Betänkande - A7-0118/2010Betänkande
A7-0118/2010

  ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor

  12.4.2010 - (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD)) - ***II

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Jean Lambert

  Förfarande : 2009/0027(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0118/2010
  Ingivna texter :
  A7-0118/2010
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor

  (16626/2/2009 – C7‑0049/2010 – 2009/0027(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (16626/2/2009 – C7‑0049/2010),

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0066),

  –   med beaktande av artikel 251.2, artikel 63 första stycket punkterna 1 och 2 samt artikel 66 i EG‑fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0071/2009),

  –   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen[1],

  –   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

  –   med beaktande av artiklarna 294.7, 74, 78.1 och 78.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0118/2010).

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med ståndpunkten.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  • [1]  Antagna texter, 7.5.2009, P7_TA(2009)0379.

  MOTIVERING

  Den 18 februari 2009 antog kommissionen förslaget till förordning om inrättande av ett europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor (stödkontoret) samt åtföljande förslag om ändring av beslutet om Europeiska flyktingfonden. Syftet med stödkontoret är att bistå med nödvändig experthjälp för en konsekvent genomförd gemensam europeisk asylpolitik av hög kvalitet.

  Förfarande

  Den 7 maj 2009 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen om stödkontoret och förändringen av Europeiska flyktingfonden. Efter valet fortsatte förfarandet i det nyvalda parlamentet. Jean Lambert utnämndes på nytt till föredragande och fick i uppdrag av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) att förhandla med rådet och kommissionen om utformningen av förslaget (den 30 september). Förhandlingarna ägde rum under det svenska ordförandeskapet, från slutet av september till början av november. Det hölls fyra trepartsmöten (1 oktober, 8 oktober, 22 oktober och 5 november). Föredraganden och skuggföredragandena samarbetade nära och gav regelbunden återkoppling till LIBE-utskottet. Den 12 november genomfördes en vägledande omröstning om kompromissförslaget, som var resultatet av en kompromiss mellan föredraganden, skuggföredragandena, kommissionen och rådet. Ordföranden för LIBE‑utskottet, Juan Fernando López Aguilar, skickade en skrivelse till rådet. Han meddelade där att föredraganden och skuggföredragandena såg positivt på att Coreper godtagit det förslag som avspeglade resultatet av förhandlingarna mellan de tre institutionerna. Om förslagen översändes formellt till parlamentet under en framtida sammanträdesperiod som rådets ståndpunkter vid första behandlingen av dessa lagstiftningsförslag, skulle ordföranden rekommendera medlemmarna i LIBE-utskottet, och därefter ledamöterna i kammaren, att parlamentet i andra behandlingen godtar rådets ståndpunkter utan ändringar, efter granskning av båda institutionernas språkjurister. Den 18 november nådde man enighet i Coreper om båda förslagen. Därefter granskade båda institutionernas språkjurister förslagen, och den 25‑26 februari antogs de av rådet. Rådets bägge ståndpunkter skickades till parlamentet och tillkännagavs i kammaren den 10 mars 2010. Ett förslag till rekommendation lades fram i LIBE‑utskottet den 16 mars 2010, och omröstningen sker den 7–8 april. Omröstningen i kammaren äger rum under sammanträdesperioden i maj i Strasbourg.

  Innehåll

  Europaparlamentet är övertygat om att det nya stödkontoret kommer att vara av stort värde för medlemsstaterna, inte minst för att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och gemensamt fördela ansvaret.

  Parlamentet föreslog ändringar av kommissionens förslag vilka tar hänsyn till parlamentets krav gällande bland annat stöd för vidarebosättning. Stödkontoret blir ansvarigt för samordning av informationsutbyte och andra åtgärder för vidarebosättning som vidtas av medlemsstaterna i syfte att tillgodose flyktingars skyddsbehov och visa solidaritet med värdländerna. Ansvarsskyldigheten kom också upp, och Europaparlamentets roll vid utnämningen av den verkställande direktören var en viktig fråga. Det är bestämt att den sökande som styrelsen förordar ska avlägga en förklaring inför det eller de ansvariga utskotten, och efter detta får parlamentet anta ett yttrande. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om på vilket sätt det yttrandet beaktas (artikel 30). Omplacering inom gemenskapen av solidaritetsskäl ska genomföras på överenskomna grunder mellan medlemsstaterna och med den berörda personens samtycke. Medlemsstaten får vid behov samråda med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) (artikel 5). Det finns också tydliga regler om utvärdering och översyn av stödkontorets resultat (artikel 46), och behovet av samarbete med UNHCR anges uttryckligen (artikel 50). På parlamentets begäran infördes en bestämmelse om den rådgivande gruppen, som ska utgöra ett forum för informationsutbyte och insamling av kunskap. Den ska se till att det förs en nära dialog mellan stödkontoret och relevanta berörda parter (artikel 51). Parlamentet anser att de nödvändiga budgetändringarna i Europeiska flyktingfonden räcker för att finansiera stödkontoret under ett inledningsskede.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

  Referensnummer

  16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)

  Parlamentets första behandling – P-nummer

  7.5.2009                     T6-0379/2009

  Kommissionens förslag

  COM(2009)0066 - C6-0071/2009

  Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

  11.3.2010

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  11.3.2010

  Föredragande

         Utnämning

  Jean Lambert

  16.3.2010

   

   

  Behandling i utskott

  16.3.2010

  8.4.2010

   

   

  Antagande

  8.4.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  41

  4

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Ioan Enciu, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

  Ingivande

  12.4.2010