BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ændring af forordning (EF) nr. 1984/2003

15.4.2010 - (KOM(2009)0406 – C7–0124/2009 – 2009/0116(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Raül Romeva i Rueda


Procedure : 2009/0116(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0119/2010
Indgivne tekster :
A7-0119/2010
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ændring af forordning (EF) nr. 1984/2003

(KOM(2009)0406 – C7–0124/2009 – 2009/0116(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0406),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0124/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7–0119/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om

om

et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ændring af forordning (EF) nr. 1984/2003

et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ændring af forordning (EF) nr. 1984/2003

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Henvisning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

udgår

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Henvisning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Henvisning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i henhold til fremgangsmåden i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Som led i foranstaltningerne til at forvalte bestandene af almindelig tun, forbedre de statistiske oplysningers kvalitet og pålidelighed og forebygge, afværge og standse ulovligt fiskeri vedtog ICCAT på sit årlige møde i Marrakesh (Marokko) den 24. november 2008 henstilling 08-12 om ændring af henstilling 07-10 om et ICCAT-dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun. Denne henstilling, der træder i kraft den 17. juni 2009, skal gennemføres af Fællesskabet.

(4) Som led i foranstaltningerne til at forvalte bestandene af almindelig tun, forbedre de statistiske oplysningers kvalitet og pålidelighed og forebygge, afværge og standse ulovligt fiskeri vedtog ICCAT på sit årlige møde i Recife (Brasilien), den 15. november 2009 henstilling 09-11 om ændring af henstilling 08-12 om et ICCAT-dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun. Denne henstilling, der træder i kraft den 1. juni 2010, skal gennemføres af Fællesskabet.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Kommissionen bør tildeles beføjelse i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til at vedtage delegerede retsakter vedrørende gennemførelsen af bevarelsesforanstaltninger, der vedtages af ICCAT, og til således at ajourføre og supplere bilagene til denne forordning.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning indføres et EF-dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun til fremme af gennemførelsen af de af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) vedtagne bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.

Med denne forordning indføres et EF-dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun til fremme af gennemførelsen af de af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) vedtagne bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, hvori bestemmelserne i ICCAT-dokumentationsprogrammet for fangster af almindelig tun er indarbejdet med henblik på at bestemme oprindelsen af al almindelig tun.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) handel med almindelig tun, der er fanget i ICCAT-konventionsområdet af et EF-fiskerfartøj eller et faststående tunfiskenet, og som er landet i den medlemsstats område, hvor fiskerfartøjet er registreret, eller hvor nettet er forankret, og

i) handel i en medlemsstat eller mellem to eller flere medlemsstater med almindelig tun, der er fanget i ICCAT-konventionsområdet af et EF-fiskerfartøj eller et faststående tunfiskenet, og som er landet i Fællesskabets område, og

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) handel med opdrættet almindelig tun stammende fra almindelig tun fanget i ICCAT-konventionsområdet af et EF-fiskerfartøj, som er registreret i den medlemsstat, hvor akvakulturbruget er beliggende, og hvor den almindelige tun dernæst leveres til en enhed i den pågældende medlemsstat, og

ii) handel i en medlemsstat eller mellem to eller flere medlemsstater med opdrættet almindelig tun stammende fra almindelig tun fanget i ICCAT-konventionsområdet af et EF-fiskerfartøj og anbragt i bur i et akvakulturbrug beliggende i Fællesskabets område.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) handel mellem medlemsstaterne med almindelig tun, der er fanget i ICCAT-konventionsområdet af EF-fiskerfartøjer, som er registreret i en medlemsstat, eller med faststående tunfiskenet, som er forankret i en medlemsstat

udgår

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "eksport": enhver transport til et tredjeland af almindelig tun fanget i ICCAT-konventionsområdet af et EF-fiskerfartøj eller faststående tunfiskenet, herunder transport fra Fællesskabets område, fra tredjelande eller fra fangstpladser

c) "eksport": enhver transport til et tredjeland af almindelig tun fanget eller forarbejdet (herunder opdrættet) i ICCAT-konventionsområdet af et EF-fiskerfartøj eller faststående tunfiskenet, herunder transport fra Unionens område, fra tredjelande eller fra fangstpladser

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) "import": indførelse på Fællesskabets område, herunder med henblik på anbringelse i bur, opfedning, opdræt eller omladning, af almindelig tun fanget i ICCAT-konventionsområdet af et fiskerfartøj eller faststående tunfiskenet tilhørende et tredjeland

d) "import": indførelse på Fællesskabets område, herunder med henblik på anbringelse i bur, opfedning, opdræt eller omladning, af almindelig tun fanget eller forarbejdet (herunder opdrættet) i ICCAT-konventionsområdet af et fiskerfartøj eller faststående tunfiskenet tilhørende et tredjeland

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) "reeksport": enhver transport fra Fællesskabets område af almindelig tun, som tidligere er blevet importeret til Fællesskabets område

e) "reeksport": enhver transport fra Fællesskabets område af fanget eller forarbejdet (herunder opdrættet) almindelig tun, som tidligere er blevet importeret til Fællesskabets område

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja) "parti": et kvantum varer af almindelig tun med samme fremtoning og fra samme relevante geografiske område og samme fiskerfartøj eller gruppe af fiskerfartøj eller samme faststående tunfiskenet.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver en behørigt udfyldt fangstopgørelse for almindelig tun (i det følgende benævnt "fangstopgørelse") for al almindelig tun, der landes i deres havne, leveres til og høstes i deres akvakulturbrug.

1. Medlemsstaterne kræver en behørigt udfyldt fangstopgørelse for almindelig tun (i det følgende benævnt "fangstopgørelse") for al almindelig tun, der landes eller omlades i deres havne, leveres til og høstes i deres akvakulturbrug.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvert parti almindelig tun, der er genstand for intern handel, importeres til eller eksporteres eller reeksporteres fra Fællesskabets område, ledsages af en attesteret fangstopgørelse, medmindre artikel 4, stk. 3, finder anvendelse, og, hvis relevant, en ICCAT-overførselsopgørelse eller et attesteret reeksportcertifikat for almindelig tun (benævnt "reeksportcertifikat").

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Al landing, overførsel, levering, høst, intern handel, import, eksport eller reeksport af almindelig tun uden behørigt udfyldt og attesteret fangstopgørelse eller reeksportcertifikat er forbudt.

Al landing, overførsel, levering, høst, intern handel, import, eksport eller reeksport af almindelig tun uden behørigt udfyldt og attesteret fangstopgørelse og i givet fald et reeksportcertifikat er forbudt.

Begrundelse

Brugen af den disjunktive konjunktion "eller" kan være vildledende, da det fejlagtigt kan forstås således, at fangstopgørelsen vil kunne udelades, selv om den er absolut påkrævet i enhver intern handel eller eksporthandel.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne må ikke anbringe almindelig tun

 

a) i akvakulturbrug, der ikke er godkendt af dem eller af kontraherende parter og samarbejdende ikke-kontraherende parter eller organisationer, herunder fiskeriorganisationer (CPC'er), eller som ikke er registreret i ICCAT's register over akvakulturbrug, der er godkendt til opdræt af almindelig tun fanget i ICCAT-konventionsområdet

3. Medlemsstaterne må ikke anbringe almindelig tun i akvakulturbrug, der ikke er godkendt af dem eller af kontraherende parter og samarbejdende ikke-kontraherende parter eller organisationer, herunder fiskeriorganisationer (CPC'er), eller som ikke er registreret i ICCAT's register over akvakulturbrug, der er godkendt til opdræt af almindelig tun fanget i ICCAT-konventionsområdet

b) fra forskellige år eller medlemsstater eller CPC'er i de samme bure, medmindre der er truffet effektive foranstaltninger til at bestemme oprindelsesmedlemsstat eller -CPC og fangstår.

 

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Akvakulturbrug-medlemsstater sikrer, at fangster af almindelig tun anbringes i separate bure eller rækker af bure og opdeles efter oprindelsesmedlemsstat eller oprindelses-CPC.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Som en undtagelse fra artikel 3a skal akvakulturbrug-medlemsstater sikre, at almindelig tun, der fanges i forbindelse med fælles fiskeri, anbringes i separate bure eller rækker af bure og opdeles på grundlag af det fælles fiskeri.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. Akvakulturbrug-medlemsstater sikrer, at almindelig tun høstes i akvakulturbrug samme år, de fanges, eller før fangstsæsonen for notfartøjer begynder, hvis de høstes det følgende år. Er høsten ikke afsluttet inden udløbet af denne periode, skal akvakulturbrug-medlemsstater udfylde og indsende en årlig overførselserklæring til Kommissionen senest ti dage efter udløbet af perioden. I erklæringen skal indgå:

 

- mængde (i kg) og antal fisk, der agtes overført,

 

- fangstår,

 

-størrelsessammensætning,

 

- flagmedlemsstat eller CPC, ICCAT-nummer og navn på fiskerfartøjet,

 

- referencer til fangstopgørelsen for de overførte fangster,

 

- navn og ICCAT-nummer på opfedningsanlægget,

 

- burnummer og

 

- oplysninger om høstede mængder (i kg), når høsten er afsluttet.

 

Kommissionen fremsender inden fem dage disse oplysninger til ICCAT's sekretariat.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3d. Mængder, der overføres i overensstemmelse med stk. 3 c, skal anbringes i separate bure eller rækker af bure i akvakulturbruget efter fangstår.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne udleverer kun fangstopgørelsesformularer til de af deres fiskerfartøjer og faststående tunfiskenet, der er godkendt til fangst af almindelig tun i konventionsområdet, herunder som bifangst. Disse formularer kan ikke overdrages.

4. Flag- eller net-medlemsstaterne udleverer kun fangstopgørelsesformularer til de af deres fiskerfartøjer og faststående tunfiskenet, der er godkendt til fangst af almindelig tun i konventionsområdet, herunder som bifangst.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hver fangstopgørelse har et unikt identifikationsnummer. Dokumentnumrene er specifikke for flagmedlemsstaten eller net-medlemsstaten og tildeles hvert enkelt fiskerfartøj eller faststående tunfiskenet.

5. Hver fangstopgørelse har et unikt identifikationsnummer. Dokumentnumrene er specifikke for flagmedlemsstaten eller net-medlemsstaten og tildeles hvert enkelt fiskerfartøj eller faststående tunfiskenet. Disse fangstopgørelsesformularer kan ikke overdrages til et andet fiskerfartøj eller faststående tunfiskenet.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hver delforsendelse ved opdelte forsendelser eller hver forarbejdet vare ledsages af en kopi af fangstopgørelsen, der i sporingsøjemed er forsynet med det unikke dokumentnummer fra den originale fangstopgørelse.

6. Hver delforsendelse ved opdelte partier eller hver forarbejdet vare ledsages af en kopi af fangstopgørelsen, der i sporingsøjemed er forsynet med det unikke dokumentnummer fra den originale fangstopgørelse.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fiskerfartøjsførere, tunfiskenetaktører, akvakulturbrugere, sælgere, eksportører eller disses bemyndigede repræsentanter udfylder ved hver landing, overførsel, fangst og omladning af, intern handel med eller eksport af almindelig tun en fangstopgørelse med angivelse af de ønskede oplysninger i de relevante afsnit og anmoder om attestering heraf i overensstemmelse med stk. 2.

1. Fiskerfartøjsførere, tunfiskenetaktører, akvakulturbrugere, sælgere, eksportører eller disses bemyndigede repræsentanter udfylder ved hver landing, overførsel, anbringelse i bur, høst og omladning af, intern handel med eller eksport af almindelig tun en fangstopgørelse, om muligt elektronisk, med angivelse af de ønskede oplysninger i de relevante afsnit og anmoder om attestering heraf i overensstemmelse med stk. 2.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) fiskerfartøjet fører medlemsstatens flag, eller det faststående tunfiskenet eller akvakulturbruget er etableret i den pågældende medlemsstat, hvor den almindelige tun er fanget, eller fiskerfartøjet fisker som led i en befragtningsaftale (i dette tilfælde attesteres opgørelsen af en kompetent myndighed eller institution i befragterens medlemsstat eller CPC)

(a) fiskerfartøjet fører medlemsstatens flag, eller det faststående tunfiskenet eller akvakulturbruget er etableret i den pågældende medlemsstat, hvor den almindelige tun er fanget

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) alle oplysningerne i fangstopgørelsen er fundet nøjagtige ved verifikation af partiet

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Attestering i medfør af stk. 2, litra a), kræves ikke, hvis alle eksemplarer af almindelig tun, der udbydes til salg, er mærket som anført i artikel 5 af den flag- eller net-medlemsstat, der har fanget den almindelige tun.

3. Attestering i medfør af stk. 2 kræves ikke, hvis alle eksemplarer af almindelig tun, der udbydes til salg, er mærket som anført i artikel 5 af den flag- eller net-medlemsstat, der har fanget den almindelige tun.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Er mængden af fanget eller landet almindelig tun under 1 ton eller tre fisk, kan logbogen eller salgsnotaen bruges som midlertidig fangstopgørelse, forudsat at fangstopgørelsen attesteres inden syv dage og forud for intern handel eller eksport.

4. Er mængden af fanget eller landet almindelig tun under 1 ton eller tre fisk, kan fiskerilogbogen eller salgsnotaen bruges som midlertidig fangstopgørelse, forudsat at fangstopgørelsen attesteres inden syv dage og forud for intern handel eller eksport.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Bilag IV indeholder retningslinjer for udstedelse, nummerering, udfyldelse og attestering af fangstopgørelser.

 

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De berørte medlemsstater forelægger Kommissionen et resumé af gennemførelsen af mærkningsprogrammet.

2. De berørte medlemsstater forelægger Kommissionen et resumé af gennemførelsen af mærkningsprogrammet. Kommissionen fremsender straks dette resumé til ICCAT's sekretariat.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at hvert parti almindelig tun, som reeksporteres fra deres område, ledsages af et attesteret reeksportcertifikat.

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den aktør, der er ansvarlig for reeksporten, udfylder reeksportcertifikatet ved at anføre de krævede oplysninger i de relevante afsnit og anmoder om attestering heraf med henblik på reeksport af partiet af almindelig tun. Det udfyldte reeksportcertifikat ledsages af en kopi af den (de) attesterede fangstopgørelse(r) for den tidligere importerede almindelige tun.

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at deres kompetente myndigheder identificerer hvert parti almindelig tun, der er genstand for intern handel i, importeres til eller eksporteres eller reeksporteres fra deres område. De kompetente myndigheder anmoder om og undersøger den (de) attesterede fangstopgørelse(r) og tilhørende dokumentation for hvert parti almindelig tun. Undersøgelsen omfatter søgning i ICCAT-sekretariatets attesteringsdatabase.

1. Medlemsstaterne sørger for, at deres kompetente myndigheder identificerer hvert parti almindelig tun, der landes i, omlades i, er genstand for intern handel i, importeres til eller eksporteres eller reeksporteres fra deres område. De kompetente myndigheder anmoder om og undersøger den (de) attesterede fangstopgørelse(r) og tilhørende dokumentation for hvert parti almindelig tun. Undersøgelsen omfatter søgning i ICCAT-sekretariatets attesteringsdatabase.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder kan også undersøge partiets indhold for at verificere oplysningerne i fangstopgørelsen og tilhørende dokumentation og foretager om nødvendigt verifikation hos de berørte aktører.

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Identificerer en medlemsstat et parti uden fangstopgørelse, meddeler den dette til den leverende medlemsstat eller til den eksporterende CPC og til flagmedlemsstaten eller flag-CPC'en, hvis disse kendes.

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke myndigheder der har ansvaret for at attestere og verificere fangstopgørelser og reeksportcertifikater, herunder navn og fuldstændig adresse og, hvis relevant, navn og titel på individuelt bemyndigede attesteringstjenestemænd, og tilsender den eksempler på dokumentmodel, stempler og segl og i givet fald mærker.

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen:

 

a) navn og fuld adresse på de myndigheder, der har ansvaret for at attestere og verificere fangstopgørelser og reeksportcertifikater,

 

b) navn, titel og eksempler på stempler og segl for individuelt bemyndigede attesteringstjenestemænd,

 

c) i givet fald eksempler på mærker.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Meddelelsen indeholder også datoen for bemyndigelsernes ikrafttræden. Opdaterede oplysninger om attesteringsmyndighederne tilsendes Kommissionen i god tid.

 

2. Meddelelsen indeholder også datoen for bemyndigelsernes ikrafttræden. Opdaterede oplysninger om attesteringsmyndighederne og attesteringstjenestemænd tilsendes Kommissionen i god tid.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert år inden den 15. september sender medlemsstaterne ad elektronisk vej Kommissionen en programrapport, der dækker perioden den 1. juli det foregående år til den 30. juni i det indeværende år. Rapporten omfatter oplysningerne i bilag V.

1. Hvert år inden den 15. september sender medlemsstaterne ad elektronisk vej Kommissionen en programrapport, der dækker perioden den 1. juli det foregående år til den 30. juni i det indeværende år. Rapporten omfatter oplysningerne i bilag VI.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene efter proceduren i artikel 13.

For at kunne anvende de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af ICCAT, hvori Unionen er kontraherende part, kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a , og på de betingelser, der er fastsat i artikel 12b og 12c, ændre bilagene til denne forordning.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ændringerne skal vedrøre bevarelsesforanstaltninger vedtaget af ICCAT, hvori Fællesskabet er kontraherende part.

Når Kommissionen vedtager sådanne delegerede retsakter, handler den i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Udøvelse af delegationen

1. De i artikel 12 omtalte beføjelser til at vedtage delegerede retsakter tildeles Kommissionen for en periode på fem år efter dette direktivs ikrafttræden. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser fornys automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i overensstemmelse med artikel 12b.

 

2. Når Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den omgående og på samme tid Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tildeles Kommissionen med forbehold af betingelserne i artikel 12b og 12c.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12b

 

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 12, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure med henblik på at tage stilling til, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den træder i kraft øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12c

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen.

 

Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, anfører grundene til at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

udgår

Udvalgsprocedure

 

1. Kommissionen bistås af den komité, der er nedsat ved artikel 30 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

 

2. Når der henvises til nærværende stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

 

3. Tidsrummet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

 

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) bilag I, IVa, IX og XV udgår.

k) bilag I, IVa, IX og XV ophæves hermed.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Henvisninger til de udgåede bestemmelser i (EF) nr. 1984/2003 gælder som henvisninger til nærværende forordning.

2. Henvisninger til de ophævede bestemmelser i (EF) nr. 1984/2003 gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Revision af forordningen

 

Kommissionen tager forordningen op til fornyet behandling på grundlag af de henstillinger, der vedtages af ICCAT, og under hensyntagen til de opdaterede videnskabelige udtalelser om bestandenes størrelse, som vil blive forelagt på dets møder, og foreslår eventuelle nødvendige ændringer.

Begrundelse

CITES er en konvention til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed af dyre- og plantearter, mens ICCAT er det organ, der er ansvarligt for forvaltning og bevarelse bestandene af almindelig tun.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Bilag I – tabel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PRODUKTER OMHANDLET I ARTIKEL 2, litra a) Varebeskrivelse

Kode i den kombinerede nomenklatur

PRODUKTER OMHANDLET I ARTIKEL 2, litra a) Varebeskrivelse

Kode i den kombinerede nomenklatur

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), levende

0301 94 00

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), levende

0301 94 00

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød

0302 35 10

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød

0302 35 10

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød, ikke til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0302 35 90

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød, ikke til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0302 35 90

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), hel, frossen, undtagen filet og andet fiskekød til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0303 45 11

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), hel, frossen, undtagen filet og andet fiskekød til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0303 45 11

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), frossen, renset og uden gæller, undtagen filet og andet fiskekød til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0303 45 13

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), frossen, renset og uden gæller, undtagen filet og andet fiskekød til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0303 45 13

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), frossen, ikke hel eller renset og uden gæller, undtagen filet og andet fiskekød til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0303 45 19

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), frossen, ikke hel eller renset og uden gæller, undtagen filet og andet fiskekød til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0303 45 19

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), frossen, undtagen filet og andet fiskekød, ikke til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0303 45 90

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), frossen, undtagen filet og andet fiskekød, ikke til industriel fremstilling af tilberedt eller konserveret fisk

0303 45 90

Filet af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), fersk eller kølet

ex 0304 19 39

Filet af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), fersk eller kølet

ex 0304 19 39

Kød, bortset fra filet, af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), fersk eller kølet

ex 0304 19 39

Kød, bortset fra filet, af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), fersk eller kølet

ex 0304 19 39

Filet og andet kød af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), frossen

ex 0304 29 45

Filet og andet kød af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), frossen

ex 0304 29 45

Andet kød af blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Andet kød af blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Mel, pulver og pellets af blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

ex 0305 10 00

udgår

Lever, rogn og mælke af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), tørret, røget, saltet eller i saltlage

ex 0305 20 00

udgår

Filet af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), tørret, saltet eller i saltlage, ikke røget

ex 0305 30 90

Filet af blåfinnet tun (Thunnus thynnus), tørret, saltet eller i saltlage, ikke røget

ex 0305 30 90

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), røget, herunder filet

ex 0305 49 80

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), røget, herunder filet

ex 0305 49 80

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), tørret, også saltet, men ikke røget

ex 0305 59 80

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), tørret, også saltet, men ikke røget

ex 0305 59 80

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), saltet, men ikke tørret eller røget og i saltlage

ex 0305 69 80

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), saltet, men ikke tørret eller røget og i saltlage

ex 0305 69 80

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), hel eller i stykker, ikke hakket, tilberedt eller konserveret i vegetabilsk olie

ex 1604 14 11

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), hel eller i stykker, ikke hakket, tilberedt eller konserveret i vegetabilsk olie

ex 1604 14 11

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), hel eller i stykker, ikke hakket, tilberedt eller konserveret, ikke i vegetabilsk olie, og filet (såkaldte "loins")

ex 1604 14 16

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), hel eller i stykker, ikke hakket, tilberedt eller konserveret, ikke i vegetabilsk olie, og filet (såkaldte "loins")

ex 1604 14 16

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), hel eller i stykker, ikke hakket, tilberedt eller konserveret, ikke i vegetabilsk olie, og ikke filet (såkaldte "loins")

ex 1604 14 18

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), hel eller i stykker, ikke hakket, tilberedt eller konserveret, ikke i vegetabilsk olie, og ikke filet (såkaldte "loins")

ex 1604 14 18

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), ikke hel eller i stykker, ikke hakket, tilberedt eller konserveret

ex 1604 20 70

Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), ikke hel eller i stykker, ikke hakket, tilberedt eller konserveret

ex 1604 20 70

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2 – linje 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Antal fisk, samlet rund vægt og gennemsnitlig vægt

Antal fisk, samlet rund vægt og gennemsnitlig vægt1

 

1 Vægt opgives så vidt muligt i rund vægt. Anvendes der ikke rund vægt, præciseres produkttype (f.eks. GG) i rubrikkerne "Samlet vægt" og "Gennemsnitlig vægt" i formularen.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2 – linje 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Navn på myndighed og underskriver, titel, adresse, underskrift, stempel og dato.

Navn på myndighed og underskriver, titel, underskrift, stempel og dato.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Handelsoplysninger for levende fisk

3. Handelsoplysninger for handel med levende fisk.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 – linje 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eksport- eller afsendelsessted (hvis på havet, angives den fiskerizone, hvor fisken er fanget)

Eksport- eller afsendelsessted

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 – linje 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Navn på myndighed og underskriver, titel, adresse, underskrift, stempel og dato.

Navn på myndighed og underskriver, titel, underskrift, stempel og dato.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 5 – linje 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Navn på myndighed og underskriver, titel, adresse, underskrift, stempel og dato.

Navn på myndighed og underskriver, titel, underskrift, stempel og dato.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Bilag II - nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Oplysninger om opdræt

6. Oplysninger om opdræt

Beskrivelse af akvakulturbrug

Beskrivelse af akvakulturbrug

Navn, medlemsstat, hvor akvakulturbruget er beliggende

Navn, medlemsstat, hvor akvakulturbruget er beliggende

ICCAT-FFB-nummer og akvakulturbrugets beliggenhed

ICCAT-FFB-nummer og akvakulturbrugets beliggenhed

Deltagelse i nationalt prøveudtagningsprogram (ja eller nej)

Deltagelse i nationalt prøveudtagningsprogram (ja eller nej)

Beskrivelse af bur

Beskrivelse af bur

Dato for anbringelse i bur, burnummer

Dato for anbringelse i bur, burnummer

Beskrivelse af fangst

Beskrivelse af fangst

Skøn over antal fisk, samlet vægt og gennemsnitlig vægt

Skøn over antal fisk, samlet vægt og gennemsnitlig vægt1

Oplysninger om observatøren

Oplysninger om regional ICCAT-observatør

Navn, titel, underskrift

Navn, ICCAT-nummer, underskrift

Officiel attestering

Officiel attestering

Navn på myndighed og underskriver, titel, adresse, underskrift, stempel og dato.

Navn på myndighed og underskriver, titel, underskrift, stempel og dato.

 

______________

1 Vægt opgives så vidt muligt i rund vægt. Anvendes der ikke rund vægt, præciseres produkttype (f.eks. GG) i rubrikkerne "Samlet vægt" og "Gennemsnitlig vægt" i formularen.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Bilag II –nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Oplysninger om høst fra akvakulturbrug

7. Oplysninger om høst fra akvakulturbrug

Beskrivelse af høst

Beskrivelse af høst

Dato for høst

Dato for høst

Antal fisk, samlet (rund) vægt og gennemsnitlig vægt

Antal fisk, samlet (rund) vægt og gennemsnitlig vægt

Mærkenumre (hvis relevant)

Mærkenumre (hvis relevant)

Anslået størrelsessammensætning (<8 kg, 8-30 kg, >30 kg)

Oplysninger om regional ICCAT-observatør

Officiel attestering

Navn, ICCAT-nummer, underskrift

Navn på myndighed og underskriver, titel, adresse, underskrift, stempel og dato.

Anslået størrelsessammensætning (<8 kg, 8-30 kg, >30 kg)

 

Officiel attestering

 

Navn på myndighed og underskriver, titel, underskrift, stempel og dato.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 8 – linje 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Navn på myndighed og underskriver, titel, adresse, underskrift, stempel og dato.

Navn på myndighed og underskriver, titel, underskrift, stempel og dato.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Bilag III - formular

Kommissionens forslag

1. ICCAT-FANGSTOPGØRELSE FOR ALMINDELIGE TUN

 

N°CC-YY-XXXXXX

1/2

2. FANGSTOPLYSNINGER

FARTØJ/FASTSTÅENDE NET

 

NAVN:

FLAG

ICCAT-REGISTRERINGSNR.

 

 

 

 

 

ATEC

BESKRIVELSE AF FANGST

 

DATO (ddmmåå)

 

OMRÅDE | REDSKABER

 

 

 

Antal FISK

 

SAMLET VÆGT (kg) |

GENNEMSNITLIG VÆGT (kg)|

 

 

MÆRKENR: (hvis relevant)

 

ICCAT-REGISTRERINGSNR. for fælles fiskeri (hvis relevant)

 

 

 

 

 

 

 

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

3. HANDELSOPSLYGNINGER

VAREBESKRIVELSE

LEVENDE VÆGT (kg) | Antal FISK | ZONE

EKSPORTØR/SÆLGER

 

EKSPORT/AFSENDELSESSTED

VIRKSOMHED

ADRESSE

 

 

 

 

 

 

 

BESTEMMELSESAKVAKULTURBRUG

 

STAT

 

ICCAT FFB NR.

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

DATO

 

BESKRIVELSE AF TRANSPORT (Relevant dokumentation vedlægges)

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

IMPORTØR/KØBER

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

IMPORT / BESTEMMELSESSTED (by, land, stat)

 

 

 

ADRESSE

 

 

 

DATO FOR UNDERSKRIFT

 

UNDERSKRIFT

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

/ NEJ (afmærk med cirkel)

4. OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL

BESKRIVELSE AF BUGSERBÅD

 

ICCAT-OVERFØRSELSOPGØRELSESNR.

 

 

NAVN

 

FLAG

 

ICCAT-REGISTRERINGSNR.

 

 

ANTAL DØDE FISK UNDER OVERFØRSEL

SAMLET VÆGT AF DØDE FISK (kg)

 

 

BESKRIVELSE AF TRANSPORTBUR | BUR NR.

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

5. OPLYSNINGER OM OMLADNING

BESKRIVELSE AF TRANSPORTFARTØJ

 

NAVN |

FLAG | | ICCAT-REGISTRERINGSNR.

 

 

 

DATO (ddmmåå)

 

HAVNENS NAVN

 

HAVNESTAT

 

 

POSITION (LAT/LONG) |

 

VAREBESKRIVELSE (Angiv nettovægt i kg for hver varetype)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

SAMLET VÆGTF (kg)

 

 

FR

RD(kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

SAMLET VÆGT FR (kg):

 

OFFICIEL ATTESTERING

»

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

ICCAT-FANGSTOPGØRELSE FOR ALMINDELIG TUN |N° CC YY XXXXXX | 2/2

6. OPLYSNINGER OM OPDRÆT

BESKRIVELSE AF AKVAKULTUR­BRUG

 

 

NAVN

 

STAT

 

ICCAT FFB NR.

 

NATIONALT PRØVETAGNINGSPROGRAM? Ja eller nej (afmærk med cirkel)

BELIGGENHED

 

BESKRIVELSE AF BUR

DATO (ddmmåå)

 

BUR NR.

 

BESKRIVELSE AF FISK

ANTAL FISK

 

SAMLET VÆGT (kg)

 

GENNEMSNITLIG

VÆGT (kg:)

 

 

OPLYSNINGER OM OBSERVATØR

NAVN

TITEL

 

 

UNDERSKRIFT

 

STØRRELSES­SAMMENSÆTNING

<8Kg

 

8-30 Kg

 

>30Kg

 

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

7. OPLYSNINGER OM HØST

BESKRIVELSE AF HØST

 

DATO (ddmrnåå)

 

ANTAL FISK

 

SAMLET RUND VÆGT (kg)

 

 

 

GENNEMSNITLIG VÆGT (kg)

 

MÆRKENUMMER (hvis relevant)

 

OFFICIEL ATTESTERING

 

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

8 HANDELSOPLYSNINGER

VAREBESKRIVELSE (Angiv nettovægt i kg for hver varetype)

F

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kg)

 

SAMLET VÆGT F (kg):

 

FR

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kg)

 

SAMLET VÆGT FR (kg):

 

EKSPORTØR/SÆLGER

 

EKSPORT/AFSENDELSESSTED

VIRKSOMHED

ADRESSE

 

 

 

 

 

 

 

BESTEMMELSESSTAT

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

DATO

 

BESKRIVELSE AF TRANSPORT

(Relevant dokumentation vedlægges)

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

IMPORTØR/KØBER

 

VIRKSOMHED

 

IMPORT / BESTEMMELSESSTED (by, stat, land)

 

 

 

ADRESSE

 

 

 

DATO

 

UNDERSKRIFT

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

Ændringsforslag

1. ICCAT-FANGSTOPGØRELSE FOR ALMINDELIG TUN

N°CC-YY-XXXXXX

1/2

2. FANGSTOPLYSNINGER

FARTØJ/FASTSTÅENDE NET

 

NAVN:

FLAG

ICCAT-REGISTRERINGSNR.

 

 

 

 

 

udgår

BESKRIVELSE AF FANGST

 

DATO (ddmmåå)

 

OMRÅDE | |REDSKABER

 

 

 

Antal FISK

 

SAMLET VÆGT (kg) |

GENNEMSNITLIG VÆGT- (kg)

 

 

MÆRKENR: (hvis relevant))

 

ICCAT-REGISTRERINGSNR. for fælles fiskeri (hvis relevant)

 

 

 

 

 

 

 

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

3. HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK

VAREBESKRIVELSE

|LEVENDE VÆGT (kg) | Antal FISK | ZONE

EKSPORTØR/SÆLGER

 

EKSPORT/AFSENDELSESSTED

VIRKSOMHED

ADRESSE

 

 

 

 

 

 

 

BESTEMMELSESAKVAKULTURBRUG

 

 

 

ICCAT FFB NR.

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

DATO

 

BESKRIVELSE AF TRANSPORT (Relevant dokumentation vedlægges)

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

IMPORTØR/KØBER

 

VIRKSOMHED

 

IMPORT / BESTEMMELSESSTED (by, land, stat)

 

 

 

ADRESSE

 

 

 

DATO FOR UNDERSKRIFT

 

UNDERSKRIFT

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

(afmærk med cirkel)

4. OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL

BESKRIVELSE AF BUGSERBÅD

 

ICCAT-OVERFØRSELSOPGØRELSESNR.

 

 

NAVN

 

FLAG

 

ICCAT-REGISTRERINGSNR.

 

 

ANTAL DØDE FISK UNDER OVERFØRSEL

SAMLET VÆGT AF DØDE FISK (kg)

 

 

BESKRIVELSE AF TRANSPORTBUR |BUR NR.

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

5. OPLYSNINGER OM OMLADNING

BESKRIVELSE AF TRANSPORTFARTØJ

 

NAVN |

FLAG | | ICCAT-REGISREGISTRERINGSNR.

 

 

 

DATO (ddmmåå)

 

HAVNENS NAVN

 

HAVNESTAT

 

 

POSITION (LAT/LONG) |

 

VAREBESKRIVELSE (Angiv nettovægt i kg for hver varetype)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

SAMLET VÆGT

 

FR

RD(kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

SAMLET VÆGT FR (kg):

 

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

ICCAT-FANGSTOPGØRELSE FOR ALMINDELIG TUN |N° CC YY XXXXXX | 2/2

6. OPLYSNINGER OM OPDRÆT

BESKRIVELSE AF AKVAKULTURFOR­BRUG

 

 

NAVN

 

STAT

 

ICCAT FFB NR.

 

NATIONALT PRØVETAGNINGSPROGRAM? Ja eller nej (afmærk med cirkel)

BELIGGENHED

 

BESKRIVELSE AF BUR

DATO (ddmmåå)

 

BUR NR.

 

BESKRIVELSE AF FISK

ANTAL FISK

 

SAMLET VÆGT (kg)

 

GENNEMSNITLIG VÆGT (kg:)

 

OPLYSN. OM REG. ICCAT-OBS.

NAVN

ICCAT-NR.

 

 

UNDERSKRIFT

 

STØRRELSESSAMMEN­SÆTNING

<8Kg

 

8-30 Kg

 

>30Kg

 

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

 

 

BILAG: JA / NEJ (afmærk med cirkel)

7. OPLYSNINGER OM HØST

BESKRIVELSE AF HØST

 

DATO (ddmmåå)

 

ANTAL FISK

 

SAMLET RUND VÆGT (kg)

 

 

 

GENNEMSNITLIG VÆGT T (kg)

 

MÆRKENUMMER (hvis relevant)

 

OPLYSNINGER OM OBSERVATØR

NAVN

 

ICCAT NR.

 

UNDERSKRIFT

OFFICIEL ATTESTERING

 

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

8. HANDELSOPLYSNINGER

VAREBESKRIVELSE (Angiv nettovægt i kg for hver varetype)

F

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kg)

 

SAMLET VÆGT F (kg):

 

FR

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kgl)

 

SAMLET VÆGT FR (kg):

 

EKSPORTØR/SÆLGER

 

EKSPORT/ AFSENDELSSTED

VIRKSOMHED

ADRESSE

 

 

 

 

 

 

 

BESTEMMELSESSTAT

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

DATO

 

BESKRIVELSE AF TRANSPORT

(Relevant dokumentation vedlægges)

OFFICIEL ATTESTERING

 

MYNDIGHEDENS NAVN

 

STEMPEL

 

 

TITEL

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATO

 

 

 

IMPORTØR/KØBER

 

VIRKSOMHED

 

IMPORT / BESTEMMELSESSTED (by, land, stat)

 

 

 

ADRESSE

 

 

 

DATO

 

UNDERSKRIFT

 

 

BILAG: JA / NEJ

(afmærk med cirkel)

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag IIIa

 

Retningslinjer for udstedelse, nummerering, udfyldelse og attestering af fangstopgørelser

 

1. ALMINDELIGE PRINCIPPER

 

1) Sprog

 

Hvis der ved udfyldelsen af en fangstopgørelse anvendes et andet sprog end et officielt ICCAT-sprog (engelsk, fransk og spansk), skal der vedføjes en engelsk oversættelse.

 

2) Nummerering

 

Medlemsstaterne skal udvikle unikke nummereringssystemer til fangstopgørelser, hvori skal indgå deres ISO-2-alfa-landekoder kombineret med et mindst ottecifret tal, hvoraf mindst to cifre skal angive fangståret.

 

Eksempel: FR-09-123456 (hvor FR står for Frankrig)

 

I forbindelse med opdelte partier eller forarbejdede varer nummereres kopier af den originale fangstopgørelse med den oprindelige fangstopgørelses nummer, hvortil der tilføjes et tocifret tal.

 

Eksempel: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 osv.

 

Nummereringen skal være fortløbende og så vidt muligt påtrykt. Løbenumrene på udstedte, uudfyldte fangstopgørelser anføres i overensstemmelse med modtagerens navn.

 

3)Attestering

 

Fangstopgørelsesmodellen for almindelig tun erstatter ikke den forudgående overførselstilladelse eller tilladelsen til anbringelse i bur.

 

2. FANGSTOPLYSNINGER

 

1) Udfyldelse

 

a) Almindelige principper

 

Dette afsnit skal udfyldes for alle fangster af almindelig tun.

 

Fiskerfartøjsføreren, tunfiskenetaktøren eller deres bemyndigede repræsentant eller den bemyndigede repræsentant for flag- eller netmedlemsstaten har ansvaret for udfyldelsen og anmodningen om attestering af afsnittet FANGSTOPLYSNINGER.

 

Afsnittet FANGSTOPLYSNINGER skal udfyldes senest ved afslutningen af den første overførsel til transportbure, omladnings- eller landingstransaktion.

 

NB: I forbindelse med fælles fiskeri som defineret i artikel 2, litra g), i Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 af 6. april 2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 43/2009 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1559/20071 skal føreren af hvert enkelt fiskerfartøj, der deltager i det fælles fiskeri, udfylde en fangstopgørelse for hver enkelt fangst.

 

b) Særlige retningslinjer

 

"FLAG": flag- eller netmedlemsstat.

 

"ICCAT-registreringsnummer": ICCAT-nummer på fiskerfartøjet eller det faststående tunfiskenet, der er godkendt til fangst af almindelig tun i ICCAT-konventionsområdet. Denne oplysning finder ikke anvendelse på fiskerfartøjer, som fanger almindelig tun som bifangst.

 

"REDSKABER": fiskeredskaber, der anvender følgende koder:

 

BB                 Stangfartøj

 

GILL             Garn

 

HAND                      Håndline

 

HARP            Harpun

 

LL                 Langline

 

MWT             Flydetrawl

 

PS                 Vod

 

RR                 Stang/fiskehjul

 

SURF             Overfladefiskeri (ikke klassificeret)

 

TL                 Overvåget line ("tended line")

 

TRAP            Tonnara

 

TRO              Slæbeline

 

UNCL            Ikke nærmere angivne metoder

 

OT                 Andet

 

____________________

1EUT L 96 af 15.4.2009, s. 1.

 

"SAMLET VÆGT": Den runde vægt oplyses i kg. Anvendes der ikke rund vægt på fangsttidspunktet, oplyses produkttype (f.eks. GG). I forbindelse med fælles fiskeri skal den oplyste mængde svare til den fordelingsnøgle, der er fastsat for hvert enkelt fangstfartøj.

 

"ZONE": der anføres Middelhavet, det vestlige Atlanterhav eller det østlige Atlanterhav.

 

"Mærkenummer (hvis relevant)": Der kan tilføjes yderligere linjer til angivelse af mærkenummer for hver enkelt fisk.

 

2) Attestering

 

Flag- eller netmedlemsstaten er ansvarlig for attesteringen af afsnittet FANGSTOPLYSNINGER, medmindre den almindelige tun er mærket i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning.

 

For landede eller omladede fisk skal attesteringen finde sted senest ved udgangen af omladnings- eller landingstransaktionen.

 

For levende fisk, der overføres, kan attesteringen finde sted på tidspunktet for den første overførsel til transportbur, men den skal under alle omstændigheder finde sted senest ved afslutningen af anbringelsen i bur.

 

3. HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK

 

1) Udfyldelse

 

a) Almindelige principper:

 

Dette afsnit skal kun udfyldes ved intern handel med og eksport af levende almindelig tun.

 

Fiskerfartøjsføreren, dennes bemyndigede repræsentant eller den bemyndigede repræsentant for flag- eller netmedlemsstaten har ansvaret for udfyldelsen og anmodningen om attestering af afsnittet HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK.

 

Afsnittet HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK skal udfyldes senest ved afslutningen af den første overførsel til transportbure.

 

NB: Hvis et kvantum fisk dør under overførslen og handles internt eller eksporteres, skal den originale fangstopgørelse (afsnittet FANGSTOPLYSNINGER i udfyldt stand og, hvis relevant, attesteret) kopieres, og afsnittet HANDELSOPLYSNINGER i den kopierede fangstopgørelse skal udfyldes af fiskerfartøjsføreren, dennes bemyndigede repræsentant eller den bemyndigede repræsentant for flag- eller netmedlemsstaten og overdrages til den interne køber/importøren. Attestering af kopien garanterer, at kopien er ægte og er blevet registreret af den berørte medlemsstats myndigheder. Uden en sådan attestering er kopier af fangstopgørelser ugyldige.

 

b) Særlige retningslinjer:

 

"ZONE": Der anføres overførselszonen, Middelhavet, det vestlige Atlanterhav eller det østlige Atlanterhav.

 

"EKSPORT-/AFSENDELSESSTED": Der anføres medlemsstatens eller CPC'ens navn for den fiskerizone, hvor den almindelige tun blev omladet, eller, i andre tilfælde, "åbent hav".

 

"BESKRIVELSE AF TRANSPORT": Relevant dokumentation for handel vedlægges.

 

2) Attestering

 

Flagmedlemsstaten må ikke attestere fangstopgørelser, hvis afsnittet FANGSTOPLYSNINGER ikke er udfyldt og, hvis relevant, attesteret.

 

Attestering kan finde sted på tidspunktet for den første overførsel til transportbur, men skal under alle omstændigheder finde sted senest ved afslutningen af anbringelsen i bur.

 

4. OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL

 

1) Udfyldelse

 

a) Almindelige principper:

 

Dette afsnit skal kun udfyldes i forbindelse med levende almindelig tun.

 

Fiskerfartøjsføreren, dennes bemyndigede repræsentant eller den bemyndigede repræsentant for flag- eller netmedlemsstaten har ansvaret for udfyldelsen af afsnittet OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL.

 

Afsnittet OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL skal udfyldes senest ved afslutningen af den første overførsel.

 

Ved afslutningen af den første overførsel skal fiskerfartøjsføreren overdrage fangstopgørelsen (afsnittene FANGSTOPLYSNINGER, HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK og OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL i udfyldt stand og, hvis relevant, attesteret) til slæbebådens fører.

 

Den udfyldte og, hvis relevant, attesterede fangstopgørelse skal ledsage overførslen af fisk under transporten til akvakulturbruget, herunder overførsel af levende almindelig tun mellem transportbure eller overførsel af døde almindelig tun fra transportbur til et hjælpefartøj.

 

NB: Såfremt der er fisk, der dør under overførslen, skal den originale fangstopgørelse (afsnittene FANGSTOPLYSNINGER, HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK og OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL i udfyldt stand og, hvis relevant, attesteret) kopieres, og afsnittet HANDELSOPLYSNINGER i den kopierede fangstopgørelse skal udfyldes af den interne sælger/eksportør, dennes bemyndigede repræsentant eller den bemyndigede repræsentant for flag- eller netmedlemsstaten og overdrages til den interne køber/importøren. Attestering af kopien garanterer, at kopien er ægte og er blevet registreret af den berørte medlemsstats myndigheder. Uden en sådan attestering er kopier af fangstopgørelser ugyldige.

 

b) Særlige retningslinjer:

 

"ANTAL DØDE FISK UNDER OVERFØRSEL" og "SAMLET VÆGT AF DØDE FISK": Udfyldes (hvis relevant) af slæbebådens fører.

 

"BUR NR.": I tilfælde, hvor en slæbebåd trækker flere bure, anføres nummer for hvert enkelt bur.

 

2) Attestering

 

Der kræves ikke attestering af dette afsnit.

 

5. OPLYSNINGER OM OMLADNING

 

1) Udfyldelse

 

a) Almindelige principper:

 

Dette afsnit skal kun udfyldes i forbindelse med døde almindelig tun.

 

Omladningsfiskerfartøjsføreren, dennes bemyndigede repræsentant eller den bemyndigede repræsentant for flagmedlemsstaten har ansvaret for udfyldelse og anmodning om attestering af afsnittet OPLYSNINGER OM OMLADNING.

 

Afsnittet OPLYSNINGER OM OMLADNING skal udfyldes senest ved afslutningen af den første omladning.

 

b) Særlige retningslinjer:

 

"DATO": Datoen for omladningen anføres.

 

"HAVNENS NAVN": Den udpegede omladningshavn anføres.

 

"HAVNESTAT": Den medlemsstat eller CPC, som den udpegede omladningshavn ligger i.

 

2) Attestering

 

Flagmedlemsstaten må ikke attestere fangstopgørelser, hvis afsnittet FANGSTOPLYSNINGER ikke er udfyldt og, hvis relevant, attesteret.

 

Attestering skal finde sted senest ved afslutningen af omladningstransaktionen.

 

6. OPLYSNINGER OM OPDRÆT

 

1) Udfyldelse

 

a) Almindelige principper:

 

Dette afsnit skal kun udfyldes i forbindelse med levende almindelig tun.

 

Slæbefartøjsføreren overdrager fangstopgørelsen (afsnittene FANGSTOPLYSNINGER, HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK og OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL i udfyldt stand og, hvis relevant, attesteret) til akvakulturbrugeren på tidspunktet for anbringelse i bur.

 

Akvakulturbrugeren, dennes bemyndigede repræsentant eller en bemyndiget repræsentant for akvakulturbrug-medlemsstaten har ansvaret for udfyldelsen og anmodningen om attestering af afsnittet OPLYSNINGER OM OPDRÆT.

 

Afsnittet OPLYSNINGER OM OPDRÆT skal udfyldes senest ved afslutningen af anbringelsen i bur.

 

b) Særlige retningslinjer:

 

"BUR NR.": Nummeret på hvert enkelt bur anføres.

 

"OPLYSNINGER OM REGIONAL ICCAT-OBSERVATØR": Der anføres navn, ICCAT-nummer og underskrift.

 

2) Attestering

 

Akvakulturbrug-medlemsstaten har ansvaret for attestering af afsnittet OPLYSNINGER OM OPDRÆT.

 

Akvakulturbrug-medlemsstaten må ikke attestere fangstopgørelser, hvis afsnittene FANGSTOPLYSNINGER, HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK og OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL ikke er udfyldt og, hvis relevant, attesteret.

 

Attestering skal finde sted senest ved afslutningen af anbringelsen i bur.

 

7. OPLYSNINGER OM HØST

 

1) Udfyldelse

 

a) Almindelige principper:

 

Dette afsnit skal kun udfyldes i forbindelse med døde almindelig tun.

 

Akvakulturbrugeren, dennes bemyndigede repræsentant eller en bemyndiget repræsentant for akvakulturbrug-medlemsstaten har ansvaret for udfyldelsen og anmodningen om attestering af afsnittet OPLYSNINGER OM HØST FRA AKVAKULTURBRUG.

 

Afsnittet OPLYSNINGER OM HØST skal udfyldes senest ved afslutningen af høsten.

 

b) Særlige retningslinjer:

 

"Mærkenummer (hvis relevant)": Der kan tilføjes yderligere linjer til angivelse af mærkenummer for hver enkelt fisk.

 

"OPLYSNINGER OM REGIONAL ICCAT-OBSERVATØR": Der anføres navn, ICCAT-nummer og underskrift.

 

2) Attestering

 

Akvakulturbrug-medlemsstaten har ansvaret for attestering af afsnittet OPLYSNINGER OM HØST.

 

Akvakulturbrug-medlemsstaten må ikke attestere fangstopgørelser, hvis afsnittene FANGSTOPLYSNINGER, HANDELSOPLYSNINGER FOR LEVENDE FISK, OPLYSNINGER OM OVERFØRSEL og OPLYSNINGER OM OPDRÆT ikke er udfyldt og, hvis relevant, attesteret.

 

Attestering skal finde sted senest ved afslutningen af høsten.

 

8. HANDELSOPLYSNINGER

 

1) Udfyldelse

 

a) Almindelige principper:

 

Dette afsnit skal udfyldes ved intern handel med og eksport af døde almindelig tun.

 

Den interne sælger eller eksportøren, dennes bemyndigede repræsentant eller den bemyndigede repræsentant for sælgerens/eksportørens medlemsstat har ansvaret for udfyldelse og anmodning om attestering af afsnittet HANDELSOPLYSNINGER med undtagelse af feltet IMPORTØR/KØBER.

 

Afsnittet HANDELSOPLYSNINGER med undtagelse af feltet IMPORTØR/KØBER skal udfyldes, inden fisken handles internt eller eksporteres.

 

Ved intern handel skal feltet IMPORTØR/KØBER udfyldes af den interne køber, efter at fisken er blevet handlet internt.

 

Ved international handel skal feltet IMPORTØR/KØBER udfyldes af importøren.

 

b) Særlige retningslinjer:

 

"BESKRIVELSE AF TRANSPORT": Relevant dokumentation for handel vedlægges.

 

2) Attestering

 

Sælgerens/eksportørens medlemsstat har ansvaret for afsnittet HANDELSOPLYSNINGER (med undtagelse af feltet IMPORTØR/KØBER), medmindre den almindelige tun er mærket i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning.

 

NB: Såfremt der foretages mere end en intern handel eller eksporttransaktion ud fra en enkelt fangstopgørelse, skal en kopi af den originale fangstopgørelse attesteres af den interne sælger eller eksportør og anvendes og godkendes som originalt dokument. Attestering af kopien garanterer, at kopien er ægte og er blevet registreret af den berørte medlemsstats myndigheder. Uden en sådan attestering er kopier af fangstopgørelser ugyldige.

 

NB: Ved reeksport anvendes med det formål at kunne spore yderligere bevægelser REEKSPORTCERTIFIKATET, som skal henvise til fangstoplysningerne i den originale fangstopgørelse ved hjælp af det originale fangstopgørelsesnummer.

 

Når almindelig tun fanges af et fiskerfartøj eller et faststående tunfiskenet, som er registreret i en medlemsstat eller CPC, der anvender mærkningssystemet, og derefter eksporteres i død tilstand og reeksporteres, er det ikke nødvendigt at attestere den fangstopgørelse, der ledsager REEKSPORTCERTIFIKATET. REEKSPORTCERTIFIKATET skal til gengæld attesteres.

 

Efter import kan almindelig tun deles i flere stykker, som efterfølgende kan eksporteres. I sådanne tilfælde skal den reeksporterende medlemsstat eller CPC bekræfte, at det reeksporterede stykke hidrører fra den fisk, der ledsages af fangstopgørelsen.

Begrundelse

Nummereringssystemet for fangstopgørelser er baseret på ISO- og ikke NUTS 2-alfa-landekoder. Fangstopgørelsen for almindelig tun udgør et supplement til den forudgående overførselstilladelse og tilladelsen til anbringelse i bur. Der er tale om en tredje kontrol af fangsternes lovlighed.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Beskrivelse af importeret almindelig tun

3. Beskrivelse af importeret almindelig tun

Varetype F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Varetype F/FR RD/GG/DR/FL/OT (hvis andre varetyper anføres i dette afsnit, skal vægten anføres for hver varetype)

Nettovægt (kg)

Nettovægt (kg)

Fangstopgørelsesnummer(re) og importdato(er)

Fangstopgørelsesnummer(re) og importdato(er)

Fiskerfartøjets(ernes) flag eller den stat, hvor det faststående tunfiskenet er etableret, hvis relevant

Fiskerfartøjets(ernes) flag eller den stat, hvor det faststående tunfiskenet er etableret, hvis relevant

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

BILAG IV – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Beskrivelse af almindelig tun, der skal reeksporteres

4. Beskrivelse af almindelig tun, der skal reeksporteres

Varetype F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Varetype F/FR RD/GG/DR/FL/OT (hvis andre varetyper anføres i dette afsnit, skal vægten anføres for hver varetype)

Nettovægt (kg)

Nettovægt (kg)

Tilsvarende fangstopgørelsesnummer(re) fra afsnit 3

Tilsvarende fangstopgørelsesnummer(re) fra afsnit 3

 

Bestemmelsesland

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 7 – linje 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Erklæring fra importøren i den medlemsstat eller CPC, hvortil partiet af almindelig tun er importeret

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Bilag IV - formular

Kommissionens forslag

DOKUMENTNUMMER

ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR ALMINDELIG TUN

REEXPORT:

 

1. REEKSPORTERENDE LAND/ORGANISATION/FISKERIORGANISATION

2. REEKSPORTSTED

3. BESKRIVELSE AF IMPORTERET ALMINDELIG TUN

 

Varetype

 

 

Nettovægt

Flag CPC

Importdato

Fangstopgørelses-

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BESKRIVELSE AF ALMINDELIG TUN TIL REEKSPORT

 

Varetype

 

 

Nettovægt

Tilsvarende fangstopgørelsesnr.

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=Fersk. FR=Frossen: RD=Rund, GG=Uden gæller og renset, D=Klargjort. FL=Filet. OT= Andet (Beskriv varetype: )

 

 

5. ERKLÆRING FRA REEKSPORTØR:

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er fuldstændige, sande og korrekte.

Navn Adresse Underskrift Dato

6. OFFICIEL ATTESTERING:

Jeg attesterer, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er fuldstændige, sande og korrekte.

 

 

Navn og titel Underskrift Dato Officielt stempel

7. IMPORT

ERKLÆRING FRA IMPORTØR

 

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er fuldstændige, sande og korrekte.

 

Importørens attestering

 

Navn Adresse Underskrift Dato

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeligt importsted: By Stat/provins CPC

BEMÆRK:: HVIS DENNE FORMULAR UDFYLDES PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, BEDES EN ENGELSK OVERSÆTTELSE VEDLÆGGES.

Bemærk: Gyldigt transportdokument og kopier af fangstopgørelser vedlægges.

Ændringsforslag

1. DOKUMENTNUMMER

ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR ALMINDELIG TUN

2. REEKSPORT:

 

REEKSPORTERENDE LAND/ORGANISATION/FISKERIORGANISATION

REEKSPORTSTED

3. BESKRIVELSE AF IMPORTERET ALMINDELIG TUN

 

Varetype

 

 

Nettovægt

Flag CPC

Importdato

Fangstopgørelsesnr.

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BESKRIVELSE AF ALMINDELIG TUN TIL REEKSPORT

 

Varetype

 

 

Nettovægt

Tilsvarende fangstopgørelsesnr.

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=Fersk. FR=Frossen: RD=Rund, GG=Uden gæller og renset, D=Klargjort. FL=Filet. OT=Andet (Beskriv varetype: )

 

BESTEMMELSESSTAT:

5. ERKLÆRING FRA REEKSPORTØR:

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er fuldstændige, sande og korrekte.

 

Navn Adresse Underskrift Dato

6. OFFICIEL ATTESTERING:

Jeg attesterer, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er fuldstændige, sande og korrekte.

 

Navn og titel Underskrift Dato Officielt stempel

7. IMPORT

ERKLÆRING FRA IMPORTØR

 

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er fuldstændige, sande og korrekte.

 

Importørens attestering

 

Navn Adresse Underskrift Dato

 

 

 

 

 

 

 

Endeligt importsted: By Stat/provins CPC

 

BEMÆRK:: HVIS DENNE FORMULAR UDFYLDES PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, BEDES EN ENGELSK OVERSÆTTELSE VEDLÆGGES.

Bemærk: Gyldigt transportdokument og kopier af fangstopgørelser vedlægges.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Bilag V – nr. 1 - led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– antal modtagne attesterede fangstopgørelser

antal modtagne attesterede fangstopgørelser fra andre medlemsstater og CPC'er

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Bilag V – nr. 1 - led 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

samlet antal partier af almindelig tun, som har været genstand for forbud, opdelt efter varer, transaktionens art (intern handel, import, eksport, reeksport, overførsel til akvakulturbrug), årsager til forbuddet og oprindelses- eller bestemmelsesmedlemsstater, -CPC'er og/eller ikke-kontraherende parter.

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Bilag V – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Oplysninger om partier efter artikel 9, stk. 1

2. Oplysninger om partier efter artikel 9, stk. 1, i denne forordning

antal forsendelser

– antal partier

samlet mængde almindelig tun, opdelt efter varer, transaktionens art (intern handel, import, eksport, reeksport, overførsel til akvakulturbrug), medlemsstater, CPC'er eller andre lande som omhandlet i artikel 9, stk. 1.

samlet mængde almindelig tun, opdelt efter varer, transaktionens art (intern handel, import, eksport, reeksport, overførsel til akvakulturbrug), medlemsstater, CPC'er eller andre lande som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i denne forordning.

BEGRUNDELSE

Ansvaret for forvaltningen af fiskeriet efter almindelig tun i Atlanterhavet henhører under ICCAT - Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet. Denne betænkning vedrører gennemførelsen af et ICCAT-fangstdokumentationsprogram i fællesskabslovgivningen.

Programmet er det seneste af ICCAT's foranstaltninger til forvaltning af tunfiskeriet, som rækker tilbage til 1974, hvor der blev indgået aftale om en mindstestørrelse pr. fisk på 6,4 kg. I de mellemliggende år har ICCAT vedtaget i alt 59 henstillinger og afgørelser om almindelig tun, hvoraf 12 stadig står ved magt i dag. Andre 12 henstillinger vedrører dokumentation af tunfangster. Det fremgår således klart, at tunfiskeriet har voldt ICCAT problemer meget længe.

Tidligere og nuværende EU-forordninger om statistikdokumenter for almindelig tun

Det første specifikke forsøg på at forbedre dokumentationen for tunfangster stammer fra 1992, hvor ICCAT vedtog statistikprogrammet for almindelig tun. Der blev stillet krav om et statistikdokument, når tun blev indført i EU eller i andre af ICCAT's kontraherende parter (direkte landing eller import). I dokumentet indgik oplysninger om tunfiskenes oprindelse (oprindelsesland, anvendte redskaber, høstområde, eksportørens navn), som skulle attesteres af en tjenestemand i fiskerfartøjets flagstat. Ordningen gjaldt oprindelig kun for frossen tun (ICCAT-henstilling 1992-01), men den blev hurtigt udvidet til også af dække fersk tun (ICCAT-henstilling 1993-03) Den blev gennemført i EU med Rådets forordning nr. 858/94.

I slutningen af 1990'erne blev handlen med tun mere sofistikeret og vanskelig at spore. ICCAT svarede igen med at udvide statistikdokumentet, der nu ikke kun skulle omfatte import, men også eksport og reeksport (henstilling 2000-22). Desuden blev der føjet andre fiskearter til (sværdfisk og storøjet tun). Rådets forordning nr. 1984/2003 vedtoges til gennemførelse af de nye bestemmelser.

Der gik imidlertid ikke længe, førend statistikdokumentet igen ikke kunne følge trop med den internationale handel. Det næste skridt blev dokumentationsprogrammet for fangster af almindelig tun, som ICCAT vedtog i 2007 (henstilling 07-10), og som blev ændret i 2008 (henstilling 08-12). Der er her tale om en betydelig mere kompleks ordning, som gør det muligt at spore tunfisk fra fangststedet gennem alle transaktioner til slutmarkedet.

Inden dokumentationsprogrammet for fangster af almindelig tun kunne gennemføres i Fællesskabets lovgivning (Kommissionens forslag var KOM(2009)0406), blev det ændret på ICCAT's møde i Recife, Brasilien, i 2009. Denne betænkning inkorporerer således de seneste ændringer fra mødet i Recife. Rådet gør noget lignende, så de to institutioner følger en ensartet fremgangsmåde.

Forslaget

I betragtning af den komplekse forhistorie, der er skitseret ovenfor, er det nok mest hensigtsmæssigt at holde sig til at beskrive dokumentationsprogrammet for fangster af almindelig tun i den udformning, det har efter mødet i Recife. Det er ændringerne fra mødet i Recife, der står i fokus i ændringsforslagene i denne betænkning, med nogle enkelte undtagelser, som der gøres rede for nedenfor.

Dokumentationsprogrammet for fangster af almindelig tun er sandsynligvis det mest komplekse program, der findes for en fiskeart. Programmet indebærer, at en udfyldt fangstopgørelse skal følge et parti tun på snart sagt ethvert trin igennem hele dets produktionsforløb lige fra fangsttidspunktet over landing, omladning, anbringelse i bur, høst, import, eksport og reeksport. Opgørelsen skal attesteres på hvert enkelt trin af myndighederne i flag-, net- eller burmedlemsstaten og omfatter en bred vifte af oplysninger:

· fangstoplysninger (navn på fiskerfartøjet eller nettet, flagstaten, hvor og hvordan fiskene blev fanget, antallet af fisk og deres størrelse),

· oplysninger om eksportør eller sælger (virksomhedens navn og adresse, dato, underskrift, eksport- eller importsted),

· oplysninger om omladning (transportfartøjets navn, dato, havn, varebeskrivelse, vægt),

· oplysninger om opdræt (navn, dato for anbringelse i bur, anslået antal fisk og vægt),

· oplysninger om høst (dato, antal fisk, vægt, mærkenummer, underskrift),

· handelsoplysninger (varebeskrivelse, eksportsted og -dato, navn og oplysninger om eksportvirksomhed, bestemmelsesstat, beskrivelse af transport).

Programmet præciserer også, hvordan fangstopgørelsen skal udfyldes og attesteres, og til hvem og hvornår den skal sendes. Medlemsstaterne skal opbevare kopier i to år.

De vigtigste nyskabelser på mødet i Recife, der som nævnt er genstand for ændringsforslagene i denne betænkning, vedrører:

· et generelt krav om, at fisk, der er anbragt i bur, skal høstes i fangståret, eller før fangstsæsonen for notfartøjer begynder året efter (med mulighed for undtagelse),

· der kan ikke længere anvendes fiskerfartøjer, som der er indgået befragtningsaftale med,

· der er tilføjet et nyt bilag med detaljerede retningslinjer for udstedelse, udfyldelse og attestering af fangstopgørelser.

Under sine drøftelser med Rådet har Kommissionen stillet forslag om en bestemmelse, der ikke vedtoges i Recife, nemlig et krav om, at fangstopførelsen skal udfyldes senest ved afslutningen af den pågældende transaktion (omladning, landing, anbringelse i bur, høst). Da ICCAT-henstillingen ikke indeholder nogen frist for attestering, fortjener Kommissionens tilføjelse påskønnelse, da den vil sikre, at attesteringen sker prompte.

Almindelig tun, ICCAT og EU's IUU-forordning

Programmerne vedrørende dokumentation af fangst af og handel med tun begyndte i 1992, da der var store problemer med fangster af almindelig tun fra fartøjer, der sejlede under bekvemmelighedsflag. ICCAT var en innovativ og modig organisation på daværende tidspunkt, som udforskede nye måder at bekæmpe det, der siden er blevet kendt som IUU-fiskeri (ulovligt, urapporteret og ureguleret). Fra 1996 vedtog ICCAT en række handelsforanstaltninger for at forbyde import af almindelig tun fra et antal lande, hvis fartøjer var blevet observeret under fiskeri efter tun uden overholdelse af ICCAT's regler. Desværre var nytten af denne fremgangsmåde begrænset, da de fartøjer, der fiskede ulovligt, blot lod sig omflage, og de lande, over for hvilke der blev indført importforbud, tiltrådte ICCAT, selv om det ikke står klart, om de fiskede mere ansvarligt som kontraherende parter.

Disse to foranstaltninger, der skulle bekæmpe ulovligt fiskeri - importforbud og fangstopgørelser - kan betragtes som baggrunden for den IUU-forordning, som Rådet vedtog i 2008. I denne forordning indføres et krav om, at fisk, der ønskes indført i EU, skal være ledsaget af en attest, der dokumenterer deres oprindelse, og der gives mulighed for at indføre importforbud fra lande, som udfører fiskeri på en uacceptabel måde. I gennemførelsesforanstaltningerne til IUU-forordningen nævnes dokumentationsprogrammet for fangster af almindelig tun som en gyldig attest i forbindelse med indførsel i EU.

Afsluttende bemærkninger

Almindelig tun af god kvalitet er så værdifuld, at aktørerne for at undslippe kontrol er gået usædvanlig langt - så langt som til at svindle. Dette fremgår af den hast, hvormed dokumentationsprogrammet for fangster af almindelig tun har udviklet sig i kompleksitet, og af de vanskeligheder, som flag-, kyst-, havne- og markedsstater har med at kontrollere aktiviteterne i tilknytning til denne fisk i deres myndighedsområder.

Har alle disse bestræbelser nyttet? Hvert år vedtager ICCAT stadig mere restriktive og komplicerede forvaltningsforanstaltninger - genopretningsplaner, dokumentationsordninger, kapacitetsbegrænsninger for fiskerfartøjer og akvakulturbrug mv. Hvert år hævder Kommissionen at have opnået succes i ICCAT, og at organisationen endelig har taget de nødvendige skridt til at begrænse IUU-fiskeriet af tun (ingen drømmer om helt at komme det til livs), og at situationen nu er under kontrol. Hvert år viser det sig, at disse påstande har været alt for optimistiske.

Det er velkendt, at de to bestande af almindelig tunfisk er udpint - begge bestandes biogydemasse er blevet reduceret til mindre end 15 % af den ufiskede biomasse. Det seneste år har der været megen debat om eventuelt at opføre almindelig tun i CITES' bilag I, hvilket ville havde den virkning, at den internationale handel ville blive bragt til ophør, i det mindste mellem de lande, som ikke gør indsigelse over CITES-registreringen. I september 2009 gav Kommissionen et foreløbigt tilsagn om at ville støtte en sådan registrering

Det står klart, at de udpinte tunbestande, de høje priser, der betales for denne fisk (uanset om den er fanget lovligt eller ej), og de åbenbare vanskeligheder med at kontrollere fiskeriet og handlen alt i alt betyder, at ICCAT's prisværdige anstrengelser i de sidste 20 år ikke har været tilstrækkelige til at sikre et bæredygtigt fiskeri. Kommissionens foreløbige støtte til opførelse i CITES' bilag I bør blive officiel fællesskabspolitik.

Hvis det på CITES' møde i marts 2010 besluttes at opføre almindelig tun i bilag I, vil en stor del af den foreslåede forordning være irrelevant, så længe denne registrering står ved magt.

Ordføreren har medtaget et par ændringsforslag, der skal præcisere, at hvis CITES vedtager at opføre almindelig tun i bilag I, skal denne forordning øjeblikkelig ajourføres i overensstemmelse med denne ændring.

Dette vil være i tråd med EU's vidt udbasunerede indsats for at komme IUU-fiskeri til livs.

PROCEDURE

Titel

Dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus)

Referencer

KOM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD)

Dato for høring af EP

3.8.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

14.9.2009

Ordfører

       Dato for valg

Raül Romeva i Rueda

1.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

2.9.2009

1.12.2009

 

 

Dato for vedtagelse

7.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Jean-Marie Le Pen, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Dato for indgivelse

15.4.2010