Menettely : 2009/0813(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0115/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0115/2010

Keskustelut :

PV 05/05/2010 - 17
CRE 05/05/2010 - 17

Äänestykset :

PV 06/05/2010 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0148

MIETINTÖ     *
PDF 147kWORD 66k
12.4.2010
PE 439.157v03-00 A7-0115/2010

ehdotuksesta pöytäkirjaksi siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta Euroopan parlamentin kokoonpanon osalta vaalikauden 2009–2014 loppuun asti: Euroopan parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta)

(17196/2009 – C7‑0001/2010 – 2009/0813(NLE))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Íñigo Méndez de Vigo

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta pöytäkirjaksi siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta Euroopan parlamentin kokoonpanon osalta vaalikauden 2009–2014 loppuun asti: Euroopan parlamentin lausunto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta)

(17196/2009 – C7‑0001/2010 – 2009/0813(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 18. joulukuuta 2009 päivätyn kirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta (17196/2009),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0001/2010),

–   ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen liitteenä olevan siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan,

–   ottaa huomioon 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla (jäljempänä "vuoden 1976 säädös"),

–   ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin kokoonpanosta(1),

–   ottaa huomioon 11. ja 12. joulukuuta 2008, 18. ja 19. kesäkuuta 2009 ja 10. ja 11. joulukuuta 2009 pidettyjen Eurooppa-neuvoston kokousten päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 11 artiklan 4 kohdan ja 74 a artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0115/2010),

A. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on Lissabonin sopimuksessa, määrätään, että Eurooppa-neuvosto tekee yksimielisesti Euroopan parlamentin aloitteesta ja sen hyväksynnän saatuaan päätöksen, jolla määritellään Euroopan parlamentin kokoonpano,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti esitti 11. lokakuuta 2007 edellä mainitussa, Lamassouren ja Severinin mietintöön perustuvassa päätöslauselmassaan Lissabonin sopimuksen voimaantuloa silmällä pitäen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 36 nojalla ehdotuksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi parlamentin paikkajaosta,

C. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto ei Lissabonin sopimuksen allekirjoitushetkellä ollut tehnyt virallista päätöstä Euroopan parlamentin kokoonpanosta, mutta se oli päässyt sopimukseen edellä mainitussa päätöslauselmassa esitetystä ehdotuksesta nostettuaan Euroopan parlamentin jäsenten kokonaismäärän alun perin esitetyistä 750 jäsenestä 751 jäseneen,

D. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvostossa saavutetun sopimuksen mukaan jäsenten kokonaismäärä nousi 15:llä Nizzan sopimuksesta (736 jäsenestä 751:een) ja 18 lisäpaikkaa jaettiin 12 jäsenvaltion kesken, kun taas Saksalta vähennettiin kolme paikkaa SEU-sopimuksessa vahvistetun enimmäismäärän mukaisesti,

E.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus ei ollut tullut voimaan ennen vuonna 2009 pidettyjä Euroopan parlamentin vaaleja, joten vaalit järjestettiin Nizzan sopimuksen määräyksiä noudattaen ja Euroopan parlamentissa on nyt siis 736 jäsentä,

F.  katsoo, että Lissabonin sopimuksen tultua vihdoin voimaan 1. joulukuuta 2009 on perusteltua, että kyseisten 12 jäsenvaltion 18 uutta jäsentä voivat ryhtyä hoitamaan edustajantointaan mahdollisimman pian ja että jäsenvaltiot ovat nyt edustettuina niille kuuluvassa laajuudessa,

G. ottaa huomioon, että vuoden 1976 säädöksen 5 artiklassa ei anneta mahdollisuutta päättää jäsenen toimikautta kesken vaalikauden eikä Euroopan parlamentin Saksan valtuuskunnan nykyistä jäsenmäärää siten voida vähentää kolmella,

H. ottaa huomioon, että suurin osa jäsenvaltioista on jo nimittänyt uudet jäsenensä vaalijärjestelmiensä perusteella ja Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2009 antamien päätelmien mukaisesti,

I.   toteaa näin ollen, että 18 uuden jäsenen saapuminen vaalikaudella 2009–2014 nostaa Euroopan parlamentin jäsenten kokonaismäärän 754:ään ja että Lissabonin sopimuksessa määrätyn 751 jäsenen määrän ylittäminen edellyttää primaarioikeuden muuttamista,

J.   ottaa huomioon, että 11. ja 12. joulukuuta 2008 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmissä esitettiin jo siirtymätoimenpiteiden hyväksymistä, jotta Euroopan parlamenttiin voi tulla uusia jäseniä kuluvan vaalikauden aikana, ja että 18. ja 19. kesäkuuta 2009 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmissä vahvistettiin ehdot, joiden mukaan Euroopan parlamentin jäsenmäärän väliaikainen korottaminen toteutetaan,

K. toteaa, että Euroopan parlamentti puolestaan muutti 25. marraskuuta 2009 työjärjestystään siten, että uudet jäsenet voivat toimia tarkkailijoina, kunnes toimenpiteet, joiden nojalla he voivat ryhtyä hoitamaan edustajantointaan, tulevat voimaan;

1.  katsoo, että Eurooppa-neuvoston pyytämä pöytäkirjan N:o 36 muutos on välitöntä seurausta Lissabonin sopimuksen uusista määräyksistä ja se on järkevä ratkaisu, jonka avulla kaikki lisäpaikkoja saavat jäsenvaltiot voivat nimetä jäsenet näille paikoille; antaa suostumuksensa sille, että parlamenttiin valitaan 18 uutta jäsentä vaalikauden 2009−2014 jäljellä olevaksi ajaksi; vaatii kuitenkin, että kaikkien 18:n pitäisi ryhtyä hoitamaan edustajantointaan parlamentissa samaan aikaan, jotta parlamentin tasapainoa kansalaisuuksien suhteen ei järkytettäisi; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan vaalimenettelynsä mahdollisimman pian ja käytännöllisesti loppuun;

2.  pahoittelee, ettei neuvosto hyväksynyt ajoissa toimenpiteitä, joiden nojalla uudet jäsenet olisivat voineet ryhtyä hoitamaan edustajantointaan heti Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, sekä sitä, että yksi pyydetyssä muutoksessa esitetyistä ratkaisuista ei ole vuoden 1976 säädöksen hengen mukainen, sillä säädöksessä edellytetään, että Euroopan parlamentin jäsenet valitaan välittömillä vaaleilla eikä välillisesti kansallisen parlamentin vaaleilla;

3.  antaa kuitenkin suostumuksensa hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumiselle edellyttäen, että siinä käsitellään ainoastaan toimenpiteitä, jotka koskevat Euroopan parlamentin kokoonpanoa vaalikauden 2009–2014 loppuun asti, ja että nämä siirtymätoimenpiteet ovat luonteeltaan poikkeuksellisia johtuen Lissabonin ratifioinnin aiheuttamasta erityistilanteesta eivätkä ne missään tapauksessa muodosta ennakkotapausta tulevaisuutta ajatellen;

4.  muistuttaa, että pöytäkirjan N:o 36 muutoksen hyväksymisen ja voimaantulon välisenä aikana uusilla jäsenillä on Euroopan parlamentin työjärjestyksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla mahdollisuus toimia tarkkailijoina;

5.  katsoo, että myös tarkkailijoiden nimeämisessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava vuoden 1976 säädöksen henkeä, mutta että ylitsepääsemättömien poliittisten ja teknisten vaikeuksien ilmaantuessa voitaisiin hyväksyä kansallisten parlamenttien toteuttamat välilliset vaalit;

6.  muistuttaa myös, että Eurooppa-neuvoston on joka tapauksessa tehtävä päätös Euroopan parlamentin kokoonpanosta hyvissä ajoin ennen kuluvan vaalikauden päättymistä ja että parlamentti tekee asiaa koskevan aloitteen SEU-sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan nojalla;

7.  korostaa lisäksi, että Euroopan parlamentin kokoonpanosta tehtävissä uusissa päätöksissä on otettava huomioon unioniin siihen mennessä mahdollisesti liittyneet uudet jäsenvaltiot ja säädettävä uusille jäsenvaltioille annettavien paikkojen määrästä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 132.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

7.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Guy Verhofstadt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Emma McClarkin

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö