Procedura : 2009/2228(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0120/2010

Teksty złożone :

A7-0120/2010

Debaty :

PV 05/05/2010 - 25
CRE 05/05/2010 - 25

Głosowanie :

PV 06/05/2010 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0153

SPRAWOZDANIE     
PDF 204kWORD 173k
14.4.2010
PE 438.144v04-00 A7-0120/2010

w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę

(2009/2228(INI))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Patrizia Toia

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę

(2009/2228(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, dla Rady, dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz dla Komitetu Regionów z dnia 12 marca 2008 r. dotyczący wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (COM(2009)0111), oraz późniejsze zalecenie z dnia 9 października 2009 r. (C(2009)7604),

–   uwzględniając komunikat Komisji “Inwestowanie w przyszłość Europy” (COM(2009)0036),

–   uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 r., a zwłaszcza wyznaczone cele w dziedzinie klimatycznej i energetycznej,

–   uwzględniając Europejski plan naprawy gospodarczej opracowany w celu szybszego powrotu do wzrostu gospodarczego (COM(2008)0800),

–   uwzględniając komunikat Komisji „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych” (COM(2008)0241),

–   uwzględniając porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim i Radą na temat projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie) COM (2008)0780),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie” (COM(2008)0886),

–   uwzględniając komunikat Komisji na temat "Planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” (COM(2006)0545),

–   uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0120/2010),

A. mając na uwadze, że działania mające na celu ograniczenie wpływu zmian klimatycznych wymagają specjalnych środków, pozwalających ograniczyć zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych, w szczególności dzięki działaniom mającym na celu wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,

B. mając na uwadze, że zrealizowanie ambitnych celów klimatycznych i energetycznych ustanowionych przez Unię Europejską na rok 2020 będzie możliwe tylko poprzez jednoczesne zastosowanie środków wspierających oszczędność i efektywność energetyczną oraz dodatkowych, zwłaszcza w obszarze badań i innowacji, oraz stałe wyznaczanie ambitnych celów dla sektorów nieuregulowanych ETS i efektywności energetycznej produktów,

C. mając na uwadze, że energooszczędność nie jest wprowadzana wystarczająco szybko, aby osiągnąć cel wyznaczony na 2020 r., a istniejące środki odnoszące się do wykorzystywania TIK nie odpowiadają skali wyzwań wiążących się z przechodzeniem na zrównoważony niskoemisyjny system energetyczny,

D. mając na uwadze, że sektor TIK odpowiada za ok. 18% zużycia energii elektrycznej oraz za ok. 2% emisji dwutlenku węgla w Europie (z czego 1,75% pochodzi z użytkowania produktów i usług sektora TIK, a 0,25% z ich produkcji), a jego ślad węglowy szybko rośnie,

E. mając na uwadze, że na sektor TIK przypada prawie 7% siły roboczej i ponad 6% PKB oraz że istnieje poważne ryzyko, że UE utraci pozycję lidera w sektorze technologii cyfrowej, w najbliższej przyszłości należy zwiększyć innowacje w tym sektorze, zarówno z myślą o korzyściach dla klimatu, jak i tworzeniu w przyszłości ekologicznych miejsc pracy,

F. mając na uwadze, że sektor technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) ma ogromny niewykorzystany potencjał w zakresie oszczędzania energii i może na wiele sposobów uczestniczyć w zwiększeniu wydajności energetycznej, oraz mając na uwadze, że do dziś te zastosowania nie były odpowiednio wykorzystywane,

G. mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) znacząco poprawiają wydajność energetyczną w budynkach, w sektorze transportu oraz produkcję i dystrybucję energii, co zmierza w kierunku wyznaczonego celu 20% oszczędności energii do 2020 r.,

H. mając na uwadze, że odnawialne źródła energii mogą być skutecznie wykorzystywane do zaspokajania zapotrzebowania TIK na energię elektryczną, mając na uwadze, że systemy oparte na TIK mogą ograniczyć zużycie energii w budynkach nawet o 17%, a emisje dwutlenku węgla w transporcie nawet o 27%,

I.  mając na uwadze, że organizacje zawodowe i biznesowe, szczególnie w dziedzinie transportu, przemysłu wytwórczego i budownictwa, mają do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu zużycia energii i w tym kontekście powinny także promować stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

J. mając na uwadze, że TIK jest technologią pozwalającą na redukcję emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem sieci dystrybucji energii elektrycznej (inteligentnych sieci), inteligentnych budynków, inteligentnych domów i inteligentnych systemów pomiarowych, efektywnego ekologicznie transportu i zmniejszania zużycia materiałów, efektywnych ekologicznie procesów przemysłowych i zrównoważonego charakteru organizacji,

K. mając na uwadze, że systemy przemysłowe wyposażone w silniki stanowią 65% całej energii elektrycznej wykorzystywanej w działalności przemysłowej oraz mając na uwadze, że rozpowszechnione wykorzystywanie inteligentnych silników doprowadziłoby do zmniejszenia emisji CO2 o 0,97 Gt do 2020 r.,

L. mając na uwadze konieczność posiadania spójnych metod i narzędzi do pomiaru i monitorowania wydajności zużycia energii, oraz mając na uwadze, że rozpowszechnienie inteligentnych liczników może zmniejszyć nawet o 10% zużycie energii, wspierać szersze zastosowanie rozproszonego wytwarzania (mikroprodukcji) oraz zmniejszyć straty w sieciach o małej przepustowości, wspierając tym samym rozszerzenie stosowania odnawialnych źródeł energii,

M.       mając na uwadze, że stosowanie tych technologii jest bezpośrednio związane z rozpowszechnianiem i z rozwojem łączy szerokopasmowych w Europie,

N. mając na uwadze potrzebę jak najlepszego połączenia działań podejmowanych dotychczas w ramach europejskiej polityki w dziedzinie badań i rozwoju oraz wymiany informacji i dobrych praktyk oraz mając na uwadze, że należy lepiej skoordynować badania i rozwój w UE oraz fundusze strukturalne, a także działania państw członkowskich i mechanizmy finansowe EBI w celu stworzenia synergii,

O. mając na uwadze, że pewne uprawnienia oraz odpowiedzialność w zakresie zagospodarowania przestrzennego, dostaw energii, budynków publicznych i zarządzania ruchem leżą w kompetencjach krajowych, regionalnych i lokalnych,

P. mając na uwadze znaczenie uwrażliwienia konsumentów na nowe technologie oraz potencjalne korzyści gospodarcze i w zakresie oszczędzania energii, a także na zwiększenie możliwości zarządzania własnym zużyciem energii,

Q. mając na uwadze, że obecnie 15–20% wydanych środków pieniężnych na działanie centrów danych traci się na energię i chłodzenie,

R. mając na uwadze korzyści ekologiczne TIK w dostępności usług różnych sektorów online,

S. uwzględniając rolę, jaką wydajność energetyczna może odegrać w rozwiązywaniu narastających problemów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w całej Unii Europejskiej,

1. przyjmuje z zadowoleniem komunikat oraz późniejsze zalecenie Komisji Europejskiej, z którymi zasadniczo się zgadza;

2.  wzywa do podjęcia działań w celu zagwarantowania poufności danych personalnych w związku z inteligentnymi systemami pomiarowymi;

3. wzywa zatem Komisję do przedstawienia do końca 2010 roku szeregu zaleceń celem zagwarantowania, że inteligentne systemy pomiarowe są wdrażane zgodnie z harmonogramem określonym w trzecim pakiecie energetycznym oraz że minimalny zestaw funkcji dla inteligentnych liczników jest określony tak, aby dać konsumentom lepsze możliwości zarządzania zużyciem energii a także wyrównać krzywą popytu, a także aby ułatwić wprowadzanie nowych usług energetycznych i innowacyjnych oraz zharmonizowanych na poziomie europejskim interoperacyjnych inteligentnych sieci, z uwzględnieniem wszystkich sprawdzonych, najlepszych praktyk, które okazały się skuteczne w niektórych państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do zarządzania dwukierunkowymi przepływami mocy i informacji w czasie rzeczywistym; podczas określania minimalnych zestawów funkcji należy odpowiednio uwzględnić prace prowadzone przez europejskie organizacje normalizacyjne, CEN, CENELEC i ETSI w związku z określeniem „dodatkowych zestawów funkcji” w ramach mandatu 441 w sprawie normalizacji inteligentnych czytników;

4. podkreśla, że oczekuje się znacznych postępów technologicznych i innowacji organizacyjnych silnie powiązanych z TIK, które pozwolą stworzyć potencjał w zakresie oszczędzania energii w następnych dekadach;

5. uważa, że TIK są niezbędne do uniezależnienia wzrostu gospodarczego od emisji gazów cieplarnianych przy wykorzystaniu trzech podstawowych strategii łagodzenia zmian klimatu: ograniczenia zużycia energii, zwiększenia wydajności energetycznej oraz integracji odnawialnych źródeł energii;

6. zauważa, że tylko poprzez przyjęcie wspólnej metodologii pomiaru zużycia energii i emisji dwutlenku węgla lub metodologii porównawczej umożliwiającej obliczanie optymalnych pod względem kosztów poziomów minimalnych wymogów wydajności energetycznej w sektorze budowlanym będzie możliwe porównanie istniejących danych w różnych państwach członkowskich oraz poprawa wydajności energetycznej; widzi również potrzebę szybkiej normalizacji TIK jako minimalnego wymogu interoperacyjności, uważa, że poza funkcją pomiarową w ramach normalizacji należy przewidzieć dostęp do informacji umownych i dotyczących zużycia, możliwość łączenia się z centralnymi systemami operatorów za pośrednictwem sieci elektrycznej oraz urządzenie umożliwiające podłączenie i odłączenie urządzeń wykorzystywanych na odległość;

7. podkreśla, że normalizacja TIK stanowi część ogólnej działalności normalizacyjnej i przyczynia się do celów politycznych zakładających poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu, określonych w strategii lizbońskiej; wspiera wdrażanie programu prac w zakresie normalizacji TIK z 2009 r. w określonych dziedzinach priorytetowych: e-zdrowie, e-integracja, inteligentny transport, TIK dla środowiska naturalnego, handel elektroniczny, e-umiejętności, e-learning, ochrona danych osobowych, prywatność, bezpieczeństwo sieci i informacji;

8. uważa, że jeśli poprzez ciągłe monitorowanie danych w celu optymalizacji publicznego i prywatnego zużycia energii mogą przyczynić się do oszczędności energetycznej oraz poprawić wydajność energetyczną w wielu sektorach, sektor TIK – mając na uwadze gwałtowny wzrost jego własnego zużycia energii – powinien dać przykład, zobowiązując się do zasadniczego obniżenia zużycia energii; zachęca Komisję, aby wkład, jaki mogą wnieść TIK w efektywność gospodarki pod względem wykorzystania zasobów był od tej pory brany pod uwagę;

9. podkreśla, że Europa powinna być w czołówce rozwoju niskoemisyjnych zastosowań TIK; uważa, że niezbędne jest promowanie doskonałości w zakresie badań nad ITC oraz wspieranie inwestycji publicznych i prywatnych we wspólne badania naukowe i innowacje o dużym stopniu ryzyka w zakresie TIK;

10. uważa, że TIK mogą odegrać ważną rolę w pomiarze i ilościowym określaniu globalnych skutków zmian klimatu i ocenie środków ochrony klimatu, przyczyniając się tym samym do ulepszenia polityki klimatycznej;

11. podkreśla, że zobowiązanie sektora ITC dotyczące zmniejszenia własnego zużycia energii powinno dotyczyć w pierwszym rzędzie centrów danych;

12. podkreśla znaczenie zużycia energii przez sam sektor TIK i apeluje do sektora o wdrożenie zalecenia Komisji (C(2009)7604) możliwie jak najszybciej, a w każdym razie w terminach określonych w niniejszym zaleceniu;

13. uważa, że aby stworzyć potencjał w zakresie oszczędzania energii w następnych dekadach, sieci przesyłu energii elektrycznej mogłyby stać się inteligentnymi systemami z elastycznymi, kontrolowanymi przepływami mocy wspieranymi zaawansowaną technologią informatyczną;

14. zauważa, że w gospodarstwach domowych, ale również w sektorze budowlanym, transportowym, logistycznym oraz przemysłowym TIK mogą mieć wiele zastosowań poprawiających wydajność energetyczną i zarządzanie energią; zauważa, że zastosowania te mają wpływ między innymi na dystrybucję energii elektrycznej, oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i klimatyzację oraz na związane z TIK możliwości dotyczące pomiarów, monitorowania i automatyzacji; twierdzi, że inteligentne liczniki, wydajne systemy oświetleniowe, chmury obliczeniowe (cloud computing) oraz oprogramowanie rozproszone mogą spowodować zmianę schematów wykorzystywania źródeł energii;

15. podkreśla, że TIK mogą zapewnić nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie miejskiego planowania przestrzennego i zarządzania infrastrukturą miejską pozwalające na redukcję emisji dwutlenku węgla;

16. uważa, że, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie i funkcjonowanie aglomeracji, wykorzystanie TIK może odegrać zasadniczą rolę w zwiększeniu wydajności energetycznej; uważa, że projekt „inteligentnych miast” stanowi przykład potencjału TIK w ograniczeniu zużycia energii, oraz zachęca inne miasta, aby poprawiły swoje wyniki i uwzględniły najlepsze praktyki;

17. podkreśla, że ściślejsza współpraca władz publicznych i dostawców usług publicznych we wprowadzaniu inteligentnych systemów pomiarowych mogłaby obniżyć koszty i zapewnić lepsze usługi dla konsumentów;

18. podkreśla znaczenie włączenia instytucji publicznych, miast i gmin w proces podejmowania decyzji, mający na celu wprowadzenie praktycznych środków związanych z ograniczeniem zużycia energii i zwiększeniem wydajności energetycznej; podkreśla znaczenie TIK w tym kontekście;

19. podkreśla, że każdy sektor zużywający energię musi w miarę możliwości przyczyniać się do poprawy wydajności energetycznej; zauważa, że realizacja celu ogólnego, do którego się dąży na poziomie europejskim, będzie wynikiem sumy oszczędności energii uzyskanych na każdym szczeblu;

20. podkreśla, że sektor TIK musi także spróbować poprawić wydajność energetyczną i zwiększyć wykorzystanie dostaw energii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez rozwój sprzętu, sieci komunikacyjnych i systemów przesyłowych. Jednocześnie Komisja musi być elastyczna w dostosowywaniu uregulowań dotyczących rozwoju technologicznego sektora;

21. podkreśla, że w sektorze przemysłowym technologie pomiaru i kontroli wraz z odpowiednim oprogramowaniem mają zasadnicze znaczenie dla wykorzystania potencjału w zakresie oszczędzania zasobów;

22. ubolewa nad wolnym tempem postępów w wykorzystywaniu potencjału racjonalizacji zużycia energii i energooszczędności w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych; wzywa Komisję do pełnego uwzględnienia potencjału oszczędnościowego TIK podczas wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią(1);

23. podkreśla znaczenie wpływu TIK na wydajność energetyczną, co potwierdza fakt umieszczenia tego zagadnienia w 2007 r. jako szczegółowego tematu na liście priorytetów TIK w siódmym programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego(2);

24. uznaje za priorytet ożywienie gospodarki europejskiej poprzez inwestycje w nowe technologie, w szczególności w zakresie rozwoju łączy szerokopasmowych w poszczególnych państwach członkowskich, jako narzędzia wzrostu gospodarczego, celem dostępu do nowych systemów oraz nowych zastosowań dla rosnącej liczby obywateli i przedsiębiorstw europejskich oraz aby osiągnąć cele w zakresie wydajności energetycznej Unii Europejskiej na 2020 rok; ponadto rozwój TIK, wspomagający przejście na gospodarkę niskoemisyjną, przyczyni się do ograniczenia zależności od dostaw energii oraz poradzenia sobie z problemem wysokich kosztów surowców;

25. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia, dzięki rozwojowi odpowiedniej infrastruktury, dostępu do szerokopasmowego internetu wszystkim obywatelom UE w celu zapewnienia równego dostępu do usług on-line, które mogą zredukować konieczność podróżowania;

26. wzywa do rozwijania i rozpowszechniania usług internetowych (bankowość elektroniczna, handel elektroniczny, elektroniczny dostęp do administracji publicznej, służby zdrowia i kształcenia) oraz telepracy w celu poprawy jakości usług świadczonych obywatelom przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla;

    wzywa państwa członkowskie do rozwijania tych usług, które oprócz oszczędności czasu dla obywatela pozwalają na zmniejszenie ruchu miejskiego;

27. podkreśla znaczenie logistyki w racjonalizacji transportu i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla; uznaje potrzebę zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych w narzędzia TIK w celu stworzenia inteligentnych sieci energetycznych na potrzeby transportu, a w szczególności utworzenia elektronicznych inteligentnych systemów transportu towarowego (ITS);

28. uważa, że wykorzystywanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w transporcie drogowym w połąćzeniu z innymi rodzajami transportu może pomóc zmniejszyć zagęszczenie ruchu i jego negatywne skutki dla środowiska naturalnego; uważa, że zastosowanie TIK do przewozu osób i dostępność nowych technologii oraz minimalnych informacji o drogach i ich interakcjach z oponami i o warunkach pogodowych również w pojazdach, umożliwią bardziej efektywny, szybszy i bezpieczniejszy przewóz osób i towarów;

29. podkreśla znaczenie TIK w planowaniu nowej europejskiej polityki transportowej; wzywa Komisję do uwzględniania rozwiązań TIK we wszystkich takich planach, między innymi w regulowaniu przepływów transportowych oraz do zwiększenia intermodalności w sektorze transportu i optymalizacji równowagi pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu;

30. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wykorzystywały zastosowania niezbędne do utworzenia infrastruktury technologicznej, umożliwiającej ograniczenie transportu drogowego i rozwój intermodalności;

31. podkreśla, że aby uzyskać oszczędności energii w sektorze transportu, można by unikać wyjazdów, organizując posiedzenia wirtualne, natomiast inteligentne systemy transportowe umożliwią utworzenie wyjątkowo wydajnego systemu transportowego;

32. apeluje do Komisji o wzmożenie wysiłków w zakresie wykorzystania TIK w sektorze transportu, w szczególności wykorzystywania instrumentów monitorowania i pomiaru; uważa, że konieczne jest uwzględnienie wyników pomiarów w kontroli ruchu w czasie rzeczywistym oraz w rozwoju i doskonaleniu sieci transportu miejskiego i regionalnego;

33. wzywa Komisję, aby promowała rozpowszechnianie inteligentnych silników w celu wspierania głównych sektorów i odpowiednich wspólnych platform technologicznych;

34. podkreśla potrzebę przyjęcia wspólnej strategii celem opracowania projektu i produkcji samochodów o napędzie elektrycznym; ponadto apeluje do Komisji o nadanie priorytetu projektom dotyczącym inteligentnych samochodów i dróg, a także pilotażowym projektom badawczo-rozwojowym w zakresie urządzeń V2V i V2R, które mogą wpłynąć na powstanie nowych możliwości biznesowych dla europejskich przedsiębiorstw z sektora TIK;

35. zaleca, by w zakresie działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii dać priorytet inicjatywom rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla zrównoważonych inteligentnych miast, gdyż ponad 80% obywateli państw UE mieszka w miastach, w których europejskie społeczności stoją przed największymi wyzwaniami współczesności w zakresie zrównoważonego rozwoju, mobilności, komunikacji, zdrowia, bezpieczeństwa, dobrobytu itp.;

36. podkreśla, że przyszły wniosek Komisji w sprawie zdefiniowania nowej agendy cyfrowej dla Europy powinien dążyć do włączenia TIK celem wspierania gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do wykorzystywania technologii TIK w celu umożliwienia osiągnięcia ukierunkowanych redukcji emisji CO2 w kluczowych sektorach do 2020 r. i wzywa do promowania odpowiedzialnego zużycia energii, zwłaszcza poprzez instalowanie inteligentnych liczników; zaznacza również, że należałoby określić szczegółowe cele dotyczące zmniejszenia śladu węglowego sektora TIK do 2015 r.;

37. zauważa, że ważną przeszkodę w szeroko rozpowszechnionym wykorzystaniu TIK w przemyśle i usługach publicznych stanowi niedostateczny poziom niezbędnego szkolenia w tej dziedzinie;

38. zaleca przestrzeganie klauzuli przeglądowej dyrektywy dotyczącej wydajności energetycznej w sektorze budowlanym i rozszerzenie zakresu jej stosowania o mniejsze budynki podczas następnego przeglądu; apeluje do państw członkowskich o wdrożenie niniejszej dyrektywy; zaleca także włączenie TIK do środków wykonawczych w zakresie wydajności energetycznej; zachęca państwa członkowskie do podjęcia działań, aby świadectwa charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej były ogólnodostępne oraz łatwo porównywalne;

39. uważa za niezwykle istotne jak najszybsze rozpowszechnienie inteligentnego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez komercyjne wykorzystanie wspólnej inicjatywy technologicznej ARTEMIS;

40. twierdzi, że większe zastosowanie TIK pobudzi europejski wzrost gospodarczy, utworzy nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji oraz pobudzi rynek nowych technologii na rzecz wydajności energetycznej i tworzenie ekologicznych miejsc pracy; uważa, że potrzebne są znaczne inwestycje zarówno w obszarze badań naukowych i rozwoju, jak i wykorzystywania istniejących technologii; wzywa państwa członkowskie do wspierania publicznych i prywatnych inwestycji w dziedzinie wydajności energetycznej; w tym kontekście ponownie zwraca uwagę na obowiązki państw członkowskich i Komisji jako nabywców publicznych;

41. podkreśla kluczową rolę inwestycji prywatnych w osiągnięciu potrzebnych poziomów finansowania, dlatego uważa, że UE powinna zagwarantować sprzyjający rynek i ramy prawne, motywujące przedsiębiorstwa do realizowania ambitnej strategii w zakresie wydajności energetycznej; uważa, że jeśli niniejsze warunki zostaną spełnione, rynki osiągną wytyczone cele; w związku z powyższym wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych, ambitnych celów zgodnych z potencjałem poszczególnych TIK zgodnie z komunikatem KE (COM(2009)0111);

42. wzywa państwa członkowskie do inwestowania w edukację w zakresie wydajności energetycznej, która powinna rozpoczynać się od szkół, oraz zachęca do opracowania innowacyjnych kursów edukacyjnych na temat wydajności energetycznej poprzez zastosowanie TIK w szerokiej sieci szkół podstawowych i średnich;

43. uważa, że inteligentne systemy pomiarowe i ogólnie projekty TIK wymagają szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych, które wyjaśnią obywatelom płynące z nich korzyści; podkreśla, że informowanie społeczeństwa o zapotrzebowaniu na inteligentne systemy pomiarowe i o korzyściach z nich płynących ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia błędnej interpretacji oraz braku społecznego poparcia; uważa więc za istotne, aby jak najszybciej wesprzeć wykorzystanie inteligentnych systemów pomiarowych, umożliwiając konsumentom jak najbardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii, w celu zoptymalizowania produkcji energii oraz sieci przesyłu energii elektrycznej; w tym kontekście podkreśla, że pomiary, monitorowanie i automatyzacja konsumpcji będą stanowić część zoptymalizowanej struktury sieci elektrycznej, której celem musi być z jednej strony zapewnienie wydajności energetycznej, a z drugiej strony włączenie odnawialnych źródeł energii, zarządzanie magazynowaniem energii i ładowanie przyszłych pojazdów o napędzie elektrycznym; podkreśla jednak, że choć inteligentne systemy pomiarowe stanowią zasadniczy element procesu, są tylko pierwszym krokiem w kierunku rozwoju inteligentnych sieci;

44. podkreśla, że w związku z istotnym wpływem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na rozwój gospodarczy miast i regionów UE niezbędne są konsultacje z upoważnionymi przedstawicielami lokalnych i regionalnych społeczności, gdy definiowanie ważnych dla nich priorytetowych dziedzin zastosowań znajduje wsparcie w programach UE;

45. podkreśla, że konieczne są inteligentne sieci na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu europejskim, aby w pełni wykorzystać zalety inteligentnych systemów pomiarowych; wzywa zatem Komisję do rozważenia programów inwestycji na skalę europejską; wzywa państwa członkowskie do promowania i ułatwiania korzystania z inteligentnych systemów pomiarowych użytkownikom nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym i mieszkalnym; podkreśla, że wprowadzenie inteligentnych systemów pomiarowych stanowi tylko jeden niezbędny element w budowie zintegrowanej europejskiej inteligentnej sieci; zachęca państwa członkowskie i Komisję, aby w tym zakresie kontynuowały stosowanie rozwiązań TIK;

46. podkreśla potrzebę monitorowania wpływu rozwoju TIK na aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do kwestii środowiskowych i społecznych, w tym zagrożeń dla środowiska i zdrowia związanych z utylizacją zużytego sprzętu, czy też nierówności społecznych będących wynikiem wykluczenia cyfrowego;

47. gratuluje inicjatywy państwom członkowskim, które wprowadziły już inteligentne systemy pomiarowe oraz zachęca inne państwa członkowskie do jak najszybszych postępów w tej dziedzinie; wzywa Komisję do współfinansowania jak największej liczby projektów pilotażowych na szeroką skalę przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych oraz środków na rzecz badań naukowych;

48. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania wydajnych oraz możliwych do modernizacji i rozbudowy rozwiązań TIK poprzez zamówienia publiczne;

49. wzywa Komisję do stworzenia europejskiego portalu internetowego zawierającego najlepsze praktyki w zakresie wykorzystywania TIK w celu poprawy wydajności energetycznej, który to portal mógłby stanowić użyteczne źródło informacji dla konsumentów i władz publicznych; wzywa do przeprowadzenia ogólnoeuropejskiej kampanii medialnej mającej na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie praktyk pozwalających ograniczyć zużycie energii przez sprzęt elektroniczny;

50. wzywa Komisję do uwzględnienia mniej rozwiniętych regionów Unii w planowaniu TIK oraz zabezpieczenia środków na współfinansowanie wdrożenia inteligentnych liczników i innych projektów TIK w tych regionach, aby zapewnić ich udział i zapobiec ich wykluczeniu ze wspólnych przedsięwzięć europejskich;

51. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w Komisji Europejskiej grupy zadaniowej do spraw inteligentnych sieci oraz zaleca, aby uwzględniła ona w swoich pracach opinie wszystkich zainteresowanych stron; zwraca się do Komisji z prośbą o regularne informowanie Parlamentu o stanie zaawansowania prac;

52. wzywa Komisję, aby zaplanowała sporządzenie w oparciu o prace grupy zadaniowej komunikatu na temat inteligentnych systemów pomiarowych, który:

a.  zidentyfikowałby przeszkody we wdrożeniu inteligentnych systemów pomiarowych na dużą skalę;

b. przyjąłby praktyczny przewodnik opracowany wspólnie z Komitetem Regionów, dotyczący możliwości wykorzystywania TIK w planach dotyczących wydajności energetycznej i środowiska naturalnego przez władze lokalne i regionalne; uważa, że zastosowanie to zwiększy możliwości biznesowe na szczeblu lokalnym i regionalnym;

c. zaproponowałby procedurę, pozwalającą na możliwie jak najszybsze opracowanie minimalnego wspólnego zestawu funkcji dla inteligentnych systemów pomiarowych;

d. ustaliłby plan działania dotyczący utworzenia specyfikacji i standardów mających na celu opracowanie inteligentnych urządzeń elektronicznych, kompatybilnych z inteligentnymi systemami pomiarowymi;

e. ustaliłby plan działania, w którym określono by inteligentne cele (cele SMART: konkretne, mierzalne, odpowiednie, realistyczne i określone w czasie), co pozwoliłoby na szybsze wdrażanie tych systemów w państwach członkowskich i

f. ustanowiłby system wymiany dobrych praktyk w tej dziedzinie;

53. uważa za istotne, aby państwa członkowskie ustaliły do końca roku 2010 minimalny wspólny zestaw funkcji dla inteligentnych systemów pomiarowych, sprzyjających zdecentralizowanej produkcji i wydajności energetycznej, w celu zapewnienia konsumentom wyczerpujących i istotnych informacji umożliwiających im monitorowanie ich zużycia energii w dowolnym momencie i dostosowania go do własnych potrzeb, pomagając im w ten sposób w bardziej wydajnym zarządzaniu tym zużyciem;

54. wzywa Komisję do określenia zwięzłego planu działania na rzecz ograniczenia zużycia energii poprzez zastosowanie TIK w budynkach instytucji europejskich, aby dać przykład państwom członkowskim i obywatelom europejskim;

55. wzywa Komisję do ustalenia do końca 2010 roku sztywnego harmonogramu zawierającego wspierane przez TIK, ambitne i wiążące zadania w zakresie oszczędności energii dla wszystkich sektorów TIK i państw członkowskich, aby osiągnąć cele ograniczenia emisji CO2;

56. uważa, że podejmując decyzje w sprawie instrumentów prawnych i wspólnych środków na szczeblu europejskim, należało będzie poświęcić szczególną uwagę dodatkowym kosztom dla obywateli europejskich, z którymi mogą wiązać się te środki, a także obciążeniom dla europejskiego przemysłu w zakresie kosztów produkcji i administracji;

57. wzywa Komisję do przedstawienia instrumentów finansowych w ramach finansowania UE, aby zachęcić MŚP do rozwoju własnych niskoemisyjnych technologii energetycznych;

58. wzywa Komisję do dostosowania budżetu UE w celu przyspieszenia rozwoju i wykorzystania efektywnych kosztowo technologii niskoemisyjnych, w szczególności w celu spełnienia potrzeb finansowych związanych z wdrożeniem Europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (EPSTE);

59. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie „Porozumienia między Burmistrzami” („Convenant of Mayors”) jako forum wymiany najlepszych praktyk i pionierską inicjatywę miast, które wyznaczają sobie ambitne cele, aby zwiększyć swoją wydajność energetyczną; w tym kontekście gratuluje tym miastom i stowarzyszeniom, które opracowują dobre praktyki w zakresie wykorzystywania TIK, tak by miasta stały się bardziej wydajne energetycznie, oraz zachęca do rozpowszechniania takich praktyk;

60. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania edukacji i kampanii uświadamiających użytkowników, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału TIK w zakresie oszczędności energii;

61. wzywa Komisję, aby we współpracy z odpowiednimi partnerami międzynarodowymi wspierała rozwój wspólnych międzynarodowych standardów składania przez przedsiębiorstwa sprawozdań dotyczących emisji dwutlenku węgla, aby mogły one mierzyć swoje emisje w sposób porównywalny i skuteczny;

62. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania rozwoju pozamiejscowego przetwarzania danych (off-site processing), mając na uwadze ogromny potencjał tej technologii w zakresie racjonalizacji zużycia energii i zmniejszania ilości odpadów zazwyczaj spowodowanych regularną modernizacją TIK;

63. wyraża nadzieję, że zostaną podjęte kroki mające na celu wykorzystanie potencjału TIK do ograniczenia marnotrawstwa produktów żywnościowych w ramach łańcucha dostaw, w szczególności poprzez skoordynowane działania w zakresie wspólnej polityki rolnej i 7PR;

64. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz posłom i rządom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)

Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

Unia Europejska w grudniu 2008 roku postawiła sobie ważne cele w zakresie oszczędności energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do roku 2020. Komunikat Komisji z dnia12 marca 2009 roku ukazuje możliwość osiągnięcia tych celów z udziałem sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako środka poprawy wydajności energetycznej poszczególnych państw członkowskich.

Rola TIK

TIK mogą przyczynić się do:

monitorowania zużycia energii i zarządzania nim w różnych sektorach, a zwłaszcza w sektorze budowlanym i transportowym;

dostarczania nowych zastosowań i nowych technologii mających na celu poprawę wykorzystania zasobów naturalnych oraz promowanie stosowania czystszych procesów produkcyjnych i przemysłowych.

Częstsze stosowanie TIK może więc przyczynić się do poprawy wydajności energetycznej Unii oraz zwiększyć konkurencyjność przemysłu europejskiego. Liczne zastosowania, do dziś słabo wykorzystywane, mają znaczny potencjał oszczędności energii w wielu sektorach gospodarki- wystarczy pomyśleć o oświetleniu miejsc publicznych i prywatnych, o regulacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych budynków, o zarządzaniu ruchem, o logistyce transportu, o usługach internetowych.

Zgodnie z obliczeniami Komisji Europejskiej systemy oparte na TIK mogą zmniejszyć zużycie energii w budynkach - szacowane na około 40% całkowitego europejskiego zużycia energii - o 17%, a emisje dwutlenku węgla w transporcie o 27%.

Szczególnej wagi w racjonalizacji zużycia energii nabiera zdalny odczyt liczników, dzięki któremu na bieżąco udostępnia się konsumentom wyczerpujące informacje na temat ich zużycia energii oraz jej kosztu.

Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkowy przepływ informacji pomiędzy operatorami sieci, dostawcami energii i konsumentami. Według niektórych badań rozpowszechnienie inteligentnych liczników mogłoby obniżyć zużycie energii nawet o 10%.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Po publikacji komunikatu z dnia12 marca 2009 roku stanowiącego podstawę tego sprawozdania z własnej inicjatywy Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na szeroką skalę, które dzięki cennemu wkładowi ze strony ekspertów i badań sektorowych pozwoliły wyjaśnić, w jaki sposób TIK mogą przyczynić się do wydajności energetycznej.

Zostały również wyodrębnione niektóre sektory gospodarki na szczeblu europejskim, w których korzystanie z TIK pozwala na realizowanie ambitnych celów w zakresie oszczędności energii, określona została również rola Komisji w zachęcaniu do stosowania nowych technologii.

Jedna z głównych barier w stosowaniu TIK na szeroką skalę jest ściśle związana z brakiem wspólnych metod i narzędzi pomiaru, ilościowego określania i zarządzania inteligentnymi urządzeniami pomiarowymi do określenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Zalecenie Komisji z dnia 9 października 2009 roku wzywa więc sektor TIK do opracowania do końca 2010 roku wspólnych metod, mających na celu zdefiniowanie wspólnych specyfikacji dla inteligentnych systemów pomiarowych. Proponuje również harmonogram wprowadzania inteligentnych liczników w domach Europejczyków oraz analizuje, jakie są opcje prawne, aby przyśpieszyć realizację celów na 2020 rok.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawodawczyni zasadniczo zgadza się z głównymi wytycznymi komunikatu oraz z zaleceniem Komisji. Uważa również, że szersze zastosowanie technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) będzie działać stymulująco na europejski przemysł oraz na rynek nowych technologii. W związku z powyższymi założeniami sprawozdawczyni jest zdania, iż powinno się położyć większy nacisk na niektóre środki uznane za priorytetowe dla osiągnięcia europejskich celów. Środki te dotyczą w szczególności:

· normalizacji przyrządów pomiarowych: brak wspólnych metod i przyrządów pomiarowych stwarza wiele przeszkód w szybkim rozprzestrzenianiu się narzędzi oraz innowacji TIK; sprawozdawczyni uważa, że w tej dziedzinie należy jak najszybciej przyjąć wiążące środki oraz precyzyjny harmonogram, który będzie respektowany przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze. W tej perspektywie Komisja powinna wziąć pod uwagę już istniejące w niektórych miejscach w Europie kryteria pomiaru, które do tej pory okazały się skutecznie przyczyniać do zmniejszenia zużycia energii i powodować jednoczesny wzrost wydajności energetycznej i znaczące korzyści finansowe dla użytkowników końcowych. Takie doświadczenia powinny zatem stanowić przykład dobrej praktyki oraz punkt wyjścia do określenia najniższego wspólnego europejskiego mianownika technologicznego. Poza funkcją pomiarową w ramach normalizacji należy przewidzieć dostęp do informacji umownych i dotyczących zużycia, możliwość łączenia się z centralnymi systemami operatorów za pośrednictwem sieci elektrycznej oraz urządzenie umożliwiające podłączenie i odłączenie urządzeń wykorzystywanych na odległość. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że zarządzanie większością transakcji handlowych oraz podstawowymi czynnościami na licznikach na odległość, bez interwencji na miejscu, również pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji CO2. W podobny sposób należy podejść do pomiaru zużycia gazu, wprowadzając korzyści płynące z zastosowania inteligentnych liczników (smart meter) również do sieci dystrybucji gazu ziemnego. Wreszcie, wdrażanie inteligentnych liczników na poziomie europejskim będzie miało zasadnicze znaczenie dla inteligentnych samochodów (smart cars), które będą podstawowym środkiem przemieszczania się w bliskiej przyszłości. Jeżeli chodzi o wybór instrumentu prawnego, trzeba będzie wybrać środki pozwalające na jak najszybszą normalizację. W tym kontekście nie wyklucza się wyboru zalecenia, jeżeli podejście legislacyjne okaże się zbyt kosztowne pod względem finansowym i administracyjnym.

· rozpoczęcia projektów pilotażowych: sprawodawczyni uważa, że aby technologie TIK mogły być rozpowszechniane na szeroką skalę, należy wspierać partnerstwa pomiędzy sektorami oraz zwrócić uwagę społeczności miejskich, władz lokalnych i regionalnych na poprawę wydajności energetycznej poprzez TIK. W tej kwestii Komisja oraz państwa członkowskie będą musiały włożyć więcej wysiłku w uruchomienie projektów pilotażowych za pomocą dostępnych środków, programów badawczych lub w tworzenie nowych szczegółowych projektów.

· różnorodnych zastosowań TIK: poprawa wydajności energetycznej wymaga jednoczesnego podjęcia środków mających na celu zmniejszenie zużycia oraz lepsze zarządzanie produkcją i świadczeniem usług. Sprawodawczyni podkreśla duży udział TIK w osiągnięciu wspólnych celów energetycznych oraz twierdzi, że zastosowania do dziś wykorzystywane w niewystarczającym stopniu w przyszłości będą musiały być coraz bardziej obecne w różnych sektorach gospodarki. Szybkie rozpowszechnienie rozwiązań opartych na TIK wymaga również rozpowszechnienia na szeroką skalę łączy szerokopasmowych.

· rozpowszechniania dobrych praktyk: społeczeństwo w Europie koncentruje się coraz bardziej w aglomeracjach miejskich; w związku z tym, aby osiągnąć ambitne cele dotyczące ograniczenia emisji CO2 oraz wydajności energetycznej, ważna będzie dobra organizacja i skuteczne działanie średnich i dużych miast. Sprawodawczyni podkreśla, że wykorzystanie TIK w zarządzaniu aglomeracjami miejskimi i ich organizacji posiada ogromny potencjał zwiększenia wydajności energetycznej. Projekt „inteligentnych miast” („smart cities”) oraz inicjatywa „Porozumienia między Burmistrzami” („Convenant of Mayors”) świetnie pokazują jak odnieść sukces miejski. Dzięki pomocy TIK udane zorganizowanie miasta może w zasadniczy sposób zmniejszyć zużycie energii w miastach. Należy promować rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz zwiększać świadomość władz lokalnych w zakresie potencjału do wykorzystania, jaki oferują TIK.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (22.3.2010)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę

(2009/2228(INI))

Sprawozdawczyni: Daciana Octavia Sârbu

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) znacząco poprawiają racjonalne zużycie energii przez gospodarkę UE, zwłaszcza w budynkach i sektorze transportu, a także ogółem w społeczeństwie dzięki poprawie produkcji i dystrybucji energii, co zmierza w kierunku wyznaczonego celu 20% oszczędności energii do 2020 r.,

B.        mając na uwadze, że oszczędność energii uzyskana dzięki TIK zwiększy zaangażowanie i dostęp konsumentów, a także zwiększy racjonalizację zużycia energii w samym sektorze TIK,

C. mając na uwadze, że TIK są niezbędne dla trwałej gospodarki opartej na produkcji energii odnawialnej,

D. mając na uwadze, że TIK mogą być stosowane, aby informować użytkowników na bieżąco o ich zużyciu energii elektrycznej, a co za tym idzie umożliwiać bardziej energooszczędne postępowanie,

1.  z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz promowania inteligentnych systemów pomiarowych i inteligentnych sieci w produkcji, dystrybucji i zużyciu energii; podkreśla, że powinno to umożliwiać dwustronną komunikację między operatorami sieci, dostawcami i użytkownikami, ułatwiając w ten sposób optymalne wykorzystanie inteligentnych systemów pomiarowych; wzywa do podjęcia działań w celu zagwarantowania poufności danych personalnych w związku z inteligentnymi systemami pomiarowymi;

2.  podkreśla, że efektywność energetyczna jest sposobem na ograniczenie zużycia energii, podnosi bezpieczeństwo energetyczne oraz przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, w tym szczególnie emisji gazów cieplarnianych;

3.  podkreśla rolę TIK w redukowaniu konieczności podróżowania, na przykład dzięki korzystaniu z telekonferencji i w związku z rozwojem usług elektronicznych, takich jak elektroniczny dostęp do administracji (e-governance) i służby zdrowia (e-health), a także w dostarczaniu inteligentnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych, które mogą przynieść redukcję emisji dwutlenku węgla, mniej zanieczyszczeń i hałasu oraz zredukowanie liczby podróży; podkreśla jednak, że same TIK nie są wystarczające, aby osiągnąć niezbędne redukcje emisji powodowanych przez transport;

4.  zauważa jednak, że społeczeństwa o wysokim poziomie korzystania z TIK wykazują także dużą mobilność oraz że zredukowanie konieczności podróżowania w przypadku pewnych rodzajów działalności nie spowoduje koniecznie redukcji całkowitej liczby podróży; uważa, że rozwiązaniom TIK musi towarzyszyć świadomość, edukacja i konkretne działania służące redukcji konieczności podróżowania; uważa ponadto, że cele w zakresie redukcji wyznaczone firmom i organizacjom mogłyby się okazać pożyteczne w tym kontekście;

5.  ubolewa nad wolnym tempem postępów w wykorzystywaniu potencjału racjonalizacji zużycia energii i energooszczędności w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych; wzywa Komisję do pełnego uwzględnienia potencjału oszczędnościowego TIK podczas wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów(1) związanych z energią;

6.  podkreśla znaczenie wpływu TIK na efektywność energetyczną, które zostało także odzwierciedlone poprzez ujęcie tego zagadnienia w 2007 r. jako szczegółowego tematu w ramach priorytetu w zakresie TIK w siódmym programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego(2);

7.  podkreśla zalety TIK już widoczne w racjonalizacji zużycia energii w budynkach dzięki rozwiązaniom takim jak systemy zarządzania energią, oświetlenie półprzewodnikowe i inteligentne systemy oświetleniowe;

8.  wzywa państwa członkowskie do wdrożenia technologii inteligentnych sieci, zwłaszcza z myślą o jak najszybszej maksymalizacji korzystania z odnawialnych źródeł energii w sieciach przesyłu energii elektrycznej;

9.  uznaje potencjał TIK w zwiększaniu racjonalizacji zużycia energii w procesach produkcji charakteryzujących się wysokimi emisjami CO2, takich jak produkcja materiałów budowlanych i inne procesy wytwórcze;

10.     popiera utworzenie standardowej metodyki pomiaru efektywności energetycznej i emisji CO2 sektora TIK, aby umożliwić podlegającą weryfikacji redukcję energochłonności i emisji CO2 w całym cyklu życiowym sprzętu TIK i jego składowych, co umożliwi napędzającą innowacje konkurencję między autentycznie przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami z zakresu TIK;

11.     podkreśla potrzebę monitorowania wpływu rozwoju TIK na aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do kwestii środowiskowych i społecznych, w tym zagrożeń dla środowiska i zdrowia związanych z utylizacją zużytego sprzętu, czy też nierówności społecznych będących wynikiem wykluczenia cyfrowego;

12.      wzywa Komisję i sektor prywatny do zagwarantowania inwestycji badawczo-rozwojowych w TIK, w celu poprawienia racjonalizacji zużycia energii w ramach TIK, rozwoju ich roli w przyszłej infrastrukturze energii elektrycznej, tak aby umożliwić dwustrumieniowe przepływy energii elektrycznej i dostosowanie produkcji elektryczności do konsumpcji, aby rozwijać niskoemisyjne produkty i usługi TIK, tym samym gwarantując UE wiodącą pozycję w rozwoju ekologicznego zatrudnienia;

13.     wzywa Komisję, aby we współpracy z Komitetem Regionów i państwami członkowskimi pracowała nad ustanowieniem sieci internetowej w celu wymiany najlepszych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi na temat zwiększenia wydajności energetycznej dzięki wykorzystaniu TIK;

14.      wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania edukacji i kampanii uświadamiających wśród użytkowników, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału TIK w racjonalizowaniu zużycia energii;

15.      wzywa Komisję do promowania korzystania z nowych mediów społecznych w celu ułatwienia interaktywnego dzielenia się wiedzą, dostępu do informacji na temat potencjału energooszczędnych działań i zmobilizowania obywateli do podejmowania przyjaznych środowisku działań;

16.      wzywa państwa członkowskie do ułatwienia, dzięki rozwojowi odpowiedniej infrastruktury, dostępu do szerokopasmowego internetu wszystkim obywatelom UE w celu zapewnienia równego dostępu do usług on-line, które mogą zredukować konieczność podróżowania;

17.      wzywa państwa członkowskie do dalszego wdrażania rozwiązań TIK w celu zmniejszenia natężenia ruchu i powiązanych z nim negatywnych skutków dla zdrowia publicznego, takich jak zanieczyszczenie i hałas;

18.      wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania rozwoju pozamiejscowego przetwarzania danych (off-site processing), mając na uwadze ogromny potencjał tej technologii w zakresie racjonalizacji zużycia energii i zmniejszania ilości odpadów zazwyczaj spowodowanych regularną modernizacją TIK;

19.      wzywa państwa członkowskie do promowania i ułatwiania korzystania z inteligentnych systemów pomiarowych użytkownikom nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym i mieszkalnym;

20.      wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania dzięki zamówieniom publicznym energooszczędnych rozwiązań TIK, które można modernizować i rozszerzać.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

16.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Judith A. Merkies, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

(1)

             Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)

             Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

7.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

1

23

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Isabelle Durant

 · 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności