ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003

15.4.2010 - (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD)) - ***I

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda


Διαδικασία : 2009/0116(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0119/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0119/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003

(COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0406),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο του ζήτησε να γνωμοδοτήσει (C7-0124/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και το άρθρο 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0119/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με

σχετικά με

τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003

τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το άρθρο 43, παράγραφος 2,

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

διαγράφεται

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

3η παύλα β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ,

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στο πλαίσιο των μέτρων για τη ρύθμιση των αποθεμάτων τόνου, για τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών δεδομένων και με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης αλιείας, η ICCAT εξέδωσε κατά την ετήσια σύνοδό της στο Μαρακές (Μαρόκο), στις 24 Νοεμβρίου 2008, τη σύσταση 08-12 για την τροποποίηση της σύστασης 07-10 σχετικά με ένα πρόγραμμα της ICCAT για την τεκμηρίωση των αλιευμάτων τόνου. Επειδή η σύσταση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 17 Ιουνίου 2009, πρέπει να εφαρμοστεί από την Κοινότητα.

(4) Στο πλαίσιο των μέτρων για τη ρύθμιση των αποθεμάτων τόνου, για τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών δεδομένων και με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης αλιείας, η ICCAT εξέδωσε κατά την ετήσια σύνοδό της στο Ρεσίφε της Βραζιλίας, στις 15 Νοεμβρίου 2009, τη σύσταση 09-11 για την τροποποίηση της σύστασης 08-12 σχετικά με ένα πρόγραμμα της ICCAT για την τεκμηρίωση των αλιευμάτων τόνου. Επειδή η σύσταση αυτή θα αρχίσει να ισχύει την 1 Ιουνίου 2010, πρέπει να εφαρμοστεί από την Κοινότητα.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την μεταφορά των νέων μέτρων διατήρησης που ενεκρίθησαν από την ICCAT, με τις οποίες επικαιροποιεί και συμπληρώνει τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραμμα τεκμηρίωσης των αλιευμάτων τόνου με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που εκδίδονται από την Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραμμα τεκμηρίωσης των αλιευμάτων τόνου με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που εκδίδονται από την Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), ενσωματώνοντας τις διατάξεις του προγράμματος τεκμηρίωσης των αλιευμάτων τόνου της ICCAT με σκοπό την ταυτοποίηση της προέλευσης όλων των ειδών τόνου.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο β) (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) το εμπόριο τόνου, ο οποίος έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από κοινοτικό σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης και εκφορτώνεται στο έδαφος του κράτους μέλους του οποίου τη σημαία φέρει το σκάφος αλίευσης ή στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διάταξη παγίδευσης, και

(i) το εμπόριο σε ένα κράτος μέλος ή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, τόνου, ο οποίος έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από ενωσιακό σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης και εκφορτώνεται στο έδαφος της Ένωσης, και

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο β) (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) το εμπόριο τόνου ιχθυοτροφείου, ο οποίος προέρχεται από τόνο που έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από κοινοτικό σκάφος αλίευσης υπό τη σημαία του ίδιου κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το ιχθυοτροφείο, εφόσον στη συνέχεια τον τόνο αυτό προμηθεύεται οποιαδήποτε οντότητα στο εν λόγω κράτος μέλος, και

(ii) το εμπόριο σε ένα κράτος μέλος ή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, τόνου ιχθυοτροφείου, ο οποίος προέρχεται από τόνο που έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από κοινοτικό σκάφος αλίευσης και είναι εγκλωβισμένος σε ιχθυοτροφείο εγκατεστημένο στο έδαφος της Ένωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο β) (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii) το μεταξύ κρατών μελών εμπόριο τόνου, ο οποίος έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από κοινοτικά σκάφη αλίευσης υπό σημαία ενός κράτους μέλους ή από διάταξη παγίδευσης εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) «εξαγωγή»: κάθε μετακίνηση προς τρίτη χώρα, από το έδαφος της Κοινότητας, από τρίτες χώρες ή από ιχθυότοπους, τόνου που έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από κοινοτικό σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης·

(γ) «εξαγωγή»: κάθε μετακίνηση προς τρίτη χώρα, από το έδαφος της Ένωσης, από τρίτες χώρες ή από ιχθυότοπους, τόνου που έχει αλιευθεί ή μεταποιηθεί (περιλαμβανομένων των τόνων ιχθυοτροφείου) στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από κοινοτικό σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης·

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) «εισαγωγή»: η είσοδος στο έδαφος της Κοινότητας, με σκοπό μεταξύ άλλων τον εγκλωβισμό, την πάχυνση, την εκτροφή ή τη μεταφόρτωση, τόνου που έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης τρίτης χώρας·

(δ) «εισαγωγή»: η είσοδος στο έδαφος της Κοινότητας, με σκοπό μεταξύ άλλων τον εγκλωβισμό, την πάχυνση, την εκτροφή ή τη μεταφόρτωση, τόνου που έχει αλιευθεί ή μεταποιηθεί (περιλαμβανομένων των τόνων ιχθυοτροφείου) στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης τρίτης χώρας·

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) «επανεξαγωγή»: κάθε μετακίνηση από το έδαφος της Κοινότητας τόνου, ο οποίος είχε προηγουμένως εισαχθεί στο έδαφος της Κοινότητας·

(ε) «επανεξαγωγή»: κάθε μετακίνηση από το έδαφος της Ένωσης τόνου που έχει αλιευθεί ή μεταποιηθεί (περιλαμβανομένων των τόνων ιχθυοτροφείου), ο οποίος είχε προηγουμένως εισαχθεί στο έδαφος της Ένωσης·

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο ια) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια) "Παρτίδα", ποσότητα προϊόντων τόνου με την ίδια παρουσίαση και προερχόμενη από την ίδια γεωγραφική ζώνη και το ίδιο αλιευτικό σκάφος ή στόλο αλιευτικών, ή από την ίδια διάταξη παγίδευσης.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν συμπληρωμένο έγγραφο αλιευμάτων τόνου (στο εξής καλούμενο «έγγραφο αλιευμάτων») για κάθε τόνο που εκφορτώνεται στους λιμένες τους, παραδίδεται στα ιχθυοτροφεία τους και συλλέγεται από αυτά.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν συμπληρωμένο έγγραφο αλιευμάτων τόνου (στο εξής καλούμενο «έγγραφο αλιευμάτων») για κάθε τόνο που εκφορτώνεται ή μεταφορτώνεται στους λιμένες τους, παραδίδεται στα ιχθυοτροφεία τους και συλλέγεται από αυτά.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε φορτίο τόνου που διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο, εισάγεται στο έδαφος της Κοινότητας ή εξάγεται ή επανεξάγεται από αυτό συνοδεύεται από επικυρωμένο έγγραφο αλιευμάτων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, από δήλωση μεταβίβασης της ICCAT ή από επικυρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής τόνου (καλούμενο «πιστοποιητικό επανεξαγωγής»).

2. Κάθε παρτίδα τόνου που διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο, εισάγεται στο έδαφος της Κοινότητας ή εξάγεται ή επανεξάγεται από αυτό συνοδεύεται από επικυρωμένο έγγραφο αλιευμάτων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, από δήλωση μεταβίβασης της ICCAT ή από επικυρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής τόνου (καλούμενο «πιστοποιητικό επανεξαγωγής»).

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαγορεύεται κάθε εκφόρτωση, μεταβίβαση, παράδοση, συλλογή, διάθεση στο εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή τόνου χωρίς συμπληρωμένο και επικυρωμένο έγγραφο αλιευμάτων ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

Απαγορεύεται κάθε εκφόρτωση, μεταβίβαση, παράδοση, συλλογή, διάθεση στο εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή τόνου χωρίς συμπληρωμένο και επικυρωμένο έγγραφο αλιευμάτων και επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του διαζευκτικού συνδέσμου «ή» θα μπορούσε να είναι παραπλανητική καθώς είναι δυνατόν να εννοηθεί εσφαλμένα ότι μπορεί να παραλειφθεί το BCD ενώ αυτό είναι απαραίτητο σε κάθε διακίνηση εγχώρια ή εξαγωγική.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δεν εκτρέφουν τόνο:

 

(α) σε ιχθυοτροφείο το οποίο δεν έχει λάβει άδεια από το κράτος μέλος ή από συμβαλλόμενα μέρη, συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, νομικά πρόσωπα και αλιευτικές οργανώσεις (ΣΜΣ) ή δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής της ICCAT που επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες εκτροφής τόνου που έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT,

3. Τα κράτη μέλη δεν εκτρέφουν τόνο σε ιχθυοτροφείο το οποίο δεν έχει λάβει άδεια από το κράτος μέλος ή από συμβαλλόμενα μέρη, συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, νομικά πρόσωπα και αλιευτικές οργανώσεις (ΣΜΣ) ή δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο εγκαταστάσεων εκτροφής της ICCAT που επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες εκτροφής τόνου που έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.

(β) από διαφορετικά έτη ή κράτη μέλη ή ΣΜΣ στους ίδιους κλωβούς, εκτός εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους ή ΣΜΣ καταγωγής και του έτους αλίευσης.4.

 

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Τα κράτη μέλη εκτροφής εξασφαλίζουν ότι τα αλιεύματα τόνου τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών και κατανέμονται με βάση το κράτος μέλος ή τη ΣΜΣ προέλευσης.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3α, τα κράτη μέλη εκτροφής εξασφαλίζουν ότι ο τόνος που αλιεύεται στο πλαίσιο κοινής αλιευτικής δραστηριότητας τοποθετείται σε ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών και κατανέμεται με βάση τις κοινές αλιευτικές δραστηριότητες.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ. Τα κράτη μέλη εκτροφής εξασφαλίζουν ότι ο τόνος θα συλλέγεται από εκμεταλλεύσεις κατά το έτος αλίευσης ή πριν από την αρχή της αλιευτικής περιόδου για τα γρι-γρι στην περίπτωση που η συλλογή πραγματοποιείται το επόμενο έτος. Στην περίπτωση που η συλλογή δεν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου αυτής, τα κράτη μέλη εκτροφής ολοκληρώνουν και διαβιβάζουν ετήσια δήλωση μεταφοράς στην Επιτροπή εντός δέκα ημερών από το πέρας της εν λόγω περιόδου. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

 

- τις ποσότητες (εκπεφρασμένες σε kg) και τον αριθμό ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς,

 

- το έτος αλίευσης,

 

- τη σύνθεση ανάλογα με το μέγεθος,

 

- το κράτος μέλος σημαίας ή αριθμό ΣΜΣ, ICCAT και το όνομα του αλιευτικού σκάφους,

 

- τις αναφορές του εγγράφου αλίευσης που αντιστοιχούν στα αλιεύματα που αποτελούν αντικείμενο μεταβίβασης,

 

- το όνομα και τον αριθμό ICCAT της εγκατάστασης πάχυνσης,

 

- τον αριθμό του κλωβού, και

 

- τις πληροφορίες για τις συλλεγείσες ποσότητες (εκπεφρασμένες σε kg), μετά την ολοκλήρωση της συλλογής.

 

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις δηλώσεις στην γραμματεία της ICCAT εντός πέντε ημερών.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3δ. Οι ποσότητες που αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3γ τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών στην εκμετάλλευση με βάση το έτος αλίευσης.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν έντυπα του εγγράφου αλιευμάτων μόνο στα οικεία σκάφη αλίευσης και τις διατάξεις παγίδευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στη ζώνη της σύμβασης, έστω και ως παρεμπίπτον αλίευμα. Τα έντυπα αυτά δεν είναι μεταβιβάσιμα.

4. Τα κράτη μέλη σημαίας ή της διάταξης παγίδευσης παρέχουν έντυπα του εγγράφου αλιευμάτων μόνο στα οικεία σκάφη αλίευσης και τις διατάξεις παγίδευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στη ζώνη της σύμβασης, έστω και ως παρεμπίπτον αλίευμα.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κάθε έγγραφο αλιευμάτων διαθέτει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης εγγράφου. Οι αριθμοί των εγγράφων είναι διαφορετικοί ανάλογα με το κράτος μέλος της σημαίας ή της διάταξης παγίδευσης και απονέμονται σε κάθε σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης.

5. Κάθε έγγραφο αλιευμάτων διαθέτει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης εγγράφου. Οι αριθμοί των εγγράφων είναι διαφορετικοί ανάλογα με το κράτος μέλος της σημαίας ή της διάταξης παγίδευσης και απονέμονται σε κάθε σκάφος αλίευσης ή διάταξη παγίδευσης. Τα έντυπα αυτά δεν είναι μεταβιβάσιμα σε άλλο αλιευτική σκάφος ή διάταξη παγίδευσης.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Αντίγραφα των εγγράφων αλιευμάτων συνοδεύουν κάθε παρτίδα που προέρχεται από την κατάτμηση ενός φορτίου και κάθε μεταποιημένο προϊόν, φέρουν δε τον μοναδικό αριθμό εγγράφου του πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων για λόγους ιχνηλασιμότητας.

6. Αντίγραφα των εγγράφων αλιευμάτων συνοδεύουν κάθε παρτίδα που προέρχεται από την κατάτμηση παρτίδων ή μεταποιημένου προϊόντος, φέρουν δε τον μοναδικό αριθμό εγγράφου του πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων για λόγους ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι των σκαφών αλίευσης, οι υπεύθυνοι διατάξεων παγίδευσης, οι υπεύθυνοι ιχθυοτροφείων, οι πωλητές και εξαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, συμπληρώνουν έγγραφο αλιευμάτων αναγράφοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στα αντίστοιχα τμήματα και ζητούν την επικύρωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 2 κάθε φορά που εκφορτώνουν, μεταβιβάζουν, συλλέγουν, μεταφορτώνουν, διαθέτουν στο εγχώριο εμπόριο ή εξάγουν τόνο.

1. Οι πλοίαρχοι των σκαφών αλίευσης, οι υπεύθυνοι διατάξεων παγίδευσης, οι υπεύθυνοι ιχθυοτροφείων, οι πωλητές και εξαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, συμπληρώνουν έγγραφο αλιευμάτων, ει δυνατόν ηλεκτρονικά, αναγράφοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στα αντίστοιχα τμήματα και ζητούν την επικύρωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 2 κάθε φορά που εκφορτώνουν, μεταβιβάζουν, εγκλωβίζουν, συλλέγουν, μεταφορτώνουν, διαθέτουν στο εγχώριο εμπόριο ή εξάγουν τόνο.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) το σκάφος αλίευσης φέρει τη σημαία του κράτους μέλους ή η διάταξη παγίδευσης ή το ιχθυοτροφείο είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος που συνέλεξε τον τόνο ή το σκάφος αλίευσης δραστηριοποιείται βάσει ναυλοσυμφώνου, οπότε η επικύρωση γίνεται από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό του κράτους μέλους ή ΣΜΣ του ναυλωτή,

(α) το σκάφος αλίευσης φέρει τη σημαία του κράτους μέλους ή η διάταξη παγίδευσης ή το ιχθυοτροφείο είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος που συνέλεξε τον τόνο,

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) έχει διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο του φορτίου, ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αλιευμάτων είναι ακριβείς,

(β) έχει διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της παρτίδας, ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αλιευμάτων είναι ακριβείς,

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Δεν απαιτείται επικύρωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) στην περίπτωση που στο σύνολο της ποσότητας τόνου που διατίθεται προς πώληση έχουν τοποθετηθεί πινακίδες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, από το κράτος μέλος της σημαίας ή της διάταξης παγίδευσης που αλίευσε τον τόνο.

3. Δεν απαιτείται επικύρωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 στην περίπτωση που στο σύνολο της ποσότητας τόνου που διατίθεται προς πώληση έχουν τοποθετηθεί πινακίδες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, από το κράτος μέλος της σημαίας ή της διάταξης παγίδευσης που αλίευσε τον τόνο.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν οι ποσότητες τόνου που έχουν αλιευθεί και εκφορτώνονται είναι μικρότερες από 1 τόνο ή τρεις ιχθύς, το ημερολόγιο πλοίου ή το δελτίο πώλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινό έγγραφο αλιευμάτων, έως ότου επικυρωθεί το έγγραφο αλιευμάτων εντός προθεσμίας επτά ημερών και πριν από τη διάθεση στο εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή.

4. Εάν οι ποσότητες τόνου που έχουν αλιευθεί και εκφορτώνονται είναι μικρότερες από 1 τόνο ή τρεις ιχθύς, το αλιευτικό ημερολόγιο πλοίου ή το δελτίο πώλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινό έγγραφο αλιευμάτων, έως ότου επικυρωθεί το έγγραφο αλιευμάτων εντός προθεσμίας επτά ημερών και πριν από τη διάθεση στο εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6a. Οι οδηγίες για την έκδοση, την αρίθμηση, την ολοκλήρωση και την κύρωση του εγγράφου αλιευμάτων παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Συνοπτική έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος τοποθέτησης πινακίδων υποβάλλεται στην Επιτροπή από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

2. Συνοπτική έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος τοποθέτησης πινακίδων υποβάλλεται στην Επιτροπή από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις συνοπτικές εκθέσεις στην γραμματεία της ICCAT.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε φορτίο τόνου που επανεξάγεται από το έδαφός τους συνοδεύεται από επικυρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παρτίδας τόνου που επανεξάγεται από το έδαφός τους συνοδεύεται από επικυρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο επιχειρηματίας που είναι υπεύθυνος για την επανεξαγωγή συμπληρώνει το πιστοποιητικό επανεξαγωγής αναγράφοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στα αντίστοιχα τμήματα και ζητεί την επικύρωσή του για το προς επανεξαγωγή φορτίο τόνου. Το συμπληρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής συνοδεύεται από αντίγραφο των επικυρωμένων εγγράφων αλιευμάτων που αφορούν τον τόνο που είχε εισαχθεί προηγουμένως.

2. Ο επιχειρηματίας που είναι υπεύθυνος για την επανεξαγωγή συμπληρώνει το πιστοποιητικό επανεξαγωγής αναγράφοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στα αντίστοιχα τμήματα και ζητεί την επικύρωσή του για την προς επανεξαγωγή παρτίδα τόνου. Το συμπληρωμένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής συνοδεύεται από αντίγραφο των επικυρωμένων εγγράφων αλιευμάτων που αφορούν τον τόνο που είχε εισαχθεί προηγουμένως.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές ταυτοποιούν κάθε φορτίο τόνου που εκφορτώνεται, διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο, εισάγεται στο έδαφός τους ή εξάγεται ή επανεξάγεται από αυτό. Οι αρμόδιες αρχές ζητούν και εξετάζουν τα επικυρωμένα έγγραφα αλιευμάτων και τα συναφή έγγραφα κάθε φορτίου τόνου. Η εξέταση περιλαμβάνει έρευνα στη βάση δεδομένων για την επικύρωση που τηρείται από τη γραμματεία της ICCAT.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές ταυτοποιούν κάθε παρτίδα τόνου που εκφορτώνεται, μεταφορτώνεται, διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο, εισάγεται στο έδαφός τους ή εξάγεται ή επανεξάγεται από αυτό. Οι αρμόδιες αρχές ζητούν και εξετάζουν τα επικυρωμένα έγγραφα αλιευμάτων και τα συναφή έγγραφα κάθε παρτίδα τόνου. Η εξέταση περιλαμβάνει έρευνα στη βάση δεδομένων για την επικύρωση που τηρείται από τη γραμματεία της ICCAT.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να εξετάζουν το περιεχόμενο του φορτίου, προκειμένου να επαληθεύουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αλιευμάτων και στα συναφή έγγραφα και, εάν χρειάζεται, διενεργούν επαληθεύσεις στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να εξετάζουν το περιεχόμενο της παρτίδας, προκειμένου να επαληθεύουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αλιευμάτων και στα συναφή έγγραφα και, εάν χρειάζεται, διενεργούν επαληθεύσεις στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν ένα κράτος μέλος εντοπίσει φορτίο χωρίς έγγραφο αλιευμάτων, ενημερώνει το κράτος μέλος προέλευσης ή το ΣΜΣ εξαγωγής και, όταν είναι γνωστό, το κράτος μέλος σημαίας ή το ΣΜΣ σημαίας.

4. Εάν ένα κράτος μέλος εντοπίσει παρτίδα χωρίς έγγραφο αλιευμάτων, ενημερώνει το κράτος μέλος προέλευσης ή το ΣΜΣ εξαγωγής και, όταν είναι γνωστό, το κράτος μέλος σημαίας ή το ΣΜΣ σημαίας.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα στοιχεία των αρχών που είναι αρμόδιες για την επικύρωση και επαλήθευση των εγγράφων αλιευμάτων ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής, και ιδίως το όνομα και την πλήρη διεύθυνση και, ενδεχομένως, το όνομα και την ιδιότητα των υπαλλήλων που έχουν ατομική εξουσιοδότηση για επικύρωση, καθώς και υπόδειγμα του εγγράφου, δείγμα της σφραγίδας και, κατά περίπτωση, δείγματα πινακίδων.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα κάτωθι στοιχεία:

 

(α) το όνομα και την πλήρη διεύθυνση των αρχών που είναι αρμόδιες για την επικύρωση και επαλήθευση των εγγράφων αλιευμάτων ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής,

 

(β) το όνομα, την ιδιότητα καθώς και υπόδειγμα του εγγράφου και δείγμα της σφραγίδας των υπαλλήλων που έχουν ατομική εξουσιοδότηση για επικύρωση και

 

(γ) κατά περίπτωση, δείγματα πινακίδων.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η εν λόγω εξουσιοδότηση. Τροποποιήσεις των στοιχείων σχετικά με τις αρχές επικύρωσης κοινοποιούνται εγκαίρως στην Επιτροπή.

2. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η εν λόγω εξουσιοδότηση. Τροποποιήσεις των στοιχείων σχετικά με τις αρχές και τους υπαλλήλους επικύρωσης κοινοποιούνται εγκαίρως στην Επιτροπή.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, κάθε έτος έως τις 15 Σεπτεμβρίου και με ηλεκτρονικά μέσα, έκθεση για το πρόγραμμα, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιουλίου του προηγούμενου έτους έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που εμφαίνονται στο παράρτημα V.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, κάθε έτος έως τις 15 Σεπτεμβρίου και με ηλεκτρονικά μέσα, έκθεση για το πρόγραμμα, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιουλίου του προηγούμενου έτους έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που εμφαίνονται στο παράρτημα VI.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα παραρτήματα μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13.

Προκειμένου να εφαρμοσθούν τα μέτρα διατήρησης που ενεκρίθησαν από την ICCAT, της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, βάσει του άρθρου 12α και των όρων που αναφέρονται στα άρθρα 12β και 12γ, τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι τροποποιήσεις αφορούν τα μέτρα διατήρησης που εκδίδονται από την ICCAT, της οποίας η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Κατά την έγκριση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία για την έγκριση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις το αργότερο 6 μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12β.

 

2. Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12β και 12γ.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12β

 

Ανάκληση της ανάθεσης

 

1. Η ανάθεσης αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 12 μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η ανάθεση αρμοδιοτήτων καταβάλλει προσπάθεια να ενημερώσει το άλλο όργανο και την Επιτροπή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε ισχύ σε καθοριζόμενη μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12γ

 

Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

 

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

 

3. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

 

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ια) τα παραρτήματα Ι, IVα, IX και XV διαγράφονται.

(ια) τα παραρτήματα Ι, IVα, IX και XV καταργούνται.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

2. Οι παραπομπές στις ακυρούμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Επανεξέταση του παρόντος κανονισμού

 

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό μετά τις συστάσεις που εγκρίθηκαν από την ICCAT, λαμβάνοντας υπόψη τις ενημερωμένες επιστημονικές γνώμες για το μέγεθος των αποθεμάτων που θα υποβληθούν κατά τις συνεδριάσεις της και καταθέτει τροπολογίες που μπορεί να είναι απαραίτητες.

Αιτιολόγηση

Η CITES είναι μία Σύμβαση η οποία προστατεύει την βιοποικιλότητα των ζωικών και φυτικών ειδών, ενώ η ICCAT είναι ο οργανισμός έργο του οποίου είναι η διαχείριση και η διατήρηση των αποθεμάτων του τόνου.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας

Ζωντανοί τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Ζωντανοί τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα

0302 35 10

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα

0302 35 10

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα, πλην εκείνων που προορίζονται για την βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0302 35 90

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα, πλην εκείνων που προορίζονται για την βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0302 35 90

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) ολόκληροι, κατεψυγμένοι, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0303 45 11

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) ολόκληροι, κατεψυγμένοι, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0303 45 11

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), κατεψυγμένοι, κενοί και χωρίς βράγχια, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0303 45 13

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), κατεψυγμένοι, κενοί και χωρίς βράγχια, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0303 45 13

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), κατεψυγμένοι, άλλοι πλην των ολόκληρων ή κενών και χωρίς βράγχια, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0303 45 19

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), κατεψυγμένοι, άλλοι πλην των ολόκληρων ή κενών και χωρίς βράγχια, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0303 45 19

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), κατεψυγμένοι, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα, πλην εκείνων που προορίζονται για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0303 45 90

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), κατεψυγμένοι, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα, πλην εκείνων που προορίζονται για τη βιομηχανική παραγωγή παρασκευασμάτων ή κονσερβών ψαριών

0303 45 90

Φιλέτα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus) νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex 0304 19 39

Φιλέτα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus) νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex 0304 19 39

Άλλη σάρκα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus) εκτός από φιλέτα, νωπή ή διατηρημένη με απλή ψύξη

ex 0304 19 39

Άλλη σάρκα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus) εκτός από φιλέτα, νωπή ή διατηρημένη με απλή ψύξη

ex 0304 19 39

Φιλέτα και άλλη σάρκα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), κατεψυγμένα

ex 0304 29 45

Φιλέτα και άλλη σάρκα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), κατεψυγμένα

ex 0304 29 45

Άλλη σάρκα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Άλλη σάρκα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus)

ex 0305 10 00

 

Συκώτια, αυγά και σπέρματα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη

ex 0305 20 00

 

Φιλέτα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστά

ex 0305 30 90

Φιλέτα τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστά

ex 0305 30 90

Καπνιστοί τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) στους οποίους περιλαμβάνονται και τα φιλέτα

ex 0305 49 80

Καπνιστοί τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) στους οποίους περιλαμβάνονται και τα φιλέτα

ex 0305 49 80

Αποξεραμένοι τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), έστω και αλατισμένοι αλλά όχι καπνιστοί

ex 0305 59 80

Αποξεραμένοι τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus), έστω και αλατισμένοι αλλά όχι καπνιστοί

ex 0305 59 80

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) αλατισμένοι, αλλά όχι αποξεραμένοι ούτε καπνιστοί, και σε άλμη

ex 0305 69 80

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus) αλατισμένοι, αλλά όχι αποξεραμένοι ούτε καπνιστοί, και σε άλμη

ex 0305 69 80

Παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), ολόκληρων ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένων, σε φυτικά λάδια

ex 1604 14 11

Παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), ολόκληρων ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένων, σε φυτικά λάδια

ex 1604 14 11

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), ολόκληρων ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένων, εκτός αυτών σε φυτικά λάδια, με τη μορφή φιλέτων που ονομάζονται «loins»

ex 1604 14 16

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), ολόκληρων ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένων, εκτός αυτών σε φυτικά λάδια, με τη μορφή φιλέτων που ονομάζονται «loins»

ex 1604 14 16

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), ολόκληρων ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένων, εκτός αυτών σε φυτικά λάδια και εκτός φιλέτων που ονομάζονται «loins»

ex 1604 14 18

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), ολόκληρων ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένων, εκτός αυτών σε φυτικά λάδια και εκτός φιλέτων που ονομάζονται «loins»

ex 1604 14 18

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), εκτός των ολόκληρων ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένων

ex 1604 20 70

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων κόκκινων (Thunnus thynnus), εκτός των ολόκληρων ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένων

ex 1604 20 70

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2 – γραμμή 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αριθμός ιχθύων, συνολικό ζων βάρος και μέσο βάρος

Αριθμός ιχθύων, συνολικό ζων βάρος και μέσο βάρος¹

 

¹ Το βάρος πρέπει να εμφαίνεται ως ζωντανό βάρος όταν τούτο είναι δυνατόν. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται το ζωντανό βάρος, διευκρινίζεται ο τύπος του προϊόντος (για παράδειγμα «GG») στα τμήματα του εντύπου «Συνολικό βάρος» και «Μέσο βάρος».

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2 – γραμμή 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, διεύθυνση, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εμπορικές πληροφορίες για ζωντανούς ιχθύς

3. Εμπορικές πληροφορίες για το εμπόριο ζωντανών ιχθύων

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 3 – γραμμή 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σημείο εξαγωγής ή αναχώρησης (εάν είναι στη θάλασσα, να προσδιορισθεί η αλιευτική ζώνη στην οποία αλιεύθηκε ο τόνος)

Σημείο εξαγωγής ή αναχώρησης

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 3 – γραμμή 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, διεύθυνση, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 5 – γραμμή 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, διεύθυνση, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Πληροφορίες εκτροφής

6. Πληροφορίες εκτροφής

Περιγραφή εγκατάστασης εκτροφής

Περιγραφή εγκατάστασης εκτροφής

Όνομα, κράτος μέλος του ιχθυοτροφείου

Όνομα, κράτος μέλος του ιχθυοτροφείου

Αριθμός FFB της ICCAT και θέση του ιχθυοτροφείου

Αριθμός FFB της ICCAT και θέση του ιχθυοτροφείου

Συμμετοχή σε εθνικό πρόγραμμα δειγματοληψίας (ναι ή όχι)

Συμμετοχή σε εθνικό πρόγραμμα δειγματοληψίας (ναι ή όχι)

Περιγραφή κλωβού

Περιγραφή κλωβού

Ημερομηνία εγκλωβισμού, αριθμός κλωβού

Ημερομηνία εγκλωβισμού, αριθμός κλωβού

Περιγραφή ιχθύων

Περιγραφή ιχθύων

Εκτιμώμενος αριθμός ιχθύων, συνολικό βάρος και μέσο βάρος

Εκτιμώμενος αριθμός ιχθύων, συνολικό βάρος και μέσο βάρος¹

Πληροφορίες παρατηρητών

Πληροφορίες Περιφερειακών παρατηρητών ICCAT

Όνομα, ιδιότητα, υπογραφή

Όνομα, αριθμός ΙCCAT, υπογραφή

Κυβερνητική επικύρωση

Κυβερνητική επικύρωση

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, διεύθυνση, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

 

¹ Το βάρος πρέπει να εμφαίνεται ως ζωντανό βάρος όταν τούτο είναι δυνατόν. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται το ζωντανό βάρος, διευκρινίζεται ο τύπος του προϊόντος (για παράδειγμα «GG») στα τμήματα του εντύπου «Συνολικό βάρος» και «Μέσο βάρος».

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Πληροφορίες συλλογής από ιχθυοτροφεία

7. Πληροφορίες συλλογής από ιχθυοτροφεία

Περιγραφή συλλογής

Περιγραφή συλλογής

Ημερομηνία συλλογής

Ημερομηνία συλλογής

Αριθμός ιχθύων, συνολικό (ζων) βάρος και μέσο βάρος

Αριθμός ιχθύων, συνολικό (ζων) βάρος και μέσο βάρος

Αριθμοί πινακίδων (εφόσον υπάρχουν)

Αριθμοί πινακίδων (εφόσον υπάρχουν)

Εκτιμώμενη σύνθεση από άποψη μεγέθους (<8 kg, 8-30 kg, >30 kg)

Πληροφορίες Περιφερειακών παρατηρητών ICCAT

Κυβερνητική επικύρωση

Όνομα, αριθμός ΙCCAT, υπογραφή

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, διεύθυνση, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Εκτιμώμενη σύνθεση από άποψη μεγέθους (<8 kg, 8-30 kg, >30 kg)

 

Κυβερνητική επικύρωση

 

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 8 – γραμμή 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, διεύθυνση, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Όνομα αρχής και υπογράφοντος, ιδιότητα, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ - έντυπο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIα

 

Οδηγίες για την έκδοση, αρίθμηση, συμπλήρωση και επικύρωση του εγγράφου αλιευμάτων

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

1) Γλώσσα

 

Εφόσον χρησιμοποιείται γλώσσα εκτός των επισήμων γλωσσών ICCAT (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά) για τη συμπλήρωση του εγγράφου αλιευμάτων επισυνάπτεται μετάφραση στην αγγλική.

 

2) Αρίθμηση

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν ενιαίο σύστημα αρίθμησης για τα έγγραφα αλιευμάτων χρησιμοποιώντας τα διεθνή διακριτικά ISO της χώρας σε συνδυασμό με τουλάχιστον οκταψήφιο αριθμό και δύο ψηφία που θα επισημαίνουν το έτος αλίευσης

 

Παράδειγμα: FR-09-123456 (όπου FR=Γαλλία)

 

Στην περίπτωση κατατετμημένων παρτίδων ή μεταποιημένων προϊόντων, τα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων αλιευμάτων πρέπει να αριθμούνται συμπληρώνοντας τον αριθμό του πρωτοτύπου με διψήφιο αριθμό.

 

Παράδειγμα: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03, κλπ.

 

Η αρίθμηση πρέπει να είναι διαδοχική και κατά προτίμηση έντυπη. Οι αριθμοί σειράς των λευκών εγγράφων αλιευμάτων καταχωρίζονται σε συνάρτηση με το όνομα του αποδέκτη.

 

3)Επικύρωση

 

Ο τύπος εγγράφου αλίευσης του ερυθρού τόνου δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε την προαπαιτούμενη άδεια μεταβίβασης ούτε την άδεια εγκλωβισμού.

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

 

1) Συμπλήρωση

 

a) Γενικές αρχές

 

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε όλα τα αλιεύματα τόνου.

 

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ή ο υπεύθυνος της διάταξης παγίδευσης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κράτους μέλους σημαίας ή διάταξης παγίδευσης είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ.

 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας της μεταβίβασης σε ρυμουλκούμενους κλωβούς, της μεταφόρτωσης ή της εκφόρτωσης.

 

Σημείωση: στην περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2(ζ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009 , για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2000 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 1, ο πλοίαρχος κάθε αλιευτικού που συμμετέχει σε κοινή αλιευτική δραστηριότητα πρέπει να συμπληρώνει έγγραφο αλιευμάτων για κάθε αλίευμα.

 

β) Ειδικές οδηγίες

 

«ΣΗΜΑΙΑ»: σημειώνεται το κράτος μέλος σημαίας ή διάταξης παγίδευσης.

 

«Αριθμός μητρώου ICCAT»: σημειώνεται ο αριθμός ICCAT του κράτους του αλιευτικού σκάφους ή της διάταξης παγίδευσης που εξουσιοδοτούνται να αλιεύουν τόνο στην περιοχή που διέπεται από τη Σύμβαση ICCAT. Η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται για τα αλιευτικά που αλιεύουν τόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα.

 

«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ»: προσδιορίζεται ο τύπος του αλιευτικού εργαλείου με χρήση των εξής κωδικών:

 

BB                 Αλιευτικό με καλάμια (με δόλωμα)

 

GILL             Απλάδια δίχτυα

 

HAND                      Πετονιά

 

HARP            Καμάκι

 

LL                 Παραγάδι

 

MWT             Πελαγική τράτα

 

PS                 Γρι-γρι

 

RR                 Καλάμι με πετονιά

 

SURF             Αλιεία επιφανείας μη ταξινομημένη

 

TL                 Παρακολουθούμενη πετονιά

 

TRAP             Δίχτυ-παγίδα τόνου

 

TROL            Συρτή

 

UNCL            Μη προσδιορισμένες μέθοδοι

 

OT                 Λοιποί

 

____________________

ΕΕ L 96 της 15.4.2009, σ. 1.

 

«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ»: το στρογγυλεμένο βάρος σε kg. Στην περίπτωση που το στρογγυλεμένο βάρος δεν χρησιμοποιείται κατά τη στιγμή της αλίευσης, να αναφέρεται ο τύπος προϊόντος (πχ GG). Στην περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, η σημειούμενη ποσότητα πρέπει να αντιστοιχεί με την κλείδα κατανομής που προσδιορίζεται για κάθε αλιευτικό σκάφος.

 

«ΖΩΝΗ»: Μεσόγειος, Δυτικός ή Ανατολικός Ατλαντικός. «Αρ.

 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ (εφόσον απαιτείται)": είναι δυνατή η προσθήκη θέσεων προκειμένου να επιτρέπεται η κατάταξη κάθε αριθμού πινακίδας κατά μεμονωμένο ιχθύ.

 

2) Επικύρωση

 

Το κράτος μέλος σημαίας ή διάταξης παγίδευσης είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ εκτός από την περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί στον τόνο πινακίδες σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

 

Σε σχέση με τους ιχθείς που εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται, η επικύρωση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο με το πέρας αμφοτέρων των εργασιών.

 

Για τους ζώντες μεταφερόμενους ιχθείς, η επικύρωση είναι δυνατόν να πραγματοποιείται για πρώτη φορά κατά τη στιγμή της πρώτης μεταφοράς σε ρυμουλκούμενους κλωβούς, σε κάθε όμως περίπτωση με το πέρας των εργασιών τοποθέτησης σε κλωβούς.

 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΟΝΩΝ

 

1) Συμπλήρωση

 

α) Γενικές αρχές:

 

Το τμήμα αυτό ισχύει μόνο για τη διάθεση στο εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή ζωντανών τόνων.

 

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κράτους μέλους σημαίας είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΟΝΩΝ.

 

Το τμήμα ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΟΝΩΝ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας της πρώτης μεταφοράς σε ρυμουλκούμενους κλωβούς.

 

Σημείωση: Εφόσον ποσότητα ιχθύων θανατωθεί κατά τις εργασίες μεταφοράς και διατεθεί στο εγχώριο εμπόριο η εξαχθεί, πρέπει να κρατείται αντίγραφο του πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων (τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ συμπληρωμένο και, εφόσον απαιτείται, επικυρωμένο) και το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του αντιγράφου να συμπληρωθεί από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κράτους μέλους σημαίας και να διαβιβασθεί στον εγχώριο αγοραστή/εισαγωγέα. Η επικύρωση του αντιγράφου πιστοποιεί ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει καταχωρισθεί από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Ελλείψει επικύρωσης, κάθε έγγραφο αλιευμάτων θεωρείται άκυρο.

 

β) Ειδικές οδηγίες: "Αρ.

 

«ΖΩΝΗ»: Σημειώνεται η περιοχή μεταφοράς, ήτοι Μεσόγειος, Δυτικός ή Ανατολικός Ατλαντικός.

 

«ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ»: σημειώνεται το κράτος μέλος ή η ονομασία ΣΜΣ της αλιευτικής ζώνης όπου ο τόνος μεταφέρθηκε ή, άλλως, σημειώνεται η ένδειξη «ανοικτές θάλασσες».

 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»: επισυνάπτεται κάθε σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί την εμπορική δραστηριότητα.

 

2) Επικύρωση

 

Το κράτος μέλος σημαίας δεν πρέπει να επικυρώνει έγγραφα αλιευμάτων εφόσον το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ δεν έχει συμπληρωθεί και εφόσον απαιτείται, επικυρωθεί.

 

Η επικύρωση πρέπει να πραγματοποιείται κατά την πρώτη μεταφορά σε ρυμουλκούμενους κλωβούς, σε κάθε όμως περίπτωση με το πέρας των εργασιών τοποθέτησης σε κλωβούς.

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 

1) Συμπλήρωση

 

α) Γενικές αρχές:

 

Το τμήμα αυτό ισχύει μόνο για τους ζωντανούς τόνους.

 

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κράτους μέλους σημαίας είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας των πρώτων εργασιών μεταφοράς.

 

Κατά το πέρας των πρώτων εργασιών μεταφοράς, ο πλοίαρχος που αλιευτικού σκάφους πρέπει να παραδώσει το έγγραφο αλιευμάτων (τμήματα ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΟΝΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ συμπληρωμένο και όπου προβλέπεται επικυρωμένα) στον πλοίαρχο του ρυμουλκού.

 

Το συμπληρωμένο και εφόσον απαιτείται επικυρωμένο έγγραφο αλιευμάτων, πρέπει να συνοδεύει τους ιχθείς κατά τη μεταφορά τους στο ιχθυοτροφείο, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ζωντανών τόνων από τον ένα κλωβό μεταφοράς στον άλλο ή τη μεταφορά νεκρών τόνων από τον κλωβό μεταφοράς σε βοηθητικό σκάφος.

 

Σημείωση: Εφόσον ποσότητα ιχθύων θανατωθεί κατά τις εργασίες μεταφοράς, πρέπει να κρατείται αντίγραφο του πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων (τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΟΝΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ συμπληρωμένα και εφόσον απαιτείται επικυρωμένα) και το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του αντιγράφου πρέπει να συμπληρωθεί από τον πωλητή/εξαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κράτους μέλους σημαίας και να διαβιβασθεί στον εγχώριο αγοραστή/εισαγωγέα. Η επικύρωση του αντιγράφου πιστοποιεί ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει καταχωρισθεί από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Ελλείψει επικύρωσης, κάθε έγγραφο αλιευμάτων θεωρείται άκυρο.

 

β) Ειδικές οδηγίες:

 

«ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΧΘΥΩΝ» και «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΘΑΝΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ»: πληροφορίες που συμπληρώνει (εφόσον απαιτείται) ο πλοίαρχος του ρυμουλκού σκάφους.

 

«Αριθ. ΚΛΩΒΟΥ»: σημειώνεται ο αριθμός κάθε κλωβού στην περίπτωση ρυμουλκού που μεταφέρει περισσότερους του ενός κλωβούς.

 

2) Επικύρωση

 

Δεν απαιτείται επικύρωση του τμήματος αυτού.

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

 

1) Συμπλήρωση

 

α) Γενικές αρχές:

 

Το τμήμα αυτό ισχύει μόνο για τους θανατωθέντες τόνους.

 

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κράτους μέλους σημαίας είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ.

 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο κατά το πέρας των εργασιών μεταφόρτωσης.

 

β) Ειδικές οδηγίες: "Αρ.

 

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ»: σημειώνεται η ημερομηνία μεταφόρτωσης.

 

«ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ»: σημειώνεται η ονομασία του λιμένος προορισμού της μεταφόρτωσης.

 

«ΚΡΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»: σημειώνεται το κράτος λιμένος ή ΣΜΣ του λιμένος προορισμού της μεταφόρτωσης.

 

2) Επικύρωση

 

Το κράτος μέλος σημαίας δεν πρέπει να επικυρώνει έγγραφα αλιευμάτων εφόσον το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ δεν έχει συμπληρωθεί και εφόσον απαιτείται, επικυρωθεί.

 

Η επικύρωση πραγματοποιείται το αργότερο με το πέρας των εργασιών μεταφόρτωσης.

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ

 

1) Συμπλήρωση

 

α) Γενικές αρχές:

 

Το τμήμα αυτό ισχύει μόνο για τους ζωντανούς τόνους.

 

Ο πλοίαρχος του ρυμουλκού σκάφους πρέπει να παραδίδει το έγγραφο αλιευμάτων (τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΟΝΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ συμπληρωμένα και εφόσον απαιτείται επικυρωμένα) στον υπεύθυνο ιχθυοτροφείου κατά την τοποθέτηση σε κλωβούς.

 

Ο υπεύθυνος ιχθυοτροφείου ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κράτους μέλους εκτροφής είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ.

 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας των εργασιών τοποθέτησης σε κλωβούς.

 

β) Ειδικές οδηγίες: "Αρ.

 

ΚΛΩΒΟΥ»: σημειώνεται ο αριθμός κάθε κλωβού.

 

«Πληροφορίες για τον περιφερειακό παρατηρητή ICCAT»: όνομα, αριθμός ICCAT και υπογραφή.

 

2) Επικύρωση

 

Το κράτος μέλος εκτροφής είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ.

 

Το κράτος μέλος εκτροφής δεν πρέπει να επικυρώνει έγγραφα αλιευμάτων εφόσον τα τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΟΝΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ δεν έχουν συμπληρωθεί και, εφόσον απαιτείται, επικυρωθεί.

 

Η επικύρωση πραγματοποιείται το αργότερο με το πέρας των εργασιών μεταφόρτωσης.

 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

 

1) Συμπλήρωση

 

α) Γενικές αρχές:

 

Το τμήμα αυτό ισχύει μόνο για τους θανατωθέντες τόνους εκτροφής.

 

Ο υπεύθυνος ιχθυοτροφείου ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κράτους μέλους εκτροφής είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.

 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο με το πέρας των εργασιών συλλογής.

 

β) Ειδικές οδηγίες: "Αρ.

 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ (εφόσον απαιτείται)": είναι δυνατή η προσθήκη θέσεων προκειμένου να επιτρέπεται η κατάταξη κάθε αριθμού πινακίδας κατά μεμονωμένο ιχθύ.

 

«Πληροφορίες για τον περιφερειακό παρατηρητή ICCAT»: όνομα, αριθμός ICCAT και υπογραφή.

 

2) Επικύρωση

 

Το κράτος μέλος εκτροφής είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ.

 

Το κράτος μέλος εκτροφής δεν πρέπει να επικυρώνει έγγραφα αλιευμάτων στην περίπτωση που τα τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΟΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ δεν έχουν συμπληρωθεί και, εφόσον απαιτείται, επικυρωθεί.

 

Η επικύρωση πραγματοποιείται το αργότερο με το πέρας των εργασιών συλλογής.

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

1) Συμπλήρωση

 

α) Γενικές αρχές:

 

Το παρόν τμήμα ισχύει για το εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή θανατωθέντων τόνων.

 

Ο εγχώριος πωλητής ή εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κράτους μέλους του πωλητή/εξαγωγέα, είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και την αίτηση επικύρωσης του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με εξαίρεση το επί μέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.

 

Το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με εξαίρεση το επί μέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να συμπληρώνεται πριν από τη διάθεση του ψαριού στο εγχώριο εμπόριο ή την εξαγωγή του.

 

Στην περίπτωση του εγχωρίου εμπορίου, το επί μέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να συμπληρώνεται από τον εγχώριο αγοραστή αφού το ψάρι διατεθεί στο εγχώριο εμπόριο.

 

Στην περίπτωση του διεθνούς εμπορίου, το επί μέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να συμπληρώνεται από τον εισαγωγέα.

 

β) Ειδικές οδηγίες: "Αρ.

 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»: επισυνάπτεται κάθε σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί την εμπορική δραστηριότητα.

 

2) Επικύρωση

 

Το κράτος μέλος του πωλητή/εξαγωγέα είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (με εξαίρεση το επί μέρους τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) εκτός εάν έχει τοποθετηθεί στον τόνο ετικέτα σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

 

Σημείωση: σε περίπτωση που ένα μόνον έγγραφο αλιευμάτων καλύπτει περισσότερες συναλλαγές εγχωρίου εμπορίου ή εξαγωγές, αντίγραφο του αρχικού εγγράφου πρέπει να επικυρώνεται από το κράτος μέλος του πωλητή στην εσωτερική αγορά ή του εξαγωγέα και να χρησιμοποιείται και να γίνεται δεκτό ως πρωτότυπο έγγραφο αλιευμάτων· Η επικύρωση του αντιγράφου πιστοποιεί ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει καταχωρισθεί από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Ελλείψει επικύρωσης, κάθε έγγραφο αλιευμάτων θεωρείται άκυρο.

 

Σημείωση: Στις περιπτώσεις επανεξαγωγής, το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ πρέπει να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση περαιτέρω κινήσεων και ο αριθμός του πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να συσχετίζεται το ανωτέρω πιστοποιητικό με τις πληροφορίες για τα αλιεύματα του εν λόγω πρωτοτύπου εγγράφου αλιευμάτων.

 

Εφόσον ο τόνος αλιεύεται από αλιευτικό σκάφος ή διάταξη παγίδευσης που φέρουν τη σημαία ή ανήκουν στο νηολόγιο κράτους μέλους ή ΣΜΣ με τη χρήση συστήματος επισήμανσης και στη συνέχεια εξάγεται αφού θανατωθεί και επανεξάγεται, το έγγραφο αλιευμάτων που συνοδεύει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ δεν χρειάζεται επικύρωση. Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ωστόσο πρέπει να είναι επικυρωμένο.

 

Μετά την εισαγωγή, ο τόνος είναι δυνατόν να τεμαχίζεται και τα τεμάχια να επανεξάγονται στη συνέχεια. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος επανεξαγωγής ή ΣΜΣ πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι το επανεξαχθέν τεμάχιο αποτελεί τμήμα του αρχικού ιχθύος συνοδευόμενο από το έγγραφο αλιευμάτων.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα αρίθμησης για το έγγραφο αλιευμάτων είναι το διεθνές διακριτικό ISO της χώρας και όχι NUTS. Το BCD είναι συμπληρωματικό της προαπαιτούμενης άδειας μεταβίβασης και της άδειας εγκλωβισμού. Πρόκειται για μία τρίτη επαλήθευση της νομιμότητας των αλιευμάτων.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Περιγραφή εισαχθέντος τόνου

3. Περιγραφή εισαχθέντος τόνου

Είδος προϊόντος F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Είδος προϊόντος F/FR RD/GG/DR/FL/OT (στην περίπτωση που καταχωρείται στο παρόν τμήμα διαφορετικός τύπος προϊόντων, πρέπει να καταχωρείται το βάρος για κάθε τύπο προϊόντος)

Καθαρό βάρος (kg)

Καθαρό βάρος (kg)

Αριθμοί εγγράφων αλιευμάτων και ημερομηνίες εισαγωγής

Αριθμοί εγγράφων αλιευμάτων και ημερομηνίες εισαγωγής

Σημαίες αλιευτικών σκαφών ή κράτος εγκατάστασης της διάταξης παγίδευσης, κατά περίπτωση

Σημαίες αλιευτικών σκαφών ή κράτος εγκατάστασης της διάταξης παγίδευσης, κατά περίπτωση

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Περιγραφή του προς επανεξαγωγή τόνου

4. Περιγραφή του προς επανεξαγωγή τόνου

Είδος προϊόντος F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Είδος προϊόντος F/FR RD/GG/DR/FL/OT (στην περίπτωση που καταχωρείται στο παρόν τμήμα διαφορετικός τύπος προϊόντων, πρέπει να καταχωρείται το βάρος για κάθε τύπο προϊόντος)

Καθαρό βάρος (kg)

Καθαρό βάρος (kg)

Αντίστοιχοι αριθμοί εγγράφων αλιευμάτων από το τμήμα 3

Αντίστοιχοι αριθμοί εγγράφων αλιευμάτων από το τμήμα 3

 

Κράτος προορισμού

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙV – παράγραφος 7 – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δήλωση από τον εισαγωγέα στο κράτος μέλος ή ΣΜΣ εισαγωγής του φορτίου τόνου

Δήλωση από τον εισαγωγέα στο κράτος μέλος ή ΣΜΣ εισαγωγής της παρτίδας τόνου

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙV – έντυπο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ICCAT ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 

1. ΧΩΡΑ /ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

2. ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΤΟΝΟΥ

 

Τύπος προϊόντος

 

 

Καθαρό βάρος:

Σημαία ΣΜΣ

Ημερομ. εισαγωγής

Αριθ. Αλιευμ. τόνου

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

 

Τύπος προϊόντος

 

 

Καθαρό βάρος:

Αντίστοιχος αριθμός αλιευμάτων τόνου

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=Νωπό, FR=Κατεψυγμένο, RD=ζωντανό βάρος, GG=εκσπλαχνισμένο χωρίς βράγχια, DR=επεξεργασθέν βάρος, FL=φιλέτα, OT=Λοιπά (Περιγράψτε τον τύπο προϊόντος: )

 

 

5. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΑ:

Εγγυώμαι ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρεις, αληθείς και σωστές.

 

Όνομα Διεύθυνση Υπογραφή Ημερομηνία

6. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

Εγγυώμαι ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρεις, αληθείς και σωστές.

Συνολικό βάρος φορτίου: kg

 

Όνομα & Τίτλος Υπογραφή Ημερομηνία Κυβερνητική σφραγίδα

7. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

 

Εγγυώμαι ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρεις, αληθείς και σωστές.

 

Πιστοποίηση εισαγωγέα

Όνομα Διεύθυνση Υπογραφή Ημερομηνία

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικό σημείο εισαγωγής: Πόλη Κράτος/Επαρχία ΣΜΣ

BFTSD Πιστοποιητικό Επανεξαγωγής: 2007

ΣΗΜΕΊΩΣΗ : ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ.

* Επισυνάπτονται τα επικυρωμένα έγγραφα μεταφοράς και αντίγραφα των εγγράφων αλιευμάτων τόνου.

Τροπολογία

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ICCAT ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝΟΥ

2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 

ΧΩΡΑ/ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΤΟΝΟΥ

 

Τύπος προϊόντος

 

 

Καθαρό βάρος:

Σημαία ΣΜΣ

Ημερομ. εισαγωγής

Αριθ. Αλιευμ. τόνου

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

 

Τύπος προϊόντος

 

 

Καθαρό βάρος:

Αντίστοιχος αριθμός αλιευμάτων τόνου

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=Νωπό, FR=Κατεψυγμένο, RD=ζωντανό βάρος, GG=εκσπλαχνισμένο χωρίς βράγχια, DR=επεξεργασθέν βάρος, FL=φιλέτα, OT=Λοιπά (Περιγράψτε τον τύπο προϊόντος: )

ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:

5. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Εγγυώμαι ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρεις, αληθείς και σωστές

Όνομα Διεύθυνση Υπογραφή Ημερομηνία

6. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

Εγγυώμαι ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρεις, αληθείς και σωστές.

διαγράφεται

Όνομα και Τίτλος Υπογραφή Ημερομηνία Κυβερνητική σφραγίδα

7. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

 

Εγγυώμαι ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρεις, αληθείς και σωστές.

 

Πιστοποίηση εισαγωγέα

Όνομα Διεύθυνση Υπογραφή Ημερομηνία

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικό σημείο Εισαγωγής: Πόλη Κράτος/Επαρχία ΣΜΣ

διαγράφεται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ.

Σημείωση: Επισυνάπτονται επικυρωμένα έγγραφα μεταφοράς και αντίγραφα των εγγράφων αλιευμάτων τόνου.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – παράγραφος 1 – 2η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- αριθμός επικυρωμένων εγγράφων αλιευμάτων που ελήφθησαν,

- αριθμός επικυρωμένων εγγράφων αλιευμάτων που ελήφθησαν από άλλα κράτη μέλη ή ΣΜΣ,

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – παράγραφος 1 – 7η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- συνολική ποσότητα φορτίων τόνου για τα οποία εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης, με ανάλυση κατά προϊόντα, φύση της ενέργειας (εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση σε ιχθυοτροφεία), λόγοι της απαγόρευσης και κράτη μέλη, ΣΜΣ ή/και μη συμβαλλόμενα μέρη καταγωγής ή προορισμού.

- συνολική ποσότητα παρτίδων τόνου για τα οποία εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης, με ανάλυση κατά προϊόντα, φύση της ενέργειας (εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση σε ιχθυοτροφεία), λόγοι της απαγόρευσης και κράτη μέλη, ΣΜΣ ή/και μη συμβαλλόμενα μέρη καταγωγής ή προορισμού.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Πληροφορίες για φορτία σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1

2. Πληροφορίες για παρτίδες σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

- αριθμός φορτίων,

- αριθμός παρτίδων,

- συνολική ποσότητα τόνου, με ανάλυση κατά προϊόντα, φύση της ενέργειας (εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση σε ιχθυοτροφεία), κράτη μέλη, ΣΜΣ ή άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

- συνολική ποσότητα τόνου, με ανάλυση κατά προϊόντα, φύση της ενέργειας (εγχώριο εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση σε ιχθυοτροφεία), κράτη μέλη, ΣΜΣ ή άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος Κανονισμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαχείριση της αλιείας του τόνου στον Ατλαντικό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Η παρούσα έκθεση αφορά τη μεταφορά ενός προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων της ICCAT στο κοινοτικό δίκαιο.

Το παρόν είναι το τελευταίο μιας σειράς διαχειριστικών μέτρων της ICCAT για την αλιεία του τόνου που ανάγεται στο 1974, όταν είχε συμφωνηθεί ένα ελάχιστο μέγεθος ιχθύος 6.4 kg. Στα έτη που μεσολάβησαν, η ICCAT ενέκρινε συνολικά 59 συστάσεις και αποφάσεις σχετικά με τον ερυθρό τόνο, 12 εκ των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα. Άλλες 12 συστάσεις αφορούν την τεκμηρίωση των αλιευμάτων τόνου. Οπωσδήποτε, η αλιεία τόνου αποτέλεσε πηγή προβληματισμού για την για πάρα πολύ καιρό.

Παρελθόντες και τρέχοντες κανονισμοί της ΕΕ για τη στατιστική τεκμηρίωση της αλιείας τόνου

η πρώτη ειδική προσπάθεια για τη βελτίωση της τεκμηρίωσης των αλιευμάτων τόνου ανάγεται στο 1992 όταν η ICCAT δημιούργησε το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο. Το έγγραφο αυτό απαιτείτο κατά την είσοδο του τόνου στην ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος της ICCAT (άμεση εκφόρτωση ή εισαγωγή). Το έγγραφο αυτό περιελάμβανε στοιχεία για την προέλευση του τόνου (χώρα προέλευσης, χρησιμοποιούμενο αλιευτικό εργαλείο, περιοχή της συλλογής, όνομα εξαγωγέα) και έπρεπε να επικυρωθεί από έναν υπάλληλο του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους. Το πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε αρχικά για τον κατεψυγμένο τόνο (σύσταση ICCAT 92-1) σύντομα όμως προστέθηκε και ο νωπός τόνος (σύστασηICCAT 93-3). Εφαρμόστηκε στην ΕΕ από τον κανονισμό του Συμβουλίου 858/94.

Στα τέλη της δεκαετίας του 90, το εμπόριο τόνου καθίσταται όλο και πιο περίπλοκο και δύσκολο να ελεγχθεί. Η ICCAT ανταποκρίθηκε στην πρόκληση επεκτείνοντας το έγγραφο όχι μόνο στις εισαγωγές, αλλά και στις εξαγωγές και επανεξαγωγές (σύσταση2000-22). Προστέθηκαν επίσης και άλλα είδη (ξιφίας, μεγαλόφθαλμος τόνος). Ο κανονισμός του Συμβουλίου 1984/2003 εγκρίθηκε για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Η διεθνής κυκλοφορία των ξεπέρασε για μία ακόμη φορά γρήγορα τις ικανότητες παρακολούθησης του τους στατιστικού εγγράφου. Το επόμενο βήμα ήταν το πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο (BCD) που ενεκρίθη από την ICCAT το 2007 (σύσταση 07-10) και τροποποιήθηκε το 2008 (σύσταση 08-12),, ένα σημαντικά πολυπλοκότερο πλαίσιο που προβλέπει τη στενή παρακολούθηση του τόνου από το σημείο παγίδευσης και κατά τη διάρκεια της όλης δραστηριότητας έως την τελική του διάθεση στην αγορά.

Πριν ωστόσο καταστεί δυνατή η εφαρμογή προγράμματος BCD στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας (η πρόταση της Επιτροπής συνίσταται στο έγγραφο COM (2009) 406) τροποποιήθηκε στη σύνοδο της ICCAT το 2009 στο Ρεσίφε της Βραζιλίας. Η παρούσα έκθεση ενσωματώνει επομένως τις τελευταίες εξελίξεις που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της συνόδου αυτής. Το Συμβούλιο πράττει το ίδιο, με συνέπεια τα δύο θεσμικά όργανα να ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση.

Η πρόταση

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των ανωτέρω, φαίνεται σωστότερο να περιγραφεί απλώς το BCD στην κατάσταση που βρίσκεται μετά τη σύνοδο του Ρεσίφε. Οι αλλαγές που προκύπτουν από τη σύνοδο αυτή αποτελούν το επίκεντρο των τροπολογιών της παρούσας έκθεσης με δύο εξαιρέσεις που εκτίθενται εν λεπτομέρεια παρακάτω.

Το BCD είναι πιθανότατα το πολυπλοκότερο πρόγραμμα που υπάρχει για είδος ιχθύος. Ένα συμπληρωμένο BCD πρέπει να συνοδεύει μια παρτίδα τόνου ουσιαστικά σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εποπτείας από τη στιγμή της παγίδευσης, περιλαμβανομένης της εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης, εγκλωβισμού, συλλογής, εισαγωγής, εξαγωγής και επανεξαγωγής. Πρέπει να επικυρώνεται σε κάθε στάδιο από τις αρχές του κράτους σημαίας, παγίδας η κλωβού και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών:

· δεδομένα για το αλίευμα (όνομα του αλιευτικού σκάφους ή διάταξης παγίδευσης, κράτος σημαίας, τοποθεσία και τρόπος αλίευσης, αριθμός και μέγεθος των ιχθύων)

· πληροφορίες για τον εξαγωγέα ή τον πωλητή (όνομα και διεύθυνση της εταιρείας, ημερομηνία, υπογραφή, σημείο εισαγωγής ή εξαγωγής)

· πληροφορίες για τη μεταφόρτωση (ονόματα σκαφών, ημερομηνία, λιμένας, περιγραφή προϊόντος, βάρος)

· λεπτομέρειες εκτροφής (όνομα, ημερομηνία εγκλωβισμού, υπολογιζόμενος αριθμός και βάρος ιχθύος)

· πληροφορίες για τη συλλογή (ημερομηνία, αριθμός ιχθύων, βάρος, αριθμός πινακίδας, υπογραφή)

· εμπορικού χαρακτήρα πληροφορίες (περιγραφή προϊόντος, σημείο και ημερομηνία εξαγωγής, ονομασία και λεπτομερή στοιχεία της εξαγωγικής εταιρίας, προορισμός, περιγραφή μετακίνησης).

Το πρόγραμμα περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το BCD πρόκειται να συμπληρωθεί και να επικυρωθεί και από ποιον, καθώς και σε ποιο χρονοδιάγραμμα πρόκειται να αποσταλεί. Τα κράτη μέλη πρέπει να κρατούν αντίγραφα για δύο έτη.

Οι κύριες καινοτομίες της συνόδου του Ρεσίφε και επομένως το αντικείμενο των τροπολογιών στην παρούσα έκθεση έχουν σχέση:

· με τη γενική απαίτηση συλλογής εγκλωβισμένων ιχθύων το έτος της παγίδευσης η πριν από την έναρξη της επόμενης αλιευτικής περιόδου με γρι-γρι (επιτρέπονται εξαιρέσεις)

· με το ότι δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση ενοικιασμένων αλιευτικών σκαφών

· με την προσθήκη ενός νέου παραρτήματος με λεπτομέρειες για την έκδοση, συμπλήρωση και επικύρωση του BCD.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων της με το Συμβούλιο, η Επιτροπή προτείνει μια διάταξη που δεν εγκρίθηκε στο Ρεσίφε και συγκεκριμένα η επικύρωση του BCD να συμπληρώνεται όχι αργότερα από το πέρας της σχετικής δραστηριότητας (μεταφόρτωση, εκφόρτωση, εγκλωβισμός, συλλογή). Η σύσταση της ICCAT δεν περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα για τη συμπλήρωση της επικύρωσης και η προσθήκη της Επιτροπής είναι αξιέπαινη γιατί εξασφαλίζει την άμεση επικύρωση.

Τόνος, ICCAT και κανονισμός IUU (παράνομη αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία) της ΕΕ

Τα προγράμματα αυτά για την τεκμηρίωση των αλιευμάτων και τη διάθεση τόνου στο εμπόριο ξεκίνησαν το 1992, όταν σημειώθηκαν σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την αλίευση τόνου από σκάφη με σημαία ευκαιρίας. Η ICCAT ήταν τότε ένας θαρραλέος και καινοτόμος οργανισμός και διερεύνησε άλλα μέτρα για την καταπολέμηση αυτής που τότε ήταν γνωστή ως αλιεία IUU. Αρχίζοντας το 1996, η ICCAT ενέκρινε μια σειρά μέτρων εμπορικού χαρακτήρα για την απαγόρευση της εισαγωγής τόνου από ορισμένες χώρες τα αλιευτικά σκάφη των οποίων διαπιστώθηκε ότι αλιεύουν τόνο χωρίς να σέβονται τους κανόνες της ICCAT. Ατυχώς, η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε με το χρόνο ανώφελη δεδομένου ότι τα παράνομα σκάφη απλώς άλλαξαν σημαία και οι χώρες που υπόκειντο σε απαγόρευση εισαγωγών προσχώρησαν στην ICCAT χωρίς να είναι βέβαιο ότι αλιεύουν με πιο υπεύθυνο τρόπο ως συμβαλλόμενα μέρη.

Τα δύο αυτά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και της απαγόρευσης εισαγωγών καθώς και τα πιστοποιητικά αλιευμάτων μπορούν να θεωρηθούν ως η απαρχή του κανονισμού IUU που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 2008. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει την απαίτηση πιστοποιητικού σε σχέση με την προέλευση των ιχθύων προτού καταστεί δυνατή η εισαγωγή τους στην ΕΕ, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής απαγόρευσης των εισαγωγών από χώρες διαπιστώθηκε ότι αλιεύουν με απαράδεκτους τρόπους. Τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού IUU κατατάσσουν συγκεκριμένα το πρόγραμμα BCD ως ισχύον πιστοποιητικό για την εισαγωγή στην ΕΕ.

Τελικές παρατηρήσεις

Ο τόνος καλής ποιότητας αξίζει τόσο πολύ ώστε οι εμπορευόμενοι να καταβάλλουν επίπονες προσπάθειες για να παρακάμπτουν τους ελέγχους και να εξαπατούν. Το γεγονός αυτό γίνεται φανερό από την ταχέως εξελισσόμενη πολυπλοκότητα του προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων τόνου, για να μην αναφερθούμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη σημαίας, ακτής και αγοράς στην αντιμετώπιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην επικράτειά τους.

Στέφθηκαν όλες αυτές οι προσπάθειες με επιτυχία; Κάθε χρόνο, η ICCAT εγκρίνει όλο και πιο περιοριστικά και πολύπλοκα διαχειριστικά μέτρα όπως σχέδια ανάκαμψης, πλαίσια τεκμηρίωσης, περιορισμούς τις ικανότητας των αλιευτικών σκαφών και των εκμεταλλεύσεων κλπ. Κάθε χρόνο η Επιτροπή διακηρύσσει επιτυχίες σε πλαίσιοICCAT, ότι επιτέλους ο οργανισμός έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της αλιείας τόνου IUU (κανείς ουδέποτε ονειρεύτηκε να την εξαλείψει) και ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Κάθε χρόνο αποδεικνύεται ότι οι ισχυρισμοί αυτού ήσαν υπεραισιόδοξοι.

Η εξάντληση αμφοτέρων των αποθεμάτων τόνου είναι γνωστή - η βιομάζα γόνιμων ψαριών αμφοτέρων των αποθεμάτων ανέρχεται σε ποσοστό κατώτερο του 15% της αναλίευτης βιομάζας. Το παρελθόν έτος, το θέμα της εγγραφής του τόνου στο παράρτημα Ι της CITES προκάλεσε πολλές συζητήσεις, όπως ότι τούτο θα προκαλέσει το τέλος του εμπορίου, τουλάχιστο μεταξύ των χωρών που δεν αντιτίθενται στην εγγραφή. Η Επιτροπή ανήγγειλε την προσωρινή της υποστήριξη με προοπτική να συμπαραταχθεί στην εγγραφή αυτή το Σεπτέμβριο του 2009.

είναι σαφές ότι ο συνδυασμός της εξάντλησης των αποθεμάτων ερυθρού τόνου, οι πολύ υψηλές τιμές του ψαριού (αλιευθέν νόμιμα ή μη) και η προφανής δυσκολία να ελεγχθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες και το εμπόριο σημαίνει ότι οι προσπάθειες που κατέβαλε η ICCAT τα τελευταία 20 χρόνια απεδείχθησαν ανεπαρκείς για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης αλιείας. Η αρχικά προσωρινή υποστήριξη της Επιτροπής στην εγγραφή στο παράρτημα Ι της CITES θα έπρεπε να καταστεί επίσημη κοινοτική πολιτική.

Στην περίπτωση που η CITES αποφασίσει στη σύνοδο του Μαρτίου 2010 να εγγράψει τον τόνο στο παράρτημα Ι, ο προτεινόμενος κανονισμός θα καταστεί εν πολλοίς περιττός, τουλάχιστον όσο ισχύει η εγγραφή αυτή.

Ο εισηγητής περιέλαβε δύο τροπολογίες προκειμένου να διευκρινισθεί ότι εάν η CITES προβεί στην ενέργεια αυτή, ο παρών κανονισμός θα επικαιροποιηθεί αμέσως εις τρόπον ώστε να αντικατοπτρίζεται η εν λόγω αλλαγή.

Η πρωτοβουλία αυτή θα ήταν σύμφωνη με την πολυδιαφημιζόμενη δέσμευση της ΕΕ στην εξάλειψη της αλιείας IUU.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο (Thunnus thynnus)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116 (COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.8.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

14.9.2009

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Raül Romeva i Rueda

1.9.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.9.2009

1.12.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Werner Kuhn, Jean-Marie Le Pen, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa, Κρίτων Αρσένης, Илияна Малинова Йотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Ημερομηνία κατάθεσης

15.4.2010