Ziņojums - A7-0118/2010Ziņojums
A7-0118/2010

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju

12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Jean Lambert

Procedūra : 2009/0027(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0118/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0118/2010
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16626/2/2009 – C7‑0049/2010),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0066),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 63. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un 66. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza Parlamentam priekšlikumu (C6–0071/2009),

–   ņemot vērā nostāju pirmajā lasījumā[1],

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 74. pantu un 78. panta 1. un 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A7–0118/2010),

1.  apstiprina Padomes nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru organizēt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]       Pieņemtie teksti, 7.5.2009., P7_TA(2009)0379.

PASKAIDROJUMS

Komisija 2009. gada 18. janvārī pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (Atbalsta birojs), un tam pievienoto priekšlikumu, ar ko groza lēmumu par Eiropas Bēgļu fondu. Atbalsta biroja izveidošanas mērķis ir nodrošināt nepieciešamo speciālistu atbalstu, lai palīdzētu radīt konsekventu un kvalitatīvu kopējo Eiropas patvēruma politiku.

Procedūra

Eiropas Parlaments 2009. gada 7. maijā pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā par Atbalsta biroju un par izmaiņām attiecībā uz Eiropas Bēgļu fondu. Pēc vēlēšanām no jauna ievēlētais Parlaments procedūru turpināja. Jean Lambert tika apstiprināta par referenti un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) viņu pilnvaroja piedalīties sarunās ar Padomi un Komisiju par dokumenta tekstu (30. septembrī). Sarunas notika Zviedrijas prezidentūras laikā, sākot no septembra beigām līdz novembra sākumam. Notika četras trīspusējas sanāksmes (1. oktobrī, 8. oktobrī, 22. oktobrī un 5. novembrī). Referente un opozīcijas referenti strādāja, cieši sadarbojoties, un regulāri tika nodrošināta atgriezeniskā saite ar LIBE komiteju. Orientējošs balsojums par kompromisa tekstiem, kuros atspoguļoti starp referenti, opozīcijas referentiem, Komisiju un Padomi panāktie kompromisi, notika 12. novembrī. LIBE komitejas priekšsēdētājs Juan Fernando López Aguilar nosūtīja vēstuli Padomei. Viņš norādījis, ka referentei un opozīcijas referentiem ir pozitīva attieksme par to, ka Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER) akceptēs tekstus, kurā atspoguļoti triju iestāžu sarunu rezultāti. Ja šos tekstus, kā arī Padomes nostājas par šiem likumdošanas priekšlikumiem gaidāmās plenārsēdes laikā oficiāli nosūtītu Eiropas Parlamentam, priekšsēdētājs ieteiktu LIBE komitejas locekļiem un pēc tam arī plenārsēdei apstiprināt Padomes nostājas bez grozījumiem Eiropas Parlamenta otrajā lasījumā, pakļaujot tos abu iestāžu juristu–lingvistu pārbaudei. 18. novembrī attiecībā uz abiem tekstiem tika panākta vienošanās COREPER. Pēc tam abu iestāžu juristi–lingvisti strādāja ar tekstiem, un 25. un 26. februārī Padome tos pieņēma. Padomes abas nostājas tika nosūtītas Eiropas Parlamentam, un par tām tika paziņots 2010. gada 10. marta plenārsēdē. Ieteikumu projekti LIBE komitejai iesniegti 2010. gada 16. martā, un balsošana notiks 7. vai 8. aprīļa sanāksmē. Balsošana plenārsēdē notiks maija sesijā Strasbūrā.

Saturs

Eiropas Parlaments ir pārliecināts par pievienoto vērtību, kas būtu īpaši jūtama savstarpējas uzticēšanās un kompetenču sadales ziņā un ko gūtu dalībvalstis, izveidojot minēto Atbalsta biroju.

Eiropas Parlaments ierosināja grozījumos attiecībā uz Komisijas priekšlikumu, kura ņēma vērā Parlamenta prasības. Prasības attiecās uz atbalsta piedāvājumu pārvietošanas pasākumiem. Atbalsta biroja kompetencē būs informācijas apmaiņas koordinācija un citi pasākumi, kas saistīti ar dalībvalstu veicamo pārvietošanu, lai nodrošinātu to ar aizsardzību saistītās vajadzības un apliecinātu solidaritāti ar mītnes zemēm. Uzmanība pievērsta arī atbildības jautājumam. Svarīgs jautājums bija Eiropas Parlamenta loma izpilddirektora iecelšana amatā. Ir paredzēts, ka valdes izvēlētais kandidāts uzstāsies Eiropas Parlamenta kompetento komiteju sanāksmēs, un pēc tam Parlaments var pieņemt atzinumu. Valde informē Eiropas Parlamentu, kādā veidā šis atzinums ticis ņemts vērā (30. pants). Tiek nodrošināta solidaritāte Kopienas iekšienē, balstoties uz dalībvalstu vidū panākto vienošanos un ar attiecīgās personas piekrišanu. Dalībvalsts attiecīgā gadījumā var apspriesties ar Apvienoto Nāciju organizācijas augsto komisāru bēgļu lietās (UNHCR) (5. pants). Ir paredzēti arī skaidri noteikumi attiecībā uz biroja veikuma novērtēšanu un pārskatīšanu (46. pants), bet jo īpaši noteikti ir paredzēta nepieciešamība sadarboties ar UNHCR (5. pants). Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma ir iekļauts noteikums par konsultatīvo forumu, kurš veido mehānismu informācijas apmaiņai un zināšanu apkopošanai. Tas nodrošina ciešu dialogu starp Atbalsta biroju un attiecīgajām ieinteresētajām personām (51. pants). Eiropas Parlaments uzskata, ka nepieciešamās izmaiņas Eiropas Bēgļu fonda budžetā nodrošinās adekvātu jaunās aģentūras finansējumu tās darbības sākotnējā posmā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

Atsauces

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

7.5.2009                     T6-0379/2009

Komisijas priekšlikums

COM(2009)0066 - C6-0071/2009

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

11.3.2010

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.3.2010

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Izskatīšana komitejā

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Pieņemšanas datums

8.4.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

4

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström