ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018

30.3.2010 - (2009/2095(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Peter van Dalen


Διαδικασία : 2009/2095(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0114/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0114/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018

(2009/2095(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (COM(2009)0008) (‘ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική θαλάσσιων μεταφορών μέχρι το 2018’),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0575),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0114/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες συμβάλλουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά καλούνται συγχρόνως να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να ληφθούν διαρθρωτικά και ολοκληρωμένα μέτρα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του απαραίτητου για την Ευρώπη ναυτιλιακού τομέα και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών και των συναφών κλάδων, όπου θα ενσωματώνονται οι απαιτήσεις αειφόρου ανάπτυξης και δίκαιου ανταγωνισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέλκυση νέων σε ναυτικές σταδιοδρομίες και η παραμονή τους στο επάγγελμα αποτελεί απόλυτη ανάγκη καθώς και ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των επαγγελματιών της ναυτιλίας στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί με την επικείμενη αναθεώρηση της διεθνούς σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών (σύμβαση STCW),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί για όλους τους τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής τη μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα σχετικά οικολογικό μεταφορικό μέσον το οποίο όμως είναι πολύ επιδεκτικό σε βελτίωση προκειμένου να καταστούν οι θαλάσσιες μεταφορές ακόμη πιο καθαρές από ό, τι είναι σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός πρέπει να συμμετέχει στις προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής ελαττώνοντας σταδιακά το αποτύπωμα άνθρακα των πλοίων και των λιμενικών υποδομών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια έχει μέγιστη σημασία για τους λιμένες, τους πλοιοκτήτες και το προσωπικό ξηράς και θαλάσσης και ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προστασία του παράκτιου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και τις συνθήκες εργασίας στους λιμένες και τα πλοία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες εγκληματικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκά αλιευτικά, εμπορικά ή επιβατηγά πλοία στον κόλπο του Άντεν, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας καθώς και σε διεθνή ύδατα,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία έχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, θέση η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί μακροπρόθεσμα και ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της καινοτομίας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο όπου είναι εφικτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου είναι αναγκαίο,

Γενικά

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μέχρι το 2018·

2.  επισημαίνει τη σημασία του τομέα θαλάσσιων μεταφορών για την ευρωπαϊκή οικονομία όχι μόνο ως μέσου μεταφοράς επιβατών, πρώτων υλών, εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων, αλλά επίσης ως πυρήνα ενός ευρύτερου πόλου ναυτιλιακών δραστηριοτήτων όπως η ναυπηγική βιομηχανία, η εφοδιαστική, η έρευνα, ο τουρισμός, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια και η εκπαίδευση·

3.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών δεν υπόκειται μόνο στον ανταγωνισμό εντός Ένωσης, αλλά, επιπλέον και κατά κύριο λόγο, στο διεθνή ανταγωνισμό· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών ως τμήματος ενός ευρύτερου τομέα μεταφορών, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ·

4.  ευελπιστεί ότι οι θαλάσσιες πολιτικές της ΕΕ θα χαράσσονται στο εξής στη βάση μιας "ενιαίας ευρωπαϊκής θάλασσας" και ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να διαμορφώσει μια ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιων μεταφορών ως τμήμα ενός κοινού θαλάσσιου χώρου·

Η αγορά

5.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη μάχη της ενάντια στην κατάχρηση των σημαιών ευκαιρίας·

6.  καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση της σημαίας τους και να στηρίξουν τα συμπλέγματα ναυτιλιακών φορέων τους στην ξηρά, π.χ. παρέχοντας στα πλοία φορολογικές ελαφρύνσεις όπως το σύστημα φόρου χωρητικότητας, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις στους ναυτικούς και τους πλοιοκτήτες·

7.  πρεσβεύει ότι ο ναυτιλιακός τομέας, όπως και κάθε άλλος τομέας της οικονομίας, πρέπει να υπόκειται καταρχήν στη νομοθεσία που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις, μολονότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται κατ' εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι χορηγούνται προσωρινά και με διαφανή και κατανοητό τρόπο·

8.  θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων στη ναυτιλία (η ισχύς των οποίων λήγει το 2011) πρέπει να διατηρηθούν και να παραταθούν εφόσον έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και στη δυνατότητά της να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον, συχνά αθέμιτο, ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της διεθνώς και, κατά συνέπεια, με αυτόν τον τρόπο, στη στήριξη της οικονομίας των κρατών μελών·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 2010 τους νέους κανόνες που έχει εξαγγείλει σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές και υποστηρίζει επιπλέον ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τους λιμένες το συντομότερο·

10. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι με τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να στηριχθούν αποκλειστικά κλάδοι της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας οι οποίοι έχουν δεσμευθεί ως προς την τήρηση κοινωνικών προτύπων, την υποστήριξη θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση προσωπικού στην Ευρώπη, και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο·

11. καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν σύντομα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις συμβάσεις για τη διεθνή εν όλω ή εν μέρει μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης, γνωστή ως "Κανόνες του Ρότερνταμ", που καθορίζει το νέο καθεστώς ευθύνης στις θαλάσσιες μεταφορές·

12. καλεί την Επιτροπή, κατά την επικείμενη επεξεργασία των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, να λάβει περισσότερο υπόψη τις θαλάσσιες μεταφορές και τις χερσαίες δομές τους, ιδίως δε την πολυτροπική σύνδεση των ευρωπαϊκών θαλάσσιων λιμένων με την ενδοχώρα·

13. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας (COM(2009)0011), με στόχο την απλούστευση, τη μείωση και την κατάργηση διοικητικών διαδικασιών για τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η απόδοση των θαλάσσιων μεταφορών εντός της Ένωσης·

Κοινωνικός τομέας

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν κράτη μέλη και η Επιτροπή προκειμένου να κάνουν το επάγγελμα του ναυτικού πιο ελκυστικό στα μάτια των νεαρών πολιτών της ΕΕ· επιμένει στην ανάγκη παροχής διά βίου μάθησης και επανειδίκευσης για τους ναυτικούς και το προσωπικό ξηράς σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού· υποστηρίζει επίσης ότι θα πρέπει να παρέχεται καλύτερη ενημέρωση για τον τομέα αυτό στα σχολεία και περισσότερες θέσεις για ασκουμένους·

15. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών όπως η STCW και η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της ΠΟΕ του 2006, να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης για την περαιτέρω ποιοτική εξέλιξη των ναυτικών σχολών·

16. τονίζει ότι οι ναυτικοί από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια κατάλληλης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη STCW και ότι τούτο θα πρέπει να το διασφαλίζουν και να το επιβάλλουν οι πλοιοκτήτες και οι εθνικές υπηρεσίες επιθεώρησης, αν χρειασθεί με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)· επαναλαμβάνει το αίτημά του να κυρώσουν σύντομα τα κράτη μέλη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 2006 για τη ναυτική εργασία και να εγκριθεί το συντομότερο η πρόταση της Επιτροπής, που βασίζεται στη συμφωνία του κλάδου, για την ενσωμάτωση βασικών στοιχείων της σύμβασης στο δίκαιο της ΕΕ·

17. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την επάνδρωση των στόλων τους με ναυτικούς της ΕΕ και να δημιουργήσουν επαρκείς υποδομές ώστε να αποτρέπεται η μετανάστευση των ναυτικών εκτός της Ένωσης·

18. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης με στόχο την προαγωγή και την ανάπτυξη προσόντων υψηλού επιπέδου και προηγμένων δεξιοτήτων για τους ναυτικούς της ΕΕ·

19. τονίζει την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της κοινωνικής διάστασης και των συνθηκών εργασίας των ευρωπαίων ναυτικών και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού στόλου, καθώς και ότι χρειάζεται να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στις ναυτιλιακές βιομηχανίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς φραγμούς και χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς στην παροχή υπηρεσιών·

20. υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τους όρους απασχόλησης και τα κοινωνικά πρότυπα, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα πλοία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, της βελτίωσης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, της ενίσχυσης των κανόνων ασφαλείας και της κατάρτισης προκειμένου οι ναυτικοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τους εγγενείς κινδύνους του επαγγέλματός τους·

21. υπενθυμίζει ότι οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να βασίζονται σε αξιολόγηση του κινδύνου και ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούν περιττή ρυθμιστική επιβάρυνση στον τομέα·

22. προσβλέπει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την αντιστάθμιση της σταδιακής μείωσης του προσωπικού των πλοίων, παράλληλα όμως προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται η βιαστική εισαγωγή τεχνολογιών που δεν έχουν δοκιμαστεί·

23. καλεί τις λιμενικές αρχές να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις για τους ναυτικούς που εργάζονται στα πλοία κατά την αναμονή τους στα αγκυροβόλια, περιλαμβανομένων των μέσων για την ευχερέστερη μεταφορά από τα πλοία στην ακτή και αντιστρόφως·

Περιβάλλον

24. αναγνωρίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο θέμα της μείωσης των εκπομπών οξειδίων του θείου και του αζώτου, λεπτών σωματιδίων (PM10), καθώς και CO2 και ότι αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι ο τομέας μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των επιβλαβών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής και ότι, στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη·

25. τονίζει ότι οι μειώσεις εκπομπών πρέπει να θεσπιστούν άμεσα και να τεθούν σε εφαρμογή κατά τρόπο δεσμευτικό στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), προκειμένου να περιορισθούν οι ανισότητες στους όρους ανταγωνισμού, αλλά ότι το γεγονός αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει την Ένωση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για περαιτέρω μείωση που θα ισχύουν για τους στόλους των κρατών μελών της, ενθαρρύνοντας έτσι τις άλλες ηπείρους να γίνουν ανταγωνιστικές στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των θαλάσσιων μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις συμφωνίες στο ΔΝΟ·

26. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ευρύτερη χρήση, ει δυνατόν από κοινού με γειτονικές χώρες, της δυνατότητας να ορισθούν περιοχές ελέγχου των εκπομπών, κυρίως όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου· επισημαίνει ότι η δημιουργία επιπλέον περιοχών ελέγχου των εκπομπών δεν πρέπει να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη·

27. στηρίζει τα μέτρα που καθιστούν δυνατή τη μετάβαση σε διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς υπέρ των θαλάσσιων μεταφορών, με στόχο την αποσυμφόρηση των οδικών αξόνων· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα εφοδιαστικής στα λιμάνια που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της διατροπικότητας και την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής· εμμένει στην άποψη ότι οι διεθνείς και ενωσιακοί κανόνες δεν πρέπει να παρακωλύουν τις προσπάθειες των εθνικών αρχών στον τομέα αυτό· προσβλέπει σε ταχεία και εκτεταμένη καθιέρωση, στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο, θαλάσσιων αρτηριών οι οποίες θα συμβάλουν τόσο τη μείωση της ρύπανσης όσο και την αποσυμφόρηση των χερσαίων δικτύων·

28. υποστηρίζει καταρχήν τις τροπολογίες στο παράρτημα VI της σύμβασης MARPOL για τη μείωση των εκπομπών οξειδίου του θείου και οξειδίου του αζώτου από τα πλοία, που εγκρίθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό τον Οκτώβριο του 2008· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για μια νέα ενδεχόμενη μετάβαση από τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στις οδικές μεταφορές, ως αποτέλεσμα του προβλεπόμενου από το 2015 ορίου 0,1% για την περιεκτικότητα σε θείο στις περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετική αξιολόγηση επιπτώσεων το συντομότερο, έως τα τέλη του 2010 το αργότερο·

29. θεωρεί ότι όλα τα μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, πρέπει να εσωτερικεύσουν σταδιακά το εξωτερικό τους κόστος· εκτιμά ότι η καθιέρωση της εν λόγω αρχής θα δημιουργήσει πόρους οι οποίοι εν συνεχεία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για προσπάθειες υπέρ της καινοτομίας·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν επίσης εναλλακτικά μέσα, όπως η καθιέρωση φόρου επί των καυσίμων στη δεξαμενή, κατά προτίμηση υπολογιζόμενου με βάση την ποιότητα και την περιβαλλοντική απόδοση των καυσίμων, ή την έννοια των "πράσινων λιμένων" στους οποίους τα καθαρά σκάφη θα έχουν προτεραιότητα και/ή θα πληρώνουν μειωμένα λιμενικά τέλη·

31. καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν στο πλαίσιο του ΔΝΟ για να ορίσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα περιβαλλοντικά πρότυπα που θα ισχύουν παγκοσμίως·

32. σημειώνει εν προκειμένω τη θεαματική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την τεχνολογία της εσωτερικών πλωτών μεταφορών η οποία επέτρεψε τη σημαντική μείωση των εκπομπών από τις μηχανές των υφιστάμενων πλοίων και κατέστησε δυνατή τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καυσίμου· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει κατά πόσον οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν επίσης στα σκάφη θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και πώς μπορεί να επισπευστεί η εφαρμογή τους·

33. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης για την αλλαγή του κλίματος δεν κατέληξε σε συμπεράσματα σχετικά με τη μείωση των εκπομπών των σκαφών θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, αλλά τονίζει ότι πρέπει να συνεχισθούν οι εντατικές προσπάθειες, τόσο στο πλαίσιο της μετά το Κιότο διαδικασίας όσο και στο πλαίσιο του ΔΝΟ, ώστε να συμφωνηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο μέτρα για τη μείωση των εκπομπών· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι ο ΔΝΟ, κατά τις προσεχείς παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα θα λάβει εντολή που θα περιλαμβάνει αριθμητικούς στόχους μείωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές·

34. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί της εν λόγω διαδικασίας σε διεθνές επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του ΔΝΟ, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών·

35. τονίζει πόσο σημαντικές είναι για τους ευρωπαϊκούς λιμένες οι διαλειτουργικές τεχνικές διατάξεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την ακτή στα πλοία, μέσω των οποίων μπορεί να μειωθεί αισθητά η ρύπανση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιους λιμένες μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι διατάξεις αυτές·

36. τονίζει ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την έρευνα και την ανάπτυξη, πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην καινοτομία στον τομέα των ανανεώσιμων τεχνολογιών που θα χρησιμοποιούνται στα πλοία, όπως είναι οι τεχνολογίες που βασίζονται στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια·

37. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει όλες τις δυνατότητες μείωσης και πρόληψης της ρύπανσης με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, ιδίως μέσω του Galileo·

38. τονίζει την ανάγκη προώθησης λιμενικών και τελωνειακών εργασιών χωρίς έγγραφα, καθώς και διευκόλυνσης της συνεργασίας στους λιμένες μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών και των καταναλωτών, με τη χρήση έξυπνων συστημάτων μεταφοράς και δικτύων όπως το SafeSeaNet και το e-Custom, και με σκοπό την επιτάχυνση των λιμενικών εργασιών και τη μείωση της ρύπανσης·

Ασφάλεια

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της τρίτης δέσμης νομοθετικών μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα και καλεί τα κράτη μέλη να σπεύσουν να την εφαρμόσουν·

40. τάσσεται υπέρ του αυστηρού ελέγχου των ναυπηγικών εργασιών, περιλαμβανομένων της ποιότητας του χάλυβα που χρησιμοποιείται, του σχεδιασμού των σκαφών και της επισκευής, όπως προβλέπει, μεταξύ άλλων, η τροποποιημένη νομοθεσία σχετικά με τους νηογνώμονες·

41. υποστηρίζει την τροποποίηση του μνημονίου συμφωνίας του Παρισιού για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα που συνεπάγεται την αντικατάσταση των τακτικών επιθεωρήσεων από επιθεωρήσεις με βάση τον κίνδυνο, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ακριβώς τα πλοία εκείνα που παρουσιάζουν σειρά προβλημάτων·

42. καλεί τα κράτη μέλη και τους πλοιοκτήτες να καταβάλουν προσπάθειες για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή κατάταξη στο «λευκό κατάλογο» του μνημονίου συμφωνίας του Παρισιού· καλεί ειδικότερα τη Σλοβακία να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες στο θέμα αυτό·

43. καλεί τις εθνικές υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλες εθνικές αρχές να συνεργαστούν στενότερα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα πλοία και τα φορτία τους, έτσι ώστε να μειωθεί η ρυθμιστική επιβάρυνση αλλά να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων· ζητεί την ταχεία υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών μέσω της αξιοποίησης και της ενίσχυσης των ήδη διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα του SafeSeaNet· ζητεί από την Επιτροπή να υλοποιήσει το συντομότερο ένα σύστημα διασυνοριακής και διατομεακής εποπτείας σε ολόκληρη την Ένωση·

44. επισημαίνει τον κίνδυνο της πειρατείας στην ανοιχτή θάλασσα, κυρίως στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και στα ύδατα ανοιχτά της Σομαλίας, και ζητεί από όλους τους πλοιοκτήτες να συνεργαστούν στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προστασία τους από την πειρατεία, όπως ήταν η πρώτη ναυτική επιχείρηση Αταλάντη που στέφθηκε με επιτυχία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να προστατεύσουν τους ναυτικούς, τους αλιείς και τους επιβάτες, καθώς και τους στόλους·

45. υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια προσέγγιση για την καταπολέμηση της πειρατείας δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια διεθνή ναυτική δύναμη, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συλλογικό σχέδιο για την προαγωγή της ειρήνης και της ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής· επισημαίνει επίσης την ανάγκη πλήρους και ορθής εφαρμογής από τα πλοία των μέτρων αυτοπροστασίας που έχουν υιοθετηθεί από τους οργανισμούς ναυτιλίας, μέσω των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·

Διάφορα

46. τονίζει ότι η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια βιομηχανία και ότι οι συμφωνίες θα πρέπει να συνάπτονται κατά προτίμηση σε διεθνή κλίμακα· εκτιμά ότι η πλέον κατάλληλη δομή προς τούτο είναι ο ΔΝΟ και καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να κυρώσουν και να εφαρμόσουν σύντομα τις συμβάσεις του ΔΝΟ που έχουν υπογράψει·

47. αναγνωρίζει πλήρως, πέραν τούτου, το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση όσον αφορά τη μεταφορά των διεθνών κανόνων στο δίκαιο της ΕΕ, καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη της θαλάσσιας πολιτικής, για παράδειγμα μέσω του EMSA·

48. εμμένει στην ανάγκη επίσπευσης του εκσυγχρονισμού και της αύξησης της χωρητικότητας των λιμενικών υποδομών ενόψει της αναμενόμενης αύξησης του όγκου των εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης· υπενθυμίζει ότι για το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν τεράστιες επενδύσεις και ότι αυτές θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες περί διαφάνειας και δίκαιης χρηματοδότησης προκειμένου να ο ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων να είναι δίκαιος· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ένα συνεκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση·

49. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανακοίνωσή της σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 και το παρόν ψήφισμα ως βάση για την προσεχή αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές·

50. ζητεί τη θέσπιση μιας πολιτικής υπέρ της σύνδεσης των λιμένων με την ενδοχώρα (παραλιμένιοι τερματικοί σταθμοί και κέντρα εφοδιαστικής) στις περιοχές εκείνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμφόρησης, και την ενσωμάτωση της πολιτικής αυτής στην αναθεώρηση των ΔΕΔ-Μ·

51. τονίζει την οικονομική και στρατηγική σημασία της ναυπηγικής βιομηχανίας που επιτρέπει την τελειοποίηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα πλοία καθώς και τη διατήρηση της απαραίτητης ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας για τη ναυπήγηση πλοίων νέας γενιάς· ζητεί τη λήψη μέτρων στήριξης της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και της κατάρτισης, προκειμένου να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική και καινοτόμος ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία·

52. απευθύνει έκκληση ώστε στα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης των λιμένων να είναι υποχρεωτικό στους επιβατικούς τερματικούς σταθμούς καθώς και στα νέα επιβατηγά πλοία να υπάρχει πρόβλεψη για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα·

53. χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή εκστρατείας προώθησης των βέλτιστων πρακτικών για τους φορείς εκμετάλλευσης των επιβατικών μεταφορών και τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται κρουαζιερόπλοια σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών·

54. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά την τρέχουσα αναθεώρηση των ΔΕΔ-Μ, τις συστάσεις που αφορούν την πολιτική θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ μέχρι το 2018, ιδίως δε τις συστάσεις που αφορούν την αποτελεσματική ένταξη των θαλάσσιων αρτηριών και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, καθώς και του δικτύου λιμένων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως κόμβων ολοκλήρωσης·

55. καλεί την Επιτροπή να χαράξει ανάλογη στρατηγική για τις ευρωπαϊκές εσωτερικές πλωτές μεταφορές και να τη συνδυάσει με την παρούσα στρατηγική, προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη μιας βέλτιστης αλυσίδας μεταφορών που θα συνδέει τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων·

56. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο το χάρτη πορείας που έχει εξαγγείλει, παρέχοντας ουσιαστικές λεπτομέρειες ως συμπλήρωμα της ανακοίνωσής της·

57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό της πρότασης

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 απορρέει από την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση – Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας" και την "Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική" (Γαλάζια Βίβλος), και βασίζεται σε ανεξάρτητες γνώμες και μελέτες, σε διάλογο με τη βιομηχανία και στη θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο σχετικά με τη γαλάζια βίβλο.

Περίληψη της πρότασης της Επιτροπής

Η ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές. Παράλληλα, η φύση του εγγράφου δεν είναι δεσμευτική και αφήνει στους φορείς του ναυτιλιακού τομέα ένα ευρύ πλαίσιο ευελιξίας και πρωτοβουλίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και των συστάσεων.

Η ανακοίνωση μπορεί να συνοψιστεί σε έξι θεματικές ενότητες:

1.  Η αξία και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών, σε μια παγκόσμια αγορά: ο τομέας των ευρωπαϊκών θαλασσίων μεταφορών υπόκειται στην παγκόσμια αγορά, εντός της οποίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πράγματι, το 41% του συνολικού διεθνούς στόλου είναι στα χέρια της Ευρώπης. Ωστόσο, η ανάπτυξη και εξέλιξη των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών σε τρίτες χώρες ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη θέσπιση ίσων όρων άσκησης του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου στο πλαίσιο του ΠΟΕ και τη διατήρηση και βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά το φόρο χωρητικότητα, το φόρο εισοδήματος και τις κρατικές ενισχύσεις.

2.  Η απασχόληση στον τομέα της ναυτιλίας: η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενη έλλειψη επαγγελματιών του κλάδου. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια σημαντική απώλεια δεξιοτήτων και γνώσεων ουσιαστικής σημασίας. Αυτή η απώλεια αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών. Η Επιτροπή προτείνει να ενθαρρύνει την επαγγελματική σταδιοδρομία στη θάλασσα μέσω μιας καλύτερης ενημέρωσης στην πιο νεαρή ηλικία και καλύτερων προοπτικών σταδιοδρομίας. Επιπλέον, είναι αναγκαία η μείωση του διοικητικού φόρτου και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

3.  Η ποιότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας: τα τελευταία χρόνια, οι αρχές των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών και ελέγχου έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο να καταστεί ο εν λόγω τομέας ασφαλέστερος και καθαρότερος. Ωστόσο, απαιτείται περεταίρω δράση: ο τομέας θα πρέπει να συμβάλλει περισσότερο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να ορίσει τις προδιαγραφές εκπομπών στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζωτικής σημασίας να μειωθούν οι εκπομπές οξειδίου του θείου και του αζώτου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετασθεί ποιες ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές μπορούν να θεωρηθούν περιοχές ελέγχου των εκπομπών. Επιπλέον, η προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των σκαφών, τα οποία είναι επίσης όλο και μεγαλύτερα, θα καταστήσει ακόμη πιο πρωταρχική την ανάγκη ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή της τρίτης δέσμης νομοθετικών μέτρων, θέτοντας μεταξύ άλλων ως στόχο για το τέλος του 2012 το να συμπεριληφθούν όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης στη λευκή λίστα του μνημονίου συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα. Επιπλέον, λόγω της συνεχιζόμενης απειλής τρομοκρατικών ενεργειών, η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Η Επιτροπή θα αντιδράσει έντονα κατά των πράξεων πειρατείας και θα ενισχύσει την προστασία των ναυτικών, ιδίως μέσω της καθιέρωσης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

4.  Διεθνής συνεργασία: δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός τομέας θαλάσσιων μεταφορών αντιμετωπίζει την παγκόσμια αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει εδώ και καιρό τις εργασίες των διεθνών οργανισμών, όπως η UNCLOS[1], ο ΠΟΕ και ο ΔΝΟ. Η Επιτροπή εκφράζει την επιθυμία όπως, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΔΝΟ, τα κράτη μέλη ενισχύσουν την αναγνώριση και την προβολή της ΕΕ, επισημοποιώντας το μηχανισμό συντονισμού της ΕΕ και παρέχοντάς της το καθεστώς του παρατηρητή. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί την ταχεία κύρωση των συμβάσεων του ΔΝΟ σε παγκόσμιο επίπεδο και τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμόρφωση με τους κανόνες που θεσπίζονται σε διεθνές επίπεδο από όλα τα κράτη σημαίας και τα παράκτια κράτη του κόσμου.

5.  Η ευρωπαϊκή ναυτιλία ως μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και κινητήρια δύναμη της οικονομικής ολοκλήρωσης: πιστεύεται ότι η ναυσιπλοΐα στα κράτη μέλη θα αυξηθεί από 3,8 δισεκατομμύρια τόνους το 2006 σε 5,3 δισεκατομμύρια τόνους το 2018. Ως εκ τούτου, οι υποδομές και η χωρητικότητα των λιμένων στην Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμασθούν για την αύξηση σε 10 χρόνια. Ούτως ή άλλως, προβλέπεται να αυξηθεί η παραγωγικότητα των λιμένων. Η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στο θέμα αυτό με τη δημιουργία "ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα" και με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής των "θαλάσσιων αρτηριών". Επιπλέον, θα πρέπει να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων στο λιμενικό τομέα. Προς τούτο, η Επιτροπή θα εκπονήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη των λιμένων. Εκτός αυτού, θα τεθούν σε εφαρμογή τα σχέδια των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ή το πρόγραμμα Marco Polo με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών.

6.  Η Ευρώπη στην παγκόσμια πρωτοπορία της έρευνας και της καινοτομίας στο ναυτιλιακό τομέα: σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της καινοτομίας στο ναυτιλιακό τομέα και οφείλει να διατηρήσει τη θέση αυτή που ευνοεί την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα του τομέα (θαλάσσιες μεταφορές) στην Ευρώπη. Ο τομέας των περιβαλλοντικών υπηρεσιών προσφέρει πολλές δυνάμει ευκαιρίες και πλεονεκτήματα, επειδή η φιλοπεριβαλλοντική προσαρμογή του τομέα συνιστά ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τις επιδόσεις των πλοίων στον τομέα της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Η εν λόγω βιώσιμη κινητικότητα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής αλυσίδας των μεταφορών.

Περίληψη της άποψης του εισηγητή:

Ο εισηγητής χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής. Επειδή το έγγραφο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, η έκθεσή του περιορίζεται σε ορισμένα θέματα προτεραιότητας.

Πρώτον, ο εισηγητής πιστεύει ότι η σημασία του τομέα της ναυτιλίας δεν προβάλλεται επαρκώς. Ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός τομέας συμβάλλει αισθητά και αναπόφευκτα στην ενδοκοινοτική οικονομία, καθώς και στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Ως εκ τούτου, κατά την ανάπτυξη του συνόλου της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών, τα συμφέροντα στον τομέα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας θα πρέπει να βαρύνουν ιδιαίτερα τη ζυγαριά.. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός τομέας παίζει στην παγκόσμια σκηνή και ανταγωνίζεται με τη διεθνή αγορά.

Η παγκόσμια αγορά συνεπάγεται επίσης μια "εξατομικευμένη πολιτική" για τη ναυτιλία. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος της μετανηολόγησης, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που ενέχει τούτο για το περιβάλλον, την ποιότητα της ναυτιλίας και το ναυτιλιακό κλάδο. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενθάρρυνση της χρήσης του (σημερινού) στόλου τους, για παράδειγμα με την παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως ο φόρος χωρητικότητας και οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ναυτικούς και τους πλοιοκτήτες. Ο εισηγητής αναμένει με ενδιαφέρον τους νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που ανακοίνωσε η Επιτροπή. Καλεί την Επιτροπή να τους υποβάλει έως το 2010.

Από την άποψη της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, ο εισηγητής κρίνει ότι τα ναυτικά επαγγέλματα θα πρέπει να αναβαθμισθούν στα μάτια των νέων ευρωπαίων πολιτών. Η ζήτηση εργαζομένων θα αυξηθεί, ειδικά όταν, όπως προβλέπεται, θα φθάσει σε πλήρη άνθηση ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι όλων των ηλικιών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τομέα αυτό. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προσφέρουμε στους ναυτικούς ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Συγχρόνως, θα πρέπει να μπορούν οι πλοιοκτήτες να προσφεύγουν στις υπηρεσίες τρίτων χωρών για τις ναυτιλιακές τους δραστηριότητες, εξ ου και η σημασία που έχει για τους εργαζόμενους των χωρών αυτών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων που απαιτούνται. Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι η νομοθεσία του ΔΟΕ πρέπει να υποστηριχθεί, να επικυρωθεί και να ελέγχεται καταλλήλως σε διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών.

Ο ναυτιλιακός τομέας αντιμετωπίζει μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Πρώτον, πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πλοίων και να μειωθούν οι εκπομπές SOx, NOx, σωματιδίων (PM10) και CO2. Είναι σημαντικό να συναφθούν συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος μετανηολόγησης των χωρών που δεν συμμετέχουν. Ο εισηγητής υποστηρίζει τη δημιουργία περιοχών ελέγχου των εκπομπών στα ευρωπαϊκά ύδατα. Καλεί τα κράτη μέλη, ει δυνατόν σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, να ορίσουν περιοχές ελέγχου των εκπομπών, κυρίως για τη μείωση των εκπομπών NOx. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν άλλα μέτρα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Από την άποψη αυτή, είναι αναγκαίο να εξετασθεί η καθιέρωση φόρου επί των καυσίμων στη δεξαμενή, που υπολογίζεται ανάλογα με την ποιότητα και την περιβαλλοντική συμβατότητα των καυσίμων, καθώς και η υιοθέτηση της έννοιας των "πράσινων λιμένων". Μέσα από αυτό το σύστημα bonus/malus στους λιμένες, τα καθαρότερα πλοία έχουν προτεραιότητα έναντι των πλοίων που ρυπαίνουν περισσότερο και πληρώνουν μειωμένα λιμενικά τέλη. Ο εισηγητής υπολογίζει σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική εξέλιξη των πλοίων. Τα τελευταία χρόνια, τα ποταμόπλοια έχουν βελτιώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους μέσω της ανάπτυξης νέων καυσίμων και πιο αποδοτικών μηχανών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον οι τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται να εφαρμοσθούν και στα πλοία της θάλασσας Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι λιμένες οφείλουν επίσης να εγκαταστήσουν ένα χερσαίο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για να μειώσουν τις εκπομπές τους.

Στον τομέα της ασφάλειας, ο εισηγητής ανυπομονεί να διαπιστώσει την έμπρακτη εφαρμογή της τρίτης νομοθετικής δέσμης στο ναυτιλιακό τομέα. Καλούνται στο εξής τα κράτη μέλη να την θέσουν σε εφαρμογή σύντομα και με τον ορθό τρόπο. Ο εισηγητής εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την απόφαση του Μνημονίου συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με την αντικατάσταση της τακτικής επιθεώρησης από επιθεώρηση βάσει των κινδύνων, γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή των περιττών επιθεωρήσεων, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Εις ό, τι αφορά το θέμα της ασφαλούς πλοήγησης, ο εισηγητής υποστηρίζει αμέριστα την αποστολή Αταλάντη που προστατεύει τα πλοία έναντι των πράξεων πειρατείας στο κέρας της Αφρικής. Πέραν τούτου, κρίνει ότι όλα τα πλοία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα διάφορα μέτρα ασφαλείας της αποστολής Αταλάντη και των λοιπών οργάνων που συνεργάζονται για την καταπολέμηση της πειρατείας. Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί το ταχύτερο δυνατόν η εξεύρεση λύσης για τη θέσπιση των κατάλληλων μηχανισμών προσαγωγής σε δίκη των πειρατών που συλλαμβάνονται. Είναι απαράδεκτο να αφήνονται ελεύθεροι κρατούμενοι πειρατές επειδή δεν είναι δυνατόν να δικαστούν πουθενά.

Εν κατακλείδι, δεδομένου ότι ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών αποτελεί μια παγκόσμια αγορά, ο πρωτογενής νομοθετικός ρόλος καθορίζεται από το ΔΝΟ. Στο πλαίσιο του οργανισμού αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει προενεργό ρόλο προκειμένου να επιτύχει την εκπόνηση και την επικύρωση νέων μέτρων. Παράλληλα, η ΕΕ διαδραματίζει βεβαίως σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη μεταφορά των κανόνων του ΔΝΟ στο κεκτημένο της ΕΕ και την εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο της εφαρμογή αυτής, σημαντικός θα είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας. Ο έλεγχος και η επίβλεψη θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε επίπεδο κρατών μελών σε στενή συνεργασία με το Μνημόνιο συμφωνίας του Παρισιού. Ο εισηγητής αναμένει επίσης με ενδιαφέρον το χάρτη πορείας που εξήγγειλε η Επιτροπή για τη θαλάσσια πολιτική μέχρι το 2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Γεώργιος Τούσσας, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

  • [1]  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.