SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta

12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Jean Lambert

Menettely : 2009/0027(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0118/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0118/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (16626/2/2009 – C7‑0049/2010),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0066),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 63 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdan sekä 66 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0071/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1],

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan, 74 artiklan ja 78 artiklan 1 ja 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0118/2010),

1.  hyväksyy neuvoston kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]       Hyväksytyt tekstit, 7.5.2009, P7_TA(2009)0379.

PERUSTELUT

Komissio antoi 18. helmikuuta 2009 ehdotuksen asetukseksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston ("tukiviraston") perustamisesta sekä siihen liittyvän ehdotuksen Euroopan pakolaisrahastoa koskevan päätöksen muuttamisesta. Tukiviraston tarkoituksena on antaa tarvittavaa asiantuntija-apua johdonmukaisen ja korkeatasoisen Euroopan yhteisen turvapaikkapolitiikan toteuttamisessa.

Menettely

Euroopan parlamentti hyväksyi 7. toukokuuta 2009 ensimmäisessä käsittelyssä kannan tukivirastosta ja Euroopan pakolaisrahaston muuttamisesta. Vaalien jälkeen vasta valittu parlamentti jatkoi asian käsittelyä. Jean Lambert nimitettiin esittelijäksi ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) antoi hänelle valtuudet neuvotella neuvoston ja komission kanssa tekstistä (30. syyskuuta). Neuvottelut käytiin puheenjohtajavaltio Ruotsin alaisuudessa syyskuun lopusta marraskuun alkuun. Järjestettiin neljä kolmikantakokousta (1. lokakuuta, 8. lokakuuta, 22. lokakuuta ja 5. marraskuuta). Esittelijä ja varjoesittelijät toimivat tiiviissä yhteistyössä, ja LIBE-valiokunnalle annettiin säännöllisesti palautetta. Kompromissiteksteistä, jotka edustivat esittelijän, varjoesittelijöiden, komission ja neuvoston tekemiä kompromisseja, järjestettiin suuntaa-antava äänestys 12. marraskuuta. LIBE-valiokunnan puheenjohtaja Juan Fernando López Aguilar lähetti asiasta kirjeen neuvostolle. Hän totesi, että esittelijä ja varjoesittelijät suhtautuivat myönteisesti siihen, että Coreper hyväksyi tekstit, jotka noudattivat kolmen toimielimen välisten neuvottelujen tuloksia. Jos nämä tekstit oli määrä lähettää virallisesti Euroopan parlamentille tulevan täysistunnon aikana näiden lainsäädäntömenettelyjen neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantoina, puheenjohtaja suosittelee LIBE-valiokunnan jäsenille ja sen jälkeen täysistunnolle, että neuvoston kannat hyväksytään ilman tarkistuksia Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä kummankin toimielimen juristilingvistien tarkastuksen jälkeen. Molemmista teksteistä päästiin sopuun Coreperissa 18. marraskuuta. Kummankin toimielimen juristilingvistit käsittelivät tekstejä, ja neuvosto hyväksyi ne 25. ja 26. helmikuuta. Molemmat neuvoston kannat lähetettiin Euroopan parlamentille ja niistä ilmoitettiin täysistunnossa 10. maaliskuuta 2010. Suositusluonnokset esiteltiin LIBE-valiokunnassa 16. maaliskuuta 2010 ja niistä äänestetään 7.–8. huhtikuuta. Äänestys täysistunnossa toimitetaan Strasbourgin toukokuun istunnon aikana.

Sisältö

Euroopan parlamentti on vakuuttunut, että tämän uuden tukiviraston perustaminen tarjoaa lisäarvoa jäsenvaltioille ennen kaikkea keskinäisen luottamuksen ja vastuun jakamisen kehittämisessä.

Euroopan parlamentti esitti komission ehdotukseen tarkistuksia, joissa otetaan huomioon parlamentin vaatimukset. Näihin kuuluu tuen tarjoaminen uudelleensijoittamiseen. Tukiviraston tehtävänä on koordinoida tietojen vaihtoa ja muita uudelleensijoittamiseen liittyviä toimia, joita jäsenvaltiot toteuttavat täyttääkseen suojelutarpeet ja osoittaakseen solidaarisuutta vastaanottajamaille. Vastuuvelvollisuus nousi myös esiin. Euroopan parlamentin asema tukiviraston pääjohtajan nimityksessä oli tärkeä kysymys. Hallintoneuvoston valitseman ehdokkaan on määrä antaa lausunto yhdessä tai useammassa Euroopan parlamentin asiaa käsittelevässä valiokunnassa, minkä jälkeen parlamentti voi antaa lausunnon. Hallintoneuvosto ilmoittaa Euroopan parlamentille, miten tämä parlamentin lausunto on otettu huomioon (30 artikla). Jäsenvaltiot sopivat yhteisesti unionin sisäisen solidaarisuuden noudattamisesta kyseisen yksilön suostumuksella. Jäsenvaltio voi tarvittaessa kuulla Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasioiden päävaltuutettua (UNHCR) (5 artikla). Asetuksessa säädetään lisäksi selkeästi viraston toiminnan tulosten arvioinnista ja tarkistamisesta (46 artikla) ja siinä vahvistetaan täsmällisesti tarve toimia yhteistyössä UNHCR:n kanssa (50 artikla). Euroopan parlamentin pyynnöstä asetukseen sisältyy säännös neuvoa-antavasta ryhmästä, joka muodostaa puitteet tietojen vaihtoa ja tietämyksen yhteen kokoamista varten. Se huolehtii tiiviistä vuoropuhelusta tukiviraston ja asiaankuuluvien sidosryhmien välillä (51 artikla). Euroopan parlamentti katsoo, että Euroopan pakolaisrahastoon tarvittavat budjettimuutokset tarjoavat riittävän rahoituksen uudelle tukivirastolle sen alkuvaiheissa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustaminen

Viiteasiakirjat

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

7.5.2009                     T6-0379/2009

Komission ehdotus

KOM(2009)0066 - C6-0071/2009

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

11.3.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.3.2010

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström