Pranešimas - A7-0117/2010Pranešimas
A7-0117/2010

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos veiksmų finansavimo nutraukimo ir tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo

12.4.2010 - (16627/1/2009 – C7‑0051/2010 – 2009/0026(COD)) - ***II

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Claude Moraes

Procedūra : 2009/0026(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0117/2010
Pateikti tekstai :
A7-0117/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos veiksmų finansavimo nutraukimo ir tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo

(16627/1/2009 – C7‑0051/2010 – 2009/0026(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją pirmojo svarstymo metu (16627/1/2009 – C7‑0051/2010),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0067),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 63 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0070/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[1],

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7‑0117/2010),

1.  pritaria Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  Priimti tekstai, 2009 5 7, P7_TA(2009)0375.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiui (iš dalies pakeistas Sprendimas Nr. 573/2007/EB)

Nuorodos

16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

7.5.2009                     T6-0375/2009

Komisijos pasiulymas

COM(2009)0067 - C6-0070/2009

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

11.3.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.3.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Claude Moraes

16.3.2010

 

 

Svarstymas komitete

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Priėmimo data

8.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström