ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Jean Lambert

Процедура : 2009/0027(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0118/2010
Внесени текстове :
A7-0118/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (16626/2/2009 – C7‑0049/2010),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета ((COM(2009)0066),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член 63, параграф 1, точки 1 и 2, и член 66 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0071/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1],

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено "Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход" (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 7, член 74 и член 78, параграфи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0118/2010),

1.  одобрява позицията на Съвета;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

  • [1]       Приети текстове, 7.5.2009 г., P7_TA(2009)0379.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 18 февруари 2009 г. Комисията прие предложение за регламент за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (Служба за подкрепа) и придружаващото предложение за изменение на Решението за създаване на Европейски фонд за бежанци (ЕФБ). Целта на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ) е да предоставя необходимата експертна помощ в осъществяването на последователна и висококачествена обща европейска политика за убежище.

Процедура

На 7 май 2009 г. Европейският парламент прие своята позиция на първо четене относно Службата за подкрепа и за промяна на ЕФБ. След изборите процедурата продължи с новоизбрания състав на Парламента. Jean Lambert беше избрана за докладчик и получи мандат от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) да преговаря със Съвета и Комисията по текста (на 30 септември). Преговорите се проведоха в периода между края на септември и началото на ноември, в рамките на шведското председателство. Бяха проведени четири триалога (1 октомври, 8 октомври, 22 октомври и 5 ноември). Докладчикът и докладчиците в сянка работиха в тясно сътрудничество и комисията LIBE редовно получаваше обратна връзка. На 12 ноември се проведе ориентировъчно гласуване по компромисните текстове, което отразява компромиса между докладчика, докладчиците в сянка, Комисията и Съвета. Председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Juan Fernando López Aguilar изпрати писмо до Съвета. Той посочи, че докладчикът и докладчиците в сянка са разгледали по положителен начин приемането от страна на КОРЕПЕР на текстовете, които отразяват резултатите от преговорите между трите институции. Ако тези текстове трябва да бъдат предадени официално на Европейския парламент по време на предстоящото пленарно заседание като позиции на Съвета на първо четене за тези законодателни предложения, председателят би препоръчал на членовете на комисията LIBE и впоследствие на пленарното заседание, позициите на Съвета да бъдат приети без изменения при второто четене на Европейския парламент след като бъдат проверени от юрист-лингвистите на двете институции. На 18 ноември в КОРЕПЕР беше постигнато съгласие по двата текста. Юрист-лингвистите от двете институции работиха по текстовете и на 25 и 26 февруари те бяха приети от Съвета. Двете позиции на Съвета бяха изпратени в Европейския парламент и съобщени по време на пленарното заседание на 10 март 2010 г. На 16 март 2010 г. в комисията LIBE бяха представени проектопрепоръки и на 7/8 април ще се проведе гласуване. Гласуването в пленарна зала ще се проведе по време на месечната сесия в Страсбург през май.

Основна идея

Европейският парламент е убеден в добавената стойност за държавите-членки от създаването на тази нова Служба за подкрепа, не на последно място за развитието на взаимното доверие и споделянето на отговорностите.

Европейският парламент предложи изменения към предложението на Комисията, които отчитат неговите искания. Те включват предлагането на подкрепа по отношение на презаселването. Службата за подкрепа ще отговаря за координирането на обмена на информация и други дейности, свързани с презаселването, предприети от държавите-членки с оглед удовлетворяване на необходимостта от закрила и проявяване на солидарност с приемащите държави. Отчетността също е от значение. Ролята на Европейския парламент при назначаването на изпълнителен директор беше важен въпрос. Предвижда се кандидатите, избрани от управителния съвет, да направят изявление пред компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент, след което Парламентът може да приеме становище. Управителният съвет информира Европейския парламент за начина, по който това становище е взето предвид (член 30). Солидарността в рамките на Общността е въз основа на договореното между държавите-членки и със съгласието на съответното засегнато лице. Държавата-членка може, при целесъобразност, да консултира Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) (член 5). Съществуват също така ясни правила относно оценката и преразглеждането на постигнатите резултати на службата (член 46), и необходимостта от сътрудничество с ВКБООН е предвидена изрично (член 50). При поискване от страна на Европейския парламент, съществува разпоредба относно консултативния форум, който представлява механизъм за обмен на информация и обединяване на знания. Той гарантира тесен диалог между Службата за подкрепа и съответните заинтересовани страни (член 51). Европейският парламент счита, че необходимите бюджетни промени, които трябва да бъдат направени в Европейски фонд за бежанци, ще предоставят достатъчно финансиране за новата агенция в началната й фаза.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Позовавания

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

7.5.2009                     T6-0379/2009

Предложение на Комисията

COM(2009)0066 - C6-0071/2009

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

11.3.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.3.2010

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Разглеждане в комисия

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Дата на приемане

8.4.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Мария Неделчева, Cecilia Wikström