Betänkande - A7-0119/2010Betänkande
A7-0119/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003

15.4.2010 - (KOM(2009)0406 – C7‑0124/2009 – 2009/0116(CNS)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Raül Romeva i Rueda


Förfarande : 2009/0116(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0119/2010
Ingivna texter :
A7-0119/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003

(KOM(2009)0406 – C7‑0124/2009 – 2009/0116(CNS))

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0406),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0124/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 294.3 och artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7‑0119/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003

om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Beaktandeled 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

utgår

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Beaktandeled 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Beaktandeled 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i enlighet med förfarandet i artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Inom ramen för åtgärderna för att reglera bestånden av blåfenad tonfisk och förbättra kvaliteten och pålitligheten i statistiken samt förhindra, motverka och undanröja olagligt fiske, antog ICCAT vid sitt årliga möte i Marrakech (Marocko) den 24 november 2008 rekommendation 08-12 om ändring av rekommendation 07‑10 om ett ICCAT‑dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk. Eftersom denna rekommendation kommer att träda i kraft den 17 juni 2009 måste den genomföras av gemenskapen.

(4) Inom ramen för åtgärderna för att reglera bestånden av blåfenad tonfisk och förbättra kvaliteten och pålitligheten i statistiken samt förhindra, motverka och undanröja olagligt fiske, antog ICCAT vid sitt årliga möte i Recife (Brasilien) den 15 november 2009 rekommendation 09-11 om ändring av rekommendation 08‑12 om ett ICCAT‑dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk. Eftersom denna rekommendation kommer att träda i kraft den 1 juni 2010 måste den genomföras av gemenskapen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller överförande av nya bevarandeåtgärder som antagits av ICCAT, och därmed att uppdatera och komplettera bilagorna till denna förordning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk inom gemenskapen som stöd för genomförandet av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT).

Genom denna förordning inrättas ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk inom gemenskapen som stöd för genomförandet av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT), vilket införlivar bestämmelserna i ICCAT:s dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk i syfte att kartlägga varifrån varje exemplar av blåfenad tonfisk kommer.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) handel med blåfenad tonfisk som fångats i ICCAT-konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från gemenskapen och som landas på territoriet i den medlemsstat vars flagg fångstfartyget för eller där fällan är belägen,

i) handel i en medlemsstat eller mellan två eller flera medlemsstater med blåfenad tonfisk som fångats i ICCAT‑konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från gemenskapen och som landas på gemenskapens territorium, och

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – led b– led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) handel med odlad blåfenad tonfisk från blåfenad tonfisk som fångats i ICCAT‑konventionens område av ett gemenskapsfångstfartyg som för den medlemsstats flagg där odlingsanläggningen är belägen, då den blåfenade tonfisken levereras till alla typer av enheter i denna medlemsstat, och

ii) handel i en medlemsstat eller mellan två eller flera medlemsstater med odlad blåfenad tonfisk som fångats i ICCAT‑konventionens område av ett gemenskapsfångstfartyg och som placerats i kassar i en odlingsanläggning som är belägen på gemenskapens territorium.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) handel mellan medlemsstater med blåfenad tonfisk som fångats i ICCATkonventionens område av gemenskapsfångstfartyg som för en medlemsstats flagg eller med en fälla som är belägen i en medlemsstat.

utgår

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) export: varje förflyttning till ett tredjeland av blåfenad tonfisk som fångats i ICCAT-konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från gemenskapen, däribland från gemenskapens territorium, från tredjeländer eller från fiskeområden.

c) export: varje förflyttning till ett tredjeland av blåfenad tonfisk som fångats eller beretts (inbegripet odlad fisk) i ICCAT-konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från gemenskapen, däribland från unionens territorium, från tredjeländer eller från fiskeområden.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) import: införande på gemenskapens territorium, däribland för placering i bur, gödning, odling eller omlastning, av blåfenad tonfisk som fångats i ICCAT‑konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från ett tredjeland.

d) import: införande på gemenskapens territorium, däribland för placering i bur, gödning, odling eller omlastning, av blåfenad tonfisk som fångats eller beretts (inbegripet odlad fisk) i ICCAT‑konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från ett tredjeland.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) återexport: varje förflyttning från gemenskapens territorium av blåfenad tonfisk som tidigare importerats till gemenskapens territorium.

e) återexport: varje förflyttning från gemenskapens territorium av blåfenad tonfisk i ursprungsform eller beredd form (inbegripet odlad fisk) som tidigare importerats till gemenskapens territorium.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja) parti: en kvantitet produkter av blåfenad tonfisk som har samma produktform och kommer från samma relevanta geografiska område och samma fiskefartyg, samma grupp av fiskefartyg eller samma fälla.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska begära ett fullständigt fångstdokument för blåfenad tonfisk (nedan kallat fångstdokument) för all blåfenad tonfisk som landas i deras hamnar, levereras till och fiskas i dess anläggningar.

1. Medlemsstaterna ska begära ett fullständigt fångstdokument för blåfenad tonfisk (nedan kallat fångstdokument) för all blåfenad tonfisk som landas eller omlastas i deras hamnar, levereras till och fiskas i deras anläggningar.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje sändning med blåfenad tonfisk som är föremål för inrikeshandel, import, export eller återexport från gemenskapens territorium ska åtföljas av ett validerat fångstdokument, förutom vid tillämpning av artikel 4.3, och, om tillämpligt, av ICCAT:s överföringsdeklaration eller ett validerat intyg om återexport för blåfenad tonfisk (nedan kallat intyg om återexport).

2. Varje parti med blåfenad tonfisk som är föremål för inrikeshandel, import, export eller återexport från gemenskapens territorium, ska åtföljas av ett validerat fångstdokument, förutom vid tillämpningen av artikel 4.3, och, om tillämpligt, av ICCAT:s överföringsdeklaration, eller ett validerat intyg om återexport för blåfenad tonfisk (nedan kallat intyg om återexport).

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

All landning, överföring, leverans, uttag, inrikeshandel, import, export eller återexport av blåfenad tonfisk utan ett fullständigt och validerat fångstdokument eller intyg om återexport ska vara förbjuden.

All landning, överföring, leverans, uttag, inrikeshandel, import, export eller återexport av blåfenad tonfisk utan ett fullständigt och validerat fångstdokument och därutöver, om det behövs, intyg om återexport ska vara förbjuden.

Motivering

Användningen av den sammanbindande konjunktionen ”eller” kan vara vilseledande, eftersom den felaktigt skulle kunna syfta på att fångstdokumentet inte behövs, trots att det alltid är nödvändigt vid inrikeshandel och export.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får inte placera blåfenad tonfisk

 

a) i en anläggning som inte godkänts av medlemsstaten eller de avtalsslutande parterna, de samarbetande icke‑avtalsslutande parterna, enheterna eller fiskeenheterna eller som inte förts upp i ICCAT:s register över anläggningar som godkänts för odling av blåfenad tonfisk som fångats i ICCAT-konventionens område,

3. Medlemsstaterna får inte placera blåfenad tonfisk i en anläggning som inte godkänts av medlemsstaten eller de avtalsslutande parterna, de samarbetande icke-avtalsslutande parterna, enheterna eller fiskeenheterna eller som inte förts upp i ICCAT:s register över anläggningar som godkänts för odling av blåfenad tonfisk som fångats i ICCAT-konventionens område.

b) från olika år eller medlemsstater eller avtalsslutande parter i samma kassar om inte effektiva åtgärder vidtas för att fastställa från vilken medlemsstat eller avtalsslutande part fångsten härstammar samt dess fångstår.

 

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstater där anläggningar är belägna ska se till att fångster av blåfenad tonfisk sätts i olika kassar eller serier med kassar fördelat per den medlemsstat eller avtalsslutande part där fisken fångats.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Utan hinder av artikel 3a ska medlemsstater där anläggningar är belägna se till att blåfenad tonfisk som fångats under en gemensam fiskeinsats sätts i olika kassar eller serier med kassar fördelat per den gemensamma fiskeinsatsen.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. Medlemsstater där anläggningar är belägna ska se till att blåfenad tonfisk tas ut i anläggningarna under det år som de fångats, eller, om de tas ut följande år, före inledningen av fiskesäsongen för fartyg som bedriver notfiske. När uttag inte slutförs inom denna period ska medlemsstater där anläggningar är belägna fylla i en årlig överföringsdeklaration och lämna den till kommissionen inom tio dagar efter periodens utgång. I denna deklaration ska följande uppges:

 

– kvantiteter (uttryckt i kg) och antal fiskar som ska överföras,

 

– fångstår,

 

– sammansättning,

 

– flaggmedlemsstat eller avtalsslutande part, ICCAT-nummer och fångstfartygets namn,

 

– hänvisningar till det fångstdokument som avser de överförda fångsterna,

 

– uppfödningsanläggningens namn och ICCAT-nummer,

 

– kassens nummer och

 

– information om fiskade kvantiteter (uttryckt i kg), när de är klara.

 

Kommissionen ska lämna deklarationerna till ICCAT:s sekretariat inom fem dagar.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3d. Kvantiteter som överförs enligt punkt 3c ska sättas i olika kassar eller serier med kassar på anläggningen, i enlighet med fångstår.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska tillhandahålla fångstdokumentformulär endast för de fångstfartyg och fällor som godkänts för fiske efter blåfenad tonfisk i konventionsområdet, inklusive som bifångst. Dessa formulär ska inte vara överförbara.

4. Flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där fällan är belägen ska tillhandahålla fångstdokumentformulär endast för de fångstfartyg och fällor som godkänts för fiske efter blåfenad tonfisk i konventionsområdet, inklusive som bifångst.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Varje fångstdokument ska ha ett unikt identifikationsnummer. Dokumentnumren ska vara specifika för flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där fällan är belägen och tilldelas varje fångstfartyg eller fälla.

5. Varje fångstdokument ska ha ett unikt identifikationsnummer. Dokumentnumren ska vara specifika för flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där fällan är belägen och tilldelas varje fångstfartyg eller fälla. Dessa formulär ska inte vara överförbara till andra fångstfartyg eller andra fällor.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Varje del av uppdelade sändningar och alla beredda produkter ska åtföljas av kopior av fångstdokumenten samt uppvisa det ursprungliga unika fångstdokumentnumret för att möjliggöra spårning.

6. Varje del av uppdelade partier och alla beredda produkter ska åtföljas av kopior av fångstdokumenten samt uppvisa det ursprungliga unika fångstdokumentnumret för att möjliggöra spårning.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Befälhavare på fångstfartyg, operatörer av fällor, driftansvariga för anläggningar, försäljare, exportörer eller deras företrädare ska fylla i ett fångstdokument och därvid lämna den efterfrågade informationen under de lämpliga punkterna och begära validering av detta dokument i enlighet med punkt 2 varje gång de landar, överför, fiskar, lastar om, bedriver inrikeshandel med eller exporterar blåfenad tonfisk.

1. Befälhavare på fångstfartyg, operatörer av fällor, driftansvariga för anläggningar, försäljare, exportörer eller deras företrädare ska fylla i ett fångstdokument, om möjligt på elektronisk väg, och därvid lämna den efterfrågade informationen under de lämpliga punkterna och begära validering av detta dokument i enlighet med punkt 2 varje gång de landar, överför, sätter i kassar, fiskar, lastar om, bedriver inrikeshandel med eller exporterar blåfenad tonfisk.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) ett fångstfartyg för medlemsstatens flagga eller om en fälla eller anläggning är belägen i den medlemsstat som fångat blåfenad tonfisk, eller om fångstfartyget bedriver fiske inom ramen för ett befraktningsavtal, av en behörig myndighet eller institution i den befraktande medlemsstaten eller hos den avtalsslutande parten,

a) ett fångstfartyg för medlemsstatens flagga eller om en fälla eller anläggning är belägen i den medlemsstat som fångat blåfenad tonfisk,

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) all information i fångstdokumentet har konstaterats vara korrekt efter kontroll av sändningen,

b) all information i fångstdokumentet har konstaterats vara korrekt efter kontroll av partiet,

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Validering i enlighet med punkt 2 a ska inte krävas om all blåfenad tonfisk för försäljning har märkts av flaggmedlemsstaten eller av den medlemsstat där fällan är belägen och som fångat den blåfenade tonfisken i enlighet med artikel 5.

3. Validering i enlighet med punkt 2 ska inte krävas om all blåfenad tonfisk för försäljning har märkts av flaggmedlemsstaten eller av den medlemsstat där fällan är belägen och som fångat den blåfenade tonfisken i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om de kvantiteter blåfenad tonfisk som fångats och landats underskrider 1 ton eller tre fiskar kan loggboken eller avräkningsnotan användas som provisoriskt fångstdokument i väntan på validering av fångstdokumentet inom sju dagar och före inrikeshandel eller export.

4. Om de kvantiteter blåfenad tonfisk som fångats och landats underskrider 1 ton eller tre fiskar, kan fiskeloggboken eller avräkningsnotan användas som provisoriskt fångstdokument i väntan på validering av fångstdokumentet inom sju dagar och före inrikeshandel eller export.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Anvisningar för utfärdande, numrering, ifyllande och validering av fångstdokumentet återfinns i bilaga IV.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En sammanfattning av genomförandet av identitetsmärkningsprogrammet ska lämnas till kommissionen av de berörda medlemsstaterna.

2. En sammanfattning av genomförandet av identitetsmärkningsprogrammet ska lämnas till kommissionen av de berörda medlemsstaterna. Kommissionen ska omgående lämna sammanfattningarna till ICCAT:s sekretariat.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje sändning av blåfenad tonfisk som återexporteras från deras territorium åtföljs av ett validerat intyg om återexport.

1. Medlemsstaterna ska se till att varje parti av blåfenad tonfisk som återexporteras från deras territorium åtföljs av ett validerat intyg om återexport.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den operatör som ansvarar för återexporten ska fylla i intyget om återexport och därvid lämna de efterfrågade uppgifterna under de lämpliga punkterna och begära validering av intyget för den sändning av blåfenad tonfisk som ska återexporteras. Det fullständiga intyget om återexport ska åtföljas av en kopia av det/de validerade fångstdokumenten för den blåfenade tonfisk som tidigare importerats.

2. Den operatör som ansvarar för återexporten ska fylla i intyget om återexport och därvid lämna de efterfrågade uppgifterna under de lämpliga punkterna och begära validering av intyget för det parti av blåfenad tonfisk som ska återexporteras. Det fullständiga intyget om återexport ska åtföljas av en kopia av det/de validerade fångstdokumenten för den blåfenade tonfisk som tidigare importerats.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter identifierar varje sändning av blåfenad tonfisk som varit föremål för landning, inrikeshandel, import, export eller återexport på deras territorium. De behöriga myndigheterna ska begära in och granska det godkända fångstdokumentet/de godkända fångstdokumenten och berörd dokumentation för varje sändning av blåfenad tonfisk. Granskningen ska omfatta kontroll mot ICCAT-sekretariatets databas för validering.

1. Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter identifierar varje parti av blåfenad tonfisk som varit föremål för landning, omlastning, inrikeshandel, import, export eller återexport på deras territorium. De behöriga myndigheterna ska begära in och granska det godkända fångstdokumentet/de godkända fångstdokumenten och berörd dokumentation för varje parti av blåfenad tonfisk. Granskningen ska omfatta kontroll mot ICCAT-sekretariatets databas för validering.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna kan också granska sändningens innehåll för att kontrollera informationen i fångstdokumentet och i berörd dokumentation samt vid behov kontrollera uppgifterna mot de berörda operatörernas information.

2. De behöriga myndigheterna kan också granska partiets innehåll för att kontrollera informationen i fångstdokumentet och i berörd dokumentation samt vid behov kontrollera uppgifterna mot de berörda operatörernas information.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat identifierar en sändning utan fångstdokument ska den lämna information om detta till den levererande medlemsstaten eller till den exporterande avtalsslutande parten samt till flaggmedlemsstaten eller den flaggförande avtalsslutande parten, om dessa är kända.

4. Om en medlemsstat identifierar ett parti utan fångstdokument ska den lämna information om detta till den levererande medlemsstaten eller till den exporterande avtalsslutande parten samt till flaggmedlemsstaten eller den flaggförande avtalsslutande parten, om dessa är kända.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om vilka myndigheter som ansvarar för validering och kontroll av fångstdokument eller intyg om återexport genom att lämna uppgifter om myndigheternas namn och fullständiga adress, och i förekommande fall uppgifter om namn och befattning för de validerande tjänstemän som beviljats individuella befogenheter, samt exempel på dokument, stämplar eller sigill och, i förekommande fall, identitetsmärkning.

1. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om följande:

 

a) namn och fullständig adress för de myndigheter som ansvarar för validering och kontroll av fångstdokument eller intyg om återexport,

 

b) namn, titel och stämplar eller sigill för de validerande tjänstemän som beviljats individuella befogenheter och

 

c) i förekommande fall, identitetsmärkning.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Denna information ska innehålla uppgifter om när dessa befogenheter träder i kraft. Uppdaterad information om de validerande myndigheterna ska lämnas till kommissionen i god tid.

2. Denna information ska innehålla uppgifter om när dessa befogenheter träder i kraft. Uppdaterad information om de validerande myndigheterna och tjänstemännen ska lämnas till kommissionen så snart som möjligt.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska lämna en programrapport i elektroniskt format till kommissionen senast den 15 september varje år, som ska omfatta perioden från och med den 1 juli föregående år till den 30 juni innevarande år, samt de uppgifter som anges i bilaga V.

1. Medlemsstaterna ska lämna en programrapport i elektroniskt format till kommissionen senast den 15 september varje år, som ska omfatta perioden från och med den 1 juli föregående år till den 30 juni innevarande år, samt de uppgifter som anges i bilaga VI.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilagorna kan ändras av kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13.

I syfte att tillämpa de bevarandeåtgärder som ICCAT har antagit och till vilka unionen är avtalsslutande part får kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 12a och enligt de villkor som anges i artiklarna 12b och 12c ändra bilagorna till denna förordning.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ändringarna ska röra de bevarandeåtgärder som antagits av ICCAT, till vilken gemenskapen är avtalsslutande part.

När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Utövande av delegering

1. Befogenheter att anta de delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från det att denna förordning har trätt i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader före femårsperiodens slut. Delegeringen av befogenheter ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 12b.

 

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska detta samtidigt anmälas till Europaparlamentet och rådet.

 

3. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som fastställs i artiklarna 12b och 12c.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12b

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 12 kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta om ett eventuellt återkallande av delegering av befogenheter, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan ett slutligt beslut fattas.

 

3. Beslutet om återkallande avslutar delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. Det får verkan omedelbart eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten hos delegerade akter som redan är i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12c

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra invändningar mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdatum.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet gjort invändningar mot den delegerade akten när denna frist löpt ut ska akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i denna.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt ska ange skälen härtill.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

utgår

Kommittéförfarandet

 

1. Kommissionen ska bistås av en kommitté som inrättats i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002.

 

2. Vid hänvisningar till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG gälla.

 

3. Den period som föreskrivs i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska fastställas till en månad.

 

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 14 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) bilagorna I, IVa, IX och XV ska utgå.

k) bilagorna I, IVa, IX och XV ska upphöra att gälla.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Hänvisningar till de bestämmelser som utgått i förordning (EG) nr 1984/2003 ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Översyn av förordningen

 

Kommissionen ska se över denna förordning i överensstämmelse med ICCAT:s rekommendationer, med beaktande av de uppdaterade vetenskapliga utlåtanden om beståndens storlek som läggs fram vid kommande sammanträden inom ICCAT, och ska vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

Motivering

CITES är en konvention som värnar om djur- och växtarters biologiska mångfald, medan ICCAT är det organ som ska förvalta och bevara tonfiskbeståndet.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – tabellen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 2 a Varuslag

KN-nummer

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 2 a Varuslag

KN-nummer

Levande blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Levande blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött

0302 35 10

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött

0302 35 10

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött, för annat än fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0302 35 90

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött, för annat än fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0302 35 90

Hel blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 11

Hel blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 11

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk, urtagen och utan gälar, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 13

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk, urtagen och utan gälar, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 13

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), fryst, med undantag av hel fisk eller urtagen fisk utan gälar, för annat än fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 19

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), fryst, med undantag av hel fisk eller urtagen fisk utan gälar, för annat än fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 19

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött, för annat än industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 90

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött, för annat än industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 90

Filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färska eller kylda

ex 0304 19 39

Filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färska eller kylda

ex 0304 19 39

Annat fiskkött än filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färskt eller kylt

ex 0304 19 39

Annat fiskkött än filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färskt eller kylt

ex 0304 19 39

Filéer och annat fiskkött – av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), frysta

ex 0304 29 45

Filéer och annat fiskkött – av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), frysta

ex 0304 29 45

Annat fiskkött av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Annat fiskkött av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Mjöl och pelletar av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

ex 0305 10 00

 

Lever, rom och mjölke av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), torkad, rökt, saltad eller i saltlake

ex 0305 20 00

 

Filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även torkade, saltade eller i saltlake, men inte rökta

ex 0305 30 90

Filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även torkade, saltade eller i saltlake, men inte rökta

ex 0305 30 90

Rökt blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), inbegripet filéer

ex 0305 49 80

Rökt blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), inbegripet filéer

ex 0305 49 80

Torkad blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även saltad eller osaltad, men inte rökt

ex 0305 59 80

Torkad blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även saltad eller osaltad, men inte rökt

ex 0305 59 80

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även saltad, men inte torkad eller rökt och i saltlake

ex 0305 69 80

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även saltad, men inte torkad eller rökt och i saltlake

ex 0305 69 80

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar men inte malen, beredd eller konserverad i vegetabilisk olja

ex 1604 14 11

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar men inte malen, beredd eller konserverad i vegetabilisk olja

ex 1604 14 11

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar, men inte malen, beredd eller konserverad i annat än vegetabilisk olja som filéer, så kallade ”loins”

ex 1604 14 16

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar, men inte malen, beredd eller konserverad i annat än vegetabilisk olja som filéer, så kallade ”loins”

ex 1604 14 16

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar, men inte malen, beredd eller konserverad i annat än vegetabilisk olja och andra filéer än så kallade ”loins”

ex 1604 14 18

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar, men inte malen, beredd eller konserverad i annat än vegetabilisk olja och andra filéer än så kallade ”loins”

ex 1604 14 18

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), annat än hel eller i bitar men inte malen, beredd eller konserverad

ex 1604 20 70

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), annat än hel eller i bitar men inte malen, beredd eller konserverad

ex 1604 20 70

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 2 – rad 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fiskmängd, total färskvikt och genomsnittlig vikt

Fiskmängd, total färskvikt och genomsnittlig vikt1

 

_________________

1 Vikten ska rapporteras enligt färskvikt i förekommande fall. Om färskvikt inte används ange produkttyp (t.ex. GG) i fälten ”totalvikt” och ”genomsnittlig vikt” i formuläret.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 2 – rad 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, adress, underskrift, stämpel och datum

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Handel med levande fisk

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 3 – rad 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Export- eller avsändningsort (vid utländsk ort, ange det fiskeområde där den blåfenade tonfisken fångats)

Export- eller avsändningsort

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 3 – rad 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, adress, underskrift, stämpel och datum

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 5 – rad 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, adress, underskrift, stämpel och datum

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Anläggning

6. Anläggning

Beskrivning av odlingsanläggningen

Beskrivning av odlingsanläggningen

Namn, medlemsstat där anläggningen är belägen

Namn, medlemsstat där anläggningen är belägen

FFB-nummer (ICCAT) och anläggningens placering

FFB-nummer (ICCAT) och anläggningens placering

Deltagande i nationellt provtagningsprogram (ja eller nej)

Deltagande i nationellt provtagningsprogram (ja eller nej)

Beskrivning av buren

Beskrivning av buren

Datum för placering i bur, burens nummer

Datum för placering i bur, burens nummer

Beskrivning av fisken

Beskrivning av fisken

Uppskattning av fiskmängden, totalvikten och den genomsnittliga vikten

Uppskattning av fiskmängden, totalvikten och den genomsnittliga vikten1

Uppgifter om observatören

Uppgifter om ICCAT:s regionala observatör

Namn, befattning, underskrift

Namn, ICCAT-nummer, underskrift

Officiell validering

Officiell validering

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, adress, underskrift, stämpel och datum

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

 

___________

1Vikten ska rapporteras enligt färskvikt i förekommande fall. Om färskvikt inte används ange produkttyp (t.ex. GG) i fälten ”totalvikt” och ”genomsnittlig vikt” i formuläret.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Uttag från anläggningar

7. Uttag från anläggningar

Beskrivning av uttaget

Beskrivning av uttaget

Datum för uttaget

Datum för uttaget

Fiskmängd, total (färsk)vikt och genomsnittlig vikt

Fiskmängd, total (färsk)vikt och genomsnittlig vikt

Identitetsnummer (om tillämpligt)

Identitetsnummer (om tillämpligt)

 

Uppgifter om ICCAT:s regionala observatör

 

Namn, ICCAT-nummer, underskrift

Uppskattad storlek (<8 kg, 8–30 kg, >30 kg)

Uppskattad storlek (<8 kg, 8–30 kg, >30 kg)

Officiell validering

Officiell validering

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, adress, underskrift, stämpel och datum

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – punkt 8 – rad 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, adress, underskrift, stämpel och datum

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga III – formulär

Kommissionens förslag

1.

NR CC-YY-XXXXXX

1/2

2. FÅNGST

FARTYG/FÄLLA

 

NAMN

FLAGG

ICCAT-REGISTRERINGSNUMMER

 

 

 

 

 

ATEC

FÅNGSTBESKRIVNING

 

DATUM (ddmmåå)

 

OMRÅDE | |REDSKAP

 

 

 

FISKMÄNGD

 

TOTALVIKT(kg) |

GENOMSNITTLIG VIKT (kg)|

 

 

IDENTITETSNUMMER (om tillämpligt)

 

ICCAT-REGISTRERINGSNUMMER för gemensam fiskeverksamhet

 

 

(om tillämpligt)

 

 

 

(om tillämpligt)

 

OFFICIELL VALIDERING

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

3. HANDEL

PRODUKTBESKRIVNING

|FÄRSKVIKT (kg) | FISKMÄNGD | OMRÅDE

EXPORTÖR/FÖRSÄLJARE

 

EXPORT-/ AVSÄNDNINGSORT

FÖRETAG

ADRESS

 

 

 

 

 

 

 

BESTÄMMELSEANLÄGGNING

 

STAT

 

FFB-NUMMER ICCAT

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

DATUM

 

TRANSPORTBESKRIVNING  

(Relevant dokumentation ska bifogas)

OFFICIELL VALIDERING

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

IMPORTÖR/KÖPARE

 

FÖRETAG

 

IMPORT-/BESTÄMMELSEORT (stad, land, stat)

 

 

 

ADRESS

 

 

 

DATUM FÖR UNDERTECKNANDE

 

UNDERSKRIFT

 

 

BILAGA (BILAGOR): JA/NEJ

(ringa in det tillämpliga alternativet)

 

4. ÖVERFÖRING

BESKRIVNING AV BOGSERFARTYG

 

ICCAT:S ÖVERFÖRINGSDEKLARTION

 

 

NAMN

 

FLAGG

 

ICCAT-REGISTRERINGSNUMMER

 

 

MÄNGD FISK SOM DÖTT VID ÖVERFÖRINGEN

TOTALVIKT FÖR DÖD FISK (kg)

 

 

BESKRIVNING AV BOGSERBURARNA |BURARNAS NUMMER

 

 

BILAGA (BILAGOR) JA/NEJ

(ringa in det tillämpliga alternativet)

5. OMLASTNING

BESKRIVNING AV TRANSPORTFARTYG

 

NAMN

FLAG | | ICCAT-REGISTRERINGSNUMMER

 

 

 

DATUM (ddmmåå)

 

HAMN

 

HAMNSSTAT

 

 

POSITION (LATITUD/LONGITUD) |

 

PRODUKTBESKRIVNING (Ange nettovikten i kg för varje produkttyp)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT (kg)

 

TOTALVIKT F (kg)

 

FR

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT (kg)

 

TOTALVIKT FR (kg)

 

OFFICIELL VALIDERING

VALIDATIO

 

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

 

 

BILAGA (BILAGOR) JA/NEJ

(ringa in det tillämpliga alternativet)

FÅNGSTDOKUMENT ICCAT FÖR BLÅFENAD TONFISK  |N° CC-YY-XXXXXX | 2/2

6. ANLÄGGNING

BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN

NAMN

 

STAT

 

FFB-NUMMER ICCAT

 

 

 

NATIONELLT URVALSPROGRAM ? Ja eller Nej

(ringa in det tillämpliga alternativet)

ORT

 

BESKRIVNING AV BURARNA

DATUM (ddmm^^)

 

BURARNAS NUMMER

 

FISKBESKRIVNING

FISKMÄNGD

 

TOTALVIKT (kg)

 

GENOMSNITTLIG VIKT [kg:

 

UPPGIFTER OM OBSERVATÖREN

NAMN

BEFATTNING

 

 

UNDERSKRIFT

 

STORLEK

<8Kg

 

8-30 Kg

 

>30Kg

 

OFFICIELL VALIDERING

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

 

 

BILAGA (BILAGOR) JA/NEJ

(ringa in det tillämpliga alternativet)

7. UTTAG

UTTAGSBESKRIVNING

 

DATUM (ddmrnåå)

 

FISKMÄNGD

 

TOTAL FÄRSKVIKT (kg)

 

 

 

GENOMSNITTSVIKT (kg)

 

IDENTITETSNUMMER (om tillämpligt)

 

OFFICIELL VALIDERING

 

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

8. HANDEL

PRODUKTBESKRIVNING (Ange nettovikten i kg för varje produkttyp)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

TOTALVIKT F (kg)

 

FR

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT(kg)

 

TOTALVIKT FR (kg)

 

EXPORTÖR/FÖRSÄLJARE

 

EXPORT-/AVSÄNDNINGSORT

FÖRETAG

ADRESS

 

 

 

 

 

 

 

BESTÄMMELSESTAT

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

DATUM

 

TRANSPORTBESKRIVNING

(Relevant dokumentation ska bifogas)

OFFICIELL VALIDERING

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

IMPORTÖR/KÖPARE

 

FÖRETAG

 

IMPORT-/BESTÄMMELSEORT (stad, land, stat)

 

 

 

ADRESS

 

 

 

DATUM

 

UNDERSKRIFT

 

 

BILAGA (BILAGOR) JA/NEJ)

(ringa in det tillämpliga alternativet)

Parlamentets ändringsförslag

1.

NR CC-YY-XXXXXX

1/2

2. FÅNGST

FARTYG/FÄLLA

 

NAMN

FLAGG

ICCAT-REGISTRERINGSNUMMER

 

 

 

 

 

utgår

FÅNGSTBESKRIVNING

 

DATUM (ddmmåå)

 

OMRÅDE | |REDSKAP

 

 

 

ANTAL FISKAR

 

TOTALVIKT(kg) |

GENOMSNITTLIG VIKT (kg)|

 

 

IDENTITETSNUMMER (om tillämpligt)

 

ICCAT-REGISTRERINGSNUMMER för gemensam fiskeverksamhet

 

 

(om tillämpligt)

 

 

 

(om tillämpligt)

 

OFFICIELL VALIDERING

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

3. HANDEL

PRODUKTBESKRIVNING

|FÄRSKVIKT (kg) | ANTAL FISKAR | OMRÅDE

EXPORTÖR/FÖRSÄLJARE

 

EXPORT/ AVSÄNDNINGSORT

FÖRETAG

ADRESS

 

 

 

 

 

 

 

BESTÄMMELSEANLÄGGNING

 

STAT

 

FFB-NUMMER ICCAT

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

DATUM

 

TRANSPORTBESKRIVNING 

(Relevant dokumentation ska bifogas)

OFFICIELL VALIDERING

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

IMPORTÖR/KÖPARE

 

FÖRETAG

 

IMPORT-/BESTÄMMELSEORT (stad, land, stat)

 

 

 

ADRESS

 

 

 

DATUM FÖR UNDERTECKNANDE

 

UNDERSKRIFT

 

 

BILAGA (BILAGOR): JA/NEJ

(ringa in det tillämpliga alternativet)

 

4. ÖVERFÖRING

BESKRIVNING AV BOGSERFARTYG

 

ICCAT:S ÖVERFÖRINGSDEKLARTION

 

 

NAMN

 

FLAGG

 

ICCAT-REGISTRERINGSNUMMER

 

 

MÄNGD FISK SOM DÖTT VID ÖVERFÖRINGEN

TOTALVIKT FÖR DÖD FISK (kg)

 

 

BESKRIVNING AV BOGSERBURARNA |BURARNAS NUMMER

 

 

BILAGA (BILAGOR) JA/NEJ

(ringa in det tillämpliga alternativet)

5. OMLASTNING

BESKRIVNING AV TRANSPORTFARTYG

 

NAMN

FLAG | | ICCAT-REGISTRERINGSNUMMER

 

 

 

DATUM (ddmmåå)

 

HAMN

 

HAMNSSTAT

 

 

POSITION (LATITUD/LONGITUD) |

 

PRODUKTBESKRIVNING (Ange nettovikten i kg för varje produkttyp)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT (kg)

 

TOTALVIKT F (kg)

 

FR

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL (kg)

 

OT (kg)

 

 

TOTALVIKT FR (kg)

 

OFFICIELL VALIDERING

VALIDATIO

 

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

 

 

BILAGA (BILAGOR) JA/NEJ

(ringa in det tillämpliga alternativet)

FÅNGSTDOKUMENT ICCAT FÖR BLÅFENAD TONFISK  |N° CC-YY-XXXXXX | 2/2

6. ANLÄGGNING

BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN

NAMN

 

STAT

 

FFB-NUMMER ICCAT

 

 

 

NATIONELLT URVALSPROGRAM ? Ja eller Nej

(ringa in det tillämpliga alternativet)

ORT

 

BESKRIVNING AV BURARNA

DATUM (ddmm^^)

 

BURARNAS NUMMER

 

FISKBESKRIVNING

FISKMÄNGD

 

TOTALVIKT (kg)

 

GENOMSNITTLIG VIKT [kg:

 

UPPGIFTER OM ICCAT:S REGIONALA OBSERVATÖR

 

 

NAMN

ICCAT-NUMMER

 

 

UNDERSKRIFT

 

STORLEK

<8Kg

 

8-30 Kg

 

>30Kg

 

OFFICIELL VALIDERING

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

 

 

BILAGA (BILAGOR) JA/NEJ

(ringa in det tillämpliga alternativet)

7. UTTAG

UTTAGSBESKRIVNING

 

DATUM (ddmrnåå)

 

FISKMÄNGD

 

TOTAL FÄRSKVIKT (kg)

 

 

 

GENOMSNITTSVIKT (kg)

 

 

 

IDENTITETSNUMMER (om tillämpligt)

 

 

UPPGIFTER OM ICCAT:S REGIONALA OBSERVATÖR

 

 

NAMN

ICCAT-NUMMER

 

 

UNDERSKRIFT

OFFICIELL VALIDERING

 

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

8. HANDEL

PRODUKTBESKRIVNING (Ange nettovikten i kg för varje produkttyp)

F

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT (kg)

 

TOTALVIKT F (kg)

 

FR

RD (kg)

 

GG (kg)

 

DR (kg)

 

FL(kg)

 

OT (kg)

 

TOTALVIKT FR (kg)

 

EXPORTÖR/FÖRSÄLJARE

 

EXPORT-/AVSÄNDNINGSORT

FÖRETAG

ADRESS

 

 

 

 

 

 

 

BESTÄMMELSESTAT

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

DATUM

 

TRANSPORTBESKRIVNING

(Relevant dokumentation ska bifogas)

OFFICIELL VALIDERING

 

MYNDIGHETENS NAMN

 

STÄMPEL

 

 

BEFATTNING

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

 

IMPORTÖR/KÖPARE

 

FÖRETAG

 

IMPORT-/BESTÄMMELSEORT (stad, land, stat)

 

 

 

ADRESS

 

 

 

DATUM

 

UNDERSKRIFT

 

 

BILAGA (BILAGOR) JA/NEJ)

(ringa in det tillämpliga alternativet)

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

BILAGA IIIa

 

Anvisningar för utfärdande, numrering, ifyllande och validering av fångstdokumentet

 

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

 

1) Språk

 

Om något annat språk än ICCAT:s officiella språk (engelska, franska och spanska) används för att fylla i fångstdokumentet ska den engelska översättningen bifogas.

 

2) Numrering

 

Medlemsstaterna ska ta fram enhetliga system för numrering av fångstdokumenten genom att använda sina landskoder med två bokstäver enligt ISO i kombination med ett minst åttasiffrigt tal, där minst två siffror bör ange fångståret.

 

Exempel: FR-09-123456 (där FR står för Frankrike)

 

I samband med uppdelade partier eller beredda produkter ska kopior av det ursprungliga fångstdokumentet numreras genom att ett tvåsiffrigt nummer läggs till numret på de ursprungliga fångstdokumenten.

 

Exempel: FR-09-123456-01, FR‑09‑123456-02, FR-09-123456-03, etc.

 

Numreringen ska anges i löpande ordning och helst tryckas. Serienumren på utfärdade, oifyllda fångstdokument ska anges enligt mottagarens namn.

 

3)Validering

 

Modellen för fångstdokument som avser tonfisk får inte ersättas av ett förhandstillstånd för överföring eller ett tillstånd för placering i kassar.

 

2. FÅNGST

 

1) Ifyllande

 

a) Allmänna principer

 

Detta avsnitt ska fyllas i för alla fångster av blåfenad tonfisk.

 

Fiskefartygets befälhavare, tonfiskfällans operatör eller deras bemyndigade företrädare, eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där fällan är belägen ska ansvara för att avsnittet FÅNGST fylls i och begära validering av detta.

 

Avsnittet FÅNGST ska fyllas i senast efter det att den första överföringen till bogserade kassar, omlastningen eller landningen är avslutad.

 

OBS: I samband med gemensam fiskeinsats enligt definitionen i artikel 2 g i rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordning (EG) nr 43/2009 och upphävande av förordning (EG) nr 1559/20071 ska befälhavaren på varje fångstfartyg som deltar i den gemensamma fiskeinsatsen fylla i ett fångstdokument för varje fångst.

 

b) Särskilda anvisningar

 

FLAGG: ange flaggmedlemsstat eller den medlemsstat där fällan är belägen.

 

ICCAT-registreringsnummer: ange ICCAT-nummer på det fångstfartyg eller den fälla som godkänts för fiske av blåfenad tonfisk i ICCAT-konventionens område. Denna uppgift tillämpas inte på fångstfartyg som fångar blåfenad tonfisk som bifångst.

 

REDSKAP: ange fiskeredskap med följande koder:

 

BB                 Spöfiskefartyg

 

GILL             Stågarn

 

HAND                      Handlinor

 

HARP            Harpun

 

LL                 Långrev

 

MWT             Pelagisk trål

 

PS                 Ringnot

 

RR                 Spö/rulle

 

SURF             Oklassificerat ytfiske

 

TL                 Styrda garn

 

TRAP            Fälla

 

TRO              Släplina

 

UNCL            Ospecificerade metoder

 

OT                 Annan typ

 

___________________

1 EUT L 96, 15.4.2009, s. 1.

 

TOTAL VIKT: ange total färskvikt i kg. Om färskvikt inte används vid fångsttidpunkten, ange produkttyp (t.ex. GG). I samband med gemensam fiskeinsats ska den kvantitet som rapporteras motsvara den fördelningsnyckel som fastställts för varje enskilt fångstfartyg.

 

OMRÅDE: ange Medelhavet, västra Atlanten eller östra Atlanten.

 

IDENTITETSNUMMER (om tillämpligt): ytterligare rader kan läggas till för att ange varje enskild fisks identitetsnummer.

 

2) Validering

 

Den flaggmedlemsstat eller den medlemsstat där fällan är belägen ansvarar för validering av avsnittet FÅNGST, om den blåfenade tonfisken inte har märkts enligt artikel 5 i denna förordning.

 

Landad eller omlastad fisk ska valideras senast efter det att omlastningen eller landningen är avslutad.

 

För fisk som överförs levande kan valideringen ske då den första överföringen till bogserade kassar utförs, men måste under alla omständigheter ske efter det att placeringen i kasse är avslutad.

 

3. HANDEL MED LEVANDE FISK

 

1) Ifyllande

 

a) Allmänna principer:

 

Detta avsnitt ska endast fyllas i vid inrikeshandel med och export av levande blåfenad tonfisk.

 

Fiskefartygets befälhavare eller dennes bemyndigade företrädare, eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten ska ansvara för att avsnittet HANDEL MED LEVANDE FISK fylls i och begära validering av detta.

 

Avsnittet HANDEL MED LEVANDE FISK ska fyllas i senast efter det att den första överföringen till bogserade kassar är avslutad.

 

OBS: Om en kvantitet fisk dör under överföringen, och säljs inrikes eller exporteras ska det ursprungliga fångstdokumentet (med avsnittet FÅNGST ifyllt och, om tillämpligt, validerat) kopieras, och avsnittet HANDEL i det kopierade fångstdokumentet ska fyllas i av fiskefartygets befälhavare, dennes bemyndigade företrädare eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten samt överföras till den köpare som bedriver inrikeshandel/importören. Valideringen av kopian garanterar att den är äkta och har registrerats av myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Utan en sådan validering är varje kopia av ett fångstdokument ogiltig.

 

b) Särskilda anvisningar:

 

OMRÅDE: ange området för överföring, Medelhavet, västra Atlanten eller östra Atlanten.

 

EXPORT-/AVSÄNDNINGSORT: ange namnet på medlemsstat eller avtalsslutande part för det fiskeområde där den blåfenade tonfisken överfördes, alternativt ange ”öppet hav”.

 

TRANSPORTBESKRIVNING: Bifoga alla relevanta handlingar som styrker handeln.

 

2) Validering

 

Flaggmedlemsstaten får inte validera fångstdokument i vilka avsnittet FÅNGST inte är ifyllt, och, om tillämpligt, validerat.

 

Valideringen kan ske då den första överföringen till bogserade kassar utförs, men valideringen ska under alla omständigheter ske efter det att placeringen i kasse är avslutad.

 

4. ÖVERFÖRING

 

1) Ifyllande

 

a) Allmänna principer:

 

Detta avsnitt ska enbart fyllas i för fångster av levande blåfenad tonfisk.

 

Fiskefartygets befälhavare eller dennes bemyndigade företrädare, eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten ska ansvara för att avsnittet ÖVERFÖRING fylls i.

 

Avsnittet ÖVERFÖRING ska fyllas i senast efter det att den första överföringen är avslutad.

 

Då den första överföringen avslutats ska fångstfartygets befälhavare lämna fångstdokumentet (med avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK och ÖVERFÖRING ifyllda och, om tillämpligt, validerade) till bogserfartygets befälhavare.

 

Det ifyllda och, om tillämpligt, validerade fångstdokumentet ska åtfölja den överförda fisken under transporten till gödnings- eller odlingsanläggningen, medräknat den överförda, levande blåfenade tonfisken från en transportkasse till en annan, eller den överförda, döda blåfenade tonfisken från en transportkasse till ett hjälpfartyg.

 

OBS: Om fisk dör under överföringen ska det ursprungliga fångstdokumentet (med avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK och ÖVERFÖRING ifyllda och, om tillämpligt, validerade) kopieras, och avsnittet HANDEL i det kopierade fångstdokumentet ska fyllas i av den försäljare som bedriver inrikeshandel/exportören, dennes bemyndigade företrädare eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten samt överföras till den köpare som bedriver inrikeshandel/importören. Valideringen av kopian garanterar att den är äkta och har registrerats av myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Utan en sådan validering är varje kopia av ett fångstdokument ogiltig.

 

b) Särskilda anvisningar:

 

MÄNGD FISK SOM DÖTT VID ÖVERFÖRINGEN och TOTALVIKT FÖR DÖD FISK: uppgifterna fylls i (om tillämpligt) av bogserfartygets befälhavare.

 

BURARNAS NUMMER: om ett bogserfartyg bogserar mer än en kasse ska varje nummer på kassarna anges.

 

2) Validering

 

Ingen validering krävs för detta avsnitt.

 

5. OMLASTNING

 

1) Ifyllande

 

a) Allmänna principer:

 

Detta avsnitt ska enbart fyllas i för död blåfenad tonfisk.

 

Det omlastande fiskefartygets befälhavare eller dennes bemyndigade företrädare, eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten ska ansvara för att avsnittet OMLASTNING fylls i och begära validering av detta.

 

Avsnittet OMLASTNING ska fyllas i senast efter det att omlastningen är avslutad.

 

b) Särskilda anvisningar:

 

DATUM: ange datum för omlastningen.

 

HAMN: ange den utsedda omlastningshamnen.

 

HAMNSTAT: ange medlemsstat eller avtalsslutande part för den utsedda omlastningshamnen.

 

2) Validering

 

Flaggmedlemsstaten får inte validera fångstdokument i vilka avsnittet FÅNGST inte är ifyllt, och, om tillämpligt, validerat.

 

Valideringen ska ske senast efter det att omlastningen är avslutad.

 

6. ANLÄGGNING

 

1) Ifyllande

 

a) Allmänna principer:

 

Detta avsnitt ska enbart fyllas i för levande blåfenad tonfisk i kasse.

 

Bogserfartygets befälhavare ska lämna fångstdokumentet (med avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK och ÖVERFÖRING ifyllda och, om tillämpligt, validerade) till anläggningens driftsansvarige vid tidpunkten för placering i kasse.

 

Anläggningens driftansvarige eller dennes bemyndigade företrädare, eller en bemyndigad företrädare för den medlemsstat där anläggningen är belägen ska ansvara för att avsnittet ANLÄGGNING fylls i och begära validering av detta.

 

Avsnittet ANLÄGGNING ska fyllas i senast efter det att placeringen i kassar är avslutad.

 

b) Särskilda anvisningar:

 

BURARNAS NUMMER: ange varje nummer på kassarna.

 

UPPGIFTER OM ICCAT:S REGIONALA OBSERVATÖR: namn, ICCAT-nummer och underskrift.

 

2) Validering

 

Den medlemsstat där anläggningen är belägen ska ansvara för att validera avsnittet ANLÄGGNING.

 

Den medlemsstat där anläggningen är belägen får inte validera fångstdokument i vilka avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK och ÖVERFÖRING inte är ifyllda, och, om tillämpligt, validerade.

 

Valideringen ska ske senast efter det att placeringen i kassar är avslutad.

 

7. UTTAG

 

1) Ifyllande

 

a) Allmänna principer:

 

Detta avsnitt ska enbart fyllas i för död, uttagen tonfisk.

 

Anläggningens driftansvarige eller dennes bemyndigade företrädare, eller en bemyndigad företrädare för den medlemsstat där anläggningen är belägen ska ansvara för att avsnittet UTTAG fylls i och begära validering av detta.

 

Avsnittet UTTAG ska fyllas i senast efter det att uttag är avslutat.

 

b) Särskilda anvisningar:

 

IDENTITETSNUMMER (om tillämpligt): ytterligare rader kan läggas till för att ange varje enskild fisks identitetsnummer.

 

UPPGIFTER OM ICCAT:S REGIONALA OBSERVATÖR: namn, ICCAT-nummer och underskrift.

 

2) Validering

 

Den medlemsstat där anläggningen är belägen ska ansvara för att validera avsnittet UTTAG.

 

Den medlemsstat där anläggningen är belägen får inte validera fångstdokument i vilka avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK, ÖVERFÖRING och ANLÄGGNING inte är ifyllda, och, om tillämpligt, validerade.

 

Valideringen ska ske senast efter det att uttag är avslutat.

 

8. HANDEL

 

1) Ifyllande

 

a) Allmänna principer:

 

Detta avsnitt ska fyllas i vid inrikeshandel med eller export av död, blåfenad tonfisk.

 

Den försäljare som bedriver inrikeshandel eller exportören, eller deras bemyndigade företrädare, eller en bemyndigad företrädare för försäljarens/exportörens medlemsstat ska ansvara för att avsnittet HANDEL fylls i och begära validering av detta, med undantag för underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE.

 

Avsnittet HANDEL, med undantag för underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE, ska fyllas i innan fisken säljs inrikes eller exporteras.

 

Vid inrikeshandel ska underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE fyllas i av den köpare som bedriver inrikeshandel efter det att fisken har sålts inrikes.

 

Vid internationell handel ska underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE fyllas i av importören.

 

b) Särskilda anvisningar:

 

TRANSPORTBESKRIVNING: Bifoga alla relevanta handlingar som styrker handeln.

 

2) Validering

 

Försäljarens/exportörens medlemsstat ansvarar för validering av avsnittet HANDEL, (med undantag för underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE), om den blåfenade tonfisken inte har märkts enligt artikel 5 i denna förordning.

 

OBS: Om mer än en inrikestransaktion eller exporttransaktion görs utifrån ett enskilt fångstdokument ska en kopia av det ursprungliga fångstdokumentet valideras av försäljarens eller exportörens medlemsstat, och denna kopia ska användas och godtas som ett ursprungligt fångstdokument. Valideringen av kopian garanterar att den är äkta och har registrerats av myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Utan en sådan validering är varje kopia av ett fångstdokument ogiltig.

 

OBS: Vid återexport ska INTYGET OM ÅTEREXPORT användas för att spåra ytterligare rörelser, som ska hänföra sig till uppgifterna om fångsten i det ursprungliga fångstdokumentet via det ursprungliga fångstdokumentnumret.

 

Om blåfenad tonfisk fångas av ett fångstfartyg eller med en fälla som registrerats i en medlemsstat eller avtalsslutande part som använder identitetsmärkningssystemet och därefter exporteras i dött tillstånd och återexporteras, ska det fångstdokument som åtföljer INTYGET OM ÅTEREXPORT inte valideras. INTYGET OM ÅTEREXPORT ska däremot valideras.

 

Efter import får en blåfenad tonfisk delas i flera stycken, som därefter får exporteras. I så fall ska den återexporterande medlemsstaten eller avtalsslutande parten bekräfta att det återexporterade stycket är en del av den ursprungliga fisk som åtföljdes av fångstdokumentet.

Motivering

Det system för numrering av fångsterna enligt en landskod som anges med två bokstäver heter ISO, inte Nuts. BCD kompletterar förhandstillståndet för överföring och tillståndet för placering i kassar. Det är således fråga om en tredje kontroll av att fångsterna är lagliga.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Beskrivning av den importerade blåfenade tonfisken

3. Beskrivning av den importerade blåfenade tonfisken

Produkttyp F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Produkttyp F/FR, RD/GG/DR/FL/OT (om olika typer av produkter anges under detta avsnitt ska vikten anges för varje produkttyp)

Nettovikt (kg)

Nettovikt (kg)

Fångstdokumentnummer och datum för import

Fångstdokumentnummer och datum för import

Fiskefartygets (fiskefartygens) flagg eller den stat där fällan är belägen, om tillämpligt

Fiskefartygets (fiskefartygens) flagg eller den stat där fällan är belägen, om tillämpligt

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Beskrivning av den blåfenade tonfisk som ska återexporteras

4. Beskrivning av den blåfenade tonfisk som ska återexporteras

Produkttyp F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Produkttyp F/FR, RD/GG/DR/FL/OT (om olika typer av produkter anges under detta avsnitt ska vikten anges för varje produkttyp)

Nettovikt (kg)

Nettovikt (kg)

Samma fångstdokumentnummer som angivits under punkt 3

Samma fångstdokumentnummer som angivits under punkt 3

 

Bestämmelsestat

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga IV – punkt 7 – rad 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Intyg från den medlemsstat eller avtalsslutande part som importerat sändningen av blåfenad tonfisk

Intyg från den medlemsstat eller avtalsslutande part som importerat partiet av blåfenad tonfisk

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga IV – formulär

Kommissionens förslag

1. DOKUMENTNUMMER

INTYG OM ÅTEREXPORT ICCAT FÖR BLÅFENAD TONFISK

2. ÅTEREXPORT

 

ÅTEREXPORTERANDE LAND/ENHET/FISKEENHET

 

ÅTEREXPORTORT

 

3. BESKRIVNING AV IMPORTERAD BLÅFENAD TONFISK

 

Produkttyp

(F/FR RD/GG/DR/FL/OT)

 

 

Nettovikt

(kg)

Flaggförande avtalsslutande part

Importdatum

Fångst-dokument nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BESKRIVNING AV BLÅFENAD TONFISK FÖR ÅTEREXPORT

 

Produkttyp

 

 

Nettovikt

 

Fångstdokumentnummer

(F/FR RD/GG/DR/FL/OT)

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=Färsk. FR=Fryst: RD=Färskvikt GG=Vikt urtagen, DR=Bearbetad. FL=Filead. OT=Annan (Beskriv produkttypen: )

 

 

5. :ÅTEREXPORTÖRENS INTYGANDE

Jag intygar att ovanstående uppgifter såvitt jag vet och kan bedöma är fullständiga, sanningsenliga och korrekta.

               Namn Adress Underskrift Datum

6. OFFICIELL VALIDERING:

Jag intygar att ovanstående uppgifter såvitt jag vet och kan bedöma är fullständiga, sanningsenliga och korrekta.

 

 

               Namn och befattning Underskrift Datum Officiell stämpel

7. IMPORT

IMPORTÖRENS INTYGANDE

 

Jag intygar att ovanstående uppgifter såvitt jag vet och kan bedöma är fullständiga, sanningsenliga och korrekta.

 

Importörens intygande

               Namn Adress Underskrift Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligt importställe: Stad Stat/Provins Avtalsslutande part

ANM: OM DETTA FORMULÄR FYLLS I PÅ NÅGOT ANNAT SPRÅK ÄN ENGELSKA, VÄNLIGEN BIFOGA EN ÖVERSÄTTNING TILL ENGELSKA TILL DETTA DOKUMENT.

Anm.: Giltiga transportdokument och kopior på fångstdokumenten ska bifogas.

Parlamentets ändringsförslag

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga V – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– antalet validerade fångstdokument som mottagits,

– antalet validerade fångstdokument som mottagits från andra medlemsstater eller avtalsslutande parter,

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga V – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– total mängd sändningar med blåfenad tonfisk som är föremål för beslut om förenlighet, fördelat per produkt, typ av verksamhet (inrikeshandel, import, export, återexport, överföring till anläggningar), motivering av förbudet samt medlemsstat, avtalsslutande part och/eller icke-avtalsslutande part där fisken fångats eller som är bestämmelseland för fångsten.

– total mängd partier med blåfenad tonfisk som är föremål för beslut om förenlighet, fördelat per produkt, typ av verksamhet (inrikeshandel, import, export, återexport, överföring till anläggningar), motivering av förbudet samt medlemsstat, avtalsslutande part och/eller icke-avtalsslutande part där fisken fångats eller som är bestämmelseland för fångsten.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga V – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Uppgifter om sändningar i enlighet med artikel 9.1

2. Uppgifter om partier i enlighet med artikel 9.1 i denna förordning

antal sändningar,

antal partier,

total mängd blåfenad tonfisk, fördelat per produkt, typ av verksamhet (inrikeshandel, import, export, återexport, överföring till anläggningar), medlemsstater, avtalsslutande parter eller andra länder som avses i artikel 9.1.

total mängd blåfenad tonfisk, fördelat per produkt, typ av verksamhet (inrikeshandel, import, export, återexport, överföring till anläggningar), medlemsstater, avtalsslutande parter eller andra länder som avses i artikel 9.1 i denna förordning.

MOTIVERING

Förvaltningen av fisket efter blåfenad tonfisk i Atlanten ingår i ansvarsområdet för ICCAT, Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten. Detta betänkande avser överförande av ett ICCAT-dokumentationsprogram för fångst till unionslagstiftningen.

Detta är den senaste åtgärden i ett antal av ICCAT:s förvaltningsåtgärder som avser fiske efter blåfenad tonfisk. Åtgärden härrör från 1974, då man kom överens om en minimistorlek på 6,4 kg per fisk. Under interventionsåren antog ICCAT sammanlagt 59 rekommendationer och resolutioner om blåfenad tonfisk. Tolv av dessa gäller fortfarande. Ytterligare tolv rekommendationer avser dokumentation av tonfiskfångster. Det är uppenbart att fisket efter blåfenad tonfisk har varit ett problem inom ICCAT mycket länge.

Tidigare och nuvarande EU-rättsakter om statistikdokument för blåfenad tonfisk

Det första särskilda försöket att förbättra dokumentationen av tonfiskfångster går tillbaka till 1992, då ICCAT inrättade det statistiska dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk. Dokument krävdes då tonfisk kom in i EU eller i någon av ICCAT:s avtalsslutande parter (direkt landning eller import). Det omfattade uppgifter om tonfiskens ursprung (ursprungsland, använd utrustning, fångstområde, exportörens namn) och skulle valideras av en tjänsteman från fiskefartygets flaggstat. Ursprungligen avsåg ordningen fryst blåfenad tonfisk (ICCAT:s rekommendation 92-1), men färsk tonfisk lades snart till (ICCAT:s rekommendation 93-3). Ordningen genomfördes i EU med rådets förordning nr 858/94.

I slutet av 1990-talet blev handeln med blåfenad tonfisk mer sofistikerad och svårare att spåra. ICCAT svarade med att utvidga statistikdokumentet till att inte enbart omfatta import utan även export och återexport (rekommendation 2000-22). Andra arter lades också till (svärdfisk, storögd tonfisk). Rådets förordning nr 1984/2003 antogs för att genomföra de nya bestämmelserna.

Den internationella handeln med blåfenad tonfisk låg åter en gång många steg före statistikdokumentet och dess möjligheter att hänga med. Följande steg var dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk, som antogs av ICCAT 2007 (rekommendation 07-10) och ändrades 2008 (rekommendation 08-12). Därmed blev ordningen betydligt mer komplicerad och omfattar nu noggrann spårning av tonfisken allt ifrån fångstplatsen genom hela processen ända fram till fiskens slutliga marknad.

Innan dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk kunde genomföras i gemenskapslagstiftningen (kommissionens förslag återfinns i KOM(2009)0406), ändrades det vid ICCAT:s möte i Recife, Brasilien 2009. Detta betänkande inlemmar således den senaste utvecklingen från Recifemötet. Rådet gör det samma, och därmed följer bägge institutionerna en liknande metod.

Förslaget

Med tanke på hur komplicerad ovanstående utveckling är förefaller det enklast att bara beskriva dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk som det är utformat efter Recifemötet. Ändringsförslagen till detta betänkande fokuserar på de ändringar som är ett resultat av Recifemötet. Några undantag skisseras nedan i detalj.

Dokumentationsprogrammet är antagligen det mest komplicerade program som finns för en fiskart. Det ifyllda fångstdokumentet måste åtfölja ett parti blåfenad tonfisk under praktiskt taget varje etapp av övervakningskedjan från och med fångsten, medräknat landning, omlastning, placering i kassar, uttag, import, export och återexport. Dokumentet ska valideras under varje etapp av myndigheterna i flaggstaten eller den stat där fällan eller kassen är belägen, och det omfattar en bred uppsättning av information, t.ex. följande:

· uppgifter om fångsten (namnet på fångstfartyget eller fällan, flaggstaten, var och hur fisken fångades samt antal fiskar och storlek på de fiskar som ingår i fångsten),

· uppgifter om exportören eller försäljaren (företagets namn och adress, datum, underskrift, export- eller avsändningsort),

· uppgifter om omlastning (fartygens namn, datum, hamn, produktbeskrivning, vikt),

· uppgifter om anläggningen (namn, datum för placering i kassar, uppskattat antal fiskar samt vikt),

· uppgifter om uttag (datum, antal fiskar, vikt, identifikationsnummer, underskrift),

· uppgifter om handel (produktbeskrivning, exportort och exportdatum, namn och uppgifter om exportföretaget, destination, beskrivning av omlastningen).

I programmet specificeras det också hur fångstdokumentet ska fyllas i och valideras samt till vem och inom vilken tid det ska översändas. Medlemsstaterna ska bevara kopior av dokumentet under två år.

De viktigaste nyheterna från Recifemötet, och därmed de aspekter som är föremål för ändringsförslagen i föreliggande betänkande, avser följande:

· det allmänna kravet att fisk som placerats i kassar ska tas ut inom ett år efter fångsten eller, om de fiskas följande år, före inledningen av fiskesäsongen för fartyg som bedriver notfiske (undantag är tillåtna),

· hyrda fiskefartyg får inte längre användas,

· tillägget av en ny bilaga med detaljerade anvisningar för hur fångstdokumentet ska utfärdas, fyllas i och valideras.

Under diskussionerna med rådet har kommissionen föreslagit en ny bestämmelse som inte antogs i Recife, nämligen att fångstdokumentet ska valideras senast då den berörda aktiviteten avslutats (omlastning, landning, placering i kassar, uttag). Rekommendationen från ICCAT omfattar inte någon tidsfrist för valideringen, och kommissionens tillägg är lovvärt, eftersom det garanterar att valideringen sker i tid.

Blåfenad tonfisk, ICCAT och EU:s förordning om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen)

Programmen för dokumentering av fångster av och handel med blåfenad tonfisk inleddes 1992, då det förekom stora problem med att fartyg fångade tonfisk under bekvämlighetsflagg. På den tiden var ICCAT en innovativ och modig organisation som undersökte alternativa åtgärder i kampen mot det som senare blivit känt som olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. 1996 antog ICCAT ett antal handelsrelaterade åtgärder för att förbjuda import av blåfenad tonfisk från vissa länder vilkas fartyg hade setts fiska blåfenad tonfisk utan respekt för ICCAT:s bestämmelser. Olyckligtvis urholkades detta tillvägagångssätt, eftersom de berörda fartygen helt enkelt började föra andra länders flagg, och de länder som importförbuden omfattade gick med i ICCAT, även om det inte är säkert att de bedriver ett mer ansvarsfullt fiske som avtalsslutande parter.

Dessa två åtgärder för att bekämpa olagligt fiske, alltså importförbud och fångstcertifikat, kan ses som grunden till IUU-förordningen, som antogs av rådet 2008. IUU-förordningen inbegriper kravet på ett ursprungscertifikat för fisken innan den kan importeras till EU, liksom möjligheten att förbjuda import från länder som befunnits bedriva oacceptabelt fiske. I genomförandebestämmelserna för IUU-förordningen förtecknas dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk uttryckligen som ett giltigt certifikat för import till EU.

Slutkommentarer

Blåfenad tonfisk av hög kvalitet är så värdefull att aktörerna har gått osedvanligt långt för att undvika kontroller – och fuska. Detta framgår av dokumentationsprogrammet för fångst av blåfenad tonfisk, som snabbt blir allt mer komplicerat, för att inte tala om de svårigheter som flaggstater, kuststater, hamnstater och marknadsstater har att kontrollera fiskerelaterad verksamhet inom deras jurisdiktion.

Har alla dessa insatser fungerat? Varje år antar ICCAT allt mer restriktiva och komplicerade förvaltningsåtgärder som återhämtningsplaner, dokumentationsordningar, begränsningar för fartyg och anläggningar m.m. Varje år hävdar kommissionen att ICCAT lyckats, att organisationen äntligen har vidtagit de åtgärder som krävs för att begränsa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske efter blåfenad tonfisk (ingen drömmer ens om att avskaffa det), och att situationen nu är under kontroll. Varje år visar det sig att dessa påståenden varit alltför optimistiska.

Det är allmänt känt att tonfiskbestånden är utfiskade – lekbiomassan för bägge bestånden har gått ned till under 15 procent av den outnyttjade biomassan. Under det senaste året har man ofta diskuterat huruvida blåfenad tonfisk borde tas med i förteckningen i bilaga I till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES). Detta skulle leda till att den internationella handeln upphörde, åtminstone i de länder som inte motsätter sig en sådan förteckning. I september 2009 utlovade kommissionen ytterligare stöd till förmån för en sådan åtgärd.

Det är klart att den blåfenade tonfiskens status som utfiskat bestånd, de mycket höga priser som betalas för fisken (oavsett om den fångas lagligt eller inte) och de uppenbara svårigheterna att kontrollera fisket och handeln innebär att ICCAT:s bästa insatser under de senaste 20 åren inte har varit tillräckliga för att garantera ett hållbart fiske. Det tillfälliga stöd som kommissionen ursprungligen avsåg för bilaga I till CITES borde bli officiell gemenskapspolitik.

Om sammanträdet i CITES i mars 2010 verkligen beslutar att förteckna blåfenad tonfisk i bilaga I kommer många ämnen i detta förslag till förordning att bli överflödiga under den tid som förteckningen är giltig.

Föredraganden har tagit med ett par ändringsförslag för att visa att föreliggande förordning bör uppdateras utan dröjsmål om CITES inkluderar blåfenad tonfisk i bilaga I.

Detta skulle stå i samklang med EU:s brett upplagda åtagande att avskaffa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)*

Referensnummer

KOM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD)

Framläggande för parlamentet

3.8.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

14.9.2009

Föredragande

       Utnämning

Raül Romeva i Rueda

1.9.2009

 

 

Behandling i utskott

2.9.2009

1.12.2009

 

 

Antagande

7.4.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Jean-Marie Le Pen, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Ingivande

13.4.2010