Postup : 2009/0108(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0112/2010

Predkladané texty :

A7-0112/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 21/09/2010 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0322

SPRÁVA     ***I
PDF 1454kWORD 1300k
29.3.2010
PE 430.654v02-00 A7-0112/2010

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Alejo Vidal-Quadras

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0363),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0097/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom „Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy“ (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7‑0112/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Spotreba plynu v Európe sa prudko zvýšila v priebehu posledných desiatich rokov. Znižovaním domácej výroby sa zvyšoval dovoz plynu ešte rýchlejšie, čím sa vytvorila veľká závislosť od dovozu a vznikla potreba riešiť otázky bezpečnosti dodávok.

(2) Spotreba plynu v Európe sa prudko zvýšila v priebehu posledných desiatich rokov. Znižovaním domácej výroby sa zvyšoval dovoz plynu ešte rýchlejšie, čím sa vytvorila veľká závislosť od dovozu a vznikla potreba riešiť otázky bezpečnosti dodávok. V dôsledku dominancie zemného plynu vo svojej štruktúre energetických zdrojov tvoria niektoré členské štáty „energetický ostrov“, čo vyplýva z vysokej závislosti od dovozu plynu z tretích krajín a nedostatočných prepojení infraštruktúr so zvyškom Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Na základe súčasných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu, ktoré boli prijaté na úrovni Spoločenstva, však majú členské štáty v súčasnosti ešte stále veľký priestor na vlastné rozhodovanie o opatreniach, ktoré chcú prijať. V prípade, ak bezpečnosť dodávok niektorého členského štátu je ohrozená, existuje evidentné riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom by mohli ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom. Nedávne skúsenosti ukázali, že takéto riziko naozaj existuje. Aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať dokonca aj v prípade nedostatku dodávok, je preto potrebné koordinovanejšie reagovať na krízové situácie v oblasti dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, alebo o reakciu na konkrétne prerušenie dodávok.

(4) Na základe súčasných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu, ktoré boli prijaté na úrovni Únie, však majú členské štáty v súčasnosti ešte stále veľký priestor na vlastné rozhodovanie o opatreniach, ktoré chcú prijať. Ak je ohrozená bezpečnosť dodávok niektorého členského štátu, existuje evidentné riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom by mohli ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a bezpečnosť chránených odberateľov, a to i tých zraniteľných. Nedávne skúsenosti ukázali, že takéto riziko naozaj existuje. Aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať dokonca aj v prípade nedostatočného zásobovania, je preto potrebné solidárne a koordinovane reagovať na krízové situácie v oblasti dodávok, či už ide o preventívne opatrenia alebo o reakciu na konkrétne prerušenie dodávok.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že do tohto návrhu nie je plne začlenená koncepcia ochrany odberateľa a solidarity. Keďže sa toto nariadenie týka bezpečnosti dodávok zemného plynu, pri príprave reakcie na prerušenie dodávok je dôležité prihliadať na ochranu odberateľa a solidaritu členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Trasy plynovodov a zdroje plynu Spoločenstva by mali byť oporou bezpečnosti dodávok Spoločenstva ako celku, ako aj jeho jednotlivých členských štátov. V budúcnosti bude bezpečnosť dodávok závisieť od vývoja v oblasti zloženia palivových zdrojov, rozvoja výroby v Spoločenstve a v tretích krajinách, ktoré zásobujú Spoločenstvo, investícií do zásobníkov plynu a plynovodov v rámci Spoločenstva a mimo neho vrátane zariadení pre skvapalnený zemný plyn.

(5) Diverzifikácia trás plynovodov a zdrojov plynu Únie je nevyhnutná na zvýšenie bezpečnosti zásobovania Únie ako celku, ako aj jej jednotlivých členských štátov. V budúcnosti bude bezpečnosť dodávok závisieť od vývoja v oblasti zloženia palivových zdrojov, rozvoja výroby v Únii a v tretích krajinách, ktoré zásobujú Úniu, investícií do zásobníkov plynu a diverzifikácie plynovodov a zdrojov zásobovania v rámci Únie a mimo nej vrátane zariadení pre skvapalnený zemný plyn. Je preto potrebné prijať opatrenia, ktoré podporujú takúto diverzifikáciu z dlhodobého hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) S cieľom zmierniť dôsledky možných kríz spôsobených narušením dodávok plynu by členské štáty mali vypracovať spoločnú stratégiu na zabezpečenie diverzifikácie zdrojov energie, ako aj dodávateľských ciest a zdrojov dodávok plynu. Okrem toho by Komisia spolu s príslušnými orgánmi na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni mala prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie rýchleho dokončenia existujúcich projektov schválených Úniou na diverzifikáciu dodávateľských ciest a zdrojov dodávok plynu a ktoré významne prispievajú k bezpečnosti dodávok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Vážne prerušenie dodávok plynu do Spoločenstva môže mať vplyv na všetky členské štáty a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva a spôsobiť veľké hospodárske škody v celom Spoločenstve. Prerušenie dodávok plynu môže mať rovnako tvrdý sociálny dopad, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov.

(6) Vážne prerušenie dodávok plynu do Únie ohrozuje strategické záujmy Únie a môže mať vplyv na všetky členské štáty a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva, spôsobiť veľké hospodárske škody v celej Únii a nepriamo ovplyvniť vedľajšie odvetvia. Prerušenie dodávok plynu môže mať rovnako tvrdý sociálny dopad, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) V záujme dlhodobej udržateľnosti je pre trh Únie s plynom nesmierne dôležité, aby opatrenia prijaté na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu neprimerane nenarúšali hospodársku súťaž alebo účinné fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Zlyhanie najväčšej jednotlivej plynovej infraštruktúry alebo zdroja dodávok plynu, tzv. zásada N-1, je reálnym scenárom. Použitie zlyhania takejto infraštruktúry alebo zdroja dodávok ako referenčnej hodnoty, ktorá určuje, čo by mali byť členské štáty schopné kompenzovať, je pre ne oprávneným východiskom pre zaisťovanie bezpečnosti dodávok.

(8) Zlyhanie najväčšej jednotlivej plynovej infraštruktúry, tzv. zásada N-1, je reálnym scenárom. Použitie zlyhania takejto infraštruktúry ako referenčnej hodnoty, ktorá určuje, čo by mali byť členské štáty schopné kompenzovať, je pre ne oprávneným východiskom pre analýzu bezpečnosti dodávok v jednotlivých členských štátoch.

Odôvodnenie

Pravidlo N-1 definované v nariadení sa týka len infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Aby sa prerušenia dodávok dali zvládnuť, je nevyhnutné, aby bola v členských štátoch a v celom Spoločenstve vybudovaná dostatočná plynárenská infraštruktúra. Minimálne spoločné kritériá týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu by mali zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti dodávok plynu pre všetkých a vytvoriť značné stimuly na výstavbu potrebnej infraštruktúry a na zlepšenie úrovne pripravenosti v čase krízy. Opatrenia v oblasti dopytu, medzi ktoré patrí používanie náhradných palív, môžu zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti v prípade, ak ich možno prijať rýchlo, a môžu badateľne znižovať dopyt v reakcii na prerušenie dodávok.

(9) Aby sa prerušenia dodávok dali zvládnuť, je nevyhnutné, aby v členských štátoch,najmä v regiónoch, ktoré sú izolované od zdrojov dodávok energie, existovala dostatočná diverzifikovaná plynárenská infraštruktúra. Minimálne spoločné kritériá týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu by mali zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti dodávok plynu pre všetkých, zohľadňujúc národné alebo regionálne špecifiká, a vytvoriť značné stimuly na výstavbu potrebnej infraštruktúry a na zlepšenie úrovne pripravenosti v čase krízy. Opatrenia v oblasti dopytu, medzi ktoré patrí používanie náhradných palív, môžu zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti v prípade, ak ich možno prijať rýchlo, a môžu badateľne znižovať dopyt v reakcii na prerušenie dodávok. Treba však poznamenať, že prechod na fosílne palivá by viedol k zvýšeniu emisií skleníkových plynov. Ako opatrenie v oblasti dopytu by sa malo väčšmi podporovať účinné využívanie energie. Mal by sa primerane zohľadniť environmentálny vplyv navrhovaných opatrení v oblasti dopytu a dodávok a mali by sa uprednostniť opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv. Všetky investície do infraštruktúry by sa mali vykonať s primeraným ohľadom na životné prostredie a príslušné právne predpisy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Mali by sa dôrazne podporovať investície do novej plynovej infraštruktúry. Investície by mali zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu a zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom. Ak pôjde o investície do infraštruktúry s cezhraničným charakterom, Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/… („ACER“) a Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G) by sa mali prizvať k intenzívnej spolupráci, aby sa lepšie zohľadnili cezhraničné aspekty.

(10) Mali by sa dôrazne podporovať investície do novej plynovej infraštruktúry, ktoré by sa však mali realizovať až po primeranom vyhodnotení vplyvu na životné prostredie. Táto nová infraštruktúra by mala zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu a zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom. Investície by mali v zásade realizovať podniky a mali by sa zakladať na ekonomických stimuloch. Malo by sa uľahčiť začlenenie plynu z obnoviteľných zdrojov energie do infraštruktúry plynárenskej siete. Ak pôjde o investície do infraštruktúry s cezhraničným charakterom, Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady1 (ES) č. 713/2009 („ACER“) a Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G) by sa mali prizvať k intenzívnej spolupráci, aby sa lepšie zohľadnili cezhraničné aspekty.

_______________

1 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Prioritou by mala byť výstavba novej cezhraničnej infraštruktúry potrebnej na dosiahnutie cieľa zabezpečiť do roku 2010 aspoň 10 % kapacity prepojenia, pokiaľ ide o elektrickú energiu a plyn, ktorý sa požaduje v záveroch predsedníctva z marca 2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10b) V prípade potreby nových cezhraničných prepojení alebo predĺženia existujúcich prepojení by mali už v skorom štádiu úzko spolupracovať zainteresované členské štáty, príslušné orgány a regulačné orgány, ak príslušné orgány neexistujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10c) Dôležité je vopred uzavrieť dohody medzi prepojenými systémami týkajúce sa vyrovnávania a dodávok, aby sa v núdzových situáciách zaručilo optimálne využitie dostupných prepojení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Aby sa pomohlo členským štátom financovať potrebné investície do domácej výroby a infraštruktúry, sú k dispozícii rôzne zdroje Spoločenstva, najmä pôžičky a záruky Európskej investičnej banky alebo financovanie z regionálnych, štrukturálnych alebo kohéznych fondov. Aj Európska investičná banka, ako aj externé nástroje Spoločenstva, akými sú nástroj európskeho susedstva a partnerstva, nástroj predvstupovej pomoci a nástroj financovania rozvojovej spolupráce, môžu financovať opatrenia v tretích krajinách na zvýšenie bezpečnosti dodávok energie.

(11) Aby sa pomohlo členským štátom financovať potrebné investície do výroby, infraštruktúry a opatrení v oblasti energetickej účinnosti na regionálnej a miestnej úrovni, sú k dispozícii rôzne finančné zdroje Únie, najmä pôžičky a záruky Európskej investičnej banky alebo financovanie z regionálnych, štrukturálnych alebo kohéznych fondov.

Odôvodnenie

Investície do efektívnejšej spotreby energie a do alternatívnych zdrojov energie znižujú nielen emisie CO2, ale aj závislosť od dovozu plynu a investície do reakcií na krízu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Týmto nariadením by sa malo plynárenským podnikom a odberateľom umožniť, aby sa mohli pri zvládaní prerušení dodávok čo najdlhšie spoliehať na trhové mechanizmy. Malo by obsahovať aj núdzové mechanizmy, ktoré by sa mali použiť, keď trh už nie je schopný adekvátne zvládať prerušenia dodávok plynu. Dokonca aj v núdzových stavoch by sa mali na obmedzovanie vplyvu prerušenia dodávok uprednostniť trhové nástroje.

(12) Týmto nariadením by sa malo plynárenským podnikom a odberateľom umožniť, aby sa mohli pri zvládaní prerušení dodávok čo najdlhšie spoliehať na trhové mechanizmy. Malo by obsahovať aj núdzové mechanizmy, ktoré by sa mali použiť, keď samotný trh už nie je schopný adekvátne zvládať prerušenia dodávok plynu. Dokonca aj v núdzových stavoch by sa mali na obmedzovanie vplyvu prerušenia dodávok uprednostniť trhové nástroje.

Odôvodnenie

Počas prvých dvoch krízových štádií sa od trhu očakáva, že problém vyrieši sám, ale počas skutočnej krízy/núdzovej situácie, keď už samotné trhové mechanizmy nepostačujú na zvládnutie krízy, by sa mali zapojiť aj členské štáty. Trhové a netrhové mechanizmy môžu vo fáze núdze fungovať súčasne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Investície EÚ do obnoviteľnej výroby a infraštruktúry by mali byť podporené snahou členských štátov a Komisie presadzovať v rámci susedstva EÚ a v spolupráci s tretími krajinami rozširovanie zásad a noriem vnútorného trhu tak, ako sa to uvádza v Zmluve o energetickej charte. Komisia by v prípade potreby mala zvážiť rozšírenie Európskeho energetického spoločenstva zahrňujúceho Úniu a štáty juhovýchodnej Európy o iné tretie krajiny, ako aj vytvorenie nových regionálnych trhov s energiou podľa jeho vzoru, ako je napríklad Euro-stredomorské energetické spoločenstvo, v záujme zaistenia bezpečnosti dodávok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Po prijatí tretieho balíka pre vnútorný trhu s energiou sa budú na odvetvie plynárenstva uplatňovať nové ustanovenia, pričom sa jasne rozdelia úlohy a povinnosti členských štátov, regulačných orgánov, prevádzkovateľov prepravných sústav a agentúry ACER, a zároveň sa zvýši transparentnosť trhu v prospech jeho dobrého fungovania a bezpečnosti dodávok.

(13) Po prijatí tretieho balíka pre vnútorný trh s energiou sa budú na odvetvie plynárenstva uplatňovať nové ustanovenia, pričom sa jasne rozdelia úlohy a povinnosti členských štátov, regulačných orgánov, prevádzkovateľov prepravných sústav a agentúry ACER, a zároveň sa zvýši transparentnosť trhu v prospech jeho dobrého fungovania, bezpečnosti dodávok a ochrany odberateľov.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že do tohto návrhu nie je plne začlenená koncepcia ochrany odberateľa a solidarity. Keďže sa toto nariadenie týka bezpečnosti dodávok zemného plynu, pri príprave reakcie na prerušenie dodávok je dôležité prihliadať na ochranu odberateľa a solidaritu členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Dokončenie vnútorného trhu s plynom a účinná hospodárska súťaž v rámci tohto trhu poskytnú Spoločenstvu maximálnu úroveň bezpečnosti dodávok pre všetky členské štáty, pokiaľ bude vnútorný trh môcť plne fungovať v prípade prerušenia dodávok týkajúceho sa časti Spoločenstva bez ohľadu na jeho príčinu. Vyžaduje si to komplexný a účinný prístup k bezpečnosti dodávok, predovšetkým prostredníctvom transparentných a nediskriminačných politík zlučiteľných s požiadavkami trhu, vyhýbajúcich sa jeho narušeniam a oslabovaniu jeho reakcií na prerušenia dodávok.

(14) Dokončenie vnútorného trhu s plynom a účinná hospodárska súťaž v rámci tohto trhu poskytnú Únii maximálnu úroveň bezpečnosti dodávok pre všetky členské štáty, pokiaľ bude vnútorný trh môcť plne fungovať v prípade prerušenia dodávok týkajúceho sa časti Únie bez ohľadu na jeho príčinu. Vyžaduje si to komplexný a účinný prístup k bezpečnosti dodávok založený predovšetkým na transparentnosti, solidarite a nediskriminačných politikách zlučiteľných s fungovaním vnútorného trhu, vyhýbajúcich sa jeho narušeniam a oslabovaniu jeho reakcií na prerušenia dodávok.

Odôvodnenie

Tento PDN objasňuje, že politiky by mali byť zlučiteľné s fungovaním vnútorného trhu, a nie s „požiadavkami“ trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je preto veľmi dôležité presne vymedziť úlohy a povinnosti všetkých plynárenských podnikov a príslušných orgánov, aby sa zachoval dobre fungujúci vnútorný trh, najmä v prípadoch prerušení dodávok a krízových situácií.

(15) Úlohy a povinnosti by sa mali stanoviť takým spôsobom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie trojúrovňového prístupu, ktorý by najprv zahŕňal príslušné podniky a odvetvie priemyslu, potom členské štáty na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a nakoniec Úniu. V prípade prerušenia dodávok by sa účastníkom trhu mal poskytnúť dostatok príležitostí, aby na túto situáciu mohli reagovať trhovými opatreniami, ktoré sú napríklad uvedené v prílohe II. Ak reakcie účastníkov trhu nie sú primerané, členské štáty a ich príslušné orgány by mali prijať opatrenia, ktoré sú napríklad uvedené v prílohe III, s cieľom eliminovať alebo obmedziť vplyv prerušenia dodávok. Iba v prípade, keď sú tieto opatrenia neprimerané, by sa mali prijať opatrenia na regionálnej úrovni alebo na úrovni Únie s cieľom eliminovať alebo obmedziť účinky prerušenia dodávok. Pokiaľ je to možné, mali by sa uprednostňovať regionálne riešenia pred opatreniami na úrovni Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Mali by sa stanoviť dostatočne harmonizované normy bezpečnosti dodávok vzťahujúce sa aspoň na situáciu, ktorá nastala v januári 2009, zohľadňujúce rozdiel medzi členskými štátmi bez toho, aby sa neodôvodnene a neprimerane zaťažili plynárenské podniky vrátane nových a malých podnikov.

(16) Mali by sa stanoviť dostatočne harmonizované normy bezpečnosti dodávok vzťahujúce sa aspoň na situáciu, ktorá nastala v januári 2009, zohľadňujúce rozdiel medzi členskými štátmi, služby vo verejnom záujme a opatrenia na ochranu odberateľa, ako sú uvedené v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom1, bez toho, aby sa neodôvodnene a neprimerane zaťažili plynárenské podniky vrátane nových a malých podnikov a koncoví odberatelia.

 

_____

1 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94.

Odôvodnenie

Veľkí koncoví odberatelia majú významnú schopnosť prispieť k riešeniu núdzových situácií, napríklad prostredníctvom ich schopností používať náhradné palivá. Takýto potenciálny prínos by rovnako nemal byť zaťažený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Na dobré fungovanie trhu je nevyhnutné, aby plynárenské podniky vzhľadom na možné prerušenia dodávok ako v januári 2009 investovali včas do domácej výroby a infraštruktúr, akými sú vzájomné prepojenia, zariadenia umožňujúce fyzický obojsmerný tok v plynovodoch, zásobníky a zariadenia na splyňovanie skvapalneného zemného plynu.

(17) Na dobré fungovanie trhu je nevyhnutné, aby plynárenské podniky vzhľadom na možné prerušenia dodávok ako v januári 2009 investovali včas do domácej výroby a infraštruktúr, akými sú vzájomné prepojenia, predovšetkým tie, ktoré poskytujú prístup k distribučnej sieti plynu EÚ, zariadenia umožňujúce fyzický obojsmerný tok v plynovodoch, zásobníky a zariadenia na splyňovanie skvapalneného zemného plynu. V prípade, že potrebné prepojenia nie sú finančne rentabilné pre plynárenské podniky, ale majú jasnú pridanú hodnotu v súvislosti s bezpečnosťou dodávok plynu, Komisia by mala navrhnúť primerané finančné stimuly na zabezpečenie toho, aby boli všetky členské štáty fyzicky pripojené do distribučnej siete plynu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Je dôležité, aby sa zachovali dodávky plynu, najmä pre domácnosti, ako aj pre iných chránených odberateľov, akými sú školy a nemocnice, v prípadoch, keď ich trh už nemôže zásobovať. Je nevyhnutné, aby boli opatrenia, ktoré treba prijať počas krízy, stanovené skôr, než k nej dôjde.

(18) Je dôležité, aby sa zachovali dodávky plynu, najmä pre domácnosti, ako aj pre obmedzený počet ďalších odberateľov, predovšetkým odberateľov poskytujúcich dôležité verejné služby, ktorých môže vymedziť príslušný členský štát, v prípadoch, keď ich trh už nemôže zásobovať. Je nevyhnutné, aby boli opatrenia, ktoré treba prijať počas krízy, stanovené skôr, než k nej dôjde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Otázok bezpečnosti dodávok v rámci dlhodobého plánovania investícií do dostatočných cezhraničných kapacít a iných infraštruktúr, ktoré zabezpečia dlhodobú schopnosť systému zaručiť bezpečnosť dodávok a uspokojiť primeraný dopyt, sa týka smernica Európskeho parlamentu a Rady .../.../ES [o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES]. Plnenie noriem bezpečnosti dodávok si môže vyžadovať prechodné obdobie, aby bolo možné vykonať potrebné investície. Desaťročný plán rozvoja siete, ktorý vypracovala sieť ENTSO-G pod dohľadom agentúry ACER, je základným nástrojom na určenie požadovaných investícií potrebných na úrovni Spoločenstva.

(20) Aspektov bezpečnosti dodávok v rámci dlhodobého plánovania investícií do dostatočných cezhraničných kapacít a iných infraštruktúr, ktoré zabezpečia dlhodobú schopnosť systému zaručiť bezpečnosť dodávok a uspokojiť primeraný dopyt, sa týka smernica 2009/73/ES. Plnenie noriem bezpečnosti dodávok si môže vyžadovať prechodné obdobie, aby bolo možné vykonať potrebné investície. Desaťročný plán rozvoja siete, ktorý vypracovala sieť ENTSO-G pod dohľadom agentúry ACER, je základným nástrojom na určenie požadovaných investícií potrebných na úrovni Únie na to, aby sa implementovali požiadavky na infraštruktúru uvedené v tomto nariadení a vykonalo sa hodnotenie rizika na úrovni Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Na zabezpečenie maximálnej úrovne pripravenosti v prípade prerušenia dodávok by mali všetky plynárenské podniky spolu s príslušnými orgánmi vypracovať núdzové plány. Takéto plány by mali byť vzájomne súdržné. Ich obsah by sa mal opierať o osvedčené postupy v rámci existujúcich plánov a mali by presne vymedziť úlohy a povinnosti všetkých dotknutých plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Spoločné núdzové plány na regionálnej úrovni by sa mali vypracovať, keď je to možné a potrebné.

(22) Na zabezpečenie maximálnej úrovne pripravenosti v prípade prerušenia dodávok by mali príslušné orgány po konzultácii s plynárenskými podnikmi vypracovať núdzové plány. Takéto plány by mali byť vzájomne súdržné na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Únie. Ich obsah by sa mal opierať o osvedčené postupy v rámci existujúcich plánov a mali by presne vymedziť úlohy a povinnosti všetkých dotknutých plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Spoločné núdzové plány na regionálnej úrovni by sa mali vypracovať, keď je to možné a potrebné.

Odôvodnenie

Trojúrovňový prístup vymedzený v smernici z roku 2004 na zaistenie bezpečnosti dodávok (I: spoločnosti; II: členské štáty; III: Komisia) už návrh nariadenia jasne neodzrkadľuje. Návrh nariadenia by mal znova obsahovať túto zásadu. Príslušné orgány sú zodpovedné za vypracovanie plánov, ale musia konzultovať s plynárenskými podnikmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným a geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Únii, a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným alebo geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť opatrenia v rámci solidarity. Plynárenské podniky by mali vypracovať opatrenia, akými sú obchodné dohody, ktorých súčasťou môže byť vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Je dôležité podporovať uzatvorenie predchádzajúcich dohôd medzi plynárenskými podnikmi. Plynárenské podniky by mali byť vždy odškodnené spravodlivým a čestným spôsobom za akékoľvek opatrenia, ktoré sa od nich vyžadujú v príprave na núdzovú situáciu. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

Odôvodnenie

Trojúrovňový prístup vymedzený v smernici z roku 2004 na zaistenie bezpečnosti dodávok (I: spoločnosti; II: členské štáty; III: Komisia) už návrh nariadenia jasne neodzrkadľuje. Návrh nariadenia by mal znova obsahovať túto zásadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže dodávky plynu z tretích krajín sú najdôležitejšie z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu Spoločenstva, Komisia by mala koordinovať opatrenia voči tretím krajinám a spolupracovať s vyrábajúcimi a tranzitnými krajinami na opatreniach na riešenie krízových situácií a na zabezpečenie stabilného prúdenia plynu do Spoločenstva. Komisia by mala mať právo na zriadenie osobitnej skupiny pre monitorovanie tokov plynu v krízových situáciách v rámci Spoločenstva a v spolupráci so zúčastnenými tretími krajinami mimo neho a v prípade, že kríza nastane v dôsledku problémov v tretej krajine, na prevzatie sprostredkovateľskej a napomáhajúcej úlohy.

(30) Keďže dodávky plynu z tretích krajín sú najdôležitejšie z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu Únie, Komisia by mala koordinovať núdzové opatrenia voči tretím krajinám a spolupracovať s vyrábajúcimi a tranzitnými krajinami na opatreniach na riešenie krízových situácií a na zabezpečenie stabilného prúdenia plynu do Únie. Komisia by mala mať právo žiadať o zriadenie osobitnej skupiny pre monitorovanie tokov plynu v krízových situáciách v rámci Únie a v spolupráci so zúčastnenými tretími krajinami mimo nej a v prípade, že kríza nastane v dôsledku problémov v tretej krajine, na prevzatie sprostredkovateľskej a napomáhajúcej úlohy prostredníctvom komisára pre energetiku a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Odôvodnenie

Do každej etapy vykonávania nariadenia by sa mali zapojiť podpredseda/vysoký predstaviteľ a komisár pre energetiku. Konkrétne budú zodpovedať za sprostredkovanie a rokovania s tretími krajinami a so zástupcami priemyslu v mene členských štátov v krízovej situácii. Komisár pre energetiku by mal predovšetkým koordinovať činnosť Koordinačnej skupiny pre plyn, s ktorou treba povinne konzultovať v krízovej situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(30a) V zmysle podmienok tohto nariadenia by Komisia a členské štáty mali zintenzívniť sledovanie bezpečnosti dodávok plynu z tretích krajín Komisia by mala koordinovať systémy urovnávania sporov s tretími krajinami a prehlbovať dialóg o energetike okrem iného v súvislosti so Zmluvou o energetickej charte a Zmluvou o založení Energetického spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(30a) Zmluvy týkajúce sa dodávok plynu z tretích krajín by nemali obsahovať ustanovenia, ktoré sú v rozpore s pravidlami vnútorného trhu EÚ, najmä obmedzenia spätného vývozu alebo ustanovenia s rovnakým účinkom ako tzv. doložky o mieste určenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(31a) Inštitúcie EÚ by mali osobitne uprednostniť projekt plynovodu Nabucco.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti dodávok plynu, aby sa zabezpečilo riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií členských štátov a Spoločenstva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok.

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti dodávok plynu tým, že sa zabezpečí riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom a že sa stanovia mimoriadne opatrenia, ktoré sa zrealizujú v situácii, keď trh už nie je schopný zabezpečovať požadované dodávky plynu, a to prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií plynárenských podnikov, členských štátov, dotknutých regiónovÚnie pomocou transparentných postupov v duchu solidarity medzi členskými štátmi v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok alebo na vážne hrozby takýchto prerušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „chránení odberatelia“ znamenajú zákazníkov pripojených k plynovej distribučnej sieti a v prípade, že tak rozhodne príslušný členský štát, môžu zahŕňať aj malé a stredné podniky, školy a nemocnice, pokiaľ sú už pripojené k plynovej distribučnej sieti;

(1) „chránení odberatelia“ znamenajú všetkých zákazníkov, ktorí patria do kategórie domácností, pripojených k plynovej distribučnej sieti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „príslušný orgán“ znamená vnútroštátny regulačný orgán alebo orgán štátnej správy, ktorý určil členský štát za zodpovedný za bezpečnosť dodávok plynu; platí to bez toho, aby tým bol dotknutý výber členských štátov v prípade prideľovania určitých úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia orgánom iným ako príslušným orgánom; tieto úlohy by sa mali vykonávať pod dohľadom príslušného orgánu a mali by byť vymedzené v plánoch uvedených v článku 4.

(2) „príslušný orgán“ znamená regulačný orgán alebo orgán štátnej správy, ktorý určili jednotlivé členské štáty za zodpovedný za bezpečnosť dodávok plynu a za presadzovanie a realizáciu opatrení a plánov stanovených v tomto nariadení; platí to bez toho, aby tým bol dotknutý výber členských štátov v prípade prideľovania určitých úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia orgánom iným ako príslušným orgánom; tieto úlohy by sa mali vykonávať pod dohľadom príslušného orgánu a mali by byť vymedzené v plánoch uvedených v článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bezpečnosť dodávok plynu je úlohou plynárenských podnikov, príslušných orgánov členských štátov, priemyselných odberateľov plynu a Komisie v rámci ich kompetencií. Vyžaduje si to vysokú úroveň vzájomnej spolupráce.

1. Bezpečnosť dodávok plynu a riadne fungovanie vnútorného trhu sú spoločnou úlohou plynárenských podnikov, príslušných orgánov členských štátov a Komisie v rámci ich kompetencií. Vyžaduje si to vysokú úroveň vzájomnej spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý členský štát určí príslušný orgán zodpovedný za realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu stanovených v tomto nariadení. Opatrenia zahŕňajú posúdenie rizík každý druhý rok, vypracovanie preventívnych akčných plánov, vypracovanie núdzového plánu a neustále monitorovanie bezpečnosti dodávok plynu na úrovni jednotlivých členských štátov. Príslušné orgány spolupracujú navzájom, aby sa predišlo prerušeniam dodávok a obmedzili škody v prípade, že k nim dôjde.

2. Každý členský štát transparentným spôsobom určí príslušný orgán zodpovedný za realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Opatrenia zahŕňajú posúdenie rizík, a to aj geopolitických, každý druhý rok, vypracovanie preventívnych akčných plánov, vypracovanie núdzového plánu a neustále monitorovanie bezpečnosti dodávok plynu na úrovni jednotlivých členských štátov. Ak vnútroštátny regulačný orgán nie je príslušný orgán, regulačný orgán sa formálne zúčastňuje na vypracúvaní a realizácii týchto opatrení. Príslušné orgány spolupracujú navzájom, aby sa predišlo prerušeniam dodávok a obmedzili škody v prípade, že k nim dôjde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok musia byť presne definované, transparentné, proporčné, nediskriminačné, overiteľné a nesmú neprimerane deformovať hospodársku súťaž a narúšať efektívne fungovanie vnútorného trhu.

5. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok musia byť presne definované, transparentné, proporčné, nediskriminačné, overiteľné a nesmú neprimerane deformovať hospodársku súťaž a narúšať efektívne fungovanie vnútorného trhu. Komisia spolu s príslušným orgánom zabezpečí, že zmluvy o plyne uzatvorené medzi členskými štátmi alebo ich plynárenskými podnikmi a tretími krajinami nebudú obsahovať žiadne ustanovenia s účinkom doložky o mieste určenia. Toto platí bez toho, aby boli dotknuté právomoci orgánov zodpovedných za hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a

 

Dlhodobé opatrenia v oblasti bezpečnosti dodávok

 

1. Najneskôr ...* Komisia ako súčasť vývoja dlhodobej stratégie dodávok predloží správu o nástrojoch a opatreniach na zvýšenie diverzifikácie zdrojov plynu Únie a dodávateľských ciest do Únie. Správa musí obsahovať návrhy určené jednotlivým členským štátom a týkajúce sa činností a opatrení na zlepšenie bezpečnosti dodávok plynu. Správa zahŕňa najmä hodnotenie úlohy zariadení LNG a jej súčasťou musí byť aj prehľad o kapacitách zásobníkov plynu jednotlivých členských štátov.

 

V správe sa ďalej uvedie zhodnotenie existujúcej regionálnej spolupráce (stanovené v článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 4 a prílohe IIIa) a zahrnú sa do nej odporúčania na zdokonalenie spoločných preventívnych a núdzových akčných plánov. Akúkoľvek regionálnu spoluprácu na účely vykonávania tohto nariadenia uvedenú v článku 4 ods. 3 a článku 4 ods. 4 budú realizovať príslušné orgány členských štátov za účasti plynárenských podnikov, regulačných orgánov a priemyselných odberateľov a v úzkej spolupráci s Komisiou. Táto regionálna spolupráca musí podporovať všeobecné zásady európskej solidarity a nesmie byť s nimi v rozpore.

 

2. Únia spolupracuje s dodávateľskými a tranzitnými tretími krajinami s cieľom vymieňať si najlepšie postupy v oblasti energetickej účinnosti, napríklad v rámci platných dohôd o spolupráci v oblasti energetiky, ako je napríklad Zmluva o energetickej charte.

 

_______________

* Ú. v. EÚ: jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zatupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačným orgánom, ak ním nie je príslušný orgán, vypracuje najneskôr do [31. marca 2011; 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti]:

1. Príslušný orgán po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zatupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačným orgánom, ak ním nie je príslušný orgán, vypracuje najneskôr do [XX. mesiaca 2011; 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti]:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ak regulačný orgán nie je príslušný orgán, formálne sa zúčastňuje na procesoch vypracovania preventívneho akčného plánu a núdzového plánu. Príslušný orgán čo najdôslednejšie zohľadní hodnotenia regulačného orgánu, pokiaľ ide o regulačné otázky týkajúce sa siete, najmä vypracúvania hodnotenia vplyvu splnenia infraštruktúrnych noriem podľa článku 6 so zreteľom na budúce schválenie sadzieb a súlad s plánmi rozvoja siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto plánov vymenia informácie a poradia sa medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili vzájomnú súdržnosť svojich plánov a opatrení na príslušnej regionálnej úrovni. Tieto konzultácie by sa mali týkať minimálne vzájomných prepojení, cezhraničných dodávok a skladovania a fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch.

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto plánov vymenia informácie a poradia sa medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili vzájomnú súdržnosť svojich plánov a opatrení na príslušnej regionálnej úrovni. Tieto konzultácie sa musia týkať minimálne existujúcich a potrebných budúcich vzájomných prepojení, najmä tých, ktoré poskytujú prístup do distribučnej siete plynu EÚ, cezhraničných dodávok, cezhraničného prístupu k zásobníkom a fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch. Komisia môže konzultovať s Koordinačnou skupinou pre plyn a informuje ju o výsledkoch konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže počas procesu uvedeného v odseku 2 odporučiť, na akej regionálnej úrovni má prebiehať výmena informácií a konzultácie. Komisia môže po konzultáciách s Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G) a Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky („ACER“) odporučiť aj vypracovanie spoločného plánu na regionálnej úrovni.

3. Komisia môže počas procesu uvedeného v odseku 2 odporučiť, na akej regionálnej úrovni má prebiehať výmena informácií a konzultácie. Komisia môže po konzultáciách s Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G), Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky („ACER“) a Koordinačnou skupinou pre plyn odporučiť aj vypracovanie spoločného plánu na regionálnej úrovni vymedzujúceho regióny s ohľadom na príslušnú infraštruktúru potrebnú pre bezpečnosť dodávok zemného plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty môžu rozhodnúť aj o tom, že namiesto jednotlivých vnútroštátnych plánov alebo dodatočne k nim vypracujú spoločný plán na regionálnej úrovni.

4. Členské štáty môžu rozhodnúť aj o tom, že okrem jednotlivých vnútroštátnych plánov vypracujú spoločný plán na regionálnej úrovni. V prípade spoločných plánov na regionálnej úrovni príslušné členské štáty tieto plány prijmú a zverejnia a usilujú sa o uzavretie medzivládnych dohôd, aby tak formálne potvrdili regionálnu spoluprácu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný orgán bezodkladne uverejní svoje plány vrátane znení zmenených a doplnených v súlade s odsekom 6 a oznámi ich Komisii.

5. Príslušný orgán bezodkladne uverejní svoje plány vrátane znení zmenených a doplnených v súlade s odsekom 6, pričom dodržiava dôvernosť citlivých informácií, a oznámi ich Komisii a informuje Koordinačnú skupinu pre plyn.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia vyhodnotí plány všetkých členských štátov do šiestich mesiacov od oznámenia plánov príslušnými orgánmi. Komisia konzultuje tieto plány s ENTSO-G, ACER, Koordinačnou skupinou pre plyn a ďalšími príslušnými zúčastnenými stranami. V prípade, že Komisia považuje plán za neúčinný v oblasti znižovania rizík uvedených v posúdení rizika alebo nekonzistentný so scenármi rizík alebo plánmi ostatných členských štátov, alebo za nevyhovujúci ustanoveniam tohto nariadenia alebo iným ustanoveniam právnych predpisov Spoločenstva, požiada o revíziu tohto plánu.

6. Komisia vyhodnotí plány všetkých členských štátov do šiestich mesiacov od oznámenia plánov príslušnými orgánmi. Komisia konzultuje tieto plány s ENTSO-G, ACER, Koordinačnou skupinou pre plyn a ďalšími príslušnými zúčastnenými stranami a náležite zohľadní ich stanovisko. V prípade, že Komisia považuje plán za neúčinný v oblasti znižovania rizík uvedených v posúdení rizika alebo nekonzistentný so scenármi rizík alebo plánmi ostatných členských štátov, alebo za nevyhovujúci ustanoveniam tohto nariadenia alebo iným ustanoveniam právnych predpisov Únie, požiada o revíziu tohto plánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Ak majú členské štáty existujúce záväzky týkajúce sa služby vo verejnom záujme, ktoré súvisia s bezpečnosťou dodávok, príslušné orgány ich uverejnia najneskôr 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a aktualizujú ich podľa potreby po prijatí preventívnych a núdzových plánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Príslušný orgán posúdi preventívny akčný plán a núdzový plán každé dva roky na základe upravených posúdení rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok plynu podľa článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Preventívny akčný plán obsahuje:

1. Preventívny akčný plán na vnútroštátnej a regionálnej úrovni obsahuje:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) opatrenia na splnenie noriem v oblasti infraštruktúry a dodávok uvedených v článkoch 6 a 7; tieto opatrenia zahŕňajú aspoň plánovanie splnenia normy N-1, množstvá a kapacity potrebné na zásobovanie chránených odberateľov v stanovených obdobiach vysokého dopytu, opatrenia v oblasti dopytu a povinnosti plynárenských podnikov a ostatných príslušných orgánov;

a) opatrenia na splnenie noriem v oblasti infraštruktúry a dodávok uvedených v článkoch 6 a 7; tieto opatrenia zahŕňajú aspoň plánovanie splnenia normy N-1 a informácie o plánoch plnenia množstiev a kapacít, ktoré sú podľa posúdenia rizík potrebné na zásobovanie chránených odberateľov v stanovených obdobiach vysokého dopytu, opatrenia v oblasti dopytu a diverzifikáciu zdrojov dodávok, povinnosti plynárenských podnikov a ostatných príslušných orgánov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) posúdenie rizika podľa článku 8;

b) výsledky posúdenia rizika podľa článku 8;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) v prípade, že o tom rozhodne členský štát na základe posúdenia rizík uvedeného v článku 8, opis povinností dodávať plyn odberateľom, ktorí nie sú vymedzení v článku 2 ods. 1, sú pripojení k plynovej distribučnej sieti a poskytujú dôležité verejné služby, ako sú školy a nemocnice. Tieto povinnosti nesmú ovplyvniť ich schopnosť zabezpečiť dodávky chráneným odberateľom v prípade krízy podľa vymedzenia v článku 7. Tieto dodatočné povinnosti nesmú byť v rozpore so zásadami európskej alebo regionálnej solidarity s krajinami, ktoré majú problémy s dodávkou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

db) mechanizmy využívané pri spolupráci s ostatnými členskými štátmi pri príprave regionálnych preventívnych akčných plánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Preventívny akčný plán, najmä opatrenia na splnenie noriem v oblasti infraštruktúry uvedené v článku 6, vychádza z desaťročného plánu rozvoja siete, ktorý vypracuje ENTSO-G, a je v súlade s ním.

2. Preventívny akčný plán vychádza z desaťročného plánu rozvoja siete, ktorý vypracuje ENTSO-G, a je v súlade s ním. Najmä opatrenia na splnenie noriem v oblasti infraštruktúry uvedené v článku 6 sú pre prevádzkovateľov prepravných sústav záväzné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Preventívny akčný plán zohľadňuje hospodársku účinnosť, vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou a na životné prostredie.

3. Preventívny akčný plán vychádza najmä z trhových opatrení a zohľadňuje hospodársky dosah a účinnosť a efektívnosť prijatých opatrení, ich vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou, dosah na odberateľov a na životné prostredie a relevantnú medzinárodnú situáciu a medzinárodný vývoj, najmä v najvýznamnejších dodávateľských a tranzitných krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Komisia vypracuje preventívny akčný plán EÚ vychádzajúci zo všetkých vnútroštátnych a regionálnych plánov, v ktorom uvedie možné krízové scenáre a najúčinnejšie opatrenia na zmiernenie takýchto kríz s cieľom zaručiť účinnú koordináciu opatrení počas núdzového stavu v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najneskôr do [31. marca 2014; 3 rokov od nadobudnutia účinnosti] príslušný orgán zabezpečí, aby mala ostatná infraštruktúra (N-1) v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry v oblasti zásobovania plynom kapacitu na dodanie potrebného množstva plynu na uspokojenie celkového dopytu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas obdobia 60 dní výnimočne vysokého dopytu po plyne v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov.

1. Najneskôr do [31. marca 2014; 3 roky od nadobudnutia účinnosti] príslušný orgán zabezpečí, aby mala ostatná infraštruktúra (N-1) v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry v oblasti zásobovania plynom technickú kapacitu na uspokojenie celkového denného dopytu po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas dňa s výnimočne vysokým dopytom po plyne, ktorý sa štatisticky vyskytuje raz za dvadsať rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po vydaní odporúčania Komisie uvedeného v článku 4 ods. 3 alebo v situácii uvedenej v článku 4 ods. 4 sa môže povinnosť stanovená v odseku 1 splniť na regionálnej úrovni. Norma N-1 sa považuje za splnenú, ak príslušný orgán preukáže v preventívnom akčnom pláne uvedenom v článku 5, že prerušenia dodávok bude možné dostatočne a včas kompenzovať prostredníctvom opatrení v oblasti dopytu.

2. Po vydaní odporúčania Komisie uvedeného v článku 4 ods. 3 alebo v situácii uvedenej v článku 4 ods. 4 sa môže povinnosť stanovená v odseku 1 splniť na regionálnej úrovni. Norma N-1 sa považuje za splnenú, ak príslušný orgán preukáže v preventívnom akčnom pláne uvedenom v článku 5, že prerušenia dodávok bude možné dostatočne a včas kompenzovať prostredníctvom vhodných trhových opatrení v oblasti dopytu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Použije sa metodika výpočtu normy N-1 uvedená v prílohe I. Mala by sa pritom zohľadniť konfigurácia siete a skutočné toky plynu, ako aj existencia výrobných a skladovacích kapacít. Oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, uvedená v prílohe I sa v prípade potreby rozšíri na príslušnú regionálnu úroveň.

3. Použije sa metodika výpočtu normy N-1 uvedená v prílohe I. Mala by sa pritom zohľadniť konfigurácia siete a skutočné toky plynu, ako aj existencia výrobných a skladovacích kapacít. Oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, uvedená v prílohe I a určená príslušným orgánom po porade s príslušnými plynárenskými podnikmi sa v prípade potreby rozšíri na príslušnú regionálnu úroveň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Nedostatočný prístup k integrovanej distribučnej sieti plynu EÚ a závislosť od jediného dodávateľa plynu z tretej krajiny sa považuje za nedodržiavanie normy N-1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každý príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o akomkoľvek nedodržiavaní normy N-1.

4. Každý príslušný orgán po konzultácii s príslušnými plynárenskými podnikmi bezodkladne informuje Komisiu o akomkoľvek nedodržiavaní normy N-1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy umožnia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stálu fyzickú kapacitu prepravy plynu v oboch smeroch na všetkých cezhraničných vzájomných prepojeniach, okrem prípadov, keď Komisia na žiadosť príslušného orgánu rozhodne, že pridaním obojsmernej kapacity toku sa nezvýši bezpečnosť dodávok nijakého členského štátu. Toto rozhodnutie je možné revidovať, ak sa zmenia okolnosti. Potrebná výška kapacity obojsmerného toku by sa mala dosahovať hospodárnym spôsobom a mala by zohľadňovať aspoň kapacitu potrebnú na splnenie noriem v oblasti dodávok uvedených v článku 7. Prevádzkovateľ plynovej prepravnej sústavy by mal do dvoch rokov prispôsobiť fungovanie celej prepravnej sústavy tak, aby umožňovala obojsmerný tok plynu.

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5a, prevádzkovatelia a vlastníci prepravnej sústavy umožnia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stálu fyzickú kapacitu prepravy plynu v oboch smeroch na všetkých cezhraničných vzájomných prepojeniach okrem prepojení spájajúcich výrobné zariadenia EÚ, zariadenia pre LNG alebo miesta prepojenia s distribučnými sieťami. Potrebná výška kapacity obojsmerného toku by sa mala dosahovať hospodárnym spôsobom, pričom by sa súčasťou tohto posudzovania mali stať aspekty, ktoré nie sú výlučne ekonomické, ako sú bezpečnosť dodávok a príspevok k vnútornému trhu, a mala by zohľadňovať aspoň kapacitu potrebnú na splnenie noriem v oblasti dodávok uvedených v článku 7. Príslušné orgány a Komisia zabezpečia, aby sa hodnotenie prepojení pravidelne revidovalo, ak sa zmenia okolnosti, a to najmä prostredníctvom aktualizácie vnútroštátnych a regionálnych preventívnych akčných plánov. V prípadoch, kde sú potrebné dodatočné investície na nižších úrovniach prepravného systému, sa odsek 7 uplatňuje aj na tieto investície. Prevádzkovateľ plynovej prepravnej sústavy by mal do dvoch rokov prispôsobiť fungovanie celej prepravnej sústavy tak, aby umožňovala obojsmerný tok plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Príslušné orgány môžu požiadať Komisiu o vydanie rozhodnutia vyňať určité prepojenie z povinnosti zabezpečiť kapacitu pre obojsmerný tok podľa článku 5. Komisia môže udeliť výnimku v prípade, ak by kapacita obojsmerného toku podstatne nezvýšila bezpečnosť dodávok pre žiadny zainteresovaný členský štát, alebo ak by investičné náklady výrazne prevažovali nad prípadnými prínosmi pre bezpečnosť dodávok v niektorom z týchto členských štátov. Komisia prihliada najmä na výsledky posúdenia rizík, ktoré vykoná príslušný orgán podľa článku 8 ods. 1. Toto rozhodnutie je možné revidovať, ak sa zmenia okolnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby všetky nové prepravné siete zaisťovali bezpečnosť dodávok prostredníctvom dostatočného množstva vstupných a výstupných miest a prispievali k rozvoju dobre prepojenej infraštruktúry.

6. Členské štáty zabezpečia, aby všetky nové prepravné siete zaisťovali bezpečnosť dodávok prostredníctvom dostatočného množstva vstupných a výstupných miest a prispievali k rozvoju dobre prepojenej infraštruktúry. Členské štáty tiež zabezpečia, aby vnútroštátna vstupná kapacita a prepravné siete umožňovali prispôsobiť toky plynu na vnútroštátnej úrovni scenárom narušenia infraštruktúry v oblasti zásobovania plynom zisteným v posúdení rizík, okrem iného tým, že odstránenia vnútorné úzke miesta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Vnútroštátne regulačné orgány pri schvaľovaní sadzieb v súlade s článkom 41 ods. 8 smernice […/…EC] zohľadňujú náklady na plnenie normy N-1 a náklady na umožnenie stálej fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch. V prípade nákladov, ktoré vznikli viac ako jednému členskému štátu, vnútroštátne regulačné orgány všetkých príslušných členských štátov rozhodnú spoločne o ich rozdelení. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. .../….

7. Vnútroštátne regulačné orgány pri schvaľovaní sadzieb alebo metodík ich výpočtu transparentným a podrobným spôsobom v súlade s článkom 41 ods. 8 smernice 2009/73/ES zavádzajú vhodné stimuly a zohľadňujú efektívne vynaložené náklady na plnenie normy N-1 a náklady na umožnenie stálej fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch. V prípade nákladov, ktoré vznikli viac ako jednému členskému štátu alebo jednému členskému štátu v prospech iných členských štátov, vnútroštátne regulačné orgány všetkých príslušných členských štátov spoločne rozhodnú o ich rozdelení pred tým, ako sa prijme akékoľvek investičné rozhodnutie. Takéto investičné rozhodnutie podlieha schváleniu vnútroštátnym regulačným orgánom, pokiaľ ide o jeho náklady a ich rozdelenie medzi všetky príslušné vnútroštátne regulačné orgány. Pri deľbe nákladov medzi členské štáty sa zohľadní pomer, v ktorom majú jednotlivé členské štáty z investície úžitok z hľadiska bezpečnosti dodávok. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. V súvislosti s nákladmi, ktoré vznikli viac ako jednému členskému štátu alebo jednému členskému štátu v prospech iných členských štátov, môže Komisia navrhnúť vhodné nástroje EÚ na financovanie prepojení. Takéto rozhodnutia sa prijímajú na základe posúdenia jednotlivých prípadov, pričom sa zohľadní nedostatočná rentabilita prepojenia a jasná pridaná hodnota v oblasti bezpečnosti dodávok plynu pre jeden alebo viacero dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán prijme opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom členského štátu v prípade:

1. Príslušný orgán stanoví dodávateľským podnikom povinnosť, aby prijali opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom členského štátu v prípade:

a) mimoriadne nízkych teplôt počas sedemdňovej špičky, ktorá zo štatistického hľadiska nastáva raz za dvadsať rokov a

a) mimoriadnych teplôt počas sedemdňovej špičky, ktorá zo štatistického hľadiska nastáva raz za dvadsať rokov; a

b) období výnimočne vysokého dopytu po plyne trvajúcich 60 dní s najchladnejším počasím, ktoré sa štatisticky vyskytujú každých 20 rokov.

b) období výnimočne vysokého dopytu po plyne trvajúcich 45 dní s najchladnejším počasím, ktoré sa štatisticky vyskytujú každých 20 rokov.

Odôvodnenie

Dosiaľ najdlhšia kríza trvala približne dva týždne. Pri absencii rozumného ekonomického hodnotenia nákladov a prínosov pre trh by sa malo v nariadení použiť kratšie obdobie 30 dní, aby sa zabránilo neúmerným nákladom pre odberateľov a znižovaniu konkurencieschopnosti plynu ako nízkouhlíkového paliva. V priebehu posledných približne 40 rokov od vybudovania veľkej infraštruktúry na prepravu zemného plynu v Európe trvalo jediné väčšie prerušenie dodávok 13 dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný orgán prijme opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom na obdobie 60 dní aj v prípade núdzového stavu podľa článku 9 ods. 2. Príslušný orgán sa snaží zachovať dodávky chráneným odberateľom dovtedy, kým je to potrebné.

2. Príslušný orgán stanoví dodávateľským podnikom povinnosť, aby prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom na obdobie 45 dní aj v prípade núdzového stavu podľa článku 9 ods. 2. Po 45 dňoch alebo za horších podmienok než sú stanovené v odseku 1 sa príslušný orgán a dodávateľské podniky snažia čo najdlhšie zachovať dodávky chráneným odberateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Príslušný orgán umožní plynárenským podnikom plniť tieto kritériá na úrovni regiónov alebo Spoločenstva a nevyžaduje, aby boli tieto kritériá splnené len v rámci infraštruktúry, ktorá sa nachádza na jeho území.

4. Príslušné orgány umožnia plynárenským podnikom plniť tieto kritériá na úrovni regiónov alebo Únie a nevyžadujú, aby boli tieto kritériá splnené len v rámci infraštruktúry, ktorá sa nachádza na jej území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Výrobným zariadeniam, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie dodávok (ako sú napríklad elektrárne, rafinérie a zásobníky plynu), sa musí zabezpečiť podľa možností nerušená prevádzka, aby sa zaručili dodávky zemného plynu, elektrickej energie a tepla. Prepísané limitné hodnoty sa môžu prekračovať do stanovenej miery. Úpravy podmienok ustanovených právnymi predpismi o vode sú povolené v rozsahu, ktorý sa určí. V tejto súvislosti sa treba vyhnúť ohrozeniu životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zohľadnenia všetkých príslušných vnútroštátnych a regionálnych okolností;

b) zohľadnenia všetkých príslušných vnútroštátnych a regionálnych okolností vrátane využitia plynu na zabezpečenie dodávok elektrickej energie a diaľkového vykurovania pre chránených odberateľov a prevádzky v odvetviach, ktoré sú osobitne citlivé na fluktuácie dodávok, modely spotreby, vzájomnú prepojenosť na vnútorný trh a bezpečnostné kritériá;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia v plnej miere posúdi riziká pre bezpečnosť dodávok plynu na úrovni Únie a prijme a zverejní správu, ktorá bude predložená príslušným orgánom, Koordinačnej skupine pre plyn, agentúre ACER, sieti ENTSO-G a Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. V posúdení rizík môžu členské štáty stanoviť na základe technickej a ekonomickej analýzy povinnosť dodávať plyn odberateľom, ktorí nie sú vymedzení v článku 2 ods. 1, sú už pripojení k plynovej distribučnej sieti a poskytujú dôležité verejné služby, ako sú školy a nemocnice. Tieto povinnosti nesmú ovplyvniť ich schopnosť zabezpečiť dodávky chráneným odberateľom v prípade krízy podľa vymedzenia v článku 7. Tieto dodatočné povinnosti nesmú byť v rozpore so zásadami európskej alebo regionálnej solidarity s krajinami, ktoré majú problémy s dodávkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. Po vydaní odporúčania Komisie uvedeného v článku 4 ods. 3 alebo v situácii uvedenej v článku 4 ods. 4 sa posúdenie rizika vykoná aj na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Plynárenské podniky, príslušné organizácie zatupujúce záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačný orgán, ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú a poskytujú všetky potrebné informácie na posúdenie rizika.

2. Plynárenské podniky, príslušné organizácie zastupujúce záujmy domácností a priemyselných odberateľov plynu a regulačný orgán, ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú s príslušným orgánom a poskytujú všetky potrebné informácie na posúdenie rizika, a to aj geopolitického.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Posúdenie rizika sa opakuje každé dva roky pred 30. septembrom daného roka.

3. Posúdenia rizika uvedené v odsekoch 1 a 1a sa opakujú každé dva roky pred 30. septembrom daného roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Núdzový plán:

1. Vnútroštátne a regionálne núdzové plány:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) vymedzuje úlohu a povinnosti plynárenských podnikov a priemyselných odberateľov a ich súčinnosť s príslušným orgánom a v prípade potreby s regulačným orgánom;

(2) vymedzuje úlohu a povinnosti všetkých relevantných účastníkov trhu pri zohľadnení rôznej miery ich postihnutia v prípade prerušenia dodávok a vymedzuje ich súčinnosť s príslušným orgánom a v prípade potreby s regulačným orgánom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) vymedzuje úlohu a povinnosti príslušného orgánu;

(3) vymedzuje úlohu a povinnosti príslušného orgánu a iných orgánov, ktorým sú pridelené úlohy uvedené v článku 2 ods. 2 bode 2;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) stanovuje, akým spôsobom môžu prispieť plánované netrhové opatrenia uvedené v prílohe III alebo ako sa môžu uplatniť na úrovni núdzového stavu a posudzuje, do akej miery je nevyhnutné prijatie netrhových opatrení, aby sa krízová situácia dala zvládnuť, posudzuje ich dôsledky a stanovuje postupy ich realizácie;

(7) stanovuje, akým spôsobom a akou mierou môžu prispieť plánované netrhové opatrenia uvedené v prílohe III alebo ako sa môžu uplatniť na úrovni núdzového stavu, a posudzuje, do akej miery je nevyhnutné prijatie netrhových opatrení, aby sa krízová situácia dala zvládnuť, posudzuje ich dôsledky a stanovuje postupy ich realizácie. Netrhové opatrenia sa použijú iba v prípade, keď samotné trhové mechanizmy už nedokážu zabezpečiť zásobovanie chránených odberateľov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) opisuje mechanizmy používané na spoluprácu s ďalšími členskými štátmi v rámci jednotlivých stupňov krízovej situácie;

(8) opisuje používané mechanizmy a úlohy účastníkov trhu vo vzťahu k spolupráci s ďalšími členskými štátmi v rámci jednotlivých stupňov krízovej situácie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) obsahuje zoznam vopred stanovených opatrení na sprístupnenie plynu v prípade núdzového stavu vrátane kompenzačných mechanizmov a obchodných dohôd medzi stranami zúčastňujúcimi sa na takýchto opatreniach; takéto opatrenia môžu zahŕňať cezhraničné dohody medzi členskými štátmi a/alebo plynárenskými podnikmi.

(10) vytvára zoznam vopred stanovených opatrení na sprístupnenie plynu v prípade núdzového stavu, ktoré sú vymedzené v úzkej spolupráci s účastníkmi trhu, pri zohľadnení kompenzačných mechanizmov a obchodných dohôd medzi stranami zúčastňujúcimi sa na takýchto opatreniach; takéto opatrenia môžu zahŕňať cezhraničné dohody medzi členskými štátmi a/alebo plynárenskými podnikmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia vypracuje núdzový plán Únie, v ktorom uvedie možné nezrovnalosti medzi vnútroštátnymi a regionálnymi plánmi, ako aj možné koordinačné opatrenia, ktoré má Komisia prijať v prípade núdzového stavu v Únii. Opíše aj mechanizmy používané na začatie sprostredkovania s tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Stupeň včasného varovania (včasné varovanie): v prípade, že existuje konkrétny, závažný a spoľahlivý údaj, poprípade získaný na základe mechanizmu včasného varovania, o tom, že by mohlo dôjsť k situácii, ktorá zhorší dodávateľské podmienky.

(1) Stupeň včasného varovania (včasné varovanie): v prípade, že konkrétny, závažný a spoľahlivý údaj, poprípade získaný na základe mechanizmu včasného varovania, naznačuje, že dodávateľské podmienky by sa mohli v krátkodobom horizonte zhoršiť. Od trhu sa očakáva, že tento problém vyrieši bez zásahu príslušného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Stupeň pohotovosti (pohotovosť): v prípade, že dôjde k prerušeniu dodávok alebo výnimočne vysokému dopytu, ale trh je ešte schopný riešiť vzniknutú situáciu bez zásahu príslušného orgánu.

(2) Stupeň pohotovosti (pohotovosť): prerušenie dodávok alebo výnimočne vysoký dopyt, pričom jeho miera ešte neoprávňuje na vyhlásenie núdzového stavu podľa bodu 3. Od trhu sa očakáva, že tento problém vyrieši bez zásahu príslušného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Stupeň núdze (núdzový stav): v prípade, že dôjde k výnimočne vysokému dopytu alebo k prerušeniu dodávok prostredníctvom alebo z najväčšej infraštruktúry alebo zdroja a existuje vážne riziko, že sa výhradne prostredníctvom trhových nástrojov už nebudú dať plniť normy v oblasti dodávok pre chránených odberateľov.

(3) Stupeň núdze (núdzový stav): prerušenie dodávok alebo výnimočne vysoký dopyt v prípade, že samotné trhové mechanizmy už nedokážu zabezpečiť zásobovanie chránených odberateľov. Príslušný orgán musí zasiahnuť v rámci núdzového plánu. Trhové a netrhové mechanizmy môžu v tejto fáze fungovať súčasne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Núdzový plán zabezpečuje zachovanie cezhraničného prístupu k zásobníkom aj v prípade núdzového stavu. Núdzový plán neobsahuje opatrenia na nadmerné obmedzenie cezhraničného toku plynu.

3. Príslušné orgány v núdzovom pláne zabezpečujú zachovanie cezhraničného prístupu k zásobníkom aj v prípade núdzového stavu. Členské štáty a príslušné orgány nezavedú opatrenia na nadmerné obmedzenie cezhraničného toku plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V núdzovom pláne sú tiež identifikované nevyhnutné opatrenia a kroky, ktoré sa prijímajú na zmiernenie vplyvov prerušenia dodávok plynu na dodávky elektrickej energie vyrábanej z plynu a diaľkové vykurovanie pre chránených odberateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade, že príslušný orgán vyhlási akýkoľvek stupeň krízovej situácie, informuje o tom bezodkladne Komisiu a poskytne jej potrebné informácie. V prípade núdzového stavu, ktorý môže mať za následok žiadosť o poskytnutie pomoci od EÚ a členských štátov, príslušný orgán príslušného členského štátu o tom informuje bezodkladne Monitorovacie a informačné centrum Komisie pre civilnú ochranu.

4. V prípade, že príslušný orgán vyhlási akýkoľvek stupeň krízovej situácie, informuje o tom bezodkladne Komisiu a poskytne jej potrebné informácie, najmä informácie o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať. Príslušný orgán prijme vopred stanovené opatrenia uvedené v jeho núdzovom pláne. V prípade núdzového stavu, ktorý môže mať za následok žiadosť o poskytnutie pomoci od EÚ a členských štátov, príslušný orgán príslušného členského štátu o tom bezodkladne informuje Monitorovacie a informačné centrum Komisie pre civilnú ochranu. Komisia môže zvolať stretnutie Koordinačnej skupiny pre plyn.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V prípade, že príslušný orgán oznámi Komisii, že v členskom štáte bol vyhlásený stupeň včasného varovania, alebo ak by hrozba narušenia dodávok plynu mohla mať jasnú geopolitickú dimenziu, vykoná Únia zastúpená na najvyššej úrovni príslušné diplomatické kroky so zreteľom na osobitnú úlohu, ktorú Lisabonská zmluva poskytuje podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V prípade, že príslušný orgán vyhlási núdzový stav, prijme vopred stanovené opatrenia uvedené v jeho núdzovom pláne a bezodkladne o tom informuje Komisiu, najmä o opatreniach, ktoré hodlá prijať v súlade s článkom 9 ods. 1. Komisia môže zvolať stretnutie Koordinačnej skupiny pre plyn.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia preskúma do jedného týždňa, či je vyhlásenie núdzového stavu opodstatnené a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky a fungovanie vnútorného trhu. Komisia môže predovšetkým požiadať príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už Komisia nebude považovať za opodstatnené.

6. Komisia preskúma do troch dní, či vyhlásenie núdzového stavu spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky a fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Ak príslušný orgán členského štátu v núdzovom stave výnimočne rozhodne prijať opatrenia, ktoré nie sú uvedené v plánoch, Komisia overí, či je to opodstatnené. Komisia môže v tejto záležitosti požiadať o radu Koordinačnú skupinu pre plyn.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Komisia môže predovšetkým požiadať príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už Komisia nebude považovať za opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6c. Netrhové opatrenia zavedené pre plynárenské podniky v prípade núdzového stavu, a to aj na regionálnej úrovni alebo na úrovni Únie, zabezpečujú čestnú a spravodlivú kompenzáciu v prospech plynárenských podnikov dotknutých týmito opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6d. Núdzový plán sa musí aktualizovať každé dva roky na základe výsledkov posúdenia rizika uvedeného v článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže na žiadosť príslušného orgánu vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve. Núdzový stav v Spoločenstve Komisia vyhlási, ak viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav alebo Spoločenstvo prišlo o viac ako 10 % dodávok plynu z tretích krajín. Komisia vyhlási núdzový stav v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu.

1. Komisia môže na žiadosť príslušného orgánu vyhlásiť núdzový stav v Únii. Komisia vyhlási núdzový stav v Únii v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6, alebo ak Únia prišla o viac ako 20 % denných dodávok plynu z tretích krajín podľa výpočtu ENTSO-G. Komisia vyhlási núdzový stav v Únii týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov vymedzených v súlade s prílohou IIIa alebo článkom 4 ods. 3 a článkom 4 ods. 4 a rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu v prípade, že jeden príslušný orgán z daného regiónu vyhlásil núdzový stav, alebo ak postihnutý zemepisný región prišiel o viac ako 10 % denných dodávok plynu z tretích krajín podľa výpočtu ENTSO-G.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade núdzového stavu v Spoločenstve koordinuje Komisia opatrenia príslušných orgánov. Komisia hlavne zabezpečuje výmenu informácií, súdržnosť a účinnosť opatrení na úrovni členských štátov a regiónov s opatreniami na úrovni Spoločenstva a koordinuje opatrenia súvisiace s tretími krajiny. Komisia môže zvolať stretnutie skupiny pre krízový manažment zloženej najmä zo zástupcov priemyslu a členských štátov dotknutých núdzovým stavom.

3. V prípade núdzového stavu v Únii koordinuje Komisia opatrenia príslušných orgánov. Komisia hlavne zabezpečuje výmenu informácií, súdržnosť a účinnosť opatrení na úrovni členských štátov a regiónov s opatreniami na úrovni Únie a koordinuje opatrenia súvisiace s tretími krajinami prostredníctvom podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa a komisára pre energetiku. Komisia zvolá stretnutie skupiny pre krízový manažment zloženej najmä zo zástupcov priemyslu a členských štátov dotknutých núdzovým stavom. Komisia zabezpečí, aby bola Koordinačná skupina pre plyn pravidelne informovaná o činnosti vykonávanej skupinou pre krízový manažment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak Komisia usúdi, že opatrenie, ktoré prijal príslušný orgán ale plynárenský podnik počas núdzového stavu v Spoločenstve, je neprimerané v porovnaní s núdzovým stavom alebo že vážne ohrozuje situáciu v inom členskom štáte, požiada príslušný orgán alebo plynárenský podnik, aby ho zmenil.

4. Ak Komisia usúdi, že opatrenie, ktoré prijal príslušný orgán alebo plynárenský podnik počas núdzového stavu v Únii, je neprimerané v porovnaní s núdzovým stavom alebo že vážne ohrozuje situáciu v inom členskom štáte, požiada príslušný orgán, aby ho zmenil, pričom ho informuje o dôvodoch, pre ktoré usudzuje, že by tak príslušný orgán alebo plynárenský podnik mal urobiť.

Príslušný orgán zmení svoje opatrenia do troch dní od oznámenia požiadavky Komisie a oznámi ich Komisii alebo vysvetlí Komisii, prečo s touto žiadosťou nesúhlasí. V tomto prípade môže Komisia svoju žiadosť zmeniť a doplniť alebo stiahnuť.

Príslušný orgán zmení svoje opatrenia do troch dní od tohto oznámenia a oznámi to Komisii alebo jej zašle riadne zdôvodnenú odpoveď, prečo je dané opatrenie odôvodnené. V tomto prípade môže Komisia svoju žiadosť zmeniť a doplniť alebo stiahnuť.

Ak sa Komisia do troch dní nerozhodne svoju žiadosť zmeniť a doplniť alebo stiahnuť, príslušný orgán vyhovie bezodkladne žiadosti Komisie.

Ak Komisia do troch dní rozhodne, že svoju žiadosť nezmení a nedoplní ani nestiahne, informuje príslušný orgán, prečo pokladá zdôvodnenie za neprijateľné. Za týchto podmienok príslušný orgán bezodkladne vyhovie žiadosti Komisie. V žiadosti Komisie sa špecifikujú odporúčané opatrenia, ktoré má prijať príslušný orgán, zamerané na obnovenie fungovania vnútorného trhu s plynom.

 

Komisia počas celého procesu priebežne informuje Koordinačnú skupinu pre plyn.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný orgán alebo plynárenský podnik nesmie nikdy prijať opatrenie, ktorým sa obmedzí tok plynu v rámci vnútorného trhu.

5. Členské štáty, príslušné orgány alebo plynárenské podniky nesmú nikdy prijať opatrenie, ktorým sa obmedzí tok plynu v rámci vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia vytvorí stály rezervný zoznam osobitnej skupiny pre monitorovanie, ktorú tvoria odborníci v oblasti priemyslu a zástupcovia Komisie. Táto osobitná skupina pre monitorovanie môže vyvíjať činnosť podľa potreby a v spolupráci s dodávateľskými a tranzitnými krajinami monitoruje toky plynu v rámci Spoločenstva a mimo neho a podáva o nich správy.

7. Komisia po konzultácii s Koordinačnou skupinou pre plyn vytvorí stály rezervný zoznam osobitnej skupiny pre monitorovanie, ktorú tvoria odborníci v oblasti priemyslu a zástupcovia Komisie. Táto osobitná skupina pre monitorovanie môže vyvíjať činnosť podľa potreby a v spolupráci s dodávateľskými a tranzitnými krajinami monitoruje toky plynu v rámci Únie a mimo nej a podáva o nich správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Úlohou Koordinačnej skupiny pre plyn je uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti zabezpečenia dodávok. Táto skupina sa skladá zo zástupcov príslušných orgánov, agentúry ACER, siete ENTSO-G a zastupiteľských orgánov príslušného odvetvia priemyslu a príslušných odberateľov. Komisia rozhodne o zložení skupiny, pričom zabezpečí jej reprezentatívnosť, a predsedá jej. Skupina si vypracuje svoj rokovací poriadok.

1. Úlohou Koordinačnej skupiny pre plyn je uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti zabezpečenia dodávok. Táto skupina sa skladá zo zástupcov príslušných orgánov, vnútroštátnych regulačných orgánov, ak nimi nie sú príslušné orgány, agentúry ACER, siete ENTSO-G a zastupiteľských orgánov príslušného odvetvia priemyslu a príslušných odberateľov. Komisia rozhodne o zložení skupiny, pričom zabezpečí jej reprezentatívnosť, a predsedá jej. Skupina si vypracuje svoj rokovací poriadok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Koordinačná skupina pre plyn pomáha Komisii, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s:

2. V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia Koordinačná skupina pre plyn pomáha Komisii, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) realizáciou plánov;

g) realizáciou a revíziou preventívnych a núdzových plánov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia zvoláva stretnutia Koordinačnej skupiny pre plyn v pravidelných intervaloch.

3. Komisia zvoláva stretnutia Koordinačnej skupiny pre plyn v pravidelných intervaloch a poskytuje informácie, ktoré získala od príslušných orgánov, pričom zachováva dôvernosť citlivých obchodných informácií.

 

3a. Koordinačná skupina pre plyn prispieva k definícii regiónov v súlade s článkom 4 ods. 3 a článkom 4 ods. 4.

 

V záujme dosiahnutia solidarity na regionálnej úrovni vytvorí Koordinačná skupina pre plyn osobitné podskupiny zaoberajúce sa bezpečnosťou dodávok na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán musí mať počas núdzového stavu každodenne k dispozícii tieto informácie:

1. Od ...1 musí mať príslušný orgán počas núdzového stavu každodenne k dispozícii tieto informácie:

 

----------------------------------------------------1 Ú. v. EÚ vložte prosím dátum: 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) tok plynu v miliónoch m3/deň na každom cezhraničnom vstupnom a výstupnom mieste, ako aj na všetkých miestach spájajúcich výrobné zariadenie so sieťou, zásobníkmi, zariadeniami LNG za každú hodinu;

b) tok plynu v miliónoch m3/hodinu na každom cezhraničnom vstupnom a výstupnom mieste, ako aj na všetkých miestach spájajúcich prepravnú sieť s výrobným zariadením, so zásobníkmi alebo s terminálom zariadení LNG za každú hodinu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) obdobie vyjadrené v dňoch, počas ktorého je možné zabezpečiť dodávky plynu chráneným odberateľom.

c) obdobie vyjadrené v dňoch, počas ktorého by malo byť možné zabezpečiť dodávky plynu chráneným odberateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Po skončení núdzového stavu poskytne príslušný orgán Komisii bezodkladne podrobné vyhodnotenie núdzovej situácie a účinnosti prijatých opatrení vrátane posúdenia hospodárskeho vplyvu núdzového stavu, vplyvu využívania náhradných palív na množstvo emisií, vplyvu na sektor elektrickej energie a pomoci, ktorá bola poskytnutá Spoločenstvu alebo jeho členským štátom, alebo ktorú poskytlo Spoločenstvo alebo jeho členské štáty.

5. Po skončení núdzového stavu bezodkladne poskytne príslušný orgán Komisii podrobné vyhodnotenie núdzovej situácie a účinnosti prijatých opatrení vrátane posúdenia hospodárskeho vplyvu núdzového stavu, vplyvu využívania náhradných palív na množstvo emisií, vplyvu na sektor elektrickej energie a pomoci, ktorá bola poskytnutá Únii alebo jej členským štátom, alebo ktorú poskytla Únia alebo jej členské štáty.

 

Komisia vykonáva analýzu hodnotení členských štátov a predkladá výsledky v súhrnnej podobe členským štátom, Európskemu parlamentu a Koordinačnej skupine pre plyn.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) plynárenské podniky informujú Komisiu o týchto bodoch zmlúv uzavretých s dodávateľmi z tretích krajín:

b) príslušné orgány informujú Komisiu o týchto bodoch zmlúv uzavretých plynárenskými podnikmi v ich členských štátoch s dodávateľmi z tretích krajín v súhrnnej forme a v podobe, ktorá Komisii poskytne potrebné informácie na to, aby mohla konať:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

S cieľom umožniť príslušnému orgánu splniť povinnosti podľa tohto odseku poskytujú plynárenské podniky údaje uvedené v prvom pododseku príslušnému orgánu na účely ich zhromažďovania.

 

Príslušný orgán a Komisia zachovávajú dôvernosť týchto informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem záväzkov monitorovania a podávania správ uvedených v článku 5 smernice o plyne príslušný orgán do 31. júla každého roka uverejní a predloží Komisii správu obsahujúcu tieto údaje:

1. Okrem záväzkov monitorovania a podávania správ uvedených v článku 5 smernice o plyne príslušný orgán do 31. júla každého roka predloží Komisii správu obsahujúcu tieto údaje:

a) výpočet ukazovateľa N-1 a údaje potrebné na takýto výpočet, pokrok v investovaní potrebnom na splnenie N-1, problémy s uplatňovaním nových alternatívnych riešení v danej krajine;

a) výpočet ukazovateľa N-1 a údaje potrebné na takýto výpočet;

b) ročné sumy, trvania a dodávateľskú krajinu, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o dovoze plynu;

b) ročné sumy, trvania a dodávateľskú krajinu, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o dovoze plynu, a to súhrnne;

c) maximálnu kapacitu vzájomného prepojenia každého vstupného a výstupného miesta plynárenských sietí;

c) maximálnu kapacitu vzájomného prepojenia každého vstupného a výstupného miesta plynárenských sietí;

d) hlavné body príslušných medzivládnych dohôd uzavretých s tretími krajinami.

d) hlavné body príslušných medzivládnych dohôd uzavretých s tretími krajinami.

Odôvodnenie

Uverejnenie dôverných informácií môže vážne poškodiť obchodné záujmy podnikov, mariť plnenie zmlúv, viesť k narušeniu trhov a dokonca prejudikovať bezpečnosť dodávok (najmä pokiaľ ide o potrebu zachovať rokovaciu pozíciu dodávateľov plynu EÚ pri rokovaniach s vonkajšími výrobcami).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány a Komisia zachovávajú dôvernosť citlivých obchodných informácií.

2. Príslušné orgány a Komisia vždy zachovávajú dôvernosť citlivých obchodných informácií, ktoré im boli predložené pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia vypracuje systém nepretržitého monitorovania a podávania správ o bezpečnosti dodávok plynu, ktorý musí zahŕňať tieto opatrenia:

 

a) vypracúvanie výročných správ týkajúcich sa dodržiavania pravidiel vnútorného trhu v oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a dodržiavanie súladu s právnymi predpismi EÚ o hospodárskej súťaži spoločnosťami tretích krajín, predovšetkým hlavnými dodávateľmi, spolu so všetkými ich dcérskymi spoločnosťami;

 

b) posúdenie vplyvu vertikálne integrovaných energetických spoločností tretích krajín na vnútorný trh a vykonávanie zásady reciprocity;

 

c) uplatňovanie primeraných opatrení určených na zamedzovanie nekontrolovaným investíciám štátom vlastnených zahraničných spoločností do energetického odvetvia Únie, najmä do plynových prepravných a elektrických prenosových sietí;

 

d) sledovanie zmlúv týkajúcich sa zemného plynu uzavretých medzi členskými štátmi a tretími krajinami z hľadiska ich súladu s pravidlami vnútorného trhu EÚ. Komisia presadzuje zrušenie všetkých doložiek majúcich vplyv na doložku o mieste určenia, pokiaľ ich právo EÚ zakazuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Monitorovanie

Monitorovanie Európskou komisiou

 

Komisia vykonáva priebežné monitorovanie a podáva správy o opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu vrátane monitorovania zmlúv na dodávky plynu uzavretých medzi členskými štátmi a tretími krajinami, aby sa zaručilo, že sú v súlade s pravidlami vnútorného trhu EÚ, bezpečnosťou dodávok a právnymi predpismi o hospodárskej súťaži.

Po posúdení oznámených plánov a po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn vypracuje Komisia do […] závery týkajúce sa možných nástrojov na zvýšenie bezpečnosti dodávok na úrovni Spoločenstva a podá správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia. Správa musí v prípade potreby obsahovať odporúčania týkajúce sa zlepšenia tohto nariadenia.

Po posúdení oznámených plánov a po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn vypracuje Komisia do […] závery týkajúce sa možných nástrojov na zvýšenie bezpečnosti dodávok na úrovni Únie a podá správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia. Aby sa členským štátom s chýbajúcou infraštruktúrou umožnilo dosiahnuť normu N-1, Komisia monitoruje výsledky v oblasti prepojenosti trhov a po konzultácii s Koordinačnou skupinou pre plyn navrhne prípadné nástroje na zdokonalenie trhu. Správa musí v prípade potreby obsahovať odporúčania týkajúce sa zlepšenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Projekt plynovodu Nabucco

 

Inštitúcie EÚ osobitne uprednostnia projekt plynovodu Nabucco, pokiaľ ide o jeho politický profil a financovanie.

Odôvodnenie

V nariadení, ktoré pojednáva o bezpečnosti dodávok plynu, by mala diverzifikácia dodávok plynu zohrávať dôležitú úlohu. V tejto súvislosti by projekt Nabucco mohol ponúknuť alternatívu k súčasným zdrojom plynu Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Príloha I

 

Text predložený Komisiou

PRÍLOHA I: VÝPOČET UKAZOVATEĽA N-1

 

1. Výpočet ukazovateľa N-1

 

Ukazovateľ N-1 opisuje schopnosť kapacity plynárenskej infraštruktúry(1) zásobovať oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, plynom pri maximálnom dopyte v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry.

 

„Oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet“ znamená zemepisnú oblasť, pre ktorú sa vypočítava ukazovateľ N-1.

 

Technická kapacita(2) celej zostávajúcej dostupnej infraštruktúry v oblasti dodávok plynu v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry by mala byť prinajmenšom rovnaká ako celkový dopyt po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas 60 dňového obdobia výnimočne vysokého dopytu po plyne v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov.

 

Ukazovateľ N-1, ktorého výpočet je uvedený nižšie, by sa mal prinajmenšom rovnať 100 %.

 

.IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout

N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

.Dmax

 

Definície potrebné na výpočet ukazovateľa N-1:

 

Definície týkajúce sa dodávok

 

IPm – Maximálna technická kapacita dovozných plynovodov (milióny m3/deň) znamená celkovú maximálnu technickú kapacitu plynovodov dodávajúcich plyn do oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet.

 

Pm – Maximálna výrobná kapacita (milióny m3/deň) znamená celkovú maximálne možnú úroveň výroby všetkých plynárenských zariadení v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, s prihliadnutím na kritické prvky, akým je obnova poľa;

 

Sm – Možnosti dodávok počas krízy (milióny m3/deň) znamenajú maximálne množstvo, ktoré je možné odobrať zo všetkých zásobníkov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, každý deň počas 60 dní v priebehu obdobia prerušenia dodávok. Toto množstvo sa dá zistiť kombináciou množstva, ktoré bolo odobraté z rôznych druhov všetkých zásobníkov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas obdobia 60 dní.

 

LNGm – Maximálna kapacita zariadenia LNG (milióny m3/deň) znamená súčet maximálne možných kapacít všetkých terminálov LNG, ktoré sa používajú na skvapalnenie zemného plynu alebo na dovoz, vykládku, poskytovanie podporných služieb, dočasné skladovanie a spätné splyňovanie LNG, s prihliadnutím na kritické prvky, akými sú dostupnosť maximálnej kapacity lodí a zásobníkov a technická kapacita odvádzania plynu do siete, ktorá zásobuje oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, plynom počas obdobia 60 dní do.

 

Im – Kapacita najväčšej plynárenskej infraštruktúry (milióny m3/deň) zásobujúcej oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, s najväčším podielom na dodávkach plynu.

 

Ak má oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, k dispozícii prepravnú kapacitu viac ako jedného plynovodu alebo miesta vstupu a nejde pritom o najväčšiu infraštruktúru (Ipm ≠ Im) je potrebné v čitateľovi odpočítať aj zostávajúcu prepravnú kapacitu oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet.

 

Tout – Únik prepravnej kapacity (milióny m3/deň) je súčtom zostávajúcej technickej kapacity na prepravu plynu cez oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry.

 

Výpočet dopytu

 

Dmax – znamená kapacitu na uspokojovanie príslušného denného dopytu po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, týkajúcu sa najchladnejšieho dňa s výnimočne vysokým dopytom po plyne, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA I: VÝPOČET VZORCA N-1

 

1. Definícia vzorca N-1

 

Vzorec N-1 opisuje schopnosť technickej kapacity plynárenskej infraštruktúry(3) uspokojovať celkový dopyt po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, v prípade narušenia jedinej najväčšej plynárenskej infraštruktúry počas dňa s výnimočne vysokým dopytom po plyne, ktorý sa štatisticky vyskytuje raz za dvadsať rokov.

 

Plynárenská infraštruktúra zahŕňa prepravné siete pre zemný plyn, ako aj výrobné zariadenia, zariadenia LNG a zásobníky pripojené k oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet.

 

Technická kapacita celej zostávajúcej dostupnej plynárenskej infraštruktúry v prípade narušenia jedinej najväčšej plynárenskej infraštruktúry by mala byť prinajmenšom rovnaká ako celkový denný dopyt po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas dňa s výnimočne vysokým dopytom v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov.

 

Výsledky vzorca N1, ktorého výpočet je uvedený nižšie, by sa mali prinajmenšom rovnať 100 %.

 

 

2. Metóda výpočtu vzorca N-1

 

 

 

3. Definície parametrov vzorca N-1:

 

„Oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet“, znamená zemepisnú oblasť, pre ktorú sa vypočítava vzorec N-1. Oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet, môže odkazovať na vnútroštátnu alebo regionálnu úroveň.

 

 

Definície týkajúce sa dopytu

 

Dmax – znamená celkový denný dopyt po plyne (milióny m3/deň) v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas dňa s výnimočne vysokým dopytom, ktorý sa štatisticky vyskytuje raz za dvadsať rokov.

 

 

Definície týkajúce sa dodávok

EPm – Technická kapacita vstupných miest (milióny m3/deň) znamená celkovú technickú kapacitu vrátane obojstrannej kapacity všetkých vstupných miest schopných dodávať plyn do oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet.

 

Pm – Maximálna výrobná kapacita (milióny m3/deň) znamená celkovú maximálnu dennú výrobnú kapacitu všetkých plynárenských výrobných zariadení na vstupných miestach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet.

 

Sm – Možnosti dodávok počas krízy (milióny m3/deň) znamenajú celkovú maximálnu dennú kapacitu odberu všetkých zásobníkov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, s prihliadnutím na ich príslušné fyzikálne vlastnosti.

 

LNGm – Maximálna kapacita zariadenia LNG (milióny m3/deň) znamená súčet maximálnych technických denných kapacít odvádzania plynu do sústavy všetkých zariadení LNG v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, s prihliadnutím na kritické prvky ako vykládka, poskytovanie podporných služieb, dočasné skladovanie a spätné splyňovanie LNG, ako aj technická kapacita odvádzania plynu do sústavy.

 

Im – Technická kapacita najväčšej plynárenskej infraštruktúry (milióny m3/deň) s najvyššou jednotlivou kapacitou zásobovať oblasť, na ktorú sa vzťahuje výpočet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Príloha II – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov príslušný orgán zohľadňuje tento orientačný a neúplný zoznam opatrení:

Pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov príslušný orgán zohľadňuje orientačný a neúplný zoznam opatrení uvedený v tejto prílohe. Príslušný orgán pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov náležite zohľadňuje environmentálny vplyv navrhovaných opatrení a v najväčšej možnej miere uprednostňuje opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Príloha II – nadpis „Dodávky“ – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

· uľahčenie začlenenia plynu z obnoviteľných zdrojov energie do infraštruktúry plynárenskej siete

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Príloha II – nadpis „Dodávky“ – bod 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

• podzemné zásobníky plynu (komerčné a strategické)

Odôvodnenie

Súčasný návrh nariadenia sa zameriava na bezpečnosť dodávok dvojakým spôsobom: prostredníctvom noriem v oblasti infraštruktúry (N-1) a noriem v oblasti dodávok. Opatrenia zamerané na infraštruktúru, dodávky a dopyt sú primeranými nástrojmi na riešenie bezpečnosti dodávok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Príloha IIIa (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

PRÍLOHA IIIa

 

REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA

 

V súlade s článkom 194 ZFEÚ, a ako bolo zdôraznené v článku 6 smernice 2009/73 ES a článku 12 nariadenia (ES) č. 715/2009, je regionálna spolupráca významným vyjadrením zásady solidarity a tiež východiskovou koncepciou tohto nariadenia. Regionálna spolupráca je nevyhnutná najmä na vypracovanie posúdenia rizík (článok 8), preventívneho akčného plánu a núdzového plánu (články 4, 5 a 9), noriem v oblasti infraštruktúry a dodávok (články 6 a 7) a ustanovení pre reakcie na stav núdze na regionálnej úrovni a na úrovni Únie (článok 10).

 

Regionálna spolupráca v rámci tohto nariadenia nadväzuje na existujúcu regionálnu spoluprácu medzi plynárenskými podnikmi, členskými štátmi a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi s cieľom okrem iného zlepšiť bezpečnosť dodávok a integráciu vnútorného trhu s energiou, ako sú tri regionálne trhy s plynom v rámci regionálnej iniciatívy v oblasti plynárenstva, platforma v oblasti plynu v rámci Päťstranného fóra, skupina na vysokej úrovni pro baltský trh s energiou a plán prepojenia, koordinačná skupina pre bezpečnosť dodávok v rámci Energetického spoločenstva. Špecifické požiadavky v oblasti bezpečnosti dodávok si však budú pravdepodobne vyžadovať nové rámce pre spoluprácu a existujúce oblasti spolupráce sa budú musieť prispôsobiť tak, aby zaručovali čo najvyššiu účinnosť.

 

S ohľadom na čoraz prepojenejšie a vzájomne previazanejšie trhy a dokončenie vnútorného trhu s plynom môže spolupráca medzi týmito krajinami okrem iného posilniť ich individuálnu a kolektívnu bezpečnosť dodávok plynu:

 

– medzi Poľskom a tromi pobaltskými štátmi,

 

– medzi Iberským polostrovom (Španielsko, Portugalsko) a Francúzskom,

 

– medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom,

 

– medzi Bulharskom, Gréckom a Rumunskom,

 

– medzi Dánskom a Švédskom,

 

– medzi Slovinskom, Talianskom, Rakúskom, Maďarskom a Rumunskom,

 

– medzi Poľskom a Nemeckom,

 

– medzi Francúzskom, Nemeckom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom, ktoré sa už združujú v rámci Päťstranného fóra,

 

– medzi ostatnými krajinami.

 

Regionálna spolupráca medzi týmito štátmi by sa mala rozšíriť s cieľom zlepšiť spoluprácu so susednými krajinami [.] najmä v prípade „energetických ostrovov“, aby sa tak posilnili prepojenia. Členské štáty môžu tiež byť členmi rôznych zoskupení zameraných na spoluprácu.

 

Rôzne zúčastnené strany uvedené v článku 3 spolupracujú na regionálnej úrovni v rámci ich príslušných oblastí činnosti a pôsobnosti. Na účely tohto nariadenia regionálnu spoluprácu iniciujú a formálne zavádzajú príslušné orgány členských štátov po tom, ako konzultovali s Komisiou, ktorá informuje Koordinačnú skupinu pre plyn. Prevádzkové výsledky tejto regionálnej spolupráce, ako je spoločný preventívny akčný plán a/alebo spoločný núdzový plán, budú podliehať formálnemu schváleniu, budú zverejnené a priebežne monitorované dotknutými príslušnými orgánmi. Komisia je konzultovaná a informuje Koordinačnú skupinu pre plyn.

(1)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005. V článku 2 bode 18 sa uvádza, že „technická kapacita“ znamená maximálnu pevnú kapacitu, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej sústavy ponúknuť užívateľom sietí pri zohľadnení integrity sústavy a prevádzkových požiadaviek prepravnej sústavy“.

(2)

 

(3)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005. V článku 2 bode 18 sa uvádza, že „technická kapacita“ znamená maximálnu pevnú kapacitu, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej sústavy ponúknuť užívateľom sietí pri zohľadnení integrity sústavy a prevádzkových požiadaviek prepravnej sústavy“.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Komplexný súbor opatrení európskej politiky vyplývajúci najmä z oznámenia Komisie Energetická politika pre Európu z januára 2007(1) predstavuje odpoveď na problematiku bezpečnosti dodávok energie. V plynárenskom odvetví k tomuto cieľu okrem smernice 2004/67/ES nepriamo prispieva celý regulačný rámec týkajúci sa infraštruktúry a prepojení, a to prostredníctvom i) usmernení pre transeurópske energetické siete („projekty TEN-E“)(2), ii) tzv. tretieho balíka predpisov o vnútornom trhu s elektrickou energiou a plynom prijatého v júni 2009. Legislatívne opatrenia prijaté v záujme integrácie trhu s plynom prispejú k vyššej energetickej bezpečnosti prostredníctvom pravidiel týkajúcich sa prístupu tretích strán k zásobníkom plynu a zariadeniam pre skvapalnený zemný plyn (LNG), ako aj transparentnosti, pokiaľ ide o zásoby plynu(3). Rovnako sa Parlament domnieva, že podpora regionálnej solidarity, rozvoj plynových prepojení prostredníctvom 10-ročných plánov rozvoja siete a silný proces harmonizácie podmienok prístupu k sieti prostredníctvom spolupráce prevádzkovateľov prepravných sústav sú kľúčovými bodmi legislatívneho balíka(4).

Medzinárodnými aspektmi bezpečnosti dodávok energie sa zaoberali aj uznesenia(5), v ktorých sa zdôrazňovala potreba ďalej rozvinúť spoločnú energetickú stratégiu pre Európu, ktorá by zahŕňala producentov, distribútorov a spotrebiteľov, potreba hovoriť jednotným hlasom a potreba vytvoriť transparentný a udržateľný energetický systém, ktorý by podporoval regionálnu rozmanitosť dodávok energie. Parlament silno podporoval aj rozvoj Akčného plánu EÚ pre energetickú bezpečnosť a solidaritu vrátane revízie mechanizmov reakcie na krízy.

V tomto kontexte spravodajca víta návrh nariadenia o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES, keďže je to právny predpis, ktorý poskytuje skutočnú odpoveď na reálny problém, ktorému Únia čelí. Ten sa stal zrejmým minulú zimu počas plynovej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou, keď veľmi trpeli milióny európskych občanov i naše hospodárstvo. V tomto zmysle Európsky parlament prostredníctvom spomínaných uznesení požiadal o takúto iniciatívu a spravodajca je presvedčený, že poslanci k nej v nadchádzajúcich mesiacoch významne prispejú.

Spravodajca je pevne presvedčený, že rýchle a úplné presadenie takéhoto nariadenia spolu s právnymi predpismi o vnútornom trhu s energiou významne zníži zraniteľnosť EÚ prostredníctvom prerušenia dodávok zo zahraničia, ale tiež posilní vedúcu úlohu európskych plynárenských spoločností vo svete, ako aj geopolitické postavenie Únie ako strategického globálneho aktéra.

II. Hlavné otázky podľa spravodajcu

1. Otázky, ktorými sa zaoberá v návrhu správy

Spravodajca sa domnieva, že v návrhu nariadenia by sa malo zlepšiť niekoľko bodov, a preto navrhol niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v týchto oblastiach:

a. Úloha podnikov

Zatiaľ čo odôvodnenia a hodnotenie vplyvu veľmi jasne hovoria o tom, že sú tri stupne riešenia krízy (1. trh, 2. členské štáty, 3. Spoločenstvo), úloha podnikov sa v právnom texte zdá byť potlačená, a preto by mala byť v texte posilnená v niekoľkých oblastiach, najmä pokiaľ ide o úlohu Koordinačnej skupiny pre plyn a v článku o troch stupňoch pohotovosti.

b. Spätné toky

V súčasnom texte sa navrhuje, aby všetky prepojenia disponovali možnosťou spätného toku. Spravodajca sa domnieva, že toto ustanovenie zachádza príliš ďaleko z ekonomického hľadiska i z hľadiska bezpečnosti dodávok. Spätný tok nemá zmysel napríklad v prepojeniach s dodávateľskými krajinami. Príslušné orgány na národnej úrovni a Koordinačná skupina pre plyn na úrovni EÚ by mali určovať, na ktorých prepojeniach by možnosť spätného toku bola ekonomická a predstavovala pridanú hodnotu z hľadiska bezpečnosti dodávok v čase krízy.

c. Preventívne a núdzové plány

Spravodajca sa domnieva, že tak ako členské štáty, aj Komisia by mala vypracovávať preventívne a núdzové plány na úrovni EÚ s cieľom čo najlepšie zvládať situácie, keď je vyhlásený núdzový stav v Spoločenstve.

d. Núdzový stav v Spoločenstve

V súčasnom texte sa ako prahová hodnota na automatické vyhlásenie núdzového stavu v Spoločenstve stanovuje 10 % pokles dodávok z tretích krajín. Spravodajca sa však domnieva, že tento prah nezahŕňa mnohé scenáre, kedy členský štát môže prežívať krízu so 100 % poklesom dodávok plynu, ale pokles na úrovni EÚ nedosiahne 10 %. Z tohto dôvodu spravodajca posilnil ustanovenia v článku o možnosti vyhlásenia núdzového stavu v Spoločenstve pre vymedzenú geografickú oblasť. Súčasťou by mal byť určitý mechanizmus solidarity Spoločenstva, ktorý sa však bude realizovať na regionálnej úrovni.

e. Deľba nákladov na nové cezhraničné investície do infraštruktúry

Väčšina členských štátov vyjadrila obavy týkajúce sa nákladov na výstavbu novej infraštruktúry alebo jej skvalitňovanie. To je veľmi dôležité, keďže uplatňovanie tohto nariadenia bude v mnohých prípadoch zahŕňať výstavbu v jednom členskom štáte v prospech iných členských štátov. V treťom balíku predpisov v oblasti vnútorného trhu s energiou už sú stanovené mechanizmy týkajúce sa osobitne cezhraničných prepojení. V tejto súvislosti sa spravodajca domnieva, že tieto mechanizmy by sa mohli využiť aj pre iné typy infraštruktúry, napríklad spätné toky. Spravodajca výslovne doplnil zmienku o zásade proporcionality pri deľbe nákladov vo vzťahu k prínosom vyplývajúcim z bezpečnosti dodávok.

f. Netrhové opatrenia

Spravodajca pri niekoľkých príležitostiach vyjadril želanie, aby sa jasnejšie stanovili obmedzenia zásahov členských štátov do trhu. Hoci spravodajca uznáva, že tieto opatrenia sa môžu uplatniť len za extrémnych podmienok, môžu mať krátko- alebo strednodobé dôsledky pre riadne fungovanie trhu, ak ich príslušné orgány presadia. Preto spravodajca v príslušných častiach textu zdôraznil, že netrhové mechanizmy by sa mali použiť len ako posledná možnosť.

g. Výmena informácií

Spravodajca pevne verí, že v záujme prijatia primeraných opatrení v čase núdze by všetky relevantné orgány, či už na národnej úrovni alebo úrovni Spoločenstva, mali disponovať potrebnými údajmi. S obchodne citlivými informáciami sa však musí zaobchádzať veľmi opatrne, pretože akýkoľvek ich únik by mohol spôsobiť vážne problémy plynárenským podnikom v Únii i mimo nej. Z tohto dôvodu spravodajca navrhuje, aby sa tieto údaje zhromažďovali na národnej úrovni a aby ich príslušné orgány zasielali Komisii úhrnne.

h. Úloha odvetvia elektrickej energie

Spravodajca uznáva, že v krajinách, kde sa väčšina elektriny vyrába z plynu, by sa mali prijať konkrétne opatrenia s cieľom zaistiť, aby chránení odberatelia netrpeli výpadkom elektriny z dôvodu plynovej krízy. V tomto zmysle spravodajca zahŕňa tento prvok do prípravy hodnotení rizík a núdzových plánov.

i. Iné otázky

Spravodajca navrhuje nový článok o dlhodobých opatreniach v oblasti bezpečnosti dodávok plynu, podľa ktorého by Komisia mala predložiť správu o možnostiach geografickej diverzifikácie zdrojov plynu a trás plynovodov smerujúcich do EÚ na úrovni Spoločenstva, v ktorej by zároveň plne zhodnotila úlohu zariadení pre LNG. Spravodajca tiež posilnil niektoré časti textu odkazmi na význam dosiahnutia vyššej kapacity vzájomného prepojenia medzi členskými štátmi.

Spravodajca sa tiež domnieva, že súčasné znenie stanovuje preventívne opatrenia len pre obmedzenú paletu scenárov a že by malo umožniť väčšiu pružnosť pre prípad, že sa kríza bude odlišovať z hľadiska dĺžky alebo intenzity.

2. Otázky, ktorými sa v návrhu správy v tejto fáze postupu nezaoberá

Spravodajca sa úmyselne rozhodol nezaoberať sa v návrhu správy dvoma osobitnými otázkami, keďže sa domnieva, že vzhľadom na ich zložitosť by sa ešte mala uskutočniť podrobná diskusia s členskými štátmi. Chcel by však vysvetliť, aké konečné znenie textu by chcel dosiahnuť v súvislosti s týmito otázkami.

a. Definícia „chránených odberateľov“

Súčasné vymedzenie v texte je príliš vágne a zároveň príliš úzke. Príliš vágne preto, že možnosť zahrnúť akýkoľvek MSP pripojený k distribučnej sieti plynu otvára dvere zahrnutiu sektorov, ktoré by sa počas krízy nemali považovať za kľúčové, do tejto kategórie. A príliš úzke preto, že ako možné výnimky uvádza len „školy a nemocnice“, ale nie ostatné nevyhnutné služby, ako sú napríklad požiarne stanice. Keďže táto definícia je kľúčová pre stanovenie noriem v oblasti dodávok uvedených v článku 7, spravodajca sa domnieva, že text by mal členským štátom poskytovať určitú možnosť prispôsobiť sa vnútroštátnym okolnostiam za jasne stanovených podmienok. V tomto zmysle si spravodajca myslí, že konečný text odsúhlasený v Parlamente musí nevyhnutné obmedziť možné zahrnutie do tejto kategórie na špecifické odvetvia alebo aktérov, ktorí sú nevyhnutní na zaistenie napríklad národnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Ak by sme mali zaviesť obmedzený zoznam odvetví, hrozilo by riziko, že sa niektoré dôležité vynechajú, takže jasne definovaný zoznam kritérií by bol oveľa vhodnejší.

b. Norma infraštruktúry (N – 1)

Spravodajca sa domnieva, že toto je veľmi technická otázka, ktorá ešte nie je jasná. Mnohé veľmi rozdielne zainteresované strany vyjadrili vážne pochybnosti o účinnosti normy N – 1 v podobe, ako je uvedená v texte Komisie. Keďže je to jeden z hlavných mechanizmov v nariadení, spravodajca by rád mal viac času na jeho preštudovanie, aby mohol prostredníctvom PDN vzniknúť solídny návrh, ktorý by normu N – 1 urobil čo najspoľahlivejšou.

Spravodajca zastáva stanovisko, že norma N – 1 by mala byť hlavným prvkom subsidiarity v tomto nariadení, aby sa mohli zohľadniť všetky okolnosti v jednotlivých štátoch. Je možné, že niektorá krajina nebude mať dobré „skóre N – 1“, ale zároveň by prerušenie dodávok plynu malo veľmi malý vplyv na jej trh s energiou alebo podiel jednotlivých zdrojov energie, pretože nie je veľmi závislá na plyne. Členským štátom by sa mala dať možnosť rozhodnúť, či sa chcú s krízou v zásobovaní plynom vyrovnať zvýšením plynárenskej infraštruktúry alebo ďalším rozvojom ich domácej výroby energie. Toto sú len dva príklady možných riešení. Spravodajca plne podporuje myšlienku normy, ale domnieva sa, že poslanci budú potrebovať viac času na preskúmanie podrobností tohto významného aspektu nariadenia.

(1)

KOM(2007)001.

(2)

Rozhodnutie 1364/2006, Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 1 – 23.

(3)

Smernica 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES, Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94, Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.

(4)

Nariadenie (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005, Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36

(5)

Uznesenie EP z 3. februára 2009 o druhom strategickom preskúmaní energetickej politiky (2008/2239(INI)), T6-038/2009.

Uznesenie EP zo 17. septembra 2009 o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti, T7-0021/2009.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (2.2.2010)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jacek Saryusz-Wolski

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V členských štátoch EÚ v ostatných rokoch došlo k opakovaným prerušeniam dodávok plynu. Spor o plyn medzi Ruskom a Ukrajinou v januári 2009 znovu ukázal, že rastúca závislosť EÚ od externých dodávok energie (väčšinou z nedemokratických a nestabilných krajín) môže poškodiť dlhodobé hospodárske a politické záujmy členských štátov. Energetická zraniteľnosť EÚ vyžaduje uplatnenie komplexnej energetickej politiky, ktorá spája vnútorné hľadiská a vonkajší rozmer.

Energetickú bezpečnosť treba považovať za základnú zložku celkovej bezpečnosti Európskej únie. Strategickým cieľom je teda ochrana bezpečnosti dodávok plynu do Spoločenstva, v prvom rade v krízových situáciách. Z tohto hľadiska treba uvítať vypracovanie vnútroštátnych plánov (zahŕňajúcich preventívne a núdzové opatrenia) v predstihu, pokiaľ sa tieto plány koordinujú na úrovni Spoločenstva. Zo strednodobého hľadiska treba za najefektívnejšiu ochranu pred prerušením dodávok považovať existenciu rozsiahleho vnútorného konkurenčného trhu vybaveného mimoriadne rozvinutými prepojeniami a infraštruktúrou.

Politika energetickej bezpečnosti EÚ by mala Európskej únii umožniť nielen reagovať na krízové situácie, ale ich aj predvídať. Preto je nutné, aby všetky opatrenia zabezpečujúce správne fungovanie vnútorného trhu s energiou dopĺňala aktívna energetická diplomacia zameraná na posilňovanie spolupráce s najväčšími vyrábajúcimi, tranzitnými a spotrebiteľskými krajinami uskutočňovaná v duchu vzájomnosti.

Spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko víta návrh nariadenia, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES. Spravodajca sa však domnieva, že dosiahnutie komplexného prístupu k energetickej bezpečnosti EÚ si vyžaduje zlepšenia. Predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súlade s nasledujúcimi bodmi:

-    Návrh treba vnímať z hľadiska nového právneho prostredia vytvoreného Lisabonskou zmluvou, v ktorej sa v článku 176 a uvádza: „...politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity medzi členskými štátmi sleduje cieľ zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii“. Spravodajca považuje solidaritu za životne dôležitú pre vytváranie spoločnej energetickej politiky EÚ a je presvedčený, že sa musí rozvíjať interne aj externe na politickej úrovni, v dialógu s tretími krajinami, v krízových situáciách týkajúcich sa dodávok i mimo nich.

-    Zodpovednosť za bezpečnosť dodávok plynu musí byť zaistená aj na úrovni Spoločenstva. Európska komisia musí teda pripraviť preventívne a núdzové plány Spoločenstva na základe vnútroštátnych plánov. Okrem toho Komisia nesie osobitnú zodpovednosť za sledovanie uplatňovania pravidiel upravujúcich vnútorný trh v energetickom odvetví zo strany spoločností z tretích krajín.

-    Do každej etapy realizácie nariadenia sa musí zapojiť vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie. Konkrétne bude zodpovedať za sprostredkovanie a rokovania s tretími krajinami v mene členských štátov v krízových situáciách.

-    Ak chce Európska únia predísť nečakaným prerušeniam dodávok, musí spoločne s dodávateľskými a tranzitnými krajinami vypracovať mechanizmus včasného varovania založený na jasných politických zárukách. Všetky budúce dohody o obchode, pridružení, partnerstve a spolupráci medzi EÚ a dodávateľskými či tranzitnými krajinami musia zahŕňať „doložku o energetickej bezpečnosti“ stanovujúcu etický kódex a uvádzajúcu opatrenia, ktoré treba prijať v núdzovej situácii.

-    Európska komisia musí zvážiť rozšírenie Európskeho energetického spoločenstva na základe ustanovení Zmluvy o energetickej charte na tretie krajiny a vytvorenie nových regionálnych trhov s energiou, ako aj aktívnu podporu vybudovania integrovaného euro-stredomorského trhu s energiou.

-    Každá strednodobá a dlhodobá stratégia zaistenia bezpečnosti energetických dodávok si bude vyžadovať väčšiu diverzifikáciu dodávateľov, zdrojov a trás dodávok. Táto stratégia by mala zahrnúť dotknuté tretie krajiny, a to najmä tie, ktorých sa týka európska susedská politika. Investície Spoločenstva treba zamerať najmä na životne dôležitú infraštruktúru, ktorá by prispela k zaisteniu bezpečnosti dodávok.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Spotreba plynu v Európe sa prudko zvýšila v priebehu posledných desiatich rokov. Znižovaním domácej výroby sa zvyšoval dovoz plynu ešte rýchlejšie, čím sa vytvorila veľká závislosť od dovozu a vznikla potreba riešiť otázky bezpečnosti dodávok.

(2) Spotreba plynu v Európe sa prudko zvýšila v priebehu posledných desiatich rokov. Znižovaním domácej výroby sa zvyšoval dovoz plynu ešte rýchlejšie, čím sa vytvorila veľká závislosť od dovozu a vznikla potreba riešiť otázky bezpečnosti dodávok. V dôsledku dominancie zemného plynu v štruktúre energetických zdrojov tvoria niektoré členské štáty „energetický ostrov“, pokiaľ ide o vysokú závislosť od dovozu plynu z tretích krajín a nedostatočné prepojenia infraštruktúr so zvyškom EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Uznávajúc ústrednú úlohu, ktorú zohráva medzinárodná spolupráca pri zaručovaní bezpečnosti dodávok plynu občanom členských štátov EÚ, je nevyhnutné, aby všetky príslušné politiky EÚ a plány činnosti vychádzali zo zásady vzájomného rešpektovania so zainteresovanými tretími krajinami; vyriešenie prípadných problémov by sa malo hľadať cestou politického dialógu a rokovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Aby sa pomohlo členským štátom financovať potrebné investície do domácej výroby a infraštruktúry, sú k dispozícii rôzne zdroje Spoločenstva, najmä pôžičky a záruky Európskej investičnej banky alebo financovanie z regionálnych, štrukturálnych alebo kohéznych fondov. Aj Európska investičná banka, ako aj externé nástroje Spoločenstva, akými sú nástroj európskeho susedstva a partnerstva, nástroj predvstupovej pomoci a nástroj financovania rozvojovej spolupráce, môžu financovať opatrenia v tretích krajinách na zvýšenie bezpečnosti dodávok energie.

(11) Aby sa pomohlo členským štátom financovať potrebné investície do domácej výroby a infraštruktúry, sú k dispozícii rôzne zdroje Spoločenstva, najmä pôžičky a záruky Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) alebo financovanie z regionálnych, štrukturálnych alebo kohéznych fondov. Aj EIB, EBRD a externé nástroje Spoločenstva, akými sú nástroj európskeho susedstva a partnerstva, nástroj predvstupovej pomoci a nástroj financovania rozvojovej spolupráce, môžu financovať opatrenia v tretích krajinách (najmä v krajinách, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika) na zvýšenie bezpečnosti dodávok energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Investície EÚ do obnoviteľnej výroby a infraštruktúry by mali byť podporené snahou členských štátov a Komisie presadzovať v rámci susedstva EÚ a v spolupráci s tretími krajinami rozširovanie zásad a noriem vnútorného trhu tak, ako sa to uvádza v Zmluve o energetickej charte. Komisia by mala zvážiť rozšírenie Európskeho energetického spoločenstva zahrňujúceho EÚ a štáty juhovýchodnej Európy o iné tretie krajiny, podľa potreby, ako aj vytvorenie nových regionálnych trhov s energiou podľa jeho vzoru, ako je Euro-stredozemské energetické spoločenstvo, v záujme zaistenia bezpečnosti dodávok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným a geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným, geopolitickým alebo geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity tak, ako sa uvádza v Lisabonskej zmluve, vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, budovanie technických prepojení, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže dodávky plynu z tretích krajín sú najdôležitejšie z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu Spoločenstva, Komisia by mala koordinovať opatrenia voči tretím krajinám a spolupracovať s vyrábajúcimi a tranzitnými krajinami na opatreniach na riešenie krízových situácií a na zabezpečenie stabilného prúdenia plynu do Spoločenstva. Komisia by mala mať právo na zriadenie osobitnej skupiny pre monitorovanie tokov plynu v krízových situáciách v rámci Spoločenstva a v spolupráci so zúčastnenými tretími krajinami mimo neho a v prípade, že kríza nastane v dôsledku problémov v tretej krajine, na prevzatie sprostredkovateľskej a napomáhajúcej úlohy.

(30) Keďže dodávky plynu z tretích krajín sú najdôležitejšie z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu Spoločenstva, Komisia by mala do dohôd o obchode, pridružení a partnerstve a spolupráci s producentskými a tranzitnými krajinami zahrnúť „doložku o energetickej bezpečnosti“. Táto „doložka o energetickej bezpečnosti“ by mala stanoviť opatrenia na predchádzanie krízovým situáciám v oblasti dodávok alebo na ich prekonanie. Komisia koordinuje opatrenia voči tretím krajinám a spolupracuje s vyrábajúcimi a tranzitnými krajinami na opatreniach na riešenie krízových situácií a na zabezpečenie stabilného prúdenia plynu do Spoločenstva ako celku i do každého členského štátu postihnutého krízovou situáciou. Komisia by mala mať právo na zriadenie osobitnej skupiny pre monitorovanie tokov plynu v krízových situáciách v rámci Spoločenstva a v spolupráci so zúčastnenými tretími krajinami mimo neho a v prípade, že kríza nastane v dôsledku problémov v tretej krajine, na prevzatie sprostredkovateľskej a napomáhajúcej úlohy prostredníctvom podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v úzkej spolupráci s členmi kolégia komisárov, ktorí zodpovedajú za príslušné rezorty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti dodávok plynu, aby sa zabezpečilo riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií členských štátov a Spoločenstva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok.

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, zamerané na ochranu bezpečnosti dodávok plynu, aby sa zabezpečilo riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom, a na stanovenie mimoriadnych opatrení, ktoré sa zrealizujú v situácii, keď trh už nie je schopný zabezpečovať požadované dodávky plynu, a to prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií členských štátov a Spoločenstva v duchu solidarity medzi členskými štátmi v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok alebo vážne ohrozenie dodávok plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý členský štát určí príslušný orgán zodpovedný za realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu stanovených v tomto nariadení. Opatrenia zahŕňajú posúdenie rizík každý druhý rok, vypracovanie preventívnych akčných plánov, vypracovanie núdzového plánu a neustále monitorovanie bezpečnosti dodávok plynu na úrovni jednotlivých členských štátov. Príslušné orgány spolupracujú navzájom, aby sa predišlo prerušeniam dodávok a obmedzili škody v prípade, že k nim dôjde.

2. Každý členský štát určí príslušný orgán zodpovedný za realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu stanovených v tomto nariadení. Opatrenia zahŕňajú posúdenie rizík, a to aj geopolitických, každý druhý rok, vypracovanie preventívnych akčných plánov, vypracovanie núdzového plánu a neustále monitorovanie bezpečnosti dodávok plynu na úrovni jednotlivých členských štátov. Príslušné orgány spolupracujú navzájom, aby sa predišlo prerušeniam dodávok a obmedzili škody v prípade, že k nim dôjde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Komisia vykonáva opatrenia stanovené v tomto nariadení. Opatrenia zahŕňajú posúdenie rizík každý druhý rok, nepretržité monitorovanie bezpečnosti dodávok plynu, ako aj vypracovanie preventívneho akčného plánu a núdzového plánu na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Dlhodobé opatrenia v oblasti bezpečnosti dodávok

 

1. V zmysle podmienok tohto nariadenia a so zreteľom na článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia a členské štáty zintenzívnia sledovanie bezpečnosti dodávok plynu z tretích krajín a navrhnú konkrétne núdzové opatrenia v prípade akéhokoľvek prerušenia dodávok. Komisia koordinuje systémy urovnávania sporov s tretími krajinami a prehlbuje dialóg o energetike okrem iného v súvislosti s energetickou chartou a energetickým spoločenstvom.

 

2. Komisia pripraví základ pre mechanizmus včasného varovania v sektore plynu, ktorý sa zriadi dvojstrannými dohodami medzi EÚ a tretími krajinami. Tento mechanizmus ustanoví včasné posúdenie prípadných rizík súvisiacich s dopytom po zemnom plyne a s jeho dodávkami, ako aj predchádzanie núdzovej situácii alebo akejkoľvek hrozbe takejto situácie a rýchlu reakciu v takýchto prípadoch.

 

3. Najneskôr do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží správu obsahujúcu navrhované regulačné opatrenia, ktoré by sa mohli vykonávať s cieľom na úrovni Spoločenstva geograficky diverzifikovať zdroje plynu a trasy plynovodov smerujúce do EÚ. Táto správa zahŕňa hodnotenie úlohy zariadení pre LNG, pomocou ktorých by bolo možné diverzifikovať dodávky energie. Jej súčasťou by mal byť aj prehľad o kapacitách zásobníkov plynu jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vypracovanie preventívneho akčného plánu a núdzového plánu

Vypracovanie preventívneho akčného plánu a núdzového plánu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Spoločenstva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto plánov vymenia informácie a poradia sa medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili vzájomnú súdržnosť svojich plánov a opatrení na príslušnej regionálnej úrovni. Tieto konzultácie by sa mali týkať minimálne vzájomných prepojení, cezhraničných dodávok a skladovania a fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch.

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto plánov vymenia informácie a poradia sa medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili vzájomnú súdržnosť svojich plánov a opatrení na príslušnej regionálnej úrovni a na úrovni Spoločenstva. Tieto konzultácie by sa mali týkať minimálne vzájomných prepojení, cezhraničných dodávok a skladovania a fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch, ako aj transregionálnych, cezhraničných systémov dodávok plynu a ich určených zásobníkov, platforiem a zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Najneskôr do ...* Komisia vypracuje preventívny akčný plán Spoločenstva a núdzový plán Spoločenstva, ktoré budú obsahovať opatrenia, ktoré sa majú prijať na úrovni Spoločenstva.

___________

* 30. septembra 2011 alebo 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Preventívny akčný plán zohľadňuje hospodársku účinnosť, vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou a na životné prostredie.

3. Preventívny akčný plán zohľadňuje nákladovú efektívnosť, hospodársku účinnosť, vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou, na životné prostredie a na akýkoľvek relevantný medzinárodný vývoj, najmä v najvýznamnejších dodávateľských a tranzitných krajinách.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Vnútroštátne regulačné orgány pri schvaľovaní sadzieb v súlade s článkom 41 ods. 8 smernice […/…EC] zohľadňujú náklady na plnenie normy N-1 a náklady na umožnenie stálej fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch. V prípade nákladov, ktoré vznikli viac ako jednému členskému štátu, vnútroštátne regulačné orgány všetkých príslušných členských štátov rozhodnú spoločne o ich rozdelení. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. .../…

7. Vnútroštátne regulačné orgány pri schvaľovaní sadzieb prehľadným a podrobným spôsobom s prihliadnutím na náklady vzniknuté jasným a identifikovateľným spôsobom a v súlade s článkom 41 ods. 8 smernice […/…ES] náležite zohľadňujú náklady na plnenie normy N-1 a náklady na umožnenie stálej fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch. V prípade nákladov, ktoré vznikli viac ako jednému členskému štátu, vnútroštátne regulačné orgány všetkých príslušných členských štátov a agentúra ACER rozhodnú spoločne o ich rozdelení. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. .../…

Odôvodnenie

Náklady, ktoré vznikli vykonávaním noriem týkajúcich sa bezpečnosti dodávok a infraštruktúry, by sa mali zahrnúť do vnútroštátnych a cezhraničných sadzieb čo najprehľadnejšie a najjasnejšie. Náklady by sa mali spravodlivo rozdeliť medzi systémami vykonávajúcimi tieto opatrenia a systémami, ktoré z nich profitujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zohľadnenia všetkých príslušných vnútroštátnych a regionálnych okolností;

b) zohľadnenia všetkých príslušných vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných okolností;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Plynárenské podniky, príslušné organizácie zatupujúce záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačný orgán, ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú a poskytujú všetky potrebné informácie na posúdenie rizika.

2. Plynárenské podniky, príslušné organizácie zatupujúce záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačný orgán, ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú a poskytujú všetky potrebné informácie na posúdenie rizika, a to aj geopolitického.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Posúdenie rizika sa opakuje každé dva roky pred 30. septembrom daného roka.

3. Posúdenie rizika sa opakuje každé dva roky pred 30. septembrom daného roka. Posúdenie zo strany Spoločenstva sa podrobí revízii v prípade značného a nepredvídaného rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. opisuje mechanizmy používané na začatie sprostredkovania s príslušnými tretími krajinami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Stupeň núdze (núdzový stav): v prípade, že dôjde k výnimočne vysokému dopytu alebo k prerušeniu dodávok prostredníctvom alebo z najväčšej infraštruktúry alebo zdroja a existuje vážne riziko, že sa výhradne prostredníctvom trhových nástrojov už nebudú dať plniť normy v oblasti dodávok pre chránených odberateľov.

3. Stupeň núdze (núdzový stav): v prípade, že dôjde k výnimočne vysokému dopytu alebo k prerušeniu dodávok prostredníctvom alebo z najväčšej infraštruktúry alebo zdroja alebo existuje vážne riziko, že sa výhradne prostredníctvom trhových nástrojov už nebudú dať plniť normy v oblasti dodávok pre chránených odberateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V prípade, že príslušný orgán oznámi Komisii, že v členskom štáte bol vyhlásený stupeň včasného varovania z geopolitických dôvodov, alebo ak je z geopolitických dôvodov signalizované ohrozenie dodávok plynu napríklad systémom rýchleho varovania, Spoločenstvo, zastúpené podpredsedníčkou Komisie/vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku, vykoná príslušné diplomatické kroky; kroky podniknuté podpredsedníčkou/vysokou predstaviteľkou nesmú ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa príslušné diplomatické kroky voči tretím krajinám, ktoré sú dodávateľmi plynu alebo tranzitnými krajinami, vykonávali čo najskôr, ak existuje hrozba, že sa narušia dodávky plynu z geopolitických dôvodov. Tieto opatrenia nesmú ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia preskúma do jedného týždňa, či je vyhlásenie núdzového stavu opodstatnené a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky a fungovanie vnútorného trhu. Komisia môže predovšetkým požiadať príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už Komisia nebude považovať za opodstatnené.

6. Komisia preskúma do troch dní, či vyhlásenie núdzového stavu spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky a fungovanie vnútorného trhu. Komisia môže predovšetkým požiadať príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už Komisia nebude považovať za opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Núdzový stav v Spoločenstve môže Komisia vyhlásiť na žiadosť jedného príslušného orgánu, alebo ak Spoločenstvo podľa výpočtu ENTSO-G prišlo o viac ako 10 % denného dovozu plynu z tretích krajín. Komisia vyhlási núdzový stav v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu.

1. Núdzový stav v Spoločenstve vyhlási Komisia na žiadosť jedného príslušného orgánu alebo ak Spoločenstvo podľa výpočtu ENTSO-G prišlo o podstatný objem denného dovozu plynu z tretích krajín. Komisia vyhlási núdzový stav v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6. Komisia vyhlasuje núdzový stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade núdzového stavu v Spoločenstve koordinuje Komisia opatrenia príslušných orgánov. Komisia hlavne zabezpečuje výmenu informácií, súdržnosť a účinnosť opatrení na úrovni členských štátov a regiónov s opatreniami na úrovni Spoločenstva a koordinuje opatrenia súvisiace s tretími krajinami. Komisia môže zvolať stretnutie skupiny pre krízový manažment zloženej najmä zo zástupcov priemyslu a členských štátov dotknutých núdzovým stavom.

3. V prípade núdzového stavu v Spoločenstve koordinuje Komisia opatrenia príslušných orgánov. Komisia hlavne zabezpečuje výmenu informácií, súdržnosť a účinnosť opatrení na úrovni členských štátov a regiónov s opatreniami na úrovni Spoločenstva a koordinuje opatrenia súvisiace s tretími krajinami prostredníctvom vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie. Komisia môže zvolať stretnutie skupiny pre krízový manažment zloženej najmä zo zástupcov priemyslu a členských štátov dotknutých núdzovým stavom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia vytvorí stály rezervný zoznam osobitnej skupiny pre monitorovanie, ktorú tvoria odborníci v oblasti priemyslu a zástupcovia Komisie. Táto osobitná skupina pre monitorovanie môže vyvíjať činnosť podľa potreby a v spolupráci s dodávateľskými a tranzitnými krajinami monitoruje toky plynu v rámci Spoločenstva a mimo neho a podáva o nich správy.

7. Komisia vytvorí stály rezervný zoznam osobitnej skupiny pre monitorovanie, ktorú tvoria odborníci v oblasti priemyslu, zástupcovia Komisie a spolupracovníci vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie. Táto osobitná skupina pre monitorovanie môže vyvíjať činnosť podľa potreby a v spolupráci s dodávateľskými a tranzitnými krajinami monitoruje toky plynu v rámci Spoločenstva a mimo neho a podáva o nich správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) členské štáty predložia Komisii existujúce medzivládne dohody uzavreté s tretími krajinami, ktoré majú vplyv na vývoj v oblasti infraštruktúr a dodávok; pred uzavretím nových medzivládnych dohôd sa členské štáty obrátia na Komisiu, aby posúdila ich súlad s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu;

a) členské štáty predložia Komisii existujúce medzivládne dohody uzavreté s tretími krajinami, ktoré majú vplyv na vývoj v oblasti infraštruktúr a dodávok; pred uzavretím nových medzivládnych dohôd sa členské štáty obrátia na Komisiu a radia sa s ňou/vedú s ňou konzultácie, aby posúdila ich súlad s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu, ako aj dôsledky pre energetickú bezpečnosť členských štátov a Spoločenstva vrátane posúdenia ochrany dôležitej energetickej infraštruktúry a geopolitických rizík;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia vypracuje systém nepretržitého monitorovania a podávania správ o bezpečnosti dodávok plynu vrátane týchto opatrení:

 

a) vypracúvanie výročných správ týkajúcich sa dodržiavania pravidiel vnútorného trhu v oblasti energetiky, najmä čo sa týka transparentnosti a súladu s právnymi predpismi EÚ o hospodárskej súťaži, spoločnosťami tretích krajín, predovšetkým hlavnými dodávateľmi, spolu so všetkými ich dcérskymi spoločnosťami;

 

b) posúdenie vplyvu vertikálne integrovaných spoločností tretích krajín na vnútorný trh a vykonávanie zásady reciprocity;

 

c) uplatňovanie primeraných opatrení určených na zamedzovanie nekontrolovaným investíciám štátom vlastnených zahraničných spoločností do energetického odvetvia EÚ, najmä do plynových prepravných a elektrických prenosových sietí;

 

d) sledovanie zmlúv týkajúcich sa zemného plynu uzavretých medzi členskými štátmi a tretími krajinami z hľadiska ich súladu s pravidlami vnútorného trhu EÚ; Komisia presadzuje zrušenie všetkých doložiek majúcich vplyv na doložku o mieste určenia, pokiaľ ich právo EÚ zakazuje.

POSTUP

Názov

Bezpečnosť dodávok plynu

Referenčné čísla

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.11.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jacek Saryusz-Wolski

21.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.1.2010

 

 

 

Dátum prijatia

27.1.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marije Cornelissen, Lorenzo Fontana, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Konrad Szymański, Ivo Vajgl


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (29.1.2010)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nikolaos Chountis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhuje nariadenie o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu. Týmto nariadením sa zruší platná smernica 2004/67/ES, ktorá sa už nepovažuje za postačujúcu na zabezpečovanie hospodárenia so zemným plynom v Európskej únii, vzhľadom na stále sa zvyšujúcu závislosť členských štátov od dovozu plynu, zvyšujúce sa riziko pri zásobovaní prostredníctvom tretích krajín a tranzite cez ne, zvyšovanie objemu prepravovaného plynu a rozvoj vnútorného trhu s plynom.

Týmto návrhom nariadenia sa Komisia usiluje jasne vymedziť úlohy, ktoré pri riešení krátkodobých a dlhodobých prerušení dodávok zemného plynu plnia plynárenský priemysel, členské štáty a inštitúcie Spoločenstva. Komisia uprednostnila nariadenie pred smernicou, pretože príslušné orgány členských štátov a podniky pôsobiace v odvetví zemného plynu môžu jeho ustanovenia priamo a urýchlene vykonávať, ale tiež so zreteľom na jednoznačnosť a súlad pravidiel a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia na úrovni celého Spoločenstva.

Hlavným cieľom návrhu nariadenia o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu je „zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu podnecovaním investovania do potrebných vzájomných prepojení na splnenie ukazovateľa N-1, ako aj spätných tokov“. Pod ukazovateľom N-1 Komisia rozumie „technickú kapacitu celej zostávajúcej dostupnej infraštruktúry v oblasti dodávok plynu, ktorá by v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry mala byť prinajmenšom rovnaká ako celkový dopyt po plyne v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas 60 dňového obdobia výnimočne vysokého dopytu po plyne v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov“.

V navrhnutom nariadení sa kladie dôraz na a) potrebu zabezpečenia toho, aby plynárenské podniky mohli čo najdlhšie a bez obmedzení zásobovať na úrovni jednotlivých členských štátov odberateľov v celom Spoločenstve, b) možnosť uchýliť sa k netrhovým opatreniam, o ktorých rozhoduje príslušný orgán v núdzových situáciách po vyčerpaní všetkých trhových opatrení a c) významnejšiu úlohu Komisie, aby bola schopná garantovať nerušené fungovanie vnútorného trhu.

Spravodajca oceňuje úsilie Komisie pri vypracúvaní nariadenia, ktoré zaistí bezpečnosť dodávok zemného plynu v Európskej únii, najmä po nedávnej rusko-ukrajinskej kríze, ktorá spôsobila vážne problémy pri zásobovaní členských štátov zemným plynom. Domnieva sa tiež, že koordinácia činností pri zabezpečovaní dodávok zemného plynu na úrovni Spoločenstva je krokom správnym smerom.

Spravodajca sa domnieva, že treba zvýšiť zodpovednosť príslušného orgánu, aby mohol zaručiť bezpečnosť dodávok zemného plynu, vyjadruje však nesúhlas s významnou úlohou súkromných podnikov v obdobiach krízy, a to najmä pokiaľ ide o ich tarifnú politiku.

Chcel by preto vedieť, do akej miery stanoví navrhnuté nariadenie opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť, aby súkromné podniky zabezpečujúce dodávky zemného plynu neuplatňovali v čase krízy lukratívnu tarifnú politiku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) V záujme dlhodobej udržateľnosti je pre trh EÚ s plynom nesmierne dôležité, aby opatrenia prijaté na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu neprimerane nenarúšali hospodársku súťaž alebo účinné fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným a geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Únii a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným alebo geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity, ako je ustanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie, vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

Odôvodnenie

1. decembra nadobudla platnosť Lisabonská zmluva a odvtedy Európska únia funguje na novom právnom základe. Z toho dôvodu je potrebné pripomenúť, že článok 176 A Lisabonskej zmluvy hovorí: „politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity medzi členskými štátmi sleduje cieľ zabezpečovať bezpečnosť dodávok energií v Únii“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(31a) Inštitúcie Európskej únie by mali zvlášť uprednostniť projekt plynovodu Nabucco.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti dodávok plynu, aby sa zabezpečilo riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií členských štátov a Spoločenstva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok.

Toto nariadenie stanovuje opatrenia zamerané na ochranu bezpečnosti dodávok plynu s cieľom zabezpečiť riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom a mimoriadne opatrenia pre situácie, keď trh nie je schopný zabezpečiť požadované dodávky plynu, prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií členských štátov a Únie v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok v duchu solidarity medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

1. decembra nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva a odvtedy Európska únia funguje na novom právnom základe. Z toho dôvodu je potrebné pripomenúť, že článok 176 A Lisabonskej zmluvy hovorí: „..politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity medzi členskými štátmi sleduje cieľ zabezpečovať bezpečnosť dodávok energií v Únii“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „chránení odberatelia“ znamenajú zákazníkov už pripojených k plynovej distribučnej sieti a v prípade, že tak rozhodne príslušný členský štát, môžu zahŕňať aj malé a stredné podniky, školy a nemocnice, pokiaľ sú už pripojené k plynovej distribučnej sieti;

1. „chránení odberatelia“ znamenajú všetkých zákazníkov z radov domácností už pripojených k plynovej distribučnej sieti a v prípade, že tak rozhodne príslušný členský štát po posúdení rizík a vplyvu podľa článku 8 so zreteľom na technickú realizovateľnosť a analýzu nákladov a výnosov, môžu zahŕňať aj malé a stredné podniky, školy a nemocnice, pokiaľ sú už pripojené k plynovej distribučnej sieti;

Odôvodnenie

Spotrebitelia z radov domácností by ako chránení zákazníci mali byť aj v čase plynovej krízy naďalej zásobovaní. Ak sa členský štát rozhodne rozšíriť kategóriu chránených odberateľov nad rámec domácností, mal by takéto rozhodnutie prijať na základe riadneho posúdenia rizík a vplyvu, ktoré by hodnotilo aj náklady a prínosy pre trh, pretože takáto rozšírená definícia by si mohla vyžadovať značné investičné náklady, ktoré by museli znášať koneční odberatelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bezpečnosť dodávok plynu je úlohou plynárenských podnikov, príslušných orgánov členských štátov, priemyselných odberateľov plynu a Komisie v rámci ich kompetencií. Vyžaduje si to vysokú úroveň vzájomnej spolupráce.

1. Bezpečnosť dodávok plynu je úlohou plynárenských podnikov, príslušných orgánov členských štátov, priemyselných odberateľov plynu a Komisie v rámci ich kompetencií. Je tu potrebná vysoká úroveň vzájomnej spolupráce a zásadný význam majú aj transparentnosť a výmena informácií.

Odôvodnenie

Keďže problematika dodávok plynu je spolitizovanou otázkou, je v rámci EÚ potrebné zaujať jednotný prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zatupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačným orgánom, ak ním nie je príslušný orgán, vypracuje najneskôr do [31. marca 2011; 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti]:

1. Príslušný orgán po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačným orgánom, ak ním nie je príslušný orgán, vypracuje na základe posúdenia rizík a vplyvu vykonaného v súlade s článkom 8 najneskôr do ...*:

 

Ú. v. EÚ vložte prosím dátum: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Posúdenie rizík a vplyvu vykoná každý členský štát počas prípravy preventívnych opatrení a núdzových plánov na základe spoločnej metodiky EÚ, ktorá členským štátom umožňuje podľa potreby zohľadniť vnútroštátne podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže počas procesu uvedeného v odseku 2 odporučiť, na akej regionálnej úrovni má prebiehať výmena informácií a konzultácie. Komisia môže po konzultáciách s Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G) a Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky („ACER“) odporučiť aj vypracovanie spoločného plánu na regionálnej úrovni.

3. Komisia môže počas procesu uvedeného v odseku 2 odporučiť, na akej regionálnej úrovni má prebiehať výmena informácií a konzultácie. Komisia môže po konzultáciách s Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G“), Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky („ACER“) a Koordinačnou skupinou pre plyn odporučiť aj vypracovanie spoločného plánu na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia vyhodnotí plány všetkých členských štátov do šiestich mesiacov od oznámenia plánov príslušnými orgánmi. Komisia konzultuje tieto plány s ENTSO-G, ACER, Koordinačnou skupinou pre plyn a ďalšími príslušnými zúčastnenými stranami. V prípade, že Komisia považuje plán za neúčinný v oblasti znižovania rizík uvedených v posúdení rizika alebo nekonzistentný so scenármi rizík alebo plánmi ostatných členských štátov, alebo za nevyhovujúci ustanoveniam tohto nariadenia alebo iným ustanoveniam právnych predpisov Spoločenstva, požiada o revíziu tohto plánu.

6. Komisia vyhodnotí plány všetkých členských štátov a všetky spoločné regionálne plány do šiestich mesiacov od oznámenia plánov príslušnými orgánmi. Komisia konzultuje tieto plány s ENTSO-G, ACER, Koordinačnou skupinou pre plyn a ďalšími príslušnými zúčastnenými stranami. V prípade, že Komisia považuje plán za neúčinný v oblasti znižovania rizík uvedených v posúdení rizika alebo nekonzistentný so scenármi rizík, plánmi ostatných členských štátov alebo inými regionálnymi plánmi, alebo za nevyhovujúci ustanoveniam tohto nariadenia alebo iným ustanoveniam právnych predpisov Európskej únie, požiada o revíziu tohto plánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Preventívny akčný plán zohľadňuje hospodársku účinnosť, vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou a na životné prostredie.

3. Preventívny akčný plán zohľadňuje nákladovú účinnosť, hospodársku účinnosť, spravodlivú súťaž, vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou a na životné prostredie.

Odôvodnenie

Pojem nákladová efektívnosť lepšie vymedzuje, že preventívny akčný plán by mal zohľadniť dosiahnutie cieľa pri čo najmenších nákladoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do [31. marca 2014; 3 rokov od nadobudnutia účinnosti] príslušný orgán zabezpečí, aby mala ostatná infraštruktúra (N-1) v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry v oblasti zásobovania plynom kapacitu na dodanie potrebného množstva plynu na uspokojenie celkového dopytu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas obdobia 60 dní výnimočne vysokého dopytu po plyne v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov.

1. Najneskôr do ...*príslušný orgán zabezpečí, aby mala dostupná infraštruktúra (N-1) v prípade narušenia tokov na najväčšom mieste vstupu prepravy plynu kapacitu na dodanie potrebného množstva plynu na uspokojenie celkového dopytu chránených odberateľov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas dňa výnimočne vysokého dopytu po plyne v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov.

 

Ú. v. EÚ vložte prosím dátum: 6 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Lehota troch rokov navrhovaná v návrhu nariadenia je nerealistická. Veľké investície do novej infraštruktúry s cieľom splniť požiadavky N-1 si vyžadujú najmä v strednej a juhovýchodnej Európe aspoň 5 až 6 rokov, v závislosti od ich rozsahu. Článok 6 ods. 1 si bude vyžadovať veľké investície do nových kapacít a ak sa neobmedzí len na to najnevyhnutnejšie, v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu cien pre konečných odberateľov. Pravidlo N-1 by malo zohľadňovať len dopyt chránených odberateľov po plyne, aby to bolo v súlade s normami v oblasti dodávok v článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy umožnia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stálu fyzickú kapacitu prepravy plynu v oboch smeroch na všetkých cezhraničných vzájomných prepojeniach, okrem prípadov, keď Komisia na žiadosť príslušného orgánu rozhodne, že pridaním obojsmernej kapacity toku sa nezvýši bezpečnosť dodávok nijakého členského štátu. Toto rozhodnutie je možné revidovať, ak sa zmenia okolnosti. Potrebná výška kapacity obojsmerného toku by sa mala dosahovať hospodárnym spôsobom a mala by zohľadňovať aspoň kapacitu potrebnú na splnenie noriem v oblasti dodávok uvedených v článku 7. Prevádzkovateľ plynovej prepravnej sústavy by mal do dvoch rokov prispôsobiť fungovanie celej prepravnej sústavy tak, aby umožňovala obojsmerný tok plynu.

5. Ak je to nevyhnutné z hľadiska posúdenia rizík a vplyvu podľa článku 8 so zreteľom na technickú realizovateľnosť a analýzu nákladov a výnosov, prevádzkovatelia prepravnej sústavy umožnia do ...*stálu fyzickú kapacitu prepravy plynu v oboch smeroch na tých cezhraničných vzájomných prepojeniach, kde by sa pridaním obojsmernej kapacity toku zvýšila bezpečnosť dodávok, a to najmä počas núdzového stavu. Toto posúdenie je možné revidovať, ak sa zmenia okolnosti. Prevádzkovateľ plynovej prepravnej sústavy v súlade s posúdením rizík a vplyvu podľa článku 8 so zreteľom na technickú realizovateľnosť a analýzu nákladov a výnosov do troch rokov prispôsobí fungovanie celej prepravnej sústavy tak, aby umožňovala obojsmerný tok plynu.

 

Ú. v. EÚ vložte prosím dátum: troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia

Odôvodnenie

Nemalo by sa vyžadovať stanovenie stálej fyzickej kapacity na obojsmernú prepravu plynu pre všetky prepojenia bez toho, aby sa najprv posúdilo, či je to vzhľadom na jednotlivé okolnosti technicky a/alebo hospodársky možné a vhodné. Predchádzajúce posúdenie rizík a vplyvu je nutné z toho dôvodu, aby sa vyhlo zbytočným nákladom, ktoré by znášali koneční spotrebitelia.

Dvojročná lehota na umožnenie stálej fyzickej kapacity sa dá splniť len v prípade, ak sú potrebné malé úpravy infraštruktúry. Väčšie úpravy, napríklad inštalácia novej kompresorovej stanice, by trvali dlhšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán prijme opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom členského štátu v prípade:

1. Príslušný orgán stanoví dodávateľským podnikom povinnosť, aby zabezpečili dodávky plynu chráneným odberateľom členského štátu v prípade:

Odôvodnenie

Zabezpečenie noriem v oblasti dodávok by malo byť v prvom rade úlohou dodávateľských podnikov. Tieto normy spôsobujú dodatočné náklady, ktoré musia znášať chránení odberatelia. Obdobie, na ktoré sa majú vzťahovať normy v oblasti dodávok, by nemalo byť dlhšie, než je nevyhnutne potrebné, aby sa zabránilo neprimeraným nákladom a znižovaniu konkurencieschopnosti plynu ako nízkouhlíkového paliva. V priebehu posledných približne 40 rokov od vybudovania veľkej infraštruktúry na prepravu zemného plynu v Európe trvalo jediné väčšie prerušenie dodávok 13 dní. Obdobie v dĺžke 30 dní pre normy v oblasti dodávok by bolo preto viac než postačujúce, aby sa pokryli všetky prípadné možnosti a tiež by značne znížilo náklady. Obdobie v dĺžke 30 dní sa zdá dosť dlhé na to, aby sa obnovili dodávky plynu a zaviedli ďalšie opatrenia, napríklad dodávky prostredníctvom spätného toku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) období výnimočne vysokého dopytu po plyne trvajúcich 60 dní s najchladnejším počasím, ktoré sa štatisticky vyskytujú každých 20 rokov.

b) období výnimočne vysokého dopytu po plyne trvajúcom 30 dní v najchladnejšom počasí, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých 20 rokov.

Odôvodnenie

Zabezpečenie noriem v oblasti dodávok by malo byť v prvom rade úlohou dodávateľských podnikov. Tieto normy spôsobujú dodatočné náklady, ktoré musia znášať chránení odberatelia. Obdobie, na ktoré sa majú vzťahovať normy v oblasti dodávok, by nemalo byť dlhšie, než je nevyhnutne potrebné, aby sa zabránilo neprimeraným nákladom a znižovaniu konkurencieschopnosti plynu ako nízkouhlíkového paliva. V priebehu posledných približne 40 rokov od vybudovania veľkej infraštruktúry na prepravu zemného plynu v Európe trvalo jediné väčšie prerušenie dodávok 13 dní. Obdobie v dĺžke 30 dní pre normy v oblasti dodávok by bolo preto viac než postačujúce, aby sa pokryli všetky prípadné možnosti a tiež by značne znížilo náklady. Obdobie v dĺžke 30 dní sa zdá dosť dlhé na to, aby sa obnovili dodávky plynu a zaviedli ďalšie opatrenia, napríklad dodávky prostredníctvom spätného toku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný orgán prijme opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom na obdobie 60 dní aj v prípade núdzového stavu podľa článku 9 ods. 2. Príslušný orgán sa snaží zachovať dodávky chráneným odberateľom dovtedy, kým je to potrebné.

2. Príslušný orgán stanoví dodávateľským podnikom povinnosť, aby zabezpečili dodávky plynu chráneným odberateľom na obdobie 30 dní aj v prípade núdzového stavu podľa článku 9 ods. 2. Dodávateľské podniky sa v spolupráci s príslušným orgánom snažia zachovať dodávky chráneným odberateľom dovtedy, pokiaľ to umožňujú trhové opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu.

Odôvodnenie

Zabezpečenie noriem v oblasti dodávok by malo byť v prvom rade úlohou dodávateľských podnikov. 30-dňová lehota by znížila náklady spotrebiteľov, pozri článok 7 ods. 1.

Trh by mal fungovať čo najdlhšie a trhové mechanizmy by mali vytvoriť fyzické a kontraktuálne nástroje na zachovanie dodávok chráneným odberateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Povinnosti plynárenských podnikov týkajúce sa plnenia noriem v oblasti dodávok uvedených v odseku 1 a 2 nie sú diskriminačné a nezaťažujú príliš nové a malé podniky.

3. Povinnosti plynárenských podnikov týkajúce sa plnenia noriem v oblasti dodávok uvedených v odseku 1 a 2 nie sú diskriminačné a príliš ich nezaťažujú.

Odôvodnenie

Ciele návrhu nariadenia je možné dosiahnuť len vtedy, ak sú úlohy a zodpovednosť každého z aktérov jasne vymedzené na základe noriem, ktoré platia pre všetkých účastníkov trhu rovnakým spôsobom vrátane nových a malých podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do [30. septembra 2010; 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] každý príslušný orgán posúdi v celom rozsahu riziká, ktoré majú vplyv na bezpečnosť dodávok plynu v jeho členskom štáte prostredníctvom:

1. Najneskôr do ...* každý príslušný orgán vykoná posúdenie rizík a vplyvu, ktoré sa stane základom pre:

a) použitia noriem uvedených v článkoch 6 a 7;

a) vypracovanie rizikového profilu príslušného členského štátu pri zohľadnení všetkých príslušných vnútroštátnych a regionálnych okolností;

b) zohľadnenia všetkých príslušných vnútroštátnych a regionálnych okolností;

b) vypracovanie preventívneho akčného plánu príslušného členského štátu;

c) uplatnenia rôznych scenárov výnimočne vysokého dopytu a prerušenia dodávok, napr. zlyhania hlavných prepravných infraštruktúr, zásobníkov, terminálov LNG a prerušenia dodávok od dodávateľov z tretích krajín;

c) vypracovanie núdzového plánu príslušného členského štátu;

d) zistenia interakcie a korelácie rizík medzi členskými štátmi.

Posúdenie rizík a vplyvu vychádza z noriem vymedzených v článkoch 6 a 7 a zahŕňa realizáciu rôznych scenárov výnimočne vysokého dopytu a/alebo prerušenia dodávok, napr. zlyhania hlavných prepravných infraštruktúr, zásobníkov, terminálov LNG a prerušenia dodávok od výrobcov z tretích krajín; Zohľadňujú sa interakcie a korelácie rizík medzi členskými štátmi.

 

Ú. v. EÚ vložte prosím dátum: 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Lehota na vykonanie posúdenia rizík a vplyvu by mala byť podľa článku 8 ods. 1 rovnaká ako v článku 4 ods. 1. Navrhované nariadenia stanovuje prísne štrukturálne povinnosti pre členské štáty, napr. pravidlo N-1 pre normy infraštruktúry alebo záväzné ustanovenia týkajúce sa spätného toku. Je dôležité pozorne posúdiť navrhnuté opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že nové kapacity zostanú nevyužité, spôsobia zbytočné náklady, povedú k rastu cien pre konečných odberateľov a budú prekážať konkurencieschopnosti plynárenského priemyslu. Posúdenie rizík a vplyvu by mal preto vykonať každý členský štát v súlade so spoločnou metodikou, pričom by mal mať možnosť prihliadnuť v prípade potreby na konkrétne vnútroštátne podmienky a špecifiká. Výsledky sa odzrkadlia v preventívnych akčných a núdzových plánoch. Podobné plány by mohli byť vypracované aj na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Posúdenie rizík a vplyvu zohľadňuje technickú realizovateľnosť a analýzu nákladov a výnosov. Malo by to platiť najmä pred akýmkoľvek možným rozšírením kategórie chránených odberateľov nad rámec domácností na vnútroštátnej úrovni.

Odôvodnenie

Lehota na vykonanie posúdenia rizík a vplyvu by mala byť podľa článku 8 ods. 1 rovnaká ako v článku 4 ods. 1. Navrhované nariadenia stanovuje prísne štrukturálne povinnosti pre členské štáty, napr. pravidlo N-1 pre normy infraštruktúry alebo záväzné ustanovenia týkajúce sa spätného toku. Je dôležité pozorne posúdiť navrhnuté opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že nové kapacity zostanú nevyužité, spôsobia zbytočné náklady, povedú k rastu cien pre konečných odberateľov a budú prekážať konkurencieschopnosti plynárenského priemyslu. Posúdenie rizík a vplyvu by mal preto vykonať každý členský štát v súlade so spoločnou metodikou, pričom by mal mať možnosť prihliadnuť v prípade potreby na konkrétne vnútroštátne podmienky a špecifiká. Výsledky sa odzrkadlia v preventívnych akčných a núdzových plánoch. Podobné plány by mohli byť vypracované aj na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Na základe odporúčania Komisie vydaného v súlade s článkom 4 ods. 3 alebo v prípade vypracovania spoločného regionálneho plánu podľa článku 4 ods. 4, sa môžu povinnosti stanovené v tomto článku splniť na regionálnej úrovni.

Odôvodnenie

Lehota na vykonanie posúdenia rizík a vplyvu by mala byť podľa článku 8 ods. 1 rovnaká ako v článku 4 ods. 1. Navrhované nariadenia stanovuje prísne štrukturálne povinnosti pre členské štáty, napr. pravidlo N-1 pre normy infraštruktúry alebo záväzné ustanovenia týkajúce sa spätného toku. Je dôležité pozorne posúdiť navrhnuté opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že nové kapacity zostanú nevyužité, spôsobia zbytočné náklady, povedú k rastu cien pre konečných odberateľov a budú prekážať konkurencieschopnosti plynárenského priemyslu. Posúdenie rizík a vplyvu by mal preto vykonať každý členský štát v súlade so spoločnou metodikou, pričom by mal mať možnosť prihliadnuť v prípade potreby na konkrétne vnútroštátne podmienky a špecifiká. Výsledky sa odzrkadlia v preventívnych akčných a núdzových plánoch. Podobné plány by mohli byť vypracované aj na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Súčasťou každého spoločného regionálneho plánu vypracovaného podľa článku 4 ods. 4 bude najneskôr do ...* komplexné posúdenie rizík pre bezpečnosť dodávok plynu v danom regióne so zreteľom na posúdenia rizík, ktoré predtým vypracovali zúčastnené členské štáty.

 

Ú. v. EÚ vložte prosím dátum: do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Najneskôr do ...* Európska komisia vykoná komplexné posúdenie rizík pre bezpečnosť dodávok plynu v Európskej únii so zreteľom na posúdenia rizík a všetky spoločné regionálne plány, ktoré predtým vypracovali členské štáty.

 

Ú. v. EÚ vložte prosím dátum: 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) stanovuje, akým spôsobom môžu prispieť plánované netrhové opatrenia uvedené v prílohe III alebo ako sa môžu uplatniť na úrovni núdzového stavu a posudzuje, do akej miery je nevyhnutné prijatie netrhových opatrení, aby sa krízová situácia dala zvládnuť, posudzuje ich dôsledky a stanovuje postupy ich realizácie;

7. stanovuje, akým spôsobom môžu prispieť netrhové opatrenia uvedené v prílohe III, ktoré sa plánujú alebo majú realizovať v prípade núdzového stavu, a na základe analýzy nákladov a výnosov posudzuje, do akej miery je nevyhnutné prijatie netrhových opatrení, aby sa krízová situácia dala zvládnuť , pričom tieto opatrenia sa využívajú len ako posledná možnosť s cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky plynu, posudzuje ich dôsledky a stanovuje postupy ich realizácie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Stupeň včasného varovania (včasné varovanie): v prípade, že existuje konkrétny, závažný a spoľahlivý údaj, poprípade získaný na základe mechanizmu včasného varovania, o tom, že by mohlo dôjsť k situácii, ktorá zhorší dodávateľské podmienky.

1. Stupeň včasného varovania (včasné varovanie): konkrétny, závažný a spoľahlivý naznačuje, že dodávateľské podmienky sa môžu v krátkodobom horizonte zhoršiť. Od trhu sa očakáva, že tento problém vyrieši bez zásahu príslušného orgánu.

Odôvodnenie

Každý stupeň krízovej situácie by sa mal podrobne vysvetliť a jednotlivé stupne by mali byť jasne rozlíšené, aby sa v prípade núdze vyhlo akýmkoľvek nedorozumeniam. Trojúrovňový prístup vymedzený v smernici z roku 2004 na zaistenie bezpečnosti dodávok (I: spoločnosti; II: členské štáty; III: Komisia) návrh nariadenia teraz už jasne neodzrkadľuje. Návrh nariadenia by mal znova obsahovať túto zásadu. Počas prvých dvoch krízových štádií sa od trhu očakáva, že problém vyrieši sám, ale počas skutočnej krízy/núdze, keď už samotné trhové mechanizmy nepostačujú, mali by sa zapojiť aj členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia preskúma do jedného týždňa, či je vyhlásenie núdzového stavu opodstatnené a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky a fungovanie vnútorného trhu. Komisia môže predovšetkým požiadať príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už Komisia nebude považovať za opodstatnené.

6. Komisia preskúma do troch dní, či vyhlásenie núdzového stavu spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 pododseku 3 a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky a fungovanie vnútorného trhu. Komisia môže predovšetkým požiadať príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už Komisia nebude považovať za opodstatnené.

Odôvodnenie

Je potrebné skrátiť časový rámec, keďže dôsledky energetickej krízy sú často badateľné už po niekoľkých dňoch a už vtedy môžu mať negatívny vplyv na hospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Núdzové plány sa aktualizujú každé dva roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Núdzový stav v Spoločenstve Komisia vyhlási, ak viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav alebo Spoločenstvo prišlo o viac ako 10 % dodávok plynu z tretích krajín. Komisia vyhlási núdzový stav v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu.

1. Núdzový stav v Únii môže Komisia vyhlásiť na žiadosť jediného príslušného orgánu alebo ak Únia prichádza o viac ako 10 % denných dodávok plynu z tretích krajín – čo sa podľa výpočtov ENTSO-G rovná dennej spotrebe určitých členských štátov. Núdzový stav v Únii Komisia vyhlási, ak viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový stav v Únii týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu.

Odôvodnenie

Treba pripomenúť, že 10-percentný výpadok denných dodávok plynu je už na hranici dennej spotreby plynu menších členských štátov, a preto je dôležité dodržať limit 10% percent.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) realizáciou plánov;

g) preventívnymi akčnými plánmi a núdzovými plánmi a realizáciou opatrení v nich stanovených;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušné orgány a Komisia zachovávajú dôvernosť citlivých obchodných informácií.

3. Príslušné orgány a Komisia vytvoria štruktúru, ktorá zabezpečí zachovávanie dôvernosti a ochranu citlivých obchodných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Monitorovanie

Monitorovanie Komisiou

Po posúdení oznámených plánov a po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn vypracuje Komisia do […] závery týkajúce sa možných nástrojov na zvýšenie bezpečnosti dodávok na úrovni Spoločenstva a podá správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia. Správa musí v prípade potreby obsahovať odporúčania týkajúce sa zlepšenia tohto nariadenia.

Po posúdení oznámených plánov a po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn vypracuje Komisia do […] závery týkajúce sa možných nástrojov na zvýšenie bezpečnosti dodávok a potreby vykonať posúdenie rizík a vypracovať preventívny akčný plán a núdzový plán na úrovni Únie a podá správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia. Správa musí v prípade potreby obsahovať odporúčania týkajúce sa zlepšenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Súčasťou správy je taktiež analýza SWOT, ktorá rieši zodpovednosť za realizáciu opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu stanovených v tomto nariadení. Komisia posúdi, či by táto zodpovednosť mala byť skôr delegovaná na Európsku skupinu regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn (ERGEG) alebo na príslušné orgány členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Projekt plynovodu Nabucco

 

Inštitúcie Európskej únie zvlášť uprednostnia projekt plynovodu Nabucco, pokiaľ ide o jeho politický profil a financovanie.

Odôvodnenie

V nariadení, ktoré pojednáva o bezpečnosti dodávok plynu, by mala diverzifikácia dodávok plynu zohrávať dôležitú úlohu. V tejto súvislosti by projekt Nabucco mohol ponúknuť alternatívu k súčasným zdrojom plynu EÚ.

POSTUP

Názov

Bezpečnosť dodávok plynu

Referenčné čísla

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.9.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Nikolaos Chountis

20.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2009

21.1.2010

 

 

Dátum prijatia

27.1.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Briard Auconie, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (29.1.2010)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogusław Sonik

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zemný plyn je fosílnym palivom s najnižšími emisiami CO2, a preto zohráva v Európe kľúčovú úlohu pri prechode na energetický systém s nízkymi emisiami oxidov uhlíka. Plyn dnes v Európe pokrýva štvrtinu spotreby primárnej energie, pričom takmer 60 % plynu sa dováža(1). Hoci nárast dopytu po plyne by sa mal stabilizovať aj vďaka cieľom EÚ na rok 2020 týkajúcim sa energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov, pokles domácej produkcie by aj naďalej viedol k situácii, že závislosť EÚ od dovozu plynu by zostala na rovnakej úrovni alebo by sa dokonca ešte zvýšila. Rusko-ukrajinská plynová kríza z januára 2009, keď bolo na dva týždne zastavených 30 % dovozu plynu pre Európu, jasne ukázala, že za terajších okolností, keď rastie závislosť od dovozu plynu a zvyšujú sa riziká týkajúce sa zásobovania plynom a tranzitu, už súčasná smernica o bezpečnosti dodávok plynu(2) nepostačuje a je potrebná jej revízia. Okrem toho treba zdôrazniť, že pre niektoré členské štáty znamenalo prerušenie dodávok plynu v januári 2009 pozastavenie 100 % ich dovozu plynu z Ruska a že situácia v jednom členskom štáte zostáva po prerušení dodávok plynu doteraz nevyriešená.

Tieto okolnosti veľmi jasne poukazujú na to, že proces vytvárania plne liberalizovaného vnútorného trhu s energiou je nedokončený a že je naliehavo potrebné stanoviť opatrenia, ktoré by zlepšili bezpečnosť dodávok plynu v rámci EÚ.

V súvislosti s otázkami v oblasti životného prostredia sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že bezpečnosť dodávok plynu musí byť v súlade s ochranou životného prostredia, aby mohlo byť zásobovanie energiou v Európe trvalo udržateľné:

§ Mal by sa primerane zohľadniť environmentálny vplyv navrhovaných opatrení v oblasti dopytu a dodávok. Aj v núdzových situáciách by sa mali uprednostniť opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv.

§ Treba poznamenať, že prechod z plynu na iné palivá by viedol k zvýšeniu emisií skleníkových plynov, napr. v prípade, že sa plyn nahrádza uhlím a vykurovacím olejom.

§ Úspora energie a energetická účinnosť má rozhodujúcu úlohu pri prevencii kríz a zmierňovaní ich účinku, preto by sa opatrenia v tejto oblasti mali viac zdôrazňovať. V tejto súvislosti by sa mala venovať osobitná pozornosť prebiehajúcim rokovaniam týkajúcim sa tzv. balíka o energetickej účinnosti, t. j. návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov(3) a návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre(4).

§ Mala by sa viac zdôrazňovať úloha trvalo udržateľných domácich zdrojov energie. Malo by sa uľahčiť začlenenie plynu z obnoviteľných zdrojov energie do infraštruktúry plynárenskej siete.

§ Nová energetická infraštruktúra by sa mala budovať po primeranom vyhodnotení vplyvu na životné prostredie, ak si to vyžadujú osobitné právne predpisy, predovšetkým smernica 2001/42/ES a smernica Rady 85/337/EHS, ako aj s primeraným ohľadom na životné prostredie, a najmä na chránené prírodné oblasti zahrnuté do programu Natura 2000.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Zlyhanie najväčšej jednotlivej plynovej infraštruktúry alebo zdroja dodávok plynu, tzv. zásada N-1, je reálnym scenárom. Použitie zlyhania takejto infraštruktúry alebo zdroja dodávok ako referenčnej hodnoty, ktorá určuje, čo by mali byť členské štáty schopné kompenzovať, je pre ne oprávneným východiskom pre zaisťovanie bezpečnosti dodávok.

(8) Zlyhanie najväčšej jednotlivej plynovej infraštruktúry, tzv. zásada N-1, je reálnym scenárom. Použitie zlyhania takejto infraštruktúry ako referenčnej hodnoty, ktorá určuje, čo by mali byť členské štáty schopné kompenzovať, je pre ne oprávneným východiskom pre zaisťovanie bezpečnosti dodávok.

Odôvodnenie

Skúsenosti z plynovej krízy zo začiatku roka 2009 ukázali, že podniky sú v prípade výpadku zdroja dodávok plynu schopné zabezpečiť dodávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Aby sa prerušenia dodávok dali zvládnuť, je nevyhnutné, aby bola v členských štátoch a v celom Spoločenstve vybudovaná dostatočná plynárenská infraštruktúra. Minimálne spoločné kritériá týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu by mali zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti dodávok plynu pre všetkých a vytvoriť značné stimuly na výstavbu potrebnej infraštruktúry a na zlepšenie úrovne pripravenosti v čase krízy. Opatrenia v oblasti dopytu, medzi ktoré patrí používanie náhradných palív, môžu zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti v prípade, ak ich možno prijať rýchlo, a môžu badateľne znižovať dopyt v reakcii na prerušenie dodávok.

(9) Aby sa prerušenia dodávok dali zvládnuť, je nevyhnutné, aby bola v členských štátoch a v celom Spoločenstve vybudovaná dostatočná plynárenská infraštruktúra. Minimálne spoločné kritériá týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu by mali zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti dodávok plynu pre všetkých a vytvoriť značné stimuly na výstavbu potrebnej infraštruktúry a na zlepšenie úrovne pripravenosti v prípade krízy. Opatrenia v oblasti dopytu, medzi ktoré patrí používanie náhradných palív, môžu zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti v prípade, ak ich možno prijať rýchlo, a môžu badateľne znižovať dopyt v reakcii na prerušenie dodávok. Treba však poznamenať, že prechod na fosílne palivá by viedol k zvýšeniu emisií skleníkových plynov. Ako opatrenie v oblasti dopytu by sa malo väčšmi podporovať účinné využívanie energie. Mal by sa primerane zohľadniť environmentálny vplyv navrhovaných opatrení v oblasti dopytu a dodávok a mali by sa uprednostniť opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv. Všetky investície do infraštruktúry by sa mali vykonať s primeraným ohľadom na životné prostredie a príslušné acquis communautaire.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Mali by sa dôrazne podporovať investície do novej plynovej infraštruktúry. Investície by mali zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu a zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom. Ak pôjde o investície do infraštruktúry s cezhraničným charakterom, Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/… („ACER“) a Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G) by sa mali prizvať k intenzívnej spolupráci, aby sa lepšie zohľadnili cezhraničné aspekty.

(10) Mali by sa dôrazne podporovať investície do novej plynovej infraštruktúry, ktoré by sa však mali realizovať až po primeranom vyhodnotení vplyvu na životné prostredie. Táto nová infraštruktúra by mala zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu a zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom. Investície by mali v zásade realizovať podniky a mali by sa zakladať na ekonomických stimuloch. Malo by sa uľahčiť začlenenie plynu z obnoviteľných zdrojov energie do infraštruktúry plynárenskej siete. Ak pôjde o investície do infraštruktúry s cezhraničným charakterom, Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/… („ACER“) a Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G) by sa mali prizvať k intenzívnej spolupráci, aby sa lepšie zohľadnili cezhraničné aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Aby sa pomohlo členským štátom financovať potrebné investície do domácej výroby a infraštruktúry, sú k dispozícii rôzne zdroje Spoločenstva, najmä pôžičky a záruky Európskej investičnej banky alebo financovanie z regionálnych, štrukturálnych alebo kohéznych fondov. Aj Európska investičná banka, ako aj externé nástroje Spoločenstva, akými sú nástroj európskeho susedstva a partnerstva, nástroj predvstupovej pomoci a nástroj financovania rozvojovej spolupráce, môžu financovať opatrenia v tretích krajinách na zvýšenie bezpečnosti dodávok energie.

(11) Aby sa pomohlo členským štátom financovať potrebné investície do domácej výroby, infraštruktúry a opatrení v oblasti energetickej účinnosti, sú k dispozícii rôzne zdroje Spoločenstva, najmä pôžičky a záruky Európskej investičnej banky alebo financovanie z regionálnych, štrukturálnych alebo kohéznych fondov. Aj Európska investičná banka, ako aj externé nástroje Spoločenstva, akými sú nástroj európskeho susedstva a partnerstva, nástroj predvstupovej pomoci a nástroj financovania rozvojovej spolupráce, môžu financovať opatrenia v tretích krajinách na zvýšenie bezpečnosti dodávok energie. Finančné prostriedky Spoločenstva sú mimoriadne dôležité pre zlepšovanie vzájomnej prepojenosti regiónov a členských štátov, ktoré sa považujú za „energetické ostrovy“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je preto veľmi dôležité presne vymedziť úlohy a povinnosti všetkých plynárenských podnikov a príslušných orgánov, aby sa zachoval dobre fungujúci vnútorný trh, najmä v prípadoch prerušení dodávok a krízových situácií.

(15) Je preto veľmi dôležité presne vymedziť úlohy a povinnosti všetkých plynárenských podnikov, príslušných orgánov a Komisie, aby sa zachoval dobre fungujúci vnútorný trh, najmä v prípadoch prerušení dodávok a krízových situácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Na zabezpečenie maximálnej úrovne pripravenosti v prípade prerušenia dodávok by mali všetky plynárenské podniky spolu s príslušnými orgánmi vypracovať núdzové plány. Takéto plány by mali byť vzájomne súdržné. Ich obsah by sa mal opierať o osvedčené postupy v rámci existujúcich plánov a mali by presne vymedziť úlohy a povinnosti všetkých dotknutých plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Spoločné núdzové plány na regionálnej úrovni by sa mali vypracovať, keď je to možné a potrebné.

(22) Na zabezpečenie maximálnej úrovne pripravenosti v prípade prerušenia dodávok by mali všetky plynárenské podniky spolu s príslušnými orgánmi vypracovať núdzové plány. Takéto plány by mali byť vzájomne v súlade na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Spoločenstva. Ich obsah by sa mal opierať o osvedčené postupy v rámci existujúcich plánov a mali by presne vymedziť úlohy a povinnosti všetkých dotknutých plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Spoločné núdzové plány na regionálnej úrovni by sa mali vypracovať, keď je to možné a potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným a geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným a geologickým podmienkam, napríklad členským štátom, ktoré sú energetickými ostrovmi, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity, ako sú uvedené v článku 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni. Treba podporovať obchodné dohody medzi podnikmi, ktoré sa zakladajú na vypracúvaní spoločných preventívnych a núdzových plánov.

Odôvodnenie

Nesmú existovať záväzné povinnosti týkajúce sa možných opatrení v rámci solidarity alebo kompenzačných mechanizmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti dodávok plynu, aby sa zabezpečilo riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií členských štátov a Spoločenstva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok.

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti dodávok plynu zabezpečením riadneho a neprerušovaného fungovania vnútorného trhu s plynom a vypracovaním výnimočných opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade, keď trh už nie je schopný ďalej dodávať požadované dodávky plynu, prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií členských štátov a Spoločenstva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok alebo vážne a reálne hrozby takýchto prerušení v duchu solidarity medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Skutočné prerušenia dodávok by nemali byť jediným dôvodom na reakciu. Takáto reakcia by mala nasledovať aj na základe vážnych a reálnych hrozieb prerušení. V súlade so závermi zasadnutia Európskej rady z marca 2009 by sa v nariadení mal zdôrazniť duch solidarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „chránení odberatelia“ znamenajú zákazníkovpripojených k plynovej distribučnej sieti a v prípade, že tak rozhodne príslušný členský štát, môžu zahŕňať aj malé a stredné podniky, školy a nemocnice, pokiaľ sú už pripojené k plynovej distribučnej sieti;

1. „chránení odberatelia“ znamenajú všetky domácnostipripojené k plynovej distribučnej sieti a v prípade, že tak rozhodne príslušný členský štát, môžu zahŕňať aj iných zákazníkov, napríklad malé a stredné podniky, školy a nemocnice a iné inštitúcie poskytujúce zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie verejné služby, pokiaľ sú už pripojené k plynovej distribučnej sieti;

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať právo vymedziť zoznam chránených odberateľov na úrovni vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so svojimi potrebami a v prípade, že to považujú za potrebné, tento zoznam ďalej rozšíriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Komisia v rámci svojich právomocí vykoná opatrenia stanovené v tomto nariadení. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä každoročné posúdenie rizika stanovené v článku 8 ods. 1 písm. a) a neustále monitorovanie bezpečnosti dodávok plynu na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Vzhľadom na cezhraničný charakter plynových kríz by sa prevencia a príprava na ne mali organizovať aj na úrovni Komisie/Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zatupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačným orgánom, ak ním nie je príslušný orgán, vypracuje najneskôr do [31. marca 2011; 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti]:

1. Príslušný orgán po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností, priemyselných odberateľov a ostatných zúčastnených strán a s regulačným orgánom, ak ním nie je príslušný orgán, a v súlade s odsekom 2, vypracuje do [31. marca 2011; 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti]:

Odôvodnenie

Vzhľadom na cezhraničný charakter plynových kríz by sa prevencia a príprava na ne mali lepšie koordinovať na úrovni Spoločenstva. Je potrebné viac zdôrazniť povinnosť poradiť sa s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a s Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto plánov vymenia informácie a poradia sa medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili vzájomnú súdržnosť svojich plánov a opatrení na príslušnej regionálnej úrovni. Tieto konzultácie by sa mali týkať minimálne vzájomných prepojení, cezhraničných dodávok a skladovania a fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch.

2. Príslušné orgány si pred prijatím týchto plánov vymenia informácie a poradia sa medzi sebou a s Komisiou, aby zaistili vzájomnú súdržnosť svojich plánov a opatrení na príslušnej regionálnej úrovni a na úrovni Spoločenstva. Tieto konzultácie sa týkajú minimálne vzájomných prepojení, cezhraničných dodávok a skladovania a fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch, ako aj zmluvných obmedzení poskytovania cezhraničných dodávok. Počas konzultácií sa chráni dôvernosť citlivých obchodných informácií.

Odôvodnenie

Vzhľadom na cezhraničný charakter plynových kríz by sa prevencia a príprava na ne mala organizovať aj na úrovni Spoločenstva. Príslušným orgánom v tejto veci by mala byť Európska komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže počas procesu uvedeného v odseku 2 odporučiť, na akej regionálnej úrovni má prebiehať výmena informácií a konzultácie. Komisia môže po konzultáciách s Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G) a Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky („ACER“) odporučiť aj vypracovanie spoločného plánu na regionálnej úrovni.

3. Komisia môže počas procesu uvedeného v odseku 2 odporučiť, na akej regionálnej úrovni má prebiehať výmena informácií a konzultácie. Komisia môže v prípade potreby po konzultáciách s Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO-G“) a Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky („ACER“) odporučiť alebo požadovať aj vypracovanie spoločného plánu na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) opatrenia na splnenie noriem v oblasti infraštruktúry a dodávok uvedených v článkoch 6 a 7; tieto opatrenia zahŕňajú aspoň plánovanie splnenia normy N-1, množstvá a kapacity potrebné na zásobovanie chránených odberateľov v stanovených obdobiach vysokého dopytu, opatrenia v oblasti dopytu a povinnosti plynárenských podnikov a ostatných príslušných orgánov;

a) opatrenia na splnenie noriem v oblasti infraštruktúry a dodávok uvedených v článkoch 6 a 7; tieto opatrenia zahŕňajú aspoň plánovanie splnenia normy N-1, množstvá a kapacity potrebné na zásobovanie chránených odberateľov v stanovených obdobiach vysokého dopytu, a to v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie1 a so smernicou Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie2, opatrenia v oblasti dopytu a povinnosti plynárenských podnikov a ostatných príslušných orgánov;

 

1. Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.

 

2. Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do [31. marca 2014; 3 rokov od nadobudnutia účinnosti] príslušný orgán zabezpečí, aby mala ostatná infraštruktúra (N-1) v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry v oblasti zásobovania plynom kapacitu na dodanie potrebného množstva plynu na uspokojenie celkového dopytu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas obdobia 60 dní výnimočne vysokého dopytu po plyne v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov.

1. Do [31. marca 2016; 5 rokov od nadobudnutia účinnosti] príslušný orgán zabezpečí, aby mala ostatná infraštruktúra (N-1) v prípade narušenia najväčšej infraštruktúry v oblasti zásobovania plynom kapacitu na dodanie potrebného množstva plynu na uspokojenie celkového dopytu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje výpočet, počas obdobia 60 dní výnimočne vysokého dopytu po plyne v priebehu najchladnejšieho obdobia, ktoré sa štatisticky vyskytuje každých dvadsať rokov.

Odôvodnenie

Z technického hľadiska nie je možné do troch rokov vybudovať potrebnú infraštruktúru a prispôsobiť celé prepravné sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy umožnia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stálu fyzickú kapacitu prepravy plynu v oboch smeroch na všetkých cezhraničných vzájomných prepojeniach, okrem prípadov, keď Komisia na žiadosť príslušného orgánu rozhodne, že pridaním obojsmernej kapacity toku sa nezvýši bezpečnosť dodávok nijakého členského štátu. Toto rozhodnutie je možné revidovať, ak sa zmenia okolnosti. Potrebná výška kapacity obojsmerného toku by sa mala dosahovať hospodárnym spôsobom a mala by zohľadňovať aspoň kapacitu potrebnú na splnenie noriem v oblasti dodávok uvedených v článku 7. Prevádzkovateľ plynovej prepravnej sústavy by mal do dvoch rokov prispôsobiť fungovanie celej prepravnej sústavy tak, aby umožňovala obojsmerný tok plynu.

5. Prevádzkovatelia prepravnej sústavy umožnia do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stálu fyzickú kapacitu prepravy plynu v oboch smeroch na všetkých cezhraničných vzájomných prepojeniach, okrem prípadov, keď Komisia na žiadosť príslušného orgánu rozhodne, že pridaním obojsmernej kapacity toku sa nezvýši bezpečnosť dodávok nijakého členského štátu. Toto rozhodnutie je možné revidovať, ak sa zmenia okolnosti. Potrebná výška kapacity obojsmerného toku by sa mala dosahovať hospodárnym spôsobom a mala by zohľadňovať aspoň kapacitu potrebnú na splnenie noriem v oblasti dodávok uvedených v článku 7. Prevádzkovateľ plynovej prepravnej sústavy by mal do štyroch rokov prispôsobiť fungovanie prepravnej sústavy tak, aby umožňovala obojsmerný tok plynu. Prevádzkovateľ plynovej prepravnej sústavy zmodernizuje infraštruktúru tak, aby zabezpečil minimalizáciu únikov metánu z plynovodov a kompresorových staníc.

Odôvodnenie

Z technického hľadiska nie je možné prispôsobiť celé prepravné sústavy tak, aby umožňovali obojsmerný tok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Vnútroštátne regulačné orgány pri schvaľovaní sadzieb v súlade s článkom 41 ods. 8 smernice […/…EC] zohľadňujú náklady na plnenie normy N-1 a náklady na umožnenie stálej fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch. V prípade nákladov, ktoré vznikli viac ako jednému členskému štátu, vnútroštátne regulačné orgány všetkých príslušných členských štátov rozhodnú spoločne o ich rozdelení. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. .../…

7. Vnútroštátne regulačné orgány pri schvaľovaní sadzieb v súlade s článkom 41 ods. 8 smernice […/…EC] zohľadňujú náklady na plnenie normy N-1 a náklady na umožnenie stálej fyzickej kapacity prepravy plynu v oboch smeroch. V prípade nákladov, ktoré vznikli viac ako jednému členskému štátu, vnútroštátne regulačné orgány všetkých príslušných členských štátov rozhodnú spoločne o ich rozdelení. Uplatňuje sa článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. .../… Preskúma sa možnosť spolufinancovať z finančných prostriedkov Spoločenstva zlepšovanie vzájomnej prepojenosti, a to najmä regiónov, ktoré sa považujú za „energetické ostrovy“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  18

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do [30. septembra 2010; 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] každý príslušný orgán posúdi v celom rozsahu riziká, ktoré majú vplyv na bezpečnosť dodávok plynu v jeho členskom štáte prostredníctvom:

1. Do [30. septembra 2010; 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] každý príslušný orgán posúdi riziká, ktoré majú vplyv na bezpečnosť dodávok plynu v jeho členskom štáte prostredníctvom:

Odôvodnenie

Táto povinnosť posúdenia rizík v celom rozsahu by znamenala pre príslušné orgány nemalé náklady na byrokraciu a administratívu, ktoré by sa nemali podceňovať, pričom nie je jasné, či by získané informácie v prípade núdzového stavu v Spoločenstve naozaj mohli situáciu zlepšiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Do [30. marca 2011; 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] Komisia posúdi v celom rozsahu riziká, ktoré majú vplyv na bezpečnosť dodávok plynu v Spoločenstve (posúdenie zo strany Spoločenstva), pričom zohľadní najmä posúdenia rizika vykonané jednotlivými členskými štátmi a všetky relevantné medzinárodné okolnosti.

Odôvodnenie

Posúdenie rizika na úrovni Spoločenstva znamená dodatočný prínos. V prípade, že sa vyskytne významné alebo neočakávané riziko, malo by sa prehodnotiť posúdenie rizika vykonané tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Plynárenské podniky, príslušné organizácie zatupujúce záujmy domácností a priemyselných odberateľov a regulačný orgán, ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú a poskytujú všetky potrebné informácie na posúdenie rizika.

2. Plynárenské podniky, príslušné organizácie zastupujúce záujmy domácností, priemyselných odberateľov a ostatných zúčastnených strán a regulačný orgán, ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú a poskytujú všetky potrebné informácie na posúdenie rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Posúdenie rizika sa opakuje každé dva roky pred 30. septembrom daného roka.

3. Posúdenie rizika sa opakuje každoročne pred 30. septembrom.

Odôvodnenie

Posúdenie rizika sa musí opakovať častejšie, aby bolo možné lepšie predpovedať krízy a lepšie sa na ne pripraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Stupeň núdze (núdzový stav): v prípade, že dôjde k výnimočne vysokému dopytu alebo k prerušeniu dodávok prostredníctvom alebo z najväčšej infraštruktúry alebo zdroja a existuje vážne riziko, že sa výhradne prostredníctvom trhových nástrojov už nebudú dať plniť normy v oblasti dodávok pre chránených odberateľov.

3. Stupeň núdze (núdzový stav): v prípade, že dôjde k výnimočne vysokému dopytu alebo k prerušeniu dodávok prostredníctvom alebo z najväčšej infraštruktúry alebo zdroja, alebo existuje vážne riziko, že sa výhradne prostredníctvom trhových nástrojov už nebudú dať plniť normy v oblasti dodávok pre chránených odberateľov.

Odôvodnenie

Podnet na realizáciu núdzových opatrení by mal byť vymedzený flexibilnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  23

Návrh nariadenia

Článok 9 - odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade, že príslušný orgán vyhlási akýkoľvek stupeň krízovej situácie, informuje o tom bezodkladne Komisiu a poskytne jej potrebné informácie. V prípade núdzového stavu, ktorý môže mať za následok žiadosť o poskytnutie pomoci od EÚ a členských štátov, príslušný orgán príslušného členského štátu o tom informuje bezodkladne Monitorovacie a informačné centrum Komisie pre civilnú ochranu.

4. V prípade, že príslušný orgán vyhlási stupeň pohotovosti alebo úroveň núdzového stavu, informuje o tom bezodkladne Komisiu a poskytne jej potrebné informácie. V prípade núdzového stavu, ktorý môže mať za následok žiadosť o poskytnutie pomoci od EÚ a členských štátov, príslušný orgán príslušného členského štátu o tom informuje bezodkladne Monitorovacie a informačné centrum Komisie pre civilnú ochranu.

Odôvodnenie

Iba v prípade stupňa pohotovosti alebo núdzového stavu sú členské štáty, resp. EÚ povinné obnoviť bezpečnosť dodávok. Počas stupňa včasného varovania je úlohou podnikov vyriešiť narušenie dodávok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V prípade, že príslušný orgán vyhlási núdzový stav, prijme vopred stanovené opatrenia uvedené v jeho núdzovom pláne a bezodkladne o tom informuje Komisiu, najmä o opatreniach, ktoré hodlá prijať v súlade s článkom 9 ods. 1. Komisia môže zvolať stretnutie Koordinačnej skupiny pre plyn.

5. V prípade, že príslušný orgán vyhlási núdzový stav, prijme vopred stanovené opatrenia uvedené v jeho núdzovom pláne a bezodkladne o tom informuje Komisiu, najmä o opatreniach, ktoré hodlá prijať v súlade s článkom 9 ods. 1. Komisia zvolá stretnutie Koordinačnej skupiny pre plyn.

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť právomoci Európskej komisie v súvislosti s riadením kríz počas núdzového stavu na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia preskúma do jedného týždňa, či je vyhlásenie núdzového stavu opodstatnené a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky a fungovanie vnútorného trhu. Komisia môže predovšetkým požiadať príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už Komisia nebude považovať za opodstatnené.

6. Komisia preskúma do troch kalendárnych dní, či je vyhlásenie núdzového stavu opodstatnené a či to príliš nezaťaží plynárenské podniky a fungovanie vnútorného trhu. Komisia môže predovšetkým požiadať príslušný orgán, aby zmenil opatrenia, ktoré príliš zaťažujú plynárenské podniky, a aby zrušil vyhlásenie núdzového stavu, ak ho už Komisia nebude považovať za opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Núdzový stav v Spoločenstve Komisia vyhlási, ak viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav alebo Spoločenstvo prišlo o viac ako 10 % dodávok plynu z tretích krajín. Komisia vyhlási núdzový stav v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu.

1. Komisia na žiadosť príslušného orgánu vyhlási stav pohotovosti v Spoločenstve. Komisia vyhlási núdzový stav v Spoločenstve na žiadosť jedného príslušného orgánu, alebo ak Spoločenstvo podľa výpočtu ENTSO-G prišlo o viac ako 10 % denného dovozu plynu z tretích krajín, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru. Komisia vyhlási núdzový stav aj v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia zvolá stretnutie Koordinačnej skupiny pre plyn, hneď ako vyhlási núdzový stav v Spoločenstve.

2. Komisia zvolá stretnutie Koordinačnej skupiny pre plyn, hneď ako vyhlási stav pohotovosti v Spoločenstve alebo núdzový stav v Spoločenstve .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Počas stavu pohotovosti v Spoločenstve Komisia požiada príslušné orgány, aby koordinovali svoju činnosť s cieľom vyrovnať sa s prerušením dodávok alebo s výnimočne vysokým dopytom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty počas núdzového stavu v Spoločenstve zabezpečia, aby sa zachoval cezhraničný prístup k zásobníkom a neprijmú akékoľvek právne opatrenie, ktoré príliš obmedzuje tok plynu na dotknuté trhy.

6. Členské štáty počas núdzového stavu v Spoločenstve zabezpečia, aby sa zachoval cezhraničný prístup k zásobníkom, a neprijmú žiadne právne ustanovenie, ktoré príliš obmedzuje tok plynu na dotknuté trhy. Komisia napomáha uplatňovanie týchto opatrení s cieľom zachovať dobre fungujúci vnútorný trh, najmä v prípadoch prerušení dodávok a krízových situácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6 – písmeno b – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

- Zmluvné obmedzenia spätného vývozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Príloha II – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov príslušný orgán zohľadňuje tento orientačný a neúplný zoznam opatrení:

Pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov príslušný orgán zohľadňuje orientačný a neúplný zoznam opatrení uvedený v tejto prílohe. Príslušný orgán pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov náležite zohľadňuje environmentálny vplyv navrhovaných opatrení a v najväčšej možnej miere uprednostňuje opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Príloha II – názov „Dodávky“ – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

· uľahčenie začlenenia plynu z obnoviteľných zdrojov energie do infraštruktúry plynárenskej siete

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  33

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov zváži príslušný orgán príspevok týchto opatrení len v núdzových situáciách:

Pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov zváži príslušný orgán prínos tohto neúplného zoznamu opatrení len v núdzových situáciách:

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní preventívnych a núdzových plánov nesmú byť vopred stanovené žiadne záväzné pravidlá.

POSTUP

Názov

Bezpečnosť dodávok plynu

Referenčné čísla

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.9.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Bogusław Sonik

15.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.12.2009

 

 

 

Dátum prijatia

27.1.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Bill Newton Dunn, Crescenzio Rivellini, Renate Sommer, Struan Stevenson, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

(1)

Priemer pre EÚ-27, údaj za rok 2007.

(2)

Smernica Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu; Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 92.

(3)

2008/0223(COD).

(4)

2008/0221(COD).


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (2.12.2009)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES

(KOM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sandra Kalniete

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ohľadne bezpečnosti dodávok plynu nastali v Európe v posledných rokoch viaceré zmeny vyplývajúce zo zvýšenej závislosti na dovoze a rastúcich rizík pri dodávkach a tranzite. Plynová kríza, ktorá prepukla v januári 2009 medzi Ruskom a Ukrajinou poukázala na to, že sú naďalej potrebné investície do infraštruktúr v celej Európe a že bezpečnosť dodávok by sa zvýšila ďalšou integráciou trhu.

Smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom sa týka aspektov bezpečnosti dodávok v rámci dlhodobého plánovania investícií do dostatočných cezhraničných kapacít a iných infraštruktúr, ktoré zabezpečia dlhodobú schopnosť systému zaručiť bezpečnosť dodávok a uspokojiť primeraný dopyt.

Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť dostatočnú infraštruktúru a pripravenosť na prevenciu a riešenie náhlych výpadkov dodávok plynu. Ďalším cieľom je, aby vnútorný trh s plynom naďalej čo najúčinnejšie fungoval aj počas takýchto udalostí a aby existovali jasné mechanizmy koordinovanej reakcie na konkrétne výpadky dodávok.

Aby sa zabezpečila účinnejšia reakcia, mala by sa smernica 2004/67/ES, ktorou sa ustanovujú viaceré opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, nahradiť nariadením (ktoré je samo osebe účinnejšie, keďže sa uplatňuje priamo), ktoré by obsahovalo presnejšie normy o bezpečnosti dodávok a plány pre núdzové stavy.

Hoci spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta tento návrh, je presvedčená, že existuje priestor na ďalšie skvalitňovanie, najmä čo sa týka otázok ochrany spotrebiteľa a uplatňovania trhových nástrojov počas krízy so zásobovaním plynom. Navrhuje preto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v týchto oblastiach:

· Pre spravodajkyňu výboru požiadaného o stanovisko predstavuje prioritu cenovo dostupný a jednoduchý prístup k energii pre všetkých európskych spotrebiteľov. Ten sa musí zabezpečiť aj počas krízových situácií, a to najmä pre chránených odberateľov, ktorých rámec sa musí jasne a pragmaticky stanoviť. Odberatelia musia byť riadne poučení o svojom práve na neprerušené dodávky počas krízy;

· Na každé prerušenie dodávok musia plynárenské podniky, členské štáty a Spoločenstvo postupne a koordinovane zareagovať. Kým bezpečnosť dodávok plynu sa považuje za spoločnú úlohu týchto činiteľov, ich konkrétne pozície a povinnosti sa musia jednoznačne určiť;

· Trhové nástroje určené na reakciu na poruchy dodávok musia mať jednoznačne prednosť pred akýmikoľvek netrhovými opatreniami, ku ktorým by sa malo siahať len ako k poslednej možnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Na základe súčasných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu, ktoré boli prijaté na úrovni Spoločenstva, však majú členské štáty v súčasnosti ešte stále veľký priestor na vlastné rozhodovanie o opatreniach, ktoré chcú prijať. V prípade, ak bezpečnosť dodávok niektorého členského štátu je ohrozená, existuje evidentné riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom by mohli ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom. Nedávne skúsenosti ukázali, že takéto riziko naozaj existuje. Aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať dokonca aj v prípade nedostatku dodávok, je preto potrebné koordinovanejšie reagovať na krízové situácie v oblasti dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, alebo o reakciu na konkrétne prerušenie dodávok.

(4) Na základe súčasných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu, ktoré boli prijaté na úrovni Spoločenstva, však majú členské štáty v súčasnosti ešte stále veľký priestor na vlastné rozhodovanie o opatreniach, ktoré chcú prijať. Ak je ohrozená bezpečnosť dodávok niektorého členského štátu, existuje evidentné riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom by mohli ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a bezpečnosť chránených odberateľov, a to i tých zraniteľných. Nedávne skúsenosti ukázali, že takéto riziko naozaj existuje. Aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať dokonca aj v prípade nedostatočného zásobovania, je preto potrebné solidárne a koordinovane reagovať na krízové situácie v oblasti dodávok, či už ide o preventívne opatrenia alebo o reakciu na konkrétne prerušenie dodávok.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že do tohto návrhu nie je plne začlenená koncepcia ochrany odberateľa a solidarity. Keďže sa toto nariadenie týka bezpečnosti dodávok zemného plynu, pri príprave reakcie na prerušenie dodávok je dôležité prihliadať na ochranu odberateľa a solidaritu členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Vážne prerušenie dodávok plynu do Spoločenstva môže mať vplyv na všetky členské štáty a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva a spôsobiť veľké hospodárske škody v celom Spoločenstve. Prerušenie dodávok plynu môže mať rovnako tvrdý sociálny dopad, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov.

(6) Vážne prerušenie dodávok plynu do Spoločenstva ohrozuje strategické záujmy EÚ a môže mať vplyv na strategické záujmy EÚ a na všetky členské štáty a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva, spôsobiť veľké hospodárske škody v celom Spoločenstve a nepriamo ovplyvniť vedľajšie odvetvia. Prerušenie dodávok plynu môže mať rovnako tvrdé sociálne dôsledky, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Týmto nariadením by sa malo plynárenským podnikom a odberateľom umožniť, aby sa mohli pri zvládaní prerušení dodávok čo najdlhšie spoliehať na trhové mechanizmy. Malo by obsahovať aj núdzové mechanizmy, ktoré by sa mali použiť, keď trh už nie je schopný adekvátne zvládať prerušenia dodávok plynu. Dokonca aj v núdzových stavoch by sa mali na obmedzovanie vplyvu prerušenia dodávok uprednostniť trhové nástroje.

(12) Týmto nariadením by sa malo plynárenským podnikom a odberateľom umožniť, aby sa mohli pri zvládaní prerušení dodávok čo najdlhšie spoliehať na trhové mechanizmy. Malo by obsahovať aj núdzové mechanizmy, ktoré by sa mali použiť, keď trh už nie je schopný adekvátne zvládať prerušenia dodávok plynu. Dokonca aj v núdzových stavoch by sa mali na obmedzovanie vplyvu prerušenia dodávok uprednostniť trhové nástroje za predpokladu, že to neovplyvní všeobecné záujmy spotrebiteľov v príslušných členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Po prijatí tretieho balíka pre vnútorný trhu s energiou sa budú na odvetvie plynárenstva uplatňovať nové ustanovenia, pričom sa jasne rozdelia úlohy a povinnosti členských štátov, regulačných orgánov, prevádzkovateľov prepravných sústav a agentúry ACER, a zároveň sa zvýši transparentnosť trhu v prospech jeho dobrého fungovania a bezpečnosti dodávok.

(13) Po prijatí tretieho balíka pre vnútorný trhu s energiou sa budú na odvetvie plynárenstva uplatňovať nové ustanovenia, pričom sa jasne rozdelia úlohy a povinnosti členských štátov, regulačných orgánov, prevádzkovateľov prepravných sústav a agentúry ACER, a zároveň sa zvýši transparentnosť trhu v prospech jeho dobrého fungovania, bezpečnosti dodávok a ochrany odberateľov.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že do tohto návrhu nie je plne začlenená koncepcia ochrany odberateľa a solidarity. Keďže sa toto nariadenie týka bezpečnosti dodávok zemného plynu, pri príprave reakcie na prerušenie dodávok je dôležité prihliadať na ochranu odberateľa a solidaritu členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Dokončenie vnútorného trhu s plynom a účinná hospodárska súťaž v rámci tohto trhu poskytnú Spoločenstvu maximálnu úroveň bezpečnosti dodávok pre všetky členské štáty, pokiaľ bude vnútorný trh môcť plne fungovať v prípade prerušenia dodávok týkajúceho sa časti Spoločenstva bez ohľadu na jeho príčinu. Vyžaduje si to komplexný a účinný prístup k bezpečnosti dodávok, predovšetkým prostredníctvom transparentných a nediskriminačných politík zlučiteľných s požiadavkami trhu, vyhýbajúcich sa jeho narušeniam a oslabovaniu jeho reakcií na prerušenia dodávok.

(14) Dokončenie vnútorného trhu s plynom a účinná hospodárska súťaž v rámci tohto trhu poskytnú Spoločenstvu maximálnu úroveň bezpečnosti dodávok pre všetky členské štáty, pokiaľ bude vnútorný trh môcť plne fungovať v prípade prerušenia dodávok týkajúceho sa časti Spoločenstva bez ohľadu na jeho príčinu. Vyžaduje si to komplexný a účinný prístup k bezpečnosti dodávok, predovšetkým prostredníctvom transparentnosti, solidarity a nediskriminačných politík zlučiteľných s požiadavkami trhu, vyhýbajúcich sa jeho narušeniam a oslabovaniu jeho reakcií na prerušenia dodávok.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že do tohto návrhu nie je plne začlenená koncepcia ochrany odberateľa a solidarity. Keďže sa toto nariadenie týka bezpečnosti dodávok zemného plynu, pri príprave reakcie na prerušenie dodávok je dôležité prihliadať na ochranu odberateľa a solidaritu členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Mali by sa stanoviť dostatočne harmonizované normy bezpečnosti dodávok vzťahujúce sa aspoň na situáciu, ktorá nastala v januári 2009, zohľadňujúce rozdiel medzi členskými štátmi bez toho, aby sa neodôvodnene a neprimerane zaťažili plynárenské podniky vrátane nových a malých podnikov.

(16) Mali by sa stanoviť dostatočne harmonizované normy bezpečnosti dodávok vzťahujúce sa aspoň na situáciu, ktorá nastala v januári 2009, zohľadňujúce rozdiel medzi členskými štátmi, služby vo verejnom záujme a ochranu odberateľa tak, ako sú uvedené v článku 3 smernice 2009/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom1, bez toho, aby sa neodôvodnene a neprimerane zaťažili plynárenské podniky vrátane nových a malých podnikov

 

_____

1 Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty prijali opatrenia na ochranu všetkých kategórií odberateľov. Pri príprave strategických plánov pre bezpečnosť dodávok je potrebné prihliadať na služby vo verejnom záujme, ochranu zraniteľného odberateľa, boj s energetickou chudobou, blahobyt a zdravie občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Je dôležité, aby sa zachovali dodávky plynu, najmä pre domácnosti, ako aj pre iných chránených odberateľov, akými sú školy a nemocnice, v prípadoch, keď ich trh už nemôže zásobovať. Je nevyhnutné, aby boli opatrenia, ktoré treba prijať počas krízy, stanovené skôr, než k nej dôjde.

(18) Je dôležité, aby členské štáty zachovali a poskytovali dodávky plynu, najmä pre domácnosti vrátane zraniteľných odberateľov a iných chránených odberateľov, akými sú školy a nemocnice a zraniteľní odberatelia, v prípadoch, keď ich trh už nemôže zásobovať. Je nevyhnutné, aby boli opatrenia, ktoré treba prijať počas krízy, stanovené skôr, než k nej dôjde, najmä čo sa týka služieb vo verejnom záujme a ochrany odberateľa tak, ako sa uvádza v smernici 2009/73/ES, predchádzania prehnaným cenám a kompenzácie zraniteľných odberateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Otázok bezpečnosti dodávok v rámci dlhodobého plánovania investícií do dostatočných cezhraničných kapacít a iných infraštruktúr, ktoré zabezpečia dlhodobú schopnosť systému zaručiť bezpečnosť dodávok a uspokojiť primeraný dopyt, sa týka smernica Európskeho parlamentu a Rady .../.../ES [o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES]. Plnenie noriem bezpečnosti dodávok si môže vyžadovať prechodné obdobie, aby bolo možné vykonať potrebné investície. Desaťročný plán rozvoja siete, ktorý vypracovala sieť ENTSO-G pod dohľadom agentúry ACER, je základným nástrojom na určenie požadovaných investícií potrebných na úrovni Spoločenstva.

(20) Otázok bezpečnosti dodávok v rámci dlhodobého plánovania investícií do dostatočných cezhraničných kapacít a iných infraštruktúr, ktoré zabezpečia dlhodobú schopnosť systému zaručiť bezpečnosť dodávok a uspokojiť primeraný dopyt, sa týka smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES [o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES]. Desaťročný plán rozvoja siete, ktorý vypracovala sieť ENTSO-G pod dohľadom agentúry ACER, je základným nástrojom na určenie požadovaných investícií potrebných na úrovni Spoločenstva. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa do dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia prijali všetky opatrenia potrebné na vykonanie smernice 2009/73/ES s cieľom zaručiť, aby sa toto nariadenie vykonalo účinne.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať podnet, aby čo najskôr vykonali skôr prijatú smernicu o plyne, aby sa zaručilo dobré fungovanie vnútorného trhu s plynom. Z tohto dôvodu by navrhované nariadenie malo nadobudnúť účinnosť až potom, ako všetky členské štáty vykonajú smernicu o plyne. V opačnom prípade by v rovnakom čase boli v platnosti dva právne nástroje, na jednej strane s okamžite vynútiteľným nariadením a na strane druhej so smernicou, ktorá sa ešte musí vykonať. Vykonanie smernice o plyne pred nadobudnutím účinnosti nariadenia prinesie tú výhodu, že pre žiadnu zúčastnenú stranu nevznikne právna neistota, čím sa optimalizuje vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným a geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

(23) Na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi v prípade núdzového stavu v Spoločenstve a najmä na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené menej výhodným zemepisným a geologickým podmienkam, by členské štáty mali navrhnúť osobitné opatrenia v rámci solidarity tak, ako sa stanovuje v Zmluve o fungovaní Európskej únie, vrátane opatrení, akými sú obchodné dohody medzi plynárenskými podnikmi, kompenzačné mechanizmy, vyšší vývoz plynu alebo vyššie využívanie zásob. Opatrenia v rámci solidarity môžu byť obzvlášť vhodné medzi členskými štátmi, ktorým Komisia odporúča prijatie spoločných preventívnych akčných plánov alebo núdzových plánov na regionálnej úrovni.

Odôvodnenie

Je vhodné pripomenúť, že Lisabonská zmluva požaduje, aby sa energetická politika Únie realizovala v duchu solidarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti dodávok plynu, aby sa zabezpečilo riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií členských štátov a Spoločenstva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok.

Toto nariadenie stanovuje opatrenia, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti dodávok plynu, aby sa zabezpečilo riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu s plynom prostredníctvom presného vymedzenia a rozdelenia povinností a koordinácie reakcií plynárenských podnikov, členských štátov a Spoločenstva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a reakciami na konkrétne prerušenia dodávok a aby sa zabezpečilo praktické vyjadrenie ducha solidarity obsiahnutého v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Odôvodnenie

Odzrkadľuje ducha solidarity medzi členskými štátmi, ktorý by mal sprevádzať všetky opatrenia prijímané v prípade ťažkostí s dodávkami určitých produktov v oblasti energetiky, ako stanovuje Lisabonská zmluva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „chránení odberatelia“ znamenajú zákazníkov už pripojených k plynovej distribučnej sieti a v prípade, že tak rozhodne príslušný členský štát, môžu zahŕňať aj malé a stredné podniky, školy a nemocnice, pokiaľ sú už pripojené k plynovej distribučnej sieti;

(1) „chránení odberatelia“ znamenajú domácich odberateľov vrátane zraniteľných odberateľov, ktorých definícia je prenechaná na členské štáty v súlade so smernicou 2009/37/ES, školy a nemocnice, pokiaľ sú už pripojené k plynovej distribučnej sieti, a malé a stredné podniky, pokiaľ sú už pripojené k plynovej distribučnej sieti v rozsahu, ktorý umožňuje ďalšie dodávky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bezpečnosť dodávok plynu je úlohou plynárenských podnikov, príslušných orgánov členských štátov, priemyselných odberateľov plynu a Komisie v rámci ich kompetencií. Vyžaduje si to vysokú úroveň vzájomnej spolupráce.

Bezpečnosť dodávok plynu je úlohou plynárenských podnikov, príslušných orgánov členských štátov, priemyselných odberateľov plynu a Komisie v rámci ich kompetencií. Vyžaduje si to vysokú úroveň vzájomnej spolupráce a solidarity.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že do tohto návrhu nie je plne začlenená koncepcia ochrany odberateľa a solidarity. Keďže sa toto nariadenie týka bezpečnosti dodávok zemného plynu, pri príprave reakcie na prerušenie dodávok je dôležité prihliadať na ochranu odberateľa a solidaritu členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Plynárenské podniky by mali prispievať k dosahovaniu cieľov tohto nariadenia, najmä k dosahovaniu infraštruktúrnych noriem stanovených v článku 6 a noriem pre dodávky stanovených v článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Členské štáty sa usilujú o maximálnu diverzifikáciu dodávateľských ciest a zdrojov dodávok plynu s cieľom optimalizovať fyzickú dostupnosť zemného plynu počas prerušenia dodávok.

Odôvodnenie

Na dosiahnutie bezpečných dodávok plynu v Európe a vybudovanie skutočného vnútorného trhu s plynom je potrebné, aby sa členské štáty nezameriavali len na plyn, ale aj na iné zdroje energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) informácie o príslušných záväzkoch týkajúcich sa služby vo verejnom záujme.

d) informácie o príslušných záväzkoch týkajúcich sa služby vo verejnom záujme a ochrany odberateľov, ako sa uvádza v článku 3 smernice 2009/73/ES vrátane opatrení členského štátu na ochranu spotrebiteľov pred nadmerným rastom cien.

Odôvodnenie

Požaduje sa, aby členský štát vymedzil opatrenia, ktoré mu umožnia chrániť odberateľov pred nadmerným rastom cien. Služby vo verejnom záujme a ochrana spotrebiteľov sú podrobne definované v smernici 2009/73/ES, na ktorú sa tu môže uviesť odkaz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodné slová

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán prijme opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom členského štátu v prípade:

1. Príslušný orgán prijme opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným a zraniteľným odberateľom členského štátu v prípade:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný orgán prijme opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom na obdobie 60 dní aj v prípade núdzového stavu podľa článku 9 ods. 2. Príslušný orgán sa snaží zachovať dodávky chráneným odberateľom dovtedy, kým je to potrebné.

2. Príslušný orgán prijme opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným a zraniteľným odberateľom na obdobie 60 dní aj v prípade núdzového stavu podľa článku 9 ods. 2. Príslušný orgán sa snaží zachovať dodávky chráneným a zraniteľným odberateľom dovtedy, kým je to potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný orgán zabezpečí, aby sa podmienky týkajúce sa dodávok chráneným odberateľom stanovili bez toho, aby tým bolo dotknuté riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a za cenu zodpovedajúcu trhovej hodnote tejto komodity.

5. Príslušný orgán zabezpečí, aby sa podmienky týkajúce sa dodávok chráneným a zraniteľným odberateľom stanovili bez toho, aby tým bolo dotknuté riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a za cenu zodpovedajúcu trhovej hodnote tejto komodity, pričom prihliada na prejav vzájomnej solidarity členských štátov a príslušné služby vo verejnom záujme. Členské štáty prijmú v prípade krízy všetky potrebné opatrenia na zabránenie nadmernému rastu cien zemného plynu pre chránených a zraniteľných odberateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Členské štáty zabezpečia informovanosť všetkých odberateľov o normách pre dodávky stanovených v odsekoch 1 a 2 a ochranu spotrebiteľa, ako sa uvádza v smernici 2009/73/ES. Členské štáty hradia dodatočné náklady na nutné dodávky zraniteľným odberateľom v prípade núdzového stavu, ako sa uvádza v článku 9 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) stanovuje, akým spôsobom môžu prispieť plánované netrhové opatrenia uvedené v prílohe III alebo ako sa môžu uplatniť na úrovni núdzového stavu a posudzuje, do akej miery je nevyhnutné prijatie netrhových opatrení, aby sa krízová situácia dala zvládnuť, posudzuje ich dôsledky a stanovuje postupy ich realizácie;

(7) stanovuje, akým spôsobom môžu prispieť plánované netrhové opatrenia uvedené v prílohe III alebo ako sa môžu uplatniť na úrovni núdzového stavu a posudzuje, do akej miery je nevyhnutné prijatie netrhových opatrení, aby sa krízová situácia dala zvládnuť, posudzuje ich dôsledky a stanovuje postupy ich realizácie; netrhové opatrenia by sa mali využívať na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu len ako posledná možnosť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže na žiadosť príslušného orgánu vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve. Núdzový stav v Spoločenstve Komisia vyhlási, ak viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav alebo Spoločenstvo prišlo o viac ako 10 % dodávok plynu z tretích krajín. Komisia vyhlási núdzový stav v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav po preskúmaní v súlade s článkom 9 ods. 6. Komisia môže vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území viac ako jedného členského štátu.

1. Komisia vyhlási núdzový stav v Spoločenstve ak Spoločenstvo prišlo o viac ako 10 % denných dodávok plynu z tretích krajín podľa údajov ENTSO-G alebo, po preskúmaní podľa článku 9 ods. 6, na žiadosť jedného príslušného orgánu alebo v prípade, že viac ako jeden príslušný orgán vyhlásil núdzový stav. Komisia môže vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve týkajúci sa osobitne postihnutých zemepisných regiónov rozprestierajúcich sa na území jedného alebo viacerých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Ak Komisia usúdi, že opatrenia, ktoré prijali príslušné orgány alebo plynárenské podniky v prípade núdzového stavu v Spoločenstve, sú nedostatočné, môže priamo vykonať opatrenia uvedené v zoznamoch príloh II a III s cieľom obnoviť dodávky plynu na postihnuté trhy.

Odôvodnenie

Ak sa v prípade narušenia dodávok plynu preukáže, že opatrenia prijímané na vnútroštátnej úrovni sú nedostatočné, treba zapojiť Európsku komisiu, aby sa zaručila bezpečnosť dodávok pre EÚ ako celok. Komisia by mala koordinovať opatrenia plynárenských podnikov a príslušných vnútroštátnych orgánov pokým sa neobnoví normálne fungovanie trhu. Ak sa však dobrovoľné opatrenia prijaté príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a plynárenskými podnikmi v koordinácii s EK preukážu ako neúčinné, Komisia by mala mať právomoc zaviesť ako poslednú možnosť vopred stanovené opatrenia na svoju vlastnú zodpovednosť. Tieto opatrenia by mali byť jasne obmedzené na opatrenia nevyhnutné na obnovenie fungovania vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) členské štáty predložia Komisii existujúce medzivládne dohody uzavreté s tretími krajinami, ktoré majú vplyv na vývoj v oblasti infraštruktúr a dodávok; pred uzavretím nových medzivládnych dohôd sa členské štáty obrátia na Komisiu, aby posúdila ich súlad s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu;

a) členské štáty predložia Komisii existujúce medzivládne dohody uzavreté s tretími krajinami, ktoré majú vplyv na vývoj v oblasti infraštruktúr a dodávok; pred uzavretím nových medzivládnych dohôd členské štáty konzultujú Komisiu, aby posúdila ich súlad s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu;

POSTUP

Názov

Bezpečnosť dodávok plynu

Referenčné čísla

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.9.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Sandra Kalniete

28.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2009

5.11.2009

1.12.2009

 

Dátum prijatia

2.12.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Liem Hoang Ngoc, Jacek Olgierd Kurski, Emma Mcclarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Wim van de Camp, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

POSTUP

Názov

Bezpečnosť dodávok plynu

Referenčné čísla

KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Dátum predloženia v EP

16.7.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.9.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.11.2009

ECON

14.9.2009

ENVI

14.9.2009

IMCO

14.9.2009

Spravodajca

       dátum menovania

Alejo Vidal-Quadras

16.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.9.2009

2.12.2009

4.2.2010

 

Dátum prijatia

18.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Britta Reimers

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia