Pranešimas - A7-0119/2010Pranešimas
A7-0119/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003

6.5.2010 - (COM(2009)0406 – C7‑0124/2009 – 2009/0116(COD)) - ***I

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda


Procedūra : 2009/0116(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0119/2010
Pateikti tekstai :
A7-0119/2010
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003

(COM(2009)0406 – C7‑0124/2009 – 2009/0116(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0406),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0124/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 43 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0119/2010),

1.  patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003

kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

Išbraukta.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnyje nustatytos tvarkos,

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) Be kitų priemonių, skirtų paprastųjų tunų ištekliams reguliuoti, statistinių duomenų kokybei pagerinti ir patikimumui padidinti bei užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, TATAK 2008 m. lapkričio 24 d. Marakeše (Maroke) vykusiame metiniame susitikime priėmė rekomendaciją 08-12, kuria iš dalies keičiama rekomendacija 07-10 dėl TATAK sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programos. Kadangi ši rekomendacija įsigalios 2009 m. birželio 17 d., Bendrija turi ją įgyvendinti.

4) Be kitų priemonių, skirtų paprastųjų tunų ištekliams reguliuoti, statistinių duomenų kokybei pagerinti ir patikimumui padidinti bei užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, TATAK 2009 m. lapkričio 15 d. Resifėje (Brazilijoje) vykusiame metiniame susitikime priėmė rekomendaciją 09-11, kuria iš dalies keičiama rekomendacija 08-12 dėl TATAK sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programos. Kadangi ši rekomendacija įsigalios 2010 m. birželio 1 d., Bendrija turi ją įgyvendinti.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius teisės aktus dėl naujų TATAK priimtų išteklių išsaugojimo priemonių perkėlimo į nacionalinę teisę ir taip atnaujinti ir papildyti šio reglamento priedus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu sudaroma Bendrijoje taikoma sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa, siekiant padėti įgyvendinti Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos priimtas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones.

Šiuo reglamentu sudaroma Bendrijoje taikoma sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa, siekiant padėti įgyvendinti Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos priimtas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones, ir į ją įtraukiamos TATAK sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programos nuostatos, siekiant nustatyti visų paprastųjų tunų kilmės vietą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) prekyba Bendrijos žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotais paprastaisiais tunais, iškrautais valstybės narės, su kurios vėliava žūklės laivas plaukioja arba kurioje yra gaudyklė, teritorijoje, ir

i) vienoje valstybėje narėje arba tarp kelių valstybių narių vykdoma prekyba Bendrijos žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotais paprastaisiais tunais, iškrautais Bendrijos teritorijoje, ir

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) prekyba ūkiuose auginamais paprastaisiais tunais, išaugintais iš TATAK konvencijos rajone Bendrijos žūklės laivo, plaukiojančio su tos pačios valstybės, kurioje yra ūkis, vėliava, sužvejotų paprastųjų tunų, jei po to paprastieji tunai tiekiami bet kuriam tos valstybės narės subjektui, ir

ii) vienoje valstybėje narėje arba tarp kelių valstybių narių vykdoma prekyba Bendrijos žūklės laivo TATAK konvencijos rajone sužvejotais ūkiuose auginamais paprastaisiais tunais, perkeltais į varžas Bendrijos teritorijoje įsisteigusiuose ūkiuose,

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) su vienos valstybės narės vėliava plaukiojančių Bendrijos žūklės laivų arba vienoje valstybėje narėje esančios gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotų paprastųjų tunų prekyba tarp valstybių narių

Išbraukta.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) eksportas – Bendrijos žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotų paprastųjų tunų išvežimas į trečiąją valstybę, įskaitant išvežimą iš Bendrijos teritorijos, trečiųjų valstybių arba žvejybos plotų;

c) eksportas – Bendrijos žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotų arba perdirbtų (įskaitant išaugintus) paprastųjų tunų išvežimas į trečiąją valstybę, įskaitant išvežimą iš Sąjungos teritorijos, trečiųjų valstybių arba žvejybos plotų;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) importas – trečiosios valstybės žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotų paprastųjų tunų įvežimas į Bendrijos teritoriją, įskaitant įvežimą perkėlimo į varžas, tukinimo, auginimo arba perkrovimo tikslais;

d) importas – trečiosios valstybės žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotų arba perdirbtų (įskaitant išaugintus) paprastųjų tunų įvežimas į Bendrijos teritoriją, įskaitant įvežimą perkėlimo į varžas, tukinimo, auginimo arba perkrovimo tikslais;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) reeksportas – anksčiau į Bendrijos teritoriją importuotų paprastųjų tunų išvežimas iš Europos bendrijos teritorijos;

e) reeksportas – anksčiau į Bendrijos teritoriją importuotų sugautų ar perdirbtų (įskaitant išaugintus) paprastųjų tunų išvežimas iš Europos bendrijos teritorijos;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja) partija – taip pat pateikiamų paprastojo tuno produktų, kildinamų iš tos paties atitinkamo geografinio rajono ir iš to paties žūklės laivo ar jų grupės arba iš tos pačios gaudyklės, kiekis.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja pateikti užpildytą visų jų uostuose iškrautų, į jų ūkius pristatytų ir jų ūkiuose sugautų paprastųjų tunų kiekio dokumentą (toliau – sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas).

1. Valstybės narės reikalauja pateikti užpildytą visų jų uostuose iškrautų arba perkrautų, į jų ūkius pristatytų ir jų ūkiuose sugautų paprastųjų tunų kiekio dokumentą (toliau – sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas).

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kartu su kiekviena paprastųjų tunų, kuriais prekiaujama Bendrijos viduje, kurie importuojami į Bendrijos teritoriją, iš jos eksportuojami arba reeksportuojami, siunta pateikiamas patvirtintas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas, išskyrus atvejus, kuriais taikoma 4 straipsnio 3 dalis, ir, atsižvelgiant į kiekvieną atvejį, pateikiama TATAK žuvų perkėlimo deklaracija arba patvirtintas paprastųjų tunų reeksporto sertifikatas (toliau – reeksporto sertifikatas).

2. Kartu su kiekviena paprastųjų tunų, kuriais prekiaujama Bendrijos viduje, kurie importuojami į Bendrijos teritoriją, iš jos eksportuojami arba reeksportuojami, partija pateikiamas patvirtintas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas, išskyrus atvejus, kuriais taikoma 4 straipsnio 3 dalis, ir, atsižvelgiant į kiekvieną atvejį, pateikiama TATAK žuvų perkėlimo deklaracija arba patvirtintas paprastųjų tunų reeksporto sertifikatas (toliau – reeksporto sertifikatas).

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Neturint užpildyto ir patvirtinto sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento arba reeksporto sertifikato paprastuosius tunus iškrauti, perkelti, pristatyti, sugauti, prekiauti jais Bendrijos viduje, juos importuoti, eksportuoti arba reeksportuoti draudžiama.

Neturint užpildyto ir patvirtinto sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento ir, jei taikytina, taip pat reeksporto sertifikato paprastuosius tunus iškrauti, perkelti, pristatyti, sugauti, prekiauti jais Bendrijos viduje, juos importuoti, eksportuoti arba reeksportuoti draudžiama.

Pagrindimas

Pavartotas skiriamasis jungtukas „arba“ gali suklaidinti, nes galima neteisingai suprasti, kad sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento galima neturėti, nors jis yra būtinas prekiaujant Bendrijos viduje arba eksportuojant.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės paprastųjų tunų neperkelia:

 

a) į ūkį, kurio nepatvirtino valstybė narė arba susitariančiosios šalys, konvencijos nepasirašiusios bendradarbiaujančiosios šalys, subjektai ir žvejybos subjektai (KSŠ) arba kuris neįtrauktas į TATAK žuvininkystės ūkių, kuriems suteiktas leidimas auginti TATAK konvencijos rajone sužvejotus paprastuosius tunus, registrą,

3. Valstybės narės paprastųjų tunų neperkelia į ūkį, kurio nepatvirtino valstybė narė arba susitariančiosios šalys, konvencijos nepasirašiusios bendradarbiaujančiosios šalys, subjektai ir žvejybos subjektai (KSŠ) arba kuris neįtrauktas į TATAK žuvininkystės ūkių, kuriems suteiktas leidimas auginti TATAK konvencijos rajone sužvejotus paprastuosius tunus, registrą.

b) į tas pačias varžas, jei paprastieji tunai sužvejoti skirtingais metais arba skirtingose valstybėse narėse ar KSŠ, išskyrus jei nustatytos veiksmingos kilmės valstybės narės ar KSŠ bei sužvejojimo metų nustatymo priemonės.

 

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Ūkio valstybės narės užtikrina, kad sužvejoti paprastieji tunai būtų patalpinti į atskiras varžas ar jų grupę ir suskirstyti pagal kilmės valstybę narę arba KSŠ.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Ūkio valstybės narės, nukrypdamos nuo 3a straipsnio nuostatų, užtikrina, kad per jungtinę žvejybos operaciją sužvejoti paprastieji tunai būtų patalpinti į atskiras varžas ir suskirstyti pagal jungtines žvejybos operacijas.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c. Ūkio valstybės narės užtikrina, kad paprastieji tunai ūkiuose būtų sugauti tais metais, kai jie buvo sužvejoti, arba prieš prasidedant žvejybos gaubiamaisiais tinklais sezonui, jeigu gaudoma ateinančiais metais. Jei per šį laikotarpį gaudymas nebaigiamas, ūkio valstybės narės užpildo ir per 10 dienų nuo šio laikotarpio pabaigos Komisijai persiunčia kasmetinę perkėlimo į kitą laikotarpį deklaraciją. Toje deklaracijoje nurodoma:

 

– kiekis (kilogramais) ir žuvų, kurias ketinama perkelti, skaičius,

 

– metai, kai buvo sužvejoti paprastieji tunai,

 

– žuvų kiekis pagal dydį,

 

– vėliavos valstybė narė ar KSŠ, TATAK numeris ir žūklės laivo pavadinimas,

 

– informacija iš sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento, atitinkanti perkeliamą sužvejotų tunų kiekį,

 

– tukinimo vietos pavadinimas ir TATAK numeris,

 

– varžos numeris ir

 

– informacija apie sugautą kiekį (kilogramais) užbaigus operaciją.

 

Komisija per 5 dienas perduoda deklaracijas TATAK sekretoriatui .

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d. Žuvys, kurių kiekis perkeliamas vadovaujantis 3c straipsnio nuostatomis, ūkyje patalpinamos į atskiras varžas ar jų grupę pagal metus, kai buvo sužvejoti paprastieji tunai.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų formas pateikia tik savo žūklės laivams ir gaudyklėms, kuriems suteiktas leidimas konvencijos rajone žvejoti paprastuosius tunus, įskaitant kaip priegaudą sužvejojamus paprastuosius tunus. Tokios dokumentų formos neperleidžiamos.

4. Vėliavos arba gaudyklės valstybės narės sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų formas pateikia tik savo žūklės laivams ir gaudyklėms, kuriems suteiktas leidimas konvencijos rajone žvejoti paprastuosius tunus, įskaitant kaip priegaudą sužvejojamus paprastuosius tunus.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kiekvieno sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento forma turi unikalųjį dokumento atpažinties numerį. Dokumentų numeriai – kiekvienam žūklės laivui arba gaudyklei priskiriami atitinkamos vėliavos valstybės narės arba gaudyklės valstybės narės numeriai.

5. Kiekvieno sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento forma turi unikalųjį dokumento atpažinties numerį. Dokumentų numeriai – kiekvienam žūklės laivui arba gaudyklei priskiriami atitinkamos vėliavos valstybės narės arba gaudyklės valstybės narės numeriai. Tokios dokumentų formos kitam žūklės laivui ar gaudyklei neperleidžiamos.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Su kiekviena siuntos dalimi arba su kiekvienu perdirbtu produktu pateikiamos sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų kopijos; tose kopijose nurodomas unikalusis sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento originalo numeris, kad siuntos dalis arba perdirbtus produktus būtų galima atsekti.

6. Su kiekviena partijos dalimi arba su kiekvienu perdirbtu produktu pateikiamos sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų kopijos; tose kopijose nurodomas unikalusis sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento originalo numeris, kad siuntos dalis arba perdirbtus produktus būtų galima atsekti.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Žūklės laivų kapitonai, gaudyklių operatoriai, ūkių operatoriai, pardavėjai, eksportuotojai arba jų įgaliotieji atstovai užpildo sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą, atitinkamuose laukeliuose pateikdami reikiamą informaciją, ir kiekvienu atveju, kai jie paprastuosius tunus iškrauna, perkelia, sugauna, perkrauna, prekiauja jais Bendrijos viduje arba juos eksportuoja, prašo ją patvirtinti pagal 2 dalį.

1. Žūklės laivų kapitonai, gaudyklių operatoriai, ūkių operatoriai, pardavėjai, eksportuotojai arba jų įgaliotieji atstovai, jei įmanoma, elektroniniu būdu užpildo sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą, atitinkamuose laukeliuose pateikdami reikiamą informaciją, ir kiekvienu atveju, kai jie paprastuosius tunus iškrauna, perkelia, patalpina į varžas, sugauna, perkrauna, prekiauja jais Bendrijos viduje arba juos eksportuoja, prašo ją patvirtinti pagal 2 dalį.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) žūklės laivas plaukioja su valstybės narės, kurioje sužvejoti paprastieji tunai, vėliava arba gaudyklė ar ūkis yra valstybėje narėje, kurioje sužvejoti paprastieji tunai, arba jei žūklės laivas vykdo veiklą pagal frachtavimo susitarimą (tvirtina frachtuojančios valstybės narės arba KSŠ kompetentinga institucija),

a) žūklės laivas plaukioja su valstybės narės, kurioje sužvejoti paprastieji tunai, vėliava arba gaudyklė ar ūkis yra valstybėje narėje, kurioje sužvejoti paprastieji tunai,

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) po siuntos patikrinimo nustatyta, kad visa sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumente nurodyta informacija yra tiksli,

b) po partijos patikrinimo nustatyta, kad visa sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumente nurodyta informacija yra tiksli,

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą tvirtinti pagal 2 dalies a punktą nereikalaujama, jei visi parduodami paprastieji tunai juos sužvejojusios vėliavos valstybės narės arba gaudyklės valstybės narės paženklinti įsagais, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

3. Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą tvirtinti pagal 2 dalį nereikalaujama, jei visi parduodami paprastieji tunai juos sužvejojusios vėliavos valstybės narės arba gaudyklės valstybės narės paženklinti įsagais, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei sužvejotų ir iškrautų paprastųjų tunų kiekis yra mažesnis nei 1 tona arba trys žuvys, kol nepatvirtintas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas (tai turi būti padaryta per 7 dienas), prieš pradedant paprastaisiais tunais prekiauti Bendrijos viduje arba prieš juos eksportuojant kaip laikinas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas gali būti naudojamas laivo žurnalas arba pardavimo pažyma.

4. Jei sužvejotų ir iškrautų paprastųjų tunų kiekis yra mažesnis nei 1 tona arba trys žuvys, kol nepatvirtintas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas (tai turi būti padaryta per 7 dienas), prieš pradedant paprastaisiais tunais prekiauti Bendrijos viduje arba prieš juos eksportuojant kaip laikinas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas gali būti naudojamas laivo žvejybos žurnalas arba pardavimo pažyma.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Nuorodos, susijusios su sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento išdavimu, numeravimu, užpildymu ir patvirtinimu, pateiktos IV priede.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės Komisijai teikia ženklinimo įsagais programos įgyvendinimo santrauką.

2. Atitinkamos valstybės narės Komisijai teikia ženklinimo įsagais programos įgyvendinimo santrauką. Komisija nedelsdama perduoda santraukas TATAK sekretoriatui.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prie kiekvienos iš tų valstybių narių teritorijos reeksportuojamų paprastųjų tunų siuntos būtų pridedamas patvirtintas reeksporto sertifikatas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad prie kiekvienos iš tų valstybių narių teritorijos reeksportuojamų paprastųjų tunų partijos būtų pridedamas patvirtintas reeksporto sertifikatas.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Už reeksportą atsakingas operatorius užpildo reeksporto sertifikatą, atitinkamuose jo laukeliuose pateikdamas reikiamą informaciją, ir prašo jį patvirtinti, kad paprastųjų tunų siuntą būtų galima reeksportuoti. Kartu su užpildytu reeksporto sertifikatu pateikiama (-os) su anksčiau importuotais paprastaisiais tunais susijusio (-ų) patvirtinto (-ų) sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento (-ų) kopija (-os).

2. Už reeksportą atsakingas operatorius užpildo reeksporto sertifikatą, atitinkamuose jo laukeliuose pateikdamas reikiamą informaciją, ir prašo jį patvirtinti, kad paprastųjų tunų partiją būtų galima reeksportuoti. Kartu su užpildytu reeksporto sertifikatu pateikiama (-os) su anksčiau importuotais paprastaisiais tunais susijusio (-ų) patvirtinto (-ų) sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento (-ų) kopija (-os).

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos nustatytų kiekvieną iškraunamų paprastųjų tunų, paprastųjų tunų, kuriais prekiaujama Bendrijos viduje, importuojamų į Bendrijos teritoriją arba iš jos eksportuojamų ar reeksportuojamų paprastųjų tunų siuntą. Kompetentingos institucijos reikalauja patvirtinto (-ų) sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento (-ų) ir susijusių kiekvienos paprastųjų tunų siuntos dokumentų ir juos nagrinėja. Nagrinėjama atsižvelgiant į TATAK sekretoriato tvarkomos dokumentų tvirtinimo duomenų bazės įrašus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos nustatytų kiekvieną iškraunamų, perkraunamų paprastųjų tunų, paprastųjų tunų, kuriais prekiaujama Bendrijos viduje, importuojamų į Bendrijos teritoriją arba iš jos eksportuojamų ar reeksportuojamų paprastųjų tunų partiją. Kompetentingos institucijos reikalauja patvirtinto (-ų) sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento (-ų) ir susijusių kiekvienos paprastųjų tunų partijos dokumentų ir juos nagrinėja. Nagrinėjama atsižvelgiant į TATAK sekretoriato tvarkomos dokumentų tvirtinimo duomenų bazės įrašus.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be to, kompetentingos institucijos gali išnagrinėti siuntos turinį, kad patikrintų sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumente ir susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją, ir prireikus tikrinimus atlieka kartu su susijusiais operatoriais.

2. Be to, kompetentingos institucijos gali išnagrinėti partijos turinį, kad patikrintų sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumente ir susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją, ir prireikus tikrinimus atlieka kartu su susijusiais operatoriais.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei valstybė narė nustato, kad prie siuntos nepridėtas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas, ji šiuos duomenis praneša siuntimo valstybei narei arba eksporto KSŠ ir, jei žinoma, vėliavos valstybei narei arba vėliavos KSŠ.

4. Jei valstybė narė nustato, kad prie partijos nepridėtas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas, ji šiuos duomenis praneša siuntimo valstybei narei arba eksporto KSŠ ir, jei žinoma, vėliavos valstybei narei arba vėliavos KSŠ.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie savo institucijas, atsakingas už sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų arba reeksporto sertifikatų tvirtinimą ir tikrinimą, visų pirma nurodydamos jų pavadinimą bei visą adresą ir, jei taikoma, – asmeniškai tvirtinti įgaliotų pareigūnų vardus, pavardes bei pareigas, dokumento formos pavyzdį, antspaudo arba spaudo atspaudo pavyzdį ir atitinkamai įsagų pavyzdžius.

1. Valstybės narės praneša Komisijai:

 

a) savo institucijų, atsakingų už sužvejoto kiekio dokumentų arba reeksporto sertifikatų tvirtinimą ir tikrinimą, pavadinimą bei visą adresą,

 

b) asmeniškai tvirtinti įgaliotų pareigūnų vardus, pavardes ir pareigas, taip pat antspaudo ar spaudo pavyzdį ir

 

c) atitinkamais atvejais – įsagų pavyzdžius.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pranešime nurodoma data, nuo kurios suteikiama tokia teisė. Komisijai laiku pranešama atnaujinta informacija apie tvirtinimo institucijas.

2. Pranešime nurodoma data, nuo kurios suteikiama tokia teisė. Komisijai laiku pranešama atnaujinta informacija apie tvirtinimo institucijas ir pareigūnus.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. Komisijai elektroninėmis priemonėmis pateikia programos ataskaitą už laikotarpį nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., įskaitant V priede nurodytą informaciją.

1. Valstybės narės iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. Komisijai elektroninėmis priemonėmis pateikia programos ataskaitą už laikotarpį nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., įskaitant VI priede nurodytą informaciją.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priedus gali iš dalies keisti 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

Siekiant įgyvendinti TATAK, kurios susitariančioji šalis yra Sąjunga, priimtas išteklių išsaugojimo priemones, Komisija gali deleguotaisiais teisės aktais pagal 12a straipsnį ir laikydamasi 12b ir 12c straipsniuose nustatytų sąlygų iš dalies keisti šio reglamento priedus.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pakeitimai susiję su TATAK, kurios susitariančioji šalis yra Bendrija, priimtomis išteklių išsaugojimo priemonėmis.

Priimdama šiuos deleguotuosius teisės aktus Komisija veikia pagal šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Delegavimas

1. Įgaliojimai priimti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo. Komisija teikia ataskaitą dėl deleguotųjų įgaliojimų ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki 5 metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas savaime pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, jei Europos Parlamentas arba Taryba jo neatšaukia pagal 12b straipsnį.

 

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija nedelsdama apie jį praneša tuo pačiu metu Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami su 12b ir 12c straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b straipsnis

 

Delegavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 12 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų perdavimą, stengiasi apie tai pranešti kitai institucijai ir Komisijai likus pakankamai laiko iki galutinio sprendimo priėmimo.

 

3. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi įtakos jau įsigaliojusių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12c straipsnis

 

Prieštaravimas dėl deleguotųjų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo apie aktą datos.

 

Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams.

 

2. Jei pasibaigus tam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, aktas neįsigalioja. Prieštaravimą pareiškusi institucija pateikia prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnį įsteigtas komitetas.

 

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/486/EB 4 ir 7 straipsniai.

 

3. Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

 

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) išbraukiami I, IVa, IX ir XV priedai.

k) panaikinami I, IVa, IX ir XV priedai.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nuorodos į panaikintas Reglamento (EB) Nr. 1984/2003 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

2. Nuorodos į panaikintas Reglamento (EB) Nr. 1984/2003 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Šio reglamento peržiūra

 

TATAK pateikus rekomendacijas Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į naujausius mokslinius išteklių dydžio įvertinimus, kurie pateikiami jos posėdžiuose, ir pasiūlo visus pakeitimus, kurių gali prireikti.

Pagrindimas

Konvenciją dėl tarptautinės prekybos nykstančiomis laukinių gyvūnų ir augalų rūšimis (angl. CITES) yra konvencija, kuria saugoma biologinė gyvūnų ir augalų įvairovė, o TATAK yra institucija, atsakinga už paprastųjų tunų išteklių valdymą ir išsaugojimą.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 STRAIPSNIO a PUNKTE NURODYTI PRODUKTAI. Prekių aprašas

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

2 STRAIPSNIO a PUNKTE NURODYTI PRODUKTAI. Prekių aprašas

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Gyvi paprastieji tunai (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Gyvi paprastieji tunai (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Švieži arba atšaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą

0302 35 10

Švieži arba atšaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą

0302 35 10

Švieži arba atšaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0302 35 90

Švieži arba atšaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0302 35 90

Sušaldyti sveiki (neišdarinėti) paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 11

Sušaldyti sveiki (neišdarinėti) paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 11

Sušaldyti, be žiaunų ir išdarinėti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 13

Sušaldyti, be žiaunų ir išdarinėti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 13

Sušaldyti, bet ne sveiki (neišdarinėti) arba be žiaunų ir išdarinėti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 19

Sušaldyti, bet ne sveiki (neišdarinėti) arba be žiaunų ir išdarinėti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 19

Sušaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 90

Sušaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 90

Šviežia arba atšaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė

ex 0304 19 39

Šviežia arba atšaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė

ex 0304 19 39

Šviežia arba atšaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) mėsa, išskyrus filė

ex 0304 19 39

Šviežia arba atšaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) mėsa, išskyrus filė

ex 0304 19 39

Sušaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė ir kita mėsa

ex 0304 29 45

Sušaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė ir kita mėsa

ex 0304 29 45

Kita paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) mėsa

ex 0304 99 99

Kita paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) mėsa

ex 0304 99 99

Paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) miltai, rupiniai ir granulės

ex 0305 10 00

 

Paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kepenys, ikrai ar pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

ex 0305 20 00

 

Paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

ex 0305 30 90

Paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

ex 0305 30 90

Rūkyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), įskaitant filė

ex 0305 49 80

Rūkyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), įskaitant filė

ex 0305 49 80

Vytinti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), sūdyti arba ne, bet ne rūkyti

ex 0305 59 80

Vytinti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), sūdyti arba ne, bet ne rūkyti

ex 0305 59 80

Sūdyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), bet ne vytinti arba rūkyti ir užpilti sūrymu

ex 0305 69 80

Sūdyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), bet ne vytinti arba rūkyti ir užpilti sūrymu

ex 0305 69 80

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti alyvuogių aliejuje

ex 1604 14 11

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti alyvuogių aliejuje

ex 1604 14 11

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti, išskyrus konservuotus alyvuogių aliejuje, ir nugarinė

ex 1604 14 16

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti, išskyrus konservuotus alyvuogių aliejuje, ir nugarinė

ex 1604 14 16

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti, išskyrus konservuotus alyvuogių aliejuje ir išskyrus nugarinę

ex 1604 14 18

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti, išskyrus konservuotus alyvuogių aliejuje ir išskyrus nugarinę

ex 1604 14 18

Paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus sveikus arba supjaustytus į gabalus, bet nemaltus, paruoštus arba konservuotus

ex 1604 20 70

Paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus sveikus arba supjaustytus į gabalus, bet nemaltus, paruoštus arba konservuotus

ex 1604 20 70

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies 7 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žuvų skaičius, visas suapvalintas svoris ir vidutinis svoris

Žuvų skaičius, visas suapvalintas svoris ir vidutinis svoris1

 

1 Jei įmanoma, turi būti nurodomas suapvalintas svoris. Jeigu suapvalintas svoris nenaudojamas, formos laukeliuose „Visas svoris“ ir „Vidutinis svoris“ nurodomas produkto tipas (pvz., GG).

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies 11 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, parašas, antspaudas ir data

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Su gyvų žuvų prekyba susijusi informacija

3. Su gyvų žuvų prekyba susijusi informacija

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Eksporto arba išvežimo vieta (jei atviroje jūroje – nurodyti žvejybos zoną, kurioje sužvejoti paprastieji tunai)

Eksporto arba išvežimo vieta

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies 12 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, parašas, antspaudas ir data

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 dalies 11 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, parašas, antspaudas ir data

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Su žuvų auginimu susijusi informacija

6. Su žuvų auginimu susijusi informacija

Žuvininkystės ūkio aprašas

Žuvininkystės ūkio aprašas

Pavadinimas, ūkio valstybė narė

Pavadinimas, ūkio valstybė narė

TATAK FFB Nr. ir ūkio vieta

TATAK FFB Nr. ir ūkio vieta

Dalyvavimas nacionalinėje mėginių tyrimo programoje (taip arba ne)

Dalyvavimas nacionalinėje mėginių tyrimo programoje (taip arba ne)

Varžos aprašas

Varžos aprašas

Žuvų perkėlimo į varžą data, varžos numeris

Žuvų perkėlimo į varžą data, varžos numeris

Žuvų aprašas

Žuvų aprašas

Apytikris žuvų skaičius, apytikris visas svoris ir vidutinis svoris

Apytikris žuvų skaičius, apytikris visas svoris ir vidutinis svoris 1

Stebėtojo informacija

TATAK regioninio stebėtojo informacija

Vardas ir pavardė, pareigos, parašas

Vardas ir pavardė, TATAK numeris, parašas

Vyriausybės patvirtinimas

Vyriausybės patvirtinimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, parašas, antspaudas ir data

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

 

1 Jei įmanoma, turi būti nurodomas suapvalintas svoris. Jeigu suapvalintas svoris nenaudojamas, formos laukeliuose „Visas svoris“ ir „Vidutinis svoris“ nurodomas produkto tipas (pvz., GG).

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Su žuvų sugavimu ūkiuose susijusi informacija

7. Su žuvų sugavimu ūkiuose susijusi informacija

Žuvų sugavimo ūkyje aprašas

Žuvų sugavimo ūkyje aprašas

Žuvų sugavimo ūkyje data

Žuvų sugavimo ūkyje data

Žuvų skaičius, visas (suapvalintas) svoris ir vidutinis svoris

Žuvų skaičius, visas (suapvalintas) svoris ir vidutinis svoris

Įsagų numeriai (jei taikoma)

Įsagų numeriai (jei taikoma)

 

TATAK regioninio stebėtojo informacija

 

Vardas ir pavardė, TATAK numeris, parašas

Apytikris žuvų kiekis pagal dydį (<8 kg, 8–30 kg, >30 kg)

Apytikris žuvų kiekis pagal dydį (<8 kg, 8–30 kg, >30 kg)

Vyriausybės patvirtinimas

Vyriausybės patvirtinimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, parašas, antspaudas ir data

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 8 dalies 10 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, parašas, antspaudas ir data

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo forma

Komisijos siūlomas tekstas

1. TATAK SUŽVEJOTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ KIEKIO DOKUMENTAS

NR.°CC-YY-XXXXXX

1/2

2. SU SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIU SUSIJUSI INFORMACIJA

LAIVAS/GAUDYKLĖ

 

PAVADINIMAS

VĖLIAVA

TATAK REGISTRO NR.

 

 

 

 

 

ATEC

SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ APRAŠAS

 

DATA (ddmmmm)

 

RAJONAS | |ŽVEJYBOS ĮRANKIS

 

 

 

ŽUVŲ SKAIČIUS

 

VISAS SVORIS (kg) |

VIDUTINIS SVORIS (kg)

 

 

ĮSAGO NR.(jei taikoma) applicable)

 

Jungtinės žvejybos operacijos TATAK REGISTRO NR. (jei taikoma)

 

 

 

 

 

 

 

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

3. SU PREKYBA SUSIJUSI INFORMACIJA

PRODUKTŲ APRAŠAS

|GYVASIS SVORIS (kg) | ŽUVŲ SKAIČIUS | ZONA

EKSPORTUOTOJAS/PARDAVĖJAS

 

EKSPORTO/IŠVEŽIMO VIETA

BENDROVĖ

ADRESAS

 

 

 

 

 

 

 

PASKIRTIES ŪKIS

 

VALSTYBĖ

 

TATAK FFB NR.

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

DATA

 

TRANSPORTO APRAŠAS (pridėti reikiamus dokumentus)

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

IMPORTUOTOJAS/PIRKĖJAS

 

BENDROVĖ

 

IMPORTO/PASKIRTIES VIETA (miestas, šalis, valstybė)

 

 

 

ADRESAS

 

 

 

PASIRAŠYMO DATA

 

PARAŠAS

 

 

PRIEDAS (-AI): TAIP

/ NE (apibraukti apskritimu)

4. SU ŽUVŲ PERKĖLIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

VILKIKO APRAŠAS

 

TATAK ŽUVŲ PERKĖLIMO DEKLARACIJOS NR.

 

 

PAVADINIMAS

 

VĖLIAVA

 

TATAK REGISTRO NR.

 

 

VYKDANT PERKĖLIMĄ NUGAIŠUSIŲ ŽUVŲ SKAIČIUS

VISAS NUGAIŠUSIŲ ŽUVŲ SVORIS (kg)

 

 

VILKIMO VARŽOS APRAŠAS |VARŽOS NR.

 

 

PRIEDAS (-AI): TAIP / NE (apibraukti apskritimu)

5. SU ŽUVŲ PERKROVIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

VILKIKO APRAŠAS

 

PAVADINIMAS

VĖLIAVA | | TATAK REGISTRO NR.

 

 

 

DATA (ddmmmm)

 

UOSTO PAVADINIMAS

 

UOSTO VALSTYBĖ

 

 

VIETA (PLATUMA/ILGUMA) |

 

PRODUKTO APRAŠAS (nurodyti kiekvieno tipo produktų grynąjį svorį kg)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

VISAS SVORIS F (kg)

 

FR

RD(kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

VISAS SVORIS FR (kg)

 

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

ENT VALIDATIO

M

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

 

 

PRIEDAS (-AI): TAIP / NE (apibraukti apskritimu)

TATAK SUŽVEJOTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ KIEKIO DOKUMENTAS |N° CC YY XXXXXX | 2/2

6. SU ŽUVŲ AUGINIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

ŽUVININKYSTĖS ŪKIO APRAŠAS

PAVADINIMAS

 

VALSTYBĖ

 

TATAK FFB NR.

 

 

 

DALYVAUJA NACIONALINĖJE MĖGINIŲ TYRIMO PROGRAMOJE ? TAIP / NE (apibraukti apskritimu)

VIETA

 

VARŽOS APRAŠAS

DATA (ddmmmm)

 

VARŽOS NR.

 

ŽUVŲ APRAŠAS

ŽUVŲ SKAIČIUS

 

VISAS SVORIS (kg)

 

VIDUTINIS SVORIS (kg)

 

INFORMACIJA APIE STEBĖTOJĄ

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

 

 

PARAŠAS

 

ŽUVŲ DYDIS

<8Kg

 

8-30 Kg

 

>30Kg

 

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

 

 

PRIEDAS (-AI): TAIP / NE (apibraukti apskritimu)

7. SU ŽUVŲ SUGAVIMU ŪKIUOSE SUSIJUSI INFORMACIJA

ŽUVŲ SUGAVIMO ŪKYJE APRAŠAS

 

DATA (ddmmmm)

 

ŽUVŲ SKAIČIUS

 

VISAS APYTIKRIS SVORIS (kg)

 

 

 

VIDUTINIS SVORIS (kg)

 

ĮSAGO NR. (jei taikoma)

 

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

8 SU PREKYBA SUSIJUSI INFORMACIJA

PRODUKTŲ APRAŠAS (nurodyti kiekvieno tipo produktų grynąjį svorį kg)

F

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kg)

 

VISAS SVORIS F (kg)

 

FR

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kgl

 

VISAS SVORIS FR (kg)

 

EKSPORTUOTOJAS/PARDAVĖJAS

 

EKSPORTO/IŠVEŽIMO VIETA

BENDROVĖ

ADRESAS

 

 

 

 

 

 

 

PASKIRTIES VALSTYBĖ

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

DATA

 

TRANSPORTO APRAŠAS

(pridėti reikiamus dokumentus)

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

IMPORTUOTOJAS/PIRKĖJAS

 

BENDROVĖ

 

IMPORTO/PASKIRTIES VIETA (miestas, šalis, valstybė)

 

 

 

ADRESAS

 

 

 

DATA

 

PARAŠAS

 

 

PRIEDAS (-AI) TAIP

/ NE (apibraukti apskritimu)

Parlamento pakeitimas

1. TATAK SUŽVEJOTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ KIEKIO DOKUMENTAS

NR.°CC-YY-XXXXXX

1/2

2. SU SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIU SUSIJUSI INFORMACIJA

LAIVAS/GAUDYKLĖ

 

PAVADINIMAS

VĖLIAVA

TATAK REGISTRO NR.

 

 

 

 

 

Išbraukta

SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ APRAŠAS

 

DATA (ddmmmm)

 

RAJONAS | |ŽVEJYBOS ĮRANKIS

 

 

 

ŽUVŲ SKAIČIUS

 

VISAS SVORIS (kg) |

VIDUTINIS SVORIS (kg)

 

 

ĮSAGO NR.(jei taikoma) applicable)

 

Jungtinės žvejybos operacijos TATAK REGISTRO NR. (jei taikoma)

 

 

 

 

 

 

 

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

3. SU PREKYBA SUSIJUSI INFORMACIJA

PRODUKTŲ APRAŠAS

|GYVASIS SVORIS (kg) | ŽUVŲ SKAIČIUS | ZONA

EKSPORTUOTOJAS/PARDAVĖJAS

 

EKSPORTO/IŠVEŽIMO VIETA

BENDROVĖ

ADRESAS

 

 

 

 

 

 

 

PASKIRTIES ŪKIS

 

VALSTYBĖ

 

TATAK FFB NR.

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

DATA

 

TRANSPORTO APRAŠAS (pridėti reikiamus dokumentus)

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

IMPORTUOTOJAS/PIRKĖJAS

 

BENDROVĖ

 

IMPORTO/PASKIRTIES VIETA (miestas, šalis, valstybė)

 

 

 

ADRESAS

 

 

 

PASIRAŠYMO DATA

 

PARAŠAS

 

 

PRIEDAS (-AI): TAIP

/ NE (apibraukti apskritimu)

4. SU ŽUVŲ PERKĖLIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

VILKIKO APRAŠAS

 

TATAK ŽUVŲ PERKĖLIMO DEKLARACIJOS NR.

 

 

PAVADINIMAS

 

VĖLIAVA

 

TATAK REGISTRO NR.

 

 

VYKDANT PERKĖLIMĄ NUGAIŠUSIŲ ŽUVŲ SKAIČIUS

VISAS NUGAIŠUSIŲ ŽUVŲ SVORIS (kg)

 

 

VILKIMO VARŽOS APRAŠAS |VARŽOS NR.

 

 

PRIEDAS (-AI): TAIP / NE (apibraukti apskritimu)

5. SU ŽUVŲ PERKROVIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

VILKIKO APRAŠAS

 

PAVADINIMAS

VĖLIAVA | | TATAK REGISTRO NR.

 

 

 

DATA (ddmmmm)

 

UOSTO PAVADINIMAS

 

UOSTO VALSTYBĖ

 

 

VIETA (PLATUMA/ILGUMA) |

 

PRODUKTO APRAŠAS (nurodyti kiekvieno tipo produktų grynąjį svorį kg)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

VISAS SVORIS F (kg)

 

FR

RD(kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

VISAS SVORIS FR (kg)

 

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

ENT VALIDATIO

M

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

 

 

PRIEDAS (-AI): TAIP / NE (apibraukti apskritimu)

TATAK SUŽVEJOTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ KIEKIO DOKUMENTAS |N° CC YY XXXXXX | 2/2

6. SU ŽUVŲ AUGINIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

ŽUVININKYSTĖS ŪKIO APRAŠAS

PAVADINIMAS

 

VALSTYBĖ

 

TATAK FFB NR.

 

 

 

DALYVAUJA NACIONALINĖJE MĖGINIŲ TYRIMO PROGRAMOJE ? TAIP / NE (apibraukti apskritimu)

VIETA

 

VARŽOS APRAŠAS

DATA (ddmmmm)

 

VARŽOS NR.

 

ŽUVŲ APRAŠAS

ŽUVŲ SKAIČIUS

 

VISAS SVORIS (kg)

 

VIDUTINIS SVORIS (kg)

 

INFORMACIJA APIE TATAK REGIONINĮ STEBĖTOJĄ

VARDAS, PAVARDĖ

TATAK NR.

 

 

PARAŠAS

 

ŽUVŲ DYDIS

<8Kg

 

8-30 Kg

 

>30Kg

 

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

 

 

PRIEDAS (-AI): TAIP / NE (apibraukti apskritimu)

7. SU ŽUVŲ SUGAVIMU ŪKIUOSE SUSIJUSI INFORMACIJA

ŽUVŲ SUGAVIMO ŪKYJE APRAŠAS

 

DATA (ddmmmm)

 

ŽUVŲ SKAIČIUS

 

VISAS APYTIKRIS SVORIS (kg)

 

 

 

VIDUTINIS SVORIS (kg)

 

ĮSAGO NR. (jei taikoma)

 

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

8 SU PREKYBA SUSIJUSI INFORMACIJA

PRODUKTŲ APRAŠAS (nurodyti kiekvieno tipo produktų grynąjį svorį kg)

F

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kg)

 

VISAS SVORIS F (kg)

 

FR

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kgl

 

VISAS SVORIS FR (kg)

 

EKSPORTUOTOJAS/PARDAVĖJAS

 

EKSPORTAVIMO/IŠVEŽIMO VIETA

BENDROVĖ

ADRESAS

 

 

 

 

 

 

 

PASKIRTIES VALSTYBĖ

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

DATA

 

TRANSPORTO APRAŠAS

(pridėti reikiamus dokumentus)

VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

 

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

 

ANTSPAUDAS

 

 

PAREIGOS

 

 

 

 

 

PARAŠAS

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

IMPORTUOTOJAS/PIRKĖJAS

 

BENDROVĖ

 

IMPORTAVIMO/PASKIRTIES VIETA (miestas, šalis, valstybė)

 

 

 

ADRESAS

 

 

 

DATA

 

PARAŠAS

 

 

PRIEDAS (-AI) TAIP

/ NE (apibraukti apskritimu)

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IIIa PRIEDAS

 

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento išdavimo, numeravimo, užpildymo ir tvirtinimo nurodymai

 

1. BENDRIEJI PRINCIPAI

 

1) Kalba

 

Jeigu sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas pildomas ne oficialia TATAK kalba (anglų, prancūzų ir ispanų), kartu su juo turi būti pateiktas vertimas raštu į anglų kalbą.

 

2) Numeravimas

 

Valstybės narės, derindamos savo dviejų raidžių ISO šalies kodą ir mažiausiai iš 8 skaitmenų sudaromą skaičių, kurio bent du skaitmenys turėtų rodyti sužvejojimo metus, turi sukurti unikalią sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų numeravimo sistemą.

 

Pavyzdžiui, FR-09-123456 (FR žymi Prancūziją).

 

Kai partijos ar perdirbti produktai dalinami į dalis, pradinio sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento kopijos turi būti numeruojamos to dokumento numerį papildant dviejų skaitmenų skaičiumi.

 

Pavyzdžiui, FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 ir t.t.

 

Numeravimas turi būti nuoseklus ir, pageidautina, spausdintas. Išduotų sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų blankų serijos numeriai registruojami pagal gavėjo vardą ir pavardę (pavadinimą).

 

3)Tvirtinimas

 

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento blankas neatstoja išankstinio perkėlimo leidimo ar perkėlimo į varžas leidimo.

 

2. Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį

 

1) Pildymas

 

a) Bendrieji principai

 

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie visus sužvejotų paprastųjų tunų kiekius.

 

Žūklės laivo kapitonas ar gaudyklės operatorius, ar jų įgaliotasis atstovas, arba vėliavos ar gaudyklės valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

 

Skiltis „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia pirmasis perkėlimas į vilkimo varžas, perkrovimas ar iškrovimas.

 

NB: jungtinės žvejybos operacijos, kaip apibrėžta 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 43/2009 bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1559/2007 2 straipsnio g punkte, atveju kiekvieno žūklės laivo, dalyvaujančio jungtinėje žvejybos operacijoje, kapitonas turi užpildyti sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą kiekvienam sužvejotų paprastųjų tunų kiekiui atskirai.

 

b) Specialūs nurodymai

 

VĖLIAVA: nurodoma vėliavos ar gaudyklės valstybė narė.

 

TATAK registro Nr.: nurodomas žūklės laivo ar gaudyklės, kuriems leista žvejoti paprastuosius tunus Tarptautinės konvencijos dėl Atlanto tunų apsaugos rajone, TATAK numeris. Šios informacijos nereikalaujama iš žūklės laivų, kurie sužvejoja paprastuosius tunus kaip priegaudą.

 

ŽVEJYBOS ĮRANKIAI: nurodomi žvejybos įrankiai juos žymint šiais kodais:

 

BB                 kartinė ūda su jauku

 

GILL             žiauninis tinklas

 

HAND                      rankinė ūda

 

HARP            harpūnas

 

LL                 ūda

 

MWT             įvairialygis tralas

 

PS                 gaubiamasis tinklas

 

RR                 meškerė ir spiningas

 

SURF             neklasifikuojama paviršinė žvejyba

 

TL                 ūda su kabliais

 

TRAP            gaudyklė

 

TRO              blizgė

 

UNCL            neapibrėžti metodai

 

OT                 kita

 

____________________

OL L 96, 2009 4 15, p. 1.

 

VISAS SVORIS: nurodomas suapvalintas svoris kilogramais. Jeigu žvejojant nenaudojamas suapvalintas svoris, nurodomas produkto tipas (pvz., GG). Jungtinės žvejybos operacijos atveju nurodytas kiekis turi atitikti kiekvienam žūklės laivui nustatytą paskirstymo rodiklį.

 

ZONA: nurodoma Viduržemio jūra, Vakarų ar Rytų Atlanto vandenynas.

 

ĮSAGO Nr. (jei taikoma): galima pridėti eilučių, kad sąraše būtų pateikiami visų įsagų numeriai kiekvienai žuviai atskirai.

 

2) Tvirtinimas

 

Vėliavos ar gaudyklės valstybė narė atsako už skiltyje „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“ nurodytos informacijos patvirtinimą, nebent paprastieji tunai įsagais ženklinti pagal šio reglamento 5 straipsnį.

 

Informacija apie iškraunamą ar perkraunamą žuvį turi būti patvirtinta ne vėliau nei pasibaigia perkrovimas ar iškrovimas.

 

Informacija apie perkeliamas gyvas žuvis gali būti tvirtinama pirmojo žuvų perkėlimo į vilkimo varžas metu, tačiau bet kuriuo atveju turi būti patvirtinta ne vėliau nei pasibaigia perkėlimas į varžas.

 

3. PREKYBOS INFORMACIJA APIE GYVŲ ŽUVŲ PREKYBĄ

 

1) Pildymas

 

a) Bendrieji principai

 

Šioje skiltyje pateikiama informacija tik apie vidaus prekybą paprastaisiais tunais arba jų eksportą.

 

Žūklės laivo kapitonas ar jo įgaliotasis atstovas, arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

 

Skiltis „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia pirmasis perkėlimas į vilkimo varžas.

 

NB: jei perkėlimo metu dalis žuvų nugaišta ir jos parduodamos vidaus rinkoje ar eksportuojamos, nukopijuojamas pradinis sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas (užpildyta skiltis „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“ ir, jei taikoma, patvirtinta joje pateikta informacija), o žūklės laivo kapitonas ar jo įgaliotasis atstovas arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas užpildo skiltį „Prekybos informacija“ ir perduoda šią informaciją vidaus rinkos pirkėjui arba importuotojui. Patvirtinus kopiją užtikrinama, kad ji tikra ir kad ją užregistravo atitinkamos valstybės narės institucijos. Negavus šio patvirtinimo, sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento kopija bus laikoma negaliojančia.

 

b) Specialūs nurodymai

 

ZONA: nurodomas perkėlimo rajonas, Viduržemio jūra, Vakarų ar Rytų Atlanto vandenynas.

 

EKSPORTO / IŠVEŽIMO VIETA: nurodoma valstybė narė arba KSŠ žvejybos zonos, į kurią perkeliami paprastieji tunai, pavadinimas; kitu atveju nurodoma „atvira jūra“.

 

TRANSPORTAVIMO APRAŠAS: pridedami visi atitinkami prekybos leidimo dokumentai.

 

2) Tvirtinimas

 

Vėliavos valstybė narė negali tvirtinti sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų, jeigu neužpildyta skiltis „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“ ir, jeigu taikoma, nepatvirtinta joje pateikta informacija.

 

Gali būti tvirtinama pirmojo perkėlimo į vilkimo varžas metu, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei pasibaigia perkėlimas į varžas.

 

4. INFORMACIJA APIE ŽUVŲ PERKĖLIMĄ

 

1) Pildymas

 

a) Bendrieji principai

 

Šioje skiltyje pateikiama informacija tik apie gyvus paprastuosius tunus.

 

Žūklės laivo kapitonas ar jo įgaliotasis atstovas, arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie žuvų perkėlimą“ užpildymą.

 

Skiltis „Informacija apie žuvų perkėlimą“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia pirmasis perkėlimas.

 

Baigiantis pirmajam perkėlimui, žūklės laivo kapitonas turi pateikti vilkiko kapitonui sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą (su užpildytomis skiltimis „Informacija apie sužvejotą žuvų kiekį“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ ir „Informacija apie žuvų perkėlimą“ ir, jei taikoma, patvirtinta jose pateikta informacija).

 

Užpildytą ir, jeigu taikoma, patvirtintą sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą privaloma turėti perkeliant transportuojamas žuvis į ūkį, įskaitant gyvų paprastųjų tunų perkėlimą iš vienos transportavimo varžos į kitą arba perkeliant negyvus paprastuosius tunus iš transportavimo varžos į pagalbinį laivą.

 

NB: kai perkėlimo metu dalis žuvų nugaišta, pradinis sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas nukopijuojamas (skiltys „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ ir „Informacija apie žuvų perkėlimą“ užpildytos ir, jei taikoma, patvirtinta jose pateikta informacija), o nukopijuoto sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento skiltį „Prekybos informacija“ užpildo vidaus rinkos pardavėjas arba eksportuotojas ar jų įgaliotasis atstovas arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas ir perduoda šią informaciją vidaus rinkos pirkėjui arba importuotojui. Patvirtinus kopiją užtikrinama, kad ji tikra ir kad ją užregistravo atitinkamos valstybės narės institucijos. Negavus šio patvirtinimo, sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento kopija bus laikoma negaliojančia.

 

b) Specialūs nurodymai

 

PERKĖLIMO METU NUGAIŠUSIŲ ŽUVŲ SKAIČIUS ir VISAS NEGYVŲ ŽUVŲ SVORIS: (jeigu taikoma) šią informaciją į skiltį įrašo vilkiko kapitonas.

 

VARŽOS Nr.: jeigu vilkike yra daugiau negu viena varža, nurodomi visų varžų numeriai.

 

2) Tvirtinimas

 

Tvirtinti šioje skiltyje pateiktos informacijos nereikalaujama.

 

5. INFORMACIJA APIE ŽUVŲ PERKROVIMĄ

 

1) Pildymas

 

a) Bendrieji principai

 

Šioje skiltyje pateikiama informacija tik apie negyvus paprastuosius tunus.

 

Perkrovimą vykdančio žūklės laivo kapitonas ar jo įgaliotasis atstovas arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie žuvų perkrovimą“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

 

Skiltis „Informacija apie žuvų perkrovimą“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia perkrovimas.

 

b) Specialūs nurodymai

 

DATA: nurodoma perkrovimo data.

 

UOSTO PAVADINIMAS: nurodomas paskirtasis perkrovimo uostas.

 

UOSTO VALSTYBĖ: nurodoma paskirtojo perkrovimo uosto valstybė narė ar KSŠ.

 

2) Tvirtinimas

 

Vėliavos valstybė narė negali tvirtinti sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų, jeigu neužpildyta skiltis „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“ ir, jeigu taikoma, nepatvirtinta joje pateikta informacija.

 

Tvirtinama ne vėliau nei pasibaigia perkrovimas.

 

6. INFORMACIJA APIE ŽUVŲ AUGINIMĄ

 

1) Pildymas

 

a) Bendrieji principai

 

Šioje skiltyje pateikiama informacija tik apie gyvus į varžas perkeltus tunus.

 

Perkėlimo į varžas metu vilkiko kapitonas turi pateikti ūkio operatoriui sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą (skiltys „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ ir „Informacija apie žuvų perkėlimą“ užpildytos ir, jei taikoma, patvirtinta jose pateikta informacija).

 

Ūkio operatorius ar jo įgaliotasis atstovas, arba ūkio valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie žuvų auginimą“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

 

Skiltis „Informacija apie žuvų auginimą“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia perkėlimas į varžas.

 

b) Specialūs nurodymai

 

VARŽOS Nr.: nurodomas kiekvienos varžos numeris.

 

Informacija apie TATAK regioninį stebėtoją: pateikiamas vardas, pavardė, TATAK numeris ir parašas.

 

2) Tvirtinimas

 

Ūkio valstybė narė yra atsakinga už skiltyje „Informacija apie žuvų auginimą“ pateiktos informacijos tvirtinimą.

 

Ūkio valstybė narė negali tvirtinti sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento, jei neužpildytos skiltys „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ ir „Informacija apie žuvų perkėlimą“ ir, jeigu taikoma, nepatvirtinta jose pateikta informacija.

 

Tvirtinama ne vėliau nei pasibaigia perkėlimas į varžas.

 

7. INFORMACIJA APIE ŪKYJE SUGAUTAS ŽUVIS

 

1) Pildymas

 

a) Bendrieji principai

 

Šioje skiltyje pateikiama informacija tik apie negyvus ūkyje augintus tunus.

 

Ūkio operatorius ar jo įgaliotasis atstovas arba ūkio valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie ūkyje sugautas žuvis“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

 

Skiltis „Informacija apie ūkyje sugautas žuvis“ turi būti užpildyta ne vėliau nei baigiamas gaudymas.

 

b) Specialūs nurodymai

 

ĮSAGO Nr. (jei taikoma): galima pridėti eilučių, kad sąraše būtų pateikiami visų įsagų numeriai kiekvienai žuviai atskirai.

 

Informacija apie TATAK regioninį stebėtoją: pateikiamas vardas, pavardė, TATAK numeris ir parašas.

 

2) Tvirtinimas

 

Ūkio valstybė narė yra atsakinga už skiltyje „Informacija apie ūkyje sugautas žuvis“ pateiktos informacijos tvirtinimą.

 

Ūkio valstybė narė negali tvirtinti sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento, jei neužpildytos skiltys „Informacija apie sužvejotų žuvų kiekį“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“, „Informacija apie žuvų perkėlimą“ ir „Informacija apie žuvų auginimą“ ir, jeigu taikoma, nepatvirtinta jose pateikta informacija.

 

Tvirtinama ne vėliau nei baigiamas gaudymas ūkyje.

 

8. PREKYBOS INFORMACIJA

 

1) Pildymas

 

a) Bendrieji principai

 

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie vidaus prekybą negyvais paprastaisiais tunais ir jų eksportą.

 

Vidaus rinkos pardavėjas arba eksportuotojas ar jų įgaliotasis atstovas arba pardavėjo ar eksportuotojo valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Prekybos informacija“, išskyrus laukelį „Importuotojas / pirkėjas“, pildymą ir prašymo patvirtinti joje pateiktą informaciją pateikimą.

 

Skiltis „Prekybos informacija“, išskyrus laukelį „Importuotojas / pirkėjas“, turi būti užpildyta prieš pradedant vidaus prekybą žuvimis arba prieš jas eksportuojant.

 

Vidaus prekybos atveju vidaus rinkos pirkėjas užpildo laukelį „Importuotojas / pirkėjas“ po to, kai žuvis parduodama vidaus rinkoje.

 

Tarptautinės prekybos atveju laukelį „Importuotojas / pirkėjas“ pildo importuotojas.

 

b) Specialūs nurodymai

 

TRANSPORTAVIMO APRAŠAS: pridedami visi atitinkami prekybos leidimo dokumentai.

 

2) Tvirtinimas

 

Pardavėjo ar eksportuotojo valstybė narė yra atsakinga už skiltyje „Prekybos informacija“ (išskyrus laukelį „Importuotojas / pirkėjas“) pateiktos informacijos tvirtinimą, nebent tunai ženklinti pagal šio reglamento 5 straipsnį.

 

NB: jei pagal vieną sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą vidaus prekyba ar eksportas vykdomi daugiau negu vieną kartą, vidaus rinkos pardavėjo ar eksportuotojo valstybė narė tvirtina pradinio sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento kopiją, kuri turi būti naudojama ir priimama kaip pradinis sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas. Patvirtinus kopiją užtikrinama, kad ji tikra ir kad ją užregistravo atitinkamos valstybės narės institucijos. Negavus šio patvirtinimo, sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento kopija bus laikoma negaliojančia.

 

NB: reeksporto atveju, kad būtų galima atsekti tolesnius veiksmus, turi būti naudojamas reeksporto sertifikatas, kuris pagal pradinio sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento numerį turi būti siejamas su pradiniame sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumente pateikta informacija apie sužvejotų žuvų kiekį.

 

Kai valstybėje narėje ar KSŠ įsisteigęs arba su jų vėliava plaukiojantis žūklės laivas arba gaudyklė sužvejoja tunus naudodami įsagų sistemą, ir tie tunai eksportuojami negyvi ir reeksportuojami, sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento, pridedamo prie reeksporto sertifikato, tvirtinti nereikia. Tačiau reeksporto sertifikatas turi būti patvirtintas.

 

Importuoti paprastieji tunai gali būti padalyti į keletą dalių, kurios vėliau gali būti toliau eksportuojamos. Tokiais atvejais reeksportuojančioji valstybė narė ar KSŠ turi patvirtinti, kad reeksportuojamos dalys yra pirmiau sužvejotų žuvų, įtrauktų į sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą, dalys.

Pagrindimas

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų numeravimo sistemą sudaro dviejų raidžių ISO, o ne NUTS šalies kodas. Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentas papildo išankstinį perkėlimo leidimą ir perkėlimo į varžas leidimą. Tai trečias žuvų sužvejojimo teisėtumo patvirtinimas.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Importuojamų paprastųjų tunų aprašas

3. Importuojamų paprastųjų tunų aprašas

Produkto tipas: F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Produkto tipas F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jei šiame laukelyje įrašomi skirtingi produktų tipai, svoris įrašomas pagal kiekvieną produkto tipą)

Grynasis svoris (kg)

Grynasis svoris (kg)

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento (-ų) numeris (-iai) ir importo data (-os)

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento (-ų) numeris (-iai) ir importo data (-os)

Žvejybos laivo (-ų) vėliava (-os) arba atitinkamai valstybė, kurioje yra gaudyklė

Žvejybos laivo (-ų) vėliava (-os) arba atitinkamai valstybė, kurioje yra gaudyklė

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Reeksportui skirtų paprastųjų tunų aprašas

4. Reeksportui skirtų paprastųjų tunų aprašas

Produkto tipas: F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Produkto tipas F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jei šiame laukelyje įrašomi skirtingi produktų tipai, svoris įrašomas pagal kiekvieną produkto tipą)

Grynasis svoris (kg)

Grynasis svoris (kg)

Atitinkamas (-i) sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento (-ų) numeris (-iai) iš 3 laukelio

Atitinkamas (-i) sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento (-ų) numeris (-iai) iš 3 laukelio

 

Paskirties valstybė

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 7 dalies 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Importuotojo patvirtinimas paprastųjų tunų siuntos importo valstybėje narėje arba KSŠ

Importuotojo patvirtinimas paprastųjų tunų partijos importo valstybėje narėje arba KSŠ

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo forma

Komisijos siūlomas tekstas

DOKUMENTO NUMERIS

TATAK PAPRASTŲJŲ TUNŲ REEKSPORTO SERTIFIKATAS

REEKSPORTUI SKIRTAS LAUKELIS

1. REEKSPORTUOJANTI ŠALIS/SUBJEKTAS/ŽVEJYBOS SUBJEKTAS

 

2. REEKSPORTO VIETA

 

3. IMPORTUOJAMŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ APRAŠAS

Produktų tipas

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Grynasis svoris

(kg)

Vėliavos KSŠ

Importo data

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REEKSPORTUI SKIRTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ APRAŠAS

Produktų tipas

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Grynasis svoris

(kg)

Atitinkamas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=švieži, FR=sušaldyti, RD=neišdarinėti, GG=be žiaunų ir išdarinėti, DR=išdarinėti, FL=filė,

OT=kita (apibūdinti produktų tipą. )

 

PASKIRTIES VALSTYBĖ

 

5. REEKSPORTUOJANČIO SUBJEKTO PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad, mano žiniomis ir įsitikinimu, pirmiau pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tiksli.

Vardas, pavardė

 

 

Adresas

 

 

Parašas

 

 

Data

 

 

 

6. VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad, mano žiniomis ir įsitikinimu, pirmiau pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tiksli.

 

Vardas, pavardė ir pareigos

 

Parašas

 

Data

 

Vyriausybės antspaudas

 

IMPORTUI SKIRTAS LAUKELIS

7.IMPORTUOTOJO PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad, mano žiniomis ir įsitikinimu, pirmiau pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tiksli.

Importuotojo laidavimas

Vardas, pavardė

Adresas

 

Parašas

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

Galutinė importo vieta. Miestas Valstybė/provincija KSŠ .

BFTSD Re-Export Certificate: 2007

PASTABA. JEI ŠI FORMA PILDOMA NE ANGLŲ KALBA, PRAŠOME PRIDĖTI ŠIO DOKUMENTO VERTIMĄ Į ANGLŲ KALBĄ.

* Pridedamas galiojantis vežimo dokumentas ir sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų kopijos.

Parlamento pakeitimas

1. DOKUMENTO NUMERIS

TATAK PAPRASTŲJŲ TUNŲ REEKSPORTO SERTIFIKATAS

2. REEKSPORTUI SKIRTAS LAUKELIS

 

REEKSPORTUOJANTI ŠALIS/SUBJEKTAS/ŽVEJYBOS SUBJEKTAS

REEKSPORTO VIETA

 

3. IMPORTUOJAMŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ APRAŠAS

Produktų tipas

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Grynasis svoris

(kg)

Vėliavos KSŠ

Importo data

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REEKSPORTUI SKIRTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ APRAŠAS

Produktų tipas

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Grynasis svoris

(kg)

Atitinkamas sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=švieži, FR=sušaldyti, RD=neišdarinėti, GG=be žiaunų ir išdarinėti, DR=išdarinėti, FL=filė,

OT=kita (apibūdinti produktų tipą. )

 

PASKIRTIES VALSTYBĖ

 

5. REEKSPORTUOJANČIO SUBJEKTO PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad, mano žiniomis ir įsitikinimu, pirmiau pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tiksli.

Vardas, pavardė

 

 

Adresas

 

 

Parašas

 

 

Data

 

 

 

6. VYRIAUSYBĖS PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad, mano žiniomis ir įsitikinimu, pirmiau pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tiksli.

 

Vardas, pavardė ir pareigos

 

Parašas

 

Data

 

Vyriausybės antspaudas

 

Išbraukta.

IMPORTUI SKIRTAS LAUKELIS

7.IMPORTUOTOJO PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad, mano žiniomis ir įsitikinimu, pirmiau pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tiksli.

Importuotojo laidavimas

Vardas, pavardė

Adresas

 

Parašas

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

Galutinė importo vieta. Miestas Valstybė/provincija KSŠ .

Išbraukta.

PASTABA. JEI ŠI FORMA PILDOMA NE ANGLŲ KALBA, PRAŠOME PRIDĖTI ŠIO DOKUMENTO VERTIMĄ Į ANGLŲ KALBĄ.

Pastaba. Pridedamas galiojantis vežimo dokumentas ir sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų kopijos.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– gautų patvirtintų sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų skaičius,

patvirtintų sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų, gautų iš kitų valstybių narių arba KSŠ, skaičius,

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 dalies 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– visas paprastųjų tunų siuntų, kurioms taikomas draudimo sprendimas, kiekis, suskirstytas pagal produktus, operacijos pobūdį (vidaus prekyba, importas, eksportas, reeksportas, perkėlimas į ūkius), draudimo priežastis ir kilmės arba paskirties valstybes nares, KSŠ ir (arba) konvencijos nepasirašiusias susitariančiąsias šalis.

– visas paprastųjų tunų partijų, kurioms taikomas draudimo sprendimas, kiekis, suskirstytas pagal produktus, operacijos pobūdį (vidaus prekyba, importas, eksportas, reeksportas, perkėlimas į ūkius), draudimo priežastis ir kilmės arba paskirties valstybes nares, KSŠ ir (arba) konvencijos nepasirašiusias susitariančiąsias šalis.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Informacija apie siuntas pagal 9 straipsnio 1 dalį:

2. Informacija apie partijas pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį:

siuntų skaičius,

partijų skaičius,

– visas paprastųjų tunų kiekis, suskirstytas pagal produktus, operacijos pobūdį (vidaus prekyba, importas, eksportas, reeksportas, perkėlimas į ūkius), valstybes nares, KSŠ arba kitas 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas šalis.

– visas paprastųjų tunų kiekis, suskirstytas pagal produktus, operacijos pobūdį (vidaus prekyba, importas, eksportas, reeksportas, perkėlimas į ūkius), valstybes nares, KSŠ arba kitas šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas šalis.

AIŠKINAMOJI DALIS

Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (TATAK) atsakinga už žvejybos paprastaisiais tunais Atlanto vandenyne valdymą. Šis pranešimas susijęs su TATAK parengtos sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programos perkėlimu į Bendrijos teisę.

Tai naujausia iš daugybės TATAK parengtų žvejybos paprastaisiais tunais, kurios pradžia – 1974 m., kai buvo susitarta dėl minimalaus žuvų svorio (6,4 kg), reguliavimo priemonė. Nuo tada TATAK patvirtino iš viso 59 rekomendacijas ir rezoliucijas paprastųjų tunų žvejybos klausimais. 12 iš jų galioja ir šiandien. Dar 12 rekomendacijų susijusios su pagautų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimu. Akivaizdu, kad paprastųjų tunų žvejyba jau ilgą laiką TATAK kėlė daug problemų.

Ankstesni ir dabartiniai ES reglamentai dėl paprastųjų tunų statistikos dokumentų

1992 m. pirmą kartą pabandyta pagerinti sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo tvarką: būtent tada TATAK sukūrė statistinių duomenų apie paprastuosius tunus dokumentavimo programą. Dokumento buvo reikalaujama įvežus paprastuosius tunus į ES ar bet kurią kitą TATAK sutarties šalį (tiesioginis iškrovimas arba importas). Į šį dokumentą buvo įtraukti duomenys apie tunų kilmę (šalį ar kilmę, naudotus žvejybos įrankius, sugavimo ūkiuose rajoną, eksportuotojo vardą ir pavardę (pavadinimą)). Jis turėjo būti tvirtinamas žūklės laivo vėliavos valstybės pareigūno. Iš pradžių programa buvo taikoma šaldytiems paprastiesiems tunams (TATAK rekomendacija 92-1), bet netrukus į ją įtraukti ir švieži paprastieji tunai (TATAK rekomendacija 93-3). Europos Sąjungoje ši programa įgyvendinta vadovaujantis Tarybos reglamento Nr. 858/94 nuostatomis.

10-ojo dešimtmečio pabaigoje prekyba paprastaisiais tunais tapo sudėtingesnė, taigi darėsi sunku ją kontroliuoti. TATAK reagavo papildydama statistinių duomenų dokumentą ir įtraukdama į jį informaciją ne tik apie importą, bet ir apie eksportą bei reeksportą (rekomendacija 2000-22). Dokumentas pradėtas taikyti žvejojant ir kitų rūšių žuvis (kardžuves, didžiaakius tunus). Siekiant įgyvendinti naujas nuostatas, priimtas Tarybos reglamentas Nr. 1984/2003.

Netrukus paprastieji tunai buvo pradėti gabenti tarptautiniu mastu ir vėl – anksčiau negu spėta į tai atsižvelgti pagal statistinių duomenų dokumentą. Kitas žingsnis buvo 2007 m. TATAK patvirtinta gerokai sudėtingesnė Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa (rekomendacija 07-10), iš dalies pakeista 2008 m. (rekomendacija 08-12). Pagal šią programą numatyta griežtai kontroliuoti tunų gabenimą iš sužvejojimo vietos ir visas operacijas iki jo galutinės rinkos.

Tačiau prieš įtraukiant Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programą į Bendrijos teisės aktus (Komisijos pasiūlymas COM(2009)406), ji buvo iš dalies pakeista 2009 m. Resifėje (Brazilija) vykusiame TATAK posėdyje. Taigi į šį pranešimą įtraukti naujausi Resifėje vykusiame posėdyje priimti pakeitimai. Tą patį darbą atlieka ir Taryba, taigi abi institucijos vadovaujasi panašiu principu.

Pasiūlymas

Žinant pirmiau išdėstytą sudėtingą priešistorę, atrodytų, kad paprasčiausia būtų tiesiog apibūdinti Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programą atsižvelgiant į Resifėje įvykusio posėdžio sprendimus. Rengiant šio pranešimo pakeitimus ypatingas dėmesys skirtas pokyčiams, dėl kurių apsispręsta minėtajame posėdyje, išskyrus keletą toliau pateikiamų išimčių.

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa yra turbūt sudėtingiausia iš visų egzistuojančių žuvų rūšims taikomų programų. Nuo momento, kai tunai sužvejojami, faktiškai kiekvienu tunų saugojimo etapu, įskaitant iškrovimą, perkrovimą, perkėlimą į varžas, sugavimą ūkiuose, importą, eksportą ir reeksportą, būtina turėti užpildytus partijai tunų skirtus sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentus. Kiekvienu etapu šiuos dokumentus turi tvirtinti vėliavos, gaudyklės ar varžos valstybės institucijos. Juose pateikiama pati įvairiausia informacija, pvz.:

· informacija apie žūklę (žūklės laivo ar gaudyklės pavadinimas, vėliavos valstybė, kur ir kaip žvejojama, nurodytų žuvų skaičius ir dydis);

· informacija apie eksportuotoją ar pardavėją (bendrovės pavadinimas ir adresas, data, parašas, eksporto ar importo vieta);

· informacija apie perkrovimą (laivų pavadinimai, data, uostas, produkto aprašas, svoris);

· duomenys apie ūkį (pavadinimas, perkėlimo į varžas data, numatomas žuvų skaičius ir svoris);

· informacija apie sugavimą ūkiuose (data, žuvų skaičius, svoris, įsagų numeriai, parašas);

· informacija apie prekybą (produkto aprašas, eksporto vieta ir data, eksportuojančios bendrovės pavadinimas ir išsamus duomenys apie ją, paskirtis ir transporto aprašas).

Programoje taip pat tiksliai nurodyta, kaip užpildyti ir patvirtinti sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentus ir kam bei per kokį laikotarpį juos nusiųsti. Kopijas dvejų metų laikotarpiu turi saugoti valstybės narės.

Pagrindinės Resifėje vykusio posėdžio naujovės, į kurias atsižvelgiant parengti šio pranešimo pakeitimai, susijusios su:

· bendru reikalavimu sugauti perkeltas į varžas žuvis tais metais, kai jos sužvejojamos, arba prieš prasidedant ateinančių metų žvejybos gaubiamaisiais tinklais sezono pradžiai (leidžiamos išimtys),

· tuo, kad nebeleidžiama naudoti frachtuojamų žūklės laivų,

· nauju priedu, kuriame būtų pateiktos išsamios nuorodos apie sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų išdavimą, užpildymą ir patvirtinimą.

Komisija savo diskusijose su Taryba siūlo vieną nuostatą, kuri nebuvo patvirtinta Resifėje: sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų tvirtinimas turi būti baigtas ne vėliau negu iki tam tikros aktualios operacijos (perkrovimo, iškrovimo, perkėlimo į varžas, sugavimo) pabaigos. TATAK rekomendacijoje nepateiktas tvirtinimo pabaigos terminas, taigi Komisijos papildymas sveikintinas, kadangi remiantis juo siekiama užtikrinti sklandžią patvirtinimo procedūrą.

Paprastieji tunai, TATAK ir ES reglamentas dėl kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba

Šios sugautų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo ir prekybos paprastaisiais tunais programos pradėtos vykdyti 1992 m., kai buvo susidurta su didžiulėmis problemomis, nes paprastuosius tunus žvejojo laivai, plaukioję su jiems patogia vėliava. Tuomet TATAK buvo naujoviška ir ryžtinga organizacija, ieškojusi kitų priemonių kovoti su reiškiniu, vėliau pavadintu neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba. 1996 m. pradžioje TATAK patvirtino keletą prekybos priemonių, skirtų uždrausti paprastųjų tunų importui iš kai kurių šalių, kurių laivai buvo pastebėti žvejojantys paprastuosius tunus TATAK taisyklėms prieštaraujančiais būdais. Deja, šio metodo naudą neigiamai paveikė tai, kad taisykles pažeidinėję laivai paprasčiausiai pakeitė vėliavą, o šalys, kurioms buvo taikomi importo draudimai, prisijungė prie TATAK, nors nėra aišku, ar tapusios sutarties šalimis jos ėmė žvejoti atsakingiau.

Šios dvi kovos su neteisėta žvejyba priemonės – importo draudimai ir sugauto žuvų kiekio sertifikatai – gali būti laikomi 2008 m. Tarybos patvirtinto reglamento dėl kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba užuomazgomis. Į šį reglamentą įtrauktas reikalavimas turėti žuvų kilmės sertifikatą prieš importuojant jas į ES, taip pat numatyta galimybė taikyti importo draudimą šalims aptikus, kad jos žvejojo neleistinais būdais. Būtent į reglamento dėl kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba įgyvendinimo priemones ir įtraukta Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa, pagal kurią norint importuoti į ES būtina pateikti galiojantį sertifikatą.

Baigiamosios pastabos

Geros kokybės paprastieji tunai verti tiek, kad operatoriai ėmėsi neeilinių priemonių siekdami išvengti kontrolės – jie ėmė sukčiauti. Tai įrodo sparčiai sudėtingėjanti Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa. Kita problema yra tai, kad su žuvų kontrole susijusi veikla priklauso vėliavos, pakrantės, uosto ir rinkos valstybių jurisdikcijai.

Ar visos šios pastangos padėjo ko nors pasiekti? Kasmet TATAK tvirtinta dar griežtesnes ir sudėtingesnes priemones, t. y. atkūrimo planus, dokumentavimo programas, riboja laivų ir ūkių pajėgumus ir t. t. Kasmet Komisija tvirtina, kad TATAK veikla sėkminga, kad organizacija pagliau ėmėsi veiksmų, reikalingų neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai paprastųjų tunų žvejybai apriboti (niekas nė nesvajoja apie tai, kad ji būtų apskritai panaikinta) ir kad dabar padėtis kontroliuojama. Kasmet tampa aišku, kad šie pareiškimai pernelyg optimistiški.

Puikiai žinoma, kad abeji paprastųjų tunų ištekliai laikomi išeikvotais – abejų išteklių neršiančių žuvų biomasė sumažėjo iki mažiau negu 15 proc. nesužvejotos biomasės. Pastaraisiais metais daug diskutuota apie tai, kad paprastieji tunai turėtų būti įtraukti į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) I priedą. Taip būtų sustabdyta tarptautinė prekyba, bent jau tarp tų šalių, kurios neprieštarautų šiam sprendimui. Komisija paskelbė preliminariai pritarianti, kad 2009 m. rugsėjo mėn. būtų bendrai remiamas paprastųjų tunų įtraukimas į šį priedą.

Akivaizdu, kad išeikvotų paprastųjų tunų išteklių, labai didelės už žuvį mokamos kainos (nesvarbu, ar ji pagauta teisėtai, ar ne) ir akivaizdžių sunkumų kontroliuojant žvejybinę veiklą ir prekybą derinys reiškia, kad per 20 pastarųjų metu net didžiausių TATAK pastangų nepakako tausiai žuvininkystei užtikrinti. Išankstinis Komisijos pritarimas CITES I priedui turėtų tapti oficialia Bendrijos politikos nuostata.

Jeigu 2010 m. kovo mėn. vyksiančiame posėdyje būtų nuspręsta įtraukti paprastuosius tunus į I priedą, daug šiame siūlomame reglamente išdėstytų klausimų įtraukimo į sąrašą galiojimo laikotarpiu netektų prasmės.

Pranešėjas įtraukė keletą pakeitimų siekdamas patikslinti, kad CITES šalims nutarus įtraukti paprastuosius tunus į I priedą šis reglamentas būtų nedelsiant atnaujintas siekiant jame atspindėti šį pokytį.

Tai atitiktų ES aktyviai skatinamą įsipareigojimą panaikinti neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa

Nuorodos

COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

3.8.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

14.9.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Raül Romeva i Rueda

1.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

2.9.2009

1.12.2009

 

 

Priėmimo data

7.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Jean-Marie Le Pen, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo