ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej

12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Jean Lambert

Procedura : 2009/0027(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0118/2010
Teksty złożone :
A7-0118/2010
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (16626/2/2009 – C7 0049/2010),

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0066),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 63 akapit pierwszy ust. 1 i 2 a także art. 66 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0071/2009),

–   uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu[1],

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 7, art. 74 i art. 78 ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0118/2010),

1.  zatwierdza stanowisko Rady;

2.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie z tym stanowiskiem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Komisja przyjęła w dniu 18 lutego 2009 r. wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Europejski Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (Urząd Wsparcia) i towarzyszący mu wniosek zmieniający decyzję w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (EFU). Celem utworzenia Urzędu Wsparcia jest udzielenie pomocy w tworzeniu spójnej i charakteryzującej się wysoką jakością wspólnej europejskiej polityki azylowej.

Procedura

W dniu 7 maja 2009 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie Urzędu Wsparcia i zmiany EFU. Po wyborach i z nowo wybranym Parlamentem procedura była kontynuowana. Jean Lambert została ponownie zatwierdzona jako sprawozdawczyni i otrzymała mandat Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) do negocjacji tekstu z Radą i Komisją (dnia 30 września). Negocjacje miały miejsce podczas szwedzkiego przewodnictwa w Radzie UE, od końca września do początków listopada. Odbyły się cztery spotkania trójstronne (1 października, 8 października, 22 października i 5 listopada). Sprawozdawczyni i kontrsprawozdawcy blisko ze sobą współpracowali i regularnie składali sprawozdania komisji LIBE. Dnia 12 listopada przeprowadzono orientacyjne głosowanie w sprawie kompromisowych tekstów, które odzwierciedlały kompromis zawarty między sprawozdawczynią, kontrsprawozdawcami, Komisją i Radą. Przewodniczący LIBE Juan Fernando López Aguilar wysłał pismo do Rady. Wskazał w nim, że sprawozdawczyni i kontrsprawozdawcy pozytywnie przyjęli zatwierdzenie przez COREPER tekstów, które odzwierciedlały wynik negocjacji między trzema instytucjami. Jeżeli teksty te zostaną oficjalnie przekazane Parlamentowi Europejskiemu podczas nadchodzącej sesji plenarnej jako stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie tych wniosków ustawodawczych, przewodniczący komisji zaleca członkom komisji LIBE a następnie posiedzeniu plenarnemu zatwierdzenie stanowisk Rady bez poprawek podczas drugiego czytania w Parlamencie Europejskim, po weryfikacji prawników lingwistów obu instytucji. Dnia 18 listopada osiągnięto porozumienie w COREPER w sprawie obu tekstów. Następnie prawnicy lingwiści obu instytucji pracowali nad tekstami i w dniach 25 i 26 lutego zostały one przyjęte przez Radę. Oba stanowiska Rady zostały przesłane Parlamentowi Europejskiemu i ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu 10 marca 2010 r. W dniu 16 marca 2010 r. przedstawiono w komisji LIBE projekty zaleceń, a głosowanie odbędzie się 7-8 kwietnia. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym odbędzie się na sesji majowej w Strasburgu.

Treść

Parlament Europejski jest przekonany o wartości dodanej, jaką dla państw członkowskich niesie utworzenie tego nowego Urzędu Wsparcia, zwłaszcza pod względem rozwoju wzajemnego zaufania i pod względem dzielenia się odpowiedzialnością.

Proponowane poprawki Parlamentu Europejskiego do wniosku Komisji uwzględniają życzenia Parlamentu. Obejmują one pomoc w ponownym osiedlaniu się. Urząd Wsparcia będzie odpowiedzialny za koordynację wymiany informacji i innych działań dotyczących ponownego osiedlania się podejmowanych przez państwa członkowskie w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony i okazania solidarności z państwami przyjmującymi. Jednym z poruszanych problemów była także kwestia odpowiedzialności. Rola Parlamentu Europejskiego w wyznaczaniu dyrektora wykonawczego była ważną kwestią. Przewiduje się, że kandydat wybrany przez zarząd złoży oświadczenie przez właściwą/ymi komisją/ami Parlamentu Europejskiego, po czym następnie Parlament może przyjąć opinię. Zarząd informuje Parlament Europejski o sposobie w jaki opinia ta zostanie uwzględniona (art. 30). Obowiązuje wewnątrzwspólnotowa solidarność między państwami członkowskimi na bazie wspólnego porozumienia i za zgodą zainteresowanej osoby. Państwo członkowskie może, w razie potrzeby, zasięgnąć opinii Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) (art. 5). Istnieją także jasne zasady dotyczące oceny i przeglądu osiągnięć urzędu (art. 46) a konieczność współpracy z UNHCR została wyraźnie wymieniona (art. 50). Na wniosek Parlamentu Europejskiego pojawił się przepis dotyczący forum doradczego, które stanowi mechanizm wymiany informacji i gromadzenia wiedzy. Dzięki temu zagwarantowany zostanie bliski dialog między Urzędem Wsparcia i właściwymi zainteresowanymi stronami (art. 51). Parlament Europejski uważa, że niezbędne zmiany budżetowe w Europejskim Funduszu Uchodźców zapewnią odpowiednie fundusze dla nowej agencji w fazie początkowej.

PROCEDURA

Tytuł

Utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej

Odsyłacze

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

Data pierwszego czytania w PE – Numer P

7.5.2009                     T6-0379/2009

Wniosek Komisji Europejskiej

COM(2009)0066 - C6-0071/2009

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

11.3.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.3.2010

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Data przyjęcia

8.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström