PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega urada za podporo azilu

12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Jean Lambert

Postopek : 2009/0027(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0118/2010
Predložena besedila :
A7-0118/2010
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega urada za podporo azilu

(16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0066),

–   ob upoštevanju člena 251(2), točk (1) in (2) člena 63(1) in člena 66 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0071/2009),

–   ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[1],

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju členov 294(7) in 74 ter odstavkov (1) in (2) člena 78 Pogodbe o delovanju Evropske Unije,

–   ob upoštevanju člena 72 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve za drugo obravnavo (A7-0118/2010),

1.  potrdi stališče Sveta;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt v skladu s členom 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske Unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj po tem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

  • [1]       Sprejeta besedila, 7. 5. 2009, P7_TA(2009)0379.

OBRAZLOŽITEV

Komisija je 18. februarja 2009 sprejela predlog uredbe o ustanovitvi Evropskega urada za podporo azilu (urad za podporo) in spremljajoči predlog o spremembi odločbe o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce. Namen urada je zagotoviti potrebno strokovno podporo za pomoč pri oblikovanju stalne in visokokakovostne skupne evropske azilne politike.

Postopek

Evropski parlament je 7. maja 2009 sprejel stališče v prvi obravnavi o uradu za podporo in spremembi Evropskega sklada za begunce. Po volitvah se je postopek nadaljeval z novoizvoljenim Parlamentom. Jean Lambert je bila potrjena za poročevalko in je prejela mandat Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), da se o besedilu pogaja s Svetom in Komisijo (30. septembra). Pogajanja so potekala v okviru švedskega predsedovanja od konca septembra do začetka novembra. Opravljeni so bili štirje trialogi, in sicer 1. oktobra, 8. oktobra, 22. oktobra in 5. novembra. Poročevalka in poročevalci v senci so tesno sodelovali in o tem redno obveščali odbor LIBE. 12. novembra so opravili orientacijsko glasovanje o kompromisnih besedilih, ki je bilo izraz kompromisa med poročevalko, poročevalci v senci, Komisijo in Svetom. Predsednik odbora LIBE Juan Fernando López Aguilar je poslal Svetu pismo. V njem je navedel pozitivno mnenje poročevalke in poročevalcev v senci, ker je Odbor stalnih predstavnikov (COREPER) sprejel besedili, ki sta odražali izid pogajanj med tremi institucijami. Če bi na enem od prihodnjih plenarnih zasedanj ti besedili uradno posredovali Parlamentu kot stališči Sveta v prvi obravnavi teh zakonodajnih predlogov, bi predsednik članom odbora LIBE in pozneje plenarnemu zasedanju priporočil, naj stališči Sveta sprejmejo brez sprememb v drugi obravnavi Evropskega parlamenta, potem ko bi pravniki lingvisti obeh institucij pregledali besedili. 18. novembra je bil v odboru COREPER dosežen dogovor o obeh besedilih. Besedili so nato pregledali pravniki lingvisti obeh institucij, 25. in 26. februarja pa jih je Svet sprejel. Obe stališči Sveta sta bili poslani Evropskemu parlamentu in razglašeni na plenarnem zasedanju 10. marca 2010. V odboru LIBE so bili osnutki priporočil predstavljeni 16. marca 2010, glasovanje pa je bilo 7. in 8. aprila. Glasovanje na plenarnem zasedanju bo na majskem delnem zasedanju v Strasbourgu.

Vsebina

Evropski parlament je prepričan, da ima ustanovitev novega urada za podporo dodano vrednost za države članice, nenazadnje zaradi razvijanja medsebojnega zaupanja in skupne odgovornosti.

Evropski parlament je predlagal spremembe k predlogu Komisije, ki upoštevajo zahteve Parlamenta. Te vključujejo ponujanje podpore pri ponovni naselitvi. Urad za podporo bo odgovoren za usklajevanje izmenjave informacij in druge ukrepe glede ponovne naselitve, ki jih sprejemajo države članice, z namenom, da se odzove na njihovo potrebo po zaščiti in da državam gostiteljicam pokaže solidarnost. Skrb je povzročala tudi odgovornost. Pomembno vprašanje je bila vloga Evropskega parlamenta pri imenovanju izvršnega direktorja. Predvideno je, da naj bi kandidat, ki ga izbere upravni odbor, podal izjavo pred pristojnim(i) odborom(i) Evropskega parlamenta, nato pa naj bi Parlament sprejel mnenje. Upravni odbor bo obvestil Evropski parlament o tem, kako je upošteval to mnenje (člen 30). Solidarnost znotraj Skupnosti bo potekala na dogovorjenih temeljih med državami članicami in s privolitvijo ustreznega posameznika. Če bo potrebno, se države članice lahko posvetujejo z Visokim komisarjem Združenih narodov za begunce (UNHCR) (člen 5). Obstajajo tudi jasna pravila glede ocene in pregleda dosežkov urada (člen 46), v členu 50 pa je jasno opredeljena nujnost sodelovanja z UNHRC. Na zahtevo Evropskega parlament besedilo vsebuje določbo glede posvetovalnega foruma, ki bo deloval kot mehanizem za izmenjavo informacij in zbiranje znanja. Zagotavljal bo tesen dialog med uradom za podporo in ustreznimi interesnimi skupinami (člen 51). Evropski parlament meni, da bodo s potrebnimi proračunskimi spremembami v okviru evropskega sklada za begunce zagotovljena ustrezna sredstva za začetek delovanja nove agencije.

POSTOPEK

Naslov

Ustanovitev Evropskega urada za podporo azilu

Referenčni dokumenti

16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

7.5.2009                     T6-0379/2009

Predlog Komisije

COM(2009)0066 - C6-0071/2009

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

11.3.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.3.2010

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jean Lambert

16.3.2010

 

 

Obravnava v odboru

16.3.2010

8.4.2010

 

 

Datum sprejetja

8.4.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Datum predložitve

12.4.2010