Pranešimas - A7-0118/2010Pranešimas
A7-0118/2010

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Jean Lambert

Procedūra : 2009/0027(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0118/2010
Pateikti tekstai :
A7-0118/2010
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą (16626/2/2009 – C7‑0049/2010),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0066),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 63 straipsnio pirmos pastraipos 1 ir 2 punktus ir 66 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0071/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[1],

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai pavadinimu „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 74 straipsnį ir 78 straipsnio 1 ir 2 dalis,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A7‑0118/2010),

1.  pritaria Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  Priimti tekstai, 2009 05 07, P7_TA(2009)0379.

AIŠKINAMOJI DALIS

2009 m. vasario 18 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (paramos biuras) įsteigimo ir susijusį pasiūlymą, pagal kurį iš dalies keičiamas Sprendimas dėl Europos pabėgėlių fondo. Paramos biuro steigimo tikslas – teikti reikiamą ekspertų pagalbą siekiant padėti vykdyti nuoseklią ir geros kokybės bendrąją Europos prieglobsčio politiką.

Darbo tvarka

2009 m. liepos 7 d. Europos Parlamentas po pirmojo svarstymo priėmė poziciją dėl paramos biuro ir Europos pabėgėlių fondo keitimo. Po rinkimų, išrinkus naująjį Parlamentą, procedūra buvo tęsiama. Jean Lambert patvirtintas kaip pranešėjas ir rugsėjo 30 d. jam suteikti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto įgaliojimai vesti derybas dėl teksto su Taryba ir Komisija. Derybos buvo vedamos Švedijos pirmininkavimo metu, nuo rugsėjo pabaigos iki pirmosios lapkričio mėn. pusės. Spalio 1, 8 ir 22 d. ir lapkričio 5 d. įvyko keturi trišaliai susitikimai. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai glaudžiai bendradarbiavo ir nuolat teikė informaciją Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui. Lapkričio 12 d. įvyko orientacinis balsavimas dėl kompromisinių tekstų, kuriuose atsispindėjo pranešėjo, šešėlinių pranešėjų, Komisijos ir Tarybos kompromisinis sprendimas. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas Juan Fernando López Aguilar nusiuntė laišką Tarybai. Jis nurodė, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai palankiai įvertino tai, jog Nuolatinių atstovų komitetas patvirtino tekstus, kuriuose atsispindi trijų institucijų derybų rezultatas. Jeigu per būsimą plenarinį posėdį šie tekstai būtų oficialiai perduoti Europos Parlamentui kaip Tarybos pirmojo svarstymo pozicijos šių pasiūlymų dėl teisės aktų klausimu, pirmininkas rekomenduotų Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams, taip pat plenarinio posėdžio nariams priimti Tarybos pozicijas neteikiant joms pakeitimų Europos Parlamento antrojo svarstymo metu; jas patikrintų abiejų institucijų teisininkai lingvistai. Lapkričio 18 d. Nuolatinių atstovų komitetas pasiekė susitarimą abiejų tekstų klausimu. Tuomet abiejų institucijų teisininkai lingvistai tikrino tekstus ir vasario 25–26 d. juos patvirtino Taryba. Abi Tarybos pozicijos buvo pateiktos Europos Parlamentui ir paskelbtos 2010 m. kovo 10 d. plenarinio posėdžio metu. 2010 m. kovo 16 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete pateikti rekomendacijų projektai, o balandžio 7–8 d. dėl jų vyks balsavimas. Balsavimas plenariniame posėdyje vyks per pirmąją gegužės mėn. sesiją Strasbūre.

Turinys

Europos Parlamentas išreiškia įsitikinimą, kad naujasis paramos biuras suteiks pridėtinės vertės valstybėms narėms, ypač stiprinant tarpusavio pasitikėjimą ir dalijantis atsakomybe.

Europos Parlamentas Komisijos pasiūlymui pateikė pakeitimų, kuriuose atsižvelgiama į Parlamento reikalavimus. Pakeitimuose siūloma parama vykdant perkėlimą. Paramos biuras bus atsakingas už keitimosi informacija koordinavimą ir kitus perkėlimo veiksmus, kuriuos atlieka valstybės narės, siekdamas patenkinti jų apsaugos poreikius ir rodydamas solidarumą priimančių valstybių atžvilgiu. Iškeltas ir atskaitomybės klausimas. Kitas svarbus klausimas – Europos Parlamento vaidmuo skiriant vykdomąjį direktorių. Planuojama, kad kandidatas, kurį išrenka administracinė valdyba, padarys pareiškimą kompetentingame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose), tada Parlamentas galės patvirtinti nuomonę. Administracinė valdyba informuoja Europos Parlamentą apie tai, kokiu būdu į nuomonę bus atsižvelgiama (30 straipsnis). Solidarumas Bendrijoje plėtojamas remiantis valstybių narių sutartu pagrindu ir atitinkamiems asmenims davus sutikimą. Jeigu reikia, valstybė narė gali kreiptis konsultacijos į Jungtinių Tautų vyriausiąjį pabėgėlių komisarą (JTVPK) (5 straipsnis). Taip pat nustatytos aiškios biuro pasiekimų vertinimo ir peržiūros taisyklės (46 straipsnis) ir tiksliai nurodytas poreikis bendradarbiauti su JTPVK (50 straipsnis). Europos Parlamentui paprašius numatyta nuostata dėl Patariamojo forumo, kuris yra keitimosi informacija ir jos kaupimo priemonė. Šis forumas užtikrina glaudų paramos biuro ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą (51 straipsnis). Europos Parlamentas laikosi nuomonės, kad atlikus būtinus Europos pabėgėlių fondo biudžeto pakeitimus bus sudarytos sąlygos skirti pakankamai lėšų naujai agentūrai pradiniu jos veiklos etapu.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas

Nuorodos

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

7.5.2009                     T6-0379/2009

Komisijos pasiūlymas

COM(2009)0066 - C6-0071/2009

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

11.3.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.3.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Svarstymas komitete

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Priėmimo data

8.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström