ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

  14.4.2010 - (2009/2228(INI))

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγήτρια: Patrizia Toia

  Διαδικασία : 2009/2228(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0120/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0120/2010
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

  (2009/2228(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 12ης Μαρτίου 2008, σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα (COM(2009)0111), καθώς και την συνεπακόλουθη σύσταση της 9ης Οκτωβρίου 2009 (C(2009)7604),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Επενδύοντας σήμερα για την Ευρώπη του αύριο" (COM(2009)0036),

  –       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης-12ης Δεκεμβρίου 2008, και ειδικότερα τους στόχους που τέθηκαν στο κλιματικό και το ενεργειακό πεδίο,

  –       έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης για μια ταχύτερη αποκατάσταση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης (COM(2008)0800),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών" (COM(2008)0241),

  –       έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Συμβουλίου επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (COM(2008)0780),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη" (COM(2008)0886),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού" (COM(2006)0545),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7‑0120/2010),

  A.     εκτιμώντας ότι η δράση για τον περιορισμό του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής απαιτεί την έγκριση ειδικών μέτρων με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως με προσπάθειες για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας,

  B.     εκτιμώντας ότι μόνο μέσω ενός μείγματος ενεργειακών και συμπληρωματικών μεταξύ τους μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει για το 2020, ιδίως στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας, και μέσω της συνεχούς θέσπισης φιλόδοξων στόχων για τους τομείς που δεν ρυθμίζονται από το ETS και για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων,

  Γ.     εκτιμώντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν υλοποιείται με τέτοια ταχύτητα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020 και ότι τα υφιστάμενα μέτρα που αφορούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν είναι αντίστοιχα της κλίμακας των προκλήσεων προκειμένου να περάσουμε σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα,

  Δ.     εκτιμώντας ότι ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας ευθύνεται κατά ποσοστό 8% περίπου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά 2% για τις εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη (από το οποίο ποσοστό το 1,75% απορρέει από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και το 0,25% από την παραγωγή τους) και ότι έχει ένα ραγδαία αυξανόμενο αποτύπωμα άνθρακα,

  Ε.     εκτιμώντας ότι οι ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% του εργατικού δυναμικού και περισσότερο από το 6% του ΑΕΠ και, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να απολέσει η ΕΕ την ηγετική της θέση στην ψηφιακή τεχνολογία, θα πρέπει να υποστηριχθεί χωρίς καθυστέρηση η καινοτομία στον τομέα αυτό, προς όφελος τόσο του κλίματός μας όσο και της μελλοντικής δημιουργίας πράσινων θέσεων απασχόλησης,

  ΣΤ.   εκτιμώντας ότι ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει ένα τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό για την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορεί να συμβάλει μέσω διαφόρων εφαρμογών στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ότι μέχρι σήμερα οι εφαρμογές αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν καταλλήλως,

  Ζ.     εκτιμώντας ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, τις μεταφορές καθώς και σε σχέση με την παραγωγή και τη διανομή της ενέργειας, στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας της τάξης του 20% έως το 2020,

  Η.     εκτιμώντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την κάλυψη των αναγκών των ΤΠΕ σε ηλεκτρική ενέργεια· εκτιμώντας ότι τα βασιζόμενα στις ΤΠΕ συστήματα μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων έως και 17% και τις εκπομπές άνθρακα από τις μεταφορές έως και 27%,

  Θ.     εκτιμώντας ότι οι επαγγελματικές και οι επιχειρηματικές οργανώσεις, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, της μεταποίησης και των κατασκευών, έχουν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να προωθούν την εφαρμογή των ΤΠΕ,

  Ι.      εκτιμώντας ότι οι ΤΠΕ είναι τεχνολογίες με γενική εφαρμογή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού (έξυπνα δίκτυα), έξυπνων κτιρίων, έξυπνων σπιτιών και έξυπνων συστημάτων μετρητών, οικολογικά αποτελεσματικών μεταφορών, εξαΰλωσης, φιλικών προς το περιβάλλον βιομηχανικών διαδικασιών και οργανωτικής βιωσιμότητας,

  ΙΑ.    εκτιμώντας ότι τα μηχανοκίνητα βιομηχανικά συστήματα αντιπροσωπεύουν το 65% της συνολικής ηλεκτρικής ισχύος που χρησιμοποιείται για βιομηχανικές δραστηριότητες και ότι η γενικευμένη χρήση έξυπνων κινητήρων θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 0,97 γιγατόνους έως το 2020,

  ΙΒ.    εκτιμώντας ότι είναι ανάγκη να διαθέτουμε μεθοδολογίες και εργαλεία ικανά για τη μέτρηση και επιτήρηση της ενεργειακής κατανάλωσης κι ότι η εξάπλωση των "έξυπνων" μετρητών μπορεί να μειώσει μέχρι και κατά 10% την ενεργειακή κατανάλωση, να προωθήσει την ευρύτερη χρήση της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας (παραγωγή μικρής κλίμακας) και να μειώσει τις απώλειες στα δίκτυα χαμηλού δυναμικού, προάγοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη διάδοση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας,

  ΙΓ.    εκτιμώντας ότι η χρήση αυτών των τεχνολογιών συνδέεται άμεσα με την εξάπλωση και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη,

  ΙΔ.    εκτιμώντας ότι πρέπει να εναρμονίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μεταξύ τους τις δράσεις που έγιναν έως τώρα μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών· εκτιμώντας ότι η Ε&Α και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ καθώς και οι δράσεις των κρατών μελών και οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της ΕΤΕπ πρέπει να συντονιστούν καλύτερα προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργιες,

  ΙΕ.    εκτιμώντας ότι ορισμένες αρμοδιότητες και εξουσίες στο θέμα της χωροταξίας, του ενεργειακού εφοδιασμού, των δημόσιων κτιρίων και της διαχείρισης της κυκλοφορίας ανήκουν στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,

  ΙΣΤ.  εκτιμώντας τη σημασία της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών απέναντι στις νέες τεχνολογίες και στα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη και τα οφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και της παροχής στους καταναλωτές μεγαλύτερων δυνατοτήτων διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσής τους,

  ΙΖ.    εκτιμώντας ότι σήμερα το 15-20% των χρημάτων που δαπανώνται για τη λειτουργία κέντρων δεδομένων αναλώνονται σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ψύξη,

  ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη το οικολογικό αποτύπωμα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διάθεσης των υπηρεσιών διαφόρων online τομέων,

  ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραματίζει η ενεργειακή απόδοση στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανησυχίας για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

  1.      επικροτεί την ανακοίνωση και τη συνεπακόλουθη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με των οποίων τις γενικές κατευθύνσεις συμφωνεί·

  2.      ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται ο ιδιωτικός χαρακτήρας των προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με την ευφυή μέτρηση·

  3.      ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να υποβάλει μέχρι το τέλος του 2010 μια σειρά από συστάσεις προκειμένου οι "έξυπνοι" μετρητές να τεθούν σε εφαρμογή βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ορίσει η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενεργειακή αγορά και να προσδιοριστεί μια σειρά από ελάχιστες λειτουργίες για τους "έξυπνους" μετρητές ώστε να προσφέρονται στους καταναλωτές μεγαλύτερες δυνατότητες διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσής τους και να εξομαλυνθεί η καμπύλη ζήτησης καθώς και να διευκολυνθεί η καθιέρωση νέων ενεργειακών υπηρεσιών και ενός καινοτόμου, εναρμονισμένου και διαλειτουργικού ευρωπαϊκού "έξυπνου" ενεργειακού δικτύου που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις δοκιμασμένες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης της αμφίδρομης ροής πληροφοριών και ισχύος σε πραγματικό χρόνο· στον προσδιορισμό των ελάχιστων λειτουργιών πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη το έργο που υλοποιείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI για τον προσδιορισμό "πρόσθετων λειτουργιών" στο πλαίσιο της εντολής 441 για την τυποποίηση "έξυπνων" μετρητών·

  4.      τονίζει ότι αναμένονται σημαντική τεχνολογική πρόοδος και οργανωτικές καινοτομίες συνδεόμενες στενά με τις ΤΠΕ προκειμένου να υπάρξουν δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας τις επόμενες δεκαετίες·

  5.      εκτιμά ότι οι ΤΠΕ είναι απαραίτητες για την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με τη χρήση τριών βασικών στρατηγικών για την άμβλυνση της αλλαγής του κλίματος: μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

  6.      επισημαίνει ότι μόνο μέσω της έγκρισης μιας κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών άνθρακα ή μέσω ενός συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των βέλτιστων επιπέδων από πλευράς κόστους των ελάχιστων ενεργειακών χαρακτηριστικών παροχής στον τομέα των κτιρίων θα καταστεί δυνατή η σύγκριση των δεδομένων από τα διάφορα κράτη μέλη και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· τονίζει επίσης την ανάγκη ταχείας τυποποίησης των ΤΠΕ ως ελάχιστης απαίτησης για τη διαλειτουργικότητα· η τυποποίηση θα πρέπει, πέρα από τις λειτουργίες μέτρησης, να προβλέπει και την πρόσβαση στις συμβατικές πληροφορίες και στις πληροφορίες που αφορούν την κατανάλωση, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα κεντρικά συστήματα των φορέων μέσω του ηλεκτρικού δικτύου και μια διάταξη που να επιτρέπει την εξ αποστάσεως σύνδεση και αποσύνδεση της παροχής·

  7.      υπογραμμίζει ότι η τυποποίηση των TΠE αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των γενικών δραστηριοτήτων τυποποίησης και συμβάλλει σε στόχους πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπως ορίζεται στη Στρατηγική της Λισαβόνας· υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για το 2009 στους καθορισθέντες τομείς προτεραιότητας: ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική ένταξη, έξυπνες μεταφορές, ΤΠΕ για το περιβάλλον, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές δεξιότητες, ηλεκτρονική μάθηση, προστασία προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητα, ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών·

  8.      θεωρεί ότι αν οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση μέσα από τη διαρκή παρακολούθηση των δεδομένων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε πολλούς τομείς, ο τομέας ΤΠΕ, δεδομένης της εκθετικής αύξησης της ενεργειακής του κατανάλωσης, θα πρέπει να έχει υποδειγματική συμπεριφορά, δεσμευόμενος να μειώσει δραστικά την κατανάλωσή του· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει στο εξής με ποιο τρόπο μπορούν οι ΤΠΕ να συμβάλουν σε μια αποτελεσματική οικονομία ως προς τη χρήση των πόρων·

  9.      τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης των χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· θεωρεί ότι επιβάλλεται να προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ και να προωθηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου, συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ·

  10.    εκτιμά ότι οι ΤΠΕ μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μέτρηση και την ποσοτική αποτίμηση των παγκόσμιων αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής και στην αξιολόγηση των μέτρων προστασίας του κλίματος, συμβάλλοντας έτσι στον ακριβέστερο προσδιορισμό της κλιματικής πολιτικής·

  11.    υπογραμμίζει επ' αυτού ότι η δέσμευση του τομέα των ΤΠΕ να μειώσει την ενεργειακή του κατανάλωση θα πρέπει να εφαρμοστεί κυρίως στα κέντρα δεδομένων·

  12.    τονίζει τη σημασία της ενεργειακής κατανάλωσης του ίδιου του τομέα των ΤΠΕ και παροτρύνει τον τομέα να εφαρμόσει τη σύσταση της Επιτροπής (C(2009)7604) το συντομότερο και, τουλάχιστον, εντός των προθεσμιών που ορίζει η σύσταση·

  13.    εκτιμά ότι, προκειμένου να προκύψουν δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας τις επόμενες δεκαετίες, τα ηλεκτρικά δίκτυα θα πρέπει να μετατραπούν σε έξυπνα συστήματα με ευέλικτη και ελεγχόμενη ενεργειακή ροή που θα υποστηρίζεται από μια προηγμένη πληροφορική·

  14.    επισημαίνει ότι στα νοικοκυριά και στους τομείς των κτιρίων, των μεταφορών, της διοικητικής μέριμνας και της βιομηχανίας οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης· επισημαίνει ότι οι εφαρμογές αυτές έχουν αντίκτυπο, μεταξύ άλλων, στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, το φωτισμό, τη θέρμανση, την ψύξη, τον αερισμό και τον κλιματισμό και ότι οι ΤΠΕ παρέχουν δυνατότητες σε επίπεδο μέτρησης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης· υποστηρίζει ότι έξυπνοι μετρητές, αποτελεσματικός φωτισμός, υπολογιστική νέφους και κατανεμημένο λογισμικό μπορούν να μεταμορφώσουν τα μοντέλα χρήσης των ενεργειακών πηγών·

  15.    επισημαίνει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν πολεοδομικό σχεδιασμό και διακυβέρνηση αστικών υποδομών με καινοτόμες λύσεις, με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα·

  16.    εκτιμά ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο κλειδί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στη διαχείριση και τη λειτουργία αστικών συγκροτημάτων· θεωρεί ότι το σχέδιο "smart cities" (έξυπνες πόλεις) καταδεικνύει το δυναμικό των ΤΠΕ στον τομέα της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και παροτρύνει κι άλλες πόλεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να υιοθετήσουν ορθές πρακτικές·

  17.    τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών και των παρόχων δημόσιων υπηρεσιών στην εισαγωγή έξυπνων μετρητών θα μπορούσε να μειώσει το κόστος και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές·

  18.    τονίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των δημόσιων υπηρεσιών, των πόλεων και των δήμων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· τονίζει τη σημασία των ΤΠΕ στο θέμα αυτό·

  19.    τονίζει ότι κάθε τομέας ενεργειακής κατανάλωσης οφείλει να συμβάλει - στο μέτρο του δυνατού - στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· επισημαίνει ότι η επίτευξη του επιδιωκόμενου σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικού στόχου θα προκύψει από το άθροισμα των ενεργειακών εξοικονομήσεων σε όλα τα επίπεδα·

  20.    τονίζει ότι ο τομέας των ΤΠΕ πρέπει επίσης να καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και την ευρύτερη χρήση ενεργειακού εφοδιασμού με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα με την ανάπτυξη εξοπλισμού, δικτύων επικοινωνίας και συστημάτων μεταφοράς· παράλληλα η Επιτροπή πρέπει να επιδείξει ευελιξία στην προσαρμογή των κανονισμών στην τεχνική ανάπτυξη του τομέα·

  21.    τονίζει ότι, στο βιομηχανικό τομέα, οι τεχνολογίες μέτρησης και ελέγχου μαζί με το αντίστοιχο λογισμικό έχουν ζωτική σημασία για την εξασφάλιση δυνατοτήτων εξοικονόμησης πόρων·

  22.    εκφράζει τη λύπη του για τη βραδεία πρόοδο σε σχέση με την προώθηση των δυνατοτήτων που παρέχουν η ενεργειακή απόδοση και οι εξοικονομήσεις ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις δυνατότητες εξοικονόμησης που παρέχουν οι ICT στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα[1]·

  23.    τονίζει τη σημασία που έχουν οι ICT στην ενεργειακή απόδοση, κάτι που είχε επίσης τονιστεί με την απόδοση ιδιαίτερης προτεραιότητας στο θέμα αυτό το 2007 στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη[2]·

  24.    αποδίδει προτεραιότητα στο να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία μέσω επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στα διάφορα κράτη μέλη ως μέσου για την οικονομική μεγέθυνση, για την πρόσβαση όλο και περισσότερων ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε νέα συστήματα και σε νέες εφαρμογές και για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ενεργειακής απόδοσης μέχρι το έτος 2020· επιπλέον, η ανάπτυξη των ΤΠΕ για τη στροφή προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τον ενεργειακό εφοδιασμό καθώς στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των πρώτων υλών·

  25.    καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν, με την ανάπτυξη της δέουσας υποδομής, τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικού διαδικτύου για όλους τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις online υπηρεσίες εις τρόπον ώστε να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης·

  26.    ζητεί την ανάπτυξη και διάδοση των υπηρεσιών online (ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική υγεία)και της τηλεργασίας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων στους πολίτες υπηρεσιών και ταυτόχρονα να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις υπηρεσίες αυτές οι οποίες, πέρα από την εξοικονόμηση χρόνου για τον πολίτη, επιτρέπουν και μια μείωση των μετακινήσεων·

  27.    τονίζει τη σημασία της εφοδιαστικής στον εξορθολογισμό των μεταφορών και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα· αναγνωρίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εργαλεία ΤΠΕ προκειμένου να αναπτυχθούν έξυπνες ενεργειακές υποδομές για τις μεταφορές και, ειδικότερα, να υλοποιηθούν οι ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές (e-freight) και τα έξυπνα συστήματα μεταφορών (ITS)·

  28.    εκτιμά ότι η χρήση έξυπνων συστημάτων μεταφοράς (ΕΣΜ), εφαρμοζόμενη στις οδικές μεταφορές και σε συνδυασμό με άλλους τρόπους μεταφοράς, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της συμφόρησης και των βλαβερών για το περιβάλλον συνεπειών της· εκτιμά ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ στις μεταφορές επιβατών και η διαθεσιμότητα νέων τεχνολογιών και στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των δρόμων και την αλληλεπίδρασή τους με τα ελαστικά και τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα εμφαίνονται εντός του οχήματος, θα διευκολύνει τα ταξίδια και θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά αγαθών·

  29.    τονίζει τη σημασία των ΤΠΕ στο σχεδιασμό της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών· ζητεί τυχόν τέτοια σχέδια από την Επιτροπή να περιλαμβάνουν λύσεις ΤΠΕ, μεταξύ άλλων, για τη ρύθμιση της κυκλοφοριακής ροής και την αύξηση της διατροπικότητας στον τομέα των μεταφορών και για τη βελτιστοποίηση της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

  30.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των απαιτούμενων εφαρμογών προκειμένου να αναπτύξουν μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέψει τη μείωση των οδικών μεταφορών και την προώθησης της διατροπικότητας·

  31.    τονίζει ότι, προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, θα μπορούσαν να αποφεύγονται τα ταξίδια με εικονικές συνεδριάσεις ενώ έξυπνα συστήματα μεταφορών θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα μεταφορών·

  32.    παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη χρήση των ΤΠΕ στον τομέα των μεταφορών, ιδίως δε τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης και μέτρησης· θεωρεί βασικό να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον έλεγχο της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και στη διαμόρφωση και τελειοποίηση του αστικού και περιφερειακού δικτύου μεταφορών·

  33.    καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη διάδοση των έξυπνων κινητήρων προκειμένου να υποστηριχθούν οι βασικοί τομείς και οι συναφείς κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες·

  34.    τονίζει την ανάγκη για μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη και την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων· παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στα προγράμματα έξυπνων αυτοκινήτων και έξυπνων δρόμων, καθώς και στα πρότυπα έργα Ε&Α για τα συστήματα V2V και V2R, τα οποία μπορούν να ανοίξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΤΠΕ·

  35.    συνιστά, στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, να δοθεί προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ΤΠΕ για βιώσιμες έξυπνες πόλεις, δεδομένου ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε πόλεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιες κοινωνικές προκλήσεις που αφορούν τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της κινητικότητας, των επικοινωνιών, της ασφάλειας, της ευημερίας κ.λπ.·

  36.    τονίζει ότι η μελλοντική πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισμό μιας νέας ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη θα πρέπει να στοχεύει στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ με στόχο μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· ζητεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ ώστε να καταστούν δυνατές στοχευμένες μειώσεις των εκπομπών CO2 που πρέπει να επιτευχθούν σε καθοριστικούς τομείς έως το 2020, καθώς και προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών· επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί στόχοι για τη μείωση του αποτυπώματος του τομέα ΤΠΕ έως το 2015·

  37.    επισημαίνει ότι σημαντικό φραγμό στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στη βιομηχανία και τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί το ανεπαρκές επίπεδο της απαιτούμενης στον τομέα αυτό εκπαίδευσης·

  38.    συνιστά να τηρηθεί η ρήτρα αναθεώρησης της οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και το πεδίο εφαρμογής να επεκταθεί ώστε, στην επόμενη αναθεώρηση, να συμπεριληφθούν τα μικρότερα κτίρια· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία· συνιστά επίσης να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στα εκτελεστικά μέτρα επί θεμάτων ενεργειακής απόδοσης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων να είναι προσβάσιμα στο κοινό και ευχερώς συγκρίσιμα μεταξύ τους·

  39.    εκτιμά ότι προέχει ή όσο το δυνατόν ταχύτερη διάδοση έξυπνων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας ARTEMIS·

  40.    θεωρεί ότι μια ευρύτερη εφαρμογή των ΤΠΕ θα τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομική μεγέθυνση, θα δημιουργήσει νέες ειδικευμένες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την αγορά νέων τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και τη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης· θεωρεί ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις τόσο για την Ε&Α όσο και για τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν κίνητρα τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ευθύνη των κρατών μελών και της Επιτροπής ως αγοραστών του δημοσίου·

  41.     τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των ιδιωτικών επενδύσεων για την επίτευξη των απαιτούμενων επιπέδων χρηματοδότησης και εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει μια πρόσφορη αγορά και ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα παρέχει κίνητρα για επιχειρηματική δραστηριότητα για να υλοποιηθεί μια φιλόδοξη στρατηγική ενεργειακής απόδοσης· εκτιμά ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι αγορές θα επιτύχουν τους στόχους που τους έχουν ορισθεί· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένους και φιλόδοξους στόχους ανάλογα με το δυναμικό των διάφορων ΤΠΕ όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της (COM(2009)0111

  42.    καλεί τα κράτη μέλη να επενδύουν στην εκπαίδευση σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, από το σχολείο, και ενθαρρύνει την οργάνωση πρωτοποριακών μαθημάτων ενεργειακής απόδοσης ΤΠΕ, σε ευρύ δίκτυο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

  43.    εκτιμά ότι για τους έξυπνους μετρητές και τα προγράμματα ΤΠΕ γενικά απαιτούνται ενημερωτικές εκστρατείες ευρείας κλίμακας προκειμένου να κατατοπιστούν οι πολίτες σχετικά με τα πλεονεκτήματά τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με την ανάγκη και τα πλεονεκτήματα των έξυπνων μετρητών έχει ζωτική σημασία για να αποφευχθεί τυχόν παρερμηνεία του έργου και απόρριψή του από τους πολίτες· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να προωθηθεί το ταχύτερο η χρήση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, ικανών να δώσουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να διαχειρίζεται την κατανάλωσή του με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγής, του εφοδιασμού και των ηλεκτρικών δικτύων· τονίζει σχετικά ότι η μέτρηση, η παρακολούθηση και η αυτοματοποίηση της κατανάλωσης θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της βελτιστοποιημένης αρχιτεκτονικής για το ηλεκτρικό δίκτυο, σκοπός της οποίας πρέπει να είναι αφενός η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης και αφετέρου η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διαχείριση της αποθήκευσης ενέργειας και η φόρτιση των μελλοντικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων· τονίζει, ωστόσο, ότι, παρόλο που τα έξυπνα συστήματα μετρητών αποτελούν σημαντικό στάδιο στη διαδικασία, δεν είναι παρά το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση των έξυπνων δικτύων·

  44.    τονίζει ότι, λόγω της σημαντικής επίδρασης που έχουν οι ΤΠΕ στην οικονομική ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ, προέχει η διαβούλευση με τους επίσημους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων, στις περιπτώσεις που προγράμματα της ΕΕ παρέχουν στήριξη για τη χάραξη τομέων δράσης προτεραιότητας που είναι σημαντική για τις εν λόγω κοινότητες·

  45.    τονίζει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της έξυπνης μέτρησης, απαιτούνται έξυπνα δίκτυα σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρώπης· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να μελετήσει επενδυτικά προγράμματα ευρωπαϊκής κλίμακας· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη χρήση της ευφυούς μέτρησης εκ μέρους των χρηστών σε εμπορικούς χώρους και κατοικίες· τονίζει ότι η εισαγωγή συστημάτων έξυπνων μετρητών είναι ένα μόνο από τα απαραίτητα στοιχεία για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου έξυπνου δικτύου· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ προς το σκοπό αυτό·

  46.    τονίζει την ανάγκη ελέγχου της επίδρασης που θα έχει η ανάπτυξη των ΤΠΕ σε πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη αναφορά στο περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα, περιλαμβανομένης της απειλής προς το περιβάλλον και την υγεία που συνδέεται με τη χρήση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων που απορρέουν από τον αποκλεισμό από το ψηφιακό περιβάλλον·

  47.    συγχαίρει όσα κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερώσει τα συστήματα έξυπνων μετρητών και προτρέπει και τα άλλα κράτη μέλη να επιτύχουν επίσης πρόοδο σε αυτό τον τομέα το ταχύτερο δυνατόν· ζητεί από την Επιτροπή να συγχρηματοδοτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα πιλοτικά έργα σε μεγάλη κλίμακα, μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών και ερευνητικών μηχανισμών·

  48.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, λύσεις ενεργειακής απόδοσης αποτελεσματικές, δυνάμενες να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν, με τη χρήση των ΤΠΕ·

  49.    καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη που θα περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία θα μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους καταναλωτές και τις δημόσιες αρχές· ζητεί να δρομολογηθεί πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την εκπαίδευση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών·

  50.    καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης στο σχεδιασμό των ΤΠΕ και να εξασφαλίσει κονδύλια για τη συγχρηματοδότηση της εφαρμογής προγραμμάτων για τα συστήματα έξυπνων μετρητών και άλλων προγραμμάτων ΤΠΕ στις περιφέρειες αυτές, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους και να προληφθεί ο αποκλεισμός τους από κοινοπραξίες ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

  51.    υποδέχεται ευνοϊκά τη δημιουργία μιας "task force" στην Επιτροπή για τα έξυπνα δίκτυα και συνιστά να λάβει η Επιτροπή υπόψη της στις εργασίες της τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων· ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί τακτικά ενήμερο για την πρόοδο των εργασιών της·

  52.    καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, βάσει των εργασιών της "task force", τη δυνατότητα έκδοσης μιας ανακοίνωσης για τα έξυπνα συστήματα μετρητών, η οποία:

  α.   θα εντοπίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η εφαρμογή των έξυπνων συστημάτων μέτρησης σε μεγάλη κλίμακα·

  β.   θα εκφράζει την ικανοποίησή της για τον πρακτικό οδηγό που εκπόνησε από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στα σχέδιά τους για την ενεργειακή απόδοση και στα περιβαλλοντικά έργα, εκτιμώντας ότι η εφαρμογή αυτή θα αυξήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

  γ.   θα προτείνει μια διαδικασία για την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση κοινών ελάχιστων χαρακτηριστικών λειτουργίας για τα έξυπνα συστήματα μετρητών·

  δ.   θα προσδιορίζει έναν συντάξει οδικό χάρτη για τη διαμόρφωση προδιαγραφών και προτύπων για την ανάπτυξη έξυπνων ηλεκτρονικών εφαρμογών ευρείας κατανάλωσης, συμβατών με τα έξυπνα συστήματα μετρητών·

  ε.   θα προσδιορίζει έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα θέτει έξυπνους (συγκεκριμένους, μετρήσιμους, κατάλληλους, ρεαλιστικούς και χρονοεξαρτώμενους) στόχους για να προχωρήσει η εφαρμογή των συστημάτων αυτών στα κράτη μέλη, και

  στ. θα δημιουργεί ένα σύστημα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό·

  53.    θεωρεί ότι πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν συμφωνήσει μέχρι το τέλος του 2010 ως προς τα κοινά ελάχιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας για τα έξυπνα συστήματα μετρητών, τα οποία ενθαρρύνουν την αποκεντρωμένη παραγωγή και την ενεργειακή απόδοση, προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές ολοκληρωμένες και κατάλληλες πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να ελέγχουν κάθε στιγμή την ενεργειακή τους κατανάλωση και να την προσαρμόζουν στις ανάγκες τους, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διαχείρισή της·

  54.    ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα συνοπτικό σχέδιο δράσης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της χρήσης ΤΠΕ στα κτίρια των οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να δώσει το παράδειγμα στα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους πολίτες·

  55.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει, έως το τέλος του 2010, ένα χρονοδιάγραμμα με φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης χάρη στις ΤΠΕ για όλους τους τομείς ΤΠΕ και τα κράτη μέλη προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

  56.    εκτιμά ότι, κατά τη λήψη απόφασης για τα ρυθμιστικά μέσα και τα κοινά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο επιπλέον κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν ενδεχομένως οι ευρωπαίοι πολίτες λόγω των μέτρων αυτών, καθώς και στο φόρτο που συνεπάγονται για την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε επίπεδο παραγωγικού και διοικητικού κόστους·

  57.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα χρηματοδοτικό μέσο, ως μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ, προκειμένου να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να αναπτύξουν τις βιώσιμες τεχνολογίες τους χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

  58.    καλεί την Επιτροπή να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, με ειδικό στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακής τεχνολογίας (σχέδιο SET)·

  59.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του "Συμφώνου των Δημάρχων" ως φόρουμ για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και προπομπού των πόλεων που θέτουν φιλόδοξους στόχους για να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση· συγχαίρει, ως προς το θέμα αυτό, τις πόλεις και τις οργανώσεις που αναπτύσσουν ορθές πρακτικές για τη χρήση των ΤΠΕ προκειμένου να καταστούν οι πόλεις ενεργειακά αποδοτικότερες και υποστηρίζει τη διάδοση των πρακτικών αυτών·

  60.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των χρηστών προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουν οι ICT·

  61.    καλεί την Επιτροπή να προαγάγει, σε συνεργασία με κατάλληλους διεθνείς εταίρους, την ανάπτυξη κοινών διεθνών προτύπων για τη γνωστοποίηση των εκπομπών άνθρακα των εταιρειών προκειμένου να είναι σε θέση να μετρούν οι ίδιες τις εκπομπές τους με συγκρίσιμο και αποτελεσματικό τρόπο·

  62.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της μη επιτόπιας κατεργασίας, λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων δυνατοτήτων των τεχνολογιών αυτών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των αποβλήτων που συνήθως συμβαδίζουν με την αναβάθμιση των ΤΠΕ·

  63.    ευελπιστεί ότι θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ προκειμένου να μειωθεί η κατασπατάληση στην εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα παραγωγής τροφίμων, κυρίως μέσω συντονισμένης δράσης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και του ΠΠ7·

  64.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σελ. 10.
  • [2]  ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σελ. 1.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Τον Δεκέμβριο 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στον εαυτό της σημαντικούς στόχους ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα μέχρι το έτος 2020. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η από 12 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρεί τον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως ένα μέσον για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των διαφόρων κρατών μελών.

  Ο ρόλος των ΤΠΕ

  Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν:

  -  στον έλεγχο και τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης σε διάφορους τομείς, και ειδικότερα στους τομείς των κτιρίων και των μεταφορών,

  -  στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση του τρόπου χρήσης των φυσικών πόρων και για την χρήση καθαρότερων παραγωγικών και βιομηχανικών διαδικασιών.

  Η ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ μπορεί επομένως να συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι αναρίθμητες εφαρμογές, που έως τώρα υπο-χρησιμοποιούνταν, παρουσιάζουν αξιόλογες δυνατότητες από άποψη ενεργειακής εξοικονόμησης σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Αρκεί να αναφέρουμε τους τομείς του φωτισμού των δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, τη ρύθμιση της θέρμανσης και του κλιματισμού των κτιρίων, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη διοικητική υποστήριξη των μεταφορών, τις υπηρεσίες online.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε πως τα βασισμένα στις ΤΠΕ συστήματα μπορούν να μειώσουν έως και κατά 17% την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων -που υπολογίζεται σε 40% της συνολικής ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωσης- και τις εκπομπές άνθρακα από τις μεταφορές έως και κατά 27%.

  Στον εξορθολογισμό της χρήσης της ενέργειας ιδιαίτερη σημασία έχει η εξ αποστάσεως ανάγνωση των μετρητών, για να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν μέσα σε πραγματικό χρόνο πλήρεις πληροφορίες για την ενεργειακή τους κατανάλωση και για το κόστος της.

  Η τηλεανάγνωση επιτρέπει αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων, των παρόχων ενέργειας και των καταναλωτών. Η εξάπλωση της χρήσης έξυπνων μετρητών θα μπορούσε, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, να επιτύχει μέχρι και κατά 10% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

  Η θέση της Επιτροπής

  Μετά τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης της 12ης Μαρτίου 2009, που είναι η αφορμή για την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση ευρείας κλίμακας που, με την πολύτιμη συνδρομή εμπειρογνωμόνων και τομεακών μελετών, επέτρεψε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην ενεργειακή απόδοση.

  Αφετέρου προσδιορίστηκαν κάποιοι οικονομικοί τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους οποίους η χρήση των ΤΠΕ επιτρέπει την επίτευξη φιλόδοξων στόχων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ προσδιορίστηκε και ο ρόλος της Επιτροπής στην παροχή κινήτρων για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

  Ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την ευρεία χρήση των ΤΠΕ συνδέεται στενά με την απουσία κοινών μεθοδολογιών και μηχανισμών μέτρησης, ποσοτικοποίησης και διαχείρισης της τηλεανάγνωσης για τη μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών άνθρακα.

  Η από 9 Οκτωβρίου 2009 Σύσταση της Επιτροπής καλεί για το λόγο αυτό τον τομέα των ΤΠΕ να προσδιορίσει μέχρι το τέλος του 2010 κοινές μεθοδολογίες για την κατάρτιση κοινών τεχνικών χαρακτηριστικών στα έξυπνα συστήματα μέτρησης. Προτείνει επίσης ένα χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση των έξυπνων μετρητών στα σπίτια των ευρωπαίων και αναλύει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο κανονισμών προκειμένου να επιταχυνθεί η επίτευξη των στόχων του έτους 2020.

  Η θέση της εισηγήτριας

  Η εισηγήτρια συμμερίζεται σε γενικές γραμμές τις βασικές κατευθύνσεις της Ανακοίνωσης και της Σύστασης της Επιτροπής. Θεωρεί αφετέρου ότι η ευρύτερη εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) θα τονώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την αγορά των νέων τεχνολογιών. Εκκινώντας από αυτή την υπόθεση, η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένα μέτρα που έχουν κριθεί ότι έχουν προτεραιότητα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Τα μέτρα αυτά αφορούν ειδικότερα:

  · την τυποποίηση των εργαλείων μέτρησης: πολλά εμπόδια στην ταχεία εξάπλωση της χρήσης των εργαλείων και των καινοτομιών ΤΠΕ οφείλονται στην απουσία κοινών μεθόδων και εργαλείων μέτρησης. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι στο πεδίο αυτό πρέπει να εγκριθούν το ταχύτερο δεσμευτικά μέτρα και ένα σαφέστατο χρονοδιάγραμμα που όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα αυτόν θα πρέπει να σεβαστούν. Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα ήδη υφιστάμενα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες κριτήρια μέτρησης που ήδη έχουν αποδείξει ότι συμβάλλουν με συγκεκριμένο τρόπο στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με ταυτόχρονη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα για τον τελικό χρήστη. Γι' αυτό, οι εμπειρίες αυτές πρέπει να αποτελέσουν ένα υπόδειγμα βέλτιστων πρακτικών που θα γίνει η αφετηρία για τον προσδιορισμό ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Η τυποποίηση θα πρέπει να προβλέψει, πέρα από τις λειτουργίες μέτρησης, και την πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις συμβάσεις και την κατανάλωση, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα κεντρικά συστήματα των φορέων μέσω του ηλεκτρικού δικτύου και μια διάταξη που να επιτρέπει την εξ αποστάσεως σύνδεση και αποσύνδεση της παροχής. Ακόμη, λαμβάνεται υπόψη ότι η εξ αποστάσεως διαχείριση των μεγάλης πλειονότητας των εμπορικών συναλλαγών και των κυριότερων δραστηριοτήτων που αφορούν τους μετρητές, καθιστώντας περιττή την επί τόπου μετακίνηση, είναι ένα θετικό στοιχείο και για τη μείωση των εκπομπών CO2. Μια ανάλογη αντίληψη θα πρέπει να πρυτανεύσει στη μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ώστε να επεκταθούν τα πλεονεκτήματα του έξυπνου μετρητή και στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου. Τέλος, η εφαρμογή των έξυπνων μετρητών σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα αποβεί θεμελιώδης και για τα έξυπνα αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της κινητικότητας που θα επικρατήσει στο προσεχές μέλλον. Ως προς την επιλογή νομικού κειμένου, θα πρέπει να προτιμήσουμε εκείνες τις κατηγορίες νομικών κειμένων που θα επιτρέψουν μια ταχύτερη τυποποίηση. Επομένως, δεν πρέπει να αποκλεισθεί η έκδοση σύστασης, εάν η επιλογή κειμένου νομοθετικού τύπου αποδειχθεί πολύ δαπανηρή από οικονομική και διοικητική άποψη.

  · την εκκίνηση πιλοτικών έργων: για την ευρεία διάδοση των ΤΠΕ, η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να ενθαρρυνθούν οι συμπράξεις μεταξύ τομέων και να ευαισθητοποιηθούν οι δήμοι και οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς ως προς την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω των ΤΠΕ. Υπό αυτή την έννοια, θα πρέπει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν μια μεγαλύτερη προσπάθεια για την εκκίνηση πιλοτικών έργων αξιοποιώντας υφιστάμενους μηχανισμούς, ερευνητικά προγράμματα ή νέα ειδικά προγράμματα.

  · τις διάφορες εφαρμογές των ΤΠΕ: η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης προϋποθέτει την έγκριση ενός μείγματος μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης και για τη βελτίωση της διαχείρισης της παραγωγής και της προσφοράς υπηρεσιών. Η εισηγήτρια τονίζει τη σημαντική συμβολή των ΤΠΕ στην επίτευξη των κοινών ενεργειακών στόχων και πιστεύει ότι οι μέχρι σήμερα υποχρησιμοποιούμενες εφαρμογές θα πρέπει στο μέλλον να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στους διαφόρους τομείς της οικονομίας. Η ταχεία διάδοση των λύσεων που στηρίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας απαιτεί και την ευρεία επέκταση της χρήσης των ευρυζωνικών δικτύων.

  · την διάχυση των βέλτιστων πρακτικών: ο ευρωπαϊκός πληθυσμός συγκεντρώνεται όλο και πιο πολύ στα πολεοδομικά συγκροτήματα. Έτσι, η επιτυχής οργάνωση και λειτουργία των μεσαίων και μεγάλων πόλεων θα παίξει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μείωσης των εκπομπών CO2 και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η εισηγήτρια τονίζει ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διαχείριση και στην οργάνωση των πολεοδομικών συγκροτημάτων προσφέρει μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Το σχέδιο "smart cities" (έξυπνες πόλεις) και η πρωτοβουλία "Convenant of Mayors" (Συμφωνία Δημάρχων) απέδειξαν σαφώς τις παραμέτρους για μια επιτυχή προσπάθεια στο πλαίσιο μιας πόλης. Η επιτυχημένη -χάρη στη βοήθεια των ΤΠΕ- οργάνωση μιας πόλης μπορεί να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα των πόλεων σε σημαντικό βαθμό. Θα πρέπει να προαχθεί η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και να βελτιωθεί ο βαθμός συνειδητοποίησης των τοπικών αρμοδίων σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες των ΤΠΕ που θα πρέπει να αξιοποιηθούν.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (22.3.2010)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα
  (2009/2228(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Daciana Octavia Sârbu

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  Α.       λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, του τομέα των μεταφορών και της παραγωγής και της διανομής της ενέργειας, στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας της τάξης του 20% έως το 2020,

  Β.        λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη με τις ΤΠΕ θα αυξηθεί με την καλύτερη χρήση εκ μέρους του καταναλωτή και τη βελτίωση της πρόσβασής του σε αυτές, καθώς και με τις βελτιώσεις σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση στον ίδιο τον τομέα των ΤΠΕ,

  Γ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ είναι απαραίτητες για μια βιώσιμη οικονομία βασιζόμενη στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

  Δ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να εφαρμοστούν εις τρόπον ώστε να ενημερώνονται οι χρήστες σε πραγματικό χρόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, βελτιώνοντας έτσι την καταναλωτική τους συμπεριφορά,

  1.        χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προώθηση της ευφυούς μέτρησης και των ευφυών δικτύων στην παραγωγή, διανομή και χρήση της ενέργειας· τονίζει ότι τούτο θα επιτρέψει μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών δικτύων, προμηθευτών και χρηστών διευκολύνοντας έτσι τη βέλτιστη χρήση της ευφυούς μέτρησης· ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται ο ιδιωτικός χαρακτήρας των προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με την ευφυή μέτρηση·

  2.        τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί τρόπο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας αυξάνοντας την ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλοντας στην αποφυγή πρόκλησης βλαβών στο περιβάλλον, ιδίως σε σχέση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·

  3.        τονίζει το ρόλο των ICT στη μείωση των αναγκών μετακίνησης , επί παραδείγματι με τηλεδιασκέψεις και σε σχέση με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς της διακυβέρνησης και της υγείας, καθώς και στην παροχή ευφυών και φιλικών στο περιβάλλον λύσεων ως προς τις μεταφορές που είναι δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του άνθρακα, λιγότερη ρύπανση και θόρυβο και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού• τονίζει ωστόσο ότι οι ICT από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για την επίτευξη της αναγκαίας μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές·

  4.        επισημαίνει ωστόσο ότι οι κοινωνίες που προβαίνουν σε ευρεία χρήση των ICT έχουν επίσης υψηλή κινητικότητα και ότι με τη μείωση των αναγκών μετακίνησης για κάποιες δραστηριότητες, δεν θα μειωθεί κατ' ανάγκη ο συνολικός αριθμός των μετακινήσεων· θεωρεί ότι οι λύσεις ICT πρέπει να συνοδεύονται από γνώση, εκπαίδευση καθώς και από μια αποφασιστική πολιτική για τη μείωση των μετακινήσεων· θεωρεί επιπλέον ότι στο πλαίσιο αυτό θα εξυπηρετούσαν στόχοι μείωσης εκ μέρους των εταιρειών και των οργανισμών·

  5.        εκφράζει τη λύπη του για τη βραδεία πρόοδο σε σχέση με την προώθηση των δυνατοτήτων που παρέχουν η ενεργειακή απόδοση και οι εξοικονομήσεις ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις δυνατότητες εξοικονόμησης που παρέχουν οι ICT στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα[1]·

  6.        τονίζει τη σημασία που έχουν οι ICT στην ενεργειακή απόδοση, κάτι που είχε επίσης τονιστεί με την απόδοση ιδιαίτερης προτεραιότητας στο θέμα αυτό το 2007 στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη[2]·

  7.        τονίζει τη μέχρι σήμερα συμβολή των ICT στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με λύσεις όπως τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, ο φωτισμός στερεάς κατάστασης και τα ευφυή συστήματα φωτισμού·

  8.        καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια τεχνολογία ευφυούς δικτύου, ιδίως με προοπτική να μεγιστοποιηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα παροχής ηλεκτρισμού το συντομότερο δυνατόν·

  9.        αναγνωρίζει τις δυνατότητες των ICT προκειμένου να συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο των παραγωγικών διαδικασιών με υψηλή ανάλωση άνθρακα, όπως η παραγωγή και η κατασκευή υλικών και άλλες κατασκευαστικές διαδικασίες·

  10.      υποστηρίζει τη θέσπιση τυποποιημένης μεθοδολογίας για τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης και των εκπομπών άνθρακα του τομέα των ICT εις τρόπον ώστε να επιτευχθεί μια επαληθεύσιμη μείωση της ενεργειακής έντασης και των εκπομπών άνθρακα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και των μερών των ICT που θα διαπνέεται από την καινοτομία μεταξύ πραγματικά φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων δια των ICT·

  11.      τονίζει την ανάγκη ελέγχου της επίδρασης που θα έχει η ανάπτυξη των ICT σε πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη αναφορά στο περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα, περιλαμβανομένης της απειλής προς το περιβάλλον και την υγεία που συνδέεται με τη χρήση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων που απορρέουν από τον αποκλεισμό από το ψηφιακό περιβάλλον·

  12.      καλεί την Επιτροπή και τον ιδιωτικό τομέα να διασφαλίσει τη στήριξη των επενδύσεων σε Ε&Α στον τομέα των ICT προκειμένου ιδιαίτερα να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των ιδίων των ICT και να αναπτυχθεί ο ρόλος τους στη μελλοντική υποδομή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εις τρόπον ώστε να επιτευχθούν αμφίδρομες ροές ηλεκτρισμού και να ευθυγραμμιστούν η παραγωγή και η κατανάλωση ηλεκτρισμού και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ICT με χαμηλές εκπομπές άνθρακα εξασφαλίζοντας έτσι ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη "πράσινων" θέσεων εργασίας·

  13.      καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών και τα κράτη μέλη να εργαστεί για την καθιέρωση ενός δικτύου στον κυβερνοχώρο για την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε σχέση με τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων με τη χρήση των ICT·

  14.      καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν την εκπαίδευση και την αυξημένη συνειδητοποίηση των χρηστών προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουν οι ICT·

  15.      καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση νέων κοινωνικών μέσων ενημέρωσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσεων, η πρόσβαση στις πληροφορίες για τις δυνατότητες των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και να κινητοποιηθούν οι πολίτες για ανάληψη δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον·

  16.      καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν, με την ανάπτυξη της δέουσας υποδομής, τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικού διαδικτύου για όλους τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτύου εις τρόπον ώστε να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης·

  17.      καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την εφαρμογή λύσεων ICT προκειμένου να μειωθούν οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις και οι συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία όπως η ρύπανση και ο θόρυβος·

  18.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της κατεργασίας εκτός χώρου δεδομένων των μεγάλων δυνατοτήτων της τεχνολογίας αυτής σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των αποβλήτων που συνήθως συμβαδίζουν με την αναβάθμιση των ICT·

  19.      καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη χρήση της ευφυούς μέτρησης εκ μέρους των χρηστών σε εμπορικούς χώρους και κατοικίες·

  20.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών λύσεις ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση των ICT δυνάμενων να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  16.3.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  51

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Elena Oana Antonescu, Κρίτων Αρσένης, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Christofer Fjellner, Matthias Groote, Judith A. Merkies, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Anna Záborská

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

  • [1]  ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σελ. 10.
  • [2]  ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σελ. 1.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  7.4.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  30

  1

  23

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Ivari Padar, Markus Pieper, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Владко Тодоров Панайотов

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Isabelle Durant