Procedure : 2009/0027(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0118/2010

Indgivne tekster :

A7-0118/2010

Forhandlinger :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0158

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 157kWORD 77k
12.4.2010
PE 439.833v02-00 A7-0118/2010

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Jean Lambert

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (16626/2/2009 – C7‑0049/2010),

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0066),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 63, nr. 1) og 2), og artikel 66, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0071/2009),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: "Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 7, artikel 74 og artikel 78, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7‑0118/2010),

1.  godkender Rådets holdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med denne holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster af 7.5.2009, P7_TA(2009)0379.


BEGRUNDELSE

Den 18. februar 2009 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EASO) og et ledsagende forslag om ændring af beslutningen om Den Europæiske Flygtningefond (ERF). Formålet med Det Europæisk Asylstøttekontor er at yde den nødvendige ekspertbistand for at fremme gennemførelsen af en sammenhængende fælles europæisk asylpolitik af høj kvalitet.

Procedure

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning om asylstøttekontoret og om ændringen af ERF den 7. maj 2009. Efter valget fortsatte proceduren i den nye forsamling. Jean Lambert blev genvalgt til ordfører og fik af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) mandat til at forhandle med Rådet og Kommissionen om teksten (den 30. september). Forhandlingerne fandt sted under svensk formandskab fra slutningen af september til begyndelsen af november. Der blev afholdt fire triloger (den 1. oktober, 8. oktober, 22. oktober og 5. november). Ordføreren og skyggeordførerne arbejdede tæt sammen, og der blev regelmæssigt givet tilbagemeldinger til LIBE. Den 12. november blev der afholdt en vejledende afstemning om kompromisteksterne, som afspejlede det kompromis, der var indgået mellem ordføreren, skyggeordførerne, Kommissionen og Rådet. LIBE's formand, Juan Fernando López Aguilar, sendte en skrivelse til Rådet, hvori han meddelte, at ordføreren og skyggeordførerne stillede sig positive over for Corepers accept af de tekster, der afspejler resultatet af forhandlingerne mellem de tre institutioner. Hvis disse tekster formelt ville blive sendt til Parlamentet under den kommende mødeperiode som Rådets førstebehandlingsholdninger til disse lovforslag, ville formanden henstille til LIBE's medlemmer og efterfølgende til plenarforsamlingen at godkende Rådets holdninger uden ændringer under Parlamentets andenbehandling, dog med forbehold for begge institutioners lingvist-juristers kontrol af dem. Den 18. november blev der indgået en aftale om begge tekster i Coreper. De to institutioners jurist-lingvister arbejdede derefter med teksterne, og den 25.-26. blev de vedtaget af Rådet. Rådets holdninger blev sendt til Parlamentet, hvilket blev meddelt den 10. marts 2010. Den 16. marts 2010 blev udkastene til indstillinger forelagt i LIBE, som vil stemme om dem den 7.-8. april. Afstemningen i plenarforsamlingen vil finde sted under mødeperioden i maj i Strasbourg.

Indhold

Parlamentet føler sig overbevist om den merværdi for medlemsstaterne, som indførelsen af dette nye støttekontor vil indebære, ikke mindst med hensyn til udvikling af gensidig tillid og ansvarsdeling.

Europa-Parlamentet stillede ændringsforslag til Kommissionens forslag, som afspejler Parlamentets krav. Heriblandt indgår tilbud om støtte til genbosættelser. Kontoret vil blive ansvarligt for at koordinere udvekslingen af oplysninger og andre foranstaltninger i forbindelse med genbosættelse, som medlemsstater træffer med henblik på at imødekomme flygtninges behov for beskyttelse og udvise solidaritet med deres værtslande. Ansvarlighed var også et anliggende. Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med udpegningen af den administrerende direktør var et vigtigt emne. Det forventes, at den kandidat der vælges af bestyrelsen, vil fremkomme med en udtalelse til Parlamentets kompetente udvalg, hvorefter Parlamentet kan vedtage en udtalelse. Bestyrelsen skal underrette Parlamentet om, på hvilken måde der er taget hensyn til denne udtalelse. Flytning inden for Fællesskabet skal foregå på basis af aftaler mellem medlemsstater og med den berørte persons samtykke. Medlemsstaterne kan om nødvendigt rådføre sig med FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR) (artikel 5). Der er også klare regler om evaluering og revision af kontorets resultater (artikel 46), og nødvendigheden af at samarbejde med UNHCR fremgår tydeligt (artikel 50). Der er også klare regler om evaluering og revision af kontorets resultater (artikel 46), og nødvendigheden af at samarbejde med UNHCR fremgår tydeligt (artikel 50). Det skal sikre, at der er en tæt dialog mellem asylstøttekontoret og de relevante berørte parter (artikel 51). Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at der gennem de påkrævede budgetmæssige ændringer af Den Europæiske Flygtningefond vil kunne skaffes tilstrækkelige midler til finansiering af det nye agentur i dets indledende faser.


PROCEDURE

Titel

Oprettelse af et europæisk asylstøttekontor

Referencer

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

7.5.2009                     T6-0379/2009

Kommissionens forslag

COM(2009)0066 - C6-0071/2009

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

11.3.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.3.2010

Ordfører

       Dato for valg

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Behandling i udvalg

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Dato for vedtagelse

8.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik