SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Jean Lambert

Menetlus : 2009/0027(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0118/2010
Esitatud tekstid :
A7-0118/2010
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (16626/2/2009 – C7‑0049/2010);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0066),

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 63 esimese lõike punkte 1 ja 2 ning artiklit 66, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0071/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1];

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7, artiklit 74 ning artikli 78 lõikeid 1 ja 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 72;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7‑0118/2010),

1.  kiidab nõukogu seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nimetatud seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Komisjon võttis 18. veebruaril 2009. aastal vastu määruse ettepaneku Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (edaspidi: tugiamet) loomise kohta ning sellega kaasneva ettepaneku Euroopa Pagulasfondi käsitleva otsuse muutmiseks. Tugiameti eesmärk on pakkuda vajalikku eksperttuge järjepideva ja kvaliteetse ühise Euroopa varjupaigapoliitika elluviimiseks.

Menetlus

Euroopa Parlament võttis 7. mail 2009. aastal vastu esimese lugemise seisukoha tugiameti ja Euroopa Pagulasfondi muudatuse suhtes. Menetlus jätkus pärast valimisi vastvalitud parlamendikoosseisuga. Raportööriks kinnitati Jean Lambert, kes alustas 30. septembril kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni volitusel läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga ettepaneku teksti üle. Läbirääkimised toimusid Rootsi eesistumise ajal septembri lõpust novembri alguseni. Kolmepoolsed kohtumised leidsid aset 1., 8. ja 22. oktoobril ning 5. novembril. Raportöör ja variraportöörid tegid tihedat koostööd ning andsid kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile regulaarset tagasisidet. Raportööri, variraportööride, komisjoni ja nõukogu vahelist kompromissi kajastavate kompromisstekstide suhtes korraldati 12. novembril hääletus seisukohtade väljaselgitamiseks. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees Juan Fernando López Aguilar saatis nõukogule kirja. Ta märkis, et raportöör ja variraportöörid pidasid positiivseks asjaolu, et COREPER kiitis heaks tekstid, mis kajastasid kolme institutsiooni vaheliste läbirääkimiste tulemusi. Kirjas seisis samuti, et kui need tekstid edastatakse ametlikult Euroopa Parlamendile mõnel järgmisel täiskogu istungil nõukogu esimese lugemise seisukohtadena kõnealuste õigusakti ettepanekute suhtes, soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees komisjoni liikmetel ja seejärel täiskogu istungil nõukogu seisukohad pärast nende viimistlemist mõlema institutsiooni õiguskeele ekspertide poolt ilma muudatusteta heaks kiita Euroopa Parlamendi teisel lugemisel. COREPER jõudis mõlema teksti suhtes kokkuleppele 18. novembril. Seejärel töötasid tekstidega mõlema institutsiooni õiguskeele eksperdid ning nõukogu võttis tekstid vastu 25. ja 26. veebruaril. Mõlemad nõukogu seisukohad edastati Euroopa Parlamendile ning anti istungil teada 10. märtsil 2010. Soovituse projektid esitati kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis 16. märtsil 2010. aastal ja nende hääletamine toimub 7.–8. aprillil. Hääletamine täiskogu istungil toimub mai istungjärgu jooksul Strasbourgis.

Sisu

Euroopa Parlament on veendunud, et kõnealuse uue tugiameti loomine annab liikmesriikidele lisandväärtust, eelkõige vastastikuse usalduse suurendamisel ja vastutuse jagamisel.

Euroopa Parlament esitas komisjoni ettepaneku kohta muudatusettepanekud, mis võtavad arvesse parlamendi nõudmisi. Üheks neist on toetuse pakkumine ümberasumisel. Tugiamet koordineerib teabevahetust ja muid ümberasumisega seotud meetmeid, mida liikmesriigid on võtnud pagulaste kaitse vajaduse rahuldamiseks ning neid vastuvõtvate riikidega solidaarsuse üles näitamiseks. Üheks probleemiks oli aruandekohustus. Oluline teema oli Euroopa Parlamendi roll tegevdirektori ametisse nimetamisel. Ette on nähtud, et haldusnõukogu valitud kandidaat esineb avaldusega Euroopa Parlamendi pädeva(te) komisjoni(de) ees, mille järel parlament võib esitada arvamuse valitud kandidaadi kohta. Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile, kuidas tema arvamust arvesse võetakse (artikkel 30). Liidusisene ümberpaigutamine toimub üksnes liikmesriikide vahelise kokkuleppe alusel ja asjaomase isiku nõusolekul. Lisaks võib liikmesriik vajadusel konsulteerida ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga (artikkel 5). Ameti tegevuse tulemuste hindamise ja läbivaatamise kohta on selged eeskirjad esitatud artiklis 46, ning artiklis 50 on sõnaselgelt sätestatud ameti koostöö ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga. Euroopa Parlamendi palvel lisati säte nõuandva kogu moodustamise kohta, mis on vahend teabevahetuseks ja teadmiste kogumiseks. Nõuandev kogu tagab tiheda koostöö tugiameti ja ajaomaste sidusrühmade vahel (artikkel 51). Euroopa Parlament on seisukohal, et vajalikud eelarvemuudatused Euroopa Pagulasfondis võimaldavad piisavaid rahalisi vahendeid uue ameti jaoks selle loomise algetapis.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine

Viited

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

7.5.2009                     T6-0379/2009

Komisjoni ettepanek

COM(2009)0066 - C6-0071/2009

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

11.3.2010

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.3.2010

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.4.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström