SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1984/2003

15.4.2010 - (KOM(2009)0406 – C7‑0124/2009 – 2009/0116(COD)) - ***I

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajca: Raül Romeva i Rueda


Postup : 2009/0116(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0119/2010
Predkladané texty :
A7-0119/2010
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1984/2003

(KOM(2009)0406 – C7‑0124/2009 – 2009/0116(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0406),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0124/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7‑0119/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým

ktorým

sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1984/2003

sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1984/2003

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 37,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 43 ods. 2,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Citácia 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Citácia 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Citácia 3 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V rámci opatrení na reguláciu zásob tuniaka modroplutvého, na zvýšenie kvality a spoľahlivosti štatistických údajov a s cieľom predchádzať nezákonnému rybolovu, odrádzať od neho a eliminovať ho, komisia ICCAT na svojom každoročnom stretnutí 24. novembra 2008 v Marakéši (Maroko) prijala odporúčanie 08-12, ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie 07-10 o programe dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ICCAT. Keďže toto odporúčanie nadobudne účinnosť 17. júna 2009, je potrebné, aby ho Spoločenstvo vykonalo.

(4) V rámci opatrení na reguláciu zásob tuniaka modroplutvého, na zvýšenie kvality a spoľahlivosti štatistických údajov a s cieľom predchádzať nezákonnému rybolovu, odrádzať od neho a eliminovať ho, komisia ICCAT na svojom každoročnom stretnutí 15. novembra 2009 v Recife (Brazília) prijala odporúčanie 09-11, ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie 08-12 o programe dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ICCAT. Keďže toto odporúčanie nadobudne účinnosť 1. júna 2010, je potrebné, aby ho Spoločenstvo vykonalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Komisia by mala mať právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čo sa týka transpozície nových ochranných opatrení prijatých ICCAT, a tak aktualizovať a doplniť prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého Spoločenstva s cieľom podporiť vykonávanie ochranných a riadiacich opatrení, ktoré prijala Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).

Týmto nariadením sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého Spoločenstva s cieľom podporiť vykonávanie ochranných a riadiacich opatrení, ktoré prijala Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktoré zahŕňajú ustanovenia programu dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ICCAT zamerané na zisťovanie pôvodu všetkých tuniakov modroplutvých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) obchod s tuniakom modroplutvým uloveným v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom alebo pascou Spoločenstva, ktorého vykládka sa vykoná na území členského štátu, pod ktorého vlajkou sa loviace plavidlo plaví alebo v ktorom je pasca zriadená, a

i) obchod v jednom členskom štáte alebo medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi s tuniakom modroplutvým uloveným v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom alebo pascou Spoločenstva, ktorého vykládka sa vykoná na území Spoločenstva, a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b – písmeno ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) obchod s chovným tuniakom modroplutvým pochádzajúcim z tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom Spoločenstva, ktoré sa plaví pod vlajkou toho istého členského štátu, v ktorom je zriadené rybochovné zariadenie, ak sa tento tuniak modroplutvý dodáva akémukoľvek subjektu v tom istom členskom štáte, a

ii) obchod v jednom členskom štáte alebo medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi s chovným tuniakom modroplutvým uloveným v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom Spoločenstva, ktorý je umiestnený do klietky v rybochovnom zariadení zriadenom na území Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b – písmeno iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) obchod medzi členskými štátmi s tuniakom modroplutvým uloveným v oblasti dohovoru ICCAT loviacimi plavidlami Spoločenstva, ktoré sa plavia pod vlajkou jedného členského štátu, alebo pascou zriadenou v jednom členskom štáte.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „vývoz“ je akýkoľvek presun tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom alebo pascou Spoločenstva do tretej krajiny, a to aj z územia Spoločenstva, z územia tretích krajín alebo z lovísk rýb;

c) „vývoz“ je akýkoľvek presun tuniaka modroplutvého uloveného alebo spracovávaného (vrátane chovu) v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom alebo pascou Spoločenstva do tretej krajiny, a to aj z územia Únie, z územia tretích krajín alebo z lovísk rýb;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „dovoz“ je vstup tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom alebo pascou tretej krajiny na územie Spoločenstva, a to aj na účely umiestnenia do klietky, výkrmu, chovu alebo prekládky;

d) „dovoz“ je vstup tuniaka modroplutvého uloveného alebo spracovávaného (vrátane chovu) v oblasti dohovoru ICCAT loviacim plavidlom alebo pascou tretej krajiny na územie Spoločenstva, a to aj na účely umiestnenia do klietky, výkrmu, chovu alebo prekládky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „opätovný vývoz“ je akýkoľvek presun tuniaka modroplutvého z územia Spoločenstva, ak sa tento tuniak modroplutvý najskôr na územie Spoločenstva doviezol;

e) „opätovný vývoz“ je akýkoľvek presun tuniaka modroplutvého v ulovenej alebo spracovanej forme (vrátane chovaného tuniaka) z územia Spoločenstva, ak sa tento tuniak modroplutvý najskôr na územie Spoločenstva doviezol;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ja) „dávka“ je množstvo produktov z tuniaka modroplutvého, ktoré má rovnakú úpravu a pochádza z rovnakej relevantnej geografickej oblasti a z rovnakého rybárskeho plavidla alebo tej istej skupiny rybárskych plavidiel alebo rovnakej pasce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty musia požadovať vyplnený dokument o úlovkoch tuniaka modroplutvého (ďalej len „dokument o úlovkoch“) pri všetkých tuniakoch modroplutvých, ktorých vykládka sa uskutoční v ich prístavoch, ktoré sa dodajú do ich rybochovných zariadení a ktoré sa z týchto zariadení vylovia.

1. Členské štáty musia požadovať vyplnený dokument o úlovkoch tuniaka modroplutvého (ďalej len „dokument o úlovkoch“) pri všetkých tuniakoch modroplutvých, ktorých vykládka alebo prekládka sa uskutoční v ich prístavoch, ktoré sa dodajú do ich rybochovných zariadení a ktoré sa z týchto zariadení vylovia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ku každej zásielke tuniaka modroplutvého, s ktorým sa uskutočňuje domáci obchod, ktorý sa dováža na územie Spoločenstva alebo vyváža a opätovne vyváža z územia Spoločenstva, musí byť pripojený overený dokument o úlovkoch, okrem prípadov v ktorých sa uplatňuje článok 4 odsek 3, a podľa potreby aj vyhlásenie ICCAT o premiestnení alebo overené osvedčenie o opätovnom vývoze tuniaka modroplutvého (ďalej len „osvedčenie o opätovnom vývoze“).

2. Ku každej dávke tuniaka modroplutvého, s ktorou sa uskutočňuje domáci obchod, ktorý sa dováža na územie Spoločenstva alebo vyváža a opätovne vyváža z územia Spoločenstva, musí byť pripojený potvrdený dokument o úlovkoch, okrem prípadov v ktorých sa uplatňuje článok 4 odsek 3, a podľa potreby aj vyhlásenie ICCAT o premiestnení alebo potvrdené osvedčenie o opätovnom vývoze tuniaka modroplutvého (ďalej len „osvedčenie o opätovnom vývoze“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zakazuje sa akákoľvek vykládka, premiestňovanie, dodávka, výlov, domáci obchod, dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz tuniaka modroplutvého bez vyplneného a overeného dokumentu o úlovkoch alebo osvedčenia o opätovnom vývoze.

Zakazuje sa akákoľvek vykládka, premiestňovanie, dodávka, výlov, domáci obchod, dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz tuniaka modroplutvého bez vyplneného a potvrdeného dokumentu o úlovkoch a v prípade potreby aj doplnkového osvedčenia o opätovnom vývoze.

Odôvodnenie

Použitie vylučovacej spojky „alebo“ by mohlo byť zavádzajúce, pretože by sa mohlo chybne predpokladať, že BCD dokument o úlovkoch by sa mohol vynechať, hoci je pri každom domácom alebo vývoznom obchode nevyhnutný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty nesmú umiestňovať tuniaka modroplutvého:

 

a) do rybochovného zariadenia, ktoré nie je schválené členským štátom alebo zmluvnými stranami, nezmluvnými spolupracujúcimi stranami, subjektmi a rybárskymi subjektmi (ZSD), alebo nie je uvedené v zozname ICCAT chovných zariadení oprávnených prevádzkovať chov tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru ICCAT,

3. Členské štáty nesmú umiestňovať tuniaka modroplutvého do rybochovného zariadenia, ktoré nie je schválené členským štátom alebo zmluvnými stranami, nezmluvnými spolupracujúcimi stranami, subjektmi a rybárskymi subjektmi (ZSD), alebo nie je uvedené v zozname ICCAT chovných zariadení oprávnených prevádzkovať chov tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru ICCAT.

b) z rôznych rokov alebo členských štátov alebo ZSD do tých istých klietok, pokiaľ nie sú dostupné účinné opatrenia na určenie členského štátu pôvodu alebo ZSD pôvodu a roku úlovku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty rybochovného zariadenia zabezpečia, aby úlovky tuniaka modroplutvého boli umiestnené do samostatných klietok alebo sérií klietok a oddelené na základe členského štátu alebo ZSD pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Odchylne od článku 3a členské štáty rybochovného zariadenia zabezpečia, aby tuniaky modroplutvé ulovené v rámci spoločnej rybolovnej operácie boli umiestnené do samostatných klietok alebo sérií klietok a oddelené na základe spoločných rybolovných operácií .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Členské štáty rybochovného zariadenia zabezpečia, aby boli tuniaky modroplutvé vylovené z rybochovných zariadení v tom istom roku, ako boli ulovené, alebo pred začiatkom sezóny lovu s kruhovými záťahovými sieťami v nasledujúcom roku. Ak sa výlov nedokončí v tomto období, členské štáty rybochovného zariadenia vyplnia a postúpia Komisii ročné vyhlásenie o prenose do desiatich dní po skončení tohto obdobia. Toto vyhlásenie musí zahŕňať:

 

— množstvo (v kg) a počet rýb, ktoré sa majú preniesť,

 

— rok úlovku,

 

— zloženie podľa veľkosti,

 

vlajkový členský štát alebo ZSD, číslo ICCAT a názov loviaceho plavidla,

 

— odkazy dokumentu o úlovkoch zodpovedajúce preneseným úlovkom,

 

— názov a číslo ICCAT vykrmovacieho zariadenia,

 

— číslo klietky a

 

— informácie o vylovenom množstve (v kg) po dokončení výlovu.

 

Komisia tieto vyhlásenia postúpi sekretariátu ICCAT do piatich dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d. Množstvá prenesené v súlade s odsekom 3c sa umiestnia do samostatných klietok alebo sérií klietok v rybochovnom zariadení na základe roku úlovku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty poskytnú formuláre dokumentov o úlovkoch iba svojim loviacim plavidlám a pasciam oprávneným loviť tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru vrátane vedľajších úlovkov. Tieto formuláre sú neprenosné.

4. Vlajkové členské štáty alebo členské štáty pasce poskytnú formuláre dokumentov o úlovkoch iba svojim loviacim plavidlám a pascám oprávneným loviť tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru vrátane vedľajších úlovkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Každý formulár dokumentu o úlovkoch má jedinečné identifikačné číslo dokumentu. Čísla dokumentov sú špecifické pre vlajkový členský štát a členský štát pasce a prideľujú sa každému loviacemu plavidlu alebo pasci.

5. Každý formulár dokumentu o úlovkoch má jedinečné identifikačné číslo dokumentu. Čísla dokumentov sú špecifické pre vlajkový členský štát a členský štát pasce a prideľujú sa každému loviacemu plavidlu alebo pasci. Tieto formuláre sú neprenosné na iné loviace plavidlo alebo pascu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Kópie dokumentov o úlovkoch sa pripájajú ku každej časti rozdelených zásielok alebo spracovaného výrobku, aby ich bolo možné vysledovať, pričom sa používa jedinečné číslo originálu dokumentu o úlovkoch.

6. Kópie dokumentov o úlovkoch sa pripájajú ku každej časti rozdelených dávok alebo spracovaného produktu, aby ich bolo možné vysledovať, pričom sa používa jedinečné číslo originálu dokumentu o úlovkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kapitáni loviacich plavidiel, prevádzkovatelia pascí, prevádzkovatelia rybochovných zariadení, predajcovia, vývozcovia alebo ich oprávnení zástupcovia vyplnia dokument o úlovkoch tak, že uvedú požadované informácie v náležitých častiach a požiadajú o jeho overenie v súlade s odsekom 2 vždy vtedy, keď vykonávajú vykládku, premiestnenie, výlov, prekládku, domáci obchod alebo export tuniaka modroplutvého.

1. Kapitáni loviacich plavidiel, prevádzkovatelia pascí, prevádzkovatelia rybochovných zariadení, predajcovia, vývozcovia alebo ich oprávnení zástupcovia vyplnia podľa možnosti elektronicky dokument o úlovkoch tak, že uvedú požadované informácie v náležitých častiach a požiadajú o jeho potvrdenie v súlade s odsekom 2 vždy vtedy, keď vykonávajú vykládku, premiestnenie, umiestnenie do klietky, výlov, prekládku, domáci obchod alebo export tuniaka modroplutvého.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa loviace plavidlo plaví pod vlajkou členského štátu alebo je v tomto členskom štáte zriadená pasca alebo rybochovné zariadenie, z ktorého sa tuniak modroplutvý vylovil, alebo ak loviace plavidlo vykonáva svoju činnosť v rámci zmluvy o prenájme, potom dokument o úlovkoch overuje príslušný orgán alebo inštitúcia prenajímajúceho členského štátu alebo ZSD,

a) sa loviace plavidlo plaví pod vlajkou členského štátu alebo je v tomto členskom štáte zriadená pasca alebo rybochovné zariadenie, z ktorého sa tuniak modroplutvý vylovil,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) sa overením zásielky preukáže, že všetky informácie, ktoré obsahuje dokument o úlovkoch, sú presné,

b) sa potvrdením dávky preukáže, že všetky informácie, ktoré obsahuje dokument o úlovkoch, sú presné,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Overenie podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje v prípade, že všetky tuniaky modroplutvé dostupné na predaj sú označené v súlade s článkom 5, vlajkovým členským štátom alebo členským štátom pasce, ktorý tohto tuniaka modroplutvého ulovil.

3. Potvrdenie podľa odseku 2 sa nevyžaduje v prípade, že všetky tuniaky modroplutvé dostupné na predaj sú označené v súlade s článkom 5, vlajkovým členským štátom alebo členským štátom pasce, ktorý tohto tuniaka modroplutvého ulovil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak množstvá uloveného a vyloženého tuniaka modroplutvého sú menšie ako 1 tona alebo tri ryby, lodný denník alebo potvrdenie o predaji sa môžu použiť ako dočasný dokument o úlovkoch do overenia dokumentu o úlovkoch do siedmych dní a pred domácim obchodom alebo vývozom.

4. Ak množstvá uloveného a vyloženého tuniaka modroplutvého sú menšie ako 1 tona alebo tri ryby, lodný rybolovný denník alebo potvrdenie o predaji sa môžu použiť ako dočasný dokument o úlovkoch do potvrdenia dokumentu o úlovkoch do siedmych dní a pred domácim obchodom alebo vývozom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Pokyny týkajúce sa vydávania, číslovania, vyplňovania a overovania dokumentu o úlovku sú vymedzené v prílohe IV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné členské štáty odovzdajú Komisii zhrnutie vykonávania programu označovania štítkami.

2. Príslušné členské štáty odovzdajú Komisii zhrnutie vykonávania programu označovania štítkami. Komisia tieto zhrnutia bezodkladne postúpi sekretariátu ICCAT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ku každej zásielke tuniaka modroplutvého, ktorá sa opätovne vyváža z ich územia, bolo pripojené overené osvedčenie o opätovnom vývoze.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ku každej dávke tuniaka modroplutvého, ktorá sa opätovne vyváža z ich územia, bolo pripojené potvrdené osvedčenie o opätovnom vývoze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovateľ zodpovedný za opätovný vývoz vyplní osvedčenie o opätovnom vývoze tak, že v jeho náležitých častiach uvedie požadované informácie a požiada o ich overenie na účel opätovného vývozu zásielky tuniaka modroplutvého. K vyplnenému osvedčeniu o opätovnom vývoze musí byť pripojená kópia overeného dokumentu alebo dokumentov o úlovkoch v súvislosti s predchádzajúcim dovozom tuniaka modroplutvého.

2. Prevádzkovateľ zodpovedný za opätovný vývoz vyplní osvedčenie o opätovnom vývoze tak, že v jeho náležitých častiach uvedie požadované informácie a požiada o ich potvrdenie na účel opätovného vývozu dávky tuniaka modroplutvého. K vyplnenému osvedčeniu o opätovnom vývoze musí byť pripojená kópia potvrdeného dokumentu alebo dokumentov o úlovkoch v súvislosti s predchádzajúcim dovozom tuniaka modroplutvého.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány identifikovali každú zásielku tuniaka modroplutvého, ktorá sa vyloží na jeho území, s ktorou sa uskutočňuje domáci obchod jeho území, ktorá sa dováža na jeho územie alebo vyváža a opätovne vyváža z jeho územia. Príslušné orgány si musia vyžiadať a skontrolovať overený dokument alebo dokumenty o úlovkoch a súvisiacu dokumentáciu každej zásielky tuniaka modroplutvého. Kontrola zahŕňa porovnanie s databázou overenia, ktorú vedie sekretariát ICCAT.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány identifikovali každú dávku tuniaka modroplutvého, ktorá sa vyloží na jeho území, preloží na jeho území, s ktorou sa uskutočňuje domáci obchod jeho území, ktorá sa dováža na jeho územie alebo vyváža a opätovne vyváža z jeho územia. Príslušné orgány si musia vyžiadať a skontrolovať potvrdený dokument alebo dokumenty o úlovkoch a súvisiacu dokumentáciu každej dávky tuniaka modroplutvého. Kontrola zahŕňa porovnanie s databázou potvrdenia, ktorú vedie sekretariát ICCAT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány môžu skontrolovať aj obsah zásielky s cieľom overiť informácie uvedené v dokumente o úlovkoch a v súvisiacich dokumentoch a ak je potrebné, vykonajú overenie u príslušných prevádzkovateľov.

2. Príslušné orgány môžu skontrolovať aj obsah dávky s cieľom overiť informácie uvedené v dokumente o úlovkoch a v súvisiacich dokumentoch a ak je potrebné, vykonajú potvrdenie u príslušných prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak členský štát identifikuje zásielku bez dokumentu o úlovkoch, zistenia oznámi dodávateľskému členskému štátu alebo vyvážajúcej ZSD a vlajkovému členskému štátu alebo vlajkovej ZSD, ak sú známe.

4. Ak členský štát identifikuje dávku bez dokumentu o úlovkoch, zistenia oznámi dodávateľskému členskému štátu alebo vyvážajúcej ZSD a vlajkovému členskému štátu alebo vlajkovej ZSD, ak sú známe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty oznámia Komisii svoje orgány zodpovedné za overenie a preskúmanie dokumentov o úlovkoch alebo osvedčení o opätovnom vývoze, najmä názov a úplnú adresu a ak je vhodné, mená a tituly overujúcich splnomocnených pracovníkov, vzor dokumentu, vzorový odtlačok pečiatky alebo plomby, a podľa potreby vzory štítkov.

1. Členské štáty oznámia Komisii:

 

a) názov a celú adresu orgánov zodpovedných za potvrdenie a preskúmanie dokumentov o úlovkoch alebo osvedčení o opätovnom vývoze,

 

b) mená a tituly a vzorový odtlačok pečiatky alebo plomby potvrdzujúcich splnomocnených pracovníkov, a

 

c) podľa potreby vzory štítkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V oznámení sa uvádza deň, v ktorý toto poverenie nadobúda účinnosť. Aktualizované údaje o overujúcich orgánoch sa Komisii odovzdávajú včas.

2. V oznámení sa uvádza deň, v ktorý toto potvrdenie nadobúda účinnosť. Aktualizované údaje o potvrdzujúcich orgánoch a úradníkoch sa Komisii odovzdávajú včas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty Komisii každoročne do 15. septembra elektronicky poskytnú správu o programe za obdobie od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna aktuálneho roka, ktorá bude obsahovať informácie uvedené v prílohe V.

1. Členské štáty Komisii každoročne do 15. septembra elektronicky poskytnú správu o programe za obdobie od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna aktuálneho roka, ktorá bude obsahovať informácie uvedené v prílohe VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prílohy zmeniť a doplniť v súlade s postupom stanoveným v článku 13.

S cieľom uplatňovania ochranných opatrení prijatých komisiou ICCAT, v ktorej je Únia zmluvnou stranou, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 12a a za dodržania podmienok stanovených v článkoch 12b a 12c zmeniť a doplniť prílohy tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmeny a doplnenia sa budú týkať ochranných opatrení prijatých komisiou ICCAT, v ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou.

Pri prijímaní takýchto delegovaných aktov Komisia koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Výkon delegovania

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľujú na obdobie piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Komisia podá správu o delegovaných právomociach najneskôr 6 mesiacov pred skončením tohto 5-ročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 12b nezrušia.

 

2. Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

 

3. Právomoci prijímať delegované akty sa Komisii udeľujú za podmienok ustanovených v článkoch 12b a 12c.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 12 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12b

 

Zrušenie delegovania právomocí

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže kedykoľvek zrušiť Európsky parlament alebo Rada.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o zrušení delegovania právomocí, informuje o tom druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú bližšie vymedzené v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 12 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12c

 

Námietky voči delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže táto lehota predĺžiť o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie Európsky parlament ani Rada námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada namietajú voči delegovanému aktu, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky voči delegovanému aktu, vysvetlí dôvody takéhoto konania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

 

2. Ak je uvedený odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

 

3. Obdobie stanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) Vypúšťajú sa prílohy I, IVa, IX a XV.

k) Týmto sa vypúšťajú prílohy I, IVa, IX a XV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 1984/2003 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

2. Odkazy na zrušené ustanovenia nariadenia (ES) č. 1984/2003 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Preskúmanie tohto nariadenia

 

Komisia preskúma toto nariadenie na základe odporúčaní prijatých komisiou ICCAT s prihliadnutím na aktualizované vedecké stanoviská týkajúce sa veľkosti populácie, ktoré budú predložené na schôdzach komisie ICCAT, a predloží akékoľvek potrebné zmeny a doplnenia.

Odôvodnenie

CITES je dohovorom, ktorých chráni biodiverzitu živočíšnych a rastlinných druhov, zatiaľ čo ICCAT je orgánom zodpovedným za riadenie a ochranu populácie tuniaka modroplutvého.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 a) Opis tovaru

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry

PRODUKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 a) Opis tovaru

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry

Živé tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Živé tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), čerstvé alebo chladené okrem filé a iného mäsa

0302 35 10

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), čerstvé alebo chladené okrem filé a iného mäsa

0302 35 10

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), čerstvé alebo chladené okrem filé a iného mäsa, iné ako na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0302 35 90

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), čerstvé alebo chladené okrem filé a iného mäsa, iné ako na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0302 35 90

Celé tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0303 45 11

Celé tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0303 45 11

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, bez žiaber a vnútorností okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0303 45 13

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, bez žiaber a vnútorností okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0303 45 13

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, iné ako celé alebo bez žiaber a bez vnútorností okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0303 45 19

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, iné ako celé alebo bez žiaber a bez vnútorností okrem filé a iného mäsa na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0303 45 19

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, okrem filé a iného mäsa, iné ako na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0303 45 90

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus), mrazené, okrem filé a iného mäsa, iné ako na priemyselnú výrobu hotových alebo konzervovaných rýb

0303 45 90

Filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus) čerstvé alebo chladené

ex 0304 19 39

Filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus) čerstvé alebo chladené

ex 0304 19 39

Mäso iné ako filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus) čerstvé alebo chladené

ex 0304 19 39

Mäso iné ako filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus) čerstvé alebo chladené

ex 0304 19 39

Filé a iné mäso z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus) mrazené

ex 0304 29 45

Filé a iné mäso z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus) mrazené

ex 0304 29 45

Iné mäso tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Iné mäso tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Múčka, prášok a pelety z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus)

ex 0305 10 00

 

Pečene, ikry a mliečie tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus), sušené, údené, solené alebo v náleve

ex 0305 20 00

 

Filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus), sušené, solené alebo v náleve, ale neúdené

ex 0305 30 90

Filé z tuniakov modroplutvých (Thunnus thynnus), sušené, solené alebo v náleve, ale neúdené

ex 0305 30 90

Údené tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) vrátane filé

ex 0305 49 80

Údené tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) vrátane filé

ex 0305 49 80

Sušené tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) buď solené alebo nesolené ale neúdené

ex 0305 59 80

Sušené tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) buď solené alebo nesolené ale neúdené

ex 0305 59 80

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) solené ale nesušené ani neúdené a v náleve

ex 0305 69 80

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) solené ale nesušené ani neúdené a v náleve

ex 0305 69 80

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) celé alebo kúsky ale nemleté, hotové alebo konzervované v rastlinnom oleji

ex 1604 14 11

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) celé alebo kúsky ale nemleté, hotové alebo konzervované v rastlinnom oleji

ex 1604 14 11

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) celé alebo kúsky ale nemleté, hotové alebo konzervované (nie v rastlinnom oleji) filé známe ako chrbtové

ex 1604 14 16

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) celé alebo kúsky ale nemleté, hotové alebo konzervované (nie v rastlinnom oleji) filé známe ako chrbtové

ex 1604 14 16

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) celé alebo kúsky ale nemleté, hotové alebo konzervované (nie v rastlinnom oleji) a iné ako filé známe ako chrbtové

ex 1604 14 18

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) celé alebo kúsky ale nemleté, hotové alebo konzervované (nie v rastlinnom oleji) a iné ako filé známe ako chrbtové

ex 1604 14 18

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) iné ako celé alebo kúsky ale nemleté, hotové alebo konzervované

ex 1604 20 70

Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) iné ako celé alebo kúsky ale nemleté, hotové alebo konzervované

ex 1604 20 70

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 2 – riadok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počet rýb, celková zaokrúhlená hmotnosť a priemerná hmotnosť

Počet rýb, celková zaokrúhlená hmotnosť a priemerná hmotnosť1

 

Hmotnosť sa musí uvádzať zaokrúhlená, ak je k dispozícii. Ak sa nepoužíva zaokrúhlená hmotnosť, uveďte druh produktu (napr. GG) v časti „celková hmotnosť“ a „priemerná hmotnosť“ formulára.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 2 – riadok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov orgánu a meno signatára, titul, adresa, podpis, pečiatka a dátum

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Obchodné informácie o živých rybách

3. Obchodné informácie o obchode so živými rybami

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 3 – riadok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Miesto vývozu alebo opustenia územia (ak na mori, uveďte oblasť rybolovu, v ktorej boli tuniaky modroplutvé ulovené)

Miesto vývozu alebo opustenia územia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 3 – riadok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov orgánu a meno signatára, titul, adresa, podpis, pečiatka a dátum

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 5 – riadok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov orgánu a meno signatára, titul, adresa, podpis, pečiatka a dátum

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Informácie o chove rýb

6. Informácie o chove rýb

Opis rybochovného zariadenia

Opis rybochovného zariadenia

Názov, členský štát rybochovného zariadenia

Názov, členský štát rybochovného zariadenia

Číslo zoznamu ICCAT FFB a sídlo rybochovného zariadenia

Číslo zoznamu ICCAT FFB a sídlo rybochovného zariadenia

Účasť na národnom programe odberu vzoriek (odpovedajte áno alebo nie)

Účasť na národnom programe odberu vzoriek (odpovedajte áno alebo nie)

Opis klietky

Opis klietky

Dátum umiestnenia do klietky, číslo klietky

Dátum umiestnenia do klietky, číslo klietky

Opis rýb

Opis rýb

Odhad počtu rýb, celkovej hmotnosti a priemernej hmotnosti

Odhad počtu rýb, celkovej hmotnosti a priemernej hmotnosti1

Informácie o pozorovateľovi

Informácie regionálneho pozorovateľa ICCAT

Meno, titul, podpis

Meno, číslo ICCAT, podpis

Štátne overenie

Štátne potvrdenie

Názov orgánu a meno signatára, titul, adresa, podpis, pečiatka a dátum

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

 

1 Hmotnosť sa musí uvádzať zaokrúhlená, ak je k dispozícii. Ak sa nepoužíva zaokrúhlená hmotnosť, uveďte druh produktu (napr. GG) v časti „celková hmotnosť“ a „priemerná hmotnosť“ formulára.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Informácie o výlove z rybochovných zariadení

7. Informácie o výlove z rybochovných zariadení

Opis výlovu

Opis výlovu

Dátum výlovu

Dátum výlovu

Počet rýb, celková (zaokrúhlená) hmotnosť a priemerná hmotnosť

Počet rýb, celková (zaokrúhlená) hmotnosť a priemerná hmotnosť

Čísla štítkov (ak sa používajú)

Čísla štítkov (ak sa používajú)

Odhadované veľkostné zloženie ( < 8 kg, 8 – 30 kg, > 30 kg)

Informácie regionálneho pozorovateľa ICCAT

Štátne overenie

Meno, číslo ICCAT, podpis

Názov orgánu a meno signatára, titul, adresa, podpis, pečiatka a dátum

Odhadované veľkostné zloženie ( <8 kg, 8 – 30 kg, > 30 kg)

 

Štátne potvrdenie

 

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 8 – riadok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov orgánu a meno signatára, titul, adresa, podpis, pečiatka a dátum

Názov orgánu a meno signatára, titul, podpis, pečiatka a dátum

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Príloha III – formulár

Text predložený Komisiou

1. DOKUMENT ICCAT O ÚLOVKU TUNIAKA MODROPLUTVÉHO (BCD)

ČÍSLO CC-YY-XXXXXX

1/2

2. INFORMÁCIE O ÚLOVKU

PLAVIDLO/PASCA

 

MENO:

VLAJKA

ČÍSLO ZÁPISU ICCAT

 

 

 

 

 

ATEC

OPIS ÚLOVKU

 

DÁTUM (ddmmyy)

 

OBLASŤ | POUŽITÝ VÝSTROJ

 

 

 

POČET RÝB

 

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg) |

PRIEMERNÁ HMOTNOSŤ: K3| 1

 

 

POČET ŠTÍTKOV (v prípade potreby)

 

ČÍSLO ZÁZNAMU ICCAT spoločnej rybolovnej operácie (v prípade potreby)

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

3. OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI

OPIS PRODUKTU

|ŽIVÁ HMOTNOSŤ (kg) | POČET RÝB | ZÓNA

VÝVOZCA/PREDAJCA

 

MIESTO VÝVOZU/ODCHODU

SPOLOČNOSŤ

ADRESA

 

 

 

 

 

 

 

CHOVNÉ ZARIADENIE URČENIA

 

ŠTÁT

 

ČÍSLO FFB ICCAT

 

 

 

PODPIS

 

 

 

DÁTUM

 

OPIS PREPRAVY (treba pripojiť príslušnú dokumentáciu)

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

DOVOZCA/KUPEC

 

SPOLOČNOSŤ

 

MIESTO DOVOZU/CIEĽ (mesto, krajina, štát)

 

 

 

ADRESA

 

 

 

DÁTUM PODPISU

 

PODPIS

 

 

PRÍILOHA (-Y) ÁNO YES '

/NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

4. INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ

OPIS REMORKÉRA

 

ČÍSLO VYHLÁSENIA O PREMIESTNENÍ ICCAT

 

 

MENO

 

VLAJKA

 

ČÍSLO ZÁPISU ICCAT

 

 

POČET RÝB UHYNUTÝCH POČAS PREMIESTNENIA

CELKOVÁ HMOTNOSŤ MŔTVYCH RÝB (kg)

 

 

POPIS KLIETKY |ČÍSLO KLIETKY =

 

 

PRÍILOHA (-Y) ÁNO ÁNO/NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

5. INFORMÁCIE O PREKLÁDKE

OPIS NOSNÉHO PLAVIDLA

 

MENO

VLAJKA | | ČÍSLO ZÁPISU ICCAT

 

 

 

DÁTUM (ddmmyy)

 

NÁZOV PRÍSTAVU

 

ŠTÁT PRÍSTAVU

 

 

POZÍCIA (ŠÍRKA/DĹŽKA) |

 

OPIS PRODUKTU (uveďte čistú hmotnosť každého druhu produktu v kg)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)

 

FR

RD(kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ FR (kg):

 

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

M

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

 

 

PRÍILOHA (-Y) ÁNO ÁNO/NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

DOKUMENT ICCAT O ÚLOVKU TUNIAKA MODROPLUTVÉHO (BCD) | ČÍSLO CC YY XXXXXX | 2/2

6. INFORMÁCIE O CHOVE RÝB

RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE

MENO

 

ŠTÁT

 

ČÍSLO FFB ICCAT

 

 

 

VZOROVÝ NÁRODNÝ PROGRAM? ÁNO/NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

MIESTO

 

OPIS KLIETKY

DÁTUM (ddmmyy)

 

ČÍSLO KLIETKY

 

OPIS RÝB

POČET RÝB

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg) :

 

PRIEMERNÁ HMOTNOSŤ (kg)

 

INFORMÁCIE O POZOROVATEĽOVI

MENO

TITUL

 

 

PODPIS

 

ZLOŽENIE PODĽA VEĽKOSTI

<8Kg

 

8-30 Kg

 

>30Kg

 

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

 

 

PRÍLOHA (-Y) ÁNO /NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

7. INFORMÁCIE O VÝLOVE

OPIS VÝLOVU

 

DÁTUM (ddmmyy)

 

POČET RÝB

 

CELKOVÁ ZAOKRÚHLENÁ HMOTNOSŤ (kg) :

 

 

 

PRIEMERNÁ HMOTNOSŤ (kg)

 

POČET ŠTÍTKOV (v prípade potreby)

 

INFORMÁCIE O REGIONÁLNOM POZOROVATEĽOVI ICCAT

MENO

 

ČÍSLO ICCAT

 

PODPIS

ŠTÁTNE POTVRDENIE

N

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

8. OBCHODNÉ INFORMÁCIE

OPIS PRODUKTU (uveďte čistú hmotnosť každého druhu produktu v kg)

F

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kg)

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ F (kg):

 

FR

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kgl

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ FR (kg):

 

VÝVOZCA/PREDAJCA

 

MIESTO VÝVOZU/ODCHODU

SPOLOČNOSŤ

ADRESA

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁT URČENIA

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

DÁTUM

 

OPIS PREPRAVY

(priložiť príslušnú dokumentáciu)

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

DOVOZCA/KUPEC

 

SPOLOČNOSŤ

 

MIESTO DOVOZU/URČENIA (mesto, krajina, štát)

 

 

 

ADRESA

 

 

 

DÁTUM

 

PODPIS

 

 

PRÍLOHA (ES) ÁNO

/NIE (ZAKRÚŽKUJTE JEDNU MOŽNOSŤ)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

1. DOKUMENT ICCAT O ÚLOVKU TUNIAKA MODROPLUTVÉHO (BCD)

ČÍSLO CC-YY-XXXXXX

1/2

2. INFORMÁCIE O ÚLOVKU

PLAVIDLO/PASCA

 

MENO:

VLAJKA

ČÍSLO ZÁPISU ICCAT

 

 

 

 

 

vypúšťa sa

OPIS ÚLOVKU

 

DÁTUM (ddmmyy)

 

OBLASŤ | |GEARVÝSTROJ

 

 

 

POČET RÝB

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg) |

PRIEMERNÁ HMOTNOSŤ: K3| 1

 

 

POČET ŠTÍTKOV (v prípade potreby)

 

ČÍSLO ZÁZNAMU ICCAT spoločnej rybolovnej operácie (v prípade potreby)

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

3. OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI

OPIS PRODUKTU

|ŽIVÁ HMOTNOSŤ (kg) | POČET RÝB | ZÓNA

VÝVOZCA/PREDAJCA

 

MIESTO VÝVOZU/ODCHODU

SPOLOČNOSŤ

ADRESA

 

 

 

 

 

 

 

CHOVNÉ ZARIADENIE URČENIA

 

ŠTÁT

 

ČÍSLO FFB ICCAT

 

 

 

PODPIS

 

 

 

DÁTUM

 

OPIS PREPRAVY (treba pripojiť príslušnú dokumentáciu)

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

DOVOZCA/KUPEC

 

SPOLOČNOSŤ

 

MIESTO DOVOZU/CIEĽ (mesto, krajina, štát)

 

 

 

ADRESA

 

 

 

DÁTUM PODPISU

 

PODPIS

 

 

PRÍILOHA (-Y) ÁNO YES '

/NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

4. INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ

OPIS REMORKÉRA

 

ČÍSLO VYHLÁSENIA O PREMIESTNENÍ ICCAT

 

 

MENO

 

VLAJKA

 

ČÍSLO ZÁPISU ICCAT

 

 

POČET RÝB UHYNUTÝCH POČAS PREMIESTNENIA

CELKOVÁ HMOTNOSŤ MŔTVYCH RÝB (kg)

 

 

POPIS KLIETKY |ČÍSLO KLIETKY =

 

 

PRÍILOHA (-Y) ÁNO ÁNO/NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

5. INFORMÁCIE O PREKLÁDKE

OPIS NOSNÉHO PLAVIDLA

 

MENO |

VLAJKA | | ČÍSLO ZÁPISU ICCAT

 

 

 

DÁTUM (ddmmyy)

 

NÁZOV PRÍSTAVU

 

ŠTÁT PRÍSTAVU

 

 

POZÍCIA (ŠÍRKA/DĹŽKA) |

 

OPIS PRODUKTU (uveďte čistú hmotnosť každého druhu produktu v kg)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)

 

FR

RD(kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ FR (kg):

 

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

M

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

 

 

PRÍILOHA (-Y) ÁNO ÁNO/NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

DOKUMENT ICCAT O ÚLOVKU TUNIAKA MODROPLUTVÉHO (BCD) | ČÍSLO CC YY XXXXXX | 2/2

6. INFORMÁCIE O CHOVE RÝB

RYBOCHOVNÉ ZARIADENIE

MENO

 

ŠTÁT

 

ČÍSLO FFB ICCAT

 

 

 

VZOROVÝ NÁRODNÝ PROGRAM? ÁNO/NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

MIESTO

 

OPIS KLIETKY

DÁTUM (ddmmyy)

 

ČÍSLO KLIETKY

 

OPIS RÝB

POČET RÝB

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg) :

 

PRIEMERNÁ HMOTNOSŤ (kg)

 

INFORMÁCIE O REGIONÁLNOM POZOROVATEĽOVI ICCAT

MENO

Číslo ICCAT

 

 

PODPIS

 

ZLOŽENIE PODĽA VEĽKOSTI

<8Kg

 

8-30 Kg

 

>30Kg

 

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

 

 

PRÍILOHA (-Y) ÁNO /NIE (zakrúžkujte jednu z možností)

7. INFORMÁCIE O VÝLOVE

OPIS VÝLOVU

 

DÁTUM (ddmmyy)

 

POČET RÝB

 

CELKOVÁ ZAOKRÚHLENÁ HMOTNOSŤ (kg) :

 

 

 

PRIEMERNÁ HMOTNOSŤ (kg)

 

POČET ŠTÍTKOV (v prípade potreby)

 

INFORMÁCIE O REGIONÁLNOM POZOROVATEĽOVI ICCAT

MENO

 

Číslo ICCAT

 

PODPIS

ŠTÁTNE POTVRDENIE

N

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

OPIS PRODUKTU (uveďte čistú hmotnosť každého druhu produktu v kg)

F

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kg)

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ F (kg):

 

FR

RD(kg)

 

GG <kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT(kgl

 

CELKOVÁ HMOTNOSŤ FR (kg):

 

VÝVOZCA/PREDAJCA

 

MIESTO VÝVOZU/ODCHODU

SPOLOČNOSŤ

ADRESA

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁT URČENIA

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

DÁTUM

 

OPIS PREPRAVY

(priložiť príslušnú dokumentáciu)

ŠTÁTNE POTVRDENIE

 

NÁZOV ORGÁNU

 

PEČIATKA

 

 

TITUL

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

 

 

 

DÁTUM

 

 

 

DOVOZCA/KUPEC

 

SPOLOČNOSŤ

 

MIESTO DOVOZU/URČENIA (mesto, krajina, štát)

 

 

 

ADRESA

 

 

 

DÁTUM

 

PODPIS

 

 

PRÍLOHA (ES) ÁNO

/NIE (ZAKRÚŽKUJTE JEDNU MOŽNOSŤ)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Príloha IIIa (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

PRÍLOHA IIIa

 

Pokyny týkajúce sa vydávania, číslovania, vyplňovania a potvrdzovania dokumentu o úlovku

 

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 

1) Jazyk

 

Ak sa používa iný jazyk než niektorý z úradných jazykov ICCAT (angličtina, francúzština a španielčina), treba priložiť preklad do angličtiny.

 

2) Číslovanie

 

Členské štáty musia vypracovať jedinečné systémy číslovania dokumentov o úlovku s použitím svojho abecedného kódu krajiny ISO 2 v kombinácii s najmenej osemciferným číslom, z ktorého sa najmenej dve číslice používajú na označenie roka úlovku.

 

Príklad: FR-09-123456 (kde FR znamená Francúzsko)

 

V prípade rozdelených dávok alebo spracovaných produktov musia byť kópie pôvodného dokumentu o úlovku očíslované doplnením čísla pôvodného dokumentu o úlovku dvojciferným číslom.

 

Príklad: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 atď.

 

Číslovanie musí byť sekvenčné a podľa možnosti tlačené. Sériové čísla vydaných nevyplnených dokumentov o úlovku sa zaznamenávajú podľa mena príjemcu.

 

3) Potvrdenie

 

Model dokumentu o úlovkoch tuniaka modroplutvého nenahrádza predchádzajúce povolenie na premiestňovanie ani povolenie na umiestnenie do klietky.

 

2. Informácie o úlovkU

 

1) Vyplnenie

 

a) Všeobecné zásady

 

Tento oddiel sa uplatňuje na všetky úlovky tuniaka modroplutvého

 

Kapitán loviaceho plavidla alebo prevádzkovateľa pasce alebo ich splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce je zodpovedný za vyplnenie a žiadosť o potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O ÚLOVKOCH.

 

Oddiel INFORMÁCIE O ÚLOVKOCH musí byť vyplnený najneskôr do konca prvého prevozu do vlečnej klietky, prekládky alebo vykládky.

 

N. B. V prípade spoločných operácií vymedzených v článku 2 písm. g) nariadenia Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1559/2007 kapitán každého loviaceho plavidla, ktoré sa zúčastnilo na spoločnej operácii, musí vyplniť dokument o úlovku pre každý úlovok.

 

b) Osobitné pokyny

 

„VLAJKA“: uveďte vlajkový členský štát alebo členský štát pasce.

 

„Číslo záznamu ICCAT“: uveďte číslo ICCAT loviaceho plavidla alebo pasce, ktoré má povolenie na lov tunika modroplutvého v oblasti dohovoru ICCAT. Táto informácia sa neuplatňuje v prípade loviacich plavidiel, ktoré lovia tuniaky modroplutvé ako vedľajší úlovok.

 

„VÝSTROJ“: uveďte druh použitého výstroja s použitím týchto kódov:

 

BB                 čln s návnadou

 

GILL             žiabrová sieť

 

HAND                      ručná udica

 

HARP            harpúna

 

LL                 dlhá lovná šnúra

 

MWT             pelagická vlečná sieť

 

PS                 kruhová záťahová sieť

 

RR                 udica

 

SURF             neklasifikovaný hladinný lov

 

TL                 lovná šnúra

 

TRAP            pasca

 

TRO              vlečná udica

 

UNCL            nespresnené metódy

 

OT                 Iné

 

____________________

Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.

 

„CELKOVÁ HMOTNOSŤ“: uveďte zaokrúhlenú hmotnosť v kilogramoch. Ak sa v čase lovu nepoužíva zaokrúhlená hmotnosť, uveďte druh produktu (napr. GG). V prípade spoločných rybolovných operácií musí uvádzané množstvo zodpovedať prideľovaciemu kľúču vymedzenému pre každé loviace plavidlo.

 

„ZÓNA“: uveďte Stredozemné more, západný Atlantik alebo východný Atlantik.

 

„ČÍSLO ŠTÍTKA (ak sa používa)“: ďalšie riadky sa môžu doplniť s cieľom uviesť číslo každého štítku jednotlivých rýb.

 

2) Potvrdenie

 

Vlajkový členský štát alebo členský štát pasce je zodpovedný za potvrdzovanie časti INFORMÁCIE O ÚLOVKOCH, okrem prípadov, ak sú tuniaky modroplutvé označené v súlade s článkom 5 tohto nariadenia.

 

V prípade vyložených alebo preložených rýb sa potvrdenie musí uskutočniť najneskôr do konca vykládky alebo prekládky.

 

V prípade živých prekladaných rýb sa potvrdenie môže uskutočniť v čase prvého preloženia do ťažných klietok, ale za každých okolností najneskôr do konca operácie umiestňovania do klietky.

 

3. OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI

 

1) Vyplnenie

 

a) Všeobecné zásady:

 

Tento oddiel sa uplatňuje len na vnútroštátny obchod alebo na vývoz živých tuniakov modroplutvých.

 

Kapitán loviaceho plavidla alebo jeho splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce je zodpovedný za vyplnenie a žiadosť o potvrdenie oddielu OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI.

 

Oddiel OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI musí byť vyplnený najneskôr do konca prvého prevozu do vlečnej klietky.

 

N. B. Ak určité množstvo rýb uhynie počas prekladania a s rybami sa obchoduje doma alebo sa vyvážajú, treba skopírovať originál dokumentu o úlovku (vyplniť oddiel INFORMÁCIE O ÚLOVKU a v prípade potreby potvrdiť) a oddiel OBCHODNÉ INFORMÁCIE musí vyplniť kapitán lode alebo jeho splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca vlajkového členského štátu a postúpiť domácemu kupcovi/dovozcovi. Potvrdenie kópie zaručuje, že ide o vernú kópiu, ktorá bola zaznamenaná orgánmi dotknutého členského štátu. Dokument o úlovku sa bez potvrdenia považuje za neplatný.

 

b) Osobitné pokyny:

 

„ZÓNA“: uveďte oblasť prevozu, Stredozemné more, západný Atlantik alebo východný Atlantik.

 

„MIESTO VÝVOZU/OPUSTENIA ÚZEMIA“: uveďte členský štát alebo názov ZSD lovnej zóny, kde bol tuniak modroplutvý prevezený, alebo inak uveďte „otvorené more“.

 

„OPIS PREPRAVY“: priložte akýkoľvek príslušný dokument, ktorý osvedčuje obchod.

 

2) Potvrdenie

 

Vlajkový členský štát nesmie potvrdiť dokumenty o úlovku, v ktorých nebol vyplnený a v prípade potreby potvrdený oddiel INFORMÁCIE O ÚLOVKU.

 

Potvrdenie sa môže uskutočniť v čase prvého preloženia do ťažných klietok, ale za každých okolností najneskôr do konca operácie umiestňovania do klietky.

 

4. INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ

 

1) Vyplnenie

 

a) Všeobecné zásady:

 

Tento oddiel sa uplatňuje len na živé tuniaky modroplutvé.

 

Kapitán loviaceho plavidla alebo jeho splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce je zodpovedný za vyplnenie oddielu INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ.

 

Oddiel INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ je nutné vyplniť najneskôr do konca prvého prevozu.

 

Na konci prvého prevozu musí kapitán loviaceho plavidla odovzdať dokument o úlovku (vyplnené oddiely INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI a INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ a v prípade potreby potvrdené) kapitánovi vlečného plavidla.

 

Vyplnený a v prípade potreby potvrdený dokument o úlovku musí sprevádzať ryby počas prepravy do rybochovného zariadenia vrátane prepravy živých tuniakov modroplutvých z jednej prepravnej klietky do inej prepravnej klietky alebo uhynutých tuniakov z prepravnej klietky na pomocné plavidlo.

 

N. B. Ak určité množstvo rýb uhynie počas prevozu, treba skopírovať originál dokumentu o úlovku (vyplniť oddiel INFORMÁCIE O ÚLOVKU, INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ a INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI a v prípade potreby potvrdiť) a oddiel OBCHODNÉ INFORMÁCIE kópie dokumentu o úlovku musí vyplniť domáci predajca/vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca vlajkového členského štátu a postúpiť domácemu kupcovi/dovozcovi. Potvrdenie kópie zaručuje, že ide o vernú kópiu, ktorá bola zaznamenaná orgánmi dotknutého členského štátu. Dokument o úlovku sa bez potvrdenia považuje za neplatný.

 

b) Osobitné pokyny:

 

„POČET UHYNUTÝCH RÝB POČAS PREMIESTNENIA“ a „CELKOVÁ HMOTNOSŤ UHYNUTÝCH RÝB“: informácie (v prípade potreby) vypĺňa kapitán vlečného plavidla.

 

„ČÍSLO KLIETKY“: uveďte čísla každej klietky v prípade ťažného plavidla s viac ako jednou klietkou.

 

2) Potvrdenie

 

Nevyžaduje sa potvrdenie tohto oddielu.

 

5. INFORMÁCIE O PREKLÁDKE

 

1) Vyplnenie

 

a) Všeobecné zásady:

 

Tento oddiel sa uplatňuje len na uhynuté tuniaky modroplutvé.

 

Kapitán prekladajúceho rybárskeho plavidla alebo jeho splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca vlajkového členského štátu je zodpovedný za vyplnenie a žiadosť o potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O PREKLÁDKE.

 

Oddiel INFORMÁCIE O PREKLÁDKE je nutné vyplniť najneskôr do konca prekládky.

 

b) Osobitné pokyny:

 

„DÁTUM“: uveďte dátum prekládky.

 

„NÁZOV PRÍSTAVU“: uveďte určený prístav prekládky.

 

„ŠTÁT PRÍSTAVU“: uveďte členský štát alebo ZDS určeného prístavu prekládky.

 

2) Potvrdenie

 

Vlajkový členský štát nesmie potvrdiť dokumenty o úlovku, v ktorých nebol vyplnený a v prípade potreby potvrdený oddiel INFORMÁCIE O ÚLOVKU.

 

Potvrdenie sa musí uskutočniť najneskôr do konca prekládky.

 

6. Informácie o chove rýb

 

1) Vyplnenie

 

a) Všeobecné zásady:

 

Tento oddiel sa uplatňuje len na živé tuniaky umiestnené v klietkach.

 

Kapitán ťažného plavidla musí odovzdať dokument o úlovku (vyplniť oddiely INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI A INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ a v prípade potreby potvrdiť) prevádzkovateľovi rybochovného zariadenia v čase umiestnenia do klietky.

 

Prevádzkovateľ rybochovného zariadenia alebo jeho splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca členského štátu rybochovného zariadenia je zodpovedný za vyplnenie a žiadosť o potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O RYBOCHOVNOM ZARIADENÍ.

 

Oddiel INFORMÁCIE O RYBOCHOVNOM ZARIADENÍ. je nutné vyplniť najneskôr do konca umiestnenia do klietky.

 

b) Osobitné pokyny:

 

„ČÍSLO KLIETKY“: uveďte číslo každej klietky.

 

„Informácie regionálneho pozorovateľa ICCAT“: uveďte meno, číslo ICCAT, podpis

 

2) Potvrdenie

 

Členský štát rybochovného zariadenia je zodpovedný za potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O RYBOCHOVNOM ZARIADENÍ.

 

Členský štát rybochovného zariadenia nesmie potvrdiť dokumenty o úlovku, v ktorých neboli vyplnené a v prípade potreby potvrdené oddiely INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI A INFORMÁCIE O PREMIESTNENÍ.

 

Potvrdenie sa musí uskutočniť najneskôr do konca umiestňovania do klietky.

 

7. INFORMÁCIE O VÝLOVE

 

1) Vyplnenie

 

a) Všeobecné zásady:

 

Tento oddiel sa uplatňuje len na mŕtve chované tuniaky.

 

Prevádzkovateľ rybochovného zariadenia alebo jeho splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca členského štátu rybochovného zariadenia je zodpovedný za vyplnenie a žiadosť o potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O VÝLOVE Z RYBOCHOVNÉHO ZARIADENIA.

 

Oddiel INFORMÁCIE O VÝLOVE je nutné vyplniť najneskôr do konca výlovu.

 

b) Osobitné pokyny:

 

„ČÍSLO ŠTÍTKA (ak sa používa)“: ďalšie riadky sa môžu doplniť s cieľom uviesť číslo každého štítku jednotlivých rýb.

 

„Informácie regionálneho pozorovateľa ICCAT“: uveďte meno, číslo ICCAT, podpis

 

2) Potvrdenie

 

Členský štát rybochovného zariadenia je zodpovedný za potvrdenie oddielu INFORMÁCIE O VÝLOVE.

 

Členský štát Členský štát rybochovného zariadenia nesmie potvrdiť dokumenty o úlovku, v ktorých neboli vyplnené a v prípade potreby potvrdené oddiely INFORMÁCIE O ÚLOVKU, OBCHODNÉ INFORMÁCIE O OBCHODE SO ŽIVÝMI RYBAMI A INFORMÁCIE O RYBOCHOVNOM ZARIADENÍ.

 

Potvrdenie sa musí uskutočniť najneskôr do konca výlovu.

 

8. OBCHODNÉ INFOMÁCIE

 

1) Vyplnenie

 

a) Všeobecné zásady:

 

Tento oddiel sa uplatňuje len na vnútroštátny obchod alebo na vývoz mŕtvych tuniakov modroplutvých.

 

Domáci predajca alebo vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca alebo splnomocnený zástupca členského štátu predajcu/vývozcu je zodpovedný za vyplnenie a žiadosť o potvrdenie oddielu OBCHODNÉ INFOMÁCIE okrem pododdielu DOVOZCA/KUPEC.

 

Oddiel OBCHODNÉ INFORMÁCIE, okrem pododdielu DOVOZCA/KUPEC musí byť vyplnený pred domácim obchodom alebo vývozom rýb.

 

V prípade domáceho obchodu musí pododdiel DOVOZCA/KUPEC vyplniť domáci kupec po dokončení domáceho obchodu.

 

V prípade medzinárodného obchodu musí pododdiel DOVOZCA/KUPEC vyplniť dovozca.

 

b) Osobitné pokyny:

 

„OPIS PREPRAVY“: priložte akýkoľvek príslušný dokument, ktorý osvedčuje obchod.

 

2) Potvrdenie

 

Členský štát predajcu/vývozcu je zodpovedný za potvrdzovanie oddielu OBCHODNÉ INFORMÁCIE (okrem pododdielu DOVOZCA/KUPEC) okrem prípadov, ak sú tuniaky modroplutvé označené štítkom v zmysle článku 5 tohto nariadenia.

 

N. B. V prípadoch, že z jedného dokumentu o úlovku pochádza viac ako jeden domáci obchod alebo vývoz, kópiu originálneho dokumentu o úlovku musí potvrdiť členský štát domáceho predajcu a musí ju používať a prijímať ako originál dokumentu o úlovku. Potvrdenie kópie zaručuje, že ide o vernú kópiu, ktorá bola zaznamenaná orgánmi dotknutého členského štátu. Dokument o úlovku sa bez potvrdenia považuje za neplatný.

 

N. B. V prípade opätovného vývozu je nutné použiť OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE na ďalšie sledovanie pohybov, ktoré sa musí vzťahovať na informáciu o love pôvodného dokumentu o love prostredníctvom čísla pôvodného dokumentu o love.

 

Ak tuniaky modroplutvé loví loviace plavidlo alebo pasca pod vlajkou alebo so sídlom v členskom štáte alebo ZDS s použitím systému štítkovania, a  tuniaky sú vyvážané alebo opätovne vyvážané mŕtve, dokument o love sprevádzajúci OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE nie je nutné potvrdzovať. Je však nutné potvrdiť OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE .

 

Po dovoze môže byť tuniak modroplutvý rozdelený na niekoľko kusov, ktoré sa následne môžu vyvážať. V takomto prípade členský štát alebo ZDS opätovného vývozu musí potvrdiť, že opätovne vyvezený kus je časťou pôvodnej ryby sprevádzanej dokumentom o úlovku.

Odôvodnenie

Systém číslovania pre dokument o úlovku je abecedný kód krajiny podľa ISO (a nie NUTS). BCD je doplnkový k predchádzajúcemu povoleniu na premiestňovanie a povoleniu na umiestnenie do klietky. Je to tretie overenie zákonnosti úlovkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Opis dovezeného tuniaka modroplutvého

3. Opis dovezeného tuniaka modroplutvého

Druh výrobku F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Druh produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (ak sa v tomto oddiele zapisujú rôzne druhy produktov, hmotnosť sa uvádza pri každom druhu produktu)

Hmotnosť netto (kg)

Hmotnosť netto (kg)

Číslo alebo čísla dokumentu alebo dokumentov o úlovkoch a dátum alebo dátumy dovozu

Číslo alebo čísla dokumentu alebo dokumentov o úlovkoch a dátum alebo dátumy dovozu

Vlajka alebo vlajky rybárskeho plavidla alebo rybárskych plavidiel alebo štát zriadenia pasce, ak sa používa

Vlajka alebo vlajky rybárskeho plavidla alebo rybárskych plavidiel alebo štát zriadenia pasce, ak sa používa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Opis tuniaka modroplutvého, ktorý sa má opätovne vyviezť

4. Opis tuniaka modroplutvého, ktorý sa má opätovne vyviezť

Druh výrobku F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Druh produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (ak sa v tomto oddiele zapisujú rôzne druhy produktov, hmotnosť sa uvádza pri každom druhu produktu)

Hmotnosť netto (kg)

Hmotnosť netto (kg)

Číslo alebo čísla príslušného dokumentu alebo dokumentov o úlovkoch z časti 3

Číslo alebo čísla príslušného dokumentu alebo dokumentov o úlovkoch z časti 3

 

Štát určenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 7 – riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vyhlásenie dovozcu v členskom štáte alebo ZSD o dovoze zásielky tuniaka modroplutvého

Vyhlásenie dovozcu v členskom štáte alebo ZSD o dovoze dávky tuniaka modroplutvého

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Príloha IV – formulár

Text predložený Komisiou

ČÍSLO DOKUMENTU

OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

ODDIEL OPÄTOVNÝ VÝVOZ:

 

1. OPÄTOVNE VYVÁŽAJÚCA KRAJINA/SUBJEKT/RYBÁRSKY SUBJEKT

2. MIESTO OPÄTOVNÉHO VÝVOZU

3. OPIS DOVEZENÉHO TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

 

Druh produktu

 

 

Čistá hmotnosť

Vlajka ZDS

Dátum podpisu:

BCD

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

č.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OPIS TUNIAKA MODROPLUTVÉHO NA OPÄTOVNÝ VÝVOZ

 

Druh produktu

 

 

Čistá hmotnosť

Zodpovedajúce číslo BSD

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=čerstvý FR=mrazený: RD=okrúhly GG=bez žiabier a vnútorností, DR=spracovaný. FL=filé. OT=Iné (opíšte druh produktu: )

 

 

5. VYHLÁSENIE OPÄTOVNÉHO VÝVOZCU

Potvrdzujem, že uvedené informácie sú podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia úplné, pravdivé a správne.

Meno Adresa Podpis Dátum

6. ŠTÁTNE POTVRDENIE

Potvrdzujem, že uvedené informácie sú podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia úplné, pravdivé a správne.

Celková hmotnosť zásielky: kg

 

Meno a titul Podpis Dátum Štátna pečiatka

7. ODDIEL DOVOZ

VYHLÁSENIE DOVOZCU

 

Potvrdzujem, že uvedené informácie sú podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia úplné, pravdivé a správne.

 

Osvedčenie dovozcu

Meno Adresa Podpis Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečné Miesto dovozu: Mesto Štát/provincia ZSD

Potvrdenie o opätovnom vývoze BFTSD 2007

POZNÁMKA: Ak sa používa iný jazyk než angličtina, je potrebné priložiť preklad do angličtiny.

* Priložiť platný prepravný doklad a kópie BCD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

1. ČÍSLO DOKUMENTU

OSVEDČENIE O OPÄTOVNOM VÝVOZE TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

2. ODDIEL OPÄTOVNÝ VÝVOZ:

 

OPÄTOVNE VYVÁŽAJÚCA KRAJINA/SUBJEKT/RYBÁRSKY SUBJEKT

MIESTO OPÄTOVNÉHO VÝVOZU

3. OPIS DOVEZENÉHO TUNIAKA MODROPLUTVÉHO

 

Druh produktu

 

 

Čistá hmotnosť

Vlajka ZDS

Dátum podpisu:

BCD

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

č.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OPIS TUNIAKA MODROPLUTVÉHO NA OPÄTOVNÝ VÝVOZ

 

Druh produktu

 

 

Čistá hmotnosť

Zodpovedajúce číslo BSD

F/FR RD/GG/DR/FL/OT

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=čerstvý FR=mrazený: RD=okrúhly GG=bez žiabier a vnútorností, DR=spracovaný. FL=filé. OT=Iné (opíšte druh produktu) )

 

ŠTÁT URČENIA

5. VYHLÁSENIE OPÄTOVNÉHO VÝOZCU

Potvrdzujem, že uvedené informácie sú podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia úplné, pravdivé a správne.

Meno Adresa Podpis Dátum

6. ŠTÁTNE POTVRDENIE:

Potvrdzujem, že uvedené informácie sú podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia úplné, pravdivé a správne.

vypúšťa sa

Meno a titul Podpis Dátum Štátna pečiatka

7. ODDIEL DOVOZ

VYHLÁSENIE DOVOZCU

 

Potvrdzujem, že uvedené informácie sú podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia úplné, pravdivé a správne.

 

Osvedčenie dovozcu

Meno Adresa Podpis Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečné Miesto dovozu: Mesto Štát/provincia ZSD

vypúšťa sa

POZNÁMKA: Ak sa používa iný jazyk než angličtina, je potrebné priložiť preklad do angličtiny.

Poznámka: Priložiť platný prepravný doklad a kópie BCD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Príloha V – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet prijatých overených dokumentov o úlovkoch,

– počet prijatých potvrdených dokumentov o úlovkoch z iných členských štátov alebo ZSD,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Príloha V – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– celkové množstvo zásielok tuniaka modroplutvého, ktoré boli predmetom rozhodnutia o zákaze a rozdelenie podľa výrobkov, povahe operácie (domáci obchod, dovoz, vývoz, opätovný vývoz, premiestnenie do rybochovných zariadení), dôvody zákazu a členské štáty, ZSD a/alebo nezmluvné strany pôvodu alebo určenia.

– celkové množstvo dávok tuniaka modroplutvého, ktoré boli predmetom rozhodnutia o zákaze a rozdelenie podľa produktov, povahe operácie (domáci obchod, dovoz, vývoz, opätovný vývoz, premiestnenie do rybochovných zariadení), dôvody zákazu a členské štáty, ZSD a/alebo nezmluvné strany pôvodu alebo určenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Príloha V – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Informácie o zásielkach podľa článku 9 ods. 1

2. Informácie o dávkach podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia

– počet zásielok,

– počet dávok,

– celkové množstvo tuniaka modroplutvého a rozdelenie podľa výrobkov, povahy operácie (domáci obchod, dovoz, vývoz, opätovný vývoz, premiestnenie do rybochovných zariadení), členské štáty, ZSD alebo iné krajiny uvedené v článku 9 ods. 1.

– celkové množstvo tuniaka modroplutvého a rozdelenie podľa produktov, povahy operácie (domáci obchod, dovoz, vývoz, opätovný vývoz, premiestnenie do rybochovných zariadení), členské štáty, ZSD alebo iné krajiny uvedené v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Riadenie lovu tuniaka v Atlantikom oceáne je v kompetencii ICCAT – Medzinárodnej komisie pre ochranu atlantických tuniakov. Táto správa sa týka transpozície programu ICCAT o dokumentoch o úlovkoch do práva Spoločenstva.

Ide o najnovšie zo série opatrení ICCAT týkajúcich sa riadenia lovu tuniaka modroplutvého. Prvé je z roku 1974, keď bola dohodnutá minimálna veľkosť rýb 6,4 kg. ICCAT počas tohto obdobia prijala spolu 59 odporúčaní a uznesení o tuniakoch modroplutvých, z ktorých 12 je dodnes v platnosti. Ďalších 12 odporúčaní sa týka dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého. Lov tuniaka modroplutvého je už dlho problematickou otázkou v ICCAT.

Súčasné a minulé nariadenia EÚ o štatistických dokumentoch o tuniakovi modroplutvom

Prvý konkrétny pokus o zlepšenie dokumentácie lovu tuniakov sa uskutočnil v roku 1992, keď ICCAT zriadila program o štatistických dokumentoch lovu tuniaka modroplutvého. Dokument bol požadovaný v prípade, ak ulovené tuniaky vstupovali do EÚ alebo inej zmluvnej strany ICCAT (priama vykládka alebo dovoz). Jeho súčasťou boli údaje o pôvode tuniakov (krajina pôvodu, použitý výstroj, oblasť lovu, meno vývozcu), ktoré musel potvrdiť úradník vlajkového štátu rybárskej lode. Tento systém sa najprv uplatňoval na mrazené tuniaky modroplutvé (odporúčanie ICCAT 92-1), no onedlho bol doplnený čerstvý tuniak (odporúčanie ICCAT 93-3). V EÚ bol implementovaný nariadením Rady 859/94.

Koncom 90. rokov sa obchod s tuniakom modroplutvým stalo sofistikovanejší a ťažko sledovateľný. ICCAT reagovala rozšírením štatistického dokumentu z importu o export a reexport (odporúčanie 200-22). Okrem toho boli doplnené ďalšie druhy (mečiar, tuniak zavalitý). Nariadenie Rady 1984-2003 bolo prijaté na realizáciu nových ustanovení.

Medzinárodný obchod s tuniakom modroplutvým znova získal náskok niekoľko krokov pred požadovanými štatistickými dokumentmi. Ďalším krokom bol program pre dokumentáciu úlovkov tuniaka modroplutvého (BCD), ktorý prijala ICCAT v roku 2007 (odporúčanie 7-10) a zmenila a doplnila v roku 2008 (odporúčanie 08-12). Išlo o podstatne komplexnejší systém, ktorý ustanovuje aj prísne sledovanie tuniakov od miesta výlovu počas celej operácie až po konečný trh.

Návrh programu BCD bol však zmenený a doplnený počas schôdze ICCAT v roku 2009 v Recife (Brazília) skôr, než bol program transponovaný do legislatívy Spoločenstva (návrh Komisie mal číslo KOM(2009)406)). Táto správa preto zavádza najnovší vývoj zo schôdze v Recife. Rada robí to isté, takže obe inštitúcie postupujú podobne.

Návrh

Vzhľadom na zložitosť uvedenej histórie sa zdá najjednoduchšie opísať BCD po schôdzi v Recife. Zmeny, ktoré sú výsledkom schôdze v Recife, sú najdôležitejšími prvkami v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k tejto správe okrem niektorých, ktoré sú uvedené nižšie.

Systém BCD je pravdepodobne najkomplexnejší program týkajúci sa druhu rýb, ktorý existuje. Vyplnená BCD musí sprevádzať dávku tuniaka prakticky v každom štádiu spracovateľského reťazca začínajúc lovom a zahŕňa vykládku, prekládku, umiestnenie do klietky, výlov, dovoz, vývoz a reexport. V každom štádiu ju musia overovať orgány vlajkového štátu, štátu pasce alebo štátu umiestnenia do klietky a obsahuje rozličné informácie:

· údaje o úlovku (meno loviaceho plavidla alebo pasce, miesto a spôsob lovu, počet a veľkosť rýb);

· informácie o vývozcovi alebo predajcovi (meno spoločnosti a adresa, dátum, podpis, miesto vývozu alebo dovozu);

· informácie o prekládke (názvy plavidiel, dátum, prístav, opis produktu, hmotnosť);

· podrobnosti o chovnom zariadení (dátum umiestnenia do klietky, odhadovaný počet a hmotnosť rýb);

· informácie o výlove (dátum, počet rýb, hmotnosť, čísla štítkov, podpis)

· obchodné informácie (opis produktu, miesto a dátum vývozu, názov a podrobnosti o vývozcovi, miesto určenia, opis prepravy).

Program tiež špecifikuje spôsob vypĺňania BCD a jej overovania, jej adresátov a čas, do kedy sa musí odoslať. Členské štáty môžu uchovávať jej kópie počas dvoch rokov.

Hlavnými inováciami zo schôdze v Recife a teda predmetom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v tejto správe sú tieto body:

· všeobecná požiadavka na výlov rýb umiestnených do klietky v roku ulovenia alebo pred začiatkom ďalšej sezóny lovu kruhovými záťahovými sieťami v nasledujúcom roku (povolené niektoré výnimky);

· zákaz používania prenajatých rybárskych plavidiel;

· doplnenie ďalšej prílohy s podrobnými pokynmi o vydávaní, vypĺňaní a overovaní BCD;

V rokovaniach s Radou Komisia navrhuje jedno ustanovenie, ktoré nebolo prijaté v Recife – overovanie BCD sa má dokončiť do konca príslušného úkonu (prevozu, vykládky, umiestnenia do klietky, výlovu). Odporúčanie ICCAT neobsahuje lehotu na dokončenie overovania. Komisiu preto treba pochváliť za doplnenie, ktoré zabezpečí včasné overovanie.

Tuniak modroplutvý, ICCAT a nariadenie EÚ o NNN

Tieto programy na dokumentáciu lovu a obchodu s tuniakom modroplutvým začali v roku 1992, keď existovali vážne problémy s lovom tuniakov plavidlami plaviacimi sa pod tzv. výhodnými vlajkami. ICCAT bola v tom čase inovatívnou a odvážnou organizáciou a skúmala aj iné opatrenia na boj proti javu, ktorý sa neskôr stal známy ako NNN rybolov. Začínajúc v roku 1996 prijala ICCAT sériu obchodných opatrení na zákaz dovozu tuniaka modroplutvého z viacerých krajín, ktorých plavidlá lovili tuniaky v rozpore s pravidlami ICCAT. Tento prístup sa však ukázal ako neúčinný, pretože plavidlá, ktoré porušovali pravidlá, jednoducho zmenili vlajku a krajiny, ktoré boli predmetom zákazu vstúpili do ICCAT, hoci nie je jasné, že lovili zodpovednejšie ako zmluvné strany.

Tieto dve opatrenia na boj proti nezákonnému rybolovu – zákaz dovozu a lovné certifikáty – môžeme považovať za východiská nariadenia o NNN, ktoré prijala Rada v roku 2008. Uvedené nariadenie obsahuje požiadavku certifikátu o pôvode rýb pred ich dovozom do EÚ a možnosť uvaliť zákaz dovozu z krajín, ktoré lovili neprijateľným spôsobom. Vykonávacie opatrenia nariadenia o NNN výslovne uvádzajú program BCD ako platný certifikát na dovoz do EÚ.

Záverečné poznámky

Kvalitné tuniaky modroplutvé sú natoľko cenné, že prevádzkovatelia používajú rafinované metódy na obchádzanie kontrol – iným slovom podvádzajú. Dôkazom je stále komplikovanejší program pre dokumentáciu úlovkov tuniaka modroplutvého, nehovoriac o problémoch vlajkových, pobrežných a trhových štátov pri kontrole činností týkajúcich sa rýb v ich jurisdikcii.

Prinášajú tieto opatrenia výsledky? ICCAT prijíma každý rok stále reštriktívnejšie a komplikovanejšie riadiace opatrenia – plány obnovy, dokumentačné systémy, obmedzenia kapacity plavidiel a chovov atď. Komisia každý rok hovorí o úspechu v ICCAT a tvrdí, že organizácia konečne prijala potrebné kroky na zníženie NNN rybolovu tuniaka modroplutvého (o jeho odstránení sa nikomu ani nesníva) a že situácia je pod kontrolou. Každý rok sa pritom ukáže, že tvrdenia boli príliš optimistické.

Vyčerpaný stav oboch populácií tuniaka modroplutvého je dobre známy – neresiaca sa biomasa oboch populácií klesla na menej ako 15 % pôvodnej nelovenej biomasy. Minulý rok sa intenzívne debatovalo o zapísaní tuniaka modroplutvého do prílohy I dohovoru CITES, čo by malo za následok skončenie medzinárodného obchodu aspoň medzi krajinami, ktoré nepodajú námietku voči zápisu. Komisia v septembri 2009 oznámila, že predbežne podporuje zapísanie do zoznamu.

Je zrejmé, že kombinácia vyčerpania populácií tuniaka modroplutvého, veľmi vysoké ceny za túto rybu (bez ohľadu na to, či bola ulovená legálne alebo nie) a zrejmé ťažkosti s kontrolou rybárskych činností a obchodu znamenajú, že najlepšie snahy ICCAT počas posledných 20 rokov nestačili na zabezpečenie udržateľnosti lovu. Pôvodná podpora zápisu do prílohy I CITES zo strany Komisie by sa mala stať oficiálnou politikou Spoločenstva.

Ak schôdza CITES v marci 2010 rozhodne o zápise tuniaka modroplutvého do prílohy I, veľká časť tohto návrhu nariadenia by sa stala zastaraná počas doby trvania zápisu.

Váš spravodajca zahrnul niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré uvádzajú, že ak CITES zapíše tuniaka modroplutvého do prílohy I, nariadenie by sa malo na tento účel okamžite aktualizovať.

Toto by bolo v súlade s proklamovaným záväzkom EÚ, t. j. odstránením NNN rybolovu.

POSTUP

Názov

Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus)

Referenčné čísla

KOM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD)

Dátum predloženia v EP

3.8.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

14.9.2009

Spravodajca

       dátum menovania

Raül Romeva i Rueda

1.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.9.2009

1.12.2009

 

 

Dátum prijatia

7.4.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Jean-Marie Le Pen, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo