pat gali nuspręsti parengti bendrus regioninio lygmens planus.

4. Valstybės narės, be atskirų nacionalinių planų, taip pat gali nuspręsti parengti bendrus regioninio lygmens planus. Jei būtų rengiami regioninio lygmens planai, susijusios valstybės narės priima ir paskelbia planus ir stengiasi sudaryti tarpvyriausybinius susitarimus, kad regioninis bendradarbiavimas būtų oficialiai patvirtinamas.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija paskelbia savo planus, įskaitant pagal 6 dalį pataisytas jų redakcijas, ir nedelsdama praneša apie juos Komisijai.

5. Kompetentinga institucija, užtikrindama neskelbtinų duomenų konfidencialumą, paskelbia savo planus, įskaitant pagal 6 dalį pataisytas jų redakcijas, ir nedelsdama praneša apie juos Komisijai ir Dujų tiekimo koordinavimo grupei.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai kompetentingos institucijos praneša apie planus, Komisija įvertina visų valstybių narių planus. Dėl šių planų Komisija konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu Komisija mano, kad planas nepadėtų veiksmingai sumažinti rizikos vertinime nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar planų arba kad jis neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai kompetentingos institucijos praneša apie planus, Komisija įvertina visų valstybių narių planus. Dėl šių planų Komisija konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis ir tinkamai atsižvelgia į jų nuomonę. Jeigu Komisija mano, kad planas nepadėtų veiksmingai sumažinti rizikos vertinime nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar planų arba kad jis neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų Sąjungos teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti planą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Jei valstybės narės turi su dujų tiekimo saugumu susijusių įsipareigojimų teikti viešąsias paslaugas, kompetentingos institucijos juos paskelbia ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir prireikus atnaujina jau priimtus prevencinius ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b. Kompetentinga institucija, remdamasi atnaujintais su dujų tiekimo saugumu susijusiais rizikos vertinimais, kaip nurodyta 8 straipsnyje, kas dveji metai peržiūri prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prevencinių veiksmų plane pateikiama tokia informacija:

1. Nacionalinio ir regioninio lygmens prevencinių veiksmų plane pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems infrastruktūros ir tiekimo standartams įgyvendinti skirtos priemonės; tarp tokių priemonių yra bent šios priemonės: planavimas įvykdyti N-1 standartą, apimtys ir pajėgumai, kurių reikia saugomiems vartotojams aprūpinti nustatytais didelio dujų poreikio laikotarpiais, dujų poreikio valdymo priemonės ir gamtinių dujų įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatyti įpareigojimai.

(a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems infrastruktūros ir tiekimo standartams įgyvendinti skirtos priemonės; tarp tokių priemonių yra bent šios priemonės: planavimas įvykdyti N-1 standartą ir informacija apie planavimą pasiekti apimtis ir pajėgumus, kurių, remiantis rizikos vertinimu, reikia saugomiems vartotojams aprūpinti nustatytais didelio dujų poreikio laikotarpiais, dujų poreikio valdymo priemonės, tiekimo šaltinių įvairovės didinimas ir gamtinių dujų įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatyti įpareigojimai.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) 8 straipsnyje nustatytas rizikos vertinimas.

(b) 8 straipsnyje nustatyto rizikos vertinimo rezultatai.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(da) valstybės narės, remdamosi 8 straipsnyje nustatytu rizikos vertinimu, gali nustatyti įpareigojimus užtikrinti tiekimą vartotojams, išskyrus apibrėžtiesiems2 straipsnio 1 dalyje, prisijungusiems prie dujų paskirstymo sistemos ir teikiantiems svarbias viešąsias paslaugas, pvz., mokykloms ir ligoninėms. Šie įpareigojimai neturi paveikti jų pajėgumo aprūpinti saugomus vartotojus krizės atveju, kaip numatyta 7 straipsnyje. Šie papildomi įpareigojimai neturėtų prieštarauti europinio ir regioninio solidarumo su tiekimo problemas patiriančiomis šalimis principams;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(db) bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis rengiant regioninius prevencinių veiksmų planus mechanizmai;

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prevencinių veiksmų planas, visų pirma 6 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti skirti veiksmai, grindžiamas ENTSO-G rengiamu dešimties metų tinklo plėtros planu ir jį atitinka.

2. Prevencinių veiksmų planas, grindžiamas ENTSO-G rengiamu dešimties metų tinklo plėtros planu, jį atitinka ir yra privalomas sistemos operatoriams. Visų pirma 6 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti skirti veiksmai yra privalomi sistemos operatoriams.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir poveikį aplinkai.

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą remiamasi visų pirma rinkos priemonėmis ir atsižvelgiama į ekonominį poveikį, patvirtintų priemonių veiksmingumą ir efektyvumą, jų poveikį energijos vidaus rinkos veikimui, vartotojams, aplinkai, atitinkamoms tarptautinėms situacijoms ir tarptautinių įvykių raidai, ypač pagrindinėse tiekimo ir tranzito šalyse.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Komisija, remdamasi visais nacionaliniais ir regioniniais planais, turi parengti ES prevencinių veiksmų planą, numatantį galimų krizių scenarijus ir veiksmingiausias priemonėms tokioms krizėms sumažinti, kad susidarius ekstremaliai situacijai Sąjungoje veiksmai būtų efektyviai koordinuojami.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [31.03.14; 3 metai nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija užtikrina, kad sutrikus didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros veikimui, likusi infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

1. Ne vėliau kaip iki [31.03.14; 3 metai nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija užtikrina, kad sutrikus didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros veikimui, likusi infrastruktūra (N-1) būtų techniškai pajėgi patenkinti visą dieninį apskaičiuoto rodiklio teritorijos dujų poreikį išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą per dvidešimt metų.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas įpareigojimas gali būti vykdomas regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga institucija 5 straipsnyje nurodytame prevencinių veiksmų plane įrodo, kad tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku kompensuotas taikant dujų poreikio valdymo priemones.

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas įpareigojimas gali būti vykdomas regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga institucija 5 straipsnyje nurodytame prevencinių veiksmų plane įrodo, kad tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku kompensuotas taikant atitinkamas rinka grindžiamas dujų poreikio valdymo priemones.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I priede aprašytą metodiką. Ją taikant reikėtų atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir faktinius dujų srautus, taip pat į esamus gamybos ir laikymo pajėgumus. I priede nurodyta apskaičiuoto rodiklio teritorija prireikus padidinama iki atitinkamo regioninio lygmens.

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I priede aprašytą metodiką. Ją taikant reikėtų atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir faktinius dujų srautus, taip pat į esamus gamybos ir laikymo pajėgumus. I priede nurodyta ir po konsultacijų su atitinkamomis gamtinių dujų įmonėmis kompetentingos institucijos nustatyta apskaičiuoto rodiklio teritorija prireikus padidinama iki atitinkamo regioninio lygmens.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei nėra prieigos prie integruotų ES dujų tinklų ir yra priklausomybė nuo vieno trečiosios šalies dujų tiekėjo, laikoma, kad neatitinkama N-1 standarto.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kiekviena kompetentinga institucija nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 standarto nesilaikymą.

4. Kiekviena kompetentinga institucija pasikonsultavusi su atitinkamomis gamtinių dujų įmonėmis nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 standarto nesilaikymą.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, kai, kompetentingos institucijos prašymu, Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis, kurios nors valstybės narės tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus aplinkybėms, toks sprendimas gali būti peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo principo ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos operatorius pertvarko visos perdavimo sistemos veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis.

5. Nepažeidžiant 5a dalies nuostatų per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos operatoriai ir savininkai užtikrina nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse, kitose nei tos, kuriomis ES gamybos įrenginiai jungiami su SGD įrenginiais arba sujungimo su paskirstymo tinklais taškais. Dujų transportavimo abiem kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo principo, atitinkame vertinime atsižvelgiant į aspektus, kurie nėra vien tik ekonominiai, pvz., į tiekimo saugumą ir indėlį į vidaus rinką, ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui įgyvendinti. Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina, kad, jei padėtis pasikeičia, reguliariai peržiūrimas jungčių įvertinimas, visų pirma atnaujinant nacionalinį ir regioninį prevencinių veiksmų planus. Jei kitoms perdavimo sistemos dalims reikia papildomų investicijų, 7 straipsnis taip pat taikomas ir šioms investicijoms. Per tą dvejų metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos operatorius pertvarko visos perdavimo sistemos veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kompetentingos institucijos gali prašyti Komisijos pateikti sprendimą, pagal kurį tam tikrai jungčiai nebūtų taikomas 5 dalyje nurodytas įpareigojimas užtikrinti dujų transportavimą abiem kryptimis. Komisija gali padaryti išimtį, jei užtikrinus pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis atitinkamų valstybių narių tiekimo saugumas nepadidėtų arba jeigu investicijų sąnaudos būtų daug didesnės už būsimą naudą minėtųjų valstybių narių tiekimo saugumui. Komisija kuo labiau atsižvelgia į kompetentingos institucijos atliktą rizikos įvertinimą, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje. Pasikeitus aplinkybėms, tokie sprendimai gali būti peržiūrėti.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad nauja perdavimo infrastruktūra garantuotų tiekimo saugumą, t. y. kad joje būtų pakankamai dujų įleidimo ir išleidimo taškų ir kad ji padėtų kurti tinkamai sujungtą infrastruktūrą.

6. Valstybės narės užtikrina, kad nauja perdavimo infrastruktūra garantuotų tiekimo saugumą, t. y. kad joje būtų pakankamai dujų įleidimo ir išleidimo taškų ir kad ji padėtų kurti tinkamai sujungtą infrastruktūrą. Jos taip pat užtikrina, kad naudojantis nacionaliniais dujų įleidimo pajėgumais ir perdavimo tinklais nacionaliniai dujų srautai būtų pritaikomi rizikos įvertinime nustatytiems atvejams, jeigu būtų suardyta dujų tiekimo infrastruktūra, kad būtų, inter alia, šalinamos vidinės kliūtys.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, visų susijusių valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos sukuria tinkamas paskatas ir, pagal Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 dalį skaidriu ir išsamiu būdu tvirtindamos tarifus arba jų metodiką, atsižvelgia į dėl N-1 standarto įgyvendinimo veiksmingai patirtas išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės arba viena valstybė narė, kitai valstybei narei atnešdama naudos, prieš priimant bet kokį sprendimą dėl investicijų, visų susijusių valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Bet kokį tokį sprendimą dėl investicijų tvirtina nacionalinė reguliavimo institucija, atsižvelgdama į dėl jo patiriamas išlaidas ir tokių išlaidų paskirstymą tarp visų susijusių nacionalinių reguliavimo institucijų. Paskirstant išlaidas tarp valstybių narių atsižvelgiama į investicijos teikiamos naudos užtikrinant tiekimo saugumą dalį, kurią gauna kiekviena valstybė narė. Taikoma Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Atsižvelgiant į išlaidas, kurias patiria kelios valstybės narės arba viena valstybė narė, kitai valstybei narei atnešdama išskirtinės naudos, Komisija gali pasiūlyti atitinkamas ES priemones jungčių finansavimui. Tokie sprendimai priimami kiekvienu konkrečiu atveju, itin atsižvelgiant į jungties finansinio gyvybingumo stoką ir akivaizdžius saugaus dujų tiekimo privalumus vienai ar kelioms suinteresuotoms valstybėms narėms.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą valstybės narės saugomiems vartotojams šiais atvejais:

1. Kompetentinga institucija reikalauja, kad dujų tiekimo įmonės imtųsi priemonių užtikrinti dujų tiekimą valstybės narės saugomiems vartotojams šiais atvejais:

a) esant ypač žemai temperatūrai septynių dienų piko laikotarpiu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą per dvidešimt metų, ir

a) esant ekstremaliai temperatūrai septynių dienų piko laikotarpiu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą per dvidešimt metų, taip pat

b) šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

b) penkiasdešimt penkių dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

Pagrindimas

Ilgiausia krizė tesėsi apie dvi savaites. Dėl patikimo ekonominio išlaidų ir naudos rinkai įvertinimo trūkumo, reglamente turi būti numatytas trumpesnis trisdešimties dienų laikotarpis siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius anglies dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų, kai siekiant perduoti gamtines dujas į Europą buvo pastatytos didelės infrastruktūros, vienintelis didelis tiekimo sutrikimas truko 13 dienų.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą saugomiems vartotojams šešiasdešimties dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta ekstremalioji situacija. Kompetentinga institucija stengiasi palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai būtina.

2. Kompetentinga institucija reikalauja, kad dujų tiekimo įmonės imtųsi atitinkamų priemonių užtikrinti dujų tiekimą saugomiems vartotojams penkiasdešimt penkių dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta ekstremalioji situacija. Po penkiasdešimt penkių dienų ar esant sunkesnėms sąlygoms, nei nustatytosios 1 dalyje, kompetentinga institucija ir dujų tiekimo įmonės stengiasi kaip įmanoma ilgiau palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija leidžia gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos kriterijus regioniniu arba Bendrijos lygmeniu ir nereikalauja, kad šie standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos teritorijoje esančią infrastruktūrą.

4. Kompetentingos institucijos leidžia gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos kriterijus regioniniu arba Bendrijos lygmeniu ir nereikalauja, kad šie standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos teritorijoje esančią infrastruktūrą.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Gamybiniai įrengimai, kurių atveju būtina išlaikyti tiekėjus (pvz., elektrinės, naftos perdirbimo įmonės, dujų saugojimo įrenginiai) turi funkcionuoti patiriant kaip galima mažiau trukdžių, norint užtikrinti gaminių dujų, elektros energijos ir šilumos tiekimą. Nustatyti ribiniai dydžiai gali būti viršyti mastu, kurį dar reikia nustatyti. Vandens teisės aktais nustatomų sąlygų modifikacija gali būti vykdoma mastu, kurį dar reikia nustatyti. Tokiu atveju reikia vengti pavojaus aplinkai.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes, taip pat į dujų naudojimą saugiam elektros tiekimui, centralizuotam namų šildymui saugomiems vartotojams, į pramonės subjektų veiklą, kuri yra itin jautri tiekimo svyravimams, į vartojimo modelius, sujungimą su vidaus rinka ir saugumo problemas;

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija visapusiškai įvertina poveikį dujų tiekimo saugumui ES lygmeniu darančią riziką ir patvirtina bei paskelbia ataskaitą, kurią pateikia kompetentingoms institucijoms, Dujų koordinavimo grupei, ACER, ENTSO-G ir Europos Parlamentui.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Rizikos vertinime valstybės narės, remdamosi technine ir ekonomine analize, gali nustatyti įpareigojimus užtikrinti tiekimą vartotojams, išskyrus apibrėžtiesiems2 straipsnio 1 dalyje, jau prisijungusiems prie dujų paskirstymo sistemos ir teikiantiems svarbias viešąsias paslaugas, pvz., mokykloms ir ligoninėms. Šie įpareigojimai neturi paveikti jų pajėgumo aprūpinti saugomus vartotojus krizės atveju, kaip numatyta 7 straipsnyje. Šie papildomi įpareigojimai neturėtų prieštarauti europinio ir regioninio solidarumo su tiekimo problemas patiriančiomis šalimis principams.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, rizikos įvertinimas taip pat turi būti atliktas regioniniu lygmeniu.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančios atitinkamos organizacijos ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, bendradarbiauja ir teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio vartotojų ir pramoninių dujų vartotojų interesams atstovaujančios atitinkamos organizacijos ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, bendradarbiauja su kompetentinga institucija ir teikia visą rizikos, įskaitant geopolitinės rizikos, vertinimui parengti būtiną informaciją.

 

 

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki rugsėjo 30 d.

3. Rizika, minima 1 ir 1a dalyse, vertinama kas dvejus metus iki rugsėjo 30 d.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas:

Nacionaliniai ir regioniniai ekstremaliųjų situacijų valdymo planai:

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) jame nustatomas gamtinių dujų įmonių ir pramoninių vartotojų vaidmuo ir atsakomybė, taip pat jų ryšiai su kompetentinga institucija ir prireikus su reguliavimo institucija;

(2) jame nustatomas visų atitinkamų rinkos dalyvių, atsižvelgiant į tai, kiek juos veikia dujų tiekimo sutrikimai, vaidmuo ir atsakomybė ir nustatomi jų ryšiai su kompetentinga institucija ir prireikus su reguliavimo institucija

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) jame nustatomas kompetentingos institucijos vaidmuo ir atsakomybė;

(3) jame nustatomas kompetentingos institucijos ir kitų institucijų, kurioms užduotys pavestos pagal 2 straipsnio 2 pastraipos 2 punktą, vaidmuo ir atsakomybė;

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne rinka grindžiamų priemonių, kurias planuojama taikyti arba kurios bus įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo lygmens situacijai, indėlis; įvertinama būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas priemones siekiant įveikti krizę, įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų įgyvendinimo procedūros;

(7) jame nurodomi III priede išvardytų ne rinkos principais grindžiamų priemonių, kurias planuojama taikyti arba kurios bus įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo lygmens situacijai, indėlis ir santykiniai privalumai; įvertinama būtinybė taikyti ne rinkos principais grindžiamas priemones siekiant įveikti krizę, įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų įgyvendinimo procedūros; Ne rinkos principais grindžiamos priemonės naudojamos tik tais atvejais, kai vien rinka grindžiamais mechanizmais nebeįmanoma toliau užtikrinti tiekimo saugomiems vartotojams;

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) jame apibūdinamos kiekvienam krizės lygmeniui skirtos bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis priemonės;

(8) jame apibūdinamos kiekvienam krizės lygmeniui skirtos priemonės ir su bendradarbiavimu su kitomis valstybėmis narėmis susiję rinkos dalyvių vaidmenys;

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) jame išvardijami iš anksto nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas susidarius ekstremaliajai situacijai, taip pat nurodomos kompensavimo priemonės ir šalių, dalyvaujančių atliekant tokius veiksmus, komerciniai susitarimai. Tokie veiksmai gali būti susiję su valstybių narių ir (arba) gamtinių dujų įmonių tarpvalstybiniais susitarimais.

(10) sudaryti sąrašą, kuriame pateikiami iš anksto nustatyti veiksmai, apibrėžti glaudžiai bendradarbiaujant su rinkos dalyviais, kurių reikia imtis, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas susidarius ekstremaliajai situacijai, atsižvelgiant į kompensavimo priemones ir šalių, dalyvaujančių atliekant tokius veiksmus, komercinius susitarimus. Tokie veiksmai gali būti susiję su valstybių narių ir (arba) gamtinių dujų įmonių tarpvalstybiniais susitarimais.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija sudaro Europos Sąjungos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, nurodydama nacionalinių ir regioninių planų neatitikimus bei galimas koordinavimo priemones, kurių Komisiją imtųsi susidarius Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai. Ji taip pat apibrėžia priemones, skirtas suaktyvinti tarpininkavimą su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo (išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos informacijos, kad gali įvykti įvykis, dėl kurio pablogės tiekimo sąlygos (tokia informacija gali būti gauta taikant išankstinio įspėjimo mechanizmą).

(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo (išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos informacijos, kad greitu laiku gali pablogėti tiekimo sąlygos (tokia informacija gali būti gauta taikant išankstinio įspėjimo mechanizmą). Tikimasi, kad problema rinkoje bus išspręsta be kompetentingos institucijos įsikišimo.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis, tačiau rinka dar yra pajėgi išspręsti situaciją be kompetentingos institucijos įsikišimo.

(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis, kurio mastas dar nėra toks, kad būtų galima paskelbti ekstremaliąją situaciją pagal 3 punktą. Tikimasi, kad rinka išspręs problemą be kompetentingos institucijos įsikišimo.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, kad taikant tik rinka grindžiamas priemones saugomiems vartotojams nepavyks užtikrinti tiekimo standarto.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji situacija): sutrinka tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis ir kai vien rinka grindžiamomis priemonėmis nebeįmanoma toliau užtikrinti tiekimo saugomiems vartotojams. Reikalaujama, kad kompetentinga institucija imtųsi veiksmų pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Šiuo etapu vienu metu gali veikti ir rinka grindžiamos, ir ne rinka grindžiamos priemonės.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu garantuojama, kad tarpvalstybinė prieiga prie laikymo įrenginių būtų užtikrinama ir tuo atveju, kai susidaro ekstremalioji situacija. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nenumatoma priemonių, dėl kurių būtų nederamai ribojamas dujų transportavimas į kitas valstybes.

3. Kompetentingos institucijos nacionaliniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane garantuoja, kad tarpvalstybinė prieiga prie laikymo įrenginių būtų užtikrinama ir tuo atveju, kai susidaro ekstremalioji situacija. Valstybės narės ir kompetentingos institucijos netaiko jokių priemonių, kuriomis būtų nederamai ribojamas dujų transportavimas į kitas valstybes.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane taip pat nustatomos priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis susidarius ekstremaliajai situacijai, siekiant sumažinti dujų tiekimo sutrikimų poveikį saugomiems vartotojams tiekiamos elektros energijos, pagamintos iš dujų, tiekimui ir centralizuotam šildymui.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir suteikia jai visą reikiamą informaciją. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti ES ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisijos Civilinės saugos stebėsenos ir informacijos centrą.

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir suteikia jai visą reikiamą informaciją, ypač apie tai kokių veiksmų ketinama imtis. Kompetentinga institucija imasi iš anksto nustatytų veiksmų, apibūdintų jos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti ES ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisijos Civilinės saugos stebėsenos ir informacijos centrą. Komisija gali sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo grupę.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Kai kompetentinga institucija informuoja Komisiją, kad valstybėje narėje paskelbtas išankstinio įspėjimo lygmuo arba kad dėl aiškių geopolitinių priežasčių galbūt pastebimas dujų tiekimo sutrikimo pavojus, Sąjunga, kuriai anksčiausiuoju lygiu atstovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams, kuriam pagal Lisabonos sutartį suteiktas ypatingas vaidmuo, imasi atitinkamų diplomatinių veiksmų.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Paskelbusi apie ekstremaliąją situaciją, kompetentinga institucija imasi iš anksto nustatytų veiksmų, apibūdintų jos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir nedelsdama informuoja apie tai Komisiją, visų pirma apie veiksmus, kurių ji ketina imtis pagal 9 straipsnio 1 dalį. Komisija gali sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo grupę.

Išbraukta.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per tris dienas patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta laikantis 2 dalyje nurodytų kriterijų ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Jei valstybės narės, esančios ekstremalioje situacijoje, kompetentinga institucija išskirtinai nusprendžia imtis priemonių, kurios nėra nurodytos planuose, Komisija įvertina ar tai yra pagrįsta. Komisija šiuo klausimu gali kreiptis patarimo į Dujų tiekimo koordinavimo grupę.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6c. Ekstremaliosios situacijos atveju taikant ne rinka grindžiamas priemones, įskaitant ir priemones, taikomas regioniniu ar Sąjungos lygmenimis, tų priemonių veikiamoms gamtinių dujų įmonėms užtikrinamas sąžiningas ir teisingas kompensavimas.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6d. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą būtina atnaujinti kas dvejus metus, remiantis 8 straipsnyje paminėto rizikos vertinimo rezultatais.

Pagrindimas

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.

1. Komisija vienos autoritetingos institucijos prašymu gali paskelbti Bendrijos masto įspėjimą. Komisija gali paskelbti apie Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją daugiau kaip vienos kompetentingos institucijos prašymu pagal 9 straipsnio 6 dalį atliktą patikrinimą arba kai Bendrija netenka daugiau kaip 20 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apibrėžtuose pagal IIIa priedą ar 4 straipsnio 3 dalį ir 4 straipsnio 4 dalį, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją, kurioje viena atitinkamo regiono kompetentinga institucija paskelbė ekstremaliąją situaciją arba kur paveiktas geografinis regionas netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina keitimąsi informacija, valstybės narės bei regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti krizių valdymo grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių narių, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, atstovai.

3. Susidarius Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina keitimąsi informacija, valstybės narės bei regioninio lygmens ir Sąjungos lygmens veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus šią užduotį patikėdama Komisijos pirmininko pavaduotojui-vyriausiajam įgaliotiniui ir už energetiką atsakingam Komisijos nariui. Komisija sušaukia krizių valdymo grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių narių, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, atstovai. Komisija užtikrina, kad Dujų tiekimo koordinavimo grupė būtų reguliariai informuojama apie krizių valdymo grupės nuveiktą darbą.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, kompetentingos institucijos arba gamtinių dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji kelia didelį pavojų kitos valstybės narės padėčiai, Komisija pareikalauja, kad kompetentinga institucija arba gamtinių dujų įmonė pakeistų savo veiklą.

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, kompetentingos institucijos arba gamtinių dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji kelia didelį pavojų kitos valstybės narės padėčiai, Komisija pareikalauja, kad kompetentinga institucija pakeistų savo veiklą, nurodydama kompetentingai institucijai ar gamtinių dujų įmonei priežastis kodėl tai būtina padaryti.

Per tris dienas nuo pranešimo apie Komisijos prašymą atitinkama kompetentinga institucija pakeičia savo veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo prašymą.

Per tris dienas nuo šio pranešimo atitinkama kompetentinga institucija pakeičia savo veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba Komisijai nusiunčia tinkamai pagrįstą atsakymą, kodėl ši veikla yra pagrįsta. Tokiu atveju Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo prašymą.

Jeigu per tris dienas Komisija nusprendžia nekeisti arba neatšaukti prašymo, kompetentinga institucija nedelsdama patenkina Komisijos prašymą.

Jeigu per tris dienas Komisija nusprendžia nekeisti arba neatšaukti prašymo, ji kompetentingai institucijai praneša, kodėl ji mano, kad pagrindimas yra nepriimtinas. Tokiomis aplinkybėmis kompetentinga institucija nedelsdama patenkina Komisijos prašymą. Komisijos prašyme nurodomos rekomenduojamos priemonės, kurias turi taikyti kompetentinga institucija, siekiant atstatyti dujų vidaus rinkos veikimą.

 

Komisija apie procesą eigą informuoja Dujų tiekimo koordinavimo grupę.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija arba gamtinių dujų įmonės jokiais atvejais netaiko priemonių, dėl kurių būtų ribojamas dujų transportavimas vidaus rinkoje.

5. Valstybės narės, kompetentingos institucijos arba gamtinių dujų įmonės jokiais atvejais netaiko priemonių, dėl kurių būtų ribojamas dujų transportavimas vidaus rinkoje.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai būtina; bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už jos ribų.

7. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai būtina; bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas apie dujų transportavimą Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą. Šią grupę sudaro kompetentingų institucijų, ACER, ENTSO-G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir atitinkamų vartotojų atstovai. Komisija priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo darbo tvarkos taisykles.

1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą. Šią grupę sudaro kompetentingų institucijų, nacionalinių reguliavimo institucijų, jei jos nėra kompetentingos institucijos, ACER, ENTSO-G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir atitinkamų vartotojų atstovai. Komisija priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos klausimus:

2. Laikantis šio reglamento nuostatų, Dujų tiekimo koordinavimo grupė glaudžiai bendradarbiauja su Komisija sprendžiant visų pirma šiuos klausimus:

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) planų įgyvendinimas;

(g) prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų įgyvendinimas ir peržiūra;

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija reguliariai šaukia Dujų tiekimo koordinavimo grupės posėdžius.

3. Komisija reguliariai šaukia Dujų tiekimo koordinavimo grupės posėdžius ir pasidalina kompetentingų institucijų gauta informacija, tuo pat metu užtikrindama konfidencialios komercinės informacijos slaptumą.

 

3a. Dujų tiekimo koordinavimo grupė prisideda prie regionų apibrėžimo vadovaujantis 4 straipsnio 3 ir 4 dalimis.

 

Siekiant regioninio lygmens solidarumo, Dujų tiekimo koordinavimo grupė sukuria specialias pogrupius, kurie sprendžia regioninio lygmens tiekimo saugumo klausimus.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Susidarius ekstremaliajai situacijai, kompetentingai institucijai kasdien teikiama visų pirma ši informacija:

1. Nuo ...*, susidarius ekstremaliajai situacijai, kompetentingai institucijai kasdien teikiama visų pirma ši informacija:

 

----------------------------------------------------1 OL: įrašykite datą: po 6 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) valandinis dujų srautas visuose tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir išleidimo taškuose, taip pat visuose gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir SGD jungimo taškuose (mln. m3 per dieną);

(b) valandinis dujų srautas visuose tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir išleidimo taškuose, taip pat visuose perdavimo tinklo ir gamybos įrenginio, laikymo įrenginio ar SGD terminalo jungimo taškuose (mln. m3 per valandą);

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį įmanoma užtikrinti dujų tiekimą saugomiems vartotojams.

(c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį turėtų būti galima užtikrinti dujų tiekimą saugomiems vartotojams.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios situacijos ir taikytų priemonių veiksmingumo vertinimą, įskaitant ekstremaliosios situacijos ekonominio poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui vertinimą, poveikio elektros energijos sektoriui vertinimą ir Bendrijos ir jos valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos pagalbos vertinimą.

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios situacijos ir taikytų priemonių veiksmingumo vertinimą, įskaitant ekstremaliosios situacijos ekonominio poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui vertinimą, poveikio elektros energijos sektoriui vertinimą ir Bendrijos ir jos valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos pagalbos vertinimą.

 

Komisija išnagrinėja kompetentingų institucijų vertinimus ir informuoja valstybes nares, Europos Parlamentą ir Dujų tiekimo koordinavimo grupę pateikdami apibendrintus rezultatus.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Gamtinių dujų įmonės apie sutartis, sudarytas su trečiųjų šalių tiekėjais, praneša Komisijai šią informaciją:

b) Kompetentingos institucijos apie sutartis, kurias atitinkamų jų valstybių narių gamtinių dujų įmonės sudaro su trečiųjų šalių tiekėjais, praneša Komisijai šią apibendrintą ir pakankamą informaciją, kad Komisija galėtų veikti:

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kad kompetentinga institucija galėtų vykdyti savo įsipareigojus, nustatytus šioje dalyje, gamtinių dujų įmonės teikia pirmoje dalyje nurodytus duomenis, kad kompetentinga institucija galėtų juos apibendrinti.

 

Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina slaptos komercinės informacijos konfidencialumą.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 straipsnyje, kompetentinga institucija skelbia ir Komisijai kasmet iki liepos 31 d. perduoda ataskaitą, kurioje pateikiami šie duomenys:

1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 straipsnyje, kompetentinga institucija Komisijai kasmet iki liepos 31 d. perduoda ataskaitą, kurioje pateikiami šie duomenys:

(a) informacija apie N-1 rodiklio skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti būtini duomenys, pažanga, susijusi su investicijomis į N-1 standarto įgyvendinimą, sunkumai, kuriuos šalis patyrė įgyvendindama naujas alternatyvias priemones;

(a) informacija apie N-1 rodiklio skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti būtini duomenys;

(b) dujų importo sutartyse nurodytos metinės sumos, trukmė ir šalis tiekėja;

(b) apibendrintai dujų importo sutartyse nurodytos metinės sumos, trukmė ir šalis tiekėja;

(c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir išleidimo taško didžiausias sujungimo pajėgumas;

(c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir išleidimo taško didžiausias sujungimo pajėgumas;

(d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių susitarimų, sudarytų su trečiosiomis šalimis, aspektai.

(d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių susitarimų, sudarytų su trečiosiomis šalimis, aspektai.

Pagrindimas

Konfidencialios informacijos perdavimas gali labai pakenkti įmonių komerciniams interesams ir sutarčių įgyvendinimui, lemti rinkos iškraipymus ir netgi gali būti žalingas tiekimo saugumui (ypač atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti ES dujų tiekėjų svertus derybose su išorės gamintojais).

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina slaptos komercinės informacijos konfidencialumą.

2. Kompetentingos institucijos ir Komisija visada užtikrina taikant šį reglamentą joms pateiktos slaptos komercinės informacijos konfidencialumą.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija parengia nuolatinės dujų tiekimo saugumo stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą, įskaitant šias priemones:

 

(a) metinių ataskaitų, kuriose nurodoma, ar trečiųjų šalių įmonės, ypač pagrindiniai tiekėjai, ir visos joms pavaldžios įmonės, laikosi energetikos sektoriaus vidaus rinkos taisyklių, ypač dėl skaidrumo ir atitikties ES konkurencijos teisei, rengimą;

 

(b) trečiųjų šalių vertikaliai integruotų energetikos bendrovių poveikio vidaus rinkai ir būdų, kaip įgyvendinti abipusiškumo principą, vertinimą;

 

(c) atitinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią nekontroliuojamoms užsienio valstybių valdomų įmonių investicijoms į ES energetikos sektorių, visų pirma, į dujų ir elektros energijos perdavimo tinklus, taikymą;

 

(d) valstybių narių ir trečiųjų šalių sudaromų sutarčių dėl gamtinių dujų kontrolę siekiant nustatyti, ar jos atitinka ES vidaus rinkos nuostatas. Komisija užtikrina, kad būtų panaikinta kiekviena sąlyga, kurios poveikis toks pat kaip paskirties sąlygos, jeigu ji prieštarauja ES teisei.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Stebėsena

Europos Komisijos vykdoma stebėsena

 

Komisija įgyvendina nuolatinės dujų tiekimo saugumo stebėsenos ir ataskaitų teikimo priemones, įskaitant valstybių narių ir trečiųjų šalių sudaromų dujų tiekimo sutarčių kontrolę, siekdama užtikrinti, kad jos atitiktų ES vidaus rinkos, tiekimo saugumo ir konkurencijos teisės nuostatas.

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl galimų priemonių dujų tiekimo Bendrijai saugumui padidinti ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip patobulinti šį reglamentą.

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl galimų priemonių dujų tiekimo Sąjungai saugumui padidinti ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Siekdama valstybėms narėms, kurioms trūksta infrastruktūros, sudaryti sąlygas pasiekti N-1 standartą, Komisija stebi pasiekimus rinkos jungčių srityje ir, pasikonsultavusi su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, siūlo galimas rinkos tobulinimo priemones. Pririekus į ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip patobulinti šį reglamentą.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Dujotiekio projektas „Nabucco“

 

Kalbant apie dujotiekio projektą „Nabucco“, ES institucijos teikia šiam projektui išskirtinę pirmenybę politinės svarbos ir finansavimo atžvilgiu.

Pagrindimas

Yra svarbu, kad su dujų tiekimo saugumu susijusiu reglamentu būtų užtikrinama dujų tiekėjų įvairovė. Turint tai mintyje, „Nabucco“ dujotiekis galėtų būti dabartinių esamų Europos Sąjungos dujų šaltinių alternatyva.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

I PRIEDAS: N-1 RODIKLIO APSKAIČIAVIMAS

 

1. N-1 rodiklio apskaičiavimas

 

N-1 rodiklis apibūdina dujų infrastruktūros pajėgumą tiekti dujas didžiausiam dujų poreikiui apskaičiuoto rodiklio teritorijoje patenkinti, kai sutrinka didžiausios infrastruktūros veikimas.

 

Apskaičiuoto rodiklio teritorija – tai geografinė vietovė, kurios apskaičiuotas N-1 rodiklis.

 

Sutrikus didžiausios infrastruktūros veikimui, visų likusių turimų dujų tiekimo infrastruktūros objektų techniniai pajėgumai turėtų atitikti bent visą apskaičiuoto rodiklio teritorijai reikalingą dujų kiekį šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

 

Toliau nurodytu būdu apskaičiuotas N-1 rodiklis turėtų būti lygus bent 100 %.

 

.IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout

N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

….Dmax

 

Terminų, vartojamų apskaičiuojant N-1 rodiklį, apibrėžtys:

 

Su tiekimu susijusios apibrėžtys

 

IPm – didžiausias techninis importo vamzdynų pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. dujų vamzdynų, kuriais dujos tiekiamos apskaičiuoto rodiklio teritorijai, didžiausių techninių pajėgumų suma.

 

Pm – didžiausias gamybos pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų apskaičiuoto rodiklio teritorijoje veikiančių dujų gamybos įrenginių didžiausių galimų gamybos apimčių suma, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į svarbius veiksnius, pavyzdžiui, dujų telkinio atsikūrimą.

 

Sm – išleidimo pajėgumas per krizę (mln. m3 per dieną), t. y. didžiausia dujų išleidimo iš visų apskaičiuoto rodiklio teritorijos saugyklų apimtis, kurią įmanoma užtikrinti kiekvieną dujų tiekimo sutrikimo šešiasdešimties dienų laikotarpio dieną. Ši apimtis galėtų būti nustatyta sudėjus apskaičiuoto rodiklio teritorijoje veikiančių visų rūšių saugyklų, naudojamų šešiasdešimties dienų laikotarpiu, dujų išleidimo apimtis.

 

LNGm – didžiausias SGD įrenginių pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų SGD terminalų suminis didžiausias galimas pajėgumas skystinti gamtines dujas arba importuoti, priimti SGD, teikti papildomas paslaugas, laikinai laikyti ir pakartotinai dujinti SGD; jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip esamus didžiausius SGD tanklaivių ir laikymo pajėgumus, techninį pajėgumą perduoti dujas sistemai ir galimybę 60 dienų tiekti dujas apskaičiuoto rodiklio teritorijai.

 

Im – didžiausios dujų infrastruktūros, kurią naudojant apskaičiuoto rodiklio teritorijai tiekiamas didžiausias dujų kiekis, pajėgumas (mln. m3 per dieną).

 

Jeigu apskaičiuoto rodiklio teritorijoje dujos gali būti perduodamos iš daugiau nei vieno vamzdyno ar dujų įleidimo taško ir tokį perdavimo pajėgumą turi ne didžiausia infrastruktūra (Ipm ≠ Im), likęs apskaičiuoto rodiklio teritorijos perdavimo pajėgumas taip pat turi būti atimtas iš skaitiklio.

 

Tout – išleidžiamų dujų perdavimo pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. likusių techninių pajėgumų perduoti dujas per apskaičiuoto rodiklio teritoriją, sutrikus didžiausios infrastruktūros veikimui, suma.

 

Poreikio apskaičiavimas

 

Dmax – pajėgumas tiekti apskaičiuoto rodiklio teritorijai per dieną reikalingą dujų kiekį, susijusį su šalčiausia išskirtinai didelio dujų poreikio diena, kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

Pakeitimas

I PRIEDAS. N-1 FORMULĖS NUSTATYMAS

 

1. N-1 formulės apibrėžtis

 

N-1 formulė apibūdina dujų infrastruktūros techninį pajėgumą patenkinti bendrą dujų poreikį nustatytos formulės taikymo teritorijoje, kai sutrinka vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimas išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą per dvidešimt metų.

 

Dujų infrastruktūra apima gamtinių dujų perdavimo tinklą, gamybą ir SGD bei laikymo įrenginius nustatytos formulės taikymo teritorijoje.

 

Sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui, visų likusių turimų dujų tiekimo infrastruktūros objektų techniniai pajėgumai turėtų atitikti bent viso nustatytos formulės reikšmės teritorijai kasdien reikalingo dujų kiekio sumą išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

 

Toliau nurodytu būdu apskaičiuota N1 formulės reikšmė turėtų būti lygi bent 100 %.

 

 

2. N-1 formulės nustatymo metodas

 

 

 

3. N-1 formulės parametrų apibrėžtys:

 

Nustatytos formulės taikymo teritorija – tai geografinė vietovė, kuriai taikoma nustatyta N-1 formulė. Nustatytos formulės reikšmės teritorija gali būti nacionalinio arba regioninio lygmens.

 

 

Poreikio valdymo priemonių apibrėžtys

 

Dmax – visas nustatytos formulės taikymo teritorijai kasdien reikalingas dujų kiekis (mln. m3 per dieną) išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą per dvidešimt metų.

 

 

Tiekimo valdymo priemonių apibrėžtys

Epm – dujų įleidimo taškų techniniai pajėgumai (mln. m3 per dieną), t. y. visų dujų įleidimo taškų, galinčių tiekti dujas nustatytos formulės taikymo teritorijai, techninių pajėgumų, įskaitant transportavimo priešinga kryptimi pajėgumus, suma;

 

Pm – didžiausias gamybos pajėgumas (mln. m3 p er dieną), t. y. visų nustatytos formulės taikymo teritorijoje veikiančių dujų gamybos įrenginių dujų įleidimo taškuose didžiausių gamybos pajėgumų per dieną suma;

 

Sm – išleidimo pajėgumas per krizę (mln. m3 per dieną), t. y. visų nustatytos formulės taikymo teritorijoje veikiančių saugyklų didžiausių dujų išleidimo pajėgumų per dieną suma, atsižvelgiant į saugyklų fizines savybes;

 

LNGm – didžiausias SGD įrenginių pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų nustatytos formulės taikymo teritorijoje veikiančių SGD įrenginių didžiausių techninių dujų perdavimo pajėgumų per dieną suma, atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip SGD priėmimas, papildomų paslaugų teikimas, laikinas laikymas ir pakartotinas SGD dujinimas, taip pat techninis pajėgumas perduoti dujas sistemai;

 

Im – didžiausios dujų infrastruktūros, turinčios didžiausią pajėgumą tiekti dujas nustatytos formulės taikymo teritorijoje, techninis pajėgumas (mln. m3 per dieną).

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rengdama prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentinga institucija atsižvelgia į šį orientacinį nebaigtinį priemonių sąrašą:

Rengdama prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentinga institucija atsižvelgia į šiame priede pateikiamą orientacinį nebaigtinį priemonių sąrašą. Kompetentinga institucija rengdama preventyvinius ir ekstremalios padėties planus poveikį aplinkai ir kaip galima didesnę pirmenybę teikia toms priemonėms, kurios sukelia mažiausią poveikį aplinkai.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo antraštės „Tiekimo valdymo priemonės“ 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

· Paprastesnė dujų gaunamų iš atsinaujinančios energijos šaltinių įjungimo į dujų tinklų infrastruktūrą tvarka

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 sąrašo dalies „Tiekimo valdymo priemonės“ 10 a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

 

 

 

 

Požeminė dujų saugykla (komercinė ir strateginė)

Pagrindimas

Dabartiniame reglamento projekte nagrinėjami du skirtingi dujų tiekimo saugumo aspektai: Infrastruktūros standartas (N-1) ir tiekimo standartas. Infrastruktūrų, tiekimo ir poreikio valdymo priemonės yra tinkamos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IIIa PRIEDAS

 

REGIONINIS BENDRADARBIAVIMAS

 

Vadovaujantis SESV 194 straipsniu ir kaip minima direktyvos 2009/73/EB 6 straipsnyje bei reglamento (EB) Nr. 715/2009 12 straipsnyje, regioninis bendradarbiavimas yra pagrindinė solidarumo principo išraiška bei pagrindinė šio reglamento idėja. Regioninis bendradarbiavimas yra būtinas atliekant rizikos vertinimą (8 straipsnis), rengiant ekstremaliųjų situacijų valdymo planus (4, 5 ir 9 straipsniai) ir tvirtinant infrastruktūros bei tiekimo standartus (6 ir 7 straipsniai) bei tvirtinant nuostatas dėl Bendrijos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonių (10 straipsnis).

 

Pagal šį reglamentą regioninis bendradarbiavimas yra paremtas egzistuojančiu regioniniu bendradarbiavimu įtraukiant gamtinių dujų įmones, valstybes nares ir nacionalines reguliavimo institucijas, šalia kitų tikslų siekiant stiprinti tiekimo saugumą ir energijos vidaus rinkos integraciją, o taip pat trijų regioninių dujų rinkos pagal regioninę dujų iniciatyvą, penkiašalio forumo dujų platformos, aukšto lygio grupės dėl Baltijos šalių energijos rinkos ir tarpusavio sujungimo plano bei energetikos bendrijos tiekimo saugumo koordinavimo grupės integraciją. Tačiau tikėtina, kad konkretūs tiekimo saugumo reikalavimai paskatins naujus pagrindus bendradarbiavimui, o egzistuojančios bendradarbiavimo sritys turės būti pakoreguotos siekiant užtikrinti kaip galima didesnį veiksmingumą.

 

Atsižvelgiant į vis intensyvesnius tarpusavio sujungimus ir rinkų tarpusavio priklausomybę bei dujų vidaus rinkos sukūrimą, ypač vėliau išvardintų šalių bendradarbiavimas šalia kitų tikslų galėtų sustiprinti jų individualų bei bendrą dujų tiekimo saugumą. Šios šalys tai:

 

-Lenkija ir trys Baltijos regiono valtybės,

 

-Iberijos pusiasalio valstybės (Ispanija, Portugalija ir Prancūzija),

 

Airija irJungtinė Karalystė

 

- Bulgarija, Graikija ir Rumunija,

 

Danija ir Švedija

 

-Slovėnija, Italija, Austrija, Vengrija ir Rumunija,

 

- Lenkija ir Vokietija,

 

- Prancūzija, Vokietija, Belgija, Olandija ir Liuksemburgas, kurios jau bendradarbiauja penkiašalio forumo pagrindu,

 

- kitos šalys.

 

Regioninis bendradarbiavimas tarp šių šalių bus praplėstas siekiant stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis, o ypač energijos salų atveju siekiant sustiprinti tarpusavio jungtis. Valstybės narės taip pat gali būti įvairių bendradarbiavimo grupių dalyvėmis.

 

Įvairios 3 straipsnyje minimos suinteresuotosios pusės bendradarbiauja regioniniu lygmeniu atitinkamose veiklos bei kompetencijos srityse. Šiame reglamente regioninis bendradarbiavimas yra pradedamas ir oficialiai įsteigiamas kompetentingų institucijų valstybėse narėse, pasitarus su Komisija, kuri informuoja Dujų tiekimo koordinavimo grupę. Šio regioninio bendradarbiavimo veiklos rezultatai, kaip pvz. bendras prevencinių veiksmų planas ir(arba) bendras ekstremalių situacijų valdymo planas turi būti oficialiai patvirtinti ir paskelbti bei nuolat stebimi atitinkamų kompetentingų institucijų. Su Komisija tariamasi, o ji informuoja Dujų tiekimo koordinavimo grupę.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

Pilnas Europos politikos priemonių rinkinys, paremtas 2007 m. sausio mėn. Komunikatu „Europos energetikos politika“(1), yra atsakymas į energijos tiekimo saugumo iššūkį. Dujų sektoriuje, neskaitant Direktyvos 2004/67/EB, prie šio tikslo netiesiogiai prisideda visa infrastruktūros ir jungčių reguliavimo sistema, visų pirma, gairėmis dėl transeuropinių energijos tinklų (TEN-E)(2) ir 2009 m. birželio mėnesį priimtu „trečiuoju vidaus elektros energijos ir dujų rinkos paketu“. Priimtomis teisinėmis priemonėmis dėl rinkos integracijos nustatant taisykles dėl trečiųjų šalių teisės naudotis dujų saugyklomis ir suskystintų gamtinių dujų įrenginiais bei dėl skaidrumo, susijusio dujų atsargomis(3), bus prisidedama prie energijos tiekimo saugumo skatinimo. Analogiškai, Parlamento nuomone, regioninio solidarumo, dujų jungčių vystymas pagal 10 metų tinklo vystymo planą ir stiprus teisės naudotis tinklais sąlygų suderinimo procesas bendradarbiaujant perdavimo sistemos operatoriams yra pagrindiniai teisinio paketo aspektai(4).

Tarptautiniai energijos tiekimo saugumo aspektai taip pat buvo sprendžiami rezoliucijomis(5) pabrėžiant būtinybę toliau vystyti bendrą Europos energetikos strategiją, į kurią būtų įtraukti gamintojai, platintojai ir vartotojai, kurie veiktų išvien, ir sukurti skaidrią ir tvarią energetikos sistemą, kuri padidintų regioninę energijos tiekimo įvairovę. Parlamentas taip pat labai skatino vystyti ES energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų planą, įskaitant reagavimo į krizę mechanizmų peržiūrą.

Atsižvelgdamas į tai pranešėjas pritaria pasiūlymui dėl reglamento dėl dujų tiekimo saugumo, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB, nes tai yra teisės aktas, kuriuo pateikiamas tikros problemos, su kuria susiduria Europos Sąjunga tikras sprendimas. Tai tapo aišku praeitos žiemos Rusijos ir Ukrainos dujų krizės metu, kuomet labai nukentėjo milijonai Europos piliečių ir mūsų ekonomika. Atsižvelgdamas į tai Europos Parlamentas, priimdamas anksčiau minėtąsias rezoliucijas, paprašė pateikti tokią iniciatyvą ir pranešėjas yra įsitikinęs, kad Parlamento nariai ateinančiais mėnesiais prie jos žymiai prisidės.

Jis tvirtai įsitikinęs, kad kartu su teisės aktais dėl energetikos vidaus rinkos visapusiškai ir greitai įgyvendinus tokį reglamentą, bus žymiai sumažintas ES pažeidžiamumas dėl išorės tiekimo sutrikimų, taip pat bus sustiprintas pirmaujantis Europos dujų įmonių vaidmuo pasaulyje bei Europos Sąjungos strateginio pasaulinio lygio vaidmens geopolitinė padėtis.

II. Pagrindiniai aspektai, kuriuos nustatė pranešėjas

1. Pranešimo projekte sprendžiami klausimai

Pranešėjas mano, kad keli pasiūlymo dėl reglamento klausimai turėtų būti patobulinti, todėl pasiūlė keletą pakeitimų šiose srityse:

a. Įmonių vaidmuo

Nors ir konstatuojamose dalyse ir poveikio vertinime aiškiai nurodoma, kad sprendžiant krizę esama trijų etapų (1. rinka, 2. valstybės narės, 3. Bendrija), įmonių vaidmuo teisės akto tekste pranyksta, todėl jis turėtų būti padidintas keliose srityse, visų pirma, straipsniuose, susijusiose su Dujų tiekimo koordinavimo grupės vaidmeniu ir trimis pavojaus lygmenimis.

b. Dujų transportavimas priešinga kryptimi

Dabartiniame tekste siūloma, kad visose jungtyse būtų užtikrintas fizinis pajėgumas transportuoti dujas priešinga kryptimi. Pranešėjas mano, kad ši nuostata per plataus užmojo ir ekonominiu, ir tiekimo saugumo požiūriu. pavyzdžiui, nėra prasmės gebėti transportuoti dujas priešinga kryptimi jungtyse su dujas tiekiančiomis šalimis. Kompetentingos institucijos nacionaliniu lygmeniu ir Dujų tiekimo koordinavimo grupė ES lygmeniu turėtų nustatyti jungtis, kuriose fizinis pajėgumas transportuoti dujas priešinga kryptimi būtų ekonomiškai naudingas ir krizės laikotarpiu tiekimo saugumui teiktų pridėtinės vertės.

c. prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai

Pranešėjas mano, kad panašiai, kaip ir valstybės narės, Komisija taip pat turėtų sukurti ES lygmens prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus siekiant geriausiai valdyti padėtį tuo atveju, kai paskelbiama Bendrijos masto ekstremalioji situacija.

d. Bendrijos masto ekstremalioji situacija

Dabartiniame tekste kaip riba, nuo kurios automatiškai paskelbiama Bendrijos masto ekstremalioji situacija, nustatomas 10 % importo tiekimo sumažėjimas. Tačiau pranešėjas mano, kad ši riba netinka daugeliui scenarijų, pagal kuriuos valstybė narė gali patirti krizę, kai 100 % nutraukiamas dujų tiekimas, bet ES lygmeniu nepasiekiama 10 % riba. Todėl jis sustiprino straipsnio, susijusio su galimybe paskelbti Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją nustatytam geografiniam regionui, nuostatas. Tam reikėtų įtraukti tam tikrą Bendrijos solidarumo mechanizmą, tačiau kuris būtų įgyvendinamas regioniniu lygmeniu.

e. Išlaidų, susijusių su naujomis tarptautinėmis investicijomis į infrastruktūrą, dalijimasis

Daugelis valstybių narių išreiškė savo susirūpinimą dėl išlaidų, susijusių su naujos infrastruktūros statyba ar atnaujinimu. Tai ypač svarbu, nes daugelių atvejų įgyvendinant šį reglamentą bus atliekami darbai vienoje valstybėje narėje kitos valstybės narės naudai. Trečiajame energijos vidaus rinkos teisės aktų pakete jau numatomi tarpvalstybinių jungčių klausimui skirti mechanizmai. Atsižvelgdamas į tai pranešėjas mano, kad šiuos mechanizmus taip pat galima būtų naudoti ir kitos rūšies infrastruktūrai, pvz., transportavimo priešinga kryptimi infrastruktūrai. Todėl jis įtraukia nuorodą į proporcingumo principą dalinantis išlaidas pagal tiekimo saugumo teikiamą naudą.

f. Ne rinkos principais grindžiamos priemonės

Pranešėjas keletą kartų išreiškė norą nustatyti aiškesnes valstybių narių įsikišimo į rinką ribas. Nors jis ir pripažįsta, kad šių priemonių galima imtis tik esant nepaprastajai padėčiai, jei jas įgyvendina kompetentingos institucijos, gali kilti trumpalaikių at vidutinės trukmės pasekmių tinkamam rinkos veikimui. Todėl atitinkamose teksto dalyse jis pabrėžė, kad ne rinkos principais grindžiami mechanizmai turėtų būti taikomi tik kaip paskutinė išeitis.

g. Keitimasis informacija

Pranešėjas tvirtai tiki, kad siekiant imtis tinkamų veiksmų esant ekstremaliai situacijai, visos susijusios nacionalinio ar Bendrijos lygmens institucijos turėtų turėti reikiamus duomenis. Tačiau slapta komercinė informacija turėtų būti tvarkoma labai atsargiai, nes bet koks jos nutekėjimas dujų įmonėms galėtų sukelti problemų ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų. Todėl jis siūlo, kad šie duomenys būtų centralizuoti nacionaliniu lygiu, ir kad kompetentingos institucijos Komisijai juos perduotų apibendrinta forma.

h. Elektros energijos sektoriaus vaidmuo

Pranešėjas pripažįsta, kad šalyse, kuriose namų ūkiams daugiausiai tiekiama elektros energija, pagaminta naudojant dujas, turėtų būti imamasi veiksmų siekiant užtikrinti, kad krizės metu saugomiems vartotojams nebūtų nutraukiamas elektros tiekimas. Todėl jis įtraukia šią nuostatą atliekant rizikos vertinimą ir nustatant ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

i. Kiti klausimai

Pranešėjas siūlo naują straipsnį dėl ilgalaikių dujų tiekimo saugumo priemonių, pagal kurį Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie galimus būdus Bendrijos lygiu įvairinti geografinius dujų šaltinius ir tiekimo į ES maršrutus bei visapusiško suskystintų gamtinių dujų įrenginių vaidmens įvertinimo. Jis taip pat sustiprina teksto dalis, pateikdamas nuorodas į tai, kad svarbu pasiekti padidintą tinklų sujungimo tarp valstybių narių pajėgumą.

Jis taipogi mano, kad dabartiniame tekste pateikiami tik prevenciniai veiksmai, skirti ribotam scenarijų skaičiui, ir kad jame turėtų būti leidžiamas didesnis lankstumas, kai susiduriama su įvairaus pobūdžio sunkumo ir trukmės požiūriu krizėmis.

2. Šio procedūros etapo metu pranešimo projekte nesprendžiami klausimai

Pranešėjas tyčia nusprendė pranešimo projekte nespręsti dviejų atskirų klausimų, nes jis mano, kad dėl jų sudėtingumo dar turi įvykti išsami diskusija su Parlamento nariais. Tačiau jis nori paaiškinti, ko dėl šių klausimų jis tikisi pasiekti galutiniame tekste.

a. „Saugomų vartotojų“ apibrėžtis

Dabartinė apibrėžtis šiame tekste tuo pat metu ir pernelyg neapibrėžta, ir per siaura. Pernelyg neapibrėžta, nes dėl galimybės įtraukti bet kurią prie dujų tinklo prisijungusią MVĮ į šią kategoriją gali būti įtraukiami sektoriai, kurie neturėtų būti laikomi labai svarbiais krizės metu. Taip pat ji per siaura, nes kaip išimtys nurodomos tik „mokyklos ir ligoninės“, bet ne kitos būtinos paslaugos, kaip, pvz., priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos stotys. Pranešėjas mano, kad, kadangi ši apibrėžtis labai svarbi nustatant 7 straipsnyje nurodyto tiekimo standarto lygį, tekste valstybėms narėms turėtų būti suteikiama šiek tiek lankstumo, kad jos galėtų suderinti savo nacionalines aplinkybes su aiškiai nustatytais kriterijais. Todėl ji mano, kad būtina, kad galutiniame tekste, dėl kurio bus susitarta Parlamente, būtų nustatyta galimybė į šią kategoriją įtraukti atskirus sektorius, kurie yra labai svarbūs užtikrinti, pavyzdžiui, nacionalinį saugumą ir visuomenės sveikatą. Jei nustatytume apribotą sektorių sąrašą, gali iškilti pavojus, kad svarbūs sektoriai gali būti neįtraukti, taigi, aiškiai nustatytas kriterijų sąrašas būtų labiau tinkamas.

b. Infrastruktūros standartas (N-1)

Pranešėjas mano, kad tai yra labai techninio pobūdžio klausimas, kuris dar nėra aiškus. Daugelis labai įvairių veiklos sektorių suinteresuotųjų šalių išreiškė rimtas abejones dėl Komisijos tekste aprašyto N-1 standarto veiksmingumo. Kadangi tai yra vienas iš pagrindinių reguliavimo mechanizmų, jis norėtų jį panagrinėti ilgiau siekiant pakeitimuose pateikti rimtą pasiūlymą, kuris N-1 standartą padarytų kaip įmanoma patikimesniu.

Pranešėjas mano, kad N-1 standartas turėtų būti pagrindinis reglamento subsidiarumo elementas siekiant, kad būtų atspindėtos visos nacionalinės aplinkybės. Pavyzdžiui, kuri nors šalis galėtų gauti gerą „N-1 įvertinimą“, bet tuo pat metu jai nutraukus dujų tiekimą, poveikis jos energijos rinkai ar mišiniui būtų mažas dėl to, kad ji nėra labai priklausoma nuo dujų. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta lankstumo sprendžiant, kaip kovoti su dujų tiekimo krize – ar padidinant dujų infrastruktūrą, ar vystant savo vietos energijos gamybą. Tai – tik pora pavyzdžių, kaip jos galėtų kovoti su krize. Pranešėjas visapusiškai remia standarto idėją, bet mano, kad Parlamento nariams reikės daugiau laiko išnagrinėti šiuo svarbaus reglamento aspekto detales.

(1)

COM(2007)001

(2)

Sprendimas 1364/2006/EB, OL L 262, 2006 9 22, p. 1–23

(3)

2009 m. liepos 13 d. Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 98/30/EB, OL L 211, 2009 8 14, p.94, OL L 211, 2009 8 14, p.36

(4)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, OL L 211, 2009 8 14, p.36

(5)

2009 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl antrosios strateginės energetikos apžvalgos (2008/2239(INI)), P6_TA(2009)0038

2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl energetinio saugumo išorės aspektų, P7_TA(2009)0021


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (2.2.2010)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB

(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Nuomonės referentas: Jacek Saryusz-Wolski

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais ES valstybėms narėms dažnai nutraukiamas dujų tiekimas. 2009 m. sausio mėn. kilęs Rusijos ir Ukrainos ginčas dėl dujų dar kartą parodė, kad vis didesnė ES priklausomybė nuo išorės energijos išteklių, kurių didžioji dalis yra nedemokratinėse ir nestabiliose šalyse, gali pakenkti ilgalaikiams ekonominiams ir politiniams valstybių narių interesams. Dėl ES pažeidžiamumo energetikos srityje būtina vykdyti visapusę energetikos politiką derinant vidaus ir išorės aspektus.

Energetinis saugumas turi būti laikomas pagrindine sudedamąja bendro Europos Sąjungos saugumo dalimi. Todėl dujų tiekimo Bendrijoje užtikrinimas, ypač per krizes, yra strateginis tikslas. Šiuo požiūriu palankiai vertintinas nacionalinių planų, kuriuose išdėstomos prevencinės ir skubos priemonės, parengimas iš anksto, jeigu šie planai yra derinami Bendrijos lygmeniu. Manytina, kad didelė konkurencinga vidaus rinka, turinti labai išvystytą energetikos tinklų sujungimą ir infrastruktūrą, vidutinės trukmės laikotarpiu yra veiksmingiausia apsauga nutrūkus tiekimui.

Vis dėlto ES energetinio saugumo politika turėtų sudaryti sąlygas Europos Sąjungai ne tik reaguoti į krizes, bet ir jas numatyti. Todėl visas priemones, kuriomis užtikrinamas tinkamas energijos vidaus rinkos veikimas, reikia papildyti aktyvia diplomatija energijos srityje, orientuota į abipusiškumu grindžiamo bendradarbiavimo su pagrindinėmis šalimis gamintojomis, tranzito šalimis ir šalimis vartotojomis stiprinimą.

Užsienio reikalų komiteto nuomonės referentas palankiai vertina reglamento, kuriuo būtų panaikinta Direktyva 2004/67/EB, pasiūlymą. Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad siekiant laikytis nuoseklaus požiūrio ES energetikos saugumo klausimu reikėtų patobulinimų. Jis siūlo toliau išdėstytus pakeitimus:

-    Pasiūlymas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į naujas teisines sąlygas, numatytas Lisabonos sutartimi, kurios 176 A straipsnyje nustatyta: „Sąjungos energetikos politika, vadovaujantis valstybių narių solidarumu, siekiama užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje.“ Nuomonės referentas mano, kad šis solidarumas yra gyvybiškai svarbus kuriant bendrą ES energetikos politiką ir kad jį reikia plėtoti tiek ES viduje, tiek ir išorėje politiniu lygmeniu bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis per tiekimo krizes ir joms pasibaigus.

-    Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo atsakomybė taip pat turėtų būti nustatyta Bendrijos lygmeniu. Todėl Europos Komisija, remdamasi nacionaliniais planais, turėtų parengti Bendrijos prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Be to, Komisija turi ypatingą pareigą stebėti, kaip trečiųjų šalių įmonės laikosi taisyklių, reglamentuojančių energetikos sektoriaus vidaus rinką.

-    Vyriausiasis įgaliotinis ir (arba) Pirmininko pavaduotojas turėtų dalyvauti kiekviename reglamento įgyvendinimo etape. Visų pirmiausia jis turėtų būti atsakingas už tarpininkavimą ir derybas su trečiosiomis šalimis valstybių narių vardu per krizių laikotarpius.

-    Tam, kad būtų išvengta nenumatyto tiekimo nutraukimo, Europos Sąjunga kartu su energiją tiekiančiomis ir tranzito šalimis turėtų sukurti išankstinio įspėjimo mechanizmą, paremtą aiškiomis politinėmis garantijomis. Ateityje į visus ES ir energiją tiekiančių arba tranzito šalių prekybos, asociacijos ir partnerystės bei bendradarbiavimo susitarimus turėtų būti įtraukta „energijos tiekimo saugumo sąlyga“, kuria būtų nustatomas elgesio kodeksas ir bendrai aprašomos priemonės, kurių reikėtų imtis ekstremaliose situacijose.

-    Komisija turėtų apsvarstyti galimybę išplėsti Energetikos chartijos nuostatomis grindžiamą Europos energijos bendriją į trečiąsias šalis ir sukurti naujas regionines energijos rinkas, taip pat toliau aktyviai remti integruotos Europos ir Viduržemio jūros regionų energijos rinkos kūrimą.

-    Visose energijos tiekimo saugumo strategijose vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu reikės labiau įvairinti tiekėjus, tiekimo šaltinius ir maršrutus. Į šią strategiją turėtų būti įtrauktos susijusios trečiosios šalys, ypač tos, kurios dalyvauja Europos kaimynystės politikoje. Bendrijos investicijų prioritetu turėtų būti pagrindinė infrastruktūra, kuri galėtų padėti užtikrinti tiekimo saugumą.

PAKEITIMAi

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų vartojimas Europoje sparčiai didėjo. Mažėjant vidaus gamybos apimčiai, dujų importas didėjo dar sparčiau, todėl didėjo priklausomybė nuo dujų importo, o kartu ir poreikis spręsti tiekimo saugumo klausimus.

(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų vartojimas Europoje sparčiai didėjo. Mažėjant vidaus gamybos apimčiai, dujų importas didėjo dar sparčiau, todėl didėjo priklausomybė nuo dujų importo, o kartu ir poreikis spręsti tiekimo saugumo klausimus. Dėl to, kad kai kurių valstybių narių energetikos struktūroje dominuoja gamtinės dujos, šios valstybės tapo izoliuotos energetiniu požiūriu – jų priklausomybė nuo dujų importo iš trečiųjų šalių yra ypač didelė ir stokojama infrastruktūros ryšių su kitomis ES šalimis;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Atsižvelgiant į ypatingą tarptautinio bendradarbiavimo vaidmenį siekiant ES valstybių narių piliečiams užtikrinti dujų tiekimo saugumą, visa su šia sritimi susijusi ES politika ir veiksmų planai turi būti grindžiami abipusės ES ir atitinkamų trečiųjų šalių pagarbos principu. Bet kokių iškylančių problemų sprendimo reikėtų ieškoti vedant politinį dialogą ir derybas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms finansuoti būtinas investicijas į vietos lygmens gamybą ir infrastruktūrą, valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos investicijų banko paskolomis ir garantijomis arba regioninių, struktūrinių ar sanglaudos fondų lėšomis. Siekiant padidinti energijos tiekimo saugumą, Europos investicijų banko ir išorinių Bendrijos priemonių, pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI lėšomis taip pat gali būti finansuojami veiksmai trečiosiose šalyse.

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms finansuoti būtinas investicijas į vietos lygmens gamybą ir infrastruktūrą, valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos investicijų banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) paskolomis ir garantijomis arba regioninių, struktūrinių ar sanglaudos fondų lėšomis. Siekiant padidinti energijos tiekimo saugumą, Europos investicijų banko, Europos rekonstrukcijos ir pletros banko ir išorinių Bendrijos priemonių, pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI lėšomis taip pat gali būti finansuojami veiksmai trečiosiose šalyse, ypač šalyse, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika.

 

Pakeitimas   4

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)ES investicijos į atsinaujinančios energijos gamybą ir infrastruktūrą turi būti skatinamos valstybių narių ir Komisijos pastangomis, kuriomis, bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, siekiama ES kaimyninėse šalyse remti platesnį vidaus rinkos principų ir normų taikymą, kaip numatyta Energetikos chartijos sutartyje. Komisija turėtų svarstyti galimybę išplėsti Europos energijos bendriją, kurią sudaro ES ir Pietryčių Europos šalys, įtraukiant atitinkamas kitas trečiąsias šalis, ir pagal šį modelį kurti naujas regionines energetikos rinkas, kaip antai Europos ir Viduržemio jūros šalių energetikos bendrija, siekiant užtikrinti tiekimo saugumą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės, geopolitinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, kaip numatyta Lisabonos sutartyje, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, techninių jungčių statybą, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos dujos yra labai svarbios Bendrijai reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, rengdama su šalimis gamintojomis ir tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies sunkumų.

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos dujos yra labai svarbios Bendrijai reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų į prekybos, asociacijos, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus su šalimis gamintojomis ir tranzito šalimis įtraukti vadinamąją energetinio saugumo išlygą. Šioje energetinio saugumo išlygoje reikėtų numatyti priemones, kurias taikant būtų galima išvengti tiekimo krizės arba padėti įveikti tiekimo krizę. Komisija koordinuoja su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, rengdama su šalimis gamintojomis ir tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą visai Bendrijai ir kiekvienai valstybei narei, kurią ištiko krizė. Komisijai turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir palankesnių sąlygų sudarymo funkciją, kurią atliktų Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisijos nariais, atsakingais už atitinkamas sritis, tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies sunkumų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą.

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais arba rimto pavojaus dujų tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas vadovaujantis valstybių narių solidarumo principu, ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą, be to, nustatomos išskirtinės priemonės, kurių būtų imamasi, kai rinka nebegali užtikrinti reikiamo dujų kiekio tiekimo.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, kuri yra atsakinga už šiame reglamente nustatytų dujų tiekimo saugumo priemonių įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, prevencinių veiksmų planų rengimas, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens dujų tiekimo saugumo stebėsena. Kompetentingos institucijos tarpusavyje bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų jo žalą.

2. Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, kuri yra atsakinga už šiame reglamente nustatytų dujų tiekimo saugumo priemonių įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas dvejus metus atliekamas rizikos, įskaitant geopolitinės rizikos vertinimą, vertinimas, prevencinių veiksmų planų rengimas, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens dujų tiekimo saugumo stebėsena. Kompetentingos institucijos tarpusavyje bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų jo žalą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Komisija įgyvendina šiame reglamente numatytas priemones. Šios priemonės – tai kas dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas ir nuolatinė dujų tiekimo saugumo stebėsena, taip pat Bendrijos lygmens prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Ilgalaikis tiekimo priemonių saugumas

 

1. Laikydamiesi šio reglamento nuostatų ir atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194  straipsnį, Komisija ir valstybės narės sugriežtina trečiųjų šalių dujų tiekėjų stebėseną ir siūlo konkrečias skubias priemones tuo atveju, kai sutrikdomas tiekimas. Komisija koordinuoja ginčų sprendimo sistemas su trečiosiomis šalimis ir intensyvina dialogą energetikos klausimu, be kita ko, atsižvelgdama į Energetikos chartijos ir Energijos bendrijos nuostatas.

 

2. Komisija parengia pagrindą išankstinio įspėjimo mechanizmui dujų sektoriuje, kuris bus nustatomas pagal dvišalius ES ir trečiųjų šalių susitarimus. Taikant šį mechanizmą bus galima anksti įvertinti galimą riziką, susijusią su gamtinių dujų pasiūla ir paklausa, taip pat užkirsti kelią ekstremaliai situacijai arba ekstremalios situacijos pavojui ir greitai į juos reaguoti;

 

3. Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo datos Komisija teikia ataskaitą, kurioje nurodomos siūlomos reguliavimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos siekiant Bendrijos lygmeniu įvairinti geografinius dujų šaltinius ir tiekimo į ES trasas. Į ataskaitą įtraukiamas suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginių vaidmens įvertinimas, kuris galėtų padėti dėl energijos tiekimo diversifikacijos. Taip pat turėtų būti pateikta skirtingų valstybių narių dujų saugojimo pajėgumų apžvalga.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas

Prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas nacionaliniu, Bendrijos ir regionų lygmenimis

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš priimdamos šiuos planus, kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita ir su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias konsultacijas aptariami bent šie klausimai: jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem kryptimis.

2. Prieš priimdamos šiuos planus, kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita ir su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti atitinkamu regioniniu ir Bendrijos lygmeniu. Per tokias konsultacijas aptariami bent šie klausimai: jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem kryptimis, taip pat tarpregioninės, tarpvalstybinės dujų tiekimo sistemos ir nurodytos jų saugyklos, platformos ir įranga.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Ne vėliau kaip iki... * Komisija parengia Bendrijos prevencinių veiksmų planą ir Bendrijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, į kuriuos įtraukiamos Bendrijos lygmeniu įgyvendinamos priemonės.

 

___________

*30 September 2011 or 18 months from entry into force

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir poveikį aplinkai.

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą atsižvelgiama į rentabilumą, ekonominį veiksmingumą, poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir poveikį aplinkai, taip pat į visus tarptautinius su šia sritimi susijusius pokyčius, visų pirma, svarbiausiose šalyse tiekėjose ir tranzito šalyse.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, visų susijusių valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 dalį tvirtindamos tarifus, skaidriu ir išsamiu būdu, aiškiai ir suprantamai nurodydamos patirtas išlaidas, deramai atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, visų susijusių valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos ir ACER kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis.

Pagrindimas

Išlaidos, patirtos siekiant įgyvendinti tiekimo saugumo ir infrastruktūros standartus, įtraukiamos į nacionalinius ir tarpvalstybinius tarifus kuo skaidresniu ir aiškesniu būdu. Išlaidos turėtų būti sąžiningai paskirstytos šias priemones įgyvendinančioms ir jomis besinaudojančioms sistemoms.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines, regionines ir tarptautines aplinkybes;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančios atitinkamos organizacijos ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, bendradarbiauja ir teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančios atitinkamos organizacijos ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, bendradarbiauja ir teikia visą rizikos, įskaitant geopolitinės rizikos, vertinimui parengti būtiną informaciją.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki rugsėjo 30 d.

3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki rugsėjo 30 d. Bendrijos lygmens rizikos vertinimas persvarstomas, jei nustatoma, kad esama didelės ir nenumatytos rizikos.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1)  (8a) jame aprašomos priemonės, skirtos tarpininkavimo su susijusiomis šalimis, procesui inicijuoti;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, kad taikant tik rinka grindžiamas priemones saugomiems vartotojams nepavyks užtikrinti tiekimo standarto.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba iš jų, arba yra tikėtinas pavojus, kad taikant tik rinka grindžiamas priemones saugomiems vartotojams nepavyks užtikrinti tiekimo standarto.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Kai kompetentinga institucija informuoja Komisiją, kad valstybėje narėje dėl geopolitinių priežasčių paskelbtas išankstinio įspėjimo lygmuo arba kad dėl geopolitinių priežasčių, galbūt pritaikius išankstinio įspėjimo mechanizmą, pastebimas dujų tiekimo sutrikimo pavojus, Bendrija, kuriai atstovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, imasi atitinkamų diplomatinių veiksmų. Pirmininko pavaduotojo-vyriausiojo įgaliotinio veiksmai neturi daryti poveikio vidaus rinkos veikimui.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad kuo anksčiau būtų imamasi diplomatinių veiksmų trečiųjų šalių, kurios yra dujų tiekėjos arba tranzito šalys, atžvilgiu, kai kyla dujų tiekimo sutrikimo dėl geopolitinų priežasčių pavojus. Vykdant šiuos veiksmus neturi būti daromas poveikis vidaus rinkos veikimui.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per tris dienas patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta laikantis 2 dalyje nurodytų kriterijų ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji taip pat paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.

1. Komisija paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Bendrija netenka netenka didelio iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji taip pat paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina keitimąsi informacija, valstybės narės bei regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti krizių valdymo grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių narių, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, atstovai.

3. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina keitimąsi informacija, valstybės narės bei regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus šią užduotį patikėdama Komisijos pirmininko pavaduotojui-vyriausiajam įgaliotiniui. Komisija gali sušaukti krizių valdymo grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių narių, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, atstovai.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai būtina; bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už jos ribų.

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami sektoriaus ekspertai, Komisijos atstovai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo-vyriausiojo įgaliotinio darbuotojai. Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai būtina; bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už jos ribų.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Valstybės narės Komisijai pateikia galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų tiekimui; prieš sudarydamos naujus tarpvyriausybinius susitarimus valstybės narės informuoja apie tai Komisiją, kad būtų įvertinta šių susitarimų atitiktis vidaus rinkos teisės aktams.

a) Valstybės narės Komisijai pateikia galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų tiekimui; prieš sudarydamos naujus tarpvyriausybinius susitarimus valstybės narės informuoja apie tai ir konsultuojasi su Komisija, kad būtų įvertinta šių susitarimų atitiktis vidaus rinkos teisės aktams, nacionaliniam ir Bendrijos energetiniam saugumui, taip pat atsižvelgiant į svarbiausios energetikos infrastruktūros apsaugą ir geopolitinę riziką.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija parengia nuolatinės dujų tiekimo saugumo stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą, įskaitant šias priemones:

 

(a) metinių ataskaitų, kuriose nurodoma, ar trečiųjų šalių įmonės, ypač pagrindiniai tiekėjai, ir visos joms pavaldžios įmonės, laikosi energetikos sektoriaus vidaus rinkos taisyklių, ypač dėl skaidrumo ir atitikties ES konkurencijos teisei, rengimą;

 

(b) trečiųjų šalių vertikaliai integruotų energetikos bendrovių poveikio vidaus rinkai ir abipusiškumo principo įgyvendinimo vertinimą;

 

(c) atitinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią nekontroliuojamoms užsienio valstybių valdomų įmonių investicijoms į ES energetikos sektorių, visų pirma, į dujų ir elektros energijos perdavimo tinklus, taikymą;

 

(d) valstybių narių ir trečiųjų šalių sudaromų sutarčių dėl gamtinių dujų kontrolę siekiant nustatyti jų atitiktį ES vidaus rinkos taisyklėms. Komisija užtikrina, kad būtų panaikinta kiekviena sąlyga, kurios poveikis toks pat kaip paskirties sąlygos, jeigu ji prieštarauja ES teisei.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dujų tiekimo saugumas

Nuorodos

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

11.11.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jacek Saryusz-Wolski

21.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

26.1.2010

 

 

 

Priėmimo data

27.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Marije Cornelissen, Lorenzo Fontana, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Konrad Szymański, Ivo Vajgl


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (22.2.2010)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB

(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Nuomonės referentė: Sharon Bowles

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo reglamentą dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti. Šiuo reglamentu bus panaikinta Direktyva 2004/67/EB, kuri, kaip manoma, nebegali užtikrinti gamtinių dujų tiekimo Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės tampa vis labiau priklausomos nuo dujų importo, kad didėja su dujų tiekimu ir tranzitu per trečiąsias šalis susijusi rizika ir kad didėja tiekiamų dujų srautai bei plėtojama dujų vidaus rinka.

Šiuo reglamentu Komisija siekia aiškiai nustatyti dujų sektoriaus, valstybių narių ir Bendrijos institucijų vaidmenis ir užtikrinti, kad nei artimoje, nei tolimoje ateityje nepasikartotų dujų tiekimo sutrikimai. Komisija nutarė pasirinkti reglamentą, o ne direktyvą dėl to, kad reglamento nuostatas valstybių narių kompetentingos institucijos ir gamtinių dujų sektoriaus įmonės gali taikyti tiesiogiai ir nedelsdamos, bet taip pat ir dėl to, kad užtikrinamas minėtame reglamente nustatytų taisyklių ir prievolių aiškumas ir nuoseklumas visoje Bendrijoje.

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – padidinti dujų tiekimo saugumą sukuriant paskatų investuoti į reikiamas jungtis, kad būtų pasiektas N-1 rodiklis, ir į dujų transportavimą priešinga kryptimi. Komisija N-1 rodiklį apibrėžia kaip „likusių turimų dujų tiekimo infrastruktūros objektų“ techninius pajėgumus, kurie, sutrikus didžiausios infrastruktūros veikimui, „turėtų atitikti bent visą apskaičiuoto rodiklio teritorijai reikalingą dujų kiekį šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų“.

Siūlomame reglamente pabrėžiama: a) būtinybė užtikrinti, kad dujų tiekimo įmonės galėtų aprūpinti savo klientus visoje Bendrijoje kiek įmanoma ilgiau ir be apribojimų nacionaliniu lygmeniu, b) galimybė pasitelkti ne rinkos priemones, kurias esant ekstremaliai situacijai ir išsėmus visas rinkos priemones nustato kompetentinga institucija ir c) stipresnis vaidmuo, suteikiamas Komisijai nustatant sklandų vidaus rinkos veikimą.

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą parengti reglamentą, kuriuo būtų užtikrinamas gamtinių dujų tiekimo Europos Sąjungoje saugumas, ypač po nesenų Rusijos ir Ukrainos ginčų, kurie sukėlė didelių problemų, susijusių su dujų tiekimu valstybėse narėse. Jis taip pat mano, kad Bendrijos lygmeniu suderinti veiksmai, skirti užtikrinti dujų tiekimą, yra teisingas žingsnis.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad kompetentinga institucijai turėtų būti suteikta daugiau atsakomybės už gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimą, ir nesutinka, kad krizės laikotarpiais pagrindinis vaidmuo tektų privatiems gamtinių dujų tiekėjams, ypač atsižvelgiant į jų kainų politiką.

Taigi jis susirūpinęs dėl to, kiek pasiūlyme dėl reglamento numatyta priemonių, kuriomis būtų siekiama, kad už gamtinių dujų tiekimą atsakingos privačios įmonės krizės metu netaikytų pelno siekiančios kainų politikos.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Siekiant ilgalaikio ES dujų rinkos tvarumo labai svarbu, kad priemonės, kurių imtąsi siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą, pernelyg neiškraipytų konkurencijos ar netrikdytų veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Sąjungos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, kaip nustatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pagrindimas

Nuo gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, ir ES dabar veikia remdamasi nauju teisiniu pagrindu. Todėl reikia priminti, kad Lisabonos sutarties 176 A straipsnyje teigiama: „Sąjungos energetikos politika, vadovaujantis valstybių narių solidarumu, siekiama užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje“.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a) Europos Sąjungos institucijos ypatingą dėmesį turėtų skirti „Nabucco“ dujotiekio projektui.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą.

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Sąjungos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas vadovaujantis valstybių narių solidarumo principu, ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą, be to, nustatomos išskirtinės priemonės, kurių būtų imamasi, kai rinka nebegali užtikrinti reikiamo dujų kiekio tiekimo.

Pagrindimas

Nuo gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, ir ES dabar veikia remdamasi nauju teisiniu pagrindu. Todėl reikia priminti, kad Lisabonos sutarties 176 A straipsnyje teigiama: „Sąjungos energetikos politika, vadovaujantis valstybių narių solidarumu, siekiama užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje“.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) „saugomi vartotojai“ – visi prie dujų paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

(1) „saugomi vartotojai“ – visi prie dujų paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė, atlikusi rizikos ir poveikio vertinimą pagal 8 straipsnį ir atsižvelgdama į techninį pagrįstumą ir sąnaudų bei naudos analizę, nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

Pagrindimas

Dujų krizės metu „namų ūkio vartotojai“, kaip saugomi vartotojai, turėtų ir toliau būti aprūpinti dujomis. Jei valstybė narė nusprendžia į saugomų vartotojų sąvoką įtraukti ne tik namų ūkio vartotojus ir ligonines, šis sprendimas turėtų būti paremtas patikimu poveikio vertinimu, taip pat įvertinant išlaidas ir naudą rinkai, nes dėl tokios išplėstos apibrėžties gali atsirasti didelių išlaidų, kurias turės padengti galutiniai vartotojai.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių narių kompetentingos institucijos, pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas itin glaudus jų bendradarbiavimas.

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių narių kompetentingos institucijos, pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. Reikia užtikrinti itin glaudų jų bendradarbiavimą, taip pat labai svarbus yra skaidrumas ir efektyvus keitimasis informacija.

Pagrindimas

Kadangi dujų tiekimo klausimas yra politinis klausimas, reikia, kad ES būtų laikomasi vieningo požiūrio.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančiomis atitinkamomis organizacijomis ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, parengia:

1. Ne vėliau kaip iki ...* kompetentinga institucija, remdamasi pagal 8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio vertinimu ir pasikonsultavusi su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančiomis atitinkamomis organizacijomis ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, parengia:

 

*OL (įrašyti datą): 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė, rengdama bendra ES metodika grindžiamus prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, atlieka rizikos ir poveikio vertinimą, sudarantį valstybei narei sąlygas prireikus atsižvelgti į ypatingas nacionalines aplinkybes.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija gali rekomenduoti, kokiu regioniniu lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir rengiamos konsultacijos. Komisija, pasikonsultavusi su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-G) ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), taip pat gali rekomenduoti parengti bendrą regioninio lygmens planą.

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija gali rekomenduoti, kokiu regioniniu lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir rengiamos konsultacijos. Komisija, pasikonsultavusi su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-G), Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) ir Dujų tiekimo koordinavimo grupe, taip pat gali rekomenduoti parengti bendrą regioninio lygmens planą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Per šešis mėnesius po to, kai kompetentingos institucijos praneša apie planus, Komisija įvertina visų valstybių narių planus. Dėl šių planų Komisija konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu Komisija mano, kad planas nepadėtų veiksmingai sumažinti rizikos vertinime nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar planų arba kad jis neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti planą.

6. Per šešis mėnesius po to, kai kompetentingos institucijos praneša apie planus, Komisija įvertina visų valstybių narių planus ir visus bendrus regioninius planus. Dėl šių planų Komisija konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu Komisija mano, kad planas nepadėtų veiksmingai sumažinti rizikos vertinime nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar planų arba kitų regioninių planų arba kad jis neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų Europos Sąjungos teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti planą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir poveikį aplinkai.

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą atsižvelgiama į rentabilumą, ekonominį veiksmingumą, sąžiningą konkurenciją, poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir poveikį aplinkai.

Pagrindimas

Įtraukus rentabilumo sąvoką tiksliau nustatoma, kad rengiant prevencinių veiksmų planą turėtų būti atsižvelgiama į tikslo siekimą mažiausiomis sąnaudomis.

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 3 metai nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija užtikrina, kad sutrikus didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros veikimui, likusi infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

1. Ne vėliau kaip iki ...* kompetentinga institucija užtikrina, kad sutrikus srautui didžiausiame dujų perdavimo įleidimo taške, turima infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų patenkintas apskaičiuoto rodiklio teritorijos saugomų vartotojų dujų poreikis per vieną išskirtinai didelio dujų poreikio dieną šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

 

* OL (įrašyti datą): 6 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand of the protected customers only.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, kai, kompetentingos institucijos prašymu, Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis, kurios nors valstybės narės tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus aplinkybėms, toks sprendimas gali būti peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo principo ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos operatorius pertvarko visos perdavimo sistemos veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis.

5. Jei tai būtina, remiantis pagal 8 straipsnį atliktu rizikos ir poveikio vertinimu, atsižvelgus į techninio pagrįstumo ir sąnaudų bei naudos analizę, ne vėliau kaip iki ...* sistemos operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis tose jungtyse, kuriose užtikrinus pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis padidėtų tiekimo saugumas, visų pirma esant ekstremaliosioms situacijoms. Pasikeitus aplinkybėms, vertinimas gali būti peržiūrėtas. Per tą trejų metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos operatorius, remdamasis rizikos ir poveikio vertinimu, atliktu pagal 8 straipsnį, atsižvelgiant į techninį pagrįstumą ir sąnaudų bei naudos analizę, pertvarko visos perdavimo sistemos veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis.

 

* OL (įrašyti datą): treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama užtikrinti nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse, pirma neįvertinus, ar tai įmanoma techniniu ir (arba) ekonominiu požiūriais arba tinkama konkrečiomis sąlygomis. Prieš tai reikia atlikti rizikos ir poveikio vertinimą, siekiant išvengti nereikalingų sąnaudų, kurios tektų galutiniams vartotojams.

Užtikrinti nuolatinį fizinį pajėgumą per dvejų metų laikotarpį galima tik tuomet, jei reikia tik nedidelių infrastruktūros pakeitimų. Didesniems pakeitimams atlikti (pvz., įdiegti naują slėgio didinimo įrenginį) reikia daugiau laiko.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą valstybės narės saugomiems vartotojams šiais atvejais:

1. Kompetentinga institucija reikalauja, kad tiekimo įmonės užtikrintų dujų tiekimą valstybės narės saugomiems vartotojams šiais atvejais:

Pagrindimas

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

b) trisdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

Pagrindimas

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą saugomiems vartotojams šešiasdešimties dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta ekstremalioji situacija. Kompetentinga institucija stengiasi palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai būtina.

2. Kompetentinga institucija reikalauja, kad tiekimo įmonės užtikrintų dujų tiekimą saugomiems vartotojams trisdešimties dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta ekstremalioji situacija. Tiekimo įmonės, bendradarbiaudamos su kompetentinga institucija, stengiasi palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai įmanoma taikant su dujų tiekimo saugumu susijusias rinkos priemones.

Pagrindimas

Užtikrinti tiekimo standartus turėtų būti pagrindinė tiekimo įmonių pareiga. Numačius trisdešimties dienų laikotarpį būtų sumažintos vartotojams tenkančios sąnaudos (žr. 7 straipsnio 1 dalį).

Rinka turėtų veikti tiek laiko, kiek įmanoma, ir taikant rinkos mechanizmus turėtų būti parengtos fizinės ir sutartinės priemonės, skirtos palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gamtinių dujų įmonėms nustatyti įpareigojimai laikytis 1 ir 2 dalyse nustatyto tiekimo standarto yra nediskriminaciniai ir jais naujiems rinkos dalyviams ir mažoms įmonėms nesudaroma pernelyg didelė našta.

3. Gamtinių dujų įmonėms nustatyti įpareigojimai laikytis 1 ir 2 dalyse nustatyto tiekimo standarto yra nediskriminaciniai ir jais tokioms įmonėms nesudaroma pernelyg didelė našta.

Pagrindimas

Pasiekti reglamento projekto tikslus galima tik tuo atveju, jei bus aiškiai nustatytas kiekvieno subjekto vaidmuo ir atsakomybė ir tai bus padaryta remiantis vienodais standartais, taikomais visiems rinkos dalyviams, įskaitant naujus rinkos dalyvius ir mažas įmones.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iki [2010 m. rugsėjo 30 d.; 6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos] kiekviena kompetentinga institucija išsamiai įvertina poveikį dujų tiekimo saugumui jos valstybėje narėje darančią riziką; šiuo tikslu ji:

1. Ne vėliau kaip ...* kiekviena kompetentinga institucija atlieka rizikos ir poveikio vertinimą, kuriuo remiantis:

a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus standartus;

a) atsižvelgiant į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes, nustatomas atitinkamos valstybės narės rizikos pobūdis;

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes;

b) nustatomas valstybės narės prevencinių veiksmų planas;

c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;

c) nustatomas atitinkamos valstybės narės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką ir koreliaciją su kitomis valstybėmis narėmis.

Rizikos ir poveikio vertinimas grindžiamas 6 ir 7 straipsniuose nurodytais standartais, o jį atliekant numatomi įvairūs išskirtinai didelio dujų poreikio ir (arba) tiekimo sutrikimo scenarijai, pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų šalių gamintojų vykdomo tiekimo sutrikimą. Atsižvelgiama į rizikos rūšių tarpusavio sąveiką ir koreliaciją su kitomis valstybėmis narėmis.

 

* OL (įrašyti datą): 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atliekant rizikos ir poveikio vertinimą atsižvelgiama į techninį pagrįstumą ir sąnaudų bei naudos analizę. Tai visų pirma turėtų būti daroma prieš pasinaudojant galimybe nacionaliniu lygmeniu išplėsti saugomų vartotojų apibrėžtį taip, kad ji apimtų ne tik namų ūkio vartotojus.

Pagrindimas

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Gavus Komisijos rekomendaciją pagal 4 straipsnio 3 dalį arba tuo atveju, kai pagal 4 straipsnio 4 dalį parengiamas bendras regioninis planas, šiame straipsnyje numatytos pareigos gali būti vykdomos regioniniu lygmeniu.

Pagrindimas

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Ne vėliau kaip iki ...* į kiekvieną pagal 4 straipsnio 4 dalį parengtą bendrą regioninį planą įtraukiamas išsamus rizikos, kylančios dujų tiekimo saugumui atitinkamame regione, vertinimas ir atsižvelgiama į rizikos vertinimą, kurį anksčiau atliko dalyvaujančios šalys.

 

* OL (įrašyti datą): devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Ne vėliau kaip iki ...* Komisija atlieka išsamų grėsmių dujų tiekimo saugumui Europos Sąjungoje vertinimą, atsižvelgdama į ankstesnius valstybių narių vertinimus ir bendrus regioninius planus.

 

* OL (įrašyti datą): 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne rinka grindžiamų priemonių, kurias planuojama taikyti arba kurios bus įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo lygmens situacijai, indėlis; įvertinama būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas priemones siekiant įveikti krizę, įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų įgyvendinimo procedūros;

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne rinka grindžiamų priemonių, kurias planuojama taikyti arba kurios bus įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo lygmens situacijai, indėlis; remiantis ekonominės naudos analize įvertinama būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas priemones, kurios gali būti taikomos tik kraštutiniu atveju dujų tiekimo tęstinumui užtikrinti, siekiant įveikti krizę, įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų įgyvendinimo procedūros;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)Išankstinio įspėjimo lygmuo (išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos informacijos, kad gali įvykti įvykis, dėl kurio pablogės tiekimo sąlygos (tokia informacija gali būti gauta taikant išankstinio įspėjimo mechanizmą).

(1)Išankstinio įspėjimo lygmuo (išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos informacijos, kad per trumpą laiką gali pablogėti tiekimo sąlygos. Tikimasi, kad problema rinkoje bus išspręsta be kompetentingos institucijos įsikišimo.

Pagrindimas

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: bendrovės; II: II – valstybės narės; III – Komisija. the Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per tris dienas patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta laikantis 2 dalies 3 punkte nurodytų kriterijų ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.

Pagrindimas

Būtina sutrumpinti laiko terminą, kadangi dažnai energetikos krizės pasekmės juntamos jau po keleto dienų ir jau gali sukelti neigiamų padarinių ekonomikai.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas atnaujinamas kas dvejus metus.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.

1. Komisija gali paskelbti apie Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Sąjunga netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kuris prilygsta tam tikrų valstybių narių per vieną dieną suvartojamam kiekiui ir kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.

Pagrindimas

Būtina prisiminti, kad netenkant 10 proc. per dieną importuojamų dujų, šis kiekis jau prilygsta mažesniųjų valstybių narių per dieną suvartojamam dujų kiekiui, todėl svarbu laikytis 10 % ribos.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) planų įgyvendinimas;

g) prevencinių veiksmų planai, ekstremaliųjų situacijų valdymo planai ir juose numatytų priemonių įgyvendinimas;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina slaptos komercinės informacijos konfidencialumą.

3. Kompetentingos institucijos ir Komisija parengia slaptos komercinės informacijos konfidencialumo ir apsaugos užtikrinimo sistemą.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Stebėsena

Europos Komisijos stebėsena

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl galimų priemonių dujų tiekimo Bendrijai saugumui padidinti ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip patobulinti šį reglamentą.

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl galimų priemonių, kurios padidintų dujų tiekimo Sąjungai saugumą, ir dėl poreikio atlikti rizikos vertinimą ir parengti Sąjungos lygmens prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, taip pat pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip patobulinti šį reglamentą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Į ataskaitą taip pat įtraukiama įpareigojimų įgyvendinti šiame reglamente numatytas dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemones privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė. Komisija atsižvelgia į tai, ar tie įpareigojimai turėtų būti perduoti Europos energetikos reguliavimo grupei (ERGEG), užuot juos priskyrus kompetentingoms valstybių narių institucijoms.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

„Nabucco“ dujotiekio projektas

 

Kalbant apie dujotiekio projekto „Nabucco“ politinę svarbą ir finansavimą, Europos Sąjungos institucijos teikia šiam projektui išskirtinę pirmenybę.

Pagrindimas

Svarbu, kad su dujų tiekimo saugumu susijusiu reglamentu būtų užtikrinama dujų tiekėjų įvairovė. Turint tai mintyje, Nabucco dujotiekis galėtų būti dabartinių esamų Europos Sąjungos dujų šaltinių alternatyva.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dujų tiekimo saugumas

Nuorodos

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.9.2009

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

Paskyrimo data

Nikolaos Chountis

20.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

2.12.2009

21.1.2010

 

 

Priėmimo data

27.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sophie Briard Auconie, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (29.1.2010)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB

(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Nuomonės referentas: Bogusław Sonik

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Iš visų iškastinio kuro rūšių, dujos išskiria mažiausiai CO2, taigi vaidina svarbų vaidmenį Europai pereinant prie mažai anglies išskiriančios energetikos sistemos. Šiai dienai vienas ketvirtadalis Europoje sunaudojamos pirminės energijos gaunamas iš dujų, o apie 60 % dujų yra importuojama.(1)1 Nors Europos Sąjungos 2020 m. tikslai dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, jos suvartojimo efektyvumo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio mažinimo prisidėtų stabilizuojant dujų paklausos padidėjimą, mažėjantis vidaus produktas vis tiek sukeltų padėtį, kurioje ES priklausomybė nuo dujų importo nesikeistų arba net didėtų. Rusijos ir Ukrainos konfliktas dėl dujų 2009 m. sausį, kai buvo nutraukta 30 % į Europą importuojamų dujų kiekio, aiškiai parodė, kad dabartinėmis sąlygomis, kai didėja priklausomybė nuo importo, o saugiam dujų tiekimui bei tranzitui kyla pavojus, dabartinės direktyvos dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo2 nepakanka ir būtina ją persvarstyti. Be to, būtina pabrėžti, kad kai kurioms valstybėms narėms tiekimo sutrikimai 2009 m. sausį sukėlė 100 % dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimą ir yra viena valstybė narė kurioje po dujų tiekimo sutrikimo sukeltos problemos iki šiol dar nėra pašalintos.

Šios aplinkybės parodė, kad visiškai liberalizuotos energijos vidaus rinkaus kūrimo procesas nėra baigtas ir egzistuoja neatidėliotinas poreikis patvirtinti priemones, kuriomis būtų sustiprintas dujų tiekimo į ES saugumas.

Kas dėl aplinkos apsaugos problemų, nuomonės referentas mano, kad tiekimo saugumą reikia derinti su aplinkos apsauga, jeigu Europoje norima užtikrinti pastovų energijos tiekimą.

§ būtina tinkamai atsižvelgti į aplinkosauginį siūlomų tiekimo ir paklausos valdymo priemonių poveikį. net ir krizinėje situacijoje pirmenybę reikėtų teikti priemonėms, kurių poveikis aplinkai yra mažiausias.

§ būtina pabrėžti, kad pereinant nuo dujų prie kuro, t.y. dujas pakeičiant pvz. anglimis arba naftos produktais, būtų išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

§ energijos taupymas ir energijos efektyvumas vaidina lemiamą vaidmenį apsisaugant nuo krizių ir švelninant jų poveikį, todėl būtina ir toliau pabrėžti tokių priemonių būtinybę. ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į vykstančias derybas dėl energijos vartojimo efektyvumo dokumentų paketo, t.y. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energetinio naudingumo(2)3 ir pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus(3)4 .

§ būtina labiau pabrėžti patvarios vietinės energijos šaltinių svarbą. būtina palengvinti dujų gaunamų iš atsinaujinančios energijos šaltinių įjungimo į dujų tinklų infrastruktūrą tvarką.

Naujos energetinės infrastruktūros įvedimą reikėtų atlikti tinkamai įvertinus poveikį aplinkai, kai to reikalaujama konkrečiais teisės aktais, o ypač direktyva 2001/42/EB ir Tarybos direktyva 85/337/EEB bei tinkamai saugant aplinką ir teritorijas, kurios priklauso Natura 2000 tinklui.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros veikimo sutrikimas arba dujų tiekimo šaltinio sutrikimas (vadinamasis N-1 principas) yra tikroviškas scenarijus. Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu arba tiekimo šaltinio sutrikimu galima naudotis kaip lyginamuoju standartu, rodančiu, kokio dujų kiekio tiekimą valstybės narės turėtų sugebėti užtikrinti, ir tai yra tinkamas išeities taškas joms reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti.

 

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros veikimo sutrikimas (vadinamasis N-1 principas) yra tikroviškas scenarijus. Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu galima naudotis kaip lyginamuoju standartu, rodančiu, kokio dujų kiekio tiekimą valstybės narės turėtų sugebėti užtikrinti, ir tai yra tinkamas išeities taškas joms reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti.

Pagrindimas

Patirtis, įgyta 2009 m. pradžioje ištikus dujų krizei, parodė, kad sutrikus dujų tiekimo šaltiniui įmonės gali užtikrinti tiekimą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Tinkama dujų infrastruktūra valstybėje narėje ir visoje Bendrijoje yra labai svarbi dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo kriterijai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje ir suteikti svarbių paskatų kurti reikiamą infrastruktūrą ir gerinti pasirengimą dujų tiekimo krizėms. Dujų poreikio valdymo priemonės (pavyzdžiui, kuro rūšies pakeitimas) gali būti labai svarbios užtikrinant energetinį saugumą, jei, sutrikus dujų tiekimui, tokias priemones galima pritaikyti greitai ir gerokai sumažinti dujų poreikį.

(9) Tinkama dujų infrastruktūra valstybėje narėje ir visoje Bendrijoje yra labai svarbi dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo kriterijai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje ir suteikti svarbių paskatų kurti reikiamą infrastruktūrą ir gerinti pasirengimą dujų tiekimo krizėms. Dujų poreikio valdymo priemonės (pavyzdžiui, kuro rūšies pakeitimas) gali būti labai svarbios užtikrinant energetinį saugumą, jei, sutrikus dujų tiekimui, tokias priemones galima pritaikyti greitai ir gerokai sumažinti dujų poreikį. Būtina pabrėžti, kad pereinant prie iškastinio kuro, būtų išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Paklausos valdymo priemonių pagalba reikia toliau tobulinti efektyvų energijos sunaudojimą. Reikia tinkamai atsižvelgti į aplinkosauginį siūlomų tiekimo ir paklausos valdymo priemonių poveikį ir pirmenybę būtina suteikti toms priemonėms, kuriomis sukeliamas mažiausias poveikis aplinkai. Visas investicijas į infrastruktūrą būtina vykdyti tinkamai laikantis aplinkosauginių reikalavimų bei atitinkamų acquis communautaire.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Reikėtų kuo labiau skatinti investicijas į naują dujų infrastruktūrą. Jos turėtų padidinti dujų tiekimo saugumą ir kartu užtikrinti tinkamą gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą. Kai investicijos į infrastruktūrą yra tarpvalstybinio pobūdžio, su šiomis investicijomis susijusioje veikloje turėtų aktyviai dalyvauti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/… įsteigta Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER, angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G, angl. European Network of Transmission System Operators for Gas), kurie užtikrintų, kad būtų geriau atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį.

(10) Reikėtų kuo labiau skatinti investicijas į naują dujų infrastruktūrą, kurios būtų atliekamos tik tinkamai įvertinus poveikį aplinkai. Tokia nauja infrastruktūra turėtų padidinti dujų tiekimo saugumą ir kartu užtikrinti tinkamą gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą. Iš esmės investuoti turėtų įmonės ir investicijos turėtų būti grindžiamos ekonominėmis paskatomis. Būtina palengvinti dujų gaunamų iš atsinaujinančios energijos šaltinių įjungimo į dujų tinklų infrastruktūrą tvarką. Kai investicijos į infrastruktūrą yra tarpvalstybinio pobūdžio, su šiomis investicijomis susijusioje veikloje turėtų aktyviai dalyvauti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/… įsteigta Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER, angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G, angl. European Network of Transmission System Operators for Gas), kurie užtikrintų, kad būtų geriau atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį.

Pagrindimas

Europos reglamentavimo sistemoje turėtų būti numatytos paskatos įmonėms vykdyti naujas investicijas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms finansuoti būtinas investicijas į vietos lygmens gamybą ir infrastruktūrą, valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos investicijų banko paskolomis ir garantijomis arba regioninių, struktūrinių ar sanglaudos fondų lėšomis. Siekiant padidinti energijos tiekimo saugumą, Europos investicijų banko ir išorinių Bendrijos priemonių, pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI lėšomis taip pat gali būti finansuojami veiksmai trečiosiose šalyse.

(11) Siekiant padėti valstybėms narėms finansuoti būtinas investicijas į vietos lygmens gamybą, infrastruktūrą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos investicijų banko paskolomis ir garantijomis arba regioninių, struktūrinių ar sanglaudos fondų lėšomis. Siekiant padidinti energijos tiekimo saugumą, Europos investicijų banko ir išorinių Bendrijos priemonių, pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI, lėšomis taip pat gali būti finansuojami veiksmai trečiosiose šalyse. Bendrijos finansavimas ypač svarbus siekiant, kad regionai ir valstybės narės, laikomi „energijos salomis“, būtų geriau tarpusavyje sujungti.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, visų pirma tiekimo sutrikimo atvejais ir krizinėse situacijose, labai svarbu aiškiai nustatyti visų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmenį ir atsakomybę.

(15) Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, visų pirma tiekimo sutrikimo atvejais ir krizinėse situacijose, labai svarbu aiškiai nustatyti visų gamtinių dujų įmonių, kompetentingų institucijų ir Komisijos vaidmenį ir atsakomybę.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, visos gamtinių dujų įmonės kartu su kompetentingomis institucijomis turėtų parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Tokie planai turėtų būti suderinti tarpusavyje. Jie turėtų būti parengti remiantis gerąja esamų planų rengimo patirtimi ir juose turėtų būti aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei įmanoma ir būtina, reikėtų parengti bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, visos gamtinių dujų įmonės kartu su kompetentingomis institucijomis turėtų parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Tokie planai turėtų būti suderinti tarpusavyje nacionaliniu, regionų ir Bendrijos lygmenimis. Jie turėtų būti parengti remiantis gerąja esamų planų rengimo patirtimi ir juose turėtų būti aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei įmanoma ir būtina, reikėtų parengti bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, pavyzdžiui, valstybėms narėms, kurios laikomos „energijos salomis“, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnyje, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Reikėtų skatinti įmones sudaryti komercinius susitarimus, pagrįstus bendrų prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimu.

Pagrindimas

Neturėtų būti privalomųjų taisyklių, susijusių su galimomis solidarumo ar kompensavimo priemonėmis.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą.

Šiame reglamente, patvirtinant išskirtines priemones, kurios būtų vykdomos rinkai negalint patenkinti reikalingo dujų kiekio, aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, arba iškilus didelei ir tikrai tokių sutrikimų grėsmei, vadovaujantis solidarumo tarp valstybių narių dvasia, koordinavimas ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą taip užtikrinant nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą

Pagrindimas

Realūs tiekimo sutrikimai negali būti vienintele priežastimi imtis veiksmų. Didelis ir realus tiekimo sutrikimo pavojus taip pat turėtų tapti priežastimi veikti. Vadovaujantis 2009 m. kovo mėnesio Europos Vadovų Tarybos išvadomis, reglamente būtina pabrėžti solidarumo dvasią.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė nusprendžia kiti vartotojai, kaip pvz. mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos ir ligoninės ir kitos įstaigos, teikiančios viešąsias medicinines, socialines ir švietimo paslaugas, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išlaikyti teisę nacionalinio teisėkūros proceso lygmenyje pačios patvirtinti saugomų vartotojų sąrašą vadovaujantis savo poreikiais ir toliau plėsti saugomų vartotojų skaičių, jei mano tai esant reikalinga.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Komisija įgyvendina priemones savo kompetencijos ribose, kurios yra numatytos šiame reglamente. Šios priemonės apima metinį pavojaus vertinimą minimą 8 straipsnio 1 a dalyje ir nuolatinį dujų tiekimo saugumo stebėjimą Bendrijos lygmeniu.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tarpvalstybinę dujų krizės prigimtį, prevencinės priemonės ir pasiruošimai turėtų būti organizuojami Komisijos ir(arba) Bendrijos lygmeniu.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančiomis atitinkamomis organizacijomis ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, parengia:

1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d. 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų, pramoninių vartotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių interesams atstovaujančiomis atitinkamomis organizacijomis ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, bei vadovaudamasi 2 dalies reikalavimais, parengia:

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tarpvalstybinę dujų krizės prigimtį, prevencinės priemonės ir pasiruošimai turėtų būti organizuojami Komisijos ir(arba) Bendrijos lygmeniu. Būtina akcentuoti įpareigojimą konsultuotis su kompetentingomis institucijomis kitose valstybėse narėse ir Komisija.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš priimdamos šiuos planus, kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita ir su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias konsultacijas aptariami bent šie klausimai: jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem kryptimis.

2. Prieš priimdamos šiuos planus, kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita ir su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti atitinkamu regioniniu ir Bendrijos lygmeniu. Per tokias konsultacijas aptariami bent šie klausimai: jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem kryptimis, taip pat sutartiniai tarpvalstybinio tiekimo apribojimai. Konsultuojantis būtina užtikrinti neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tarpvalstybinę dujų krizės prigimtį, prevencinės priemonės ir pasiruošimai turėtų būti organizuojami Komisijos ir(arba) Bendrijos lygmeniu. Šiuo klausimu autoritetinga institucija yra Europos Komisija.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija gali rekomenduoti, kokiu regioniniu lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir rengiamos konsultacijos. Komisija, pasikonsultavusi su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-G) ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), taip pat gali rekomenduoti parengti bendrą regioninio lygmens planą.

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija gali rekomenduoti, kokiu regioniniu lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir rengiamos konsultacijos. Komisija, jei reikia, pasikonsultavusi su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-G) ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), taip pat gali rekomenduoti arba prašyti parengti bendrą regioninio lygmens planą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems infrastruktūros ir tiekimo standartams įgyvendinti skirtos priemonės; tarp tokių priemonių yra bent šios priemonės: planavimas įvykdyti N-1 standartą, apimtys ir pajėgumai, kurių reikia saugomiems vartotojams aprūpinti nustatytais didelio dujų poreikio laikotarpiais, dujų poreikio valdymo priemonės ir gamtinių dujų įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatyti įpareigojimai.

(a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems infrastruktūros ir tiekimo standartams įgyvendinti skirtos priemonės; tarp tokių priemonių yra bent šios priemonės: planavimas įvykdyti N-1 standartą, apimtys ir pajėgumai, kurių reikia saugomiems vartotojams aprūpinti nustatytais didelio dujų poreikio laikotarpiais, tuo pat metu atitinkant 2001 m. liepos 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB(4)1 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo nuostatas ir 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvai 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo(5)2, dujų poreikio valdymo priemonės ir gamtinių dujų įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatyti įpareigojimai;

 

 

1. OL L 197, 2001 7 21, p. 30.

 

2. OL L 175, 1985 7 5, p. 40.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 3 metai nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija užtikrina, kad sutrikus didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros veikimui, likusi infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

1. Ne vėliau kaip iki [2016 m. kovo 31 d.; 5 metai nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija užtikrina, kad sutrikus didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros veikimui, likusi infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.

Pagrindimas

Techniniu požiūriu, per trejus metus nėra įmanoma sukurti reikiamos infrastruktūros ir pritaikyti visos perdavimo sistemos.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, kai, kompetentingos institucijos prašymu, Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis, kurios nors valstybės narės tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus aplinkybėms, toks sprendimas gali būti peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo principo ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos operatorius pertvarko visos perdavimo sistemos veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis.

5. Per ketverius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, kai, kompetentingos institucijos prašymu, Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis, kurios nors valstybės narės tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus aplinkybėms, toks sprendimas gali būti peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo principo ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui įgyvendinti. Per tą ketverių metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos operatorius pertvarko perdavimo sistemos veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis. Dujų perdavimo operatorius modernizuoja infrastruktūrą, kad užtikrintų kuo mažesnį metano nuotėkį vamzdynuose ir kompresorinėse stotyse.

Pagrindimas

Techniniu požiūriu nėra įmanoma pritaikyti visos perdavimo sistemos taip, kad dujos šia sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, visų susijusių valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis.

7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, visų susijusių valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis. Reikėtų apsvarstyti, ar dalis tarpusavio sujungimo pagerinimo išlaidų turėtų būti finansuojama Bendrijos lėšomis, ypač tų regionų, kurie laikomi „energijos salomis“.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iki [2010 m. rugsėjo 30 d.; 6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos] kiekviena kompetentinga institucija išsamiai įvertina poveikį dujų tiekimo saugumui jos valstybėje narėje darančią riziką; šiuo tikslu ji:

1. Iki [2010 m. rugsėjo 30 d.; 6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos] kiekviena kompetentinga institucija įvertina poveikį dujų tiekimo saugumui jos valstybėje narėje darančią riziką; šiuo tikslu ji:

 

Pagrindimas

Minėtasis reikalavimas išsamiai įvertinti riziką reiškia, kad kompetentingai institucijai uždedama nemaža biurokratinė ir administracinė našta, tačiau nėra aišku, ar pasinaudojant minėtąja informacija iš tiesų bus galima pagerinti padėtį susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Ne vėliau kaip [2011 m. kovo 30 d; 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] Komisija visapusiškai įvertins pavojų iškylantį dujų tiekimo saugumui Bendrijoje (Bendrijos vertinimas), ypač atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės atliktą rizikos vertinimą bei visas svarbias tarptautines aplinkybes.

Pagrindimas

Papildoma rizikos vertinimo vertė Bendrijos lygmeniu. Kilus netikėtam ar didelio masto pavojui būtina persvarstyti valstybinio ar Bendrijos masto rizikos vertinimo ataskaitas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančios atitinkamos organizacijos ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, bendradarbiauja ir teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.

2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio vartotojų, pramoninių vartotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių interesams atstovaujančios atitinkamos organizacijos ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, bendradarbiauja ir teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki rugsėjo 30 d.

3. Rizika vertinama kasmet iki rugsėjo 30 d.

Pagrindimas

Norint geriau prognozuoti ir pasirengti krizei, rizikos vertinimą reikia kartoti dažniau.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, kad taikant tik rinka grindžiamas priemones saugomiems vartotojams nepavyks užtikrinti tiekimo standarto.

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba iš jų arba yra tikėtinas pavojus, kad taikant tik rinka grindžiamas priemones saugomiems vartotojams nepavyks užtikrinti tiekimo standarto.

Pagrindimas

Būtina lanksčiau reaguoti į priežastis kurioms esant taikomi nepaprastosios padėties sušvelninimo veiksmai.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir suteikia jai visą reikiamą informaciją. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti ES ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisijos Civilinės saugos stebėsenos ir informacijos centrą.

4. Paskelbusi apie pavojaus lygmenį ar ekstremalųjį lygmenį kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir suteikia jai visą reikiamą informaciją. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti ES ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisijos Civilinės saugos stebėsenos ir informacijos centrą.

Pagrindimas

Tik paskelbus apie pavojaus lygmenį ar ekstremalųjį lygmenį valstybėms narėms ar ES lygmeniu reikia imtis užduoties užtikrinti tiekimo saugumą. Išankstiniu įspėjimo lygmeniu įmonės turi pašalinti tiekimo sutrikimus.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Paskelbusi apie ekstremaliąją situaciją, kompetentinga institucija imasi iš anksto nustatytų veiksmų, apibūdintų jos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir nedelsdama informuoja apie tai Komisiją, visų pirma apie veiksmus, kurių ji ketina imtis pagal 9 straipsnio 1 dalį. Komisija gali sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo grupę.

5. Paskelbusi apie ekstremaliąją situaciją, kompetentinga institucija imasi iš anksto nustatytų veiksmų, apibūdintų jos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir nedelsdama informuoja apie tai Komisiją, visų pirma apie veiksmus, kurių ji ketina imtis pagal 9 straipsnio 1 dalį. Komisija sušaukia Dujų tiekimo koordinavimo grupę.

Pagrindimas

Būtina aiškiau apibrėžti Europos Komisijos kompetenciją Bendrijos lygmens krizės valdymo sąlygomis.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.

6. Komisija per tris kalendorines dienas patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.

1. Komisija vienos autoritetingos institucijos prašymu paskelbia Bendrijos masto įspėjimą. Komisija paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių arba kitų Europos ekonominės erdvės narių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija sušaukia Dujų tiekimo koordinavimo grupę iš karto po paskelbimo apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją.

2. Komisija sušaukia Dujų tiekimo koordinavimo grupę iš karto po paskelbimo apie Bendrijos masto įspėjimą arba Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Bendrijos masto įspėjimo atveju Komisija paprašo atsakingųjų institucijų koordinuoti savo veiksmus siekiant pašalinti tiekimo sutrikimus arba pašalinti ypatingai didelę paklausą.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, valstybės narės užtikrina, kad būtų išlaikyta tarpvalstybinė prieiga prie laikymo įrenginių, ir nepriima jokių teisinių nuostatų, kuriomis būtų nederamai ribojamas dujų transportavimas paveiktoms rinkoms.

6. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, valstybės narės užtikrina, kad būtų išlaikyta tarpvalstybinė prieiga prie laikymo įrenginių, ir nepriima jokių teisinių nuostatų, kuriomis būtų nederamai ribojamas dujų transportavimas paveiktoms rinkoms. Komisija palengvina tokių priemonių taikymą siekdama palaikyti tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą, ypač esant tiekimo sutrikimams arba krizių atveju.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

- sutartiniai reeksporto apribojimai.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rengdama prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentinga institucija atsižvelgia į šį orientacinį nebaigtinį priemonių sąrašą:

Rengdama prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentinga institucija atsižvelgia į šiame priede pateikiamą orientacinį nebaigtinį priemonių sąrašą. Kompetentinga institucija rengdama preventyvinius ir ekstremalios padėties planus poveikį aplinkai ir kaip galima didesnę pirmenybę teikia toms priemonėms, kurios sukelia mažiausią poveikį aplinkai.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo antraštės „Tiekimo valdymo priemonės“ 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

· Paprastesnė dujų gaunamų iš atsinaujinančios energijos šaltinių įjungimo į dujų tinklų infrastruktūrą tvarka

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rengdama prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentinga institucija apsvarsto galimybę taikyti toliau nurodytas priemones tik susidarius ekstremaliajai situacijai:

Rengdama prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentinga institucija apsvarsto galimybę taikyti toliau nurodytas priemones tik susidarius ekstremaliajai situacijai ir atsižvelgia į šį negalutinį priemonių sąrašą:

Pagrindimas

Kai rengiami prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, neturi būti numatoma privalomų priemonių.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dujų tiekimo saugumas

Nuorodos

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.9.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Bogusław Sonik

15.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

1.12.2009

 

 

 

Priėmimo data

27.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Cristian Silviu Buşoi, Bill Newton Dunn, Crescenzio Rivellini, Renate Sommer, Struan Stevenson, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

(1)

1 ES 27 vidurkis, 2007 m. duomenys

2 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/67/EB dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių; OL L 127, 29.4.2004, p. 92

(2)

3 2008/0223 (COD)

(3)

4 2008/0221 (COD)

(4)

 

(5)

 


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (2.12.2009)

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB

(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Nuomonės referentė: Sandra Kalniete

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais įvyko daug pokyčių Europos dujų tiekimo saugumo srityje, kadangi padidėjo importas ir su tiekimu ir tranzitu susijusi rizika. Iš 2009 m. sausio mėn. Rusijos–Ukrainos dujų krizės matyti, kad investicijos į infrastruktūrą visoje Europoje dar nepakankamos ir kad toliau plėtojant rinkos integraciją pagerėtų dujų tiekimo saugumas.

Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio investicijų į pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo garantuoti patikimą tiekimą ir patenkinti pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai aptariami direktyvoje 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad būtų pakankamai gerai išvystyta infrastruktūra, pasirengta susidoroti su dujų tiekimo sutrikimais ir užkirstas kelias naujiems. Siekiama užtikrinti, kad tokiais atvejais vidaus dujų rinka kiek įmanoma ilgiau veiktų efektyviai ir kad būtų parengtos priemonės, kuriomis remiantis būtų tvarkomasi su problemomis, kylančiomis dėl dujų tiekimo sutrikimų.

Kad būtų galima veiksmingiau spręsti problemas, Direktyva 20004/67/EB, kuria nustatomos dujų tiekimo saugumą užtikrinančios priemonės, turėtų būti pakeista reglamentu (jis savaime veiksmingesnis, nes įsigalioja iškart po priėmimo), kuriame būtų nurodyti aiškesni tiekimo saugumo standartai ir veiksmai nenumatytais atvejais.

Nors nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymą, vis dėlto ji mano, kad jį galima toliau tobulinti, ypač turint omenyje vartotojų apsaugos klausimus ir rinkos principais grindžiamų priemonių taikymą dujų krizės atveju. Todėl ji siūlo pakeitimus šiose srityse:

· nuomonės referentė mano, kad ypatingai svarbu suteikti vartotojams galimybę lengvai naudotis energija už prieinamą kainą. Ši galimybė turėtų būti užtikrinta ir krizės atveju, ypač saugomiems vartotojams (turi būti aiškiai ir tiksliai apibrėžta, kas šiai kategorijai priklauso). Vartotojams turi būti atitinkamai pranešta apie jų teisę į nepertraukiamą tiekimą krizės atveju;

· esant tiekimo sutrikimui turi būti imamasi laipsniškų ir suderintų veiksmų dujų įmonių, valstybių narių ir Bendrijos lygmenimis. Jei minėtieji dalyviai bendrai atsako už dujų tiekimo saugumą, reikia aiškiai apibrėžti kiekvieno iš jų vaidmenį ir atsakomybę.

Rinkos principais grindžiamos priemonėms, kurių imamasi tiekimo sutrikimų atvejais, visada teikiama pirmenybė prieš ne rinkos principais grindžiamas priemones, kurias būtų galima taikyti tik kaip paskutinę išeitį.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas Bendrijos lygmens dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemones valstybės narės tebeturi didelę priemonių pasirinkimo laisvę. Kai kurios nors valstybės narės dujų tiekimo saugumui iškyla grėsmė, akivaizdu, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą. Iš naujausių faktų matyti kad tokia rizika yra reali. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir sutrikus dujų tiekimui, būtina numatyti labiau koordinuotas reagavimo į tiekimo sutrikimą priemones: ir prevencines, ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones.

(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas Bendrijos lygmens dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemones valstybės narės tebeturi didelę priemonių pasirinkimo laisvę. Kai kurios nors valstybės narės dujų tiekimo saugumui iškyla grėsmė, akivaizdu, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir pažeisti saugomų, tarp jų ir pažeidžiamų, vartotojų saugumą. Iš naujausių faktų matyti kad tokia rizika yra reali. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir sutrikus dujų tiekimui, būtina užtikrinti solidarumą ir koordinavimą numatant reagavimo į tiekimo sutrikimą priemones: ir prevencines, ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones.

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių solidarumą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Didelis dujų tiekimo Bendrijai sutrikimas gali paveikti visas valstybes nares ir Energijos bendrijos steigimo sutartį pasirašiusias šalis, taip pat padaryti didelę žalą Bendrijos ekonomikai. Be to, dujų tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms.

(6) Didelis dujų tiekimo Bendrijai sutrikimas gali turėti įtakos ES strateginiams interesams ir paveikti visas valstybes nares ir Energijos bendrijos steigimo sutartį pasirašiusias šalis, taip pat padaryti didelę žalą Bendrijos ekonomikai bei padaryti netiesioginę įtaką pagalbiniams sektoriams. Be to, dujų tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis rinkos priemonėmis tais atvejais, kai sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame turėtų būti numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonės, kurios bus taikomos tuomet, kai rinkos nebesugebės tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, rinka grindžiamoms priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė.

(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis rinkos priemonėmis tais atvejais, kai sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame turėtų būti numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonės, kurios bus taikomos tuomet, kai rinkos nebesugebės tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, rinka grindžiamoms priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė, jei nėra pažeidžiami bendrieji vartotojų interesai atitinkamose valstybėse narėse.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Priėmus trečiąjį energijos vidaus rinkos teisės aktų paketą, dujų sektoriui bus taikomos naujos nuostatos, kuriose bus nustatytas aiškus valstybių narių, reguliavimo institucijų, perdavimo sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir atsakomybė, be to, bus padidintas rinkos skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkos veikimas ir tiekimo saugumas.

(13) Priėmus trečiąjį energijos vidaus rinkos teisės aktų paketą, dujų sektoriui bus taikomos naujos nuostatos, kuriose bus nustatytas aiškus valstybių narių, reguliavimo institucijų, perdavimo sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir atsakomybė, be to, bus padidintas rinkos skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkos veikimas, tiekimo saugumas ir vartotojų apsauga.

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių solidarumą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir veiksminga konkurencija šioje rinkoje garantuoja Bendrijai didžiausią dujų tiekimo visoms valstybėms narėms saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos sąlygos veikti visu pajėgumu, kai dujų tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo priežastis) paveikia tam tikrą Bendrijos dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų pirma taikyti rinkos reikalavimus atitinkančią skaidrią ir nediskriminacinę politiką, vengti rinkos iškraipymo ir netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo sutrikimą.

(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir veiksminga konkurencija šioje rinkoje garantuoja Bendrijai didžiausią dujų tiekimo visoms valstybėms narėms saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos sąlygos veikti visu pajėgumu, kai dujų tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo priežastis) paveikia tam tikrą Bendrijos dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų pirma taikyti rinkos reikalavimus atitinkančią nediskriminacinę politiką, užtikrinti skaidrumą ir solidarumą, vengti rinkos iškraipymo ir netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo sutrikimą.

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių solidarumą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai suderintus tiekimo saugumo standartus, kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. sausio mėn. susidariusi situacija, tačiau šiais standartais gamtinių dujų įmonėms, įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, neturėtų būti nustatyti nepagrįsti ir neproporcingi įpareigojimai.

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai suderintus tiekimo saugumo standartus, kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. sausio mėn. susidariusi situacija, atsižvelgiant į įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas ir vartotojų apsaugos priemones, kaip nurodyta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių1 3 straipsnyje, tačiau šiais standartais gamtinių dujų įmonėms, įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, neturėtų būti nustatyti nepagrįsti ir neproporcingi įpareigojimai.

 

_____

OL L 211, 2009 8 14, p. 94.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi priemonių apsaugoti visas skirtingas vartotojų kategorijas. Rengiant strateginius tiekimo saugumo planus reikia atsižvelgti į įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas, pažeidžiamų vartotojų apsaugą, kovą su energijos trūkumu, piliečių gerovę ir sveikatą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Svarbu užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą, visų pirma namų ūkiams ir kitiems saugomiems vartotojams, pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms, tais atvejais, kai rinka negali toliau jų aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės atveju taikytinos priemonės būtų nustatytos iki krizės.

(18) Svarbu, kad valstybės narės užtikrintų nenurūkstamą dujų tiekimą, visų pirma namų ūkiams, įskaitant pažeidžiamus vartotojus, taip pat kitiems saugomiems vartotojams, pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms, tais atvejais, kai rinka negali toliau jų aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės atveju taikytinos priemonės būtų nustatytos iki krizės, ypač susijusios su įsipareigojimais teikti viešąsias paslaugas ir vartotojų apsaugos priemonės, kaip nurodyta Direktyvoje 2009/73/EB, per didelių kainų prevencijos ir kompensacijų pažeidžiamiems vartotojams skyrimo priemonės.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio investicijų į pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai aptariami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje …/…/EB [dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančioje Direktyvą 2003/55/EB]. Tiekimo saugumo standartams įvykdyti gali prireikti pereinamojo laikotarpio, kad būtų galima atlikti reikiamas investicijas. Svarbiausia priemonė Bendrijos lygmeniu reikalingoms investicijoms nustatyti yra ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas dešimties metų tinklo plėtros planas.

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio investicijų į pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai aptariami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB [dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančioje Direktyvą 2003/55/EB]. Svarbiausia priemonė Bendrijos lygmeniu reikalingoms investicijoms nustatyti yra ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas dešimties metų tinklo plėtros planas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visos Direktyvos 2009/73/EB įgyvendinimo priemonės, būtinos siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymą, būtų priimtos iki šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, kaip nustatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

Pagrindimas

Verta priminti, kad Lisabonos sutartyje Sąjungos energetikos politiką raginama vykdyti solidariai.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą.

Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą; taip pat tai yra konkreti solidarumo, kuris numatytas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, išraiška.

Pagrindimas

Atspindimas valstybių narių solidarumas, kuris turėtų būti pagrindinis bet kokių veiksmų kilus tam tikrų energetikos sektoriaus produktų tiekimo sunkumams principas, kaip nustatyta Lisabonos sutartyje.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;

(1) saugomi vartotojai – visi namų ūkio vartotojai, įskaitant pažeidžiamus vartotojus, kuriuos apibrėžia valstybės narės remdamosi Direktyva 2009/73/EB, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo, ir mažosios ir vidutinės įmonės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo taip, kad įmanomas papildomas tiekimas;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių narių kompetentingos institucijos, pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas itin glaudus jų bendradarbiavimas.

Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių narių kompetentingos institucijos, pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas itin glaudus jų bendradarbiavimas ir solidarumas.

Pagrindimas

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija nėra visiškai integruota į šį pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių solidarumą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Gamtinių dujų įmonės prisideda siekiant šio reglamento tikslų, ypač susijusių su infrastruktūros standartais, išdėstytais 6 straipsnyje, ir tiekimo standartais, nurodytais 7 straipsnyje.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Valstybės narės siekia maksimaliai įvairinti pristatymo maršrutus ir dujų tiekimo šaltinius, kad tiekimo sutrikimo atveju būtų užtikrinta optimali fizinė prieiga prie dujų.

Pagrindimas

Siekiant saugaus dujų teikimo Europoje ir tikros dujų vidaus rinkos svarbu, kad valstybės narės dėmesį sutelktų ne tik į dujas, bet taip pat į kitus energijos išteklius.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) Informacija apie atitinkamus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus.

(d) Informacija apie atitinkamus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus ir vartotojų apsaugos priemones, kaip nurodyta Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnyje, įskaitant nacionalines priemones, skirtas apsaugoti vartotojus nuo perdėto kainų didinimo.

Pagrindimas

Reikia, kad valstybės narės apibrėžtų priemones, kurios leistų apsaugoti vartotojus nuo perdėto kainų didinimo. Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai ir vartotojų apsauga išsamiai apibrėžti Direktyvoje 2009/73/EB, kuri čia gali būti nurodyta.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą valstybės narės saugomiems vartotojams šiais atvejais:

1. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą valstybės narės saugomiems vartotojams, tarp jų ir pažeidžiamiems vartotojams, šiais atvejais:

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą saugomiems vartotojams šešiasdešimties dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta ekstremalioji situacija. Kompetentinga institucija stengiasi palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai būtina.

2. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą saugomiems vartotojams, įskaitant pažeidžiamus vartotojus, šešiasdešimties dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta ekstremalioji situacija. Kompetentinga institucija stengiasi palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams, įskaitant pažeidžiamus vartotojus, tiek laiko, kiek tai būtina.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija užtikrina, kad tiekimo saugomiems vartotojams sąlygos būtų nustatytos netrikdant tinkamo dujų vidaus rinkos veikimo ir kad taikoma dujų kaina atitiktų prekės rinkos vertę.

5. Kompetentinga institucija užtikrina, kad tiekimo saugomiems, taip jų ir pažeidžiamiems, vartotojams sąlygos būtų nustatytos netrikdant tinkamo dujų vidaus rinkos veikimo ir kad taikoma dujų kaina atitiktų prekės rinkos vertę atsižvelgiant į valstybių narių solidarumo palaikymą ir atitinkamus įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas. Krizės atveju valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią perdėtam dujų kainų didinimui saugomiems, tarp jų ir pažeidžiamiems, vartotojams.

Pagrindimas

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad visiems vartotojams būtų suteikiama informacija apie 1 ir 2 pastraipose išdėstytus tiekimo standartus ir Direktyvoje 2009/73/EB nurodytas vartotojų apsaugos priemones. 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos ekstremalios padėties atveju valstybės narės padengia būtino pristatymo pažeidžiamiems vartotojams papildomas išlaidas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne rinka grindžiamų priemonių, kurias planuojama taikyti arba kurios bus įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo lygmens situacijai, indėlis; įvertinama būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas priemones siekiant įveikti krizę, įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų įgyvendinimo procedūros;

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne rinka grindžiamų priemonių, kurias planuojama taikyti arba kurios bus įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo lygmens situacijai, indėlis; įvertinama būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas priemones siekiant įveikti krizę, įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų įgyvendinimo procedūros; siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą, kaip paskutinė išeitis taikomos ne rinkos principais grindžiamos priemonės;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.

1. Komisija paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G, arba, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, vienos kompetentingos institucijos prašymu arba jei daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose vienos ar daugiau valstybių narių teritoriją.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6a. Jei Komisija mano, kad Bendrijos masto ekstremaliosios situacijos atveju veiksmų, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos ar gamtinių dujų įmonės, nepakanka, ji tiesiogiai įgyvendina II ir III prieduose išvardytas priemones, kad dujų tiekimas į paveiktas rinkas būtų atnaujintas.

Pagrindimas

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the market is restored. However, if the voluntary actions undertaken by the national competent authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the functioning of internal market.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Valstybės narės Komisijai pateikia galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų tiekimui; prieš sudarydamos naujus tarpvyriausybinius susitarimus valstybės narės informuoja apie tai Komisiją, kad būtų įvertinta šių susitarimų atitiktis vidaus rinkos teisės aktams.

a) Valstybės narės Komisijai pateikia galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų tiekimui; prieš sudarydamos naujus tarpvyriausybinius susitarimus valstybės narės konsultuojasi su Komisija, kad būtų įvertinta šių susitarimų atitiktis vidaus rinkos teisės aktams.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dujų tiekimo saugumas

Nuorodos

COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

14.9.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Sandra Kalniete

28.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

6.10.2009

5.11.2009

1.12.2009

 

Priėmimo data

2.12.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Damien Abad, Liem Hoang Ngoc, Jacek Olgierd Kurski, Emma Mcclarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Wim van de Camp, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dujų tiekimo saugumas

Nuorodos

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.7.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.9.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

11.11.2009

ECON

14.9.2009

ENVI

14.9.2009

IMCO

14.9.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Alejo Vidal-Quadras

16.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

29.9.2009

2.12.2009

4.2.2010

 

Priėmimo data

18.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Britta Reimers

Pateikimo data

29.3.2010

Teisinė informacija - Privatumo politika