Postup : 2009/0813(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0115/2010

Předložené texty :

A7-0115/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 17
CRE 05/05/2010 - 17

Hlasování :

PV 06/05/2010 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0148

ZPRÁVA     *
PDF 161kWORD 76k
12. 4. 2010
PE 439.157v03-00 A7-0115/2010

o návrhu protokolu, kterým se mění protokol č. 36 o přechodných ustanoveních a který se týká složení Evropského parlamentu po zbývající část volebního období 2009–2014 – stanovisko Evropského parlamentu (čl. 48 odst. 3 Smlouvy o EU)

(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Íñigo Méndez de Vigo

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu protokolu, kterým se mění protokol č. 36 o přechodných ustanoveních a který se týká složení Evropského parlamentu po zbývající část volebního období 2009–2014 – stanovisko Evropského parlamentu (čl. 48 odst. 3 Smlouvy o EU)

(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

Evropský parlament,

–   s ohledem na dopis předsedy Evropské rady zaslaný předsedovi Evropského parlamentu dne 18. prosince 2009, který se týká změny protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních (17196/2009),

–   s ohledem na čl. 48 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o Evropské unii, podle kterého Evropská rada konzultovala s Parlamentem (C7 0001/2010),

–   s ohledem na protokol č. 36 o přechodných ustanoveních, který je přílohou Lisabonské smlouvy,

–   s ohledem na čl. 14 odst. 2 a 3 Smlouvy o EU,

–   s ohledem na akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976 (dále jen „akt z roku 1976“),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o složení Evropského parlamentu(1),

–   s ohledem na závěry schůzí Evropské rady konaných ve dnech 11. a 12. prosince 2008, ve dnech 18. a 19. června a ve dnech 10. a 11. prosince 2009,

–   s ohledem na čl. 11 odst. 4 a čl. 74a jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0115/2010),

A. vzhledem k tomu, že čl. 14 odst. 2 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy stanoví, že Evropská rada na základě iniciativy Evropského parlamentu a s jeho souhlasem jednomyslně přijímá rozhodnutí, jímž se stanoví složení Evropského parlamentu,

B.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament dne 11. října 2007 s výhledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost a v souladu s protokolem č. 36 v příloze této smlouvy předložil ve svém výše uvedeném usnesení na základě Lamassourovy-Severinovy zprávy návrh rozhodnutí Evropské rady, které stanoví rozdělení křesel v Parlamentu,

C. vzhledem k tomu, že při podpisu Lisabonské smlouvy ještě nebylo Evropskou radou přijato formální rozhodnutí o složení Evropského parlamentu, Rada však vyslovila souhlas s návrhem na základě výše uvedeného usnesení, když celkový počet evropských poslanců zvýšila z původně stanovených 750 na 751,

D. vzhledem k tomu, že podle takto dosažené dohody v Evropské radě se celkový počet poslanců zvýšil o 15 osob v poměru k Niceské smlouvě (a to ze 736 na 751), bylo 18 dalších křesel rozděleno mezi 12 členských států, zatímco Německu bylo v souladu s maximální hranicí stanovenou ve Smlouvě o EU přiděleno o 3 křesla méně,

E.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva nevstoupila v platnost před evropskými volbami roku 2009 a že tyto volby proběhly podle ustanovení Niceské smlouvy, tvoří v současnosti Evropský parlament 736 poslanců,

F.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva nakonec vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, je legitimní, aby dalších 18 poslanců pocházejících z 12 příslušných členských států mohlo zasedat, jakmile to bude možné, a aby členské státy, z nichž poslanci pocházejí, mohly mít zastoupení, jaké jim přísluší,

G. vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 5 aktu z roku 1976 nelze přerušit mandát poslance v průběhu volebního období, a tím o tři snížit počet poslanců, kteří v současnosti tvoří německou delegaci v Evropském parlamentu,

H. vzhledem k tomu, že velká většina členských států již zvolila své další poslance v souladu se svými příslušnými volebními systémy a se závěry schůze Evropské rady konané ve dnech 18. a 19. června 2009,

I.   vzhledem k tomu, že příchodem 18 dalších poslanců v průběhu volebního období 2009–2014 se celkový počet evropských poslanců zvýší na 754 a že toto překročení počtu 751 poslanců, který je stanoven v Lisabonské smlouvě, vyžaduje úpravu primárního práva,

J.   vzhledem k tomu, že závěry schůze Evropské rady konané ve dnech 11. a 12. prosince 2008 již stanovily přijetí přechodných opatření, jejichž cílem by bylo umožnit příchod dalších poslanců během současného volebního období, a že závěry schůze Evropské rady konané ve dnech 18. a 19. června 2009 určily podmínky, za nichž dojde k dočasnému zvýšení počtu poslanců v Evropském parlamentu,

K. vzhledem k tomu, že Evropský parlament dne 25. listopadu 2009 sám změnil svůj jednací řád tak, aby stanovil příchod dalších poslanců jakožto pozorovatelů, dokud nevstoupí v platnost opatření, která jim umožní zasedat,

1.  domnívá se, že změna protokolu č. 36 požadovaná Evropskou radou přímo vyplývá z nových ustanovení Lisabonské smlouvy a představuje vhodné řešení, které všem členským státům, jež získaly další křesla, umožní jmenovat příslušné poslance; souhlasí, že by pro zbývající část volebního období 2009–2014 mělo být do Evropského parlamentu zvoleno 18 dalších poslanců; trvá však na tom, aby všech 18 poslanců zaujalo svá místa v Parlamentu ve stejnou dobu ve snaze nenarušit vyrovnané národnostní zastoupení ve sněmovně; naléhá na členské státy, aby co nejdříve a pragmaticky ukončily svůj volební postup;

2.  lituje, že Rada nepřijala ve vhodné době opatření, která by dalším poslancům umožnila zasedat od okamžiku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, a že jedno z řešení předpokládaných v požadované změně není v souladu s duchem aktu z roku 1976, podle nějž mají být evropští poslanci voleni přímo a nikoli nepřímo prostřednictvím volby ve vnitrostátním parlamentu;

3.  uděluje však svůj souhlas se svoláním mezivládní konference s tím, že se tato konference musí zaměřit pouze na konkrétní téma, jímž je přijetí opatření týkajících se složení Evropského parlamentu po zbývající část volebního období 2009–2014, a také s tím, že tato přechodná opatření mají mimořádný charakter související se zvláštními okolnostmi ratifikace Lisabonské smlouvy a že by v žádném případě neměla vytvářet precedens pro budoucnost;

4.  připomíná, že v době mezi schválením změny protokolu č. 36 a jejím vstupem v platnost budou mít další poslanci možnost zasedat jakožto pozorovatelé, a to v souladu s čl. 11 odst. 4 jednacího řádu Evropského parlamentu;

5.  domnívá se, že také při jmenování pozorovatelů by měla být do nejvyšší možné míry uplatněna ustanovení v duchu aktu z roku 1976 a že v případě nepřeklenutelných technických nebo politických problémů je přesto přípustná nepřímá volba prostřednictvím vnitrostátních parlamentů;

6.  připomíná dále, že rozhodnutí, které určí složení Evropského parlamentu, bude muset být v každém případě přijato Evropskou radou ve vhodné době před skončením současného volebního období a že Parlament v tomto ohledu předloží iniciativu v souladu s čl. 14 odst. 2 Smlouvy o EU;

7.  zdůrazňuje dále, že v jakémkoli novém rozhodnutí o složení Evropského parlamentu budou muset být zohledněna případná přistoupení, k nimž dojde v mezidobí, a tudíž stanoven počet křesel přidělených novým členským státům;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení Parlamentu předal Evropské radě, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 132.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

7.4.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

16

5

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Guy Verhofstadt

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emma McClarkin

Právní upozornění - Ochrana soukromí