ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο

12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Jean Lambert

Διαδικασία : 2009/0027(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0118/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0118/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16626/2/2009 – C7‑0049/2010),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0066),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251(2), το άρθρο 63, πρώτη παράγραφος, σημεία (1) και (2), και το άρθρο 66 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C6-0071/2009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[1],

–   έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294(7), το άρθρο 74 και το άρθρο 78(1) και (2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0118/2010),

1.  εγκρίνει την θέση του Συμβουλίου·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  Εγκριθέντα κείμενα, 7.5.2009, P7_TA(2009)0379.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 18 Φεβρουαρίου 2009 την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (Υπηρεσία Υποστήριξης) και τη συνοδευτική πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ). Η Υπηρεσία Υποστήριξης στοχεύει στην παροχή της τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή μιας συνεκτικής, υψηλής ποιότητας, κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του ασύλου.

Διαδικασία

Στις 7 Μαΐου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την θέση του σε πρώτη ανάγνωση για την Υπηρεσία Υποστήριξης και την αλλαγή του ΕΤΠ. Μετά τις εκλογές, με το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο, η διαδικασία συνεχίστηκε. Επιβεβαιώθηκε ο διορισμός του κ. Jean Lambert στην θέση του εισηγητή και έλαβε την εντολή εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) να διαπραγματευθεί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το κείμενο (στις 30 Σεπτεμβρίου). Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα υπό τη Σουηδική Προεδρία, από τέλη Σεπτεμβρίου έως αρχές Νοεμβρίου. Πραγματοποιήθηκαν 4 τριμερείς συνομιλίες (1 Οκτωβρίου, 8 Οκτωβρίου, 22 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου). Ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές εργάστηκαν στενά μαζί και η επιτροπή LIBE έγινε δέκτης τακτικής επιστροφής πληροφοριών. Στις 12 Νοεμβρίου διεξήχθη ψηφοφορία προσανατολισμού για τα συμβιβαστικά κείμενα, η οποία αντανακλούσε το συμβιβασμό μεταξύ του εισηγητή, των σκιωδών εισηγητών, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της επιτροπής LIBE, κ. Juan Fernando López Aguilar, απέστειλε επιστολή στο Συμβούλιο. Ανέφερε ότι ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές αντιμετώπισαν θετικά την αποδοχή από τον COREPER των κειμένων που αντανακλούσαν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών οργάνων. Στην περίπτωση που τα κείμενα αυτά διαβιβασθούν επισήμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προσεχή σύνοδο ολομέλειας ως οι θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για αυτές τις νομοθετικές προτάσεις, ο Πρόεδρος θα συνιστούσε στα μέλη της επιτροπής LIBE και κατά συνέπεια στην ολομέλεια να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις κατά τη δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα ελεγχθούν από τους νομομαθείς γλωσσολόγους και των δύο οργάνων. Στις 18 Νοεμβρίου επετεύχθη συμφωνία στον COREPER και για τα δύο κείμενα. Στη συνέχεια οι νομομαθείς γλωσσολόγοι αμφοτέρων των οργάνων επεξεργάσθηκαν τα κείμενα και στις 25 και 26 Φεβρουαρίου εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο. Αμφότερες οι θέσεις του Συμβουλίου απεστάλησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναγγέλθηκαν στην ολομέλεια στις 10 Μαρτίου 2010. Στις 16 Μαρτίου 2010 υποβλήθηκαν στην Επιτροπή LIBE σχέδια συστάσεων και θα διεξαχθεί ψηφοφορία στις 7/8 Απριλίου. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαΐου στο Στρασβούργο.

Περιεχόμενο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο για την προστιθέμενη αξία για τα κράτη μέλη από την εισαγωγή αυτής της νέας Υπηρεσίας Υποστήριξης, τουλάχιστον όσον αφορά την ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τον επιμερισμό των ευθυνών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής στις οποίες λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Αυτά περιλαμβάνουν την προσφορά υποστήριξης για την επανεγκατάσταση. Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των ανταλλαγών πληροφοριών και άλλων δράσεων που αναλαμβάνονται σχετικά με την επανεγκατάσταση των προσφύγων από τα κράτη μέλη, με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες προστασίας τους και ως απόδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες υποδοχής τους. Η λογοδοσία ήταν επίσης ένα θέμα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διορισμό του εκτελεστικού Διευθυντή ήταν ένα σημαντικό θέμα. Προβλέπεται ότι ο υποψήφιος που θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε δήλωση ενώπιον της(των) αρμόδιας(ων) επιτροπής(ών) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά δε αυτήν την δήλωση το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφέρει γνώμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη αυτή η γνώμη (Άρθρο 30). Η ενδοενωσιακή αλληλεγγύη διενεργείται μόνο βάσει συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών και με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ατόμου. Το κράτος μέλος μπορεί, οσάκις ενδείκνυται, να διαβουλεύεται με τον 'Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (Άρθρο 5). Επίσης υφίστανται σαφείς κανόνες για την αξιολόγηση και αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας (Άρθρο 46), και η ανάγκη συνεργασίας με την UNHCR ορίζεται με σαφήνεια (Άρθρο 50). Με αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει μια πρόβλεψη για το Συμβουλευτικό φόρουμ το οποίο αποτελεί μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και συγκέντρωσης γνώσεων. Εξασφαλίζει τον εκ του σύνεγγυς διάλογο μεταξύ της Υπηρεσίας Υποστήριξης και των ενδιαφερομένων κύκλων. (Άρθρο 51). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι αναγκαίες δημοσιονομικές αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων θα παράσχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη νέα υπηρεσία στις αρχικές της φάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο

Έγγραφα αναφοράς

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

7.5.2009                     T6-0379/2009

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2009)0066 - C6-0071/2009

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

11.3.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.3.2010

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Σταύρος Λαμπρινίδης, Antonio Masip Hidalgo, Cecilia Wikström, Мария Неделчева

Ημερομηνία κατάθεσης

12.4.2010